Τίτλος: Περί τρόπου διεξαγωγής των κατά το Σύνταγµα προκηρυσσοµένων δηµοψηφισµάτων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος: Περί τρόπου διεξαγωγής των κατά το Σύνταγµα προκηρυσσοµένων δηµοψηφισµάτων"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ 350/1976 Τίτλος: Περί τρόπου διεξαγωγής των κατά το Σύνταγµα προκηρυσσοµένων δηµοψηφισµάτων Άρθρο 1 1. Η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος επί κρισίµου εθνικού θέµατος, κατά τας διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 2 του Συντάγµατος, προκηρύσσεται διά Προεδρικού ιατάγµατος, δηµοσιευοµένου διά της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως είκοσι τουλάχιστον ηµέρας προ της ηµέρας διενεργείας της ψηφοφορίας. 2. ιά του αυτού Προεδρικού ιατάγµατος ορίζεται η ηµέρα της καθ' όλον το Κράτος συγχρόνου ψηφοφορίας, ήτις πρέπει να είναι Κυριακή. Η ψηφοφορία άρχεται από της ώρας της ανατολής και λήγει κατά την ώραν της δύσεως του ηλίου. Αι ώραι αύται µνηµονεύονται εν τω ιατάγµατι τούτω. 3. ιά του προκηρύσσοντος το δηµοψήφισµα Προεδρικού ιατάγµατος διατυπούνται το τιθέµενον υπό την κρίσιν του Λαού κρίσιµον εθνικόν θέµα και καθορίζεται σαφώς ο τρόπος εκφράσεως της καταφατικής ή αρνητικής απαντήσεως του ψηφίζοντος πολίτου επί του τεθέντος ερωτήµατος. Η απάντησις εκφράζεται διά των λέξεων ΝΑΙ ή ΟΧΙ, είτε κατ' άλλον, διά του Προεδρικού ιατάγµατος, καθοριζόµενον τρόπον. 4. Η απόφασις επί του τιθεµένου υπό την κρίσιν του Λαού κρισίµου εθνικού θεµατος, λαµβάνεται διά της πλειοψηφίας του ηµίσεως πλεόν του ενός του συνόλου των εγκύρως ψηφοφορησάντων εκλογέων. Άρθρο 2 1. Το προκηρυσσόµενον δηµοψήφισµα διενεργείται δι' αµέσου, καθολικής και µυστικής διά ψηφοδελτίων ψηφοφορίας, των κατά την κειµένην Εκλογικήν Νοµοθεσίαν εχόντων το δικαίωµα του εκλέγειν Ελλήνων πολιτών. 2. Η συµµετοχή των εκλογέων εις την ψηφοφορίαν είναι υποχρεωτική. Άρθρο 3 1. Το δικαίωµα ψήφου ασκούν κατά το δηµοψήφισµα οι εγγεγραµµένοι εις τους εκλογικούς καταλόγους των δήµων και κοινοτήτων εκάστης εκλογικής περιφερείας. 2. Εν περιπτώσει προκηρύξεως του δηµοψηφίσµατος κατά το από 1ης Ιανουαρίου έως 30ής Ιουνίου χρονικόν διάστηµα, η ψηφοφορία ενεργείται επί τη βάσει των εκλογικών καταλόγων του προηγουµένου έτους. 3. Εάν το δηµοψήφισµα προκηρυχθγη κατά το από 1ης Ιουλίου έως 31ης εκεµβρίου χρονικόν διάστηµα, η ψηφοφορία ενεργείται επί τη βάσει των εκλογικών καταλόγων του αυτού έτους, εφ' όσον δε δεν επερατώθη η εκτύπωσις των εκλογικών τούτων καταλόγων, η ψηφοφορία ενεργείται επί τη βάσει των εκλογικών καταλόγων του προηγουµένου έτους και αντιγράφων των οριστικοποιηθέντων παραρτηµάτων εκλογικών καταλόγων του αυτού έτους, θεωρηµένων υπό του αρµοδίου προέδρου πρωτοδικών. 4. Εάν εις αναγνωρισθείσαν κοινότητα δεν έχουν καταρτισθή και κυρωθή οι οριστικοί κατάλογοι ανδρών και γυναικών, οι εκλογείς της κοινότητος ταύτης ψηφίζουν βάσει των καταλόγων του εξ ου αύτη προήλθεν δήµου ή κοινότητος εις τους οποίους ήσαν εγγεγραµµένοι προ της ηµεροµηνίας δηµοσιεύσεως του περί αναγνωρίσεως της νέας κοιονότητος Προεδρικού ιατάγµατος. Αι διαταχθείσαι

2 διαγραφαί των περιληφθέντων εις τους τυχόν συνταγέντας προσωρινούς εκλογικούς καταλόγους θεωρούνται ως µη γενόµεναι. Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογήν και εις τας περιπτώσεις αποσπάσεως συνοικισµού εκ τινος δήµου ή κοινότητος και προσαρτήσεως αυτού εις έτερον δήµον ή κοινότητα, ως και εις τας περιπτώσεις των λοιπών µεταβολών δήµων και κοινοτήτων. Εις πάσας τας ανωτέρω περιπτώσεις εφαρµόζονται πάντως και αι διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 4 1. Οι δικαστικοί λειτουργοί, οι δηµόσιοι εν γένει πολιτικοί υπάλληλοι, υφ' οιανδήποτε υπαλληλικήν σχέσιν τελούντις, το προσωπικόν της Αστυνοµίας Πόλεων, της Χωροφυλακής, του Πυροσβεστικού Σώµατος και του Λιµενικού Σώµατος, ως και οι Στρατιωτικοί, οι υφ' οιανδήποτε ιδιότητα υπηρετούντες εις τας ενόπλους δυνάµεις, οι εγγεγραµµένοι εις τους εκλογικούς καταλόγους δήµου ή κοινότητος του Κράτους, αλλ' υπηρετούντος εις τας ενόπλους δυνάµεις, οι εγγεγραµµένοι εις τους εκλογικούς καταλόγους δήµου ή κοινότητος του Κράτους, αλλ' υπηρετούντες κατά την ηµέραν της προκηρύξεως του δηµοψηφίασµατος εις έτερον δήµον ή κοινότητα, ασκούν το δικαίωµα ψήφου κατά το δηµοψήφισµα, εν ω δήµω ή κοινότητι υπηρετούν, επί τη βάσει ειδικών εκλογικών καταλόγων συντασσοµένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 27 του Π.. 650/1974 µη ισχυουσών εν προκειµένω των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 και της παρ. 12 του άρθρου τούτου. Η εν πρώτω εδαφίω της παρ. 8 του αυτού ως άνω άρθρου 27 του Π.. 650/1974 προβλεποµένη τριήµερος προθεσµία διά την αποστολήν των καταστάσεων εις το πρωτοδικείον ορίζεται πενθήµερος, η δε εν τω δευτέρω εδαφίω της ιδίας παραγράφου και άρθρου πενθήµερος τοιαύτη διά την άσκησιν ενστάσεων ορίζεται τριήµερος. 2. ι' ειδικών εκλογικών καταλόγων, καταρτιζοµένων κατα τας διατάξεις του άρθρου 27 του Π.. 650/1974 και τους ορισµούς της προηγουµένης παραγράφου, ασκεί το δικαίωµα ψήφου και το πάσης φύσεως προσωπικόν των κάτωθι Οργανισµών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, εφ' όσον κατά την ηµέραν προκηρύξεως του δηµοψηφίσµατος υπηρετούν εις έτερον δήµον ή κοινότητα: α. Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος. β. Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος. γ. ηµοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισµού. δ. Ελληνικών Ταχυδροµείων. ε. ηµοσίων, δηµοτικών και λοιπών Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων. 3. ι' αποφάσεων του Υπουργού των Εσωτερικών, δηµοσιευοµένων διά της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, δύναται να υπαχθή εις τας διατάξεις της προηγουµένης παραγράφου και το προσωπικόν νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και ετέρων οργανισµών ή επιχειρήσεων κοινής ωφελείας. Άρθρο 5 1. Η ψηφοφορία ενεργείται κατά εκλογικάς περιφερείας και εντός των ορίων αυτών, ως ταύτα ισχύουν κατά την ηµέραν της δηµοσιεύσεως του περί προκηρύξεως του δηµοψηφίσµατος Προεδρικού ιατάγµατος. 2. Η ψηφοφορία διεξάγεται εις εκλογικά τµήµατα και καταστήµατα ψηφοφορίας οριζόµενα κατά τας διατάξεις των άρθρων 43, 44, 45 και 48 του Προεδρικού ιατάγµατος 650/1974. η εν άρθρω 48 παρ. 3 δεκαήµερος προθεσµία προς έκδοσιν αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών περί τροποποιήσεως των αποφάσεων των Νοµαρχών περί ορισµού των εκλογικών τµηµάτων και καταστηµάτων ψηφοφορίας, ορίζεται εις πέντε τουλάχιστον ηµέρας. 3. Η ψηφοφορία ενεργείται ενώπιον των προβλεποµένων και διοριζοµένων κατά τας διατάξεις των

3 άρθρων 51, 52 και 53 του Προεδρικού ιατάγµατος 650/1974 εφορευτικών επιτροπών, των περί γραµµατέων, ερµηνέων και σφραγίδος αυτών διατάξεων των άρθρων 56 πλην της παραγράφου 3, 57 και 58 του ως άνω Προεδρικού ιατάγµατος, εφαρµοζοµένων και εν προκειµένω. Η εν παραγρ. 3 του άρθρου 51 του αυτού Προεδρικού ιατάγµατος εικοσαήµερος προθεσµία ορίζεται εις δέκα πέντε ηµέρας. 4. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, οι έφοροι αυτών και οι αναπληρωταί των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, διορίζονται κατά τας διατάξεις των άρθρων 59, 60 και 61 του Προεδρικού ιατάγµατος 650/1974, µη ισχυόντων εν προκειµένω των εν παραγράφοις 8 και 9 του άρθρου 61 κωλυµάτων. Εν περιπτώσει, εξαντληθέντος του αριθµού των διορισθέντων εν ωρισµένη εκλογική περιφερεία αναπληρωτών, ήθελον παραµείνει εκλογικά τµήµατα τάυτης άνευ αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής ο οικείο έφορος διορίζει εις τα τµήµατα ταύτα αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής εκ των εις τας παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 61 του Προεδρικού ιατάγµατος 650/1974 αναφεροµένων προσώπων, υπηρετούντων και ευρισκοµένων εν τη αυτή εκλογική περιφερεία. Η περί του διορισµού πράξις του εφόρου ανακοινούται αµελλητί εις τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και εις τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της εκλογικής περιφερεία. Ωσαύτως, εις τα κατά το προηγούµενον εδάφιον παραµείναντα άνευ δικαστικών αντιπροσώπων εκλογικά τµήµατα εν ωρισµένη εκλογική περιφερεία, δύναται να χρησιµοποιώνται αντιπρόσωποι ή αναπληρωταί τούτων εξ ετέρων εκλογικών περιφερειών, διατιθέµενοι τη εντολή του εφόρου της εις ην διωρίσθησαν εκλογικής περιφερείας και κατόπιν αιτήσεως προς αυτόν του εφόρου της εκλογικής περιφερείας εις ην θα χρησιµοποιηθούν. Αι µεταβολαί αύται ανακοινούνται αµελλητί εις τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και εις τους οικείους ειαγγελείς Πρωτοδικών. 5. Εν ελλείψει, δι' οιονδήποτε λόγον, αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής, η ψηφορορία ενεργείται εγκύρως ενώπιον τριών τουλάχιστον µελών της εφορευτικής επιτροπής υπό την προεδρίαν του εξ αυτών πρεσβυτέρου. Άρθρο 6 Αι δηµοτικαί και κοινοτικαί αρχαί εκδίδουν και δηµοσιεύουν καθ' άπασαν την περιφέρειάν των τρεις τουλάχιστον ηµέρας προ της ορισθείσης διά την ψηφοφορίαν πρόγραµµα αναφέρον την ηµέραν της ψηφοφορίας, την ώραν ενάρξεως και λήξεως αυτής, τον τόπον και το κατάστηµα της ψηφοφορίας και τον σκοπόν της ψηφοφορίας, όστις συνίσταται εις την υπό του λαού εκδήλωσιν της βουλήσεώς του επί του τιθεµένου διά του προκηρύσσοντος το ηµοψήφισµα Προεδρικού ιατάγµατος κρισίµου εθνικού θέµατος. Άρθρο 7 1. Οι εγγεγραµµένοι εις καταλόγους εκλογικών βιβλιαρίων των δήµων και κοινοτήτων ψηφίζουν εις εκλογικόν τµήµα του δήµου ή της κοινότητος, εις τον εκλογικόν κατάλογον των οποίων είναι εγγεγραµµένοι. 2. Οι εκλογείς του άρθρου 4 του παρόντος ψηφίζουν οµού µετά των εκλογέων της προηγουµένης παραγράφου και εις τα αυτά εκλογικά τµήµατα. Ο Νοµάρχης ορίζων τα εκλογικά τµήµατα εκάστου δήµου ή κοινότητος οφείλει να λαµβάνη υπ' όψιν του και τον παρ' εκάστω δήµω ή κοινότητι αριθµόν των εκλογέων τούτων και να κατανέµη αυτούς συµµέτρως εις άπαντα τα υπ' αυτού οριζόµενα εκλογικά τµήµατα. 3. Οι εκλογείς του άρθρου 4 του παρόντος ευρισκόµενοι εις την περιοχήν του

4 Αγίου Ορους, ψηφίζουν εις τα πλησιέστερα εκλογικά τµήµατα του Νοµού Χαλκιδικής, οριζόµενα υπό του Νοµάρχου. 4. ιά την ψηφοφορίαν των ανδρών της φρουράς εκάστου εκλογικού τµήµατος και των εκλογέων οίτινες κατά διαφόρους εποχάς του έτους µεταβάλλουν οµαδικώς διαµονήν εντός του ιδίου ή ετέρου νοµού, εφαρµόζονται αι σχετικαί διατάξεις του Προεδρικού ιατάγµατος 650/ Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, οι έφοροι και οι µη ασκήσαντες καθήκοντα αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, ως και τα µέλη των εφορευτικών επιτροπών, ψηφίζουν συµφώνως προς τας διατάξεις του Προεδρικού ιατάγµατος 650/ Η ισχύς των, κατά τας διατάξεις του άρθρου 3 του Νόµου 3/1975, συνταχθέντων ειδικών εκλογικών καταλόγων ετεροδηµοτών παρατείνεται µέχρι Οι ετεροδηµόται εκλογείς ασκούν το δικαίωµα ψήφου κατά τα εν άρθρω 4 του νόµου 3/1975 οριζόµενα. Άρθρο 8 1. Εις έκαστον εκλογικόν τµήµα δύναται να παρίσταται, κατά την διεξαγωγήν του δηµοψηφίσµατος, ανά εις αντιπρόσωπος των κατά τον Κανονισµόν της Βουλής ανεγνωρισµένων κοµµάτων. Ο αντιπρόσωπος ούτος διορίζεται δι' εγγράφου δηλώσεως του αρχηγού του κόµµατος ή της διευθυνούσης επιτροπής, κατατιθεµένης κατά την έναρξιν της ψηφοφορίας εις την εφορευτικήν επιτροπή του εις ο διορίζεται ο αντιπρόσωπος εκλογικού τµήµατος. 2. Ο Πρόεδρος της Βουλής γνωστοποιεί προς το Υπουργείον Εσωτερικών, εντός πέντε ηµερών από της δηµοσιεύσεως του προκηρύσσοντος το δηµοψήφισµα Προεδρικού ιατάγµατος, τα κατά τον Κανονισµόν της Βουλής ανεγνωρισµένα κόµµατα, ταύτης δε διαλυθείσης, τον κατάλογον των κοµµάτων αυτής. Το Υπουργείον Εσωτερικών γνωστοποιεί προς τας εφορευτικάς επιτροπάς τα εν λόγω κόµµατα. 3. Τα πολιτικά κόµµατα δικαιούνται να διορίζουν διά συµβολαιογραφικής πράξεως ανά ένα πληρεξούσιον εις εκάστην εκλογικήν περιφέρειαν. Άρθρο 9 1. Τα ψηφοδέλτια δι' ων ενεργείται η ψηφοφορία κατασκευάζονται µερίµνη του Υπουργείου Εσωτερικών εκ χάρτου λευκής αποχρώσεως, αι δε διαστάσεις αυτών είναι 0,14 Χ 0,20 µ. Επί των ψηφοδελτίων αναγράφονται εντύπως και διά κεφαλαίων γραµµάτων µελάνης αποχρώσεως το τιθέµενον υπό του περί προκηρύξεως του ηµοψηφίσµατος Προεδρικού ιατάγµατος εθνικόν θέµα και αι δηλωτικαί της βουλήσεως των ψηφοφόρων επ' αυτού απαντήσεις, ακριβώς ως αύται διατυπούνται διά του προκηρύσσοντος το δηµοψήφισµα Προεδρικού ιατάγµατος. Αι απαντήσεις χωρίζονται δι' οριζοντίου γραµµής της αυτής αποχρώσεως. ο ψηφοφόρος εκδηλώνει την προτίµησίν του διά σταυρού προτιµήσεως τιθεµένου διά µολυβδίδος ή µελάνης ελανής ή κυανής αποχρώσεως παραπλεύρως της απαντήσεως την οποίαν προκείνει. 2. Οι εκλογικοί φάκελλοι, εντός των οποίων εγκλείονται τα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται οµοιόµορφοι δι' άπαν το Κράτος µερίµνη του Υπουργείου Εσωτερικών, εφαρµοζοµένων εν προκειµένω των διατάξεων του άρθρου 68 του Προεδρικού ιατάγµατος 650/1974. Άρθρο 10 Ως προς την παραλαβήν υπό της εφορευτικής επιτροπής του καταστήµατος ψηφοφορίας και των εκλογικών ειδών, την σφράγισιν της κάλπης, το πρακτικόν παραλαβής, την

5 έναρξιν της ψηφοφορίας, την τήρησιν βιβλίου πρακτικών, πρωτοκόλλου ψηφοφορίας και τας ενστάσεις κατά την διάρκειαν ταύτης, εφαρµόζονται αι διατάξεις των άρθρων 54 και 71 έως 78 του Προεδρικού ιατάγµατος 650/1974 "περί κωδικοποιήσεως των ισχυουσών διατάξεων της Εκλογικής Νοµοθασίας". Πάντα τα κατά το άρθρον 54 παρ. 1 του Προεδρικού ιατάγµατος 650/1974 τηρούµενα υπό της εφορευτικής επιτροπής βιβλία αριθµούνται και µονογράφονται υπό της ιοικητικής Αρχής. Άρθρο 11 Περί της ψηφοφορίας τηρείται υπό της εφορυτικής επιτροπής πρωτόκολλον εν ω εγγράφονται άπαντες οι ψηφοφορούντες εκλογείς των άρθρων 3 και 4 του παρόντος και ο αριθµός του εκλογικού καταλόγου υφ' ον είναι εγγεγραµµένος έκαστος εκλογεύς εις τον αντίστοιχον εκλογικόν κατάλογον και όπερ µετά το πέρας της ψηφοφορίας κλείεται και υπογράφεται υπό του Προέδρου και των µελών της εφορευτικής επιτροπής, ως και των αντιπροσώπων των κοµµάτων. Άρθρο Οι εκλογείς προσέρχονται εις το κατάστηµα ψηφοφορίας ανά πέντε και παρουσιάζονται εις την εφορευτική επιτροπή, ήτις επαληθεύει την εν τω εκλογικώ καταλόγω εγγραφήν των και αναγνωρίζει την ταυτότητα αυτών εκ του προσαγοµένου εκλογικού των βιβλιαρίου και της αστυνοµικής των ταυτότητος νέου ή παλαιού τύπου, εν ελλείψει δε αστυνοµική ταυτότητος επί τη βάσει ετέρου προσφόρου, κατά την κρίσιν της εφορευτικής επιτροπής, αποδεικτικού της ταυτότητος εγγράφου. 2. Οι εκλογείς του άρθρου 4 του παρόντος προσέρχονται ατοµικώς και ουχί συντεταγµένοι ή υφ' οιανδήποτε συνοδείαν εις το εκλογικόν τµήµα και ψηφίζουν βάσει της εγγραφής των εις τον ειδικόν εκλογικόν κατάλογον, επί τη επιδείξει του αστυνοµικού δελτίου ταυτότητος ή ετέρου αποδεικτικού της ταυτότητος εγγράφου, προκειµένου δε περί στρατιωτικών, του ατοµικού των βιβλιαρίου ή ελλείψει τούτου της στρατιωτικής των ταυτότητος, µη εφαρµοζοµένων των περί σφραγίσεως και διατρήσεως των ταυτοτήτων διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 75 του Προεδρικού ιατάγµατος 650/ Οι κατά το άρθρον 47 του Προεδρικού ιατάγµατος 650/1974 άνδρε της φρουράς ψηφίζουν µόνον, εφ' όσον είναι εγγεγραµµένοι εις τους εκλογικούς καταλόγους ή εις τους υπό του πρωτοδικείου κυρωθέντας κατά το άρθρον 27 του αυτού Προεδρικού ιατάγµατος ειδικούς εκλογικούς καταλόγους οιασδήποτε εκλογικής περιφερείας, βάσει ονοµαστικών καταστάσεων, συντασσοµένων και υπογραφοµένων υπό του διοικητού της µονάδος, εις ην υπάγονται, βεβαιούντες εν αυτή υπευθύνως ότι οι εν αυταίς περιλαµβανόµενοι είναι εγγεγραµµένοι εις τους ως άνω εκλογικούς καταλόγους. Αι καταστάσεις αύται αποστέλλονται απ' ευθείας προς τον πρόεδρον της εφορευτικής επιτροπής του οικείου εκλογικού τµήµατος διά του επικεφαλής της φρουράς. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αι διατάξεις της προηγουµένης παραγράφου. 4. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ή ο διευθύνων τα έργα αυτής βεβαιοί διά πρακτικού ότι οι, εις το τµήµα ψηφίσαντες, ως άνδρες της φρουράς αυτού, απετέλεσαν, πράγµατι, την φρουράν του. 5. Εν περιπτώσει µη προσαγωγής αστυνοµικής ταυτότητος ή ετέρου εγγράφου δηλωτικού κατά την κρίσιν της εφορευτικής επιτροπής, ο εκλογεύς είναι παραδεκτός προς άσκησιν του δικαιώµατος ψήφου, µόνον εάν δηλώση υπευθύνως και εγγράφως προς τον διευθύνοντα τα έργα της εφορευτικής επιτροπής, ότι δεν κατέχει τοιαύτην. Αι ανωτέρω δηλώσεις τοποθετούνται

6 µερίµνη και ευθύνη του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής εντός του εις το Πρωτοδικείον παραδιδοµένου σάκκου µετα των λοιπών εκλογικών στοιχείων και εντός ειδικού φακέλλου. Άρθρο Το ψηφοδέλτιον είναι άκυρον εις τας ακολούθους οριζοµένας περιπτώσεις: α. Εάν περικλείεται εις φάκελλον µη πληρούντα τους όρους της παρ. 2 του άρθρου 9 του παρόντος ή µη φέροντα την σφραγίδα και µονογραφήν του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής. β. Εάν είναι οιουδήποτε άλλου χρώµατος ή έχη σχήµα ή διαστάσεις διαφερούσας εµφανώς των εν παραγράφω 1 του άρθρου 9 του παρόντος οριζοµένων. γ. Εάν διά τινος διακριτικού στοιχείου τιθεµένου επί του ψηφοδελτίου ή εντός του φακέλλου παραβιάζεται το απόρρητον της ψηφοφορίας. δ. Εάν είναι λευκόν ή χειρόγραφον. ε. Εάν δεν έχη σηµειωθή ουδείς σταυρός προτιµήσεως ή φέρη τοιούτον επ' αµφοτέρων των απαντήσεων. 2. Εάν εις τον φάκελλον ευρεθούν πλείονα του ενός ψηφοδέλτια αντιθέτου απαντήσεως θεωρούνται άπαντα ως άκυρα. Ταύτα λαµβάνονται ως έγκυρα εάν είναι της αυτής απαντήσεως, λογιζόµενα όµως ως µία ψήφος. 3. Εάν εις τον φάκελλον ευρεθούν δύο ή και πλείονα ψηφοδέλτια εκ των οποίων το εν φέρει εγκύρως τον δηλωτικόν της απαντήσεως του ψηφοφόρου σταυρόν προτιµήσεως, τα δε λοιπά ουδεµίαν τοιαύτην ένδειξιν φέρουν, το ψηφοδέλτιον το φέρον τον σταυρόν προτιµήσεως θεωρείται έγκυρον. Άρθρο 14 Ως προς την τήρησιν της τάξεως κατά την ψηφοφορίαν, την απαγόρευσιν παρουσίας ενόπλου δυνάµεως εν τω χώρω της ψηφοφορίας και πέριξ τούτου την παράστασιν των αντιπροσώπων των κατα το άρθρον 8 του παρόντος κοµµάτων, την περάτωσιν της ψηφοφορίας, το άνοιγµα της κάλπης, την αρίθµησιν των φακέλλων και την διακοπήν της διαλογής, εφαρµόζονται αι διατάξεις των άρθρων 79, 80, 81, 82, 83 και 85 του Προεδρικού ιατάγµατος 650/1974 "περί κωδικοποιήσεως των ισχυουσών διατάξεων της Εκλογικής Νοµοθεσίας". Άρθρο 15 Ο Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ορίζει τα καθήκοντα εκάστου των µελών αυτής και άρχεται η διαλογή των ψηφοδελτίων, επί παρουσία και των κατα το άρθρον 8 του παρόντος ορισθέντων αντιπροσώπων των κοµµάτων, συντελουµένη ως ακολούθως: α) Ο Πρόεδρος της επιτροπής λαµβάνει εκ της κάλπης ανά ένα φάκελλον, αποσφραγίζει αυτόν και αφού εξακριβώση το έγκυρον του ψηφοδελτίου, επιδεικνύει τούτο εις τα µέλη της επιτροπής και τους αντιπροσώπους των κοµµάτων. β) Εκαστον έγκυρον ψηφοδέλτιον αριθµείται κατά την σειράν εξαγωγής του εκ της κάλπης και µονογραφείται υπό του Προέδρου της εφορευτικής επιτροπής ή του διευθύνοντος τα έργα αυτής, τιθεµένης της µονογραφής τούτου και παραπλεύρως του υπάρχοντος σταυρού προτιµήσεως, σηµειούται δε ο αριθµός αυτού εις τον προς τούτο τηρούµενον πίνακα διαλογής. Άρθρο Μετά το πέρας της διαλογής κλείονται οι κατά το προηγούενον άρθρον, συνταχθέντες

7 πίνακες διαλογής διά πράξεως επ' αυτών γραφοµένης και υπογραφοµένης υπό του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής, των µελών της εφορευτικής επιτροπής και των αντιπροσώπων των κατά το άρθρον 8 κοµµάτων εν η αναφέρεται το σύνολον των ψήφων υπέρ εκατέρας των δηλωτικών της βουλήσεως των εκλογέων απαντήσεων. 2. Ευθύς αµέσως συντάσσεται υπό της εφορευτικής επιτροπής ετέρα πράξις, καταχωριζοµένη εις το βιβλίον πρακτικών και υπογραφοµένη υπό πάντων των εν τη προηγουµένη παραγράφω αναγραφοµενων, εν η αναφέρεται: α) η ηµέρα και ώρα του πέρατος της διαλογής, β) ο αριθµός των εγγεγραµµένων εις το τµήµα εκλογέων, ο αριθµός των εγγεγραµµένων εις το τµήµα εκλογέων, ο αριθµός των εγγεγραµµένων εις τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδηµοτών, ο αριθµός των εγγεγραµµένων εις τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 27 του Προεδρικού ιατάγµατος 650/1974, ο αριθµός των εγγεγραµµένων εις τας καταστάσεις της φρουράς του εκλογικού τµήµατος και το σύνολον των εγγεγραµµένων των τριών κατηγοριών, γ) ο ολικός αριθµός των ψηφισάντων εκ των ανωτέρω εκλογέων, δ) ο αριθµός των εγκύρων και ακύρων ψηφοδελτίων (έγκυρα - άκυρα - σύνολον) και ε) ο αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων υπέρ εκατέρας των δηλωτικών της βουλήσεως των εκλογέων απαντήσεων. 3. Τα κατά την προηγουµένην παράγραφον αποτελέσµατα ο Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής τηλεγραφεί ή δι'οιουδήποτε άλλου προσφόρου µέσου ανακοινοί εγγράφως και αµέσως εις τον Νοµάρχην, εις ον υπάγεται το εκλογικόν τµήµα, η ανακοίνωσις δε αύτη δέον να περιλαµβάνη άπαντα τα ανωτέρω εν εδαφίοις β' µέχρι και ε' της προηγουµένης παραγράφου στοιχεία. Άρθρο Ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής και τα µέλη της εφορευτικής επιτροπής, υποχρεούνται ευθύς µετά το πέρας της διαλογής να περικλείσουν καλώς τα πρωτόκολλα ψηφοφορίας, τα πρακτικά, τους πίνακας διαλογής, τους εκλογικούς καταλόγους και τα τυχόν έτερα έγγραφα, ως επίσης τα δέµατα των ψηφοδελτίων εντός σάκκου σφραγιζοµένου υπ' αυτών. Επί του σάκκου δύνανται να επιθέσουν τας σφραγίδας των οι αντιπρόσωποι των εν άρθρω 8 κοµµάτων. Τον σάκκον παραλαµβάνει ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής και εµταφέρει ο ίδιος και παραδίδει εις τον πρόεδρον του αρµοδίου Πρωτοδικείου, ή, εφ' όσον η µετάβασις εις την έδραν του πρωτοδικείου είναι δυσχερής ή δαπανηρά, εις τον πρόεδρον του πλησιεστέρου Πρωτοδικείου, οφείλοντα ν' αποστείλη τον σάκκον διά του ασφαλεστέρου µέσου εις τον Πρόεδρον του αρµοδίου Πρωτοδικείου. 2. Αρµόδιον Πρωτοδικείον είναι το εδρεύον εν τη πρωτεύουση εκάστου νοµού. Το Πρωτοδικείον Αθηνών καθίσταται αρµόδιον διά τας εκλογικάς περιφερείας Α' και Β' Αθηνών και υπολοίπου του Νοµού Αττικής, το πρωτοδικείον Πειραιώς διά τας εκλογικάς περιφερείας Α' και Β' Πειραιώς και το Πρωτοδικείον Θεσσαλονίκης διά τας εκλογικάς περιφερείας Α' και Β' Θεσσαλονίκης και του Νοµού Κιλκίς. Από της ενάρξεως της λειτουργίας του Πρωτοδικείου Κιλκίς, τούτο καθίσταται αρµόδιον διά την εκλογικήν περιφέρειαν του Νοµού Κιλκίς. Αρµόδιον Πρωτοδικείον διά την εκλογικήν περιφέρειαν του Νοµού Λασηθίου είναι το εν Νεαπόλει του Νοµού τούτου εδρεύον Πρωτοδικείον. Άρθρο Από της εποµένης της ψηφοφορίας άρχεται υφ' εκάστου πρωτοδικείου η συγκέντρωσις των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας εν εκάστη εκλογική περιφερεία. 2. Το

8 πρωτοδικείον αθροίζει τα εις τους πίνακας των εφορευτικών επιτροπών αναγραφόµενα αποτελέσµατα και καταρτίζει πίνακα των αποτελεσµάτων της εν τη εκλογική περιφερεία ψηφοφορίας. 3. Ο πίναξ ούτος δέον να περιέχη τα εν παραγράφω 2 εδαφίοις β' µέχρι και ε' του άρθρου 16 στοιχεία δι' ολόκληρον τον Νοµόν. Άρθρο Το πρωτοδικείον αποστέλλει αµελλητί κεκυρωµένον αντίγραφον του κατά το προηγούµενον άρθρον καταρτισθέντος πίνακος προς τον Νοµάρχην και προς τον Υπουργόν των Εσωτερικών. 2. Η παρά τω Υπουργείω Εσωτερικών εδρεύουσα Ανωτάτη Εφορευτική Επιτροπή του άρθρου 91 του Προεδρικού ιατάγµατος 650/1974, επί τη βάσει των κατά το προηγούµενον άρθρον πινάκων των οικείων Πρωτοδικείων, καταρτίζει πίνακα αποτελεσµάτων κατ' εκλογικήν περιφέρειαν, βεβαιούσα διά πρακτικού αυτής, το συνολικόν αποτέλεσµα της ψηφοφορίας καθ' άπασαν την Επικράτειαν. 3. Αντίγραφον του κατά την προηγουµένην παράγραφον πίνακος της Ανωτάτης Εφορευτικής Επιτροπής µετά του ως άνω πρακτικού, δηµοσιεύεται µερίµνη του επί των Εσωτερικών Υπουργού, διά της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως. Άρθρο 20 Ο έλεγχος του κύρους και των αποτελεσµτων του δηµοψηφίσµατος, οι λόγοι προσβολής, οι διάδικοι και η διαδικασία ενώπιον του, κατά άρθρον 100 του Συντάγµατος, Ανωτάτου Ειδικού ικαστηρίου, ορίζονται υππό του ειδικού περί τούτου νόµου. Άρθρο Περί ων θεµάτων δεν προβλέπει ειδικώς ο παρών νόµος εφαρµόζονται αναλόγως αι διατάξεις του Προεδρικού ιατάγµατος 650/1974 "περί κωδικοποιήσεως των ισχυουσών διατάξεων της εκλογικής νοµοθεσίας", πλην των τοιούτων του άρθρου 96, των αναφεροµένων εις την απαγόρευσιν χορηγήσεως εις δηµοσίους υπαλλήλους και στρατιωτικούς κανονικών αδειών και την ανάκλησιν αυτών. 2. Απαγορεύεται η χορήγησις πάσης κανονικής αδείας εις τους στρατιωτικούς, το προσωπικόν των Σωµάτων Ασφαλείας, τους δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους ως και τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως κατά τας πέντε ηµέρας προ της ωρισµένης διά την ψηφοφορίαν. Αι τυχόν πρότερον χορηγηθείσαι τοιαύται άδειαι θεωρούνται αυτοδικαίως ανακληθείσαι υποχρεουµένων των εχόντων αυτάς προσώπων να ευρεθούν εις τας θέσεις των άνευ ειδοποιήσεως τινος. Άρθρο 22 Πάσα αναγκαία προς εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος νόµου λεπτοµέρεια, ορίζεται διά Προεδρικού ιατάγµατος, εκδιδοµένου τη προτάσει του Υπουργού των Εσωτερικών. Άρθρο 23 Εν περιπτώσει τροποποιήσεως, συµπληρώσεως ή αντικαταστάσεως εν µέρει ή εν όλω των κειµένων διατάξεων της Εκλογικής Νοµοθεσίας της κωδικοποιηθείσης διά του

9 Προεδρικού ιατάγµατος 650/1974 ή θεσπίσεως νέων τοιούτων, διά πάντα τα θέµατα δι' α ο παρών νόµος παραπέµπει εις διατάξεις του εν λόγω Προεδρικού ιατάγµατος 650/1974 προς ανάλογον εφαρµογήν αυτών, θα ισχύουν αι διατάξεις εν περιπτώσει µερικής ή ολικής αντικαταστάσεως τούτων ή θεσπίσεως νέων τοιούτων. Άρθρο 24 Η ισχύς του παρόντος νόµου άρχεται από της δηµοσιεύσεως αυτού διά της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως.

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25 ης Ιανουαρίου 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25 ης Ιανουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 22046 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Απριλίου 2012

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Απριλίου 2012 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.:14462 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015.

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. (ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ  Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 122 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5 ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5 ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΙΡΕΣ 2 /07/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.:14565 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5 ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Ω Δ Ε Κ Α Λ Ο Γ Ο Σ Του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής

Ο Δ Ω Δ Ε Κ Α Λ Ο Γ Ο Σ Του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής Ο Δ Ω Δ Ε Κ Α Λ Ο Γ Ο Σ Του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής 1. Αφιξη στο εκλογικό τμήμα και αναφορά-ενημέρωση αυτοπροσώπως ή δια τηλεγραφήματος των Εφόρου, Εισαγγελέα και Νομάρχη για την ανάληψη καθηκόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό»

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό» ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ. : 21810 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφορευτική Επιτροπή

Η Εφορευτική Επιτροπή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.. ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ.. Προς Τ.. Σας γνωρίζουμε ότι με σημερινή απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής που περιέχεται στο υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών μελών του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»

Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών μελών του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα, 30 Νοεμβρίου 2011 Αρ.Πρωτ.: 7α Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb.

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 51568 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Στη συνέχεια της Εγκυκλίου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και προς διευκόλυνση των εμπλεκομένων στην διαδικασία εκλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή. Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή

Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή. Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 31-05-2010, στην Αίθουσα Τελετών του Ιδρύματος και ώρα από 09:00 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3231 Έτος: 2004 ΦΕΚ: Α 45 20040211 Τέθηκε σε ισχύ: 11.02.2004 Ηµ.Υπογραφής: 11.02.2004 Τίτλος: Εκλογή βουλευτών. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL H FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL H FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL H FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΔΑ: ΒΙ04Ν-7Ο7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ: 15757 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σύνταξη νέων Εκλογικών καταλόγων Αυτεπάγγελτη εγγραφή, διαγραφή και διόρθωση στοιχείων

Άρθρο 1 Σύνταξη νέων Εκλογικών καταλόγων Αυτεπάγγελτη εγγραφή, διαγραφή και διόρθωση στοιχείων ΝΟΜΟΣ 2623/1998 Τίτλος: Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών, εκσυγχρονισµός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Στη συνέχεια της Εγκυκλίου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και προς διευκόλυνση των εμπλεκομένων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών των συλλογικών οργάνων του ΣΑΤΕ διεξάγονται µε βάση τον ακόλουθο Κανονισµό Αρχαιρεσιών σε συµφωνία µε τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 11 Μαΐου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού ικαστηρίου.. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας : 11527 Τηλέφωνο : 2132143301 Fax : 2132143222

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Σχέδιο Νόµου «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές Βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές Βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές Βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Άρθρο 1 Απόκτηση του εκλογικού δικαιώµατος 1. Έλληνες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 20285 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκέντρωση και µετάδοση των αποτελεσµάτων του δηµοψηφίσµατος της 5 ης Ιουλίου 2015.

ΘΕΜΑ: Συγκέντρωση και µετάδοση των αποτελεσµάτων του δηµοψηφίσµατος της 5 ης Ιουλίου 2015. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ή E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και με e-mail

Αποστολή και με e-mail Αποστολή και με e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 28 Φεβρουαρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 8428 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη μελών Συμβουλίου των Τοπικών Συμβουλίων Νέων και ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας διεξαγωγής των εκλογών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη μελών Συμβουλίου των Τοπικών Συμβουλίων Νέων και ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας διεξαγωγής των εκλογών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥTΟΔ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203298 / Fax: 210 8234822 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203298 / Fax: (+30) 210 8234822 E-mail: lydia@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες: Ε. Κουτούκη Τηλέφωνο: 213 1361132 Fax: 213 13641140 e-mail: te.ekloges@ypes.gr. Αριθ.

Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες: Ε. Κουτούκη Τηλέφωνο: 213 1361132 Fax: 213 13641140 e-mail: te.ekloges@ypes.gr. Αριθ. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ: 996 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 22272 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 22272 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. «Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. και άλλες διατάξεις» ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. «Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. και άλλες διατάξεις» ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ «Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1 Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 1. Η εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή με fax & ταχυδρ.

Αποστολή με fax & ταχυδρ. Αποστολή με fax & ταχυδρ. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 30359 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ& ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Ειδικό Μέρος. Άρθρο 1

ΙΙ. Ειδικό Μέρος. Άρθρο 1 ΕΚΘΕΣΗ Επί του κειμένου εργασίας «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που διαμένουν στο εξωτερικό» Ι. Εισαγωγή Α. Το άρθρο 1 παρ. 3 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΞ9Κ-3. Πληροφορίες: Χ. Σωτηροπούλου Τηλέφωνο: 210-3741139. Εγκύκλιος: 30

ΑΔΑ : 4ΙΞ9Κ-3. Πληροφορίες: Χ. Σωτηροπούλου Τηλέφωνο: 210-3741139. Εγκύκλιος: 30 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟN - ΕΚΛΟΓΙΚO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Οκτωβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αριθ. πρωτ. : 61305 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Γραμματεία Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 157 84 Τηλ: 210.727.6804 Tηλεμοιότυπο: 210.727.6816

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 Περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών µηχανικών, µηχανοδηγών και θερµαστών και τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των επί τούτων ισχυουσών διατάξεων (Φ.Ε.Κ. 23/Α/1946) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Τηλ.: (0030) 210 3665348, 5310 / Fax: (0030) 210 3665035 Χαρ. Τρικούπη 50, 106 80 Αθήνα Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ Των Βουλευτικών εκλογών της 20 ης Σεπτεµβρίου 2015. Φίλη-Φίλε

Διαβάστε περισσότερα

46723/ / Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 16ης Σεπτεμβρίου 2007

46723/ / Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 16ης Σεπτεμβρίου 2007 46723/19.8.2007/19.8.2007 Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 16ης Σεπτεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: 46723/19.8.2007 Αριθ. Εγκυκλίου: 61 Θέμα :Πληροφορίες και οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β495Ν-ΧΥΡ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: Αριθ. Εγκυκλίου: 36

ΑΔΑ: Β495Ν-ΧΥΡ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: Αριθ. Εγκυκλίου: 36 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 20590 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 15694 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Τις περιφερειακές ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 21801 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ (για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.. ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ [το οποίο ο κάθε Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Μητρώου 1551, Αρ. Απόφασης 781/2000 T.Θ. 1385, Τ.Κ. 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλ. 2810391778, Fax 2810391481 E-mail seite@admin.forth.gr, Web site

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ή E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2732 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Με την παρούσα εγκύκλιο και τις αποφάσεις της Κ.ΕΦ.Ε εξειδικεύεται η σχετική διαδικασία ανάδειξης του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014.

ΘΕΜΑ: Πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 17799 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 Όπως

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 7 ης Νοεμβρίου 2010

Πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 7 ης Νοεμβρίου 2010 ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. 55936/ΕΓΚ.26/29-9-10 : Πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 7 ης Νοεμβρίου 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Οι δημοτικές και περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ελληνική ΑΔΑ: 4ΑΣΒΚ-ΑΣΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Μαΐου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 24405 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Α.Π. Δ4 / 662 / 23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. (διορθωμένη σύμφωνα με την από 20-1-1999 εγκύκλιο) Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 ν.1566/1985

Διαβάστε περισσότερα

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/662α/23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998, β) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο εκάστοτε

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις

Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις 3838/2010,ΦΕΚ Α 49/24.3.2010 Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΘΕΜΑ: Πληροφορίες και οδηγίες για την εκλογή μελών των Συμβουλίων των Συντονιστικών Επιτροπών του Κινήματος.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΘΕΜΑ: Πληροφορίες και οδηγίες για την εκλογή μελών των Συμβουλίων των Συντονιστικών Επιτροπών του Κινήματος. ANEΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Λ. Συγγρού & Χαροκόπου 2, 176 74 Αθήνα Τηλ. 210 9545000- Φαξ 210 9545109 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ Αθήνα, 18-09- 2013 Αρ. Εγκυκλίου: 4 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

α) Ο Νομός Αττικής σε πέντε (5) εκλογικές περιφέρειες, δηλαδή στις: αα) Α' Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών, που αποτελείται από το Δήμο Αθηναίων,

α) Ο Νομός Αττικής σε πέντε (5) εκλογικές περιφέρειες, δηλαδή στις: αα) Α' Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών, που αποτελείται από το Δήμο Αθηναίων, Εκλογικός νόμος ΝΟΜΟΣ 3231/2004 ΦΕΚ 45/Α/11.2.2004 με την την τροποποίηση 3636/2008 www.24grammata.com Εκλογή βουλευτών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σύνολο Εκλογέων: 778.460 Εκλογικά Τμήματα 1.774 Βασικοί εκλογείς : 777.363 Ευρωπαίοι πολίτες: 454

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/06/2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ENΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Διαδικασία για τις εκλογές της 18ης/19ης Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26879 11 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2478 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 54181/ 2016 Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 5,6,7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 5,6,7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ε. Κ Α. Π.) Χαριλάου Τρικούπη 50 Τ.Κ. 106 80 Fax: 211-5555916, mail: ekap@pasok.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2015 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές του εκλογικού συστήματος των δημοτικών εκλογών τής Κάτω Σαξονίας

Βασικές αρχές του εκλογικού συστήματος των δημοτικών εκλογών τής Κάτω Σαξονίας Niedersächsische Landeswahlleiterin Griechisch Πληροφορίες του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής τής Κάτω Σαξονίας Βασικές αρχές του εκλογικού συστήματος των δημοτικών εκλογών τής Κάτω Σαξονίας 2 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Η εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις έδρες που κάθε φορά αναλογούν στην Ελλάδα, διενεργείται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2009 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ-ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2009 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ-ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2009 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ-ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ύστερα από την υπ αριθμ. 215/7.10.2009 απόφαση του Προέδρου του Κόμματος, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές του εκλογικού συστήµατος των δηµοτικών εκλογών τής Κάτω Σαξονίας

Βασικές αρχές του εκλογικού συστήµατος των δηµοτικών εκλογών τής Κάτω Σαξονίας Niedersächsischer Landeswahlleiter Πληροφορίες του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής τής Κάτω Σαξονίας Βασικές αρχές του εκλογικού συστήµατος των δηµοτικών εκλογών τής Κάτω Σαξονίας Βασικές αρχές του

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί µε και µε fax. Όπως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας:

Να σταλεί µε  και µε fax. Όπως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 389 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: ,-378, - 373, -394 : - 365, - 375, - 372, - 371, -201

: ,-378, - 373, -394 : - 365, - 375, - 372, - 371, -201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15 Τ.Κ. : 106

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I, 883 Ν. 81/82 Αρ. 1824, 23.12.82

Ε.Ε. Παρ. I, 883 Ν. 81/82 Αρ. 1824, 23.12.82 Ε.Ε. Παρ. I, 883 Ν. 81/82 Αρ. 1824, 23.12.82 Ο περί Επαναθεσπίσεως και Τροποποιήσεως του περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμου του 1959 Νόμος του 1982 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία.

Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία. Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία. ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/30-9-1985. Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911 «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 Εν περιπτώσει θανατώσεως ή σωµατικής βλάβης προσώπου τινός δι αυτοκινήτου εφαρµόζονται αι διατάξεις του ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

(µε τη φροντίδα της Γραµµατείας του οικείου Τµήµατος) Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

(µε τη φροντίδα της Γραµµατείας του οικείου Τµήµατος) Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Πληροφορίες : Μαρία Μουζουράκη Ταχ. /νση : Πανεπιστηµιούπολη Ρεθύµνου Τηλέφωνο : 28310-77211 FAX: 28310-77241

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δ/ΝΣΗ: 3 Ο χλμ ΠΕΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ 35100 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. ΠΡΟΣ: Τους ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ του Τμήματος Ψυχολογίας

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. ΠΡΟΣ: Τους ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ του Τμήματος Ψυχολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφορίες : Χρυσούλα Κουταλά Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου Τηλέφωνο : 28310-77522

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώσεις γονέων. Παρ. 4. Οι ενώσεις γονέων κάθε νοµού ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος συγκροτούν µία οµοσπονδία γονέων.

Οργανώσεις γονέων. Παρ. 4. Οι ενώσεις γονέων κάθε νοµού ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος συγκροτούν µία οµοσπονδία γονέων. Οργανώσεις γονέων Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 τ. Α Άρθρο 94 Πρόσθετες αρµοδιότητες δήµων 4. Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων, υπό τον τοµέα στ` («Παιδείας, Πολιτισµού και Α- θλητισµού»), προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ****************************** Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ " Κεφάλαιο Α Σύσταση, επωνυμία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 72/79 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Αρ. 1540 της 27ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1979 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόµος του 1979 εκδίδεται διά δηµοσιεύσεως εις

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μέχρι σήµερα δεν εκδοθεί Π.. (όπως προβλέπεται στο Ν. 1404/83) για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι. και ισχύουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ- ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ- ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ- ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ Η οποία έγινε στα γραφεία της ΕΑΑΝ στις 22 Ιανουαρίου 2015 υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου της Ε.Α.Α.Ν. Αντιναύαρχου ε.α. Θ. Γερούκη Π.Ν., Βάση του

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της 20ής Δεκεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Oδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά µε

στο σχέδιο νόµου «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της 20ής Δεκεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Oδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά µε ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της 20ής Δεκεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Oδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά µε τις λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ****************************** Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες Εσωτερικοί Κανονισμοί που διέπουν τη Διαδικασία Σύγκλυσης και Λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης (Παγκύπριου Συνεδρίου) και της Εκλογικής Συνέλευσης της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων ΔΗΣΥ (ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

(µέσω φαξ: 213 2065101 ή

(µέσω φαξ: 213 2065101 ή ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ Ε-ΜΑΙL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1839 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Για την ανάδειξη Πρυτανικών Αρχών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, για το χρονικό διάστημα από έως

Για την ανάδειξη Πρυτανικών Αρχών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, για το χρονικό διάστημα από έως ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Γραμματεία Συγκλήτου & Πρυτανικού Συμβουλίου ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ιόνιος Ακαδημία Κέρκυρα, 6-5-2011 (Δ/νση: Ακαδημίας 1) Αρ. Πρωτ. 2112 Κέρκυρα Τ.Κ. 49100 Πληροφορίες: Ροζαλία Μισφούτ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1.8.2013 Αριθ. Πρωτ.: 14186 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ************* Επί του ερωτήματος αυτού έχω να σημειώσω τα ακόλουθα:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ************* Επί του ερωτήματος αυτού έχω να σημειώσω τα ακόλουθα: ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ της 11ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ της 11ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Αρ. 1616 της 11ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 40/80 Ο περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόµος του 1980 εκδίδεται διά δηµοσιεύσεως εις

Διαβάστε περισσότερα

(με τη φροντίδα της Γραμματείας του οικείου Τμήματος) Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

(με τη φροντίδα της Γραμματείας του οικείου Τμήματος) Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφορίες : Σ. Κρητικάκη Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου Τηλέφωνο : 28310-77336 FAX: 28310-77338 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π. Κωδικοποίηση των ακολούθων Πράξεων του Δ.Σ./Ο.Λ.Π.: 965/61 (ΦΕΚ 382/61), 1268/62 (ΦΕΚ 490/62),

Διαβάστε περισσότερα