ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ"

Transcript

1 Ο ΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΙΝ Ο» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & Α.Π ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κ.Π EQUAL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Τα Τρία Μοντέλα Ανάπτυξης Ολοκληρωµένων Αγροκτηµάτων Συνοπτική περιγραφή των τριών µοντέλων Μοντέλο Α Μοντέλο Β Μοντέλο Γ Το Πλέον Επιτυχηµένο Μοντέλο Οργάνωση του Πρότυπου Αγροκτήµατος Εγκαταστάσεις εκτροφής αιγοπροβάτων Μεταποίηση γάλατος Κατασκευή τυροκοµείου Εγκαταστάσεις εκτροφής κρεοπαραγωγών βοοειδών Χοιροτροφική µονάδα Μεταποίηση Πώληση κρέατος Αγροτουριστικό κατάλυµα Γεωργικές καλλιέργειες Αναµενόµενα αποτελέσµατα και συνέπειες από τη λειτουργία του πρότυπου αγροκτήµατος

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Οδηγός, µε τίτλο «Οδηγός Καλών Πρακτικών: Μοντέλα Οργάνωσης και Λειτουργίας Ολοκληρωµένων Αγροκτηµάτων» εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Αγροτική Επιχειρηµατικότητα στην Πίνδο» της Αναπτυξιακής Σύµπραξης «ΟΡΕΙΝΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL. Το Έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος» και στο Μέτρο 2.1 «Πρόσβαση σε όλους όσον αφορά στη διαδικασία δηµιουργίας µιας επιχείρησης» της Κ.Π. EQUAL. Σκοπός του Οδηγού είναι η ευρεία γνωστοποίηση της καλής πρακτικής που προέκυψε από τα τρία (3) µοντέλα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της ράσης «Μελέτη Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Μοντέλων Οργάνωσης και Λειτουργίας Ολοκληρωµένων Αγροκτηµάτων» και η οποία αφορά στη δηµιουργία και λειτουργία ενός πρότυπου αγροκτήµατος βιολογικής γεωργία και κτηνοτροφίας. Στόχος αυτής της καλής πρακτικής είναι η εφαρµογή της από τους εν δυνάµει επενδυτές, η υποστήριξη των κατοίκων των ορεινών και αποµακρυσµένων περιοχών για την ίδρυση και λειτουργία ολοκληρωµένων πρότυπων κτηµάτων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, καθώς και η ενσωµάτωση και χρήση της ως µέσο πολιτικής για την ενίσχυση της απασχόλησης, της επιχειρηµατικότητας και της προώθησης ίσων ευκαιριών. 3

4 2. ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ Τα προτεινόµενα χαρακτηριστικά µοντέλα οργάνωσης και λειτουργίας πρότυπων ολοκληρωµένων αγροκτηµάτων προσπαθούν να καλύψουν γεωγραφικά όλη την περιοχή παρέµβασης του έργου «Αγροτική Επιχειρηµατικότητα στην Πίνδο» η οποία περιλαµβάνει το νότιο τµήµα του Νοµού Γρεβενών, τον ορεινό όγκο του Νοµού Καρδίτσας και τον ορεινό όγκο του Νοµού Ιωαννίνων, προσαρµοζόµενα κατάλληλα στις διαφοροποιήσεις µεταξύ των περιοχών. Σκοπός είναι τα µοντέλα αυτά να λειτουργήσουν ως πιλοτικές δράσεις ανάπτυξης της «αγροτικής επιχειρηµατικότητας» µε βασικούς στόχους: Την καλλιέργεια σταθερού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος στον αγροτικό τοµέα. Την ενίσχυση της πολυδραστηριότητας στον πρωτογενή τοµέα και τη διασύνδεσή του µε τους άλλους τοµείς για τη δηµιουργία υψηλής προστιθέµενης αξίας τοπικών προϊόντων. Τη συγκράτηση του πληθυσµού των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών της χώρας και ιδιαίτερα των νέων και των γυναικών. Την υποβοήθηση της ερευνητικής δραστηριότητας στον αγροτικό τοµέα µέσω των πιλοτικών και εναλλακτικών καλλιεργειών αλλά και εκτροφών. Τη διασφάλιση της ποιότητας και της υγιεινής των παραγόµενων προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος µε τη χρήση καινοτόµων και φιλικών προς το περιβάλλον µεθόδων. Προτείνονται τρία (3) εναλλακτικά µοντέλα: Το Μοντέλο Α γεωγραφικά προσδιορισµένο στην περιοχή των Γρεβενών µε έµφαση στην κτηνοτροφία και ιδιαίτερα στην προβατοτροφία και στη χοιροτροφία και σε συνδυασµό µε την µεταποίηση και τον τουρισµό. Το Μοντέλο Β ενσωµατώνει τα χαρακτηριστικά της Θεσσαλίας µε έµφαση στις καλλιέργειες, στην αιγοπροβατοτροφία και στην εκτροφή ίππων και σε συνδυασµό µε την µεταποίηση και την τουριστική δραστηριότητα. Το Μοντέλο Γ ενσωµατώνει τα χαρακτηριστικά της Ηπείρου µε έµφαση στην πτηνοτροφία και στην αιγοπροβατοτροφια και σε συνδυασµό µε την µεταποίηση και τον τουρισµό. 4

5 1.1 Συνοπτική περιγραφή των τριών µοντέλων Μοντέλο Α Μοντέλο γεωγραφικά προσδιορισµένο στην περιοχή των Γρεβενών όπου επικρατούν ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης βιολογικής κτηνοτροφίας, το οποίο µε βάση την κτηνοτροφία, ενσωµατώνει και τους άλλους δύο τοµείς παραγωγής, τον δευτερογενή και τον τριτογενή. Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του αγροκτήµατος είναι: Εγκαταστάσεις αιγοπροβάτων δυναµικότητας έως 200 ζώα. Κρεοπαραγωγά βοοειδή δυναµικότητας 80 ζώων. Εκτροφή χοίρων δυναµικότητας 20 χοιροµητέρων. Τυροκοµείο δυναµικότητας έως 40 τόνους ετησίως. Μονάδα τεµαχισµού- συσκευασίας τυποποίησης κρέατος. Αγροτουριστικό κατάλυµα δυναµικότητας 8-10 δωµατίων µε παροχή υπηρεσιών εστίασης. Βιολογικές γεωργικές καλλιέργειες. Εκτροφή αιγοπροβάτων ηµιουργία ζωοστασίου δυναµικότητας 200 θηλυκών ζώων (προβατίνες γίδες) και των αναλογούντων αρσενικών (κριαριών τράγων) και ζώων αντικατάστασης µε δυνατότητα αύξησης της δυναµικότητάς του κατά 10%-15%, εφόσον εκτραφούν ζώα ορεινού τύπου (µικρόσωµα και µε µικρότερη πολυδυµία). Κατάλληλο για όλες τις ελληνικές φυλές, ορεινού και πεδινού τύπου. Το κόστος της µονάδας εκτιµάται σε Εκτροφή κρεοπαραγωγών αγελάδων Τα παραγόµενα µοσχάρια µπορούν να παχύνονται στην εκτροφή ή να πωλούνται σε άλλους κτηνοτρόφους. Προτιµάται η φυλή «Ελληνική Φαιά των Άλπεων» και η γαλλική φυλή Limousine (υπό εξαφάνιση οι αυτόχθονες ελληνικές φυλές). 5

6 Το ζωοστάσιο πρέπει να είναι απλής κατασκευής και χαµηλής επένδυσης, δεδοµένου ότι η ανά κεφαλή πρόσοδος είναι µικρή (ένα µοσχάρι ανά αγελάδα ανά έτος στην καλύτερη περίπτωση). εν απαιτούνται βοηθητικοί χώροι, εφόσον πρόκειται για συµπληρωµατική δραστηριότητα, Το κόστος της µονάδας εκτιµάται σε Εκτροφή χοίρων Ο εκτατικός τρόπος εκτροφής µικρού αριθµού συών είναι καλά συµβατός µε τον διαθέσιµο χώρο, µε συνέπεια την εκµετάλλευση άγονων εκτάσεων που χρησιµοποιούνται µόνο για τον ενσταυλισµό των ζώων, των βοσκών ετήσιων ή εποχιακών (βελανίδια), των λειµώνων αλλά και των καλλιεργειών των οποίων η συγκοµιδή είναι αδύνατη λόγω καιρικών συνθηκών (π.χ. καλαµπόκι). Ο ενσταυλισµός των ζώων γίνεται σε κινητές καλύβες έτσι ώστε να είναι δυνατή η αλλαγή των θέσεων διαµονής των ζώων, κατά περίπτωση, αλλά και να παρέχεται η δυνατότητα βόσκησης φυσικών ή τεχνητών βοσκών ώστε να διασφαλιστεί η ευζωία των χοίρων και να µειωθεί το κόστος παραγωγής. Το κόστος της µονάδας εκτιµάται σε Μεταποίηση παραγόµενου γάλατος Υπάρχει η δυνατότητα δηµιουργίας «οικιακής» µορφής µονάδας που θα αξιοποιεί ηµερησίως µέχρι 500 kg γάλα (δηλαδή παραγωγή µιας µόνο εκτροφής) καθώς και εναλλακτικά η δηµιουργία «βιοτεχνικής» µονάδας επεξεργασίας περίπου 2 τόνων/ηµέρα. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα µεταποίησης παραγωγής προβατοτροφικών µονάδων του τύπου που σχεδιάζεται (200 πρόβατα µε ετήσια παραγωγή kg γάλα/προβατίνα). Το κόστος της µονάδας εκτιµάται σε

7 Μεταποίηση πώληση κρέατος Τα ζώα σφάζονται σε επίσηµο σφαγείο και η περαιτέρω επεξεργασία τους πρέπει να γίνεται σε τεµαχιστήρια - συσκευαστήρια - αλλαντοποιεία που να πληρούν τις προβλεπόµενες από τους κανονισµούς υγειονοµικές προϋποθέσεις. Ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης, ο µεταποιητικός χώρος µπορεί να είναι ιδιόκτητος, συνεταιριστικός (µιας οµάδας παραγωγών) ή να µισθώνονται ιδιωτικοί χώροι. Η πώληση των προϊόντων µπορεί να γίνει είτε από ειδικό χώρο που θα διαµορφωθεί στο αγρόκτηµα, είτε από κάποιο κεντρικό σηµείο, το οποίο µπορεί να είναι ιδιωτικό, συνεταιριστικό ή και δηµοτικό. Στον ίδιο χώρο µπορούν να πωλούνται το χοιρινό κρέας και τα τυριά που παρασκευάζονται στα αγροκτήµατα, όπως και πλήθος άλλων προϊόντων που παράγονται εκεί (µέλι, βότανα, όσπρια, µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα π.χ. ζυµαρικά, κ.λ.π.). Το κόστος της µονάδας εκτιµάται σε Αγροτουριστικό κατάλυµα Εντός του αγροκτήµατος µπορεί να κατασκευαστεί κτίριο, το οποίο θα παρέχει υποδοµές διανυκτέρευσης και εστίασης. Το κτίριο θα είναι πολλαπλών χρήσεων λειτουργώντας και ως χώρος εκδηλώσεων και προώθησης προβολής των τοπικών παραγόµενων προϊόντων. Το κόστος της µονάδας εκτιµάται σε Βιολογικές γεωργικές εκµεταλλεύσεις Μπορούν να αναπτυχθούν βιολογικές γεωργικές εκµεταλλεύσεις οι οποίες θα καλύψουν σηµαντικό ποσοστό των αναγκών εκτροφής των ζωικού κεφαλαίου και θα αποτελέσουν πρόσθετη πηγή εισοδήµατος µε την πώληση είτε διάφορων οπωροκηπευτικών προϊόντων, είτε µεταποιηµένων προϊόντων (ζυµαρικά, γλυκά κουταλιού, µαρµελάδες κ.λ.π.). Τα βασικότερα είδη που µπορούν να καλλιεργηθούν στην περιοχή είναι τα σιτηρά, το κριθάρι, ο βίκος, η µηδική, τα διάφορα κηπευτικά. 7

8 Επιπλέον υπάρχει υψηλό ποσοστό βιολογικών βοσκοτόπων γεγονός που διασυνδέει τη βιολογική κτηνοτροφία µε τη γεωργία. Εκτίµηση Κόστους Το συνολικό κόστος του Μοντέλου Α εκτιµάται σε , περιλαµβανοµένου και των δαπανών µελετών και των αµοιβών συµβούλων, συνδεόµενες µε την επένδυση. Κατηγορία απάνης Εκτιµώµενο Κόστος ( ) Κτιριακά Εξοπλισµός Ειδικές Εγκαταστάσεις Μεταφορικά Μέσα Αγορά Τεχνογνωσίας Η/Υ και Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός Λοιπός Εξοπλισµός ιαµόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Έργα Υποδοµής Μελέτες και Συµβουλευτικές Υπηρεσίες Σύνολο

9 1.1.2 Μοντέλο Β Μοντέλο γεωγραφικά προσδιορισµένο στην περιοχή της Καρδίτσας διατηρώντας πολλά από τα βασικά χαρακτηριστικά λειτουργίας του Μοντέλου Α, αλλά και αξιοποιώντας τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Η λειτουργία του είναι εστιασµένη στη βιολογική εκτροφή αιγοπροβάτων, στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις και στην ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του αγροκτήµατος είναι: Εγκαταστάσεις αιγοπροβάτων δυναµικότητας έως 200 ζώων. Εκτροφή χοίρων δυναµικότητας 20 χοιροµητέρων. Εγκαταστάσεις εκτροφής ίππων δυναµικότητας έως 10 ζώων. Τυροκοµείο δυναµικότητας έως 40 τόνους ετησίως. Μονάδα τεµαχισµού συσκευασίας τυποποίησης κρέατος. Αγροτουριστικό κατάλυµα δυναµικότητας 8-10 δωµατίων µε παροχή υπηρεσιών εστίασης. Βιολογικές γεωργικές καλλιέργειες. Εκτροφή ίππων Η ιππασία αποτελεί µία από τις πιο αγαπητές αγροτουριστικές δραστηριότητες, την οποία συνήθως αναλαµβάνουν εξειδικευµένες επιχειρήσεις, αν και δεν αποκλείεται και η συµµετοχή και των ίδιων των αγροτών - ιδιοκτητών των ολοκληρωµένων αγροκτηµάτων. Ο αριθµός των ζώων που διατηρούνται στις εγκαταστάσεις των αγροκτηµάτων είναι µικρός (2-4 ίπποι), συνεπώς οι απαιτούµενες εγκαταστάσεις είναι µικρές και σχετικά απλές. Οι εγκαταστάσεις µπορούν να είναι από πολύ φθηνές έως και πολύ εξεζητηµένες. Μικρότερες και απλούστερες εγκαταστάσεις µπορούν να φιλοξενήσουν και όνους, οι οποίοι αποτελούν µια ιδιαίτερα ευχάριστη παραλλαγή της παραπάνω δραστηριότητας συµβάλλοντας στην παραδοσιακή εικόνα που προσπαθεί να προωθήσει ο αγροτουρισµός. 9

10 Βιολογικές γεωργικές εκµεταλλεύσεις Τα επικρατέστερα βιολογικά είδη που µπορούν να αναπτυχθούν είναι τα σιτηρά, η βρώµη, η µηδική, ενώ υπάρχει η δυνατότητα εκµετάλλευσης βιολογικών βοσκοτόπων. Εκτίµηση Κόστους Το συνολικό κόστος του Μοντέλου Β εκτιµάται σε , περιλαµβανοµένου και των δαπανών µελετών και των αµοιβών συµβούλων, συνδεόµενες µε την επένδυση. Κατηγορία απάνης Εκτιµώµενο Κόστος ( ) Κτιριακά Εξοπλισµός Ειδικές Εγκαταστάσεις Μεταφορικά Μέσα Αγορά Τεχνογνωσίας Η/Υ και Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός Λοιπός Εξοπλισµός ιαµόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Έργα Υποδοµής Μελέτες και Συµβουλευτικές Υπηρεσίες Σύνολο

11 1.1.3 Μοντέλο Γ Μοντέλο γεωγραφικά προσδιορισµένο στην περιοχή της Ηπείρου, µε κύρια δραστηριότητά του τη λειτουργία πτηνοτροφικής µονάδας. Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του αγροκτήµατος είναι: Εγκαταστάσεις αιγοπροβάτων δυναµικότητας έως 200 ζώα. Εκτροφή χοίρων δυναµικότητας 20 χοιροµητέρων. Εγκαταστάσεις εκτροφής ίππων έως 10 ζώα. Τυροκοµείο δυναµικότητας έως 40 τόνους/έτος. Μονάδα τεµαχισµού- συσκευασίας τυποποίησης κρέατος. Πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εκτροφής ορνίθων δυναµικότητας έως 500 ζώα. Αγροτουριστικό κατάλυµα δυναµικότητας 8-10 δωµατίων µε παροχή υπηρεσιών εστίασης. Βιολογικές γεωργικές καλλιέργειες. Εκτροφή πουλερικών Η δηµιουργία µικρών πτηνοτροφικών µονάδων είναι απόλυτα συνυφασµένη µε τα ολοκληρωµένα αγροκτήµατα και τον αγροτουρισµό και µάλιστα η ορεινή Πίνδος απολαµβάνει ήδη εξαιρετική φήµη στον τοµέα αυτό. Οι µικρές πτηνοτροφικές µονάδες απαιτούν επένδυση µικρών αναλογικά κεφαλαίων, µε βραχύ παραγωγικό κύκλο, εύκολα προσαρµόσιµη σε χώρο και χρόνο. Η πιο απλή µορφή της δραστηριότητας αυτής είναι η εκτροφή κρεοπαραγωγών ορνιθίων, ενώ λίγο πιο σύνθετη είναι η εκτροφή αυγοπαραγωγών ορνίθων. Η εκτροφή άλλων ειδών πτηνών µπορεί να είναι επικερδής, εποχικά (γαλοπούλες) ή όλο το χρόνο (πάπια, ορτύκι, κ.λ.π.). Ουσιαστικό πλεονέκτηµα αποτελεί η εκτροφή µε το σύστηµα της «ελεύθερης βοσκής». Η περίοδος σφαγής των πτηνών πρέπει να συµπίπτει µε την τουριστική περίοδο («φρέσκο χωριάτικο κοτόπουλο»). Σε περίπτωση που η τουριστική κίνηση είναι συνεχής ή όταν αποκτηθεί φήµη και πελατολόγιο, µπορούν να γίνονται συνεχώς εκτροφές. 11

12 Αντίστοιχη, αν και δυσκολότερη λόγω της µακράς αυγοπαραγωγικής περιόδου είναι η οργάνωση της παραγωγής για τις αυγοπαραγωγές όρνιθες. Σε κάθε περίπτωση, πέραν της τοπικότητας και της φυσικής µεθόδου εκτροφής, πρέπει να προβάλλεται η νωπότητα των προϊόντων. Μεταποίηση πώληση κρέατος Τα κοτόπουλα θα σφάζονται σε επίσηµο σφαγείο και η περαιτέρω επεξεργασία τους πρέπει να γίνεται σε τεµαχιστήρια - συσκευαστήρια - αλλαντοποιεία που να πληρούν τις προβλεπόµενες από τους κανονισµούς υγειονοµικές προϋποθέσεις. Ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης, ο µεταποιητικός χώρος µπορεί να είναι ιδιόκτητος, συνεταιριστικός (µιας οµάδας παραγωγών) ή να µισθώνονται ιδιωτικοί χώροι. Η πώληση των προϊόντων αυτών µπορεί να γίνει είτε από ειδικό χώρο που θα διαµορφωθεί στο αγρόκτηµα, είτε από κάποιο κεντρικό σηµείο, το οποίο µπορεί να είναι ιδιωτικό, συνεταιριστικό ή και δηµοτικό (στα πλαίσια µιας κεντρικότερης προσπάθειας προώθησης της δραστηριότητας). Απαιτείται µελέτη σκοπιµότητας και βιωσιµότητας. Βιολογικές γεωργικές εκµεταλλεύσεις Τα επικρατέστερα βιολογικά είδη που µπορούν να αναπτυχθούν είναι ο αραβόσιτος, οι ετήσιες καλλιέργειες, τα κηπευτικά, ενώ υπάρχει σηµαντικό ποσοστό βιολογικών βοσκοτόπων προς αξιοποίηση στην περιοχή. Εκτίµηση Κόστους Το συνολικό κόστος του Μοντέλου Γ εκτιµάται σε , περιλαµβανοµένου και των δαπανών µελετών και των αµοιβών συµβούλων, συνδεόµενες µε την επένδυση. Κατηγορία απάνης Εκτιµώµενο Κόστος ( ) Κτιριακά Εξοπλισµός Ειδικές Εγκαταστάσεις Μεταφορικά Μέσα

13 Αγορά Τεχνογνωσίας Η/Υ και Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός Λοιπός Εξοπλισµός ιαµόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Έργα Υποδοµής Μελέτες και Συµβουλευτικές Υπηρεσίες Σύνολο

14 2 ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 2.1 Οργάνωση του Πρότυπου Αγροκτήµατος Εγκαταστάσεις εκτροφής αιγοπροβάτων Κεντρικό σηµείο κάθε εκτροφής είναι το ζωοστάσιο το οποίο συµπληρώνεται από τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους (αρµεκτήριο, κατάλυµα, γραφείο, αποθήκη ζωοτροφών, κ.λ.π.). Είναι δυναµικότητας 200 θηλυκών ζώων (προβατίνες γίδες) και των αναλογούντων αρσενικών (κριαριών τράγων) και ζώων αντικατάστασης. Εφόσον εκτραφούν ζώα του ορεινού τύπου (µικρόσωµα και µε µικρότερη πολυδυµία), η δυναµικότητά του µπορεί να αυξηθεί κατά 10%-15%. Το ζωοστάσιο περιλαµβάνει δύο κτίρια. Το πρώτο κτίριο περιλαµβάνει τον βασικό χώρο σταβλισµού των ζώων (40x14m) στον οποίο είναι προσκολληµένο το κτίριο των βοηθητικών χώρων (15x14m περίπου). Στο τελευταίο βρίσκεται το αρµεκτήριο, η αίθουσα γάλατος και µηχανηµάτων, κατάλυµα και γραφείο για τον εκτροφέα, χώροι υγιεινής, µικρή αποθήκη κλπ. Το δεύτερο κτίριο (40x14m) πανοµοιότυπης κατασκευής µε το αντίστοιχο τµήµα του πρώτου κτιρίου, χρησιµοποιείται κατά το ήµισυ ως χώρος σταβλισµού των ζώων και κατά το ήµισυ ως αποθηκευτικός χώρος ζωοτροφών και εξοπλισµού. Το ζωοστάσιο περιλαµβάνει δύο πλευρικούς χώρους σταβλισµού και έναν κεντρικό διάδροµο τροφοδοσίας συνολικού µήκους 14m. Οι πλευρικοί χώροι σταβλισµού µπορούν να χωριστούν σε µικρότερους µε κινητά κιγκλιδώµατα. Ο κεντρικός διάδροµος τροφοδοσίας επιτρέπει την εκµηχάνιση της χορήγησης των ζωοτροφών ή µπορεί να χρησιµεύσει ως αποθηκευτικός χώρος π.χ. της εβδοµαδιαίας χορηγούµενης ποσότητας ζωοτροφών εφόσον αυτές χορηγούνται χειρωνακτικά. Εναλλακτικά, µπορεί να προβλεφθεί η εγκατάσταση ειδικών ταινιών τροφοδοσίας η οποία περιορίζει το αναγκαίο πλάτος του κτιρίου και συνεπώς το κόστος κατασκευής του. Η επιλογή της τελικής διαµόρφωσης του συστήµατος πρέπει να γίνει από τον τελικό χρήστη του κτιρίου µε βάση οικονοµικά και διαχειριστικά κριτήρια. Ο χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός (ταΐστρες, ποτίστρες, διαχωριστικά κιγκλιδώµατα, κ.λ.π.) διαφοροποιείται ανάλογα µε το αν θα εκτραφούν γίδια ή πρόβατα, η βασική όµως φιλοσοφία παραµένει η ίδια. Για κάθε χώρο σταβλισµού προβλέπεται και ο αντίστοιχος (και όµοιος σε επιφάνεια, 5x40m) χώρος άσκησης τους, δίπλα ακριβώς από τα κτίρια. Η ύπαρξή του ευνοεί την 14

15 ευζωία, ανεξάρτητα από την έξοδό τους στη βοσκή και διευκολύνει τους οµαδικούς χειρισµούς των ζώων. Οι ακριβείς διαστάσεις του κτιρίου των βοηθητικών χώρων εξαρτώνται από τις διαστάσεις του αρµεκτηρίου που θα επιλεγεί. Η πρόβλεψη στο βασικό σχέδιο είναι για 24 θέσεις αρµέγµατος σε µια σειρά (1x24), µε δυνατότητα διπλασιασµού της δυναµικότητας (2x24). Υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης των κτιρίων της κύριας µονάδας, στην περίπτωση που αποφασιστεί η αύξηση του αριθµού των εκτρεφόµενων ζώων ανάλογα µε τη φυλή τους. Μια αύξηση της επιφάνειας των κτιρίων κατά 33% θα µπορούσε να επιτρέψει την αύξηση του αριθµού των ζώων έως και κατά 50%. Για µεγαλύτερη αύξηση πρέπει να κατασκευασθεί ένα ή περισσότερα νέα κτίρια (π.χ. για 400 ζώα αξιοποίηση του αποθηκευτικού χώρου στο δεύτερο κτίριο και κατασκευή νέου κτιρίου-αποθήκης, κ.λ.π.). Η χωροθέτηση των νέων κτιρίων είναι πολύ σηµαντική για αυτό είναι πολύ σηµαντική η επιλογή του σηµείου κατασκευής των αρχικών κτιρίων. Ο συνολικός σχεδιασµός της µονάδας απαιτεί την εκπόνηση πλήρους γεωτεχνικής και οικονοµοτεχνικής µελέτης ώστε να εξασφαλισθεί η άριστη λειτουργικότητα και παράλληλα ο σχεδιασµός της µελλοντικής απρόσκοπτης επέκτασής της µε την επιλογή του κατάλληλου αρχικού χώρου, το χαµηλό κόστος επένδυσης για τη κατασκευή αυτής, η άριστη αξιοποίηση των τοπικών ζωοτροφών (βοσκές, υποπροϊόντα καλλιεργειών και τοπικών αγροτικών βιοµηχανιών, πρότυπες αποδοτικές νέες καλλιέργειες, ενσιρωµένες τροφές, κ.λ.π.), και τελικά η επίτευξη της παραγωγής «προϊόντων αρίστης ποιότητας µε χαµηλό κόστος» Ο χώρος συγκέντρωσης της κόπρου πρέπει εξαρχής να τοποθετηθεί σε σηµείο που δεν εµποδίζει τη λειτουργία και την επέκταση της µονάδας. Εφόσον πρόκειται για επισκέψιµα αγροκτήµατα, ο χώρος αυτός θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι τοποθετηµένος σε θέση αντιδιαµετρική από το αρµεκτήριο και το γραφείο-κατάλυµα, χωρίς να εµποδίζει την επέκταση της µονάδας αλλά και µε τη δυνατότητα επέκτασης και του ίδιου. Οι διαστάσεις του οικοπέδου που θα επιλεγεί δεν πρέπει να περιορίζονται στα βασικά κτίρια και στο χώρο αποθήκευσης της κόπρου. Πρέπει να προβλεφθεί επιπλέον, χώρος στάθµευσης οχηµάτων, επαρκής χώρος ελιγµού γεωργικών ελκυστήρων και φορτηγών αυτοκινήτων, χώρος πρόχειρης αποθήκευσης σχετικά ευτελών υλικών (στρωµνής), πιθανόν µελλοντικός χώρος αποθήκευσης ενσιρωµένων ζωοτροφών, κ.λ.π. Απαιτείται δηλαδή µεγάλη επιφάνεια οικοπέδου. 15

16 απάνες κατασκευής Ο υπολογισµός των δαπανών κατασκευής ενός ζωοστασίου είναι πάντοτε δύσκολος αφού οι προσφερόµενες τιµές από τους τοπικούς εργολάβους παραλλάζουν σηµαντικά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για τους χώρους σταβλισµού υπολογίζεται δαπάνη κατασκευής 160 (σκεπή από ξυλεία και µονωτικά panel) έως 230 / m 2 (σιδηροσκεπή και µονωτικά panel) και για τους βοηθητικούς χώρους 400 /m 2 (σιδηροσκεπή και µονωτικά panel). Το συνολικό κόστος κατασκευής αναλύεται στον κάτωθι παρακάτω. Κατηγορία απάνης Εκτιµώµενο Κόστος ( ) Χωµατουργικά Κτιριακές εγκαταστάσεις Αλµεκτήριο & γραφεία Εξοπλισµός Αρµεκτήριο Τεχνική Υποδοµή (νερό, ρεύµα κ.λ.π.) Μελέτη & άδεια Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων Σύνολο Στην περίπτωση επιλογής άλλης µορφής στάβλου, π.χ. η κατασκευή 2 διπλών, µονόρρικτων υπόστεγων, διαστάσεων έκαστου 66Χ10Χ3,5 5,5m µε προαύλια 5m, υπολογίζεται δαπάνη κατασκευής από 100 (σκεπή από ξυλεία) έως 160 /m 2 (σιδηροσκεπή). Και στις δύο περιπτώσεις τα 66x5m. (χώρος παραµονής των ζώων) θα καλυφθούν µε µονωτικά panel και τα υπόλοιπα µισά, που είναι ο διάδροµος τροφοδοσίας και η αποθήκη σανού θα καλυφθούν µε γαλβανιζέ τραπεζοειδή λαµαρίνα. Το κόστος εποµένως κατασκευής, στην περίπτωση αυτή, για 1.320m 2 θα κυµαίνεται από έως Το γενικό σύνολο των δαπανών εκτιµάται σε Συχνά υπάρχει η δυνατότητα µείωσης των δαπανών κατασκευής όταν οι κτηνοτρόφοι συµµετέχουν στην κατασκευή του στάβλου και των εξοπλισµών. Αυτές µπορούν να φτάσουν στο 25% του συνόλου αλλά κάθε περίπτωση είναι πάντοτε διαφορετική. Η χρηµατοδότηση εξάλλου της κατασκευής των εγκαταστάσεων από διάφορα αναπτυξιακά προγράµµατα παρέχει συχνά αρκετή ευελιξία. 16

17 Οργάνωση της παραγωγής Είναι πολύ σηµαντικό, να ακολουθείται ένα συγκεκριµένο πλάνο παραγωγής σε κάθε κτηνοτροφική µονάδα. Αυτό ακολουθεί τον ετήσιο παραγωγικό κύκλο των ζώων (σύλληψη-τοκετός-γαλουχία-αρµεκτική περίοδος - ξηρή περίοδος) και σχεδιάζεται µε γνώµονα την εύκολη µετακίνηση των ζώων προς το αρµεκτήριο αλλά και µεταξύ των διαφόρων οµάδων, µε τρόπο ώστε να βελτιστοποιείται η αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων, της εργασίας και φυσικά των παραγόµενων προϊόντων. ιαφορετική αλλά ανάλογη θα είναι η οµαδοποίηση των ζώων όταν οι τοκετοί πραγµατοποιούνται σε άλλες περιόδους και φυσικά το ίδιο ισχύει και στις εκτροφές γιδιών. Υπεύθυνος για το σχεδιασµό θα είναι ο γεωτεχνικός επιστήµονας που θα επιλεγεί για την παρακολούθηση της όλης λειτουργίας της µονάδας Μεταποίηση γάλατος Κατασκευή τυροκοµείου Στο πλαίσιο της δηµιουργίας και λειτουργίας µονάδας µεταποίησης γάλατος και παραγωγής τυριού, υφίστανται δύο εναλλακτικές λύσεις. Η πρώτη αφορά στη δηµιουργία µιας «οικιακής» µορφής µονάδας που θα αξιοποιεί ηµερησίως µέχρι 500kg γάλα, δηλαδή την παραγωγή µιας µόνο εκτροφής και η δεύτερη στη δηµιουργία µιας «βιοτεχνικής» µονάδας µε δυνατότητα επεξεργασίας περίπου 2 τόνων την ηµέρα. Τυροκοµείο αυτής της δυναµικότητας µπορεί να µεταποιήσει την παραγωγή προβατοτροφικών µονάδων του τύπου που σχεδιάζεται (200 πρόβατα µε ετήσια παραγωγή kg γάλα/προβατίνα). Η επένδυση είναι αναλογικά µεγάλη και η σχετική απόφαση δεν είναι εύκολο να ληφθεί, όχι τόσο λόγω αµφιβολιών για την αξιοποίηση του προϊόντος, όσο για τον συµπληρωµατικό φόρτο εργασίας που εµπεριέχει. Θα µπορούσε όµως να αναληφθεί από περισσότερους από έναν παραγωγούς. Η χρηµατοδότηση από κάποιο αναπτυξιακό πρόγραµµα αποτελεί µια καλή λύση στο πρόβληµα της υψηλής αρχικής επένδυσης. Ο συνολικός σχεδιασµός της µονάδας απαιτεί πλήρη οικονοµοτεχνική και γεωτεχνική µελέτη. Το κόστος της µονάδας εκτιµάται σε

18 Κατηγορία απάνης Εκτιµώµενο Κόστος ( ) Χωµατουργικά Κτιριακές εγκαταστάσεις Εξοπλισµός Τεχνική Υποδοµή (νερό, ρεύµα, κ.λ.π.) Μελέτη & άδεια Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων Σύνολο Εγκαταστάσεις εκτροφής κρεοπαραγωγών βοοειδών εδοµένου ότι η ανά κεφαλή πρόσοδος σε αυτού του τύπου τη δραστηριότητα είναι µικρή (ένα µοσχάρι ανά αγελάδα ανά έτος στην καλύτερη περίπτωση), το ζωοστάσιο πρέπει να είναι απλής κατασκευής και χαµηλής επένδυσης. Εφόσον αποτελεί συµπληρωµατική δραστηριότητα, δεν χρειάζεται να περιλαµβάνει βοηθητικούς χώρους. Τα κτίρια αυτά είναι σχεδιασµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορούν εύκολα να επεκταθούν αν οι µελλοντικές ανάγκες το απαιτήσουν. Το βασικό ζωοστάσιο είναι δυναµικότητας 12 αγελάδων, 1 ταύρου και 3 µοσχίδων (ζώα αντικατάστασης) και πρόκειται για ένα «υπόστεγο», ανοικτό προς την νοτιοανατολική του πλευρά. Οι διαστάσεις του είναι 24x10m και διαθέτει προαύλιο πλάτους 8 10m στο οποίο βρίσκονται οι ταΐστρες και οι ποτίστρες των ζώων. Η εσωτερική διαρρύθµιση περιλαµβάνει χώρο για τις αγελάδες (6m 2 ανά ζώο), ιδιαίτερα διαµερίσµατα για τα γαλουχούµενα µοσχάρια (2,5m 2 ανά ζώο), τις µοσχίδες (5m 2 ανά ζώο) και τον ταύρο (15m 2 ). Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης των κτιρίων της µονάδας, στην περίπτωση που αποφασιστεί αύξηση του αριθµού των εκτρεφόµενων ζώων ή στην περίπτωση που εξαρχής σχεδιάζεται µεγαλύτερη σε µέγεθος εκτροφή. Φυσικά, οι µοσχίδες θα σταβλίζονται όλες µαζί στην περίπτωση αυτή, θα υπάρχει όµως η δυνατότητα να δηµιουργούνται πολλές οµάδες αγελάδων-γαλουχούµενων µόσχων. Ο χώρος συγκέντρωσης της κόπρου πρέπει εξαρχής να τοποθετηθεί σε σηµείο που δεν εµποδίζει τη λειτουργία και την επέκταση της µονάδας, για το λόγο αυτό κρίνεται σηµαντική η επιλογή του σηµείου κατασκευής των αρχικών κτιρίων. Εφόσον η δραστηριότητα αυτή είναι συµπληρωµατική, θα έχουν ήδη προβλεφθεί οι διάφοροι συµπληρωµατικοί χώροι (χώρος στάθµευσης οχηµάτων, κ.λ.π.). Εφόσον όµως είναι κύρια δραστηριότητα πρέπει να προβλεφθούν εξαρχής. 18

19 Ο χώρος πάχυνσης των αρσενικών µόσχων µπορεί να είναι µια προέκταση του προηγούµενου κτιρίου. Ο χώρος µεταξύ µοσχίδων και µοσχαριών χρησιµοποιείται ως αποθήκη και αποτελεί τµήµα του σχεδίου επέκτασης του αρχικού κτιρίου της 1 ης φάσης. Οι θετικές πρακτικές συνέπειες είναι προφανείς, αφού τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κτιρίου αυτού είναι παρόµοια µε εκείνα του βασικού κτιρίου. Η προσφερόµενη επιφάνεια (2 διαµερίσµατα µε διαστάσεις 4,0x5,0m) είναι υπερεπαρκής για 12 µοσχάρια (3,3 µ 2 ανά ζώο) και το ίδιο ισχύει και για τον προσφερόµενο όγκο κτιρίου. απάνες κατασκευής Ο υπολογισµός των δαπανών κατασκευής ενός ζωοστασίου είναι δύσκολος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι δαπάνες κατασκευής για τους χώρους σταβλισµού των ζώων και για τον αποθηκευτικό χώρο υπολογίζεται σε /m 2. Αυτή είναι µικρότερη από εκείνη του προβατοστασίου-γιδοστασίου επειδή το κτίριο θα είναι ανοικτού τύπου και τα βοοειδή δεν χρειάζονται τόση προστασία όση τα γιδοπρόβατα. Συνολικά, ο στεγασµένος χώρος είναι 360m 2. Το κόστος της µονάδας εκτιµάται σε Κατηγορία απάνης Εκτιµώµενο Κόστος ( ) Χωµατουργικά Κτιριακές εγκαταστάσεις Εξοπλισµός Τεχνική Υποδοµή (νερό, ρεύµα κ.λ.π.) Μελέτη & άδεια Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων Σύνολο Οργάνωση της παραγωγής Σχετικά µε την οργάνωση της παραγωγής, υφίστανται δύο (2) επιλογές. Είτε οι τοκετοί να είναι οµαλά κατανεµηµένοι όλο το χρόνο, είτε να είναι συγκεντρωµένοι σε µικρό χρονικό διάστηµα. Το δεύτερο σύστηµα απαιτεί µεγαλύτερες διαχειριστικές ικανότητες αλλά έχει και σηµαντικά πλεονεκτήµατα, για τις µεγαλύτερες σε µέγεθος µονάδες. 19

20 Το σύστηµα που τελικά θα επιλεγεί, πρέπει να προκύψει µετά από συζήτηση µεταξύ του κτηνοτρόφου-διαχειριστή και ειδικών συµβούλων. Όµως, στο πλαίσιο ενός «ολοκληρωµένου αγροκτήµατος», ενός αγροκτήµατος που δεν εκτρέφει απλά ζώα αλλά διαθέτει και την παραγωγή του στους καταναλωτές, αυτό το τελευταίο στοιχείο είναι που θα βαρύνει περισσότερο στην τελική απόφαση. Είναι προφανές ότι χρειάζεται προγραµµατισµός κατά περίπτωση. Οι µικρές µονάδες µπορούν να εφαρµόζουν ένα µόνο σύστηµα, άλλες όµως, µεγαλύτερες θα µπορούσαν να εφαρµόζουν περισσότερα Χοιροτροφική µονάδα Προβλέπεται ο ενσταυλισµός των ζώων σε κινητές καλύβες έτσι ώστε να είναι δυνατή η αλλαγή των θέσεων διαµονής των ζώων, κατά περίπτωση, αλλά να παρέχεται και η δυνατότητα βόσκησης φυσικών ή τεχνητών βοσκών ώστε να διασφαλιστεί η ευζωία των χοίρων και να µειωθεί το κόστος παραγωγής. Η οριοθέτηση των χώρων άσκησης και βόσκησης θα γίνεται µε ηλεκτροφόρους φράχτες και έτσι θα είναι εφικτή η εφαρµογή της περιτροπικής βόσκησης. Εκτός των άλλων, κατά το σχεδιασµό µιας µικρής χοιροτροφικής µονάδας θα πρέπει να λαµβάνονται πάντα υπόψη τα εξής: Το κόστος ενσταυλισµού θα πρέπει να είναι χαµηλό, αποφεύγοντας τις βαριές δαπανηρές κατασκευές, τα δαπανηρά συστήµατα αερισµού και αποκοµιδής της κόπρου (υψηλό κόστος εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων αλλά και υψηλό ενεργειακό κόστος λειτουργίας αυτών). Το χαµηλό κόστος διατροφής, εκµεταλλευόµενοι τις ζωοτροφές της περιοχής, αποφεύγοντας, όσο είναι δυνατόν, τα έξοδα καλλιέργειας, συγκοµιδής, αποθήκευσης, κ.λ.π. Η δυνατότητα καλλιέργειας φυτών καταλλήλων για το σκοπό αυτό αλλά και η δυνατότητα εφαρµογής της περιτροπικής βόσκησης. Η δυνατότητα προώθησης στη κατανάλωση υψηλών προδιαγραφών βιολογικών προϊόντων, και εποµένως µεγαλύτερη απόδοση του κεφαλαίου που θα επενδυθεί. Καλύβες για γαλουχούσες σύες και χοιρίδια (20 σύες) µέχρι το ζωντανό βάρος των 20kg. Οι σύες θα ενσταυλίζονται ατοµικά σε 11 κινητά καταφύγια (καλύβες) που θα είναι τοποθετηµένα µέσα στο χώρο άσκησης. Εφόσον εφαρµόζεται το σύστηµα διατροφής 20

21 στη βοσκή οι καλύβες θα τοποθετούνται εντός αυτής. Ο χώρος άσκησης περιορίζεται µε ηλεκτροφόρο φράχτη. Συνήθως ανά στρέµµα τοποθετούνται 2 3 καλύβες (χωριζόµενες επίσης µε ηλεκτροφόρο φράχτη), λαµβάνεται όµως η πρόνοια να έχουν όλες επαφή µε το χώρο παράθεσης της τροφής. Η συς θα οδηγείται στη καλύβα 10 περίπου µέρες πριν από το τοκετό και ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες και τη πορεία ανάπτυξης των χοιριδίων θα απογαλακτίζεται σε µέρες. Μετά την αποµάκρυνση και των χοιριδίων, η καλύβα θα απολυµαίνεται και θα τοποθετείται σε άλλο χώρο άσκησης ή βοσκής. Η καλύβα εσωτερικά θα πρέπει να έχει θέσεις προφύλαξης, κατάκλισης, τροφοδοσίας και υδροδότησης των χοιριδίων. Οι εσωτερικές της διαστάσεις είναι 2,8m µήκος x 2,5m πλάτος και το καθαρό της ύψος 1,5 2,0m. Κατά µήκος της µίας πλευράς της (2,8m) κατασκευάζεται κινητό διαχωριστικό τοίχωµα προστασίας (µέχρι την οροφή) των χοιριδίων, που θα απέχει από τη τοιχοποιία 0,5 0,55m και από το δάπεδο 0,4 0,45m (διέλευση χοιριδίων). Στον δηµιουργούµενο χώρο ανάπαυσης των χοιριδίων τοποθετείται ταΐστρα και µικρό δοχείο µε ποτίστρα. Είναι δυνατή η τοποθέτηση κινητής µονωτικής ψευδοροφής για το περιορισµό του ύψους αυτού (θέρµανση χώρου). Το διαχωριστικό αυτό τοίχωµα είναι κινητό για να µπορεί να αποµακρύνεται και να ελευθερώνεται ο χώρος µετά τον απογαλακτισµό και την αποµάκρυνση της συός. Από την αντίθετη πλευρά τοποθετούνται κάγκελα ασφαλείας των χοιριδίων (κατάκλιση συός). Η πόρτα εισόδου έχει πλάτος 0,8m.Το δάπεδο κινητό, από ξυλεία, µε µικρά ανοίγµατα (στράγγισµα υγρών) που στρώνεται µε άφθονη στρωµνή. Η τροφή της χοιροµητέρας παρατίθεται στον εξωτερικό χώρο, σε ειδική τοποθεσία, µαζί µε τις άλλες χοιροµητέρες, στον ίδιο επίσης χώρο τοποθετείται και η υδροδότηση (δοχείο ή βαρέλι µε ενσωµατωµένες ποτίστρες). Καλύβες για σύες ξηράς περιόδου, έγκυες, ζώα αντικατάστασης και κάπρους. Θα χρειαστούν 4 καλύβες εσωτερικών διαστάσεων 4,0x2,5m η καθεµία, ιδίας κατασκευής µε τις προηγούµενες, για κάθε οµάδα 4 5 ζώων. Η καλύβα δεν θα έχει δάπεδο και όπου στήνεται θα τοποθετείται άχυρο στρωµνής. Οι κάπροι θα ενσταυλίζονται ατοµικά σε 2 καλύβες των 2,8x2,5m. Καλύβες προπάχυνσης-πάχυνσης Θα χρειαστούν 4 καλύβες εσωτερικών διαστάσεων 6,0x2,5m η καθεµία, ιδίας κατασκευής µε αυτές της ξηράς περιόδου, για κάθε οµάδα των 15 ζώων. 21

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα Leader άξονας 4 με στόχο την παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Όλγα Ιακωβίδου, Καθηγήτρια ΑΠΘ Τµήµα Γεωπονίας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης e-mail:olg@agro.auth.gr Ο αγροτουρισµός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α Ο κλάδος της μεταποίησης ή / και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τομέα, ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός οδηγός βιολογικής κτηνοτροφίας: χοιροτροφία

Πρακτικός οδηγός βιολογικής κτηνοτροφίας: χοιροτροφία Πρακτικός οδηγός βιολογικής κτηνοτροφίας: χοιροτροφία Α. Παπαράδη 1, Ε. Ξυλούρη 1 1 Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» «ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δρ. Σ. Αγγελόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κύρια σηµεία - ράσεις του Σχεδίου ράσης της Α.Σ «Ορεινή Σύµπραξη» :

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κύρια σηµεία - ράσεις του Σχεδίου ράσης της Α.Σ «Ορεινή Σύµπραξη» : Α.Σ. : ΟΡΕΙΝΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Α.Σ «ΟΡΕΙΝΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Οι ορεινές περιοχές της Πίνδου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100%

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100% 5.3.3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Σηµείο 5.3.3.1.3 Παράρτηµα II του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.9 : «EΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Οµιλία κας Μαρίας Βογιατζή ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων Θεσσαλονίκη, Σάββατο 7 Μαρτίου 2009 Η ενίσχυση της Βιολογικής Γεωργίας Η βιολογική γεωργία αποτελεί έναν κλάδο του πρωτογενή τοµέα, ο οποίος συµβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4: Βιολογική Κτηνοτροφία

Ενότητα 4: Βιολογική Κτηνοτροφία Ενότητα 4: Βιολογική Κτηνοτροφία Διάλεξη 4.3: Βασικές Αρχές Βιολογικής Πτηνοτροφίας Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Προέλευση πτηνών

Διαβάστε περισσότερα

Χειμώνας 2012-2013 ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* * Οι τιμές ισχύουν μόνο για το πρατήριο του εργοστασίου

Χειμώνας 2012-2013 ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* * Οι τιμές ισχύουν μόνο για το πρατήριο του εργοστασίου Χειμώνας 2012-2013 ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* * Οι τιμές ισχύουν μόνο για το πρατήριο του εργοστασίου H Eταιρία Η ιστορία της εταιρείας ΑΫΦΑ- ΝΤΗΣ, ξεκινάει το 1978 από ένα ορεινό χωριό της Αιτωλοακαρνανίας,

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική προβατοτροφία

Βιολογική προβατοτροφία Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ύπαιθρο (διαθέσιμοι χώροι εκ περιτροπής ανά κεφαλή) αριθ. ζώων ανά m 2. (καθαρό εμβαδό διαθέσιμο για τα ζώα) εκατοστά

Ύπαιθρο (διαθέσιμοι χώροι εκ περιτροπής ανά κεφαλή) αριθ. ζώων ανά m 2. (καθαρό εμβαδό διαθέσιμο για τα ζώα) εκατοστά ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Εκτροφή πτηνών Α. Προέλευση των πτηνών 1. Καταγωγή των πτηνών βιολογικής εκτροφής: Πρέπει να επιλέγονται φυλές πτηνών λαμβάνοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι:

Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι: Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων Προβλέπεται η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης και τυποποίησης προϊόντων.

Διαβάστε περισσότερα

Σταβλισμός και συνθήκες υγιεινής. Γ. Ε. Βαλεργάκης, Λέκτορας Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Κτηνιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης

Σταβλισμός και συνθήκες υγιεινής. Γ. Ε. Βαλεργάκης, Λέκτορας Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Κτηνιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης Σταβλισμός και συνθήκες υγιεινής Γ. Ε. Βαλεργάκης, Λέκτορας Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Κτηνιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης Η παραγωγικότητα των ζώων περιορίζεται από το σύστημα εκτροφής Αρνιά και κατσίκια Γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007

Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007 ΔΜ 2-2 Γ` ΣΔΠ Σελ. 1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ επε. (GR-BIO-02) Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ BOΟΤΡΟΦΙΑΣ Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007 «Φυσιολογική» επε Εθνικής Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια 59300,,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007

Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007 ΔΜ 2-2 Γ` ΣΔΠ Σελ. 1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ επε. (GR-BIO-02) Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑΣ Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007 «Φυσιολογική» επε Εθνικής Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια 59300,,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Οι όροι χρήσης της ένδειξης ποιότητας «προϊόν ορεινής παραγωγής»

Οι όροι χρήσης της ένδειξης ποιότητας «προϊόν ορεινής παραγωγής» Οι όροι χρήσης της ένδειξης ποιότητας «προϊόν ορεινής παραγωγής» KΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 665/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα για την ένταξη στο καθεστώς ενίσχυσης για την ενθάρρυνση των επενδύσεων μικρού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΡΓΟ: Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Ιωάννης Μπόσης, Καθηγητής, ΓΠΑ

Εισηγητής: Ιωάννης Μπόσης, Καθηγητής, ΓΠΑ Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας Πλατφόρµα Αγροδιατροφής Τοµέας: ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ, ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ, ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ, ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ) Εισηγητής: Ιωάννης Μπόσης, Καθηγητής, ΓΠΑ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α. "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α. Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων" 1. ΤΟΜΕΑΣ : ΚΡΕΑΣ Δράση 1.3: Εκσυγχρονισμός - επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισμού (EΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 Περιγραφή προγράµµατος Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δηµοσίευσε την 2η πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

είτε εκτρέφετε ένα είτε εκτρέφετε 10.000 Δίπλα στον επαγγελματία κτηνοτρόφο και τον ερασιτέχνη εκτροφέα

είτε εκτρέφετε ένα είτε εκτρέφετε 10.000 Δίπλα στον επαγγελματία κτηνοτρόφο και τον ερασιτέχνη εκτροφέα είτε εκτρέφετε ένα είτε εκτρέφετε 10.000 Δίπλα στον επαγγελματία κτηνοτρόφο και τον ερασιτέχνη εκτροφέα +Το μεράκι για το αντικείμενό μας, η γνώση, η άριστη ποιότητα των προϊόντων, ο επαγγελματισμός στις

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί είναι θέμα παράδοσης...

Γιατί είναι θέμα παράδοσης... Γιατί είναι θέμα παράδοσης... ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Λεωφ. Εθνάρχου Βενιζέλου 40, Σούδα 73200, τηλ: 800-11-44555, 28210 81380, fax: 28210 89898, http://www.mills.gr e-mail: info@mills.gr Αιγο-Προβατοτροφές

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Ζωοτροφές ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Ζωοτροφές ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ζωοτροφές ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Λεωφ. Εθνάρχου Βενιζέλου 40, Σούδα 73200, τηλ. 2821081380, fax 2821089898, http://www.mills.gr e-mail: info@mills.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΓΟ-ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΗ ΒΙΟΠΡΟΒ 14 ΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δρ Αλέξανδρος Στεφανάκης, κτηνίατρος, Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ, Παραρτ. Κρήτης. Εισαγωγή. Ο πρωτογενής τομέας είναι ο τομέας που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Εισηγητής: Καλτσίδης Ιωάννης Στέλεχος ΟΤΔ 1 CLLD/LEADER «Εκ των κάτω προς τα επάνω» σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 1 2 ΕΙΝΑΙ: ένας ουσιαστικός τρόπος να συμπληρώνει η οικογένεια το εισόδημά της όλο το χρόνο ένας τρόπος να βρουν απασχόληση οι νέοι, οι αγρότισσες, οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ (GR-BIO-02) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 45011 ΕΝΤΥΠΟ Φ.1.2

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ (GR-BIO-02) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 45011 ΕΝΤΥΠΟ Φ.1.2 ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου είναι απαραίτητη για την ένταξη στο Σύστημα Ελέγχου Πιστοποίησης της ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ. Παρακαλώ επισυνάψτε:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.2. Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 Tο Μέλλον της Αλιείας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Eιδική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προτάσεις για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας

Θέμα: Προτάσεις για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας Προς Αθήνα 1/7/2014 1. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Αρ.Πρωτ.:77 και Τροφίμων κο Γ. Καρασμάνη 2. Αναπληρωτή Υπουργό κ. Π. Κουκουλόπουλο Θέμα: Προτάσεις για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Νοµός Λάρισας Στο νοµό Λάρισας υπάρχουν αξιόλογες εκτάσεις κατάλληλες για την ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007

Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ επε. (GR-BIO-02) Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007 «Φυσιολογική» επε Εθνικής Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια 59300,, e-mail: info@physiologike.gr

Διαβάστε περισσότερα

COSMOCERT A.E. Καμπούρογλου Δ. 25 ΤΚ 115 25 Αθήνα T +30 210-6712855 F +30 210-6712755 E info@cosmocert.gr W http://cosmocert.gr/

COSMOCERT A.E. Καμπούρογλου Δ. 25 ΤΚ 115 25 Αθήνα T +30 210-6712855 F +30 210-6712755 E info@cosmocert.gr W http://cosmocert.gr/ Σε συνδυασμό με αυτόν τον Πρακτικό Οδηγό θα πρέπει να έχετε διαβάσει και: 1. Τις Προδιαγραφές των Καν. (ΕΚ) 834/2007 και Καν. (ΕΚ) 889/2008 2. Τον Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων Καταγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις στον Πρωτογενή Τομέα

Επενδύσεις στον Πρωτογενή Τομέα Επενδύσεις στον Πρωτογενή Τομέα... Επενδυτικός Οδηγός Μονάδας Εκτροφής Αιγοπροβάτων - Αξιοποιήστε την πλούσια Ελληνική Γή. - Παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας - Εκσυγχρονισμός των παραδοσιακών μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ Οργανισµός Πιστοποίησης & Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων - Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. - ΝΠΙ Ιθάκης 45-47, 112 51 Αθήνα Τηλ.:8231 277, Fax: 8231 438, e-mail : agrocert@otenet.gr, website: www.agrocert.gr ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1η έκθεση αγροτικής ανάπτυξης. καλλιεργώντας το μέλλον. 18-20 Οκτωβρίου 2014 MEC Παιανίας

1η έκθεση αγροτικής ανάπτυξης. καλλιεργώντας το μέλλον. 18-20 Οκτωβρίου 2014 MEC Παιανίας 1η έκθεση αγροτικής ανάπτυξης καλλιεργώντας το μέλλον 18-20 Οκτωβρίου 2014 MEC Παιανίας Τι περιλαμβανει η FARMER EXPO hellas Μηχανολογικό εξοπλισμό για: - Γεωργικές & Φυτικές Καλλιέργειες - Ζωικές Καλλιέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 1 1 1. ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑ ΙΑΣ. Τίτλος ράσης. Επιστημονικός Υπεύθυνος ράσης ΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ 1

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑ ΙΑΣ. Τίτλος ράσης. Επιστημονικός Υπεύθυνος ράσης ΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Τίτλος ράσης Εκτροφή Σαλιγκαριών του είδους Helix

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Προβλήματα, προοπτικές.

Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Προβλήματα, προοπτικές. Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Ε. Σουρανάκης 1, Α. Στεφανάκης 2. Προβλήματα, προοπτικές. 1 Κτηνίατρος, Ιδιώτης, Πρόεδρος ΔΣ ΒΙΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. 2 Δρ, Κτηνίατρος,

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Νίκος Χρυσόγελος Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/ Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου www.chrysogelos.gr Αναθεώρηση: για

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

CLLD /LEADER NOMOY ΛΑΡΙΣΑΣ

CLLD /LEADER NOMOY ΛΑΡΙΣΑΣ CLLD /LEADER NOMOY ΛΑΡΙΣΑΣ 2014-2020 Εντός του πρώτου τριμήνου 2017 αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος CLLD- LEADER για το Nομό Λάρισας. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Πληθυσμός: 139.674 κάτοικοι (απογραφή 2011),

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ»

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 50202 Ημερ. Λήξης: π.χ. 602 Σύνολο ωρών: 50 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 5 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΤΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ Το αγροτουριστικό προϊόν Για το ευρύ κοινό, µέχρι πρόσφατα, οι δραστηριότητες που αναπτύσσονταν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007

Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007 ΔΜ 2-2 Γ` ΣΔΠ Σελ. 1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ επε. (GR-BIO-02) Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007 «Φυσιολογική» επε Εθνικής Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια 59300,,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Με τον σύγχρονο (παραδοσιακό) τρόπο

Με τον σύγχρονο (παραδοσιακό) τρόπο Με τον σύγχρονο (παραδοσιακό) τρόπο Σύνθετες Ζωοτροφές «αιτωλία» το Εργοστάσιο Οι ζωοτροφές «αιτωλία» παρασκευάζονται στην υπερσύγχρονη νέα βιομηχανική μονάδα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεσολογγίου-Ναυπακτίας

Διαβάστε περισσότερα

4 η Πρόσκληση LEADER Β. Πελοποννήσου

4 η Πρόσκληση LEADER Β. Πελοποννήσου 4 η Πρόσκληση LEADER Β. Πελοποννήσου Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 Ενισχυόμενοι τομείς δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Τα χαρακτηριστικά των συστημάτων εκτροφής των ζώων στην Κρήτη και τα προϊόντα τους.

Τα χαρακτηριστικά των συστημάτων εκτροφής των ζώων στην Κρήτη και τα προϊόντα τους. Τα χαρακτηριστικά των συστημάτων εκτροφής των ζώων στην Κρήτη και τα προϊόντα τους. Αλέξανδρος Στεφανάκης. Δρ, Κτηνίατρος, Ιδιώτης, Εξωτερ. Συνεργάτης ΕΘΙΑΓΕ, Μέλος Διοικούσης Επιτροπής ΓΕΩΤΕΕ Παρ/μα Κρήτης.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014

Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014 Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014 Δομή Η εφαρμογή του καθεστώτος των ενισχύσεων Το Ελληνικό Αγρο-διατροφικό σύστημα Πως η ΚΑΠ μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Protecure και Endosan. Protecure. Endosan

Protecure και Endosan. Protecure. Endosan Υγιεινό Φυσικό Προβιοτικό Protecure Endosan Protecure και Endosan Υγιεινό Φυσικό Προβιοτικό Τα νέα ϖροβιοτικά, Protecure και Endosan, ϖεριέχουν καλλιέργειες µικροοργανισµών γαλακτικού οξέος, είναι φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ: 1653 Άρτα, 03/04/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα 6ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα Μιχάλης Σμύρης τηλ: 6932 801986 e-mail :gsmyris@yahoo.gr 12 ος 2014 Περίγραμμα- Ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αγροδιατροφικός Τομέας

Αγροδιατροφικός Τομέας Αγροδιατροφικός Τομέας Growth stories Συνεργασίες με άλλες ΘΟΕ Επόμενα Βήματα Λάρισα, 30 Δεκεμβρίου 2013 Τα Γενικά Συμπεράσματα: Το Παραγωγικό Σύστημα Ο Δευτερογενής Τομέας της Θεσσαλίας παρουσιάζει την

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση ανάπτυξης ευκαιριών

Διερεύνηση ανάπτυξης ευκαιριών ΕΘΙΑΓΕ 14 / 15 Διερεύνηση ανάπτυξης ευκαιριών στροφής των καπνοπαραγωγών προς άλλες απασχολήσεις Δρ Δημήτρης Παπαδόπουλος, Δόκιμος Ερευνητής Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών & Κοινωνιολογικών Ερευνών Το Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ: ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ. Στίγκας Γρηγόρης

ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ: ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ. Στίγκας Γρηγόρης 2η Επιστημονική Συνάντηση για τις τοπικές ποικιλίες ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ: ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ Στίγκας Γρηγόρης ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ Το οροπέδιο του Δομοκού, με μέσο υψόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.8 : «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Καθορισµός επιπλέον ποσοστού επιχορήγησης ή και επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης στις πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 1. ΤΟΜΕΑΣ : ΚΡΕΑΣ ράση 1.1.: ράση 1.2.: ράση 1.3.: ράση 1.4.: ράση 1.5.: ράση 1.6.: ράση 1.7.: ράση 1.8.: ράση 1.9.: Εκσυγχρονισµός - συµπλήρωση της υφιστάµενης σφαγειοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Πλατφόρμα Αγροδιατροφής Τομέας: ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ, ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ, ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ, ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ) Μπόσης Ιωάννης, Καθηγητής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Απριλίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΕΣ ΠΤΗΝΩΝ Α. ΟΡΝΙΘΕΣ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ & ΚΟΤΕΣ)

ΤΡΟΦΕΣ ΠΤΗΝΩΝ Α. ΟΡΝΙΘΕΣ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ & ΚΟΤΕΣ) ΤΡΟΦΕΣ ΠΤΗΝΩΝ Α. ΟΡΝΙΘΕΣ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ & ΚΟΤΕΣ) ΟΙΚΟΣΙΤΗ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ 09 ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΓΜΑ ΝΕΟΣΣΩΝ - ΠΟΥΛΑ ΩΝ ΟΙΚΟΣΙΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ Φ19 ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΓΜΑ ΝΕΟΣΣΩΝ - ΠΟΥΛΑ ΩΝ ΟΙΚΟΣΙΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ - ECO Πλούσιο σε πολυακόρεστα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής.

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την κατανόηση ορισμένων διατάξεων ευελιξίας που προβλέπονται στη δέσμη μέτρων όσον αφορά την υγιεινή Συχνές ερωτήσεις Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα