Καθαρι τητα σε κάθε περίσταση.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καθαρι τητα σε κάθε περίσταση."

Transcript

1 Ηλεκτρικές σκoύπες πoλλαπλών ρήσεων Καθαρι τητα σε κάθε περίσταση. Oι νέες ηλεκτρικές σκoύπες πoλλαπλών ρήσεων.

2 Εκμεταλλευθείτε τα 75 ρ νια εμπειρίας στoν τoμέα τoυ καθαρισμoύ. Η εταιρεία Kärcher είναι o κoρυφαίoς πρoμηθευτής πoιoτικών συστημάτων καθαρισμoύ, πρoί ντων καθαρισμoύ και υπηρεσιών πoυ καλύπτoυν και τις πιo υψηλές απαιτήσεις. Γιoρτά oυμε την επέτειo των 75 ρ νων απ την ίδρυση της εταιρείας μας με πoλλά νέα και καινoτ μα πρoϊ ντα πoυ για μία ακ μη φoρά απoδεικνύoυν τι η επιλoγή της Kärcher απoτελεί τη σωστή απ φαση. Kärcher makes a difference. 2

3 Ηλεκτρικές σκoύπες πoλλαπλών ρήσεων Kärcher Καθαρι τητα σε κάθε περίπτωση. Oι πανίσ υρες συσκευές ε ασφαλί oυν ε αιρετικά απoτελέσματα καθαρισμoύ σε εσωτερικoύς και ε ωτερικoύς ώρoυς και ε αφανί oυν ακ μη και τoυς πιo έντoνoυς ρύπoυς. Τo φάσμα των εφαρμoγών διευρύνεται με την oλoκληρωμένη γκάμα ε αρτημάτων και ε oπλισμoύ και απoδίδει ακ μη πιo ε αιρετικά απoτελέσματα καθαρισμoύ. 3

4 Oι ηλεκτρικές σκoύπες πoλλαπλών ρήσεων για κάθε περίπτωση. Είτε πρ κειται για υγρά είτε για στερεά, oνδρ κoκκoυς ή λεπτ κoκκoυς ρύπoυς oι ηλεκτρικές σκoύπες πoλλαπλών ρήσεων της Kärcher δεν κάνoυν καμία διάκριση. Η νέα γενιά ηλεκτρικών σκoυπών αριστεύει άρη στη ελτιωμένη εργoνoμία Η νέα κατηγoρία άσης ι μ νo για αρ αρίoυς Με μέγ. ισ ύ έως 1400 W, μεγαλύτερo κάδo και ελτιωμένη άνεση ρήσης π.. άρη στη λειτoυργία φυσητήρα, τα μη ανήματα της νέας κατηγoρίας άσης απoτελoύν πoλύτιμoυς oηθoύς για εσωτερικoύς και ε ωτερικoύς ώρoυς. Και φυσικά με τη γνωστή κoρυφαία πoι τητα της Kärcher. 2 Απλoύστατα τέλεια Δεν υπάρ oυν πλέoν ρια: oι νέες σκoύπες της κατηγoρίας Middle, Comfort και Top παρέ oυν τα πάντα για την εύκoλη αντιμετώπιση μικρών και μεγάλων πρoκλήσεων της καθημεριν τητας. Με νέα στoι εία ε oπλισμoύ, πως π.. τoν αυτ ματo καθαρισμ φίλτρoυ, την αυτ ματη τύλι η καλωδίoυ και την καινoτoμική απoθήκευση των ε αρτημάτων ε ασφαλί oυν τη μέγιστη δυνατή ευ ρηστία και με ισ ύ έως 1800 W είναι ταυτ ρoνα τα ισ υρ τερα μη ανήματα της αγoράς. 4

5 και τις πoλλές νέες ιδέες για απoδoτική εργασία: π.. αυτ ματη τύλι η καλωδίoυ, αυτ ματoς καθαρισμ ς φίλτρoυ, μεγαλύτερoι κάδoι και περισσ τερη αναρρoφητική ισ ύς. Η Kärcher διαθέτει την κατάλληλη σκoύπα για κάθε ανάγκη Αυτ ματoς καθαρισμ ς φίλτρoυ O ε αιρετικ ς αυτ ματoς καθαρισμ ς φίλτρoυ με ρεύμα αέρα παρέ εται πλέoν σε oρισμένα μη ανήματα των νέων κατηγoριών Comfort και Top. Τo φίλτρo με επίστρωση νανoσωματιδίων απoκλειστικά απ την Kärcher καθαρί εται γρήγoρα και εύκoλα με τo πάτημα εν ς κoυμπιoύ. Ύστερα απ αυτ, η αναρρoφητική ισ ύς απoκαθίσταται σε λίγα δευτερ λεπτα. Κατ αυτ ν τoν τρ πo, o ρήστης ε oικoνoμεί πoλύτιμo ρ νo, δεν έρ εται σε επαφή με τoυς ρύπoυς ενώ η αναρρoφητική ισ ύς διατηρείται σταθερά υψηλή. Σύγκριση της αναρρoφητικής ισ ύoς με και ωρίς τoν αυτ ματo καθαρισμ φίλτρoυ της Kärcher: Ρεύμα αέρα (%) 100 Με αυτ ματo καθαρισμ φίλτρoυ και 90 φυσίγγιo φίλτρoυ με επίστρωση νανoσωματιδίων 80 Xωρίς αυτ ματo καθαρισμ φίλτρoυ 70 και με κoιν φυσίγγιo φίλτρoυ Πoσ τητα σκ νης (g) 5

6 Η ε ειδικευμένη εργασία απαιτεί ειδικά ε αρτήματα: τα σημαντικ τερα πεδία εφαρμoγής των ηλεκτρικών σκoυπών πoλλαπλών ρήσεων της Kärcher. λoι oι ρύπoι δεν είναι ίδιoι. Για τo λ γo αυτ δεν παρέ εται μ νo μία ηλεκτρική σκoύπα για λoυς. Για τo αυτoκίνητo και τo γκαρά, τo συνεργείo και τα μαστoρέματα, τις ανακαινίσεις και τις εργασίες καθαρισμoύ σε εσωτερικoύς και ε ωτερικoύς ώρoυς η Kärcher παρέ ει την ιδανική ηλεκτρική σκoύπα πoλλαπλών ρήσεων πρoσαρμoσμένη στo εκάστoτε πεδίo Εργασίες σε ε ωτερικoύς ώρoυς 2 Στά τη και oνδρ κoκκoι ρύπoι Σε ε ωτερικoύς ώρoυς, πως στoν κήπo, στη εράντα, στo γκαρά και γύρω απ τo σπίτι, υπάρ oυν πoλλές δυνατ τητες εφαρμoγής: Αφαίρεση φύλλων, αλικιών, ώματoς, oνδρ κoκκων ακαθαρσιών, καθώς και άντληση απ απo ετεύσεις. Παντoύ πoυ δεν είναι δυνατή η αναρρ φηση, πως π.. η αναρρ φηση φύλλων σε παρτέρια με αλίκι, oι ακαθαρσίες μπoρoύν να απoμακρυνθoύν απλά με την πρακτική λειτoυργία τoυ φυσητήρα. Για την αφαίρεση στά της απ εστίες, πως π.. τ άκια, καυστήρες για σάoυνα και γκριλ συνιστάται τo φίλτρo στά της της Kärcher. Αυτ τo φίλτρo στά της ως πρoφίλτρo σε μία ηλεκτρική σκoύπα πoλλαπλών ρήσεων. Η στά τη πoυ θα μπoρoύσε να ανα ωπυρωθεί απ τo στρo ιλισμ τoυ αέρα, εγκλω ί εται ασφαλώς στo φίλτρo στά της. Περαιτέρω πλεoνέκτημα: η ψιλή στά τη δεν μπoρεί να πρoκαλέσει απ φρα η της σακoύλας φίλτρoυ με απoτέλεσμα να διατηρείται η πλήρης αναρρoφητική ισ ύς. Τo πρoφίλτρo ενδείκνυται επίσης για την αναρρ φηση απ φρεάτια απo ετεύσεων. Η ηλεκτρική σκoύπα πoλλαπλών ρήσεων διατηρείται καθαρή και μπoρεί να ρησιμoπoιηθεί άμεσα για άλλες εφαρμoγές. 6

7 εφαρμoγής, στoυς εκάστoτε ρύπoυς και στις εκάστoτε απαιτήσεις τoυ ρήστη. Με μία πoλύ μεγάλη γκάμα ειδικών ε αρτημάτων, η Kärcher παρέ ει επίσης τη σωστή λύση για ιδιαίτερα δύσκoλες εργασίες καθαρισμoύ και τα διάφoρα είδη ακαθαρσίας. Δείτε και μ νoι σας. 3 3 Ανακαίνιση Κατά την ανακαίνιση μπoρoύν να πρoκύψoυν εντελώς διαφoρετικά είδη ακαθαρσίας: π.. oνδρ κoκκα και λεπτ κoκκα oικoδoμικά απ λητα, μεγάλες πoσ τητες πριoνιδιoύ, σκ νης γύψoυ και ψιλής σκ νης. Μία απλή ηλεκτρική σκoύπα δεν παρέ ει ικανoπoιητικές λύσεις. Με τις ανθεκτικές ηλεκτρικές σκoύπες πoλλαπλών ρήσεων της Kärcher είστε κατάλληλα ε oπλισμένoι για τις εργασίες ανακαίνισης. Κατά την εργασία με ηλεκτρικά εργαλεία συνιστoύμε μία ηλεκτρική σκoύπα πoλλαπλών ρήσεων, η oπoία διαθέτει πρί α εργαλείoυ με αυτ ματo σύστημα ενεργoπoίησης/ απενεργoπoίησης και μπoρεί να αναρρoφά την ψιλή σκ νη κατά τη δημιoυργία της απευθείας απ τo ηλεκτρικ εργαλείo. O πρoαιρετικ ς σωλήνας εργαλείoυ παρέ ει μεγαλύτερη ευελι ία και άνεση κατά την εργασία. Xαρακτηριστικές εφαρμoγές είναι, π.., η κoπή ύλινων επιστρώσεων και τo τρ ισμα γυψoσανίδων. Xωρίς την απευθείας αναρρ φηση, η ψιλή σκ νη θα διασκoρπι ταν παντoύ με απoτέλεσμα, στo τέλoς να απαιτείται ένας ρoνo ρoς ασικ ς καθαρισμ ς. Η ψιλή σκ νη θα μπoρoύσε επίσης να καταλή ει εύκoλα στις αναπνευστικές oδoύς. Αλλά με μία ηλεκτρική σκoύπα πoλλαπλών εφαρμoγών της Kärcher με ενσωματωμένη πρί α, η ατμ σφαιρα τoυ περι άλλoντoς διατηρείται καθαρή και εσείς ε oικoνoμείτε πoλύ ρ νo, επειδή η εργασία και o καθαρισμ ς διε άγoνται ταυτ ρoνα. Oύτε oι μεγάλες πoσ τητες oνδρ κoκκων ρύπων θα απoτελoύν πρ κληση για εσάς στo μέλλoν. 7

8 4 4 Xώρoς για μπι και μαστoρέματα Μεγάλες πoσ τητες ύλινων σ ι ών και πριoνιδιoύ απoτελoύν εδώ τις πλέoν διαδεδoμένες ακαθαρσίες. O ταυτ ρoνoς ειρισμ ς της ηλεκτρικής σκoύπας αναρρ φησης και τoυ ηλεκτρικoύ εργαλείoυ συνιστoύν μία ε αιρετικά πoλύπλoκη διαδικασία και απαιτoύν πoλύ ρ νo. Με τη oήθεια μίας ηλεκτρικής σκoύπας πoλλαπλών ρήσεων της Kärcher, τα πρo λήματα αυτά ανήκoυν πλέoν στo παρελθ ν. Με τις ηλεκτρικές σκoύπες αναρρ φησης με ενσωματωμένη πρί α μπoρείτε να ειρί εστε ταυτ ρoνα τo εργαλείo και την ηλεκτρική σκoύπα έτσι ώστε να μπoρείτε να αναρρoφάτε την ακαθαρσία άνετα κατά τη δημιoυργία της. O αυτ ματoς καθαρισμ ς φίλτρoυ απελευθερώνει με τo πάτημα εν ς κoυμπιoύ τα απoφραγμένα φίλτρα σε λίγα δευτερ λεπτα, με απoτέλεσμα να έ ετε στη διάθεσή σας την πλήρη αναρρoφητική ισ ύ. Με τη λειτoυργία φυσητήρα μπoρείτε να καθαρί ετε δυσπρ σιτα σημεία ή ευαίσθητα αντικείμενα. 8

9 5 6 5 Αυτoκίνητo 6 Υγρή αναρρ φηση Είτε πρ κειται για ευαίσθητα ε αρτήματα, δυσπρ σιτα σημεία ή επίμoνoυς ρύπoυς σε ταπετσαρίες και στo ώρo απoσκευών: o oλoκληρωμένoς καθαρισμ ς τoυ εσωτερικoύ τoυ αυτoκινήτoυ μπoρεί να διε α θεί με τα κατάλληλα ειδικά ε αρτήματα της Kärcher με ήπιo, απoτελεσματικ και απoδoτικ τρ πo. Μία επισκ πηση τoυ πρoγράμματoς ε αρτημάτων της εταιρείας μας παρέ εται στις σελίδες 18 και 19. Με την ηλεκτρική σκoύπα πoλλαπλών ρήσεων της Kärcher μπoρείτε να ε αφανί ετε τα ί νη μικρών και μεγάλων ατυ ημάτων στo σπίτι. Εδώ περιλαμ άνoνται, π.., η άντληση oμ ρίων απ τo υπ γειo και τo γκαρά, η άντληση τoυ νερoύ ύστερα απ μία λά η τoυ πλυντηρίoυ ή ακ μη και η αφαίρεση σπασμένων γυαλιών και υγρών ταν σπάσει ένα μπoυκάλι. Τo ιδιαίτερo πλεoνέκτημα της Kärcher: τo φυσίγγιo φίλτρoυ είναι κατάλληλo και για την αναρρ φηση υγρών με απoτέλεσμα να μην απαιτείται πρoηγoυμένως η αφαίρεσή τoυ. 9

10 Η νέα συμπαγής, πρακτική, πoλυδιάστατη κατηγoρία άσης. Η νέα κατηγoρία άσης εντυπωσιά ει με τα νέα στoι εία ε oπλισμoύ πoυ πληρoύν αυστηρά πρ τυπα. Αυτά περιλαμ άνoυν, μετα ύ άλλων, τη λειτoυργία φυσητήρα, τo μεγαλύτερo κάδo και την άνετη θέση στάθμευσης για τη oλική απ θεση τoυ σωλήνα αναρρ φησης και τoυ WD WD Ανθεκτικ ς πλαστικ ς κάδoς Φίλτρo Πρακτική απoθήκευση ε αρτημάτων στην σκoύπα Ανθεκτικ ς πλαστικ ς κάδoς Λειτoυργία φυσητήρα Θέση στάθμευσης Τε νικά αρακτηριστικά Μεγ. Ισ ύς W Αναρρ φηση mbar Πoσ τητα αέρα l/s ωρητικ τητα κάδoυ l 12, πλαστικ 17, πλαστικ Καλώδιo ρεύματoς m 4 4 Πλάτoς ε αρτημάτων mm Βάρoς kg 4,5 5,4 Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) mm 370 x 340 x x 340 x 505 Κωδικ ς παραγγελίας

11 ακρoφυσίoυ δαπέδoυ. Τo ειδικ φυσίγγιo φίλτρoυ, πoυ μ νo η Kärcher περιλαμ άνει στo ασικ ε oπλισμ, παρέ ει τη δυνατ τητα υγρής και ηρής αναρρ φησης ωρίς αλλαγή φίλτρoυ. WD M Κάδoς απ ανo είδωτo άλυ α Λειτoυργία φυσητήρα Θέση στάθμευσης WD P Πρί α με αυτ ματo σύστημα ενεργoπoίησης/απενεργoπoίησης για εφαρμoγές με ηλεκτρικά εργαλεία Λειτoυργία φυσητήρα Θέση στάθμευσης , ανo είδωτoς άλυ ας 17, πλαστικ ,8 5,7 390 x 340 x x 340 x

12 Η νέα κατηγoρία Middle απλώς τέλεια. Μέγ. ισ ύς έως 1600 W και με πoλλές νέες ιδι τητες πρoϊ ντoς της κατηγoρίας Comfort για μεγαλύτερη απ δoση και ε oικoν μηση ρ νoυ: αυτ ματη τύλι η καλωδίoυ ήδη απ τo μoντέλo WD 4.200, νέo σύστημα απoθήκευσης για ε oικoν μηση ώρoυ στην απoθήκευση WD Αυτ ματη τύλι η καλωδίoυ Λειτoυργία φυσητήρα Πρακτική απoθήκευση σωλήνα και ε αρτημάτων Τε νικά αρακτηριστικά Μεγ. Ισ ύς W 1400 Αναρρ φηση mbar 210 Πoσ τητα αέρα l/s 68 ωρητικ τητα κάδoυ l 25, πλαστικ Καλώδιo ρεύματoς m 5 Πλάτoς ε αρτημάτων mm 35 Βάρoς kg 7,4 Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) mm 442 x 403 x 558 Κωδικ ς παραγγελίας

13 τoυ σωλήνα αναρρ φησης, πρακτική θέση στάθμευσης για τα διαλείμματα απ την εργασία, κατo υρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτε νίας λα ή 3 σε 1 απ τo μoντέλo WD M, καθώς και μεγαλύτερoι κάδoι και ένα νέo, επίπεδo φίλτρo με μεγαλύτερη ωρητικ τητα αναρρ φησης υγρών. WD M Άνετη λα ή 3 σε 1 Λειτoυργία φυσητήρα Πρακτική απoθήκευση σωλήνα και ε αρτημάτων WD MP Πρί α με αυτ ματo σύστημα ενεργoπoίησης/απενεργoπoίησης για εφαρμoγές με ηλεκτρικά εργαλεία Λειτoυργία φυσητήρα Ρύθμιση ισ ύoς , ανo είδωτoς άλυ ας 25, ανo είδωτoς άλυ ας ,4 8,4 442 x 396 x x 396 x

14 Η νέα κατηγoρία Comfort για ανώτερες απαιτήσεις. Καμία επαφή με τη σκ νη και πλήρης αναρρoφητική ισ ύς σε δευτερ λεπτα στην κατηγoρία Comfort, τo ε αιρετικ αυτ ματo σύστημα καθαρισμoύ φίλτρoυ αναλαμ άνει τo τίναγμα τoυ φίλτρoυ και ε ασφαλί ει τη σαφώς απoδoτικ τερη και πιo άνετη εργασία. Επίσης νέo και μ νo απ την Kärcher: Τε νικά αρακτηριστικά Μεγ. Ισ ύς W 1600 Αναρρ φηση mbar 220 Πoσ τητα αέρα l/s 75 ωρητικ τητα κάδoυ l 25, πλαστικ Καλώδιo ρεύματoς m 6 Πλάτoς ε αρτημάτων mm 35 Βάρoς kg 7,9 Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) mm 442 x 396 x 603 Κωδικ ς παραγγελίας WD Αυτ ματoς καθαρισμ ς φίλτρoυ Φυσίγγιo φίλτρoυ με επίστρωση νανoσωματιδίων Πρακτική απoθήκευση σωλήνα και ε αρτημάτων 14

15 τo φίλτρo με επίστρωση νανoσωματιδίων. Για ακ μη μεγαλύτερη διάρκεια αναρρoφητικής ισ ύoς και μεγαλύτερη κατακράτηση σκ νης ακ μη και για την πιo ψιλή σκ νη. Με μέγιστη ισ ύ έως 1800 W και πoλλές νέες καινoτoμίoες ανταπoκρίνεται και στις πραγματικά μεγάλες πρoκλήσεις Watt WD M WD Αυτ ματoς καθαρισμ ς φίλτρoυ Φυσίγγιo φίλτρoυ με επίστρωση νανoσωματιδίων Σετ αναρρ φησης oνδρ κoκκων ρύπων Turbovac με 1800 W Λειτoυργία φυσητήρα Πρακτική απoθήκευση σωλήνα και ε αρτημάτων , ανo είδωτoς άλυ ας 25, πλαστικ / ,6 7,7 442 x 396 x x 396 x

16 Η κoρυφαία κατηγoρία εργαστείτε πως oι επαγγελματίες. Ιδανικ ς ε oπλισμ ς για κάθε περίπτωση: oι κoρυφαίες σκoύπες της εταιρείας μας με μέγιστη ισ ύ 1800 W, μεγάλo κάδo 30 l και τo ε αιρετικ σύστημα αυτ ματoυ καθαρισμoύ φίλτρoυ εντυπωσιά oυν με κoρυφαία αναρρoφητική ισ ύ, κoρυφαία άνεση εργασίας και τεράστια γκάμα εφαρμoγών. Για μεγάλες πoσ τητες ψιλής σκ νης, επίμoνoυς oνδρ κoκκoυς 1800 Watt WD M Αυτ ματoς καθαρισμ ς φίλτρoυ Αυτ ματη τύλι η καλωδίoυ Φυσίγγιo φίλτρoυ με επίστρωση νανoσωματιδίων Τε νικά αρακτηριστικά Μεγ. Ισ ύς W 1800 Αναρρ φηση mbar 230 Πoσ τητα αέρα l/s 80 ωρητικ τητα κάδoυ l 30, ανo είδωτoς άλυ ας Καλώδιo ρεύματoς m 6 Πλάτoς ε αρτημάτων mm 35 Βάρoς kg 9,1 Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) mm 443 x 396 x 646 Κωδικ ς παραγγελίας

17 ρύπoυς ή πoλλά λίτρα νερoύ λες oι μικρής και μεγάλης έκτασης εργασίες oλoκληρώνoνται πανεύκoλα με τα μη ανήματα της κoρυφαίας κατηγoρίας. Λά ετε υπ ψη: μ νo η Kärcher παρέ ει σκoύπες με μεγάλη γκάμα ε oπλισμoύ Watt WD MP Αυτ ματoς καθαρισμ ς φίλτρoυ Πρί α με αυτ ματo σύστημα ενεργoπoίησης/ απενεργoπoίησης για εφαρμoγές με ηλεκτρικά εργαλεία, με εύκαμπτo σωλήνα εργαλείoυ 1 m Ρύθμιση ισ ύoς , ανo είδωτoς άλυ ας 6 35/60 9,2 443 x 396 x

18 Η κατάλληλη λύση για κάθε απαίτηση. Πεδία εφαρμoγής και είδη ρύπων... στo ημα Για σκ νη, ψί oυλα, πετραδάκια, φύλλα, τρί ες ώων κλπ....για τo σπίτι και την αυλή Για σκ νη, ψί oυλα, ακαθαρσίες, φύλλα, άμμo, στά τη, τρί ες ώων κλπ....κατά την...στα ανακαίνιση μαστoρέματα Για σκ νη Για ρινίσματα διάτρησης, ψιλή λίμας, σκ νη, σκ νη πριoνίδι, ύλινα γύψoυ, σωματίδια, oικoδoμικές ρινίσματα ακαθαρσίες, φρέ ας κλπ. φελι λ κλπ.... σε ε ωτερικoύς ώρoυς Για σκ νη, ακαθαρσίες, φύλλα, αλίκι, άμμo κλπ.... για τη συλλoγή υγρών Για νερ, υγρασία, πoτά, μ ρια κλπ. Μη ανήματα WD Pmax W n n n n n n WD Pmax W n n n n n n n n n n n n WD M Pmax W n n n n n n n n n n n n WD P Pmax W n n n n n n n n n n n n n n WD Pmax W n n n n n n n n n n n n n WD M Pmax W n n n n n n n n n n n n n n n n WD MP Pmax W n n n n n n n n n n n n n n n n n n WD Pmax W n n n n n n n n n n n n n n n n n n WD M Pmax W n n n n n n n n n n n n n n n n n n n WD Pmax W n n n n n n n n n n n n n n n n n n WD M Pmax W n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n WD MP Pmax W n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n = = κατάλληλη = ιδιαίτερα κατάλληλη = ε αιρετικά κατάλληλη = ιδανική Εφαρμoγή ηλεκτρικoύ εργαλείoυ: = = κατάλληλη = ιδιαίτερα κατάλληλη = ε αιρετικά κατάλληλη = ιδανική 18

19 Πεδία εφαρμoγής και είδη ρύπων... στo ημα Για σκ νη, ψί oυλα, πετραδάκια, φύλλα, τρί ες ώων κλπ....για τo σπίτι και την αυλή Για σκ νη, ψί oυλα, ακαθαρσίες, φύλλα, άμμo, στά τη, τρί ες ώων κλπ....κατά την...στα ανακαίνιση μαστoρέματα Για σκ νη Για ρινίσματα διάτρησης, ψιλή λίμας, σκ νη, σκ νη πριoνίδι, ύλινα γύψoυ, σωματίδια, oικoδoμικές ρινίσματα ακαθαρσίες, φρέ ας κλπ. φελι λ κλπ.... σε ε ωτερικoύς ώρoυς Για σκ νη, ακαθαρσίες, φύλλα, αλίκι, άμμo κλπ.... για τ άκια και υλ σoμπες Για τέφρα Ειδικά ε αρτήματα Σετ καθαρισμoύ εσωτερικoύ αυτoκινήτων n Μπεκ αρμών πoλύ μεγάλoυ μήκoυς n n Μπεκ αυτoκινήτoυ n Βoύρτσα αναρρ φησης με σκληρή τρί α n n n n Βoύρτσα αναρρ φησης με μαλακή τρί α n n n n Μπεκ ταπετσαρίας τoύρμπo n n Σετ λεπτών πινέλων n n n Σετ αναρρ φησης για ηλεκτρικά εργαλεία n n Σετ oνδρ κoκκων ρύπων n n n n Πρoέκταση σωλήνα αναρρ φησης 3,5 m n n n n n Σετ για τo αυτoκίνητo και μαστoρέματα n n n Oικιακ σετ αναρρ φησης n Φίλτρo oνδρ κoκκων ρύπων/ τέφρας n n Μεταλλικ μπεκ αρμών n n = κατάλληλo n = κατάλληλo για ρήση με ηλεκτρικά εργαλεία 19

20 Για περισσ τερες πληρ φ ρίες, παρακαλ ύμε επικ ινωνήστε μα ί μας: Kärcher Α.Ε.Ε. Νικηταρά & Κωνσταντιν υπ λεως Α αρναί Τηλ.: (12 γραμμές) Fax: TST 03/ 2010 Αριθ. παραγγελίας Εκτυπώθηκε στη Γερμανία σε λευκασμένo αρτί ωρίς λώριo Με την επιφύλα η τε νικών τρoπoπoιήσεων.

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300 Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300 Κορυφαία κατηγορία - Εργαστείτε όπωςοι επαγγελματίες. Ιδανικός εξοπλισμός για κάθε περίπτωση: οι κορυφαίες σκούπες της εταιρείας μας με μέγιστη ισχύ, μεγάλο κάδο και

Διαβάστε περισσότερα

Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες.

Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες. Γεωργία Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες. XΡΟΝΙA 1 Καθαρές λύσεις για μεγαλύτερη επιτυχία. Απoτελεσματικότητα και oικoνoμική απόδoση, καθαριότητα και υγιεινή, λειτoυργικότητα και πoιότητα. Όσo

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD P

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD P Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.700 P Κορυφαία κατηγορία - Εργαστείτε όπωςοι επαγγελματίες. Ιδανικός εξοπλισμός για κάθε περίπτωση: οι κορυφαίες σκούπες της εταιρείας μας με μέγιστη ισχύ, μεγάλο κάδο

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσ τερες πληρ φ ρίες, παρακαλ ύμε επικ ινωνήστε μα ί μας:

Για περισσ τερες πληρ φ ρίες, παρακαλ ύμε επικ ινωνήστε μα ί μας: Για περισσ τερες πληρ φ ρίες, παρακαλ ύμε επικ ινωνήστε μα ί μας: Kärcher Α.Ε.Ε. Νικηταρά 31-33 & Κωνσταντιν υπ λεως 13671 Α αρναί Τηλ.: ++30-210-2316153 (12 γραμμές) Fax: ++30-210-2316159 e-mail: sales@karcher.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 3.200

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 3.200 Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 3.200 Η νέα κατηγορία βάσης εντυπωσιάζει με τα νέα στοιχεία εξοπλισμού που πληρούν αυστηρά πρότυπα. Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μεγάλο κάδο, άνετη θέση στάθμευσης για

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ζώνες ασφαλείας Οι ζώνες ασφαλείας είναι απαραίτητες για την ασφάλεια τoυ oδηγoύ και τoυ συνoδηγoύ. Οι στατιστικές δείχνoυν ότι o αριθμός των θυμάτων σε δυστυχήματα

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 5

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 5 Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 5 Βασικός εξοπλισμός: Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2.2 m 35 mm 2 x 0,5 m 2 Pieces 0.5 m 35 mm Εξάρτημα δύσκολων σημείων Σακούλα fleece 1 Pieces Λειτουργία φυσητήρα Μπάρα

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 3.200

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 3.200 Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 3.200 Η νέα κατηγορία βάσης εντυπωσιάζει με τα νέα στοιχεία εξοπλισμού που πληρούν αυστηρά πρότυπα. Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μεγάλο κάδο, άνετη θέση στάθμευσης για

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 3 Premium

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 3 Premium Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 3 Premium Η ισχυρή και αποδοτική σκούπα πολλαπλών εφαρμογών MV 3 Premium είναι εξοπλισμένη με ένα ανθεκτικό, αντιδιαβρωτικό, ανοξείδωτο δοχείο 17 λίτρων, πτυχωτό φίλτρο και

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 3 *EU-I

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 3 *EU-I Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 3 *EU-I Βασικός εξοπλισμός: Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2 m 35 mm 2 x 0,5 m 2 Pieces 0.5 m 35 mm Εξάρτημα δαπέδου για υγρή και ξηρή αναρρόφηση Clips Εξάρτημα δύσκολων σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Απoτελεσματικ τερo π τισμα.

Απoτελεσματικ τερo π τισμα. Συστήματα άρδευσης Απoτελεσματικ τερo π τισμα. Η κατάλληλη λύση για κάθε κήπo. Συστήματα άρδευσης Kärcher: Ισ υρή παρo ή νερoύ, λαμπρ ς κήπoς. Τα φυτά δεν διαφέρoυν και πoλύ απ εμάς τoυς ανθρώπoυς. Καθένα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκαθαριστές SE 5.100

Πολυκαθαριστές SE 5.100 Πολυκαθαριστές SE 5.100 Υγιεινή καθαριότητα σε πατώματα, χαλιά, μοκέτες και σαλόνια. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν σκούπα υγρών και στερεών. Βασικός εξοπλισμός: Εύκαμπτος σωλήνας πλύσης - απόπλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 2 *EU-I

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 2 *EU-I Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 2 *EU-I Η ισχυρή και ενεργιακά αποδοτική σκούπα πολλαπλών εφαρμογών MV2 περιλαμβάνει ένα ανθεκτικό και στιβαρό πλαστικό κάδο 12l και είναι η ιδανική συσκευή αρχικής κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση ε δ υ. Υπoδo ή κλειδιoύ δεδoµένων Αρ. 0047 81. ειρoκίνητoι διακ πτες για λα τα κανάλια

Κατάσταση ε δ υ. Υπoδo ή κλειδιoύ δεδoµένων Αρ. 0047 81. ειρoκίνητoι διακ πτες για λα τα κανάλια Αστρoνoµικ ς / ετήσιoς ρoνoδιακ πτης AstroRex DY64 0047 70 /74! Oδηγίες ασ αλείας Η τoπoθέτηση επιτρέπεται να γίνει µ νo απ διπλωµατ ύ o ηλεκτρoλ γo! Η εσ αλµένη µετα είριση αυτoύ τoυ πρoϊ ντoς GR µπoρεί

Διαβάστε περισσότερα

Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής

Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής Ε ρευ νη τι κή Θέ μα ει δικoύ εργα σί α εν δια φέρoντoς EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2005,16(4):294-301 2005,16(4):294- Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής Δ.Ι. ΓOΥ ΛΕΣ Η ε πε ξή γη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 62α. Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης (1)

Άρθρο 62α. Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης (1) Άρθρο 62α Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης (1) 1. α. «Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης» νooύνται τα τρόφιμα τα oπoία έxoυν υπoβληθεί σε κατάλληλη διαδικασία κατάψυξης, απoκαλoύμενη «βαθειά κατάψυξη» η oπoία επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Το Κ2 ενσωματώνει δύο τροχούς ομαλής κύλισης, πιστόλι με σκανδάλη, ένα λάστιχο υψηλής πίεσης 4μ, λόγχη ψεκασμού, ένα μπεκ για δύκολους ρύπους, και φίλτρο νερού που προστατεύει την αντλία από τους ρύπους.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρo 121 Διατηρημένα με ξήρανση τρόφιμα φυτικής πρoέλευσης

Άρθρo 121 Διατηρημένα με ξήρανση τρόφιμα φυτικής πρoέλευσης Άρθρo 121 Διατηρημένα με ξήρανση τρόφιμα φυτικής πρoέλευσης 1. «Διατηρημένα με ξήρανση τρόφιμα φυτικής πρoέλευσης» νooύνται τρόφιμα γενικά φυτικής πρoέλευσης τα oπoία έγιναν διατηρήσιμα με απoβoλή oλικά

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσυστήματα SC 2.600 CB. Βασικός εξοπλισμός: Βαλβίδα ασφαλείας. Τεχνικά στοιχεία

Ατμοσυστήματα SC 2.600 CB. Βασικός εξοπλισμός: Βαλβίδα ασφαλείας. Τεχνικά στοιχεία Ατμοσυστήματα SC 2.600 CB Μικρό, συμπαγές με διαρκή παραγωγή ατμού. Κατάλληλο για τον καθαρισμό δαπέδων, τοίχων, την απομάκρυνση αλάτων από το μπάνιο και λίπη από την κουζίνα. Η συσκευασία περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσυστήματα SC 2. Βασικός εξοπλισμός: Βαλβίδα ασφαλείας. Τεχνικά στοιχεία

Ατμοσυστήματα SC 2. Βασικός εξοπλισμός: Βαλβίδα ασφαλείας. Τεχνικά στοιχεία Ατμοσυστήματα SC 2 Βασικός εξοπλισμός: Βαλβίδα ασφαλείας Βαλβίδα ασφαλείας Θέση στάθμευσης Σωλήνας ατμού με πιστόλι 2 m Μικρό εξάρτημα για τις λεπτομέρειες Εξάρτημα χειρός Κυλινδρική βούρτσα μαύρη 1 Pieces

Διαβάστε περισσότερα

Tweeter Nautilus µε θ λ αλ υµινί υ. Σύστηµα 2 δρ µων, αν ι τ ύ τύπ υ. Υψηλών: 1x ø25mm µε θ λ αλ υµινί υ. -6dB στα 34Hz και 50kHz

Tweeter Nautilus µε θ λ αλ υµινί υ. Σύστηµα 2 δρ µων, αν ι τ ύ τύπ υ. Υψηλών: 1x ø25mm µε θ λ αλ υµινί υ. -6dB στα 34Hz και 50kHz Σειρά CM Σειρά CM Η Σειρά CM της B&W θα µπ ρ ύσε να παρ µ ιαστεί µε λύκ µεταµ ιεσµέν σε πρ ατ Τα κλασικά σ ήµατα των καµπίνων, η διάτα η των µεγα ώνων και τα εντυπωσιακά ινιρίσµατα πραγµατικ ύ ύλ υ είναι

Διαβάστε περισσότερα

NT 14/1 Ap Te Adv. Πτυσσόμενη χειρολαβή. Δε χρειάζεται σκύψιμο, ούτε τράβηγμα. Η μηχανή μεταφέρεται με την πρακτική χειρολαβή για εύκολη μεταφορά.

NT 14/1 Ap Te Adv. Πτυσσόμενη χειρολαβή. Δε χρειάζεται σκύψιμο, ούτε τράβηγμα. Η μηχανή μεταφέρεται με την πρακτική χειρολαβή για εύκολη μεταφορά. Η μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης NT 14/1 Eco Τe Advanced είναι κάτι παραπάνω από μια απλή ηλεκτρική σκούπα. Αποτελεί την ιδανική μηχανή για τεχνίτες - σχεδιασμένη σε στενή συνεργασία με επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

K 2 Compact. K 2 Compact, 1.673-121.0, 2015-11-18

K 2 Compact. K 2 Compact, 1.673-121.0, 2015-11-18 Το Κ2 Compact είναι συμπαγές και ισχυρό. Είναι ιδιαίτερα ευέλικτο, ευκίνητο και εύκολο στην αποθήκευση μετά τη χρήση. Διαθέτει πιστόλι, λάστιχο υψηλής πίεσης 4 μέτρων, κάνη ψεκασμού, κάνη dirt blaster

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛOΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠOΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛOΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠOΘΕΜΑΤΩΝ 1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα: Εισαγωγή στη Λογιστική Καθηγητής : Κωνσταντίνος Ελευθερίου Διδάσκων: Γεώργιος Στ. Αληφαντής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΑΙOΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΚΑΙOΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΧΝOΛOΓΙΚO ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧOΛΗ ΔΙOΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛOΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΚΑΙOΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΠOΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΕΜΜΑΝOΥΕΛΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚOΝΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡOΘΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Το Κ2 ενσωματώνει δύο τροχούς ομαλής κύλισης, πιστόλι με σκανδάλη, ένα λάστιχο υψηλής πίεσης 4μ, λόγχη ψεκασμού, ένα μπεκ για δύκολους ρύπους, και φίλτρο νερού που προστατεύει την αντλία από τους ρύπους.

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Το μηχάνημα υψηλής πίεσης "K2 Car & Home» είναι πραγματικά για όλες τις δουλειές. Περιλαμβάνει ρόδες για εύκολη μεταφορά και είναι σχεδιασμένο για περιστασιακή χρήση και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 62. Διατηρημένα με απλή Ψύξη ή Κατάψυξη Nωπά Tρόφιμα

Άρθρο 62. Διατηρημένα με απλή Ψύξη ή Κατάψυξη Nωπά Tρόφιμα Άρθρο 62 Διατηρημένα με απλή Ψύξη ή Κατάψυξη Nωπά Tρόφιμα 1. Ως «Διατηρημένα με απλή Ψύξη ή Κατάψυξη Nωπά Tρόφιμα» νooύνται τα κάθε φύσης τρόφιμα πoυ επιτρέπονται και πληρoύν τoυς όρoυς τoυ παρόντα Κώδικα,

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσυστήματα SC 1.020. Βασικός εξοπλισμός: Βαλβίδα ασφαλείας. Τεχνικά στοιχεία

Ατμοσυστήματα SC 1.020. Βασικός εξοπλισμός: Βαλβίδα ασφαλείας. Τεχνικά στοιχεία Ατμοσυστήματα SC 1.020 Βασικός εξοπλισμός: Βαλβίδα ασφαλείας Βαλβίδα ασφαλείας Στόμιο αναπλήρωσης Θέση στάθμευσης Σωλήνας ατμού με πιστόλι 2 m Μικρό εξάρτημα για τις λεπτομέρειες Εξάρτημα χειρός Κυλινδρική

Διαβάστε περισσότερα

Oι επιπτώσεις της σημερινής χρηματoοικονομικής κρίσης στη ναυτιλία

Oι επιπτώσεις της σημερινής χρηματoοικονομικής κρίσης στη ναυτιλία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠOΥΔΩΝ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠOΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Oι επιπτώσεις της σημερινής χρηματoοικονομικής κρίσης στη ναυτιλία Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσυστήματα SC 5.800 C. Βασικός εξοπλισμός: Βαλβίδα ασφαλείας. Τεχνικά στοιχεία

Ατμοσυστήματα SC 5.800 C. Βασικός εξοπλισμός: Βαλβίδα ασφαλείας. Τεχνικά στοιχεία Ατμοσυστήματα SC 5.800 C Υψηλή κατηγορία για υψηλές απαιτήσεις. Δυνατότητα ρύθμισης του ατμού σε ξηρού - υγρού ανάλογα με τις απαιτήσεις. Συνεχής εργασία χάρη στο σύστημα δύο κάδων. Βασικός εξοπλισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες ξηρής αναρρόφησης T 15/1 *EU

Σκούπες ξηρής αναρρόφησης T 15/1 *EU Σκούπες ξηρής αναρρόφησης T 15/1 *EU Με τη σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 15/1, εκσυγχρονίζεται η υπάρχουσα επαγγελματική σειρά από σκούπες ξηρής αναρρόφησης της Kärcher και το κορυφαίο αυτό μοντέλο επαναπροσδιορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Premium

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Premium Το χρήσιμο δοχείο απορρυπαντικού κάνει το Κ2 Premium ιδιαίτερα βολικό. Το πλυστικό μηχάνημα είναι ιδανικό για περιστασιακή και ελαφριά χρήση όπως σε ποδήλατα, εργαλεία και έπιπλα κήπου. Η συσκευασία περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Το μηχάνημα υψηλής πίεσης "K2 Car & Home» είναι πραγματικά για όλες τις δουλειές. Περιλαμβάνει ρόδες για εύκολη μεταφορά και είναι σχεδιασμένο για περιστασιακή χρήση και

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Το μηχάνημα υψηλής πίεσης "K2 Car & Home» είναι πραγματικά για όλες τις δουλειές. Περιλαμβάνει ρόδες για εύκολη μεταφορά και είναι σχεδιασμένο για περιστασιακή χρήση και

Διαβάστε περισσότερα

Δύο λόγια πριν αρχίσουμε

Δύο λόγια πριν αρχίσουμε v Δύο λόγια πριν αρχίσουμε Η πρoσπάθεια κατανόησης τoυ κόσμoυ είναι η πιo δελεαστική σχέση τoυ ανθρώπoυ με τη φύση. Η σχέση αυτή άρχισε από τότε πoυ o άνθρωπoς πρωτoκoίταξε τ' άστρα, είναι διαρκής και

Διαβάστε περισσότερα

Το SC 1020 της νέας σειράς ατμοσυστημάτων compact της Kärcher παρέχει ισχυρό, υγιεινό καθαρισμό χωρίς χημικά πρόσθετα.

Το SC 1020 της νέας σειράς ατμοσυστημάτων compact της Kärcher παρέχει ισχυρό, υγιεινό καθαρισμό χωρίς χημικά πρόσθετα. Ατμοσυστήματα SC 1020 Το SC 1020 της νέας σειράς ατμοσυστημάτων compact της Kärcher παρέχει ισχυρό, υγιεινό καθαρισμό χωρίς χημικά πρόσθετα. Βασικός εξοπλισμός: Βαλβίδα ασφαλείας Βαλβίδα ασφαλείας Στόμιο

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Basic

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Basic To μηχάνημα υψηλής πίεσης K2 Basic είναι ιδανικό για τον καθαρισμό ποδηλάτων, εργαλείων ή επίπλων του κήπου και για καθημερινούς ρύπους γύρω από το σπίτι. Αυτό το μηχάνημα υψηλής πίεσης είναι σχεδιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Το μηχάνημα υψηλής πίεσης "K2 Car & Home» είναι πραγματικά για όλες τις δουλειές. Περιλαμβάνει ρόδες για εύκολη μεταφορά και είναι σχεδιασμένο για περιστασιακή χρήση και

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic

Πλυστικά μηχανήματα Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Πλυστικά μηχανήματα Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Το μηχάνημα υψηλής πίεσης Karcher K2 είναι ιδανικό για περιστασιακή χρήση και αφαίρεση κοινών ρύπων. Για παράδειγμα καθαρισμός ποδηλάτων, εργαλείων ή επίπλων

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρισµός µε υψηλή πίεση. Εγχειρίδιο χρήστη

Καθαρισµός µε υψηλή πίεση. Εγχειρίδιο χρήστη Καθαρισµός µε υψηλή πίεση Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόµενα Σελίδα Καθαρισµός µε υψηλή πίεση 3 Πώς λειτουργεί ένα πιεστικό µηχάνηµα καθαρισµού; 4 Βασικές χρήσεις 5 Πώς καθαρίζω...... πλακόστρωτες επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

K 4 Silent. K 4 Silent, 1.637-350.0, 2015-05-30

K 4 Silent. K 4 Silent, 1.637-350.0, 2015-05-30 Τέλος πια στα μπερδεμένα λάστιχα και στους κόμπους! Το K4 Silent προσφέρει το λάστιχο PremiumFlex με σύστημα που αποτρέπει το σχηματισμό κόμπων και γυρισμάτων του λάστιχου. Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο

Διαβάστε περισσότερα

NT 35/1 Tact Bs. Η ιδανική σκούπα για αρτοποιεία

NT 35/1 Tact Bs. Η ιδανική σκούπα για αρτοποιεία Εύχρηστη μηχανή ξηρής-υγρής αναρρόφησης με ένα μοτέρ, αυτόματο σύστημα καθαρισμού των φίλτρων - ΤACT - και κάδο όγκου 35, κατάλληλη για κάθε τύπου εφαρμογές σε αρτοποιεία και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής.

Διαβάστε περισσότερα

8. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

8. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 8. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Προτου ξεκινησετε 1. Αυτό το σετ προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε αυτοκίνητα με αρνητική γείωση και παροχή ρεύματος 12 V. 2. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρo 24α (1) Mεμβράνη από αναγεννημένη κυτταρίνη πoυ πρooρίζεται να έλθει σε επαφή με τα τρόφιμα

Άρθρo 24α (1) Mεμβράνη από αναγεννημένη κυτταρίνη πoυ πρooρίζεται να έλθει σε επαφή με τα τρόφιμα Άρθρo 24α (1) Mεμβράνη από αναγεννημένη κυτταρίνη πoυ πρooρίζεται να έλθει σε επαφή με τα τρόφιμα 1. Ως μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης νoείται, ένα λεπτό φύλλο, που λαμβάνεται από εξευγενισμένη κυτταρίνη

Διαβάστε περισσότερα

HDS 5/15 U. Καινοτόμος «όρθιου τύπου» σχεδιασμός. Συμπαγής σχεδιασμός

HDS 5/15 U. Καινοτόμος «όρθιου τύπου» σχεδιασμός. Συμπαγής σχεδιασμός Μηχάνημα υψηλής πίεσης ζεστού-κρύου νερού της πρώτης επαγγελματικής κατηγορίας, με ανταγωνιστική τιμή. Ο καινοτόμος σχεδιασμός "όρθιου τύπου" εξασφαλίζει άριστη ευελιξία και εργονομία. Ιδιαίτερα φιλικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα φίλτρα προστασίας µε αναστροφή ροής της

Τα φίλτρα προστασίας µε αναστροφή ροής της Για οικιακές και βιοµηχανικές εφαρµογές Φίλτρο προστασίας µε αναστροφή ροής Τα φίλτρα προστασίας µε αναστροφή ροής της σειράς PROFI, είναι φίλτρα πλέγµατος για συστήµατα πόσιµου νερού. Με την κατοχυρωµένη,

Διαβάστε περισσότερα

K 3 Car. K 3 Car, 1.601-819.0, 2015-05-30

K 3 Car. K 3 Car, 1.601-819.0, 2015-05-30 Το Karcher Κ3 Car - με κιτ αυτοκινήτου που διαθέτει βούρτσα πλυσίματος, ακροφύσιο αφρού και 0.5 l σαπούνι αυτοκινήτου. Το πλυστικό είναι εξοπλισμένο με πιστόλι Quick Connect και λάστιχο υψηλής πίεσης 6

Διαβάστε περισσότερα

Μέλλoντα πρόσωπα. Παύλoς Κ. Σoύρλας

Μέλλoντα πρόσωπα. Παύλoς Κ. Σoύρλας Μέλλoντα πρόσωπα Future Persons Παύλoς Κ. Σoύρλας Περίληψη Γύρω από τα μέλλοντα πρόσωπα εγείρονται σημαντικά ηθικά και νομικά ερωτήματα κατά δύο τρόπους: πρώτον, απροσώπως, ως τα κατ αρχήν άδηλα υποκείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝA ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝA ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝA ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO KEΦΑΛΑΙΟ 1 Η επιστήμη τoυ μάνατζμεντ... 19 1.1. Oρισμoί και περιoχές εφαρμoγής τoυ μάνατζμεντ................ 21 1.2. Oργανισμός - επιχείρηση... 24 1.3. Oι δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

" Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής

 Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής SXEDIO.86V 28.5.1937: Ο ΚΥΒEΡΝΗΤΗΣ ΠΑΛΜΕΡ ΕΝIΣΧΥΕI ΤΑ ΕIΣΟ ΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΚΑI ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕI ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ. ΠΟIΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΣΤΗ IΟIΚΗΣΗ Με τo ίδιo ιάταγµα τoυ Κυβερvήτη

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΥΘΙΖOΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ. work. don t play.

TO NEO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΥΘΙΖOΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ. work. don t play. TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΥΘΙΖOΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ work. don t play. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ Είναι νέα. Είναι δυνατή. Και δεν φοβάται κανένα είδος εργασίας. Η βυθιζόμενη αντλία πολλών δυνατοτήτων TPS 16000 S Combi

Διαβάστε περισσότερα

K 4 Compact *EU. K 4 Compact *EU, 1.637-310.0, 2015-05-30

K 4 Compact *EU. K 4 Compact *EU, 1.637-310.0, 2015-05-30 το Κ4 Compact με τον υδρόψυκτο κινητήρα είναι το ιδανικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για μεσαίου επιπέδου ρύπους. Π.χ αυτοκίνητο, ποδήλατο, φράχτες. Αυτό το μηχάνημα είναι συμπαγές και ισχυρό. Τα δύο χερούλια

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.200 Balcony

Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.200 Balcony Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.200 Balcony Κατάλληλο για τον καθαρισμό μπαλκονιών. Ιδανικό για τον καθαρισμό της βεράντας και των επίπλων. Καλύτερα και γρηγορότερα αποτελέσματα από τη χρήση σφουγγαρίστρας

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 45/1 Tact

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 45/1 Tact Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 45/1 Tact H NT 45/1 Τact είναι μια εύχρηστη και ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης για επαγγελματικές εφαρμογές. Είναι εξοπλισμένη με το καινοτόμο, κατοχυρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

NT 35/1 Tact Te. Σύστημα Tact (Αυτόματο σύστημα αυτόματου καθαρισμού φίλτρων) Πρίζα

NT 35/1 Tact Te. Σύστημα Tact (Αυτόματο σύστημα αυτόματου καθαρισμού φίλτρων) Πρίζα Η NT 35/1 Tact Te είναι μια εύχρηστη και ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης για επαγγελματικές εφαρμογές. Είναι εξοπλισμένη με το καινοτόμο, κατοχυρωμένο με πατέντα σύστημα Tact, για αυτόματο καθαρισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Premium

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Premium Το χρήσιμο δοχείο απορρυπαντικού κάνει το Κ2 Premium ιδιαίτερα βολικό. Το πλυστικό μηχάνημα είναι ιδανικό για περιστασιακή και ελαφριά χρήση όπως σε ποδήλατα, εργαλεία και έπιπλα κήπου. Η συσκευασία περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα K 3

Πλυστικά μηχανήματα K 3 Πλυστικά μηχανήματα K 3 Το μηχάνημα υψηλής πίεσης "K3" είναι ιδανικό για περιστασιακή χρήση και καθαρισμό κοινών ρύπων. Π.χ, καθαρισμός ποδηλάτου, μηχανής, φράχτη κτλ. Βασικός εξοπλισμός: Ενσωματωμένο

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL AIR CONDITIONER

INSTALLATION MANUAL AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) ΕΛΛΗΝΙΚΑ Indoor unit RAS-077, 107, 137, 167SKV-E7 Outdoor unit RAS-077, 107, 137SAV-E6 RAS-167SAV-E5 1115551127 GR ΠΕΡΙΕXOΜΕΝΑ ΠΡOΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...1

Διαβάστε περισσότερα

2. ΡΑ IΟΤΗΛΕΣΚΟΠIΑ. 2.1 Κεραίες - Γενικές Iδιότητες

2. ΡΑ IΟΤΗΛΕΣΚΟΠIΑ. 2.1 Κεραίες - Γενικές Iδιότητες 2. ΡΑ IΟΤΗΛΕΣΚΟΠIΑ 2.1 Κεραίες - Γενικές Iδιότητες Κεραία (antenna) oνoµάζoυµε τo µέσo στo oπoίo ελεύθερα ηλεκτρoµαγνητικά κύµατα χώρoυ περιoρίζoνται και µετατρέπoνται σε κατευθυνόµενα κύµατα (κεραία λήψης)

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 65/2 Ap

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 65/2 Ap Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 65/2 Ap Η NT 65/2 Ap είναι μια ισχυρή μηχανή ξηρής-υγρής αναρρόφησης, με 2 μοτέρ, για επαγγελματικές εφαρμογές. Η αναρροφητική ισχύς της παραμένει σχεδόν συνεχής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑI ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑI ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑI ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Οι σημειώσεις αυτές είναι αποκλειστικά και μόνο για το μάθημα Οικονομικής Πολιτικής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Δημόσια Ελεγκτική) Διδάσκοντες:

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα μεσαίας κατηγορίας K 4.00 ECO SILENT ALU *EU

Πλυστικά μηχανήματα μεσαίας κατηγορίας K 4.00 ECO SILENT ALU *EU Πλυστικά μηχανήματα μεσαίας κατηγορίας K 4.00 ECO SILENT ALU *EU Το πλέον αθόρυβο μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης στον κόσμο. Αποτελεσματικό για εύκολη απομάκρυνση μέτριων έως δύσκολων ρύπων στο σπίτι,

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.120 T 50

Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.120 T 50 Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.120 T 50 Κατάλληλο για τον καθαρισμό μπαλκονιών. Ιδανικό για τον καθαρισμό της βεράντας και των επίπλων. Καλύτερα και γρηγορότερα αποτελέσματα από τη χρήση σφουγγαρίστρας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα απαvτηθoύv τα εξής ερωτήµατα: 1) Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα

Διαβάστε περισσότερα

K 5 COMPACT K 5 COMPACT, 1.630-720.0, 2015-05-30

K 5 COMPACT K 5 COMPACT, 1.630-720.0, 2015-05-30 Το μηχάνημα υψηλής πίεσης " K5 Compact" είναι ιδανικό για την αφαίρεση ρύπων μεσαίου επιπέδου. Το μηχάνημα είναι ιδανικό για τον καθαρισμό μεγάλων οχημάτων, πέτρινων τοίχων ή ποδηλάτων. Περιλαμβάνει υδρόψυκτο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτρύγωση πιο άνετα και απλά από ποτέ

Αποτρύγωση πιο άνετα και απλά από ποτέ Αποτρύγωση πιο άνετα και απλά από ποτέ Η απόλυτη τεχνολογία πιεζοηλεκτρικού ξέστρου Νέο Tigon+ Το Tigon+ είναι το πιεζοηλεκτρικό ξέστρο απαράμιλλης τεχνολογίας που ανέπτυξε η W&H. Οι μοναδικές δυνατότητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ethernet Modem Modem Router (ή PSE) Router (ή PSE) Router (ή PSE) Laptop computer ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 44. Aρωματικές Ύλες: Γενικoί Όρoι Διάθεσης και Xρήσης (1)

Άρθρο 44. Aρωματικές Ύλες: Γενικoί Όρoι Διάθεσης και Xρήσης (1) Άρθρο 44 Aρωματικές Ύλες: Γενικoί Όρoι Διάθεσης και Xρήσης (1) 1. To άρθρo αφoρά τις αρωματικές ύλες πoυ xρησιμoπoιoύνται ή πρooρίζoνται να xρησιμoπoιηθoύν πάνω ή μέσα στα τρόφιμα για να τoυς πρoσδώσoυν

Διαβάστε περισσότερα

K 2 Compact. K 2 Compact, ,

K 2 Compact. K 2 Compact, , Το Κ2 Compact είναι συμπαγές και ισχυρό. Είναι ιδιαίτερα ευέλικτο, ευκίνητο και εύκολο στην αποθήκευση μετά τη χρήση. Διαθέτει πιστόλι, λάστιχο υψηλής πίεσης 4 μέτρων, κάνη ψεκασμού, κάνη dirt blaster

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Θεωρία 6 η σύγχρονη εποχή

Ιστορία και Θεωρία 6 η σύγχρονη εποχή http://147.102.12.19:8086/node/l0/35.html http://history-theory6.blogspot.com/ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 6_Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ _ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ_ ΕΜΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Ιστορία και

Διαβάστε περισσότερα

Συμμόρφωση του Ελληνικού πληθυσμού ως προς την φαρμακευτική τους αγωγή μέσω εφαρμογής σε Android κινητό ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συμμόρφωση του Ελληνικού πληθυσμού ως προς την φαρμακευτική τους αγωγή μέσω εφαρμογής σε Android κινητό ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚO ΜΕΤΣOΒΙO ΠOΛΥΤΕΧΝΕΙO ΣΧOΛΗ ΗΛΕΚΤΡOΛOΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠOΛOΓΙΣΤΩΝ ΤOΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔOΣΗΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝOΛOΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Συμμόρφωση του Ελληνικού πληθυσμού ως προς την φαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

Βενζινοκίνητο μηχάνημα για εφαρμογές χωρίς όρια. Ευκινησία χωρίς καλώδια, υψηλή πίεσης ακόμα και σε σημεία που δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα

Βενζινοκίνητο μηχάνημα για εφαρμογές χωρίς όρια. Ευκινησία χωρίς καλώδια, υψηλή πίεσης ακόμα και σε σημεία που δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα Βενζινοκίνητο πλυστικό μηχάνημα G 4.10 M Βενζινοκίνητο μηχάνημα για εφαρμογές χωρίς όρια. Ευκινησία χωρίς καλώδια, υψηλή πίεσης ακόμα και σε σημεία που δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα Βασικός εξοπλισμός: Ενσωματωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα Πλυστικό μηχάνημα K 2 Basic

Πλυστικά μηχανήματα Πλυστικό μηχάνημα K 2 Basic Πλυστικά μηχανήματα Πλυστικό μηχάνημα K 2 Basic Ελαφρύ μηχάνημα για γρήγορες δουλειές. To μηχάνημα υψηλής πίεσης K2 Basic είναι σχεδιασμένο για περιστασιακή χρήση και είναι ιδανικό για την αφαίρεση κοινών

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τημοριακήβιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 15499

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 15499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 15499 ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εγκρίνουμε την αντικατάσταση του Άρθρου 24α Mεμ βράνη από αναγεννημένη κυτταρίνη που πρooρίζεται να έλθει

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού σειρά compact HD 5/15 C Plus

Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού σειρά compact HD 5/15 C Plus Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού σειρά compact HD 5/15 C Plus Βασικός εξοπλισμός: Κάνη με σκανδάλη με μαλακή λαβή Σωλήνας υψηλής πίεσης 10 m Κάνη ψεκασμού 550 mm Τριπλό ακροφύσιο (0 /25

Διαβάστε περισσότερα

MHXANHMATA BΑΦΗΣ. Mod. PT-8L. Mod. WD 20H

MHXANHMATA BΑΦΗΣ. Mod. PT-8L. Mod. WD 20H MHXANHMATA BΑΦΗΣ Mod. WD 20H Mod. PT-8L Κάδος χαμηλής πίεσης με αναδευτήρα χειρός. Προώθηση υλικού με πίεση. Χωρητικότητα 20L με δύο πιστόλια και λάστιχα. Ιδανικός για υδατοδιάλυτα παχύρεστα χρώματα και

Διαβάστε περισσότερα

Βενζινοκίνητο πλυστικό μηχάνημα G 4.10 M

Βενζινοκίνητο πλυστικό μηχάνημα G 4.10 M Βενζινοκίνητο πλυστικό μηχάνημα G 4.10 M Βενζινοκίνητο μηχάνημα για εφαρμογές χωρίς όρια. Ευκινησία χωρίς καλώδια, υψηλή πίεσης ακόμα και σε σημεία που δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα Βασικός εξοπλισμός: Ενσωματωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων και ίκτυα Υπολογιστών. Συστατικά στοιχεία ικτύου Η/Υ. Ορισµός ικτύου Υπολογιστών

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων και ίκτυα Υπολογιστών. Συστατικά στοιχεία ικτύου Η/Υ. Ορισµός ικτύου Υπολογιστών Επικοινωνίες εδοµένων και ίκτυα Υπολογιστών Περιεχόµενα Ορισµός ικτύου Η/Υ Από τι απαρτίζεται ένα δίκτυο Η/Υ Κατηγορίες κόµβων Παραδείγµατα Εξυπηρετητών Σχηµατισµοί ικτύων Τοπικά ίκτυα ίκτυα Ευρείας Ζώνης

Διαβάστε περισσότερα

K 4 Silent Edition Home

K 4 Silent Edition Home Το Κ4 Silent Home με την καινοτόμο αθόρυβη λειτουργία είναι αθόρυβο αφού λειτουργεί με κατά 50% χαμηλότερο επίπεδο θορύβου. Το πλυστικό μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με υδρόψυκτο κινητήρα και είναι κατάλληλο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. Τηλέφωνο: 210-4592160 Φαξ: 210-4592597

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. Τηλέφωνο: 210-4592160 Φαξ: 210-4592597 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 9-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτοκ. 12273 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Αντικολλητικά Σκεύη Cucina Rossa

Αντικολλητικά Σκεύη Cucina Rossa ΝΕΑ ΕΙΔΗ 2013 Αντικολλητικά Σκεύη Cucina Rossa Κωδικός: 212679 Περιγραφή: Φριτούρα 26εκ Κωδικός: 212692 Περιγραφή: Σαχάνι 22εκ. Πρ. Λιανική Τιμή: 26,90 Πρ. Λιανική Τιμή: 10,90 Διαθέσιμα Τέλος Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΟΥΛΕΙΕΣ. work. don t play. ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BHE 20 COMPACT, BHE 20 IDR

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΟΥΛΕΙΕΣ. work. don t play. ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BHE 20 COMPACT, BHE 20 IDR ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BHE 20 COMPACT, BHE 20 IDR work. don t play. ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΟΥΛΕΙΕΣ. + Εξαιρετικά ελαφρύ, µε βάρος µόνο 2,1 kg (χωρίς IDR) Άνετη εργασία σε στενό χώρο και πάνω από το κεφάλι Ιδανικό για διατρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα κατηγορία premium K 7.200 *EU

Πλυστικά μηχανήματα κατηγορία premium K 7.200 *EU Πλυστικά μηχανήματα κατηγορία premium K 7.200 *EU Βασικός εξοπλισμός: Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4" Σωλήνας υψηλής πίεσης 12 m Υδρόψυκτο μοτέρ Κάνη Vario-power

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα K 4 Home T250 *EU

Πλυστικά μηχανήματα K 4 Home T250 *EU Πλυστικά μηχανήματα K 4 Home T250 *EU Το "K4 Home" με υδρόψυκτο κινητήρα και το Home Kit ( Τ250 και καθαριστικό) είναι το ιδανικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για την αφαίρεση μεσαίου επιπέδων ρύπων. Π.χ αυτοκίνητο,

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα K 4 Silent Edition Home

Πλυστικά μηχανήματα K 4 Silent Edition Home Πλυστικά μηχανήματα K 4 Silent Edition Home Κ4 Silent Home. Ιδιαίτερα αθόρυβο (-50%, μεγ. 81 db(a). Με Home Kit (εξάρτημα καθαρισμού επίπεδων επιφανειών, 3 σε 1 καθαριστικό), PremiumFlex λάστιχο και ελαστικό

Διαβάστε περισσότερα

K 7 Car. K 7 Car, 1.168-505.0, 2015-05-30

K 7 Car. K 7 Car, 1.168-505.0, 2015-05-30 Το μηχάνημα υψηλής πίεσης "Κ7 Car " με τον υδρόψυκτο κινητήρα και το Car Kit είναι σχεδιασμένο για συχνή χρήση και την αφαίρεση επίμονων ρύπων όπως για παράδειγμα στην πισίνα, σε μονοπάτια και στα μεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

K 7 Premium Home. K 7 Premium Home, 1.168-608.0, 2015-05-30

K 7 Premium Home. K 7 Premium Home, 1.168-608.0, 2015-05-30 Το K7 Premium Home διαθέτει κιτ για το σπίτι και περιλαμβάνει το εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών Τ400 για καθαρισμό χωρίς πιτσιλίες επίπεδων επιφανειών (περιλαμβάνει λειτουργία καθαρισμού γωνιών), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Για ξενοδοχεία & µονάδες εστίασης. Υγιεινή-Ασφάλεια-Καθαριότητα-Οικονοµία. Nilfisk, για κάθε χρήση. www.nilfisk.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Για ξενοδοχεία & µονάδες εστίασης. Υγιεινή-Ασφάλεια-Καθαριότητα-Οικονοµία. Nilfisk, για κάθε χρήση. www.nilfisk. ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Για ξενοδοχεία & µονάδες εστίασης Ισχύς προσφοράς Μάρτιος - Ιούνιος 2015 Για να εξασφαλίσετε απόλυτη Υγιεινή-Ασφάλεια-Καθαριότητα-Οικονοµία εκµεταλευτείτε τις προσφορές µας, και αποκτήστε

Διαβάστε περισσότερα

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ==== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 12 η τoυ μηvός Δεκεμβρίου τoυ έτoυς 2002,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού σειρά compact HD 5/15 C Plus

Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού σειρά compact HD 5/15 C Plus Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού σειρά compact HD 5/15 C Plus Η νέα σειρά Compact των HD είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη όσον αφορά την ευκολία στη μετακίνηση, ευελιξία

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K eco!ogic

Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K eco!ogic Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.800 eco!ogic Η νέα σειρά eco!ogic είναι ασυναγώνιστα φιλική προς το περιβάλλον. Τα μηχανήματα μπορούν να ελέγχουν την κατανάλωση νερού και ενέργειας ανάλογα με τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

K 7 Classic *EU. K 7 Classic *EU, 1.168-502.0, 2015-02-26

K 7 Classic *EU. K 7 Classic *EU, 1.168-502.0, 2015-02-26 Το υδρόψυκτο μηχάνημα "Κ7" είναι σχεδιασμένο για συχνή χρήση και την αφαίρεση επίμονων ρύπων όπως για παράδειγμα στην πισίνα,στα μονοπάτια και στα μεγάλα οχήματα. Περιλαμβάνει πιστόλι με σύνδεσμο Quick

Διαβάστε περισσότερα