Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν"

Transcript

1 Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν Καλφλεο Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.), Αξηζκ. Α2 861(ΦΔΚ Β' 2044/ ) Πεπιεσόμενα Άπθπα για ηα καύζιμα ΤΠΟΔΝΟΣΖΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΡΖΖ ΟΓΚΟΤ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΚΑΗ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΚΗΝΖΖ Άξζξν 104 πζηήκαηα κέηξεζεο φγθνπ πγξψλ θαπζίκσλ θαη πγξαεξίνπ θίλεζεο ΤΠΟΔΝΟΣΖΣΑ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΟΡΘΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΜΔΣΡΖΖ ΟΓΚΟΤ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΚΑΗ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΚΗΝΖΖ Άξζξν 105 θξάγηζε ησλ δηαηάμεσλ ξχζκηζεο ηνπ φγθνπ (κεραληθψλ ή/θαη ειεθηξνληθψλ) ησλ αληιηψλ πγξψλ θαπζίκσλ, ησλ νγθνκεηξεηψλ βπηηνθφξσλ δηαλνκήο πγξψλ θαπζίκσλ θαη ησλ δηαλνκέσλ (dispensers) πγξαεξίνπ θίλεζεο γηα ηξνρνθφξα νρήκαηα Άξζξν 106 Λνηπά ζεκεία ζθξάγηζεο εθηφο ησλ ζεκείσλ ξχζκηζεο ηνπ φγθνπ Άξζξν 107 Σεθκεξίσζε αληιηψλ πγξψλ θαπζίκσλ, δηαλνκέσλ (dispensers) πγξαεξίνπ ή νγθνκεηξεηψλ βπηηνθφξσλ δηαλνκήο πγξψλ θαπζίκσλ Άξζξν 108 Θέζε ησλ αληιηψλ πγξψλ θαπζίκσλ ή δηαλνκέσλ (dispensers) πγξαεξίνπ ζε θαηάζηαζε «εθηφο ιεηηνπξγίαο» - Γέζκεπζε ΤΠΟΔΝΟΣΖΣΑ ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΑ ΤΝΔΡΓΔΗΑ Άξζξν 109 Δμνπζηνδνηεκέλα ζπλεξγεία γηα ηνλ έιεγρν, ξχζκηζε θαη ζθξάγηζε ησλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο φγθνπ πγξψλ θαπζίκσλ θαη πγξαεξίνπ θίλεζεο ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΟΝΗΜΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΧΝ Άξζξν 110 πζηήκαηα κέηξεζεο φγθνπ πγξψλ θαπζίκσλ θαη πγξαεξίνπ ζηηο κφληκεο εγθαηαζηάζεηο πεηξειαηνεηδψλ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 12. ΚΑΤΗΜΑ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΖΡΖΖ ΠΗΝΑΚΗΓΧΝ Άξζξν 115 ήκαλζε θαη ηήξεζε πηλαθίδσλ απφ ηνπο θαηφρνπο άδεηαο εκπνξίαο πγξψλ θαπζίκσλ θαη πγξαεξίνπ θίλεζεο (πξαηήξηα) ΔΝΟΣΖΣΑ ΤΓΡΑ ΚΑΤΗΜΑ ΤΠΟΔΝΟΣΖΣΑ ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ Άξζξν 116 Τπνρξεψζεηο δηαθηλεηψλ πγξψλ θαπζίκσλ θαη πεηξειαίνπ γηα ζέξκαλζε Άξζξν 117 Παξάδνζε πγξψλ θαπζίκσλ πξνο ηα πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ Άξζξν 118 Σήξεζε δειηίνπ δηαδξνκήο απφ βπηηνθφξα πγξψλ θαπζίκσλ 1

2 Άξζξν 119 Δμνπιηζκφο βπηηνθφξσλ νρεκάησλ κεηαθνξάο πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηελ νγθνκέηξεζε ησλ πγξψλ θαπζίκσλ ΤΠΟΔΝΟΣΖΣΑ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ Άξζξν 120 ρεκαηηζκφο δεηγκάησλ θαηά ηε δηαθίλεζε πγξψλ θαπζίκσλ Άξζξν 121 ρεκαηηζκφο δεηγκάησλ απφ δεμακελέο πγξψλ θαπζίκσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο εηαηξεηψλ ή δηπιηζηεξίσλ Άξζξν 122 ρεκαηηζκφο δεηγκάησλ θαηά ηελ παξάδνζε πγξψλ θαπζίκσλ ζε πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ Άξζξν 123 Έιεγρνο πνηφηεηαο θαπζίκνπ Άξζξν 124 Σξφπνο δεηγκαηνιεςίαο πγξψλ θαπζίκσλ ΤΠΟΔΝΟΣΖΣΑ ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΘΔΡΜΑΝΖ Άξζξν 125 πλνδεπηηθά Παξαζηαηηθά Γηαθίλεζεο Πεηξειαίνπ γηα Θέξκαλζε Άξζξν 126 Αλαγξαθή ζηνηρείσλ ζηα παξαζηαηηθά ιηαληθήο πψιεζεο πεηξειαίνπ γηα ζέξκαλζε Άξζξν 127 σιελψζεηο ζηα βπηηνθφξα νρήκαηα δηαλνκήο πεηξειαίνπ γηα ζέξκαλζε ΔΝΟΣΖΣΑ ΤΓΡΑΔΡΗΟ Άξζξν 128 Τπνρξεψζεηο δηαθηλεηψλ θαη εκθηαισηψλ πγξαεξίνπ Άξζξν 129 Απαηηήζεηο γηα ηηο επαλαπιεξνχκελεο θηάιεο πγξαεξίνπ Άξζξν 130 Αλεθηφ φξην ζθάικαηνο πνζφηεηαο πεξηερνκέλνπ επαλαπιεξνχκελσλ θηαιψλ πγξαεξίνπ Άξζξν 131 Δγγπήζεηο θηαιψλ πγξαεξίνπ ΔΝΟΣΖΣΑ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΚΑΣΟΥΧΝ ΑΓΔΗΑ ΛΗΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ, ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΚΗΝΖΖ, ΚΑΗ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΓΗΑ ΘΔΡΜΑΝΖ Άξζξν 136 Γλσζηνπνίεζε ιηαληθψλ ηηκψλ πψιεζεο ησλ πγξψλ θαπζίκσλ, ηνπ πγξαεξίνπ θίλεζεο (AUTOGAS) θαη ηνπ πεηξειαίνπ γηα ζέξκαλζε. Σα άπθπα αναλςηικά ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΕΣΡΗΗ ΟΓΚΟΤ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΙΜΧΝ ΚΑΙ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ ΚΙΝΗΗ Άπθπο 104 ςζηήμαηα μέηπηζηρ όγκος ςγπών καςζίμυν και ςγπαεπίος κίνηζηρ 1. Χο ζπζηήκαηα κέηξεζεο φγθνπ πγξψλ θαπζίκσλ θαη πγξαεξίνπ θίλεζεο λννχληαη εθείλα πνπ βξίζθνληαη επί ζηαζεξψλ ζεκείσλ ή βπηηνθφξσλ απηνθηλήησλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε ηειηθνχο θαηαλαισηέο. 2. Σα ζπζηήκαηα ηεο σο άλσ παξ. 1 πξέπεη λα θέξνπλ επ' απηψλ, ζε εκθαλέο ζεκείν, ηνλ αξηζκφ έγθξηζεο ηχπνπ ΔΚ ή ηνλ αξηζκφ έγθξηζεο θπθινθνξίαο πνπ έρεη ρνξεγεζεί απφ ηε Γ/λζε Μεηξνινγίαο, ηεο Γελ. Γξακ. Δκπνξίνπ, ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. 3. Σα ζπζηήκαηα κέηξεζεο φγθνπ πγξψλ θαπζίκσλ πξέπεη λα απνηεινχληαη απαξαηηήησο απφ: α. Ογθνκεηξεηή β. Δλδείθηε- Καηαγξαθηθφ 2

3 γ. Αεξνδηαρσξηζηή (κε ειεχζεξε ηε δίνδν ηνπ αέξα) 4. Σα βπηηνθφξα απηνθίλεηα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαλνκή Πεηξειαίνπ γηα Θέξκαλζε ζε ηειηθνχο θαηαλαισηέο, θέξνπλ ππνρξεσηηθά ζχζηεκα κέηξεζεο ηνπ παξερφκελνπ φγθνπ, κε ηηο απαηηήζεηο ηεο σο άλσ παξ Σν αλεθηφ φξην ζθάικαηνο ησλ νγθνκεηξεηψλ πγξψλ θαπζίκσλ (βελδηλψλ, πεηξειαίσλ) θαζνξίδεηαη ζε ± 0,5%, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2004/22/ΔΚ, φπσο ελζσκαηψζεθε κε ηελ Τ.Α. Φ2-1393/07 (ΦΔΚ 521/Β/2007) φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. 6. Σν αλεθηφ φξην ζθάικαηνο κεηξεηψλ πγξαεξίνπ γηα ηξνρνθφξα, ηνπ νπνίνπ ε δηάζεζε γίλεηαη απφ πξαηήξηα, θαζνξίδεηαη ζε ± 1,0 %, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ Οδεγία 2004/22/ΔΚ, φπσο ελζσκαηψζεθε κε ηελ Τ.Α. Φ2-1393/07 (ΦΔΚ 521/Β/2007) θαη θάζε θνξά ηζρχεη. 7. Γηα ζπζηήκαηα κέηξεζεο φγθνπ πγξψλ θαπζίκσλ θαη πγξαεξίνπ θίλεζεο πνπ: α. δελ θέξνπλ ζε εκθαλέο ζεκείν, επί ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο απηψλ, ηνλ αξηζκφ έγθξηζεο ηχπνπ ΔΚ ή ηνλ αξηζκφ έγθξηζεο θπθινθνξίαο πνπ έρεη ρνξεγεζεί απφ ηε Γ/λζε Μεηξνινγίαο επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν 2000 αλά φξγαλν ζηνλ θαηαζθεπαζηή/εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν/εηζαγσγέα/δηαλνκέα θαζψο θαη ζηνλ πξαηεξηνχρν ή ην δηαθηλεηή πνπ εθκεηαιιεχεηαη ην βπηηνθφξν, θαηά πεξίπησζε, νη νπνίνη θαη ππνρξενχληαη λα κεξηκλήζνπλ, ακειιεηί, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζήκαλζεο. β. δελ δηαζέηνπλ έγθξηζε ηχπνπ ΔΚ ή έγθξηζε θπθινθνξίαο απφ ηε Γ/λζε Μεηξνινγίαο ή εάλ ν αξηζκφο έγθξηζεο ηχπνπ ΔΚ ή ν αξηζκφο έγθξηζεο θπθινθνξίαο πνπ έρεη ηεζεί επ' απηψλ, είλαη πιαζηφο ή παξαπνηεκέλνο επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν αλά νγθνκεηξεηή ζηνλ θαηαζθεπαζηή / εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν / εηζαγσγέα / δηαλνκέα θαζψο θαη ζηνλ πξαηεξηνχρν ή ην δηαθηλεηή πνπ εθκεηαιιεχεηαη ην βπηηνθφξν θαηά πεξίπησζε. Σα ζπζηήκαηα δεζκεχνληαη εηο ρείξαο ησλ θαηφρσλ ηνπο κέρξη λα γίλνπλ φιεο νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 8. Δάλ ηα παξαπάλσ ζπζηήκαηα δελ πεξηιακβάλνπλ νγθνκεηξεηήελδείθηε/θαηαγξαθηθφ θαη αεξνδηαρσξηζηή (κε ειεχζεξε ηε δίνδν ηνπ αέξα) επηβάιιεηαη ζην ζηνλ πξαηεξηνχρν ή ζην δηαθηλεηή πνπ εθκεηαιιεχεηαη ην βπηηνθφξν θαηά πεξίπησζε, πξφζηηκν 5000 αλά ζχζηεκα θαη ηα ζπζηήκαηα δεζκεχνληαη εηο ρείξαο ησλ θαηφρσλ ηνπο κέρξη λα γίλνπλ φιεο νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 9. Απνθιίζεηο απφ ηα αλεθηά φξηα ζθάικαηνο επηζχξνπλ ηηο θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 3 ηνπ λ. 4177/2013. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΗ ΟΡΘΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΕΣΡΗΗ ΟΓΚΟΤ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΙΜΧΝ ΚΑΙ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ ΚΙΝΗΗ Άπθπο 105 θπάγιζη ηυν διαηάξευν πύθμιζηρ ηος όγκος (μησανικών ή/και ηλεκηπονικών) ηυν ανηλιών ςγπών καςζίμυν, ηυν ογκομεηπηηών βςηιοθόπυν διανομήρ ςγπών καςζίμυν και ηυν διανομέυν (dispensers) ςγπαεπίος κίνηζηρ για ηποσοθόπα οσήμαηα 1. Κάζε πξαηήξην πγξψλ θαπζίκσλ, ή πξαηήξην πγξαεξίνπ θίλεζεο γηα ηξνρνθφξα, ή κηθηφ πξαηήξην, ππφ ην ζήκα εηαηξείαο εκπνξίαο 3

4 πεηξειαηνεηδψλ, είλαη εμνπιηζκέλν κε αληιίεο πγξψλ θαπζίκσλ, ή/θαη δηαλνκείο (dispensers) πγξαεξίνπ, νη νπνίεο έρνπλ ζθξαγηζκέλεο δηαηάμεηο ξχζκηζεο ηνπ φγθνπ ηνπο (κεραληθέο ή/θαη ειεθηξνληθέο), κε επζχλε απφ θνηλνχ ηνπ εθκεηαιιεπηή ηνπ πξαηεξίνπ θαη ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ ζπλεξγείνπ ηνπ άξζξνπ Ζ ππνρξέσζε ηεο παξ. 1 ηζρχεη θαη γηα ηα Αλεμάξηεηα πξαηήξηα, κε επζχλε απφ θνηλνχ ηνπ εθκεηαιιεπηή ηνπ πξαηεξίνπ θαη ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ ζπλεξγείνπ ηνπ άξζξνπ Ζ ππνρξέσζε ηεο παξ. 1 ηζρχεη θαη γηα ηνπο νγθνκεηξεηέο ησλ βπηηνθφξσλ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο πγξψλ θαπζίκσλ ζε ηειηθνχο θαηαλαισηέο, κε επζχλε απφ θνηλνχ ηνπ δηαθηλεηή πνπ εθκεηαιιεχεηαη ην βπηηνθφξν θαη ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ ζπλεξγείνπ ηνπ άξζξνπ Ζ ζθξάγηζε ησλ δηαηάμεσλ ξχζκηζεο ηνπ φγθνπ ησλ αληιηψλ πγξψλ θαπζίκσλ θαη ησλ δηαλνκέσλ (dispensers) πγξαεξίνπ θίλεζεο φισλ ησλ πξαηεξίσλ ησλ παξ. 1 θαη 2, ηφζν εθείλσλ κε ζήκα εηαηξείαο εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ, φζν θαη ησλ Αλεμάξηεησλ, θαζψο θαη ησλ νγθνκεηξεηψλ βπηηνθφξσλ, γίλεηαη απνθιεηζηηθά ζην 0,0 %, απφ ηα εμνπζηνδνηεκέλα ζπλεξγεία ηνπ άξζξνπ Οη ζθξαγίδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα σο άλσ ζπλεξγεία είλαη κηαο ρξήζεο, απφ πιαζηηθφ ή κεηαιιηθφ πιηθφ ή ζπλδπαζκφ ηνχησλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ κνιπβδνζθξαγίδσλ), θέξνπλ ηα δηαθξηηηθά (ινγφηππν ή ζήκα) ηνπ ζπλεξγείνπ, κνλαδηθφ δηαθξηηφ αξηζκφ ζεηξάο θαη ηνλ αξηζκφ εμνπζηνδφηεζεο απφ ηε Γ/λζε Μεηξνινγίαο, ηεο Γελ. Γξακ. Δκπνξίνπ, ηνπ Τπ. Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. Γείγκαηα ησλ ζθξαγίδσλ, έγρξσκε θσηνγξαθία, ζε έληππε θαη ζε ςεθηαθή κνξθή, θαζψο θαη θαηάινγνο κε ηνπο δηαηεζέληεο αξηζκνχο ζεηξάο θαηαηίζεληαη ζηε Γ/λζε Μεηξνινγίαο, ηεο Γελ. Γξακ. Δκπνξίνπ ηνπ Τπ. Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. Οη ζθξαγίδεο απηέο πξέπεη λα είλαη εληειψο δηαθξηηέο απφ ηηο ζθξαγίδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζθξάγηζε ησλ δηακεξηζκάησλ ησλ βπηηνθφξσλ θαη ησλ δεηγκάησλ θαπζίκνπ πνπ παξαδίδνληαη ζηα πξαηήξηα. 6. Σα εμνπζηνδνηεκέλα ζπλεξγεία ηνπ άξζξνπ 109, θάζε θνξά πνπ πξνβαίλνπλ ζε έιεγρν, ξχζκηζε θαη ζθξάγηζε ησλ δηαηάμεσλ ξχζκηζεο φγθνπ αληιηψλ πγξψλ θαπζίκσλ, ή δηαλνκέσλ (dispensers) πγξαεξίνπ ή νγθνκεηξεηψλ βπηηνθφξσλ, ππνρξενχληαη λα παξαδίδνπλ, ζηνλ πξαηεξηνχρν ή ζην δηαθηλεηή πνπ εθκεηαιιεχεηαη ην βπηηνθφξν, «Γειηίν Διέγρνπ, Ρχζκηζεο θαη θξάγηζεο». Σα ζπλεξγεία δηαηεξνχλ αληίγξαθν ηνπ Γειηίνπ ζην αξρείν ηνπο ηνπιάρηζηνλ γηα 2 ρξφληα. 7. Οη πξαηεξηνχρνη θαη νη δηαθηλεηέο πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηα βπηηνθφξα ππνρξενχληαη λα θπιάζζνπλ ζην πξαηήξηφ ηνπο ή ζην βπηηνθφξν ηνπο, αληίζηνηρα, ηα Γειηία Διέγρνπ, Ρχζκηζεο θαη θξάγηζεο ηνπιάρηζηνλ γηα 2 ρξφληα θαη λα ηα επηδεηθλχνπλ ζηα αξκφδηα φξγαλα ειέγρνπ. 8. Γηα δηαηάμεηο ξχζκηζεο ηνπ φγθνπ θαπζίκσλ ζε αληιίεο ή δηαλνκείο ή βπηηνθφξα νη νπνίεο είλαη αζθξάγηζηεο ή πιεκκειψο ζθξαγηζκέλεο ή ζθξαγηζκέλεο κε άιιεο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζθξαγίδεο, ζηα ζεκεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ έγθξηζε ηνπ νξγάλνπ, επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν πέληε ρηιηάδσλ επξψ (5.000 ) αλά νγθνκεηξεηή ζηνλ πξαηεξηνχρν ή ζην δηαθηλεηή πνπ εθκεηαιιεχεηαη ην βπηηνθφξν, θαζψο θαη ζην εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν. 9. Γηα κε θαηάζεζε ζηε Γ/λζε Μεηξνινγίαο ησλ δεηγκάησλ ζθξαγίδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα ζεκεία ξχζκηζεο ηνπ φγθνπ, θαζψο θαη ησλ αξηζκψλ 4

5 ζεηξάο απηψλ, επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν πέληε ρηιηάδσλ επξψ (5.000 ) ζην εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν. 10. Γηα έιιεηςε δειηίσλ ξχζκηζεο θαη ζθξάγηζεο επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν πεληαθνζίσλ επξψ (500 ) αλά νγθνκεηξεηή ζηνλ πξαηεξηνχρν ή ζην δηαθηλεηή πνπ εθκεηαιιεχεηαη ην βπηηνθφξν. Άπθπο 106 Λοιπά ζημεία ζθπάγιζηρ εκηόρ ηυν ζημείυν πύθμιζηρ ηος όγκος 1. Σα ινηπά ζεκεία ζθξάγηζεο ησλ αληιηψλ πγξψλ θαπζίκσλ, ησλ δηαλνκέσλ (dispensers) πγξαεξίνπ ή ησλ νγθνκεηξεηψλ βπηηνθφξσλ δηαλνκήο πγξψλ θαπζίκσλ, πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηε ξχζκηζε ηνπ παξερφκελνπ φγθνπ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ηελ έγθξηζε ηνπ νξγάλνπ, ζθξαγίδνληαη κε επζχλε ηνπ θαηαζθεπαζηή/εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξφζσπνπ/ εηζαγσγέα/δηαλνκέα. ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο σο άλσ ζθξάγηζεο, ηελ επζχλε θέξνπλ νη θάησζη: α. γηα ηα πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ, ή πξαηήξηα πγξαεξίνπ θίλεζεο γηα ηξνρνθφξα, ή κηθηά πξαηήξηα, ππφ ην ζήκα εηαηξείαο εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ θαζψο γηα ηα Αλεμάξηεηα πξαηήξηα, ν εθκεηαιιεπηήο ηνπ πξαηεξίνπ απφ θνηλνχ κε ηνλ θαηαζθεπαζηή/εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν/εηζαγσγέα/δηαλνκέα πνπ δηελήξγεζε ηελ σο άλσ ζθξάγηζε θαη θαηά πεξίπησζε κε ηα εμνπζηνδνηεκέλα ζπλεξγεία ηνπ άξζξνπ 109 ηεο παξνχζαο. β. γηα ηα βπηηνθφξα κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο πγξψλ θαπζίκσλ ζε ηειηθνχο θαηαλαισηέο, ν δηαθηλεηήο πνπ εθκεηαιιεχεηαη ην βπηηνθφξν απφ θνηλνχ κε ηνλ θαηαζθεπαζηή/εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν/εηζαγσγέα/ δηαλνκέα πνπ δηελήξγεζε ηελ σο άλσ ζθξάγηζε θαη θαηά πεξίπησζε κε ηα εμνπζηνδνηεκέλα πλεξγεία ηνπ άξζξνπ 109 ηεο παξνχζαο. 2. Οη ζθξαγίδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα ζεκεία ηεο σο άλσ παξ. 1, είλαη κηαο ρξήζεο απφ πιαζηηθφ ή κεηαιιηθφ πιηθφ ή ζπλδπαζκφ ηνχησλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ κνιπβδνζθξαγίδσλ), θέξνπλ κνλαδηθφ δηαθξηηφ αξηζκφ ζεηξάο θαη ηα δηαθξηηηθά (ινγφηππν ή ζήκα) ηεο εηαηξείαο πνπ δηελήξγεζε ηε ζθξάγηζε. 3. Οη θαηαζθεπαζηέο/εμνπζηνδνηεκέλνη αληηπξφζσπνη/ εηζαγσγείο/δηαλνκείο αληιηψλ πγξψλ θαπζίκσλ, δηαλνκέσλ (dispensers) πγξαεξίνπ θαη ησλ νγθνκεηξεηψλ βπηηνθφξσλ δηαλνκήο πγξψλ θαπζίκσλ ππνρξεψλνληαη λα θαηαζέηνπλ ζηε Γ/λζε Μεηξνινγίαο, ηεο Γελ. Γξακ. Δκπνξίνπ ηνπ Τπ. Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, δείγκαηα ησλ ζθξαγίδσλ απηψλ, έγρξσκε θσηνγξαθία ηνπο ζε έληππε θαη ςεθηαθή κνξθή, θαζψο θαη ηνπο δηαηεζέληεο αξηζκνχο ζεηξάο. 4. Οη απαηηήζεηο ηεο σο άλσ παξ. 1 ηίζεληαη ζε ηζρχ γηα ηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο ακέζσο κεηά ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο, ελψ γηα ηα ήδε εγθαηεζηεκέλα φξγαλα ηξεηο (3) κήλεο, κεηά ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο. Με ηελ παξέιεπζε ησλ πξνζεζκηψλ απηψλ, αληιίεο πγξψλ θαπζίκσλ, δηαλνκείο (dispensers) πγξαεξίνπ ή νγθνκεηξεηέο βπηηνθφξσλ δηαλνκήο πγξψλ θαπζίκσλ πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ σο άλσ παξ. 1, ζεσξνχληαη αζθξάγηζηνη. 5. Γηα ινηπά ζεκεία ζθξάγηζεο ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 1 ηα νπνία είλαη αζθξάγηζηα ή πιεκκειψο ζθξαγηζκέλα ή ζθξαγηζκέλα κε άιιεο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζθξαγίδεο επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν πέληε ρηιηάδσλ 5

6 επξψ (5.000 ) αλά φξγαλν ζηνλ θαηαζθεπαζηή ή εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν ή εηζαγσγέα ή δηαλνκέα. 6. ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο ζθξάγηζεο επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν πέληε ρηιηάδσλ επξψ (5.000 ) αλά φξγαλν ζηνπο έρνληεο ηελ επζχλε ζχκθσλα κε ηελ σο άλσ παξ Γηα κε θαηάζεζε δεηγκάησλ ζθξαγίδσλ θαη αξηζκψλ ζεηξάο ζηε Γ/λζε Μεηξνινγίαο ηεο Γελ. Γξακ. Δκπνξίνπ ηνπ Τπ. Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν πέληε ρηιηάδσλ επξψ (5000 ) ζηνλ θαηαζθεπαζηή ή εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν ή εηζαγσγέα ή δηαλνκέα. Άπθπο 107 Σεκμηπίυζη ανηλιών ςγπών καςζίμυν, διανομέυν (dispensers) ςγπαεπίος ή ογκομεηπηηών βςηιοθόπυν διανομήρ ςγπών καςζίμυν 1. Απαγνξεχεηαη ε νπνηαδήπνηε θαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ηξνπνπνίεζε ζε θαηαζθεπαζηηθφ κέξνο (κεραλνινγηθφ, ειεθηξνινγηθφ, ειεθηξνληθφ θαη ινγηζκηθφ) ησλ αληιηψλ πγξψλ θαπζίκσλ, ησλ δηαλνκέσλ (dispensers) πγξαεξίνπ θαη ησλ νγθνκεηξεηψλ βπηηνθφξσλ δηαλνκήο πγξψλ θαπζίκσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αεξνδηαρσξηζηψλ, πνπ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε δηαθνξνπνίεζε απφ ηελ αξρηθή θαηαζθεπή, φπσο απηή θαηαζθεπάζηεθε θαη εγθξίζεθε. 2. Σπρφλ ηξνπνπνίεζε νπνηνπδήπνηε κέξνπο ηεο αληιίαο, ηνπ δηαλνκέα (dispenser), ή ηνπ νγθνκεηξεηή ηνπ βπηηνθφξνπ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, πξνυπνζέηεη πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε απφ ην θνξέα πνπ εμέδσζε ηελ έγθξηζε, ηνχηνπ απνδεηθλπφκελνπ απφ ηελ αλάινγε γξαπηή ηεθκεξίσζε. 3. ε θάζε πξαηήξην πγξψλ θαπζίκσλ, ή πξαηήξην πγξαεξίνπ ή κηθηφ πξαηήξην θαη κε επζχλε ηνπ πξαηεξηνχρνπ, πξέπεη λα ππάξρεη γηα θάζε ηχπν/κνληέιν εγθαηεζηεκέλεο αληιίαο/δηαλνκέα (dispenser) θάθεινο πνπ ζα πεξηέρεη: α. Γηα ηηο αληιίεο/δηαλνκείο πνπ εγθξίζεθαλ πξηλ ην 2006, ηελ εζληθή έγθξηζε ή ηελ Έγθξηζε Σχπνπ ΔΟΚ, ζπλνδεπφκελα απφ ην ηερληθφ ζρέδην ηνπ θαηαζθεπαζηή, φπνπ νξίδνληαη ηα ζεκεία ζθξάγηζεο. β. Γηα ηηο αληιίεο/δηαλνκείο πνπ εγθξίζεθαλ κεηά ην 2006, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2004/22/ΔΚ (Φ2-1393/07, ΦΔΚ 521/Β/2007) φπσο ηζρχεη, ην Πηζηνπνηεηηθφ Έγθξηζεο Σχπνπ ΔΚ ηεο αληιίαο, ζην νπνίν θαίλνληαη, ζε ηερληθφ δηάγξακκα, ηα ζεκεία ζθξάγηζεο ηεο αληιίαο, ηε Γήισζε πκκφξθσζεο θαη ην Πηζηνπνηεηηθφ πκκφξθσζεο ηεο αληιίαο. γ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή/εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξφζσπνπ /εηζαγσγέα/δηαλνκέα αληιηψλ πγξψλ θαπζίκσλ/δηαλνκέσλ (dispensers) πγξαεξίνπ, φηη ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ηνπ σο άλσ άξζξνπ 106 θαη δ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ή εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξφζσπνπ ή εηζαγσγέα ή δηαλνκέα αληιηψλ πγξψλ θαπζίκσλ ή δηαλνκέσλ (dispensers) πγξα-εξίνπ, κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη έρνπλ ζθξαγηζηεί ηα θξίζηκα ζεκεία, πέξαλ ησλ ζεκείσλ ξχζκηζεο ηνπ φγθνπ, κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζθξαγίδεο, ην πιήζνο ησλ ζθξαγίδσλ θαη ηνλ αξηζκφ ζεηξάο θάζε ζθξαγίδαο. ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ησλ ζθξαγίδσλ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ν θάθεινο ζα ελεκεξψλεηαη αλαιφγσο, κε λέα ππεχζπλε δήισζε. 4. Αληίγξαθα ησλ εγγξάθσλ ησλ ζεκείσλ α θαη β ηεο σο άλσ παξ. 3 θαηαηίζεληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν ή εηζαγσγέα ή δηαλνκέα ζηε Γηεχζπλζε Μεηξνινγίαο ηεο Γελ. Γξακ. Δκπνξίνπ ηνπ Τπ. Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, ζε έληππε θαη ςεθηαθή κνξθή. 6

7 5. Οη απαηηήζεηο ησλ σο άλσ παξ. 3 θαη 4 ηίζεληαη ζε ηζρχ γηα ηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο ακέζσο κεηά ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο, ελψ γηα ηα ήδε εγθαηεζηεκέλα φξγαλα ηξεηο (3) κήλεο κεηά ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο. 6. Ζ έιιεηςε γξαπηήο ηεθκεξίσζεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε νπνηνπδήπνηε κέξνπο ηεο αληιίαο, ηνπ δηαλνκέα (dispenser), ή ηνπ νγθνκεηξεηή ηνπ βπηηνθφξνπ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε απφ ην θνξέα πνπ εμέδσζε ηελ έγθξηζε, επηζχξεη πξφζηηκν δέθα ρηιηάδσλ επξψ ( ) αλά είδνο αληιίαο ή δηαλνκέα ή νγθνκεηξεηή ζηνλ θαηαζθεπαζηή ή εηζαγσγέα ή δηαλνκέα θαζψο θαη ζηνλ πξαηεξηνχρν ή ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ βπηηνθφξνπ θαη ε αληιία ή δηαλνκέαο ή νγθνκεηξεηήο βπηηνθφξνπ δεζκεχεηαη. 7. Ζ κε χπαξμε ηνπ θαθέινπ ηεθκεξίσζεο ή ειιηπήο θάθεινο ηεθκεξίσζεο επηζχξεη πξφζηηκν ηξηψλ ρηιηάδσλ επξψ ( 3.000) αλά είδνο αληιίαο ή δηαλνκέα ή νγθνκεηξεηή βπηηνθφξνπ ζηνλ πξαηεξηνχρν ή ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ βπηηνθφξνπ. 8. Με ζπκκφξθσζε κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ σο άλσ παξ. 4 επηζχξεη πξφζηηκν πέληε ρηιηάδσλ επξψ (5.000 ) αλά είδνο αληιίαο ζηνλ θαηαζθεπαζηή ή εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν ή εηζαγσγέα ή δηαλνκέα. 9. Δάλ ηα παξαπάλσ ζπζηήκαηα, παξά ηε δέζκεπζε ρξεζηκνπνηεζνχλ, επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν δέθα ρηιηάδσλ επξψ ( ) αλά παξάβαζε. Άπθπο 108 Θέζη ηυν ανηλιών ςγπών καςζίμυν ή διανομέυν (dispensers) ςγπαεπίος ζε καηάζηαζη «εκηόρ λειηοςπγίαρ» - Δέζμεςζη 1. Κάζε θνξά πνπ νπνηνζδήπνηε πξαηεξηνχρνο ή δηαθηλεηήο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο δηαπηζηψλεη φηη ην ζθάικα κέηξεζεο ηνπ νγθνκεηξεηή θάπνηαο αληιίαο ή δηαλνκέα (dispenser) ηνπ πξαηεξίνπ ηνπ ή ηνπ νγθνκεηξεηή ηνπ βπηηνθφξνπ βξίζθεηαη έμσ απφ ηα αλεθηά φξηα ζθάικαηνο, ππνρξενχηαη λα ζέζεη ηελ αληιία ή δηαλνκέα ή νγθνκεηξεηή βπηηνθφξνπ ακέζσο εθηφο ιεηηνπξγίαο, αλαξηψληαο εκθαλψο επί ηνπ νξγάλνπ πηλαθίδα κε ηελ έλδεημε «ΓΔΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ» κέρξηο φηνπ ην φξγαλν επηζθεπαζηεί, ξπζκηζηεί θαη ζθξαγηζηεί. 2. Δθφζνλ θαηά ηνλ έιεγρν απφ ηα αξκφδηα φξγαλα, δηαπηζησζεί γηα ηνπο νγθνκεηξεηέο πγξψλ θαπζίκσλ ειιηπήο κέηξεζε κεγαιχηεξε απφ 0,5% έσο θαη 1,0% θαη γηα ηνπο δηαλνκείο πγξαεξίνπ ειιηπήο κέηξεζε κεγαιχηεξε απφ 1,0% έσο θαη 2,0%, πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ, ην φξγαλν ηίζεηαη απφ ηνλ πξαηεξηνχρν ή ην δηαθηλεηή πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ακέζσο εθηφο ιεηηνπξγίαο, ν νπνίνο θαη αλαξηά εκθαλψο επί ηνπ νξγάλνπ πηλαθίδα κε ηελ έλδεημε «ΓΔΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ», κέρξηο φηνπ ην φξγαλν επηζθεπαζηεί, ξπζκηζηεί θαη ζθξαγηζηεί. 3. Δθφζνλ θαηά ηνλ έιεγρν απφ ηα αξκφδηα φξγαλα, δηαπηζησζεί γηα ηνπο νγθνκεηξεηέο πγξψλ θαπζίκσλ ειιηπήο κέηξεζε κεγαιχηεξε απφ 1,0% θαη γηα ηνπο δηαλνκείο πγξαεξίνπ ειιηπήο κέηξεζε κεγαιχηεξε απφ 2,0%, ή χπαξμε παξάλνκσλ παξεκβάζεσλ, πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ, ην ζχζηεκα ηεο αληιίαο ή δηαλνκέα ή νγθνκεηξεηή ή αεξνδηαρσξηζηή ζθξαγίδεηαη κε ζθξαγίδα ηεο ππεξεζίαο απφ ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο πνπ δηελήξγεζαλ ηνλ έιεγρν θαη δεζκεχεηαη κε ζθνπφ ηε κε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ κέρξηο φηνπ γίλνπλ νη απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 4. Δθφζνλ δηαπηζησζεί απφ ηνπο ειεγθηέο φηη ε νπνηαδήπνηε πξνβιεπφκελε ζθξάγηζε ησλ άξζξσλ 105 θαη 106 ηεο παξνχζαο δελ έρεη γίλεη θαηά ηνλ πξνβιεπφκελν ηξφπν ή δελ πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ 7

8 άξζξνπ 107 ηεο παξνχζαο, πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ, ην ζχζηεκα ηεο αληιίαο ή δηαλνκέα ζθξαγίδεηαη κε ζθξαγίδα ηεο ππεξεζίαο απφ ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο πνπ δηελήξγεζαλ ηνλ έιεγρν θαη δεζκεχεηαη κε ζθνπφ ηε κε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ κέρξηο φηνπ γίλνπλ νη απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 5. ε πεξίπησζε πνπ, ν έιεγρνο παξεκπνδηζηεί ή/ θαη δηαθνπεί γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, παξά ηε ζέιεζε ησλ ειεγθηψλ, ηα ειεγρφκελα φξγαλα ζθξαγίδνληαη κε ζθξαγίδα ηεο ππεξεζίαο θαη δεζκεχνληαη, απφ ηνπο ειεγθηέο, κε ζθνπφ ηε κε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο κέρξηο φηνπ γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε δηελέξγεηα ή ε ζπλέρηζε ηνπ ειέγρνπ. 6. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ σο άλσ παξ. 3, 4 θαη 5, γηα ηελ απνζθξάγηζε ηνπ νξγάλνπ απαηηείηαη ε παξνπζία ηφζν ηνπ ππαιιήινπ ηεο αξκφδηαο ειεγθηηθήο αξρήο, φζν θαη θαηά πεξίπησζε ηνπ ηερληθνχ ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ ζπλεξγείνπ, ν νπνίνο θαη ζα ξπζκίζεη εθ λένπ ηνλ νγθνκεηξεηή ή ζα απνκαθξχλεη ηπρφλ παξεκβάζεηο, ή ηνπ ηερληθνχ ηνπ θαηαζθεπαζηή ή εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξφζσπνπ ή εηζαγσγέα ή δηαλνκέα, νη νπνίνη ζα ηνπνζεηήζνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο ζθξαγίδεο θαζψο θαη ζα ζπλππνγξάςνπλ ην πξσηφθνιιν απνζθξάγηζεο. 7. Δάλ ζηελ πεξίπησζε ηεο σο άλσ παξ. 2 ν πξαηεξηνχρνο ή ν δηαθηλεηήο πεηξειαίνπ γηα ζέξκαλζε δελ ζέηεη ην φξγαλν ακέζσο εθηφο ιεηηνπξγίαο θαη ζπλερίδεη λα ην ρξεζηκνπνηεί, πξηλ απηφ επηζθεπαζηεί θαη ξπζκηζηεί, επηβάιιεηαη ζ' απηφλ πξφζηηκν ρηιίσλ επξψ ( 1.000) αλά αθξνζσιήλην. 8. Γηα παξαβίαζε ηεο ζθξαγίδαο ηεο ππεξεζίαο, κε ηελ νπνία ην φξγαλν έρεη ηεζεί «εθηφο ιεηηνπξγίαο» επηβάιιεηαη πξφζηηκν δέθα ρηιηάδσλ επξψ ( ) αλά αληιία ή δηαλνκέα ή νγθνκεηξεηή βπηηνθφξνπ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΜΕΝΑ ΤΝΕΡΓΕΙΑ Άπθπο 109 Εξοςζιοδοηημένα ζςνεπγεία για ηον έλεγσο, πύθμιζη και ζθπάγιζη ηυν ζςζηημάηυν μέηπηζηρ όγκος ςγπών καςζίμυν και ςγπαεπίος κίνηζηρ 1. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, σο ζπλεξγείν ειέγρνπ, ξχζκηζεο θαη ζθξάγηζεο λνείηαη νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ αλαιακβάλεη ηνλ έιεγρν, ξχζκηζε θαη ζθξάγηζε ησλ δηαηάμεσλ ξχζκηζεο ηνπ φγθνπ (κεραληθψλ ή/θαη ειεθηξνληθψλ) αληιηψλ πγξψλ θαπζίκσλ, δηαλνκέσλ (dispensers) πγξαεξίνπ, ή νγθνκεηξεηψλ βπηηνθφξσλ δηαλνκήο πγξψλ θαπζίκσλ. 2. Όια ηα ζπλεξγεία πνπ αλαιακβάλνπλ ηνλ έιεγρν, ξχζκηζε θαη ζθξάγηζε ησλ δηαηάμεσλ ξχζκηζεο ηνπ φγθνπ (κεραληθψλ ή/θαη ειεθηξνληθψλ) αληιηψλ πγξψλ θαπζίκσλ, ή δηαλνκέσλ (dispensers) πγξαεξίνπ, ηφζν γηα ηα πξαηήξηα πνπ θέξνπλ ην ζήκα εηαηξείαο εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ φζν θαη γηα ηα αλεμάξηεηα πξαηήξηα, ή ησλ νγθνκεηξεηψλ βπηηνθφξσλ δηαλνκήο πγξψλ θαπζίκσλ, ιακβάλνπλ εμνπζηνδφηεζε απφ ηε Γ/λζε Μεηξνινγίαο, ηεο Γελ. Γξακ. Δκπνξίνπ ηνπ Τπ. Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, ππνβάιινληαο ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: α. Αίηεζε. β. Πηζηνπνηεηηθφ ISO ζεηξάο 9000 ζην ελ ιφγσ πεδίν, ή εθφζνλ δε δηαηίζεηαη ην παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθφ, ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ θαη' ειάρηζηνλ εμάκελε εκπεηξία ηνπ, ζηελ παξνρή ηέηνησλ ππεξεζηψλ. 8

9 γ. Καηάινγν ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ, απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο επάξθεηάο ηνπ (ηίηινη ζπνπδψλ ή/θαη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία απφ πξνεγνχκελεο ζπκβάζεηο) ζπλνδεπφκελν απφ βεβαηψζεηο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. δ. Δγρεηξίδηα δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ, ξχζκηζεο θαη ζθξάγηζεο ησλ δηαηάμεσλ ξχζκηζεο ηνπ φγθνπ, ζχκθσλα κε ηα νπνία ε ζθξάγηζε ζα γίλεηαη ζην 0,0%. ε. Καηάινγν ηνπ δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνχ νγθνκέηξεζεο (ιηηξφκεηξα ησλ 20 L γηα ηηο αληιίεο πγξψλ θαπζίκσλ, ιηηξφκεηξα ηνπιάρηζηνλ ησλ 100 L γηα ηνπο νγθνκεηξεηέο βπηηνθφξσλ, ιηηξφκεηξα ή κεηξεηέο ξνήο πγξαεξίνπ, δηαθξηβσκέλα, απφ δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην, θ.ιπ.) θαη ηα πηζηνπνηεηηθά δηαθξίβσζεο απηνχ. Γηα ηα ρξεζηκνπνηνχκελα ιηηξφκεηξα πξνβιέπεηαη επαλαδηαθξίβσζή ηνπο θάζε 5 ρξφληα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην γεσκεηξηθφ ηνπο ζρήκα παξακέλεη αλαιινίσην θαη δελ έρεη ζπκβεί νπνηαδήπνηε παξακφξθσζε, άιισο ηίζεληαη εθηφο ρξήζεο κέρξη ηελ επαλαδηαθξίβσζή ηνπο. ζη. Γείγκα θαη έγρξσκε θσηνγξαθία ζε έληππε θαη ζε ςεθηαθή κνξθή ηεο εηδηθήο ζθξαγίδαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζθξάγηζε ησλ δηαηάμεσλ ξχζκηζεο ηνπ φγθνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 105, θαζψο θαη νη αξηζκνί ζεηξάο πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. δ. Σν ινγφηππν πνπ ζα θέξεη ε εηδηθή ζθξαγίδα. ε. Γήισζε χπαξμεο ηπρφλ δηθηχνπ ζπλεξγαηψλ ζηελ επηθξάηεηα (π.ρ. ππεξγνιάβνη), ζπλνδεπφκελε απφ ηα ζηνηρεία ησλ σο άλσ εδαθίσλ γ. θαη ε. γηα ηνλ θάζε ζπλεξγάηε. ζ. Τπεχζπλε δήισζε φηη ην ζπλεξγείν γλσξίδεη ηα ζεκεία ξχζκηζεο ηνπ φγθνπ (κεραληθά ή ειεθηξνληθά) γηα ηηο αληιίεο πγξψλ θαπζίκσλ ή ηνπο νγθνκεηξεηέο βπηηνθφξσλ πνπ αλαιακβάλεη, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηηο εγθξίζεηο ηχπνπ ΔΚ ή ηηο εγθξίζεηο θπθινθνξίαο, θαηά πεξίπησζε. 3. Καηφπηλ εμέηαζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο, ε Γ/λζε Μεηξνινγίαο, ηεο Γελ. Γξακ. Δκπνξίνπ, ηνπ Τπ. Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, ρνξεγεί αξηζκφ εμνπζηνδφηεζεο, ν νπνίνο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ηφζν ζηε ζθξαγίδα ηνπ ζπλεξγείνπ φζν θαη ζην Γειηίν Διέγρνπ, Ρχζκηζεο θαη θξάγηζεο. 4. Σν Γειηίν Διέγρνπ, Ρχζκηζεο θαη θξάγηζεο αλαγξάθεη ζην επάλσ κέξνο ηνπ ηελ επσλπκία, ην ινγφηππν ή/θαη ην ζήκα ηνπ ζπλεξγείνπ θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ εμνπζηνδφηεζεο πνπ έρεη δνζεί απφ ηε Γ/λζε Μεηξνινγίαο, ηεο Γελ. Γξακ. Δκπνξίνπ ηνπ Τπ. Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη πεξηέρεη ηα θάησζη ζηνηρεία: α. Ζκεξνκελία β. εηξηαθφ αξηζκφ ηεο αληιίαο/νγθνκεηξεηή πνπ ειέγρζεθε. γ. Αξηζκφ ζθξαγίδαο πνπ ηνπνζεηήζεθε ζηε κεραληθή ή/θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηάηαμε ξχζκηζεο θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ηεο ζθξαγίδαο πνπ απνκαθξχλζεθε. δ. Όηη ε ζθξάγηζε έγηλε ζην 0,0%. ε. Όηη ειέγρζεθε ε αθεξαηφηεηα θαη ην απαξαβίαζην ηνπ ζπλφινπ ηεο θαηαζθεπήο ηεο αληιίαο/νγθνκεηξεηή. ζη. Σν νλνκαηεπψλπκν ηνπ ηερληθνχ. 5. Σα Γειηία Διέγρνπ, Ρχζκηζεο θαη θξάγηζεο, έρνπλ ππνρξεσηηθά ην κνξθφηππν πνπ πξνβιέπεηαη θαη δηαηίζεηαη απφ ηε Γ/λζε Μεηξνινγίαο, Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ, ηνπ Τπ. Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. Ζ νπνηαδήπνηε, δηαπηζηνχκελε απφ ηα ειεγθηηθά φξγαλα κε ζπκκφξθσζε πξνο ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, πέξαλ ηεο επηβνιήο ησλ πξνβιεπνκέλσλ θπξψζεσλ, θνηλνπνηείηαη θαη ζηε Γ/λζε Μεηξνινγίαο, ηεο 9

10 Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ, ηνπ Τπ. Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, γηα ηηο δηθέο ηεο ελέξγεηεο. 6. Γηα νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε κε ηα αλσηέξσ, εθηφο ηπρφλ δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ, επηβάιιεηαη αλάθιεζε ή άξζε ηεο εμνπζηνδφηεζεο. ε πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο κε ζπκκφξθσζεο εληφο πεληαεηίαο επηβάιιεηαη άξζε ηεο εμνπζηνδφηεζεο. ΕΝΟΣΗΣΑ ΜΟΝΙΜΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΕΙΔΧΝ Άπθπο 110 ςζηήμαηα μέηπηζηρ όγκος ςγπών καςζίμυν και ςγπαεπίος ζηιρ μόνιμερ εγκαηαζηάζειρ πεηπελαιοειδών 1. Οη νγθνκεηξεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε ηνπ φγθνπ ησλ ππνθείκελσλ ζε δαζκνχο θαη ινηπνχο θφξνπο πγξψλ θαπζίκσλ, θαζψο θαη ησλ πγξαεξίσλ θ.ιπ., νη νπνίνη είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε κφληκεο εγθαηαζηάζεηο πεηξειαηνεηδψλ, πνπ επνπηεχνληαη θαη ειέγρνληαη απφ ηηο Σεισλεηαθέο Τπεξεζίεο, ππφθεηληαη ζε ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ζπλεξγεία ή επηηξνπέο, πνπ ζπγθξνηνχληαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, κε ζθνπφ ηε δηαπίζησζε ηεο αθξίβεηαο ηεο κέηξεζεο, ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ησλ ινηπψλ λφκηκσλ απαηηήζεσλ. 2. ηελ πεξίπησζε πγξαεξίσλ, φπνπ ε ηηκνιφγεζε γίλεηαη θαηά κάδα (βάξνο), γηα ηνλ έκκεζν πξνζδηνξηζκφ ηνπ βάξνπο ρξεζηκνπνηείηαη ε ζρέζε: βάξνο=φγθνο x ππθλφηεηα. ε φια ηα παξαζηαηηθά ζηνηρεία απνζηνιήο, παξάδνζεο θαη πιεξσκήο ηνπ εκπνξεχκαηνο αλαγξάθεηαη ε ππθλφηεηα θαζψο θαη ε ζεξκνθξαζία πνπ αληηζηνηρεί ζε απηή ηελ ππθλφηεηα. 3. Σα αλεθηά φξηα ζθάικαηνο ησλ νγθνκεηξεηψλ ηεο παξ. 1 πξνβιέπνληαη απφ ηελ Οδεγία 2004/22/ΔΚ, φπσο ελζσκαηψζεθε κε ηελ Τ.Α. Φ2-1393/07 (ΦΔΚ 521/Β/2007), φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΚΑΤΙΜΑ (ΑΡΘΡΟ 20 ΚΧΔΙΚΑ) ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΗΡΗΗ ΠΙΝΑΚΙΔΧΝ Άπθπο 115 ήμανζη και ηήπηζη πινακίδυν από ηοςρ καηόσοςρ άδειαρ εμποπίαρ ςγπών καςζίμυν και ςγπαεπίος κίνηζηρ (ππαηήπια) 1. Αλάξηεζε ζήκαηνο απφ ηνπο θαηφρνπο άδεηαο ιηαληθήο εκπνξίαο πγξψλ θαπζίκσλ θαη πγξαεξίνπ θίλεζεο 1.1 Οη θάηνρνη άδεηψλ ιηαληθήο εκπνξίαο α) πγξψλ θαπζίκσλ θαη β) πγξαεξίνπ απνθιεηζηηθά γηα θίλεζε νρεκάησλ κέζσ αληιηψλ (AUTOGAS): Τπνρξενχληαη λα αλαξηνχλ ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ πξαηεξίνπ ηνπο ην εκπνξηθφ ζήκα ηνπ πξνκεζεπηή - θαηφρνπ άδεηαο εκπνξίαο ηελ πεξίπησζε κε χπαξμεο ζχκβαζεο κε θάηνρν άδεηαο εκπνξίαο, ιεηηνπξγνχλ σο Αλεμάξηεηα Πξαηήξηα θαη ππνρξενχληαη λα αλαξηνχλ ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ πξαηεξίνπ ζήκα κε ηελ έλδεημε «Α.Π.», σο αξρηθά ησλ ιέμεσλ Αλεμάξηεην Πξαηήξην, ακθνηεξφπιεπξα, επί θσηεηλήο (απηνθσηηδφκελεο) πηλαθίδαο ιεπθνχ ρξψκαηνο, δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 1,5 x 1,5 κέηξσλ. Σα γξάκκαηα ζα έρνπλ ρξψκα θφθθηλν θαη χςνο ηνπιάρηζηνλ 60 εθαηνζηψλ, ηθαλνχ πάρνπο ψζηε λα θαιχπηνπλ επηθάλεηα δηαζηάζεσλ 60 Υ 60 εθαηνζηψλ ζην θέληξν ηεο πηλαθίδαο. Ζ πηλαθίδα απηή ζα είλαη αλαξηεκέλε ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ 4,5 κέηξσλ (ε θάησ πιεπξά ηεο) απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ζηελ πιεπξά ηνπ πξαηεξίνπ πνπ ζπλνξεχεη κε ηνλ δξφκν. 10

11 1.2 Σα πξαηήξηα πνπ θέξνπλ ην εηδηθφ ζήκα «Α.Π.» είηε γηα ηα πγξά θαχζηκα, είηε γηα ην πγξαέξην θίλεζεο (AUTOGAS), απαγνξεχεηαη λα έρνπλ ηνπνζεηήζεη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ ρψξνπ ηνπο πηλαθίδεο ζήκαλζεο εηαηξεηψλ εκπνξίαο πγξψλ θαπζίκσλ ή πγξαεξίνπ θίλεζεο αληίζηνηρα, κε ηηο νπνίεο δηαθεκίδεηαη, δηα κέζνπ ηνπ πξαηεξίνπ απηνχ, ε δηάζεζε πγξψλ θαπζίκσλ ή πγξαεξίνπ θίλεζεο αληίζηνηρα, ησλ εηαηξεηψλ απηψλ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη λα θέξνπλ ζηηο αληιίεο ηνπο δηαθξηηηθά ζήκαηα εηαηξεηψλ εκπνξίαο. 1.3 ηα πξαηήξηα πνπ θέξνπλ ην εηδηθφ ζήκα "Α.Π.", επηηξέπεηαη ε ρξήζε εκπνξηθνχ ζήκαηνο ή επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο πνπ εθκεηαιιεχεηαη ην πξαηήξην θαη ε ηνπνζέηεζε ζρεηηθήο πηλαθίδαο ζήκαλζεο εκθαλψο κηθξφηεξσλ δηαζηάζεσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πηλαθίδα απηή είλαη ηνπνζεηεκέλε ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κέηξσλ απφ ηελ θεληξηθή πηλαθίδα ζήκαλζεο κε ην εηδηθφ ζήκα «Α.Π.». Σν εκπνξηθφ ζήκα επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηείηαη θαη θάησ απφ ην εηδηθφ ζήκα «Α.Π.» εθαπηφκελν ζε απηφ, κε δηαζηάζεηο εκθαλψο κηθξφηεξεο απφ απηέο ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο. 1.4 Δθφζνλ ηα Αλεμάξηεηα Πξαηήξηα θέξνπλ πηλαθίδεο ζήκαλζεο πνπ δηαθεκίδνπλ άιια, εθηφο θαπζίκσλ πξντφληα εηαηξεηψλ εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ (π.ρ. ιηπαληηθά), νη πηλαθίδεο απηέο ζα είλαη εκθαλψο κηθξφηεξσλ δηαζηάζεσλ απφ ηελ πηλαθίδα ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο θαη ζα απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) κέηξα απφ απηήλ. 1.5 Γηα πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ πνπ δηαζέηνπλ θαη πγξαέξην θίλεζεο (AUTOGAS): Δάλ ην πξαηήξην πξνκεζεχεηαη πγξά θαχζηκα απνθιεηζηηθά απφ ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ, ελψ γηα ην πγξαέξην θίλεζεο (AUTOGAS) δελ έρεη απνθιεηζηηθφ πξνκεζεπηή, ζα πξέπεη λα αλαξηά ην εκπνξηθφ ζήκα ηνπ θαηφρνπ άδεηαο εκπνξίαο απφ ηνλ νπνίν πξνκεζεχεηαη ηα πγξά θαχζηκα, ελψ γηα ην πγξαέξην θίλεζεο ζα αλαξηά ην δηαθξηηηθφ ζήκα «Α.Π.» ζηελ πηλαθίδα ηηκψλ ιηαληθήο πψιεζεο ζην ζεκείν αλαθνξάο ηνπ πγξαεξίνπ θίλεζεο Δάλ ιεηηνπξγεί σο Αλεμάξηεην Πξαηήξην γηα ηα πγξά θαχζηκα ελψ πξνκεζεχεηαη ην πγξαέξην θίλεζεο (AUTOGAS) απνθιεηζηηθά απφ ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία εκπνξίαο, ζα πξέπεη λα αλαξηά γηα ηα πγξά θαχζηκα ην ζήκα «Α.Π.» ελψ γηα ην πγξαέξην θίλεζεο ζα αλαξηά ην εκπνξηθφ ζήκα ηνπ θαηφρνπ άδεηαο εκπνξίαο κε ηνλ νπνίν έρεη απνθιεηζηηθή ζπλεξγαζία ζηελ πηλαθίδα ηηκψλ ιηαληθήο πψιεζεο ζην ζεκείν αλαθνξάο ηνπ πγξαεξίνπ θίλεζεο Δάλ ην πξαηήξην πξνκεζεχεηαη πγξά θαχζηκα απνθιεηζηηθά απφ ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία εκπνξίαο θαη πγξαέξην θίλεζεο (AUTOGAS) απνθιεηζηηθά απφ άιιε εηαηξεία εκπνξίαο, ζα πξέπεη λα αλαξηά ην ζήκα ηνπ θαηφρνπ άδεηαο εκπνξίαο απφ ηελ νπνία πξνκεζεχεηαη ηα πγξά θαχζηκα, ελψ γηα ην πγξαέξην θίλεζεο ζα αλαξηά ην εκπνξηθφ ζήκα ηνπ θαηφρνπ άδεηαο εκπνξίαο απφ ηνλ νπνίν πξνκεζεχεηαη ην πγξαέξην θίλεζεο (AUTOGAS), ζηελ πηλαθίδα ηηκψλ ιηαληθήο πψιεζεο, ζην ζεκείν αλαθνξάο ηνπ πγξαεξίνπ θίλεζεο. 2. Σήξεζε πηλαθίδσλ ιηαληθήο πψιεζεο πγξψλ θαπζίκσλ θαη πγξαεξίνπ θίλεζεο απφ θαηφρνπο άδεηαο ιηαληθήο εκπνξίαο 2.1 Οη θάηνρνη άδεηαο ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ ή πγξαεξίνπ θίλεζεο ή κηθηνχ πξαηεξίνπ, ππνρξενχληαη λα αλαξηνχλ πηλαθίδα κε ηηο ηηκέο ιηαληθήο πψιεζεο ησλ θαπζίκσλ πνπ δηαζέηνπλ, αλά κνλάδα κέηξεζεο (αλά 11

12 ιίηξν). Οη ηηκέο πψιεζεο πξέπεη λα αλαξηψληαη θαη ζηηο αληίζηνηρεο αληιίεο. Σα είδε ησλ θαπζίκσλ πνπ ζα εκθαλίδνληαη ζηελ πξναλαθεξφκελε πηλαθίδα κπνξνχλ λα αλαγξάθνληαη, θαηά επηινγή ηνπ θαηφρνπ άδεηαο ιηαληθήο εκπνξίαο, ζηελ ειιεληθή ή ηελ αγγιηθή γιψζζα. Ο θάηνρνο άδεηαο ιηαληθήο εκπνξίαο επηιέγεη ειεχζεξα ζε πνηα γιψζζα, κφλν ειιεληθή ή κφλν αγγιηθή, ζα αλαγξάθεη ηα είδε ησλ θαπζίκσλ ζηελ πηλαθίδα. 2.2 Ζ αλαγξαθή ησλ εηδψλ ησλ θαπζίκσλ ζηελ αλαξηεκέλε πηλαθίδα, αθνινπζεί ππνρξεσηηθά κία εθ ησλ παξαθάησ νξηδφκελσλ ζεηξψλ, απαγνξεπκέλεο ηεο δηαθνξνπνίεζήο ηεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. 1. ΑΜΟΛΤΒΓΖ 95 ή Unleaded ΝΔΑ ΟΤΠΔΡ ή Super LRP 3. S. ΑΜΟΛΤΒΓΖ 100 ή S. Unleaded Πεηξέιαην θίλεζεο ή Diesel 5. Τγξαέξην θίλεζεο ή AUTOGAS 6. Πεηξέιαην γηα ζέξκαλζε ή ελαιιαθηηθά 1. Βελδίλεο κε αχμνπζα ζεηξά αξηζκνχ νθηαλίσλ, ν νπνίνο θαη ζα αλαγξάθεηαη 2. Πεηξέιαην θίλεζεο ή Diesel 3. Τγξαέξην Κίλεζεο ή AUTOGAS 4. Πεηξέιαην γηα ζέξκαλζε Πξαηήξηα πνπ δελ δηαζέηνπλ φια ηα παξαπάλσ είδε θαπζίκσλ ζα αλαγξάθνπλ ππνρξεσηηθά ζηελ αλαξηεκέλε πηλαθίδα ιηαληθήο πψιεζεο, κφλν ηα είδε πνπ δηαζέηνπλ κε ηελ παξαπάλσ ζεηξά, ρσξίο ηε κεζνιάβεζε θελψλ. 2.3 ηελ πεξίπησζε πνπ ηα πξαηήξηα δηαζέηνπλ πεηξέιαην γηα ζέξκαλζε κε παξάδνζε ζην ρψξν ηνπ θαηαλαισηή, ππνρξενχληαη λα αλαξηνχλ ζε δηαθνξεηηθή πηλαθίδα ηηο ηηκέο ιηαληθήο πψιεζεο, σο εμήο: α. γηα παξαδφζεηο κέρξη ηα 499 ιίηξα β. γηα παξαδφζεηο απφ 500 κέρξη ηα 999 ιίηξα γ. γηα παξαδφζεηο απφ 1000 ιίηξα θαη άλσ. 3. Σνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ιηαληθήο πψιεζεο πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ Ζ αλαξηεκέλε πηλαθίδα κε ηηο ηηκέο ιηαληθήο πψιεζεο ησλ πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ, πξέπεη λα είλαη θσηεηλή (απηνθσηηδφκελε), άκεζα νξαηή απφ ηνπο δηεξρφκελνπο νδεγνχο ηνπιάρηζηνλ απφ απφζηαζε 50 κέηξσλ, ηνπνζεηεκέλε ζε πεξίνπηε ζέζε ηνπ πξαηεξίνπ, αθξηβψο θάησ ή παξάπιεπξα ηνπ Δηαηξηθνχ ζήκαηνο ηνπ θαηφρνπ άδεηαο εκπνξίαο ή ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο κε ηελ έλδεημε «Α.Π.». Σα αλαγξαθφκελα επί απηήο ςεθία ησλ ηηκψλ ιηαληθήο πψιεζεο πξέπεη λα έρνπλ χςνο ηνπιάρηζηνλ 15 εθαηνζηά ηνπ κέηξνπ. 4. Σξφπνο αλαγξαθήο ιηαληθψλ ηηκψλ πψιεζεο 4.1 Ζ ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ησλ πγξψλ θαπζίκσλ αλα-γξάθεηαη ζε επξψ, ππφ κνξθή δεθαδηθνχ αξηζκνχ κε ηξία (3) δεθαδηθά ςεθία (π.ρ. 0,795 ή 1,032). 4.2 Οπνηαδήπνηε δηαθνξνπνίεζε επί ησλ ιηαληθψλ ηηκψλ πψιεζεο, σο πξφζθαηξε ή δηαξθήο ελέξγεηα κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ, ζα γλσζηνπνηείηαη απφ αλεμάξηεηε πηλαθίδα κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο παξνρήο. 4.3 Οη θάηνρνη άδεηαο ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ πνπ δηαζέηνπλ ζπκβαηά θαχζηκα αλακεκεηγκέλα κε βηνθαχζηκα ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην 10% θαη' φγθν, ππνρξενχληαη φπνπ ππάξρεη αλαγξαθή ηνπ είδνπο ηνπ 12

13 θαπζίκνπ (ζηηο αληιίεο θαη ζηηο πηλαθίδεο ηηκψλ) λα πξνζζέηνπλ δίπια ζε απηφ κε εληαίν ηξφπν αλαγξαθήο ηα εμήο: α) ε πεξίπησζε πεηξειαίνπ θίλεζεο αλακεκεηγκέλνπ κε βηνληίδει, ηελ έλδεημε λβλ, αθνινπζνχκελε απφ αξηζκφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πεξηεθηηθφηεηα θαη' φγθν ηνπ θαπζίκνπ ζε βηνληίδει, π.ρ. Β20 γηα πεξηεθηηθφηεηα 20% θαη' φγθν. β) ε πεξίπησζε βελδίλεο αλακεκεηγκέλεο κε βηναηζαλφιε, ηελ έλδεημε Έρ, αθνινπζνχκελε απφ αξηζκφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πεξηεθηηθφηεηα θαηλ φγθν ηνπ θαπζίκνπ ζε βηναηζαλφιε, π.ρ. Δ20 γηα πεξηεθηηθφηεηα 20% θαη' φγθν. 4.4 Οη θάηνρνη άδεηαο δηάζεζεο βηνθαπζίκσλ πνπ δηαζέηνπλ απηνχζηα βηνθαχζηκα ζε ηειηθνχο θαηαλαισηέο ππνρξενχληαη, φπνπ ππάξρεη αλαγξαθή ηνπ είδνπο ηνπ θαπζίκνπ, λα πξνζζέηνπλ δίπια ζε απηφ κε εληαίν ηξφπν αλαγξαθήο, ηελ έλδεημε λβ100λ, ζηελ πεξίπησζε πψιεζεο απηνχζηνπ βηνληίδει, θαη ηελ έλδεημε Έ100λ, ζε πεξίπησζε πψιεζεο απηνχζηαο βηναηζαλφιεο.» 5. α. ηνπο παξαβάηεο ηεο παξαγξάθνπ 1: «Αλάξηεζε ζήκαηνο απφ ηνπο θαηφρνπο άδεηαο ιηαληθήο εκπνξίαο πγξψλ θαπζίκσλ θαη πγξαεξίνπ θίλεζεο», επηβάιινληαη δηνηθεηηθά πξφζηηκα: α1. Γέθα ρηιηάδεο επξψ ( ) γηα έιιεηςε πηλαθίδαο κε ην εκπνξηθφ ζήκα ηνπ πξνκεζεπηή - θαηφρνπ άδεηαο εκπνξίαο, βάζεη ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ παξάγξαθν α2. ηνπο παξαβάηεο ηεο παξαγξάθνπ 1.1.2, επηβάιινληαη πξφζηηκα: Γέθα ρηιηάδεο επξψ ( ) γηα έιιεηςε πηλαθίδαο κε ηα αξρηθά Α.Π. Πέληε ρηιηάδεο επξψ ( 5.000) γηα κε ζσζηή ηνπνζέηεζε ή γηα κε ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο πηλαθίδαο κε ηα αξρηθά Α.Π. α3. ηνπο παξαβάηεο ηεο παξαγξάθνπ 1.2, επηβάιινληαη πξφζηηκα: α.3.1 Γέθα ρηιηάδεο επξψ ( ) γηα ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο ζήκαλζεο εηαηξεηψλ εκπνξίαο γηα πεηξειαηνεηδή πξντφληα, γηα ηα νπνία ν θάηνρνο άδεηαο ιηαληθήο εκπνξίαο ιεηηνπξγεί σο αλεμάξηεην πξαηήξην (Α.Π.). α.3.2 Γέθα ρηιηάδεο επξψ ( ) αλά αληιία γηα ηνπνζέηεζε δηαθξηηηθψλ ζεκάησλ εηαηξεηψλ εκπνξίαο γηα ηα πξντφληα εθείλα γηα ηα νπνία νη θάηνρνη άδεηαο ιηαληθήο εκπνξίαο ιεηηνπξγνχλ σο αλεμάξηεηα πξαηήξηα (Α.Π.). α4. Πέληε ρηιηάδεο επξψ ( 5.000) γηα κε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο θαηφρνπ άδεηαο ιηαληθήο εκπνξίαο βάζεη ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ παξάγξαθν 1.3, ζηελ πεξίπησζε πνπ ιεηηνπξγεί σο Α.Π. α5. Πέληε ρηιηάδεο επξψ ( 5.000) γηα κε ζσζηή ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο πψιεζεο ιηπαληηθψλ απφ Αλεμάξηεην Πξαηήξην, βάζεη ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ παξάγξαθν 1.4. α6. Πέληε ρηιηάδεο επξψ ( 5.000) γηα κε ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ ή ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο Α.Π. ζηελ πηλαθίδα ηηκψλ ιηαληθήο πψιεζεο απφ θαηφρνπο άδεηαο ιηαληθήο εκπνξίαο πνπ δηαζέηνπλ θαη πγξαέξην θίλεζεο (AUTOGAS), βάζεη ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ παξάγξαθν 1.5. β. ηνπο παξαβάηεο ηεο παξαγξάθνπ 2: «Σήξεζε πηλαθίδσλ ιηαληθήο πψιεζεο πγξψλ θαπζίκσλ θαη πγξαεξίνπ θίλεζεο απφ θαηφρνπο άδεηαο ιηαληθήο εκπνξίαο», επηβάιινληαη πξφζηηκα: β1. Υίιηα επξψ ( 1.000) αλά είδνο πσινχκελνπ θαπζίκνπ γηα κε ζσζηή αλαγξαθή ησλ ηηκψλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο παξαγξάθνπο 2.1 θαη 2.2. β2. Γχν ρηιηάδεο επξψ ( 2.000) αλά είδνο πσινχκελνπ θαπζίκνπ γηα κε αλαγξαθή ηεο ηηκήο θάπνηνπ απφ ηα πσινχκελα είδε θαπζίκσλ νχηε ζηελ 13

14 πηλαθίδα νχηε ζηελ αληιία. β3. Γχν ρηιηάδεο επξψ ( 2.000) γηα κε αλάξηεζε δηαθνξεηηθήο πηλαθίδαο κε ηηο ηηκέο ιηαληθήο πψιεζεο πεηξειαίνπ γηα ζέξκαλζε ζην ρψξν ηνπ θαηαλαισηή, βάζεη ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ παξάγξαθν 2.3. γ. ηνπο παξαβάηεο ηεο παξαγξάθνπ 3: «Σνπνζέηεζε πηλαθίδσλ», επηβάιιεηαη πξφζηηκν πέληε ρηιηάδσλ επξψ ( 5.000), γηα κε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηεο αλαξηεκέλεο πηλαθίδαο κε βάζε ηα πξνβιεπφκελα. δ. ηνπο παξαβάηεο ηεο παξαγξάθνπ 4: «Σξφπνο αλαγξαθήο ιηαληθψλ ηηκψλ πψιεζεο», επηβάιινληαη δη-νηθεηηθά πξφζηηκα: δ1. Υίιηα επξψ ( 1.000) αλά είδνο πσινχκελνπ θαπζίκνπ γηα κε ζσζηή αλαγξαθή ησλ ελδείμεσλ/ηηκψλ βάζεη ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηα ζεκεία 4.1, 4.3 θαη 4.4. δ2. Γχν ρηιηάδεο επξψ ( 2.000) αλά είδνο πσινχκελνπ θαπζίκνπ γηα κε ηήξεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ παξάγξαθν 4.2 αλαθνξηθά κε πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο. ΕΝΟΣΗΣΑ ΤΓΡΑ ΚΑΤΙΜΑ ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΙΜΧΝ Άπθπο 116 Τποσπεώζειρ διακινηηών ςγπών καςζίμυν και πεηπελαίος για θέπμανζη 1. Πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ, πνπ δηαζέηνπλ ζηελ θαηαλάισζε πγξά θαχζηκα κε ηξνπνπνηεκέλεο, ζε ζρέζε κε ηηο ειάρηζηεο επηβαιιφκελεο βάζεη λνκνζεζίαο πξνδηαγξαθέο, ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ παξάιιεια νπσζδήπνηε θαη ην αληίζηνηρν θαχζηκν κε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο. 2. Απαγνξεχεηαη απφ νπνηνλδήπνηε ε δηάζεζε πεηξειαίνπ γηα ζέξκαλζε ή θαη πεηξειαίνπ λαπηηιίαο (απηνχζην ή ζε αλάκεημε) σο πεηξέιαην θηλήζεσο. 3. Οη θάηνρνη άδεηαο ιηαληθήο εκπνξίαο πσιεηή πεηξειαίνπ γηα ζέξκαλζε θέξνπλ ηελ επζχλε γηα ηε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ πνπ εκπνξεχνληαη. Όζνη εμ' απηψλ δελ δηαζέηνπλ απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο θαη πξνκεζεχνληαη ηα πξντφληα απφ άιινπο θαηφρνπο άδεηαο πνπ δηαζέηνπλ απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, επζχλνληαη, καδί κε ηνπο δηαζέηνληεο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, γηα ηελ πνηφηεηα, ηε δηαθίλεζε θαη παξάδνζε ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο. 4. Γελ επηηξέπεηαη ε δηαθίλεζε πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ γηα ζέξκαλζε απφ θάηνρν άδεηαο ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ, πνπ έρεη ζχκβαζε απνθιεηζηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία εκπνξίαο θαη δηαλνκήο πεηξειαηνεηδψλ κε βπηηνθφξν απηνθίλεην πνπ θέξεη ην ζήκα ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφο ελεξγεί θαη σο θάηνρνο άδεηαο πσιεηή πεηξειαίνπ γηα ζέξκαλζε, θαηφπηλ ζρεηηθήο άδεηαο πνπ έρεη ιάβεη. 5. Γελ επηηξέπεηαη ε δηάζεζε λαπηηιηαθψλ θαπζίκσλ (πνπ απαιιάζζνληαη απφ ηνλ Δηδηθφ Φφξν Καηαλάισζεο) ηα νπνία βξίζθνληαη ζε ρψξνπο ζε θαηάζηαζε ΣΡΑΝΕΗΣ, απφ θάηνρν άδεηαο ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ ή απφ θάηνρν άδεηαο πσιεηή πεηξειαίνπ γηα ζέξκαλζε. 6. Γελ επηηξέπεηαη ε δηάζεζε πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ απφ: α. Κάηνρν άδεηαο ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ ζε άιιν θάηνρν άδεηαο ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ. β. Κάηνρν άδεηαο ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ ζε θάηνρν άδεηαο πσιεηή πεηξειαίνπ γηα ζέξκαλζε, κε ή ρσξίο ίδηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο. γ. Κάηνρν άδεηαο πσιεηή πεηξειαίνπ γηα ζέξκαλζε, αλεμάξηεηα αλ δηαζέηεη ή φρη απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, ζε θάηνρν άδεηαο ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ 14

15 θαπζίκσλ ή θάηνρν άδεηαο πσιεηή πεηξειαίνπ γηα ζέξκαλζε κε ίδηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο. 7. ηνπο παξαβάηεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ επηβάιινληαη δηνηθεηηθά πξφζηηκα σο εμήο: α. Πέληε ρηιηάδεο επξψ ( 5.000) αλά είδνο θαπζίκνπ γηα παξάβαζε ηεο παξαγξάθνπ 1. β. Γέθα πέληε ρηιηάδεο επξψ ( ) ζηνπο παξαβάηεο ηεο παξαγξάθνπ 2. γ. Γέθα πέληε ρηιηάδεο επξψ ( ) ζηνπο παξαβάηεο ηεο παξαγξάθνπ 4. δ. Δίθνζη ρηιηάδεο επξψ ( ) ζηνπο παξαβάηεο ηεο παξαγξάθνπ 5. ε. Γέθα πέληε ρηιηάδεο επξψ ( ) ζηνπο παξαβάηεο ηεο παξαγξάθνπ 6. Άπθπο 117 Παπάδοζη ςγπών καςζίμυν ππορ ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν 1. Ζ παξάδνζε ησλ πγξψλ θαπζίκσλ πξνο ηα πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ γίλεηαη ππνρξεσηηθά κέζσ ζθξαγηζκέλσλ δηακεξηζκάησλ ησλ βπηηνθφξσλ, κε ηα νπνία γίλεηαη ε δηαθίλεζε απηψλ. 2. Ζ ζθξάγηζε ησλ παξαπάλσ δηακεξηζκάησλ ζα γίλεηαη θαηά ηε θφξησζε ηνπ βπηηνθφξνπ, κε επζχλε ησλ εηαηξεηψλ δηχιηζεο ή ησλ εηαηξεηψλ εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ θαη κε εηδηθή ζθξαγίδα πνπ ζα εμαζθαιίδεη ην απαξαβίαζην ηνπ δηακεξίζκαηνο ηνπ βπηίνπ. Σα ζεκεία ζθξάγηζεο είλαη ηα ζηφκηα πιήξσζεο ησλ δηακεξηζκάησλ ηνπ βπηηνθφξνπ, νη αλζξσπνζπξίδεο θαη νη αληίζηνηρνη θξνπλνί εθξνήο. 3. Γηα ηε ζθξάγηζε ρξεζηκνπνηνχληαη ζθξαγίδεο κηαο ρξήζεσο, εληειψο δηαθξηηέο απφ εθείλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζθξάγηζε ησλ δηαηάμεσλ ξχζκηζεο ηνπ φγθνπ ησλ αληιηψλ θαη ησλ δεηγκάησλ θαπζίκσλ, κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: α. Τιηθφ θαηαζθεπήο εμ' νινθιήξνπ απφ πιαζηηθφ ή κεηαιιηθφ πιηθφ ή ζπλδπαζκφ ηνχησλ. β. Έκβιεκα ή ζήκα ή επηγξαθή ηεο εηαηξείαο. γ. Κσδηθφ: θάζε ζθξαγίδα ζα είλαη αλεμίηεια αξηζκεκέλε κε έλαλ εμαςήθην ηνπιάρηζηνλ αξηζκφ. δ. Λεηηνπξγία: θάζε ζθξαγίδα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε ψζηε ε απνζθξάγηζή ηεο λα γίλεηαη κφλν κε θαηαζηξνθή ηεο (κίαο ρξήζεσο) ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ην απαξαβίαζην. 4. Γηα ηηο παξαπάλσ ζθξαγίζεηο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη δηαηάμεηο ζθξάγηζεο άιιεο ηερλνινγίαο, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηζνδχλακν απνηέιεζκα. 5. Οη πξαηεξηνχρνη ππνρξενχληαη, πξν ηεο παξαιαβήο ησλ πγξψλ θαπζίκσλ, λα ειέγρνπλ ην απαξαβίαζην θαη ηνπο αξηζκνχο ησλ ζθξαγίδσλ ησλ δηακεξηζκάησλ ηνπ βπηηνθφξνπ, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ παξαγγειία ηνπο, σο θαη ηελ πνζφηεηα ηνπ θαπζίκνπ πνπ πεξηέρεηαη ζηα δηακεξίζκαηα απηά, δηα ηνπ κεηξηθνχ θαλφλα (βέξγαο) ηνπ βπηηνθφξνπ. 6. Οη εηαηξείεο δηχιηζεο ή εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ ππνρξενχληαη λα παξαδίδνπλ πγξά θαχζηκα ζηα πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ ζε φγθν (ιίηξα) ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο, λα ρξεψλνπλ δε απηά κε αλαγσγή ηνπ φγθνπ ηνπο ζε ζεξκνθξαζία 15 C. 7. Ζ παξαπάλσ αλαγσγή ζα γίλεηαη κε βάζε ηε ζεξκνθξαζία θφξησζεο ηνπ θαπζίκνπ ζηα δηπιηζηήξηα ή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ. 8. ηα παξαζηαηηθά ζηνηρεία (δειηία απνζηνιήο, ηηκνιφγηα), πξέπεη λα αλαγξάθνληαη: 15

16 α. Ζ ψξα θφξησζεο. β. Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ θαπζίκνπ θαηά ηε θφξησζε, ζε βαζκνχο C. γ. Ο φγθνο ηνπ θαπζίκνπ ζε ιίηξα ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ θαπζίκνπ θαηά ηε θφξησζε. δ. Ο φγθνο ηνπ θαπζίκνπ ζε ιίηξα πνπ έρνπλ αλαρζεί ζε ζεξκνθξαζία 15 C. ε. Ζ ππθλφηεηα ηνπ θαπζίκνπ ζε ζεξκνθξαζία 15 C. δ. Οη αξηζκνί ησλ ζθξαγίδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην βπηίν. Άπθπο 118 Σήπηζη δεληίος διαδπομήρ από βςηιοθόπα ςγπών καςζίμυν 1. Σα βπηηνθφξα κεηαθνξάο πγξψλ θαπζίκσλ ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ θαζεκεξηλά δειηίν δηαδξνκήο πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηελ εηαηξεία θαη ηνλ νδεγφ ηνπ βπηηνθφξνπ πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζή ηνπ απφ ην ζεκείν θφξησζεο. ην δειηίν δηαδξνκήο αλαγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα νλνκαηεπψλπκα ή νη επσλπκίεο ησλ πειαηψλ γηα ηνπο νπνίνπο πξννξίδνληαη ηα θαχζηκα, θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, κε ηηο αθξηβείο δηεπζχλζεηο ηνπο, ην είδνο ηνπ θαπζίκνπ θαη νη πνζφηεηεο πνπ πξφθεηηαη λα παξαδνζνχλ. Αιιαγή ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο επηηξέπεηαη κφλν γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο θαη εθφζνλ απηφ αηηηνινγείηαη εγγξάθσο ζην δειηίν δηαδξνκήο. 2. Μεηά απφ θάζε παξάδνζε, αλαγξάθεηαη ζην δειηίν δηαδξνκήο ε ψξα αλαρψξεζεο ηνπ βπηηνθφξνπ θαη ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε. Σα ζηνηρεία απηά ππνγξάθνληαη απφ ηνλ πειάηε. 3. Σα ζηνηρεία ηνπ δειηίνπ δηαδξνκήο πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ κε εθείλα πνπ αλαγξάθνληαη ζηα ππάξρνληα ζηα ρέξηα ηνπ βπηηνθνξέα λφκηκα παξαζηαηηθά ζηνηρεία. Σα βπηηνθφξα Γ.Υ. δελ ππνρξενχληαη λα αλαγξάθνπλ ζην δειηίν δηαδξνκήο ηα ζηνηρεία πνπ εκθαίλνληαη ζηε θνξησηηθή. Απαγνξεχεηαη ε παξάδνζε ζε πειάηε θνξηίνπ πνπ δελ αλαγξάθεηαη ζην δειηίν δηαδξνκήο. 4. Παξάδνζε θνξηίνπ απφ ηνλ βπηηνθνξέα ζε πειάηε πνπ δελ αλαγξάθεηαη εμ αξρήο ζην δειηίν δηαδξνκήο επηηξέπεηαη κφλνλ εθ' φζνλ αλήθεη ζην δίθηπν δηαθίλεζεο ηεο ίδηαο ηεο εηαηξείαο ζηελ νπνία αλήθεη ην θαχζηκν θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζπληξέρεη πεξίπησζε δεινπκέλεο αηηηνινγεκέλεο αδπλακίαο παξαιαβήο απφ ηνλ αξρηθφ παξαιήπηε θαη εθ' φζνλ πξφθεηηαη γηα ζθξαγηζκέλα θαη κφλνλ δηακεξίζκαηα, άιισο ζα πξέπεη ην θνξηίν λα επηζηξέθεηαη ζην αξρηθφ ζεκείν θφξησζεο. 5. Σα ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ λένπ παξαιήπηε ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ νδεγφ ηνπ βπηηνθφξνπ ζην δειηίν δηαδξνκήο, κε έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηνπ ιφγνπ πνπ επέβαιε ηελ αιιαγή, ηεξνπκέλσλ θαη ησλ ινηπψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. Άπθπο 119 Εξοπλιζμόρ βςηιοθόπυν οσημάηυν μεηαθοπάρ ςγπών καςζίμυν για ηην ογκομέηπηζη ηυν ςγπών καςζίμυν 1. Όια αλεμαηξέησο ηα βπηηνθφξα απηνθίλεηα κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο πγξψλ θαπζίκσλ, γηα ηε κέηξεζε ηνπ φγθνπ ησλ κεηαθεξφκελσλ θαπζίκσλ, πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλα κε κεηξηθνχο θαλφλεο (βέξγεο). 2. Οη κεηξηθνί θαλφλεο βαζκνλνκνχληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή νγθνκέηξεζεο ηεο Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη θέξνπλ: α. κία ή πεξηζζφηεξεο βαζκνλνκεκέλεο θιίκαθεο, γηα θάζε έλα απφ ηα δηακεξίζκαηα ηνπ βπηηνθφξνπ απηνθηλήηνπ θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ δηακεξίζκαηνο, ζην νπνίν αληηζηνηρεί ε θάζε θιίκαθα θαη 16

17 β. ζηα δχν άθξα ηνπο εγράξαθηε ζθξάγηζε ηεο Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο πνπ δηελήξγεζε ηε βαζκνλφκεζε θαη νγθνκέηξεζε. 3. Σα βπηηνθφξα απηνθίλεηα ηεο παξ. 1 δχλαηαη λα είλαη εμνπιηζκέλα θαη κε ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ζηάζκεο, εγθεθξηκέλν απφ ηε Γ/ζε Μεηξνινγίαο, ηεο Γελ. Γξακ. Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. 4. ε πεξίπησζε δηαθνξάο ζηηο ελδείμεηο κεηαμχ ησλ σο άλσ δχν ζπζηεκάησλ (κεηξηθνχ θαλφλα θαη ειεθηξνληθνχ) επηθξαηεί ε έλδεημε ηνπ κεηξηθνχ θαλφλα (βέξγαο). 5. ε πεξίπησζε έιιεηςεο κεηξηθνχ θαλφλα (βέξγαο) ζπλνδεπφκελνπ απφ πξσηνθφιιν νγθνκέηξεζεο θαη πίλαθα βαζκνλφκεζεο, ή ζε πεξίπησζε χπαξμεο κεηξηθνχ θαλφλα (βέξγαο) άιινπ απφ ην λφκηκν, επηβάιιεηαη ζην δηαθηλεηή πξφζηηκν ε πεξίπησζε πνπ ν κεηξηθφο θαλφλαο (βέξγα) δελ θέξεη ηε ζθξάγηζε ηεο σο άλσ παξ. 2β. επηβάιιεηαη ζην δηαθηλεηή πξφζηηκν ρηιίσλ επξψ (1.000 ). 7. ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ζηάζκεο ρσξίο ηε ζρεηηθή έγθξηζε ηεο σο άλσ παξ. 3 επηβάιιεηαη ζην δηαθηλεηή πξφζηηκν πέληε ρηιηάδσλ επξψ (5000 ). ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΕ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΙΜΧΝ Άπθπο 120 σημαηιζμόρ δειγμάηυν καηά ηη διακίνηζη ςγπών καςζίμυν 1. Καηά ηε δηαθίλεζε πγξψλ θαπζίκσλ απφ ηα δηπιηζηήξηα κέρξη θαη ηνλ ηειηθφ παξαιήπηε ζε θάζε παξάδνζε θαη παξαιαβή (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θφξησζεο ησλ θαπζίκσλ απφ ηηο δεμακελέο ησλ εηαηξεηψλ εκπνξίαο ζηα βπηηνθφξα απηνθίλεηα κε πξννξηζκφ ηα πξαηήξηα), εθ' φζνλ ν έλαο απφ ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο ην απαηηήζεη, ζρεκαηίδεηαη ππνρξεσηηθά δείγκα εηο δηπινχλ, πνζφηεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) ιίηξνπ, θαηά ηνλ ηξφπν πνπ ε λνκνζεζία νξίδεη. 2. Σα δείγκαηα απηά ιακβάλνληαη απφ ηελ πνζφηεηα πνπ παξαδίδεηαη, ζθξαγίδνληαη κε ζθξαγίδεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ θαηά ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεηαη απφιπηα ην πεξηερφκελν ηνπο θαη θπιάζζνληαη απφ ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο. 3. Σα ζρεκαηηδφκελα δείγκαηα πξέπεη λα έρνπλ ηηο παξαθάησ ελδείμεηο: α. Σα ζηνηρεία ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ. β. Σν είδνο θαπζίκνπ. γ. Σελ πνζφηεηα ηνπ θαπζίκνπ. δ. Σνλ αξηζκφ ηηκνινγίνπ πψιεζεο ηνπ θαπζίκνπ, εθ' φζνλ έρεη εθδνζεί ηέηνην, δηαθνξεηηθά ηνλ αξηζκφ ηνπ δειηίνπ απνζηνιήο. ε. Σελ νλνκαζία ή ηνλ ηίηιν ηεο εηαηξείαο εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη ην θαχζηκν. ζη Σελ εκεξνκελία δεηγκαηνιεςίαο. δ. Κάζε άιιε έλδεημε πνπ νη ελδηαθεξφκελνη θξίλνπλ ζθφπηκν λα πξνζζέζνπλ. 4. Σα ακνηβαία παξαδεθηά δείγκαηα κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο γηα εμέηαζε καδί κε ηελ αίηεζε επαλεμέηαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο κε θαλνληθψλ δεηγκάησλ. Ζ εμέηαζε ηνπο γίλεηαη ππνρξεσηηθά παξάιιεια κε ηελ εμέηαζε ησλ θαηά έθεζε δεηγκάησλ θαη ησλ δεηγκάησλ ηνπ βπηηνθφξνπ. 5. ηνπο παξαβάηεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ επηβάιινληαη δηνηθεηηθά πξφζηηκα σο εμήο: 17

18 α. Πέληε ρηιηάδεο επξψ ( 5.000) αλά είδνο θαπζίκνπ γηα άξλεζε απφδνζεο δείγκαηνο, βάζεη ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ παξάγξαθν 1. β. Υίιηα επξψ ( 1.000) αλά ζρεκαηηδφκελν δείγκα γηα έιιεηςε ελδείμεσλ δείγκαηνο, βάζεη ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ παξάγξαθν 2. γ. Δπηαθφζηα επξψ ( 700) αλά ζρεκαηηδφκελν δείγκα γηα ειιηπείο ελδείμεηο δείγκαηνο, βάζεη ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ παξάγξαθν 2. Άπθπο 121 σημαηιζμόρ δειγμάηυν από δεξαμενέρ ςγπών καςζίμυν ζηιρ εγκαηαζηάζειρ εηαιπειών ή διςλιζηηπίυν 1. ε θάζε πιήξσζε δεμακελήο θαπζίκσλ πνπ ηειεί ππφ θαζεζηψο εηδηθνχ θξαηηθνχ ειέγρνπ θαη βξίζθεηαη ζε εγθαηαζηάζεηο ρξήζεο εηαηξεηψλ εκπνξίαο πγξψλ θαπζίκσλ, πξηλ απφ ηε ζθξάγηζε ηεο δεμακελήο απφ ηα εληεηαικέλα θξαηηθά φξγαλα, ιακβάλεηαη αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ θαπζίκνπ ηεο δεμακελήο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο ηζρχνπζεο πεξί δεηγκαηνιεςίαο πγξψλ θαπζίκσλ δηαηάμεηο ηνπ Α.Υ. παξνπζία ησλ εληεηαικέλσλ θξαηηθψλ νξγάλσλ. Ζ δεηγκαηνιεςία είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηηο βελδίλεο θαη ην πεηξέιαην (θίλεζεο θαη γηα ζέξκαλζε). 2. Κάζε δείγκα ηνπνζεηείηαη ζε δνρείν πνπ ζθξαγίδεηαη κε εηδηθή ζθξαγίδα ηνπ άξζξνπ 117 θαη αξηζκείηαη κε εηδηθφ αξηζκφ. Ζ ζθξαγίδα θέξεη ην ζήκα ηεο εηαηξείαο. Σν δείγκα θπιάζζεηαη κε κέξηκλα θαη επζχλε ησλ εηαηξεηψλ επί ηξίκελν ηνπιάρηζηνλ ζε εηδηθφ πξνο ηνχην δηαηηζέκελν ρψξν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 3. ην δνρείν ηνπ δείγκαηνο πξνζαξηάηαη ζηαζεξή πηλαθίδα αζθαιηζκέλε νκνίσο κε ηελ παξαπάλσ ζθξαγίδα ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη: α. Ο θσδηθφο αξηζκφο ηεο δεμακελήο απφ φπνπ ιήθζεθε θαη ν εηδηθφο αξηζκφο ηνπ αληίζηνηρνπ δείγκαηνο. β. Ζ εκεξνκελία θαη ε αθξηβήο ψξα πιήξσζεο ηεο δεμακελήο θαη ιήςεο ηνπ δείγκαηνο. γ. Σν είδνο ηνπ θαπζίκνπ απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη ην δείγκα. δ. Ζ πνζφηεηα ηνπ θνξηίνπ ηεο δεμακελήο. ε θάζε θφξησζε βπηηνθφξνπ απφ ηηο δεμακελέο θαπ-ζίκσλ, ζηα θαηά λφκν εθδηδφκελα παξαζηαηηθά ζηνηρεία, αλαγξάθεηαη απαξαηηήησο θαη ν θσδηθφο ηαπηνπνίεζεο ηνπ δείγκαηνο ηνπ θνξηίνπ, πνπ πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε θαη ηνλ θσδηθφ ηεο δεμακελήο. 4. Ζ ππνρξέσζε ιήςεο δείγκαηνο θαη δηαηήξεζήο ηνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 1, ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε δεμακελψλ ησλ δηπιηζηεξίσλ, απφ ηηο νπνίεο γίλεηαη θφξησζε απεπζείαο ζε βπηηνθφξα ζε ζεκείν θφξησζεο εληφο ησλ δηπιηζηεξίσλ. Ο θσδηθφο ηνπ αληίζηνηρνπ δείγκαηνο ηνπ θνξηίνπ ηεο δεμακελήο ησλ δηπιηζηεξίσλ, απφ φπνπ θνξηψζεθε ην βπηηνθφξν, γλσζηνπνηείηαη ζηελ εηαηξεία ε νπνία ππνρξενχηαη λα ηνλ αλαγξάθεη ζηα εθδηδφκελα απ' απηήλ παξαζηαηηθά ζηνηρεία. 5. ηε ζηαζεξή πηλαθίδα ηνπ δνρείνπ θάζε δείγκαηνο ζπλππνγξάθνπλ νη θξαηηθνί ππάιιεινη θαη ν εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο ή ηνπ δηπιηζηεξίνπ πνπ παξέζηεζαλ ζηε δεηγκαηνιεςία. 6. Δθφζνλ δείγκα θαπζίκνπ βξεζεί κε θαλνληθφ, ε εηαηξεία εκπνξίαο κπνξεί λα πξνζθνκίζεη ην δείγκα απηφ πξνο ζπλεμέηαζε κε ην θαηά έθεζε δείγκα ζε ζπλδπαζκφ κε ην δείγκα ηνπ βπηηνθφξνπ. Δάλ ην δείγκα πξνέξρεηαη απφ θνξηίν πνπ ιήθζεθε κε απεπζείαο θφξησζε απφ ηα δηπιηζηήξηα, ελεκεξψλνληαη ακειιεηί απφ ηελ εηαηξεία ηα δηπιηζηήξηα. 18

19 Άπθπο 122 σημαηιζμόρ δειγμάηυν καηά ηην παπάδοζη ςγπών καςζίμυν ζε ππαηήπια ςγπών καςζίμυν 1. Οη εηαηξείεο εκπνξίαο θαη δηαλνκήο πεηξειαηνεηδψλ, ζηελ πεξίπησζε παξάδνζεο πγξψλ θαπζίκσλ κε βπηηνθφξα πνπ αλήθνπλ ζε απηέο, ππνρξενχληαη λα παξαδίδνπλ ζηνπο θαηφρνπο άδεηαο ιηαληθήο εκπνξίαο ζε θάζε παξάδνζε δείγκα απφ απηά. ε πεξίπησζε πνπ ε κεηαθνξά θαη ε παξάδνζε γίλεηαη απφ εηαηξείεο κεηαθνξψλ πγξψλ θαπζίκσλ ηελ παξαπάλσ ππνρξέσζε έρνπλ νη κεηαθνξείο. 2. Σν δείγκα απηφ, πνζφηεηαο ελφο (1) ιίηξνπ ηνπιάρηζηνλ, ιακβάλεηαη θαηά ηελ εθθφξησζε ηνπ θαπζίκνπ ζηηο δεμακελέο ηνπ πξαηεξίνπ απφ ην ζσιήλα εθξνήο ηνπ βπηηνθφξνπ, νπσζδήπνηε κεηά ηε δίνδν ησλ πξψησλ είθνζη (20) ιίηξσλ θαη ηνπνζεηείηαη ζε δνρείν αλάινγεο ρσξεηηθφηεηαο (απφ ιεπθνζίδεξν ή απφ άιιν πιηθφ θαηάιιειν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ελαξκνληζκέλα πξφηππα) ην νπνίν ζθξαγίδεηαη κε ζθξαγίδα ηνπ ηχπνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 117 ηεο παξνχζαο. ε θάζε δείγκα ηνπνζεηείηαη πηλαθίδα πνπ αζθαιίδεηαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν κε ηελ παξαπάλσ ζθξαγίδα, ε νπνία ππνγξάθεηαη απφ ηνλ κεηαθνξέα πνπ παξαδίδεη ην θαχζηκν θαη ηνλ πξαηεξηνχρν πνπ ην παξαιακβάλεη θαη έρεη ηηο εμήο ελδείμεηο: α. Γείγκα βπηηνθφξνπ θαπζίκνπ β. Δίδνο θαπζίκνπ γ. Παξαιεθζείζα πνζφηεηα δ. Ολνκαζία ή ηίηινο ηεο εηαηξείαο εκπνξίαο θαη δηαλνκήο πεηξειαηνεηδψλ απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη ην θαχζηκν. ε. Όλνκα ηνπ παξαιήπηε πξαηεξηνχρνπ θαη δηεχζπλζή ηνπ. ζη. Ολνκαζία ή ηίηινο ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία αλήθεη ην βπηηνθφξν κεηαθνξάο ηνπ θαπζίκνπ. δ. Αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ βπηηνθφξνπ θαη φλνκα ηνπ νδεγνχ. ε. Αξηζκφο ηηκνινγίνπ πψιεζεο, εάλ έρεη εθδνζεί ηέηνην, δηαθνξεηηθά ηνπ δειηίνπ απνζηνιήο. ζ. Ζκεξνκελία δεηγκαηνιεςίαο. η. Ο αξηζκφο ηεο ζθξαγίδαο. 3. Οη πξαηεξηνχρνη πγξψλ θαπζίκσλ ππνρξενχληαη λα παξαιακβάλνπλ ην παξαπάλσ δείγκα θαη λα ην θπιάζζνπλ κέρξη λα εμαληιεζεί ε πνζφηεηα ηνπ θαπζίκνπ απφ ην νπνίν έρεη ιεθζεί. 4. ηα παξαζηαηηθά ζηνηρεία πψιεζεο ηνπ θαπζίκνπ (ηηκνιφγην πψιεζεο ή δειηίν απνζηνιήο) απφ ηηο εηαηξείεο εκπνξίαο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη: α. Οη αξηζκνί ησλ παξαδηδφκελσλ ζθξαγίδσλ γηα ηε ζθξάγηζε ησλ δεηγκάησλ βπηηνθφξνπ. β. Ο αξηζκφο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθαηνχρσλ παξαιεπηψλ. γ. Ζ ππθλφηεηα ηνπ παξαδηδφκελνπ θαπζίκνπ. Ζ παξάδνζε ησλ δεηγκάησλ πηζηνπνηείηαη ελππνγξάθσο επί ηνπ παξαζηαηηθνχ ζηνηρείνπ θαη απφ ηα δχν κέξε. 5. ηνπο παξαβάηεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ επηβάιινληαη πξφζηηκα σο εμήο: α. Πέληε ρηιηάδεο επξψ ( 5.000) αλά είδνο θαπζίκνπ γηα κε παξάδνζε δείγκαηνο, βάζεη ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ παξάγξαθν 1. β. Υίιηα επξψ ( 1.000) αλά ζρεκαηηδφκελν δείγκα γηα έιιεηςε ελδείμεσλ δείγκαηνο, βάζεη ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ παξάγξαθν 2. γ. Δπηαθφζηα επξψ ( 700) αλά ζρεκαηηδφκελν δείγκα γηα ειιηπείο ελδείμεηο δείγκαηνο, βάζεη ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ παξάγξαθν 2. 19

20 δ. Οθηαθφζηα επξψ ( 800) αλά παξαζηαηηθφ ζηνηρείν γηα έιιεηςε ζηνηρείσλ απφ ηα παξαζηαηηθά ζηνηρεία πψιεζεο, βάζεη ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ παξάγξαθν 4. Άπθπο 123 Έλεγσορ ποιόηηηαρ καςζίμος 1. Καηά ηηο δεηγκαηνιεςίεο πνπ δηελεξγνχλ νη Διεγθηηθέο Αξρέο ζε πγξά θαχζηκα ζηα πξαηήξηα ιηαληθήο πψιεζεο, ν θάηνρνο άδεηαο ιηαληθήο εκπνξίαο πγξψλ θαπζίκσλ πξέπεη λα παξαδίδεη ζηελ Αξρή πνπ δηελεξγεί ηε δεηγκαηνιεςία ην δείγκα ηνπ βπηηνθφξνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πνζφηεηα ηνπ θαπζίκνπ πνπ δεηγκαηίδεηαη, εθφζνλ ε δηαθίλεζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ Δηαηξεία Δκπνξίαο Πεηξειαηνεηδψλ ηνπ λ.3054/ Ζ Αξρή πνπ δηεμάγεη ηελ δεηγκαηνιεςία αλαξηά ζην δείγκα πνπ ηεο παξαδφζεθε απφ ην πξαηήξην πηλαθίδα κε ηελ έλδεημε «Γείγκα βπηηνθφξνπ θαπζίκνπ αληίζηνηρν πξνο ηνλ αξηζκφ, δείγκα.» (αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο θαη ην είδνο ηνπ θαπζίκνπ πνπ δεηγκαηίζζεθε απφ ηελ Αξρή). 3. Σν δείγκα απηφ δηαβηβάδεηαη ζην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο καδί κε ην δείγκα θαπζίκνπ πνπ ιακβάλεηαη απφ ηελ Διεγθηηθή Αξρή θαη πξνο ην νπνίν αληηζηνηρεί θαη ζα εμεηάδεηαη παξάιιεια κε ην δείγκα πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ θαηά έθεζε εμέηαζε. 4. ε πεξίπησζε πνπ νη ππφρξενη δελ παξαδίδνπλ ζηελ Αξρή ηα δείγκαηα ηεο παξαγξάθνπ 1 γίλεηαη εηδηθή κλεία γηα απηφ ζην Πξσηφθνιιν Γεηγκαηνιεςίαο. 5. ηνπο παξαβάηεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν πέληε ρηιηάδσλ επξψ ( 5.000), γηα κε παξάδνζε δείγκαηνο. Άπθπο 124 Σπόπορ δειγμαηολητίαρ ςγπών καςζίμυν 1. Καηά ηηο δεηγκαηνιεςίεο ησλ πγξψλ θαπζίκσλ, ιακβάλνληαη δχν δείγκαηα, έλα γηα ηελ Α' εμέηαζε θαη έλα γηα ηε Β' εμέηαζε θαζψο επίζεο παξαιακβάλεηαη ην δείγκα βπηηνθφξνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 123 ηεο παξνχζαο, ηα νπνία απνζηέιινληαη κεηά ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ ζηελ αξκφδηα Υεκηθή Τπεξεζία. 2. Ο ηχπνο (π.ρ. πιαζηηθή, κεηαιιηθή θ.ιπ.) ην ρξψκα θαη νη αξηζκνί ησλ ζθξαγίδσλ ησλ δεηγκάησλ θαζψο θαη ν αξηζκφο ηεο ζθξαγίδαο ηνπ δείγκαηνο βπηηνθφξνπ ζεκεηψλνληαη ζην πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςίαο. Αληίγξαθν ηνπ πξσηνθφιινπ δεηγκαηνιεςίαο, ζην νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, δίδεηαη ζηνλ θάηνρν ηνπ δείγκαηνο. 3. Καηά ηηο δεηγκαηνιεςίεο ησλ πγξψλ θαπζίκσλ ν θάηνρνο ηνπ δείγκαηνο ζα δειψλεη εγγξάθσο ζην πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςίαο αλ επηζπκεί ή φρη ηελ θαη' έθεζε εμέηαζε ηνπ δεχηεξνπ δείγκαηνο, ζε θαηαθαηηθή δε πεξίπησζε λα αλαγξάθεη ην νλνκαηεπψλπκν, ηε δηεχζπλζε θαη ην ηειέθσλν ή ην fax ηνπ ηδηψηε ρεκηθνχ, πνπ επηζπκεί λα παξίζηαηαη θαηά ηελ επαλεμέηαζε ή φηη δελ επηζπκεί ηελ παξνπζία ηδηψηε ρεκηθνχ. 4. Οη πξνκεζεχηξηεο εηαηξείεο θαη νη κεηαθνξείο πγξψλ θαπζίκσλ κπνξνχλ, εθφζνλ ην επηζπκνχλ, λα αλαγξαθνχλ ζηα ηηκνιφγηα πσιήζεσο, φηη ζε πεξίπησζε κε θαλνληθνχ δείγκαηνο, επηζπκνχλ ηελ θαη' έθεζε εμέηαζε ηνπ ελ ιφγσ δείγκαηνο παξνπζία ή κε ηδηψηε ρεκηθνχ εθπξνζψπνπ ησλ, ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθνπλ ην νλνκαηεπψλπκν, ηε δηεχζπλζε θαη ην ηειέθσλν ή ην fax. 5. Οη δεηγκαηίδνπζεο Αξρέο ζα παξαδίδνπλ εληφο ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ ην αξγφηεξν ηα ιακβαλφκελα ππ' απηψλ δείγκαηα ζηηο πιεζηέζηεξεο Υεκηθέο Τπεξεζίεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα. 20

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΡΟΛΟΓΙΑ Αξηζ. Πξση.: Φ2-1071/22-11-2010 Σαρ. Γ/ζε: Πι. Κάληγγνο 20 ΣΚ: 101 81 Αζήλα Πιεξνθ.: Γ. Γαδ Σει.: 210-3893000 Fax: 210-3301789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β')

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') Θέμα : «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΟΓΩΛ. 'Δρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ»

ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ» ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ» ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Π.Δ.Κ.Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡ/ΝΣΟ Γ/ΝΗ Δ.Α.Ρ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣ. & ΔΞ. ΚΑΤΔΩΝ Σατ. Γ/λζε: Παηεζίωλ 147 Σατ. Κώδηθας: 11 51 Αζήλα Πιεροθορίες: Οδ. Γωγούζος ΣΗΛ.: 10-8646777 FAX: 10-8646939

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (1643/Β /14-10-2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ A.T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : κ. ΚΔΡΔΝΙΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΙΜΙΣΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

O λένο Αγνξαλνκηθόο Κώδηθαο γηα ηα θξενπσιεία

O λένο Αγνξαλνκηθόο Κώδηθαο γηα ηα θξενπσιεία O λένο Αγνξαλνκηθόο Κώδηθαο γηα ηα θξενπσιεία Καλφλεο Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.) Αξηζκ. Α2 861 (ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ ΕΔΩΔΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα