1. Τιµολόγηση φυσικού αερίου και ο ρόλος της ΡΑΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Τιµολόγηση φυσικού αερίου και ο ρόλος της ΡΑΕ"

Transcript

1 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ.: Fax: Web: Αθήνα, 03/05/2004 Προς: Θέµα: Τιµολόγια Φυσικού Αερίου ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. Κοινοποίηση: Σχετικά: Το από έγγραφό σας µε Α.Π. ΡΑΕ Ι-15274/ Κωδικός : O-6521 Σελίδες : 10 Αγαπητέ κ., Σχετικά µε το ανωτέρω θέµα και τα συγκεκριµένα ερωτήµατα που θέσατε µε το σχετικό, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ως εξής: 1. Τιµολόγηση φυσικού αερίου και ο ρόλος της ΡΑΕ Η διανοµή φυσικού αερίου στην περιοχή της Αττικής διέπεται από τους όρους της σχετικής Άδειας ιανοµής Φυσικού Αερίου, η οποία χορηγήθηκε στην ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. το Νοέµβριο του έτους 2001 µε την 1/18887/Φ.Ε.Κ. Β 1521/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας έχει εκ του νόµου αρµοδιότητα ελέγχου της τήρησης των όρων της άδειας διανοµής φυσικού αερίου όλων των ΕΠΑ. Μεταξύ άλλων, η ΡΑΕ έχει σαφείς αρµοδιότητες σχετικά µε τον έλεγχο των τιµολογίων ώστε αυτά να είναι διαφανή και ανακοινώσιµα, ανταγωνιστικά ως προς τα υποκαθιστάµενα καύσιµα και να µην δηµιουργούν διακρίσεις εις βάρος συγκεκριµένων κατηγοριών καταναλωτών. Επίσης, η ΡΑΕ έχει αρµοδιότητα ελέγχου των ετήσιων εσόδων των ΕΠΑ, τα οποία δεν µπορούν να υπερβούν ένα προκαθορισµένο στην Άδεια ιανοµής όριο προκειµένου να µην υφίσταται κατάχρηση εις βάρος των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό, και παρά το γεγονός ότι η ΡΑΕ έχει αρµοδιότητα ελέγχου αλλά όχι κατάρτισης των τιµολογίων των ΕΠΑ, η ΡΑΕ συνεργάστηκε µε όλες τις ΕΠΑ για το θέµα αυτό. Αποτέλεσµα της συνεργασίας, υπήρξε και η κατάρτιση των εν λόγω τιµολογίων θέρµανσης. Τα συγκεκριµένα τιµολόγια σαφώς καλύπτουν τις απαιτήσεις της άδειας διανοµής φυσικού αερίου περί διαφάνειας, µη-διάκρισης και ανταγωνιστικότητας σε σχέση µε τα υποκαθιστάµενα καύσιµα, αφού επιτυγχάνεται µείωση του κόστους θέρµανσης κατά περίπου 20% σε σχέση µε το πετρέλαιο θέρµανσης, όπως αναλύεται στη συνέχεια. Επίσης, η ΡΑΕ ελέγχει συνεχώς τον τρόπο εφαρµογής

2 των τιµολογίων και όλες τις παραµέτρους που υπεισέρχονται στον προσδιορισµό της τελικής τιµής καταναλωτή. Σχετικά µε την παρατήρησή σας περί συνεχούς αύξησης της τιµής του φυσικού αερίου για θέρµανση, θα θέλαµε να επισηµάνουµε ότι η τιµή του φυσικού αερίου αυξοµειώνεται βάσει της τιµής του πετρελαίου, διατηρώντας σταθερό ποσοστό έκπτωσης σε σχέση µε την τιµή αυτή, όπως επεξηγείται στο σηµείο 4 της παρούσας επιστολής. Οι τιµές των 70 δρχ/κ.µ., 90 δρχ/κ.µ., 130 δρχ/κ.µ. που αναφέρετε στην επιστολή σας αποτελούσαν τιµολόγια του προηγούµενου διανοµέα φυσικού αερίου στην περιοχή της Αττικής (Ε Α Αττικής Α.Ε.) και δεν σχετίζονται µε την υφιστάµενη τιµολογιακή πολιτική της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. Σχετικά µε την «κοστολογική ανάλυση» που αναφέρετε στην επιστολή σας, θα θέλαµε να σας πληροφορήσουµε ότι η τιµή του φυσικού αερίου που προµηθεύεται η χώρα βάσει διακρατικών συµφωνιών, βασίζεται αποκλειστικά στις τιµές των πετρελαιοειδών προϊόντων και αναπροσαρµόζεται περιοδικά βάσει των τιµών αυτών. Η δε συντριπτική πλειοψηφία των συµβάσεων προµήθειας φυσικού αερίου σε διακρατικό επίπεδο στην Ευρώπη είναι, µέχρι σήµερα, αυτού του τύπου. Κατά συνέπεια, το βασικό στοιχείο κόστους που λαµβάνεται υπόψη κατά την τιµολόγηση (δηλαδή το κόστος της πρώτης ύλης) συσχετίζεται µε την τιµή των ανταγωνιστικών καυσίµων, δηλαδή των πετρελαιοειδών προϊόντων. Εποµένως, η συσχέτιση της τελικής τιµής του φυσικού αερίου µε την τιµή του πετρελαίου στα τιµολόγια της ΕΠΑ Αττικής είναι σύµφωνη µε την άδεια διανοµής φυσικού αερίου, ενσωµατώνει στοιχεία κόστους και σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί καταχρηστική τιµολόγηση. Τέλος, από στοιχεία τιµών φυσικού αερίου για οικιακή χρήση σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες κατά το διάστηµα εκέµβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 (συνηµµένο 1), προκύπτει ότι η τιµή του φυσικού αερίου στις χώρες αυτές είναι κατά µέσο όρο 50% υψηλότερη από την αντίστοιχη τιµή του τιµολογίου θέρµανσης της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. Παρά το γεγονός ότι οι τιµές αυτές αντιστοιχούν πράγµατι σε µέσο κατά κεφαλήν εισόδηµα µεγαλύτερο από το αντίστοιχο ελληνικό, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι περισσότερες από τις χώρες αυτές αποτελούν ώριµες αγορές φυσικού αερίου, µε δίκτυα διανοµής που έχουν σε µεγάλο βαθµό αποσβεστεί. Στην Ελλάδα, η διανοµή φυσικού αερίου στη χώρα βρίσκεται σε πολύ πρώιµο στάδιο, µε χαµηλή κατανάλωση φυσικού αερίου και συνεχιζόµενες επενδύσεις επέκτασης του δικτύου διανοµής στις πόλεις. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την διανοµή φυσικού αερίου στην Ελλάδα και τη σύγκριση µε Ευρωπαϊκές χώρες, τις αρµοδιότητες της ΡΑΕ και ζητήµατα τιµολογιακής πολιτικής παρέχονται στην έκθεση της ΡΑΕ σχετικά µε την διείσδυση του φυσικού αερίου στα αστικά κέντρα, η οποία δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και την οποία επισυνάπτουµε προς ενηµέρωσή σας. 2. Χρέωση Ισχύος και «Ενοίκιο Μετρητή» Όπως προαναφέρθηκε, η Άδεια ιανοµής Φυσικού Αερίου χορηγήθηκε στην ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. το Νοέµβριο του έτους Έως τότε, η διανοµή φυσικού αερίου στην Αττική πραγµατοποιείτο από την Εταιρία ιανοµής Αερίου (Ε Α) Αττικής Α.Ε. και µετέπειτα µέτοχο σε ποσοστό 51% της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. Το συνηµµένο στην επιστολή σας τιµολόγιο παροχής φυσικού αερίου από 12/11/2001 έως 11/01/2002 προφανώς βασίζεται στις χρεώσεις της Ε Α Αττικής Α.Ε., στις οποίες περιλαµβανόταν αναλογική χρέωση για θέρµανση 90 δρχ/κ.µ. ή 0,2641 /κ.µ. προ-φπα και πάγια χρέωση ή «ενοίκιο µετρητή» κυµαινόµενο από 450 δρχ. έως δρχ. ανά µήνα αναλόγως της εγκατεστηµένης ισχύος της σύνδεσης, όπως προκύπτει από τα τότε τιµολόγια της Ε Α Αττικής Α.Ε. που βρίσκονται ακόµα αναρτηµένα στην σχετική ιστοσελίδα και επισυνάπτουµε προς διευκόλυνσή σας (συνηµµένο 2). Η ΕΠΑ Αττικής εφάρµοσε νέα τιµολόγια από το έτος 2003, τα οποία εγκρίθηκαν από τη ΡΑΕ. Τα τιµολόγια αυτά αποτελούνται από αναλογική συνιστώσα η οποία µεταβάλλεται ανά δίµηνο αναλόγως της τιµής του πετρελαίου θέρµανσης όπως αναλύεται στο σηµείο 4 κατωτέρω και -2 -

3 χρέωση ισχύος αναλόγως της εγκατεστηµένης ισχύος (µέγιστης παροχής) κάθε σύνδεσης, η οποία προφανώς αντικαθιστά το «ενοίκιο µετρητή» που είχε επιβάλλει η Ε Α Αττικής. Η κατάρτιση διωνυµικών τιµολογίων (δηλαδή τιµολογίων που περιλαµβάνουν µεταβλητή και σταθερή χρέωση) αποτελεί την πλέον συνήθη πρακτική διεθνώς και ρητώς επιτρέπεται από την Άδεια ιανοµής Φυσικού Αερίου που έχει χορηγηθεί στην ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. (άρθρο 4.2.7). Η χρέωση ισχύος έχει σκοπό την κάλυψη πάγιων στοιχείων κόστους που σχετίζονται µε την παροχή φυσικού αερίου όπως η καταµέτρηση της κατανάλωσης και η έκδοση τιµολογίων και αποτελεί πολύ µικρό ποσοστό (µικρότερο του 5%) της συνολικής ετήσιας χρέωσης για την παροχή φυσικού αερίου σε µία τυπική εγκατάσταση. Εν κατακλείδι, σε σχέση µε το ερώτηµά σας, το «ενοίκιο µετρητή» αποτελούσε τιµολογιακή πολιτική του προηγούµενου διανοµέα φυσικού αερίου στην περιοχή της Αττικής. Σήµερα εφαρµόζεται χρέωση ισχύος, η δυνατότητα για την χρήση της οποίας παρέχεται από την Άδεια ιανοµής Φυσικού Αερίου της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. Παρεµπιπτόντως σας πληροφορούµε ότι κατόπιν συνεννοήσεως της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. µε το αρµόδιο για το θέµα Υπουργείο Οικονοµικών, ο ΦΠΑ της χρέωσης ισχύος θα µειωθεί από 18% σε 8%. 3. Συντελεστής µετατροπής κυβικού µέτρου φυσικού αερίου σε kwh Ανωτέρας Θερµογόνου ύναµης (ΑΘ ) Το δίκτυο διανοµής στην περιοχή της Αττικής τροφοδοτείται µε φυσικό αέριο το οποίο αποτελεί µίγµα: 1. Φυσικού αερίου προερχόµενου από τη Ρωσία µέσω αγωγού, µε τυπική ΑΘ 11,05 kwh/κ.µ. και 2. Φυσικού αερίου προερχόµενου από την Αλγερία υπό µορφή υγροποιηµένου φυσικού αερίου, µε τυπική ΑΘ 11,80 kwh/κ.µ. Η σύσταση του µίγµατος δεν είναι σταθερή και εξαρτάται από τις παραλαβές υγροποιηµένου φυσικού αερίου αλλά και από τη διαχείριση των συµβάσεων προµήθειας της ηµόσιας Επιχείρησης Αερίου ( ΕΠΑ Α.Ε.), η οποία είναι ο προµηθευτής της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. Συνεπώς, η θερµογόνος δύναµη του φυσικού αερίου που φτάνει στις εγκαταστάσεις των καταναλωτών µεταβάλλεται συνεχώς. εδοµένου ότι οι απλοί µετρητές που χρησιµοποιούνται για οικιακή χρήση είναι ογκοµετρικοί και όχι θερµιδοµετρικοί και προκειµένου να υπάρχει µία αντικειµενική βάση για την µετατροπή των µετρούµενων κ.µ. σε ενέργεια, χρησιµοποιείται ως συντελεστής ο µέσος όρος των µηνιαίων τιµών ανώτερης θερµογόνου δύναµης, όπως µετρήθηκαν στα σηµεία παραλαβής του αερίου από την ΕΠΑ Α.Ε. και ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. κατά το προηγούµενο έτος. Η δε δυνατότητα χρήσης µέσων τιµών ΑΘ από την εταιρία διανοµής για την τιµολόγηση καταναλωτών που δεν διαθέτουν θερµιδοµετρικούς µετρητές παρέχεται από την Άδεια ιανοµής Φυσικού Αερίου (άρθρο 2.5). Όπως ορθά παρατηρείτε στην επιστολή σας ο συντελεστής µετατροπής µεταβλήθηκε από 11,30 kwh/κ.µ. κατά το έτος 2001 σε 11,36 kwh/κ.µ. το έτος 2003 και 11,40 kwh/κ.µ. το έτος 2004 (µεταβολή ,9%). Οι µεταβολές αυτές αντικατοπτρίζουν ακριβώς τις µεταβολές στη σύσταση του µίγµατος αερίου µε το οποίο τροφοδοτείται το δίκτυο διανοµής της Αττικής και σε καµία περίπτωση δεν πρόκειται για αυθαίρετες και αδικαιολόγητες αυξήσεις, όπως αναφέρετε στην επιστολή σας. Επισυνάπτουµε προς ενηµέρωσή σας (συνηµµένο 3) τις µέσες µηνιαίες τιµές ανώτερης θερµογόνου δύναµης όπως προκύπτουν από τα στοιχεία των τιµολογίων της ΕΠΑ Α.Ε. (κρατικός προµηθευτής αερίου) προς την ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. κατά το έτος 2003, από τα οποία επιβεβαιώνεται ότι ο συντελεστής µετατροπής είναι αυτός που περιγράφεται στα τιµολόγια της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε., δηλ. 11,3984 kwh ΑΘ /κ.µ. -3 -

4 4. Ανταγωνιστικότητα φυσικού αερίου έναντι πετρελαίου Το τιµολόγιο θέρµανσης της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. αποτελείται από µία πάγια (χρέωση ισχύος) και µία αναλογική συνιστώσα. Η αναλογική συνιστώσα του τιµολογίου αναπροσαρµόζεται ανά δίµηνο βάσει της τιµής του πετρελαίου θέρµανσης κατά το προηγούµενο δίµηνο. Η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κάθε διµήνου υπολογίζεται από τις τιµές διυλιστηρίου, στις οποίες προστίθενται όλες οι νόµιµες προσαυξήσεις, ένα εύλογο περιθώριο κέρδους των εταιριών εµπορίας πετρελαιοειδών και των διανοµέων πετρελαίου θέρµανσης, ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ (18%). Η τιµή του φυσικού αερίου υπολογίζεται µε την εφαρµογή έκπτωσης 20% επί της τελικής τιµής του πετρελαίου θέρµανσης που προκύπτει σύµφωνα µε την παραπάνω µεθοδολογία, λαµβάνοντας υπόψη την διαφορά στην απόδοση ενός λέβητα κατά την καύση φυσικού αερίου σε σύγκριση µε την καύση πετρελαίου (απόδοση λέβητα 91% και 86% αντίστοιχα). Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου από τη ΡΑΕ όλων των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του τιµολογίου θέρµανσης της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε., ο Πίνακας 1 παρουσιάζει την τιµή πετρελαίου θέρµανσης που προκύπτει από την ανωτέρω µεθοδολογία και την αντίστοιχη τιµή φυσικού αερίου για τα έτη 2003 και Πίνακας 1: Προσδιορισµός αναλογικής συνιστώσας τιµολογίου θέρµανσης της ΕΠΑ Αττικής (τελικές τιµές µε ΦΠΑ) ίµηνο Τιµολόγησης Τιµή Πετρελαίου Θέρµανσης προηγούµενου διµήνου ( /λίτρο) Τιµή Πετρελαίου Θέρµανσης προηγούµενου διµήνου ( /MWh) Έκπτωση (%) Τιµή Φυσικού Αερίου ( /MWh) Ιαν-Φεβ ,356 33,94-20% 27,00 Μαρ-Απρ ,398 37,87-20% 30,24 Μαι-Ιουν ,389 37,09-20% 29,68 Ιουλ-Αυγ Σεπ-Οκτ Νοε- εκ ,345 32,90-20% 26,32 Ιαν-Φεβ ,351 33,45-20% 26,76 Μαρ-Απρ ,338 32,22-20% 25,78 Σηµειώνεται ότι η ανώτερη θερµογόνος δύναµη του πετρελαίου θέρµανσης είναι 10,5 kwh/λίτρο. Προκειµένου να τεκµηριωθεί περαιτέρω η διαφορά τιµής µεταξύ των δύο καυσίµων και δεδοµένης της δίµηνης χρονικής υστέρησης στην συσχέτιση της τιµής του φυσικού αερίου µε την τιµή του πετρελαίου, συγκρίνεται το συνολικό κόστος για θέρµανση κατά τη διάρκεια ενός έτους µε χρήση φυσικού αερίου και πετρελαίου, βάσει των πραγµατικών τιµών πετρελαίου που διαµορφώνονται από την λιανική εµπορία στην περιοχή της Αττικής. Συγκεκριµένα, υπολογίζεται το ετήσιο κόστος θέρµανσης µε φυσικό αέριο και πετρέλαιο για την περίοδο Μάιος Απρίλιος 2004, για εγκατάσταση µε ετήσια κατανάλωση 4500 λίτρων πετρελαίου θέρµανσης (47,25 MWh ΑΘ ), όπως ακριβώς στους υπολογισµούς που µας κοινοποιήσατε. Ως περίοδος θέρµανσης θεωρείται το χρονικό διάστηµα Νοέµβριος 2003-Απρίλιος Η µέση τιµή φυσικού αερίου για την περίοδο αυτή υπολογίζεται από τα τιµολόγια της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 ανωτέρω και ανέρχεται σε 26,28 /MWh (0,300 /κ.µ). Για την τιµή του πετρελαίου θέρµανσης στην περιοχή της Αττικής κατά την ίδια περίοδο, χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία που συγκεντρώνει σε εβδοµαδιαία βάση και δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα του το Υπουργείο Ανάπτυξης. Τα στοιχεία αυτά επισυνάπτονται προς διευκόλυνσή σας (συνηµµένο 4). Η µέση τιµή πετρελαίου θέρµανσης που προκύπτει από τα εν λόγω στοιχεία είναι 32,95 /MWh (0,346 /λίτρο). -4 -

5 Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα των υπολογισµών. Πίνακας 2: Σύγκριση συνολικού ετήσιου κόστους για θέρµανση µε χρήση πετρελαίου και φυσικού αερίου Ετήσια Κατανάλωση (MWh) Τελική Τιµή µε ΦΠΑ ( /MWh) Ετήσιο Κόστος Καυσίµου ( ) Ετήσιο Πάγιο ( ) Συνολικό Ετήσιο Κόστος Θέρµανσης ( ) Πετρέλαιο 47,25 32, , ,81 Φυσικό Αέριο 47,25 26, ,94 53,1 1295,04 ιαφορά : Φ.Α./ Πετρέλαιο - -20% -20% - -17% Από τα παραπάνω αποτελέσµατα, προκύπτει ότι πράγµατι η µέση τιµή του φυσικού αερίου κατά την περίοδο θέρµανσης είναι 20% χαµηλότερη σε σχέση µε την τιµή του πετρελαίου θέρµανσης, µε ισόποση µείωση του ετήσιου κόστους καυσίµου. Εάν ληφθεί υπόψη και η πάγια χρέωση για όλο το έτος που ανέρχεται σε 53,1 (= 7,50 /δίµηνο x 6 δίµηνα/έτος + 18% ΦΠΑ), η συνολική µείωση του κόστους θέρµανσης λόγω χρήσης φυσικού αερίου ανέρχεται σε 17%. Συνεπώς, σε καµία περίπτωση δεν προκύπτει η κατά 65% αύξηση του ετήσιου κόστους θέρµανσης λόγω της χρήσης φυσικού αερίου, όπως αναφέρετε στην επιστολή σας. Οι διαφορές στα αποτελέσµατα των υπολογισµών σας σε σχέση µε τα αποτελέσµατα του Πίνακα 2, οφείλονται κατά κύριο λόγο στο ότι η σύγκριση του κόστους θέρµανσης µε χρήση φυσικού αερίου και πετρελαίου έχει γίνει για πολύ διαφορετικές ενεργειακές καταναλώσεις. Συγκεκριµένες παρατηρήσεις επί των υπολογισµών σας επισυνάπτονται στο συνηµµένο 5. Οι λόγοι για την υψηλότερη ενεργειακή κατανάλωση που παρατηρήσατε µετά την µετατροπή του συστήµατος καύσης για χρήση φυσικού αερίου, θα πρέπει να αναζητηθούν είτε στον διαφορετικό βαθµό χρησιµοποίησης της εγκατάστασης σε σχέση µε προηγούµενες περιόδους λόγω διαφορετικών κλιµατολογικών συνθηκών ή στην πιθανότητα κακής λειτουργίας του συστήµατος καυστήρα/λέβητα ή/και του µετρητή. Ελπίζουµε ότι µε την παρούσα επιστολή απαντώνται ικανοποιητικά τα ερωτήµατά σας και παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση. Με τιµή, Καθ. Παντελής Κάπρος Πρόεδρος ΡΑΕ -5 -

6 Συνηµµένο 1 Σύγκριση τιµών φυσικού αερίου για οικιακή χρήση σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες µε τιµολόγιο θέρµανσης της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. (περίοδος εκεµβρίου Φεβρουαρίου 2004) Μέση Τιµή ( /MWh) Σύγκριση µε τιµολόγιο θέρµανσης ΕΠΑ Αττικής (%) Βέλγιο 37,1 +39% Γαλλία 36,9 +39% Γερµανία 46,0 +73% Μεγ. Βρετανία 24,2-9% Ιταλία 56,8 +114% Ολλανδία 41,8 +57% Ιρλανδία 30,6 +15% Ισπανία 40,7 +53% Μέσος Όρος 39,3 +49% ΕΠΑ Αττικής 26,3-6

7 Συνηµµένο 2 Στοιχεία χρεώσεων Ε Α Αττικής Α.Ε. («Ενοίκιο Μετρητή») 7

8 Συνηµµένο 3 Στοιχεία υπολογισµού ανώτερης θερµογόνου δύναµης φυσικού αερίου για το έτος 2004 Μήνας Ανώτερη Θερµογόνος ύναµη (kwh/κ.µ.) Οκτ-02 11,4094 Νοε-02 11,3409 εκ-02 11,3106 Ιαν-03 11,4914 Φεβ-03 11,5692 Μαρ-03 11,3924 Απρ-03 11,3682 Μαϊ-03 11,3682 Ιουν-03 11,3275 Ιουλ-03 11,3672 Αυγ-03 11,3722 Σεπ-03 11,4638 Μέσος Όρος 11,3984 Πηγή: ΕΠΑ Αττικής, βάσει των αντίστοιχων τιµολογίων προµήθειας φυσικού αερίου από την ΕΠΑ Α.Ε. 8

9 Συνηµµένο 4 Στοιχεία τιµών λιανικής πετρελαίου θέρµανσης στην περιοχή της Αττικής για το χρονικό διάστηµα Οκτώβριος Απρίλιος 2004 Εβδοµάδα Τιµή πετρελαίου θέρµανσης /λίτρο Τιµή πετρελαίου θέρµανσης /MWh 27/10/2003 0,352 33,52 3/11/2003 0,341 32,48 17/11/2003 0,342 32,57 24/11/2003 0,343 32,67 1/12/2003 0,339 32,29 8/12/2003 0,336 32,00 15/12/2003 0,337 32,10 22/12/2003 0,337 32,10 29/12/2003 0,337 32,10 5/1/2004 0,338 32,19 12/1/2004 0,344 32,76 19/1/2004 0,345 32,86 26/1/2004 0,346 32,95 2/2/2004 0,344 32,76 9/2/2004 0,338 32,19 16/2/2004 0,337 32,10 1/3/2004 0,342 32,57 8/3/2004 0,348 33,14 15/3/2004 0,352 33,52 22/3/2004 0,356 33,90 29/3/2004 0,361 34,38 5/4/2004 0,360 34,29 12/4/2004 0,360 34,29 19/4/2004 0,368 35,05 Μέσος Όρος 0,346 32,95 Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης (τα στοιχεία δηµοσιεύνται σε εβδοµαδιαία βάση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης 9

10 Συνηµµένο 5 Παρατηρήσεις επί των υπολογισµών σύγκρισης του κόστους θέρµανσης µε φυσικό αέριο και πετρέλαιο 1. Σύγκριση ετήσιου κόστους θέρµανσης µε χρήση φυσικού αερίου και πετρελαίου. Όπως αναφέρθηκε στο σηµείο 4 της επιστολής της ΡΑΕ, η σύγκριση του ετήσιου κόστους θέρµανσης µε χρήση φυσικού αερίου και πετρελαίου έχει νόηµα µόνον όταν πραγµατοποιείται επί της ίδιας ενεργειακής βάσης (ίδιας ετήσιας κατανάλωσης). εδοµένου ότι στην επιστολή σας δεν επισυνάπτονται τα τιµολόγια φυσικού αερίου για την περίοδο Νοέµβριος 2003 Μάιος 2004, από τα οποία να προκύπτει απευθείας η κατανάλωση φυσικού αερίου για την ίδια περίοδο, η κατανάλωση αυτή υπολογίζεται από το τελικό ποσό του λογαριασµού και τη µοναδιαία χρέωση ( /ΜWh ΑΘ ) για την ίδια περίοδο σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 3: Υπολογισµός κατανάλωσης φυσικού αερίου κατά την χειµερινή περίοδο Περίοδος Συνολική Χρέωση ( ) Μοναδιαία Χρέωση Φ.Α. ( /MWh) Κατανάλωση (MWh) Ισοδύναµη Κατανάλωση Πετρελαίου (λίτρα) 16/05/02/13/11/02 15, /11/02-15/01/03 560,43 27,00 20, /01/03-14/03/03 891,63 30,24 29, /03/03-14/05/03 483,51 29,68 16, Σύνολο 1950,66-66, Η µοναδιαία χρέωση φυσικού αερίου προκύπτει από τα τιµολόγια της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. για την αντίστοιχη περίοδο, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 στο κύριο σώµα του εγγράφου. Η συνολική κατανάλωση (σε MWh) προκύπτει από τη διαίρεση της συνολικής χρέωσης του λογαριασµού για κάθε δίµηνο µε την αντίστοιχη τιµή του φυσικού αερίου. Η µετατροπή από MWh σε λίτρα πετρελαίου γίνεται βάσει της ανωτέρας θερµογόνου δύναµης του πετρελαίου θέρµανσης (10,5 MWh/1000 λίτρα). Το συνολικό κόστος θέρµανσης µε φυσικό αέριο (1950,66 ) συγκρίνεται µε το µέσο κόστος θέρµανσης µε πετρέλαιο κατά τα προηγούµενα έτη (1575 = 4500 λίτρα x 0,35 / λίτρο). Συνεπώς, κατ αρχήν, µε τη χρήση φυσικού αερίου παρατηρείται αύξηση του ετήσιου κόστους θέρµανσης κατά περίπου 23%. Ωστόσο, µε τους υπολογισµούς που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3, κατά την εξεταζόµενη περίοδο παρατηρείται 40% αύξηση της κατανάλωσης (ενεργειακό ισοδύναµο 6300 λίτρων πετρελαίου) σε σχέση µε την µέση ετήσια κατανάλωση κατά τα προηγούµενα έτη (4500 λίτρα πετρελαίου), για λόγους που δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουµε. Συνεπώς, η κατά 23% αύξηση του συνολικού ετήσιου κόστους θέρµανσης συσχετίζεται µε αύξηση κατά 40% της ετήσιας κατανάλωσης. Συνεπώς, επιβεβαιώνεται η εξοικονόµηση χρηµάτων από τη χρήση φυσικού αερίου σε σχέση µε το πετρέλαιο θέρµανσης της τάξης του 17% σε ετήσια βάση, όπως υπολογίστηκε στο σηµείο 4 της παρούσας επιστολής. 2. Σύγκριση ωριαίου κόστους θέρµανσης µε χρήση φυσικού αερίου και πετρελαίου. Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς σας, το κόστος 16ωρης ηµερήσιας χρήσης του συστήµατος θέρµανσης (2 φορές x 8 ώρες συνεχούς λειτουργίας) µε πετρέλαιο ανέρχεται σε 16,52 (5629 δρχ.) ενώ το αντίστοιχο ποσό για χρήση φυσικού αερίου είναι 19,67 (6707 δρχ.). Παρατηρείται δηλαδή αύξηση του κόστους θέρµανσης κατά περίπου 19,2%. Ωστόσο, δεδοµένου ότι η ανώτερη θερµογόνος δύναµη του πετρελαίου θέρµανσης είναι περίπου 10,5 kwh/lt ενώ του φυσικού αερίου 11,4 kwh/κ.µ., τα ανωτέρω ποσά αναφέρονται σε ενεργειακή κατανάλωση αυξηµένη κατά περίπου 25%. Συνεπώς, ακόµα και στο παράδειγµά σας το κόστος θέρµανσης µε φυσικό αέριο είναι µικρότερο κατά περίπου 5% του αντίστοιχου κόστους µε χρήση πετρελαίου, παρά το γεγονός ότι η τιµή του φυσικού αερίου συσχετίζεται µε την τιµή πετρελαίου του προηγούµενου διµήνου και όχι µε την τρέχουσα τιµή. εν προκύπτει, εποµένως, αύξηση κόστους κατά 65% όπως αναφέρεται στην επιστολή σας. 10

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3428/2005 περί Απελευθέρωσης της Αγοράς Φυσικού Αερίου ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Απρίλιος 2015

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Απρίλιος 2015 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ Απρίλιος 2015 Eιδικός Διαχειριστικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014. Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ. για το Έτος 2015. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014. Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ. για το Έτος 2015. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014 Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους. Λειτουργίας Μονάδων

Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους. Λειτουργίας Μονάδων Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων Έκδοση 1.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Α.Ε. 11 Μαρτίου 2010 Ρητρα Επιφυλαξης ικαιωµατων Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό

Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό Τελευταία ενημέρωση 6 Μαίου 2015 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 T. Karatasi, 117 42 Athens, Greece, Tel.:

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Έκθεση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Αξιολόγηση της Πορείας και Προτάσεις Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Θετικός Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 a ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΣΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 25 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΡΟΣ την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4688 Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013 3079 Αριθμός 3447 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών.

Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών. Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών. Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές

Διαβάστε περισσότερα

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση 31 Δεκεμβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 19 /07/2011 Λευκωσία Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Υ.Ε.Β.Τ.= Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Ι.Ε.Κ. = Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου ΣΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως από 01 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Μάιος 2015 Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης ΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ

Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ Η Ελλάδα αποτελεί μέρος των πιλοτικών κρατών μελών της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτική Έκθεση

Προκαταρκτική Έκθεση ΕΠΙΣΕΥ - ΕΜΠ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος Προκαταρκτική Έκθεση Ερευνητικό Έργο Παραµετρική διερεύνηση της τιµολόγησης Υβριδικών Σταθµών σε Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα