1. Τιµολόγηση φυσικού αερίου και ο ρόλος της ΡΑΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Τιµολόγηση φυσικού αερίου και ο ρόλος της ΡΑΕ"

Transcript

1 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ.: Fax: Web: Αθήνα, 03/05/2004 Προς: Θέµα: Τιµολόγια Φυσικού Αερίου ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. Κοινοποίηση: Σχετικά: Το από έγγραφό σας µε Α.Π. ΡΑΕ Ι-15274/ Κωδικός : O-6521 Σελίδες : 10 Αγαπητέ κ., Σχετικά µε το ανωτέρω θέµα και τα συγκεκριµένα ερωτήµατα που θέσατε µε το σχετικό, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ως εξής: 1. Τιµολόγηση φυσικού αερίου και ο ρόλος της ΡΑΕ Η διανοµή φυσικού αερίου στην περιοχή της Αττικής διέπεται από τους όρους της σχετικής Άδειας ιανοµής Φυσικού Αερίου, η οποία χορηγήθηκε στην ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. το Νοέµβριο του έτους 2001 µε την 1/18887/Φ.Ε.Κ. Β 1521/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας έχει εκ του νόµου αρµοδιότητα ελέγχου της τήρησης των όρων της άδειας διανοµής φυσικού αερίου όλων των ΕΠΑ. Μεταξύ άλλων, η ΡΑΕ έχει σαφείς αρµοδιότητες σχετικά µε τον έλεγχο των τιµολογίων ώστε αυτά να είναι διαφανή και ανακοινώσιµα, ανταγωνιστικά ως προς τα υποκαθιστάµενα καύσιµα και να µην δηµιουργούν διακρίσεις εις βάρος συγκεκριµένων κατηγοριών καταναλωτών. Επίσης, η ΡΑΕ έχει αρµοδιότητα ελέγχου των ετήσιων εσόδων των ΕΠΑ, τα οποία δεν µπορούν να υπερβούν ένα προκαθορισµένο στην Άδεια ιανοµής όριο προκειµένου να µην υφίσταται κατάχρηση εις βάρος των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό, και παρά το γεγονός ότι η ΡΑΕ έχει αρµοδιότητα ελέγχου αλλά όχι κατάρτισης των τιµολογίων των ΕΠΑ, η ΡΑΕ συνεργάστηκε µε όλες τις ΕΠΑ για το θέµα αυτό. Αποτέλεσµα της συνεργασίας, υπήρξε και η κατάρτιση των εν λόγω τιµολογίων θέρµανσης. Τα συγκεκριµένα τιµολόγια σαφώς καλύπτουν τις απαιτήσεις της άδειας διανοµής φυσικού αερίου περί διαφάνειας, µη-διάκρισης και ανταγωνιστικότητας σε σχέση µε τα υποκαθιστάµενα καύσιµα, αφού επιτυγχάνεται µείωση του κόστους θέρµανσης κατά περίπου 20% σε σχέση µε το πετρέλαιο θέρµανσης, όπως αναλύεται στη συνέχεια. Επίσης, η ΡΑΕ ελέγχει συνεχώς τον τρόπο εφαρµογής

2 των τιµολογίων και όλες τις παραµέτρους που υπεισέρχονται στον προσδιορισµό της τελικής τιµής καταναλωτή. Σχετικά µε την παρατήρησή σας περί συνεχούς αύξησης της τιµής του φυσικού αερίου για θέρµανση, θα θέλαµε να επισηµάνουµε ότι η τιµή του φυσικού αερίου αυξοµειώνεται βάσει της τιµής του πετρελαίου, διατηρώντας σταθερό ποσοστό έκπτωσης σε σχέση µε την τιµή αυτή, όπως επεξηγείται στο σηµείο 4 της παρούσας επιστολής. Οι τιµές των 70 δρχ/κ.µ., 90 δρχ/κ.µ., 130 δρχ/κ.µ. που αναφέρετε στην επιστολή σας αποτελούσαν τιµολόγια του προηγούµενου διανοµέα φυσικού αερίου στην περιοχή της Αττικής (Ε Α Αττικής Α.Ε.) και δεν σχετίζονται µε την υφιστάµενη τιµολογιακή πολιτική της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. Σχετικά µε την «κοστολογική ανάλυση» που αναφέρετε στην επιστολή σας, θα θέλαµε να σας πληροφορήσουµε ότι η τιµή του φυσικού αερίου που προµηθεύεται η χώρα βάσει διακρατικών συµφωνιών, βασίζεται αποκλειστικά στις τιµές των πετρελαιοειδών προϊόντων και αναπροσαρµόζεται περιοδικά βάσει των τιµών αυτών. Η δε συντριπτική πλειοψηφία των συµβάσεων προµήθειας φυσικού αερίου σε διακρατικό επίπεδο στην Ευρώπη είναι, µέχρι σήµερα, αυτού του τύπου. Κατά συνέπεια, το βασικό στοιχείο κόστους που λαµβάνεται υπόψη κατά την τιµολόγηση (δηλαδή το κόστος της πρώτης ύλης) συσχετίζεται µε την τιµή των ανταγωνιστικών καυσίµων, δηλαδή των πετρελαιοειδών προϊόντων. Εποµένως, η συσχέτιση της τελικής τιµής του φυσικού αερίου µε την τιµή του πετρελαίου στα τιµολόγια της ΕΠΑ Αττικής είναι σύµφωνη µε την άδεια διανοµής φυσικού αερίου, ενσωµατώνει στοιχεία κόστους και σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί καταχρηστική τιµολόγηση. Τέλος, από στοιχεία τιµών φυσικού αερίου για οικιακή χρήση σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες κατά το διάστηµα εκέµβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 (συνηµµένο 1), προκύπτει ότι η τιµή του φυσικού αερίου στις χώρες αυτές είναι κατά µέσο όρο 50% υψηλότερη από την αντίστοιχη τιµή του τιµολογίου θέρµανσης της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. Παρά το γεγονός ότι οι τιµές αυτές αντιστοιχούν πράγµατι σε µέσο κατά κεφαλήν εισόδηµα µεγαλύτερο από το αντίστοιχο ελληνικό, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι περισσότερες από τις χώρες αυτές αποτελούν ώριµες αγορές φυσικού αερίου, µε δίκτυα διανοµής που έχουν σε µεγάλο βαθµό αποσβεστεί. Στην Ελλάδα, η διανοµή φυσικού αερίου στη χώρα βρίσκεται σε πολύ πρώιµο στάδιο, µε χαµηλή κατανάλωση φυσικού αερίου και συνεχιζόµενες επενδύσεις επέκτασης του δικτύου διανοµής στις πόλεις. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την διανοµή φυσικού αερίου στην Ελλάδα και τη σύγκριση µε Ευρωπαϊκές χώρες, τις αρµοδιότητες της ΡΑΕ και ζητήµατα τιµολογιακής πολιτικής παρέχονται στην έκθεση της ΡΑΕ σχετικά µε την διείσδυση του φυσικού αερίου στα αστικά κέντρα, η οποία δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και την οποία επισυνάπτουµε προς ενηµέρωσή σας. 2. Χρέωση Ισχύος και «Ενοίκιο Μετρητή» Όπως προαναφέρθηκε, η Άδεια ιανοµής Φυσικού Αερίου χορηγήθηκε στην ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. το Νοέµβριο του έτους Έως τότε, η διανοµή φυσικού αερίου στην Αττική πραγµατοποιείτο από την Εταιρία ιανοµής Αερίου (Ε Α) Αττικής Α.Ε. και µετέπειτα µέτοχο σε ποσοστό 51% της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. Το συνηµµένο στην επιστολή σας τιµολόγιο παροχής φυσικού αερίου από 12/11/2001 έως 11/01/2002 προφανώς βασίζεται στις χρεώσεις της Ε Α Αττικής Α.Ε., στις οποίες περιλαµβανόταν αναλογική χρέωση για θέρµανση 90 δρχ/κ.µ. ή 0,2641 /κ.µ. προ-φπα και πάγια χρέωση ή «ενοίκιο µετρητή» κυµαινόµενο από 450 δρχ. έως δρχ. ανά µήνα αναλόγως της εγκατεστηµένης ισχύος της σύνδεσης, όπως προκύπτει από τα τότε τιµολόγια της Ε Α Αττικής Α.Ε. που βρίσκονται ακόµα αναρτηµένα στην σχετική ιστοσελίδα και επισυνάπτουµε προς διευκόλυνσή σας (συνηµµένο 2). Η ΕΠΑ Αττικής εφάρµοσε νέα τιµολόγια από το έτος 2003, τα οποία εγκρίθηκαν από τη ΡΑΕ. Τα τιµολόγια αυτά αποτελούνται από αναλογική συνιστώσα η οποία µεταβάλλεται ανά δίµηνο αναλόγως της τιµής του πετρελαίου θέρµανσης όπως αναλύεται στο σηµείο 4 κατωτέρω και -2 -

3 χρέωση ισχύος αναλόγως της εγκατεστηµένης ισχύος (µέγιστης παροχής) κάθε σύνδεσης, η οποία προφανώς αντικαθιστά το «ενοίκιο µετρητή» που είχε επιβάλλει η Ε Α Αττικής. Η κατάρτιση διωνυµικών τιµολογίων (δηλαδή τιµολογίων που περιλαµβάνουν µεταβλητή και σταθερή χρέωση) αποτελεί την πλέον συνήθη πρακτική διεθνώς και ρητώς επιτρέπεται από την Άδεια ιανοµής Φυσικού Αερίου που έχει χορηγηθεί στην ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. (άρθρο 4.2.7). Η χρέωση ισχύος έχει σκοπό την κάλυψη πάγιων στοιχείων κόστους που σχετίζονται µε την παροχή φυσικού αερίου όπως η καταµέτρηση της κατανάλωσης και η έκδοση τιµολογίων και αποτελεί πολύ µικρό ποσοστό (µικρότερο του 5%) της συνολικής ετήσιας χρέωσης για την παροχή φυσικού αερίου σε µία τυπική εγκατάσταση. Εν κατακλείδι, σε σχέση µε το ερώτηµά σας, το «ενοίκιο µετρητή» αποτελούσε τιµολογιακή πολιτική του προηγούµενου διανοµέα φυσικού αερίου στην περιοχή της Αττικής. Σήµερα εφαρµόζεται χρέωση ισχύος, η δυνατότητα για την χρήση της οποίας παρέχεται από την Άδεια ιανοµής Φυσικού Αερίου της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. Παρεµπιπτόντως σας πληροφορούµε ότι κατόπιν συνεννοήσεως της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. µε το αρµόδιο για το θέµα Υπουργείο Οικονοµικών, ο ΦΠΑ της χρέωσης ισχύος θα µειωθεί από 18% σε 8%. 3. Συντελεστής µετατροπής κυβικού µέτρου φυσικού αερίου σε kwh Ανωτέρας Θερµογόνου ύναµης (ΑΘ ) Το δίκτυο διανοµής στην περιοχή της Αττικής τροφοδοτείται µε φυσικό αέριο το οποίο αποτελεί µίγµα: 1. Φυσικού αερίου προερχόµενου από τη Ρωσία µέσω αγωγού, µε τυπική ΑΘ 11,05 kwh/κ.µ. και 2. Φυσικού αερίου προερχόµενου από την Αλγερία υπό µορφή υγροποιηµένου φυσικού αερίου, µε τυπική ΑΘ 11,80 kwh/κ.µ. Η σύσταση του µίγµατος δεν είναι σταθερή και εξαρτάται από τις παραλαβές υγροποιηµένου φυσικού αερίου αλλά και από τη διαχείριση των συµβάσεων προµήθειας της ηµόσιας Επιχείρησης Αερίου ( ΕΠΑ Α.Ε.), η οποία είναι ο προµηθευτής της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. Συνεπώς, η θερµογόνος δύναµη του φυσικού αερίου που φτάνει στις εγκαταστάσεις των καταναλωτών µεταβάλλεται συνεχώς. εδοµένου ότι οι απλοί µετρητές που χρησιµοποιούνται για οικιακή χρήση είναι ογκοµετρικοί και όχι θερµιδοµετρικοί και προκειµένου να υπάρχει µία αντικειµενική βάση για την µετατροπή των µετρούµενων κ.µ. σε ενέργεια, χρησιµοποιείται ως συντελεστής ο µέσος όρος των µηνιαίων τιµών ανώτερης θερµογόνου δύναµης, όπως µετρήθηκαν στα σηµεία παραλαβής του αερίου από την ΕΠΑ Α.Ε. και ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. κατά το προηγούµενο έτος. Η δε δυνατότητα χρήσης µέσων τιµών ΑΘ από την εταιρία διανοµής για την τιµολόγηση καταναλωτών που δεν διαθέτουν θερµιδοµετρικούς µετρητές παρέχεται από την Άδεια ιανοµής Φυσικού Αερίου (άρθρο 2.5). Όπως ορθά παρατηρείτε στην επιστολή σας ο συντελεστής µετατροπής µεταβλήθηκε από 11,30 kwh/κ.µ. κατά το έτος 2001 σε 11,36 kwh/κ.µ. το έτος 2003 και 11,40 kwh/κ.µ. το έτος 2004 (µεταβολή ,9%). Οι µεταβολές αυτές αντικατοπτρίζουν ακριβώς τις µεταβολές στη σύσταση του µίγµατος αερίου µε το οποίο τροφοδοτείται το δίκτυο διανοµής της Αττικής και σε καµία περίπτωση δεν πρόκειται για αυθαίρετες και αδικαιολόγητες αυξήσεις, όπως αναφέρετε στην επιστολή σας. Επισυνάπτουµε προς ενηµέρωσή σας (συνηµµένο 3) τις µέσες µηνιαίες τιµές ανώτερης θερµογόνου δύναµης όπως προκύπτουν από τα στοιχεία των τιµολογίων της ΕΠΑ Α.Ε. (κρατικός προµηθευτής αερίου) προς την ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. κατά το έτος 2003, από τα οποία επιβεβαιώνεται ότι ο συντελεστής µετατροπής είναι αυτός που περιγράφεται στα τιµολόγια της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε., δηλ. 11,3984 kwh ΑΘ /κ.µ. -3 -

4 4. Ανταγωνιστικότητα φυσικού αερίου έναντι πετρελαίου Το τιµολόγιο θέρµανσης της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. αποτελείται από µία πάγια (χρέωση ισχύος) και µία αναλογική συνιστώσα. Η αναλογική συνιστώσα του τιµολογίου αναπροσαρµόζεται ανά δίµηνο βάσει της τιµής του πετρελαίου θέρµανσης κατά το προηγούµενο δίµηνο. Η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κάθε διµήνου υπολογίζεται από τις τιµές διυλιστηρίου, στις οποίες προστίθενται όλες οι νόµιµες προσαυξήσεις, ένα εύλογο περιθώριο κέρδους των εταιριών εµπορίας πετρελαιοειδών και των διανοµέων πετρελαίου θέρµανσης, ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ (18%). Η τιµή του φυσικού αερίου υπολογίζεται µε την εφαρµογή έκπτωσης 20% επί της τελικής τιµής του πετρελαίου θέρµανσης που προκύπτει σύµφωνα µε την παραπάνω µεθοδολογία, λαµβάνοντας υπόψη την διαφορά στην απόδοση ενός λέβητα κατά την καύση φυσικού αερίου σε σύγκριση µε την καύση πετρελαίου (απόδοση λέβητα 91% και 86% αντίστοιχα). Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου από τη ΡΑΕ όλων των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του τιµολογίου θέρµανσης της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε., ο Πίνακας 1 παρουσιάζει την τιµή πετρελαίου θέρµανσης που προκύπτει από την ανωτέρω µεθοδολογία και την αντίστοιχη τιµή φυσικού αερίου για τα έτη 2003 και Πίνακας 1: Προσδιορισµός αναλογικής συνιστώσας τιµολογίου θέρµανσης της ΕΠΑ Αττικής (τελικές τιµές µε ΦΠΑ) ίµηνο Τιµολόγησης Τιµή Πετρελαίου Θέρµανσης προηγούµενου διµήνου ( /λίτρο) Τιµή Πετρελαίου Θέρµανσης προηγούµενου διµήνου ( /MWh) Έκπτωση (%) Τιµή Φυσικού Αερίου ( /MWh) Ιαν-Φεβ ,356 33,94-20% 27,00 Μαρ-Απρ ,398 37,87-20% 30,24 Μαι-Ιουν ,389 37,09-20% 29,68 Ιουλ-Αυγ Σεπ-Οκτ Νοε- εκ ,345 32,90-20% 26,32 Ιαν-Φεβ ,351 33,45-20% 26,76 Μαρ-Απρ ,338 32,22-20% 25,78 Σηµειώνεται ότι η ανώτερη θερµογόνος δύναµη του πετρελαίου θέρµανσης είναι 10,5 kwh/λίτρο. Προκειµένου να τεκµηριωθεί περαιτέρω η διαφορά τιµής µεταξύ των δύο καυσίµων και δεδοµένης της δίµηνης χρονικής υστέρησης στην συσχέτιση της τιµής του φυσικού αερίου µε την τιµή του πετρελαίου, συγκρίνεται το συνολικό κόστος για θέρµανση κατά τη διάρκεια ενός έτους µε χρήση φυσικού αερίου και πετρελαίου, βάσει των πραγµατικών τιµών πετρελαίου που διαµορφώνονται από την λιανική εµπορία στην περιοχή της Αττικής. Συγκεκριµένα, υπολογίζεται το ετήσιο κόστος θέρµανσης µε φυσικό αέριο και πετρέλαιο για την περίοδο Μάιος Απρίλιος 2004, για εγκατάσταση µε ετήσια κατανάλωση 4500 λίτρων πετρελαίου θέρµανσης (47,25 MWh ΑΘ ), όπως ακριβώς στους υπολογισµούς που µας κοινοποιήσατε. Ως περίοδος θέρµανσης θεωρείται το χρονικό διάστηµα Νοέµβριος 2003-Απρίλιος Η µέση τιµή φυσικού αερίου για την περίοδο αυτή υπολογίζεται από τα τιµολόγια της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 ανωτέρω και ανέρχεται σε 26,28 /MWh (0,300 /κ.µ). Για την τιµή του πετρελαίου θέρµανσης στην περιοχή της Αττικής κατά την ίδια περίοδο, χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία που συγκεντρώνει σε εβδοµαδιαία βάση και δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα του το Υπουργείο Ανάπτυξης. Τα στοιχεία αυτά επισυνάπτονται προς διευκόλυνσή σας (συνηµµένο 4). Η µέση τιµή πετρελαίου θέρµανσης που προκύπτει από τα εν λόγω στοιχεία είναι 32,95 /MWh (0,346 /λίτρο). -4 -

5 Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα των υπολογισµών. Πίνακας 2: Σύγκριση συνολικού ετήσιου κόστους για θέρµανση µε χρήση πετρελαίου και φυσικού αερίου Ετήσια Κατανάλωση (MWh) Τελική Τιµή µε ΦΠΑ ( /MWh) Ετήσιο Κόστος Καυσίµου ( ) Ετήσιο Πάγιο ( ) Συνολικό Ετήσιο Κόστος Θέρµανσης ( ) Πετρέλαιο 47,25 32, , ,81 Φυσικό Αέριο 47,25 26, ,94 53,1 1295,04 ιαφορά : Φ.Α./ Πετρέλαιο - -20% -20% - -17% Από τα παραπάνω αποτελέσµατα, προκύπτει ότι πράγµατι η µέση τιµή του φυσικού αερίου κατά την περίοδο θέρµανσης είναι 20% χαµηλότερη σε σχέση µε την τιµή του πετρελαίου θέρµανσης, µε ισόποση µείωση του ετήσιου κόστους καυσίµου. Εάν ληφθεί υπόψη και η πάγια χρέωση για όλο το έτος που ανέρχεται σε 53,1 (= 7,50 /δίµηνο x 6 δίµηνα/έτος + 18% ΦΠΑ), η συνολική µείωση του κόστους θέρµανσης λόγω χρήσης φυσικού αερίου ανέρχεται σε 17%. Συνεπώς, σε καµία περίπτωση δεν προκύπτει η κατά 65% αύξηση του ετήσιου κόστους θέρµανσης λόγω της χρήσης φυσικού αερίου, όπως αναφέρετε στην επιστολή σας. Οι διαφορές στα αποτελέσµατα των υπολογισµών σας σε σχέση µε τα αποτελέσµατα του Πίνακα 2, οφείλονται κατά κύριο λόγο στο ότι η σύγκριση του κόστους θέρµανσης µε χρήση φυσικού αερίου και πετρελαίου έχει γίνει για πολύ διαφορετικές ενεργειακές καταναλώσεις. Συγκεκριµένες παρατηρήσεις επί των υπολογισµών σας επισυνάπτονται στο συνηµµένο 5. Οι λόγοι για την υψηλότερη ενεργειακή κατανάλωση που παρατηρήσατε µετά την µετατροπή του συστήµατος καύσης για χρήση φυσικού αερίου, θα πρέπει να αναζητηθούν είτε στον διαφορετικό βαθµό χρησιµοποίησης της εγκατάστασης σε σχέση µε προηγούµενες περιόδους λόγω διαφορετικών κλιµατολογικών συνθηκών ή στην πιθανότητα κακής λειτουργίας του συστήµατος καυστήρα/λέβητα ή/και του µετρητή. Ελπίζουµε ότι µε την παρούσα επιστολή απαντώνται ικανοποιητικά τα ερωτήµατά σας και παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση. Με τιµή, Καθ. Παντελής Κάπρος Πρόεδρος ΡΑΕ -5 -

6 Συνηµµένο 1 Σύγκριση τιµών φυσικού αερίου για οικιακή χρήση σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες µε τιµολόγιο θέρµανσης της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. (περίοδος εκεµβρίου Φεβρουαρίου 2004) Μέση Τιµή ( /MWh) Σύγκριση µε τιµολόγιο θέρµανσης ΕΠΑ Αττικής (%) Βέλγιο 37,1 +39% Γαλλία 36,9 +39% Γερµανία 46,0 +73% Μεγ. Βρετανία 24,2-9% Ιταλία 56,8 +114% Ολλανδία 41,8 +57% Ιρλανδία 30,6 +15% Ισπανία 40,7 +53% Μέσος Όρος 39,3 +49% ΕΠΑ Αττικής 26,3-6

7 Συνηµµένο 2 Στοιχεία χρεώσεων Ε Α Αττικής Α.Ε. («Ενοίκιο Μετρητή») 7

8 Συνηµµένο 3 Στοιχεία υπολογισµού ανώτερης θερµογόνου δύναµης φυσικού αερίου για το έτος 2004 Μήνας Ανώτερη Θερµογόνος ύναµη (kwh/κ.µ.) Οκτ-02 11,4094 Νοε-02 11,3409 εκ-02 11,3106 Ιαν-03 11,4914 Φεβ-03 11,5692 Μαρ-03 11,3924 Απρ-03 11,3682 Μαϊ-03 11,3682 Ιουν-03 11,3275 Ιουλ-03 11,3672 Αυγ-03 11,3722 Σεπ-03 11,4638 Μέσος Όρος 11,3984 Πηγή: ΕΠΑ Αττικής, βάσει των αντίστοιχων τιµολογίων προµήθειας φυσικού αερίου από την ΕΠΑ Α.Ε. 8

9 Συνηµµένο 4 Στοιχεία τιµών λιανικής πετρελαίου θέρµανσης στην περιοχή της Αττικής για το χρονικό διάστηµα Οκτώβριος Απρίλιος 2004 Εβδοµάδα Τιµή πετρελαίου θέρµανσης /λίτρο Τιµή πετρελαίου θέρµανσης /MWh 27/10/2003 0,352 33,52 3/11/2003 0,341 32,48 17/11/2003 0,342 32,57 24/11/2003 0,343 32,67 1/12/2003 0,339 32,29 8/12/2003 0,336 32,00 15/12/2003 0,337 32,10 22/12/2003 0,337 32,10 29/12/2003 0,337 32,10 5/1/2004 0,338 32,19 12/1/2004 0,344 32,76 19/1/2004 0,345 32,86 26/1/2004 0,346 32,95 2/2/2004 0,344 32,76 9/2/2004 0,338 32,19 16/2/2004 0,337 32,10 1/3/2004 0,342 32,57 8/3/2004 0,348 33,14 15/3/2004 0,352 33,52 22/3/2004 0,356 33,90 29/3/2004 0,361 34,38 5/4/2004 0,360 34,29 12/4/2004 0,360 34,29 19/4/2004 0,368 35,05 Μέσος Όρος 0,346 32,95 Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης (τα στοιχεία δηµοσιεύνται σε εβδοµαδιαία βάση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης 9

10 Συνηµµένο 5 Παρατηρήσεις επί των υπολογισµών σύγκρισης του κόστους θέρµανσης µε φυσικό αέριο και πετρέλαιο 1. Σύγκριση ετήσιου κόστους θέρµανσης µε χρήση φυσικού αερίου και πετρελαίου. Όπως αναφέρθηκε στο σηµείο 4 της επιστολής της ΡΑΕ, η σύγκριση του ετήσιου κόστους θέρµανσης µε χρήση φυσικού αερίου και πετρελαίου έχει νόηµα µόνον όταν πραγµατοποιείται επί της ίδιας ενεργειακής βάσης (ίδιας ετήσιας κατανάλωσης). εδοµένου ότι στην επιστολή σας δεν επισυνάπτονται τα τιµολόγια φυσικού αερίου για την περίοδο Νοέµβριος 2003 Μάιος 2004, από τα οποία να προκύπτει απευθείας η κατανάλωση φυσικού αερίου για την ίδια περίοδο, η κατανάλωση αυτή υπολογίζεται από το τελικό ποσό του λογαριασµού και τη µοναδιαία χρέωση ( /ΜWh ΑΘ ) για την ίδια περίοδο σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 3: Υπολογισµός κατανάλωσης φυσικού αερίου κατά την χειµερινή περίοδο Περίοδος Συνολική Χρέωση ( ) Μοναδιαία Χρέωση Φ.Α. ( /MWh) Κατανάλωση (MWh) Ισοδύναµη Κατανάλωση Πετρελαίου (λίτρα) 16/05/02/13/11/02 15, /11/02-15/01/03 560,43 27,00 20, /01/03-14/03/03 891,63 30,24 29, /03/03-14/05/03 483,51 29,68 16, Σύνολο 1950,66-66, Η µοναδιαία χρέωση φυσικού αερίου προκύπτει από τα τιµολόγια της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. για την αντίστοιχη περίοδο, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 στο κύριο σώµα του εγγράφου. Η συνολική κατανάλωση (σε MWh) προκύπτει από τη διαίρεση της συνολικής χρέωσης του λογαριασµού για κάθε δίµηνο µε την αντίστοιχη τιµή του φυσικού αερίου. Η µετατροπή από MWh σε λίτρα πετρελαίου γίνεται βάσει της ανωτέρας θερµογόνου δύναµης του πετρελαίου θέρµανσης (10,5 MWh/1000 λίτρα). Το συνολικό κόστος θέρµανσης µε φυσικό αέριο (1950,66 ) συγκρίνεται µε το µέσο κόστος θέρµανσης µε πετρέλαιο κατά τα προηγούµενα έτη (1575 = 4500 λίτρα x 0,35 / λίτρο). Συνεπώς, κατ αρχήν, µε τη χρήση φυσικού αερίου παρατηρείται αύξηση του ετήσιου κόστους θέρµανσης κατά περίπου 23%. Ωστόσο, µε τους υπολογισµούς που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3, κατά την εξεταζόµενη περίοδο παρατηρείται 40% αύξηση της κατανάλωσης (ενεργειακό ισοδύναµο 6300 λίτρων πετρελαίου) σε σχέση µε την µέση ετήσια κατανάλωση κατά τα προηγούµενα έτη (4500 λίτρα πετρελαίου), για λόγους που δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουµε. Συνεπώς, η κατά 23% αύξηση του συνολικού ετήσιου κόστους θέρµανσης συσχετίζεται µε αύξηση κατά 40% της ετήσιας κατανάλωσης. Συνεπώς, επιβεβαιώνεται η εξοικονόµηση χρηµάτων από τη χρήση φυσικού αερίου σε σχέση µε το πετρέλαιο θέρµανσης της τάξης του 17% σε ετήσια βάση, όπως υπολογίστηκε στο σηµείο 4 της παρούσας επιστολής. 2. Σύγκριση ωριαίου κόστους θέρµανσης µε χρήση φυσικού αερίου και πετρελαίου. Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς σας, το κόστος 16ωρης ηµερήσιας χρήσης του συστήµατος θέρµανσης (2 φορές x 8 ώρες συνεχούς λειτουργίας) µε πετρέλαιο ανέρχεται σε 16,52 (5629 δρχ.) ενώ το αντίστοιχο ποσό για χρήση φυσικού αερίου είναι 19,67 (6707 δρχ.). Παρατηρείται δηλαδή αύξηση του κόστους θέρµανσης κατά περίπου 19,2%. Ωστόσο, δεδοµένου ότι η ανώτερη θερµογόνος δύναµη του πετρελαίου θέρµανσης είναι περίπου 10,5 kwh/lt ενώ του φυσικού αερίου 11,4 kwh/κ.µ., τα ανωτέρω ποσά αναφέρονται σε ενεργειακή κατανάλωση αυξηµένη κατά περίπου 25%. Συνεπώς, ακόµα και στο παράδειγµά σας το κόστος θέρµανσης µε φυσικό αέριο είναι µικρότερο κατά περίπου 5% του αντίστοιχου κόστους µε χρήση πετρελαίου, παρά το γεγονός ότι η τιµή του φυσικού αερίου συσχετίζεται µε την τιµή πετρελαίου του προηγούµενου διµήνου και όχι µε την τρέχουσα τιµή. εν προκύπτει, εποµένως, αύξηση κόστους κατά 65% όπως αναφέρεται στην επιστολή σας. 10

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 27.01.2003 Προς : ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κοιν : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ Θέµα : Έγκριση τιµολογίων

Διαβάστε περισσότερα

η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 10.06.2004 Προς: ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., κ.. Ζήση, Γενικό ιευθυντή Θέµα: Έγκριση τιµολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 10.02.2004 Προς : ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. Υπόψη: Γενικού ιευθυντή, κ. Umberto Reni

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά του Φυσικού Αερίου στην Αττική. Νοέμβριος 2011

Η Αγορά του Φυσικού Αερίου στην Αττική. Νοέμβριος 2011 Η Αγορά του Φυσικού Αερίου στην Αττική Νοέμβριος 2011 1 Σύγχρονη Φιλοσοφία, Δυναμική Αποστολή H Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. (ΕΠΑ Αττικής) ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2001 και είναι ο αποκλειστικός

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α.

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. 1 Ο λογαριασμός κατανάλωσης φυσικού αερίου είναι διμηνιαίος. Ο λογαριασμός αναλύεται στη χρέωση ενέργειας, που υπολογίζεται αναλογικά με την ενέργεια (kwh) που έχει καταναλωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α.

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ο λογαριασμός αναλύεται στη χρέωση ενέργειας, που υπολογίζεται αναλογικά με την ενέργεια (kwh) που έχει καταναλωθεί στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, και

Διαβάστε περισσότερα

Συνδέσου με το μέλλον net- metering

Συνδέσου με το μέλλον net- metering Συνδέσου με το μέλλον net- metering energy for tomorrow by net- metering στη Ελλάδα Το net- metering ή αλλιώς η αυτοπαραγωγή επιτρέπει πλέον στον Έλληνα καταναλωτή να παράγει την ηλεκτρική ενέργεια που

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση κόστους θέρµανσης από διάφορες τεχνολογίες

Σύγκριση κόστους θέρµανσης από διάφορες τεχνολογίες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ Δρ. Εμμανουήλ Κακαράς, Καθηγητής ΕΜΠ Δρ. Σωτήριος Καρέλλας, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΑ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης «Φυσικό Αέριο στο Μεγάλο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Τοµέα της Αττικής: Ανάπτυξη και ιαχείριση Μεγάλων Πελατών περιόδου 2004-2009» 2009» ΕΠΑ Αττικής Νοέµβριος 2010 Αναστάσιος Τόσιος ιευθυντής Τεχνικής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Δεκέμβριος 20 2012 20 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Ιανουάριος 2015 Ιαν-13 Φεβ-13 Μαρ-13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Μάϊος 2015 Μαϊ-13 Ιουν-13 Ιουλ-13 Αυγ-13

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 2012 Η Επιχειρηµατικότητα ως επιλογή εργασίας ΜΟΚΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ρ. ΗΜ Ευάγγελος Τσιµπλοστεφανάκης ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΕ 1 Στην παρουσίαση αυτή εξετάζεται

Διαβάστε περισσότερα

(Αναθεώρηση: 2) ΕΣΦΑ Α.Ε. Σελ.1/5

(Αναθεώρηση: 2) ΕΣΦΑ Α.Ε. Σελ.1/5 Εισήγηση σχετικά µε το τµήµα της δυναµικότητας του ΕΣΦΑ το οποίο δεσµεύεται από το ιαχειριστή για Εξισορρόπηση Φορτίου για το Έτος 2013 (Αναθεώρηση: 2) Ιούνιος 2013 Σελ.1/5 Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΙΕΝΕ, 2 η Εβδομάδα Ενέργειας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2010. Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2010. Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2010 Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κατά

Διαβάστε περισσότερα

1. Το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη διανοµή και προµήθεια φυσικού αερίου σε περιοχές που δραστηριοποιούνται ΕΠΑ

1. Το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη διανοµή και προµήθεια φυσικού αερίου σε περιοχές που δραστηριοποιούνται ΕΠΑ Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 15/06/2009 Προς: ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Θέµα: Τιµολόγηση του φυσικού αερίου για οικιακή χρήση από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 237/2010. Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 237/2010. Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 237/2010 Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Τομέας Τιμολογιακής Πολιτικής ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Τομέας Τιμολογιακής Πολιτικής ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Τομέας Τιμολογιακής Πολιτικής ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 2773/1999, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση 31 Δεκεμβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) www.helapco.gr ΤΕΕ Χανιά, 22 Μαΐου 2009 Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών ΣΕΦ 6 ιδρυτικά µέλη το 2002 49 µέλη σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέµβριος 20 29 27 25 23 21 19 17 15 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδας Μπακούρας. 13 Οκτωβρίου 2015. Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Λεωνίδας Μπακούρας. 13 Οκτωβρίου 2015. Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Investing in Energy 2015» Λεωνίδας Μπακούρας Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 13 Οκτωβρίου 2015 Investing in Energy Επενδύσεις Η ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ

1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 213 1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ 1.1. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 213 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (GWh) 3.997 GWh Υ/Σ ΟΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

46118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

46118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 46118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υποβαλλόμενα Στοιχεία για την πρόσβαση των Φορέων Παροχής Στοιχείων Τελικής Ενεργειακής Χρήσης στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακής Χρήσης. Κώδικες 05, 06, 07 και 08

Οικιακής Χρήσης. Κώδικες 05, 06, 07 και 08 ιατιµήσεις Οικιακής Χρήσης Κώδικες 05, 06, 07 και 08 ιατιµήσεις Οικιακής Χρήσης Οι ιατιµήσεις Οικιακής Χρήσης εφαρµόζονται αποκλειστικά για την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος για οικιακούς σκοπούς σε ιδιωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Διεύθυνση Πωλήσεων 01/11/2015 Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Της ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ Ισχύς από 1 η Νοεμβρίου 2015 1. Πρόγραμμα Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 568/2011. Για την επιβολή ανώτατων τιµών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε ορισµένους νοµούς της χώρας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 568/2011. Για την επιβολή ανώτατων τιµών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε ορισµένους νοµούς της χώρας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 568/2011 Για την επιβολή ανώτατων τιµών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την προσθήκη της Παραγράφου Δ. Αθήνα, 3/12/21 Ο Πρόεδρος Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 Κ.Ο.Τ. Ι Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.878/17.1.2013 οι τιμές που αναγράφονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Ιανουάριος 2015 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ AE. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ www.dei.com.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ AE. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ www.dei.com.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ www.dei.com.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012 ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ Για πληροφορίες σχετικά με τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Νοέµβριος 2015 (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Νοέµβριος 2015 (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 23 εκεµβρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Νοέµβριος 2015 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 26 27 Φεβρουαρίου 2014, Athens Ledra Hotel, Αθήνα Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Καθ. Ζαχαράτος Γεράσιμος Δρ. Μαρκάκη Μαρία Πανούση Σοφία Δρ. Σώκλης Γιώργος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΙΕΝΕ/ EBEA ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΑΠΕ 4.4.2013 2 ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΣΗΘΥΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώτατης Τιμής Χονδρικής (Α.Τ.Χ.) και Καταναλωτή (Α.Τ.Κ.) στην αμόλυβδη βενζίνη 95 RON σε ορισμένους Νομούς της χώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώτατης Τιμής Χονδρικής (Α.Τ.Χ.) και Καταναλωτή (Α.Τ.Κ.) στην αμόλυβδη βενζίνη 95 RON σε ορισμένους Νομούς της χώρας». Αθήνα 03/05/2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Tαχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. Λαμπροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει

Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει Δεκάδες αναλύσεις έχουν γραφτεί σε μια προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα «ποιο καύσιμο είναι πιο οικονομικό» με το αποτέλεσμα τις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξτε σήμερα φυσικό αέριο και κερδίστε: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Επιλέξτε σήμερα φυσικό αέριο και κερδίστε: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Επιλέξτε σήμερα φυσικό αέριο και κερδίστε: ΈΩΣ 1.000 KAI 775 ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΩΡΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ KAI ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Με την μοναδική προσφορά της ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.11.2015 COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (NET METERING)

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (NET METERING) ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (NET METERING) Το πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας (Νet-Μetering) σας προσφέρει μια ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της μεταβολής των τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων σε δασικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα

Εκτίμηση της μεταβολής των τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων σε δασικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα Εκτίμηση της μεταβολής των τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων σε δασικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα Δ. Παπαδήμος ΕΚΒΥ καθ. Δ. Παπαμιχαήλ - ΑΠΘ 8- Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη Περιοχές Μελέτης 4 πιλοτικές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚA BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ - ΗΛΙΑΚΑ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚA BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ - ΗΛΙΑΚΑ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚA BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ - ΗΛΙΑΚΑ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ (Ηλιακά Βεβιασμένης Κυκλοφορίας) Το ζεστό νερό χρήσης, αποτελεί, όσο και εάν δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, μία δραστηριότητα, καθημερινώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C(2013) 5820 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

1. Η διείσδυση του φυσικού αερίου στα ελληνικά νοικοκυριά και η διαφημιστική καμπάνια της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) και των Ε.Π.Α..

1. Η διείσδυση του φυσικού αερίου στα ελληνικά νοικοκυριά και η διαφημιστική καμπάνια της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) και των Ε.Π.Α.. Χειριστής : Πρωτοπαπάς Μάριος Τηλέφωνα : Φαξ : Αθήνα, 15 Απριλίου 2009 Αριθμ. Πρωτ. 1485/1/26-1-2009 Προς την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Αντιπρόεδρο Α κ. Θεόδωρο Πανάγο Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Κοιν. Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Η Πολιτεία με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 Απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αρ. Πρωτ.: 1011/06-10-08 Προς: Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αξιότιµοι κύριοι, Στα πλαίσια της δηµόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Η Πολιτεία με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 Απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΟΣΤΑΤΗΣ ΕΠΕ. Energy Outsourcing TM

ΗΛΙΟΣΤΑΤΗΣ ΕΠΕ. Energy Outsourcing TM ΗΛΙΟΣΤΑΤΗΣ ΕΠΕ Energy Outsourcing TM ΣΚΟΠΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Θερμότητα (A, B, Γ, Δ) Φυσικό αέριο ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Α: ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ Β: ΧΙΤΩΝΙΑ Γ: ΛΙΠΑΝΤΕΛΑΙΑ Δ: ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ Α + Β + Γ + Δ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 550

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ www.dei.com.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΙΟΥΛΙOΣ 2014 1/9 1. ΟΙΚΙΑΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Τιμολόγιο Γ1: Χωρίς Χρονοχρέωση Χρεώσεις Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 19 ΜΕΡΟΣ 1 - Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ... 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007 Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 11% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ 85% Φεβρουάριος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης Νοέμβριος 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εμπόδια Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) www.helapco.gr Workshop Φωτοβολταϊκών ΙΕΝΕ Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Ήλιος: η τελική λύση Φωτοβολταϊκά Ο ταχύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Νοέµβριος 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Νοέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Νοέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και

Διαβάστε περισσότερα

γής στα 13% 82% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ

γής στα 13% 82% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγ γής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για τον Ιούλιο 2015 Συνολική Παραγωγή GWh 13% 5% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 82% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Η Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Γενικά Το Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου, εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Απρίλιος 2015 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Αύγουστος 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες

Σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ Δρ. Εμμανουήλ Κακαράς, Καθηγητής ΕΜΠ Δρ. Σωτήριος Καρέλλας, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 20 Πειραιάς, 12 Νοεµβρίου 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση στη βιομηχανία. Άννα Φραγκίδου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc Διαχείριση Περιβάλλοντος MSc Διοίκηση & Διαχείριση Τεχνικών Έργων

Ενεργειακή επιθεώρηση στη βιομηχανία. Άννα Φραγκίδου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc Διαχείριση Περιβάλλοντος MSc Διοίκηση & Διαχείριση Τεχνικών Έργων Ενεργειακή επιθεώρηση στη βιομηχανία Άννα Φραγκίδου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc Διαχείριση Περιβάλλοντος MSc Διοίκηση & Διαχείριση Τεχνικών Έργων Εκτενής Ενεργειακή Επιθεώρηση με τα ακόλουθα βήματα : Συνεντεύξεις

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 545/2007. «Αύξηση Τιµολογίων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας ΕΗ Α.Ε. εκεµβρίου 2007 και Τροποποίηση του Κώδικα Προµήθειας»

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 545/2007. «Αύξηση Τιµολογίων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας ΕΗ Α.Ε. εκεµβρίου 2007 και Τροποποίηση του Κώδικα Προµήθειας» Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 545/2007 «Αύξηση Τιµολογίων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας ΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ

Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΕ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 70/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 28.144,99 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23% 6.473,35 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 34.618,34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Διακήρυξη Δημοπρασίας 2. Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Εξορθολογισμός Τιμολογίων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Παραδείγματα

Εξορθολογισμός Τιμολογίων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Παραδείγματα Εξορθολογισμός Τιμολογίων Ηλεκτρικής Ενέργειας Παραδείγματα Τιμολόγηση Τυπικού Οικιακού Πελάτη Οικιακός Πελάτης με Μονοφασική Παροχή με Τετραμηνιαία Κατανάλωση 200 kwh Χρέωση Ενέργειας 15,59 18,92 3,33

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 12% 6% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 82% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Μάιος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα