Έμμεση φορολογία: ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα οινοπνευματώδη ποτά, στα προϊόντα καπνού και στην ενέργεια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έμμεση φορολογία: ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα οινοπνευματώδη ποτά, στα προϊόντα καπνού και στην ενέργεια"

Transcript

1 Έμμεση φορολογία: ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα οινοπνευματώδη ποτά, στα προϊόντα καπνού και στην ενέργεια Προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και του ανταγωνισμού, η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει την εναρμόνιση των ειδικών φόρων κατανάλωσης για τα οινοπνευματώδη ποτά και τα προϊόντα καπνού. Συνήθως, οι ισχύοντες φορολογικοί συντελεστές είναι ελάχιστοι συντελεστές ή συντελεστές στόχοι οι οποίοι θα αποτελέσουν αντικείμενο μακροπρόθεσμης προσέγγισης. Επιπλέον, θεσπίσθηκαν διάφοροι δασμοί στον τομέα της ενέργειας, ιδίως για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και για τη διασφάλιση της συνετής και ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων. Στο πλαίσιο αυτό συγκαταλέγονται ρυθμίσεις και ελάχιστοι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή, στο ντίζελ, σε καύσιμα και βιοκαύσιμα. Νομική βάση Το άρθρο 113 ΣΛΕΕ, καθώς και σε ό, τι αφορά τη φορολογία της ενέργειας το άρθρο 192 ΣΛΕΕ, που προβλέπει τη λήψη μέτρων (μεταξύ άλλων και φορολογικών) για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 191 ΣΛΕΕ: την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας καθώς και των φυσικών πόρων. Στόχοι Οι συντελεστές και οι διαρθρώσεις των ειδικών φόρων κατανάλωσης ποικίλλουν μεταξύ των κρατών μελών, επηρεάζοντας τον ανταγωνισμό. Η επιβολή δασμών σε προϊόντα από άλλα κράτη μέλη με υψηλότερους συντελεστές από εκείνους οι οποίοι εφαρμόζονται σε εγχώρια προϊόντα συνιστά διάκριση, η οποία απαγορεύεται από το άρθρο 110 ΣΛΕΕ. Πολύ μεγάλες αποκλίσεις στους δασμούς επί ορισμένων προϊόντων μπορεί να οδηγήσουν σε μετακινήσεις εμπορευμάτων για φορολογικούς λόγους, σε απώλεια εσόδων και σε κρούσματα απάτης. Για αυτόν το λόγο, από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 έχουν καταβληθεί προσπάθειες για την εναρμόνιση τόσο των συντελεστών όσο και των διαρθρώσεων, η πρόοδος όμως που σημειώθηκε ήταν μικρή, εν μέρει επειδή ελήφθησαν υπόψη παράγοντες που δεν ήταν αμιγώς φορολογικοί. Για παράδειγμα, ορισμένα κράτη μέλη επέβαλαν υψηλούς δασμούς, στο πλαίσιο γενικών πολιτικών για την αποθάρρυνση της κατανάλωσης οινοπνευματωδών και του καπνίσματος. Από την άλλη πλευρά όμως, το κρασί και ο καπνός είναι σημαντικά γεωργικά προϊόντα σε ορισμένα κράτη μέλη. Ωστόσο, στον τομέα της ενεργειακής φορολογίας άλλοι παράγοντες διαδραμάτισαν εξίσου σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της δομής και των επιπέδων των φόρων επί των πετρελαιοειδών, όπως οι διατάξεις του άρθρου 113. Σημαντικοί παράγοντες είναι η πολιτική μεταφορών (ανταγωνισμός μεταξύ διαφόρων μέσων μεταφορών ή διαφανής κατανομή του κόστους υποδομών) η πολιτική περιβάλλοντος (λιγότερη περιβαλλοντική ρύπανση, λ.χ. με τον καθορισμό διαφορετικών ελάχιστων φορολογικών συντελεστών για βενζίνη με μόλυβδο και αμόλυβδη βενζίνη) η γενική ενεργειακή πολιτική (ισορροπίες μεταξύ διαφόρων ενεργειακών Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωσ

2 πηγών, όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, η πυρηνική ενέργεια κλπ. ή μεταξύ εγχώριων και εισαγόμενων ενεργειακών πόρων) η γεωργική πολιτική (λ.χ. η πρόταση που αποσύρθηκε το 1999 για μειωμένο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα βιοκαύσιμα) τέλος, η κοινή πολιτική απασχόλησης (φορολογική στρατηγική για τη μετάβαση από τη φορολόγηση της εργασίας σε άλλες πηγές εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της φορολόγησης της χρήσης πρώτων υλών και ενέργειας). Επιτεύγματα Α. Γενικοί κανόνες Η οδηγία 2008/118/EΚ σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης θεσπίζει ένα γενικό σύστημα για τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης προκειμένου να εξασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία τους και, ως εκ τούτου, την απρόσκοπτη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικοί φόροι κατανάλωσης επιβάλλονται στην κατανάλωση ενεργειακών προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας, οινοπνεύματος και οινοπνευματωδών ποτών, καθώς και προϊόντων καπνού και εισπράττονται από τα κράτη μέλη. Τα προϊόντα αυτά υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης κατά την παραγωγή και ενδεχομένως την εισαγωγή τους. Β. Οινοπνευματώδη ποτά Ένα βασικό ζήτημα κατά την φορολογία των οινοπνευματωδών ποτών ήταν ο βαθμός στον οποίο βρίσκονται σε ανταγωνισμό μεταξύ τους τα διάφορα προϊόντα. Η Επιτροπή (COM(79)261) και το Δικαστήριο (Υπόθεση 170/78, Συλλ. 1985) υποστηρίζουν την άποψη ότι όλα τα οινοπνευματώδη ποτά μπορούν να υποκαθίστανται και να είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Ωστόσο, σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2001 για λογαριασμό της Επιτροπής αποδείχθηκε ότι ο βαθμός ανταγωνισμού ποικίλλει μεταξύ των μεμονωμένων προϊόντων. Η έγκριση των προτάσεων της Επιτροπής σχετικά με την εναρμόνιση των ειδικών φόρων κατανάλωσης επί της μπύρας, του οίνου και των οινοπνευματωδών ποτών του 1972 και του 1985 ανεστάλη. Μόλις το 1992 εγκρίθηκε η οδηγία 92/83/ΕΟΚ, η οποία προβλέπει τα προϊόντα επί των οποίων πρέπει να επιβληθεί ειδικός φόρος κατανάλωσης και τη μέθοδο υπολογισμού αυτού. Προτάθηκε κατ' αρχήν ενιαίος συντελεστής (μέσος όρος των εθνικών συντελεστών: 0,17 Ecu ανά λίτρο οίνου/μπύρας και 3,81 Ecu ανά φιάλη 0,75 λίτρου για τα οινοπνευματώδη ποτά). Ωστόσο, ελάχιστοι εθνικοί ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα οινοπνευματώδη ποτά προσεγγίζουν τον μέσο συντελεστή. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή πρότεινε σε μεταγενέστερο στάδιο μια ελαστικότερη προσέγγιση με ελάχιστους συντελεστές και συντελεστές-στόχους που θα αποτελούσαν αντικείμενο μακροπρόθεσμης προσέγγισης. Εγκρίθηκαν οι Οδηγίες 92/84/ ΕΟΚ και 92/83/ΕΟΚ οι δε μεταγενέστερες προτάσεις δεν ευοδώθηκαν. Γ. Προϊόντα καπνού Η βασική διάρθρωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης για τα προϊόντα καπνού καθορίστηκε το 1972 μέσω οδηγιών που έχουν πλέον συγκεντρωθεί στην ενοποιημένη οδηγία (2011/64/ΕΚ). Οι αρχικές προτάσεις της Επιτροπής απέβλεπαν στην απόλυτη εναρμόνιση των συντελεστών. Τελικά όμως καθορίστηκαν μόνον ελάχιστοι συντελεστές. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες προϊόντων καπνού που υπόκεινται σε φορολόγηση (τσιγάρα και πούρα, λεπτοκομμένος καπνός και άλλα είδη καπνού). Οι φόροι για τα τσιγάρα πρέπει να περιλαμβάνουν έναν αναλογικό (ad valorem) συντελεστή (με βάση τη σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης), σε συνδυασμό με έναν συγκεκριμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης (ανά μονάδα προϊόντος). Άλλα προϊόντα καπνού υπόκεινται είτε σε ad valorem, είτε σε ειδικό ή στον αποκαλούμενο μεικτό φόρο κατανάλωσης. Ωστόσο, ο καθορισμός σαφών κριτηρίων αποδείχθηκε δυσεπίλυτο πρόβλημα. Η δυσκολία να επιτευχθεί μια σταθερή αναλογία αντικατοπτρίζει τη διάρθρωση Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωσ

3 της κοινοτικής καπνοβιομηχανίας. Ένας ειδικός φόρος πάγιο ποσό σε ευρώ ανά τσιγάρα ευνοεί τα ακριβότερα προϊόντα των ιδιωτικών εταιρειών με τη μείωση των διαφορών στις τιμές. Ένας αναλογικός φόρος, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με τον ΦΠΑ, έχει αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή τον πολλαπλασιασμό των διαφορών στις τιμές. Στο πλαίσιο της ευρείας αναλογίας που έχει καθοριστεί μέχρι σήμερα (μεγαλύτερη του 5% και μικρότερη του 75% του συνολικού ποσού που προέρχεται από αναλογικούς και συγκεκριμένους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, και μικρότερη από το 55% της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης, δηλ. μετά την προσθήκη του φόρου προστιθέμενης αξίας), ορισμένα κράτη μέλη έχουν επιλέξει ελάχιστο συγκεκριμένο μερικό ποσό, ενώ άλλα έχουν επιλέξει ένα ανώτατο ποσό, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο σε αποκλίσεις στις τιμές λιανικής πώλησης. Δ. Ενεργειακά προϊόντα (πετρελαιοειδή, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, εναλλακτικές μορφές ενέργειας, καύσιμα αεροσκαφών) Η βασική διάρθρωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή στην Κοινότητα καθορίστηκε το Πρόκειται για συγκεκριμένους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, δηλαδή υπολογίζονται ανά λίτρα ή ανά χιλιόγραμμα προϊόντος. Όσον αφορά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ως πετρελαιοειδή νοούνται η βενζίνη με μόλυβδο, η αμόλυβδη βενζίνη, το ντίζελ, το μαζούτ, το υγραέριο, το μεθάνιο και η κηροζίνη. Το 1987 προτάθηκε αρχικά η απόλυτη εναρμόνιση βάσει μέσων συντελεστών. Παρά τις προτάσεις αυτές, καθορίστηκαν μόνο ελάχιστοι συντελεστές, όπως είχε συμβεί στην περίπτωση των οινοπνευματωδών ποτών και των προϊόντων καπνού. Το 1992, η Επιτροπή πρότεινε (ανεπιτυχώς) να εισαχθεί ένας ενιαίος για όλη την Κοινότητα φόρος επί των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και της ενέργειας, με στόχο την σταθεροποίηση των εκπομπών CO 2 έως το 2000 στο επίπεδο που βρίσκονταν το 1990, προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να τεθεί τέρμα στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Το 1997, η Επιτροπή δημοσίευσε νέες προτάσεις που επέκτειναν το σύστημα φορολογίας των πετρελαιοειδών σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα και ιδίως σε προϊόντα που μπορούν να αντικαθιστούν άμεσα ή έμμεσα τα πετρελαιοειδή (άνθρακας, οπτάνθρακας, λιγνίτης, πίσσα και προϊόντα που παράγονται από αυτά, καθώς και φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια). Η πρόταση εγκρίθηκε με σημαντικές τροποποιήσεις (οδηγία 2003/96/ΕΚ, διατάξεις για παρεκκλίσεις στις οδηγίες 2004/74/EΚ και 2004/75/EΚ). Η ανακοίνωση της Επιτροπής για την φορολόγηση αεροπορικών καυσίμων (CΟΜ(2000)110) που δημοσιεύθηκε το 2000 είχε μόνον ως αποτέλεσμα να προβλέπει η οδηγία 2003/96/ΕΚ υποχρεωτική φορολογική απαλλαγή όσον αφορά ενεργειακά προϊόντα που διατίθενται για να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα για τις αεροπορικές μεταφορές, εκτός των ιδιωτικών πτήσεων αναψυχής. Ωστόσο, για πρώτη φορά εισήγαγε διατάξεις που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να φορολογούν τα αεροπορικά καύσιμα και, μέσω διμερών συμφωνιών, τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στις ενδοκοινοτικές πτήσεις. Με την πρόταση του 2002 για την φορολόγηση του ντίζελ, το Συμβούλιο κατόρθωσε, μόλις το 2003, να επιτύχει γενική σύγκλιση απόψεων, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε την πρόταση η οποία αποσύρθηκε το 2006 από την Επιτροπή. Τα βιοκαύσιμα αποτελούν καύσιμα που προέρχονται από βιολογικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λ.χ. βιοαιθανόλη, βιοντίζελ, βιοαέριο. Το 2001, προτάθηκαν μέτρα για την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων, που προέβλεπαν, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα εφαρμογής μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης, τα οποία εγκρίθηκαν το 2003, (στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης) με την οδηγία 2003/30/ΕΚ. Το άρθρο 16 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ επιτρέπει την εφαρμογή μειωμένου φορολογικού συντελεστή στα βιοκαύσιμα που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης ή κινητήρων. Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωσ

4 Ε. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας επί λοιπών καυσίμων Το 2002, υποβλήθηκε πρόταση σχετικά με την επιβολή φόρου προστιθέμενης αξίας επί του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την οποία ο τόπος εγκατάστασης του αγοραστή θεωρείται τόπος φορολόγησης για τις επιχειρήσεις. Για τους τελικούς καταναλωτές δε, αυτός θα ήταν ο τόπος κατανάλωσης. Η πρόταση αυτή έχει επίσης εγκριθεί εν τω μεταξύ (οδηγία 2003/92/ΕΚ). ΣΤ. Πρόσφατα σχέδια Η πιο πρόσφατη πρωτοβουλία της Επιτροπής είναι μια πρόταση (COM(2011)196) που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των διατάξεων φορολόγησης ενεργειακών προϊόντων. Στόχος της είναι να διαμορφωθεί η φορολόγηση των ενεργειακών προϊόντων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αρθούν σημερινές ανισορροπίες και να ληφθούν υπόψη τόσο οι εκπομπές CO 2, όσο και το ενεργειακό περιεχόμενο των εν λόγω προϊόντων. Προτείνεται να κατανεμηθούν οι ενεργειακοί φόροι σε δύο συνιστώσες που θα συναποτελέσουν τον συνολικό συντελεστή για τη φορολόγηση του προϊόντος. Με τον τρόπο αυτόν, θα αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση και η χρήση προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον με παράλληλη αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Τα κράτη μέλη μπορούν έτσι να αναδιαμορφώσουν τη συνολική δομή της φορολογίας τους κατά τέτοιον τρόπο ώστε η μετατόπιση της φορολογικής επιβάρυνσης από την εργασία στην κατανάλωση να συμβάλλει στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Η οδηγία πρόκειται, βέβαια, να τεθεί σε ισχύ το 2013, αλλά προβλέπονται μεγάλες μεταβατικές περίοδοι για την πλήρη εναρμόνιση της φορολόγησης του ενεργειακού περιεχομένου μέχρι το 2023, προκειμένου να δοθεί χρόνος στη βιομηχανία να προσαρμοστεί στη νέα φορολογική δομή. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Α. Φορολογία των οινοπνευματωδών και των προϊόντων καπνού Από το 1987, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει παρακολουθήσει ενδελεχώς κάθε πρόταση που έχει υποβληθεί λαμβάνοντας υπόψη διάφορα συμφέροντα. Έχουν προταθεί ελάχιστοι συντελεστές ειδικών φόρων κατανάλωσης καθώς και η σταδιακή προσέγγιση ενιαίων συντελεστών στόχου. Το 1997, το ΕΚ επιβεβαίωσε ότι δεν θα πρέπει να σημειωθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ διαφόρων οινοπνευματωδών ποτών, και πρότεινε κατευθυντήριες γραμμές για μελλοντικά μέτρα. Στην περίπτωση των τσιγάρων και των προϊόντων καπνού, το Κοινοβούλιο ζήτησε, καταρχήν, μια «εναρμόνιση στο ανώτατο επίπεδο» των συντελεστών, καθώς επίσης και επιπλέον μελέτες πριν πραγματοποιηθούν οποιεσδήποτε αλλαγές. Το 2002, το ΕΚ απέρριψε τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τροποποιήσεις στους συντελεστές ειδικών φόρων κατανάλωσης στα προϊόντα καπνού, ιδίως λόγω των προβλεπόμενων επιπτώσεων στις προσχωρούσες χώρες στις οποίες ίσχυαν αισθητά χαμηλότεροι συντελεστές σε σύγκριση με τους ελάχιστους συντελεστές που εφαρμόζονταν τότε στην Κοινότητα. Στην έκθεση για την φορολογική πολιτική της ΕΕ του 2002, το Κοινοβούλιο διαφωνεί με την πολιτική που ακολούθησε η Επιτροπή όσον αφορά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στον καπνό και τα οινοπνευματώδη, ιδιαίτερα όπου υπάρχει στόχος εναρμόνισης προς τα επάνω, με τη σταθερή αύξηση των ελάχιστων επιπέδων φορολόγησης Το 2009 υποστήριξε τη σταδιακή αύξηση των φόρων στα τσιγάρα και άλλα προϊόντα καπνού, αλλά όχι στο ύψος που είχε προτείνει η Επιτροπή. Επιπλέον θα έπρεπε να αρχίσει να επιβάλλεται η αύξηση αυτή μόλις το 2012 και να ολοκληρωθεί (όπως είχε προταθεί) το Β. Φορολογία των πετρελαιοειδών και της ενέργειας Το 1991 εγκρίθηκε η γνωμοδότηση του ΕΚ σχετικά με τους συντελεστές των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή. Στη γνωμοδότηση αυτή, το ΕΚ ζητούσε τον καθορισμό Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωσ

5 συντελεστών στόχου για τη βενζίνη και πολύ υψηλότερου ελάχιστου συντελεστή για το βαρύ πετρέλαιο (ντίζελ). Το 1999, το ΕΚ ενέκρινε τη γνωμοδότησή του σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής του Επιδίωξη των σημαντικότερων τροποποιήσεων του ΕΚ ήταν η κατάργηση του καταλόγου συστηματικών φοροαπαλλαγών, αλλά με επέκταση του καταλόγου προαιρετικών απαλλαγών, η σύνδεση των ελάχιστων φορολογικών συντελεστών με τον πληθωρισμό και η θέσπιση διαδικασίας βάσει της οποίας τα κράτη μέλη θα μπορούν να επιστρέφουν τον φόρο, στο σύνολό του ή εν μέρει, εφόσον οι εταιρείες μπορούν να αποδείξουν ότι δημιούργησε ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Στο ψήφισμά του του 2002 σχετικά με την γενικότερη κοινοτική φορολογική πολιτική, το ΕΚ υποστήριξε την άποψη ότι η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» πρέπει να εφαρμοστεί ευρύτερα, «ιδιαίτερα στον τομέα των ενεργειακών προϊόντων», και ότι η αρχή αυτή «δεν συγκεκριμενοποιείται μόνο με τη φορολογία, αλλά και με ρυθμίσεις». Το ΕΚ εξέδωσε θετική γνωμοδότηση επί των προτάσεων για τα βιοκαύσιμα τον Οκτώβριο του 2002 και ενέκρινε τροπολογίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση αυτών των προτάσεων. Επιπλέον, τον Οκτώβριο του 2011 διοργάνωσε εργαστήριο με θέμα την πρόταση της οδηγίας για την ενέργεια (COM(2011)169). Doris Kolassa 04/2014 Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωσ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.Μ. 300530

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.Μ. 300530 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/42 Ο ΗΓΙΑ 2003/30/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Μαΐου 2003 σχετικάµε την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίµων ή άλλων ανανεώσιµων καυσίµων για τις µεταφορές ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιµα {SEC(2006) 142

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιµα {SEC(2006) 142 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 8.2.2006 COM(2006) 34 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιµα {SEC(2006) 142 EL EL ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/30/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ISSN 1831-0826. Ειδική έκθεση αριθ. 21. Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής

ISSN 1831-0826. Ειδική έκθεση αριθ. 21. Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής 2012 ISSN 1831-0826 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO Ειδική έκθεση αριθ. 21 Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής EL Ειδική έκθεση αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/243 ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 615 final/2 2011/0276 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική µετά το 2014 Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2014 Ανάλυση Προτάσεων και Σεναρίων Κατανομής Άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την 9.8.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 800/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Οκτώβριος 2007 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr Εισαγωγή Ο κτιριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΡ. ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Β7 ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ : HB96107

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας 1994L0062 EL 20.04.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/23/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2014 COM(2014) 179 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ Νοέμβριος 2005 Τη μελέτη συνέταξε επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από τους οικονομολόγους: Ιουλία Αρμάγου Γιάννη Μουρμούρα

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 29.4.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/40/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005 22.7.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/29 ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6 Ιουλίου 2005 για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα