ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009"

Transcript

1 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ & ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Τποθέζεων ύδενϋ Νικόλαορ Χπιζηοδοςλίδηρ, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α Level 2, Castlereagh St. - Sydney NSW 2000 ph: fax: Ηνχιηνο 2010

2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ηε παξνχζα έθζεζε πεξηγξάθεηαη ε εηθφλα ηεο απζηξαιηαλήο νηθνλνκίαο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην εκπφξην θαη ηηο επελδχζεηο κε γλψκνλα ηηο δηκεξείο εκπνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ηεο Απζηξαιίαο κε ηελ Διιάδα. πγθεθξηκέλα παξνπζηάδεηαη γεληθά ε δηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο Απζηξαιίαο θαηά ηνκείο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη αλαιχνληαη νη πξννπηηθέο θαη νη πξνβιέςεηο γηα ηελ κειινληηθήο ηεο πνξεία. Απφ θαζαξά εκπνξηθήο απφςεσο, πεξηγξάθεηαη ε ξνή εκπνξίνπ κεηαμχ ηεο Απζηξαιίαο θαη ησλ θχξησλ εκπνξηθψλ ηεο εηαίξσλ. Γίλεηαη έκθαζε ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ εηζαγσγή πξντφλησλ θαη αλαιχεηαη ην θαζεζηψο πξφζβαζεο ζηελ απζηξαιηαλή αγνξά. Δπίζεο ζπλνςίδεηαη ε ζέζε ηεο Απζηξαιίαο ζην πνιπκεξέο εκπφξην θαη αλαθέξνληαη νη δηεζλείο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο πνπ έρεη ζπλάςεη. ε ζρέζε κε ηελ Διιάδα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε ξνή ηνπ εκπνξίνπ θαη ην εκπνξηθφ ηζνδχγην γηα ην 2009 κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο ηνκείο εθείλνπο πνπ αθνξνχλ ζηα ειιεληθά ελδηαθέξνληα, θπξίσο ζηελ αγνξά ηξνθίκσλ θαη αλαιχνληαη νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηηο εμαγσγέο ειιεληθψλ πξντφλησλ. 2

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ.5 Β. Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ 6 Η. Βαζηθνί καθξννηθνλνκηθνί δείθηεο ΗΗ. Δμσηεξηθφ Δκπφξην ΗΗΗ. πλνιηθή επηζθφπεζε ηεο νηθνλνκίαο Γ. ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ..11 Η. ΓΔΧΡΓΗΑ ΗΗ. ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 1. Γαιαθηνβηνκεραλία Η Φέηα ζηην Αςζηπαλία 2. Διαηφιαδν θαη επηηξαπέδηεο ειηέο 3. Οίλνο ΗΗΗ. ΤΠΖΡΔΗΔ ΗV. ΟΡΤΚΣΟ ΠΛΟΤΣΟ V. ΔΝΔΡΓΔΗΑ 1. Άλζξαθαο 2.Πεηξέιαην/Βελδίλε, LPG, πγξά θαχζηκα 3. Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 4. Ππξεληθή Δλέξγεηα VI. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Γ. ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΚΑΘΔΣΧ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΖΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ Η. Γηαδηθαζία ΗΗ. Γαζκνί θαη Φφξνη ΗΗΗ. Γίαπινη εηζαγσγήο. Διάπθπωζη ηηρ αγοπάρ ηποθίμων Δ. ΚΡΑΣΗΚΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ..39 Σ. ΚΑΘΔΣΧ ΞΔΝΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΣΖΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ.42 Ε. ΓΗΜΔΡΔΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΤΜΦΧΝΗΔ. 45 Ζ. ΠΟΛΤΜΔΡΔΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΤΜΦΧΝΗΔ. 47 Η. APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) ΗΗ. ΠΟΔ Θ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ-ΑΤΣΡΑΛΗΑ Η. Δκπνξηθφ Ηζνδχγην 3

4 1. χλνιν ξνήο εκπνξίνπ θαη εκπνξηθφ ηζνδχγην 2. Απζηξαιηαλέο Δμαγσγέο ζηελ Διιάδα (Α$ 000) 3. Απζηξαιηαλέο εηζαγσγέο απφ Διιάδα (Α$ 000) 4. Γηκεξέο Δκπφξην Τπεξεζηψλ ΗΗ. Δπελδχζεηο 1. Διιεληθή παξνπζία ζηελ Απζηξαιία 2. Απζηξαιηαλέο επελδχζεηο ζηελ Διιάδα ΗΗΗ. ΔΚΘΔΔΗ ΔΠΗΚΔΦΔΗ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΔ Η. ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΡΟΣΑΔΗ (δηαβαζκηζκέλν) 59 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 4

5 Α. ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Έθηαζε: ηεηξ. ρικ. Πιεζπζκφο: 21,7 εθ. θάηνηθνη (ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο) 1 Κπξηφηεξεο πφιεηο (απνγξαθή 2006): χδλευ ( θ.), Μειβνχξλε ( θ.), Βξηζβάλε ( θ.), Πέξζε ( θ.), Αδειατδα ( θ.), Κάκπεξξα (νκνζπνλδηαθή πξσηεχνπζα θ.), Υφκπαξη ( θ.), Νηάξγνπτλ ( θ.). Γιψζζα: Δπίζεκα νκηιείηαη ε Αγγιηθή. Απφ ηηο ππφινηπεο γιψζζεο, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή, ε ειιεληθή κε πνζνζηφ 1,2% θαηαηάζζεηαη ηξίηε, πιένλ νκηινχκελε γιψζζα ζην ζπίηη. Πξνεγνχληαη νη δηάθνξεο θηλεδηθέο δηάιεθηνη (2,5 %), θαη ε ηηαιηθή (1,5 %). Πνιηηεηαθφ ζχζηεκα: Ζ επίζεκε νλνκαζία ηεο Απζηξαιίαο είλαη Κνηλνπνιηηεία ηεο Απζηξαιίαο. Σν πνιίηεπκά ηεο είλαη ζπληαγκαηηθή κνλαξρία θαη αξρεγφο ηνπ θξάηνπο είλαη ε Βαζίιηζζα Διηζάβεη ε Β ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο Β. Ηξιαλδίαο, ε νπνία αληηπξνζσπεχεηαη ζηελ Απζηξαιία κέζσ ηνπ Γεληθνχ Κπβεξλήηε, ηνλ νπνίν δηνξίδεη ε ίδηα. Ζ Απζηξαιία ζπληζηά Οκνζπνλδία απνηεινχκελε απφ 6 Πνιηηείεο (New South Wales, Victoria, South Australia, Queensland, Western Australia, Tasmania) θάζε κία απφ ηηο νπνίεο δηαζέηεη δηθφ ηεο ζχληαγκα θαη ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο. Σε λνκνζεηηθή εμνπζία ζε νκνζπνλδηαθφ επίπεδν αζθνχλ ε θπβέξλεζε θαη ηα δχν αληηπξνζσπεπηηθά ζψκαηα, ε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ (House of Representatives Lower House) απνηεινχκελε απφ 150 βνπιεπηέο, νη νπνίνη εθιέγνληαη άκεζα θαη Γεξνπζία (Senate Upper House), απνηεινχκελε απφ 76 αληηπξνζψπνπο ησλ Πνιηηεηψλ/Πεξηνρψλ (12 απφ θάζε Πνιηηεία θαη δχν απφ ηηο δχν επεηξσηηθέο πεξηνρέο). ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Οκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο ππάγνληαη γεληθά ε θνξνινγία, ε άκπλα, νη εμσηεξηθέο ππνζέζεηο θαη νη ηαρπδξνκηθέο θαη ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο θιπ (άξζξν 51 πληάγκαηνο. Οη Πνιηηείεο είλαη αξκφδηεο γηα ηε ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηα φξηα ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο θαη αθνξνχλ ηελ αζηπλφκεπζε, πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, παηδεία θαη δεκφζηεο κεηαθνξέο. Σέινο πθίζηαληαη επίζεο δέθα «πεξηνρέο», δχν εθ ησλ νπνίσλ επεηξσηηθέο Capital Territory (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Jervis Bay Territory) θαη Northern Territory θαη επηά ππεξάθηηεο Ashmore and Cartier Islands, Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, Coral Sea Islands, Heard Island and McDonald Islands, Norfolk Island, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Απζηξαιηαλήο Αληαξθηηθήο ζε γεσγξαθηθφ κήθνο κεηαμχ 45 θαη 160. Δθηφο ησλ επεηξσηηθψλ πεξηνρψλ θαη ηνπ Norfolk Island, νη νπνίεο δηαζέηνπλ πεξηνξηζκέλν βαζκφ απηνθπβέξλεζεο, κε μερσξηζηά θνηλνβνχιηα, νη ππφινηπεο πεξηνρέο δηνηθνχληαη κέζσ «Γηνηθεηψλ» (Administrators) δηνξηζκέλσλ απφ ηελ Οκνζπνλδία. 1 Australian Bureau of Statistics: 5

6 Β. Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ Η. Βαζηθνί καθξννηθνλνκηθνί δείθηεο (πνζά ζε $ ΖΠΑ) ΑΔΠ $ δηο Αλεξγία 5,7% ΑΔΠ θαηά θεθαιή $ 38,800 Έζνδα Γεκνζίνπ $ δηο Πνζνζηφ Αχμεζεο ΑΔΠ 1% Έμνδα Γεκνζίνπ $ δηο Δξγαηηθφ δπλακηθφ εθαη. Γεκφζην έιιεηκκα 18.6% ηνπ ΑΔΠ Πιεζσξηζκφο 1,9% Ηζνδχγην ηξερ. ζπλ. $ δηο Πνζνζηφ ΑΔΠ αλά θιάδν νηθνλνκίαο Γεσξγία 3.8% Βηνκεραλία 24.9% Τπεξεζίεο 71,3% Ζ Απζηξαιία έρεη κία απφ ηηο ηζρπξφηεξεο νηθνλνκίεο ηνπ πιαλήηε κε ζρεδφλ δχν δεθαεηίεο ζπλερνχο αλάπηπμεο ζπλνδεπφκελσλ απφ ρακειή αλεξγία. Ζ νηθνλνκία είλαη επέιηθηε, ζηαζεξή θαη ελνπνηεκέλε ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Ζ δπλακηθφηεηα ηεο Απζηξαιηαλήο νηθνλνκίαο έρεη ηεθκεξησζεί απφ ηελ πξφζθαηε πνξεία θαη ην γεγνλφο πσο αληαπεμήιζε επηηπρψο απφ ζεηξά παγθφζκησλ θαη πεξηθεξεηαθψλ θξίζεσλ φπσο ηελ αζηαηηθή νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, κία ζνβαξή μεξαζία θαη βεβαίσο ηελ πην πξφζθαηε θξίζε πνπ είδε ηελ απζηξαιηαλή νηθνλνκία σο ηελ κνλαδηθή, ίζσο, πνπ δελ ππέπεζε ζε χθεζε. Απφ ην 1991 ε απζηξαιηαλή νηθνλνκία έρεη απμεζεί εηεζίσο θαηά 3,3% ζε κέζν φξν. Καη ε αλεξγία έρεη κεησζεί απφ 11% πξν δεθαπεληαεηίαο ζε 5% ην 2008 πνπ απνηέιεζε θαη ην θαηψηαην πνζνζηφ. Ζ νηθνλνκία γηα κεγάιν δηάζηεκα απνιάκβαλε ζπλερέο δεκνζηνλνκηθφ πιεφλαζκα (απφ ην 2002 έσο ην 2007 ην πιεφλαζκα αλήιζε ζε κέζν φξν κεηαμχ 1% θαη 1,6% ηνπ ΑΔΠ) κε απνηέιεζκα λα βξίζθεηαη ζε ηζρπξή δεκνζηνλνκηθή ζέζε. Πξφζθαηε Έθζεζε ηνπ ΟΟΑ πεξηέγξαςε ηελ καθξννηθνλνκηθή πνξεία ηεο ρψξαο σο εληππσζηαθή κε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 3% εηεζίσο. Καηά ηνλ ΟΟΑ ην επίπεδν δσήο ζηελ Απζηξαιία έρεη απμεζεί ζεκαληηθά θαη ππνιείπεηαη κφλν απηνχ ησλ ΖΠΑ. 6

7 ΗΗ. Δμσηεξηθφ Δκπφξην Γεληθή Δηθφλα Γηκεξνχο Δκπνξίνπ Απζηξαιίαο ζε εθαη. Α$ Κχξηεο Δμαγσγέο Απζηξαιίαο (αγαζά) Κχξηεο Δηζαγσγέο Απζηξαιίαο (αγαζά) Άλζξαθαο 39,397 Αξγφ πεηξέιαην 12,281 ηδεξνκεηάιιεπκα 29,960 Δπηβαηηθά απηνθίλεηα 11,678 Υξπζφο 15,049 Γηπιηζκέλν πεηξέιαην 10,281 Φπζηθφ αέξην 7,640 Υξπζφο 9,197 Αξγφ πεηξέιαην 7,180 Φάξκαθα (+θηεληαηξηθά) 7,648 Δμσηεξηθφ Δκπφξην Απζηξαιίαο (αγαζά) Δμαγσγέο 196,239 Δηζαγσγέο 200,581 πλνιηθφ Δκπφξην 396,820 Ηζνδχγην 4,342 Κχξηνη εμαγσγηθνί πξννξηζκνί Κχξηεο εηζαγσγηθέο πξνειεχζεηο 1. Κίλα 21.6% 1. Κίλα 17.8% 2. Ηαπσλία 19.5% 2. ΖΠΑ 11.1% 3. Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο 7.9% 3. Ηαπσλία 8.3% 4. Ηλδία 7.4% 4. Σατιάλδε 5.8% 5. ΖΠΑ 4.9% 5. ηγθαπνχξε 5.6% Δκπφξην Τπεξεζηψλ Δπελδχζεηο Δμαγσγέο ππεξεζηψλ 53,247 Απζηξαιηαλέο επελδχζεηο εμσηεξηθνχ 1,159,088 Δηζαγσγέο ππεξεζηψλ 53,760 Ξέλεο επελδχζεηο ζηελ Απζηξαιία 1,927,716 Ο ζπλνιηθφο φγθνο εκπνξίνπ ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο ην 2009 είρε αμία Α$ 507 δηο ή πεξίπνπ 1% ηνπ παγθνζκίνπ εκπνξίνπ. Οη Απζηξαιηαλέο εμαγσγέο ην 2009 κεηψζεθαλ θαηά 10% ζε Α$ 250 δηο πεξίπνπ ην 20% ηνπ ΑΔΠ. Οη ζεκαληηθφηεξνη εμαγσγηθνί ηνκείο ήηαλ ηα νξπθηά θαη θαχζηκα, νη ππεξεζίεο θαη ηα αγξνηηθά. Οη θχξηνη πξννξηζκνί ήηαλ ε Κίλα, ε Ηαπσλία, ε Κνξέα θαη νη ΖΠΑ. Οη Απζηξαιηαλέο εηζαγσγέο κεηψζεθαλ θαηά 10% ζε 257 δηο ην νη εηζαγσγέο θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ κεηψζεθαλ θαηά 3%, νη εηζαγσγέο ππεξεζηψλ θαηά 7% θαη νη εηζαγσγέο θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ θαηά 6%. Ο κεγαιχηεξνο πξνκεζεπηήο ππήξμε ε Κίλα, νη ΖΠΑ, ε Ηαπσλία, ε ηγθαπνχξε θαη ε Σατιάλδε. Ζ Κίλα έρεη θαηαζηεί ε κεγαιχηεξε εμαγσγηθή αγνξά ηεο Απζηξαιίαο θαη ζπλνιηθά ν κεγαιχηεξνο εκπνξηθφο ηεο εηαίξνο μεπεξλψληαο ηελ ΔΔ θαη ηελ Ηαπσλία. Απηφ είλαη απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ βαζηθψλ πξψησλ πιψλ θαη ηεο ειαθξηάο κείσζεο ηεο ξνήο εκπνξίνπ κεηαμχ ησλ άιισλ εηαίξσλ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. εκεηψλεηαη πσο ζπλνιηθά απφ άπνςε δηαθξαηηθψλ εκπνξηθψλ ελψζεσλ ε ΔΔ παξακέλεη ν μεγαλύηεπορ εμποπικόρ και επενδςηικόρ εηαίπορ ηεο Απζηξαιίαο. 7

8 Γεληθή Δηθφλα Γηκεξνχο Δκπνξίνπ ζεσξεκέλε απφ άπνςεο εκπνξηθψλ ζπκπξάμεσλ Ακθίδξνκν εκπφξην αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ Απζηξαιηαλέο εμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ Απζηξαιηαλέο εηζαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ Θέζε A$ δηο % πνζνζηφ A$ δηο % πνζνζηφ A$ δηο % πνζνζηφ 1 Κίλα Κίλα ΔΔ ΔΔ Ηαπσλία ASEAN ASEAN ASEAN Κίλα Ηαπσλία ΔΔ ΖΠΑ ΖΠΑ Ηλδία 18, Ηαπσλία

9 ΗΗΗ. πλνιηθή επηζθφπεζε ηεο νηθνλνκίαο Ζ Απζηξαιηαλή νηθνλνκία απέθηεζε ηελ εμσζηξέθεηα πνπ ηελ δηαθξίλεη ζήκεξα κφλν θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία. Με εμαίξεζε ηνλ αγξνηηθφ θαη εμνξπθηηθφ θιάδν νη νπνίνη είραλ ήδε ζεκαληηθή παξνπζία ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη, νη απζηξαιηαλέο βηνκεραλίεο ήηαλ δηζηαθηηθέο ζην λα θαηαζηνχλ εμσζηξεθείο. Ζ Απζηξαιία ζήκεξα, παξφιε ηελ δηζηαθηηθή αξρή ζην λα αλνίμεη ηελ νηθνλνκία ηεο, απνηειεί επηηπρεκέλν κνληέιν νηθνλνκίαο πξνο κίκεζε θαηά ηνλ ΟΟΑ. Σν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ηεο Απζηξαιίαο έρεη αλέιζεη απφ 15 ν ζηνλ θφζκν θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 80 ζε φγδνν ζήκεξα. ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ην θαζαξφ εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ δηπιαζηάζηεθε. Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή ζπγθπξία, έρεη επλνήζεη, θαηά νξηζκέλνπο αλαιπηέο, ηελ Απζηξαιία θαη απηφ ην εθκεηαιιεχηεθαλ νη Απζηξαινί. Γηα πνιιά ρξφληα κεηά ην 1950, νη εμαγσγέο ηεο Απζηξαιίαο ήηαλ, θαηά 90% αγξνηηθά πξντφληα θαη νξπθηά. Ο ηνκέαο ηεο βηνκεραλίαο, σζηφζν, επέδεημε ζηαζεξφηεηα θαη αληαγσληζηηθφηεηα παξφιν ηνλ αληαγσληζκφ απφ πιεπξάο Κίλαο, Ηλδίαο θαη άιισλ αζηαηηθψλ ρσξψλ. Σν 2004, νη εμαγσγέο βηνκεραληθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ αλήιζαλ ζην 45% ηεο εζληθήο εμαγσγηθήο βάζεο. Πξνο επίξξσζε ηεο επηηπρίαο ζα πξέπεη λα εηπσζεί πσο ηα πξντφληα απηά είλαη πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. Απφ ην 1988, ν φγθνο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο έρεη απμεζεί θαηά 40% ελψ νη εμαγσγέο, δεδνκέλεο θαη ηεο κείσζεο ησλ δαζκψλ, έρεη απμεζεί θαηά 500%. Ζ εηθφλα είλαη αθφκα πην επλντθή γηα ηε Απζηξαιία αλ αλαινγηζζεί θαλείο ηηο μέλεο επελδχζεηο. πγθεθξηκέλα νη απζηξαιηαλέο ζπγαηξηθέο θαη ηα παξαξηήκαηα θαη νη απζηξαιηαλήο πιεηνςεθίαο joint ventures ζην εμσηεξηθφ, πσινχζαλ ζε αιινδαπέο αγνξέο, ζρεδφλ ηελ ίδηα αμία πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ εμήγαγε ε απζηξαιηαλή νηθνλνκία (ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Απζηξαιίαο). Έηζη ε πξαγκαηηθή αμία ησλ πσιήζεσλ ζην εμσηεξηθφ είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξε απφ απηή πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ νη εζληθέο ζηαηηζηηθέο. Ζ νηθνλνκία ηεο Απζηξαιίαο ζηελ δηεζλή ζπγθπξία Σα πινχζηα θαη πνηθίια απνζέκαηα θπζηθψλ πφξσλ ηεο Απζηξαιίαο πξνζειθχνπλ μέλεο επελδχζεηο θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ άλζξαθα, ζηδεξνκεηάιιεπκα, ραιθφ, ρξπζφ, θπζηθφ αέξην θαη νπξάλην. εηξά κεγάισλ επελδχζεσλ, φπσο απηή ηνπ Gordon Liquid Natural Gas Project χςνπο Α$40 δηο ζα δηεπξχλνπλ θαηά πνιχ ησλ θιάδν ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Ζ Απζηξαιία δηαζέηεη επίζεο, ζεκαληηθφ ηνκέα ππεξεζηψλ, ελέξγεηαο θαη ηξνθίκσλ. Ζ Απζηξαιηαλή νηθνλνκία απμαλφηαλ αδηάθνπα γηα δεθαεπηά ρξφληα πξηλ απφ ηελ πξφζθαηε παγθφζκηα θξίζε. Γηα ηελ ππέξβαζε ηεο νπνίαο ε θπβέξλεζε Rudd εηζήγαγε παθέην κέηξσλ ηφλσζεο χςνπο άλσ ησλ Α$ 50 δηο γηα λα εμηζνξξνπήζεη ηελ θζίλνπζα δήηεζε θαη ε Κεληξηθή Σξάπεδα κείσζε ηα επηηφθηα ζε ηζηνξηθά ρακειφ πνζνζηφ. Οη πνιηηηθέο απηέο θαη ε ζπλερηδφκελε δήηεζε απφ πιεπξάο Κίλαο βνήζεζαλ ηελ απζηξαιηαλή νηθνλνκία λα εμέιζεη ηεο θξίζεο κε κφλν έλα ηξίκελν 9

10 αξλεηηθήο αλάπηπμεο. Ζ νηθνλνκία ζεκείσζε αχμεζε 1,5% θαηά ηα ηξία πξψηα ηξίκελα ηνπ 2009 πνπ απνηειεί ηελ βέιηηζηε εηθφλα ζην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηψλ ηνπ ΟΟΑ. Ζ αλεξγία πνπ ππνινγίδνληαλ λα θνξπθσζεί ζην 8-10% θνξπθψζεθε ζην 5,7% θαη θαηφπηλ κεηψζεθε ζην 5,3% ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ Χο απνηέιεζκα ηεο βειηησκέλεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα αλακέλεηαη λα θνξπθσζεί ζην 4.2% ηνπ ΑΔΠ θαη ε θπβέξλεζε αλακέλεηαη λα επηζηξέςεη ζε δεκνζηνλνκηθφ πιεφλαζκα ην Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα παξέκεηλα θξαηαηφ θαηά ην δηάζηεκα ηεο θξίζεο θαη νη ηξάπεδεο έρνπλ επαλαθάκςεη. Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα αχμεζε ηα επηηφθηα ηξηο απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ

11 Γ. ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Απαζρνινχκελνη 000 Έζνδα * Α$ εθαη. Πξνζηηζέκελε αμία ηνκέα Α$ εθαη. Γεσξγία - Γαζνθνκία - Αιηεία Οξπθηά Βηνηερλία Τπεξεζίεο Ζιεθηξηζκνχ, Φπζηθνχ αεξίνπ, Ύδξεπζεο θαη Απνξξηκκάησλ Καηαζθεπαζηηθέο ππεξεζίεο Υνλδξηθή πψιεζε Ληαληθή πψιεζε Τπεξεζίεο Ξελνδνρεηαθέο θαη Δζηίαζεο Τπεξεζίεο Μεηαθνξάο, Σαρπδξνκηθέο θαη Απνζήθεπζεο ΜΜΔ θαη Σειεπηθνηλσλίεο Τπεξεζίεο ηεγαζηηθέο Δπαγγεικαηηθέο, Δπηζηεκνληθέο θαη Σερληθέο ππεξεζίεο Τπεξεζίεο Γηνίθεζεο θαη Τπνζηήξημεο Τπεξεζίεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Αζθάιεηαο

12 Τπεξεζίεο Δθπαίδεπζεο θαη Δπηκφξθσζεο Τπεξεζίεο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Τπεξεζίεο Φπραγσγίαο Άιιεο ππεξεζίεο *έζνδα πξν θφξνπ, ηφθσλ θαη απφζβεζεο Γεσξγία, Γαζνθνκία θαη Αιηεία Καηά ην έηνο , ε Γεσξγία, ε Γαζνθνκία θαη ε Αιηεία είραλ ζπλεηζθνξά 2.8% ζην ζπλνιηθφ εηζφδεκα, 2.8% ζην ζχλνιν εμφδσλ, θαη 2.5% ζε αμία βηνκεραλίαο. Οη κηθξέο επηρεηξήζεηο θπξηάξρεζαλ ζηε Γεσξγία, Γαζνθνκία θαη Ηρζπνηξνθία, ζπλεηζθέξνληαο ηα πςειφηεξα πνζνζηά ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο (79.6%), κηζζνχο (64.8%), θαη εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο (83.7%), απφ νηαδήπνηε άιιν ηνκέα. Μεηαιιεία Σα κεηαιιεία παξνπζίαζαλ αμηφινγα θέξδε ην έηνο , κε ηα πξν θφξνπ θέξδε λα απμάλνληαη ζηα $17.7 δηο (38.6%), θαη ηα πξν θφξνπ θαη απφζβεζεο θέξδε λα απμάλνληαη ζηα $25.2δηο (51.5%). Καηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο Σν , ν θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο είρε ηε κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά ζηα θέξδε απφ φινπο ηνπο ηνκείο κε ζπλνιηθά έζνδα (16.7%) θαη εηζφδεκα πσιήζεσλ θαη ππεξεζηψλ (17.4%). Ζιεθηξηζκφο, θπζηθφ αέξην, λεξφ θαη ππεξεζίεο απνξξηκκάησλ Μεγάιεο επηρεηξήζεηο ζηηο ππεξεζίεο Ζιεθηξηζκνχ, θπζηθνχ αεξίνπ, λεξνχ θαη απνξξηκκάησλ θπξηάξρεζαλ ην , κε κεξίδην πεξηζζφηεξν απφ 70% απφ ηα θέξδε,. Όζνλ αθνξά ηελ εξγαζηαθή απαζρφιεζε θαη ηνπο κηζζνχο, απηφο ν ηνκέαο είρε ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ ζπλεηζέθεξαλ 67.6% θαη 81.2% ζπγθξηηηθά ζε απηνχο ηνπο ηνκείο. Δκπφξην ρνλδξηθήο πψιεζεο Σν Δκπφξην ρνλδξηθήο πψιεζεο απέθεξε ην 15.4% ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο γηα ην ζχλνιν ησλ ηνκέσλ θαηά ην , ν δεχηεξνο κεγαιχηεξνο ηνκέαο κεηά ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ. Ληαληθή Πψιεζε Σν ζπλνιηθφ εηζφδεκα θαη ζπλνιηθά έμνδα ζην εκπφξην ιηαληθήο πσιήζεσο απμήζεθε θαηά 6.9% θαη 6.4% αλαινγηθά κεηαμχ ηνπ θαη Με $332.9δηο ζπλνιηθφ εηζφδεκα, ην εκπφξην ιηαληθήο πσιήζεσο παξνπζίαζε ην ηξίην κεγαιχηεξν εηζφδεκα γηα ην ζχλνιν ησλ βηνκεραληψλ θαηά ην , κεηά 12

13 ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θαη ηνλ ηνκέα ρνλδξηθήο πψιεζεο. Με 1.27εθαη. άηνκα, ην εκπφξην ιηαληθήο πσιήζεσο απαζρφιεζε ηα πεξηζζφηεξα άηνκα απφ φινπο ηνπο ηνκείο. Ξελνδνρεία θαη εζηίαζε Σα θέξδε πξν θφξνπ ζηηο μελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο απμήζεθαλ θαηά 9.8% ($466.0εθαη) κεηαμχ ηνπ θαη Μεηαθνξέο, Σαρπδξνκηθά θαη ππεξεζίεο απνζήθεπζεο Ο ηνκέαο παξνπζίαζε κηα κείσζε θαηά $3.2δηο (22.0%) ζε θέξδε κεηαμχ ηνπ θαη ηνπ Σειεπηθνηλσλίεο Σα θέξδε ζηελ πιεξνθνξηθή ηα ΜΜΔ θαη ηηο Σειεπηθνηλσλίεο κεηψζεθαλ θαηά $4.3δηο (40.2%) κεηαμχ ην θαη ην , κε κηα πηψζε εηζνδήκαηνο ησλ $2.9δηο (4.1%). ηεγαζηηθέο ππεξεζίεο Οη ζηεγαζηηθέο ππεξεζίεο παξνπζίαζαλ ηε κεγαιχηεξε κείσζε ζε εηζφδεκα ($18.2δηο, ή 17.2%) απφ φιεο ηηο βηνκεραλίεο κεηαμχ ηνπ θαη Σα θέξδε πξν θφξνπ κεηψζεθαλ θαηά $22.5δηο (61.3%). Χο απνηέιεζκα ηεο πηψζεο ηα θέξδε απηνχ ηνπ ηνκέα έπεζαλ απφ ηελ πςειφηεξε ζέζε ην (44.0%) ζηελ ηέηαξηε ην (16.3%). Δπαγγεικαηηθέο, Δπηζηεκνληθέο θαη Σερληθέο ππεξεζίεο Σα ζπλνιηθά έζνδα ζηηο Δπαγγεικαηηθέο, Δπηζηεκνληθέο θαη Σερληθέο ππεξεζίεο απμήζεθαλ θαηά $19.1δηο (11.4%) κεηαμχ ηνπ θαη ηνπ , ε δεχηεξε κεγαιχηεξε αχμεζε κεηά ηα Μεηαιιεία Τπεξεζίαο δηνίθεζεο θαη ππνζηήξημεο Ζ εξγαζηαθή απαζρφιεζε ζηνλ ηνκέα απηφ έπεζε θαηά 8.0% κεηαμχ ηνπ θαη , ε δεχηεξε κεγαιχηεξε κείσζε κεηά ην Γεκφζηα δηνίθεζε θαη ηδησηηθή αζθάιεηα. Πξφλνηα θαη θνηλσληθή αζθάιηζε Απφ ηνπο επηιεγκέλνπο ηνκείο ε πξφλνηα θαη θνηλσληθή αζθάιηζε έιαβε ηελ κεγαιχηεξε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ θπβέξλεζε γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα. Σν έιαβε $18.4δηο ή 38.1% απφ ηε ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα επηιεγκέλεο βηνκεραλίεο. 13

14 Η. ΓΔΧΡΓΗΑ 1) Γεληθά Σν έηνο ε κεηθηή αμία παξαγσγήο αγξνηηθψλ πξντφλησλ ππνινγίδεηαη ζηα $41.8 δηο δειαδή 3% (ή $1,4% δηο) ιηγφηεξν απφ ην πεξαζκέλν έηνο. Ζ αμία ηεο ζπνξνθαιιηεξγεηψλ κεηψζεθε θαηά 4% ζηα $22.9 δηο θαη ηα θηελνηξνθηθά πξντφληα κεηψζεθαλ θαηά 15% ζηα $6.2 δηο. Ζ αμία ησλ δψσλ εθηξνθήο απμήζεθε ζηα $12.8 δηο κε απμήζεηο ζηελ αμία ησλ βννεηδψλ, πξφβαησλ, αξληψλ θαη πνπιεξηθψλ.σν θφζηνο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ππνινγίδεηαη ζε Α$3.1 δηο (ήηνη 7%) ηεο ζπλνιηθήο αθαζάξηζηεο αμίαο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο ζην Αγξνηηθά πξντφληα Έηνο κέρξη ηέινο 30 Ηνπλίνπ Α$ εθαη. ηηεξά Κξηζάξη φξγν Βξψκε Ρχδη ηηάξη Καλφια Βακβάθη Φξνχηα Μήια ηαθχιηα Άιια θξνχηα θαη μεξνί θαξπνί Πξντφληα θπησξίνπ Εαραξνθάιακν Λαραληθά Παηάηεο Νηνκάηεο Άιια ιαραληθά χλνιν εζνδείαο Κηελνηξνθία - δψα Βννεηδή Πξφβαηα θαη αξληά Γνπξνχληα Πνπιεξηθά χλνιν δψσλ Κηελνηξνθία Κηελνηξνθηθά Πξντφληα Μαιιί Γάια Απγά χλνιν θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ χλνιν Αγξνηηθήο Παξαγσγήο Πηγή: ABS 14

15 ΗΗ ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 1.Γαιαθηνβηνκεραλία ηνηρεία ηνκέα πεξηιεπηηθά χλνιν δψσλ 1.6 εθαη. Βννεηδή Μέζνο φξνο ηδηνθηεζίαο 200 Παξαγσγή Γάιαθηνο εθαη. ιίηξα Μέζε εηήζηα παξαγσγή γάιαθηνο αλά δψν ιίηξα Σξίηνο γεσξγηθφο ηνκέαο $4.0 δηο αμία ζε ηηκέο παξαγσγνχ Πξψηε αγξνηηθή βηνκεραλία ζε πξνζηηζέκελε $12 δηο αμία ζηε ρνλδξηθή αμία Γηάζεζε Γάιαθηνο Σπξί 33% Πφζηκν γάια 24% Βνχηπξν/άπαρν ζθφλε 25% θφλε νιφπαρν 12% Καδεΐλε/βνχηπξν 4% Άιια 2% Παξαγσγή βαζηθψλ πξντφλησλ ζε ηφλνπο θφλεο γάιαθηνο Σπξί Βνχηπξν Κχξηα παξαγσγή $2.9 δηο 9% παγθφζκηαο αγνξάο γαιαθηνθνκηθψλ Πνζνζηφ εμαγσγήο γάιαθηνο Απζηξαιίαο 45% Βαζηθέο αγνξέο πξντφλησλ γάιαθηνο (ηφλνη) Απζηξαιία (ζπκπ/λνπ πφζηκνπ γάιαθηνο ) Ηαπσλία ηγθαπνχξε Μαιαηζία Κίλα Φηιηππίλεο Καηά θεθαιήλ θαηαλάισζε Πφζηκνπ γάιαθηνο 10Λίηξα Απαζρφιεζε εξγαδφκελνη Πηγή: Dairy Australia Ο γαιαθηνθνκηθφο ηνκέαο είλαη απφ ηνπο ηξεηο βαζηθφηεξνπο ζηελ ζπλνιηθή αγξνηηθή παξαγσγή ηεο Απζηξαιίαο κε ζπλνιηθή αμία Α$4 δηο θαηά ην πεξαζκέλν έηνο. Σα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα βξίζθνληαη ζηελ ηξίηε ζέζε απφ πιεπξάο γεσξγηθψλ εμαγσγψλ. Οη εμαγσγέο απμήζεθαλ θαηά 6% ην 2008/09 θαηαδεηθλχνληαο απμεκέλε δηαζεζηκφηεηα πξντφληνο αιιά νη θαηψηεξεο ηηκέο παγθνζκίσο επέθεξαλ αχμεζε απνδνρψλ κφλν 1,5% εηεζίσο. ηελ ηνπηθή αγνξά νη πσιήζεηο ζηα super market ζπλέρηζαλ λα απμάλνληαη ζε φγθν θαη αμία κε αμία ιηαληθήο ζηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο γαιαθηνθνκηθψλ λα ππεξβαίλεη ηα Α$ 4,9 δηο. 15

16 Καηά θεθαιήλ θαηαλάισζε βαζηθψλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ (ιίηξα/θηιφ) Γάια Σπξί Βνχηπξν/Μίμεηο Γηανχξηη (L) (kg) (kg) (kg) 2004/ / / / / Πηγή: Dairy manufacturers and Dairy Australia Παξαγσγή ηπξηνχ ζηελ Απζηξαιία αλά ηχπν ηπξηνχ 2003/ / / / / /09 Cheddar 207, , , , , ,274 Ζκίζθιεξν 88,712 90,714 76,813 75,529 73,467 61,700 θιεξφ 11,333 13,267 23,022 18,477 16,922 17,936 Φξέζθν 70,880 83,649 75,441 84,443 90,967 75,194 Mould 5,042 4,833 5,847 6,030 7,968 8,912 χλνιν Σπξηνχ 383, , , , , ,016 Πηγή: Dairy manufacturers Πσιήζεηο ηπξηνχ ζε ζνχπεξ κάξθεη αλά ηχπν ηπξηνχ (ζε ηφλνπο) e A8 2006/ / /09 Cheddar Φπζηθφ cheddar 66,695 67,386 68,057 Δπεμεξγαζκέλν cheddar 19,163 18,834 18,853 χλνιν Cheddar 85,858 86,220 86,910 κε-cheddar Shredding 7,344 7,786 8,273 θιεξφ 4,126 4,223 4,335 Φξέζθν 20,483 20,007 20,591 Ώξηκν 4,677 4,789 4,668 χλνιν κε-cheddar 42,027 41,781 43,129 χλνιν Σπξηνχ 127, , ,039 Πηγή: Synovate Aztec 16

17 Ζ ΦΔΣΑ ΣΖΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ Ζ αγνξά θέηαο ζηελ Απζηξαιία παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα δχν θπξίσο ιφγνπο. Ο πξψηνο είλαη ε παξνπζία νκνγελψλ Διιήλσλ πνπ δεηνχλ θαη θαηαλαιψλνπλ ειιεληθά πξντφληα αιιά θαη «εθπαηδεχνπλ» ηνλ εληφπην πιεζπζκφ ζηελ κεζνγεηαθή θαη ειιεληθή γεπζηγλσζία. Ο δεχηεξνο είλαη πσο απηή αθξηβψο ε παξνπζία θαη θαηαλαισηηθή ηάζε δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο θαη εληφπηαο παξαγσγήο αληαγσληζηηθψλ πξνο ηελ θέηα πξντφλησλ, γηα θάιπςε ηεο δήηεζεο. 3. ΔΗΑΓΧΓΔ ΣΤΡΟΤ ΦΔΣΑ ( ) ΣΖΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΥΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΕΣΟ ΠΟΟΣΗΣΑ (Kg) ΑΞΙΑ ($'000) ΔΛΛΑΓΑ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΓΑΝΗΑ ΝΔΑ ΕΖΛΑΝΓΗΑ Πηγή: Εθνική Σηαηιζηική Υπηπεζία Αςζηπαλίαρ Παξαηεξήζεηο- ζρφιηα : Όπσο θαίλεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο, ε κεγαιχηεξε πνζφηεηα ιεπθνχ ηπξνχ ηχπνπ θέηαο, εηζάγεηαη απφ ηελ Βνπιγαξία, ελψ ε κεγαιχηεξε ζε αμία ζπλνιηθή εηήζηα εηζαγσγή πξνέξρεηαη απφ ηελ Διιάδα. Ζ εηζαγσγή θέηαο απφ ηελ Διιάδα παξνπζηάδεη ζηαζεξή άλνδν θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Σν 2004 εηζήρζε ε κεγαιχηεξε πνζφηεηα βνπιγαξηθνχ ηπξνχ, ν νπνίνο ζεκείσζε ειαθξά πησηηθή ηάζε έσο ην Ζ εηζαγφκελε πνζφηεηα δαλέδηθνπ ιεπθνχ ηπξνχ κεηψζεθε ζεκαληηθά (πεξίπνπ 20%) κεηαμχ Παξαηεξείηαη ζηαζεξή κείσζε ησλ ήδε κηθξψλ- πνζνηήησλ εηζαγσγήο ηπξνχ απφ ηελ Νέα Εειαλδία. Ακειεηέα θαη αζπλερήο εκθαλίδεηαη ε εηζαγσγή ηπξνχ ηχπνπ «θέηαο» ηφζν απφ άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. φπσο ε Γεξκαλία, ε Κχπξνο, ε Οιιαλδία θαη Ρνπκαλία, φζν θαη απφ ηελ ΠΓΓΜ, ηελ Βνζλία Δξδεγνβίλε θαη ηελ Αίγππην. Ακειεηέεο πνζφηεηεο εηζήρζεζαλ θαη απφ ηελ Απζηξία θαηά ην 2005 κφλν, απφ ηελ Βξεηαλία θαη ηελ Ηηαιία ην 2003 κφλν. Παξαγφκελε πνζφηεηα ιεπθνχ ηπξνχ ηχπνπ θέηα ζηε Απζηξαιία. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Απζηξαιηαλήο Οκνζπνλδίαο Γαιαθηνπαξαγσγψλ, ε παξαγφκελε πνζφηεηα ιεπθνχ ηπξνχ ηχπνπ θέηα (ζεκεησηένλ απνθαιείηαη απφ ηνπο ίδηνπο fetta) θαηά ηελ ηειεπηαία εμαεηία έρεη σο αθνινχζσο: Πνζφηεηα ζε ηφλνπο 2001/ / / / / /07 3,291 4,147 4,576 5,887 5,276 6,077 Παξαηεξήζεηο ζρφιηα : Ζ ειιεληθή θέηα παξά ηελ αηζζεηά πςειή θαηά κέζν φξν ηηκή ηεο ζε ζρέζε κε ηα ινηπά παξεκθεξή πξντφληα, ληφπηα θαη μέλα, θαηαιακβάλεη ζηαζεξά ζέζε, ζπζθεπαζκέλε ή κε, ζε φια θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ (supermarket, αιιαληνπσιεία, θιπ) ηεο Απζηξαιίαο, ελψ δελ ζπκβαίλεη ην ίδην κε ηα άιια πξντφληα κε εμαίξεζε ζε κηθξφηεξν βαζκφ φκσο ηα Lemnos θαη South Cape. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο ε χπαξμε ζρεδφλ πάληα ελφο πξντφληνο κε ρακειά ιηπαξά ζηε γθάκα ησλ πξντφλησλ ησλ πεξηζζνηέξσλ εηαηξεηψλ. Όζνλ αθνξά ηψξα ζηελ ηηκή, θαη ζπγθξηλφκελε κε ηα αληίζηνηρα ληφπηα ζπζθεπαζκέλα πξντφληα απφ πξφβεην ή αίγεην γάια (Lemnos goat/sheep fetta, South Cape Tasmanian Feta goat, Tamar Valley goat θιπ), ε ηηκή ηεο ειιεληθήο θέηαο εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθή, «απεηινχκελε» σζηφζν κφλν απφ ηε βνπιγαξηθή «θέηα», ε νπνία θαη απηή παξάγεηαη απφ πξφβεην γάια θαη ε νπνία είλαη αηζζεηά θηελφηεξε. ηελ θέηα ρχδελ φκσο, ε ηηκή ηεο ειιεληθήο παξακέλεη πάληα αθξηβφηεξε κε δηαθνξά απφ ηηο ππφινηπεο, δίλνληαο έκθαζε θαη πάιη ζηε παξαπιήζηα βνπιγαξηθή. πλνιηθά ηδσκέλνο ν ηνκέαο ηεο ιηαληθήο πψιεζεο θέηαο ζηελ Απζηξαιία, επηηξέπεη ην ζπκπέξαζκα φηη, νη ληφπηνη παξαγσγνί ζηε πξνζπάζεηά ηνπο λα θεξδίζνπλ κεξίδην ζηελ αγνξά ηεο θέηαο, εθαξκφδνπλ εθηεηακέλε δηαθνξνπνίεζε ζην πξντφλ ηνπο, πξνζθέξνληαο πνιινχο ηχπνπο ζε δηαθνξεηηθέο ηηκέο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε ειιεληθή θέηα νπζηαζηηθά εκθαλίδεηαη κε έλα πάληα πξντφλ, ρσξίο κάιηζηα λα θαζίζηαηαη εκθαλή ε πξνέιεπζή ηνπ απφ αηγνπξφβεην γάια. 17

18 1.2 Γηανχξηη θαη άιια θξέζθα πξντφληα Ζ απζηξαιηαλή γαιαθηνβηνκεραλία παξάγεη κία ζεηξά θξέζθσλ πξντφλησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ην γηανχξηη, ηα επηδφξπηα κε βάζε ην γάια, ηελ παγσκέλε θξέκα γάιαθηνο θαη ην παγσηφ. Ζ θαηεγνξία ησλ γηανπξηηψλ έρεη ηδηαίηεξε αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα, θπξίσο ιφγσ ηεο επλντθήο εηθφλαο σο πξαθηηθφ θαη πγηεηλφ ηξφθηκν. Σα γηανχξηηα ρακεινχ ιίπνπο θαη δηαίηεο θαηαιακβάλνπλ ην 65% ησλ πσιήζεσλ. Δπίζεο πςειφηαην κεξίδην έρνπλ θαη ηα γηανχξηηα θξνχησλ. Κπξηαξρνχλ νη εηαηξείεο Ski, Yoplait θαη Nestle. Ζ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα επηβνεζήζεθε θαη απφ ηελ ζπλερή θαηλνηνκία ζηνλ ρψξν ηεο ζπζθεπαζίαο. Καη λέσλ πξντφλησλ (π.ρ. πφζηκν γηανχξηη) 2. Διαηφιαδν θαη επηηξαπέδηεο ειηέο Δγρψξηα παξαγσγή: θαηά ην 2009 ε παξαγσγή ειαηνιάδνπ ζηελ Απζηξαιία ζπλέρηζε ηελ απμεηηθή ηεο ηάζε. Απφ 2.5 ρηιηάδεο ηφλνπο ην 2003/04 αλήιζε ζε 13 ρηιηάδεο ην 2008/09 (ην 06/07 ήηαλ θαη ην 07/08 ήηαλ η.). Δηζαγσγέο: Απφ ην 06/07 φπνπ ζεκεηψζεθε ε κεγαιχηεξε εηζαγσγή ειαηνιάδνπ η., ηα κεγέζε κεηψζεθαλ ζε η. ην 07/08 θαη απμήζεθαλ ζε 29,100 η. ην 08/09. Καηά ηνπο πξψηνπο πέληε κήλεο ηνπ 09/10 (ε πεξίνδνο ππνινγίδεηαη απφ ηνλ Οθηψβξην ζην επηέκβξην) νη εηζαγσγέο είλαη η. θαη ηελ ίδηα πεξίνδν πέξπζη ήηαλ 9,900 η. χλνιν Δηζαγσγψλ Διαηνιάδνπ (ζε ηφλνπο) 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 Μικρότερεσ αγορζσ Κυριότερεσ αγορζσ

19 Δηζαγσγέο Διαηνιάδνπ Απζηξαιίαο απφ κεγάιεο αγνξέο (ζε ηφλνπο) 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 Ελλάδα Ιταλία Ιςπανία 5, Διαηφιαδν ζχλνιν εμαγσγψλ (ζε ηφλνπο) 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000, Ελαιόλαδο Σφνολο Εξαγωγών Δμαγσγέο Διαηνιάδνπ Οη κεγαιχηεξεο αγνξέο (ζε ηφλνπο) 19

20 ηαηηζηηθά ζηνηρεία εηζαγσγψλ επηηξαπέδησλ ειηψλ ζηελ Απζηξαιία ( ) Α$ Διιάδα Ηζπαλία χλνιν ρσξψλ (44) πλνιηθά αλά έηνο Πνζφηεηα $000 Πνζφηεηα $000 Πνζφηεηα $ ,439,785 14, ,198,421 11, ,174,988 27, ,289,266 16, ,579,500 13, ,544,543 31, ,815,956 25, ,826,365 14, ,617,901 42, ,128,394 23, ,186,819 17, ,483,318 43, ,191,128 23, ,370,272 16, ,710,949 47, ,541,263 24, ,692,507 15, ,143,428 48, ,320,703 24, ,169,263 17, ,608,240 48, ,431,857 26, ,895,969 16, ,363,723 51, ,694,978 29, ,314,989 18, ,541,755 59, ,343,554 27, ,536,065 16, ,209,658 55,

21 3. ΟΗΝΟ Ζ εηθφλα ηνπ πεξηιεπηηθά : πλνιηθή έθηαζε ππφ θαιιηέξγεηα 162,550 εθηάξηα Οη νηλνπνηνί πάηεζαλ 1.71 εθαηνκκχξηα ηφλνπο ζηαθχιη Ζ παξαγσγή νίλνπ ήηαλ 1,171 εθαη. ιίηξα Οη εγρψξηεο πσιήζεηο ηνπηθνχ θαη εηζαγνκέλνπ ήηαλ εθαη. ιίηξα Πεξηιεπηηθά Μεηαβνιή(%) Απζηξαινί (εηαηξείεο) νηλνπνηνί 2,320 2, Δκβαδφλ ακπειηψλ (ha) 2 172, ,550 Σφλνη ζηαθχιη γηα νίλν 1,831,523 1,706, Παξαγσγή νίλνπ (ML) 1, , Δγρψξηεο πσιήζεηο (ML) Δμαγσγέο (ML) (A$ εθαη.) 2, , (A$/L) Δηζαγσγέο (ML) (A$ εθαη.) (A$/L) Αξηζκφο εηαηξεηψλ δηαλνκήο νίλνπ 913 1, Πηγέρ: Winetitles, WFA, AWBC, ABS Δγρψξηεο Πσιήζεηο Οίλνπ χκθσλα κε ηελ ηαηηζηηθή Τπεξεζία νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο νίλνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζαγσγψλ απμήζεθαλ θαηά 2.6% ζην έηνο ζε ML απφ ML ην νη εγρψξηεο πσιήζεηο Απζηξαιηαλνχ νίλνπ απμήζεθαλ ειάρηζηα. Σν κεξίδην αγνξάο ησλ εγρψξησλ νίλσλ κεηψζεθε ζε ζρέζε κε ηα εηζαγφκελα ηα νπνία εηζρψξεζαλ απνηειεζκαηηθά ζηελ εγρψξηα αγνξά.. νη απζηξαινί έρνπλ αξρίζεη λα εθηηκνχλ ηνλ πνηνηηθφ επξσπατθφ νίλν θαη ράξηλ ηεο ηζνηηκίαο ηνπ δνιαξίνπ πνπ έθαλε ηηο εηζαγσγέο πην πξνζηηέο. Καη ηα ζηαηηζηηθά ηνπ 2010 καξηπξνχλ πσο ε Γαιιία, ε Ηζπαλία, ε Ηηαιία ε Πνξηνγαιία θαη ε Γεξκαλία έρνπλ επσθειεζεί. Αληίζεηα ηα ιηγφηεξν αθξηβά εηζαγφκελα θξαζηά δελ έρνπλ ηελ ίδηα επηηπρία θαζψο νη Απζηξαινί θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ ην ηνπηθά. Ο Απζηξαιηαλφο νίλνο αλήιζε ζην 87.4% ηνπ ζπλφινπ ελψ νη εηζαγσγέο ζην 12.6%. Σν , ν απζηξαιηαλφο νίλνο είρε κεξίδην 92.9%. Οη πσιήζεηο απζηξαιηαλνχ εληζρπκέλνπ θαη ιεπθνχ κεηψζεθαλ ελψ νη πσιήζεηο εξπζξψλ/rosé θαη αθξσδψλ απμήζεθαλ. 21

22 Δηζαγσγέο χκθσλα κε ηελ ηαηηζηηθή Τπεξεζία ε πνζφηεηα ησλ Απζηξαιηαλψλ εηζαγσγψλ απμήζεθε θαηά 16.7% θαηά ην πεξαζκέλν έηνο θαηά 62.2 ML θαη ε αμία απμήζεθε θαηά 9.7% ζε A$473.4 εθαηνκκχξηα.. Οη εηζαγσγέο αληηπξνζσπεχνπλ ην 12.6% ησλ εγρψξησλ πσιήζεσλ κε αχμεζε 7.1% ζε δχν έηε. Ζ Ν. Εειαλδία έρεη θαζηεξσζεί ζηελ πξψηε ζέζε ηνπ θαηαιφγνπ ρσξψλ πξνέιεπζεο νίλνπ κε 37.0 ML κε αμία $261.8 εθαηνκκχξηα θαη κέζε ηηκή ιίηξνπ $7.07. Οη εηζαγσγέο απφ ηελ Ν.εα Εειαλδία απμήζεθαλ θαηά 55.5% ζε πνζφηεηα θαη 25% ζε ηηκή. Αληηπξνζσπεχνπλ δε ην 60% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ. Ζ Ηηαιία θαη ε Γαιιία αληαγσλίδνληαη γηα ηελ δεχηεξε ζέζε. Ζ Ηηαιία ππεξείρε ζε πνζφηεηα κε 7.4 ML at κε αμία $49 εθαηνκκχξηα θαη κέζε ηηκή ιίηξνπ $6.56; αιιά ε Γαιιία ππεξείρε ζε ζπλνιηθή αμία κε 7.0 ML πσιήζεηο θαη κέζε ηηκή ιίηξνπ $17.95, ήηνη ζπλνιηθή αμία $125.8 εθαη. Οη ζπλνιθέο εμαγσγέο απφ ηελ Υηιή κεηψζεθαλ (- 28.1%); ελψ ηεο Ν. Αθξηθήο κεηψζεθαλ θαηά 7.0%. Δηζαγσγέο νίλνπ αλά ρψξα πξνέιεπζεο Υψξα Πνζφηεηα '000 ιίηξα Αμία $'000 Νέα Εειαλδία 37, , Ηηαιία 7,467 49, Αμία/ιίηξν $ Γαιιία 7, , Υηιή 3,197 5, Νφηηνο Αθξηθή 2,350 7, Ηζπαλία 1,085 7, Πνξηνγαιία 547 2, Γεξκαλία 627 3, Άιιεο 2,937 10, χλνιν 62, , Πηγή: Australian Bureau of Statistics, Sales of Australian Wine and Brandy by Winemakers 22

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριοσ - Σεπτζμβριοσ 2009 Υπεύθςνορ Έκδοζηρ: Φπήζηορ Φαπμάκηρ-Σςμβοςλορ ΟΕΥ Α Επιμέλεια: Σπςπίδων Οικονόμος, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α -Sonila-Sofia Kisi Πρεςβεία τησ Ελλάδασ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, κατανάλωση και εμπόριο ενέργειας στην Ασστραλία

Παραγωγή, κατανάλωση και εμπόριο ενέργειας στην Ασστραλία Παραγωγή, κατανάλωση και εμπόριο ενέργειας στην Ασστραλία Βασικά ταρακτηριστικά - Η παξαγσγή ελέξγεηαο ηεο Απζηξαιίαο απμήζεθε θαηά 2,7 % ην 2008-09 θαη αλήιζε ζε 17.769 petajoules (PJ), θπξίσο σο απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

Μάζεκα: Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε Έξγωλ ζην Γηεζλέο Πεξηβάιινλ

Μάζεκα: Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε Έξγωλ ζην Γηεζλέο Πεξηβάιινλ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Μάζεκα: Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε Έξγωλ ζην Γηεζλέο Πεξηβάιινλ Καζεγεηήο :

Διαβάστε περισσότερα

Σατινίδης Σσμεών Απάνηηζη.

Σατινίδης Σσμεών Απάνηηζη. Σατινίδης Σσμεών Σα βηνθαχζηκα είλαη ην κφλν θαηάιιειν δηαζέζηκν ππνθαηάζηαην ηεο βελδίλεο θαη ηνπ ληήδει ζηηο κεηαθνξέο. Βηνθαχζηκα φπσο ην βηνληήδει θαη ε βηναηζαλφιε ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα αλακεκηγκέλα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%)

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%) 1 Αλαιχζηε δχν (2) απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα: 1. Α) Έζησ κία νηθνλνκία πνπ θαηά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρεη απμήζεη ην ζπλνιηθφ ηεο πξντφλ απφ 1000 ζε 1300 κνλάδεο. Καηά ηελ ίδηg. πεξίνδν ην απφζεκα θεθαιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Κάζεκα: Πρεδηαζκφο & Ξξνγξακκαηηζκφο Ξαξαγσγήο Θαζεγεηήο: Ιπκπεξφπνπινο Γεψξγηνο Φνηηεηέο: Θνζκαξάο Αζηέξηνο Ρηάθαο Γεψξγηνο Ξαππήο Iσάλλεο H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Tι είναι Βιομησανία; Βηνκεραλία: Ζ θαηαζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 9/12/2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ηξίκελν 2015 Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) παξνπζηάδεη ηνλ ηξηκεληαίν Γείθηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΟΤΦΗΓΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΟΣΟΛΗΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ. BRIC's: Αναπτυξιακέσ προοπτικέσ-εμπορικέσ ςχέςεισ με Ελλάδα- Στρατηγική Ειςόδου ςτισ αγορέσ

ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ. BRIC's: Αναπτυξιακέσ προοπτικέσ-εμπορικέσ ςχέςεισ με Ελλάδα- Στρατηγική Ειςόδου ςτισ αγορέσ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: BRIC's: Αναπτυξιακέσ προοπτικέσ-εμπορικέσ ςχέςεισ με Επιβέπων: Κοσ Ιωάννησ Κριτςωτάκισ Σπουδαστής: Ηήςησ αμουήλ ΑΘΗΝΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΑΡΜΔΝΙΑ 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΑΡΜΔΝΙΑ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΑΡΜΔΝΙΑ 2011 Α. I. Οηθνλνκηθέο εμειίμεηο (Γεληθά) ζει.2 II. Σξέρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Αξκελία. ζει. 3 III. Δκπφξην.ζει. 7 IV. Αγξνηηθφο ηνκέαο. ζει. 9 V. Οξγάλσζε Αγνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗ ΠΑΓΚΟΜΗΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΖ ΛΗΓΝΗΣΗΚΖ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΘΔΜΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗ ΠΑΓΚΟΜΗΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΖ ΛΗΓΝΗΣΗΚΖ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΘΔΜΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗ ΠΑΓΚΟΜΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε)

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) NEWSLETTER ΑΠΕ#2 ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) Με αθνξκή ηελ ηξέρνπζα επηθαηξφηεηα ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) ζηε ρψξα καο ζα ζέιακε λα ζαο παξνπζηάζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΔΠΗΠΣΩΖ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΖ ΚΡΗΖ ΣΗ ΔΗΑΓΩΓΔ ΚΑΗ ΔΞΑΓΩΓΔ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ B4 Γ/λζε Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ Γηκεξείο Oηθνλνκηθέο θαη Δκπνξηθέο πλαιιαγέο Αζήλα, Απξίιηνο 2011 Σν Ζλ.Βαζίιεην

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Ρίηου Διμθτρα Α.Μ: 10009. Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ

Ρίηου Διμθτρα Α.Μ: 10009. Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Προζδιοριζμός ηων επιπηώζεων ηων δύο πεηρελαϊκών κρίζεων ( 1973, 1979) ζηη δημιοσργία ηοσ θαινομένοσ ηων προβλημαηικών επιτειρήζεων ζηην Δλληνική οικονομία». Ρίηου Διμθτρα Α.Μ: 10009 Παλεπηζηήκην Παηξώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΙΟ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΣΟΡΟΝΣΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΠΑΡΥΙΑ ΟΝΣΑΡΙΟ ΣΟ 2013

ΓΔΝΙΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΙΟ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΣΟΡΟΝΣΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΠΑΡΥΙΑ ΟΝΣΑΡΙΟ ΣΟ 2013 ΓΔΝΙΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΙΟ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΣΟΡΟΝΣΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΠΑΡΥΙΑ ΟΝΣΑΡΙΟ ΣΟ 2013 ΥΡΗΣΟ ΓΡΙΜΠΑ ΣΟΡΟΝΣΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΟΔΤ Α ΜΑΪΟ 2014 Η ΔΠΑΡΥΙΑ ΟΝΣΑΡΙΟ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

pasp-oikonomikou.gr 1

pasp-oikonomikou.gr 1 1 Βαζκνί 2 1. Να δψζεηε ηνπο νξηζκνχο: Ιζνδχγην Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ Δκπνξηθφ Ιζνδχγην Ιζνδχγην Πιεξσκψλ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ιζνδχγην Ιζνδχγην Δπηζήκσλ πλαιιαγψλ Πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ρεηηθή-απφιπηε

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Οικονομική Γιασείπηζη ηων Θαλάζζιων Πόπων Ιζαβέιια Γεσξγίνπ Δπηβιέπσλ: Φνίβε Κνπληνχξε ΑΘΗΝΑ 2013 Πεπιεσόμενα Ειςαγωγή... 2 1.Η Ενεργειακή Πολιτική τησ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ.

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΔ ΦΧΣΗΟ ΕΑΜΠΟΤΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΟΣΟΛΗΑ, Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΣΟΡΟΝΣΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΔΠΑΡΥΗΑ ΟΝΣΑΡΗΟ ΣΟ 2010

ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΣΟΡΟΝΣΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΔΠΑΡΥΗΑ ΟΝΣΑΡΗΟ ΣΟ 2010 ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΣΟΡΟΝΣΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΔΠΑΡΥΗΑ ΟΝΣΑΡΗΟ ΣΟ 2010 ΥΡΖΣΟ ΓΡΗΜΠΑ ΣΟΡΟΝΣΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Α ΟΔΤ ΗΟΤΛΗΟ 2011 Ζ ΔΠΑΡΥΗΑ ΟΝΣΑΡΗΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα