ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:70.776,26 Υ.Π.Α.: ,54 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:87.054,8 ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ: ΔΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:70.776,26 Υ.Π.Α.: 16.278,54 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:87.054,8 ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ: ΔΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αγία Παρασκευή 21/07/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αριθμός Μελέτης 54 Ημερομηνία 21/07/2014 ΜΕΛΕΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΕΤΠΡΕΠΙΜΟΤ» ΓΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ, ΣΟ ΝΠΔΔ «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ», ΣΟ ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ, ΣΟ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ» ΓΙΑ ΣΑ ΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:70.776,26 Υ.Π.Α.: ,54 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:87.054,8 ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ: ΔΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αγία Παρασκευή 21/07/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αριθμός Μελέτης: 54/2013 ΣΙΣΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΕΤΠΡΕΠΙΜΟΤ» ΓΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ, ΣΟ ΝΠΔΔ «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ», ΣΟ ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ, ΣΟ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ» ΓΙΑ ΣΑ ΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ,8 1)ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Με την παρούσα προβλέπεται η προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αγίας Παρασκευής και των Νομικών του Προσώπων οικονομικών ετών και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του κάθε του κάθε φορέα Αναλυτικότερα η προμήθεια αποτελείται από τις παρακάτω ομάδες και θα βαρύνει αντίστοιχα τους προϋπολογισμούς των φορέων ως εξής: ΦΟΕΑΣ ΚΑΘΑΗ ΑΞΙΑ ΦΡΑ ΑΞΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ , , ,93 ΡΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ (ΡΑΙΣΔΑΡ) ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ (ΡΑΟΔΑΡ) , , , , , ,05 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 479,66 110,32 589,98 ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ- ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΝΤΟΡΟΥΛΟΣ ΣΥΝΟΛΟ , , ,8 Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις:

3 1. Σνπ Ν. 2286/95 «Πξνκάζεηεο ηνπ Γεκνζένπ ΣνκΫα θαη Ρπζκέζεηο ζπλαθψλ ζεκϊησλ» (Φ.Δ.Κ. 19/1995 η.α) φπσο ηξνπνπνηάζεθε ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη 2. Σνπ Ν. 4281/14 «ΜΫηξα ζηάξημεο θαη αλϊπηπμεο ηεο ειιεληθάο νηθνλνκέαο, νξγαλσηηθϊ ζϋκαηα Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο» (ΦΔΚ η. Α 160/2014) 3. Σνπ N.3463/2006 «Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο» (ΦΔΚ η. Α 114/2006) φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη. 4. Σνπ Ν.3852/2010 «ΝΫα Αξρηηεθηνληθά ηεο Απηνδηνέθεζεο θαη ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Γηνέθεζεο - Πξφγξακκα ΚαιιηθξΪηεο» (ΦΔΚ η. Α 87/2010) 5. Σηο δηαηϊμεηο ηνπ Ν. 3548/07 (Φ.Δ.Κ. 68Α / ) «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξϋσλ ηνπ Γεκνζένπ ζην Ννκαξρηαθφ θαη Σνπηθφ Σχπν θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο». 6. Σηο δηαηϊμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηεο απφ 12/12/2012 ΠξΪμεο Ννκνζεηηθνχ ΠεξηερνκΫλνπ (Φ.Δ.Κ/η.Α /240/ ) πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 4111/2013 (Φ.Δ.Κ/η.Α'/ Σηο δηαηϊμεηο ηεο αξ /93 Τπ. Απφθαζεο «Δληαένο θαλνληζκφο πξνκεζεηψλ νξγαληζκψλ Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο» (Φ.Δ.Κ. 185 Β) 8. Σηο δηαηϊμεηο ηεο ΚΤΑ.Π1/358/ (ΦΔΚ Β 92) «Δμαέξεζε πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε αλϊδεημε ρνξεγεηψλ πξνκεζεπηψλ απφ ηελ Ϋληαμε ηνπο ζην Δληαέν Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ (Δ.Π.Π.)» 9. Σηο δηαηϊμεηο ηνπ λ.4013/2011 «χζηαζε εληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβϊζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζέσλ πκβϊζεσλ» (ΦΔΚ 204/ η.α ) 2) ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ Α) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Όια ηα εέδε πνπ πξννξέδνληαη λα Ϋξζνπλ ζε επαθά κε ηξφθηκα ζα πξϋπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθϋο πνπ νξέδεη ν Κψδηθαο Σξνθέκσλ θαη Πνηψλ (Ϊξζξα ΤιηθΪ θαη Αληηθεέκελα πνπ πξννξέδνληαη λα Ϋιζνπλ ζε επαθά κε ηα ηξφθηκα). Όια ηα πξντφληα λα εέλαη ζε θαηϊιιειεο ζπζθεπαζέεο ζθξαγηζκϋλεο. Σα εέδε ρϊξηνπ λα εέλαη πξσηνγελά, φρη αλαθπθισκϋλα Α πνηφηεηαο πςειάο ιεπθφηεηαο ππθλφηεηαο θαη ζπλεθηηθφηεηαο λα εέλαη απαιϊ θαη απνξξνθεηηθϊ. Σα κσξνκϊληεια λα εέλαη θαηϊιιεια γηα βξεθηθφ δϋξκα, ππναιιεξγηθϊ, κηθξνβηνινγηθϊ ειεγκϋλα, λα Ϋρνπλ νπδϋηεξν PH, λα παξϋρνπλ πξνζηαζέα απφ εξεζηζκνχο θαη λα κελ πεξηϋρνπλ νηλφπλεπκα. Σα απνξξππαληηθϊ λα εέλαη ειεγρφκελνπ αθξηζκνχ θαη λα Ϋρνπλ επαξθά θαζαξηζηηθά θαη πιπληηθά δξϊζε. ΜεηΪ ην πιχζηκν δελ πξϋπεη λα κϋλνπλ θειέδεο επέ ησλ ζθεπψλ ά ησλ επηθαλεηψλ πνπ εθαξκφδνληαη. Σα ζπζηαηηθϊ πνπ πεξηϋρνπλ λα κελ εέλαη επηβιαβά γηα ηελ πγεέα. Να κελ πεξηϋρνπλ βιαπηηθϋο νπζέεο γηα ηνλ Ϊλζξσπν θαη ην πεξηβϊιινλ, θαηϊ ην κϋηξν ηνπ δπλαηνχ ην δε PH ηνπο ζα εέλαη ην ρακειφηεξν επηηξεπηφ γηα ηε ζσζηά δξϊζε ηνπο Όια ηα πξντφληα θαζαξηζκνχ λα δηαιχνληαη ά λα αλακηγλχνληαη εχθνια κε ην λεξφ. Όια ηα πξντφληα λα κελ αλαδχνπλ δπζϊξεζηεο νζκϋο θαη λα κελ πξνθαινχλ θζνξϋο, βξαρπρξφληα ά καθξνρξφληα, ζηηο εγθαηαζηϊζεηο θαη ζηνλ εμνπιηζκφ. Σα πξντφληα λα Ϋρνπλ αξηζκφ θαηαρψξεζεο ζην Γεληθφ Υεκεέν ηνπ ΚξΪηνπο. Όζα απφ ηα πξντφληα ραξαθηεξέδνληαη σο απνιπκαληηθϊ λα δηαζϋηνπλ Ϊδεηα θπθινθνξέαο Δ.Ο.Φ. Να εέλαη θαηαζθεπαζκϋλα ζχκθσλα κε ηηο ηηκϋο πνπ δέλνληαη ζηελ νδεγέα 91/155 ηεο Δ.Δ. Να πεξηϋρνπλ ζπζηαηηθϊ ζχκθσλα κε ηηο ηηκϋο πνπ δέδνληαη ζηελ νδεγέα 89/542 ηεο Δ.Δ. ε πεξέπησζε πξνβιεκϊησλ θαηϊ ηελ ρξάζε ησλ πιηθψλ ζα πξϋπεη ν πξνκεζεπηάο λα παξεπξεζεέ ζε δφθηκε ρξάζεο θαη ζε πεξέπησζε αζηνρέαο, ζα γέλεη αληηθαηϊζηαζε φινπ ηνπ πιηθνχ πνπ ζα βξέζθεηαη ζηηο απνζάθεο ησλ ρψξσλ ηνπ Γάκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ.. Σα πξντφληα ζα ζπλνδεχνληαη απφ νδεγέεο ρξάζεο θαη νδεγέεο αζθϊιεηαο.

4 Σα εέδε ηεο νκϊδαο Β2 ζα πξϋπεη λα εέλαη ζχκθσλα κε ηα παξαθϊησ ραξαθηεξηζηηθϊ: Τγπό αποππςπανηικό για πλςνηήπια πιάηων και ποηηπιών για μαλακά νεπά ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ Με ηνληθϊ ηαζηελεξγϊ απφ 1 Ϋσο 5% ΦσζθνξηθΪ απφ 1 Ϋσο 5% EDTA απφ 15 Ϋσο 30% ΦξΪζεηο θηλδχλνπ: R22, R36 Τδξνμεέδην ηνπ θαιένπ απφ 5% Ϋσο 15% Σαμηλφκεζε:C Γηαβξσηηθφ ΦξΪζεηο θηλδχλνπ: R35 ΥΗΜΙΚΔ ΚΑΙ ΦΤΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ Μνξθά : πγξφ Υξψκα : ππνθέηξηλν Γηαιπηφηεηα ζην λεξφ ( 20 ν C) : επδηϊιπην PH: 13, ,50 Ππθλφηεηα 20 ν C : 1,15 gr / cm3 Οζκά: ραξαθηεξηζηηθά ηεγνωηικό γςαλιζηικό απολςμανηικό ςγπό πιάηων και ποηηπιών για ηο επαγγελμαηικό πλςνηήπιο πιάηων και ποηηπιών για μαλακά νεπά βοηθηηικό ξεπλύμαηορ και ζηεγνώμαηορ ζκεςών ζηο πλςνηήπιο ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ Με ηνληθϊ ηαζηελεξγϊ απφ 5 Ϋσο 15% (αηζηνμπιησκϋλε / πξνπνμπιησκϋλε ιηπαξά αιθνφιε, θνπκεληνζνπιθνληθφ λϊηξην) Ηζνπξνππιηθά αιθνφιε απφ 5 Ϋσο 15% Βνπηνμπαηζαλφιε απφ 1 Ϋσο 5% ΥΗΜΙΚΔ ΚΑΙ ΦΤΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ Μνξθά : πγξφ Υξψκα : κπιε Γηαιπηφηεηα ζην λεξφ ( 20 ν C) : δηϊιπην PH: 6, ,50 Ππθλφηεηα 20 ν C : 1,05 gr / cm3

5 Οζκά: ραξαθηεξηζηηθά Β)ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ α/α ΟΜΑΔΑ Α ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΥΑΡΣΗ ΤΓΔΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ, Α ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΓΤΦΤΛΛΟ 500gr ΛΔΤΚΟ Δ ΤΚΔΤΑΗΑ 12 ΡΟΛΛΧΝ 2 ΥΑΡΣΗ ΚΟΤΕΗΝΑ 500γξ ΡΟΛΛΟ 3 ΥΔΗΡΟΠΔΣΔΣΔ ΤΚ.200θπιισλ ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΠΑΣΧΜΑΣΟ ζπζθ.4000ml. ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΕΑΜΗΧΝ 1000ML κε αληιέα 6 ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΟΤΑΛΔΣΑ 750ML ΧΛΩΙΝΗ ΡΑΧΥΕΥΣΤΗ ςυςκ. 4000ml ΤΓΡΟ ΑΠΟΤΝΗ ΥΔΡΗΧΝ ζπζθ. 1 ιη Α ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΓΡΟ ΑΠΟΤΝΗ ΠΗΑΣΧΝ ΤΜΠΤΚΝΧΜΔΝΟ ζπζθ. 1 lt ΦΟΤΓΓΑΡΗ ΠΗΑΣΧΝ ΜΔΑΗΟ ζπζθ. 5 ΣΔΜΑΥΗΧΝ ΓΑΝΣΗΑ latex ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΥΧΡΗ ΠΟΤΓΡΑ ζπζθ. 100 ηκρ ΠΟΓΓΟΠΔΣΔΣΑ ΣΤΠΟΤ wetex 30X38 ΡΟΛΛΟ 14m ΡΕΙΓΑΦΗ Υαξηέ Τγεέαο γηα ζπζθεπϋο WC 500gr ιεπθφ δέθπιιν, ιεπθαζκϋλνο ρεκηθφο πνιηφο πδαηνδηαιπηφ Υαξηέ ξνιφ θνπδέλαο ιεπθφ κε δηϊηξεζε, απφ ιεπθαζκϋλν ρεκηθφ πνιηφ κε κεγϊιε απνξξνθεηηθφηεηα, πνπ δελ ζα αθάλεη ρλνχδη θαη αλζεθηηθφ γηα πνιιϋο ρξάζεηο. Θα εέλαη απνξξνθεηηθφ ζην λεξφ, ην ιϊδη, ην ιέπνο θαη ηα απνξξππαληηθϊ. πζθεπαζέα 500 gr ΥεηξνπεηζΫηεο δηθ-δαθ, 200 θχιισλ, ιεπθϋο επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ. Μαιαθά θαη απνξξνθεηηθά απφ θαζαξά ραξηφκαδα Τγξφ Καζαξηζκνχ γηα επηθϊλεηεο απφ μχιν, κϊξκαξν, πιαθϊθη. Να δηαηέζεηαη ζε νηθνλνκηθά ζπζθεπαζέα 4 ιέηξσλ θαη λα εέλαη ζχκθσλν κε ηηο νδεγέεο ηεο Δπξσπαέθάο Έλσζεο Τγξφ γηα ηδϊκηα θαζξϋπηεο θαη Ϊιιεο παξφκνηεο επηθϊλεηεο. Δηδηθά ζχλζεζε γηα λα βνεζϊ ηνλ θαζαξηζκφ θαη λα κελ αθάλεη ζϊκπσκα κεηϊ ην ζθνχπηζκα θαη ζηϋγλσκα. Να εέλαη ζχκθσλν κε ηηο νδεγέεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο Τγξφ θαζαξηζκνχ ηνπαιϋηαο ηχπνπ παπέ λα θαζαξέδεη θαη λα αξσκαηέδεη ηελ ηνπαιϋηα ζε ζπζθεπαζέα 750 ml ΓηΪιπκα, θαζαξηζηηθφ/απνιπκαληηθφ επηθαλεηψλ θαηϊιιειν γηα απνιχκαλζε θαη ιεχθαλζε ζε ζπκππθλσκϋλε παρχξεπζηε κνξθά κε απνιπκαληηθφ παξϊγνληα ππνρισξηψδεο λϊηξην. Να εέλαη ζχκθσλν κε ηηο νδεγέεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. Τγξφ ζαπνχλη θαζαξηζκνχ ρεξηψλ κε ηζνξξνπεκϋλν ph ζε ζπζθεπαζέα 1lt. Τγξφ πιπζέκαηνο πηϊησλ, ζπκππθλσκϋλν, ζε ζπζθεπαζέα 1 lt γα πιχζηκν πηϊησλ ζην ρϋξη, ηδαληθφ γηα φιεο ηηο απαηηάζεηο πιπζέκαηνο ησλ πηϊησλ. Να αθαηξεέ απνηειεζκαηηθϊ ππνιεέκκαηα απφ ιέπε, θαθϋ, ηζϊτ θ.ιπ. Να εέλαη ζχκθσλν κε ηηο νδεγέεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. θνπγγϊξη πςειάο πνηφηεηαο δχν φςεσλ, κε κηα επηθϊλεηα αθξψδνπο πιηθνχ γηα απνξξφθεζε πγξψλ θαη ηξέςηκν επαέζζεησλ επηθαλεηψλθαη ηελ Ϊιιε πιεπξϊ κε εληζρπκϋλε θέκπξα κεγϊιεο αληνράο γηα ηξέςηκν ζθιεξψλδηαζηϊζξσλ 12εθ Υ 2,5 εθ. ΓΪληηα latex κηαο ρξάζεο ρσξέο πνχδξα γηα ηελ πξνζηαζέα απφ ρεκηθϋο νπζέεο ά κηθξννξγαληζκνχο ζε ζπζθεπαζέα 100 ηκρ/θνπηέ ΠνιππεηζΫηα απνξξνθεηηθά ηχπνπ wettex γηα θαζαξηζκφ επηθαλεηψλ (30cm x 38cm.) ζε ξνιιφ 14m

6 ΚΟΝΣΑΡΗ ΓΗΑ ΚΟΤΠΑ ΚΑΗ ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΑ ΟΗΚΗΑΚΖ ΑΚΚΟΤΛΔ ΜΗΝΗ 48*50 ΡΟΛΛΟ ΤΚ. 20/ΣΔΜ. ΚΟΝΖ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ ΡΟΤΥΧΝ 70 ΜΔΕΟΤΡΔ 16 ΜΑΛΑΚΣΗΚΟ ΡΟΤΥΧΝ ζπζθ.4000ml. 17 ΚΟΝΖ ΠΛΤΝΣΖΡ.ΠΗΑΣΧΝ 2,5 KGR 18 ΑΛΑΣΗ ΠΛΤΝΣ.ΠΗΑΣΧΝ 2000ΓΡ. 19 ΛΑΜΠΡΗΝΣΗΚΟ ΠΛΤΝΣ.ΠΗΑΣΧΝ ζπζθ.4000ml. ΚνληΪξη ζθνχπαο/ζθνπγγαξέζηξαο νηθηαθά κε πιαζηηθά επέζηξσζε βηδσηφ αθνχιεο απνξξηκκϊησλ κηθξϋο πιαζηηθϋο απφ πξσηνγελϋο πνιπαηζπιϋλην πιηθφ πςειάο αληνράο, κε δηϊηξεζε αλϊ ζαθνχια δηαζηϊζεσλ 48 Υ50εθ. ζε ξνιφ 20 ηεκαρέσλ θφλε Πιπληεξένπ ξνχρσλ κε Ϋλδπκα θαη νμπγφλν κε θαζαξηζηηθνχο παξϊγνληεο ζε ζπζθεπαζέα 70 κεδνχξεο πκππθλσκϋλν πγξφ καιαθηηθφ ξνχρσλ. Να καιαθψλεη θαη λα αξσκαηέδεη ηα ξνχρα κε Ϊξσκα πνπ λα δηαξθεέ ζε ζπζθεπαζέα 4000 ml θφλε πιπληεξένπ πηϊησλ θαη πνηεξηψλ ζε ζπζθεπαζέα 2,5 lt. Να δηαιχεη εχθνια ηα ιέπε, λα απνκαθξχλεη δπζνζκέεο λα κελ αθξέδεη θαη λα δηαιχεηαη ακϋζσο Δηδηθφ αιϊηη πιπληεξένπ πηϊησλ, απνηξϋπεη ηα Ϊιιαηα θαη θαζαξέδεη ηνπο ζσιάλεο ζε ζπζθεπαζέα 2lt Λακπξηληηθφ ζηεγλσηηθφ πιπληεξένπ πηϊησλ θαηϊιιειν γηα ζθιεξϊ θαη καιαθϊ λεξϊ λα βνεζϊεη ηα ζθεχε λα ζηεγλψλνπλ ζην πιπληάξην θαη λα παξακϋλνπλ ρσξέο αζπξέζκαηα θαη ζακπϊδεο. Βηνδηαζπψκελν, νηθεέν κε ην πεξηβϊιινλ ζε ζπζθεπαζέα ηεζζϊξσλ ιέηξσλ ΟΜΑΓΑ Β1 ΠΑΙΓΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ α/α ΔΙΓΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ 1 ΑΛΑΣΗ ΠΛΤΝΣ.ΠΗΑΣΧΝ 2000ΓΡ. 2 ΑΛΟΤΜΗΝΟΥΑΡΣΟ 150 ΜΔΣΡΑ 3 4 ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΟ ΥΔΡΗΧΝ ΜΔ ΑΝΣΛΗΑ 1 lit ΜΔ ΑΓΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΔΟΦ ΓΑΝΣΗΑ ΚΟΤΕΗΝΑ ΠΛΑΣΗΚΑ Νν7,5-8, 8,5-9 5 ΓΑΝΣΗΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ (latex) ζπζθ.100 ηεκ 6 ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΟ ΠΡΔΨ 300ML. 7 ΚΑΠΔΛΟ ΜΑΓΔΗΡΑ(ρΪξηηλν) ζπζθ.100ηεκ. ΚΟΤΒΑΓΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΗ ΜΔ ΠΡΔΑ 8 ΜΟΝΟ ΚΟΤΒΑΓΔ ΓΗΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ 15lit κε 9 ζηηπηάξα ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Δηδηθφ αιϊηη πιπληεξένπ πηϊησλ, απνηξϋπεη ηα Ϊιαηα θαη θαζαξέδεη ηνπο ζσιάλεο ζε ζπζθεπαζέα 2lt Αινπκηλφραξην 30 Υ 150 εθ αζθαιϋο ζε επαθά κε ηξφθηκα Απνιπκαληηθφ πγξφ ρεξηψλ κε αληηζεπηηθϋο ηδηφηεηεο ηθαλφ λα εμνπδεηεξψλεη κηθξφβηα θαη λα κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα κηθξνβηαθάο κφιπλζεο κε Ϊδεηα θπθινθνξέαο ΔΟΦ ΓΪληηα θνπδέλαο γεληθάο ρξάζεο πιαζηηθϊ εληζρπκϋλα ζε δηϊθνξα ρξψκαηα θαη κεγϋζε απφ 7 1/2 Ϋσο 9 (S,M,L) ΓΪληηα latex κηαο ρξάζεο γηα ηελ πξνζηαζέα απφ ρεκηθϋο νπζέεο ά κηθξννξγαληζκνχο ζε ζπζθεπαζέα 100 ηκρ/θνπηέ Δληνκνθηφλν ζε ζπξϋη λα πξννξέδεηαη γηα θιεηζηνχο ρψξνπο, λα δηαηέζεηαη ζε εχρξεζηε θαη αζθαιά ζπζθεπαζέα, λα πιεξνέ ηηο νδεγέεο θαη ηηο πξνδηαγξαθϋο ηεο Δ.Δ. γηα ηε ρξάζε πνπ πξννξέδεηαη θαη λα πεξηιακβϊλεη νδεγέεο ρξάζεο. ε ζπζθεπαζέα 300ml. ΚαπΫια ιεπθϊ απφ ειαθξχ πιηθφ. ΗδαληθΪ γηα ρψξνπο παξαγσγάο ηξνθέκσλ ζε ζπζθεπαζέα 100ηεκ ΚνπβΪο επαγγεικαηηθφο πιαζηηθφο ρσξεηηθφηεηαο 25lt ΚνπβΪο πιαζηηθφο κε ζηέθηε ρσξεηηθφηεηαο 15lt

7 10 ΚΡΔΜΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΥΧΡΧΝ ΤΓΗΔΗΝΖ ζπζθ.500γρ. 11 ΛΑΓΟΚΟΛΛΑ 50 ΜΔΣΡΑ ΛΑΜΠΡΗΝΣΗΚΟ ΠΛΤΝΣ.ΠΗΑΣΧΝ ζπζθ.4000ml. ΛΔΚΑΝΔ πιαζηηθϋο θνπδέλαο 32cm.12 ΛΗΣΡΑ 14 ΛΗΠΟΚΑΘΑΡΗΣΖ ζπζθ.750ml. 15 ΜΑΛΑΚΣΗΚΟ ΡΟΤΥΧΝ ζπζθ.4000ml. 16 ΜΑΝΣΑΛΑΚΗΑ ζπζθ.24 ηεκ.πλασηκα ΜΔΜΒΡΑΝΖ ζπζθ.250 ΜΔΣΡΑ Υ 43 ΜΔ ΠΡΗΟΝΗ ΞΔΚΟΝΟΠΑΝΑ ΣΤΠΟΤ SWIFFER 1 ΛΑΒΖ +5 ΑΝΣ/ΚΟ 19 ΠΗΑΣΡΔ(ΓΑΝΣΗΑ) ΓΗΑ ΦΟΤΡΝΟ 20 ΠΗΓΚΑΛ ΣΟΤΑΛΔΣΣΑ ΚΛΔΗΣΟ 21 ΠΟΓΗΔ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ζπζθ.100 ηεκ ΠΟΣΖΡΗΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ml ζπζθ. 50 ηεκ. ΑΚΚΟΤΛΔ ΚΗΛΟΤ (90Υ65) KAI (80X 110) ΜΑΤΡΔ ΑΚΟΤΛΔ ΜΔΓΑΛΔ 70*95 ΡΟΛΛΟ 10/ΣΔΜ.ΚΟΡΓΟΝΗ ΑΚΚΟΤΛΔ ΜΔΑΗΔ 52*75 ΡΟΛΛΟ10/ΣΔΜ. ΚΟΡΓΟΝΗ 26 ΑΚΚΟΤΛΔ ΜΗΝΗ 48*50 ΡΟΛΛΟ 20/ΣΔΜ. 27 ΑΚΚΟΤΛΔ ΣΡΟΦΗΜΧΝ κεγϊιεο ΚξΫκα θαζαξηζκνχ γηα θεξακηθϋο επηθϊλεηεο, φπσο κπϊληα ά θνπδέλεο ζε ζπζθεπαζέα 500ml Λαδφθνιια αληηθνιιεηηθά θαηϊιιειε γηα ςάζηκν θαη γηα επαθά κε ηξφθηκα Λακπξηληηθφ ζηεγλσηηθφ πιπληεξένπ πηϊησλ θαηϊιιειν γηα ζθιεξϊ θαη καιαθϊ λεξϊ λα βνεζϊεη ηα ζθεχε λα ζηεγλψλνπλ ζην πιπληάξην θαη λα παξακϋλνπλ ρσξέο αζπξέζκαηα θαη ζακπϊδεο. Βηνδηαζπψκελν, νηθεέν κε ην πεξηβϊιινλ ζε ζπζθεπαζέα ηεζζϊξσλ ιέηξσλ ΛεθΪλεο πιαζηηθϋο ρσξεηηθφηεηαο 12 lt, δηαζηϊζεσλ 32 εθ. Τγξφ θαζαξηζκνχ γηα θακϋλα ιέπε θαη ιϊδηα ζε θνχξλνπο θαη εζηέεο θνπδέλαο θαη γηα φιεο ηηο επηθϊλεηεο ζε ζπζθεπαζέα 750ml πκππθλσκϋλν πγξφ καιαθηηθφ ξνχρσλ. Να καιαθψλεη θαη λα αξσκαηέδεη ηα ξνχρα κε Ϊξσκα πνπ λα δηαξθεέ ζε ζπζθεπαζέα 4000 ml ΜαληαιΪθηα ΠιαζηηθΪ απφ εληζρπκϋλν πιαζηηθφ, αλζεθηηθϊ κε κεγϊιν Ϊλνηγκα γηα λα δηεπθνιχλνπλ ζην Ϊπισκα ησλ ξνχρσλ ΜεκβξΪλε δηαθαλάο εηδηθά γηα επαθά κε ηξφθηκα ζπζθ.250 ΜΔΣΡΑ Υ 43. Σν θνπηέ λα δηαζϋηεη πξηφλη γηα ην θφςηκν ηεο κεκβξϊλεο. Ξεζθνλφπαλν ηχπνπ swiffer κε πιαζηηθά ιαβά ζε ζπζθεπαζέα κε πϋληε αληαιιαθηηθϊ ΠηΪζηξεο (γϊληηα) θαηαζθεπαζκϋλα απφ αλζεθηηθφ πιηθφ θαηϊιιειν γηα επαθά κε πςειϋο ζεξκνθξαζέεο (θνχξλν) ΒνπξηζΪθη ηνπαιϋηαο πηγθαι κε ζάθε γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο ηνπαιϋηαο απφ πιαζηηθφ αλζεθηηθφ πιηθφ ΠνδηΫο κηαο ρξάζεο απφ ειαθξχ πιηθφ ζε ζπζθεπαζέα 100ηκρ Πνηάξηα πιαζηηθϊ κηαο ρξάζεο θαηαζθεπαζκϋλα απφ πιηθφ θαηϊιιειν γηα επαθά κε ηξφθηκα ρσξεηηθφηεηαο απφ 220 Ϋσο 290 ml ζε ζπζθεπαζέα 50 ηκρ. αθνχιεο απνξξηκκϊησλ θηινχ πιαζηηθϋο απφ πξσηνγελϋο πνιπαηζπιϋλην πιηθφ πςειάο αληνράο, δηαζηϊζεσλ (90Υ65) KAI (80X 110) καχξεο. αθνχιεο απνξξηκκϊησλ πιαζηηθϋο απφ πξσηνγελϋο πνιπαηζπιϋλην πιηθφ πςειάο αληνράο, κε δηϊηξεζε αλϊ ζαθνχια θαη θνξδφλη θιεηζέκαηνο ζηελ επϊλσ πιεπξϊ δηαζηϊζεσλ 70Υ95εθ. ζε ξνιφ 10 ηεκαρέσλ αθνχιεο απνξξηκκϊησλ πιαζηηθϋο απφ πξσηνγελϋο πνιπαηζπιϋλην πιηθφ πςειάο αληνράο, κε δηϊηξεζε αλϊ ζαθνχια θαη θνξδφλη θιεηζέκαηνο ζηελ επϊλσ πιεπξϊ δηαζηϊζεσλ 52Υ75εθ. ζε ξνιφ 10 ηεκαρέσλ αθνχιεο απνξξηκκϊησλ κηθξϋο πιαζηηθϋο απφ πξσηνγελϋο πνιπαηζπιϋλην πιηθφ πςειάο αληνράο, κε δηϊηξεζε αλϊ ζαθνχια δηαζηϊζεσλ 48 Υ50εθ. ζε ξνιφ 20 ηεκαρέσλ αθνχιεο γηα θχιαμε ηξνθέκσλ (ηχπνπ polybag) εηδηθϋο γηα απνζάθεπζε ηξνθέκσλ, κεγϊιν κϋγεζνο ζε ζπζθεπαζέα 25 ηεκαρέσλ

8 28 ΑΠΟΤΝΗ ΤΓΡΟ ΥΔΡΗΧΝ ζπζθ.4000ml. ΜΔ ΑΓΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΔΟΦ 29 ΚΟΝΖ ΠΛΤΝΣΖΡ.ΡΟΤΥΧΝ 27 κεδνχξεο 30 ΚΟΝΖ ΓΗΑ ΑΠΟΦΡΑΞΖ ζπζθ.90γξ. 31 ΚΟΤΠΔ ΑΠΛΔ ΥΧΡΗ ΚΟΝΣΑΡΗ Τγξφ ζαπνχλη θαζαξηζκνχ ρεξηψλ κε ηζνξξνπεκϋλν ph ζε ζπζθεπαζέα 4lt., κε Ϊδεηα θπθινθνξέαο ΔΟΦ θφλε Πιπληεξένπ ξνχρσλ κε Ϋλδπκα θαη νμπγφλν κε θαζαξηζηηθνχο παξϊγνληεο ζε ζπζθεπαζέα 27 κεδνχξεο Απνθξαθηηθφ ζσιελψζεσλ ληπηάξσλ ζθφλε λα μεβνπιψλεη ηνπο ληπηάξεο θαη λα θαζαξέδεη ζε ζπζθεπαζέα θαθειϊθη 90 γξ θνχπεο λϊηινλ ρσξέο θνληϊξη κε ππθλά θαη πνιχ αλζεθηηθά βνχξηζα. 32 ΚΟΤΠΔ ΥΟΡΣΑΡΗΝΔ ΜΔ ΚΟΝΣΑΡΗ θνχπα Υφξηηλε κε θνληϊξη αλζεθηηθά 33 ΤΡΜΑ ΥΟΝΣΡΟ γηα ηαςηϊ χξκα ρνληξφ θαηϊιιειν γηα θαζϊξηζκα ηαςηψλ ζε ζπζθεπαζέα.. 34 ΤΡΜΑ ΦΗΛΟ χξκα ςηιφ κεηαιιηθφο ζπφγγνο ζε ζαθνπιϊθη ζπζθεπαζέα 60 gr 35 ΦΟΤΓΓΑΡΗΑ ΑΠΟΡΡΟΦ.ΣΤΠΟΤ WETEX Νν 4 (30cm.x 30cm.) ΠνιππεηζΫηα απνξξνθεηηθά γηα θαζαξηζκφ επηθαλεηψλ Νν4(30cm.x 30cm.) 36 ΦΟΤΓΓΑΡΗΑ ΜΔ ΤΡΜΑ ΓΗΑ ΠΗΑΣΑ θνπγγϊξη πςειάο πνηφηεηαο δχν φςεσλ, κε κηα επηθϊλεηα αθξψδνπο πιηθνχ γηα απνξξφθεζε πγξψλ θαη ηξέςηκν επαέζζεησλ επηθαλεηψλ θαη ηελ Ϊιιε πιεπξϊ κε εληζρπκϋλε θέκπξα κεγϊιεο αληνράο γηα ηξέςηκν ζθιεξψλ δηαζηϊζεσλ 12εθ Υ 2,5 εθ. 37 ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΔ ΟΗΚΗΑΚΔ (λεκαηηθϋο ά ηχπνπ wetex) Υ/Κ θνπγγαξέζηξα 200 γξ πεξέπνπ ρσξέο θνληϊξη λεκαηηθϋο ά ηχπνπ wetex απνξξνθεηηθϋο κε αληνρά ζηα αιθαιηθϊ θαη φμηλα θαζαξηζηηθϊ. Να κελ αθάλεη ρλνχδη θαηϊ ηε ρξάζε ηεο 38 ΣΡΑΠΔΕΟΜΑΝΣΖΛΑ (1κ.Υ1κ.)ζπζθ.200ΣΔΜ. ΣξαπεδνκΪληεια ρϊξηηλα κε πιαζηηθά επϋλδπζε δηαζηϊζεσλ 1m X 1m ρϊξηηλα κε πιαζηηθά επϋλδπζε 39 ΤΓΡΟ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΟ Δ ΠΡΔΩ 500 ml ΜΔ ΑΓΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΑΠΌ ΔΟΦ Απνιπκαληηθφ πγξφ ζε κνξθά ζπξϋη κε αληηζεπηηθϋο ηδηφηεηεο κε Ϊδεηα θπθινθνξέαο ΔΟΦ 40 ΤΓΡΟ ΓΗΑ ΑΛΑΣΑ ζπζθ.750ml. Τγξφ θαζαξηζκνχ αιϊησλ γηα φιεο ηηο επηθϊλεηεο εθηφο απφ θπζηθϊ πνξψδε πιηθϊ, λα δηαιχεη ακϋζσο ηα Ϊιαηα, ην πνπξέ θαη ηα ππνιεέκκαηα ζαπνπληνχ πνπ επηθϊζνληαη ζηα εέδε πγηεηλάο, βξχζεο, αλνμεέδσηα, πιαθϊθηα θιπ ζε ζπζθεπαζέα 750 ml 41 ΤΓΡΟ ΓΤΑΛΗΣΗΚΟ ΔΠΗΠΛΧΝ 250ml Τγξφ γπαιηζηηθφ επέπισλ γηα ην γπϊιηζκα θαη ηελ πξνζηαζέα ησλ επέπισλ ζε ζπζθεπαζέα 250ml 42 ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΜΟΚΔΣΧΝ ζπζθ. 950ML. πκππθλσκϋλν πγξφ ρακεινχ αθξηζκνχ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ραιηψλ, κνθεηψλ λα αλαδσνγνλεέ ηα ραιηϊ θαη λα κελ επεξεϊδεη ηα ρξψκαηα ζε ζπζθεπαζέα 950 ml ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΠΑΣΧΜΑΣΟ ζπζθ.4000ml. ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΕΑΜΗΧΝ 1000ML κε αληιέα 45 ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΟΤΑΛΔΣΑ 750ML. 46 ΚΟΝΖ ΠΛΤΝΣΖΡ.ΠΗΑΣΧΝ 2,5 KGR 47 ΤΓΡΟ ΑΠΟΤΝΗ ΠΗΑΣΧΝ 4000ML. Τγξφ Καζαξηζκνχ γηα επηθϊλεηεο απφ μχιν, κϊξκαξν, πιαθϊθη. Να δηαηέζεηαη ζε νηθνλνκηθά ζπζθεπαζέα 4 ιέηξσλ θαη λα εέλαη ζχκθσλν κε ηηο νδεγέεο ηεο Δπξσπαέθάο Έλσζεο Τγξφ γηα ηδϊκηα θαζξϋπηεο θαη Ϊιιεο παξφκνηεο επηθϊλεηεο. Δηδηθά ζχλζεζε γηα λα βνεζϊ ηνλ θαζαξηζκφ θαη λα κελ αθάλεη ζϊκπσκα κεηϊ ην ζθνχπηζκα θαη ζηϋγλσκα. Με αληιέα. Να εέλαη ζχκθσλν κε ηηο νδεγέεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο Τγξφ θαζαξηζκνχ ηνπαιϋηαο ηχπνπ παπέ λα θαζαξέδεη θαη λα αξσκαηέδεη ηελ ηνπαιϋηα ζε ζπζθεπαζέα 750 ml Απνξξππαληηθφ πιπληεξένπ πηϊησλ ζε ζθφλε ζε ζπζθεπαζέα 2,5 gr Τγξφ πιπζέκαηνο πηϊησλ, ζπκππθλσκϋλν, ζε ζπζθεπαζέα 4 lt γα πιχζηκν πηϊησλ ζην ρϋξη, ηδαληθφ γηα φιεο ηηο απαηηάζεηο πιπζέκαηνο ησλ πηϊησλ. Να αθαηξεέ απνηειεζκαηηθϊ ππνιεέκκαηα απφ ιέπε, θαθϋ, ηζϊτ θ.ιπ. Να εέλαη ζχκθσλν κε ηηο νδεγέεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο.

9 48 ΦΑΡΑΗ ΚΟΝΣΟ 49 ΦΑΡΑΗ ΜΔ ΚΟΝΣΑΡΗ ΦαξΪζη θνληφ κε ρεξνχιη πιαζηηθφ γηα εχθνιε απνθνκηδά απνξξηκκϊησλ. ΦαξΪζη νξζνζηαζηηθφ πιαζηηθφ γηα εχθνιε απνθνκηδά απνξξηκκϊησλ κε θνληϊξη. 50 ΦΗΑΛΔ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ 190γξ. Φηαιέδην θακηλϋην κε βνπηϊλην 190 γξ 51 ΦΗΑΛΔ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ 450 γξ. Φηαιέδην πγξαεξένπ κε βνπηϊλην 450 γξ 52 ΥΑΡΣΗ ΚΟΤΕΗΝΑ ΔΠΑΓΓ/ΚΟ ΡΟΛΟ ζπζθ.800γξ. 53 ΥΑΡΣΗ ΤΓΔΗΑ 125ΓΡ.ζπζθ.8ηεκ. ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΔ ΛΔΤΚΔ (28cm.x30cm.) 54 70θχιισλ ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΔ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ 55 (24cm.x24cm.)750 ΣΔΜ 56 ΥΔΗΡΟΠΔΣΔΣΔ ΤΚ.200θπιισλ 57 ΥΛΧΡΗΝΖ ΠΑΥΤΡΔΤΣΖ ζπζθ.4000ml. 58 ΥΛΧΡΗΝΖ ΤΓΡΖ 2000ML. 59 ΥΛΧΡΗΝΖ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ ΡΟΤΥΧΝ 2000ML ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΑ ΜΔ ΚΛΗΠ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΡΟΗΑ 400ΓΡ. ΚΟΝΣΑΡΗ ΔΠΑΓΓ. ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΑ ΜΔ ΚΔΦΑΛΖ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΚΟΤΒΑ ΓΗΑ ΔΠΑΓΓ. ΚΟΤΒΑ 25ΛΗΣΡΑ ΚΟΝΣΑΡΗ ΓΗΑ ΚΟΤΠΑ ΚΑΗ ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΑ ΟΗΚΗΑΚΖ 64 ΛΔΤΚΑΝΣΗΚΟ 300 gr ΚΟΤΣΗ 65 ΜΧΡΟΜΑΝΣΖΛΑ ζπζθ. 72 ηεκ ΠΑΝΔ ΓΗΑ ΒΡΔΦΖ ΚΗΛΑ 50ΣΔΜ /ΣΔΜ. ΑΚΟΤΛΔ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΚΟΤΠΑ ζπζθ.5ηεκ. Υαξηέ ξνιφ θνπδέλαο ιεπθφ κε δηϊηξεζε, απφ ιεπθαζκϋλν ρεκηθφ πνιηφ κε κεγϊιε απνξξνθεηηθφηεηα, πνπ δελ ζα αθάλεη ρλνχδη θαη αλζεθηηθφ γηα πνιιϋο ρξάζεηο. Θα εέλαη απνξξνθεηηθφ ζην λεξφ, ην ιϊδη, ην ιέπνο θαη ηα απνξξππαληηθϊ. πζθεπαζέα 800 gr Υαξηέ Τγεέαο γηα ζπζθεπϋο WC 125 gr ιεπθφ δέθπιιν, ιεπθαζκϋλνο ρεκηθφο πνιηφο πδαηνδηαιπηφ ζε ζπζθεπαζέα 8 ηκρ ΥαξηνπεηζΫηα ιεπθϋο καιαθϋο 28 Υ 30 εθ ζε ζπζθεπαζέα 70 θχιισλ ΥαξηνπεηζΫηα καιαθά 24 Υ 24 κνλφθπιιε ζε ζπζθεπαζέα ησλ 750 θχιισλ. ΥεηξνπεηζΫηεο δηθ-δαθ, 200 θχιισλ, ιεπθϋο επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ. Μαιαθά θαη απνξξνθεηηθά απφ θαζαξά ραξηφκαδα ΓηΪιπκα, θαζαξηζηηθφ/απνιπκαληηθφ επηθαλεηψλ θαηϊιιειν γηα απνιχκαλζε θαη ιεχθαλζε ζε ζπκππθλσκϋλε παρχξεπζηε κνξθά κε απνιπκαληηθφ παξϊγνληα ππνρισξηψδεο λϊηξην. Να εέλαη ζχκθσλν κε ηηο νδεγέεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. ΓηΪιπκα, θαζαξηζηηθφ/απνιπκαληηθφ επηθαλεηψλ θαηϊιιειν γηα απνιχκαλζε θαη ιεχθαλζε κε απνιπκαληηθφ παξϊγνληα ππνρισξηψδεο λϊηξην. Να εέλαη ζχκθσλν κε ηηο νδεγέεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. ΓηΪιπκα, θαζαξηζηηθφ θαηϊιιειν ιεχθαλζε κε απνιπκαληηθφ παξϊγνληα ππνρισξηψδεο λϊηξην. Να εέλαη ζχκθσλν κε ηηο νδεγέεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. θνπγγαξέζηξα επαγγεικαηηθά 400gr πεξέπνπ κε θιέπ λεκαηηθϋο απνξξνθεηηθϋο κε αληνρά ζηα αιθαιηθϊ θαη φμηλα θαζαξηζηηθϊ. Να κελ αθάλεη ρλνχδη θαηϊ ηε ρξάζε ηεο ΚνληΪξη επαγγεικαηηθάο ζθνπγγαξέζηξαο κε θεθαιά Αληαιιαθηηθφ θνπβϊ 25lt γηα επαγγεικαηηθά ρξάζε. ΚνληΪξη ζθνχπαο/ζθνπγγαξέζηξαο νηθηαθά κε πιαζηηθά επέζηξσζε βηδσηφ Ομπγνλνχρα Λεπθαληηθά ζθφλε πνπ λα ζπλδπϊδεηαη Ϊξηζηα κε φια ηα απνξξππαληηθϊ ζηελ θπξέσο πιχζε ζε ζπζθεπαζέα 300γξ ην θνπηέ. ΤγξΪ καληειϊθηα ππναιιεξγηθϊ ρσξέο νηλφπλεπκα κε νπδϋηεξν ph- ζπζθεπαζέα 72 ηεκ ΠΪλεο γηα βξϋθε γηα επαέζζεηεο επηδεξκέδεο ηδηαέηεξα απνξξνθεηηθϋο κεγϋζε 7-18 θηιϊ 50 ηεκϊρηα θαη θηιϊ 44 ηεκϊρηα αθνχιεο ρϊξηηλεο γηα ειεθηξηθά ζθνχπα ζε ζπζθεπαζέα 5 ηεκαρέσλ

10 68 ΠΗΑΣΑ ΥΑΡΣΗΝΑ 17cm.ζπζθ.10ηεκ. 69 ΠΗΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ 20ΣΔΜ 17cm. 70 ΠΗΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ 20ΣΔΜ 21cm. 71 ΠΗΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ 20ΣΔΜ 23cm. ΠΖΡΟΤΝΗΑ - KOYTAΛΑΚΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ 72 ζπζθ.100/ηεκ. 73 ΚΑΛΑΜΑΚΗΑ ΣΧΝ 100 ΣΔΜ 74 ΑΠΟΚΛΖΡΖΝΣΗΚΟ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ ΚΟΝΖ 950 ml 75 ΟΗΝΟΠΝΔΤΜΑ ΦΧΣΗΣΗΚΟ 340ΓΡ. 76 ΟΗΝΟΠΝΔΤΜΑ ΛΔΤΚΟ 340ΓΡ ΚΟΝΖ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ ΡΟΤΥΧΝ 70 ΜΔΕΟΤΡΔ ΚΟΝΖ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ ΡΟΤΥΧΝ 210 ΜΔΕΟΤΡΔ 15 KGR 79 ΚΑΠΔΛΟ ΜΑΓΔΗΡΑ ΜΔ ΛΑΣΗΥΟ 100 TEM ΠηΪηα ρϊξηηλα κέαο ρξάζεο απφ πιηθφ θαηϊιιειν γηα επαθά κε ηξφθηκα 17cm.ζπζθ.10ηεκ ΠηΪηα πιαζηηθϊ κέαο ρξάζεο απφ πιηθφ θαηϊιιειν γηα επαθά κε ηξφθηκα 17cm.ζπζθ.20ηεκ ΠηΪηα πιαζηηθϊ κέαο ρξάζεο απφ πιηθφ θαηϊιιειν γηα επαθά κε ηξφθηκα 21cm.ζπζθ.20ηεκ ΠηΪηα πιαζηηθϊ κέαο ρξάζεο απφ πιηθφ θαηϊιιειν γηα επαθά κε ηξφθηκα 23cm.ζπζθ.20ηεκ Πηξνχληα-θνπηαιΪθηα πιαζηηθϊ ζε ζπζθεπαζέα 100 ηεκ ΚαιακΪθηα πιαζηηθϊ δηϊθνξα ρξψκαηα ζε ζπζθεπαζέα ησλ 100 ηεκ Απνζθιεξπληηθφ πιπληεξένπ ζε κνξθά ζθφλεο θαηϊιιειν γηα φια ηα πιπληάξηα ζε ζπζθεπαζέα 950 ml Οηλφπλεπκα θσηηζηηθφ, κπιε γηα γεληθά ρξάζε ζε ζπζθεπαζέα ζε πιαζηηθφ κπνπθϊιη 340ml Καζαξφ ιεπθφ νηλφπλεπκα πεξηεθηηθφηεηα ζε νηλφπλεπκα ηνπιϊρηζηνλ 70% ζε ζπζθεπαζέα 340 ml θφλε Πιπληεξένπ ξνχρσλ κε Ϋλδπκα θαη νμπγφλν κε θαζαξηζηηθνχο παξϊγνληεο ζε ζπζθεπαζέα 70 κεδνχξεο θφλε Πιπληεξένπ ξνχρσλ κε Ϋλδπκα θαη νμπγφλν κε θαζαξηζηηθνχο παξϊγνληεο ζε ζπζθεπαζέα 15 kgr 210 κεδνχξεο ΚαπΫιν κϊγεηξα ιεπθφ κε ιϊζηηρν απφ ειαθξχ πιηθφ ζε ζπζθεπαζέα 100ηκρ α/α ΟΜΑΓΑ Β2 ΠΑΙΓΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΔΙΓΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 1 2 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΤΓΡΟ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΟ ΓΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΠΛΤΝΣΖΡΗΑ ΠΗΑΣΧΝ ΤΚΔΤΑΗΑ 4 ΚΗΛΧΝ ΣΔΓΝΧΣΗΚΟ-ΓΤΑΛΗΣΗΚΟ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΟ ΤΓΡΟ ΠΗΑΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΣΖΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ ΠΗΑΣΧΝ Δ ΤΚΔΤΑΗΑ 4 ΚΗΛΧΝ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Τγξφ απνξξππαληηθφ γηα επαγγεικαηηθϊ πιπληάξηα πηϊησλ ζε ζπζθεπαζέα 4 θηιψλ Λακπξηληηθφ ζηεγλσηηθφ απνιπκαληηθφ γηα επαγγεικαηηθφ πιπληάξην πηϊησλ θαηϊιιειν γηα ζθιεξϊ θαη καιαθϊ λεξϊ λα βνεζϊεη ηα ζθεχε λα ζηεγλψλνπλ ζην πιπληάξην θαη λα παξακϋλνπλ ρσξέο αζπξέζκαηα θαη ζακπϊδεο. Βηνδηαζπψκελν, νηθεέν κε ην πεξηβϊιινλ ζε ζπζθεπαζέα ηεζζϊξσλ ιέηξσλ α/α ΟΜΑΓΑ Γ Π.Α.Ο.Γ.Α.Π ΔΙΓΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ 1 ΥΑΡΣΗ ΚΟΤΕΗΝΑ ΡΟΛΟ 1 KG ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Υαξηέ ξνιφ θνπδέλαο ιεπθφ κε δηϊηξεζε, απφ ιεπθαζκϋλν ρεκηθφ πνιηφ κε κεγϊιε

11 2 ΥΔΗΡΟΠΔΣΔΣΔ ΤΚ.200θπιισλ 3 ΥΑΡΣΗ ΤΓΔΗΑ ΤΚ. 8Υ150ΓΡ 4 ΥΛΧΡΗΝΖ ΤΓΡΖ 2000ML. 5 ΠΑΥΤΡΔΤΣΖ ΥΛΧΡΗΝΖ 4 L απνξξνθεηηθφηεηα, πνπ δελ ζα αθάλεη ρλνχδη θαη αλζεθηηθφ γηα πνιιϋο ρξάζεηο. Θα εέλαη απνξξνθεηηθφ ζην λεξφ, ην ιϊδη, ην ιέπνο θαη ηα απνξξππαληηθϊ. πζθεπαζέα 500 gr ΥεηξνπεηζΫηεο δηθ-δαθ, 200 θχιισλ, ιεπθϋο επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ. Μαιαθά θαη απνξξνθεηηθά απφ θαζαξά ραξηφκαδα Υαξηέ Τγεέαο 150 gr ιεπθφ δέθπιιν, ιεπθαζκϋλνο ρεκηθφο πνιηφο πδαηνδηαιπηφ ζε ζπζθεπαζέα 8 ηκρ ΓηΪιπκα, θαζαξηζηηθφ/απνιπκαληηθφ επηθαλεηψλ θαηϊιιειν γηα απνιχκαλζε θαη ιεχθαλζε κε απνιπκαληηθφ παξϊγνληα ππνρισξηψδεο λϊηξην. Να εέλαη ζχκθσλν κε ηηο νδεγέεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. ΓηΪιπκα, θαζαξηζηηθφ/απνιπκαληηθφ επηθαλεηψλ θαηϊιιειν γηα απνιχκαλζε θαη ιεχθαλζε ζε ζπκππθλσκϋλε παρχξεπζηε κνξθά κε απνιπκαληηθφ παξϊγνληα ππνρισξηψδεο λϊηξην. Να εέλαη ζχκθσλν κε ηηο νδεγέεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. 6 ΚΟΝΣΑΡΟΚΟΤΠΑ ΚΛΖΡΖ ΣΔΜΑΥΗΟ 7 ΤΓΡΟ ΓΗΑ ΑΛΑΣΑ ζπζθ.750ml. Τγξφ θαζαξηζκνχ αιϊησλ γηα φιεο ηηο επηθϊλεηεο εθηφο απφ θπζηθϊ πνξψδε πιηθϊ, λα δηαιχεη ακϋζσο ηα Ϊιαηα, ην πνπξέ θαη ηα ππνιεέκκαηα ζαπνπληνχ πνπ επηθϊζνληαη ζηα εέδε πγηεηλάο, βξχζεο, αλνμεέδσηα, πιαθϊθηα θιπ ζε ζπζθεπαζέα 750 ml 8 ΓΑΝΣΗΑ ΚΟΤΕΗΝΑ ΠΛΑΣΗΚΑ Νν7,5-8, 8,5-9 ΓΪληηα θνπδέλαο γεληθάο ρξάζεο πιαζηηθϊ εληζρπκϋλα ζε δηϊθνξα ρξψκαηα θαη κεγϋζε απφ 7 1/2 Ϋσο 9 9 ΚΟΤΒΑ 17L ΚνπβΪο πιαζηηθφο ρσξεηηθφηεηαο 17lt 10 ΣΗΦΣΖ ΚΟΤΒΑ 17L ΚνπβΪο πιαζηηθφο κε ζηέθηε ρσξεηηθφηεηαο 17lt 11 ΚΟΤΒΑΓΔ ΓΗΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ 15lit κε ζηηπηάξα ΚΟΤΒΑΓΔ ΓΗΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ 15lit κε ζηηπηάξα 12 ΦΟΤΓΓΑΡΗΑ ΑΠΟΡΡΟΦ.ΣΤΠΟΤ WETEX Νν 4 (30cm.x 30cm.) ΠνιππεηζΫηα απνξξνθεηηθά γηα θαζαξηζκφ επηθαλεηψλ Νν4(30cm.x 30cm.) 13 ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΑ ΝΖΜΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑ ΜΔ ΚΟΝΣΑΡΗ θνπγγαξέζηξα λεκαηηθά γέγαο κε απνξξνθεηηθϋο ηδηφηεηεο κε αληνρά ζηα αιθαιηθϊ θαη φμηλα θαζαξηζηηθϊ. Να κελ αθάλεη ρλνχδη θαηϊ ηε ρξάζε ηεο ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΔ ΟΗΚΗΑΚΔ (λεκαηηθϋο ά ηχπνπ wetex) ΜΔ ΚΟΝΣΑΡΗ ΑΚ. ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΜΑΤΡΔ 80Υ110 (ΚΗΛΑ) (8 TEM/KG) 16 ΑΚΚΟΤΛΔ ΜΗΝΗ 48*50 ΡΟΛΛΟ 20/ΣΔΜ. 17 ΚΟΤΠΑ ΑΠΛΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΜΔ ΚΟΝΣΑΡΗ 18 ΦΑΡΑΗ ΜΔ ΚΟΝΣΑΡΗ 19 ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΟ ΠΡΔΨ 300ML θνπγγαξέζηξα λεκαηηθά ά ηχπνπ wettex κε απνξξνθεηηθϋο ηδηφηεηεο κε αληνρά ζηα αιθαιηθϊ θαη φμηλα θαζαξηζηηθϊ. Να κελ αθάλεη ρλνχδη θαηϊ ηε ρξάζε ηεο αθνχιεο απνξξηκκϊησλ θηινχ πιαζηηθϋο απφ πξσηνγελϋο πνιπαηζπιϋλην πιηθφ πςειάο αληνράο, δηαζηϊζεσλ (80X 110) καχξεο. αθνχιεο απνξξηκκϊησλ κηθξϋο πιαζηηθϋο απφ πξσηνγελϋο πνιπαηζπιϋλην πιηθφ πςειάο αληνράο, κε δηϊηξεζε αλϊ ζαθνχια δηαζηϊζεσλ 48 Υ50εθ. ζε ξνιφ 20 ηεκαρέσλ θνχπεο λϊηινλ κε θνληϊξη κε ππθλά θαη πνιχ αλζεθηηθά βνχξηζα ΦαξΪζη νξζνζηαζηηθφ πιαζηηθφ γηα εχθνιε απνθνκηδά απνξξηκκϊησλ κε θνληϊξη. Δληνκνθηφλν ζε ζπξϋη λα πξννξέδεηαη γηα θιεηζηνχο ρψξνπο, λα δηαη ηζεηαη ζε εχρξεζηε θαη αζθαιά ζπζθεπαζέα, λα πιεξνέ ηηο νδεγέεο θαη ηηο πξνδηαγξαθϋο ηεο Δ.Δ. γηνα ηε ρξάζε πνπ πξννξέδεηαη θαη λα πεξηιακβϊλεη νδεγέεο ρξάζεο. ε ζπζθεπαζέα 300ml.

12 20 ΦΗΑΛΔ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ 190gr Φηαιέδην θακηλϋην κε βνπηϊλην 190 γξ ΠΟΣΖΡΗΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ML ΤΚΔΤΑΗΑ 50ΣΔΜ ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΗΑΜΟΤ ΣΕΑΜΗΧΝ 1000ML ΜΔ ΑΝΣΛΗΑ ΣΔΛΑΡΟ ΠΑΡΚΔΣΔΕΑ 100 CM ΜΔ ΚΟΝΣΑΡΗ 24 ΠΑΝΗ ΠΑΡΚΔΣΔΕΑ 100CM 25 ΤΓΡΟ ΑΠΟΤΝΗ ΠΗΑΣΧΝ 4000ML. 26 ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ- ΠΑΣΧΜΑΣΟ ζπζθ.4000ml. 27 ΓΑΝΣΗΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ (latex) ζπζθ.100 ηεκ 28 ΦΟΤΓΓΑΡΗΑ ΜΔ ΤΡΜΑ ΓΗΑ ΠΗΑΣΑ ΑΠΟΤΝΗ ΤΓΡΟ ΥΔΡΗΧΝ ζπζθ.4000ml. ΜΔ 29 ΑΓΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΔΟΦ Πνηεξηα πιαζηηθϊ κηαο ρξάζεο θαηαζθεπαζκϋλα απφ πιηθφ θαηϊιιειν γηα επαθά κε ηξφθηκα ρσξεηηθφηεηαο απφ 220 Ϋσο 250 ml ζε ζπζθεπαζέα 50 ηκρ. Τγξφ γηα ηδϊκηα θαζξϋπηεο θαη Ϊιιεο παξφκνηεο επηθϊλεηεο. Δηδηθά ζχλζεζε γηα λα βνεζϊ ηνλ θαζαξηζκφ θαη λα κελ αθάλεη ζϊκπσκα κεηϊ ην ζθνχπηζκα θαη ζηϋγλσκα. Να εέλαη ζχκθσλν κε ηηο νδεγέεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο Μεηαιιηθφ πιαέζην πξνζαξκνγάο λάκαηνο παξθεηϋδαο κε πιαζηηθά Ϊξζξσζε ζην ζεκεέν επαθάο κε ην θνληϊξη πνπ λα εμαζθαιέδεη επειημέα θαη πξφζβαζε ζηα δχζθνια ζεκεέα θϊησ απφ ηα Ϋπηπια Αληαιιαθηηθφ βακβαθεξάο παξθεηϋδαο πνπ λα ζπγθξαηεέ ηε ζθφλε θαη ηελ πγξαζέα απφ ην δϊπεδν Τγξφ πιπζέκαηνο πηϊησλ, ζπκππθλσκϋλν, ζε ζπζθεπαζέα 4 lt γα πιχζηκν πηϊησλ ζην ρϋξη, ηδαληθφ γηα φιεο ηηο απαηηάζεηο πιπζέκαηνο ησλ πηϊησλ. Να αθαηξεέ απνηειεζκαηηθϊ ππνιεέκκαηα απφ ιέπε, θαθϋ, ηζϊτ θ.ιπ. Να εέλαη ζχκθσλν κε ηηο νδεγέεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. Τγξφ Καζαξηζκνχ γηα επηθϊλεηεο απφ μχιν, κϊξκαξν, πιαθϊθη. Να δηαηέζεηαη ζε νηθνλνκηθά ζπζθεπαζέα 4 ιέηξσλ θαη λα εέλαη ζχκθσλν κε ηηο νδεγέεο ηεο Δπξσπαέθάο Έλσζεο ΓΪληηα latex κηαο ρξάζεο ρσξέο πνχδξα γηα ηελ πξνζηαζέα απφ ρεκηθϋο νπζέεο ά κηθξννξγαληζκνχο ζε ζπζθεπαζέα 100 ηκρ/θνπηέ θνπγγϊξη πςειάο πνηφηεηαο δχν φςεσλ, κε κηα επηθϊλεηα αθξψδνπο πιηθνχ γηα απνξξφθεζε πγξψλ θαη ηξέςηκν επαέζζεησλ επηθαλεηψλ θαη ηελ Ϊιιε πιεπξϊ κε εληζρπκϋλε θέκπξα κεγϊιεο αληνράο γηα ηξέςηκν ζθιεξψλ δηαζηϊζεσλ 12εθ Υ 2,5 εθ. Τγξφ ζαπνχλη θαζαξηζκνχ ρεξηψλ κε ηζνξξνπεκϋλν ph ζε ζπζθεπαζέα 4lt α/α ΟΜΑΓΑ Γ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΓΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ 1 ΠΑΡΚΔΣΔΕΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΠαξθεηΫδα κε πιαζηηθά Ϊξζξσζε ζην ζεκεέν επαθάο κε ην θνληϊξη πνπ λα εμαζθαιέδεη επειημέα θαη πξφζβαζε ζηα δχζθνια ζεκεέα θϊησ απφ ηα Ϋπηπια 2 ΤΓΡΟ ΓΗΑ ΠΑΡΚΔΣΔΕΑ Τγξφ θαζαξηζκνχ παησκϊησλ κε παξθεηϋδα 3 ΑΚΟΤΛΔ ΜΔΓΑΛΔ 70*95 ΡΟΛΛΟ 10/ΣΔΜ.ΚΟΡΓΟΝΗ αθνχιεο απνξξηκκϊησλ κεγϊιεο πιαζηηθϋο απφ πξσηνγελϋο πνιπαηζπιϋλην πιηθφ πςειάο αληνράο, κε δηϊηξεζε αλϊ ζαθνχια θαη θνξδφλη θιεηζέκαηνο ζηελ επϊλσ πιεπξϊ δηαζηϊζεσλ 70Υ95εθ. ζε ξνιφ 10 ηεκαρέσλ 4 ΑΚΚΟΤΛΔ ΜΔΑΗΔ 52*75 ΡΟΛΛΟ10/ΣΔΜ. ΚΟΡΓΟΝΗ αθνχιεο απνξξηκκϊησλ πιαζηηθϋο απφ πξσηνγελϋο πνιπαηζπιϋλην πιηθφ πςειάο αληνράο, κε δηϊηξεζε αλϊ ζαθνχια θαη θνξδφλη θιεηζέκαηνο ζηελ επϊλσ πιεπξϊ δηαζηϊζεσλ 52Υ75εθ. ζε ξνιφ 10 ηεκαρέσλ

13 5 ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΠΑΣΧΜΑΣΟ ζπζθ.4000ml. 6 ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΟΤΑΛΔΣΑ 750ML. 7 ΥΑΡΣΗ ΚΟΤΕΗΝΑ ΔΠΑΓΓ/ΚΟ ΡΟΛΟ ζπζθ.800γξ. 8 ΥΑΡΣΗ ΤΓΔΗΑ 125ΓΡ.ζπζθ.8ηεκ. ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΔ ΛΔΤΚΔ (28cm.x30cm.) 9 70θχιισλ 10 ΥΔΗΡΟΠΔΣΔΣΔ ΤΚ.200θπιισλ 11 ΥΛΧΡΗΝΖ ΠΑΥΤΡΔΤΣΖ ζπζθ.4000ml. Τγξφ Καζαξηζκνχ γηα επηθϊλεηεο απφ μχιν, κϊξκαξν, πιαθϊθη. Να δηαηέζεηαη ζε νηθνλνκηθά ζπζθεπαζέα 4 ιέηξσλ θαη λα εέλαη ζχκθσλν κε ηηο νδεγέεο ηεο Δπξσπαέθάο Έλσζεο Τγξφ θαζαξηζκνχ ηνπαιϋηαο ηχπνπ παπέ λα θαζαξέδεη θαη λα αξσκαηέδεη ηελ ηνπαιϋηα ζε ζπζθεπαζέα 750 ml Υαξηέ ξνιφ θνπδέλαο ιεπθφ κε δηϊηξεζε, απφ ιεπθαζκϋλν ρεκηθφ πνιηφ κε κεγϊιε απνξξνθεηηθφηεηα, πνπ δελ ζα αθάλεη ρλνχδη θαη αλζεθηηθφ γηα πνιιϋο ρξάζεηο. Θα εέλαη απνξξνθεηηθφ ζην λεξφ, ην ιϊδη, ην ιέπνο θαη ηα απνξξππαληηθϊ. πζθεπαζέα 800 gr Υαξηέ Τγεέαο 125 gr ιεπθφ δέθπιιν, ιεπθαζκϋλνο ρεκηθφο πνιηφο πδαηνδηαιπηφ ζε ζπζθεπαζέα 8 ηκρ ΥαξηνπεηζΫηα ιεπθϋο καιαθϋο 28 Υ 30 εθ ζε ζπζθεπαζέα 70 θχιισλ ΥεηξνπεηζΫηεο δηθ-δαθ, 200 θχιισλ, ιεπθϋο επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ. Μαιαθά θαη απνξξνθεηηθά απφ θαζαξά ραξηφκαδα ΓηΪιπκα, θαζαξηζηηθφ/απνιπκαληηθφ επηθαλεηψλ θαηϊιιειν γηα απνιχκαλζε θαη ιεχθαλζε ζε ζπκππθλσκϋλε παρχξεπζηε κνξθά κε απνιπκαληηθφ παξϊγνληα ππνρισξηψδεο λϊηξην. Να εέλαη ζχκθσλν κε ηηο νδεγέεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. Γηα φζα απφ ηα παξαπϊλσ εέδε δελ πξνζθϋξνληαη ζηηο ζπζθεπαζέεο πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο παξαπϊλσ πέλαθεο, ππϊξρεη ε δπλαηφηεηα λα πξνζθεξζνχλ ζε δηαθνξεηηθϋο ζπζθεπαζέεο αξθεέ ε ζπλνιηθά πξνζθεξφκελε πνζφηεηα λα αληηζηνηρεέ ζε ιέηξα, θηιϊ ά ηεκϊρηα κε ηελ αληέζηνηρε ζπλνιηθά πνζφηεηα πνπ πξνθχπηεη γηα ηα εέδε απηϊ κε βϊζε ηνπο αλσηϋξσ πέλαθεο. πληϊρζεθε ΔιΫρζεθε θαη Θεσξάζεθε Αγέα Παξαζθεπά 21/07/2014 Αγέα Παξαζθεπά 21/07/2014 Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Παξαζθεπά Σχπα Παξαζθεπά Σχπα

14 ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ Άπθπο 1 Γιαηάξειρ Ζ εθηϋιεζε ηεο πξνκάζεηαο δηϋπεηαη απφ ηηο δηαηϊμεηο ηνπ Δ.Κ.Π - Ο.Σ.Α ζε ζπλδπαζκφ κε ην Ν. 2286/95. Άπθπο 2 - ςμβαηικά ζηοισεία πκβαηηθϊ ζηνηρεέα ηεο πξνκάζεηαο εέλαη θαηϊ ζεηξϊ ηζρχνο ηα αθφινπζα: 1. Ζ δηαθάξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. 2. Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο- ηερληθά πεξηγξαθά θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνζθνξϊο. 3. Ζ παξνχζα ζπγγξαθά ππνρξεψζεσλ. Άπθπο 3 - Υπόνορ ηπόπορ ηόπορ παπάδοζηρ Ζ παξϊδνζε ησλ εηδψλ ζα γέλεηαη ζηα θηέξηα ηνπ Γάκνπ θαη ηα ΝνκηθΪ Πξφζσπα θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ην κεηνδφηε, ν νπνένο εέλαη ππνρξεσκϋλνο λα πξνκεζεχεη ηκεκαηηθϊ αλϊινγα κε ηηο αλϊγθεο ηεο ππεξεζέαο, ηα πξνο πξνκάζεηα εέδε, γηα ρξνληθφ δηϊζηεκα ελφο Ϋηνπο θαη κϋζα ζε πϋληε (5) ην πνιχ εκϋξεο απφ ηελ παξαγγειέα ηεο θϊζε ππεξεζέαο. Άπθπο 4 - Παπαλαβή ηων ειδών Ζ πξνζσξηλά θαη νξηζηηθά παξαιαβά ησλ εηδψλ ζα γέλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπά ηνπ Γάκνπ θαη ηνπ θϊζε λνκηθνχ πξνζψπνπ θαηϊ πεξέπησζε, χζηεξα απφ καθξνζθνπηθφ Ϋιεγρν, κϋζα ζε ρξφλν δϋθα πϋληε (15) εκεξψλ. ε πεξέπησζε πνπ θϊπνην απφ ηα πξνζθεξφκελα εέδε δελ ζα αληαπνθξέλεηαη ζηηο ηερληθϋο πξνδηαγξαθϋο ά ζα παξνπζηϊδεη απνθιέζεηο (βϊξνο), δε ζα παξαιακβϊλεηαη απφ ηελ επηηξνπά παξαιαβάο θαη ζα επηζηξϋθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηά γηα αληηθαηϊζηαζε, ζε πεξέπησζε δε πνπ αξλεζεέ λα αληηθαηαζηάζεη ην αθαηϊιιειν πιηθφ Ϊκεζα, ζα θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο. Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα πξνβεέ ζε θϊζε εέδνπο Ϋιεγρν, εξγαζηεξηαθφ θ.ιπ. πνπ ζα θξέλεη ζθφπηκν, πξνθεηκϋλνπ λα δηαπηζηψζεη θαη εμαζθαιέζεη ηελ ζπκθσλέα ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαδνζϋλησλ εηδψλ κε ηηο ηερληθϋο πξνδηαγξαθϋο. Άπθπο 5 ςμβάζειρ ΚΪζε κεηνδφηεο πνπ αλαθεξχζζεηαη αλϊδνρνο ππνγξϊθεη επηκϋξνπο ζπκβϊζεηο κε Ϋθαζην Ννκηθφ Πξφζσπν, γηα ηα εέδε θαη ηηο πνζφηεηεο πνπ πξννξέδνληαη γη απηφ. Οη επηκϋξνπο ζπκβϊζεηο ζα Ϋρνπλ ρξνληθά δηϊξθεηα δψδεθα κελψλ απφ ηελ εκεξνκελέα ππνγξαθάο ηνπο. Ζ ζχκβαζε δχλαηαη λα παξαηαζεέ γηα δηϊζηεκα Ϋσο ηξηψλ κελψλ, εθφζνλ απηφ απαηηεέηαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγέα ησλ θνξϋσλ, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιένπ θαη ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιέσλ ησλ ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ. Άπθπο 6 - Δγγςήζειρ ΚΪζε πξνζθνξϊ ζπλνδεχεηαη απφ εγγχεζε ζπκκεηνράο ππϋξ ηνπ ζπκκεηϋρνληνο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεέ ζε 2 % επέ ηεο ζπλνιηθάο ελδεηθηηθϊ πξνυπνινγηζζεέζαο απφ ηελ ππεξεζέα δαπϊλεο. ε πεξέπησζε πνπ ε πξνζθνξϊ ηνπ δηαγσληδφκελνπ ζα αθνξϊ κϋξνο ησλ ππφ πξνκάζεηα εηδψλ (κέα ά πεξηζζφηεξεο νκϊδεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ), ε εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο νξέδεηαη ζε πνζνζηφ 2% επέ ηνπ αληέζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ πξνζθεξφκελσλ νκϊδσλ. Ζ εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο απεπζχλεηαη ζην Γάκν Αγέαο Παξαζθεπάο

15 Άπθπο 7 - Σπόπορ πληπωμήρ Ζ ζπκβαηηθά αμέα ησλ εηδψλ ζα πιεξψλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηά ηκεκαηηθϊ θαη αλϊινγα κε ηηο αλϊγθεο ησλ θνξϋσλ θαη ηελ ηκεκαηηθά παξαιαβά ηνπο, βϊζεη ηηκνινγένπ κε ηελ Ϋθδνζε ρξεκαηηθνχ εληϊικαηνο πιεξσκάο πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθϊ. Άπθπο 8 - Έξοδα ηπόπορ μεηαθοπάρ και αζθάλιζηρ ηων ειδών Ζ δαπϊλε θφξησζεο θαη κεηαθνξϊο ησλ εηδψλ ζηνλ ηφπν παξαιαβάο ηνπο, βαξχλεη ηνλ αλϊδνρν, ν νπνένο επζχλεηαη επέζεο γηα ηελ αζθϊιηζε ηνπ Ϋλαληη θϊζε θηλδχλνπ, κϋρξη ην ρξφλν ηεο παξαιαβάο ηνπ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπά. Άπθπο 9 - Κπαηήζειρ ηε ζπκβαηηθά αμέα ησλ πξνο πξνκάζεηα εηδψλ, εθηφο ηνπ ΦΠΑ, γέλνληαη φιεο νη λφκηκεο ππϋξ ηξέησλ θξαηάζεηο, ρσξέο Φ.Π.Α. νη νπνέεο επηβαξχλνπλ ηνλ αλϊδνρν. Άπθπο 10 - Δκσώπηζη ηηρ ππομήθειαρ Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλϊδνρν λα εθρσξάζεη κϋξνο ά νιφθιεξν ην αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο ζε ηξέην, ρσξέο ηελ Ϋγθξηζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιένπ ά ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηνπ θνξϋα κε ηνλ νπνέν Ϋρεη ζπλϊςεη ηε ζχκβαζε. Ζ Ϋγθξηζε παξϋρεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ά Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ, αλϊινγα, εθφζνλ ν ηξέηνο ζηνλ νπνέν γέλεηαη ε εθρψξεζε Ϋρεη ηα πξνζφληα πνπ εγγπψληαη, θαηϊ ηελ θξέζε ηνπ ζπκβνπιένπ, ηελ θαιά εθηϋιεζε ηεο ζχκβαζεο. Έλαληη ηνπ Γάκνπ ν αλϊδνρνο παξακϋλεη πϊληνηε «εηο νιφθιεξνλ» ππεχζπλνο καδέ κε απηφλ πνπ ηνλ ππνθαηϋζηεζε. Καη εμαέξεζε, κπνξεέ κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ά Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ αλαιφγσο, λα απαιιαγεέ ηεο επζχλεο ηνπ ν αλϊδνρνο, χζηεξα απφ αέηεζε ηνπ, εϊλ πϊζρεη απφ ζνβαξά αζζϋλεηα ε νπνέα ηνλ θαζηζηϊ γηα κεγϊιν ρξνληθφ δηϊζηεκα αλέθαλν λα εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθϋο ηνπ ππνρξεψζεηο. Μαδέ κε ηελ αέηεζε ηνπ αλαδφρνπ ππνβϊιιεηαη θαη δάισζε απνδνράο εθ κϋξνπο ηνπ ηξέηνπ πξνο ηνλ νπνέν γέλεηαη ε εθρψξεζε. ΜεηΪ ηελ εθρψξεζε νη πιεξσκϋο γέλνληαη απ επζεέαο ζην λϋν αλϊδνρν, ν νπνένο αλαιακβϊλεη θαη φιεο ηηο επζχλεο απφ ηε ζχκβαζε, ππνρξενχκελνο λα θαηαζϋζεη ηηο πξνβιεπφκελεο εγγπάζεηο. Άπθπο 11 - Έκπηωζη ηος αναδόσος Ο πξνκεζεπηάο πνπ δελ πξνζϋξρεηαη κϋζα ζηελ πξνζεζκέα πνπ ηνπ νξέζζεθε γηα λα ππνγξϊςεη ηελ ζρεηηθά ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθϊ Ϋθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ά αλϊζεζε πνπ Ϋγηλε ζην φλνκϊ ηνπ θαη απφ θϊζε δηθαέσκα πνπ απνξξϋεη απφ απηά, κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιένπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγϊλνπ. Με ηελ έδηα δηαδηθαζέα ν πξνκεζεπηάο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθϊ Ϋθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θϊζε δηθαέσκϊ ηνπ πνπ απνξξϋεη απφ απηάλ, εθφζνλ δελ θφξησζε, παξϋδσζε ά αληηθαηϋζηεζε ηα ζπκβαηηθϊ πιηθϊ, κϋζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ά ζηνλ ρξφλν παξϊηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιϋπνληαη ζην Ϊξζξν 27 ηεο Κ.Τ.Α /93 «Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α».

16 Άπθπο 12 - Δπίλςζη διαθοπών Οη ηπρφλ δηαθσλέεο πνπ πξνθχπηνπλ θαηϊ ηελ εθηϋιεζε ηεο εξγαζέαο, επηιχνληαη θαηϊ ηηο δηαηϊμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 40 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. πληϊρζεθε ΔιΫρζεθε θαη Θεσξάζεθε Αγέα Παξαζθεπά 21/07/2014 Αγέα Παξαζθεπά 21/07/2014 Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Παξαζθεπά Σχπα Παξαζθεπά Σχπα

17 α/α ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΕΤΠΡΕΠΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΘΑΗ ΑΞΙΑ ΦΡΑ 23% ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΧΑΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ, Α ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΥΦΥΛΛΟ 500gr ΛΕΥΚΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12 ΟΛΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ , , , , ΧΑΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 500γρ ΟΛΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 450 1,50 675,00 155,25 830,25 3 ΧΕΙΟΡΕΤΣΕΤΕΣ ΣΥΣΚ.200φυλλων ΤΕΜΑΧΙΟ , ,00 262, ,20 4 ΥΓΟ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΡΑΤΩΜΑΤΟΣ ςυςκ.4000ml. ΤΕΜΑΧΙΟ 150 2,80 420,00 96,60 516,60 5 ΥΓΟ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1000ML με αντλία ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,35 135,00 31,05 166,05 6 ΥΓΟ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750ML. ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,00 100,00 23,00 123,00 7 ΧΛΩΙΝΗ ΡΑΧΥΕΥΣΤΗ ςυςκ. 4000ml ΤΕΜΑΧΙΟ 550 2, ,00 354, ,20 8 ΥΓΟ ΣΑΡΟΥΝΙ ΧΕΙΩΝ ςυςκ. 1 λτ Α ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 320 2,20 704,00 161,92 865,92 9 ΥΓΟ ΣΑΡΟΥΝΙ ΡΙΑΤΩΝ ΣΥΜΡΥΚΝΩΜΕΝΟ ςυςκ. 1 lt ΤΕΜΑΧΙΟ 500 1,90 950,00 218, ,50 10 ΣΦΟΥΓΓΑΙ ΡΙΑΤΩΝ ΜΕΣΑΙΟ ςυςκ. 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 3,60 72,00 16,56 88,56 11 ΓΑΝΤΙΑ latex ΜΙΑΣ ΧΗΣΗΣ ΧΩΙΣ ΡΟΥΔΑ ςυςκ. 100 τμχ ΤΕΜΑΧΙΟ 120 3,90 468,00 107,64 575,64 12 ΣΡΟΓΓΟΡΕΤΣΕΤΑ ΤΥΡΟΥ wetex 30X38 ΟΛΛΟ 14m ΤΕΜΑΧΙΟ 20 20,50 410,00 94,30 504,30 13 ΚΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 40 0,90 36,00 8,28 44,28 14 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΜΙΝΙ 48*50 ΟΛΛΟ ΣΥΣΚ. 20/ΤΕΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 300 0,48 144,00 33,12 177,12 15 ΣΚΟΝΗ ΡΛΥΝΤΗΙΟΥ ΟΥΧΩΝ 70 ΜΕΖΟΥΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 8 7,75 62,00 14,26 76,26 16 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΥΧΩΝ ςυςκ.4000ml. ΤΕΜΑΧΙΟ 3 2,80 8,40 1,93 10,33 17 ΣΚΟΝΗ ΡΛΥΝΤΗ.ΡΙΑΤΩΝ 2,5 KGR ΤΕΜΑΧΙΟ 10 4,00 40,00 9,20 49,20 18 ΑΛΑΤΙ ΡΛΥΝΤ.ΡΙΑΤΩΝ 2000Γ. ΤΕΜΑΧΙΟ 8 1,80 14,40 3,31 17,71 19 ΛΑΜΡΙΝΤΙΚΟ ΡΛΥΝΤ.ΡΙΑΤΩΝ ςυςκ.4000ml. ΤΕΜΑΧΙΟ 5 5,40 27,00 6,21 33,21 ΤΝΟΛΟ , , ,93 ΟΜΑΔΑ Β1 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΠΑΙΔΑΠ) α/α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΗΣΗΣ ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΘΑΗ ΑΞΙΑ ΦΡΑ 23% ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 1 ΑΛΑΤΙ ΡΛΥΝΤ.ΡΙΑΤΩΝ 2000Γ. ΤΕΜΑΧΙΟ 400 1,80 720,00 165,60 885,60 2 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΤΟ 150 ΜΕΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ , ,00 460, ,00 3 ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 1 lit ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ ΕΟΦ ΤΕΜΑΧΙΟ 250 8, ,00 460, ,00 4 ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΛΑΣΤΙΚΑ Νο7,5-8, 8,5-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 400 0,90 360,00 82,80 442,80 5 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΗΣΗΣ (latex) ςυςκ.100 τεμ ΤΕΜΑΧΙΟ 300 4, ,00 324, ,30 6 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΣΡΕΪ 300ML. ΤΕΜΑΧΙΟ 50 2,50 125,00 28,75 153,75 7 ΚΑΡΕΛΟ ΜΑΓΕΙΑ(χάρτινο) ςυςκ.100τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 50 7,80 390,00 89,70 479,70 8 ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕ ΡΕΣΣΑ ΜΟΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 22 70, ,00 354, ,20 9 ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ 15lit με ςτιπτθρα ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3,80 190,00 43,70 233,70 10 ΚΕΜΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΧΩΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ςυςκ.500γ. ΤΕΜΑΧΙΟ 400 1,30 520,00 119,60 639,60 11 ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ 50 ΜΕΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 150 8, ,00 276, ,00 12 ΛΑΜΡΙΝΤΙΚΟ ΡΛΥΝΤ.ΡΙΑΤΩΝ ςυςκ.4000ml. ΤΕΜΑΧΙΟ 400 5, ,00 496, ,80 13 ΛΕΚΑΝΕΣ πλαςτικέσ κουζίνασ 32cm.12 ΛΙΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 80 2,10 168,00 38,64 206,64 14 ΛΙΡΟΚΑΘΑΙΣΤΗΣ ςυςκ.750ml. ΤΕΜΑΧΙΟ 120 1,90 228,00 52,44 280,44 15 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΥΧΩΝ ςυςκ.4000ml. ΤΕΜΑΧΙΟ 120 2,80 336,00 77,28 413,28 16 ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ςυςκ.24 τεμ.ρλαστικα ΤΕΜΑΧΙΟ 150 1,00 150,00 34,50 184,50 17 ΜΕΜΒΑΝΗ ςυςκ.250 ΜΕΤΑ Χ 43 ΜΕ ΡΙΟΝΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 6, ,00 289, ,80 18 ΞΕΣΚΟΝΟΡΑΝΑ ΤΥΡΟΥ SWIFFER 1 ΛΑΒΗ +5 ΑΝΤ/ΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 300 2,50 750,00 172,50 922,50 19 ΡΙΑΣΤΕΣ(ΓΑΝΤΙΑ) ΓΙΑ ΦΟΥΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3,25 162,50 37,38 199,88 20 ΡΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 3,20 320,00 73,60 393,60 21 ΡΟΔΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΗΣΗΣ ςυςκ.100 τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 60 7,50 450,00 103,50 553,50 22 ΡΟΤΗΙΑ ΜΙΑΣ ΧΗΣΗΣ ml ςυςκ. 50 τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 200 0,90 180,00 41,40 221,40 23 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΚΙΛΟΥ (90Χ65) KAI (80X 110) ΜΑΥΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 300 1,50 450,00 103,50 553,50 24 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 70*95 ΟΛΛΟ 10/ΤΕΜ.ΚΟΔΟΝΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 500 1,80 900,00 207, ,00 25 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ 52*75 ΟΛΛΟ10/ΤΕΜ. ΚΟΔΟΝΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 800 1,00 800,00 184,00 984,00 26 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΜΙΝΙ 48*50 ΟΛΛΟ 20/ΤΕΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ ,48 480,00 110,40 590,40 27 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΤΟΦΙΜΩΝ μεγάλεσ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 1,06 212,00 48,76 260,76 ΣΑΡΟΥΝΙ ΥΓΟ ΧΕΙΩΝ ςυςκ.4000ml. ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ 28 ΕΟΦ ΤΕΜΑΧΙΟ 500 2, ,00 322, ,00 29 ΣΚΟΝΗ ΡΛΥΝΤΗ.ΟΥΧΩΝ 27 μεζοφρεσ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 4,00 400,00 92,00 492,00 30 ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΑΡΟΦΑΞΗ ςυςκ.90γρ. ΤΕΜΑΧΙΟ 300 0,65 195,00 44,85 239,85

18 31 ΣΚΟΥΡΕΣ ΑΡΛΕΣ ΧΩΙΣ ΚΟΝΤΑΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 350 1,50 525,00 120,75 645,75 32 ΣΚΟΥΡΕΣ ΧΟΤΑΙΝΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 4,50 900,00 207, ,00 33 ΣΥΜΑ ΧΟΝΤΟ για ταψιά ΤΕΜΑΧΙΟ 500 0,45 225,00 51,75 276,75 34 ΣΥΜΑ ΨΙΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 700 0,40 280,00 64,40 344,40 35 ΣΦΟΥΓΓΑΙΑ ΑΡΟΟΦ.ΤΥΡΟΥ WETEX Νο 4 (30cm.x 30cm.) ΤΕΜΑΧΙΟ , ,00 437, ,00 36 ΣΦΟΥΓΓΑΙΑ ΜΕ ΣΥΜΑ ΓΙΑ ΡΙΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ,45 450,00 103,50 553,50 37 ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ (νηματικέσ θ τφπου wetex) Χ/Κ ΤΕΜΑΧΙΟ 400 1,52 608,00 139,84 747,84 38 ΤΑΡΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ (1μ.Χ1μ.)ςυςκ.200ΤΕΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 30 15,00 450,00 103,50 553,50 ΥΓΟ ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΡΕΫ 500 ml ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ 39 ΑΡΠ ΕΟΦ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 4,00 800,00 184,00 984,00 40 ΥΓΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ ςυςκ.750ml. ΤΕΜΑΧΙΟ 400 1,38 552,00 126,96 678,96 41 ΥΓΟ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΙΡΛΩΝ 250ml ΤΕΜΑΧΙΟ 80 3,60 288,00 66,24 354,24 42 ΥΓΟ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΜΟΚΕΤΩΝ ςυςκ. 950ML. ΤΕΜΑΧΙΟ 30 4,00 120,00 27,60 147,60 43 ΥΓΟ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΡΑΤΩΜΑΤΟΣ ςυςκ.4000ml. ΤΕΜΑΧΙΟ 250 2,80 700,00 161,00 861,00 44 ΥΓΟ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1000ML με αντλία ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,35 135,00 31,05 166,05 45 ΥΓΟ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750ML. ΤΕΜΑΧΙΟ 400 1,00 400,00 92,00 492,00 46 ΣΚΟΝΗ ΡΛΥΝΤΗ.ΡΙΑΤΩΝ 2,5 KGR ΤΕΜΑΧΙΟ 120 4,00 480,00 110,40 590,40 47 ΥΓΟ ΣΑΡΟΥΝΙ ΡΙΑΤΩΝ 4000ML. ΤΕΜΑΧΙΟ 350 2,82 987,00 227, ,01 48 ΦΑΑΣΙ ΚΟΝΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 250 0,65 162,50 37,38 199,88 49 ΦΑΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 250 2,50 625,00 143,75 768,75 50 ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΑΕΙΟΥ 190γρ. ΤΕΜΑΧΙΟ 300 0,81 243,00 55,89 298,89 51 ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΑΕΙΟΥ 450 γρ. ΤΕΜΑΧΙΟ 250 5, ,50 344, ,93 52 ΧΑΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΡΑΓΓ/ΚΟ ΟΛΟ ςυςκ.800γρ. ΤΕΜΑΧΙΟ 450 1,78 801,00 184,23 985,23 53 ΧΑΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 125Γ.ςυςκ.8τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 800 2, ,00 471, ,04 54 ΧΑΤΟΡΕΤΣΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ (28cm.x30cm.) 70φφλλων ΤΕΜΑΧΙΟ 500 0,39 195,00 44,85 239,85 55 ΧΑΤΟΡΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΙΟΥ (24cm.x24cm.)750 ΤΕΜ ΤΕΜΑΧΙΟ 300 2,18 654,00 150,42 804,42 56 ΧΕΙΟΡΕΤΣΕΤΕΣ ΣΥΣΚ.200φυλλων ΤΕΜΑΧΙΟ 250 0,95 237,50 54,63 292,13 57 ΧΛΩΙΝΗ ΡΑΧΥΕΥΣΤΗ ςυςκ.4000ml. ΤΕΜΑΧΙΟ 250 2,80 700,00 161,00 861,00 58 ΧΛΩΙΝΗ ΥΓΗ 2000ML. ΤΕΜΑΧΙΟ 500 1,05 525,00 120,75 645,75 59 ΧΛΩΙΝΗ ΡΛΥΝΤΗΙΟΥ ΟΥΧΩΝ 2000ML. ΤΕΜΑΧΙΟ 200 3,55 710,00 163,30 873,30 60 ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΑ ΜΕ ΚΛΙΡ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΟΣΙΑ 400Γ. ΤΕΜΑΧΙΟ 60 2,35 141,00 32,43 173,43 61 ΚΟΝΤΑΙ ΕΡΑΓΓ. ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΑΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 6,50 650,00 149,50 799,50 62 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΥΒΑ ΓΙΑ ΕΡΑΓΓ. ΚΟΥΒΑ 25ΛΙΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 60 9,50 570,00 131,10 701,10 63 ΚΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,90 90,00 20,70 110,70 64 ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ 300 gr ΚΟΥΤΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 250 2,80 700,00 161,00 861,00 65 ΜΩΟΜΑΝΤΗΛΑ ςυςκ. 72 τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 300 1,25 375,00 86,25 461,25 66 ΡΑΝΕΣ ΓΙΑ ΒΕΦΗ ΚΙΛΑ 50ΤΕΜ /ΤΕΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ , ,00 243, ,80 67 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΗΛΕΚΤΙΚΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ςυςκ.5τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 150 8, ,00 276, ,00 68 ΡΙΑΤΑ ΧΑΤΙΝΑ 17cm.ςυςκ.10τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 600 0,70 420,00 96,60 516,60 69 ΡΙΑΤΑ ΡΛΑΣΤΙΚΑ 20ΤΕΜ 17cm. ΤΕΜΑΧΙΟ 700 1,10 770,00 177,10 947,10 70 ΡΙΑΤΑ ΡΛΑΣΤΙΚΑ 20ΤΕΜ 21cm. ΤΕΜΑΧΙΟ 700 1,30 910,00 209, ,30 71 ΡΙΑΤΑ ΡΛΑΣΤΙΚΑ 20ΤΕΜ 23cm. ΤΕΜΑΧΙΟ 700 1, ,00 289, ,80 72 ΡΗΟΥΝΙΑ - KOYTAΛΑΚΙΑ ΡΛΑΣΤΙΚΑ ςυςκ.100/τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,65 165,00 37,95 202,95 73 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,70 70,00 16,10 86,10 74 ΑΡΟΣΚΛΗΗΝΤΙΚΟ ΡΛΥΝΤΗΙΟΥ ΣΚΟΝΗ 950 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 150 2,94 441,00 101,43 542,43 75 ΟΙΝΟΡΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 340Γ. ΤΕΜΑΧΙΟ 400 0,99 396,00 91,08 487,08 76 ΟΙΝΟΡΝΕΥΜΑ ΛΕΥΚΟ 340Γ. ΤΕΜΑΧΙΟ 400 1,49 596,00 137,08 733,08 77 ΣΚΟΝΗ ΡΛΥΝΤΗΙΟΥ ΟΥΧΩΝ 70 ΜΕΖΟΥΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 150 7, ,50 267, ,88 78 ΣΚΟΝΗ ΡΛΥΝΤΗΙΟΥ ΟΥΧΩΝ 210 ΜΕΖΟΥΕΣ 15 KGR ΤΕΜΑΧΙΟ 50 17,50 875,00 201, ,25 79 ΚΑΡΕΛΟ ΜΑΓΕΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 100 TEM ΤΕΜΑΧΙΟ 50 6,70 335,00 77,05 412,05 ΤΝΟΛΟ , , ,05 α/α ΟΜΑΔΑ Β2 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΠΑΙΔΑΠ) ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 1 2 ΜΟΝΑΔΑ ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΗΣΗΣ ΥΓΟ ΑΡΟΥΡΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΡΛΥΝΤΗΙΑ ΡΙΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 4 ΚΙΛΩΝ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ-ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΟ ΡΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΤΗΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΡΛΥΝΤΗΙΟ ΡΙΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΚΙΛΩΝ ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΘΑΗ ΑΞΙΑ ΦΡΑ 23% ΤΕΜΑΧΙΟ 150 6,52 978,00 224,94 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 1.202,94 ΤΕΜΑΧΙΟ 75 6, ,85 608,85 ΤΝΟΛΟ 1.473,00 338, ,79

19 ΟΜΑΔΑ Γ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π) α/α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΘΑΗ ΑΞΙΑ ΦΡΑ 23% ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΡΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΧΑΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΟΛΟ 1 KG ΤΕΜΑΧΙΟ 200 2,40 480,00 110,40 590,40 2 ΧΕΙΟΡΕΤΣΕΤΕΣ ΣΥΣΚ.200φυλλων ΤΕΜΑΧΙΟ 150 0,95 142,50 32,78 175,28 3 ΧΑΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΣΚ. 8Χ150Γ ΤΕΜΑΧΙΟ 250 3,50 875,00 201, ,25 4 ΧΛΩΙΝΗ ΥΓΗ 2000ML. ΤΕΜΑΧΙΟ 40 2,10 84,00 19,32 103,32 5 ΡΑΧΥΕΥΣΤΗ ΧΛΩΙΝΗ 4 L ΤΕΜΑΧΙΟ 40 2,80 112,00 25,76 137,76 6 ΚΟΝΤΑΟΣΚΟΥΡΑ ΣΚΛΗΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 14 4,20 58,80 13,52 72,32 7 ΥΓΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ ςυςκ.750ml. ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,38 69,00 15,87 84,87 8 ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΛΑΣΤΙΚΑ Νο7,5-8, 8,5-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 40 0,90 36,00 8,28 44,28 9 ΚΟΥΒΑΣ 17L ΤΕΜΑΧΙΟ 10 5,50 55,00 12,65 67,65 10 ΣΤΙΦΤΗΣ ΚΟΥΒΑ 17L ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,52 15,20 3,50 18,70 11 ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ 15lit με ςτιπτθρα ΤΕΜΑΧΙΟ 15 3,80 57,00 13,11 70,11 12 ΣΦΟΥΓΓΑΙΑ ΑΡΟΟΦ.ΤΥΡΟΥ WETEX Νο 4 (30cm.x 30cm.) ΤΕΜΑΧΙΟ 200 1,90 380,00 87,40 467,40 13 ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΑ ΝΗΜΑΤΙΚΗ ΓΙΓΑΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 3,70 74,00 17,02 91,02 ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ (νηματικέσ θ τφπου wetex) ΜΕ 14 ΚΟΝΤΑΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 30 3,00 90,00 20,70 110,70 15 ΣΑΚ. ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΕΣ 80Χ110 (ΚΙΛΑ) (8 TEM/KG) ΤΕΜΑΧΙΟ 400 2,00 800,00 184,00 984,00 16 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΜΙΝΙ 48*50 ΟΛΛΟ 20/ΤΕΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 600 0,48 288,00 66,24 354,24 17 ΣΚΟΥΡΑ ΑΡΛΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 3,50 70,00 16,10 86,10 18 ΦΑΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 2,50 25,00 5,75 30,75 19 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΣΡΕΪ 300ML ΤΕΜΑΧΙΟ 30 2,50 75,00 17,25 92,25 20 ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΑΕΙΟΥ 190gr ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,81 16,20 3,73 19,93 21 ΡΟΤΗΙΑ ΜΙΑΣ ΧΗΣΗΣ ML ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50ΤΕΜ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,90 45,00 10,35 55,35 22 ΥΓΟ ΚΑΘΑΙΑΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1000ML ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,35 67,50 15,53 83,03 23 ΤΕΛΑΟ ΡΑΚΕΤΕΖΑΣ 100 CM ΜΕ ΚΟΝΤΑΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 14,00 70,00 16,10 86,10 24 ΡΑΝΙ ΡΑΚΕΤΕΖΑΣ 100CM ΤΕΜΑΧΙΟ 15 19,00 285,00 65,55 350,55 25 ΥΓΟ ΣΑΡΟΥΝΙ ΡΙΑΤΩΝ 4000ML. ΤΕΜΑΧΙΟ 10 2,82 28,20 6,49 34,69 26 ΥΓΟ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ- ΡΑΤΩΜΑΤΟΣ ςυςκ.4000ml. ΤΕΜΑΧΙΟ 100 2,80 280,00 64,40 344,40 27 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΗΣΗΣ (latex) ςυςκ.100 τεμ ΤΕΜΑΧΙΟ 40 4,70 188,00 43,24 231,24 28 ΣΦΟΥΓΓΑΙΑ ΜΕ ΣΥΜΑ ΓΙΑ ΡΙΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 30 0,45 13,50 3,11 16,61 29 ΣΑΡΟΥΝΙ ΥΓΟ ΧΕΙΩΝ ςυςκ.4000ml. ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ ΕΟΦ ΤΕΜΑΧΙΟ 13 2,80 36,40 8,37 44,77 ΤΝΟΛΟ 4.816, , ,05 α/α ΟΜΑΔΑ Δ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ-ΜΟΤΕΙΟ ΑΛΕΚΟ ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΗΣΗΣ ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΘΑΗ ΑΞΙΑ ΦΡΑ 23% ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 1 ΡΑΚΕΤΕΖΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 20,00 60,00 13,80 73,80 2 ΥΓΟ ΓΙΑ ΡΑΚΕΤΕΖΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 4,00 20,00 4,60 24,60 3 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 70*95 ΟΛΛΟ 10/ΤΕΜ.ΚΟΔΟΝΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,80 9,00 2,07 11,07 4 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ 52*75 ΟΛΛΟ10/ΤΕΜ. ΚΟΔΟΝΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,00 50,00 11,50 61,50 5 ΥΓΟ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΡΑΤΩΜΑΤΟΣ ςυςκ.4000ml. ΤΕΜΑΧΙΟ 5 2,80 14,00 3,22 17,22 6 ΥΓΟ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750ML. ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,00 10,00 2,30 12,30 7 ΧΑΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΡΑΓΓ/ΚΟ ΟΛΟ ςυςκ.800γρ. ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,78 35,60 8,19 43,79 8 ΧΑΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 125Γ.ςυςκ.8τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 100 2,56 256,00 58,88 314,88 9 ΧΑΤΟΡΕΤΣΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ (28cm.x30cm.) 70φφλλων ΤΕΜΑΧΙΟ 4 0,39 1,56 0,36 1,92 10 ΧΕΙΟΡΕΤΣΕΤΕΣ ΣΥΣΚ.200φυλλων ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,95 9,50 2,19 11,69 11 ΧΛΩΙΝΗ ΡΑΧΥΕΥΣΤΗ ςυςκ.4000ml. ΤΕΜΑΧΙΟ 5 2,80 14,00 3,22 17,22 ΤΝΟΛΟ 479,66 110,32 589,98 ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΜΕΛΕΣΗ , , ,80 Συντάχιηκε Ελέχιηκε και ιεωρθιηκε Αγία Ραραςκευθ 21/07/2014 Αγία Ραραςκευθ 21/07/2014 Ραραςκευθ Τφπα Ραραςκευθ Τφπα

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΝΟΛΟ. α/α ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΗ ΑΞΙΑ ΦΡΑ 23%

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΝΟΛΟ. α/α ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΗ ΑΞΙΑ ΦΡΑ 23% α/α ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΕΤΠΡΕΠΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΑΤΣΟΤ ΟΜΑΔΑ Α ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΧΑΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη 108/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβϊινπλ ηηο πξνζθνξϋο ηνπο ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ.

Διακήπςξη 108/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβϊινπλ ηηο πξνζθνξϋο ηνπο ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ. Διακήπςξη 108/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη, ζε εθηϋιεζε ηεο Φ.814/27/181131/.172/11 Φεβ 2015/ΑΔΤ/ΔΤΓ/2 ο, ηε δηελϋξγεηα πξνκάζεηαο πιηθψλ Διάφοπα Υημικά Πποϊόντα, CPV: 24327000-2 φπσο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300 ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μελέτη Νο 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015 Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002767314 2015-05-12

15PROC002767314 2015-05-12 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ΚαζηνξηΪ 5 Μαΐνπ 2015 Σαρ. Γ/λζε:Μαπξησηέζζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV:39800000-0 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,33771000-5 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Α:10.6634.0002 του Δήμου, Κ.Α.15.6634.0001 και 15.6634.0002

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Α ( ήµος Κεφαλλονιάς)

Α ( ήµος Κεφαλλονιάς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α ( ήµος Κεφαλλονιάς) 1 ΧΛΩΡΙΝΗ 4ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ. 350 2 ΥΓΡΟ ΤΕΜ. 350 3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΜ. 450 40 4 ΧΑΡΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε. Σα επαγγεικαηηθϊ Γηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηεο Σερληθάο Δθπαέδεπζεο άηαλ αλϋθαζελ ην θξέζηκν φζν θαη αδχλαην ζεκεέν ηεο. Ατσό ποτ είναι ατσονόησο όσι δηλαδή ο απόυοισορ ενώ κασέφει επαγγελμασικό σίσλο (πστφίο)

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV: 39800000-0 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 11 /2015 /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. Κ.Α: 10.6634.0002 ήµου Ν. Σµύρνης ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΜΔΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκάκα Πξνκεζεηψλ & Γαπαλψλ Φξαγθνχδε 11 θαη Αι.ΠΪληνπ TK 101

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ

ΓΙΔΘΝΗ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ ΣΜΖΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΑΡΜΟΓΗΟ : ΣΡΑΣΗΧΣΟΤ Π. ΣΖΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 2018/691394

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ: 72.000 ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ: 71,949,65 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: 1. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 3. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 4. ΤΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.6635.02 ΤΙΜΗ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η προμήθεια των παρακάτω ειδών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας.δείγματα θα προσκομισθούν μόνο στα είδη που αναφέρεται.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η προμήθεια των παρακάτω ειδών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας.δείγματα θα προσκομισθούν μόνο στα είδη που αναφέρεται. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για χρονικό διάστημα ενός (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ : "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 2014" ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 31/2014 Κ.Α. : 15-6634.001

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο αλνηθηφο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προµήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής για τα ΚΑΠΗ και τους Παιδικούς Σταθµούς Έργο: Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011 ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ ΑΕΏΤΝΑΒΟΜΒΝΏ ΝΟΟΚΟΜΒΕΏ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψην ο αλνηθηφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α -- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΟΜΑΔΑ Α' -- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ 1 Aπορρυπαντικό W.C. Τεμ. των 750 2 Απολυμαντικό τύπου DETTOL Τεμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξηζκ 464/689840 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξηζκ 464/689840 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α «ΓΡΟΜΟΚΑΙΣΔΙΟ» ΝΠΓΓ ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012 ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΑΡΜΟΓΙΟ: ΚΧΝ/ΝΟ ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΣΗΛ. 213 2046170-213 2046171 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αλεξανδπούπολη: 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Απ. Ππυη. 51038 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΤΛΗΚΧΝ/ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ/ΤΠΖΡΔΗΧΝ & ΑΠΟΘΖΚΖ ΑΡΗΘ.ΜΔΛ. 61/2012 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Λάρισα 8-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 486

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Λάρισα 8-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΔΑ: 456ΖΩΛΞ-2ΤΙ Λάρισα 8-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 486 ΘΕΜΑ: Εκ νέου κατακύρωση ειδών καθαριότητας λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 K.A.

Διαβάστε περισσότερα

Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα, ΔιιΪδα, Παλεπηζηεκένπ 39, Σ.Κ.10564 Αλαζέηνπζα Αξρή

Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα, ΔιιΪδα, Παλεπηζηεκένπ 39, Σ.Κ.10564 Αλαζέηνπζα Αξρή ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηέηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΜΟΝΗ Γ' ΚΤΚΛΟ ΠΑΡΑΣΑΔΩΝ» Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου 1631,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003056466 2015-09-17

15PROC003056466 2015-09-17 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 3 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ (ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ) Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Πιεξνθνξέεο:.Μαληαηδά Εθνικήρ Αμύνηρ 41, 546 35 Θεζζαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. Επωνυμία:... Έδρα:.. Οδός, Αριθμός:. Τηλέφωνο:. Fax:. Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α - ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 LT.

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKOΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Κ. Μ. : Π120/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. H παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε ενα (1) μηνά μετά από υπόδειξη του αρμόδιου τμήματος.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. H παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε ενα (1) μηνά μετά από υπόδειξη του αρμόδιου τμήματος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Δ/νση: Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Φαξ : 28213 41763 www. chania. gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑI ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής - καθαριότητας του ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για ένα έτος, (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής - καθαριότητας του ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για ένα έτος, (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης). ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Κάτω Τιθορέα 29/7/2014 ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 11952 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» Σας ανακοινώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γξαθείν Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Πεξηθεξεηαθά νδφο Θεζζαινλέθεο ΝΫα Δπθαξπέα Σαρ. Κψδηθαο : 564 03 Σ.Θ. 515 45 Πιεξνθνξέεο : E.ηαπξνπνχινπ ΣειΫθσλν : 2313

Διαβάστε περισσότερα

1. Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας

1. Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17078/22-05-2013 ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ) ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 3/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ Πληρ. Σιώµπου Αγλαΐα Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ. 28213 41760, Φαξ 28213 41763 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη : Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού προμήθειας ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για το Δήμο και τα Ν.Π. αυτού έτους 2015.

Περίληψη : Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού προμήθειας ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για το Δήμο και τα Ν.Π. αυτού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 9857/16-07-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 15ης/14-07-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ` ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ.ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343,124 61 ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΥΑΨΓΑΡΗ 08/12/11 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ: 2 5404170-171 ΑΡΜΟΓΗΟ: Α.ΣΡΗΚΑΛΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: Παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο ηεο Αλαπηπμηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ TEΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΣΜΖΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΩΝΣΑΝΣΖ ΜΑΡΗΑΛΔΝΑ ΣΑΜΟΤΛΑΚΖ ΛΑΜΠΡΗΝΖ ΕΑΜΠΑΚΟΛΑ ΘΔΟΓΩΡΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ, 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ.ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343,124 61 ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΥΑΨΓΑΡΗ 17/02/2012 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ: 210 5404170-171 ΑΡΜΟΓΗΟ: Α.ΣΡΗΚΑΛΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

ΓΔΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΔΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΗΝΑΚΑ :ΤΛΗΚΑ ΚΑΘΑΡΗΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΑ Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΤ 1)ΑΛΑΣΗ ΥΗΧΝ (ΑΠΚ) ΜΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ ΚΗΛ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΥΡΖΖ Δ ΑΠΚΛΖΡΤΝΣΔ ΜΝΑΓΑ ΣΔΥΝΖΣΤ ΝΔΦΡΤ ΠΡΣΗΜΖΣΔΑ 20 ή 25 ΚΗΛΧΝ 2)ΑΠΡΡΦΖΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αν.μακεδονίασ και Θράκησ Σμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σ.Ε. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Φνηηεηέο: ΓΔΛΙΟ ΚΤΡΙΑΚΟ ΑΔΜ: 5199 ΚΟΤΣΡΟΤΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.214,35

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.214,35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Ελ.Βενιζέλου 13-17 Ταχ.Κωδ.: 81100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης «ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ» ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΖΜΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ECO LABEL «ηαηηζηηθά θαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος E-mail: tee3@hol.gr url: www.otek-anavyssou.gr

Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος E-mail: tee3@hol.gr url: www.otek-anavyssou.gr EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανάβυσσος, 06/02/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙTΙΣMOY & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Aρ. Πρ:.539 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑ.Σ Ι.Ε.Κ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 3 ης ΤΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ» Ψστιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 3 ης ΤΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ» Ψστιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 3 ης ΤΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ» Ψστιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεζζαινλίθε 21 Μαΐνπ 2014 Αξηζ. Πξση. :9590 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Σν Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπαληθνιάνπ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Διακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 368 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟΤ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΜΑΡΙΝΟΤ ΥΑΡΙΛΑΟΤ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΑΤΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 2014-2015 ΑΚΑΓΗΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 1 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (2 ρολών Χ400gr) ΤΕΜ 500 2,50 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γρ ΤΕΜ 500 2,30 3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 46 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 46 ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 46 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΩΞ6Ο469Β7Θ-ΘΞΞ ΑΔΑΜ: 14SYMV002502261

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΩΞ6Ο469Β7Θ-ΘΞΞ ΑΔΑΜ: 14SYMV002502261 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Ο Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: ΩΞ6Ο469Β7Θ-ΘΞΞ ΑΔΑΜ: 14SYMV002502261 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιγραφή

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιγραφή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Αγίου Τίτου 1 Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιγραφή Μ.Μ ΠοσότηταΤιµή Σύνολο 1 1. ήµος Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

1 5.079,90 1 4.919,51 : 9.999,41 23% 23%

1 5.079,90  1 4.919,51 : 9.999,41   23%   23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΥΠΟΟΜΑ ΕΣ 1Α προϋπολογισµού 5.079,90 (µε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩN,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Σ ΜΗΜΑ Μ ΗΥ ΑΝΙ ΚΧ Ν Π ΑΡ ΑΓΧ Γ Η & ΓΙ Ο Ι ΚΗ Η ΔΡΓΑ Σ ΖΡΗ Ο Υ ΔΓΗ Α ΜΟ Τ Κ ΑΗ ΑΝ ΑΠΣ ΤΞ Ζ Τ ΣΖ ΜΑ ΣΧ Ν Τ ΠΟ ΣΖ ΡΗ Ξ Ζ ΑΠΟ Φ Α ΔΧ Ν

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Σ ΜΗΜΑ Μ ΗΥ ΑΝΙ ΚΧ Ν Π ΑΡ ΑΓΧ Γ Η & ΓΙ Ο Ι ΚΗ Η ΔΡΓΑ Σ ΖΡΗ Ο Υ ΔΓΗ Α ΜΟ Τ Κ ΑΗ ΑΝ ΑΠΣ ΤΞ Ζ Τ ΣΖ ΜΑ ΣΧ Ν Τ ΠΟ ΣΖ ΡΗ Ξ Ζ ΑΠΟ Φ Α ΔΧ Ν ΣξηεηΫο Δξγαζέαο Οξγαλψζεσλ Πξφγξακκα ησλ Διαηνπξγηθψλ ΦνξΫσλ (Ο.Δ.Φ.) ηνπ Καλ.(ΔΚ) 2080/2005 ηεο Δπηηξνπάο. ΓΡΑΖ 1: «ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΖ ΔΚΘΛΗΦΖ ΣΟΤ ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟΤ, ΣΗ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΣΑ ΠΡΟΓΟΚΧΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΑΡ. ΠΡΟΜ.: 43/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΑΡ. ΠΡΟΜ.: 43/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΑΡ. ΠΡΟΜ.: 43/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Σ7ΛΛ-5ΤΑ. Θεσσαλονίκη 06-12-2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 146027/8036 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: 456Σ7ΛΛ-5ΤΑ. Θεσσαλονίκη 06-12-2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 146027/8036 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 06 - -0 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 607/806 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ηρακλείου Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 215/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την η του µηνός Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΥ 21.943,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (23.751,16 ΜΕ ΦΠΑ 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΥ 21.943,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (23.751,16 ΜΕ ΦΠΑ 23%) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ 13/09/2013 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:976 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ ΤΝΘΖΚΔ» ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου και των νοµικών του προσώπων έτους 2015» ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 69.

«Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου και των νοµικών του προσώπων έτους 2015» ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 69. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΡΕΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΡΕΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΣ «Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου και των νοµικών του προσώπων έτους 2015» ΕΝΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 1 Πεξηερφκελα ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ... 4 ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 8 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 2. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΕΝΓΩΕΗ-0Σ3 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 24 / 06 / 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 9412 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 24 / 06 / 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 9412 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 24 / 06 / 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 9412 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813 400664

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 120/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Σει. Βπηθ/λέαο. : 22410-46339 (22413-61339) 46301, 46359, Fax : 22410-46361 (22413-61361) ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Αξηζκφο: 21/11-11-2014 ηε Ρφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, Πιαηεέα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 42/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ: : 38.185,94

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 42/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ: : 38.185,94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΥΒΙΑΣ ΔΗΜΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αβάντων 18 Ταχ.κώδικας : 344 00 ΨΑΧΝΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 42/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΥ &

Διαβάστε περισσότερα

& ) 2. , 44.280,00 ( ( )

& ) 2. , 44.280,00 (  ( ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΧΑΡΤΙΚΑ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΚΑ ΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 29/01/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1230/705894

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου έτους 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. : 6428 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. : 6428 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα, 09/ 09/ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 6428 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Κ.Μ. : Π 5 / 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 28.865,23

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΑΣΗ

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές»

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩΛΞ-Κ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικού επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΝΩΚΩ-ΙΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.500,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. Α.Π.

ΑΔΑ: ΒΙΚΝΩΚΩ-ΙΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.500,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. Α.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.500,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. Α.Π. 1608 1 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ:ΚΑΛΑΜΠΟΤΚΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΚΟΛΗΓΛΗΑΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΜΟΥ ΠΙΙΝΑ & ΥΔΡΟΜΑΑΖ

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΜΟΥ ΠΙΙΝΑ & ΥΔΡΟΜΑΑΖ ΕΙΔΗ ΠΙΙΝΑ & ΥΔΡΟΜΑΑΖ ΒΟΤΡΣΔ / ΑΠΟΥΔ/ ΘΔΡΜΟΜΔΣΡΑ απότη επιθανείας 170319 PRAHER Απότη επιθανείας απότη βσθού 170317 PRAHER Απότη βσθού απότη επιθανείας με κονηαρι αλοσμινίοσ 1,2 m βούρηζα ηοιτφμάηφν PRAHER

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ.

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2010 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΣΟΤ Ν. 3556/2007 Αξ.Μ.Α.Δ. 15353/06/Β/87/07 Ζ παξνχζα, ζπληϊζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗ :04/12/2015 Αρ. Πρωτ :9613 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ : ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ ΔΣΟΤ 2015

ΔΡΓΟ : ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ ΔΣΟΤ 2015 ΓΗΜΟ ΒΟΛΟΤ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΑΙΘΡΙΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΡΓΟ : ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ ΔΣΟΤ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 60.000,00 ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρµόδιος : Τζανιδάκης Βασίλης Ηράκλειο / /2013 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα