ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:70.776,26 Υ.Π.Α.: ,54 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:87.054,8 ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ: ΔΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:70.776,26 Υ.Π.Α.: 16.278,54 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:87.054,8 ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ: ΔΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αγία Παρασκευή 21/07/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αριθμός Μελέτης 54 Ημερομηνία 21/07/2014 ΜΕΛΕΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΕΤΠΡΕΠΙΜΟΤ» ΓΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ, ΣΟ ΝΠΔΔ «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ», ΣΟ ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ, ΣΟ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ» ΓΙΑ ΣΑ ΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:70.776,26 Υ.Π.Α.: ,54 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:87.054,8 ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ: ΔΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αγία Παρασκευή 21/07/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αριθμός Μελέτης: 54/2013 ΣΙΣΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΕΤΠΡΕΠΙΜΟΤ» ΓΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ, ΣΟ ΝΠΔΔ «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ», ΣΟ ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ, ΣΟ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ» ΓΙΑ ΣΑ ΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ,8 1)ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Με την παρούσα προβλέπεται η προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αγίας Παρασκευής και των Νομικών του Προσώπων οικονομικών ετών και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του κάθε του κάθε φορέα Αναλυτικότερα η προμήθεια αποτελείται από τις παρακάτω ομάδες και θα βαρύνει αντίστοιχα τους προϋπολογισμούς των φορέων ως εξής: ΦΟΕΑΣ ΚΑΘΑΗ ΑΞΙΑ ΦΡΑ ΑΞΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ , , ,93 ΡΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ (ΡΑΙΣΔΑΡ) ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ (ΡΑΟΔΑΡ) , , , , , ,05 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 479,66 110,32 589,98 ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ- ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΝΤΟΡΟΥΛΟΣ ΣΥΝΟΛΟ , , ,8 Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις:

3 1. Σνπ Ν. 2286/95 «Πξνκάζεηεο ηνπ Γεκνζένπ ΣνκΫα θαη Ρπζκέζεηο ζπλαθψλ ζεκϊησλ» (Φ.Δ.Κ. 19/1995 η.α) φπσο ηξνπνπνηάζεθε ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη 2. Σνπ Ν. 4281/14 «ΜΫηξα ζηάξημεο θαη αλϊπηπμεο ηεο ειιεληθάο νηθνλνκέαο, νξγαλσηηθϊ ζϋκαηα Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο» (ΦΔΚ η. Α 160/2014) 3. Σνπ N.3463/2006 «Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο» (ΦΔΚ η. Α 114/2006) φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη. 4. Σνπ Ν.3852/2010 «ΝΫα Αξρηηεθηνληθά ηεο Απηνδηνέθεζεο θαη ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Γηνέθεζεο - Πξφγξακκα ΚαιιηθξΪηεο» (ΦΔΚ η. Α 87/2010) 5. Σηο δηαηϊμεηο ηνπ Ν. 3548/07 (Φ.Δ.Κ. 68Α / ) «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξϋσλ ηνπ Γεκνζένπ ζην Ννκαξρηαθφ θαη Σνπηθφ Σχπν θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο». 6. Σηο δηαηϊμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηεο απφ 12/12/2012 ΠξΪμεο Ννκνζεηηθνχ ΠεξηερνκΫλνπ (Φ.Δ.Κ/η.Α /240/ ) πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 4111/2013 (Φ.Δ.Κ/η.Α'/ Σηο δηαηϊμεηο ηεο αξ /93 Τπ. Απφθαζεο «Δληαένο θαλνληζκφο πξνκεζεηψλ νξγαληζκψλ Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο» (Φ.Δ.Κ. 185 Β) 8. Σηο δηαηϊμεηο ηεο ΚΤΑ.Π1/358/ (ΦΔΚ Β 92) «Δμαέξεζε πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε αλϊδεημε ρνξεγεηψλ πξνκεζεπηψλ απφ ηελ Ϋληαμε ηνπο ζην Δληαέν Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ (Δ.Π.Π.)» 9. Σηο δηαηϊμεηο ηνπ λ.4013/2011 «χζηαζε εληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβϊζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζέσλ πκβϊζεσλ» (ΦΔΚ 204/ η.α ) 2) ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ Α) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Όια ηα εέδε πνπ πξννξέδνληαη λα Ϋξζνπλ ζε επαθά κε ηξφθηκα ζα πξϋπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθϋο πνπ νξέδεη ν Κψδηθαο Σξνθέκσλ θαη Πνηψλ (Ϊξζξα ΤιηθΪ θαη Αληηθεέκελα πνπ πξννξέδνληαη λα Ϋιζνπλ ζε επαθά κε ηα ηξφθηκα). Όια ηα πξντφληα λα εέλαη ζε θαηϊιιειεο ζπζθεπαζέεο ζθξαγηζκϋλεο. Σα εέδε ρϊξηνπ λα εέλαη πξσηνγελά, φρη αλαθπθισκϋλα Α πνηφηεηαο πςειάο ιεπθφηεηαο ππθλφηεηαο θαη ζπλεθηηθφηεηαο λα εέλαη απαιϊ θαη απνξξνθεηηθϊ. Σα κσξνκϊληεια λα εέλαη θαηϊιιεια γηα βξεθηθφ δϋξκα, ππναιιεξγηθϊ, κηθξνβηνινγηθϊ ειεγκϋλα, λα Ϋρνπλ νπδϋηεξν PH, λα παξϋρνπλ πξνζηαζέα απφ εξεζηζκνχο θαη λα κελ πεξηϋρνπλ νηλφπλεπκα. Σα απνξξππαληηθϊ λα εέλαη ειεγρφκελνπ αθξηζκνχ θαη λα Ϋρνπλ επαξθά θαζαξηζηηθά θαη πιπληηθά δξϊζε. ΜεηΪ ην πιχζηκν δελ πξϋπεη λα κϋλνπλ θειέδεο επέ ησλ ζθεπψλ ά ησλ επηθαλεηψλ πνπ εθαξκφδνληαη. Σα ζπζηαηηθϊ πνπ πεξηϋρνπλ λα κελ εέλαη επηβιαβά γηα ηελ πγεέα. Να κελ πεξηϋρνπλ βιαπηηθϋο νπζέεο γηα ηνλ Ϊλζξσπν θαη ην πεξηβϊιινλ, θαηϊ ην κϋηξν ηνπ δπλαηνχ ην δε PH ηνπο ζα εέλαη ην ρακειφηεξν επηηξεπηφ γηα ηε ζσζηά δξϊζε ηνπο Όια ηα πξντφληα θαζαξηζκνχ λα δηαιχνληαη ά λα αλακηγλχνληαη εχθνια κε ην λεξφ. Όια ηα πξντφληα λα κελ αλαδχνπλ δπζϊξεζηεο νζκϋο θαη λα κελ πξνθαινχλ θζνξϋο, βξαρπρξφληα ά καθξνρξφληα, ζηηο εγθαηαζηϊζεηο θαη ζηνλ εμνπιηζκφ. Σα πξντφληα λα Ϋρνπλ αξηζκφ θαηαρψξεζεο ζην Γεληθφ Υεκεέν ηνπ ΚξΪηνπο. Όζα απφ ηα πξντφληα ραξαθηεξέδνληαη σο απνιπκαληηθϊ λα δηαζϋηνπλ Ϊδεηα θπθινθνξέαο Δ.Ο.Φ. Να εέλαη θαηαζθεπαζκϋλα ζχκθσλα κε ηηο ηηκϋο πνπ δέλνληαη ζηελ νδεγέα 91/155 ηεο Δ.Δ. Να πεξηϋρνπλ ζπζηαηηθϊ ζχκθσλα κε ηηο ηηκϋο πνπ δέδνληαη ζηελ νδεγέα 89/542 ηεο Δ.Δ. ε πεξέπησζε πξνβιεκϊησλ θαηϊ ηελ ρξάζε ησλ πιηθψλ ζα πξϋπεη ν πξνκεζεπηάο λα παξεπξεζεέ ζε δφθηκε ρξάζεο θαη ζε πεξέπησζε αζηνρέαο, ζα γέλεη αληηθαηϊζηαζε φινπ ηνπ πιηθνχ πνπ ζα βξέζθεηαη ζηηο απνζάθεο ησλ ρψξσλ ηνπ Γάκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ.. Σα πξντφληα ζα ζπλνδεχνληαη απφ νδεγέεο ρξάζεο θαη νδεγέεο αζθϊιεηαο.

4 Σα εέδε ηεο νκϊδαο Β2 ζα πξϋπεη λα εέλαη ζχκθσλα κε ηα παξαθϊησ ραξαθηεξηζηηθϊ: Τγπό αποππςπανηικό για πλςνηήπια πιάηων και ποηηπιών για μαλακά νεπά ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ Με ηνληθϊ ηαζηελεξγϊ απφ 1 Ϋσο 5% ΦσζθνξηθΪ απφ 1 Ϋσο 5% EDTA απφ 15 Ϋσο 30% ΦξΪζεηο θηλδχλνπ: R22, R36 Τδξνμεέδην ηνπ θαιένπ απφ 5% Ϋσο 15% Σαμηλφκεζε:C Γηαβξσηηθφ ΦξΪζεηο θηλδχλνπ: R35 ΥΗΜΙΚΔ ΚΑΙ ΦΤΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ Μνξθά : πγξφ Υξψκα : ππνθέηξηλν Γηαιπηφηεηα ζην λεξφ ( 20 ν C) : επδηϊιπην PH: 13, ,50 Ππθλφηεηα 20 ν C : 1,15 gr / cm3 Οζκά: ραξαθηεξηζηηθά ηεγνωηικό γςαλιζηικό απολςμανηικό ςγπό πιάηων και ποηηπιών για ηο επαγγελμαηικό πλςνηήπιο πιάηων και ποηηπιών για μαλακά νεπά βοηθηηικό ξεπλύμαηορ και ζηεγνώμαηορ ζκεςών ζηο πλςνηήπιο ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ Με ηνληθϊ ηαζηελεξγϊ απφ 5 Ϋσο 15% (αηζηνμπιησκϋλε / πξνπνμπιησκϋλε ιηπαξά αιθνφιε, θνπκεληνζνπιθνληθφ λϊηξην) Ηζνπξνππιηθά αιθνφιε απφ 5 Ϋσο 15% Βνπηνμπαηζαλφιε απφ 1 Ϋσο 5% ΥΗΜΙΚΔ ΚΑΙ ΦΤΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ Μνξθά : πγξφ Υξψκα : κπιε Γηαιπηφηεηα ζην λεξφ ( 20 ν C) : δηϊιπην PH: 6, ,50 Ππθλφηεηα 20 ν C : 1,05 gr / cm3

5 Οζκά: ραξαθηεξηζηηθά Β)ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ α/α ΟΜΑΔΑ Α ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΥΑΡΣΗ ΤΓΔΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ, Α ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΓΤΦΤΛΛΟ 500gr ΛΔΤΚΟ Δ ΤΚΔΤΑΗΑ 12 ΡΟΛΛΧΝ 2 ΥΑΡΣΗ ΚΟΤΕΗΝΑ 500γξ ΡΟΛΛΟ 3 ΥΔΗΡΟΠΔΣΔΣΔ ΤΚ.200θπιισλ ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΠΑΣΧΜΑΣΟ ζπζθ.4000ml. ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΕΑΜΗΧΝ 1000ML κε αληιέα 6 ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΟΤΑΛΔΣΑ 750ML ΧΛΩΙΝΗ ΡΑΧΥΕΥΣΤΗ ςυςκ. 4000ml ΤΓΡΟ ΑΠΟΤΝΗ ΥΔΡΗΧΝ ζπζθ. 1 ιη Α ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΓΡΟ ΑΠΟΤΝΗ ΠΗΑΣΧΝ ΤΜΠΤΚΝΧΜΔΝΟ ζπζθ. 1 lt ΦΟΤΓΓΑΡΗ ΠΗΑΣΧΝ ΜΔΑΗΟ ζπζθ. 5 ΣΔΜΑΥΗΧΝ ΓΑΝΣΗΑ latex ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΥΧΡΗ ΠΟΤΓΡΑ ζπζθ. 100 ηκρ ΠΟΓΓΟΠΔΣΔΣΑ ΣΤΠΟΤ wetex 30X38 ΡΟΛΛΟ 14m ΡΕΙΓΑΦΗ Υαξηέ Τγεέαο γηα ζπζθεπϋο WC 500gr ιεπθφ δέθπιιν, ιεπθαζκϋλνο ρεκηθφο πνιηφο πδαηνδηαιπηφ Υαξηέ ξνιφ θνπδέλαο ιεπθφ κε δηϊηξεζε, απφ ιεπθαζκϋλν ρεκηθφ πνιηφ κε κεγϊιε απνξξνθεηηθφηεηα, πνπ δελ ζα αθάλεη ρλνχδη θαη αλζεθηηθφ γηα πνιιϋο ρξάζεηο. Θα εέλαη απνξξνθεηηθφ ζην λεξφ, ην ιϊδη, ην ιέπνο θαη ηα απνξξππαληηθϊ. πζθεπαζέα 500 gr ΥεηξνπεηζΫηεο δηθ-δαθ, 200 θχιισλ, ιεπθϋο επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ. Μαιαθά θαη απνξξνθεηηθά απφ θαζαξά ραξηφκαδα Τγξφ Καζαξηζκνχ γηα επηθϊλεηεο απφ μχιν, κϊξκαξν, πιαθϊθη. Να δηαηέζεηαη ζε νηθνλνκηθά ζπζθεπαζέα 4 ιέηξσλ θαη λα εέλαη ζχκθσλν κε ηηο νδεγέεο ηεο Δπξσπαέθάο Έλσζεο Τγξφ γηα ηδϊκηα θαζξϋπηεο θαη Ϊιιεο παξφκνηεο επηθϊλεηεο. Δηδηθά ζχλζεζε γηα λα βνεζϊ ηνλ θαζαξηζκφ θαη λα κελ αθάλεη ζϊκπσκα κεηϊ ην ζθνχπηζκα θαη ζηϋγλσκα. Να εέλαη ζχκθσλν κε ηηο νδεγέεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο Τγξφ θαζαξηζκνχ ηνπαιϋηαο ηχπνπ παπέ λα θαζαξέδεη θαη λα αξσκαηέδεη ηελ ηνπαιϋηα ζε ζπζθεπαζέα 750 ml ΓηΪιπκα, θαζαξηζηηθφ/απνιπκαληηθφ επηθαλεηψλ θαηϊιιειν γηα απνιχκαλζε θαη ιεχθαλζε ζε ζπκππθλσκϋλε παρχξεπζηε κνξθά κε απνιπκαληηθφ παξϊγνληα ππνρισξηψδεο λϊηξην. Να εέλαη ζχκθσλν κε ηηο νδεγέεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. Τγξφ ζαπνχλη θαζαξηζκνχ ρεξηψλ κε ηζνξξνπεκϋλν ph ζε ζπζθεπαζέα 1lt. Τγξφ πιπζέκαηνο πηϊησλ, ζπκππθλσκϋλν, ζε ζπζθεπαζέα 1 lt γα πιχζηκν πηϊησλ ζην ρϋξη, ηδαληθφ γηα φιεο ηηο απαηηάζεηο πιπζέκαηνο ησλ πηϊησλ. Να αθαηξεέ απνηειεζκαηηθϊ ππνιεέκκαηα απφ ιέπε, θαθϋ, ηζϊτ θ.ιπ. Να εέλαη ζχκθσλν κε ηηο νδεγέεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. θνπγγϊξη πςειάο πνηφηεηαο δχν φςεσλ, κε κηα επηθϊλεηα αθξψδνπο πιηθνχ γηα απνξξφθεζε πγξψλ θαη ηξέςηκν επαέζζεησλ επηθαλεηψλθαη ηελ Ϊιιε πιεπξϊ κε εληζρπκϋλε θέκπξα κεγϊιεο αληνράο γηα ηξέςηκν ζθιεξψλδηαζηϊζξσλ 12εθ Υ 2,5 εθ. ΓΪληηα latex κηαο ρξάζεο ρσξέο πνχδξα γηα ηελ πξνζηαζέα απφ ρεκηθϋο νπζέεο ά κηθξννξγαληζκνχο ζε ζπζθεπαζέα 100 ηκρ/θνπηέ ΠνιππεηζΫηα απνξξνθεηηθά ηχπνπ wettex γηα θαζαξηζκφ επηθαλεηψλ (30cm x 38cm.) ζε ξνιιφ 14m

6 ΚΟΝΣΑΡΗ ΓΗΑ ΚΟΤΠΑ ΚΑΗ ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΑ ΟΗΚΗΑΚΖ ΑΚΚΟΤΛΔ ΜΗΝΗ 48*50 ΡΟΛΛΟ ΤΚ. 20/ΣΔΜ. ΚΟΝΖ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ ΡΟΤΥΧΝ 70 ΜΔΕΟΤΡΔ 16 ΜΑΛΑΚΣΗΚΟ ΡΟΤΥΧΝ ζπζθ.4000ml. 17 ΚΟΝΖ ΠΛΤΝΣΖΡ.ΠΗΑΣΧΝ 2,5 KGR 18 ΑΛΑΣΗ ΠΛΤΝΣ.ΠΗΑΣΧΝ 2000ΓΡ. 19 ΛΑΜΠΡΗΝΣΗΚΟ ΠΛΤΝΣ.ΠΗΑΣΧΝ ζπζθ.4000ml. ΚνληΪξη ζθνχπαο/ζθνπγγαξέζηξαο νηθηαθά κε πιαζηηθά επέζηξσζε βηδσηφ αθνχιεο απνξξηκκϊησλ κηθξϋο πιαζηηθϋο απφ πξσηνγελϋο πνιπαηζπιϋλην πιηθφ πςειάο αληνράο, κε δηϊηξεζε αλϊ ζαθνχια δηαζηϊζεσλ 48 Υ50εθ. ζε ξνιφ 20 ηεκαρέσλ θφλε Πιπληεξένπ ξνχρσλ κε Ϋλδπκα θαη νμπγφλν κε θαζαξηζηηθνχο παξϊγνληεο ζε ζπζθεπαζέα 70 κεδνχξεο πκππθλσκϋλν πγξφ καιαθηηθφ ξνχρσλ. Να καιαθψλεη θαη λα αξσκαηέδεη ηα ξνχρα κε Ϊξσκα πνπ λα δηαξθεέ ζε ζπζθεπαζέα 4000 ml θφλε πιπληεξένπ πηϊησλ θαη πνηεξηψλ ζε ζπζθεπαζέα 2,5 lt. Να δηαιχεη εχθνια ηα ιέπε, λα απνκαθξχλεη δπζνζκέεο λα κελ αθξέδεη θαη λα δηαιχεηαη ακϋζσο Δηδηθφ αιϊηη πιπληεξένπ πηϊησλ, απνηξϋπεη ηα Ϊιιαηα θαη θαζαξέδεη ηνπο ζσιάλεο ζε ζπζθεπαζέα 2lt Λακπξηληηθφ ζηεγλσηηθφ πιπληεξένπ πηϊησλ θαηϊιιειν γηα ζθιεξϊ θαη καιαθϊ λεξϊ λα βνεζϊεη ηα ζθεχε λα ζηεγλψλνπλ ζην πιπληάξην θαη λα παξακϋλνπλ ρσξέο αζπξέζκαηα θαη ζακπϊδεο. Βηνδηαζπψκελν, νηθεέν κε ην πεξηβϊιινλ ζε ζπζθεπαζέα ηεζζϊξσλ ιέηξσλ ΟΜΑΓΑ Β1 ΠΑΙΓΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ α/α ΔΙΓΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ 1 ΑΛΑΣΗ ΠΛΤΝΣ.ΠΗΑΣΧΝ 2000ΓΡ. 2 ΑΛΟΤΜΗΝΟΥΑΡΣΟ 150 ΜΔΣΡΑ 3 4 ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΟ ΥΔΡΗΧΝ ΜΔ ΑΝΣΛΗΑ 1 lit ΜΔ ΑΓΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΔΟΦ ΓΑΝΣΗΑ ΚΟΤΕΗΝΑ ΠΛΑΣΗΚΑ Νν7,5-8, 8,5-9 5 ΓΑΝΣΗΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ (latex) ζπζθ.100 ηεκ 6 ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΟ ΠΡΔΨ 300ML. 7 ΚΑΠΔΛΟ ΜΑΓΔΗΡΑ(ρΪξηηλν) ζπζθ.100ηεκ. ΚΟΤΒΑΓΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΗ ΜΔ ΠΡΔΑ 8 ΜΟΝΟ ΚΟΤΒΑΓΔ ΓΗΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ 15lit κε 9 ζηηπηάξα ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Δηδηθφ αιϊηη πιπληεξένπ πηϊησλ, απνηξϋπεη ηα Ϊιαηα θαη θαζαξέδεη ηνπο ζσιάλεο ζε ζπζθεπαζέα 2lt Αινπκηλφραξην 30 Υ 150 εθ αζθαιϋο ζε επαθά κε ηξφθηκα Απνιπκαληηθφ πγξφ ρεξηψλ κε αληηζεπηηθϋο ηδηφηεηεο ηθαλφ λα εμνπδεηεξψλεη κηθξφβηα θαη λα κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα κηθξνβηαθάο κφιπλζεο κε Ϊδεηα θπθινθνξέαο ΔΟΦ ΓΪληηα θνπδέλαο γεληθάο ρξάζεο πιαζηηθϊ εληζρπκϋλα ζε δηϊθνξα ρξψκαηα θαη κεγϋζε απφ 7 1/2 Ϋσο 9 (S,M,L) ΓΪληηα latex κηαο ρξάζεο γηα ηελ πξνζηαζέα απφ ρεκηθϋο νπζέεο ά κηθξννξγαληζκνχο ζε ζπζθεπαζέα 100 ηκρ/θνπηέ Δληνκνθηφλν ζε ζπξϋη λα πξννξέδεηαη γηα θιεηζηνχο ρψξνπο, λα δηαηέζεηαη ζε εχρξεζηε θαη αζθαιά ζπζθεπαζέα, λα πιεξνέ ηηο νδεγέεο θαη ηηο πξνδηαγξαθϋο ηεο Δ.Δ. γηα ηε ρξάζε πνπ πξννξέδεηαη θαη λα πεξηιακβϊλεη νδεγέεο ρξάζεο. ε ζπζθεπαζέα 300ml. ΚαπΫια ιεπθϊ απφ ειαθξχ πιηθφ. ΗδαληθΪ γηα ρψξνπο παξαγσγάο ηξνθέκσλ ζε ζπζθεπαζέα 100ηεκ ΚνπβΪο επαγγεικαηηθφο πιαζηηθφο ρσξεηηθφηεηαο 25lt ΚνπβΪο πιαζηηθφο κε ζηέθηε ρσξεηηθφηεηαο 15lt

7 10 ΚΡΔΜΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΥΧΡΧΝ ΤΓΗΔΗΝΖ ζπζθ.500γρ. 11 ΛΑΓΟΚΟΛΛΑ 50 ΜΔΣΡΑ ΛΑΜΠΡΗΝΣΗΚΟ ΠΛΤΝΣ.ΠΗΑΣΧΝ ζπζθ.4000ml. ΛΔΚΑΝΔ πιαζηηθϋο θνπδέλαο 32cm.12 ΛΗΣΡΑ 14 ΛΗΠΟΚΑΘΑΡΗΣΖ ζπζθ.750ml. 15 ΜΑΛΑΚΣΗΚΟ ΡΟΤΥΧΝ ζπζθ.4000ml. 16 ΜΑΝΣΑΛΑΚΗΑ ζπζθ.24 ηεκ.πλασηκα ΜΔΜΒΡΑΝΖ ζπζθ.250 ΜΔΣΡΑ Υ 43 ΜΔ ΠΡΗΟΝΗ ΞΔΚΟΝΟΠΑΝΑ ΣΤΠΟΤ SWIFFER 1 ΛΑΒΖ +5 ΑΝΣ/ΚΟ 19 ΠΗΑΣΡΔ(ΓΑΝΣΗΑ) ΓΗΑ ΦΟΤΡΝΟ 20 ΠΗΓΚΑΛ ΣΟΤΑΛΔΣΣΑ ΚΛΔΗΣΟ 21 ΠΟΓΗΔ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ζπζθ.100 ηεκ ΠΟΣΖΡΗΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ml ζπζθ. 50 ηεκ. ΑΚΚΟΤΛΔ ΚΗΛΟΤ (90Υ65) KAI (80X 110) ΜΑΤΡΔ ΑΚΟΤΛΔ ΜΔΓΑΛΔ 70*95 ΡΟΛΛΟ 10/ΣΔΜ.ΚΟΡΓΟΝΗ ΑΚΚΟΤΛΔ ΜΔΑΗΔ 52*75 ΡΟΛΛΟ10/ΣΔΜ. ΚΟΡΓΟΝΗ 26 ΑΚΚΟΤΛΔ ΜΗΝΗ 48*50 ΡΟΛΛΟ 20/ΣΔΜ. 27 ΑΚΚΟΤΛΔ ΣΡΟΦΗΜΧΝ κεγϊιεο ΚξΫκα θαζαξηζκνχ γηα θεξακηθϋο επηθϊλεηεο, φπσο κπϊληα ά θνπδέλεο ζε ζπζθεπαζέα 500ml Λαδφθνιια αληηθνιιεηηθά θαηϊιιειε γηα ςάζηκν θαη γηα επαθά κε ηξφθηκα Λακπξηληηθφ ζηεγλσηηθφ πιπληεξένπ πηϊησλ θαηϊιιειν γηα ζθιεξϊ θαη καιαθϊ λεξϊ λα βνεζϊεη ηα ζθεχε λα ζηεγλψλνπλ ζην πιπληάξην θαη λα παξακϋλνπλ ρσξέο αζπξέζκαηα θαη ζακπϊδεο. Βηνδηαζπψκελν, νηθεέν κε ην πεξηβϊιινλ ζε ζπζθεπαζέα ηεζζϊξσλ ιέηξσλ ΛεθΪλεο πιαζηηθϋο ρσξεηηθφηεηαο 12 lt, δηαζηϊζεσλ 32 εθ. Τγξφ θαζαξηζκνχ γηα θακϋλα ιέπε θαη ιϊδηα ζε θνχξλνπο θαη εζηέεο θνπδέλαο θαη γηα φιεο ηηο επηθϊλεηεο ζε ζπζθεπαζέα 750ml πκππθλσκϋλν πγξφ καιαθηηθφ ξνχρσλ. Να καιαθψλεη θαη λα αξσκαηέδεη ηα ξνχρα κε Ϊξσκα πνπ λα δηαξθεέ ζε ζπζθεπαζέα 4000 ml ΜαληαιΪθηα ΠιαζηηθΪ απφ εληζρπκϋλν πιαζηηθφ, αλζεθηηθϊ κε κεγϊιν Ϊλνηγκα γηα λα δηεπθνιχλνπλ ζην Ϊπισκα ησλ ξνχρσλ ΜεκβξΪλε δηαθαλάο εηδηθά γηα επαθά κε ηξφθηκα ζπζθ.250 ΜΔΣΡΑ Υ 43. Σν θνπηέ λα δηαζϋηεη πξηφλη γηα ην θφςηκν ηεο κεκβξϊλεο. Ξεζθνλφπαλν ηχπνπ swiffer κε πιαζηηθά ιαβά ζε ζπζθεπαζέα κε πϋληε αληαιιαθηηθϊ ΠηΪζηξεο (γϊληηα) θαηαζθεπαζκϋλα απφ αλζεθηηθφ πιηθφ θαηϊιιειν γηα επαθά κε πςειϋο ζεξκνθξαζέεο (θνχξλν) ΒνπξηζΪθη ηνπαιϋηαο πηγθαι κε ζάθε γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο ηνπαιϋηαο απφ πιαζηηθφ αλζεθηηθφ πιηθφ ΠνδηΫο κηαο ρξάζεο απφ ειαθξχ πιηθφ ζε ζπζθεπαζέα 100ηκρ Πνηάξηα πιαζηηθϊ κηαο ρξάζεο θαηαζθεπαζκϋλα απφ πιηθφ θαηϊιιειν γηα επαθά κε ηξφθηκα ρσξεηηθφηεηαο απφ 220 Ϋσο 290 ml ζε ζπζθεπαζέα 50 ηκρ. αθνχιεο απνξξηκκϊησλ θηινχ πιαζηηθϋο απφ πξσηνγελϋο πνιπαηζπιϋλην πιηθφ πςειάο αληνράο, δηαζηϊζεσλ (90Υ65) KAI (80X 110) καχξεο. αθνχιεο απνξξηκκϊησλ πιαζηηθϋο απφ πξσηνγελϋο πνιπαηζπιϋλην πιηθφ πςειάο αληνράο, κε δηϊηξεζε αλϊ ζαθνχια θαη θνξδφλη θιεηζέκαηνο ζηελ επϊλσ πιεπξϊ δηαζηϊζεσλ 70Υ95εθ. ζε ξνιφ 10 ηεκαρέσλ αθνχιεο απνξξηκκϊησλ πιαζηηθϋο απφ πξσηνγελϋο πνιπαηζπιϋλην πιηθφ πςειάο αληνράο, κε δηϊηξεζε αλϊ ζαθνχια θαη θνξδφλη θιεηζέκαηνο ζηελ επϊλσ πιεπξϊ δηαζηϊζεσλ 52Υ75εθ. ζε ξνιφ 10 ηεκαρέσλ αθνχιεο απνξξηκκϊησλ κηθξϋο πιαζηηθϋο απφ πξσηνγελϋο πνιπαηζπιϋλην πιηθφ πςειάο αληνράο, κε δηϊηξεζε αλϊ ζαθνχια δηαζηϊζεσλ 48 Υ50εθ. ζε ξνιφ 20 ηεκαρέσλ αθνχιεο γηα θχιαμε ηξνθέκσλ (ηχπνπ polybag) εηδηθϋο γηα απνζάθεπζε ηξνθέκσλ, κεγϊιν κϋγεζνο ζε ζπζθεπαζέα 25 ηεκαρέσλ

8 28 ΑΠΟΤΝΗ ΤΓΡΟ ΥΔΡΗΧΝ ζπζθ.4000ml. ΜΔ ΑΓΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΔΟΦ 29 ΚΟΝΖ ΠΛΤΝΣΖΡ.ΡΟΤΥΧΝ 27 κεδνχξεο 30 ΚΟΝΖ ΓΗΑ ΑΠΟΦΡΑΞΖ ζπζθ.90γξ. 31 ΚΟΤΠΔ ΑΠΛΔ ΥΧΡΗ ΚΟΝΣΑΡΗ Τγξφ ζαπνχλη θαζαξηζκνχ ρεξηψλ κε ηζνξξνπεκϋλν ph ζε ζπζθεπαζέα 4lt., κε Ϊδεηα θπθινθνξέαο ΔΟΦ θφλε Πιπληεξένπ ξνχρσλ κε Ϋλδπκα θαη νμπγφλν κε θαζαξηζηηθνχο παξϊγνληεο ζε ζπζθεπαζέα 27 κεδνχξεο Απνθξαθηηθφ ζσιελψζεσλ ληπηάξσλ ζθφλε λα μεβνπιψλεη ηνπο ληπηάξεο θαη λα θαζαξέδεη ζε ζπζθεπαζέα θαθειϊθη 90 γξ θνχπεο λϊηινλ ρσξέο θνληϊξη κε ππθλά θαη πνιχ αλζεθηηθά βνχξηζα. 32 ΚΟΤΠΔ ΥΟΡΣΑΡΗΝΔ ΜΔ ΚΟΝΣΑΡΗ θνχπα Υφξηηλε κε θνληϊξη αλζεθηηθά 33 ΤΡΜΑ ΥΟΝΣΡΟ γηα ηαςηϊ χξκα ρνληξφ θαηϊιιειν γηα θαζϊξηζκα ηαςηψλ ζε ζπζθεπαζέα.. 34 ΤΡΜΑ ΦΗΛΟ χξκα ςηιφ κεηαιιηθφο ζπφγγνο ζε ζαθνπιϊθη ζπζθεπαζέα 60 gr 35 ΦΟΤΓΓΑΡΗΑ ΑΠΟΡΡΟΦ.ΣΤΠΟΤ WETEX Νν 4 (30cm.x 30cm.) ΠνιππεηζΫηα απνξξνθεηηθά γηα θαζαξηζκφ επηθαλεηψλ Νν4(30cm.x 30cm.) 36 ΦΟΤΓΓΑΡΗΑ ΜΔ ΤΡΜΑ ΓΗΑ ΠΗΑΣΑ θνπγγϊξη πςειάο πνηφηεηαο δχν φςεσλ, κε κηα επηθϊλεηα αθξψδνπο πιηθνχ γηα απνξξφθεζε πγξψλ θαη ηξέςηκν επαέζζεησλ επηθαλεηψλ θαη ηελ Ϊιιε πιεπξϊ κε εληζρπκϋλε θέκπξα κεγϊιεο αληνράο γηα ηξέςηκν ζθιεξψλ δηαζηϊζεσλ 12εθ Υ 2,5 εθ. 37 ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΔ ΟΗΚΗΑΚΔ (λεκαηηθϋο ά ηχπνπ wetex) Υ/Κ θνπγγαξέζηξα 200 γξ πεξέπνπ ρσξέο θνληϊξη λεκαηηθϋο ά ηχπνπ wetex απνξξνθεηηθϋο κε αληνρά ζηα αιθαιηθϊ θαη φμηλα θαζαξηζηηθϊ. Να κελ αθάλεη ρλνχδη θαηϊ ηε ρξάζε ηεο 38 ΣΡΑΠΔΕΟΜΑΝΣΖΛΑ (1κ.Υ1κ.)ζπζθ.200ΣΔΜ. ΣξαπεδνκΪληεια ρϊξηηλα κε πιαζηηθά επϋλδπζε δηαζηϊζεσλ 1m X 1m ρϊξηηλα κε πιαζηηθά επϋλδπζε 39 ΤΓΡΟ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΟ Δ ΠΡΔΩ 500 ml ΜΔ ΑΓΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΑΠΌ ΔΟΦ Απνιπκαληηθφ πγξφ ζε κνξθά ζπξϋη κε αληηζεπηηθϋο ηδηφηεηεο κε Ϊδεηα θπθινθνξέαο ΔΟΦ 40 ΤΓΡΟ ΓΗΑ ΑΛΑΣΑ ζπζθ.750ml. Τγξφ θαζαξηζκνχ αιϊησλ γηα φιεο ηηο επηθϊλεηεο εθηφο απφ θπζηθϊ πνξψδε πιηθϊ, λα δηαιχεη ακϋζσο ηα Ϊιαηα, ην πνπξέ θαη ηα ππνιεέκκαηα ζαπνπληνχ πνπ επηθϊζνληαη ζηα εέδε πγηεηλάο, βξχζεο, αλνμεέδσηα, πιαθϊθηα θιπ ζε ζπζθεπαζέα 750 ml 41 ΤΓΡΟ ΓΤΑΛΗΣΗΚΟ ΔΠΗΠΛΧΝ 250ml Τγξφ γπαιηζηηθφ επέπισλ γηα ην γπϊιηζκα θαη ηελ πξνζηαζέα ησλ επέπισλ ζε ζπζθεπαζέα 250ml 42 ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΜΟΚΔΣΧΝ ζπζθ. 950ML. πκππθλσκϋλν πγξφ ρακεινχ αθξηζκνχ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ραιηψλ, κνθεηψλ λα αλαδσνγνλεέ ηα ραιηϊ θαη λα κελ επεξεϊδεη ηα ρξψκαηα ζε ζπζθεπαζέα 950 ml ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΠΑΣΧΜΑΣΟ ζπζθ.4000ml. ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΕΑΜΗΧΝ 1000ML κε αληιέα 45 ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΟΤΑΛΔΣΑ 750ML. 46 ΚΟΝΖ ΠΛΤΝΣΖΡ.ΠΗΑΣΧΝ 2,5 KGR 47 ΤΓΡΟ ΑΠΟΤΝΗ ΠΗΑΣΧΝ 4000ML. Τγξφ Καζαξηζκνχ γηα επηθϊλεηεο απφ μχιν, κϊξκαξν, πιαθϊθη. Να δηαηέζεηαη ζε νηθνλνκηθά ζπζθεπαζέα 4 ιέηξσλ θαη λα εέλαη ζχκθσλν κε ηηο νδεγέεο ηεο Δπξσπαέθάο Έλσζεο Τγξφ γηα ηδϊκηα θαζξϋπηεο θαη Ϊιιεο παξφκνηεο επηθϊλεηεο. Δηδηθά ζχλζεζε γηα λα βνεζϊ ηνλ θαζαξηζκφ θαη λα κελ αθάλεη ζϊκπσκα κεηϊ ην ζθνχπηζκα θαη ζηϋγλσκα. Με αληιέα. Να εέλαη ζχκθσλν κε ηηο νδεγέεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο Τγξφ θαζαξηζκνχ ηνπαιϋηαο ηχπνπ παπέ λα θαζαξέδεη θαη λα αξσκαηέδεη ηελ ηνπαιϋηα ζε ζπζθεπαζέα 750 ml Απνξξππαληηθφ πιπληεξένπ πηϊησλ ζε ζθφλε ζε ζπζθεπαζέα 2,5 gr Τγξφ πιπζέκαηνο πηϊησλ, ζπκππθλσκϋλν, ζε ζπζθεπαζέα 4 lt γα πιχζηκν πηϊησλ ζην ρϋξη, ηδαληθφ γηα φιεο ηηο απαηηάζεηο πιπζέκαηνο ησλ πηϊησλ. Να αθαηξεέ απνηειεζκαηηθϊ ππνιεέκκαηα απφ ιέπε, θαθϋ, ηζϊτ θ.ιπ. Να εέλαη ζχκθσλν κε ηηο νδεγέεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο.

9 48 ΦΑΡΑΗ ΚΟΝΣΟ 49 ΦΑΡΑΗ ΜΔ ΚΟΝΣΑΡΗ ΦαξΪζη θνληφ κε ρεξνχιη πιαζηηθφ γηα εχθνιε απνθνκηδά απνξξηκκϊησλ. ΦαξΪζη νξζνζηαζηηθφ πιαζηηθφ γηα εχθνιε απνθνκηδά απνξξηκκϊησλ κε θνληϊξη. 50 ΦΗΑΛΔ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ 190γξ. Φηαιέδην θακηλϋην κε βνπηϊλην 190 γξ 51 ΦΗΑΛΔ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ 450 γξ. Φηαιέδην πγξαεξένπ κε βνπηϊλην 450 γξ 52 ΥΑΡΣΗ ΚΟΤΕΗΝΑ ΔΠΑΓΓ/ΚΟ ΡΟΛΟ ζπζθ.800γξ. 53 ΥΑΡΣΗ ΤΓΔΗΑ 125ΓΡ.ζπζθ.8ηεκ. ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΔ ΛΔΤΚΔ (28cm.x30cm.) 54 70θχιισλ ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΔ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ 55 (24cm.x24cm.)750 ΣΔΜ 56 ΥΔΗΡΟΠΔΣΔΣΔ ΤΚ.200θπιισλ 57 ΥΛΧΡΗΝΖ ΠΑΥΤΡΔΤΣΖ ζπζθ.4000ml. 58 ΥΛΧΡΗΝΖ ΤΓΡΖ 2000ML. 59 ΥΛΧΡΗΝΖ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ ΡΟΤΥΧΝ 2000ML ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΑ ΜΔ ΚΛΗΠ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΡΟΗΑ 400ΓΡ. ΚΟΝΣΑΡΗ ΔΠΑΓΓ. ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΑ ΜΔ ΚΔΦΑΛΖ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΚΟΤΒΑ ΓΗΑ ΔΠΑΓΓ. ΚΟΤΒΑ 25ΛΗΣΡΑ ΚΟΝΣΑΡΗ ΓΗΑ ΚΟΤΠΑ ΚΑΗ ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΑ ΟΗΚΗΑΚΖ 64 ΛΔΤΚΑΝΣΗΚΟ 300 gr ΚΟΤΣΗ 65 ΜΧΡΟΜΑΝΣΖΛΑ ζπζθ. 72 ηεκ ΠΑΝΔ ΓΗΑ ΒΡΔΦΖ ΚΗΛΑ 50ΣΔΜ /ΣΔΜ. ΑΚΟΤΛΔ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΚΟΤΠΑ ζπζθ.5ηεκ. Υαξηέ ξνιφ θνπδέλαο ιεπθφ κε δηϊηξεζε, απφ ιεπθαζκϋλν ρεκηθφ πνιηφ κε κεγϊιε απνξξνθεηηθφηεηα, πνπ δελ ζα αθάλεη ρλνχδη θαη αλζεθηηθφ γηα πνιιϋο ρξάζεηο. Θα εέλαη απνξξνθεηηθφ ζην λεξφ, ην ιϊδη, ην ιέπνο θαη ηα απνξξππαληηθϊ. πζθεπαζέα 800 gr Υαξηέ Τγεέαο γηα ζπζθεπϋο WC 125 gr ιεπθφ δέθπιιν, ιεπθαζκϋλνο ρεκηθφο πνιηφο πδαηνδηαιπηφ ζε ζπζθεπαζέα 8 ηκρ ΥαξηνπεηζΫηα ιεπθϋο καιαθϋο 28 Υ 30 εθ ζε ζπζθεπαζέα 70 θχιισλ ΥαξηνπεηζΫηα καιαθά 24 Υ 24 κνλφθπιιε ζε ζπζθεπαζέα ησλ 750 θχιισλ. ΥεηξνπεηζΫηεο δηθ-δαθ, 200 θχιισλ, ιεπθϋο επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ. Μαιαθά θαη απνξξνθεηηθά απφ θαζαξά ραξηφκαδα ΓηΪιπκα, θαζαξηζηηθφ/απνιπκαληηθφ επηθαλεηψλ θαηϊιιειν γηα απνιχκαλζε θαη ιεχθαλζε ζε ζπκππθλσκϋλε παρχξεπζηε κνξθά κε απνιπκαληηθφ παξϊγνληα ππνρισξηψδεο λϊηξην. Να εέλαη ζχκθσλν κε ηηο νδεγέεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. ΓηΪιπκα, θαζαξηζηηθφ/απνιπκαληηθφ επηθαλεηψλ θαηϊιιειν γηα απνιχκαλζε θαη ιεχθαλζε κε απνιπκαληηθφ παξϊγνληα ππνρισξηψδεο λϊηξην. Να εέλαη ζχκθσλν κε ηηο νδεγέεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. ΓηΪιπκα, θαζαξηζηηθφ θαηϊιιειν ιεχθαλζε κε απνιπκαληηθφ παξϊγνληα ππνρισξηψδεο λϊηξην. Να εέλαη ζχκθσλν κε ηηο νδεγέεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. θνπγγαξέζηξα επαγγεικαηηθά 400gr πεξέπνπ κε θιέπ λεκαηηθϋο απνξξνθεηηθϋο κε αληνρά ζηα αιθαιηθϊ θαη φμηλα θαζαξηζηηθϊ. Να κελ αθάλεη ρλνχδη θαηϊ ηε ρξάζε ηεο ΚνληΪξη επαγγεικαηηθάο ζθνπγγαξέζηξαο κε θεθαιά Αληαιιαθηηθφ θνπβϊ 25lt γηα επαγγεικαηηθά ρξάζε. ΚνληΪξη ζθνχπαο/ζθνπγγαξέζηξαο νηθηαθά κε πιαζηηθά επέζηξσζε βηδσηφ Ομπγνλνχρα Λεπθαληηθά ζθφλε πνπ λα ζπλδπϊδεηαη Ϊξηζηα κε φια ηα απνξξππαληηθϊ ζηελ θπξέσο πιχζε ζε ζπζθεπαζέα 300γξ ην θνπηέ. ΤγξΪ καληειϊθηα ππναιιεξγηθϊ ρσξέο νηλφπλεπκα κε νπδϋηεξν ph- ζπζθεπαζέα 72 ηεκ ΠΪλεο γηα βξϋθε γηα επαέζζεηεο επηδεξκέδεο ηδηαέηεξα απνξξνθεηηθϋο κεγϋζε 7-18 θηιϊ 50 ηεκϊρηα θαη θηιϊ 44 ηεκϊρηα αθνχιεο ρϊξηηλεο γηα ειεθηξηθά ζθνχπα ζε ζπζθεπαζέα 5 ηεκαρέσλ

10 68 ΠΗΑΣΑ ΥΑΡΣΗΝΑ 17cm.ζπζθ.10ηεκ. 69 ΠΗΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ 20ΣΔΜ 17cm. 70 ΠΗΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ 20ΣΔΜ 21cm. 71 ΠΗΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ 20ΣΔΜ 23cm. ΠΖΡΟΤΝΗΑ - KOYTAΛΑΚΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ 72 ζπζθ.100/ηεκ. 73 ΚΑΛΑΜΑΚΗΑ ΣΧΝ 100 ΣΔΜ 74 ΑΠΟΚΛΖΡΖΝΣΗΚΟ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ ΚΟΝΖ 950 ml 75 ΟΗΝΟΠΝΔΤΜΑ ΦΧΣΗΣΗΚΟ 340ΓΡ. 76 ΟΗΝΟΠΝΔΤΜΑ ΛΔΤΚΟ 340ΓΡ ΚΟΝΖ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ ΡΟΤΥΧΝ 70 ΜΔΕΟΤΡΔ ΚΟΝΖ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ ΡΟΤΥΧΝ 210 ΜΔΕΟΤΡΔ 15 KGR 79 ΚΑΠΔΛΟ ΜΑΓΔΗΡΑ ΜΔ ΛΑΣΗΥΟ 100 TEM ΠηΪηα ρϊξηηλα κέαο ρξάζεο απφ πιηθφ θαηϊιιειν γηα επαθά κε ηξφθηκα 17cm.ζπζθ.10ηεκ ΠηΪηα πιαζηηθϊ κέαο ρξάζεο απφ πιηθφ θαηϊιιειν γηα επαθά κε ηξφθηκα 17cm.ζπζθ.20ηεκ ΠηΪηα πιαζηηθϊ κέαο ρξάζεο απφ πιηθφ θαηϊιιειν γηα επαθά κε ηξφθηκα 21cm.ζπζθ.20ηεκ ΠηΪηα πιαζηηθϊ κέαο ρξάζεο απφ πιηθφ θαηϊιιειν γηα επαθά κε ηξφθηκα 23cm.ζπζθ.20ηεκ Πηξνχληα-θνπηαιΪθηα πιαζηηθϊ ζε ζπζθεπαζέα 100 ηεκ ΚαιακΪθηα πιαζηηθϊ δηϊθνξα ρξψκαηα ζε ζπζθεπαζέα ησλ 100 ηεκ Απνζθιεξπληηθφ πιπληεξένπ ζε κνξθά ζθφλεο θαηϊιιειν γηα φια ηα πιπληάξηα ζε ζπζθεπαζέα 950 ml Οηλφπλεπκα θσηηζηηθφ, κπιε γηα γεληθά ρξάζε ζε ζπζθεπαζέα ζε πιαζηηθφ κπνπθϊιη 340ml Καζαξφ ιεπθφ νηλφπλεπκα πεξηεθηηθφηεηα ζε νηλφπλεπκα ηνπιϊρηζηνλ 70% ζε ζπζθεπαζέα 340 ml θφλε Πιπληεξένπ ξνχρσλ κε Ϋλδπκα θαη νμπγφλν κε θαζαξηζηηθνχο παξϊγνληεο ζε ζπζθεπαζέα 70 κεδνχξεο θφλε Πιπληεξένπ ξνχρσλ κε Ϋλδπκα θαη νμπγφλν κε θαζαξηζηηθνχο παξϊγνληεο ζε ζπζθεπαζέα 15 kgr 210 κεδνχξεο ΚαπΫιν κϊγεηξα ιεπθφ κε ιϊζηηρν απφ ειαθξχ πιηθφ ζε ζπζθεπαζέα 100ηκρ α/α ΟΜΑΓΑ Β2 ΠΑΙΓΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΔΙΓΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 1 2 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΤΓΡΟ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΟ ΓΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΠΛΤΝΣΖΡΗΑ ΠΗΑΣΧΝ ΤΚΔΤΑΗΑ 4 ΚΗΛΧΝ ΣΔΓΝΧΣΗΚΟ-ΓΤΑΛΗΣΗΚΟ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΟ ΤΓΡΟ ΠΗΑΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΣΖΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ ΠΗΑΣΧΝ Δ ΤΚΔΤΑΗΑ 4 ΚΗΛΧΝ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Τγξφ απνξξππαληηθφ γηα επαγγεικαηηθϊ πιπληάξηα πηϊησλ ζε ζπζθεπαζέα 4 θηιψλ Λακπξηληηθφ ζηεγλσηηθφ απνιπκαληηθφ γηα επαγγεικαηηθφ πιπληάξην πηϊησλ θαηϊιιειν γηα ζθιεξϊ θαη καιαθϊ λεξϊ λα βνεζϊεη ηα ζθεχε λα ζηεγλψλνπλ ζην πιπληάξην θαη λα παξακϋλνπλ ρσξέο αζπξέζκαηα θαη ζακπϊδεο. Βηνδηαζπψκελν, νηθεέν κε ην πεξηβϊιινλ ζε ζπζθεπαζέα ηεζζϊξσλ ιέηξσλ α/α ΟΜΑΓΑ Γ Π.Α.Ο.Γ.Α.Π ΔΙΓΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ 1 ΥΑΡΣΗ ΚΟΤΕΗΝΑ ΡΟΛΟ 1 KG ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Υαξηέ ξνιφ θνπδέλαο ιεπθφ κε δηϊηξεζε, απφ ιεπθαζκϋλν ρεκηθφ πνιηφ κε κεγϊιε

11 2 ΥΔΗΡΟΠΔΣΔΣΔ ΤΚ.200θπιισλ 3 ΥΑΡΣΗ ΤΓΔΗΑ ΤΚ. 8Υ150ΓΡ 4 ΥΛΧΡΗΝΖ ΤΓΡΖ 2000ML. 5 ΠΑΥΤΡΔΤΣΖ ΥΛΧΡΗΝΖ 4 L απνξξνθεηηθφηεηα, πνπ δελ ζα αθάλεη ρλνχδη θαη αλζεθηηθφ γηα πνιιϋο ρξάζεηο. Θα εέλαη απνξξνθεηηθφ ζην λεξφ, ην ιϊδη, ην ιέπνο θαη ηα απνξξππαληηθϊ. πζθεπαζέα 500 gr ΥεηξνπεηζΫηεο δηθ-δαθ, 200 θχιισλ, ιεπθϋο επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ. Μαιαθά θαη απνξξνθεηηθά απφ θαζαξά ραξηφκαδα Υαξηέ Τγεέαο 150 gr ιεπθφ δέθπιιν, ιεπθαζκϋλνο ρεκηθφο πνιηφο πδαηνδηαιπηφ ζε ζπζθεπαζέα 8 ηκρ ΓηΪιπκα, θαζαξηζηηθφ/απνιπκαληηθφ επηθαλεηψλ θαηϊιιειν γηα απνιχκαλζε θαη ιεχθαλζε κε απνιπκαληηθφ παξϊγνληα ππνρισξηψδεο λϊηξην. Να εέλαη ζχκθσλν κε ηηο νδεγέεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. ΓηΪιπκα, θαζαξηζηηθφ/απνιπκαληηθφ επηθαλεηψλ θαηϊιιειν γηα απνιχκαλζε θαη ιεχθαλζε ζε ζπκππθλσκϋλε παρχξεπζηε κνξθά κε απνιπκαληηθφ παξϊγνληα ππνρισξηψδεο λϊηξην. Να εέλαη ζχκθσλν κε ηηο νδεγέεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. 6 ΚΟΝΣΑΡΟΚΟΤΠΑ ΚΛΖΡΖ ΣΔΜΑΥΗΟ 7 ΤΓΡΟ ΓΗΑ ΑΛΑΣΑ ζπζθ.750ml. Τγξφ θαζαξηζκνχ αιϊησλ γηα φιεο ηηο επηθϊλεηεο εθηφο απφ θπζηθϊ πνξψδε πιηθϊ, λα δηαιχεη ακϋζσο ηα Ϊιαηα, ην πνπξέ θαη ηα ππνιεέκκαηα ζαπνπληνχ πνπ επηθϊζνληαη ζηα εέδε πγηεηλάο, βξχζεο, αλνμεέδσηα, πιαθϊθηα θιπ ζε ζπζθεπαζέα 750 ml 8 ΓΑΝΣΗΑ ΚΟΤΕΗΝΑ ΠΛΑΣΗΚΑ Νν7,5-8, 8,5-9 ΓΪληηα θνπδέλαο γεληθάο ρξάζεο πιαζηηθϊ εληζρπκϋλα ζε δηϊθνξα ρξψκαηα θαη κεγϋζε απφ 7 1/2 Ϋσο 9 9 ΚΟΤΒΑ 17L ΚνπβΪο πιαζηηθφο ρσξεηηθφηεηαο 17lt 10 ΣΗΦΣΖ ΚΟΤΒΑ 17L ΚνπβΪο πιαζηηθφο κε ζηέθηε ρσξεηηθφηεηαο 17lt 11 ΚΟΤΒΑΓΔ ΓΗΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ 15lit κε ζηηπηάξα ΚΟΤΒΑΓΔ ΓΗΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ 15lit κε ζηηπηάξα 12 ΦΟΤΓΓΑΡΗΑ ΑΠΟΡΡΟΦ.ΣΤΠΟΤ WETEX Νν 4 (30cm.x 30cm.) ΠνιππεηζΫηα απνξξνθεηηθά γηα θαζαξηζκφ επηθαλεηψλ Νν4(30cm.x 30cm.) 13 ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΑ ΝΖΜΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑ ΜΔ ΚΟΝΣΑΡΗ θνπγγαξέζηξα λεκαηηθά γέγαο κε απνξξνθεηηθϋο ηδηφηεηεο κε αληνρά ζηα αιθαιηθϊ θαη φμηλα θαζαξηζηηθϊ. Να κελ αθάλεη ρλνχδη θαηϊ ηε ρξάζε ηεο ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΔ ΟΗΚΗΑΚΔ (λεκαηηθϋο ά ηχπνπ wetex) ΜΔ ΚΟΝΣΑΡΗ ΑΚ. ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΜΑΤΡΔ 80Υ110 (ΚΗΛΑ) (8 TEM/KG) 16 ΑΚΚΟΤΛΔ ΜΗΝΗ 48*50 ΡΟΛΛΟ 20/ΣΔΜ. 17 ΚΟΤΠΑ ΑΠΛΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΜΔ ΚΟΝΣΑΡΗ 18 ΦΑΡΑΗ ΜΔ ΚΟΝΣΑΡΗ 19 ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΟ ΠΡΔΨ 300ML θνπγγαξέζηξα λεκαηηθά ά ηχπνπ wettex κε απνξξνθεηηθϋο ηδηφηεηεο κε αληνρά ζηα αιθαιηθϊ θαη φμηλα θαζαξηζηηθϊ. Να κελ αθάλεη ρλνχδη θαηϊ ηε ρξάζε ηεο αθνχιεο απνξξηκκϊησλ θηινχ πιαζηηθϋο απφ πξσηνγελϋο πνιπαηζπιϋλην πιηθφ πςειάο αληνράο, δηαζηϊζεσλ (80X 110) καχξεο. αθνχιεο απνξξηκκϊησλ κηθξϋο πιαζηηθϋο απφ πξσηνγελϋο πνιπαηζπιϋλην πιηθφ πςειάο αληνράο, κε δηϊηξεζε αλϊ ζαθνχια δηαζηϊζεσλ 48 Υ50εθ. ζε ξνιφ 20 ηεκαρέσλ θνχπεο λϊηινλ κε θνληϊξη κε ππθλά θαη πνιχ αλζεθηηθά βνχξηζα ΦαξΪζη νξζνζηαζηηθφ πιαζηηθφ γηα εχθνιε απνθνκηδά απνξξηκκϊησλ κε θνληϊξη. Δληνκνθηφλν ζε ζπξϋη λα πξννξέδεηαη γηα θιεηζηνχο ρψξνπο, λα δηαη ηζεηαη ζε εχρξεζηε θαη αζθαιά ζπζθεπαζέα, λα πιεξνέ ηηο νδεγέεο θαη ηηο πξνδηαγξαθϋο ηεο Δ.Δ. γηνα ηε ρξάζε πνπ πξννξέδεηαη θαη λα πεξηιακβϊλεη νδεγέεο ρξάζεο. ε ζπζθεπαζέα 300ml.

12 20 ΦΗΑΛΔ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ 190gr Φηαιέδην θακηλϋην κε βνπηϊλην 190 γξ ΠΟΣΖΡΗΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ML ΤΚΔΤΑΗΑ 50ΣΔΜ ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΗΑΜΟΤ ΣΕΑΜΗΧΝ 1000ML ΜΔ ΑΝΣΛΗΑ ΣΔΛΑΡΟ ΠΑΡΚΔΣΔΕΑ 100 CM ΜΔ ΚΟΝΣΑΡΗ 24 ΠΑΝΗ ΠΑΡΚΔΣΔΕΑ 100CM 25 ΤΓΡΟ ΑΠΟΤΝΗ ΠΗΑΣΧΝ 4000ML. 26 ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ- ΠΑΣΧΜΑΣΟ ζπζθ.4000ml. 27 ΓΑΝΣΗΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ (latex) ζπζθ.100 ηεκ 28 ΦΟΤΓΓΑΡΗΑ ΜΔ ΤΡΜΑ ΓΗΑ ΠΗΑΣΑ ΑΠΟΤΝΗ ΤΓΡΟ ΥΔΡΗΧΝ ζπζθ.4000ml. ΜΔ 29 ΑΓΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΔΟΦ Πνηεξηα πιαζηηθϊ κηαο ρξάζεο θαηαζθεπαζκϋλα απφ πιηθφ θαηϊιιειν γηα επαθά κε ηξφθηκα ρσξεηηθφηεηαο απφ 220 Ϋσο 250 ml ζε ζπζθεπαζέα 50 ηκρ. Τγξφ γηα ηδϊκηα θαζξϋπηεο θαη Ϊιιεο παξφκνηεο επηθϊλεηεο. Δηδηθά ζχλζεζε γηα λα βνεζϊ ηνλ θαζαξηζκφ θαη λα κελ αθάλεη ζϊκπσκα κεηϊ ην ζθνχπηζκα θαη ζηϋγλσκα. Να εέλαη ζχκθσλν κε ηηο νδεγέεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο Μεηαιιηθφ πιαέζην πξνζαξκνγάο λάκαηνο παξθεηϋδαο κε πιαζηηθά Ϊξζξσζε ζην ζεκεέν επαθάο κε ην θνληϊξη πνπ λα εμαζθαιέδεη επειημέα θαη πξφζβαζε ζηα δχζθνια ζεκεέα θϊησ απφ ηα Ϋπηπια Αληαιιαθηηθφ βακβαθεξάο παξθεηϋδαο πνπ λα ζπγθξαηεέ ηε ζθφλε θαη ηελ πγξαζέα απφ ην δϊπεδν Τγξφ πιπζέκαηνο πηϊησλ, ζπκππθλσκϋλν, ζε ζπζθεπαζέα 4 lt γα πιχζηκν πηϊησλ ζην ρϋξη, ηδαληθφ γηα φιεο ηηο απαηηάζεηο πιπζέκαηνο ησλ πηϊησλ. Να αθαηξεέ απνηειεζκαηηθϊ ππνιεέκκαηα απφ ιέπε, θαθϋ, ηζϊτ θ.ιπ. Να εέλαη ζχκθσλν κε ηηο νδεγέεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. Τγξφ Καζαξηζκνχ γηα επηθϊλεηεο απφ μχιν, κϊξκαξν, πιαθϊθη. Να δηαηέζεηαη ζε νηθνλνκηθά ζπζθεπαζέα 4 ιέηξσλ θαη λα εέλαη ζχκθσλν κε ηηο νδεγέεο ηεο Δπξσπαέθάο Έλσζεο ΓΪληηα latex κηαο ρξάζεο ρσξέο πνχδξα γηα ηελ πξνζηαζέα απφ ρεκηθϋο νπζέεο ά κηθξννξγαληζκνχο ζε ζπζθεπαζέα 100 ηκρ/θνπηέ θνπγγϊξη πςειάο πνηφηεηαο δχν φςεσλ, κε κηα επηθϊλεηα αθξψδνπο πιηθνχ γηα απνξξφθεζε πγξψλ θαη ηξέςηκν επαέζζεησλ επηθαλεηψλ θαη ηελ Ϊιιε πιεπξϊ κε εληζρπκϋλε θέκπξα κεγϊιεο αληνράο γηα ηξέςηκν ζθιεξψλ δηαζηϊζεσλ 12εθ Υ 2,5 εθ. Τγξφ ζαπνχλη θαζαξηζκνχ ρεξηψλ κε ηζνξξνπεκϋλν ph ζε ζπζθεπαζέα 4lt α/α ΟΜΑΓΑ Γ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΓΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ 1 ΠΑΡΚΔΣΔΕΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΠαξθεηΫδα κε πιαζηηθά Ϊξζξσζε ζην ζεκεέν επαθάο κε ην θνληϊξη πνπ λα εμαζθαιέδεη επειημέα θαη πξφζβαζε ζηα δχζθνια ζεκεέα θϊησ απφ ηα Ϋπηπια 2 ΤΓΡΟ ΓΗΑ ΠΑΡΚΔΣΔΕΑ Τγξφ θαζαξηζκνχ παησκϊησλ κε παξθεηϋδα 3 ΑΚΟΤΛΔ ΜΔΓΑΛΔ 70*95 ΡΟΛΛΟ 10/ΣΔΜ.ΚΟΡΓΟΝΗ αθνχιεο απνξξηκκϊησλ κεγϊιεο πιαζηηθϋο απφ πξσηνγελϋο πνιπαηζπιϋλην πιηθφ πςειάο αληνράο, κε δηϊηξεζε αλϊ ζαθνχια θαη θνξδφλη θιεηζέκαηνο ζηελ επϊλσ πιεπξϊ δηαζηϊζεσλ 70Υ95εθ. ζε ξνιφ 10 ηεκαρέσλ 4 ΑΚΚΟΤΛΔ ΜΔΑΗΔ 52*75 ΡΟΛΛΟ10/ΣΔΜ. ΚΟΡΓΟΝΗ αθνχιεο απνξξηκκϊησλ πιαζηηθϋο απφ πξσηνγελϋο πνιπαηζπιϋλην πιηθφ πςειάο αληνράο, κε δηϊηξεζε αλϊ ζαθνχια θαη θνξδφλη θιεηζέκαηνο ζηελ επϊλσ πιεπξϊ δηαζηϊζεσλ 52Υ75εθ. ζε ξνιφ 10 ηεκαρέσλ

13 5 ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΠΑΣΧΜΑΣΟ ζπζθ.4000ml. 6 ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΟΤΑΛΔΣΑ 750ML. 7 ΥΑΡΣΗ ΚΟΤΕΗΝΑ ΔΠΑΓΓ/ΚΟ ΡΟΛΟ ζπζθ.800γξ. 8 ΥΑΡΣΗ ΤΓΔΗΑ 125ΓΡ.ζπζθ.8ηεκ. ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΔ ΛΔΤΚΔ (28cm.x30cm.) 9 70θχιισλ 10 ΥΔΗΡΟΠΔΣΔΣΔ ΤΚ.200θπιισλ 11 ΥΛΧΡΗΝΖ ΠΑΥΤΡΔΤΣΖ ζπζθ.4000ml. Τγξφ Καζαξηζκνχ γηα επηθϊλεηεο απφ μχιν, κϊξκαξν, πιαθϊθη. Να δηαηέζεηαη ζε νηθνλνκηθά ζπζθεπαζέα 4 ιέηξσλ θαη λα εέλαη ζχκθσλν κε ηηο νδεγέεο ηεο Δπξσπαέθάο Έλσζεο Τγξφ θαζαξηζκνχ ηνπαιϋηαο ηχπνπ παπέ λα θαζαξέδεη θαη λα αξσκαηέδεη ηελ ηνπαιϋηα ζε ζπζθεπαζέα 750 ml Υαξηέ ξνιφ θνπδέλαο ιεπθφ κε δηϊηξεζε, απφ ιεπθαζκϋλν ρεκηθφ πνιηφ κε κεγϊιε απνξξνθεηηθφηεηα, πνπ δελ ζα αθάλεη ρλνχδη θαη αλζεθηηθφ γηα πνιιϋο ρξάζεηο. Θα εέλαη απνξξνθεηηθφ ζην λεξφ, ην ιϊδη, ην ιέπνο θαη ηα απνξξππαληηθϊ. πζθεπαζέα 800 gr Υαξηέ Τγεέαο 125 gr ιεπθφ δέθπιιν, ιεπθαζκϋλνο ρεκηθφο πνιηφο πδαηνδηαιπηφ ζε ζπζθεπαζέα 8 ηκρ ΥαξηνπεηζΫηα ιεπθϋο καιαθϋο 28 Υ 30 εθ ζε ζπζθεπαζέα 70 θχιισλ ΥεηξνπεηζΫηεο δηθ-δαθ, 200 θχιισλ, ιεπθϋο επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ. Μαιαθά θαη απνξξνθεηηθά απφ θαζαξά ραξηφκαδα ΓηΪιπκα, θαζαξηζηηθφ/απνιπκαληηθφ επηθαλεηψλ θαηϊιιειν γηα απνιχκαλζε θαη ιεχθαλζε ζε ζπκππθλσκϋλε παρχξεπζηε κνξθά κε απνιπκαληηθφ παξϊγνληα ππνρισξηψδεο λϊηξην. Να εέλαη ζχκθσλν κε ηηο νδεγέεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. Γηα φζα απφ ηα παξαπϊλσ εέδε δελ πξνζθϋξνληαη ζηηο ζπζθεπαζέεο πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο παξαπϊλσ πέλαθεο, ππϊξρεη ε δπλαηφηεηα λα πξνζθεξζνχλ ζε δηαθνξεηηθϋο ζπζθεπαζέεο αξθεέ ε ζπλνιηθά πξνζθεξφκελε πνζφηεηα λα αληηζηνηρεέ ζε ιέηξα, θηιϊ ά ηεκϊρηα κε ηελ αληέζηνηρε ζπλνιηθά πνζφηεηα πνπ πξνθχπηεη γηα ηα εέδε απηϊ κε βϊζε ηνπο αλσηϋξσ πέλαθεο. πληϊρζεθε ΔιΫρζεθε θαη Θεσξάζεθε Αγέα Παξαζθεπά 21/07/2014 Αγέα Παξαζθεπά 21/07/2014 Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Παξαζθεπά Σχπα Παξαζθεπά Σχπα

14 ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ Άπθπο 1 Γιαηάξειρ Ζ εθηϋιεζε ηεο πξνκάζεηαο δηϋπεηαη απφ ηηο δηαηϊμεηο ηνπ Δ.Κ.Π - Ο.Σ.Α ζε ζπλδπαζκφ κε ην Ν. 2286/95. Άπθπο 2 - ςμβαηικά ζηοισεία πκβαηηθϊ ζηνηρεέα ηεο πξνκάζεηαο εέλαη θαηϊ ζεηξϊ ηζρχνο ηα αθφινπζα: 1. Ζ δηαθάξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. 2. Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο- ηερληθά πεξηγξαθά θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνζθνξϊο. 3. Ζ παξνχζα ζπγγξαθά ππνρξεψζεσλ. Άπθπο 3 - Υπόνορ ηπόπορ ηόπορ παπάδοζηρ Ζ παξϊδνζε ησλ εηδψλ ζα γέλεηαη ζηα θηέξηα ηνπ Γάκνπ θαη ηα ΝνκηθΪ Πξφζσπα θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ην κεηνδφηε, ν νπνένο εέλαη ππνρξεσκϋλνο λα πξνκεζεχεη ηκεκαηηθϊ αλϊινγα κε ηηο αλϊγθεο ηεο ππεξεζέαο, ηα πξνο πξνκάζεηα εέδε, γηα ρξνληθφ δηϊζηεκα ελφο Ϋηνπο θαη κϋζα ζε πϋληε (5) ην πνιχ εκϋξεο απφ ηελ παξαγγειέα ηεο θϊζε ππεξεζέαο. Άπθπο 4 - Παπαλαβή ηων ειδών Ζ πξνζσξηλά θαη νξηζηηθά παξαιαβά ησλ εηδψλ ζα γέλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπά ηνπ Γάκνπ θαη ηνπ θϊζε λνκηθνχ πξνζψπνπ θαηϊ πεξέπησζε, χζηεξα απφ καθξνζθνπηθφ Ϋιεγρν, κϋζα ζε ρξφλν δϋθα πϋληε (15) εκεξψλ. ε πεξέπησζε πνπ θϊπνην απφ ηα πξνζθεξφκελα εέδε δελ ζα αληαπνθξέλεηαη ζηηο ηερληθϋο πξνδηαγξαθϋο ά ζα παξνπζηϊδεη απνθιέζεηο (βϊξνο), δε ζα παξαιακβϊλεηαη απφ ηελ επηηξνπά παξαιαβάο θαη ζα επηζηξϋθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηά γηα αληηθαηϊζηαζε, ζε πεξέπησζε δε πνπ αξλεζεέ λα αληηθαηαζηάζεη ην αθαηϊιιειν πιηθφ Ϊκεζα, ζα θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο. Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα πξνβεέ ζε θϊζε εέδνπο Ϋιεγρν, εξγαζηεξηαθφ θ.ιπ. πνπ ζα θξέλεη ζθφπηκν, πξνθεηκϋλνπ λα δηαπηζηψζεη θαη εμαζθαιέζεη ηελ ζπκθσλέα ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαδνζϋλησλ εηδψλ κε ηηο ηερληθϋο πξνδηαγξαθϋο. Άπθπο 5 ςμβάζειρ ΚΪζε κεηνδφηεο πνπ αλαθεξχζζεηαη αλϊδνρνο ππνγξϊθεη επηκϋξνπο ζπκβϊζεηο κε Ϋθαζην Ννκηθφ Πξφζσπν, γηα ηα εέδε θαη ηηο πνζφηεηεο πνπ πξννξέδνληαη γη απηφ. Οη επηκϋξνπο ζπκβϊζεηο ζα Ϋρνπλ ρξνληθά δηϊξθεηα δψδεθα κελψλ απφ ηελ εκεξνκελέα ππνγξαθάο ηνπο. Ζ ζχκβαζε δχλαηαη λα παξαηαζεέ γηα δηϊζηεκα Ϋσο ηξηψλ κελψλ, εθφζνλ απηφ απαηηεέηαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγέα ησλ θνξϋσλ, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιένπ θαη ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιέσλ ησλ ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ. Άπθπο 6 - Δγγςήζειρ ΚΪζε πξνζθνξϊ ζπλνδεχεηαη απφ εγγχεζε ζπκκεηνράο ππϋξ ηνπ ζπκκεηϋρνληνο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεέ ζε 2 % επέ ηεο ζπλνιηθάο ελδεηθηηθϊ πξνυπνινγηζζεέζαο απφ ηελ ππεξεζέα δαπϊλεο. ε πεξέπησζε πνπ ε πξνζθνξϊ ηνπ δηαγσληδφκελνπ ζα αθνξϊ κϋξνο ησλ ππφ πξνκάζεηα εηδψλ (κέα ά πεξηζζφηεξεο νκϊδεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ), ε εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο νξέδεηαη ζε πνζνζηφ 2% επέ ηνπ αληέζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ πξνζθεξφκελσλ νκϊδσλ. Ζ εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο απεπζχλεηαη ζην Γάκν Αγέαο Παξαζθεπάο

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ TEΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΣΜΖΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΩΝΣΑΝΣΖ ΜΑΡΗΑΛΔΝΑ ΣΑΜΟΤΛΑΚΖ ΛΑΜΠΡΗΝΖ ΕΑΜΠΑΚΟΛΑ ΘΔΟΓΩΡΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ, 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Αξηζκφο: 24 / 22-12-2014 ηε Ρφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, Πιαηεέα Βιεπζεξέαο 1, ζηελ αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ ηεο Οηθνλνκηθάο Βπηηξνπάο (αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε. Σα επαγγεικαηηθϊ Γηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηεο Σερληθάο Δθπαέδεπζεο άηαλ αλϋθαζελ ην θξέζηκν φζν θαη αδχλαην ζεκεέν ηεο. Ατσό ποτ είναι ατσονόησο όσι δηλαδή ο απόυοισορ ενώ κασέφει επαγγελμασικό σίσλο (πστφίο)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ ΣΑ ΤΝΗΘΔΣΔΡΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΧΓΙΚΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ, ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ ΣΑ ΤΝΗΘΔΣΔΡΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΧΓΙΚΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ, ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΜΗΜΑ Γ -ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΣΑΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΡΟΥΑΗΑ ΣΖΛΔΦΧΝΟ : 2106980943, 2106926037 Σ.Κ. : 10177 ΑΘΖΝΑ Κ.Α.Φ.: 0080 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΊΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019)

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019) Πνιπηερλεέν Κξάηεο Σκάκα Μεραληθψλ Παξαγσγάο θαη Γηνέθεζεο ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ζπνπδψλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιάδα Γηαηξηβά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΜΔΣΑΛΛΔΙΩΝ-ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΗ Γιπλωματική εργασία Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού Γημαράς Άγγελος Μαστρογιάννης Φίλιππος Δπιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Σεσνολογική, Οικονομική και ηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ «Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014»

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α.Μ.: 8/14 Σ.Τ. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΦΟΡΩΝ ΔΗ ΩΝ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΠΑΗ ΗΚΖ ΚΑΣΑΚΖΝΩΖ ΔΞΟΥΖ ΣΑΤΡΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2015

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΦΟΡΩΝ ΔΗ ΩΝ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΠΑΗ ΗΚΖ ΚΑΣΑΚΖΝΩΖ ΔΞΟΥΖ ΣΑΤΡΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Αρ. Μελέηης: 30/2015 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΦΟΡΩΝ ΔΗ ΩΝ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΠΑΗ ΗΚΖ ΚΑΣΑΚΖΝΩΖ ΔΞΟΥΖ ΣΑΤΡΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2015 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2014 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ : 74.454,90. Φ.Π.Α. 23% πνπ αλαινγεί: 17.124,63 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΠΙΣΩΗ: 91.

ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2014 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ : 74.454,90. Φ.Π.Α. 23% πνπ αλαινγεί: 17.124,63 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΠΙΣΩΗ: 91. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ-ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ:42/2014 ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ» 2003-2014

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ» 2003-2014 1 ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΖ ΝΑΟΤΑ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ» 2003-2014 Φίιεο θαη Φίινη, Αγαπεηνί κνπ ζπκπνιίηεο Νηψζσ ηελ αλζξψπηλε αλϊγθε θιεέλνληαο 12 ρξφληα ζην Γάκν, λα επηθνηλσλάζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΘΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΛΟΚΗΘΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΑΚΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΛΣΔΙΔΖΚΩΛ» ΑΚΟ : 22-06-2015 Α.Π. : 5607 Σαρ. Γ/λζε : πλη/ρνπ Θεθαινπνχινπ 17, 83100

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300 ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο. Φεβξνπάξηνο 2015 Ο πληάμαο: Γεξηηιήο Παλ/ηεο - 1 -

ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο. Φεβξνπάξηνο 2015 Ο πληάμαο: Γεξηηιήο Παλ/ηεο - 1 - Ελληνική ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΗΑ ΓΖΜΟ ΔΤΡΧΣΑ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΝΣΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξ. Μειέηεο : 04/2015 ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο «Δηδώλ ηξνθίκωλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ ΝΠΓΓ Κνηλωληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωπιζηικές, Νομικές & Κοινωνικές Δπιζηήμες

Ανθρωπιζηικές, Νομικές & Κοινωνικές Δπιζηήμες 1 ο ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΔΓΙΟ 1 Ανθρωπιζηικές, Νομικές & Κοινωνικές Δπιζηήμες ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑ Α/Α ΣΜΗΜΑ ΙΓΡΤΜΑ Γ.Β.Π./ΜΟΡΙΑ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 1 ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ & ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ EN Π.ΑΘΖΝΑ 20147/16,82 2 ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ & ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

alter ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ

alter ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ alter alteren ΔλΫξγεηα θαη ΠεξηβΪιινλ Αλψλπκε Μειεηεηηθά Σερληθά Δηαηξέα Καιιηξξφεο 3, 555 35 Ππιαέα Θεζζαινλέθε : 2310 282528, 263960 Fax : 2310 283725 Δ-mail: info@alteren.gr http ://www.alteren.gr ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα