ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. Μικρού 1, Κοζάνη Τηλ: / Φαξ: Πληροφορίες : κ. Πανούσης Ι. Βασίλειος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : ΤΘ 0298/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: ,00 πλέον ΦΠΑ 23% ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 100% Κ.Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗ ΜΑΡΤΙΟΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) Ι. ΜΙΚΡΟΥ 1, ΚΟΖΑΝΗ Τηλ Φαξ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΤΘ 0298/2015 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ : 100 % ,00 (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23%) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Μ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ) δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την με ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού ,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 23%) ή Προϋπολογισμού ,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις της ΚΥΑ 11389/ (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) άρθρο 42, περ. (α) της παρ. 1 καθώς και του άρθρου 41, παρ.4 β) των διατάξεων των άρθρων 273, παρ. 1 και 209 παρ. 2 του Ν.3463/2006, γ) συμπληρωματικά του ΠΔ 28/80, ΠΔ 59/2007 και ΠΔ 60/2007 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα για την ανάθεση της προμήθειας, β) τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τα παραρτήματα της και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά με κριτήριο ανάδειξης αναδόχου της ως άνω προμήθειας το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης % επί των τιμών του τιμολογίου εφαρμοζόμενο στη μέση εβδομαδιαία τιμή λιανικής πώλησης του ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ κατά την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προσδιορίζεται από την Δ/νση Παρατηρητηρίου Τιμών & τιμοληψιών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41, παρ. 4 καθώς και του άρθρου 42, περ. (α) της παραγράφου 1 του ΕΚΠΟΤΑ/ ΚΥΑ 11389/93. H έκπτωση δύναται να είναι και αρνητική έως και ποσοστού 5%. Δεν προβλέπεται η τμηματική ανάθεση της υπηρεσίας καθώς και η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» - ΤΘ 0298/2015 Σελ. 1

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Μέρος Α - Γενικά Αρθρο 1 Αναθέτουσα Αρχή Αρθρο 2 Ορισμοί Αρθρο 3 Δημοσιότητα Δαπάνες δημοσίευσης Αρθρο 4 Αντικείμενο του διαγωνισμού Αρθρο 5 Εφαρμοστέα νομοθεσία Ισχύουσες διατάξεις Αρθρο 6 Τεύχη διαγωνισμού Συμβατικά τεύχη Αρθρο 7 Παραλαβή τευχών Παροχή διευκρινίσεων πληροφοριών/διευκρινήσεων Αρθρο 8 Γλώσσα διαδικασίας Αρθρο 9 Τεκμήριο από την συμμετοχή στον διαγωνισμό Μέρος Β - Προσόντα συμμετοχης στον διαγωνισμό Αρθρο 10 Δικαιούμενοι συμμετοχής στον Διαγωνισμό Κριτήρια ποιοτικής επιλογής Αρθρο 11 Προσωπική κατάσταση διαγωνιζομένων Αρθρο 12 Ειδική Τεχνική, Επαγγελματική & Οικονομική / Χρηματοπιστωτική Ικανότητα / Επάρκεια Μέρος Γ - Αντικείμενο του Διαγωνισμού Αρθρο 13 Αντικείμενο της προμήθειας Αρθρο 14 Προϋπολογισμός της προμήθειας Αρθρο 15 Τόπος παράδοσης - Συμβατική Διάρκεια Αρθρο 16 Αμοιβή Αναδόχου Τρόπος πληρωμής Μέρος Δ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Αρθρο 17 Τόπος, τρόπος και χρόνος υποβολής προσφοράς Αρθρο 18 Περιεχόμενο Φακέλου προσφοράς Αρθρο 19 - Χρόνος ισχύος προσφορών Αρθρο 20 - Εναλλακτικές, Τμηματικές προσφορές και αντιπροσφορές Αρθρο 21 Εγγυήσεις Αρθρο 22 Δικαιολογητικά Συμμετοχής Αρθρο 23 Υποφάκελος Τεχνική Προσφοράς Αρθρο 24 Υποφάκελος Οικονομικής προσφοράς ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» - ΤΘ 0298/2015 Σελ. 2

4 Αρθρο 25 Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού Αρθρο 26 Αξιολόγηση Κριτήριο ανάθεσης Αρθρο 27 Κατακύρωση Διαγωνισμού Υπογραφή Σύμβασης Αρθρο 28 Δικαιολογητικά κατακύρωσης Μέρος Ε - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Αρθρο 29 Εννομη Δικαστική προστασία Αρθρο 30 Ενστάσεις Μέρος ΣΤ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ Αρθρο 31 Χρόνος και τόπος παράδοσης του εξοπλισμού Αρθρο 32 Παραλαβή του εξοπλισμού Απόρριψη υλικών Αρθρο 33 Προέλευση των προσφερόμενων ειδών Αρθρο 34 Κυριότητα του αντικειμένου προμήθειας Αρθρο 35 Ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού Αρθρο 36 Ποινικές ρήτρες Εκπτωση προμηθευτή Αρθρο 37 Ανωτέρα Βία Αρθρο 38 Πνευματικά Δικαιώματα Αρθρο 39 Εμπιστευτικότητα Αναδόχου Αρθρο 40 Επίλυση διαφορών Μέρος Ζ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Παράρτημα Β: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ Παράρτημα Γ : ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Παράρτημα Δ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Παράρτημα Ε: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Παράρτημα ΣΤ: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Παράρτημα Ζ: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Παράρτημα Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ a) ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ b) Γενική Υπεύθυνη Δήλωση c) Εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό d) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» - ΤΘ 0298/2015 Σελ. 3

5 Μέρος Α - Γενικά στοιχεία Άρθρο 1: Αναθέτουσα αρχή 1.1 Εργοδότης και Αναθέτουσα Αρχή είναι: η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ) Επωνυμία, Διευθύνσεις και σημεία επαφής ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ) Ταχ. Διεύθυνση : Ι. Μικρού 1, Πόλη: ΚΟΖΑΝΗ, Ταχ. Κωδικός : , Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ Τηλ: / Φαξ: Γενική ηλεκτρονική δ/νση αναθέτοντος φορέα : Σημεία επαφής για την παροχή τευχών και περαιτέρω πληροφοριών διευκρινήσεων: (α) Δ/νση Υπηρεσίας Τηλεθέρμανσης - κ. Κυπιρτίδης Ελευθέριος Τηλ: / Φαξ: / (β) Γραφείο μελετών & έργων τηλ/νσης κ. Πανούσης Βασίλειος Τηλ: / Φαξ: / Φορέας υλοποίησης της προμήθειας και κύριος του αντικειμένου είναι: η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ). 1.3 Προϊστάμενη Αρχή είναι το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ που έχει έδρα στην ΚΟΖΑΝΗ: Οδός : Ι. ΜΙΚΡΟΥ 1 ΚΟΖΑΝΗ Ταχ.Κωδ : Τηλ. : Telefax : προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο δημοπράτησης του έργου) που ενδεχομένως θα ασκήσουν. 1.3 Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα και δεν προκύπτουν από το γεγονός αυτό οποιεσδήποτε ακυρότητες στη διαδικασία της ανάθεσης ή της εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. 1.4 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμών της Επιχείρησης, ως αυτή συστάθηκε νόμιμα με την με αρ. 208/ 2014 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, σύμφωνα με τις αναφερόμενες στο άρθρο 3 της παρούσας διακήρυξης διατάξεις, νόμους και εκτελεστικές αποφάσεις όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα δυνάμει της με αρ. 32/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» - ΤΘ 0298/2015 Σελ. 4

6 Άρθρο 2: Ορισμοί Προς κατανόηση των όρων της παρούσης, δίδονται οι παρακάτω ορισμοί για τους εξής όρους: «Αναθέτουσα Αρχή»: Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Δ/σνη Υπηρεσίας Τηλεθέρμανσης. «Ενδιαφερόμενος»: Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ή φορέας που προτίθεται να λάβει μέρος στη διαδικασία. «Διαγωνιζόμενος ή Υποψήφιος»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προμηθευτών που έχει υποβάλλει προσφορά. «Εκπρόσωπος»: Ο υπογράφων την προσφορά, στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο, που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Διαγωνιζόμενου ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Διαγωνιζόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης. «Προσφορά» : Η Προσφορά που θα υποβάλλουν οι Υποψήφιοι / Διαγωνιζόμενοι στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού και η οποία περιλαμβάνει τρείς υποφακέλους και πιο συγκεκριμένα : (α) τον Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής, (β) τον Υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς και (γ) τον Υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς. «Επιτροπή Διαγωνισμού» ή «Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού»: Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών Προμηθειών η οποία συγκροτεείται βάσει των οικείων διατάξεων «Ανάδοχος» ή «Προμηθευτής»: Ο Διαγωνιζόμενος στον οποίο θα ανατεθεί οριστικά μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος η σύμβαση προμήθειας της παρούσας διακήρυξης, μέσω σύμβασης που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος. «Σύμβαση»: Το συμβατικό κείμενο που θα υπογραφεί μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του οριστικού Αναδόχου μετά την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος διαγωνισμού σε αυτόν. «Συμβατική αμοιβή»: Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου χωρίς τον ΦΠΑ. «Προκήρυξη Σύμβασης»: Η παρούσα διακήρυξη με τα συνημμένα σε αυτήν παραρτήματα της που εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργείται ο παρών διαγωνισμός και περιλαμβάνουν : Παράρτημα Α: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παράρτημα Β: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Παράρτημα Γ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα Δ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ Παράρτημα Ε: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» - ΤΘ 0298/2015 Σελ. 5

7 Παράρτημα ΣΤ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Παράρτημα Ζ: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Παράρτημα Η: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Παράρτημα Θ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Παράρτημα Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ e) ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ f) Γενική Υπεύθυνη Δήλωση g) Εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό h) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης i) Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας «Υπεύθυνη Δήλωση»: Πρόκειται για την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, ή σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σε αυτήν την περίπτωση προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου). Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρεται ο όρος Υπεύθυνη Δήλωση, αυτή κατατίθεται στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό χωρίς να απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή, ακόμα και αν διαφορετικά ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη Ολες οι υπέυθυνες δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν υπογραφή από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης έως και την ημέρα διενέρεγιας του Διαγωνισμού Άρθρο 3: Δημοσιότητα Δαπάνες δημοσίευσης (επικαιροποίηση των ημερομηνιών) Περίληψη της παρούσας διακήρυξης, θα δημοσιευθεί ως ακολούθως : 3.1 Ημερομηνία αποστολής σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας του νομού καθώς και σε δύο οικονομικές ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 2 της ΚΥΑ 11389/ την 14/07/2015 ώστε να δημοσιευθεί στις 27/3/2015 είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, 3.2 Ημερομηνία αποστολής στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Τεύχος Δ.Δ.Σ. στις 24/3/2015 ώστε να δημοσιευθεί στις 03/4/2015 είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, 3.3 Ημερομηνία ανάρτησης τον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ την 27/3/ Ημερομηνία ανάρτησης στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ στις 27/3/2015 Διευκρινίζεται ότι οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης στον ελληνικό τύπο, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής θα καταβληθούν σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που θα κηρυχθεί Ανάδοχος με την διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 όπως αυτός συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 και σύμφωνα με την με αρ. 11/2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αρ. 204/2010 Γνωμοδότηση του Δ \Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του κράτους. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» - ΤΘ 0298/2015 Σελ. 6

8 Άρθρο 4: Αντικείμενο του Διαγωνισμού Το αντικείμενο του Εργου περιλαμβάνει την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης προ εκτιμώμενης ποσότητας lt για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του υφιστάμενου λεβητοστασίου αιχμής εφεδρείας της εγκατάστασης τηλεθέρμανσης Κοζάνης. H προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνει σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές και λοιπούς όρους της παρούσας προκήρυξης και θα πληροί απόλυτα τις κρατικές προδιαγραφές των Ελληνικών Διυλιστηρίων και θα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που ορίζει το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους καθώς και τις λοιπές ισχύουσες σήμερα διατάξεις και ειδικότερα: (α) Υ.Α. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090Β/ ) Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών και ειδικότερα η ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ περί «Απαιτήσεις για την διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των συστημάτων μέτρησης ποσότητας υγρών καυσίμων, υγραερίου κίνησης (LPG) και συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG), (β) Απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου του κράτους 467/2002 (ΦΕΚ 1531Β / ) περί «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου πετρελαίου θέρμανσης», και (γ) Απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου του κράτους 468/2002 (ΦΕΚ 1273Β / ) περί «Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης». Η προμήθεια του καυσίμου θα είναι περιοδική σε ακανόνιστα και μη εκ των προτέρων γνωστά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τις ανάγκες τις επιχείρησης για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης. Τα καύσιμα θα παραδίδονται αυθημερόν και μέχρι το μεσημέρι της επόμενης από την παραγγελία ημέρας με ευθύνη του Αναδόχου εξαιρουμένων των συνθηκών ανωτέρας βίας. Διευκρινίζεται ιδιαίτερα ότι οι προαναφερόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές. Η απορρόφηση τους στο σύνολο τους δεν είναι υποχρεωτική για την Αναθέτουσα Αρχή εφόσον οι πραγματικές ανάγκες αποδειχθούν μικρότερες των αναμενομένων. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους των λοιπών τευχών δημοπράτησης. Κωδικός ονοματολογίας CPV: ΠΕΤΡΑΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Άρθρο 5: Εφαρμοζόμενη Νομοθεσία Ισχύουσες Διατάξεις Η διενέργεια του παρόντος Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού διαγωνισμού καθώς και η ανάθεση και εκτέλεση της προμήθειας που περιλαμβάνεται στην παρούσα Προκήρυξη και τα αναπόσπαστα σε αυτή Παραρτήματα της διέπεται από την ακόλουθη νομοθεσία και διατάξεις όπως αυτές έχουν συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα : Η ΚΥΑ 11389/93 (ΦΕΚ 185Β/ ) περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, Ο Ν. 1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (Φ.Ε.Κ. 191 Α, Το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. Α 114/ ) όπως συμπληρώθηκε, τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα, Το ΠΔ 28/80 (ΦΕΚ 11/Α/ ) περί «Εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» Ο Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α/ ) περί «Διοίκησης, Οργάνωσης και στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», Το ΠΔ 59/2007 (ΦΕΚ 63/Α/ ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» - ΤΘ 0298/2015 Σελ. 7

9 της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, Το ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α / ) περί «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, Την ΚΥΑ Π1/358/ (ΦΕΚ 92/Β/ ) περί «Εξαίρεση προμηθειών που πραγματοποιούνται με ανάδειξη χορηγητών προμηθευτών από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.), Ο Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68/ ) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87 Α 7/6/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Οι διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. Τον Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173) περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με σκοπό την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τη νέα Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, Τον Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/ ) περί «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή των καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», Τον Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204/Α/ ) Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» ειδικά το άρθρο 11 «Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/ ), άρθρο 10 και ισχύει, Το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/ ) περί «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/12, Ν. 4093/12 και Ν. 4127/13, Ρυθμίσεις θεμάτων οφειλών και οφειλομένων εισφορών σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ΑΠΕ, Πρατηρίων Αρτου, Απελευθέρωσης Επαγγελμάτων κ.α. Το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/ ) περί «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Το Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/ ) περί «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,Μεταφορών, Δημοσίων Εργων και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/ ) περί «Ρυθμίσεις για την τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/EC», Τον Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής », Το Ν.4111/ (ΦΕΚ 18/ Α ) περί «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν.4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Εγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας Ελλάδας με τίτλο : «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του ΕΤΧΣ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας Ελλάδας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» - ΤΘ 0298/2015 Σελ. 8

10 Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/ ) περί «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις, Το Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/ ) περί «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις», Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/ ) περί «Μέτρα στήριξης και Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, Οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», Η Υ.Α. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090Β/ ) Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών, Ο Ν.3054/2002 (ΦΕΚ -230/Α/ ) περί «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», Η Απόφ-Δ2/16570/05 (ΦΕΚ -1306/Β/ ) περί «Κανονισμού Αδειών Ασκησης δραστηριότητας πετρελαιοειδών προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3054/2002, Η Απόφ-Δ2/Α/22285/12 (ΦΕΚ -2998/Β/ ) περί Συμπλήρωσης της Υπουργικής Απόφασης Απόφ- Δ2/16570/05 περί ««Κανονισμού Αδειών Ασκησης δραστηριότητας πετρελαιοειδών προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3054/2002», Η Απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου του κράτους 467/2002 (ΦΕΚ 1531Β / ) περί «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου πετρελαίου θέρμανσης», Η Απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου του κράτους 468/2002 (ΦΕΚ 1273Β / ) περί «Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης», Απόφαση 13/85 Α.Χ.Σ. περί δειγματοληψίας του πετρελαίου θέρμανσης (ΦΕΚ 314/Β/1985), Η τροποποήση της Α.Χ.Σ. 340/2000 απόφασης (ΦΕΚ 222Β/ ) περί εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 99/32/ΕΚ του Συμβουλίου της 26 ης Απριλίου 1999, σχετικά με την μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο και για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/12/ΕΟΚ (ΦΕΚ 1388/Β/ ), Η με αριθμό 32 / 2015 από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ περί έγκρισης της μελέτης και όρων διεξαγωγής της παρούσας προμήθειας. Ως ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπράτησης. Επίσης ισχύουν οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προμήθειας αυτής της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Άρθρο 6: Τεύχη διαγωνισμού Συμβατικά τεύχη Τα τεύχη του παρόντος Διαγωνισμού, τα οποία, μετά την υπογραφή της σύμβασης, καθίστανται συμβατικά τεύχη, είναι, κατά σειρά ισχύος, τα ακόλουθα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» - ΤΘ 0298/2015 Σελ. 9

11 6.1 Το Συμβατικό Κείμενο (Σύμβαση) που θα υπογραφεί μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ), σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα Προκήρυξη σχέδιο Σύμβασης (ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 6.2 Η παρούσα Προκήρυξη με τα αναπόσπαστα Παραρτήματα της. Ειδικότερα σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των επί μέρους τμημάτων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως ακολούθως : o Το βασικό κείμενο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ o ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Παράρτημα ΣΤ) o ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ (Παράρτημα Ε ) o ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (Παράρτημα Β ) o ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Παράρτημα Γ ) o ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Παράρτημα Ζ ) o ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Παράρτημα Δ ) o ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Παράρτημα Α ) 6.3 Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. Άρθρο 7: Παραλαβή τευχών Παροχή διευκρινήσεων 7.1 Παραλαβή τευχών του διαγωνισμού Η παρούσα Προκήρυξη και τα τεύχη που την συνοδεύουν ήτοι τα συνημμένα παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, διατίθενται από το Γραφείο Μελετών & εκτέλεσης έργων Τηλεθέρμανσης Κοζάνης, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ όπως ορίζεται στο άρθρο 1.1 της παρούσας Προκήρυξης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: ήτοι από 07:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. έναντι συνολικού αντιτίμου 10 (πλέον του ΦΠΑ) Η παραλαβή θα γίνεται επί αποδείξει αυτοπροσώπως, ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του ενδιαφερομένου ή μέσω εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας. Στην τελευταία περίπτωση παραλαβής της προκήρυξης μέσω εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας, η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της προκήρυξης Η παρούσα Προκήρυξη και τα τεύχη που την συνοδεύουν ήτοι τα συνημμένα παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, διατίθενται επίσης και από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ) Το σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς παραλαμβάνεται κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο του παρόντος άρθρου με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου Τεύχη Δημοπράτησης, Τεχνικές Προδιαγραφές και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν μέχρι και δύο μέρες πριν την κατάθεση των προσφορών, από την ΔΕΥΑΚ, Οδός Μικρού, αριθμός 1 στην Κοζάνη, τηλέφωνο (24610)-51523, τέλεφαξ (24610)-51550, αρμόδιος κος Πανούσης Β., κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από 9:00 έως 13:00 καταβάλλοντας το προαναφερόμενο ποσό έναντι απόδειξης ήτοι μέχρι τις 22/04/2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ. Σε έντυπη ενυπόγραφη μορφή θα δοθεί αποκλειστικά το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Τα τεύχη διακήρυξης μπορούν επίσης να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι ηλεκτρονικά από την επίσημη ιστοσελίδα της επιχείρησης (πλην του ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» - ΤΘ 0298/2015 Σελ. 10

12 ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ το οποίο θα πρέπει να παραλάβουν έντυπα και εμπρόθεσμα από την Υπηρεσία Οι ενδιαφερόμενοι ημεδαποί ή αλλοδαποί από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή από τα κράτη του Ε.Ο.Χ. ή από τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν εντός των χρονικών προθεσμιών και εφόσον εμβάσουν κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία εκτός του προαναφερθέντος ποσού στην παράγραφο και τα έξοδα αποστολής. Σε καμία περίπτωση η υπηρεσία δεν φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη των τευχών στους ενδιαφερόμενους Σε κάθε ενδιαφερόμενο θα χορηγείται μία μόνο προκήρυξη. Οι παραλήπτες της προκήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωστοποιήσουν εγγράφως στην Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της προκήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί κατάλογο με τα πλήρη στοιχεία επωνυμίας και επικοινωνίας των ενδιαφερομένων που παρέλαβαν τα τεύχη από το προαναφερόμενο γραφείο. Στον κατάλογο αυτό σημειώνεται και η σχετική ημερομηνία παραλαβής. 7.2 Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών / διευκρινήσεων Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες/ διευκρινίσεις, μέχρι και δύο (02) ημέρες πριν από την Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών της παρούσας ήτοι μέχρι και τις 22/04/2015 ημέρα Τετάρτη. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν γίνεται δεκτή καμία διευκρίνιση όρου Προκήρυξης ή άλλη επικοινωνία Οι γραπτές απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής του παρόντος Άρθρου, κοινοποιούνται σε όλους τους ενδιαφερομένους που έχουν παραλάβει την Προκήρυξη και πάντως αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. Οι Υποψήφιοι δεν δύνανται να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων για την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινίσεων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) στην διεύθυνση που δίδεται στο Αρθρο 1, παρ. 1, χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους από την υποχρέωση να υποβάλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται παραπάνω. Η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Από την παραλαβή των τευχών του Διαγωνισμού και από την παροχή, κατά τα οριζόμενα στο παρόν Άρθρο, των τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών/ διευκρινίσεων συνάγεται κατά αμάχητο τεκμήριο, ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της φύσης της προμήθειας αυτής και τους όρους της παρούσας προκήρυξης. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» - ΤΘ 0298/2015 Σελ. 11

13 Άρθρο 8: Γλώσσα διαδικασίας 8.1 Ορίζεται ότι Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας του παρόντος διαγωνισμού είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Κάθε έγγραφο ή απόφαση που θα εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή, θα συντάσσεται στην Ελληνική Γλώσσα και μόνον. 8.2 Κάθε συνεννόηση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και των ενδιαφερομένων, των διαγωνιζομένων και του προσωρινού ή οριστικού αναδόχου, καθώς και κάθε προσφυγή ή υπόμνημα των εν λόγω προσώπων που απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή θα υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα. 8.3 Οι ενδιαφερόμενοι, οι διαγωνιζόμενοι και ο προσωρινός ή οριστικός Ανάδοχος είναι υποχρεωμένοι να διευκολύνουν την επικοινωνία των τυχόν αλλοδαπών υπαλλήλων τους με την Αναθέτουσα Αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία κατάλληλων διερμηνέων. 8.4 Όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων και προσφερόντων θα είναι είτε στην Ελληνική γλώσσα είτε θα υποβάλλονται συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση. Σε κάθε περίπτωση η υποβολή των πρωτοτύπων είναι υποχρεωτική. 8.5 Μόνον για τα Τεχνικά Φυλλάδια - για τον εξοπλισμό (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κλπ)- που υποβάλλουν οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι στον φάκελο της Τεχνικής τους Προσφοράς, παρέχεται η δυνατότητα να κατατεθούν στην Αγγλική Γλώσσα, εφόσον δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη Ελληνική Γλώσσα. Άρθρο 9: Τεκμήριο από την συμμετοχή στον διαγωνισμό 9.1 Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε μέλος του -σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης, κοινοπραξίας ή ένωσης έχει λάβει πλήρη γνώση: α) της παρούσας Προκήρυξης και των αναπόσπαστων σ αυτή Τευχών που τη συνοδεύουν, β) της εφαρμοστέας νομοθεσίας, η οποία αναγράφεται στο Άρθρο 5 της παρούσας Προκήρυξης. 9.2 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά επίσης, αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τη νομιμότητα των όρων όλων των Τευχών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» - ΤΘ 0298/2015 Σελ. 12

14 Μέρος Β - Προσόντα συμμετοχής στον διαγωνισμό Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα Διακήρυξη. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί, νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την έκταση του Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν, σε κανένα σημείο, τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων. Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται. Άρθρο 10 : Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 10.1 Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοικτή επί ίσους όρους, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προκύπτουν από την παρούσα και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια Στον Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν αναγνωρισμένοι προμηθευτές καυσίμων οι οποίοι έχουν το δικαίωμα εμπορίας, διακίνησης, πώλησης ή / και μεταπώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων του δημοπρατούμενου είδους (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) και είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία ή σε ένωση, η οποία έχει συσταθεί ή πρόκειται να συσταθεί σε περίπτωση ανάθεσης του Έργου του παρόντος Διαγωνισμού σε αυτήν: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/ Α / 1997) με συναφή στο αντικείμενο εμπορική δραστηριότητα Κοινοπραξίες Συμπράξεις - Ενώσεις μέλη των οποίων είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του παρόντος άρθρου Οι Κοινοπραξίες Συμπράξεις Ενώσεις του παρόντος άρθρου δεν υποχρεούνται να περιβληθούν με ιδιαίτερη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Τα μέλη αυτών των Κοινοπραξιών Συμπράξεων Ενώσεων ευθύνονται, το καθένα, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση κατά την οποία, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος των Κοινοπραξιών Συμπράξεων Ενώσεων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει, κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» - ΤΘ 0298/2015 Σελ. 13

15 προσφοράς, με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη των Κοινοπραξιών Συμπράξεων Ενώσεων και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν Αντικαταστάτη, ο οποίος πρέπει να πληροί τους όρους των τευχών. Η αντικατάσταση αξιολογείται, με την υποβολή σχετικών δικαιολογητικών, από την Επιτροπή Διενέργειας και εγκρίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, αρκεί και ένα μέλος αυτών να ασκεί δραστηριότητες απολύτως συναφείς με το αντικείμενο του παρόντος έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές. Οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποχρεούνται στην Τεχνική και Οικονομική Προσφορά να αναγράψουν απαραιτήτως το μέρος της προμήθειας το οποίο αναλογεί σε κάθε πρόσωπο της ένωσης Τα προαναφερθέντα ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να ασκούν επάγγελμα / δραστηριότητα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο και να είναι εγγεγραμμένα σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους νόμους της χώρας που είναι εγκατάστασης και να διαθέτουν την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία άδεια εμπορίας ή πώλησης. μετάπώλησης ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ευρισκόμενη σε ισχύ κατά τον χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού ως καθορίζεται από την εκάστοτε νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, ενώ τα προαναφερθέντα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στους αντίστοιχους φορείς του κράτους εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει σε ΕΝΑ ΜΟΝΟ διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε αυτοτελώς, είτε ως μέλος Σύμπραξης, Κοινοπραξίας ή Ένωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, αποκλείονται από το διαγωνισμό, τόσο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όσο και όλα τα διαγωνιζόμενα σχήματα στα οποία συμμετέχει το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν ειδική τεχνική, επαγγελματική και οικονομική ικανότητα, σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 12 της παρούσας Προκήρυξης καθώς επίσης να εκπληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 11 περί προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων Στην περίπτωση συνεταιρισμών, αυτοί θα πρέπει επιπροθετα να λειτουργούν νόμιμα στην χώρα εγκατάστασης όπως θα προκύπτει από βεβαίωση της αρμόδιας εποπτεύουσας κατά τόπο αρχής. Άρθρο 11 : Προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων Κάθε διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπο του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα τουλάχιστον από τα μέλη του (αν πρόκειται περί σύμπραξης ή κοινοπραξίας) ένας ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους : 11.1 Αποκλείεται από την συμμετοχή εφόσον εις βάρος του υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: I. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, II. Δωροδοκία όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» - ΤΘ 0298/2015 Σελ. 14

16 III. IV. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10/6/1991 για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 11.2 Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του, 11.3 Εχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του, 11.4 Εχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή, 11.5 Εχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή, 11.6 Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης του όσο και του ελληνικού δικαίου, 11.7 Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης του όσο και του ελληνικού δικαίου, 11.8 Εάν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση, σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης, για ένα από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας,δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημοσίου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις και ο αποκλεισμός τους είναι εν ισχύ, Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, λόγω καταδίκης τους με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή ή λόγω ότι υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο αυτό λαμβάνεται υπόψη μόνο για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρμογή της παρούσας προκήρυξης, ή όταν δεν παράσχει τις πληροφορίες αυτές, Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας ανά περίπτωση Οσοι κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς σύμβασης εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι κατασκευαστές ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» - ΤΘ 0298/2015 Σελ. 15

17 οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος. Αρθρο 12 Ειδική Τεχνική, Επαγγελματική & Οικονομική / Χρηματοπιστωτική Ικανότητα / Επάρκεια 12.1 Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις του ΑΡΘΡΟΥ 11 της παρούσας προκήρυξης, οφείλει να διαθέτει, επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα κατά τα διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο. Η ειδική τεχνική, επαγγελματική και χρηματοπιστωτική ικανότητα αποδεικνύεται: Οι τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες των οικονομικών φορέων, αξιολογούνται και ελέγχονται (Άρθ. 46, Π.Δ. 60/2007) σύμφωνα: Υποβολή καταλόγου των παραδόσεων που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη πενταετια (05 έτη) από τον οποίο να προκύπτει πως ο προσφέροντας έχει εκτελέσει αθροιστικά και με επιτυχία την προμήθεια ποσότητας τουλάχιστον λιτρων του ζητουμένου καυσίμου στον Ευρωπαϊκό χώρο, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Στην περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης, η ανωτέρω προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από μέρος ή το σύνολο των συμμετεχόντων στην Ένωση ή Κοινοπραξία ή Σύμπραξη. Τα προαναφερόμενα στοιχεία αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι Φορέας Δημοσίου, με πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την Αρμόδια Αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα και αναφορά των στοιχείων επαφής για όλες τις περιπτώσεις Ο υποψήφιος, ή σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, αθροιστικά τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας, πρέπει να διαθέτει επαρκές σε πλήθος και εξειδίκευση δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης, εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης του υπό προμήθεια εξοπλισμού, καθώς και η τήρηση του χρονοδιαγράμματος του έργου. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις θα πρέπει να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο (Άρθρο 2) του παρόντος διαγωνισμού και μπορεί είτε να ανήκουν στον ίδιο τον υποψήφιο (υποκαταστήματα) είτε να αποτελούν δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων (υπεργολάβων) με τους οποίους ο υποψήφιος θα συνεργαστεί για την υλοποίηση του Έργου. Αναφορά του τμήματος της Σύμβασης, το οποίο ο Πάροχος Υπηρεσιών προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» - ΤΘ 0298/2015 Σελ. 16

18 Όσον αφορά στα προϊόντα (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) που παρέχονται: Οι προσφέροντες οφείλουν στην προσφορά τους να δηλώσουν με την μορφή ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ την επιχειρηματική μονάδα προέλευσης του ζητουμένου προϊόντος και την θέση εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή νόμιμου εκπροσώπου της επιχειρηματικής μονάδας από την οποία θα τροφοδοτούνται προς την Αναθέτουσα Αρχή, ότι η προμήθεια του ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής ή / και επεξεργασίας του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. (Απόφ /93, Άρθ. 18, παρ. 3). Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ), μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου Το προμηθευόμενο καύσιμο ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ θα πληρεί απόλυτα τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ως ορίζονται στα τεύχη της παρούσας προκήρυξης. Τα βασικά ζητούμενα χαραξτηριστικά του υπό προμήθεια καυσίμου καθώς και τυχόν πρόσθετα εντός αυτού ως επιτρέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις θα πρέπει να αναφέρονται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζομένου προμηθευτή και δεν θα πρέπει να διαφοροποιούνται σε ποσοστό +- 5% τηρώντας τα ελάχιστα όρια. Για το γεγονός αυτό θα παρέχεται η γραπτή εγγύηση του προμηθευτή η οποία θα υποβάλλεται στην υπηρεσία μαζί με την προσφορά του στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς Εάν ο διαγωνιζόμενος είναι Σύμπραξη, Κοινοπραξία ή Ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων, η ειδική τεχνική, επαγγελματική και χρηματοπιστωτική ικανότητα η οποία απαιτείται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορεί να προκύπτει και αθροιστικά από όλα τα μέλη της Σύμπραξης, Κοινοπραξίας ή Ένωσης Οι διαγωνιζόμενοι, για να αποκτήσουν ή να ενισχύσουν την τεχνική και επαγγελματική τους ικανότητα, μπορούν να στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, που δεν μετέχουν στο διαγωνισμό, αλλά έχουν δεσμευθεί ότι θα τις θέσουν στη διάθεση των διαγωνιζομένων για την εκτέλεση της Σύμβασης, χωρίς να χρειάζεται να διατηρούν με αυτούς σχέση συγκεκριμένης νομικής μορφής. Η δέσμευση αυτή αποδεικνύεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του τρίτου, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ή σχετική υπεύθυνη δήλωση, εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο. Το εν λόγω τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 11 της παρούσας προκήρυξης. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» - ΤΘ 0298/2015 Σελ. 17

19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» - ΤΘ 0298/2015 Σελ. 18

20 Μέρος Γ - Αρθρο 13 Αντικείμενο του Διαγωνισμού Αντικείμενο της προμήθειας Το αντικείμενο της παρούσιας προμήθειας περιλαμβάνει: προμήθεια, μεταφορά με ίδια μέσα του Αναδόχου, μεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση ή / και φύλαξη και παράδοση πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του υφιστάμενου λεβητοστασίου αιχμής εφεδρείας της εγκατάστασης τηλεθέρμανσης Κοζάνης. Η παράδοση του καυσίμου θα γίνει στις υφιστάμενες δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμου των εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης Κοζάνης. Ειδικότερα το αντικείμενο της παρούσιας προμήθειας περιλαμβάνειτην προμήθεια των ακόλουθων κατηγοριών καυσίμων: ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΣΗ: Λεβητοστάσιο Αιχμής / Εφεδρείας εγκατάστασης Τηλεθέρμανσης Κοζάνης Περιοχή ΚΑΣΛΑΣ Πόλη ΚΟΖΑΝΗΣ - ΕΛΛΑΔΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Πετρέλαιο Θέρμανσης ΛΙΤΡΟ Οι τεχνικές προδιαγραφές του ζητούμενου καυσίμου ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ θα πληροί απόλυτα τις κρατικές προδιαγραφές των Ελληνικών Διυλιστηρίων και θα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που ορίζει το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους καθώς και τις λοιπές ισχύουσες σήμερα διατάξεις και ειδικότερα: 1. Υ.Α. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090Β/ ) Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών και ειδικότερα η ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ περί «Απαιτήσεις για την διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των συστημάτων μέτρησης ποσότητας υγρών καυσίμων, υγραερίου κίνησης (LPG) και συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG), 2. Απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου του κράτους 467/2002 (ΦΕΚ 1531Β / ) περί «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου πετρελαίου θέρμανσης», 3. Απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου του κράτους 468/2002 (ΦΕΚ 1273Β / ) περί «Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης», Θα γίνει δε σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της παρούσας διακήρυξης. Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται επίσης οι ακόλουθες υποχρεώσεις του προμηθευτή η δαπάνη για τις οποίες είναι ανηγμένη στις τιμές μονάδας των επί μέρους υλικών τστο τιμολόγιο μελέτης της υπηρεσίας : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» - ΤΘ 0298/2015 Σελ. 19

21 1. Την προμήθεια του ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ που ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει εκτελωνισμένο στις εγκαταστάσεις της τηλεθέρμανσης Κοζάνης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης και των συμβατικών τευχών. Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που αφορά φόρους, δασμούς και Ειδικό Φόρο κατανάλωσης οι οποίες βαρύνουν τον Ανάδοχο. 2. Η δαπάνη για τις εργασίες φόρτωσης, μεταφοράς, διακίνησης, μεταφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης και φύλαξης, 3. Η δαπάνη πραγματοποίησης των χημικών αναλύσεων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, 4. Κάθε δαπάνη που αφορά την διασφάλιση της ποιότητας του προμηθευόμενου καυσίμου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τις ευρισκόμενες σε ισχύ διατάξεις, 5. Κάθε δαπάνη που αφορά την τήρηση των μέτρων ασφαλείας κατά την φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, διακίνηση, παράδοση και αποθήκευση του καυσίμου είτε αυτές προκύπτουν από αστυνομικές διατάξεις είτε από την νομοθεσία. Η τήρηση των κανονισμών ασφάλειας αναφέρεται τόσο για το προσωπικό, όσο και για τα μηχανήματα, αυτοκίνητα, βυτία και λοιπό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της προμήθειας, 6. Κάθε δαπάνη που αφορά την ασφάλιση του προϊόντος κατά την φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, διακίνηση έως και το στάδιο της τελικής παράδοσης του προϊόντος, 7. Κάθε δαπάνη που αφορά την έκδοση οινδήποτε εγγράφου ή πιστοποιητικού και απαιτείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, 8. Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την έκδοση των απαιτούμενων εγγυήσεων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης, 9. Κάθε δαπάνη που αφορά την διασφάλιση της διαθεσιμότητας του καυσίμου και τήρησης των όρων παράδοσης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 10. Κάθε δαπάνη που αφορά την εξασφάλιση προστασίας του περιβάλλοντος κατά την στάδια φορτοεκφόρτωσης, μεταφορά, διακίνησης και παράδοσης με την απομάκρυνση κατά τα προηγούμενα στάδια των χημικών καταλοίπων, ελαίου ή ελαιώδους νερού κατά τρόπο ασφαλή και ακίνδυνο αφενός για το προσωπικό και αφετέρου για τις εγκαταστάσεις του Αναδόχου και της επιχείρησης. Στη δαπάνη αυτή περιλαμβάνονται τόσο οι απαιτούμενες διεργασίες καθώς και εργασίες φορτοεκφόρτωσης, αποθήκευσης και μεταφοράς, 11.Τα έξοδα δημοσίευσης του παρόντος διαγωνισμού καθώς και τυχόν επαναλήψεων αυτού. Αναλυτικά το ακριβές είδος και η ποσότητα καθορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (Παράρτημα Β) ενώ η αναλυτική περιγραφή, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά αυτών και λοιπές απαιτήσεις αναφέρονται ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Παράρτημα Δ) και τον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ (Παράρτημα Ε). ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» - ΤΘ 0298/2015 Σελ. 20

22 Αρθρο 14 Προϋπολογισμός της προμήθειας Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ( ,00 ) πλέον ΦΠΑ 23%, Η διαμόρφωση του προϋπολογισμού πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τιμολόγιο μελέτης της παρούσας προκήρυξης. Η προμήθεια προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί κατά 100% από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ: ). Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Τραπεζικά Τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον Οριστικό Ανάδοχο. Ιδιαίτερα τονίζεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/ (ΦΕΚ 204 Α ) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 εδαφ. Β του άρθρου 238 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α ) προβλέπεται η επιβολή κράτησης ύψους 0,10% υπολογιζόμενης επί της αξίας της σύμβασης χωρίς τον ΦΠΑ. Το ποσό αυτό θα παρακρατηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την πρώτη πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και θα κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό αυτής. Κανένα άλλο κόστος πέραν από το αντίτιμο της Σύμβασης δε θα βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση της προμήθειας αυτής για τα μέρη αυτού τα οποία ανατίθενται στον Ανάδοχο. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Διευκρινίζεται ιδιαίτερα ότι ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός και διαμορφώθηκε με βάση τα ιστορικά λειτουργικά δεδομένα της επιχείρησης. Η απορρόφηση των ποσοτήτων στο σύνολο τους δεν είναι δεσμευτική για την Αναθέτουσα Αρχή εφόσον οι πραγματικές ανάγκες αποδειχθούν μικρότερες των αναμενομένων. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο τεύχος συγγραφής υποχρεώσεων και λοιπών τευχών δημοπράτησης της παρούσας προκήρυξης. Αρθρο 15 Χρονοδιάγραμμα Προμήθειας - Συμβατική Διάρκεια 15.1 Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης καθορίζεται σε ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) ΜΗΝΕΣ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης προμήθειας με δυνατότητα παράτασης έως και 3 μήνες σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. Αρθρο 16 Αμοιβή Αναδόχου Τρόπος πληρωμής Το Συμβατικό Τίμημα είναι η συνολική η συνολική αμοιβή που καταβάλλεται στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της προμήθειας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από αυτή και τα συμβατικά τεύχη. Στις τιμές μονάδος της οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου περιλαμβάνονονται ανηγμένα: Την προμήθεια του ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ που ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει εκτελωνισμένο στις εγκαταστάσεις της τηλεθέρμανσης Κοζάνης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης και των συμβατικών τευχών. Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που αφορά φόρους, δασμούς και Ειδικό Φόρο κατανάλωσης οι οποίες βαρύνουν τον Ανάδοχο. Η δαπάνη για τις εργασίες φόρτωσης, μεταφοράς, διακίνησης, μεταφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης και φύλαξης, Η δαπάνη πραγματοποίησης των χημικών αναλύσεων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» - ΤΘ 0298/2015 Σελ. 21

23 Κάθε δαπάνη που αφορά την διασφάλιση της ποιότητας του προμηθευόμενου καυσίμου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τις ευρισκόμενες σε ισχύ διατάξεις, Κάθε δαπάνη που αφορά την τήρηση των μέτρων ασφαλείας κατά την φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, διακίνηση, παράδοση και αποθήκευση του καυσίμου είτε αυτές προκύπτουν από αστυνομικές διατάξεις είτε από την νομοθεσία. Η τήρηση των κανονισμών ασφάλειας αναφέρεται τόσο για το προσωπικό, όσο και για τα μηχανήματα, αυτοκίνητα, βυτία και λοιπό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της προμήθειας, Κάθε δαπάνη που αφορά την ασφάλιση του προϊόντος κατά την φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, διακίνηση έως και το στάδιο της τελικής παράδοσης του προϊόντος, Κάθε δαπάνη που αφορά την έκδοση οινδήποτε εγγράφου ή πιστοποιητικού και απαιτείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την έκδοση των απαιτούμενων εγγυήσεων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης, Κάθε δαπάνη που αφορά την διασφάλιση της διαθεσιμότητας του καυσίμου και τήρησης των όρων παράδοσης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Κάθε δαπάνη που αφορά την εξασφάλιση προστασίας του περιβάλλοντος κατά την στάδια φορτοεκφόρτωσης, μεταφορά, διακίνησης και παράδοσης με την απομάκρυνση κατά τα προηγούμενα στάδια των χημικών καταλοίπων, ελαίου ή ελαιώδους νερού κατά τρόπο ασφαλή και ακίνδυνο αφενός για το προσωπικό και αφετέρου για τις εγκαταστάσεις του Αναδόχου και της επιχείρησης. Στη δαπάνη αυτή περιλαμβάνονται τόσο οι απαιτούμενες διεργασίες καθώς και εργασίες φορτοεκφόρτωσης, αποθήκευσης και μεταφοράς, Τα έξοδα δημοσίευσης του παρόντος διαγωνισμού καθώς και τυχόν επαναλήψεων αυτού. Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου αποτελεί τη Συμβατική του Αμοιβή και ΔΕΝ περιλαμβάνει τον αναλογούντα ΦΠΑ, ο οποίος υπολογίζεται πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις. O διαγωνιζόμενος θα προσφέρει την έκπτωση του σε % με ακρίβεια μέχρι ενός δεκαδικού ψηφίου επί των τιμών μονάδας του παρόντος τιμολογίου. Κριτήριο ανάθεσης είναι το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης % σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41, παρ. 4 καθώς και του άρθρου 42, περ. (α) της παραγράφου 1 του ΕΚΠΟΤΑ. Η αποζημίωση του αναδόχου θα υπολογίζεται κάθε φορά με την εφαρμογή του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης επί της διαμορφούμενης κάθε φορά νόμιμης μέσης τιμής λιανικής πώλησης ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ για το Νομό Κοζάνης όπως θα καταγράφεται την ημέρα της παράδοσης του στο ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ από το Παρατηρίου Τιμών και Τιμοληψιών της Γενικής Δ/νσης Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού αφού προηγουμένως έχει γίνει η αναγωγή της ποσότητας στους 15 ο C σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών συμβατικών τευχών - O Ανάδοχος δεσμεύεται για το αμετάβλητο της οικονομικής προσφοράς του για οποιονδήποτε λόγο. Επίσης δεσμεύεται και για την ακρίβεια των υπολογισμών του βάσει των οποίων θα διαμορφώσει την οικονομική προσφορά του. - Όλα τα χρηματικά ποσά και οι πληρωμές που θα διενεργούνται από την Αναθέτουσα αρχή θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» - ΤΘ 0298/2015 Σελ. 22

24 - Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνονται ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ με βάση τις παραλαμβανόμενες και πιστοποιούμενες κάθε φορά ποσότητες καυσίμου (επιμετρούμενες ως λιτρα στους 15 ο C) που μεταφορτώνονται στις δεξαμενές καυσίμου της ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ για το 100% της αξίας του εκάστοτε εκδιδόμενου παραστατικού αφού αφαιρεθούν οι κατά το νόμο ισχύουσες κρατήσεις και εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής των Πρωτοκόλλων Ποσοτικής και Ποιοτικής παραλαβής που αφορούν το προς πληρωμή παραστατικό από την Επιτροπή Παραλαβής της Υπηρεσίας. Κατά τα λοιπά για την υπερημερία του οφειλέτη (Αναθέτουσα Αρχή) εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4152/13 και ειδικότερα της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Ζ.5. Επισημαίνεται ότι η έκδοση των τιμολογίων πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της έκδοσης του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. - Η τμηματική πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με σχετικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδίδεται μετά την προσκόμιση του σχετικού παραστατικού στην αρμόδια οικονομική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ μαζί με όλα τα σχετικά νόμιμα δικαιολογητικά ως απαιτούνται από τις ισχύουσες διατάξεις και νομοθεσία κατά τον χρόνο εξόφλησης. - Οι τιμές μονάδος των προϊόντων της δημοπρασίας αυτής βάσει των οποίων θα γίνεται η πληρωμή του Αναδόχου είναι οι τιμές μονάδος της προσφοράς αυτού και θα διατηρηθούν σταθερές καθόλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης προμήθειας που θα υπογραφεί. - Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις για τις εισφορές σε όλα τα αρμόδια ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, το φόρο εισοδήματος, εισφορές εργατικής εστίας, τα έξοδα του παρόντος διαγωνισμού τα οποία θα παρακρατηθούν κατά την πληρωμή του πρώτου λογαριασμού, όπως επίσης και με κάθε φόρο που επιβάλλεται επί των τιμολογίων του, εκτός του ΦΠΑ καθώς και οποιεσδήποτε κρατήσεις ή εισφορές προβλέπονται με βάση τις διατάξεις της παρούσας προκήρυξης. - Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει την αναθέτουσα αρχή (ΔΕΥΑΚ). - Στην παρούσα προκήρυξη δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον προμηθευτή. - Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται στα άρθρα 36 και 37 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α καθώς και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Για τις πληρωμές ο Ανάδοχος θα εκδώσει τα αντίστοιχα τιμολόγια σύμφωνα με τους πίνακες (έντυπο) οικονομικής προσφοράς και για τις ποσότητες που κάθε φορά παραλαμβάνονται. - Η συλλογή των προαναφερόμενων δικαιολογητικών βαρύνει εξολοκλήρου τον Ανάδοχο. - Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα προχωρήσει στις πληρωμές του Αναδόχου εάν τα Παραδοτέα του δεν έχουν παραληφθεί επιτυχώς από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Τραπεζικά Τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον Οριστικό Ανάδοχο. Ιδιαίτερα τονίζεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/ (ΦΕΚ 204 Α ) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 εδαφ. Β του άρθρου 238 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α ) προβλέπεται η επιβολή κράτησης ύψους 0,10% υπολογιζόμενης επί της αξίας της σύμβασης χωρίς τον ΦΠΑ. Το ποσό αυτό θα παρακρατηθεί από την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» - ΤΘ 0298/2015 Σελ. 23

25 Αναθέτουσα Αρχή κατά την πρώτη πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και θα κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό αυτής. a. Κανένα άλλο κόστος πέραν από το αντίτιμο της Σύμβασης δε θα βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου για τα μέρη αυτού τα οποία ανατίθενται στον Ανάδοχο. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. b. Αυξομειώσεις συμβατικών θα μεταβάλλουν το συμβατικό τίμημα με βάση τις τιμές μονάδας της οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου. c. Διευκρινίζεται ότι οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης στον ελληνικό τύπο, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβληθούν σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που θα κηρυχθεί Ανάδοχος. d. Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και συνεπώς, στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης έξοδα, όπως προσδιορίζονται στην παρούσα προκήρυξη και τα παραρτήματα της και ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέροθηκαν ανωτέρω. Ολες οι προαναφερόμενες δαπάνες θα συμπεριληφθούν στο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης από τον προμηθευτή, στο οποίο θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο έξοδο που θα προκύπτει κατά την εκτέλεση της προμήθειας του καυσίμου και καμμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον προμηθευτή, για επί πλέον καταβολή αποζημίωσης σε αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης, σε όλη την διάρκεια της σύμβασης, παραιτούμενος ρητώς κάθε αξιώσεως περί αναπροσαρμογής από κάθε λόγο και αιτία ακόμη και από το άρθρο 388 του Α.Κ. Η παραλαβή των υλικών, προσωρινή ή οριστική λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθρου 32 περί «Παραλαβής εξοπλισμού και απόρριψης υλικών» της παρούσας προκήρυξης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» - ΤΘ 0298/2015 Σελ. 24

26 Μέρος Δ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Αρθρο 17 Τόπος, τρόπος και χρόνος υποβολής προσφοράς 17.1 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών των Ενδιαφερομένων, ορίζεται η 24 η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, επί της οδού Ιωάννου Μικρού 1, ΚΟΖΑΝΗ , 2ος όροφος, Γραφείο Προέδρου. Ως ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού ορίζεται η 09:30 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παραδώσουν οι ίδιοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους τις σφραγισμένες προσφορές (ενιαίος κλειστός φάκελος ή συσκευασία) το αργότερο μέχρι την προαναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού Οσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό της παρούσας προκηρυξης θα πρέπει να καταθέσουν τις έγγραφες προσφορές τους μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο Σε περίπτωση ιδιόχειρης κατάθεσης του φακέλου προσφοράς, αυτός κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως από τον ή τους προμηθευτές (σε περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών), είτε από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η κατάθεση τους γίνεται με την επίδειξη δημοσίου εγγράφου ταυτοπροσωπίας (Διαβατήριο, Αστυνομική ταυτότητα κ.λ.π.) Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η κοινή εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων / Διαγωνιζομένων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή με ευθύνη του προσφέροντος με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη από το Γραφείο Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες χωρίς να αποσφραγισθούν Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμμία ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων και δεν υποχρεώνεται να παραλάβει οποιονδήποτε φάκελο ή έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα ή άλλη υπηρεσία ακόμη και αν ειδοποιηθεί έγκαιρα Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη και αποκλείονται από τον διαγωνισμό Προσφορές που περιέχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του Διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Αρθρο 18 Περιεχόμενο Φακέλου προσφοράς 18.1 Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές, υποβάλλονται, μέσα σε ΕΝΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ (1) κυρίως φάκελο ή αν απαιτείται λόγω όγκου κιβώτιο. Εάν ο όγκος της προσφοράς (π.χ. τεχνικά στοιχεία), δεν επιτρέπει τη συσκευασία σε ένα φάκελο ή κιβώτιο τότε η προσφορά υποβάλλεται σε κατάλληλης μορφής ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» - ΤΘ 0298/2015 Σελ. 25

27 συσκευασίες, αναλόγως του όγκου, και υποχρεωτικά, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, θα αναγράφονται σε όλες τις συσκευασίες τα οριζόμενα του παρόντος Η προσφορά υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα (που θα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο-κιβώτιο ως ανωτέρω), σύμφωνα με τα οριζόμενα του παρόντος. Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", το δεύτερο την ένδειξη "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ", το δε "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας του με το δεύτερο "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ". Κάθε σελίδα του πρωτοτύπου πρέπει να μονογράφεται από τον προσφέροντα και να αναγράφεται ευκρινώς σε αυτή η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές απορρίπτονται ως απαράδεκτες Οι προσφορές θα είναι έγγραφες στην Ελληνική και μόνο γλώσσα εκτός αν σε άρθρα της παρούσας προκήρυξης ορίζεται διαφορετικά Εξωτερικά στον κυρίως φάκελο (ή κιβώτιο) κάθε προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαί γράμματα, Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί την προμήθεια, Ο αριθμός αναφοράς της διακήρυξης, Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, Τα στοιχεία του Αποστολέα / Διαγωνιζομένου με ορισμό υπευθύνου επικοινωνίας, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση (εφόσον υφίσταται) Ενδεικτικά, παρατίθεται πρωτότυπο εξωτερικής όψης του κυρίως φακέλου / κιβωρίου προσφοράς : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» - ΤΘ 0298/2015 Σελ. 26

28 Συμπληρώνονται τα στοιχεία του προσφέροντος: Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου συνεταιρισμού, ένωσης ή κοινοπραξίας Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ : ΤΘ 0298/2015 Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού : 15 / 04 / 2015 (ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το Πρωτόκολλο) 27

29 18.7 Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα : Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής της παρούσας προκήρυξης, με τον τρόπο που αυτά ζητούνται, κατάλληλα δεμένα σε τόμο φάκελο πλαστικό ή χάρτινο ή σε άλλη παρόμοια μορφή, έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα απώλειας τους, (ένα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) με το πρωτότυπο να είναι επικρατέστερο του αντιγράφου σε περίπτωση ασυμφωνίας, (ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ) Ένα καλά σφραγισμένο υποφάκελο που θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του Διαγωνιζομένου ήτοι το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ένα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) με το πρωτότυπο να είναι επικρατέστερο του αντιγράφου σε περίπτωση ασυμφωνίας, 18.8 Οι επί μέρους ως άνω προαναφερόμενοι φάκελοι θα φέρουν πέραν από τις ενδείξεις του Κυρίως Φακέλου, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 18.6 του παρόντος άρθρου, τις ενδείξεις ΤΥΠΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ αντίστοιχα Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα. Η δε Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις οι οποίες καθιστούν αυτή ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν Για την επικοινωνία της Υπηρεσίας με τους ενδιαφερομένους οι διαγωνιζόμενοι με δήλωσή τους θα δώσουν πλήρη στοιχεία του υπεύθυνου, με τον οποίο η Υπηρεσία μπορεί να έλθει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση σε επαφή. Αρθρο 19 - Χρόνος ισχύος προσφορών Κάθε προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλει για διάστημα τουλάχιστον 120 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ως άνω προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως και πριν από την λήξη της, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα έως και 180 ημέρες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται με τη επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 5 και άρθρου 23 παρ. 2 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Αρθρο 20 - Εναλλακτικές, Τμηματικές προσφορές και Αντιπροσφορές ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ και δεν γίνονται δεκτές η υποβολή εναλλακτικών προσφορών, αντιπροσφορών ή τμηματικών προσφορών που περιλαμβάνουν επί μέρους μόνο άρθα του τιμολογίου ή μέρος των απαιτούμενων προϋπολογιζόμενων ποσοτήτων. Η προσφορά θα πρέπει να υποβάλλεται για το σύνολο 28

30 ποσοστήτων και ειδών των ζητούμενων προϊόντων. Η προαναφερόμενη υποχρέωση αποτελεί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ για τους ενδιαφερόμενους. Σε περίπτωση μη τήρησης της η προσφορά θα κρίνεται ως απαράδεκτη και δεν θα αξιολογείται αποτελώντας λόγω αποκλεισμού του / των διαγωνιζομένων. Αρθρο 21 Εγγυήσεις 21.1 Εγγύηση συμμετοχής στον Διαγωνισμό Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σε πρωτότυπο της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το ποσοστό 2% του συνολικού προϋπολογισμού της προμήθειας (με το Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι ,00 ευρώ και κατατίθεται με εγγυητική επιστολή από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) που έχουν υπογράψει ευρωπαϊκές συμφωνίες ή Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει : Την ημερομηνία έκδοσης, Τον εκδότη Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, Τον αριθμό της εγγύησης, Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, Τον αριθμό αναφοράς της διακήρυξης συμπεριλαμβανομένου του αντικειμένου αυτής και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, Την ημερομηνία λήξης της ισχύος εγγύησης η οποία θα είναι ένας (1) μήνας τουλάχιστο μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς όπως ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη, Τους όρους ότι : Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαρέσεως και διζήσεως, Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ που διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση, Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου, Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ που διενεργεί τον διαγωνισμό με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς. Σε περίπτωση που συντρέχουν περιπτώσεις κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά τον χρόνο της εκποίησης τους. Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων του ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» - ΤΘ 0298/2015 Σελ. 29

31 Δημοσίου γίνεται με παραλαβή τούτων από τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες μετά τον χρόνο λήξης της προσφοράς (δηλαδή 150 ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού), και επιστρέφεται σ αυτόν μεν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, στους δε λοιπούς υποψηφίους μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους προσφέροντες, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει εμπρόθεσμα Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Προσφορές χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη Εγγύηση καλής εκτέλεσης Ο προμηθευτής στον μοποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5 % επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 2 (α) του ΕΚΠΟΤΑ Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται πρό ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει : Την ημερομηνία έκδοσης, Τον εκδότη, Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, Τον αριθμό της εγγύησης, Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, Την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, Τον αριθμό αναφοράς της σχετικής σύμβασης και το αντικείμενο προμήθειας, Τους όρους ότι : Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέως και διζήσεως, Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ που θα συνάψει την σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαιτησης, μέσα σε (3) τρεις ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση του, Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου Ότι ο εκδότης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ που διενεργεί τον διαγωνισμό με την προϋπόθεση το αίτημα αυτό να υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης Το προς υλοποίηση αντικείμενο, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» - ΤΘ 0298/2015 Σελ. 30

32 Την ημερομηνία ληξης της ισχύος εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε 26 ΜΗΝΕΣ ήτοι δύο (2) μήνες μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των προϊόντων με δυνατότητα παράτασης ισχύος έως και 3 μήνες εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή ασκήσει το δικαίωμα της προαίρεησης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου Πρόσθετοι όροι Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος μέλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα Έντοκα γραμμάτια Δημοσίου. Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά το χρόνο της εκποίησής τους. Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου γίνεται με παραλαβή τούτων από τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής Στην περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει κατά την υπογραφή της Σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ή να εκπληρώσει προσηκόντως οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου μετά την έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής. Αρθρο 22 Δικαιολογητικά Συμμετοχής Ο επιμέρους φάκελος των τυπικών δικαιολογητικών επιβάλλεται να περιέχει τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά, σε ένα (01) πρωτότυπο και ένα (01) αντίγραφο, τα οποία θα φέρουν συνεχή αρίθμηση. Το Πρωτότυπο θα είναι επικρατέστερο του άλλου Αντιτύπου, σε περίπτωση ασυμφωνίας: (Α) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 22.1 Αίτηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (με τη μορφή επιστολής) προς την Αναθέτουσα Αρχή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» - ΤΘ 0298/2015 Σελ. 31

33 υποβάλλουν την προσφορά ή η Σύμπραξη, η Κοινοπραξία ή η Ένωση η οποία υποβάλλει την προσφορά, καθώς και τα μέλη αυτής της Σύμπραξης, της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Σύμπραξη, Κοινοπραξία ή Ένωση θα δηλώνονται, επίσης, τα ποσοστά συμμετοχής και το είδος των υπηρεσιών ή το μέρος αυτών που αντιστοιχεί σε κάθε μέλος, καθώς και ο κοινός νόμιμος εκπρόσωπος της Σύμπραξης, της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης. Επίσης, στην αίτηση συμμετοχής πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράς. Η αίτηση συμμετοχής θα υπογράφεται: για φυσικά πρόσωπα, είτε από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο, είτε, εάν αυτό συμμετέχει στο διαγωνισμό μέσω αντιπροσώπου, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού. Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή, ανεξαρτήτως από το ποιος την υπογράφει. Σε περίπτωση δε υπογραφής της αίτησης συμμετοχής από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του διαγωνιζόμενου, απαιτείται και η υποβολή ειδικής εξουσιοδότησης η οποία θα φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή για νομικά πρόσωπα, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά. Για τον έλεγχο της νομιμοποίησής του, απαιτείται η υποβολή με την προσφορά: α) του καταστατικού του νομικού προσώπου, οι τροποποιήσεις αυτού και η τυχόν τελευταία κωδικοποίησή του, βεβαίωση της αρμόδιας αρχής αναφορικά με το ότι δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω το εν λόγω καταστατικό και βεβαίωση μη λύσης του νομικού προσώπου και β) της σχετικής απόφασης/ πρακτικού του αρμοδίου, κατά το καταστατικό, οργάνου του νομικού προσώπου με την οποία αποφασίζεται η συμμετοχή του νομικού προσώπου στον διαγωνισμό και εξουσιοδοτείται ο νόμιμος εκπρόσωπός του να προβεί προς τούτο σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για Κοινοπραξίες, από τον κοινό εκπρόσωπο της Κοινοπραξίας, σύμφωνα με το κοινοπρακτικό καταστατικό. Για την νομιμοποίηση του ως άνω κοινού εκπροσώπου απαιτείται η υποβολή με την προσφορά του κοινοπρακτικού καταστατικού. Εάν η Κοινοπραξία δεν έχει ακόμα συσταθεί, στην περίπτωση αυτή, για την νομιμοποίηση του ως άνω εκπροσώπου απαιτείται η υποβολή με την προσφορά των σχετικών εξουσιοδοτήσεων των μελών της Κοινοπραξίας, οι οποίες θα φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή. Για την υπογραφή των εν λόγω εξουσιοδοτήσεων εφαρμόζονται, αναλόγως, οι παράγραφοι και του παρόντος άρθρου, με την υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται σε αυτές σε περίπτωση Σύμπραξης ή Ένωσης ή Κοινοπραξίας φυσικών ή νομικών προσώπων, η αίτηση συμμετοχής υπογράφεται από κάθε μέλος της Σύμπραξης ή Ένωσης ή Κοινοπραξίας, εφαρμοζόμενες αναλόγως, οι παράγραφοι και του παρόντος Άρθρου, με την υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται σε αυτές, ή από κοινό εκπρόσωπο, εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία συνυποβάλλεται με την προσφορά Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της παρούσας προκήρυξης. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» - ΤΘ 0298/2015 Σελ. 32

34 22.3 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, η οποία θα φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή. Η Υπεύθυνη Δήλωση γίνεται από τα πρόσωπα που υπογράφουν την Αίτηση Συμμετοχής, δυνάμει του Άρθρου της παρούσης και στην οποία: α) θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού, ο τίτλος και ο αριθμός Διακήρυξης, καθώς και τα στοιχεία της παρούσας Προκήρυξης, β) θα δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους: - Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης, - Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1, του Άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, και για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. Σε περίπτωση νομικού προσώπου πρέπει να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα οι διαχειριστές τους, στις περιπτώσεις των εταιριών περιορισμένης ευθύνης και των προσωπικών εταιριών (ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εταιρίας) ή ο πρόεδρός τους, καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος τους, στις περιπτώσεις των ανώνυμων εταιριών. - Δεν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. - Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. - Είναι εγγεγραμμένοι στο συγκεκριμένο οικείο Επιμελητήριο. Κατά τη δήλωση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται η ακριβής επωνυμία του συγκεκριμένου οικείου Επιμελητηρίου στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι. - Σε περίπτωση νομικών προσώπων, ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). - Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα. γ) θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ -, σύμφωνα με το Άρθρο 28 της παρούσας Προκήρυξης, δ) θα δηλώνεται ότι η προσφορά συνετάγη, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά τους είναι ακριβή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» - ΤΘ 0298/2015 Σελ. 33

35 ε) θα δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισμού, και 22.4 Τα έγγραφα εκπροσώπησης, εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στον Διαγωνισμό μέσω αντιπροσώπου τους. Προσφορά που κατατίθεται από εκπρόσωπο του προμηθευτή χωρίς να συνοδεύεται από νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης θεωρείται απαράδεκτη (Γνωμοδότηση ΝΣΚ 521/96) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας ότι ο διαγωνιζόμενος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σε ότι αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους κλάδους ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης του όσο και του ελληνικού δικαίου Βεβαίωση εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων του ως προς τα επαγγελματικά μητρώα και φορείς στους οποίους οφείλει να είναι εγγεγραμμένος ή αρνητική ΥΠΕΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ εάν δεν υφίσταται τέτοια υποχρέωση του Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, από την αρμόδια αρχή του κράτους καταγωγής του διαγωνιζομένου, για την περίπτωση της παρ Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα υποβάλλουν αποδεικτικό της αρμόδιας ΔΟΥ σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρημένο είτε από την εκδούσα αρχή είτε από την αναθέτουσα αρχή. Οι αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν ισοδύναμα έγγραφα ή υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα εφόσον συντρέχει η περίπτωση αυτή.. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας ΔΟΥ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω Τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας. Προκειμένου για Νομικά Πρόσωπα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ και ΕΕ) και για συνεταιρισμούς, βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργούν νόμιμα, καθώς και πρακτικό Δ.Σ. ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο καθώς και πρακτικό Δ.Σ. ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο, εφόσον αυτό δεν προκύπτει από τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα και απόφαση του αρμόδιου, κατά το καταστατικό, οργάνου του Υποψηφίου, περί συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό Σε περίπτωση κατά την οποία, Διαγωνιζόμενος στηρίζεται στις δυνατότητες άλλου τρίτου οικονομικού φορέα, προκειμένου να αποκτήσει ή να ενισχύσει την τεχνική ικανότητά του, κατά το Άρθρο 12 της παρούσας Προκήρυξης, θα πρέπει να υποβάλλονται, επίσης, απόφαση του αρμοδίου οργάνου του τρίτου οικονομικού φορέα, σε περίπτωση νομικού προσώπου ή υπεύθυνη δήλωση, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, κατά την έννοια του Άρθρου 12 της παρούσας Προκήρυξης, περί ανάληψης δέσμευσης για την εκτέλεση του συνόλου ή τμήματος της προμήθειας υπέρ του προσφέροντος για τον οποίο την εκδίδει.. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» - ΤΘ 0298/2015 Σελ. 34

36 22.10 Υπεύθυνη Δήλωση για το υπό Προμήθεια Προϊόν: Θα δηλώνεται η επιχειρηματική μονάδα προέλευσης του ζητουμένου προϊόντος και την θέση εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή νόμιμου εκπροσώπου της επιχειρηματικής μονάδας από την οποία θα τροφοδοτούνται προς την Αναθέτουσα Αρχή, ότι η προμήθεια του ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής ή / και επεξεργασίας του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. (Απόφ /93, Άρθ. 18, παρ Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ή δέσμευση τήρησης του χρονοδιαγράμματος και της ικανότητας ανταπόκρισης στις ενδιάμεσες τμηματικές παραδόσεις σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει και στην οποία θα δηλώνονται : Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας στην επιχείρηση του, Εάν έχει υποβληθεί στον προμηθευτή η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με βάση αμετάκλητηση απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο αυτόι λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο γιοα το συγεκκριμένο χρονικό διάστημα, Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι δεν απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς σύμβασης εργασίας Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν υποβάλλει ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης και έχουν υποβάλλει όλες τις πληροφίες που ζητούνται με αυτή. (Β) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ή / και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μεμονωμένα αλλά και για κάθε μέλος της ένωσης, σύμπραξης ή κοινοπραξίας Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού σε συναφές με το δημοπρατούμενο αντικείμενο δραστηριότητας, Αδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης μεμονωμένα αλλά και για κάθε μέλος της ένωσης, σύμπραξης ή κοινοπραξίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες της χώρας εγκατάστασης ευρισκόμενης σε ισχύ κατά τον χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού, Αδεια εμπορίας ή πώλησης ή μεταπώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων μεμονωμένα αλλά και για κάθε μέλος της ένωσης, σύμπραξης ή κοινοπραξίας και ειδικότερα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ως καθορίζεται στο θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε με το Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» - ΤΘ 0298/2015 Σελ. 35

37 230 Α ) όπως τροποποιήκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τον χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού, ευρισκόμενης σε ισχύ κατά τον χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού, Υποβολή καταλόγου Υποβολή των παραδόσεων που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη πενταετια (05 έτη) από τον οποίο να προκύπτει πως ο προσφέροντας έχει εκτελέσει αθροιστικά και με επιτυχία την προμήθεια ποσότητας τουλάχιστον λιτρων του ζητουμένου καυσίμου στον Ευρωπαϊκό χώρο, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Στην περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης, η ανωτέρω προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από μέρος ή το σύνολο των συμμετεχόντων στην Ένωση ή Κοινοπραξία ή Σύμπραξη. Τα προαναφερόμενα στοιχεία αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι Φορέας Δημοσίου, με πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την Αρμόδια Αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα και αναφορά των στοιχείων επαφής για όλες τις περιπτώσεις Στην περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης, η ανωτέρω προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από μέρος ή το σύνολο των συμμετεχόντων στην Ένωση ή Κοινοπραξία ή Σύμπραξη. Τα προαναφερόμενα στοιχεία αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι Φορέας Δημοσίου, με πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την Αρμόδια Αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα. Στον κατάλογο των παραδόσεων θα πρέπει επί πλέον να αναγράφονται τα παραδοθέντα υλικά, οι ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες υποχρεωτικής παράδισης και τελικής παράδοσης καθώς και οι παραλήπτες καθώς και η διάρκεια της περιόδου εφαρμογής. Κατάσταση του δικτύου εταιρειών που πληροί τις προϋποθέσεις για τα κριτήρια τεχνικής/ επαγγελματικής ικανότητας που προαναφέρθηκαν εφόσον ο υποψήφιος επικαλείται δάνεια τεχνική ή επαγγελματική ικανότητα, με συμπληρωμένες όλες τις ενδείξεις που απαιτούνται για τη διαπίστωση της επάρκειάς τους, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα: (1) Είδος και χρονική διάρκεια, (2) Πλήθος και εξειδίκευση στελεχών, (3) Τεχνικά μέσα που θα διατεθούν για την υλοποίηση της προμήθειας, (4) Υποκατάστημα, υπεργολάβος κλπ, (5) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο συμβάλλει στην τεκμηρίωση της τεχνικής / επαγγελματικής ικανότητας και ειδικότερα για τον τοπικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» - ΤΘ 0298/2015 Σελ. 36

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 906 Θεσσαλονίκη, 08.04.2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - 1 - Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας -Ανακύκλωσης Για την με προϋπολογισμό : 49.500 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου κίνησης -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ν. ΔΡΑΜΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση : Διοικητήριο Ταχυδρομικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΚΟΖΑΝΗ 24-08-2016 2 ο ΧΛΜ.ΚΟΖΑΝΗΣ-ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 22594 50100 ΚΟΖΑΝΗ Τηλ.: 2461051500 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ FAX: 2461051550 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 8 Ιανουαρίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7562 (229) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Κωνσταντία Μαρκουλάκη Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41750 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια πετρελαίου για τη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων και των σχολείων για ένα (1) έτος. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 24.7.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ.4532 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583698 2015-02-18

15PROC002583698 2015-02-18 Διεύθυνση Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Σ.ΚΟΣΜΑ Τηλ. 26513 61310/ 61352 ΦΑΞ 26510-74441 Email: skosma@ioannina.gr 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βόλος, 28 Ιανουαρίου 2015. Αριθμ. Πρωτ. 1937

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βόλος, 28 Ιανουαρίου 2015. Αριθμ. Πρωτ. 1937 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βόλος, 28 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση : Θρακών 20 Ταχ. Κώδικας: 38 333 Βόλος Πληροφορίες : Παναγοπούλου Ελ. Τηλέφωνο : 24210-36925 FAX : 24210-37818

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ. διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ. διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΞΨ-ΓΙ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 16/09/2013 Αρ. πρωτ. 38282 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών:

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών: ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. : 1946 Θεσσαλονίκη, 23.08.2016 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ 1: ΕΝΤΥΠΟ 2: ΕΝΤΥΠΟ 3: ΕΝΤΥΠΟ 4: ΕΝΤΥΠΟ 5: ΕΝΤΥΠΟ 6: ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003472560 2015-12-10

15PROC003472560 2015-12-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 10.12.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 7405 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 10/2015 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α' ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρμόδιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20 Ταχ. Κώδικας: 15238 Πάτημα Χαλανδρίου Τηλέφωνο: 210 6017054,210 6017056 Φαξ: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α.Ε. Τσόχα 5, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΗΛ:210 87 01 600 ΤΟΠΟΣ : Γ.Ν. Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIΛHΨH ΔIAKHPYΞHΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY (2/2012)

ΠEPIΛHΨH ΔIAKHPYΞHΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY (2/2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61 Αθήνα 29-6-2012 Τ.Κ. 111 44 Αθήνα Yπεύθυνοι: Ι. Παπαδοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τον καθαρισμό συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 15/05/2012 Αρ. πρωτ. : 1171 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια υδρομέτρων Αρ. Τεχνικής έκθεσης : 06/2012 Προϋπολογισμός :

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003137846 2015-10-08

15PROC003137846 2015-10-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 8.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5665 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13/1/2017 Αρ. Πρωτ.32. Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την υλοποίηση της ενέργειας ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την:

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Α Ι Γ Α Λ Ε Ω Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ 3/2014 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Καθαρισμός ρεμάτων και μεταφορά φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Δ.Ε. Κασσάνδρας CPV 90511100-3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Εναπόθεση σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης και αξιοποίησης προιόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 149/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 149/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ν-Α ΛΕΣΒΟΥ Πληροφορίες: Γρηγόριος Κυριάκης e-mail: gregkyrs@gmail.com Τηλ: +3022510-55637 fax: +3022510-27090 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα