ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΠΑΝΤIΚΩΝ 3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΖΗΝΩΝ 02/2012 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 09:00 15/01/2013 ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα Έγγραφα Διαγωνισμού διατίθενται ΔΩΡΕΑΝ μέσω της ιστοσελίδας (www.zinonasbuses.com) και από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/home.do) καθώς και σε έντυπη μορφή από το Λογιστήριο της εταιρείας ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ με την καταβολή του ποσού των 40,00, περιλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. ΛΑΡΝΑΚΑ 16/11/2012

2 2

3 3 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: ΖΗΝΩΝ 02/2012 Aρ. Τηλ. : /11/2012 Aρ. Φαξ.: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η εταιρεία ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ προκηρύσσει τον πιο πάνω διαγωνισμό προσφορών, με βάση τις διατάξεις του ισχύοντος εσωτερικού δικαίου που διέπει τη σύναψη και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων, και ζητά από Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς που πληρούν τους όρους των Εγγράφων Διαγωνισμού να υποβάλουν Προσφορά. 2.Σκοπός του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή του Προσφέροντος στον οποίο θα ανατεθεί, με απόφαση του συμβουλιου προσφορων της εταιρειας ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ, η πραγματοποίηση της προμηθείας των απαιτούμενων προϊόντων, που αποτελούνται από συγκεκριμένα ειδή καύσιμου, τα οποία αποσκοπούν στην κάλυψη κοινών αναγκών της εταιρειας ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ. 3.Οι Απαιτούμενες Προμήθειες, δηλαδή το σύνολο των επιμέρους ειδών των προς προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ που περιγράφονται στον Κατάλογο του Παραρτήματος ΙΙ των Εγγράφων Διαγωνισμού και τα οποία είδη έχουν ταξινομηθεί σε τέσσερις ξεχωριστές κατηγορίες, δεν είναι διαιρετέες. Αυτό σημαίνει ότι κάθε Προσφέρων δεν δικαιούται να υποβάλει Προσφορά για μία ή περισσοτέρων της μίας από τις εν λόγω (4) κατηγορίες, στις οποίες έχουν ενταχθεί συγκεκριμένα ως προς το είδος Υλικά (καύσιμα). 4.Αντικείμενο της Σύμβασης που θα συναφθεί με βάση την Απόφαση Ανάθεσης των αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου διαγωνισμού, είναι η αγορά των Συμβατικών Προϊόντων σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο ανάλογο μέρος της Συμφωνίας με όρο παράδοσης των παραγγελμένων υλικών από σταθμούς εξυπηρέτησης (πρατήρια). 5.Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες νομικών ή φυσικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την ΕΕ ή με την Κυπριακή Δημοκρατία και διεξάγουν βιομηχανική και/ή εμπορική επιχείρηση που είναι σχετική με το αντικείμενο της σύμβασης και ασχολούνται και με την διάθεση στην επιτόπια αγορά, μέσο ικανοποιητικού αριθμού σταθμών και με την χρήση ηλεκτρονικών καρτών ή αυτοματοποιημένου συστήματος τροφοδοσίας (δακτυλίδι),υλικών που είναι όμοια με αυτά της εν λόγο κατηγορίας των απαιτούμενων προϊόντων. 6.Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να επιθεωρήσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού, τα οποία είναι καταχωρημένα στον Πίνακα με τον τίτλο «Διαγωνισμοί» της ιστοσελίδας της εταιρειας ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ (www.zinonasbuses.com) είτε από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων: https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/home.do Μπορούν, επίσης, να τα εξασφαλίσουν είτε μέσω των δύο αυτών ιστοσελίδων ΔΩΡΕΑΝ είτε σε έντυπη μορφή από το Λογιστήριο της εταιρειας ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ, από τις 16/11/2012, με την καταβολή του ποσού 40,00, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο πληρωτέος Φ.Π.Α. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται. Διευκρινίζεται ότι δεν είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς να προμηθευτούν τα Έγγραφα Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή και να πληρώσουν το αντίτιμο των 40,00, για να αποκτήσουν το δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό. 7.Οι Προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με τις οδηγίες, τους όρους και τη διαδικασία που περιγράφονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού και κατατίθενται στο Κιβώτιο Προσφορών της εταιρειας ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ, πριν ή κατά την τελευταία ημέρα υποβολής Προσφορών, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΛΕΦ. Φανερωμένης 120 IMPERIAL TOWER ΔΙΑΜ Λάρνακα. Όλες οι Προσφορές συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, από τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία που ορίζονται στους όρους 9.3.1, και του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού και αναφέρονται συνοπτικά στο Έντυπο 12, που βρίσκεται στο Προσάρτημα των εν λόγω Εγγράφων. 8.Η τελευταία ημέρα υποβολής των Προσφορών στον καθορισμένο τόπο, είναι στις, 09:00, 31/12/2012. Προσφορές που θα φθάσουν στον καθορισμένο τόπο μετά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα, δεν θα ληφθούν υπόψη. 9.Για περισσότερες πληροφορίες και/ή οποιεσδήποτε διευκρινίσεις οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της εταιρειας ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ στο τηλέφωνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 10. Αρμόδιος Λειτουργός κος Ευαγγέλου Αντρέας 11.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΡΟΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΟΤΙ ΑΥΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ -12- ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

4 4

5 5 Πίνακας Περιεχομένων Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΕΣ 1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 7 3 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 39 4 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 51 5 ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 75 6 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 83

6 6

7 ΜΕΡΟΣ Α: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 7

8 8

9 9 ΜΕΡΟΣ Α: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Πίνακας Περιεχομένων ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΕΡΟΣ Α: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ισχύουσα Νομοθεσία Αντικείμενο της σκοπούμενης Σύμβασης Γενικές Αρχές Προστασία Οικονομικών Φορέων 20 4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κυριότητα και Χρήση των Εγγράφων Διαγωνισμού Περιεχόμενα Εγγράφων Διαγωνισμού Λήψη Εγγράφων Διαγωνισμού 22 5 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διευκρινίσεις από τον Αναθέτοντα Φορέα Έγγραφη Υποβολή Ερωτήσεων από τους Ενδιαφερόμενους 22 6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 23 7 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 24 8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κυριότητα Εμπιστευτικότητα Χρόνος Ισχύος Εναλλακτικές Προσφορές Υποβολή Προσφοράς για μέρος των απαιτούμενων προϊόντων 25 9 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Χρόνος και Τρόπος Υποβολής της προσφοράς Τρόπος Σύνταξης της προσφοράς Περιεχόμενα Ενιαίου Φακέλου 28

10 Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά Οικονομική Προσφορά ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αποσφράγιση Προσφορών Έλεγχος Δικαιώματος και Προϋποθέσεων Συμμετοχής Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών Διευκρινίσεις Προσφορών Ολοκλήρωση Αξιολόγησης ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανάθεση Σύμβασης Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού Ακύρωση Διαγωνισμού Κατάρτιση και Υπογραφή Συμφωνίας Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης 37

11 11 ΜΕΡΟΣ Α: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 1.ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: ΑΝΑΔΟΧΟΣ Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί με απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου και θα συνάψει Σύμβαση με τον Αναθέτων Φορέα, σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τη διαδικασία που περιγράφονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού. ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ (ΖΗΝΩΝ) που εδρεύει στην Λάρνακα στην διεύθυνση Λεωφ. Φανερωμένης, 120 IMPERIAL TOWER Διαμ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το αντικείμενο της Σύμβασης θα είναι η σταδιακη αγορά: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΠΑΝΤΚΩΝ 3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η επιλογή του Προσφέροντος, με την εφαρμογή των καθορισμένων διαδικασιών, στον οποίο θα ανατεθεί η πραγματοποίηση της προμήθειας των Απαιτούμενων Προϊόντων που θα ορίζονται στη Συμφωνία. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η απόφαση που εκδίδει το κατά περίπτωση Αρμόδιο Όργανο, με την οποία εγκρίνεται η ανάθεση των αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου διαγωνισμού. ΑΡΜΟΔΙΟ ΌΡΓΑΝΟ Το Συμβούλιο Προσφορών της εταιρείας ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ και μέσα στο πλαίσιο των εξουσιών που του χορηγούνται, επιλαμβάνεται και χειρίζεται θέματα που αφορούν στην ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων. ΈΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα έγγραφα που περιλαμβάνουν, την Προκήρυξη Διαγωνισμού, το ΜΕΡΟΣ Α (Οδηγίες προς τους Οικονομικούς Φορείς), το ΜΕΡΟΣ Β (Συμφωνία και ειδικοί όροι σύμβασης), το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (Γενικοί Όροι Σύμβασης), το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Όροι Εντολής Τεχνικές Προδιαγραφές), το συνημμένο Προσάρτημα με Υποδείγματα Εγγυήσεων, Εντύπων κ.λπ. που, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους επί μέρους όρους των Εγγράφων Διαγωνισμού, απαιτείται να υποβληθούν από τους Προσφέροντες, καθώς επίσης και οποιαδήποτε τυχόν διορθωτικά έγγραφα.

12 12 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Το πρόσωπο που εκπροσωπεί τον Προσφέροντα, στις περιπτώσεις και με τον τρόπο που προβλέπεται στα Έγγραφα Διαγωνισμού. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οποιαδήποτε κοινοπραξία φυσικών ή νομικών προσώπων που θα εξασφαλίσει τα Έγγραφα Διαγωνισμού, με σκοπό την υποβολή Προσφοράς. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Οι περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων, και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα (Γενικοί Κανονισμοί του 2007 (ΚΔΠ 201/007), όπως τυχόν έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί. ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός φορέας που έχει εξασφαλίσει τα Έγγραφα Διαγωνισμού και συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας Προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με τον Αναθέτοντα Φορέα. ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η τεχνική και οικονομική πρόταση η οποία καταρτίζεται και υποβάλλεται από Προσφέροντα σύμφωνα με τον τρόπο και τους όρους που περιγράφονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού, με σκοπό την σύναψη Σύμβασης. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το πληρωτέο στον Ανάδοχο συνολικό ποσό, εκτός Φ.Π.Α., για όλες τις κατηγορίες Προϊόντων στις οποίες έχουν ταξινομηθεί οι Απαιτούμενες Προμήθειες, όπως προεκτιμάτε από τον Αναθέτοντα Φορέα για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης/εων. ΣΥΜΒΑΣΗ Η Δημόσια Σύμβαση Προμηθειών μεταξύ του Αναθέτοντα Φορέα και Αναδόχου, η οποία συνάπτεται μετά την γνωστοποίηση στον Προϊστάμενο του Αναθέτοντα Φορέα της Απόφασης Ανάθεσης και την οποία αποτελούν, ως ενιαία και αναπόσπαστα μέρη: α. η ΣΥΜΦΩΝΙΑ, β. τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και ΙΙ των Εγγράφων Διαγωνισμού γ. η Προσφορά και οποιαδήποτε σχετική αλληλογραφία ΣΥΜΦΩΝΙΑ Το μέρος Β των Εγγράφων Διαγωνισμού, όπως θα συμπληρωθεί μετά την Απόφαση Ανάθεσης, με βάση την Προσφορά του Αναδόχου και θα συνυπογραφεί από τους συμβαλλομένους.

13 13 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Εγκαταστάσεις σημαίνει τις αποθήκες/ντεπόζιτα και Εξοπλισμός τις αντλίες μαζί με τα παρελκόμενα τους, που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση/χορήγηση καυσίμων στον Αναθέτων Φορέα. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Σημαίνει τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης, προερχόμενης από τη συνήθη και ορθή χρήση των Εγκαταστάσεων και του Εξοπλισμού, ώστε να καθίσταται δυνατή η απρόσκοπτη χρήση τόσο των εγκαταστάσεων όσο και του εξοπλισμού σύμφωνα με τις ανάγκες των Χρηστών της Σύμβασης. Η συντήρηση διακρίνεται σε προληπτική και πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και κατασταλτική που γίνεται σε κάθε περίπτωση βλάβης. Οι υπηρεσίες Επισκευής/Συντήρησης θα παρέχονται δωρεάν, δηλαδή, χωρίς να επιβαρύνεται Αναθέτων Φορέα με κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα/κόστα αποκατάστασης της βλάβης ή της διασφάλισης της καλής λειτουργίας του εν λόγω Εξοπλισμού και των Εγκαταστάσεων. Στις υπηρεσίες αυτές δεν περιλαμβάνεται και η υποχρέωση μετακίνησης και/ή αντικατάστασης των εν λόγω Εγκαταστάσεων και του Εξοπλισμού, σε περίπτωση που αυτές ή αυτός κριθεί ακατάλληλος για τους σκοπούς που χρησιμοποιείται, δηλαδή για την αποθήκευση / χορήγηση καυσίμων. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Το σύνολο των συγκεκριμένων Υλικών (ειδών καυσίμων) που έχουν ενταχθεί σε κάθε μία από τις κατηγορίες στις οποίες έχουν ταξινομηθεί οι Απαιτούμενες Προμήθειες, για σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Το σύνολο των Υλικών όπως τα Υλικά αυτά αναφέρονται συνοπτικά στον Κατάλογο και περιγράφονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙ των Εγγράφων Διαγωνισμού. ΥΛΙΚΑ Τα επιμέρους είδη καυσίμων από τα οποία αποτελούνται οι Απαιτούμενες Προμήθειες. ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τα ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ (ΖΗΝΩΝ). ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο Κατάλογος του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ των Εγγράφων Διαγωνισμού στον οποίο, ανάμεσα σε άλλα, καθορίζονται οι κατηγορίες Προϊόντων στις οποίες έχουν ταξινομηθεί οι Απαιτούμενες Προμήθειες και περιγράφονται τα είδη των καυσίμων (Υλικά) που έχουν ενταχθεί σε κάθε μία από τις εν λόγω κατηγορίες. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σημαίνει τον κατάλογο Απαιτούμενων Προϊόντων/Προμηθειών

14 14 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Τα Υλικά που έχουν ενταχθεί σε κάθε μια από τις κατηγορίες Προϊόντων στις οποίες έχουν ταξινομηθεί οι Απαιτούμενες Προμήθειες και τα οποία θα αποτελούν το αντικείμενο της Σύμβασης και θα ορίζονται στην Συμφωνία. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Τα επιμέρους είδη των Συμβατικών Προϊόντων που θα ορίζονται σε κάθε Παραγγελία. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ Σημαίνει: Το ποσό της προσφερόμενης έκπτωσης ανά μονάδα μέτρησης (λίτρο),όπου το ποσό που θα υποστεί την έκπτωση θα καθορίζεται από των μέσο ορών της λιανικής τιμής πώλησης του προϊόντος των συγκεκριμένο μήνα. ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Για τους σκοπούς του διαγωνισμού αυτού, Χαμηλότερη Τιμή : σημαίνει το μεγαλύτερο σε ύψος Συνολικό Ποσό Έκπτωσης που θα προσφερθεί και περιληφθεί στα ανάλογα μέρη του Εντύπου 5 (Οικονομική Προσφορά), που βρίσκεται στο Παράρτημα ΙΙ των Εγγράφων Διαγωνισμού, για κάθε μία από τις εν λόγω κατηγορίες προϊόντων ξεχωριστά. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Η προφορική ή γραπτή εντολή που δίνεται από Χρήστη της Σύμβασης στον Ανάδοχο ή σε αντιπρόσωπο του (Agent), είτε για την εκτέλεση της προμήθειας και παράδοσης συγκεκριμένων ως προς τα είδη και τις ποσότητες Υλικών στους τόπους, με τον τρόπο και εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας που θα ορίζονται στο ανάλογο μέρος της Σύμβασης, είτε για την παροχή οποιωνδήποτε εκ των καθορισμένων Υπηρεσιών Επισκευής / Συντήρησης. ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σημαίνει όλους τους υπαλλήλους ή/και οδηγούς ή/και αντιπροσώπους του Αναθέτων Φορέα οι οποίοι θα είναι εξουσιοδοτημένοι από τον Αναθέτων Φορέα για προμήθεια καυσίμων από τα πρατήρια του Αναδόχου. ΟΔΗΓΙΑ Οποιαδήποτε απόφαση, έγκριση ή ειδοποίηση που εκδίδεται από το Συντονιστή της Σύμβασης προς τον Ανάδοχο, μέσα στα πλαίσια των Αρμοδιοτήτων του. ΣΥΣΤΗΜΑ 1. Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούμενοι στο παρόν ΜΕΡΟΣ Α των Εγγράφων Διαγωνισμού θα έχουν την έννοια που αποδίδουν στους όρους αυτούς ο Νόμος, οι Κανονισμοί ή τα υπόλοιπα Έγγραφα Διαγωνισμού. 2. Σε περίπτωση που ένα ζήτημα δεν ρυθμίζεται ειδικά στα παρόντα έγγραφα, εφαρμόζονται συμπληρωματικώς, εφόσον προσιδιάζουν, συναφείς διατάξεις του ισχύοντος εσωτερικού και κοινοτικού δικαίου.

15 15 3. Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία των Εγγράφων Διαγωνισμού. 4. Όπου τα συμφραζόμενα του κειμένου το επιτρέπουν λέξεις στον ενικό θα θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό αριθμό και αντίστροφα και λέξεις αρσενικού γένους θα θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν και το θηλυκό γένος και αντίστροφα.

16 16 2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Παρ. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο 2.1 Αριθμός Διαγωνισμού ΖΗΝΩΝ 02/ Αντικείμενο της Σύμβασης Το αντικείμενο της σκοπούμενης Σύμβασης είναι η αγορά με την απευθείας τοποθέτηση Παραγγελιών των Προϊόντων/Υλικών που θα ορίζονται στη Συμφωνία. 2.3 Εκτιμώμενη Αξία του Αντικειμένου της Σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. 2.4 Χρηματοδότηση ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 2.5 Διαδικασία διαγωνισμού Ανοικτή 2.6 Κριτήριο Ανάθεσης Η χαμηλότερη τιμή. 2.7 Αναθέτων Φορέας ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 2.8 Αρμόδιος Λειτουργός 2.9 Περίοδος διάθεσης Εγγράφων Διαγωνισμού ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ ΛΕΦ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 120, IMPERIAL TOWER, ΔΙΑΜ. 101 ΤΚ 6130 ΤΗΛ ΦΑΞ Από 16/11/2012 έως 03/12/ Τρόπος διάθεσης Εγγράφων Διαγωνισμού 2.11 Τρόπος παραλαβής Εγγράφων Διαγωνισμού Μέσω διαδικτύου, από την ιστοσελίδα είτε του ΖΗΝΩΝ είτε από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων: και σε έντυπη μορφή από το Λογιστήριο του ΖΗΝΩΝ. Με ευθύνη του Οικονομικού Φορέα, είτε ιδιοχείρως από αυτόν ή εκπρόσωπό του, είτε με χρήση υπηρεσιών εταιρείας μεταφοράς αλληλογραφίας. Μέσω διαδικτύου, από την ιστοσελίδα είτε του ΖΗΝΩΝ είτε από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων:

17 17 Παρ Τιμή διάθεσης Εγγράφων σε έντυπη μορφή 2.13 Προθεσμία υποβολής σχολίων / ερωτήσεων / εισηγήσεων Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο 40,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 15 ημερολογιακές ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Χρόνος και τόπος ανοικτής συνάντησης (εάν εφαρμόζεται) Δεν εφαρμόζεται Χρόνος και τόπος επιτόπιας επίσκεψης (εάν εφαρμόζεται) Δεν εφαρμόζεται Αποστολή απαντήσεων, διορθώσεων ή τροποποιήσεων από τον Αναθέτοντα Φορέα Εντός περιόδου όχι μικρότερης των έξι (6) ημερολογιακών ημερών πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών Ποσό Εγγύησης Συμμετοχής Εγγύηση Συμμετοχής ύψους , Διάρκεια ισχύος Προσφορών Τρεις (3) μήνες από την τελευταία ημερομηνία υποβολής τους Περίοδος ισχύος Εγγύησης Συμμετοχής Ένα (1) μήνα μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος των Προσφορών, δηλαδή μέχρι την 15/02/ Γλώσσα σύνταξης Προσφοράς Ελληνική Η σχετική αλληλογραφία και τα έγγραφα που υποβάλλονται από τον Προσφέροντα και έχουν σχέση με την Προσφορά του, μπορεί να υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα Νόμισμα Προσφοράς Ευρώ 2.19 Τόπος υποβολής Προσφορών Κιβώτιο Προσφορών ΖΗΝΩΝ, ΛΕΦ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 120, IMPERIAL TOWER, ΔΙΑΜ. 101, ΤΚ 6130

18 18 Παρ Προθεσμία υποβολής Προσφορών 2.21 Εκτιμώμενη ημερομηνία παρουσίασης / επίδειξης δειγμάτων 2.22 Εκτιμώμενη ημερομηνία γνωστοποίησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο 15/01/2013 και ώρα 09:00 (τοπική ώρα) Δεν εφαρμόζεται 31/01/ Εκτιμώμενη ημερομηνία υπογραφής σύμβασης 15 εργάσιμες μέρες μετά την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού Τόπος παράδοσης Προϊόντων/Υλικών 2.25 Διάρκεια Εκτέλεσης της Σύμβασης 2.26 Συντελεστής αναγωγής σε σημερινές τιμές Από σταθμούς εξυπηρέτησης (πρατήρια) του Αναδόχου. Συνεχής περίοδος τριών (3) χρόνων από την ημερομηνία έναρξης της εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης με δικαίωμα του Αναθέτοντα Φορέα για παράταση για ακόμη ένα χρόνο. Δεν εφαρμόζεται

19 19 3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3.1 Ισχύουσα Νομοθεσία Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος εσωτερικού δικαίου που διέπει τη σύναψη και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερα, τους πιο κάτω Νόμους και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως τυχόν έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί και ισχύουν, ή αντικατασταθεί: 1. τον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2006, ο οποίος έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 17 Φεβρουαρίου 2006 {Ν.12(Ι)/2006}. 2. τους περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών, και για Συναφή Θέματα (Γενικούς) Κανονισμούς του 2007, οι οποίοι έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 4 Μαΐου 2007 (ΚΔΠ 201/2007). 3. τους περί της Εκτέλεσης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισμούς του 2004, οι οποίοι έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 5 Μαρτίου 2004 (ΚΔΠ 115/2004). 4. τους περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) (Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών) Κανονισμούς του 2003, οι οποίοι έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 3 Οκτωβρίου 2003 (ΚΔΠ 745/2003). 5. το Μέρος IV Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, του περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Νόμου του 2003 {Ν.101(Ι)/2003}, ο οποίος έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 25 Ιουλίου Πρόσβαση στα έγγραφα της προαναφερθείσας νομοθεσίας μπορούν να έχουν οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μέσω της ιστοσελίδας 3.2 Αντικείμενο της σκοπούμενης Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σκοπούμενης Σύμβασης/εων που θα συναφθεί/ούν μεταξύ αφενός του Αναθέτων Φορέα και αφετέρου ενός Προσφέροντος είναι, κυρίως, η αγορά από τον Αναθέτων Φορέα των ειδών των καυσίμων (Υλικών) που καθορίζονται στο ΕΝΤΥΠΟ 5 των εγγράφων του παρόντος διαγωνισμού. Οι αγορές των Συμβατικών Προϊόντων θα γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στον ειδικό Όρο 6 της Συμφωνίας. Αναφορά στη γεωγραφική τοποθέτηση, τον αριθμό και το είδος των Εγκαταστάσεων των Χρηστών της Σύμβασης, γίνεται στους πίνακες των ΕΝΤΥΠΩΝ 8 & 9. Τόσο τα δύο αυτά ΕΝΤΥΠΑ όσο και το ΕΝΤΥΠΟ 5, όπως, βέβαια, και τα άλλα ΕΝΤΥΠΑ με εξαίρεση το ΕΝΤΥΠΟ 12, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Εγγράφων Διαγωνισμού. 2. Τα Απαιτούμενα Προϊόντα που θα προσφερθούν, πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στον περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμο του 2003 (Ν148(1)/2003), περιλαμβανομένου κάθε νόμου που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά καθώς επίσης των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει των σχετικών διατάξεων του Νόμου αυτού.

20 Γενικές Αρχές 1. Με την υποβολή της Προσφοράς του, ο Προσφέρων θεωρείται ότι γνωρίζει κάθε σχετικό Νόμο και Κανονισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας που επηρεάζει, άμεσα ή έμμεσα, τις διαδικασίες που αφορούν τη διενέργεια του διαγωνισμού και την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης. 2. Το Αρμόδιο Όργανο θα θεωρήσει αποδεκτές τις Προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές των Εγγράφων Διαγωνισμού, ενώ είναι δυνατό, κατά την αποκλειστική του κρίση και ευχέρεια, να θεωρήσει αποδεκτές και Προσφορές που παρουσιάζουν τυχόν ασήμαντες αποκλίσεις. Ως ασήμαντες αποκλίσεις, νοούνται οι αποκλίσεις που δεν επηρεάζουν την έκταση του Αντικειμένου της Σύμβασης ή την ποιότητα των προμηθειών, δεν περιορίζουν ουσιαστικά τα δικαιώματα του Αναθέτων Φορέα ή τις υποχρεώσεις του Αναδόχου και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων. 3. Προσφορές που, κατά την κρίση του Αρμοδίου Οργάνου, είναι ελλιπείς, δηλαδή παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις, αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς τα περιεχόμενα των Εγγράφων Διαγωνισμού ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται. 4. Τυχόν προσπάθεια εκ μέρους Προσφέροντος ή για λογαριασμό του να επηρεασθεί με οποιοδήποτε τρόπο η κρίση του Αναθέτων Φορέα ή του Αρμόδιου Οργάνου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σε σχέση με τη διαδικασία ή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, επιφέρει την απόρριψη της Προσφοράς του 5. Προσφέροντες οι οποίοι απέκτησαν ή έλαβαν στην κατοχή τους χωρίς νόμιμη εξουσία και με δική τους πρωτοβουλία πληροφορίες ή έγγραφα απόρρητης φύσης σε σχέση με το διαγωνισμό, αποκλείονται της συμμετοχής τους ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες που απαιτούνται κατ εφαρμογή του εδαφίου (2) του άρθρου 51 του Ν 12(Ι)/2006 ή προέβησαν σε σοβαρές ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών αυτών. 3.4 Προστασία Οικονομικών Φορέων 1. Κάθε Προσφέρων, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η Σύμβαση και ο οποίος υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή απόφαση του Αναθέτων Φορέα που παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου και προηγείται της σύναψης της Σύμβασης, έχει δικαίωμα, για την εικαζόμενη παράβαση να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών. 2. Για την άσκηση ιεραρχικής προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει τέλος που δεν είναι επιστρεπτέο και κατατίθεται στο Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών (www.tra.gov.cy). 3. Για τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησης ιεραρχικής προσφυγής, τον τρόπο εξέτασής της και τη διαδικασία έκδοσης των σχετικών αποφάσεων, ισχύουν οι πρόνοιες των άρθρων του Μέρους IV Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, του περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Νόμου.

21 21 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4.1. Κυριότητα και Χρήση των Εγγράφων Διαγωνισμού 1. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού και τα δικαιώματα επί αυτών ανήκουν στον Αναθέτων Φορέα. 2. Η χρήση των Εγγράφων Διαγωνισμού από τους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς επιτρέπεται μόνον για τις ανάγκες προετοιμασίας των Προσφορών τους. 4.2 Περιεχόμενα Εγγράφων Διαγωνισμού 1. Τα Έγγραφα Διαγωνισμού συνίστανται: α. στην Προκήρυξη του Διαγωνισμού, β. στο παρόν ΜΕΡΟΣ Α (Οδηγίες προς τους Οικονομικούς Φορείς) που περιλαμβάνει τις παραγράφους 1 έως 11 με τις επιμέρους παραγράφους τους, γ. στο ΜΕΡΟΣ Β (Συμφωνία και Ειδικοί όροι σύμβασης) που περιλαμβάνει τις παραγράφους 1 έως 14 με τις επιμέρους παραγράφους τους, δ. στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (Γενικοί Όροι Σύμβασης), που περιλαμβάνει τα άρθρα 1 έως 31 με τις επιμέρους παραγράφους τους, ε. στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Όροι Εντολής Τεχνικές Προδιαγραφές), στ. στο συνημμένο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ με Υποδείγματα Εγγυήσεων, Δηλώσεων, Πινάκων και λοιπών εντύπων στα οποία περιλαμβάνονται τα με αριθμό 1 μέχρι 11 πιο κάτω ειδικά αναφερόμενα που, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους επιμέρους όρους των Έγγραφων Διαγωνισμού, απαιτείται να υποβληθούν από τους Προσφέροντες / Συμβασιούχους: Έντυπο 1: Έντυπο Υποβολής Τεχνικής Προσφοράς, σύμφωνα με την υποπαράγραφο , του ΜΕΡΟΥΣ Α. Έντυπο 2: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 7 και υποπαράγραφο 1 της παραγράφου του ΜΕΡΟΥΣ Α. Έντυπο 3: Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης, σύμφωνα με την υποπαράγραφο 3 της παραγράφου του ΜΕΡΟΥΣ Α. Έντυπο 4: Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων, σύμφωνα με την υποπαράγραφο 4 της παραγράφου του ΜΕΡΟΥΣ Α. Έντυπο 5: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1 της παραγράφου του ΜΕΡΟΥΣ Α. Έντυπο 6: Πίνακας Πιστοποιητικών Αναδόχου, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (4.α) της παραγράφου του ΜΕΡΟΥΣ Α. Έντυπο 7: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Πιστής Εκτέλεσης, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (6) της παραγράφου 11.5 του ΜΕΡΟΥΣ Α.

22 22 Έντυπο 8: Έντυπο 9: Έντυπο 10: Έντυπο 11: Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών. Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης Υγραερίου. Υπεργολάβοι Δήλωση εξασφάλισης των Εγγράφων του Διαγωνισμού. Έντυπο 12: Πίνακας Ελέγχου των απαιτούμενων Δικαιολογητικών/CHECK LIST (Πιστοποιητικά / Δηλώσεις, κ.α.) που πρέπει να συνοδεύουν την Προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο 3 της παραγράφου (9.2) του ΜΕΡΟΥΣ Α. Σε περίπτωση που οι παραλήπτες των Εγγράφων Διαγωνισμού διαπιστώσουν ότι τα παραληφθέντα αντίγραφα δεν είναι πλήρη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη υποπαράγραφο, δικαιούνται να ζητήσουν από τον Αναθέτων Φορέα νέα πλήρη αντίγραφα. Ιεραρχικές προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας των παραληφθέντων αντιγράφων, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 4.3 Λήψη Εγγράφων Διαγωνισμού 1. Από τους Οικονομικούς Φορείς που θα παραλάβουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού από τον Αναθέτων Φορέα θα ζητηθεί να συμπληρώσουν σχετικό Έντυπο (Έντυπο 11) με τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.) έτσι ώστε ο Αναθέτων Φορέας να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων απόκτησαν τα Έγγραφα Διαγωνισμού, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποσταλούν τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επί αυτών. 2. Σε περίπτωση που οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς θα εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα του Αναθέτων Φορέα, ή του Συστήματος, για τους σκοπούς του εδαφίου 1 πιο πάνω θα θεωρείται ότι τα παρέλαβαν μόνον εφόσον αποστείλουν στον Αναθέτων Φορέα με τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το Έντυπο 11 που περιλαμβάνεται στο συνημμένο Προσάρτημα Εντύπων των Εγγράφων Διαγωνισμού. 5. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5.1. Διευκρινίσεις από τον Αναθέτων Φορέα. Ο Αναθέτων Φορέας δύναται να προβαίνει σε μικρού εύρους προσθήκες, διορθώσεις ή τροποποιήσεις επί των όρων των Εγγράφων Διαγωνισμού, τις οποίες δεσμεύεται να αποστέλλει με γραπτή επιστολή ή με τηλεομοιότυπο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε όλους τους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς, εντός της προθεσμίας της παραγράφου Έγγραφη Υποβολή Ερωτήσεων από τους Ενδιαφερόμενους 1. Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις καθώς επίσης εισηγήσεις, σχόλια ή/και παρατηρήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους των Εγγράφων Διαγωνισμού, υποβάλλονται από τους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς εντός της προθεσμίας της παραγράφου 2.13 με γραπτή επιστολή ή τηλεομοιότυπο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Φανερωμένης 120, IMPERIAL TOWER Διαμ.101,6031 Λάρνακα, αριθμός κλήσης τηλεομοιότυπου Ηλεκτρονική διεύθυνση

23 23 2. Εφόσον οι τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, εισηγήσεις, σχόλια ή/και παρατηρήσεις υποβληθούν σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, o Αναθέτων Φορέας δεσμεύεται ότι θα ενημερώνει με συμπληρωματικά έγγραφα για τις σχετικές αποφάσεις της με γραπτή επιστολή ή με τηλεομοιότυπο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 2.13., όλους τους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς. 3. Αν ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου των Τεχνικών Προδιαγραφών από την Εθνική ή Κοινοτική Νομοθεσία οφείλει να ενημερώσει τον Αναθέτοντα Φορέα εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εκπνέουσας την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής σχολίων, ερωτήσεων ή εισηγήσεων, δι ειδικής επιστολής. Στην αντίθετη περίπτωση ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας: στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης στη περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος, υποχρεούται επί πλέον να συμπράξει με τον Αναθέτων Φορέα στην εναρμόνιση του αποκλίνοντος όρου με την Εθνική ή Κοινοτική Νομοθεσία, έστω κι αν τούτο συνεπάγεται οικονομική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαμβάνεται στον εύλογο επιχειρηματικό κίνδυνο. 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία, και διεξάγουν βιομηχανική και/ή εμπορική επιχείρηση που είναι σχετική με το αντικείμενο της σκοπούμενης Σύμβασης και ασχολούνται και με την διάθεση στην επιτόπια αγορά, μέσω ικανοποιητικού αριθμού σταθμών (πρατηρίων) και με τη χρήση ηλεκτρονικών καρτών, Υλικών που είναι όμοια με αυτά της εν λόγω κατηγορίας Απαιτούμενων Προϊόντων. α. Οι κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων δικαιούνται να υποβάλουν κοινή Προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις: Ότι στην Προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου. Ότι όλα τα πρόσωπα της κοινοπραξίας πληρούν την απαίτηση της νόμιμης εγκατάστασης στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία. β. Οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της Προσφοράς τους. Στην περίπτωση που ο επιλεγείς Ανάδοχος είναι κοινοπραξία τότε αυτή δεν θα υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή πριν την υπογραφή της Σύμβασης. γ. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε μία μόνο κοινοπραξία.

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ Αναθέτουσα Αρχή :

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος κόμβος Καλλονής (νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα