ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ"

Transcript

1 ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 30 / Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου (απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Ρόδου, αριθ. 2/ ), σύµφωνα µε την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Τσουκαλά Νικολάου, µε αριθµ. πρωτ. 2 / , η οποία κοινοποιήθηκε νοµότυπα και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύµφωνα και πάλι µε τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου, η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο βρέθηκαν παρόντα 11 (ένδεκα) µέλη και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ τους κ.κ.: 1. Ταρασλιά Κων/νο (Αντιπρόεδρος), 2. Καµπουρόπουλο Εµµανουήλ, 3. Σαββή Εµµανουήλ, 4. Κινδυλίδη Μιχαήλ, 5. Κορωναίο Ιωάννη, 6.Χατζηκωνσταντίνου Τίνα, 7.Τσακίρη Τσαµπίκο, 8. Μαχραµά Μιχαήλ, 9. Στάγκα Στέργο,10.Τριανταφύλλου Ιωάννη, ΑΠΟΝΤΕΣ τους κ.κ. : Περδίκη Ιωάννη, (δικαιολογηµένος), Ζαννετίδη Φιλήµονα (δικαιολογηµένος), οι οποίοι αναπληρώνονται, όπως προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του Ν. 3852/2010), από τους: κ.κ. Τσακίρη Τσαµπίκο και Τριανταφύλλου Ιωάννη, αντίστοιχα (ο κ. Κουκιάς Μάριος, που θα έπρεπε να αναπληρώσει κανονικά τον κ. Ζαννετίδη Φιλήµονα, δήλωσε αδυναµία να παραστεί), παρόντων επίσης, χωρίς δικαίωµα ψήφου, των Νοµικών Συµβούλων κ.κ. Στάγκα Εµµ. και Γιαννακού Κων/νου, του Γραµµατέα της Επιτροπής, δηµοτικού υπαλλήλου, κ. Μάκρα Ιωάννη, της κας Ζούρδη Αικατερίνης υπαλλήλου του γραφείου Οικονοµικής Επιτροπής, της κας Κουκιαϊνη έσποινας δηµοτικής υπαλλήλου των Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Ρόδου, αµέσως µετά, ο ίδιος (ο Πρόεδρος) κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης για την εξέταση των κατωτέρω θεµάτων σύµφωνα και µε την κοινοποιηθείσα ηµερήσια διάταξη: 1

2 ΘΕΜΑ 1 ο : Απόφ. Αρ. 304/2011 (Α..Α: 45Β Ω1Ρ-ΚΩΖ) Έγκριση για διαθέσεις πιστώσεων βάσει σχετικής εισήγησης της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου. (Εισήγηση Τµήµατος Λογιστικής Εσόδων & Εξόδων, /νσης Οικονοµικών & Ταµείου αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος ενηµερώνοντας τα µέλη της Επιτροπής, θέτει υπ όψιν τους, την εισήγηση του τµήµατος Λογιστικής Εσόδων & Εξόδων, /νσης Οικονοµικών & Ταµείου αρ. πρωτ. 2/ , στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: «ΘΕΜΑ: ιάθεση πίστωσης προϋπολογισµού 2011 Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τη παράγραφο 1, εδάφιο δ, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, [Φεκ 87, τεύχος Α ], ορίζεται ότι η Οικονοµική Επιτροπή είναι αρµόδια να αποφασίζει για τη διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2011, για την πληρωµή δαπανών κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους. Α/Α ΕΙ ΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΟΤΑΣ ΗΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΟ ΑΠΟ Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΡΓΟ ΑΠΟ Π..Ε Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΚΑ ΚΑ ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πεντακόσια οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά, 508,50 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΥΦΑΣΜΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΡΥΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΑΠΟΛΙΚΟΥ ΕΥΡΟΜΕΣΟΓ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕ ΤΟΝ ΚΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2009 ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 508,50 ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Νο /08/2009 ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΑΝΙΗΛΙ Η ΕΥΑΓΓ. ΣΤΑΜΑΤΙΑ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα έξι ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά, 9.966,49 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 3ου λογ. έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΩΝΙΑ" ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους διακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες επτακόσια εβδοµήντα ένα ευρώ και οκτώ λεπτά, ,08 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για 508, , ,08 2

3 ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΕΣΠΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙ ΑΣ ΓΑΙΩΝ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΟΥ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΟΥ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ Εξόφληση 18ου λογ. έργου 'ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ" ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ Π..Ε. ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΤΟΠΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκαεπτά χιλιάδες έντεκα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά, ,34 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 2ου λογ. έργου " ΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΧΩΜΑΤΙΝΩΝ ΡΟΜΩΝ" ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους ενενήντα τρείς χιλιάδες πεντακόσια τριάντα εννέα ευρώ και εβδοµήντα έξι λεπτά, ,76 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 1ου λογ. έργου "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΗΜΟΥ ΛΙΝ ΙΩΝ ΣΤΟ Τ.. ΠΥΛΩΝΑΣ " ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΠΑ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και δέκα λεπτά, ,10 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙ ΑΣ 3886 ΓΑΙΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 510 ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ1/2 ΕΞ Α ΙΑΙΡΕΤΟΥ ΓΙΑ ΙΑΝΟΙΞΗ ΡΟΜΟΥ ΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕ ΤΟΝ ΚΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ,10 ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΣΑΡΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους διακόσια είκοσι εννέα ευρώ και εβδοµήντα οκτώ λεπτά, 229,78 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΜΜΑ ΜΑΡΙΑΣ 11-14/10/2011 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΙΝ.ΕΠ. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους διακόσια δεκατέσσερα ευρώ και εβδοµήντα οκτώ λεπτά, 214,78 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΡΤΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 11-14/10/2011 ΣΤΗΝ , , ,10 229,78 214,78 3

4 ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΘΗΣΕΑΣ ΕΡΓΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 5768 ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΙΝ.ΕΠ. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τρείς χιλιάδες πεντακόσια δεκατέσσερα ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά, 3.514,54 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΤΟΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 183/2011 ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πενήντα τρείς χιλιάδες τετρακόσια εβδοµήντα έξι ευρώ, ,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 183/2011 ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΟΤΙ ΕΚ ΠΑΡΑ ΡΟΜΗΣ ΕΣΜΕΥΤΗΚΕ Ο ΚΑ ΜΕ ΙΣΟΠΟΣΟ ΠΟΣΟ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους διακόσιες ογδόντα τρείς χιλιάδες εννιακόσια εβδοµήντα τρία ευρώ και εβδοµήντα πέντε λεπτά, ,75 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 11ου λογ. έργου "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ. ΛΑΡ ΟΥ -1ος ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ΙΚΤΥΑ 1η ΦΑΣΗ ) ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΛΙΝ ΙΩΝ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕ ΤΟΝ ΚΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ,75 ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Νο /12/2010 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΘΗΣΕΑΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εικοσιοκτώ χιλιάδες εξακόσια εικοσιοκτώ ευρώ και εβδοµήντα οκτώ λεπτά, ,78 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 4ου λογ. έργου "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ. ΦΑΝΩΝ ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕ ΤΟΝ ΚΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ,78 ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Νο240 10/11/2010 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους ενενήντα µία χιλιάδες οκτακόσια τριάντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτά, ,60 σε βάρος του ΚΑ του 3.514, , , , ,60 4

5 ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΕΣΠΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5773 ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 4ου,5ου λογ. έργου "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Τ.. ΛΑΡ ΟΥ" ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΛΙΝ ΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Νο /2010 Νο /12/2010 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους ενενήντα τρείς χιλιάδες πεντακόσια τριάντα εννέα ευρώ και εβδοµήντα έξι λεπτά, ,76 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για 1ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΗΜΟΥ ΛΙΝ ΙΩΝ ΣΤΟ Τ.. ΠΥΛΩΝΑΣ " ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΠΑ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ " ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. " Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τρείς χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά, 3.980,54 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Παροχές υπηρεσίας για ενεργειακές επιθεωρήσεις δηµ ( ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ κο ΒΡΟΥΧΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Α.Μ.712) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΛΟΓΩ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εξήντα τρείς χιλιάδες τριακόσια είκοσι τρία ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά, ,81 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 5ου λογ. έργου "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ " ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ε..Ε.» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εικοσιοκτώ χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ, ,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕ ΤΟΝ ΚΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ , , , ,00 5

6 18. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5782 ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜ. 6-30/10/2009 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «TANCO Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους είκοσι ευρώ, 20,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΑΛΛΑΓΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΜΕΣ. ΠΟΛΗΣ ΚΗΥ 1112 ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕ ΤΟΝ ΚΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2009 ΜΕ ΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜ /11/2009 ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους διακόσια είκοσι εννέα ευρώ και σαράντα λεπτά, 229,40 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΑΛΛΑΓΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΑΦΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕ ΤΟΝ ΚΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2009 ΜΕ ΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜ. Νο /11/2009 ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους σαράντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν εξήντα επτά ευρώ και εβδοµήντα εννέα λεπτά, ,79 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 98/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΛΟΓΩ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟΥ ΚΑ ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εξήντα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά, 67,80 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Επισκευή ψυγείου στο GREITER KOMATSU ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ ΟΥ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕ ΤΟΝ ΚΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2009 ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. Νο /09/2009 & ΤΟΝ ΚΑ 8122 ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εξακόσια δύο ευρώ, 602,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 1641/2010 ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ ΓΙΑ «ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια διακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά, 20,00 229, ,79 67,80 602, ,45 6

7 24. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5785 ΚΑ ΚΑ ΚΑ ,45 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕ ΤΟΝ ΚΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΜΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ /04/2010, ΤΟΝ ΚΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΜΕ ΤΑ ΤΙΜ /04/2010, /04/2010, /04/2010, /04/2010, /04/2010, /04/2010, /04/2010, ΤΟΝ ΚΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΜΕ ΤΑ ΤΙΜ /09/2010, /09/2010, /09/2010, /04/2010 ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΙΑΚΟΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους επτά χιλιάδες διακόσια τριάντα δύο ευρώ και πέντε λεπτά, 7.232,05 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕ ΤΟΝ ΚΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΜΕ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΑΡΙΘ /09/2010, /09/2010, /09/2010, /08/2010, /04/ /04/2010, /04/2010, /04/2010, /04/2010, /04/2010, /04/2010, /04/2010, /04/2010 ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΙΑΚΟΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκαπέντε χιλιάδες διακόσια εικοσιένα ευρώ και τριάντα τρία λεπτά, ,33 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕ ΤΟΝ ΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 18309, ΤΟΝ ΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 19395, ΤΟΝ ΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 20305, 20313, 20225,20310,20249,20248,20247,20340,20354,20119, ΤΟΝ ΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 20397, ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2009 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΜΑΚΡΗΣ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες πεντακόσια πενήντα πέντε ευρώ, 2.555,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 7.232, , ,00 7

8 27. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΟ ΑΠΟ Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 5795 ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΦΑΞ - ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕ ΤΟΝ ΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 19811,18975,164469,20325,20148, ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2009 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΜΑΚΡΗΣ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους διακόσια εξήντα ευρώ, 260,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕ ΤΟΝ ΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2009 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΜΑΚΡΗΣ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δέκα χιλιάδες διακόσια τριάντα εννέα ευρώ και εβδοµήντα εννέα λεπτά, ,79 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΎΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕ ΤΟΝ ΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ , ΤΟΝ ΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 19396, ΤΟΝ ΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 20101,20090,20393, ΤΟΝ ΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 20142,20205, ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2009 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Γ. ΜΙΧΑΗΛ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ, ,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εκτέλεση των υπ αρ. 933 /2011, 894 /2011 διαταγών πληρωµής και σύµφωνα µε την µε αρ. κατάθεσης 952/ αίτηση ασφαλιστικών µέτρων και τις προσωρινές διαταγές όπως αυτές αποδεικνύονται από τις σχετικές σηµειώσεις στο σώµα επικυρωµένου αντίγραφου της παραπάνω αίτησης Τη δέσµευση πίστωσης ύψους είκοσι δύο χιλιάδες ευρώ, ,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για 1ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ) ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ 260, , , ,00 8

9 ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΚΟΙ & ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΚΟΙ & ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατόν σαράντα χιλιάδες ευρώ, ,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 1489/2010 ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΑΣΠΡΑΚΗΣ ΚΟΛΕΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡΙΣΤΟΝ ΡΟ ΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους έντεκα χιλιάδες τριακόσια σαράντα πέντε ευρώ και εικοσιένα λεπτά, ,21 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 1489/2010 ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΑΣΠΡΑΚΗΣ ΚΟΛΕΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡΙΣΤΟΝ ΡΟ ΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους ογδόντα επτά χιλιάδες επτακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά, ,80 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡ. 1411/2010 ΚΑΙ 1412/2010 ΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «SPRIDER STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ» ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δέκα χιλιάδες τετρακόσια τριάντα δύο ευρώ και σαράντα έξι λεπτά, ,46 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡ. 1411/2010 ΚΑΙ 1412/2010 ΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «SPRIDER STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ» ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ , , , ,46 9

10 35. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΟΚΟΙ ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α & ΤΟΚΟΙ ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους είκοσι µία χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ένα ευρώ και σαράντα επτά λεπτά, ,47 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ.Σ. Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 Τη δέσµευση πίστωσης ύψους επτακόσια ενενήντα δύο ευρώ & ογδόντα οκτώ λεπτά σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΤΟΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 641/2011 ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΒΙΤΗΣ ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΩΝ ( ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δέκα πέντε χιλιάδες πεντακόσια εβδοµήντα ένα ευρώ & εβδοµήντα έξι λεπτά ,76 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΚΤΕΛΕΣΗ Της ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 641/2011 ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΒΙΤΗΣ ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΩΝ ( ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους είκοσι δύο χιλιάδες διακόσια εβδοµήντα ένα ευρώ & ενενήντα οκτώ λεπτά, ,98 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2011 ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «Κ/Ξ ΤΕΧΝΕΡ Α.Ε. ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τρείς χιλιάδες δέκα έξι ευρώ & εξήντα τέσσερα λεπτά 3.016,64 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α & ΤΟΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2011 ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «Κ/Ξ ΤΕΧΝΕΡ Α.Ε. ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τέσσερις χιλιάδες δέκα οκτώ ευρώ & ογδόντα επτά λεπτά 4.018,87 σε βάρος του ΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ , , , , ,87 10

11 ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α & ΤΟΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΚΟΙ & ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2010 ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ MAMIDOLL JETOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Α.Ε. ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ ΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους οκτακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ & τριάντα τρία λεπτά 864,33 σε βάρος του ΚΑ προϋπολογισµού έτους 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2010 ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ MAMIDOLL JETOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Α.Ε. ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ ΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τρείς χιλιάδες επτακόσια ευρώ & πενήντα επτά λεπτά 3.700,57 σε βάρος του ΚΑ προϋπολογισµού έτους 2011 ΓΙΑ ΤΟΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΑΝΕΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ ΠΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους οκτώ χιλιάδες εννιακόσια δέκα τέσσερα ευρώ & τριάντα τέσσερα λεπτά 8.914,34 σε βάρος του ΚΑ προϋπολογισµού έτους 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1055/2010 ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ MAMIDOLL JETOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Α.Ε. ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ ΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια οκτακόσια εξήντα δύο ευρώ & έντεκα λεπτά1.862,11 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 ΓΙΑ ΤΟΚΟΥΣ & ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1055/2010 ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ MAMIDOLL JETOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Α.Ε. ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ ΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες πεντακόσια δεκαέξι ευρώ και πενήντα έξι λεπτά, 2.516,56 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ( ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, 864, , , , ,56 11

12 46. ΑΜΟΙΒΗ ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ 47. ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΚΟΙ & ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΕΡΓΟ ΑΠΟ Π..Ε ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ Κ ΑΠ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΚΗΦΗ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια επτακόσια σαράντα ευρώ, 1.740,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Αµοιβές δικαστικών επιµελητών ( ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, Κ ΑΠ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΚΗΦΗ ) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους επτακόσια δεκατέσσερα ευρώ, 714,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΣΤΟ WEBSITE - ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εννιακόσια εξήντα οκτώ ευρώ, 968,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Λοιπές συνδροµές ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια εικοσιοκτώ ευρώ και είκοσι δύο λεπτά,1.028,22 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 499/2011 ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους διακόσια εβδοµήντα επτά ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά, 277,68 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΤΟΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 499/2011 ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τριάντα τρείς χιλιάδες τριακόσια είκοσι έξι ευρώ και εικοσιτέσσερα λεπτά, ,24 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση αντίγραφου µερικώς εξοφληµένου παραστατικού 16ου λογ. έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ" ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ Π..Ε. ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΤΟΠΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.» 1.740,00 714,00 968, ,22 277, ,24 12

13 ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ Σ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ Σ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ 5841 ΚΑ ΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5847 ΚΑ ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δέκα χιλιάδες ευρώ, ,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους διακόσια σαράντα δύο ευρώ και εβδοµήντα οκτώ λεπτά, 242,78 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ κ. ΚΟΥΣΟΥΡΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 19/7/2011 ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ. ΡΟ ΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκαοκτώ χιλιάδες εννιακόσια εξήντα έξι ευρώ και ενενήντα λεπτά, ,90 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΠΡΟΟ ΟΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εξήντα χιλιάδες ευρώ, ,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια κάδων ,00 242, , ,00 Προκειµένου να ληφθούν ισάριθµες αποφάσεις, σύµφωνα µε το Π..113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ.30(α.π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣ Α και του Υπουργείου Οικονοµικών.» (Ακολουθούν υπογραφές του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών κ. Τσουκαλά Νικολάου και του Αναπληρωτή ιευθυντή Οικονοµικών και Ταµείου κ. Στεργιούλη Βασιλείου)» Αµέσως µετά ο Πρόεδρος και αφού προηγήθηκε σύντοµη διαλογική συζήτηση κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, {Οι κ.κ. Ταρασλιάς Κων/νος (Αντιπρόεδρος) και Στάγκας Στέργος απουσίαζαν από την ψηφοφορία του θέµατος} µε τις θετικές ψήφους των κ.κ.: Τσουκαλά Νικολάου (Πρόεδρος), Καµπουρόπουλου Εµµ, Σαββή Εµµανουήλ, Κινδυλίδη Μιχαήλ, Κορωναίου Ιωάννη, Χατζηκωνσταντίνου Τίνας, Τσακίρη Τσαµπίκου{σύνολο θετικών ψήφων επτά (7)}, 13

14 ενώ τα µέλη της µειοψηφίας κ.κ. : Μαχραµάς Μιχαήλ και Τριανταφύλλου Ιωάννης δήλωσαν «παρόντες» για το σύνολο των εγγραφών της εισήγησης, και εγκρίνει (η Επιτροπή) τις διαθέσεις πιστώσεων που εµπεριέχονται στην εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής Εσόδων & Εξόδων της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου µε αρ. πρωτ. 2/ οι οποίες συνοδεύονται από τις προβλεπόµενες «προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης» που δεσµεύουν τις επιµέρους πιστώσεις στον σχετικό Κ.Α. οι οποίες επιπροσθέτως έχουν ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο εσµεύσεων όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.. 113/2010 και στην κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π /20/4/2011) του ΥΠΕΣ Α και του Υπουργείου Οικονοµικών, ως ακολούθως: Α/Α ΕΙ ΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΟΤΑΣ ΗΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΟ ΑΠΟ Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΡΓΟ ΑΠΟ Π..Ε. ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πεντακόσια οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά, 508,50 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΥΦΑΣΜΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΡΥΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΑΠΟΛΙΚΟΥ ΕΥΡΟΜΕΣΟΓ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕ ΤΟΝ ΚΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2009 ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 508,50 ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Νο /08/2009 ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΑΝΙΗΛΙ Η ΕΥΑΓΓ. ΣΤΑΜΑΤΙΑ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα έξι ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά, 9.966,49 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 3ου λογ. έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΩΝΙΑ" ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους διακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες επτακόσια εβδοµήντα ένα ευρώ και οκτώ λεπτά, ,08 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 18ου λογ. έργου 'ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ" ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ Π..Ε. ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΤΟΠΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκαεπτά χιλιάδες έντεκα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά, ,34 508, , , ,34 14

15 ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΕΣΠΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙ ΑΣ ΓΑΙΩΝ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΟΥ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 2ου λογ. έργου " ΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΧΩΜΑΤΙΝΩΝ ΡΟΜΩΝ" ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους ενενήντα τρείς χιλιάδες πεντακόσια τριάντα εννέα ευρώ και εβδοµήντα έξι λεπτά, ,76 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 1ου λογ. έργου "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΗΜΟΥ ΛΙΝ ΙΩΝ ΣΤΟ Τ.. ΠΥΛΩΝΑΣ " ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΠΑ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και δέκα λεπτά, ,10 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙ ΑΣ 3886 ΓΑΙΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 510 ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ1/2 ΕΞ Α ΙΑΙΡΕΤΟΥ ΓΙΑ ΙΑΝΟΙΞΗ ΡΟΜΟΥ ΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕ ΤΟΝ ΚΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ,10 ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΣΑΡΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους διακόσια είκοσι εννέα ευρώ και εβδοµήντα οκτώ λεπτά, 229,78 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΜΜΑ ΜΑΡΙΑΣ 11-14/10/2011 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΙΝ.ΕΠ. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους διακόσια δεκατέσσερα ευρώ και εβδοµήντα οκτώ λεπτά, 214,78 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΡΤΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 11-14/10/2011 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΙΝ.ΕΠ. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τρείς χιλιάδες πεντακόσια δεκατέσσερα ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά, 3.514,54 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΤΟΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ , ,10 229,78 214, ,54 15

16 ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΘΗΣΕΑΣ ΕΡΓΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 5768 ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΥΠ ΑΡ. 183/2011 ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πενήντα τρείς χιλιάδες τετρακόσια εβδοµήντα έξι ευρώ, ,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 183/2011 ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΟΤΙ ΕΚ ΠΑΡΑ ΡΟΜΗΣ ΕΣΜΕΥΤΗΚΕ Ο ΚΑ ΜΕ ΙΣΟΠΟΣΟ ΠΟΣΟ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους διακόσιες ογδόντα τρείς χιλιάδες εννιακόσια εβδοµήντα τρία ευρώ και εβδοµήντα πέντε λεπτά, ,75 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 11ου λογ. έργου "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ. ΛΑΡ ΟΥ -1ος ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ΙΚΤΥΑ 1η ΦΑΣΗ ) ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΛΙΝ ΙΩΝ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕ ΤΟΝ ΚΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ,75 ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Νο /12/2010 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΘΗΣΕΑΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εικοσιοκτώ χιλιάδες εξακόσια εικοσιοκτώ ευρώ και εβδοµήντα οκτώ λεπτά, ,78 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 4ου λογ. έργου "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ. ΦΑΝΩΝ ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕ ΤΟΝ ΚΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ,78 ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Νο240 10/11/2010 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους ενενήντα µία χιλιάδες οκτακόσια τριάντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτά, ,60 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 4ου,5ου λογ. έργου "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Τ.. ΛΑΡ ΟΥ" ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΛΙΝ ΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Νο /2010 Νο /12/2010 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ Ι ΙΟΥΣ , , , ,60 16

17 ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΕΣΠΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5774 ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΠΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους ενενήντα τρείς χιλιάδες πεντακόσια τριάντα εννέα ευρώ και εβδοµήντα έξι λεπτά, ,76 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για 1ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΗΜΟΥ ΛΙΝ ΙΩΝ ΣΤΟ Τ.. ΠΥΛΩΝΑΣ " ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΠΑ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ " ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. " Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τρείς χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά, 3.980,54 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Παροχές υπηρεσίας για ενεργειακές επιθεωρήσεις δηµ ( ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ κο ΒΡΟΥΧΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Α.Μ.712) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΛΟΓΩ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εξήντα τρείς χιλιάδες τριακόσια είκοσι τρία ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά, ,81 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 5ου λογ. έργου "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ " ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ε..Ε.» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εικοσιοκτώ χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ, ,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕ ΤΟΝ ΚΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2009 ΜΕ ΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜ. 6-30/10/2009 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «TANCO Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους είκοσι ευρώ, 20,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΑΛΛΑΓΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΜΕΣ. ΠΟΛΗΣ ΚΗΥ 1112 ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ , , , ,00 20,00 17

18 19. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5782 ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕ ΤΟΝ ΚΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2009 ΜΕ ΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜ /11/2009 ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους διακόσια είκοσι εννέα ευρώ και σαράντα λεπτά, 229,40 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΑΛΛΑΓΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΑΦΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕ ΤΟΝ ΚΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2009 ΜΕ ΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜ. Νο /11/2009 ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους σαράντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν εξήντα επτά ευρώ και εβδοµήντα εννέα λεπτά, ,79 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 98/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΛΟΓΩ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟΥ ΚΑ ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εξήντα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά, 67,80 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Επισκευή ψυγείου στο GREITER KOMATSU ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ ΟΥ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕ ΤΟΝ ΚΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2009 ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. Νο /09/2009 & ΤΟΝ ΚΑ 8122 ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εξακόσια δύο ευρώ, 602,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 1641/2010 ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ ΓΙΑ «ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια διακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά, 1.294,45 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕ ΤΟΝ ΚΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΜΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ /04/2010, ΤΟΝ ΚΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 229, ,79 67,80 602, ,45 18

19 24. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5785 ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΙΜ /04/2010, /04/2010, /04/2010, /04/2010, /04/2010, /04/2010, /04/2010, ΤΟΝ ΚΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΜΕ ΤΑ ΤΙΜ /09/2010, /09/2010, /09/2010, /04/2010 ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΙΑΚΟΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους επτά χιλιάδες διακόσια τριάντα δύο ευρώ και πέντε λεπτά, 7.232,05 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕ ΤΟΝ ΚΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΜΕ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΑΡΙΘ /09/2010, /09/2010, /09/2010, /08/2010, /04/ /04/2010, /04/2010, /04/2010, /04/2010, /04/2010, /04/2010, /04/2010, /04/2010 ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΙΑΚΟΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκαπέντε χιλιάδες διακόσια εικοσιένα ευρώ και τριάντα τρία λεπτά, ,33 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕ ΤΟΝ ΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 18309, ΤΟΝ ΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 19395, ΤΟΝ ΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 20305, 20313, 20225,20310,20249,20248,20247,20340,20354,20119, ΤΟΝ ΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 20397, ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2009 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΜΑΚΡΗΣ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες πεντακόσια πενήντα πέντε ευρώ, 2.555,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΦΑΞ - ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕ ΤΟΝ ΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 19811,18975,164469,20325,20148, ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ , , ,00 19

20 27. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΟ ΑΠΟ Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΜΑΚΡΗΣ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους διακόσια εξήντα ευρώ, 260,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕ ΤΟΝ ΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2009 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΜΑΚΡΗΣ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δέκα χιλιάδες διακόσια τριάντα εννέα ευρώ και εβδοµήντα εννέα λεπτά, ,79 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΎΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕ ΤΟΝ ΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ , ΤΟΝ ΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 19396, ΤΟΝ ΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 20101,20090,20393, ΤΟΝ ΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 20142,20205, ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2009 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Γ. ΜΙΧΑΗΛ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ, ,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εκτέλεση των υπ αρ. 933 /2011, 894 /2011 διαταγών πληρωµής και σύµφωνα µε την µε αρ. κατάθεσης 952/ αίτηση ασφαλιστικών µέτρων και τις προσωρινές διαταγές όπως αυτές αποδεικνύονται από τις σχετικές σηµειώσεις στο σώµα επικυρωµένου αντίγραφου της παραπάνω αίτησης Τη δέσµευση πίστωσης ύψους είκοσι δύο χιλιάδες ευρώ, ,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για 1ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ) ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατόν σαράντα χιλιάδες ευρώ, ,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 1489/2010 ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ 260, , , , ,00 20

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 22 / 20-12-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 20 εκεµβρίου 2012 και ώρα 14:00, συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 14 / 07 / 2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 92738 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 22 η / 18-07-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 02 / 02 / 2012 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 12499 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 2 η / 06-02-2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 «Έκθεση αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 19 / 09-06-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 9 Ιουνίου 2011 και ώρα 09:00 π.µ., συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩ1Ο-ΞΥΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 210 /

ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩ1Ο-ΞΥΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 210 / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 20 / 23-04-23 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό µε αριθ. 3 / 23 της τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 288/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το πρώτο τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 151/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25-10-2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 132514. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 21 η / 29-10-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25-10-2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 132514. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 21 η / 29-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25-10-2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 132514 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 21 η / 29-10-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-02-2013 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:4/4-02-2013 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 28 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 332 (Αριθµός πρακτικού 8) Η Οικονοµική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούµενη από τα παρόντα µέλη της κ.κ. Ν. ηµόπουλο, Προεδρεύοντος, λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 28/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail:voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 40 o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :62/2013 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 29 / 17-10-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (όπισθεν ηµαρχείου, γραφεία πρώην Τ.Ε..Κ.. Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 10 Οκτωβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14633 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 20 / 12-11-2012 Στη Ρόδο και στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης ήµων (Π.Ε..) Νοτίου Αιγαίου, σήµερα ευτέρα, 12 Νοεµβρίου 2012 και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 35 / 22-12-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (όπισθεν ηµαρχείου, γραφεία πρώην Τ.Ε..Κ.. Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 22 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 31 / 18-11-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Παρασκευή, 18 Νοεµβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 28 / 28-09-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τετάρτη, 28 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας για το Β τρίμηνο οικονομικού έτους 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας για το Β τρίμηνο οικονομικού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 13/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, Αρ. Απόφασης: 161/2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail:voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 23 o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. 8 Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 202 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 8/202 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226055518 E-mail:voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 29 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩΞΨ-Π2Μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩΞΨ-Π2Μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 15/2011 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 99/2011 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 6ΧΝΟΩΡΜ-ΕΚΤ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 18ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-12-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/19-12-2012 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης: 392/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1705 ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 Στην Παιανία, σήµερα την 30 η Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β42ΑΩ1Ρ-2ΝΝ Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 15/22-4-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 194/2015 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226055518 E-mail:voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 39 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 7/2-04-2014 Αριθ. Απόφασης: 205/2-4-2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 30-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 46051. Προς ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 30-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 46051. Προς ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 30-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 46051 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 8 η / 05-05-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την «Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισµού ήµου Άνδρου Α, Β, Γ και Δ Τριµήνου έτους 2014».

Θ Ε Μ Α: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την «Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισµού ήµου Άνδρου Α, Β, Γ και Δ Τριµήνου έτους 2014». Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ Οικονομική Επιτροπή Αριθμός Απόφασης: 56/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της από 08/06/2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 27/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 27/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 27/30-11-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 496/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Κατάρτιση σχεδίου του πίνακα 5Α περί Σ οικονομικών αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α Στην Παιανία, σήµερα τη 14 η Μαρτίου 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 25 ης /3-8-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 25 ης /3-8-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 96/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 12 / 23-07-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 23 Ιουλίου 2012 και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΔΑ: 62Υ9ΩΡΜ-3Ρ1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΔΑ: 62Υ9ΩΡΜ-3Ρ1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 62Υ9ΩΡΜ-3Ρ1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα από το υπ αριθ. 10ο / 24-4 -2015 Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 391,18 391,18 391,18 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 341.790,00 71.768,00 71.

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 391,18 391,18 391,18 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 341.790,00 71.768,00 71. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 Ηµ/νία Εκτύπωσης: 6/4/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ==================== Από τo πρακτικό της 6/2011 συvεδρίασης της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ήµoυ Πoλυγύρoυ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ==================== Από τo πρακτικό της 6/2011 συvεδρίασης της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ήµoυ Πoλυγύρoυ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Πολύγυρος 21-04 2011 Αριθ. Πρωτ.: Φ 4γ / 6795 Ταχ. /νση Πληροφορίες Τηλ. Fax e-mail : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.22/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 282/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του προσχεδίου του προϋπολογισµού του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών Σπήλι 20/1/2014 Αρ.Πρωτ.732 ΠΡΟΣ 1) ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2) ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 4 ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:22/11-9-2012 Αριθ. Απόφασης: 618/11-9-2012 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΣΩΡ-ΖΕΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-4-203 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 4/2-4-203 Αριθ. Απόφασης: 28/2-4-203 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 121/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 08/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 08/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 08/21-04-2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 201/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 792/2014

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 792/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 792/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 18.000,00 18.000,00 983.000,00 983.000,00 200.000,00 200.000,00 341.790,00 341.790,00 38.191,00 1828/89)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 18.000,00 18.000,00 983.000,00 983.000,00 200.000,00 200.000,00 341.790,00 341.790,00 38.191,00 1828/89) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 Ηµ/νία Εκτύπωσης:09/03/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 74 η Απόφαση υπ αριθ. 2656/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παραβρέθηκαν 6, και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παραβρέθηκαν 6, και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το 9 ο Πρακτικό ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αριθμ. απόφασης: 206 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. θέμ. στην ημερ. διατ.: 1 ο έκτακτο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14REQ002371053 ΑΠΟΣΠΑΣΜA

Α ΑΜ: 14REQ002371053 ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 24/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 411 / 2015. Π ε ρ ί λ η ψ η Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων Εξόδων & Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Αναγνώστου, Κωνσταντέας, Σόφης, Τσατσούλη και Μαργαρώνης)

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Αναγνώστου, Κωνσταντέας, Σόφης, Τσατσούλη και Μαργαρώνης) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ από το πρακτικό της 15 ης συνεδρίασης ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου Σήμερα 21 Ιουλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Την 31 η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 5 ης Αυγούστου 2015 Στην Άνοιξη Αττικής σήμερα την 27 η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης: 393/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 26 / 26-08-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011 και ώρα 09:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφ. 314 / 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφ. 314 / 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.09.20 09:31:03 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΠΨΟΩΚΦ-7ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφ. 314 / 2016 ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 8 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 8 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 8 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 59/2015 Ψήφιση πίστωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Επανυποβολή προς έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων που κατασκευάστηκαν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Επανυποβολή προς έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων που κατασκευάστηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 2/2015 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 73 (Αριθµός πρακτικού 7) Η Οικονοµική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούµενη από τα παρόντα µέλη της κ.κ. Ν. ηµόπουλο, Προεδρεύοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λιβαδειά Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λιβαδειά Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λιβαδειά 04 12-2015 Αριθ. Πρωτ.: 33423 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.15-32 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 374 Περίληψη Εγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-2-202 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 202 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΡ-ΒΟΥ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Την 15 η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 28/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 277/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 321/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 321/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ Απόφασης: 321/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 303/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 207 /

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 207 / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 27 / 2-4-26 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό µε αριθ. 4 / 26 της Τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β43ΔΩ1Ρ-2Η2 Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/10/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/10/2015 Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 37/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης:430/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της με αριθ. 17 η / 19-11-2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της με αριθ. 17 η / 19-11-2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ» Ελληνική Δημοκρατία Νομός Αττικής Ο.Ν.Α.Π ΘΕΣΠΙΣ Πλ.Μικράς Ασίας 49, Κρυονέρι Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθ. 17 η / 19-11-2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Την 11η Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Ι.Κ.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25 / 07 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 14 η /

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25 / 07 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 14 η / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25 / 07 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 87329 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 14 η / 29-07-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γαλάτης Άγγελος ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011. (ΑΡΘΡΟ 72 ΠΑΡ. Β ΤΟΥ Ν.

Γαλάτης Άγγελος ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011. (ΑΡΘΡΟ 72 ΠΑΡ. Β ΤΟΥ Ν. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 8 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 26 η Μαΐου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 68/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκθεση Εσόδων Εξόδων A Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4 ης Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 23/2013 Έγκριση τροποποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΕΑΤΩΚΑ-7Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα