ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ"

Transcript

1 ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ Θπξσξείν Πξπηαλείαο Θπξσξείν Παλεπηζηεκηνππφιεσο Θπξσξείν Φπιάθσλ (θηλεηφ) πληεξεηέο θηηξίσλ Οκάδα Δπηθπιαθήο Σερληθψλ

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ... 4 ΠPYTANEIA... 4 ΚOMHTOPE ΥOΛΩN... 4 ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΑΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΔ ΣΜΖΜΑΣΩΝ... 5 ΛΟΗΠΔ ΚΔΝΣΡΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ... 9 YMBOYΛIΑ & EΠITPOΠΔ... 9 ΚENTPIΚE YΠHPEIE ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ YΠΖΡΔΗΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ & ΓΗΚΣΤΩΝ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΑΛΛΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΥΟΛΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤΠΟΛΔΩ... 16

3 ΥΡΖΗΜΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ Ππξνζβεζηηθή 199 Δ.Κ.Α.Β. 166 Σξνραία Γαζαξρείν 191 Ληκελαξρείν Άκεζε Γξάζε Ληκελαξρείνπ 108 Ράδην Σαμί , Κ.Σ.Δ.Λ. Αραίαο Ράδην Σαμί EXPRESS Πιεξνθνξίεο θαηαιφγνπ ΟΣΔ πλδηαιέμεηο εζσηεξηθνχ 129 πλδηαιέμεηο εμσηεξηθνχ 139 Σειεγξαθήκαηα 136 Βιάβεο ΟΣΔ 121 Βιάβεο ΓΔΖ 1050 Ύδξεπζε 1202 Κ.Σ.Δ.Ο Σαρπδξνκείν Παηξψλ Γ.Κ. Ννζνθνκείνπ «ΑΓΗΟ ΑΝΓΡΔΑ» (Σει. Κέληξν) (30 γξακκέο) Π.Γ.Ν.Π. Ρίνλ (Σει. Κέληξν)

4 ΟΡΓΑΝΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Πξύηαλεο Π P Y T A N E I A Κνπκπηάο ηαχξνο, Καζεγεηήο /1040, /6606 Αληηπξύηαλεο ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο ηεο Έξεπλαο Αλαζηαζφπνπινο Βαζίιεηνο, Καζεγεηήο /1040, /6606 Αληηπξύηαλεο Αθαδεκαϊθώλ Τπνζέζεωλ & Πξνζωπηθνύ Γνπγέλεο Γεκήηξηνο, Καζεγεηήο /1040, /6606 Αληηπξύηαλεο Οηθνλνκηθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ & Αλάπηπμεο Ραβάλεο Κσλζηαληίλνο, Καζεγεηήο Γξακκαηεία Κνπδέιε Διέλε /1040, Κξφθνπ Μαξγαξίηα /1040, Κσλζηαληνπνχινπ Γεσξγία /1040, Ράηθνπ Αλαζηαζία Fax Κιεηήξεο ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ Κ O M H T O P E Υ O Λ Ω N Εειειίδεο Αβξαάκ, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο / Κνζκεηεία Πνιπηερληθή ρνιή πχξνπ Νηθφιανο, Καζεγεηήο Κνζκεηεία ρνιή Δπηζηεκώλ Τγείαο Νηθεθνξίδεο Γεψξγηνο, Καζεγεηήο Κνζκεηεία ρνιή Aλζξωπηζηηθώλ & Κνηλωληθώλ Δπηζηεκώλ Σεξέδεο Υξήζηνο, Καζεγεηήο / Κνζκεηεία Γξακκαηείεο Κνζκεηεηώλ ρνιώλ Γραμματεία Κοσμητειών Στολών Πολστετνικής και Επιστημών Υγείας Γξακκαηέαο: Υξηζηαθφπνπινο Γεψξγηνο Fax 4

5 Γραμματεία Κοσμητείας Στολής Θετικών Επιστημών Γξακκαηέαο: Μπαξδάθε Κσλζηαληίλα Fax ΙΙΙ. Γραμματεία Κοσμητείας Στολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Γξακκαηέαο: Μπαξδάθε Κσλζηαληίλα Fax Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Η Κ Α Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Δ Η Δ Σ Μ Ζ Μ Α Σ Ω Ν XOΛH ΘETIΚΩN EΠITHMΩN Σκήκα Βηνινγίαο Πξφεδξνο: Ηαηξνχ Γξεγφξηνο, Καζεγεηήο Γξακκαηέαο: Αζπηψηε Παξαζθεπή Πξνζσπηθφ Γξακκαηείαο /9201/9203/ Fax Πιεξνθνξίεο Σκήκα Γεωινγίαο Πξφεδξνο: Υξεζηάλεο Κίκσλ, Καζεγεηήο Γξακκαηέαο: Λακπξνπνχινπ Αλδξηάλλα Πξνζσπηθφ Γξακκαηείαο , , Fax Πιεξνθνξίεο Σκήκα Μαζεκαηηθώλ Πξφεδξνο: Πηληέιαο Παλαγηψηεο, Καζεγεηήο Γξακκαηέαο: αγηά Υξηζηίλα Πξνζσπηθφ Γξακκαηείαο , /6749/ / Fax Πιεξνθνξίεο Σκήκα Φπζηθήο Πξφεδξνο: Κξνληεξάο Υξηζηφθνξνο, Καζεγεηήο , Γξακκαηέαο: Γηαλλαθνπνχινπ Γήκεηξα Πξνζσπηθφ Γξακκαηείαο /996072/ / Fax Πιεξνθνξίεο Σκήκα Υεκείαο Πξφεδξνο: Καξακάλνο Νηθφιανο, Καζεγεηήο / Γξακκαηέαο: Νηφηζηθα Εσή Πξνζσπηθφ Γξακκαηείαο , , Fax Πιεξνθνξίεο

6 Σκήκα Δπηζηήκεο ηωλ Τιηθώλ Πξφεδξνο: Φσηεηλφο Γεκήηξηνο, Καζεγεηήο / Γξακκαηέαο: Αζεκαθφπνπινο πχξνο Πξνζσπηθφ Γξακκαηείαο /969922, Fax Πιεξνθνξίεο ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ Σκήκα Αξρηηεθηόλωλ Μεραληθώλ Πξφεδξνο: Παλέηζνο Γεψξγηνο, Καζεγεηήο Γξακκαηέαο: Μπαξνχλε Γεσξγία Πξνζσπηθφ Γξακκαηείαο /996381/ Fax Πιεξνθνξίεο Γεληθό Σκήκα Πξφεδξνο: Μάξθειινο Βαζίιεηνο, Καζεγεηήο / Γξακκαηέαο: Καξαιή Νηίλα Πξνζσπηθφ Γξακκαηείαο Fax Πιεξνθνξίεο Σκήκα Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ Πξφεδξνο: Σδεο Αληψληνο, Καζεγεηήο / Γξακκαηέαο: Ρνδνπνχινπ Αγγειηθή Πξνζσπηθφ Γξακκαηείαο , , Fax Πιεξνθνξίεο Σκήκα Μεραληθώλ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ & Πιεξνθνξηθήο Πξφεδξνο: Σζαθαιίδεο Αζαλάζηνο, Καζεγεηήο Γξακκαηέαο: Ρνδφπνπινο Ρφδεο πήιηνο Πξνζσπηθφ Γξακκαηείαο / Fax Πιεξνθνξίεο Σκήκα Μεραλνιόγωλ & Αεξνλαππεγώλ Μεραληθώλ Πξφεδξνο: Παληειάθεο ππξίδσλ, Καζεγεηήο Γξακκαηέαο: Βαζηιάθεο Αλδξέαο Πξνζσπηθφ Γξακκαηείαο /9402/9403/ Fax Τπνινγηζηηθφ Κέληξν Σκήκαηνο Πιεξνθνξίεο

7 Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Πξφεδξνο: Γεκεηξαθφπνπινο Αιέμαλδξνο, Καζεγεηήο Γξακκαηέαο: ηακίξε Άλλα Πξνζσπηθφ Γξακκαηείαο /6501/6502/6503/ Fax Τπνινγηζηηθφ Κέληξν Σκήκαηνο /6590 Πιεξνθνξίεο Σκήκα Υεκηθώλ Μεραληθώλ Πξφεδξνο: ηάτθνο Γεψξγηνο, Καζεγεηήο Γξακκαηέαο: Φιψξνπ Κσλζηαληνχια , Πξνζσπηθφ Γξακκαηείαο , , 501, Fax Πιεξνθνξίεο XOΛH EΠITHMΩN YΓEIA Σκήκα Ηαηξηθήο Πξφεδξνο: Γψγνο Υαξάιακπνο, Καζεγεηήο , Γξακκαηέαο: Κνξθηάηε Μαξίλα Πξνζσπηθφ Γξακκαηείαο /969114/992942, Fax Πιεξνθνξίεο Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο Πξφεδξνο: Κνξδνπάηεο Παχινο, Καζεγεηήο Γξακκαηέαο: Καλειινπνχινπ Εσή Πξνζσπηθφ Γξακκαηείαο /969334, Fax Πιεξνθνξίεο XOΛH ANΘPΩΠITIΚΩN ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σκήκα Θεαηξηθώλ πνπδώλ Πξφεδξνο: ηεθαλφπνπινο Θεφδσξνο, Καζεγεηήο Γξακκαηέαο: Πξνζσπηθφ Γξακκαηείαο , , Fax Βηβιηνζήθε: Πιεξνθνξίεο Παηδαγωγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Πξφεδξνο: Λακπξνπνχινπ Βελέηα,. Καζεγήηξηα Γξακκαηέαο: Μπνπζίνπ Οπξαλία Πξνζσπηθφ Γξακκαηείαο , Fax 7

8 Πιεξνθνξίεο Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγωγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία Πξφεδξνο: σηεξφπνπινο Λεσλίδαο, Αλαπι. Καζεγεηήο / Γξακκαηέαο: Υαξαιακπαθνπνχινπ Αηθαηεξίλε Πξνζσπηθφ Γξακκαηείαο / , , Fax Πιεξνθνξίεο Σκήκα Φηινινγίαο Πξφεδξνο: Ράιιε Αγγειηθή, Καζεγήηξηα , Γξακκαηέαο: Μηρειή νθία Πξνζσπηθφ Γξακκαηείαο /996234, / Fax Πιεξνθνξίεο Σκήκα Φηινζνθίαο Πξφεδξνο: Καιέξε Αηθαηεξίλε, Αλαπι. Καζεγήηξηα Γξακκαηέαο: Βέξγε Υαξίθιεηα Πξνζσπηθφ Γξακκαηείαο , , Fax Πιεξνθνξίεο ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ ΣΜΖΜΑΣΑ Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Πξφεδξνο: Σζεθνχξαο Κσλζηαληίλνο. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο / Γξακκαηέαο: Γαχξε Μαξία Πξνζσπηθφ Γξακκαηείαο , , Γ/ληεο Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ Γξακκαηεία Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ Μεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο Fax Πιεξνθνξίεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ Πξφεδξνο: Εαραξάηνο Γεξάζηκνο, Καζεγεηήο Γξακκαηέαο: Γξαθνληαεηδήο Υαξίιανο Πξνζσπηθφ Γξακκαηείαο / / / Fax Βηβιηνζήθε Πιεξνθνξίεο

9 Λ Ο Η Π Δ Κ Δ Ν Σ Ρ Η Κ Δ Μ Ο Ν Α Γ Δ Δξγαζηήξην Ζιεθηξνληθήο Μηθξνζθνπίαο θαη Μηθξναλάιπζεο Telefax Δξγαζηήξην Δλφξγαλεο Αλάιπζεο Telefax / Γ/ληήο: Παπατσάλλνπ Γηνλχζηνο, Καζεγεηήο Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο / Telefax Πξφεδξνο: Πφξπνδαο Κσλζηαληίλνο Ζιεθηξνηερλείν Πνιπηερληθήο ρνιήο Telefax Ταινπξγείν Παλεπηζηεκίνπ Μεραλνπξγείν Παλεπηζηεκίνπ Y M B O Y Λ I Α & E Π I T P O Π Δ Γξακκαηεία Πξπηαληθνύ πκβνπιίνπ Γξακκαηέαο: Πέηηα Δπαγγειία Πξνζσπηθφ Γξακκαηείαο: , , Fax ... Γξακκαηεία πγθιήηνπ Γξακκαηέαο: Παλαγησηαθνπνχινπ Μάλζα Πξνζσπηθφ Γξακκαηείαο: Αίζνπζα πγθιήηνπ Fax ... Σερληθό πκβνύιην Πξφεδξνο: Αζαλαζφπνπινο Γεψξγηνο,, Καζεγεηήο / Γξακκαηέαο: Γηακαληνπνχινπ Διέλε Τπεξεζηαθό πκβνύιην Γ/θνύ Πξνζωπηθνύ Πξφεδξνο: Κνινθπζά Υξηζηίλα Γξακκαηέαο: Λέθθα Διέλε Δπηηξνπή Ηζηνξηθνύ Αξρείνπ Πξφεδξνο: Kππξηαλφο Παληειήο Γξακκαηέαο: Παπαγηάλλε Κιενπάηξα Δπηηξνπή Αζιεηηζκνύ Πξφεδξνο: Παπατσάλλνπ Γηνλχζηνο, Καζεγεηήο

10 Πξνϊζηάκελνο Γξακκαηείαο Κ E N T P I Κ E Y Π H P E I E Η Προϊσταμένη της Διεύθσνσης Διοικητικών Υπηρεσιών ασκούσα καθήκοντα Προϊσταμένοσ Γραμματείας: Κνινθπζά Υξηζηίλα Ννκηθή Τπεξεζία Ννκηθφο χκβνπινο: Pνπκειηψηεο Aλαζηάζηνο Γηθεγφξνη: Kαηξηκπνχδαο Γηνλχζηνο Πήηηα Γεσξγία Γξακκαηέαο: Νηάιια Γήκεηξα ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ YΠΖΡΔΗΩΝ Πξνϊζηάκελνο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ Προϊστάμενος Διεύθσνσης: Κνινθπζά Υξηζηίλα / Σκήκα Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ θαη Δθπαηδεπηηθνχ ελ γέλεη Πξνζσπηθνχ , (Π.Γ.407/80) ,(Δ.Δ.Γ.Η.Π.-Δ.Σ.Δ.Π) Σκήκα Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ , ,996640, Σκήκα Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ Προϊστάμενος Διεύθσνσης: πειησηφπνπινο Αιέμηνο Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ & Δζφδσλ / Fax Σκήκα Γαπαλψλ /997995/997994/ Σκήκα Σακείνπ /969064/ Fax Σκήκα Μηζζνδνζίαο /969062/969071/ Fax Σκήκα Πξνκεζεηψλ, Πεξηνπζίαο, θαη Κιεξνδνηεκάησλ /997962/969066/ Fax Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο & Έξεπλαο Προϊστάμενος Διεύθσνσης : Κάληζηξα- Ενχπα Γεσξγία Σκήκα πνπδψλ ,

11 Σκήκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ & Έξεπλαο , Σκήκα Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ , Fax 1 1

12 Γηεύζπλζε Γηεζλώλ, Γεκνζίωλ ρέζεωλ & Γεκνζηεπκάηωλ Προϊστάμενος Διεύθσνσης: θακπαξδψλε Σζαθαλίθα Διέλε / Σκήκα Γηεζλψλ ρέζεσλ / /996676/969028/ Fax Σκήκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ & Δθδειψζεσλ /6611/6661. Fax , Σκήκα Γεκνζηεπκάησλ /969646/969658/969663/969659/ / Fax Σκήκα Δθηππψζεσλ Σππνγξαθείνπ / / Fax /969642/969643/969644/ Γ Δ Ν Η Κ Ζ Γ Η Δ Τ Θ Τ Ν Ζ Σ Δ Υ Ν Η Κ Ω Ν Τ Π Ζ Ρ Δ Η Ω Ν, Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Η Μ Ο Τ & Γ Η Κ Σ Τ Ω Ν Πξνϊζηάκελνο Γεληθήο Γηεύζπλζεο: Αζαλαζφπνπινο σηήξηνο Απηνηειέο Σκήκα Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο , Πξσηφθνιιν Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Μειεηώλ Προϊστάμενος Διεύθσνσης: Υαληδφπνπινο Αρηιιέαο Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ Fax Σκήκα Αξρηηεθηνληθνχ ρεδηαζκνχ & Μειεηψλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ Fax Σκήκα Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Μειεηψλ Fax Γηεύζπλζε Δθηέιεζεο & πληήξεζεο Έξγωλ Προϊστάμενος Διεύθσνσης: παζήο Γεξάζηκνο / Σκήκα Δθηέιεζεο Έξγσλ Σκήκα πληήξεζεο Διεπζέξσλ Υψξσλ Σκήκα πληήξεζεο & Λεηηνπξγίαο Δγθαηαζηάζεσλ Ζιεθηξηθέο πληεξήζεηο Τδξαπιηθέο & Μεραλνινγηθέο πληεξήζεηο Οηθνδνκηθέο πληεξήζεηο πληεξήζεηο πξαζίλνπ Δξγάηεο Απνζήθε Σερλίηεο (Ζιεθηξνιφγνη, Τδξαπιηθνί, Ξπινπξγνί) / Fax Θεξκαζηέο /

13 ηαζκφο Λπκάησλ Βηνινγηθφο Καζαξηζκφο Οκάδα Δπηθπιαθήο Σερληθψλ Δπηθπιαθή Φχιαθεο Γηεύζπλζε Γηθηύωλ & Μεραλνξγάλωζεο Προϊστάμενος Διεύθσνσης: Παπακηραήι Παλαγηψηεο /6690 Σκήκα Γηθηχνπ Γεδνκέλσλ/Φσλήο /969601/ Σκήκα Γηθηχνπ Σειειέγρνπ Δγθαηαζηάζεσλ Σκήκα Μεραλνξγάλσζεο /996693/ Fax Απηνηειήο Γηεύζπλζε Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο Προϊστάμενος Διεύθσνσης:: Παλίηζαο Κσλζηαληίλνο Σκήκα ίηηζεο , Fax Σκήκα Πξφλνηαο & Δθδειψζεσλ (ηέγαζε Φνηηεηψλ, Πνιηηηζηηθά) Σκήκα Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο (Κέληξν ηήξημεο Φνηηεηψλ) Fax Απηνηειέο Σκήκα Πξωηνθόιινπ Γηεθπεξαίωζεο & Αξρείνπ Πξντζηακέλε: Γεκνπνχινπ Γεσξγία Πξνζσπηθφ Telefax, Κεληξηθή Βηβιηνζήθε & Τπεξεζία Πιεξνθόξεζεο Προϊσταμένη Διεύθσνσης: πλέιιε Καηεξίλα Fax Σκήκα Γηνίθεζεο θαη Γξακκαηείαο Σκήκα Πξνζθηήζεσλ, Σεθκεξίσζεο & Βηβιηνγξαθηθήο Δλεκέξσζεο /9675 Σκήκα Μεραλνξγάλσζεο-Έξεπλαο & Αλάπηπμεο Σκήκα Αλαγλσζηεξίσλ & Γαλεηζκνχ Σκήκα Τπνζηήξημεο ρξεζηψλ Fax Γηαδαλεηζκφο / Fax 1 3

14 Γηδαζθαιείν Ξέλωλ Γιωζζώλ Γηδαζθαιία Αγγιηθήο Γιψζζαο o Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Μεραληθψλ Ζ/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο o Σκήκα. ΣΔΑΠΖ, Φηινινγίαο o Σκήκα Ηαηξηθήο, Φαξκαθεπηηθήο o Σκήκα. Μερ/γσλ & Αεξνλαππεγψλ Μερ/θψλ, Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ o Σκήκα Ζι/γσλ Μερ/θψλ θαη Σερλνινγίαο Ζ/Τ, Βηνινγίαο, Υεκείαο o Σκήκα Υεκείαο, Θεαηξηθψλ πνπδψλ, Μαζεκαηηθψλ o Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ, ΠΣΓΔ, Γεσινγίαο Γηδαζθαιία Γαιιηθήο Γιψζζαο Γηδαζθαιία Γεξκαληθήο Γιψζζαο Γηδαζθαιία Ηηαιηθήο Γιψζζαο Γηδαζθαιία Ρσζηθήο Γιψζζαο Fax Δπηηξνπή Δξεπλώλ Προϊσταμένη: Λέθθα Διέλε Fax Μνλάδα Γηνηθεηηθήο ηήξημεο & Αξρείνπ /996632/ Fax Μνλάδα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο & Δληαικάησλ , , Μνλάδα Λνγηζηεξίνπ Δζφδσλ , Μνλάδα «Δθπαίδεπζεο & Γηα Βίνπ Μάζεζεο» , Μνλάδα Δζληθψλ & Δπξσπατθψλ Έξγσλ , Μνλάδα Αλάπηπμεο Έξεπλαο Γξαθείν Γηαζύλδεζεο θαη Δπαγγεικαηηθήο Πιεξνθόξεζεο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο: Κξίβαο ππξίδσλ, Καζεγεηήο Πξνζσπηθφ Fax Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.E.Κ.) Νφκηκνο εθπξφζσπνο: Κνπκπηάο ηαχξνο, Πξχηαλεο / Γηεπζπληήο: πειησηφπνπινο Αιέμηνο Πξνζσπηθφ / Fax 1 4

15 Παλεπηζηεκηαθό Γπκλαζηήξην πληνληζηήο: Βαζηιείνπ Νηθφιανο, ΔΔΓΗΠ Η Φπζηθήο Αγσγήο Πξνζσπηθφ Telefax Δθδόζεηο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Πξνζσπηθφ Telefax πλεδξηαθό & Πνιηηηζηηθό Κέληξν Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο: Καζεγεηήο Μνπξηδφπνπινο Η / Τπεχζπλε: Υξπζάθε Αλδξνλίθε / Γξακκαηεία: / Σερληθφ Πξνζσπηθφ /969854/969855/ Fax Μνπζείν Δπηζηεκώλ & Σερλνινγίαο Πξνζσπηθφ: , , Fax Μνπζείν ηεο Παηδείαο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο: Μπνπδάθεο Ησζήθ Τπεχζπλνο ιεηηνπξγίαο μελαγήζεσλ Telefax Εωνινγηθό Μνπζείν Βνηαληθό Μνπζείν , Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο & Γηαρείξηζεο ηεο Πεξηνπζίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Πξφεδξνο Γ..: Κνπκπηάο ηαχξνο, Πξχηαλεο / Γηεπζχλσλ χκβνπινο: Μπειεθνχθηαο Αλδξέαο Γξακκαηεία: Telefax Υνξωδία Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Π Ο Λ Η Σ Η Σ Η Κ Δ Γ Ρ Α Σ Ζ Ρ Η Ο Σ Ζ Σ Δ Πξφεδξνο Γ..: Βηησξάηνο Δπάγγεινο, Καζεγεηήο Καιιηηερληθφο Γ/ληήο, Βαζηιαλησλφπνπινο ηακάηεο Πιεξνθνξίεο

16 Θ.Ο.Δ.Π.Π. Θεαηξάθη Παλεπηζηεκίνπ Telefax Υνξεπηηθόο Όκηινο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Πξφεδξνο Γ..: Φαξκαθφπνπινο Γξεγφξηνο Κηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε Παλεπηζηεκίνπ Τπεχζπλνο: Α Λ Λ Δ Τ Π Ζ Ρ Δ Η Δ Γεληθό Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Παηξώλ Φνηηεηηθή Δζηία (Δζληθό Ίδξπκα Νεόηεηνο) Γηεπζπληήο: Αζαλαζφπνπινο Γεψξγηνο Σειεθσληθφ Κέληξν /2360 Γηαρείξηζε (εζση ) Fax Δζηία Φνηηεηώλ (Πξνάζηην) Γξαθείν Ηζφγεην Παλεπηζηεκηαθόο Ηεξόο Ναόο Σαρπδξνκείν Παλεπηζηεκηνύπνιεο Αγξνηηθή Σξάπεδα Παλεπηζηεκηνύπνιεο Fax Βηβιηνπωιείν «ΠΑΠΑΩΣΖΡΗΟΤ» (εζση. 7892) Fax Discover Fax ηαζκόο Μέξηκλαο Εώωλ Fax 1 6

17 Υ Ο Λ Δ Η Α Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Π Ο Λ Δ Ω Βξεθνλεπηαθόο ηαζκόο / Fax Γεκνηηθό ρνιείν Κάηω Καζηξηηζίνπ / Fax Γπκλάζην Κάηω Καζηξηηζίνπ Telefax Λύθεην Κάηω Καζηξηηζίνπ Telefax ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΑ ΥΟΛΔΗΑ 1 Θ Νεπηαγωγείν / Θ Γεκνηηθό Γηεπζπληήο Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ Fax Γπκλάζην Γηεπζπληήο Καζεγεηέο Fax Λύθεην Γηεπζπληήο Καζεγεηέο Fax Δπόπηεο Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Ησζήθ Μπνπδάθεο, Καζεγεηήο, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

18 Σειεθωληθόο Καηάινγνο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Έθδνζε: Μάξηηνο 2010 Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Γηεχζπλζε Γηεζλψλ, Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη Γεκνζηεπκάησλ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ Σκήκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη Δθδειψζεσλ Αλάπηπμε θαη Τπνζηήξημε Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο: Γεληθή Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Γηθηχσλ, Σκήκα Γηθηχσλ, Παλεπηζηήκην Παηξψλ (UPnet) Ζιεθηξνληθή έθδνζε θαηαιόγνπ: Ζ ειεθηξνληθή έθδνζε παξνπζηάδεη ηελ πιένλ ελεκεξσκέλε έθδνζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαηαιφγνπ. Δπηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα ηεο ειεθηξνληθήο έθδνζεο ηνπ θαηαιφγνπ γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ νλνκαζηηθνχ θαηαιφγνπ πξνζσπηθνχ Παλεπηζηήκην Παηξψλ

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν Κ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 1o Πεδίν ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΖ ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε ΒΑΖ 2014 2015 90% Γηαθνξά Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ 20200 19964 236 Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ 20700 20759-59 Αξρεηνλνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΩΝ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΟΜΩΝ ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο 2011 11:26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σν ΗΝ.Δ / Γ..Δ.Δ. Πξέβεδα, 20.2.2012 Αξηζκ. Πξση.: 3420

Σν ΗΝ.Δ / Γ..Δ.Δ. Πξέβεδα, 20.2.2012 Αξηζκ. Πξση.: 3420 Ηλζηηηνύην Δξγαζίαο (ΗΝΔ/ΓΔΔ) (5) Σαρ. Γ/λζε: 2 ν ρικ Πξέβεδαο-Μύηηθα (Μαθξπόινπηζα) Σ.Κ.: 481 00 Πξέβεδα Σει.: 26820 26969 Πιεξνθνξίεο: θ.θ. Πνιπκέξε Πνύιηνπ Νηόληνξνπ Δπάγγεινπ E mail: vpapa@inegsee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α ειίδα ΠΡΟΛΟΓΟ....... 5 ΓΗΟΗΚΖΖ, ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΣΟΜΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 2010...... 6 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ/ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ. 11 ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 25 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Γρακκαηεία Οηθολοκηθής Δπηηροπής ηοσ άρζροσ 175 ηοσ Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ θαη επεξεάδνπλ ηελ δηακόξθωζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ ζην Γ.Ν. Πεηξαηά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ Ννέκβξεο 2011 Πεξηερφκελα Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. ηάδηα Καηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Αλάιπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξηζ. Πξση.: OIΚ.252 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : ΚΤΡΗΑΚΖ - ΜΠΗΣΕΑΡΟ ΟΝΟΜΑ : ΔΤΣΑΘΗΟ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ : ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 30/3/1965 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ: ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ : Σκήκα Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ, ΣΔΗ Πεηξαηά Π. Ράιιε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ςπ' απιθμ. ΟΥ 1/2013 για ηη ζύνατη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ςπ' απιθμ. ΟΥ 1/2013 για ηη ζύνατη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΑΛΜΧΠΙΑ ΛΟΤΣΡΑ ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΛΟΤΣΡΧΝ ΜΔ ΣΟΝ ΓΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ Α.Φ.Μ. 090090279 Γ.Ο.Τ. ΑΡΙΓΑΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 69112 / 57 / Β /

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ Ημερομηνία γέννηζης: 9 Μαξηίνπ 1977 Οικογενειακή καηάζηαζη: Γηαδεπγκέλνο Διεύθσνζη: Υσξαθάθηα Αθξσηεξίνπ- Υαληά Κξήηεο Τηλέθωνο: 28210 39057-6972376057 Ηλεκηρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο I. Βιοπαθολογία (Ιατρική Μικροβιολογία, Εργαστηριακή Αιματολογία, Κλινική Χημεία, Ιατρική Μσκητολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β )

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β ) ΑΓΑ: ΒΛ1Ζ9-43Ο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ Μαξνχζη, 19-11 - 2013 ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α - Β Αξ.Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΜΖΜΑ Γ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ (Δ -ΜΒΑ) Σ Α Σ Η Σ Η Κ Ζ Α Ν Α Λ Τ Ζ Σ Χ Ν Δ Π Η Υ Δ Η Ρ Ζ Η Α

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ Ηνύλεο 2015 ΓΔΝΗΚΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Ολνκαηεπώλπκν Όλνκα παηέξα Όλνκα κεηέξαο Όλνκα ζπδύγνπ : ΑΝΣΩΝΗ ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ : Νηθφιανο :

Διαβάστε περισσότερα