15PROC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002694361 2015-04-07"

Transcript

1 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιστέρι 07/04/2015 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Aρ. Πρωτ. ΟΙΚ Δ/ΝΣΗ Π.Ο.Π ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ Πλατεία Δημοκρατίας, Περιστέρι Πληρ. Κ ος Νικολαρέας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εγκατάσταση ενοποιημένου τηλεφωνικού δικτύου» Ο Αντιδήμαρχος Περιστερίου Λύκος Παναγιώτης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές η «Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εγκατάσταση ενοποιημένου τηλεφωνικού δικτύου», οικ. έτους 2015, προϋπολογισμού ,00, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις των Ν. 3463/2006, Ν. 3801/2009 και Ν. 3852/2010, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27/04/2015, ημέρα Δευτέρα, στο κτίριο του Νέου Δημαρχείου, 3 ος όροφος, στο Τμήμα Πληροφορικής, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (Δ/νση : Πλ. Δημοκρατίας 1-Περιστέρι), από ώρας 12:00 μέχρι την 13:00 που ορίζεται και ως ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής δικαιολογητικών συμμετοχής και προσφορών, η προθεσμία λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Τα έντυπα του διαγωνισμού μπορούν να παραλαμβάνονται ηλεκτρονικά με σχετικό αίτημα στο Επίσης σε έντυπη μορφή από την παραπάνω διεύθυνση κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα 8.30 έως 14:00. Υπεύθυνος κ.π.νικολαρέας, τηλέφωνα επικοινωνίας , Η παρούσα να δημοσιευθεί μέχρι την στην Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2 Περιστέρι 07/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ. ΟΙΚ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ Πλατεία Δημοκρατίας, Περιστέρι Πληρ. Κ ος Νικολαρέας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εγκατάσταση ενοποιημένου τηλεφωνικού δικτύου» Ο Αντιδήμαρχος Περιστερίου Λύκος Παναγιώτης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου, για την «Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εγκατάσταση ενοποιημένου τηλεφωνικού δικτύου», οικ. έτους 2015, προϋπολογισμού ,00, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις των Ν. 3463/2006, Ν. 3801/2009 και Ν. 3852/2010, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Η ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ. Το προϋπολογισθέν ποσό βαρύνει την πίστωση με Κ.Α , προϋπολογισμού 2015 Άρθρο 1. Ισχύουσες διατάξεις Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις : -Τις διατάξεις της αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. -Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/ Την Π1/3305/ απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, - Του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 «κύρωση κώδικα Δήμων και κοινοτήτων»,. - Το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, σχετικά με την πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης. Άρθρο 2. Συμβατικά στοιχεία Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι: Α) Μελέτη 10/2015 που περιλαμβάνει α) Τεχνική Έκθεση (Περιγραφή). β) Συγγραφή Υποχρεώσεων. γ) Τεχνικές Περιγραφή / Προδιαγραφές. δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. Β) Διακήρυξη δημοπρασίας. Γ) Τιμολόγιο Προσφοράς. Σελ. 1

3 Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1. Τεχνικές προδιαγραφές Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών «Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εγκατάσταση ενοποιημένου τηλεφωνικού δικτύου», περιγράφονται στην μελέτη 10/2015 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, η οποία συνοδεύει τη παρούσα διακήρυξη. Άρθρο 2. Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο κτίριο του Νέου Δημαρχείου Περιστερίου την _27_ Απριλίου 2015 ημέρα _ΔΕΥΤΕΡΑ και από ώρα 12:00 μέχρι ώρα 13:00. Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορέςκατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Άρθρο 3. Δικαίωμα συμμετοχής Δικαιολογητικά 1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: α. φυσικά πρόσωπα, β. νομικά πρόσωπα 2. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους τα κάτωθι δικαιολογητικά εγγράφων τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 7 της ΥΑ 11389/93 πλην της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 2. Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Άρθρο 4. Άλλα δικαιολογητικά Μαζί με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν και τα εξής δικαιολογητικά: 1. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου ότι έλαβε γνώση όλων των όρων διακήρυξης και της 10/2015 μελέτης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην παραπάνω υπεύθυνη δήλωση (ή σε παράρτημα αυτής), τους όρους της προσφοράς του οι οποίοι είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης ή της 10/2015 μελέτης, προκειμένου να αξιολογηθούν. 2. Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται ανάλογες προμήθειες και έργα των τελευταίων ετών με συνοπτική περιγραφή υλικών και εργασιών, καθώς και οι παραλήπτες (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα (Τιμολόγια ή πρωτόκολλα/βεβαιώσεις παραλαβής). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα οι παραδόσεις αποδεικνύονται με επίσημα παραστατικά έγγραφα πώλησης. Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Άρθρο 1. Σύνταξη των Προσφορών 1) Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις: α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. β. Ο τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. (ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ) γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ε. Τα στοιχεία του αποστολέα Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. 2) στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Η τεχνική περιγραφή τοποθετείται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, (σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο), μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, (σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο), επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σελ. 2

4 3) Οι φάκελοι της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 4) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγο μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 6) Η "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη περιγραφή των προσφερόμενων ειδών, τεχνικά φυλλάδια, σαφή περιγραφή της προτεινόμενης λύσης και ότι άλλο επιθυμεί ο ανάδοχος για να καταδείξει την προσφορά του. Η «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη κατάλογο των ειδών και ακριβείς ποσότητες τους οι οποίες θα αποτυπωθούν στα σχετικά τιμολόγια. 7) Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 8) Κάθε προσφορά επί ποινή απαραδέκτου πρέπει να αφορά το σύνολο της προμήθειας και των υπηρεσιών αυτής, εξαιρουμένων των σημείων σημεία 5.6 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης (τηλεφωνικές συσκευές) τα οποία μπορεί να προσφερθούν ξεχωριστά. Η Υπηρεσία θα κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά είδος. Άρθρο 2. Προέλευση των προσφερόμενων αγαθών Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να αναφέρουν στις τεχνικές προσφορές τους την χώρα προέλευσης και κατασκευής των βασικών ειδών της προμήθειας. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης. Άρθρο 3. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης Διευκρινήσεις 1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της σχετικής Μελέτης 10/2015 και της παρούσης διακήρυξης, εκτός εάν με υπεύθυνη δήλωσή του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή αξιολογείται από την αρμόδια Επιτροπή του διαγωνισμού σε σχέση με την συνέχιση του στην διαδικασία του διαγωνισμού. 2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 3) Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Άρθρο 4. Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαμβάνονται υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονομάζονται ρητά από τους προμηθευτές, δε λαμβάνεται υπόψη καμία από αυτές. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Άρθρο 5. Τιμή προσφοράς 1) Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 2) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3) Ασάφεια ως προς την προσφερόμενη τιμή επιφέρει απόρριψη της προσφοράς. Οι προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι να επιμερίζουν το τίμημα της προσφοράς ως εξής : - Την τιμή του είδους απαλλαγμένη από ΦΠΑ. - Το ΦΠΑ που επιβαρύνει την προσφορά Την συνολική προσφερόμενη τιμή Άρθρο 6. Υποβολή προσφορών Οι προσφορές μπορεί : 1) να κατατίθενται απ ευθείας στην επιτροπή του διαγωνισμού, την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα του Διαγωνισμού. 2) να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Δήμος Περιστερίου, Δ/νση Προγραμματισμού, Τμήμα ΤΠΕ, Δ/νση : Πλ. Δημοκρατίας 1-Τ.Κ Περιστέρι. Σε περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδρομικά, η προθεσμία λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Σελ. 3

5 Άρθρο 7. Εγγυήσεις Εγγύηση καλής εκτέλεσης Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων Άρθρο 8. Χρόνος ισχύος των προσφορών Η προσφερόμενη τιμή είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 30 ημερών. Ο Υπολογισμός του χρονικού αυτού διαστήματος αρχίζει από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα γίνει 27/4 /2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και από ώρα 12:00 μέχρι ώρα 13:00 στο κτίριο του Νέου Δημαρχείου (Δ/νση : Πλ. Δημοκρατίας 1-Περιστέρι) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Άρθρο 1. Αξιολόγηση προσφορών Η αρμόδια Επιτροπή αξιολογεί τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφορών. Οι προσφορές που θεωρείται ότι καλύπτουν ή υπερκαλύπτουν τους όρους της μελέτης 10/2015 και της παρούσης διακήρυξης, και οι προσφορές για τις οποίες κατατέθηκαν μεν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές αλλά κρίθηκαν επουσιώδεις και έγιναν αποδεκτές αξιολογούνται σε δεύτερη φάση κατά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. Η κατακύρωση τελικά γίνεται με κριτήριο την συνολικά χαμηλότερη τιμή. Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που κατά την παραπάνω αξιολόγηση δίνουν το αυτό αποτέλεσμα. Άρθρο 1. Αποτέλεσμα Διαγωνισμού Η επιτροπή αξιολόγησης με γνωμοδότησή της προς την Οικονομική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει σχετικά προτείνει: 1.Την κατακύρωση του διαγωνισμού, 2. Την κήρυξη του διαγωνισμού ασύμφορου ή άγονου και να προχωρήσει σε επανάληψή του, 3. Την ματαίωση του διαγωνισμού. Άρθρο 2. Κατακύρωση Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. Δ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Άρθρο 1. Χρόνος παράδοσης Η παραλαβή των προϊόντων και η υλοποίηση του δικτύου ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η οριστική παραλαβή ενεργείται μετά από τον έλεγχο και την διαπίστωση καλής λειτουργίας του δικτύου μέσα στο διάστημα αυτό. Εάν κατά την παραλαβή (προσωρινή ή οριστική) διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή την αντικατάσταση των ελαττωματικών, ή τυχόν επιπλέον υπηρεσίες ολοκλήρωσης του σχεδιασμού. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζομένης προθεσμίας, ο Δήμος Περιστερίου δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα του τρόπο. Άρθρο 3. Τρόπος πληρωμής Η πληρωμή της αξίας θα γίνει ύστερα από προσκόμιση τιμολογίων, των αποδεικτικών εξοφλήσεως όλων των κρατήσεων και υποχρεώσεων του προμηθευτού. Ο ανάδοχος πληρώνεται επί πιστώσει μετά από την οριστική παραλαβή των προϊόντων. Οι τιμές μονάδων θα είναι σταθερές και αμετάβλητες κατά την διάρκεια της προμήθειας και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκεινται. Άρθρο 4. Φόροι-Τέλη- Κρατήσεις Σελ. 4

6 Ο ανάδοχος και μόνο αυτός επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, ατυχήματα, ζημιές, τέλη, χαρτόσημα, που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργεια του διαγωνισμού, πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον Δήμο. Άρθρο 5. Δαπάνη δημοσίευσης Περίληψη του διαγωνισμού θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού, βαρύνουν τον (τους) ανάδοχο (ους). Άρθρο 6. Συμφωνητικό Ποινικές ρήτρες Ο ανάδοχος καλείται για υπογραφή της σύμβασης μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Στο συμφωνητικό θα αναγράφεται ο χρόνος εκτέλεσης και η προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του. Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος θα προσκομίσει την εγγυητική καλής εκτέλεσης της προμήθειας η οποία προβλέπεται στην ενότητα Β.7. της παρούσας διακήρυξης, και η οποία θ αναφέρεται στην εμπρόθεσμη εκτέλεση και στην ακριβή τήρηση των όρων της διακήρυξης και της μελέτης καθώς και των όρων της σύμβασης. Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παραδόσεως, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα ίση με το ένα τοις εκατό (1/100), επί της αξίας ανάθεσης χωρίς ΦΠΑ, για κάθε μέρα καθυστερήσεως. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση του κ. Δημάρχου και κρατείται είτε από τις εγγυήσεις καλής εκτελέσεως, είτε από το λογαριασμό του αναδόχου. Επίσης ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση παραβάσεως ή αθετήσεως οποιουδήποτε όρου της διακηρύξεως, της μελέτης, της προσφοράς του, ή του συμφωνητικού. Αν κηρυχθεί έκπτωτος ο ανάδοχος, η εγγύηση καλής εκτελέσεως που κατατέθηκε από αυτόν, καταπίπτει ως ποινική ρήτρα υπέρ του Δήμου. Στην προσφορά αναγράφεται και ο χρόνος εγγυήσεως (που δεν πρέπει να είναι μικρότερος του έτους). Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε εκχώρηση ή ενεχυρίαση της απαίτησης του αναδόχου. Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Άρθρο 1. Πληροφόρηση και παραλαβή εντύπων Τα έντυπα του διαγωνισμού θα βρίσκονται και θα παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου, στο κτίριο Νέου Δημαρχείου Περιστερίου, Δ/νση : Πλ. Δημοκρατίας 1 - Τ.Κ Περιστέρι, υπεύθυνος κ.νικολαρέας, όπου οι προσερχόμενοι μπορούν να προσέρχονται κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα 8.30 έως Επίσης μπορούν να αποσταλούν με σχετικό αίτημα στο Στο ίδιο Τμήμα θα δίνονται πληροφορίες ή διευκρινήσεις αν τυχόν ζητηθούν. Τηλέφωνο επικοινωνίας , Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σελ. 5

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εγκατάσταση ενοποιημένου τηλεφωνικού δικτύου. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ : 10 / ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα αφορά την εγκατάσταση συστημάτων που θα ενοποιήσουν την τηλεφωνία στα βασικά κτήρια του Δήμου στα οποία έχει εγκατασταθεί δίκτυο Η/Υ. Ο Δήμος μας έχει σημαντικά κόστη τηλεφωνίας (πάνω από /χρόνο), με κύρια αιτία ότι δεν διαθέτει εσωτερικό ενοποιημένο σύστημα στα βασικά του κτήρια. Λειτουργούν έτσι πάρα πολλές ανεξάρτητες γραμμές με ξεχωριστά πάγια, και υπάρχει χρέωση για επικοινωνία από κτήριο σε κτήριο. Απαιτείται η ενοποίηση του δικτύου στα μεγάλα κτήρια (Νέο Δημαρχείο, Ξυλοτεχνία, Γκαράζ). Για αυτό το έργο χρειάζεται η προμήθεια δύο νέων Τ/Φ κέντρων για Γκαράζ και Ξυλοτεχνία, (τα κέντρα τους είναι έτσι και αλλιώς δεκαετίας 1990 και απαιτούν αντικατάσταση) συμβατών με το κεντρικό Τ/Φ κέντρο του Νέου Δημαρχείου και η διασύνδεση μεταξύ τους μέσω του υπάρχοντος VPN του Δήμου, το οποίο ενώνει δικτυακά τα κτήρια. Με την υλοποίηση του παραπάνω έργου επιθυμητό είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο σε όλες τις βασικές υπηρεσίες του Δήμου με κεφαλικό νούμερο το το οποίο λειτουργεί στο Νέο Δημαρχείο, να καταργηθεί το κόστος τηλεφωνίας από κτήριο σε κτήριο, και να μειωθούν τα πάγια τέλη χρήσης. ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο Δήμος έχει διάσπαρτες ανεξάρτητες γραμμές με πάγια και διάφορα τηλεφωνικά κέντρα. Εξάιρεση αποτελεί το Νέο Δημαρχείο όπου η εγκατάσταση είναι διαχειρίσιμη αφού υπάρχει μόνο ένα Τ/Φ κέντρο, το Panasonic KX-TDA600 με αριθμοδότηση από , με πολιτική φραγής. Στο κτήριο της Ξυλοτεχνίας και Γκαράζ υπάρχουν παλαιά (δεκαετίας 1990) ΤΦ κέντρα μάρκας Alcatel με αριθμοδότηση και αντίστοιχα, ενώ λειτουργούν και πάρα πολλές ανεξάρτητες γραμμές. Τηλεφωνικά κέντρα υπάρχουν επίσης στο ΚΥΒΕ, μικρά ανεξάρτητα κέντρα σε διάφορα σημεία (κυρίως γραφεία Αντιδημάρχων), ενώ υπάρχουν και εξωκείμενες γραμμές παλιού τύπου στο κτήριο των Ηλεκτρολόγων. Το κόστος επικοινωνιών ανέρχεται σε πάνω από ετησίως ενώ και η συντήρηση όλου αυτού του δικτύου είναι δύσκολα διαχειρίσιμη και απαιτεί επιπλέον κόστος. Σελ 1

8 ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Προβλέπεται η ενοποίηση του δικτύου στα μεγάλα κτήρια (Νέο Δημαρχείο, Ξυλοτεχνία, Γκαράζ). Για αυτό το έργο χρειάζεται η προμήθεια δύο νέων Τ/Φ κέντρων (για Γκαράζ και Ξυλοτεχνία) συμβατών με το κεντρικό Τ/Φ κέντρο Panasonic KX-TDA600 του Νέου Δημαρχείου και η διασύνδεση μεταξύ τους. Oλο το σύστημα θα διασυνδεθεί μέσω του VPN δικτύου του Δήμου (το οποίο υλοποιείται με ασύρματες ζεύξεις μεταξύ των κτηρίων), και όλα τα τηλέφωνα θα επαναριθμοδοτηθούν στο εύρος Θα καταργηθούν όλες οι ανεξάρτητες γραμμές, και σε όλα τα τηλέφωνα θα μπορεί να υπάρξει πολιτική φραγής. Ετσι ο Δήμος θα αποκτήσει ενιαία αριθμοδότηση, δωρεάν επικοινωνία από κτήριο σε κτήριο και θα μειώσει σε μεγάλο βαθμό τα τηλεφωνικά πάγια και τέλη. ΚΟΣΤΟΣ Το κόστος της παρούσης μπορεί να αποσβεστεί ακόμα και στους πρώτους 12 μήνες λειτουργίας από την κατάργηση των γραμμών με πάγια, την δωρεάν επικοινωνία μεταξύ των κτηρίων και την πολιτική φραγής κινητών που μπορεί να ακολουθηθεί. Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης ο Δήμος μπορεί να εξασφαλίσει επιπλέον μείωση τελών επικοινωνίας με την αναζήτηση εναλλακτικού παρόχου. Περιστέρι Ο Συντάξας Νικολαρέας Παρασκευάς Μηχανικός Η/Υ Πληροφορικής Σελ 2

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εγκατάσταση ενοποιημένου τηλεφωνικού δικτύου. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ : 10 / ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο: Αντικείμενο Η παρούσα αφορά την εγκατάσταση συστημάτων που θα ενοποιήσουν την τηλεφωνία στα βασικά κτήρια του Δήμου στα οποία έχει εγκατασταθεί δίκτυο Η/Υ. O προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, και θα βαρύνει τον Κ.Α τρέχοντος προϋπολογισμού Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 3ο: Τρόπος Εκτέλεσης Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό. Άρθρο 4ο: Συμβατικά στοιχεία Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι: Α) Μελέτη 10/2015 που περιλαμβάνει α) Τεχνική Έκθεση (Περιγραφή). β) Συγγραφή Υποχρεώσεων. γ) Τεχνικές Περιγραφή / Προδιαγραφές. δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. Β) Διακήρυξη δημοπρασίας. Γ) Τιμολόγιο Προσφοράς. Αρθρο 5 ο : Ανάδοχος Η προμήθεια εκτός της προμήθειας των τηλεφωνικών συσκευών (σημεία 5 και 6 της παρούσης / σελ. 11) θεωρείται ενιαία και η υλοποίηση της εμπεριέχει υπηρεσίες εγκατάστασης που πρέπει να γίνουν από μία εξειδικευμένη εταιρεία στα συστήματα τηλεπικοινωνίας. Αρθρο 6 ο : Σύμβαση Μετά την ανακήρυξη, ο ανάδοχος (οι ανάδοχοι) καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μεγαλύτερο των τριών (3) ημερών από την ειδοποίησή του να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Αν αυτός δεν προσέλθει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία να υπογράψει την σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Άρθρο 7 o : Έξοδα κρατήσεις εισφορές Ο ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα της σύμβασης, και με κάθε είδους νόμιμες κρατήσεις και φόρους. Ο Δήμος επιβαρύνεται μόνο με τον Φ.Π.Α. που ο προμηθευτής αναγράφει στην προσφορά του ότι επιβαρύνονται τα είδη. Σε περίπτωση ένταξης των ειδών σε ανώτερη από της προσφοράς κλίμακα του Φ.Π.Α., την διαφορά την επιβαρύνεται ο προμηθευτής, και μόνο σε περίπτωση αλλαγής εν τω μεταξύ του καθεστώτος των κρατήσεων ή του Φ.Π.Α. κ.λ.π. θα εφαρμοσθεί η αντίστοιχη για το θέμα νομοθεσία ή οι αντίστοιχες οδηγίες των αρμοδίων Υπουργείων. ΑΡΘΡΟ 8ο: Παράδοση-Προσωρινή και οριστική παραλαβή Η παραλαβή των προϊόντων και η υλοποίηση του δικτύου ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η οριστική παραλαβή ενεργείται μετά από τον έλεγχο και την διαπίστωση καλής λειτουργίας του δικτύου μέσα στο διάστημα αυτό. Εάν κατά την παραλαβή (προσωρινή ή οριστική) διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή την αντικατάσταση των ελαττωματικών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζομένης προθεσμίας, ο Δήμος Περιστερίου δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα του τρόπο. Σελ 3

10 Άρθρο 10 o : Ασφάλεια - Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις Οι ανάδοχος ευθύνεται προσωπικώς, αποκλειόμενης κάθε αστικής ή ποινικής ευθύνης του Δήμου, για κάθε ατύχημα του ιδίου ή συνεργατών του. Ο Δήμος οφείλει να παράσχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του και κάθε δυνατή βοήθεια για την ορθή εκτέλεση του τεχνικού έργου. Άρθρο 11 o : Πληρωμές Η πληρωμή της αξίας θα γίνει ύστερα από προσκόμιση τιμολογίων, των αποδεικτικών εξοφλήσεως όλων των κρατήσεων και υποχρεώσεων του προμηθευτού. Ο ανάδοχος πληρώνεται επί πιστώσει μετά από την οριστική παραλαβή των προϊόντων. Οι τιμές μονάδων θα είναι σταθερές και αμετάβλητες κατά την διάρκεια της προμήθειας και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκεινται. Ο Συντάξας & Προϊστάμενος ΤΠΕ Περιστέρι Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Π.Ο.Π Νικολαρέας Παρασκευάς Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής Ματθαίος Κλεάνθης Αρχιτέκτων Μηχανικός Σελ 4

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εγκατάσταση ενοποιημένου τηλεφωνικού δικτύου. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ : 10 / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τ/Φ ΚΕΝΤΡΩΝ Α1.ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το (τα) προσφερόμενο τηλεφωνικό κέντρο θα πληροί τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα του ΕΤSI και τις συστάσεις της ITU-T. Τα Ευρωπαϊκά πρότυπα υπερισχύουν των διεθνών όταν υπάρχουν. Α2.ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Το προσφερόμενο δίκτυο θα πρέπει να είναι συμβατό με γραμμές PSTN, EURO-ISDN BRA (2B+D), PRA (30B+D) και VOIP για την σύνδεση με τα δίκτυα των παρόχων. Α3.EΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ Το προσφερόμενο κέντρο πρέπει να διαθέτει δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εναρμονισμένων πρότυπων κανονισμών (να επισυνάπτεται για το τηλεφωνικό κέντρο με τα παρελκόμενα και τα τερματικά του). Α4.ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Ο κατασκευαστικός οίκος του τηλεφωνικού κέντρου και του λοιπού εξοπλισμού του πρέπει να διασφαλίσει ότι οι μονάδες ανάπτυξης και παραγωγής του διαθέτουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και περιβαλλοντικής προστασίας ISO και τα προσφερόμενα προϊόντα συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία RoHS (EC Directive2002/95/EC on the restriction of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment-EU RoHS Directive). Α5.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το (Τα) προσφερόμενο κέντρο θα είναι τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονης κατασκευής σε τρέχουσα εργοστασιακή γραμμή παραγωγής, ψηφιακό ΤDM/PCM, non-blocking και θα υποστηρίζει το πρωτόκολλο TCP/IP. Ο εξοπλισμός να είναι έτοιμος για να αναρτηθεί σε πλαίσια (RACKS) και η βυσμάτωση των γραμμών και των εσωτερικών θα γίνεται άμεσα και απλά μέσω συνδετών RJ-45 σε ανάλογα πλαίσια ανάπτυξης του εσωτερικού δικτύου δομημένης καλωδίωσης. Ιδιαίτερα στο εσωτερικό δίκτυο του κτιρίου θα πρέπει να παρέχεται δυνατότητα επικοινωνίας ακόμη και μέσω 2- σύρματου δικτύου για οποιοδήποτε τύπο εσωτερικού χρειάζεται, καλύπτοντας τη πλήρη συμβατότητα και προσαρμογή με πιθανό παλαιό υφιστάμενο δίκτυο καλωδίωσης. Επίσης να υποστηρίζει την δυνατότητα εξόδου δύο ή περισσότερων εσωτερικών από το ίδιο port της κάρτας. Α6.AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Το τηλεφωνικό κέντρο πρέπει να είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τα Πρότυπα Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής, ώστε να προσαρμόζεται και να μπορεί να υποστηρίζει τις νέες εξελίξεις της τεχνολογίας. Ο κεντρικός του έλεγχος πρέπει να βασίζεται σε ισχυρό επεξεργαστή σύγχρονης τεχνολογίας, ώστε να μπορεί να αποτελεί την πλατφόρμα για την υποστήριξη των νέων τεχνολογικών εξελίξεων και ολοκληρωμένων εφαρμογών. Θα πρέπει να αναφέρεται ο χρησιμοποιούμενος επεξεργαστής καθώς και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Το προτεινόμενο κέντρο πρέπει να έχει αρθρωτό υλισμικό (Hardware), δομημένο λογισμικό (Software) εξασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή κάλυψη, τόσο των σύγχρονων σημερινών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όσο και των μελλοντικών τηλεπικοινωνιακών αναγκών της επιχείρησης. Οι αναβαθμίσεις του λογισμικού με τις εργοστασιακές βελτιώσεις να παρέχονται χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Δήμου. Να διαθέτει ικανότητα υποστήριξης ανοικτών interfaces και πρωτοκόλλων (TCP/IP, TAPI), εξασφαλίζοντας έτσι τόσο τις σημερινές, όσο και τις μελλοντικές εφαρμογές με υψηλές απαιτήσεις σε εύρος ζώνης. Να διαθέτει άμεσα Σελ 5

12 δυνατότητα σύνδεσης σε δικτυακό περιβάλλον με χρήση τόσο του TCP/IP, όσο και του ΙΡ πρωτοκόλλου και κυρίως να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης στο υπάρχον τοπικό δίκτυο. Α7. EΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΥ Το προτεινόμενο κέντρο πρέπει να έχει και κυτταρική δομή τέτοια, ώστε να επεκτείνεται με την απλή προσθήκη πλακετών ή την απαίτηση αδειών με βήματα των 2 ν κυκλωμάτων. Να προβλέπεται επέκταση του συστήματος χωρίς την απαίτηση προσθήκης ερμαρίου κατά 20% από τις σημερινές ανάγκες, τόσο σε εξωτερικές γραμμές δημοσίου δικτύου, όσο και σε εσωτερικά τηλέφωνα (επιθυμητή η προσθήκη των καρτών επέκτασης των εσωτερικών εν θερμώ). Να διαθέτει δυνατότητα ενσωμάτωσης γραμμών VoIP με την απλή προσθήκη κάρτας ψηφιακού επεξεργαστή σήματος και επεκτάσεις αυτού με απλή ενεργοποίηση αδειών, είτε για ζεύξη με μορφή Η.323 ή SIP είτε για εσωτερικά IP ή SIP ή IP-Softphones. Α8.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΒΑCK UP) ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΡΧΕΙΩΝ Το προσφερόμενο κέντρο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης των προγραμμάτων και των δεδομένων του (back up) σε σκληρό δίσκο ή σε P.C. εκτός του Κέντρου και σε ενσωματωμένη μνήμη αποθήκευσης του συστήματος, ώστε αυτά να μπορούν να ξαναφορτωθούν σε περίπτωση απώλειας τους από την μνήμη του συστήματος. Α9.ΡΟΥΤΙΝΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Το κέντρο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με το κατάλληλο software για την έγκαιρη διάγνωση των βλαβών και την αναγγελία των διαπιστωμένων σφαλμάτων με πολλαπλές επιλογές, όπως εμφάνιση στη συσκευή της τηλεφωνήτριας ή σε οποιαδήποτε άλλη ψηφιακή συσκευή επιλεγεί, προώθηση σε τοπικό ειδικό υπολογιστή που διαθέτει ικανότητα ελέγχου επικοινωνίας με το σύστημα, με σε καθορισμένη διεύθυνση εντός ή εκτός δικτύου εταιρίας. Το software θα πρέπει να περιλαμβάνει ενσωματωμένες ρουτίνες, οι οποίες να ελέγχουν το κέντρο για τυχόν βλάβες χωρίς να απαιτείται η αγορά του. Α10. ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το δίκτυο πρέπει να έχει την δυνατότητα να πληροφορεί τόσο εταιρικό προσωπικό, όσο και το προσωπικό συντήρησης με διαφόρων επιπέδων συναγερμούς, είτε τοπικά εντός εταιρικού δικτύου είτε απομακρυσμένα σε καθορισμένη ηλεκτρονική διεύθυνση. Α11. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τα προγράμματα και τα δεδομένα του προσφερόμενου δικτύου θα πρέπει να προστατεύονται από τοπική ή απομακρυσμένη (ειδικά για επιθέσεις μέσα από το διαδίκτυο) επέμβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων με πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας. Η πρόσβαση στο πρόγραμμα και τα δεδομένα του κέντρου θα πρέπει να γίνεται μέσω κωδικού (password). Να υπάρχουν διακριτά επίπεδα πρόσβασης με διαφορετικούς κωδικούς ασφαλείας (κατάλληλο μήκος κωδικών 6-10 χαρακτήρες) για χρήστη / εγκαταστάτη / διαχειριστή συστήματος. Α12. ΤΗΛΕΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Το προσφερόμενο κέντρο πρέπει να έχει ενσωματωμένη τη δυνατότητα συντήρησης από απόσταση μέσω Modem μέσω γραμμής ISDN ή από γραμμή PSTN με προαιρετική προσθήκη ειδικού modem. Α13. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΤΥΟ Το προσφερόμενο Κέντρο πρέπει να υποστηρίζει τις σηματοδοσίες που υποστηρίζουν τα σύγχρονα ψηφιακά Δημόσια Μεταγωγικά Δίκτυα των παρόχων και ειδικότερα: Απλή Γραμμή PSTN (α/β) (τονική ή παλμική, με αναγνώριση καλούντος) Ψηφιακό κύκλωμα 2ΜΒ με σηματοδοσία CAS-2 BIT Ψηφιακό κύκλωμα EURO-ISDN PRI (30 B+D) TBR4 (NET5) Ψηφιακό κύκλωμα EURO-ISDN BRI (2B+D) TBR3 (NET3) SIP Trunking Α14. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ Το προσφερόμενο κέντρο πρέπει να υποστηρίζει κυκλώματα για την σύνδεση: 1. Aπλών τηλεφωνικών συσκευών δισύρματων τονικής ή παλμικής επιλογής 2. Ψηφιακών τηλεφωνικών συσκευών δισύρματων με αυξημένες δυνατότητες για τη λειτουργία Δ/ντού / Γραμματέως και υψηλόβαθμων στελεχών. 3. Τερματικού εξοπλισμού EURO-ISDN BRI (2B+D) με interface Σελ 6

13 4. Αποκλειστικών τηλεφωνικών συσκευών IP σε περιβάλλον τοπικού δικτύου LAN ή και σε απομακρυσμένου εταιρικού δικτύου WAN (πάνω από εταιρικό VPN), λογισμικού για απομακρυσμένους εργαζομένους ΙΡ Softphones (πάνω από εταιρικό VPN). 5. Σταθμών βάσης για ασύρματες συσκευές DECT, που να συνδέονται σε κυκλώματα ψηφιακών εσωτερικών, σε ειδικά κυκλώματα σταθμών βάσης και σε περιβάλλον τοπικού δικτύου LAN και σε εταιρικό απομακρυσμένο δίκτυο WAN (VPN). 6. Απομακρυσμένων Ιp κεραιών για σύνδεση DECT Α15. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 1. ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Να υποστηρίζονται οι σηματοδοσίες: E+M (2W), Type 5 E+M (4W), Type 5 FXS/FXO 2. ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Να υποστηρίζονται οι σηματοδοσίες: H.323 SIP Α16. ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το προσφερόμενο κέντρο πρέπει να συνοδεύεται από Τεχνική Περιγραφή η οποία θα αναφέρει αναλυτικά τις ευκολίες του συστήματος. Ειδικότερα το προσφερόμενο κέντρο πρέπει να έχει τις παρακάτω ευκολίες: 1. Φραγές κλήσεων 2. Λειτουργία χωρίς μεταλλακτική συσκευή 3. Αυτόματη εξερχόμενη επιλογή 4. Αυτόματη δρομολόγηση εξερχόμενης κλήσης μέσα από τον οικονομικότερο παροχέα 5. Εκτροπή-Οδήγηση 1. Όλων των κλήσεων 2. Κατειλημμένου 3. Αναπάντητου 4. Σε εξωτερική γραμμή 6. Θηρευτικές Ομάδες 7. Ημερήσια/νυχτερινή/μεσημβρινή/διάλειμμα κατάσταση λειτουργίας ( Day/Night/Break/Lunch) 8. Επανεπιλογή αριθμού (Redial) 10. Ομάδα κουδουνισμού (Ring Group) 11. Ιδιαίτερος κουδουνισμός (Distinctive Ringing) Πρέπει να υπάρχει διαφορετικός κουδουνισμός ανάλογα με το αν το εσωτερικό καλείται από εσωτερικό συνδρομητή ή από Γραμμή Πόλεως ή από θυροτηλέφωνο του κέντρου. 12. Άμεση προσπέλαση εσωτερικού 13. Κωδικός εξουσιοδότησης (Verification code) 14. Διεπιλογή (Direct Dialing Inward) 15. Εσωτερική πηγή μουσικής στην αναμονή (Music on hold) 16. Μόνιμη σύνδεση (Hot line) 17. Συντετμημένη επιλογή ( Abbreviated dialing ) 18. Οπισθόκληση (Call back) Σε κατειλημμένο εσωτερικό Για δέσμευση διαθέσιμης εξωτερικής γραμμής για απερχόμενη κλήση 19. Στάθμευση κλήσης (Call park) 20. Ενδιάμεση κλήση 21. Ακολούθησέ με (Follow me) 22. Συγκράτηση (Hold) 23. Ανάληψη κλήσης από εσωτερικό ή από ομάδα εσωτερικών(call pick up) 24. Μεταβίβαση με ή χωρίς αναγγελία (Transfer) 25. Προσωπικός κωδικός κλειδώματος-ξεκλειδώματος (Station lock/unlock ) 26. Κωδικός λογαριασμού (Account code ) 27. Κατηγορίες εσωτερικών συνδρομητών (Class of Service) 28. Δυνατότητα Δ/ντού - Γραμματέως (Boss / Secretary) Σελ 7

14 29. Ομοιόμορφη Κατανομή των Κλήσεων (Uniform Call Distribution) 30. Δημιουργία ομάδων εσωτερικών 31. Δημιουργία ομάδων εξωτερικών γραμμών 32. Δυνατότητα προεπιλογής κλήσης αριθμού στα ψηφιακά τηλέφωνα (Predial) 33. Εισερχόμενες κλήσεις με προτεραιότητα (VIP) 34. Τόνος ειδοποίησης για δεύτερη εισερχόμενη κλήση 35. Πολυγλωσσική δυνατότητα 36. Κεντρικές μνήμες συστήματος και προσωπικές μνήμες εσωτερικών 37. Κλείδωμα εσωτερικού από μακριά 38. Ασφάλεια γραμμών δεδομένων Α17. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Το τηλεφωνικό κέντρο θα πρέπει να υποστηρίζει με το βασικό του εξοπλισμό και λογισμικό, δυνατότητα διαχείρισης του συστήματος μέσα από το εταιρικό δίκτυο LAN MAINTENANCE (LAN/WAN) με παραθυρική εφαρμογή σε περιβάλλον Windows XP/7. δυνατότητα υποστήριξης Call Center με βασικό πρόγραμμα διαχείρισης, σύστημα αυτόματης διαχείρισης συνομιλιών(conference) με δυνατότητα μέχρι 8μερές. δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο υπηρεσιών φωνής του Δημοσίου Τομέα «Σύζευξις», είτε με κυκλώματα PRI ISDN είτε με κυκλώματα BRI ISDN με τη προσθήκη μόνο του κατάλληλου υλισμικού. Α18. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΦΩΝΗΣ Το τηλεφωνικό κέντρο θα πρέπει να υποστηρίζει δυνατότητα ανάπτυξης ταχυδρομείου φωνής μέσα στο ίδιο σύστημα. Το ταχυδρομείο φωνής θα πρέπει να υποστηρίζει δυνατότητα Auto-Attendant, Μηνύματα υποδοχής εισερχομένων κλήσεων, DISA, Voice Mail και να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: αρχικά με 4 κανάλια για ταυτόχρονες επικοινωνίες με δυνατότητα επέκτασης στα 24 τουλάχιστον ώρες συνολικού χρόνου εγγραφής τουλάχιστον θυρίδες φωνής (mailboxes) δυνατότητα προεγκατεστημένων βασικών φωνητικών μηνυμάτων στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, δυναμική εγγραφή των βασικών και προσωπικών φωνητικών μηνυμάτων προώθηση του ηχογραφημένου μηνύματος υπό τη μορφή αρχείου WAV σε εντός ή εκτός του δικτύου της εταιρίας δυνατότητα να εξασφαλίζει το απόρρητο των μηνυμάτων του κάθε εσωτερικού συνδρομητή με προσωπικό κωδικό αριθμό που να μπορεί να αλλάζει κατά βούληση προειδοποίηση του εσωτερικού συνδρομητή για την ύπαρξη φωνητικών μηνυμάτων στη θυρίδα του στο ταχυδρομείου φωνής, με οπτική ένδειξη για ψηφιακό εσωτερικό και διακριτό ηχητικό τόνο για απλό εσωτερικό δυνατότητα λήψης των μηνυμάτων κάθε δικαιούχου από το ταχυδρομείο φωνής μέσω εξωτερικής γραμμής από μακριά με χρήση προσωπικού κωδικού αριθμού. Α19.ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Το τηλεφωνικό κέντρο θα πρέπει να υποστηρίζει με το βασικό του εξοπλισμό δυνατότητα Ονομαστικού Τηλεφωνικού Καταλόγου διευθύνσεων, με μήκος απομνημονευόμενου αριθμού τουλάχιστον 30 ψηφίων και με μήκος απομνημονευόμενου ονόματος τουλάχιστον 18 χαρακτήρες, για την εύρεση ενός αριθμού πληκτρολογώντας τους 1-2 πρώτους χαρακτήρες του ονόματος του κατόχου του αριθμού για ευκολότερη και γρήγορη πραγματοποίηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων Α20. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ Το τηλεφωνικό κέντρο θα πρέπει να έχει συμβατότητα με το υπάρχον ΤΦ κέντρο Panasonic Panasonic KX-TDA600 του νέου Δημαρχείου και με τις εν λειτουργία συσκευές σειράς Panasonic ΚΧ-Τ76ΧΧ. Α21. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Οι προσφέροντες οίκοι θα πρέπει να δώσουν εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για 12 μήνες από την οριστική παραλαβή του κέντρου. Α22. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μετά την λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας ο προμηθευτής δύναται να αναλάβει τη συντήρηση του Κέντρου και όλου του Τερματικού εξοπλισμού. Ο Δήμος δύναται να ζητήσει Συμβόλαιο Συντήρησης ώστε να είναι ενήμερος για το κόστος της προτεινόμενης συντήρησης καθώς επίσης και το κόστος συντήρησης ανά επίσκεψη. Σελ 8

15 Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΝΣΟΛΑΣ Η προσφερόμενη Κονσόλα του Τηλεφωνητή θα είναι επιτραπέζιου τύπου με δυνατότητα προσθήκης μονάδων με πλήκτρα 15PROC οπτικού πεδίου για τα εσωτερικά του συστήματος (DSS) ή τύπου Ηλεκτρονικού υπολογιστή (P.C. based Console) με πρόσθετες δυνατότητες. Η ψηφιακή τηλεφωνική συσκευή υποδοχής να διαθέτει κατά ελάχιστον τα ακόλουθα: Οθόνη υγρών κρυστάλλων τουλάχιστον 3 γραμμών και 22 αλφαριθμητικών χαρακτήρων (για παροχή πληροφοριών όπως ο αριθμός του καλούντος, διάρκεια συνομιλίας και χρέωσης, ημερομηνία και ώρα, προβολή πληροφοριών και μηνυμάτων, κατάλογο προσωπικών μνημών και μνημών συστήματος, κατάλογο εσωτερικών κ.τ.λ.), ρύθμιση γωνίας ανάκλισης για καλύτερη ορατότητα από οποιαδήποτε οπτική γωνία, επιλογή ενδείξεων της οθόνης στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά Ανοιχτή συνομιλία. Τουλάχιστον εικοσιτέσσερα (24) προγραμματιζόμενα πλήκτρα με ενδεικτική λυχνία διπλού χρώματος. Τουλάχιστον δεκατρία (13) προγραμματισμένα πλήκτρα δυνατοτήτων του κέντρου (transfer, message, redial, recall, auto answer, hold, speaker, conference κλπ. Ενδεικτική λυχνία αναμονής μηνύματος από το ταχυδρομείο φωνής. Ενδεικτική λυχνία κουδουνισμού. Πλήκτρο ρύθμισης έντασης μεγαφώνου, ακουστικότητας χειροτηλεφώνου, έντασης κουδουνισμού. Ενσωματωμένα κυκλώματα σύνδεσης τόσο αναλογικού εσωτερικού για απευθείας σύνδεση ανεξάρτητης ή παράλληλης απλής συσκευής με τη ψηφιακή, όσο και δεύτερου ανεξάρτητου ψηφιακού εσωτερικού. Ενσωματωμένη θύρα σύνδεσης ακουστικών κεφαλής. Ρύθμιση της γωνίας ανάκλισης του σώματος της συσκευής για μεγαλύτερη άνεση και ευκολία κατά τη χρήση στο γραφείο Επιτραπέζια ή επίτοιχη τοποθέτηση Γ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΦ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Η ψηφιακή τηλεφωνική συσκευή να διαθέτει κατά ελάχιστον τα ακόλουθα: Συμβατότητα με το υπάρχον ΤΦ κέντρο Panasonic KX-TDA600 Oθόνη υγρών κρυστάλλων τουλάχιστον 1 γραμμής και 16 αλφαριθμητικών χαρακτήρων (για παροχή πληροφοριών, όπως ο αριθμός του καλούντος, διάρκεια συνομιλίας και χρέωσης, ημερομηνία και ώρα, προβολή πληροφοριών και μηνυμάτων, κατάλογο προσωπικών μνημών και μνημών συστήματος κ.τ.λ.) Αμφίδρομη ανοικτή συνομιλία. Τουλάχιστον οκτώ (8) προγραμματιζόμενα πλήκτρα με ενδεικτική λυχνία διπλού χρώματος. Τουλάχιστον εννέα (9) προγραμματισμένα πλήκτρα δυνατοτήτων του κέντρου (transfer, message, redial, recall, auto answer, hold, speaker κλπ. Ενδεικτική Λυχνία αναμονής μηνύματος από το ταχυδρομείο φωνής. Ενδεικτική λυχνία κουδουνισμού. Πλήκτρο ρύθμισης έντασης μεγαφώνου, ακουστικότητας χειροτηλεφώνου, έντασης κουδουνισμού. Ενσωματωμένο κύκλωμα σύνδεσης δεύτερου ανεξάρτητου ψηφιακού εσωτερικού. Ενσωματωμένη θύρα σύνδεσης ακουστικών κεφαλής. Επιτραπέζια ή επίτοιχη τοποθέτηση Δυνατότητα επιλογής ανάκλισης του σώματος της συσκευής Δ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΤΦ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Οι προσφερόμενες τηλεφωνικές συσκευές θα είναι υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας με μοντέρνο σχεδιασμό που να διευκολύνει την καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία και να την καθιστά αξιόπιστη και αποτελεσματική και θα είναι κατασκευασμένες από ανθεκτική συνθετική πλασματική ύλη. Η τηλεφωνική συσκευή αυτή θα πρέπει να διαθέτει κατ ελάχιστον τα ακόλουθα: Συμβατότητα με το υπάρχον ΤΦ κέντρο Panasonic KX-TDA600 Oθόνη υγρών κρυστάλλων τουλάχιστον 1 γραμμής και 16 αλφαριθμητικών χαρακτήρων (για παροχή πληροφοριών, όπως ο αριθμός του καλούντος, κ.λ.π) Επιλογή πολλαπλών συχνοτήτων (τονική) Πλήκτρο συχνότητας μεταβίβασης (FLASH/RECALL). Πλήκτρο επανάκλησης τελευταίου αριθμού (REDIAL). Ηλεκτρονικό κουδούνι με ρυθμιζόμενη ένταση ήχου Σελ 9

16 Ε. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ Α/Α EIΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ 1. Τηλεφωνικό Ψηφιακό κέντρο (cpv: ) Slot επέκτασης: 6 (Ελάχιστη προδιαγραφή) 2 2. Kάρτες επέκτασης εσωτερικών (cpv: ) υποστήριξη 96 απλών εσωτερικών (Ξυλοτεχνία) υποστήριξη 16 ψηφιακών (Ξυλοτεχνία) υποστήριξη 48 απλών εσωτερικών (Γκαράζ) και 4 ψηφιακών υποστήριξη 4 ψηφιακών (Γκαράζ) Η ποσότητα είναι ενδεικτική και εξαρτάται από τον κατασκευαστή/ανάδοχο και τις επιλογές υλοποίησης. Υπολογίζονται 8 κάρτες των 24 εσωτερικών ή κατ αναλογία για την παραπάνω επιθυμητή χωρητικότητα 3. Μodules σύνδεσης των τριών Τ/Φ κέντρων (cpv: ) Oλος ο λοιπός εξοπλισμός που χρειάζεται για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση των ΤΦ κέντρων στο VPN του Δήμου και εξαρτάται από τον κατασκευαστή/ανάδοχο. Περιλαμβάνονται Kάρτες και μονάδες σύνδεσης, κάρτες Voip, τροφοδοτικά, Καλώδια, αναλώσιμα, άδειες χρήσης και ενεργοποίησης κ.λ.π. Η ποσότητα είναι ενδεικτική και εξαρτάται από τον κατασκευαστή/ανάδοχο και τις επιλογές υλοποίησης. 4. Kονσόλες Τ/Φ κέντρων (cpv: ) 2 5. Ψηφιακές τηλεφωνικές συσκευές (cpv: ) Αναλογικές τηλεφωνικές συσκευές (cpv: ) Υπηρεσίες (cpv: ) Eγκατάσταση των δύο νέων Τ/Φ κέντρων στα κτήρια Ξυλοτεχνίας και Γκαράζ. Εγκατάσταση του εξοπλισμού διασύνδεσης. Διασύνδεση των δύο νέων Τ/Φ κέντρων με το υπάρχων Τ/Φ κέντρο Panasonic KX-TDA600 του νέου Δημαρχείου μέσω του VPN του Δήμου και ενοποίηση τους. Σύνδεση των υπαρχόντων γραμμών όλων των υπηρεσιών Ξυλοτεχνίας και Γκαράζ στα νέα Τ/Φ κέντρα. Υπολογίζονται 100 γραμμές στο κτήριο της Ξυλοτεχνίας και πενήντα στο κτήριο του Γκαράζ. Eγκατάσταση εναλλακτικού τρόπου διασύνδεσης με χρήση υπαρχουσών ADSL γραμμών. Μικρού εύρους καλωδίωση όπου χρειαστεί. Επαναριθμοδότηση όλων των υπαρχόντων Τ/Φ γραμμών στο εύρος (στο υπάρχων εύρος θα προστεθούν 200 εσωτερικά που θα ζητηθούν από τον ΟΤΕ) Εκπαίδευση των χρηστών στην χρήση των νέων Τ/Φ κέντρων. Κάθε άλλη υπηρεσία απαραίτητη για την βέλτιστη υλοποίηση της εγκατάστασης θεωρείται ότι περιλαμβάνεται Ο συνολικός εξοπλισμός θα είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και αυστηρά όχι ολικώς ή μερικώς ανακατασκευασμένος, ενώ κάθε μονάδα του συστήματος και των τερματικών να παραδίδονται στη δική τους εργοστασιακή συσκευασία, συνοδευόμενη από το έντυπο εγγύησης και τις Ελληνικές Οδηγίες Χρήσης. Οι τεχνικές προδιαγραφές θεωρούνται ελάχιστες, κάθε απόκλιση από αυτές θεωρείται κριτήριο αποκλεισμού εκτός εάν αιτιολογείται επαρκώς οπότε αξιολογείται από την αρμόδια Επιτροπή. Ο Συντάξας & Προϊστάμενος ΤΠΕ Περιστέρι Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Π.Ο.Π Νικολαρέας Παρασκευάς Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής Ματθαίος Κλεάνθης Αρχιτέκτων Μηχανικός Σελ 10

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εγκατάσταση ενοποιημένου τηλεφωνικού δικτύου. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ : 10 / ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α EIΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμη ΜΟΝΑΔΟΣ 1. Τηλεφωνικό Ψηφιακό κέντρο (cpv: ) Slot επέκτασης: 6 (Ελάχιστη προδιαγραφή) 2. Kάρτες επέκτασης εσωτερικών (cpv: ) υποστήριξη 96 απλών εσωτερικών (Ξυλοτεχνία) υποστήριξη 16 ψηφιακών (Ξυλοτεχνία) υποστήριξη 48 απλών εσωτερικών (Γκαράζ) και 4 ψηφιακών υποστήριξη 4 ψηφιακών (Γκαράζ) Η ποσότητα είναι ενδεικτική και εξαρτάται από τον κατασκευαστή/ανάδοχο και τις επιλογές υλοποίησης. Υπολογίζονται 8 κάρτες των 24 εσωτερικών ή κατ αναλογία για την παραπάνω επιθυμητή χωρητικότητα 3. Μodules σύνδεσης των τριών Τ/Φ κέντρων (cpv: ) Oλος ο λοιπός εξοπλισμός που χρειάζεται για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση των ΤΦ κέντρων στο VPN του Δήμου και εξαρτάται από τον κατασκευαστή/ανάδοχο. Περιλαμβάνονται Kάρτες και μονάδες σύνδεσης, κάρτες Voip, τροφοδοτικά, Καλώδια, αναλώσιμα, άδειες χρήσης και ενεργοποίησης κ.λ.π. ΣΥΝΟΛΟ 1100, , , , ,00 Η ποσότητα είναι ενδεικτική και εξαρτάται από τον κατασκευαστή/ανάδοχο και τις επιλογές υλοποίησης. 4. Kονσόλες Τ/Φ κέντρων (cpv: ) Ψηφιακές τηλεφωνικές συσκευές (cpv: ) ,00 6. Αναλογικές τηλεφωνικές συσκευές (cpv: ) ,00 7. Υπηρεσίες (cpv: ) Eγκατάσταση των δύο νέων Τ/Φ κέντρων στα κτήρια Ξυλοτεχνίας και Γκαράζ. Εγκατάσταση του εξοπλισμού διασύνδεσης. Διασύνδεση των δύο νέων Τ/Φ κέντρων με το υπάρχων Τ/Φ κέντρο Panasonic KX-TDA600 του νέου Δημαρχείου μέσω του VPN του Δήμου και ενοποίηση τους. Σύνδεση των υπαρχόντων γραμμών όλων των υπηρεσιών Ξυλοτεχνίας και Γκαράζ στα νέα Τ/Φ κέντρα. Υπολογίζονται 100 γραμμές στο κτήριο της Ξυλοτεχνίας και πενήντα στο κτήριο του Γκαράζ. Eγκατάσταση εναλλακτικού τρόπου διασύνδεσης με χρήση υπαρχουσών ADSL γραμμών. Μικρού εύρους καλωδίωση όπου χρειαστεί. Επαναριθμοδότηση όλων των υπαρχόντων Τ/Φ γραμμών στο εύρος ,00 Σελ 11

18 (στο υπάρχων εύρος θα προστεθούν 200 εσωτερικά που θα ζητηθούν από τον ΟΤΕ) Εκπαίδευση των χρηστών στην χρήση των νέων Τ/Φ κέντρων. Κάθε άλλη υπηρεσία απαραίτητη για την βέλτιστη υλοποίηση της εγκατάστασης θεωρείται ότι περιλαμβάνεται. ΣΥΝΟΛΟ 20300,00 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 25,00 ΦΠΑ 4675,00 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 25000,00 Ο Συντάξας & Προϊστάμενος ΤΠΕ Περιστέρι Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Π.Ο.Π Νικολαρέας Παρασκευάς Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής Ματθαίος Κλεάνθης Αρχιτέκτων Μηχανικός Σελ 12

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Κορυδαλλός 05/10/2016 Αριθμ. πρωτ. 31147 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 240, Τ.Κ..: 181.20 Κορυδαλλός e Δ/νση: www.korydallos.gr Πληροφορίες.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 10-06-2014 και ώρα 10:00 π.μ. ΝΑΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 10-06-2014 και ώρα 10:00 π.μ. ΝΑΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 23-5-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 6226 /

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23%

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» Γενικοί Όροι

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» Γενικοί Όροι Α.Π.: NOSTOS/2016/219 Πειραιάς, 22/11/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς ΤΜΗΜΑ: Βικελαία Βιβλιοθήκη Ταχ. Δ/νση: Χορτατσών&Κυδωνίας 23 Πληροφορίες: Στεφανία Τερζάκη Τηλ.: 2810 301543

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 21606 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 21606 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 27 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 21606 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ( SOFTWARE) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : Απαραίτητες εργασίες για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας έτους 2011 (Ηχητική κάλυψη) K. Μ.: Π 36 /2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ Κ. Μ. : Π 149/2014 ΠΡΟΫΠ. : 1.069,99 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και περιλαμβάνει: Αναλογικές τηλεφωνικές συσκευές (σταθερές) Ασύρματες αναλογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5148/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΨΩΕ9ΩΗΜ-5ΝΒ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΨΩΕ9ΩΗΜ-5ΝΒ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 10-3-2016 Αριθμός πρωτ. 4268. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ. Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 Τ.Κ. : 413 34 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Τηλ. : 2410 621.205, 2410 623.615 Τηλ./Fax. : 2410 621.204 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια & εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 1 ΚΩΣ,18/03/2015 Αριθ. Αποφ:08/2015 Αριθ. Πρωτ: 2269/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. ΤΗΛ.: 2221351181 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 ΕΥΡΩ 2012 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 22 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 29 Έχοντας λάβει υπόψη: ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείμενο της προμήθειας. Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά στην προμήθεια σωλήνων ύδρευσης αποχ/σης, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ Δ Η Μ Σ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Πειραιάς 27/02/2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΩΝ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΥ ΚΑΙ ΥΛΠΙΗΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΑΡΜΔΙΣ: Ε. ΝΙΚΛΑΚΠΥΛΣ Τηλ: 213-2022704, 213-2022395

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου για το έτος 2015. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τον καθαρισμό συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κηπευτικού χώματος Κ.Μ. : Π28/2011 ΠΡΟΫΠ: 14.946,96 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρ. : 36299/2015 ΤΙΤΛΟΣ «Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 22/6/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 22/6/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 22/6/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 12560 / 23-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Προμήθεια διαδρασικών πινάκων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Προμήθεια διαδρασικών πινάκων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Προμήθεια διαδρασικών πινάκων Κ. Μ. : Π71/2010 ΠΡΟΫΠ. : 27.951,00 με το Φ. Π. Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Αρ. Μελέτης.: 22 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Αβίας του Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 23%: ΣΥΝΟΛΟ: 8.129,50

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 83/07-11- 2012 ΕΚΑΒ Καβάλας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Πιεσόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 7672/5-03-2014 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης» 14PROC001909828 2014-03-07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 7/7/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 7/7/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 7/7/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 13820 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ> με τη συνοπτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΙΡΗΞΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ -ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΙΡΗΞΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ -ΤΑΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tαύρος 30-08- 2013 ΔΗΜΟΥ -» Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς και Επταλόφου Αριθ. Πρωτ. 410 Τ.Κ. 17778 -Ταύρος Τηλέφωνα: 2132036251

Διαβάστε περισσότερα