ΘΕΜΑ: Επικαιροποιηση προδιαγραφων κτιριακής υποδομής Μονάδων Χυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Κεντρα Ημερας) στα πλαίσια του προγράμματος «ΧΤΦΑΡΓΨ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Επικαιροποιηση προδιαγραφων κτιριακής υποδομής Μονάδων Χυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Κεντρα Ημερας) στα πλαίσια του προγράμματος «ΧΤΦΑΡΓΨ»"

Transcript

1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΤΓΕΙΑ Δ/ΝΗ ΧΤΦΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ Β ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚ. ΤΠΟΣ. & ΣΕΦΝ. ΤΠΟΔΟΜΨΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΜΗΜΑ B Σαχ. Δ/νση : Μακεδονιας 6-8 Σαχ. Κώδ. : Fax : Πληροφοριες:Β.Σσιτομενεας- Μ.Κλωναρακη Σηλέφωνο : Αθήνα 22 /.11. / 2013 Αρ. Πρωτ. Γ.Π./ οικ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Επικαιροποιηση προδιαγραφων κτιριακής υποδομής Μονάδων Χυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Κεντρα Ημερας) στα πλαίσια του προγράμματος «ΧΤΦΑΡΓΨ» Η ΤΥΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ Έχοντας υπόψη: 1. Σο Π.Δ. 95/2000 (ΥΕΚ 76/Α/2000) "Οργανισμός του Τπουργείου Τγείας και Πρόνοιας", όπως διορθώθηκε στο ΥΕΚ 123/Α/ Σις διατάξεις του N. 2716/1999 (ΥΕΚ 96/Α/1999) για την «Ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις». 3. Σην με αριθμ. πρωτ. οίκ. 3403/ (ΥΕΚ 1642/τ.Β / ) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Τπουργού Τγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Τφυπουργό Τγείας, Ζωή Μακρή» 4. Σην με αριθμ. πρωτ. Α3α/οικ.876/ (ΥΕΚ 661/τ.Β / ) Τπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Χυχοκοινωνικής αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων Προστατευμένων διαμερισμάτων του άρθρου 9 του Ν. 2716/99» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. Τ5Β/Γ.Π.οικ.56675/ (ΥΕΚ 1426/τ.Β / ) Τπουργική Απόφαση 5. Σην με αριθμ. πρωτ. Τ5β/οίκ. 1962/ (ΥΕΚ 1268/τ.Β / ) Τπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Χυχικής Τγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Σομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Σην αναγκαιότητα της επικαιροποίησης των τεχνικών προδιαγραφών των αναφερόμενων στο θέμα Μ.Χ.Α.

2 ΑΠΟΥΑΙΖΟΤΜΕ Εγκρινουμε τις Επικαιροποιημενες προδιαγραφες κτιριακής υποδομής Μονάδων Χυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Κεντρα ημερας) στα πλαίσια του προγράμματος «ΧΤΦΑΡΓΨ» ως ακολουθως: ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ κοπός του Κέντρου Ημέρας [ΚΗ] είναι η διασφάλιση της συνέχειας της θεραπευτικής φροντίδας των ασθενών στην κοινότητα. Αποσκοπεί στην ημερήσια θεραπευτική φροντίδα και ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ασθενών. ε αυτούς θα παρέχεται ένα δομημένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα ατομικών και ομαδικών υπηρεσιών θεραπείας και δραστηριοτήτων ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι δραστηριότητες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης μπορούν να περιλαμβάνουν εργοθεραπεία, ασκήσεις χαλάρωσης, θεατρικό ψυχόδραμα, ομάδες ειδικών ενδιαφερόντων, ομάδες συζητήσεων, γνωσιακή εκπαίδευση, κοινωνικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις κά. Παράλληλα συνεχίζεται η Χυχιατρική και Νοσηλευτική παρακολούθηση των ασθενών. Η διάρκεια φιλοξενίας των ατόμων στην ημερήσια φροντίδα του Κ.Η. ποικίλει, με μέγιστο όριο το ένα έτος. Οι Μονάδες Χυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και τα Προγράμματα Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρ. 9 του Ν. 2716/99 της ως άνω (4) σχετικής. 1. ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΜΨΝ & ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΦΕ ε όλα τα προς επιλογή κτίρια ή διαμερίσματα, πρέπει να εξασφαλίζεται η νομιμότητα των υφισταμένων κατασκευών, η εκπλήρωση των όρων και των προϋποθέσεων που καθορίζονται από τους σχετικούς κανονισμούς, καθώς και η λειτουργικότητα Νομιμότητα κτιρίου: α. Σα κτίρια τα οποία θα επιλέγονται για την εγκατάσταση των ΚΗ θα πρέπει να έχουν ανεγερθεί με Άδεια Δόμησης ή να είναι Νομίμως Τφιστάμενα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΝΟΚ, άρθρο 25 παρ.1,ν. 4067/2012 ΥΕΚ 79 Α /9/4/2012 ). β. Νέα Άδεια Δόμησης απαιτείται στις περιπτώσεις που ο Νόμος ορίζει. γ. ημειώνεται ότι το Κέντρο Ημέρας θεωρείται χώρος απλών γραφείων Πυρασφάλεια: α. Να εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα «Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων» για χώρους απλών γραφείων. Β. ε κάθε περίπτωση θα πρέπει, με ευθύνη των ιδιοκτητών του ΚΗ, να εκπονηθεί σχετική Μελέτη Πυρασφάλειας και να ελέγχεται από τον Αρμόδιο Υορέα - η εφαρμογή της. 2

3 1.3.Προσβασιμότητα Ατόμων Με Αναπηρία ή Εμποδιζομένων Ατόμων: α Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση το ΚΗ να καλύπτει την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία ή Εμποδιζομένων Ατόμων σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 26 & 27 (παρ. 1 &2), (ΝΟΚ/ 85) 1.4. Φώροι κύριας χρήσης, φυσικός φωτισμός & αερισμός: Όλοι οι χώροι θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές φυσικού φωτισμού και αερισμού, όπως αναφέρονται στον κτιριοδομικό κανονισμό Θέρμανση - κλιματισμός: ε κάθε ΚΗ πρέπει να υπάρχει σύστημα θέρμανσηs και ψύξης. 2. ΥΤΙΟΓΝΨΜΙΑ ΣΟΤ ΦΨΡΟΤ To ΚΗ αναπτύσσεται κατά κανόνα στο Ισόγειο των κτιρίων ή τον Α όροφο του κτιρίου ή κατ εξαίρεση και εφόσον πληρούνται οι συνθήκες προσβασιμότητας, πυρασφάλειας και ασφάλειας λειτουργίας, μπορεί να αναπτυχθεί και σε άλλο όροφο. Οι χώροι πρέπει να είναι λειτουργικά απλοί και να συνθέτουν περιβάλλον οικείο για τους ασθενείς. Ιδιαίτερα σημαντική για τη δημιουργία ευχάριστου, λειτουργικού και αισθητικά άρτιου περιβάλλοντος είναι η επιλογή κατάλληλων υλικών, χρωμάτων και εξοπλισμού. Ο Περιβάλλων Φώρος, εφόσον υπάρχει, θα πρέπει να μελετηθεί ώστε να αποτελέσει λειτουργική επέκταση του Κέντρου για ημιυπαίθριες ή υπαίθριες δραστηριότητες. 3. ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Η λειτουργία του Κέντρου Ημέρας στηρίζεται στο εξειδικευμένο προσωπικό. Κατά συνέπεια οι ειδικές προδιαγραφές ασφάλειας αρχιτεκτονικού χαρακτήρα [οικοδομικά στοιχεία και κατασκευές] έχουν υποβοηθητικό / συμπληρωματικό ρόλο στην ομαλή λειτουργία του Κέντρου Ασφάλεια υλικών, κατασκευών και εγκαταστάσεων: α. Δάπεδα: Θα πρέπει να ελέγχεται η ολισθηρότητα ιδιαίτερα στους χώρους υγιεινής. Να αποφεύγονται ανισοσταθμίες δαπέδων και η ύπαρξη κατωφλίων ή βυθισμάτων ύψους μεγαλύτερου των 2 εκ. και γενικά να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα σύμφωνα με την παρ του παρόντος. 3

4 β. τηθαία εξωστών: Σα στηθαία των εξωστών ή των ημιϋπαιθρίων χώρων θα πρέπει να έχουν ελάχιστο ύψος τέτοιο ώστε να μη δημιουργείται κίνδυνος για τους ενοίκους. Γενικά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Κτιριοδομικού Κανονισμού. γ. Ανοίγματα (Πόρτες, Κουφώματα): Η πρόσβαση από εξωτερικά ανοίγματα (πόρτες, παράθυρα) που οδηγούν σε εξώστες ή ημιυπαίθριους χώρους θα πρέπει να ελέγχεται και το άνοιγμά τους να ρυθμίζεται για την εξασφάλιση του εξαερισμού των χώρων. τους υαλοπίνακες θα τοποθετηθούν προστατευτικές μεμβράνες ή αυτοί θα αντικατασταθούν με υαλοπίνακες Triplex, αν κριθεί απαραίτητο. δ. Ασφάλεια εγκαταστάσεων: Κάθε ηλεκτρικός πίνακας πρέπει να διαθέτει αυτόματο διακόπτη διαρροής, ευαισθησίας 30mA, ο οποίος θα προστατεύει όλες τις γραμμές του. Η εγκατάσταση παραγωγής ζεστού νερού χρήσης πρέπει να διαθέτει διάταξη περιορισμού της θερμοκρασίας, κατάλληλα ρυθμισμένη, έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τους 40 ο C. την περίπτωση που χρησιμοποιούνται συσκευές παρασκευής φαγητού που λειτουργούν με αέριο (υγραέριο ή φυσικό αέριο), θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη βαλβίδα διακοπής της παροχής αερίου στην περίπτωση έλλειψης φλόγας. ΦΨΡΟΙ ΤΓΙΕΙΝΗ ΑΘΕΝΨΝ: τα WC που προορίζονται για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία ή Εμποδιζομένων Ατόμων, καθώς και των ασθενών οι πόρτες θα πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω. Εξοπλισμός: Ο εξοπλισμός με σταθερά και ακίνητα έπιπλα θα πρέπει να είναι απλός και ασφαλής. Θα πρέπει να αποφεύγονται έπιπλα με αιχμές, γυάλινες επιφάνειες, οξείες γωνίες κλπ. 4. ΕΙΔΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΓΙΑ ΚΕΝΣΡΑ ΗΜΕΡΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 4.1. Αυτισμός: την περίπτωση ασθενών με αυτισμό ή άλλη πάθηση που απαιτεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας, οι υαλοπίνακες θα αντικαθίστανται με υαλοπίνακες Triplex. Επίσης, επικίνδυνα σημεία ή περιοχές μπορούν να επενδυθούν με μαλακό υλικό. την περίπτωση αυτή ο χώρος του WC Ατόμων με Αναπηρία ή Εμποδιζόμενων Ατόμων θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ώστε να εξυπηρετεί και τη χρήση DS και ένας χώρος για ολιγόωρη ανάπαυση Διαταραχές πρόσληψης τροφής: την περίπτωση αυτή θα πρέπει ο χώρος της τραπεζαρίας στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, να είναι ευχάριστος και να συνδυάζεται λειτουργικά με ανάλογη κουζίνα. Οι χώροι αυτοί είναι σημαντικοί για το θεραπευτικό πρόγραμμα. 4

5 4.3. Υροντίδα ψυχικής υγείας γυναικών ( Επιλόχια διαταραχή ): Θα πρέπει να προβλεφθεί χώρος για την φροντίδα μικρής ομάδας μητέρων και βρεφών. Σο εμβαδόν του θα είναι 20 μ 2 περίπου. Θα είναι χώρος με ορθογώνιο σχήμα και κατάλληλα εξοπλισμένος (με κρεβάτι, πάγκο αλλαγής βρέφους, ντουλάπια και νιπτήρα με παροχή ζεστού κρύου νερού). Σα τελειώματα του χώρου θα είναι από υλικά που καθαρίζονται εύκολα. 5. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΗΜΕΡΑ τον Πίνακα που ακολουθεί, εμφανίζονται οι βασικές λειτουργίες του ΚΗ και τα αντίστοιχα εμβαδά των χώρων. Η περιγραφή αυτή είναι ενδεικτική και αποτελεί Πλαίσιο Λειτουργίας. Η αξιοποίηση κτιρίων ή διαμερισμάτων με περισσότερους ή και μεγαλύτερους χώρους είναι επιθυμητή. ΚΕΝΣΡΟ ΗΜΕΡΑ α/α ΟΝΟΜΑΙΑ ΦΨΡΨΝ ΕΠΙΥ. ΦΨΡΟΤ [Μ 2 ] ΑΡΙΘΜΟ ΟΜ.ΦΨΡΨΝ ΤΝΟΛΟ [Μ 2 ] 1 Είσοδος Πληροφορίες Αναμονές 8-8 Διοίκηση - Γραμματεία 3 Γραφείο Επιστημ. Τπεύθυνου Γραφείο Γραμματείας Γραφεία - Εξεταστήρια 5 Γραφείο Γιατρών Γραφείο Χυχολόγου Γραφείο Κοιν. Λειτουργού Γραφείο Φώρος Νοσηλείας Χώροι Δραστηριοτήτων 9 Αίθουσα Πολλαπλών Φρήσεων Κουζίνα Βοηθητικοί Χώροι 11 WC ασθενών (Γυναικών Ανδρών) WC προσωπικού»» WC Ατόμων Αποθήκη Ακάθαρτα και είδη καθαρισμού ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΜΒΑΔΟ: 160,00 ΤΝΟΛΙΚΟ ΜΙΚΣΟ ΕΜΒΑΔΟ (κατ εκτίμηση): 200,00 ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: 1. Ο χώρος «Είσοδος Πληροφορίες» μπορεί να εξυπηρετεί και το τηλεφωνικό κέντρο. Καλό είναι να βρίσκεται κοντά στη Διοίκηση / Γραφείο Γραμματείας. 2. Οι αναμονές μπορούν να κατανεμηθούν σε χώρους ή σε διευρυμένο διάδρομο. 3. Σο «Γραφείο Χώρος Νοσηλείας» θα έχει νοσηλευτικό κρεβάτι και ντουλάπι για τη φύλαξη φαρμάκων. Είναι βοηθητικός χώρος νοσηλείας και δεν προορίζεται για νοσηλεία / παραμονή ασθενούς. 4. Η «Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων» μπορεί να προκύπτει από τη συνένωση δύο επί μέρους χώρων. Είναι απαραίτητη η ύπαρξη κατάλληλου εξοπλισμού για τη λειτουργία και τραπεζαρίας. 5

6 5. Η «Κουζίνα» αν δεν είναι σε ιδιαίτερο χώρο, μπορεί να λειτουργήσει σαν «γωνιά κουζίνας» σε συνέχεια της «Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων». 6. ε οριακές περιπτώσεις τα Γραφεία Ψυχολόγου και Κοιν. Λειτουργού μπορούν να λειτουργήσουν εκ περιτροπής στον ίδιο χώρο. Σο ίδιο ισχύει και για το Γραφείο Επιστημ. Τπεύθυνου με το Γραφείο Γιατρών καθώς και για το Γραφείο Γιατρών με τον χώρο Νοσηλείας. 7. Η Αποθήκη και / ή ο χώρος Ακαθάρτων και ειδών καθαρισμού μπορούν να εξυπηρετηθούν σε κατάλληλα ερμάρια αν δεν υπάρχουν επαρκείς χώροι. 8. Σο υνολικό Μικτό Εμβαδό εξαρτάται από τη μορφολογία του κτιρίου και την διαρρύθμιση του χώρου. ΚΕΝΣΡΟ ΗΜΕΡΑ: ΣΟΙΦΕΙΑ & ΦΕΔΙΑ ΠΟΤ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟΤ ΤΤ & ΚΑ. Α/Α ΘΕΜΑ ΠΑΡ/ΕΙ: Α. ΣΟΙΦΕΙΑ: 1. Αίτηση του Υορέα προς τη Δ/νση Χυχικής Τγείας 2. Λειτουργική Περιγραφή του κτηρίου 3. Σεχνική Περιγραφή Οικοδομικών Εργασιών 4. Προϋπολογισμός Οικοδομικών Εργασιών 5. Άδεια Δόμησης του υφισταμένου κτιρίου/ Σίτλοι νομιμότητας. Για την κατάθεση του φακέλου, και την λήψη Αριθμού Πρωτοκόλλου. Β. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΑ ΦΕΔΙΑ: 1. Κάτοψη όλων των επιπέδων του ΚΗ 2. χέδιο διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου [ εφόσον υπάρχει ] 3. Ενδεικτική Σομή, η οποία να περιλαμβάνει τη σκάλα [ εφόσον υπάρχει ] και στην οποία να σημειώνεται το ελεύθερο ύψος του χώρου. 4. Σοπογραφικό με σημειωμένη τη θέση του ακινήτου και με αναφορά υψομέτρων στα σημεία εισόδου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1. Όλα τα στοιχεία, εκτός της Αίτησης και της Άδειας Δόμησης υποβάλλονται εις διπλούν με την σφραγίδα και την υπογραφή του συντάξαντος Μηχανικού. 2. Σα ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΑ ΧΕΔΙΑ πρέπει να είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές περί Αρχιτεκτονικών Μελετών, σε κατάλληλη Κλίμακα. τα σχέδια αυτά θα παρουσιαζονται: α. Όλα τα Αρχιτεκτονικά & Δομικά στοιχεία. β. Οι ονομασίες / χρήσεις των χώρων. 6

7 γ. Όλες οι απαραίτητες διαστάσεις, τα Εμβαδά των χώρων και οι στάθμες των τελειωμένων δαπέδων, ειδικά στα σημεία προσπέλασης Ατόμων με Αναπηρία ή Εμποδιζόμενων Ατόμων. δ. Σα στοιχεία των ειδικών κατασκευών, όπως τα σχετικά με την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία ή Εμποδιζόμενων Ατόμων. ε. Ο σταθερός και ο κινητός εξοπλισμός σε κάθε χώρο. Η ΤΥΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΖΕΣΣΑ Μ. ΜΑΚΡΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : 1. Γραφείο κας Τφυπουργού Τγείας 2. Διεύθυνση Χυχικής Τγείας 3. ΜΤΠ 7

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/12 ΦΕΚ -79Α/12

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/12 ΦΕΚ -79Α/12 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ/ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΑΧΑΛΙΝΑ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Έρευνα, συλλογή σχετικών στοιχείων ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΑΚΑΚΗ, Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός ΝΟΜΟΣ: 1577/85 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/18-12-1985) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΧΡΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΞΕΝΩΝΑΣ) 5.1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Ε.Ο.Τ. & Γ,Ο.Κ.) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1. Τουριστικά καταλύματα: Τουριστικά καταλύματα είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3046/304/89 Κτιριοδοµικός Κανονισµός. (ΦΕΚ 59/ /3-02-89) Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρ. 26 του Ν. 1577/1985

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ46906Α-ΕΛ0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ. 1.510.000,00 µε Φ.Π.Α. ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ46906Α-ΕΛ0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ. 1.510.000,00 µε Φ.Π.Α. ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) Θεσ/νίκη: 29-07-2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12957 «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΙΑΣΥΝ ΕΟΜΕΝΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 021/2013

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας

Άρθρο 1 Οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας Απόφαση 129450 / 6 / 2008 «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κολλέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Άρθρο 1 Σκοπός. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι:

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Άρθρο 1 Σκοπός. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: 1/48 Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: Άρθρο 1 Σκοπός α) ο καθορισµός των όρων, προϋποθέσεων και περιορισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για τη Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για τη Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ», με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα / /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1203-0000

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1203-0000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1203-0000 ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.Δ. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Δ. 71 / 88 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ.

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ. ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ.63234/19-12-12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Εισηγήτρια Ελένη Μπούτου Λεµπέση Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2618 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 25/VΙI/2012 Γνωμοδότηση βάσει του άρθρου 23 του Ν. 3959/2011 επί του αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Στα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων, η Διεύθυνση Μελετών Συμβατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. Π1β/Γ.Π.οικ. 14951

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. Π1β/Γ.Π.οικ. 14951 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 9.10. 2001 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. Π1β/Γ.Π.οικ. 14951 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Π1β ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τους Ο.Τ.Α. Α βαθμού της Χώρας Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Γραφεία Δημάρχων ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 105 63 ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣ: Τους Ο.Τ.Α. Α βαθμού της Χώρας Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Γραφεία Δημάρχων ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 105 63 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 23845 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ: Τους Ο.Τ.Α. Α βαθμού της Χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ανεμώνης 1 Άγιος Στέφανος. Ταχ. Κώδικας: 14565 Πληροφορίες :Πατούλια Μερόπη Τηλέφωνο:210-8141700 Fax: 210-8143723

Ταχ. Δ/νση: Ανεμώνης 1 Άγιος Στέφανος. Ταχ. Κώδικας: 14565 Πληροφορίες :Πατούλια Μερόπη Τηλέφωνο:210-8141700 Fax: 210-8143723 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ Στέφανος 21 05-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθμ.πρωτ : 359 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Απόφ Προέδρ: 21 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ Ταχ. Δ/νση: Ανεμώνης 1 Άγιος Στέφανος. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α )

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΜΕΡΟΣ Α' ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρθρο 2. Ορισµοί. 1. Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS) Αποφ. Γ.Γ. ΕΟΤ 530992/28.9.87 (ΦΕΚ Β 557): Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1804 2 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥ8/Γ.Π.οικ. 57483 Τεχνικές προδιαγραφές για την δημιουργία Ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑ Στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής περιήλθε καταγγελία ανώνυμης εταιρείας( ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 1 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 1 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 1 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 1 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε «Εξειδίκευση προδιαγραφών ποιότητας σε τουριστικές επιχειρήσεις. Διερεύνηση αναγκών, προϋποθέσεων και δυνατοτήτων εισαγωγής καινοτομικών στοιχείων και φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών σε τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΑΡΟΓΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΤΣΕΑΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ».

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μεσογείων & Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

Η προσβασιµότητα των ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση στην περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης

Η προσβασιµότητα των ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση στην περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερευνητική Οµάδα Συστηµάτων Μεταφοράς Η προσβασιµότητα των ατόµων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ οικ.9875 (ΦΕΚ 465/Β/24-2-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΥΑ οικ.9875 (ΦΕΚ 465/Β/24-2-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΥΑ οικ.9875 (ΦΕΚ 465/Β/24-2-2012) Θέμα: «Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης.» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 342/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 342/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ε. Κουλιακιώτη Θεσσαλονίκη: 4-5-2015 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Μελέτη ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα