ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.47/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.47/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Σέρρες Tμήμα: Προμηθειών Αρ. Πρ Πληρ.: Χαϊτόγλου Στ. Τηλ : FAX: Site : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.47/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» CPV Προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως του ποσού των ,00 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 1

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 03/03/2015 Ημέρα: ΤΡΙΤΗ Ώρα: 11.00π.ì Γραφείο Προμηθειών Νοσοκομείου Σερρών-ΙΣΟΓΕΙΟ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έως του ποσού των τριάντα δυο χιλιάδων ευρώ συμπεριλαμβανομένου (32.000,00 ) του ΦΠΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Η σύμβαση ισχύει για ένα (1) έτος, από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασης για άλλους τρεις (3) μήνες, με μονομερή απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Από την υπογραφή της συμβάσεως ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 Ν. 2198/94) ΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 2% Υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας ΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 0,10% Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94. Άρθρο 3 του Ν.3580/07 και τη ΔΥ6α / ΓΠ / οικ / Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 545Β / ). Στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 2

3 Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» ( ΦΕΚ 19/Α/1.2.95). 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» ΦΕΚΑΊ50/ ). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 4. Τις διατάξεις του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 256 / ), όπως ισχύει σήμερα. 5. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης&λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α'81/ ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3527/2007 κεφ.β,αρθ.3,παρ.11,εδάφιο Τις διατάξεις του τ Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς- Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης»(Φ.Ε.Κ. Α'202/ ), άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ.). 7. Τις διατάξεις του Ν. 3867/τ.Α'/ (ΦΕΚ 128/ ) «περί εξόφλησης προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών», άρθρο 27, παρ. 11 «από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι διοικήσεις των φορέων του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007 έχουν αρμοδιότητα να αποφασίζουν χωρίς προηγούμενη έγκριση σκοπιμότητας από άλλο όργανο, και μέχρι του ποσού των ,00». 8. Τις διατάξεις Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ Α 134/ ) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες Διατάξεις». 9. Την αριθ. ΔΥ6α/Γ.Π/οικ.36932/ Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος και Διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση τιμολογίων των Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας». 10. Τις διατάξεις του Ν.4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν. 4046/2012, 4093/2012, 4127/2013», Υποπαράγραφος Ζ.14 ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρο 12, παρ.4 και άρθρο 13) της οδηγίας 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Φεβρουαρίου 2011 «για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 11. Τις διατάξεις του Π.Δ 113/2010 άρθρο 11 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 12. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 13. Τις διατάξεις του Ν.3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», άρθρο 13(Ρύθμιση για τη διενέργεια διαγωνισμών)«...στο στάδιο της κατακύρωσης των διαγωνισμών,...οι οικ. προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά τα ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται» 14. Την αριθ. ΔΥ7/2480/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά 3

4 τα Ιατροτεχνολογικά Προιόντα» (Φ.Ε.Κ. 679/Β / , Φ.Ε.Κ. 755/Β / & Φ.Ε.Κ. 757/Β / ). 15. Την υπ αρ.2/ απόφαση του ΔΣ του Γ.Ν. Σερρών έγκρισης σκοπιμότητας και τεχνικών προδιαγραφών του πρόχειρου διαγωνισμού «Υποδοχή και εξυπηρέτηση εισερχόμενων κλήσεων πολιτών/ασθενών που επιθυμούν να κλείσουν ιατρικό ραντεβού στο Νοσοκομείο Σερρών». 16. Την υπ αρ.22 η / (θέμα οικ.21 Ο ) απόφαση του Δ. Σ. με την οποία ενέκρινε την διενέργεια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕ- ΝΤΡΟΥ». 17. Την με αριθμ. πρωτ.: 563/ απόφαση του Διοικητού του Νοσοκομείου Σερρών για συγκρότηση επιτροπών α) για τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και β) τη διενέργεια και αξιολόγηση του του υπ αριθ. Π.47/2014 πρόχειρου διαγωνισμού παροχή υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» 18. Την με αρ. Πρωτ. 870/ Ορθή επανακοινοποίηση ημερομηνίας διενέργειας του υπ αριθ. Π.47/2014 πρόχειρου διαγωνισμού «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» 19. Την υπ αριθμ. 233/ Ανάληψη Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 7Β2Δ ΟΘΨ Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Πρόχειρο μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» CPV , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνημμένα άρθρα της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟ- ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓ/ΜΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 02/03/2015 ΩΡΑ: 14:00μ.μ ΤΡΙΤΗ 03/03/2015 ΩΡΑ: 11:00π.μ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ν. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ 4

5 ΜΕΡΟΣ Α ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ Είναι η παροχή υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ», CPV και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου, που περιγράφονται στην παρούσα Διακήρυξη. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» ανέρχεται έως του ποσού των τριάντα δυο χιλιάδων ευρώ (32.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 3 ο. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών. Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής : 3 ο χ.λ.μ εθνικής οδού Σερρών-Δράμας. Τηλέφωνο : FAX : Πληροφορίες : Χαϊτόγλου Στέλλα ΑΡΘΡΟ 4 ο. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Η Περίληψη μετάθεσης ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση και ανάρτηση την 23/01/2015: 1 Στον Ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ 2 Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Σερρών (www.hospser.gr). ΑΡΘΡΟ 5 ο. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓ/ΜΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 02/03/2015 ΩΡΑ: 14:00ì.ì 03/03/2015 ΩΡΑ: 11:00π.ì Οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία Διενέργειας του Διαγωνισμού στους κατόχους τους. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό, με οποιοδήποτε τρόπο, αρκεί αυτές να περιέλθουν (με δική τους ευθύνη) στο Νοσοκομείο Σερρών - Τμήμα Προμηθειών (βλ. άρθρο 3 ο ) ΑΡΘΡΟ 6 ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους, τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής: 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει : i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 5

6 ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους : Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για: α) τη συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου β)δωροδοκία όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου γ) απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δ)νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10 ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ε)την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα) στ)υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία ζ)για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας η)για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου Έλαβε σαφή γνώση του εύρους του αντικειμένου της παρούσας διακήρυξης, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά και δηλώνει ότι η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα, οικονομικά και παραγωγικά εμπορικά να αντεπεξέλθει στην υλοποίηση της προμήθειας. Έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσης διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και σύμφωνα με αυτούς συνέταξε την προσφορά του. Όλα τα στοιχεία που αναφέρει στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή. Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση ματαίωση του διαγωνισμού. Ότι συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού δικαιολογητι- iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των κών. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη ΑΡΘΡΟ 7 ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» Η ισχύς προσφοράς διαρκεί τρεις (3) μήνες. Η προσφορά υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, που πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού, όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυ- 6

7 ξη. Στον κεντρικό φάκελο προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 2. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας δηλαδή «4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟ- ΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ». 3. Ο αριθμός της Διακήρυξης, η ονομασία του Διαγωνισμού. 4. Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 5. Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία και διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και ). Στον κεντρικό φάκελο προσφοράς τοποθετούνται τρεις (3) υποφάκελοι Α, Β και Γ και πάνω στον καθένα αναγράφεται ο τίτλος της προσφοράς, π.χ «δικαιολογητικά συμμετοχής», «τεχνική προσφορά», «οικονομική προσφορά» και οι οποίοι περιέχουν: Α Υποφάκελος. Περιέχει τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής όπως προσδιορίζονται στη άρθρο 6 ο της παρούσας Διακήρυξης επί ποινή απόρριψης σε δύο αντίτυπα ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Β. Υποφάκελος. Περιέχει την τεχνική προσφορά με την τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιώνα)σε έντυπη μορφή σε δύο αντίτυπα ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα και β) σε ηλεκτρονική μορφή CD το περιεχόμενο του οποίου θα είναι πιστό α- ντίγραφο της έντυπης προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού. Με την τεχνική προσφορά θα υποβάλλεται: 1. Πιστοποιητικό ISO για την παροχή υπηρεσιών call center, πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο και μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά ISO των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται ως απαράδεκτα. Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης, στο φάκελο αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 2.Φύλλο συμμόρφωσης τεκμηρίωσης. Εάν η προσφορά έχει αποκλίσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα αναφέρονται αναλυτικά οι αποκλίσεις αυτές. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ή ΜΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦ. ΥΠΗΡΕ- ΣΙΑΣ Προσφορές οι οποίες στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ τους ή στο ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ κ.λ.π. θα είναι αόριστες, ασαφείς ή ελλιπείς και δεν θα πληρούν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις για τεκμηρίωση, θα αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας αξιολόγησης. Γ. Υποφάκελος. Περιέχει την Οικονομική προσφορά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. Όλες οι σελίδες του φακέλου αυτού θα πρέπει να φέρουν την σφραγίδα και την υπογραφή του Προσφέροντος. Η οικονομική προσφορά θα υποβάλλεται: α) Σε έντυπη μορφή σε δύο αντίτυπα ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα και β) σε ηλεκτρονική μορφή CD, το περιεχόμενο του οποίου θα είναι πιστό αντίγραφο της έντυπης προσφοράς. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής επιφέρει ποινή απόρριψης. Η τιμή της προσφοράς, θα δίδεται σε Ευρώ, και θα περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομι- 7

8 κών καθώς, κράτηση 2% υπέρ των οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υ.Υ.Κ.Α., σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./ οικ / Κ.Υ.Α. και κράτηση 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το Ν. 4013/2011. Ο Φ.Π.Α. θα υπολογίζεται στη συνολική τιμολογιακή αξία. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα Δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον Προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, καταρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο ενώ, μετά την σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Προμηθευτού, με απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών. ΑΡΘΡΟ 8 ο ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΑΠΟΔΟΧΗ/ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, παρουσία των Συμμετεχόντων εταιρειών ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους την 03/03/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα π. μ. από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών των συμμετασχόντων θα γίνει σε ένα στάδιο. Αποσφραγίζονται οι κεντρικοί φάκελοι των προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διενέργειας και αξιολόγησης του Διαγωνισμού όλοι οι υποφάκελοι που υποβάλλονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακηρύξεως. Αρχικά, ελέγχονται και μονογράφονται οι υποφάκελοι με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Στη συνέχεια ελέγχονται και μονογράφονται οι υποφάκελοι των τεχνικών προσφορών, γίνεται η τεχνική αξιολόγηση, απ όπου προκύπτει ποιες προσφορές πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού και περνούν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης. Οι υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών των εταιρειών που απορρίπτονται στην τεχνική αξιολόγηση, επιστρέφονται στους κατόχους τους μετά το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας. H Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση της συνολικής αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό το οποίο υπογράφει, σφραγίζει και το οποίο με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το Διαγωνισμό υποβάλλεται στο Δ.Σ του Νοσοκομείου. Το πόρισμα της απόφασης κατακύρωσης του πρακτικού από το Δ.Σ του Νοσοκομείου κοινοποιείται σε όλους τους Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό. Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις : 1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού συμμετοχής της παρούσας Διακηρύξεως. 2. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συì - μετοχής στο Διαγωνισμό. 3. Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο. 4. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος προσφοράς. 8

9 5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση. 6. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακηρύξεως 7. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 8. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 9. Για οποιοδήποτε άλλο τυχόν λόγο, που απορρέει από την παρούσα Διακήρυξη. ΑΡΘΡΟ 9 ο. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου ύστερα από γνωμοδότηση της αρμοδίου Επιτροπής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την Υπηρεσία Διενέργειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 ο του ΠΔ 118/2007. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού στον Προμηθευτή, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί, έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. Ο Προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να προσκομίσει τα κάτωθι πρόσθετα δικαιολογητικά: 1. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και ΦΕΚ εκπροσώπησης, ανάλογα με τη Νομική μορφή. 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα σχετικά με: τη συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. δωροδοκία όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10 ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα) υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία. 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι: δεν τελούν υπό πτώχευση, και δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 4.Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου, ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι. Σε περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται στην χώρα, όπου είναι εγκατεστημένοι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της. 5.Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρì όδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που α- φορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά εκδίδονται ì ε βάση την ισχύουσα Νοì οθεσία της χώρας, που είναι εγκατεστηì ένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. ΑΡΘΡΟ 10 ο.χρονοσ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, υπογράφεται η σύμβαση μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών και του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να προσέλθει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου, στο οποίο τούτο στηρίζεται, ό- 9

10 πως προσφορά, Διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Η σύμβαση με τον Ανάδοχο θα είναι χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα ενεργοποίησης του μονομερούς δικαιώματος του Διοικητού του Νοσοκομείου παράτασης τριών (3) μηνών. Ως έναρξη της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση της συμβάσεως πριν από τη λήξη της, όταν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση που ο ανακηρυχθείς Ανάδοχος δεν προσέλθει αδικαιολογήτως, να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίσθηκε στην ανακοίνωση -έγγραφο, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 11 ο. ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟ- ΧΟΥ Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών δύναται να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην περίπτωση, κατά την οποία ο Ανάδοχος καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την παροχή υπηρεσιών, πέραν των χρονικών περιθωρίων, ή εάν ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει τη Σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που ορίστηκε. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον Ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευτικά. ΑΡΘΡΟ 12 ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει το Νοσοκομείο. Η πληρωμή της αξίας της παροχής υπηρεσιών θα γίνεται για το 100 % της αξίας, εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου πώλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν. 4046/2012, 4093/2012, 4127/2013», Υποπαράγραφος Ζ.14 ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕ- ΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρο 12, παρ.4 και άρθρο 13) της οδηγίας 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Φεβρουαρίου 2011 «για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και βάση των νομίμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 και την ισχύουσα Νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ ( ), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται : α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του Αναδόχου, που αφορούν την εκτέλεση της Συμβάσεως, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις : ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (άρθρο 3 του Ν.3580/07 ) :2% ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 Ν. 2198/94): 8% 10

11 ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ(Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3) 0,10%, επί της αξίας της αρχικής εκτός ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 13 Ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής εκτέλεσης που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συvoδεύovται από επίσημη μετάφραση, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ε- νώσεων προμηθευτών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ ( ). ΑΡΘΡΟ 14 Ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, της Διακήρυξης, της Απόφασης Κατακύρωσης και της Προσφοράς του, διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξοφλεί τον λογαριασμό της τηλεφωνικής γραμμής που αφορά τα ραντεβού του Νοσοκομείου. Ο Ανάδοχος, με την λήξη ισχύς της σύμβασης, υποχρεούται να μεταβιβάζει την τηλεφωνική γραμμή που αφορά τα ραντεβού του Νοσοκομείου στον Ανάδοχο του επόμενου σχετικού διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 15 ο. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή κάποιες εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών. ΑΡΘΡΟ 16 ο. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα Συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον Ανάδοχο όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 17 ο. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την ε- κτέλεση ή την εφαρμογή της Συμβάσεως ή εξ' αφορμής της, το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύì - φωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στο Ν. Σερρών. Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια και τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 11

12 ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δομήσει τηλεφωνικά σενάρια επικοινωνίας με τους πολίτες (είτε εισερχόμενη είτε εξερχόμενη επικοινωνία). Επίσης, να δημιουργήσει Εγχειρίδιο Λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου στο οποίο θα αναφέρονται όλες οι διαδικασίες που θα ακολουθεί για την καλή εκτέλεση του έργου (σενάρια επικοινωνίας, αντιμετώπιση προβλημάτων/ παραπόνων, οδηγίες κλεισίματος ραντεβού κ.α.). 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει χώρο στις εγκαταστάσεις του για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου καθώς και την ανάλογη τεχνολογική υποδομή (hardware, software, ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων). 3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταγράφει μετρικά στοιχεία για τις εισερχόμενες κλήσεις που θα εξυπηρετεί καθώς και για τις εξερχόμενες κλήσεις που θα πραγματοποιεί και να προβαίνει σε περαιτέρω στατιστική και ποιοτική ανάλυσή τους, με τρόπο που θα περιγράφει ευκρινώς στην Τεχνική Προσφορά του. Τα στοιχεία αυτά θα αποστέλλονται στα αρμόδια στελέχη του νοσοκομείου. 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει μέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που θα παρέχει μέσω συνεχούς παρακολούθησης και επίβλεψης, συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού του, συντήρησης και αναβάθμισης του τεχνολογικού εξοπλισμού του κ.α. 5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που αφορά στη Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 6. Ο τρόπος παροχής όλων των παραπάνω υπηρεσιών θα πρέπει να περιγράφεται ευκρινώς στην Τεχνική Προσφορά. 7. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία στη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση στατιστικών στοιχείων. Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου (call center) Το τηλεφωνικό κέντρο (call center) θα λειτουργεί, σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές : 8. Μέση Διάρκεια Κλήσης = min, 9. Ποσοστό Απαντημένων Κλήσεων > 90%, 10. Μέσος Χρόνος αναμονής των Κλήσεων < 45 sec, 11. Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή σε οκτάωρη βάση (εκτός εορτών και αργιών) 12. Εκτιμώμενο Peak time: το διάστημα 09:00 12:00 όπου παρουσιάζεται η μέγιστη κίνηση, 13. Αδιάλειπτη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. 14. Η δρομολόγηση των κλήσεων στο call center θα γίνεται είτε με εκτροπή κλήσεων είτε με διάθεση νέου τηλεφωνικού αριθμού. Να αναφερθούν αναλυτικά οι προτεινόμενες λύσεις στην Τεχνική Προσφορά. 15. Το τηλεφωνικό κόστος των εξερχόμενων κλήσεων θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 16. Θα διαθέτει τουλάχιστον 15 θέσεις εργασίας και θα έχει τη δυνατότητα άμεσης επέκτασης για να καλύψει ανάγκες έκτακτης αυξημένης κίνησης 17. Το τηλεφωνικό κέντρο (call center) θα χρησιμοποιεί το πληροφοριακό σύστημα (λογισμικό) του νοσοκομείου μέσω on-line σύνδεσης. 18. Πλήθος κλήσεων περίπου ραντεβού μηνιαίως με επιπλέον πιθανές ακυρώσεις και επιβεβαιώσεις 19. Αστική χρέωση κλήσεων χωρίς την χρήση εκτροπής και σε αντίθετη περίπτωση το κόστος των τελών εκτρεπόμενων κλήσεων θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 12

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη Συσκευασία, Μετακόμιση και Συναρμολόγηση του εξοπλισμού και των αρχείων της Διεύθυνσης Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 15PROC002603797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2015-02-27 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓ ΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Ηράκλειο 24-10- 2013 Πληροφορίες : Β. Γιανναδάκη

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ XANIA 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : 2821342308 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 30-04-2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 Αρ. Πρωτ.: 14106 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. EΠ 005/2012 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

277.561,02 (χωρίς ΦΠΑ) 341.400,06 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

277.561,02 (χωρίς ΦΠΑ) 341.400,06 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ XANIA 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Πληροφορίες : ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : 2821342308 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: ΩΙΟ94690ΒΜ-3ΘΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 25-6-14 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: B/15260 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 9263/14-10-2014 για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.43/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.43/2014 ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4690Β5-Ε6Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Προκήρυξη δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών για τις οργανικές μονάδες της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα