ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015"

Transcript

1 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015

2 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Α/Α ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΠΙΣΩΕΙ 2015 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΕΩ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΡΕΥΟΤΕ ΤΝΟΛΟ Π.Ο.Ε ΕΡΓΑ 4ης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ (ΕΠΑ ) , , ,42 0, , ,22 2 ΛΟΙΠΕ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΕΙ (ΤΠΕ - ΟΚ κ.λ.π.) , , , , , ,65 3 ΑΣΑ , , , , , ,62 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΕΞ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ,00 0,00 0,00 0, , ,00 5 ΑΕΠ ,00 0,00 0,00 0, , ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ , , , , , ,49

3 ΔΗΜΟ ΕΣΠΑ ΕΚΣΟ Π/Τ υμπλθρωματικζσ καταςκευζσ για τθν λειτουργία εκκεςιακοφ πολυχώρου ςτθν Ανατολι ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΑΛΙΑ ΑΝΑΣΟΛΗ , , , , , Ανάπλαςθ παραδοςιακοφ κζντρου ςτο Δ.Δ. Περάματοσ ΕΠΑ-Ε.Π. ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΑΜΑΣΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣ , , , , ,59 Καταςκευι γθπζδου καλακοςφαίριςθσ (μπάςκετ) ςτον οικιςμό Λυκοςτόμου ΕΠΑ-Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΤ ΠΕΡΑΜΑΣΟ (LEADER) , , Ολοκλιρωςθ αντικατάςταςθσ δικτφου φδρευςθσ Δ.Κ.Ανατολισ ΕΠΑ-Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΤ ΑΝΑΣΟΛΗ , , , , , Διαμόρφωςθ εςωτερικισ οδοποιϊασ ςτον οικιςμό Ανατολισ ΕΠΑ-Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΤ ΑΝΑΣΟΛΗ , , , , , Καταςκευι πλατείασ Ανατολισ ΕΠΑ-Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΤ ΑΝΑΣΟΛΗ , , , , ,98 Βελτίωςθ υδροδοτικοφ ςυςτιματοσ ΤΔΚΛΙ με ςφςτθμα τθλεδιοίκθςθσ και αντικατάςταςθσ ΕΠΑ-Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΤ ΔΗΜΟ δικτφων , , , , ,30 Αναβάκμιςθ τοπικισ οδοφ ςφνδεςθσ του Δ.Δ. Νεοχωρόπουλου με τθν πόλθ των Ιωαννίνων ΕΠΑ-Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΤ ςτον κόμβο ειςμοπλικτων , , , , ,02 Αναβάκμιςθ τοπικισ οδοφ ςφνδεςθσ του Δ.Δ. Μαρμάρων με τθν πόλθ των Ιωαννίνων ςτον ΕΠΑ-Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΤ οικιςμό Καρδαμίτςια , , , , , Καταςκευι οδοφ Βογιάνου ΕΠΑ-Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΤ , , , , , Κρατικόσ Παιδικόσ τακμόσ ςτον Βοτανικό Διμου Ιωαννιτών ΕΠΑ-Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΤ , , , , , Αναπλάςεισ πεηοδρομιςεισ ςτο κζντρο τθσ πόλθσ και φωτιςμόσ διατθρθτζων κτιρίων ΕΠΑ-Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΤ , , , , , Αναβάκμιςθ παιδικισ χαράσ Κουραμπά ΕΠΑ-Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΤ , , , , , Ανάπλαςθ παρκου παλαιοφ Δθμαρχείου και ανακαταςκευι παιδικισ χαράσ ΕΠΑ-Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΤ , , , , ,29 Εκςυγχρονιςμόσ κεατρικισ ςκθνισ του Πνευματικοφ Κζντρου του Διμου Ιωαννιτών ΕΠΑ ΕΠΑ-Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΤ , , , , ,25 Προμικεια οπτικοακουςτικοφ εξοπλιςμοφ τθσ κεατρικισ αίκουςασ του Πνευματικοφ Κζντρου ΕΠΑ-Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΤ του Διμου Ιωαννιτών , ,00 Δθμιουργία διαδραςτικισ αίκουςασ ιςτορίασ τθσ τζχνθσ τθσ Γιαννιώτικθσ Αργυροχοιασ ΕΠΑ ΕΠΑ-Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΤ , , , , , Αποκατάςταςθ διατθρθτζου κτιρίου & διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χώρου "ΟΑΙ" ΕΠΑ-Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΤ , , , , , Αναπλάςεισ ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ των Ιωαννίνων ΕΠΑ-Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΤ , , , , Διαμόρφωςθ πλατείασ Αςβεςτοχωρίου ΕΠΑ-Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΤ ΜΠΙΖΑΝΙΟΤ , , , , ,54 Αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ περιοχισ οχυρών Μπιηανίου ΕΠΑ-Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΤ ΜΠΙΖΑΝΙΟΤ (LEADER) , , Αποχζτευςθ όμβριων υδάτων ςτθν επζκταςθ οικιςμοφ Κατςικά ΕΠΑ-Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΤ ΠΑΜΒΩΣΙΔΑ , , , , , Διαμόρφωςθ κοινόχρθςτου χώρου μεταξφ δθμοτικών ςχολείων Μουηακαίων ΕΠΑ-Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΤ ΠΑΜΒΩΣΙΔΑ , , , , , Τδρευςθ των Σ.Δ. του Διμου Παμβώτιδοσ (Α Φάςθ) ΕΠΑ-Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΤ ΠΑΜΒΩΣΙΔΑ , , , , ,27 Διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χώρου παλιοφ δθμοτικοφ ςχολείου και κοινόχρθςτων χώρων ΕΠΑ-Ε.Π. LEADER ΠΑΜΒΩΣΙΔΑ εντόσ οικιςμοφ Χαροκοπίου , , Ολοκλιρωςθ δικτφου αποχζτευςθσ ακακάρτων υδάτων Δ.Δ. Ανατολισ Καταςκευι νζου τροφοδοτικοφ ςυςτιματοσ φδρευςθσ λεκανοπεδίου Ιωαννίνων από τθ κζςθ "Σοφμπα" εωσ τθ κζςθ "Βουνοπλαγιά" Καινοτόμο ςφςτθμα εξοικονόμθςθσ πόρων και καυςίμων και βελτιςτοποίθςθ τθσ ςυλλογισ απορριμμάτων ςτο Διμο Ιωαννιτών ΕΠΑ-Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΑΣΟΛΗ , , ,71 0,04 0,04 ΕΠΑ-Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΗΜΟ , , , , ,54 ΕΠΑ-Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ΔΗΜΟ ,00 0,00 0, ,00

4 ΔΗΜΟ ΕΣΠΑ Ολοκλθρωμζνθ πλατφόρμα διαχείριςθσ και παρακολοφκθςθσ κυκλοφορίασ με ςτόχο τθν πλθροφόρθςθ πολιτών για ςυνκικεσ κίνθςθσ μζςω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίασ Καταςκευαςτικζσ παρεμβάςεισ για τθν Ενεργειακι Αναβάκμιςθ Γυμναςίου Ανατολισ Ενεργειακι επικεώρθςθ μετά τθν ολοκλιρωςθ των παρεμβάςεων Δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ μακθτικοφ πλθκυςμοφ για κζματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ Δθμιουργία μικροφ Ενεργειακοφ Πάρκου ςτο γυμνάςιο Ανατολισ Ολοκλθρωμζνθ Παρζμβαςθ εξοικονόμθςθσ & διαχείρθςθσ ενζργειασ ςτον οδοφωτιςμό φμβουλοσ τεχνικισ και επιςτθμονικισ υποςτιριξθσ Ενεργειακι αναβάκμιςθ του κτιρίου Πνευματικοφ Κζντρου του Διμου Ιωαννιτών Προετοιμαςία φακζλου πρόταςθσ Τποςτιριξθ ςτθν εκτίμθςθ των απαιτοφμενων ενεργειακών δεδομζνων Εκπόνθςθ μελζτθσ αςτικισ κινθτικότθτασ Ενεργειακι επικεώρθςθ και αποτίμθςθ Ευαιςκθτοποίθςθ δθμοτικών υπαλλιλων και του τοπικοφ πλθκυςμοφ ΕΠΑ-Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ΔΗΜΟ ΑΝΑΣΟΛΗ ,00 ΑΝΑΣΟΛΗ 6.160,00 ΑΝΑΣΟΛΗ ,00 ΑΝΑΣΟΛΗ 3.840,00 ΔΗΜΟ ΔΗΜΟ ,80 0,00 0, ,80 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 ΕΣΠΑ , , ,99 0, , ,22

5 ΔΗΜΟ ΣΑTA ΠΛΘΡΩΜΕ ΜΕΧΡΙ ΟΦΕΙΛΕ ΠΟΕ ΑΝΕΚΣΕΛΕΣΟ ΠΙΣΩΘ 2015 ΠΘΓΘ ΚΩΔ. Π/Τ ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘΘ ΧΩΡΟΘΕΣΘΘ (Δ.Ε) ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Π/Τ ΔΕΜΕΤΕΙ Ολοκλιρωςθ γθπζδου (9x9) ςτο ακλθτικό κζντρο Περάματοσ "Γεϊργιοσ Πρίςκασ" ΑΣΑ ΠΕΡΑΜΑΣΟ , , Ολοκλιρωςθ δικτφου αποχζτευςθσ ακακάρτων υδάτων Δ.Δ. Ανατολισ ΑΣΑ ΑΝΑΣΟΛΘ , ,53 0, , , Διαμόρφωςθ πλατειϊν Διμου Ανατολισ ΑΣΑ ΑΝΑΣΟΛΘ , , , , , υνδζςεισ δικτφου φδρευςθσ δικτφου Δ.Ε. Ανατολισ ΑΣΑ ΑΝΑΣΟΛΘ , , , , , υντιρθςθ υποδομϊν Δ.Ε. Ανατολισ ΑΣΑ ΑΝΑΣΟΛΘ , ,89 0, , , Καταςκευι ςτεγάςτρου ςτο 6o Νθπιαγωγείο ΑΣΑ ΑΝΑΣΟΛΘ 1.999, Καταςκευι πλαςτικοφ χλοοτάπθτα γθπζδου Ανατολισ ΑΣΑ ΑΝΑΣΟΛΘ , ,00 Αξιοποίθςθ τθσ παραλίμνιασ περιοχισ των Ιωαννίνων από τθν πλατεία "Μαβίλθ" μζχρι το ΑΣΑ ΔΘΜΟ πρϊθν Δθμοτικό φαγείο ,00 0, , , υντιρθςθ αςφαλτικϊν οδοςτρωμάτων ΑΣΑ ΔΘΜΟ , , , , , Ανακαταςκευι αςφαλτοςτρωμζνων οδϊν του Διμου Ιωαννιτϊν ΑΣΑ ΔΘΜΟ , ,00 0, , , Ανάπλαςθ πλατείασ Σηαβζλα (Σηαμί Καλοφτςιανθσ) και οδοφ Κουγκίου ΑΣΑ , , ,33 0, , , υντιρθςθ υποδομϊν Δ.Ε. Ιωαννίνων ΑΣΑ , ,29 0, , , Μελζτθ κόμβου Κεναν Μεςςαρζ - Δόμπολθ - Δωδϊνθσ - Πλατεία Θρϊων Πολυτεχνείου ΑΣΑ , , Μελζτθ Κόμβων Δωδϊνθσ άββα Νικολάτου ΑΣΑ ,00 0, , Ζργα υποδομισ ΔΕ Παμβϊτιδασ (ΑΣΑ) ΑΣΑ ΠΑΜΒΩΣΙΔΑ , , , ,00 Μελζτθ διαμόρφωςθσ κοινοχριςτων χϊρων ςτθν περιοχι του παλιοφ Δθμοτικοφ ςχολείου ΑΣΑ Αμπελιάσ 4.493,60 0,00 0, ,60 Αναςφνταξθ και επικαιροποίθςθ Μελζτθσ διαμόρφωςθσ περιβάλλοντοσ χϊρου παλιοφ ΑΣΑ Δθμοτικοφ ςχολείου και κοινόχρθςτων χϊρων εντόσ οικιςμοφ Χαροκοπίου 4.493,60 0,00 0, ,60 Αναςφνταξθ και επικαιροποίθςθ Μελζτθσ διαμόρφωςθσ κοινόχρθςτου χϊρου μεταξφ ΑΣΑ Δθμοτικϊν ςχολείων Μουηακαίων 4.493,60 0,00 0, , Εργαςίεσ επικαιροποίθςθσ ςχεδίου πόλεωσ Κάτω Νεοχωρόπoυλου Διμου Ιωαννιτϊν ΑΣΑ 5.000,00 0,00 0, , Μελζτθ «Οριοκζτθςθ ρζματοσ ςτθν περιοχι επζκταςθσ του οικιςμοφ κάτω Μαρμάρων» ΑΣΑ 6.000, , Καταςκευι μνθμείου Κυρά Φροςφνθσ ΑΣΑ 3.000, , Καταςκευι δικτφου δομθμζνθσ καλωδίωςθσ ςτο κτίριο τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν ΑΣΑ , , Τποςτθρικτικζσ μελζτεσ για τθν ζνταξθ ζργων ςτθν προγραμματικι περίοδο ΑΣΑ , , Αςφαλτόςτρωςθ οδϊν ςτο Διμο Ιωαννιτϊν ΑΣΑ , , Επιςκευι ςτζγθσ 5 ου βρευονηπιακού σταθμού ΑΣΑ , , Διανοίξεισ οδϊν ςτο Διμο Ιωαννιτϊν ΑΣΑ , , Ανακαταςκευι οδοφ Γιάννθ Καλαντηι ΑΣΑ , , Καταςκευι κλωβϊν ςτο καταφφγιο αδζςποτων ηϊων Ιωαννίνων ΑΣΑ , , Επιςκευζσ & ςυντθριςεισ δθμοτικϊν WC ΑΣΑ , , Προμικεια εξοπλιςμοφ για τθν αναβάκμιςθ & αςφάλεια των παιδικϊν χαρϊν ΑΣΑ , , Αποκατάςταςθ και καταςκευι πεηοδρομίων - Βελτίωςθ προςβαςιμότθτασ ΑΣΑ , , Βελτίωςθ - Αναβάκμιςθ ακλθτικϊν χϊρων ΑΣΑ , , Αποκατάςταςθ & βελτίωςθ κοινόχρθςτων χϊρων πραςίνου, πάρκων και πλατειϊν ΑΣΑ , , Βελτίωςθ - υντιρθςθ υποδομϊν Διμου Ιωαννιτϊν ΑΣΑ , , υντιρθςθ φωτεινϊν ςθματοδοτϊν ΑΣΑ , , Κατεδάφιςθ κτιρίου πνευματικοφ κζντρου Δ.Κ. Πεδινισ ΑΣΑ ΜΠΙΗΑΝΙΟΤ , , υντιρθςθ υποδομϊν Δ.Ε. Μπιηανίου ΑΣΑ ΜΠΙΗΑΝΙΟΤ , ,29 0, , ,29

6 ΔΗΜΟ ΣΑTA ΠΛΘΡΩΜΕ ΜΕΧΡΙ ΟΦΕΙΛΕ ΠΟΕ ΑΝΕΚΣΕΛΕΣΟ ΠΘΓΘ ΚΩΔ. Π/Τ ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘΘ ΧΩΡΟΘΕΣΘΘ (Δ.Ε) ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Π/Τ ΔΕΜΕΤΕΙ ΠΙΣΩΘ Μετατροπι γθπζδου Κοςμθράσ από χϊμα ςε χόρτο ΑΣΑ ΜΠΙΗΑΝΙΟΤ , ,01 0, , , Ανάπλαςθ κοινοχριςτων χϊρων ΔΚ Πεδινισ ΑΣΑ ΜΠΙΗΑΝΙΟΤ ,00 0, ,00 Παροχι υπθρεςιϊν ςυμβοφλου Σεχνικισ υποςτιριξθσ για τθν τακτοποίθςθ αυκαιρζτων ΑΣΑ ΜΠΙΗΑΝΙΟΤ 2.283,50 καταςκευϊν Πνευματικοφ Κζντρου Σ.Κ. Μανολιάςασ 2.283, υντιρθςθ υποδομϊν Δ.Ε. Νιςου ΑΣΑ ΝΘΟΤ , , , , , Ανάπλαςθ τθσ περιοχισ Χαντάκι Δ.Ε. Νιςου ΑΣΑ ΝΘΟΤ 6.720, ,00 0, , , Επιςκευι - υντιρθςθ υποδομϊν Νιςου Ιωαννίνων ΑΣΑ ΝΘΟΤ 8.850, ,00 0, , , υντιρθςθ ακλθτικϊν υποδομϊν ΔΕ ΠΑΜΒΩΣΙΔΑ ΑΣΑ ΠΑΜΒΩΣΙΔΑ , , , , Μελζτθ καταςκευισ ποδθλατόδρομου Κατςικά ΑΣΑ ΠΑΜΒΩΣΙΔΑ , , , , , Κυκλοφοριακι μελζτθ κόμβων Διμου Παμβϊτιδοσ ΑΣΑ ΠΑΜΒΩΣΙΔΑ , ,89 0,00 0, , , Μελζτθ κυκλοφοριακισ ρφκμιςθσ Κατςικά ΑΣΑ ΠΑΜΒΩΣΙΔΑ , ,89 0,00 0, , , Μελζτθ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων νζου κοιμθτθρίου ΑΣΑ ΠΑΜΒΩΣΙΔΑ 4.000, ,00 0,00 0, , , Μελζτθ διαμόρφωςθσ χϊρου νζου νεκροταφείου ΑΣΑ ΠΑΜΒΩΣΙΔΑ 8.000, ,00 0,00 0, , ,00 Τψομετρικι ενθμζρωςθ οδϊν για τθ ςφνταξθ προκαταρκτικισ μελζτθσ δικτφου αποχζτευςθσ ΑΣΑ ΠΑΜΒΩΣΙΔΑ ακακάρτων οικιςμϊν Κουτςελιοφ-Λογγάδων-Βαςιλικισ -Καςτρίτςασ -Δροςοχωρίου (ΑΣΑ) , , , Αςφαλτοςτρϊςεισ οδϊν Διμου Παμβϊτιδοσ (2010)-ΑΣΑ ΑΣΑ ΠΑΜΒΩΣΙΔΑ , , , , , υντιρθςθ υποδομϊν Δ.Ε. Παμβϊτιδοσ ΑΣΑ ΠΑΜΒΩΣΙΔΑ , ,60 0,00 0, , , Καταςκευι αποδυτθρίων - τοιχείων χϊρου κεάτρου Κατςικά ΑΣΑ ΠΑΜΒΩΣΙΔΑ , ,70 0, , , Βελτίωςθ οδοποίασ Σ.Κ. Δαφνοφλασ ΑΣΑ ΠΑΜΒΩΣΙΔΑ 0,00 0, , Αποπεράτωςθ Πνευματικοφ κζντρου Κατςικά ΑΣΑ ΠΑΜΒΩΣΙΔΑ , , , , Ανάπλαςθ τμιματοσ οδοφ Κατςιμιτρου (ςυνζχεια οδοφ πθλαίου μζχρι 25θσ Μαρτίου) ΑΣΑ ΠΕΡΑΜΑΣΟ , , , , υντιρθςθ υποδομϊν Δ.Ε.Περάματοσ ΑΣΑ ΠΕΡΑΜΑΣΟ , ,92 0, , , Χαλικοςτρϊςεισ οδοποίασ πόκων ΑΣΑ ΠΕΡΑΜΑΣΟ 6.900, , Προμικεια και εγκατάςταςθ οπτικϊν ινϊν ςε Ανατολι, Παμβϊτιδα, Μπιηάνι και Πζραμα ΑΣΑ , Αξιοποίθςθ υδρομάςτευςθσ ςτθ κζςθ Κρανιά Κράψθσ ΑΣΑ ΠΑΜΒΩΣΙΔΑ 3.000, , υντιρθςθ - βελτίωςθ υποδομϊν Σ.Κ. Κράψθσ - Σ.Κ Ανατολικισ ΑΣΑ ΠΑΜΒΩΣΙΔΑ , ,00 ΣΑΤΑ , , , , , , ,00

7 ΔΗΜΟ ΣΑΕΠ ΕΚΣΟ Π/Τ Αποκατάςταςθ τοίχου αντιςτιριξθσ ςτθν Κρφα Ιωαννίνων ΑΕΠ 030 ΠΕΡΑΜΑΣΟ , ,00 ΕΚΣΟ Π/Τ Αποκατάςταςθ δθμοτικοφ κτιρίου ςτον Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπουσ ΑΕΠ 030 ΠΕΡΑΜΑΣΟ , ,00 ΕΚΣΟ Π/Τ Αποκατάςταςθ οδών ςτθν περιοχι τθσ Ολυμπιάδασ ΑΕΠ 030 ΔΗΜΟ , ,00 ΕΚΣΟ Π/Τ Αποκατάςταςθ οδοφ προσ Αγία Παραςκευι Περάματοσ ΑΕΠ 030 ΠΕΡΑΜΑΣΟ , ,00 ΕΚΣΟ Π/Τ Αποκατάςταςθ οδικοφ δικτφου Μαρμάρων ΑΕΠ 030 ΔΗΜΟ , ,00 ΕΚΣΟ Π/Τ Αποκατάςταςθ ηθμιών ςτθν Αγία Μαρίνα Κρφασ διμου Ιωαννιτών ΑΕΠ 030 ΠΕΡΑΜΑΣΟ , ,00 ΕΚΣΟ Π/Τ υντιρθςθ ςυνδετιριασ οδοφ οικιςμοφ Γαίδουροράχθσ με τον δρόμο Λογγάδων Βαςιλικισ ΑΕΠ 030 ΠΑΜΒΩΣΙΔΑ Επιχοριγθςθ διμου Ιωαννιτών για το ζργο Κακαριςμόσ τάφρων ςτθν περιοχι Αμφικζασ ΑΕΠ 530 ΠΕΡΑΜΑΣΟ Επιχοριγθςθ διμου Ιωαννιτών για το ζργο Αποκατάςταςθ βατότθτασ ςε δθμοτικοφσ δρόμουσ ΑΕΠ , , , , , ,00 ΣΑΕΠ ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

8 ΔΗΜΟ ΛΟΙΠΕ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΕΙ (ΤΠΕ - ΟΚ Κ.Λ.Π) Μελζτη καταςκευήσ κτιρίου πολλαπλών χρήςεων Λογγάδων ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΙ ΠΑΜΒΩΣΙΔΑ ΕΓΝΑΣΙΑ 7.849, ,23 0, , , Προςθήκη ςτεγάςτρου και διαμόρφωςη αφλειου χώρου ςτο Νηπιαγωγείο Νζασ Ζωήσ Δωρεά Ιδρφματοσ ΔΗΜΟ Βαςιλείου Μελά 7.000, ,00 ΕΚΣΟ Π/Τ Αποπεράτωςη οίκου ευγηρίασ Ζωγράφειου κληροδοτήματοσ Δήμου Ιωαννιτών ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑ ΔΗΜΟ ΕΚΣΟ Π/Τ Αποκατάςταςη κτιρίου Ικκειου Ιδρφματοσ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑ ΔΗΜΟ Αξιοποίηςη τησ παραλίμνιασ περιοχήσ των Ιωαννίνων από την πλατεία "Μαβίλη" μζχρι το ΕΚΣΟ Π/Τ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑ πρώην Δημοτικό φαγείο Ανακαινίςεισ ςυντηρήςεισ και επιςκευζσ κτιριακών και λοιπον εγκαταςτάςεων ακινήτων ΕΚΣΟ Π/Τ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑ κληροδοτήματοσ Αγλ. Χαραλάμπουσ ΔΗΜΟ ΔΗΜΟ υντήρηςη ςχολικών κτιρίων 2012 ΟΚ ΔΗΜΟ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,002 Επιςκευή και ςυντήρηςη ςχολικών κτιρίων ΟΚ ΔΗΜΟ , ,30 0, , , Επιςκευή και ςυντήρηςη ςχολικών κτιρίων 2015 ΟΚ , , Αποπεράτωςη οίκου ευγηρίασ Ζωγράφειου κληροδοτήματοσ Δήμου Ιωαννιτών ΤΠ. ΤΓΕΙΑ ΔΗΜΟ , , , ,08 ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑ , , , , , ,00 ΟΚ , , ,89 0, , ,11 ΤΠ ΤΓΕΙΑ , , , ,08 0,00 0,00 ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΙ 7.849, ,23 0,00 0, , ,23

9 ΔΗΜΟ ΕΙΦΟΡΑ - ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Καταςκευή αθλητικοφ κζντρου Καρδαμίτςια (Α φαςη) ΕΙΦΟΡΑ ΔΗΜΟ , , Καταςκευή ζργων υποδομήσ ςε περιοχζσ τησ επζκταςησ ΔΕ Ιωαννίνων ΕΙΦΟΡΑ , , Καταςκευή ζργων υποδομήσ ςτη νζα επζκταςη ΔΚ Κατςικάσ ΕΙΦΟΡΑ ΠΑΜΒΩΣΙΔΑ , , Καταςκευή ζργων υποδομήσ ςτη νζα επζκταςη ΔΚ Πεδινήσ ΕΙΦΟΡΑ ΜΠΙΖΑΝΙΟΤ , , Επζκταςη δικτφου ηλεκτροφωτιςμοφ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΕΙΦΟΡΑ ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - 18/11/2013 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.966.303 4.527.500 7.438.803 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 7/2013 Θέμα : «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

0,01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 12.210,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 8.000,00 ΣΑΤΑ 2014 10.000,00 ΣΑΤΑ 2015 10.000,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

0,01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 12.210,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 8.000,00 ΣΑΤΑ 2014 10.000,00 ΣΑΤΑ 2015 10.000,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Πρωτ:16297/1-12-14 Εισήγηση προς την εκτελεστική επιτροπή περι : ΤΕΧΝΙΚΟ 2015 ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 02.40.7111.0003 7111 ΑΠΟΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜ ΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015 ΑΞΟΝΑΣ. 1.1.1 ΕΠ 0,00 0,00 ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σ Μ Δ ΤΥ ΘΙΣ Γ 63.342,89 30.7425.19 62.818,99 ΥΠΑΑ&T 61.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΛ Ε Δ ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

103.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΕ 30.7311.41004 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ(Σ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ

103.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΕ 30.7311.41004 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ(Σ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2011 24/03/2011 ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α. ΕΡΓΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 30.6117.41008 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (Σ) 7.800,00 ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/26-11-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/26-11-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 9/6-11-01 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 649/01 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 014

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 K. A. ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤ ΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜ ΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΕΧΙΖΟ 'η 10.7131.oo1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΑΛΕΞΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΑ 1 2 3 4 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ω ΕΙΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΠΝΟΜΑΓΑΖΟΥ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε γεωζεξκηθώλ κνλάδωλ ειεθηξνπαξαγωγήο ζηελ Διιάδα

Αλάπηπμε γεωζεξκηθώλ κνλάδωλ ειεθηξνπαξαγωγήο ζηελ Διιάδα Αλάπηπμε γεωζεξκηθώλ κνλάδωλ ειεθηξνπαξαγωγήο ζηελ Διιάδα Ακινα, Νοζμβριοσ 2013 1 Θ ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Θ ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ (ΔΕΘΑΝ) ωσ 100% κυγατρικι εταιρεία τθσ ΔΕΘ Α.Ε. ζχει παραλάβει τθν ςκυτάλθ τθσ διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007 Α) ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 20-7326.003 Χ.Υ.Τ.Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ Ν. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 2.482.788,49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΟ Α/Α ΔΝΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΜ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ Α1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΠΑΛΑΙΑ ΕΡΓΑ 30.7312.39 1 ΠΑΛΑΙΟ Κατασκευή αγωγών λυμάτων στα Γ, Δ & Ε Δημ. Διαμερίσματα (ΑΑΕ 2/2008) Γ + Δ + Ε 100.000,00 ΑΝ/ΤΙΚΑ ΑΠΟΧ.

Διαβάστε περισσότερα

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 05 ΤΙΤΛΟΣ Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 05.700,00.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδων αθλοπαιδιών 05.700,00 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 16.097.004,65 5.641.279,95

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο για το θέατρο του Διονύσου βασίσθηκε στις μελέτες και τη λοιπή έρευνα που εκπόνησε το επιστημονικό προσωπικό της Επιτροπής Θεάτρου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας χεδίαςθ ςυςτθμάτων γείωςθσ αιολικϊν πάρκων. Θλεκτρονικι μάκθςθ και πλατφόρμεσ τθλε-εκπαίδευςθσ. Προοπτικζσ και αςφάλεια δικτφων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το Θεσμικό Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης 1. Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 30, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ Π.Α.Α. (LEADER) ΣΗ Ο.Σ.Δ. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α.» ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σρίτθ 17 Μαρτίου 2015

Σρίτθ 17 Μαρτίου 2015 ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ & ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΣΗ ΑΘΗΝΑ Σρίτθ 17 Μαρτίου 2015 Διονφςησ Μπαλοφρδοσ, Διευθυντήσ Ερευνών ΕΚΚΕ Γαβριήλ Αμίτςησ, Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΣΕΙ Αθήνασ Γιώργοσ

Διαβάστε περισσότερα