ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013-2014"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3 - Β φάση: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...3 Β φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος...3 Ταξινόμηση δράσεων... Συνοπτική περιγραφή δράσεων «Τοπική οικονομία απασχόληση»...7 «οικονομικής»...8 Ανάλυση - κατανομές - προϋπολογισμοί δράσεων... Κατανομή ανά άξονα - μέτρο - έτος... Κατανομή ανά κατηγορίες δράσεων...3 Κατανομή δράσεων ανά προτεραιότητα πηγή...5 Οικονομικός προγραμματισμός του Ε.Π. την διετία Δείκτες παρακολούθησης αξιολόγησης...33 Παράρτημα... Αναλυτική Περιγραφή Δράσεων...

3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3- Εισαγωγή Β φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (βλέπε εισαγωγικό κεφάλαιο Α φάσης) τον οδηγό κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Δήμων (ΥΠ.ΕΣ. - Ε.Ε.Τ.Α.Α.), η δεύτερη φάση κάθε επιχειρησιακού προγράμματος περιλαμβάνει τον επιχειρησιακό οικονομικό προγραμματισμό των δράσεων. Ο επιχειρησιακός προγραμματισμός αφορά στην εξειδίκευση του στρατηγικού σχεδιασμού, με βάση τη διάρθρωσή του σε άξονες, μέτρα δράσεις που καλύπτουν την υπόλοιπη δημοτική περίοδο (3 ). Για τα προηγούμενα δύο χρόνια ( ) ο προϋπολογισμός το τεχνικό πρόγραμμα του Ζωγράφου αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του επιχειρησιακού του προγράμματος. Οι δράσεις περιλαμβάνουν έργα ενέργειες που υλοποιούνται από τις υπηρεσίες, τα όργανα διοίκησης τα νομικά πρόσωπα του δήμου. Τα έργα περιλαμβάνουν μελέτες, κατασκευές, συντηρήσεις - επισκευές, αγορές εξοπλισμού, προμήθειες κ.λπ. τα οποία είτε εντάσσονται μεμονωμένα σε μία συγκεκριμένη δράση (μεγάλα έργα) είτε εντάσσονται ομαδοποιημένα σε ανάλογες δράσεις. Οι ενέργειες αφορούν επαναλαμβανόμενες ή νέες λειτουργίες των υπηρεσιών, των οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων του δήμου, δηλαδή δραστηριότητες μέσω των οποίων ασκούνται οι αρμοδιότητες υλοποιούνται οι πολιτικές του π.χ. κοινωνικές, πολιτιστικές, αθλητισμού, προστασίας περιβάλλοντος αναπτυξιακές κ.α. Στις ενέργειες εντάσσονται επίσης δραστηριότητες υποστήριξης των υπηρεσιών, των οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων του δήμου π.χ. διοίκηση προσωπικού, οικονομική διαχείριση, προμήθειες, διοικητική νομική υποστήριξη, προγραμματισμός, σχεδιασμός, πληροφοριακά συστήματα κ.α. Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται στις κύριες λειτουργίες του δήμου, ενώ η δεύτερη στις οριζόντιες λειτουργίες του. Οι υπηρεσίες τα νομικά πρόσωπα του δήμου υπέβαλαν τις προτάσεις τους με βάση ένα πρότυπο πίνακα ακολούθησαν έλεγχοι, διευκρινήσεις διασταυρώσεις, καθώς καθορισμός του προϋπολογισμού τους. Οι προτάσεις τεκμηριώθηκαν με Βλέπε εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. με α.π. 536, της 3 ης Ιανουαρίου με θέμα «Παράταση εκπόνησης επιχειρησιακών προγραμμάτων (Ε.Π.) Ο.Τ.Α. α & β βαθμού» Παρουσιάζεται στη συνέχεια 3

4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3- επάρκεια σε ότι αφορά τόσο το περιεχόμενο την προτεραιότητα τους όσο το ύψος των απαιτούμενων δαπανών. Στη συνέχεια ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήματα: ) Ομαδοποίηση, έλεγχος οριστικοποίηση των δράσεων του Ε.Π. ) Κωδικοποίηση, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τελικός προϋπολογισμός των δράσεων. 3) Οικονομικός προγραμματισμός χρηματοδοτικοί πίνακες του Ε.Π., με εκτίμηση εσόδων δαπανών για τη διετία 3, μαζί με τις δυνατές πηγές. Η συμμετοχή η συνεργασία των υπηρεσιών των στελεχών που ορίστηκαν από τους προϊσταμένους, ήταν πολύ ικανοποιητική. Το Τμήμα Προγραμματισμού Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων το Τμήμα Ποιότητας Αποδοτικότητας ανέλαβαν τον συντονισμό ενημέρωση των υπηρεσιών των νομικών προσώπων του, ενώ την γενικότερη ευθύνη είχε ο Γενικός Γραμματέας του. Οι Αντιδήμαρχοι οι Διοικήσεις των νομικών προσώπων συμμετείχαν επίσης ενεργά στα θέματα της αρμοδιότητας τους, ενώ λήφθηκαν υπόψιν οι διάφορες προτάσεις που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης. Ταξινόμηση δράσεων Ο πρότυπος πίνακας που συμπληρώθηκε από τις υπηρεσίες με βάση τον οποίο οριστικοποιήθηκαν ομαδοποιήθηκαν οι δράσεις, έχει την εξής δομή (στήλες): ) : Ο αριθμός του άξονα με βάση τους άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου ) Τίτλος Άξονα: Ο τίτλος του άξονα με βάση τους άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου 3) : Ο αριθμός κάθε μέτρου με βάση τα μέτρα του Στρατηγικού Σχεδίου ) Τίτλος υ: Ο τίτλος κάθε μέτρου με βάση τα μέτρα του Στρατηγικού Σχεδίου Οι αριθμοί των μέτρων αυξήθηκαν οι τίτλοι τους τροποποιήθηκαν σε σχέση με τους αρχικούς με στόχο την καλύτερη πιο αναλυτική παρουσίαση τους. Υπενθυμίζεται ότι κάθε μέτρο εντάσσεται σε συγκεκριμένο άξονα 5) : Ο αριθμός κάθε δράσης

5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3-6) Τίτλος ς: Ο τίτλος κάθε δράσης Υπενθυμίζεται ότι κάθε δράση εντάσσεται σε συγκεκριμένο μέτρο / άξονα 7) Περιεχόμενο/ αιτιολογία δράσης : Τεκμηρίωση της αναγότητας κάθε δράσης με βάση τη στρατηγική τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Ζωγράφου 8) Κατηγορία δράσης : Ταξινόμηση των δράσεων στις εξής ομάδες / κατηγορίες Κατασκευές Προσλήψεις Δράσεις αναδιοργάνωσης Μελέτες Επιμόρφωση Λειτουργίες - δραστηριότητες Συντηρήσεις, μικροκατασκευές κτιρίων - εγκαταστάσεων - εξοπλισμού - οχημάτων Συντηρήσεις υποδομών Προμήθεια εξοπλισμού - οχημάτων - υλικών Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής - λογισμικού - τηλεπικοινωνιών 9) Νέα / συνεχιζόμενη: Με βάση το έτος έναρξης υλοποίησης π.χ. όλες οι δράσεις που ξεκινούν το 3 ή το χαρακτηρίζονται νέες. ) Προτεραιότητα: - Α προτεραιότητα: Δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα / βραχυπρόθεσμα, απαντούν σε άμεσες ανάγκες πολιτών, ανάγκες της περιοχής, ή του ίδιου του των Νομικών του Προσώπων ως οργανισμών για τις οποίες έχουν διασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι (χρηματοδότηση, ανθρώπινο δυναμικό, υποδομή, εξοπλισμός, κ.λπ.) - Β προτεραιότητα: Δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν μεσοπρόθεσμα ή απαντούν σε λιγότερο άμεσες ανάγκες πολιτών ή ανάγκες της περιοχής ή του ίδιου του των Νομικών του Προσώπων ως οργανισμών ή για τις οποίες δεν έχουν διασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι (χρηματοδότηση, ανθρώπινοι δυναμικό, υποδομή, εξοπλισμός, κ.λπ.) ) Αρμόδια Υπηρεσία : Η υπηρεσία στην οποία υπάγεται κάθε δράση με βάση τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ) Υπηρεσία Υλοποίησης : Η υπηρεσία/σιες που είναι υπεύθυνη/ες ή εμπλέκεται στην υλοποίηση κάθε δράσης με βάση τον Ο.Ε.Υ. 5

6 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3- Η αρμόδια υπηρεσίας πολλές φορές ταυτίζεται με την υπηρεσία υλοποίησης, εκτός από τις περιπτώσεις που το έργο ή η ενέργεια απαιτεί την συμμετοχή των υπηρεσιών υποστήριξης (έργα, προμήθειες, κ.λπ.) 3) Εμπλεκόμενες υπηρεσίες / τοπικοί φορείς : Διάφορες υπηρεσίες φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, τοπικοί φορείς κ.α., η συνεργασία των οποίων κρίνεται τυπικά ή ουσιαστικά απαραίτητη για την υλοποίηση των δράσεων ) Ωριμότητα Δράσεων: εκτελούμενη, δημοπρατημένη, υπό δημοπράτηση ενταγμένη, νέα πρόταση. Οι τέσσερις πρώτες κατηγορίες αφορούν δράσεις έργα ενέργειες - που είτε έχουν ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα ή στο πρόγραμμα προμηθειών του είτε συνεχίζονται από προηγούμενα έτη. Η τελευταία κατηγορία αφορά νέες δράσεις κάθε είδους. 5) Προϋπολογισμός - χρονοδιάγραμμα σε τρεις στήλες (σύνολο,, 3) 6) : Ίδιοι Πόροι Ίδια έσοδα (ΚΑΠ, επιχορηγήσεις, τέλη, διώματα κ.α.) Ανταποδοτικά Εσωτερικό κόστος (αφορά πάγιες λειτουργικές δαπάνες) Εξωτερικές πηγές Διάφορα Ε.Π. ΕΣΠΑ (διευκρινίζονται) ΘΗΣΕΑΣ, Σ.Δ.Ι.Τ. Συνοπτική περιγραφή δράσεων Ο περιλαμβάνει τα εξής Μέτρα: ) Αναβάθμιση νεκροταφείου ) Τοπικές υποδομές 3) Συντηρήσεις προμήθειες ) Καθαριότητα 5) Οχήματα 6) Δημοτική Αστυνομία 6

7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3-7) Πολιτική προστασία 8) Φυσικό περιβάλλον «ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑ- ΦΕΙΟΥ Έργα συντήρησης κτιριακών υποδομών περιβάλλοντος χώρου κοιμητηρίου Έργα ανακατασκευής οδοποιίας, κτιρίων φωτισμού κοιμητηρίου Διάστρωση με αντιολισθητικό δάπεδο κεντρικών παράπλευρων οδών κοιμητηρίου Προμήθεια εγκατάσταση 5 προκάτ αποθηκών εργαλείων (Χ3) Μελέτες κατασκευής αποτεφρωτηρίου στο κοιμητήριο Κατασκευή κτιρίου αποτεφρωτηρίου στο κοιμητήριο Υποστηρικτικές μελέτες για την κατασκευή αποτεφρωτηρίου Κατασκευή νέου χωνευτηρίου οστών στο κοιμητήριο...9 Εφαρμογή Γ.Σ.Π. στο κοιμητήριο.... ΤΟΠΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... ΤΟΠΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... Μελέτη - κατασκευή αυτοχρηματοδότηση, παραχώρηση εκμετάλλευσης υπόγειου σταθμού αυτοκίνητων στην πλατεία νεκροταφείου Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης & διακλαδώσεων για σύνδεση ακίνητων Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής οδικού δικτύου..3 Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού... Αποκατάσταση φθορών - ζημιών οδοστρωμάτων...5 Ανακατασκευή οδικού δικτύου ΤΟΠΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Κατασκευή ου βρεφονηπιακού σταθμού στην...6 οδό Γαλήνης...7 Ανάπλαση πλατείας Μερκάτη...8 Αναπλάσεις κοινόχρηστων χωρών.3 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ.3. Νέο Γ.Π.Σ. δήμου - αναθεώρηση παλαιού... Επισκευές - μικροκατασκευές- δημοτικών κτιρίων εγκαταστάσεων (ανά έτος) 7

8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3- «ΔΡΑΣΗΣ... Προμήθεια υδραυλικών υλικών για συντήρηση κτιρίων & έργων...3 Προμήθεια οικοδομικών υλικών... Προμήθεια υλικών οδοποιίας...5 Προμήθεια εργαλείων...6 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού...7 Προμήθεια υπολογιστών (Τ.Υ. & δόμηση). ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗ-..8 Προμήθεια λογισμικού (Τ.Υ. & δόμηση) ΘΕΙΕΣ Προμήθεια οχημάτων - μηχανημάτων για τεχνική υπηρεσία &...9 δόμηση Συντήρηση, ασφάλιση & αποκατάσταση βλαβών ανελκυστήρων Συντήρηση συσκευών πυροπροστασίας - αναγόμωση πυροσβεστήρων... Συντήρηση λεβητοστάσιων δημοτικών κτιρίων...3 Συντήρηση & επισκευή ψυκτικών - κλιματιστικών μηχανημάτων κτιρίων.5.5. Σταθμός μεταφόρτωσης.5.5. Σταθμός μεταφόρτωσης Σταθμός μεταφόρτωσης.5.5. Σταθμός μεταφόρτωσης Σταθμός μεταφόρτωσης Αναβάθμιση καθαριότητας Αναβάθμιση καθαριότητας ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Αναβάθμιση καθαριότητας Αναβάθμιση καθαριότητας.5.5. Αναβάθμιση καθαριότητας.5.5. Αναβάθμιση καθαριότητας.5.5. Αναβάθμιση καθαριότητας Αναβάθμιση καθαριότητας.5.5. Αναβάθμιση καθαριότητας 8

9 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3- «ΔΡΑΣΗΣ Αναβάθμιση καθαριότητας Αναβάθμιση καθαριότητας Αναβάθμιση καθαριότητας Αναβάθμιση καθαριότητας Αναβάθμιση καθαριότητας.5.5. Αναβάθμιση καθαριότητας.5.5. Επιμόρφωση προσωπικού.5.5. Επιμόρφωση προσωπικού.6.6. Συντήρηση - διαχείριση οχημάτων.6.6. Συντήρηση - διαχείριση οχημάτων Συντήρηση - διαχείριση οχημάτων.6.6. Συντήρηση - διαχείριση οχημάτων.6 ΟΧΗΜΑΤΑ.6.5 Συντήρηση - διαχείριση οχημάτων Συντήρηση - διαχείριση οχημάτων Συντήρηση - διαχείριση οχημάτων Ανανέωση εξοπλισμού Ανανέωση εξοπλισμού.6.6. Ανανέωση εξοπλισμού.7.7. Αναστέγαση υπηρεσίας.7.7. Προμήθεια επίπλων η/υ εξοπλισμού Καινούργιος εξοπλισμός.7 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.7. Ενδυμασία των υπάλληλων Παραεμπόριο Κοινόχρηστοι χώροι Επιμόρφωση προσωπικού.8.8. Προμήθεια εξοπλισμού (εργαλεία - μηχανήματα).8 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.8. Προμήθεια αλατιού για παγετό Εργασίες πυροπροστασίας σε περιαστικά άλση κ.λ.π. χώρους 9

10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3- «ΔΡΑΣΗΣ.9.9. Εργασίες κλαδέματος υψηλόκορμων δένδρων.9.9. Προμήθεια οχημάτων Προμήθεια φυτικού φυτωριακού υλικού.9.9. Προμήθεια ανταλλακτικών Προμήθεια μηχανημάτων Προμήθεια κάδων απορριμμάτων (κοινόχρηστων χώρων - κολόνων) Προμήθεια καθιστικών παγκακίων Προμήθεια συστημάτων αυτόματου ποτίσματος ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Εργασίες συντήρησης, επισκευής μηχανημάτων, αντλιών - αυτοματισμών & διακοσμητικών αρδευτικών έργων Προμήθεια & εγκατάσταση αρδευτικών μηχανημάτων & υλικών - αντλίες.9.9. Εργασίες συντήρησης οργάνων παιδικών χαρών Επισκευές & συντήρηση πάγιων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης (πλατείες - πάρκα - παιδότοποι - παιδικές χαρές) Προμήθεια γραφείων & λοιπού εξοπλισμού γραφείων (λογισμικό - η/υ) Πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού (μόνιμου-εποχικού) Ο περιλαμβάνει τα εξής Μέτρα: ) Τρίτη ηλικία ) Δημοτικές υπηρεσίες υγείας 3) Τοπική κοινωνική πολιτική ) Φροντίδα για την οικογένεια το παιδί 5) Προσχολική αγωγή

11 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3-6) Εικαστικές δράσεις 7) Αθλητισμός 8) Πολιτισμός 9) Οργάνωση - οικονομική διαχείριση ΔΡΑΣΗΣ. Τρίτη ηλικία (ΚΑΠΗ - ΚΗΦΗ - λοιπές υπηρεσίες) Συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών των ΚΑΠΗ Ανανέωση φυσικοθεραπευτηρίου ιατρικού εξοπλισμού Α ΚΑΠΗ Ανανέωση Φυσικοθεραπευτηρίου Ιατρικού εξοπλισμού Β ΚΑΠΗ... περιβάλλοντα χώρου των ΚΑΠΗ...5 Ανανίσεις εσωτερικών χώρων των ΚΑΠΗ Αντικατάσταση συστήματος κεντρικής θέρμανσης ψύξης του Β ΚΑΠΗ Δημιουργία οργανωμένου γυμναστηρίου εξειδικευμένης άσκησης Α ΚΑΠΗ Δημιουργία οργανωμένου Γυμναστηρίου εξειδικευμένης άσκησης Β ΚΑΠΗ Ενοικίαση κτιρίου για την στέγαση παραρτήματος Α ΚΑΠΗ... Αγορά ηλεκτρικών συσκευών Β ΚΑΠΗ... Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης Α ΚΑΠΗ παραρτήματος... Μηχανογράφηση αρχειακού υλικού...3 Επιμόρφωση εργαζομένων των ΚΑΠΗ... Συνταγογράφηση φαρμάκων Προγράμματα προληπτικής οδοντιατρικής, μέτρηση οστικής πυκνότητας κ.α Οργάνωση πολιτιστικών -ψυχαγωγικών προγραμμάτων των ΚΑΠΗ...7 Εκπαίδευση ηλικιωμένων στις νέες τεχνολογίες...8 Συνέχιση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι...9 Τεχνολογικός εξοπλισμός ΚΗΦΗ

12 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3- ΔΡΑΣΗΣ... Αγορά αυτοκινήτου για την μεταφορά των εξυπηρετουμένων του ΚΗΦΗ... Επισκευή πεζόδρομου... Πρόγραμμα Εργοθεραπείας στο ΚΗΦΗ...3 Πρόγραμμα Φυσικοθεραπείας ΚΗΦΗ... Ιατρική Υποστήριξη ΚΗΦΗ...5 Διοργάνωση ομιλιών....6 Επιμόρφωση εργαζομένων ΚΗΦΗ...6 Συνέχιση προγράμματος ΚΗΦΗ Δημιουργία Δημοτικών Ιατρείων προμήθεια εξοπλισμού Δημιουργία Κεντρικού Τμήματος Εργοθεραπείας & Φυσικοθεραπείας Πρόσληψη προσωπικού για την στελέχωση των Δημοτικών Ιατρείων... Δημιουργία Κοινωνικού Φαρμακείου Δημοτικές υπηρεσίες υγείας (Δημοτικά ιατρεία, λοιπές υπηρεσίες) Προγράμματα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - Αγωγή Υγείας Δημιουργία Τοπικού Δικτύου φορέων Παροχής ς Φροντίδας Προνοιακά Επιδόματα για ΑΜΕΑ, στεγαστική συνδρομή κ.α Πλήρη μηχανογράφηση των υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας...9 Συμμετοχή στο πρόγραμμα Υγιείς Πόλεις Τοπική κοινωνική πολιτική ( υπηρεσία, Συμβουλευτικό κέντρο) Συνέχιση της συνεργασίας της δικτύωσης με φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Α.Ε.Ι. Συνεργασία με τοπικούς υπερτοπικούς φορείς, ιδρύματα κοινωνικής πολιτικής, ΑΕΙ / ΤΕΙ Ενίσχυση ανάπτυξη του θεσμού της εθελοντικής αιμοδοσίας.3. Προμήθεια επιστημονικού υλικού προγράμματος ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης.3.3. Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναβάθμιση λογισμικού εκτυπωτών, φωτοτυπικού fax, air condition

13 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3- ΔΡΑΣΗΣ Προμήθεια επίπλων λοιπών αντικειμένων επίπλωσης.3.3. Επισκευή κτιρίου εσωτερικά εξωτερικά Στέγαση γραφείων νέων συναδέλφων Εκπαίδευση προσωπικού / συμμετοχή σε συνέδρια/ομιλίες δημοσιεύσεις Στελέχωση ς Υπηρεσίας με εξειδικευμένο προσωπικό Διοικητικούς Εκπαίδευση Διοικητικών Υπαλλήλων στην εξυπηρέτηση ευπαθών Κοινωνικών ομάδων Επιμόρφωση εξειδικευμένου προσωπικού Σύσταση ομάδας Προστασίας Ανηλίκων Κέντρο Πρόληψης & Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών & Προαγωγής Υγείας Εφαρμογή προγραμμάτων επανένταξης απεξαρτημένων ατόμων Πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης ΑΜΕΑ.3.3. Πρόγραμμα για στήριξη ΑΜΕΑ Δημοτικό Κέντρο Υποστήριξης Απόρων (Κοινωνικό Παντοπωλείο) Δημιουργία δομών για σίτιση στέγαση αστέγων Ανάπτυξη Εθελοντισμού Δημιουργία μητρώου εθελοντών εθελοντικών οργανώσεων Ανάπτυξη Δράσεων για θέματα Ισότητας των Φύλων.3.3. Ενημέρωση μεταναστών. Φροντίδα για την οικογένεια το παιδί (Κ.Δ.Α.Π., Συμβουλευτικό κέντρο)..... Εκπόνηση - εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου για συντήρηση βελτίωση της δημοτικής κατασκήνωσης της Ραφήνας. Συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών των ΚΔΑΠ...3 Συντήρηση - αντικατάσταση κλιματισμού... Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης των ΚΔΑΠ σύνδεση με ΙΝΤΕΡΝΕΤ 3

14 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3- ΔΡΑΣΗΣ...5 Αγορά ψυγείου για το ΚΔΑΠ Αερόστατο Πρόσληψη προσωπικού για την στελέχωση των ΚΔΑΠ Επιμόρφωση - εκπαίδευση προσωπικού των ΚΔΑΠ Οργάνωση πολιτιστικών -ψυχαγωγικών προγραμμάτων των ΚΔΑΠ Δημιουργία ανάπτυξη προγραμμάτων προαγωγής της υγείας παιδιών. Παρέμβαση στα νηπιαγωγεία (διερεύνηση για προβλήματα λόγου ενδεχόμενες μαθησιακές δυσκολίες) Παρέμβαση στα νηπιαγωγεία (εκπαιδευτικά - βιωματικά σεμινάρια νηπιαγωγών ομάδες γονέων) Οργάνωση υλοποίηση ημερίδων/ομιλιών/σεμιναρίων Διαγνωστική εκτίμηση ψυχοθεραπεία παιδιών εφήβων με παιδοψυχιατρικά ψυχοκοινωνικά προβλήματα Συμβουλευτική - Ψυχοθεραπεία (ομαδική, ατομική, οικογενειακή, ζεύγους) σε άτομα με ψυχολογικά ειδικά κοινωνικά προβλήματα Διάγνωση αποκατάσταση διαταραχών λόγου επικοινωνίας Διάγνωση αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών/ειδική αγωγή...7 Παρέμβαση στην κοινότητα...8 Λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου...9 Εκπαίδευση φοιτητών.5 Προσχολική αγωγή (παιδικοί.5. Συντήρηση πάγιων εγκαταστάσεων.5 βρεφονηπιακοί σταθμοί, λοιπές υπηρεσίες).5. Εργασία Προμήθειες πάγιων.5.5. Προμήθειες πάγιων Προμήθειες πάγιων Προμήθειες πάγιων Εργασία

15 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3- ΔΡΑΣΗΣ Προμήθειες πάγιων Προμήθειες πάγιων.5.5. Προμήθειες πάγιων.5.5. Συντήρηση πάγιων εγκαταστάσεων.5.5. Αγορά σχολ. Λεωφορείου Εξοπλισμός μαγειρείου.5.5. Προμήθειες πάγιων Εργασία Προμήθειες πάγιων Συντήρηση όλων των κτιρίων των παιδικών σταθμών Προμήθειες πάγιων Αδειοδότηση Π.Σ Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας.5.5. Προσλήψεις προσωπικού.5.5. Επιμόρφωση προσωπικού Επιμόρφωση για τη διοίκηση των Π.Σ Ομάδες δράσεις γονέων των Π.Σ Ομάδες δράσης παιδαγωγών Συνεργασία & συμβουλευτική με εξειδικευμένους επιστήμονες (λογοθεραπευτές, κοιν. λειτουργούς, παιδοψυχολόγους) Παρακολούθηση σεμιναρίων από τις παιδαγωγούς στο νοσοκομείο Αγία Σοφία Συμβουλευτική παιδιών & οικογενειών Θεατρικές παραστάσεις & κουκλοθέατρο Εκπαιδευτικές επισκέψεις μουσεία, περιβαλ/κα πάρκα, Αττικό ζωολογικό πάρκο, πλανητάριο, οινοποιείο κ.λπ Δράσεις παιδιών & παιδαγωγών που καλλιεργούν την αλληλεγγύη Συμμετοχή σε προγράμματα ΕΣΠΑ Εναρμόνιση οικογενειακής επαγγελματικής 5

16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3- ΔΡΑΣΗΣ Παρέμβαση στους παιδικούς σταθμούς.6.6. Εκθέσεις.6.6. Εκπαιδευτικά προγράμματα Διαλέξεις.6.6. Εκδηλώσεις-Προβολές Επιμόρφωση προσωπικού.6 Εικαστικές δράσεις (Μουσείο Γουναρόπουλου).6.6 Εκπόνηση νέου Οργανισμού Εκπόνηση Κανονισμού Λειτουργίας Συντήρηση υποδομών Προμήθεια εξοπλισμού.6.6. Αναβάθμιση υποδομών.6.6. Κατασκευή υποδομών.7 Αθλητισμός (ΝΠΔΔ ΑΘΛΗ- ΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) Κατασκευή συστήματος υπερχείλισης στην κολυμβητική δεξαμενή Προμήθεια σαρώθρου καθαρισμού κολυμβητικών δεξαμενών Αντικατάσταση τμήματος κυκλοφορίας ύδατος μικρής κολυμβητικής δεξαμενής.7.7. Γραμματεία κολυμβητηρίων Τοποθέτηση υφασμάτινων σκιάστρων με ηλεκτρικούς μηχανισμούς στις δεξαμενές Προμήθεια κυλιόμενου σκεπάσματος κολυμβητής δεξαμενής Προμήθεια ηλιακών θερμοσιφώνων Αναβάθμιση γηπέδων ΣΩΤ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ Επισκευή δαπέδων γυμναστηρίων.7.7. Νέοι ηλεκτρονικοί πίνακες.7.7. Συστήματα πυρασφάλειας.7.7. Ηχητικές εγκαταστάσεις Κατασκευή τουαλετών για ΑΜΕΑ.7.7. Επισκευή πλαστικών χλοοταπήτων 6

17 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3- ΔΡΑΣΗΣ Αντικατάσταση φυσικού χλοοτάπητα Νέο δίκτυο άρδευσης τεχνικού χλοοτάπητα Νέα μηχανήματα συντήρησης χλοοτάπητα Δημιουργία ενόργανου γυμναστηρίου.8.8. Επισκευή υπαίθριου θεάτρου Βίλας Βουγά.8.8. Ανακατασκευή Βίλας Βουγά Κοτοπούλη Έκθεση φωτογραφίας.8.8 Πολιτισμός (ΝΠΔΔ ΑΘΛΗ- ΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) Τουρνουά ποδοσφαίρου Παγκόσμια ημέρα μουσικής Έκθεση ζωγραφικής Εκδήλωση μνήμης προοπτικής ελληνισμού Πανελλήνιοι Θεατρικοί ερασιτεχνικοί αγώνες.9.9. Αναβάθμιση οικονομικής διαχείρισης Οργάνωση - οικονομική διαχείριση (ΝΠΔΔ ΑΘΛΗΤΙ- ΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) Υποστήριξη οικονομικής διαχείρισης Εκπόνηση νέου Οργανισμού Υλικοτεχνική υποδομή Μηχανοργάνωση Νομικού Προσώπου 3 «Τοπική οικονομία απασχόληση» Ο 3 «Τοπική οικονομία απασχόληση» περιλαμβάνει τα εξής Μέτρα: ) Ευρίες απασχόλησης: υποστήριξη πληροφόρηση Δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας την υποστήριξη της απασχόλησης περιλαμβάνονται σε αρκετά μέτρα των υπόλοιπων αξόνων. 3 «Τοπική οικονομία απασχόληση» ΔΡΑΣΗΣ Περιφερειακό γραφείο πληροφόρησης εργαζομένων ανέργων 7

18 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3- Ευρίες απασχόλησης: 3.. υποστήριξη - πληροφόρηση 3.. Προώθηση υποστήριξη επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας «οικονομικής» Ο «οικονομικής» περιλαμβάνει τα εξής Μέτρα: ) οικονομικής διοίκησης διαχείρισης ) Άσκηση αρμοδιοτήτων 3) Εσωτερική οργάνωση ) Εξυπηρέτηση πολιτών «οικονομικής» ΔΡΑΣΗΣ. οικονομικής διοίκησης.. Διαμόρφωση συστήματος κοστολόγησης. - διαχείρισης.. Ρύθμιση χρεών...3 Δικτύωση με άλλες υπηρεσίες του δήμου... Αναβάθμιση λογισμικού...5 Υπηρεσίες παροχής διενέργειας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών...6 απόδοσης εσόδων...7 Περιορισμός εξόδων...8. Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών...8. Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού Αγορά τεχνικού εξοπλισμού...8. Αγορά αναλώσιμων Υλικοτεχνική υποδομή Υλικοτεχνική υποδομή Υλικοτεχνική υποδομή Υλικοτεχνική υποδομή...8. Έντυπη αρχειοθέτηση...8. Υλικοτεχνική υποδομή...9. Εκπαίδευση - επιμόρφωση 8

19 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Εκπαίδευση επιμόρφωση Εξειδικευμένη επιμόρφωση υπάλληλων...9. Επιμόρφωση υπάλληλων.. Ενίσχυση υπαλληλικού προσωπικού Λειτουργία νέων αρμοδιοτήτων Τοπική κανονιστική λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος...3 Ενίσχυση υπαλληλικού προσωπικού.... Υλικοτεχνική υποδομή Άσκηση αρμοδιοτήτων.... Υλικοτεχνική υποδομή....3 Αναστέγαση τμήματος καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.... Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου....5 Τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου Επιμόρφωση υπάλληλων Εξειδικευμένη επιμόρφωση υπάλληλων Εξειδικευμένη επιμόρφωση υπάλληλων Εξειδικευμένη επιμόρφωση υπάλληλων Ηλεκτρονική οργάνωση - μηχανογράφηση Αναβάθμιση τεχνολογικού, λογισμικού λοιπού εξοπλισμού Εσωτερική οργάνωση Λειτουργία υπηρεσιών.3.3. Νέος Ο.Ε.Υ Παρακολούθηση επιχειρησιακού σχεδίου Κοινό πλαίσιο αξιολόγησης δημόσιων υπηρεσιών (Κ.Π.Α.) Συστήματα Έλεγχου Ποιότητας Ψηφιακός Δήμος. Εξυπηρέτηση πολιτών.. Μεταστέγαση των ΚΕΠ. (Κ.Ε.Π.)... Αντικατάσταση κλειδαριών.... Εξαερισμός ΚΕΠ....3 Τοποθέτηση συναγερμού.... Αντικατάσταση κλιματιστικών....5 Προμήθεια φαρμακείου - φαρμακευτικού υλικού....6 Αντικατάσταση τεχνικού εξοπλισμού....7 Προμήθεια scanner....8 Συντήρηση τεχνικού εξοπλισμού 9

20 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μετακίνηση προσωπικού...3. Μετακίνηση καθαρίστριας... Εκπαίδευση - επιμόρφωση εργαζομένων...5 Αστυνόμευση ΚΕΠ Ανάλυση - κατανομές - προϋπολογισμοί δράσεων Κατανομή ανά άξονα - μέτρο - έτος Η κατανομή των δράσεων ανά άξονα μέτρο, παρουσιάζεται στους δύο επόμενους πίνακες, από τους οποίους εξάγονται τα εξής σχόλια παρατηρήσεις. Σε ότι αφορά την κατανομή ανά άξονα έτος είναι σαφές ότι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Ζωγράφου δίνεται ιδιαίτερο βάρος στο περιβάλλον την στην πόλη (τεχνικές, περιβαλλοντικές, αστικές υποδομές λειτουργίες), καθώς στην αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κοινωνικής κρίσης (κοινωνική ). Η καταπολέμηση της ανεργίας η υποστήριξη της απασχόλησης εμφανίζουν μικρό μερίδιο, αλλά πολλές δράσεις των υπόλοιπων αξόνων έχουν ενσωματώσει την διάσταση αυτή. Επίσης προτεραιότητα δίνεται στην συγκρότηση λειτουργία του ως αυτοδιοικητικού θεσμού. Με βάση το χρονοδιάγραμμα, το 58,% του συνολικού προϋπολογισμού προβλέπεται να απορροφηθεί το 3 το υπόλοιπο,6% το. Τίτλος Άξονα Σύνολο % 3 % % Τοπική οικονομία απασχόληση - οικονομικής ,% ,% ,% ,%.9.7,6% ,%,%,%,3% 7.78,7% 99.,% 7.98,6%

21 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3- Σύνολο 6..6 % % % Ποσοστό συμμετοχής ανά έτος % 58,% -,6% - -. Στον πρώτο άξονα αντιστοιχεί το 79,% του προϋπολογισμού.. Στον δεύτερο άξονα αντιστοιχεί το 9,3% του προϋπολογισμού. 3. Στον τρίτο άξονα αντιστοιχεί το,% του προϋπολογισμού.. Στον τέταρτο άξονα αντιστοιχεί το,7% του προϋπολογισμού. Σε ότι αφορά την κατανομή ανά μέτρο έτος μέσα στην διετία δίνεται προτεραιότητα στις τοπικές υποδομές (36,%), στην αναβάθμιση του νεκροταφείου (8,%), στην καθαριότητα (,5%), στις συντηρήσεις - προμήθειες που αφορούν το περιβάλλον την (7,%), ενώ ακολουθούν η τρίτη ηλικία (,6%), ο (,%), η προσχολική αγωγή (3,6%) κ.λπ. Σύνολο % 3 % % Αναβάθμιση νεκροταφείου ,% ,3%..,8% Τοπικές υποδομές ,% ,9% ,3% Πολεοδομία 5.,3% 5.,5%,% Συντηρήσεις - προμήθειες.6.6 7,% ,% ,6% Καθαριότητα.7.,5%.68. 7,3% 7.,% Οχήματα 5.5 3,% 399.,% 5.5,7% Δημοτική αστυνομία 7.,% 5.5,5% 9.5,3% Πολιτική προστασία 93.,6% 5.,% 78.,% Φυσικό περιβάλλον 6.,6% 3.5,3%.5 3,% Τρίτη ηλικία (ΚΑΠΗ - ΚΗΦΗ - λοιπές υπηρεσίες) 737.,6% 375.5,% ,%

22 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3- Δημοτικές υπηρεσίες υγείας (Δημοτικά ιατρεία, λοιπές υπηρεσίες) Τοπική κοινωνική πολιτική ( υπηρεσία, Συμβουλευτικό κέντρο) Φροντίδα για την οικογένεια το παιδί (Κ.Δ.Α.Π., Συμβουλευτικό κέντρο) Προσχολική αγωγή (παιδικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί, λοιπές υπηρεσίες) Εικαστικές δράσεις (Μουσείο Γουναρόπουλου) Αθλητισμός (Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Αθλητισμού) Πολιτισμός (Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Αθλητισμού) Οργάνωση - οικονομική διαχείριση (Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Αθλητισμού) Ευρίες απασχόλησης: υποστήριξη - πληροφόρηση οικονομικής διοίκησης - διαχείρισης Σύνολο % 3 % % 57.,6% 36.,%.,8% 35.,8% 7.,8% 6.,% 89.,%.,3% 69.,% ,6% ,8% 8. 3,% 63.5,% 3.,%.5,6% 67.6,% 6.6 6,5% 6.,9% 39.,% 7.,8%. 3,3% 68.,% 65.6,7%.,%,%,%,3% 3.58,7% 65.8,7% 7.68,7% Άσκηση αρμοδιοτήτων.6,%.,%.6,% Εσωτερική οργάνωση.,% 5,% 5,% Εξυπηρέτηση πολιτών (Κ.Ε.Π.) 3.65,8%.,%.55,7% Σύνολο 6..6 % % % Κατανομή ανά κατηγορίες δράσεων Με βάση την ταξινόμηση των δράσεων, που παρουσιάστηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, παρατηρούνται τα εξής:

23 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3- ) Οι κατασκευές υπερβαίνουν το ένα τρίτο του προϋπολογισμού του Ε.Π. (3,5%). ) Ακολουθούν οι προμήθειες εξοπλισμού - οχημάτων - υλικών με 3,%, οι συντηρήσεις των υποδομών με %, οι συντηρήσεις / μικροκατασκευές κτιρίων - εγκαταστάσεων - εξοπλισμού οχημάτων με,6% οι προμήθειες εξοπλισμού πληροφορικής - τηλεπικοινωνιών λογισμικού με,3%. 3) Οι λειτουργίες - δραστηριότητες φθάνουν το,%. ) Ακολουθούν οι δράσεις αναδιοργάνωσης (,9%), οι προσλήψεις (,6%), οι μελέτες (,5%) η επιμόρφωση του προσωπικού (,3%). Οι κατασκευές, οι προμήθειες εξοπλισμού - οχημάτων - υλικών, οι συντηρήσεις των υποδομών, οι συντηρήσεις / μικροκατασκευές κτιρίων - εγκαταστάσεων - εξοπλισμού - οχημάτων οι προμήθειες εξοπλισμού πληροφορικής - τηλεπικοινωνιών - λογισμικού αποτελούν το (93,5%) του προϋπολογισμού του Ε.Π. Οι υπόλοιπες κατηγορίες (λειτουργίες - δραστηριότητες, δράσεις αναδιοργάνωσης, προσλήψεις, μελέτες, επιμόρφωση) αποτελούν το 6,5% του προϋπολογισμού του Ε.Π. Κατηγορία δράσης Σύνολο % 3 % % Δράσεις αναδιοργάνωσης 5.68,9% 5.67,% ,5% Λειτουργίες - δραστηριότητες 656.9,% 35. 3,5% 33.7,9% Επιμόρφωση προσωπικού 56.,3% 8.5,3% 7.5,% Προσλήψεις.,6% 5.,5% 5.,7% Κατασκευές Συντηρήσεις υποδομών Συντηρήσεις μικροκατασκευές κτιρίων - εγκαταστάσεων - εξοπλισμού - οχημάτων Προμήθεια εξοπλισμού - οχημάτων - υλικών ,5% ,%.798.8,6% % ,5% ,%,6%.36.,% ,3% 3,% ,6% ,% Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής - τηλεπικοινωνιών - λογισμικού.7,3% 95.8,%.87,6% 3

24 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3- Μελέτες 85.,5% 85.,9% % Σύνολο % % % Σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα ιδιαίτερη σημασία έχει η κατανομή των δράσεων σε νέες συνεχιζόμενες. Οι πρώτες αποτελούν νέες προτάσεις για τις οποίες θα πρέπει να εξευρεθούν οι απαραίτητοι πόροι να ληφθούν όλα τα απαραίτητα διοικητικά οργανωτικά μέτρα για την υλοποίησή τους, ενώ οι δεύτερες προκύπτουν ως συνέχεια δράσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει έχουν επιλυθεί όλα σχεδόν τα προβλήματα που συνδέονται με την υλοποίηση χρηματοδότησή τους. Νέα / συνεχιζόμενη Σύνολο % 3 % % Νέες δράσεις ,5% ,9% ,7% Συνεχιζόμενες δράσεις ,5% ,% ,3% Σύνολο 6..6 % % % Τα τέσσερα πέμπτα των δράσεων που έχουν ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελούν νέες προτάσεις (79,7%), ενώ το υπόλοιπο ένα πέμπτο (,3%) αποτελείται από συνεχιζόμενες δράσεις. Αυτή η μεγάλη διαφορά αιτιολογείται κυρίως από τις κατασκευές, συντηρήσεις προμήθειες, δεδομένου ότι οι κτιριακές υποδομές οι διάφοροι εξοπλισμοί χρειάζονται ριζική ανανέωση για να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες που καλείται να αντιμετωπίσει ο Δήμος. Η προηγούμενη ταξινόμηση αναλύεται καλύτερα, αν ληφθεί υπόψιν ο βαθμός ωριμότητας των δράσεων που έχουν ενταχθεί στις δύο κατηγορίες. Η ωριμότητα αναλύεται σε πέντε ομάδες: ) Εκτελούμενες δράσεις ) Δημοπρατημένες δράσεις 3) Δράσεις υπό δημοπράτηση ) Ενταγμένες δράσεις Οι τέσσερις πρώτες κατηγορίες αφορούν δράσεις, έργα ενέργειες, που είτε έχουν ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα ή στο πρόγραμμα προμηθειών του είτε συνεχίζονται από προηγούμενα έτη.

25 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3-5) Νέες δράσεις (νέες προτάσεις), δηλαδή έργα ενέργειες που προτείνονται από τις υπηρεσίες του των νομικών του προσώπων, αλλά θα πρέπει να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση υλοποίησή τους. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ Σύνολο % 3 % % ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ 6.,% 6.,6% % ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 5.798,6%.97,5% 9.88,6% ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ.975.,%.5.,% 9. 3,7% ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ 69.9,3% ,8% % ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ,5% ,9% ,7% Σύνολο 6..6 % % % Οι νέες προτάσεις υπερβαίνουν τα τέσσερα πέμπτα (8,5%) του προϋπολογισμού του Ε.Π., ενώ το υπόλοιπο 8,5% αποτελείται από τις εκτελούμενες, δημοπρατημένες, υπό δημοπράτηση τις ενταγμένες δράσεις Κατανομή δράσεων ανά προτεραιότητα πηγή Η προτεραιότητα των δράσεων αποτελεί ένα από τα βασικά κριτήρια ταξινόμησης τους εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: Ο πρώτος πιο σημαντικός αφορά την εξεύρεση των σχετικών πόρων με τους οποίους θα επιτευχθεί η χρηματοδότησή τους. Ο δεύτερος αφορά την τεχνική ή οργανωτική συνέχεια πολλών δράσεων π.χ. ορισμένα έργα πρέπει να υλοποιηθούν πρώτα να ακολουθήσουν άλλα π.χ. κατασκευές εξοπλισμοί. Επίσης υπάρχουν δράσεις προγραμματικού χαρακτήρα που πρέπει να ολοκληρωθούν να ακολουθήσουν άλλες πιο εξειδικευμένες. Ο τρίτος αφορά την επιχειρησιακή ικανότητα των υπηρεσιών να υλοποιήσουν πολλές δράσεις, κυρίως έργα, σε μια δεδομένη προγραμματική περίοδο. Συνεπώς οι προτεινόμενες δράσεις στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες, με βάση τις προτάσεις των υπηρεσιών: Α προτεραιότητας Β προτεραιότητας 5

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010. Σύμφωνα με:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010. Σύμφωνα με: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 Σύμφωνα με: Το Ν.3463/2006 και το Προεδρικό διάταγμα 185/2007 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ]

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης [ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 A1. Θεσμικό πλαίσιο ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 περιεχόμενα ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 Διοικητικές παρεμβάσεις... 09 Α. Οργάνωση διοικητικών υποδομών - Εκσυγχρονισμός οργάνωσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Περιεχόμενα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ... 1 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ... 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_02: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2013 Βούλα, Μάρτιος 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 12 2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128 Ενότητα 1: «Στρατηγικόςς Σχεδιασμός» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014» ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ιούλιος 2012 Σελίδα 1 από 128 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2012-2014 ..13 1.1: .13 1.1.1.. .13 1.1.2.. . 80 1.1.3. «,,,». ...117 1.1.4.. 1.1.5.,. 1.2: 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3., &

2012-2014 ..13 1.1: .13 1.1.1.. .13 1.1.2.. . 80 1.1.3. «,,,». ...117 1.1.4.. 1.1.5.,. 1.2: 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3., & 2011 1: 1.1: 1.1.1.. 1.1.2.. 1.1.3. «,,,». 1.1.4.. 1.1.5.,. 1.2: 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3., & 3..13.13.13. 80...117 148 160 375 375 377 380 393 1.,,,, 1.. 2,. 3,,,. 4,,,, (. ),,. 5 6, (.3852/2010)..,,.. : 7,,,,,,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ)

Κατάρτιση Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟΥ ΟΕΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Κατάρτιση Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ/ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013.

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δομών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 2015 2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 2015-2019: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 15 Μαρτίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8560/7470 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου. Ο

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Εισαγωγή Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μεθοδολογία Εργασίας Ιστορικά

Διαβάστε περισσότερα