ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ"

Transcript

1 ΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ January 25, 2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ Σύντομη περιγραφή Η σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος, ξεκίνησε από τον Σεπτέμβριο Η διαδικασία προβλέπει την ενεργοποίηση των Τοπικών & Δημοτικών Κοινοτήτων του νησιού, οι οποίες πρέπει να προτείνουν έργα και δράσεις για τη χωρική τους αρμοδιότητα. Παράλληλα, ζητήθηκε και από όλες τις Οργανικές Μονάδες του Δήμου, να προτείνουν εγγράφως τα έργα, τις προμήθειες και τις δράσεις τους για το Το σύνολο το προτάσεων συγκεντρώθηκε στο υτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού & ΤΠΕ, το οποίο επεξεργάστηκε και κατέγραψε τις προτάσεις στο Λογισμικό Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου μας, καθώς και στο Λογισμικό Διαχείρισης Τεχνικών Έργων. Η καταγραφή περιλαμβάνεις όλες τις δράσεις, ανεξάρτητα από το αν θα υλοποιηθούν. Το ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ περιλαμβάνει Έργα, Μελέτες και Δράσεις τεχνικής φύσης, με χαρακτήρα επένδυσης. Παράλληλα, έγινε ουσιαστική και λεπτομερής ανάλυση των Χρηματικών υπολοίπων των χρηματοδοτήσεων (ΕΣΠ, ΚΠ Επενδύσεων, Θησέας, κτλ). Η ανάλυση αυτή έγινε με τη βοήθεια της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και είχε ως στόχο την εξασφάλιση του πραγματικού χρηματικού υπολοίπου προκειμένου να μη βρεθεί ο Δήμος μας στη δυσάρεστη θέση να μην ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ

2 ΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ January 25, 2014 μπορεί να ανταποκριθεί στις ταμειακές του απαιτήσεις. Η ανάλυση και τριπλή διασταύρωση των Χρηματοδοτήσεων (ως Έσοδο (ταμείο), ως Έξοδο (δαπάνη) και ως Προϋπολογισμός (έργο/ προμήθεια/μελέτη) επιτεύχθηκε με τη βοήθεια του νέου λογισμικού του Δήμου μας, το οποίο ουσιαστικά κλειδώνει τις Χρηματοδοτήσεις και τις συνδέει με συγκεκριμένα Έργα και Δαπάνες. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται τα λάθη στην πηγή χρηματοδότησης και ενισχύεται η διαφάνεια και ο προγραμματισμός στις δαπάνες. Τέλος, η διαδικασία αυτή βοηθάει στη μεγάλη εξοικονόμηση πόρων. ξίζει να αναφερθεί ότι αποδεσμεύτηκαν σχεδόν ,00 ευρώ από τη διαδικασία αυτή, τα οποία ήταν στάσιμα σε διάφορα έργα ή μελέτες, ως υπόλοιπα από εκπτώσεις, από μειώσεις φυσικού αντικειμένου και από μη υλοποιούμενα έργα. Ιδιαίτερη καθυστέρηση στη σύνταξη του Σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος & του Προϋπολογισμού υπήρξε εξ αιτίας της κατάργησης των δύο μεγάλων Νομικών Προσώπων του Δήμου μας (ΟΠΣ και ΟΠΚ). Η συγχώνευση όλων των υποχρεώσεών τους στον προϋπολογισμό και η πρόβλεψη των μελλοντικών (2014) αναγκών τους, ήταν μια διαδικασία δύσκολη και χρονοβόρα. Στο νέο Τεχνικό Πρόγραμμα, έγινε πρόβλεψη για τις ιδιαίτερες ανάγκες του πρώην ΟΠΣ και ΟΠΚ. Υπάρει επίσης πρόβλεψη υπάρχει για τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν για τον εορτασμό των 150 ετών του Θεάτρου πόλλων. Ο εορτασμός των 150 ετών του Θεάτρου πόλλων, απασχολεί και το Τεχνικό Πρόγραμμα Σύνδεση με Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κατά τη σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος, κάθε δράση χαρακτηρίζεται σε συγκεκριμένο Άξονα, Μέτρο και Στόχο, σύμφωνα με τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Δήμου ΣύρουΕρμούπολης. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, για την περίοδο , στηρίζεται στις εξής βασικές παραμέτρους: 1. Στις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες της Δημοτικής ρχής 2. Στις διαπιστώσεις και τις εκτιμήσεις για τα δυνατά και αδύνατα σημεία αλλά και τους κινδύνους και τους περιορισμούς που χαρακτηρίζουν το Δήμο, ως χωρική ενότητα και ως Διοικητικό Οργανισμό. 3. Στις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που παρέχει το εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου 4. Στον ρεαλισμό ως κυρίαρχο χαρακτηριστικό του σχεδιασμού όσον αφορά τον τεχνικό, οικονομικό και χρονικό προγραμματισμό Η εξειδίκευση της στρατηγικής του Δήμου αφορά τον προσδιορισμό ξόνων Προτεραιότητας, που προβλέπουν Στόχους και Παρεμβάσεις(Μέτρα): στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ

3 ΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ January 25, 2014 στην ενίσχυση της κοινωνικής μέριμνας και των μέτρων για την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό στην οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση στην ανάπτυξη του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, ως οργανισμών, και στη βελτίωση των σχέσεών τους με τους πολίτες, τους λοιπούς δημόσιους και άλλους τοπικούς φορείς. στη γενική οργάνωση και λειτουργία του Δήμου, καθώς και σε ζητήματα αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και χρηστής δημοτικής διοίκησης. στις οριζόντιες ή υποστηρικτικές λειτουργίες του Δήμου,των Νομικών Προσώπων του, και των Δημοτικών Ενοτήτων στις ανάγκες υποστήριξης των οργάνων διοίκησης για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους Οι στρατηγικοί άξονες προτεραιότητας ομαδοποιούνται σε τομείς παρέμβασης (Μέτρα) και γενικούς στόχους. Για την υλοποίηση των γενικών στόχων, θα καταρτιστούν στην Β Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Επιχειρησιακός Σχεδιασμός), ξεχωριστά αναλυτικά σχέδια και δράσεις. Με δεδομένη την αποτύπωση-καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, (όπως αυτή παρουσιάστηκε στα προηγούμενα κεφάλαια) και στα πλαίσια των εθνικών και ευρωπαϊκών αναπτυξιακών πολιτικών και κατευθύνσεων, διαμορφώνεται ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα με ορίζοντα 3ετίας, που δομείται πάνω σε τέσσερις (4) άξονες προτεραιότητας. ΞΟΝΣ ΠΡΟΤΕΡΙΟΤΗΤΣ 1: Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής ΜΕΤΡΟ 1.1.: Φυσικό Περιβάλλον ΜΕΤΡΟ 1.2: Υποδομές δικτύων ύδρευσης/ αποχέτευσης και προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας ΜΕΤΡΟ 1.3: Οικιστικό περιβάλλον ΜΕΤΡΟ 1.4: Μεταφορική υποδομή / Κυκλοφορία / Στάθμευση / Συγκοινωνία ΜΕΤΡΟ 1.5: Πολιτική Προστασία ΞΟΝΣ ΠΡΟΤΕΡΙΟΤΗΤΣ 2: Ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής και των Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και θλητισμού ΜΕΤΡΟ 2.1: Υγεία και Κοινωνική φροντίδα ΜΕΤΡΟ 2.2: Υποδομές Εκπαίδευσης ΜΕΤΡΟ 2.3: θλητισμός και Νεολαία ΜΕΤΡΟ 2.4: Τουρισμός και Πολιτισμός ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ

4 ΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ January 25, 2014 ΞΟΝΣ ΠΡΟΤΕΡΙΟΤΗΤΣ 3: Τοπική νάπτυξη και πασχόληση ΜΕΤΡΟ 3.1: πασχόληση ΜΕΤΡΟ 3.2: νάπτυξη Πρωτογενή δευτερογενή και τριτογενής τομέα ΜΕΤΡΟ 3.3: Καινοτομία και Οικονομία της Γνώσης ΞΟΝΣ ΠΡΟΤΕΡΙΟΤΗΤΣ 4 : Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας & της ς Κατάστασης του Δήμου ΜΕΤΡΟ 4.1: Διαδικασίες διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών ΜΕΤΡΟ 4.2: νάπτυξη νθρώπινου δυναμικού και βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής ΜΕΤΡΟ 4.3: Εξυπηρέτηση του δημότη ΜΕΤΡΟ 4.4: Συνεργασίες & Εξωστρέφεια ΜΕΤΡΟ 4.5: Διαχείριση- ξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας & Χρηματοδοτικών Πηγών ΜΕΤΡΟ 4.6: Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ

5 ΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ January 25, 2014 Διαδικασίες σύνταξης-έγκρισης Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος (Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης) Σύμφωνα με την ΚΥ 3084/2013 και την ισχύουσα Νομοθεσία, ο Προϋπολογισμός συντάσσεται από τις Κοινότητες. Δεδομένου τις δυσκολίας που υπάρχει στη σύνταξη του Προϋπολογισμού, το υτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και ΤΠΕ ζήτησε από τις Κοινότητες να καταθέσουν προτάσεις για τον Προϋπολογισμό. Στη συνέχεια, σε συνεργασία με την Διεύθυνση, ο Προγραμματισμός εισηγήθηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή (Δήμαρχος & ντιδήμαρχοι) ένα πρώτο Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος. Η Εκτελεστική Επιτροπή, έχοντας υπόψη το Σχέδιο αυτό, κινεί τις διαδικασίες Διαβούλευσης. Μετά το τέλος τη Διαβούλευσης, ο Προϋπολογισμός με το Τεχνικό Πρόγραμμα, εγκρίνονται από την Επιτροπή και υποβάλλονται στο Παρατηρητήριο του Υπουργείου Εσωτερικών. Μετά τις παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου, ο Προϋπολογισμός εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια από την ποκεντρωμένη Διοίκηση ιγαίου. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ

6 ΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ January 25, 2014 Κατανομή Τεχνικού Προγράμματος ανά Χρηματοδότηση Το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2014, στηρίζεται στις παρακάτω αρχές: Εξοικονόμηση πόρων με εξορθολογισμό των προϋπολογισμών Μείωση πλήθους έργων με ομαδοποίηση σε ολοκληρωμένες δράσεις Κατάργηση έργων που καθυστερούν υπερβολικά να ωριμάσουν (περισσότερο από 2 έτη) Κατηγοριοποίηση σε τρεις βαθμούς ωριμότητας (,Β και Γ) Ένταξη σε άμεση χρηματοδότηση μόνο των έργων και Β Ωριμότητας Ισορροπία μεταξύ των Δημοτικών Ενοτήτων στην κατανομή των πόρων Ενίσχυση των επενδύσεων σε συγκεκριμένους τομείς και άξονες, όπως ζητήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή Το Τεχνικό Πρόγραμμα έχει τις παρακάτω πηγές Χρηματοδότησης: ΚΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΟΕ 1,101, % ΚΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ , % ΚΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 181, % Ν.3756/ , % ΥΠΕΚ-ΠΕΤΡΕΛΙ 86, % LEADER 104, % ΘΗΣΕΣ 344, % ΕΣΠ 5,302, % Π.Ν.ΙΓΙΟΥ 1,097, % Το 55% των Έργων χρηματοδοτείται από το Ε.Σ.Π.. (Ε.Ε.) ΔΥΝΗΤΙΚ ΕΣΟΔ , % ΠΡΣΙΝΟ ΤΜΕΙΟ 188, % ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 342, % ΣΥΝΟΛΟ: 9,546, ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ

7 ΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ 2014 January 25,

8 ΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ January 25, 2014 Κατανομή του Προγράμματος ΕΣΠ στο Νομό Κυκλάδων. Η τρίτη στήλη δηλώνει τις απορροφήσεις, οι οποίες είναι φανερά χαμηλές για όλο το Νομό. [πηγή: Κατανομή Τεχνικού Προγράμματος ανά Δημοτική Ενότητα Οι χρηματοδοτήσεις από ειδικευμένες πηγές (π.χ. ΕΣΠ) είναι ανελαστικές. Δεν είναι δηλαδή δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες δαπάνες, εκτός αυτών για τις οποίες προορίζονται. Συνεπώς, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε υπόλοιπα ή μέρος των χρηματοδοτήσεων από ένα συγκεκριμένο έργο ΕΣΠ, σε κάποιο άλλο έργο. υτός ο περιορισμός δημιουργεί και μία ανελαστικότητα στην ισόρροπη κατανομή του Τεχνικού Προγράμματος στις Δημοτικές Ενότητες. υτό είναι φανερό και από το παρακάτω διάγραμμα κατανομής στις Δημοτικές Ενότητες: Στην κατανομή ανά Δημοτική Ενότητα, όταν υπάρχει και το Πρόγραμμα ΕΣΠ, η Ερμούπολη απορροφά το 46% των χρηματοδότησεων, λόγω των πολλών εντάξεων έργων στο πρόγραμμα αυτό. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ

9 ΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ January 25, 2014 Στην κατανομή ανά Δημοτική Ενότητα, όταν υπάρχει στο Πρόγραμμα ΕΣΠ, το Δημοτικό Σχολείο Βάρης (ΔΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙ) η απορρόφηση των πόρων είναι περισσότερο εξισορροπημένη. Στην κατανομή ανά Δημοτική Ενότητα, χωρίς να υπάρχει το Πρόγραμμα ΕΣΠ, είναι φανερό ότι το σύνολο του Δήμου απορροφά περισσότερα κονδύλια. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ

10 ΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ January 25, 2014 Κατανομή Τεχνικού Προγράμματος ανά Κάτοικο Η κατανομή ανά κάτοικο παρουσιάζει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον. Η μεθοδολογία αυτή ακολουθείται και από το κράτος για την κατανομή των Κεντρικών υτοτελών Πόρων για Επενδύσεις (πρώην ΣΤ). ΔΕ ΝΩ ΣΥΡΟΥ ΔΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΣ Κατανομή ανά κάτοικο στις τρεις Δημοτικές Ενότητες. Στην πρώτη κατανομή, ενώ υπάρχει το ΕΣΠ, δεν υπάρχει το Δημοτικό Σχολείο Βάρης, καθώς υλοποιείται από την ΕΓΝΤΙ Ε (δεν περιλαμβάνεται στον Προϋπολογισμό μας). Στη δεύτερη κατανομή, προστίθεται το Δημοτικό Σχολείο Βάρης και η ΔΕ Ποσειδωνίας έχει διπλάσια απορρόφηση ανά κάτοικο σε σχέση με τις άλλες ενότητες. Στην τρίτη κατανομή, δεν περιλαμβάνεται καθόλου το ΕΣΠ. Εκεί η ΔΕ Ερμούπολης έχει την λιγότερη (ανά κάτοικο) απορρόφηση πόρων. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ

11 ΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ January 25, 2014 Κατανομή Τεχνικού Προγράμματος ανά Άξονα/Μέτρο/Στόχο Στην κατανομή αυτή, το Τεχνικό Πρόγραμμα εντάσσεται στους Άξονες, Μέτρα και Δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης). ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ

12 ΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ January 25, 2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ

13 ΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ January 25, 2014 ΚΤΝΟΜΗ ΚΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΤΝΟΜΗΣ ΚΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩ Χ 12-53% = 258, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΚΙΟΥΜΕΝΗ ΚΤΝΟΜΗ Ν ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤ ΓΙ ΕΡΓ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤ ΔΙΘΕΣΗ ΠΟΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΣ ΓΙ ΕΡΓ ΚΟΙΝ ΠΟΣΟ % ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ % ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 171, % 137, , % ΝΩ ΣΥΡΟΥ 47, % 37, , % ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΣ 39, % 31, , % ΣΥΝΟΛΟ 258, % 206, , ΕΡΓ ΚΟΙΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2014 / ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΕ ΠΟΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2014 ΣΥΝΟΛΟ 1 Συντήρηση & Επισκευή Δημοτικών Κτηρίων 2 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών θλητικών Εγκαταστάσεων 3 Επισκευές Σχολικών κτηρίων 'βάθμιας και Β'βάθμιας εκπαίδευσης 31, , , , , , , , , ΣΥΝΟΛΟ: 124, , , , ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ

14 ΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ January 25, ) ΕΡΓ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2014 / ΤΙΤΛΟΣ ΚΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2014 ΣΥΝΟΛΟ 1 Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης και ανακατασκευή γηπέδου στη θέση Μπαρούμη 2 Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων Braille στο Δημαρχείο Ερμούπολης 3 Μελέτη συντήρησης ζωγραφικού διάκοσμου Πνευματικού Κέντρου 4 Ελαιοχρωματισμοί Δημοτικής Πινακοθήκης και ίθουσας Τέχνης 5 Ξυλουργικές εργασίες στα κουφώματα του Δημαρχείου Ερμούπολης 6 Ενεργειακή προμελέτη κτηρίων Δημαρχείου, Θεάτρου πόλλων και Πνευματικού Κέντρου 7 Εργασίες συντήρησης Θεάτρου πόλλων για την υποστήριξη των εκδηλώσεων για τα "150 χρόνια" 8 Μελέτη Στατικών & Χρονικού Προγραμματισμού για το έργο "Μείωση κατολισθητικής επικινδυνότητας στα όρια του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης" 9 Συντήρηση παραδοσιακών οδοστρωμάτων Ιστορικού Τόπου Ερμούπολης 53, , , , , , , , , , , , , , , , , , ΣΥΝΟΛΟ: 137, , ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ

15 ΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ January 25, ) ΕΡΓ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΣ ΝΩ ΣΥΡΟΥ ΣΤ 2014 / ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2014 ΣΥΝΟΛΟ 1 Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού στην οδό.παπανδρέου (Λαλακιά) με πρότυπα εξοικονόμησης ενέργειας 23, , , ΣΥΝΟΛΟ: 23, , , ) ΕΡΓ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΣ ΣΤ 2014 / ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2014 ΣΥΝΟΛΟ 1 ρχιτεκτονική Μελέτη οικίσκων προαύλιου χώρου Δημαρχείου Ποσειδωνίας 2 νάπλαση Παιδικής Χαράς Ποσειδωνίας με Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές 3 Προμήθεια και τοποθέτηση δημοτικού φωτισμού στο δρόμο προς Κόμητο με πρότυπα εξοικονόμησης ενέργειας 7, , , , , , , , ΣΥΝΟΛΟ: 27, , , ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ

16 Τίτλος Κ.. Φάση Προϋπολογισμός Συνολικός ΞΟΝΣ ΜΕΤΡΟ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 'Η ΝΈΟ ΙΕΡΡΧΗΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙ Μέλέτη οριοθέτηση ρέμματος Λαγκάδας Υλοποίηση 7, , Μελέτη διευθέτησης ρέματος πεδίου βολής Ποσειδωνίας Υλοποίηση 6, , ΔΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΣ Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων πεδίου βολής Βάρης Υλοποίηση 6, , ΔΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΣ Μελέτες οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων Τ.Κ. Ποσειδωνίας Ωρίμανση 5, , Γ ΔΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΣ ΠΟΕ Προμήθεια δέντρων, φυτών και σπόρων για αναβάθμιση και επέκταση χώρων πρασίνου ΠΟΕ Προμήθεια δέντρων, φυτών και σπόρων για αναβάθμιση και επέκταση χώρων πρασίνου , , ΔΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΣ ΔΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΣ Συντήρηση δημοτικών αλσυλίων Ωρίμανση ΝΕΟ ΠΟΕ Συντήρηση δημοτικών αλσυλίων Προκαταρκτική Γεωλογική Μελέτη Ν.Σύρου Ν ΔΟΘΕΙ Ωρίμανση 30, , ΝΕΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΔΟΜΗΣΗΣ Προμήθεια και τοποθέτηση δημοτικού φωτισμού στο δρόμο προς Κόμητο με πρότυπα εξοικονόμησης ενέργειας Ωρίμανση 15, , ΝΕΟ ΔΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΣ γορά συστήματος απόσμησης του αντλιοστασίου στα Λαζαρέτα Ωρίμανση 7, , ΝΕΟ ΔΕΥΣΕ Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων Ωρίμανση 12, , ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΤΠΕ Δημιουργία ψηφιακού χώρου ενημέρωσης-εκπαίδευσης πράσινων δράσεων Δήμου Σύρου- Ερμούπολης Ωρίμανση 11, , ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΤΠΕ Ενίσχυση Σχολικού Οικολογικού Φεστιβάλ Ωρίμανση 6, , ΝΕΟ Β ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΤΠΕ Εφαρμογή Ευρωπαϊκού προγράμματος PROMISE για την οικιακή εξοικνόμηση ενέργειας Ωρίμανση 10, , ΝΕΟ Β ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΤΠΕ Ενεργειακή προμελέτη κτηρίων Δημαρχείου, Θεάτρου πόλλων και Πνευματικού Κέντρου Ωρίμανση 10, , ΝΕΟ Γ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΤΠΕ Ενεργειακή αναβάθμιση νηπιαγωγείου Μάννα Ωρίμανση 33, , ΝΕΟ Β Καθαρισμός, σήμανση και ανάδειξη μονοπατιών στην ΤΚ Χρουσσών Ωρίμανση 10, , Γ ΔΕ ΝΩ ΣΥΡΟΥ Πιλοτική εφαρμογή αποκεντρωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Ωρίμανση 10, , Γ ΔΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΤΠΕ Υποστηρικτικές μέλετες αποχέτευσης ΟΤ Σύρου και έργων διάθεσης λυμμάτων Υλοποίηση 209, , ΔΕΥΣΕ Μελέτη Βελτίωσης δικτύου ύδρευσης Ποσειδωνίας Παραλαβή 53, , ΔΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΣ ΔΕΥΣΕ Μελέτη ύδρευσης αποχέτευσης Γαλησσά Υλοποίηση 317, , ΔΕ ΝΩ ΣΥΡΟΥ ΔΕΥΣΕ Προμήθεια εξοπλισμού αποκομιδής απορριμμάτων Υλοποίηση 43, , Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΔΟΜΗΣΗΣ Προμήθεια μικρού ανατρεπόμενου φορτηγού με μηχανισμό ανύψωσης βαρών Ωρίμανση 64, , ΟΜΔ ΕΡΓΟΥ Προμήθεια μικρού δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος Ωρίμανση 68, , ΟΜΔ ΕΡΓΟΥ Προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες του Δήμου Υλοποίηση 3, , ΠΟΕ Προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες του Δήμου ( ) Προμήθεια κομποστοποιητών Ωρίμανση 353, , ΟΜΔ ΕΡΓΟΥ ΠΟΕ Κατασκευή χώρου φύλαξης απορριμματοφόρων οχημάτων Προώθηση δράσεων αναβάθμισης ΧΥΤ Σύρου στη θέση κοράκι και προμήθεια κομποστοποιητών σε εφημερίδες, περιοδικά και λοιπά Μ.Μ.Ε , , Ωρίμανση 13, , ΟΜΔ ΕΡΓΟΥ Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος Ωρίμανση 170, , Προμήθεια μικρού ανοιχτού ανατρεπόμενου φορτηγού Ωρίμανση 15, , ΝΕΟ Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες Πολιτικής Προστασίας Ωρίμανση 1, , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για την τοποθέτηση 2 κιβωταμάξων με συμπίεση Ωρίμανση 2, , ΝΕΟ Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Ωρίμανση 3, , ΝΕΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΔΟΜΗΣΗΣ Προβολή δαράσεων αναβάθμισης ΧΥΤ Σύρου στη θέση κοράκι και προμήθεια Ωρίμανση 16, , κομποστοποιητών νακαίνιση μέρους διατηρητέου κτιρίου του πρώην Δημοτικού Παντοπωλείου (Θερινός κινηματογράφος Παλλάς) για την ένταξή του στις λειτουργίες του αστικού Ωρίμανση 86, , Β ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΤΠΕ Φωτεινή ανάδειξη επιλεγμένων κτιρίων και περιοχών του Ιστορικού Κέντρου της Ωρίμανση 220, , Β ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΤΠΕ πομάκρυνση του υποσταθμού της ΔΕΗ που βρίσκεται στο χώρο του πρώην Ωρίμανση 56, , Γ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΤΠΕ Μεταφορά των επιστυλίων μετασχηματιστών της Δ.Ε.Η. σε κλειστούς προκατασκευασμένους Υ/Σ, στη θέση "Μεταμόρφωση" στο Δήμο Σύρου-Ερμούπολης Ωρίμανση ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΤΠΕ νάπλαση παραλιακής ζώνης Ερμούπολης Ωρίμανση Κατασκευή παιδικής χαράς Ευρωπαϊκών προδιαγραφών και WC στο οικόπεδο του πρώην στρατοπέδου Ωρίμανση 480, , , , Β Γ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΤΠΕ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΤΠΕ νάπλαση πλατείας Πευκακίων Ωρίμανση 80, , Β ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΤΠΕ νάπλαση παιδικής χαράς Μεταμόρφωσης Ωρίμανση 40, , ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΤΠΕ Κατασκευή περίφραξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΥΕΘ προκειμένου να καταστεί δυνατή η οριοθέτηση και αξιοποίηση της έκτασης που περιήλθε στο Δήμο 72, , ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΤΠΕ αλλά και εκείνης που θα παραχωρηθεί στο πανεπιστήμιο ιγαίο και καθαίρεση της Ωρίμανση Γ υφιστάμενης νάδειξη και προστασία περίφραξηςόψεων Δημαρχείου Σύρου - Ερμούπολης Ωρίμανση 160, , Β ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΤΠΕ Μελέτη Στεγάστρου αγοράς Χίου Ενστάσεις Επικαιροποίησης μελέτης ανάπλασης πλατείας Περτέση Ωρίμανση 9, ,280.35

17 Μεταφορά των επιστυλίων μετασχηματιστών της Δ.Ε.Η. σε κλειστούς προκατασκευασμένους Υ/Σ, στη θέση "γίου Νικολάου" στο Δήμο Σύρου-Ερμούπολης Ωρίμανση Μεταφορά των επιστυλίων μετασχηματιστών της Δ.Ε.Η. σε κλειστούς προκατασκευασμένους Υ/Σ, στη θέση "Βαπόρια" στο Δήμο Σύρου-Ερμούπολης ΠΟΕ Μελέτη Στεγάστρου αγοράς Χίου Ωρίμανση , 007, 008, , , , , Μελέτη ανάπλασης κηπάριου περιοχή ς γ.νικολάου Ν ΔΟΘΕΙ Ωρίμανση 5, , ΝΕΟ γορά οικοπέδων στην περιοχή Λαζαρέτα Ωρίμανση 86, , ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΤΠΕ ναβάθμιση δημοτικών χώρων πρασίνου στην περιοχή πλησίον των δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαιοειδών, με στόχο την περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής Προμήθεια καθώς πολεοδομικής και την ενίσχυση επίπλωσης και προστασία (παγκάκια, της μικροί ενδημικής κάδοι, κτλ) βλάστησης για τις ανάγκες του Δήμου Άρση επικυνδυνότητας Ερμού -Κοτσοβίλη Ωρίμανση Β ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΤΠΕ Ωρίμανση 7, , Β , , ναβάθμιση παιδικών χαρών σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές Ωρίμανση 231, , Β νάπλαση Παιδικής Χαράς Ποσειδωνίας με Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές Ωρίμανση 44, , ΝΕΟ Β ΔΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΣ Συντήρηση - Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Άνω Σύρου Υλοποίηση 24, , ΔΕ ΝΩ ΣΥΡΟΥ Βελτίωση-Διαπλάτυνση υπάρχοντος αγροτικού δρόμου Κινίου-Λωτού Ωρίμανση 79, , Β ΔΕ ΝΩ ΣΥΡΟΥ Συντήρηση αποκατάσταση ζημιών δημοτικού οδικού δικτύου , , ποκατάσταση ζημιών παραδοσιακών οδοστρωμάτων Ερμούπολης Συντήρηση-Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας ΔΕ Ποσειδωνίας Υλοποίηση 9, , ΔΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΣ Συντήρηση αποκατάσταση ζημιών παραδοσιακών οδοτρωμάτων (χρήση 2012) Ωρίμανση 20, , Β Συντήρηση - Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Ερμούπολης Ωρίμανση 30, , Β ντιστήριξη πρανών και συντήρηση οδοστρωμάτων Δ.Ε. Ποσειδωνίας Ωρίμανση 11, , ΔΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΣ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Περιφερειακή οδό Κινίου Ωρίμανση 7, , Β ΔΕ ΝΩ ΣΥΡΟΥ παλλοτρίωση για διάνοιξη παρακαμπτήριας οδού μονής κατεύθυνσης οικισμού Άνω Ολοκληρώθηκε Β ΔΕ ΝΩ ΣΥΡΟΥ Σύρου Τσιμεντοστρώσεις οδικού δικτύου ΤΔ Βάρης , ΔΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΣ Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Ωρίμανση 10, , ΝΕΟ Β ΠΟΕ Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος , , Διάνοιξη παρακαμπτήριας οδού μονής κατεύθυνσης οικισμού Άνω Σύρου Ωρίμανση 322, , Β ΔΕ ΝΩ ΣΥΡΟΥ Διάνοιξη παρακαμπτήριας οδού διπλής κατεύθυνσης οικισμού Άνω Σύρου Ωρίμανση 300, , Γ ΔΕ ΝΩ ΣΥΡΟΥ Ενίσχυση Θωράκισης προσήνεμου μώλου Λιμένα Σύρου Υλοποίηση 391, , Μελέτη οδού Σκορδιά Καρναρόλες ληθινή Σύρου Υλοποίηση 48, ΠΟΕ Μελέτη οδού Σκορδιά Καρναρόλες ληθινή Σύρου , , Περιβαλλοντική Μελέτη για τη Διάνοιξη παρακαπτήριας οδού οικισμού Άνω Σύρου Ωρίμανση 1, , ΔΕ ΝΩ ΣΥΡΟΥ ΔΙΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΕΙΟ Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος Λαλακιάς Υλοποίηση 14, , ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Συντήρηση & επισκευή Συστήματος Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης Δημοτικής Συγκοινωνίας Υλοποίηση 2, , ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΤΠΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΟΕ Συντήρηση & επισκευή Συστήματος Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης Δημοτικής Υλοποίηση 2, , ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΤΠΕ Συγκοινωνίας Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την οδό Σκορδιά - Καρναρόλες - ληθινή Σύρου Ωρίμανση 7, , Β ΔΕ ΝΩ ΣΥΡΟΥ ναβάθμιση οδοστρώματος οδού Κάσσου με παραδοσιακούς γρανίτες Ωρίμανση 55, , ΝΕΟ Γ Συτνήρηση Δημοτικού Οδικού Δικτύου (ΧΡΗΣΗ 2014) Ωρίμανση 90, , ΝΕΟ Β Συντήρηση παραδοσιακών οδοστρωμάτων Ιστορικού Τόπου Ερμούπολης Ωρίμανση 27, , ΝΕΟ Γ Κατασκευή ανοιχτού χώρου στάθμευσης στη θέση Πλακούρα Διαγωνισμός 116, , ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΤΠΕ Κατασκευή ανοιχτού χώρου στάθμευσης στο οικόπεδο του πρώην στρατοπέδου και Ωρίμανση 189, , ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΤΠΕ ΠΟΕ Κατασκευή ανοιχτού χώρου στάθμευσης στη θέση Πλακούρα Υλοποίηση 24, , ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΤΠΕ Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης και ανακατασκευή γηπέδου στη θέση Μπαρούμη Ωρίμανση 53, , ΝΕΟ Γ Καθαρισμός Δημοτικού οδικού δικτύου Ωρίμανση 15, , ΝΕΟ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΔΟΜΗΣΗΣ Προμήθεια ειδών σήμανσης και ασφάλειας για το οδικό δίκτυο Ωρίμανση 5, , ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΤΥΝΟΜΙ ΠΟΕ Προμήθεια ειδών σήμανσης και ασφάλειας για το οδικό δίκτυο νακατασκευή οδοστρωμάτων οδού Ηρώων Πολυτεχνείου - Ταλάντων Δ.Ε. Ερμούπολης Ωρίμανση 110, , Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πλατεία Ηρώων Διαγωνισμός 64, , ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΤΠΕ Βελτίωση οδικού δικτύου ΤΔ Φοίνικα και Ποσειδωνίας , , ΔΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΣ Τσιμεντοστρώσεις ασφαλτοστρώσεις στηθέα οδικού δικτύου Ποσειδωνίας Τίτλος Κ.. Φάση Προϋπολογισμός Συνολικός ΞΟΝΣ ΜΕΤΡΟ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 'Η ΝΈΟ ΙΕΡΡΧΗΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙ Υλοποίηση 3, , ΔΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΣ σφαλτοστρώσεις οδών Ερμούπολης και Μάννα Κατασκευή κόμβου & πεζοδρομίων οικισμού ΤΔ Ποσειδωνίας Ωρίμανση 33, , ΔΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΣ Δ.Κ. ΜΝΝ (ΧΡΗΣΗ 2012) Υλοποίηση 21, , Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού στην οδό.παπανδρέου (Λαλακιά) με πρότυπα εξοικονόμησης ενέργειας Ωρίμανση 60, , ΝΕΟ ΔΕ ΝΩ ΣΥΡΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος ενοικίασης ποδηλάτων μαζί με Ωρίμανση 140, , ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΤΠΕ 2

18 Κατασκευή ποδηλατοδρόμου από την περιοχή του πρώην στρατοπέδου έως το ιστορικό κέντρο Ωρίμανση 240, , ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΤΠΕ Καθαρισμός Ρεμάτων Ωρίμανση 23, , ΝΕΟ Β Μελέτη Στατικών & Χρονικού Προγραμματισμού για το έργο "Μείωση κατολισθητικής Ωρίμανση 10, , ΝΕΟ Β Άρση επικινδυνότητας κτηρίων Ωρίμανση 40, , ΝΕΟ Β Μείωση κατολισθητικής επικινδυνότητας στα όρια του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης του νομού Κυκλάδων Κατασκευή ΚΠΗ Άνω Μάννα ΜΟΝΟ ΕΠΙΒΛΕΨΗ Ωρίμανση # Παραλαβή ΠΛΗΡΩΝΕΤΙ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ Β Β ΟΠΚ Διαμόρφωση χώρων υπογείου στο ΚΠΗ Ερμούπολης Ωρίμανση 11, , Β ΟΠΚ Προσθήκη σε ακίνητο περιοχής Χαλεπά για χρήση ΚΠΗ Υλοποίηση 8, , ΔΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΣ Διαμόρφωση πεζοδρομίων για βελτίωση προσβασιμότητας στον Ιστορικό Τόπο της Ωρίμανση 20, , Β ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΣ, Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων Braille στο Δημαρχείο Ερμούπολης Ωρίμανση 2, , ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΤΠΕ Εγκατάσταση τάπητα στο Δημ.Σχολείο της Ποσειδωνίας Ωρίμανση 11, , Γ ΔΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΣ Επισκευή & συντήρηση Σχολικών Κτηρίων Ωρίμανση 69, , Β Επισκευή κτιρίου για χρήση 1ου Νηπιαγωγείου Ερμούπολης ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ /ΘΜΙΣ ΚΙ Β/ΘΜΙΣ ΕΚΠΙΔΕΥΣΗΣ Υλοποίηση , , Μελέτη ενίσχυσης φέροντος οργανισμού α) 1ου Δημοτικού Σχολείου και β) 2ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης Διαγωνισμός Γ Επισκευή κτιρίου για χρήση 1ου Νηπιαγωγείου Ερμούπολης ΠΟΕ Επισκευή κτιρίου για χρήση 1ου Νηπιαγωγείου Ερμούπολης , , Επισκευή - Επέκταση Δημοτικού Σχολείου Βάρης Ν.Σύρου και νέγερση Νηπιαγωγείου ΕΓΝΤΙ Ε Ωρίμανση ΝΕΟ ΔΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΣ Επισκευές Σχολικών κτηρίων 'βάθμιας και Β'βάθμιας εκπαίδευσης Ν.Σύρου Ωρίμανση 179, , ΝΕΟ Β Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης μετά την ολοκλήρωση των δράσεων Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα 3 Δημοτικά κτήρια Ωρίμανση Ωρίμανση 6, , , , ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΤΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΣ, ΠΙΔΕΙΣ, ΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΣ, ΠΙΔΕΙΣ, ΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΣ, ΠΙΔΕΙΣ, ΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΤΠΕ ΠΟΕ Ενεργειακή μελέτη δημοτικών κτηρίων στο πλαίσιο του προγράμματος , , ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΤΠΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ Οριστικές μελέτες παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης Ωρίμανση 12, , ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΤΠΕ Δράσεις Δημοσιότητας προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ Ωρίμανση 4, , ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΤΠΕ Διαμόρφωση πρώην παιδικής βιβλιοθήκης Ωρίμανση 4, , Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Άνω Σύρου Ωρίμανση 300, , ΔΕ ΝΩ ΣΥΡΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού στο Ωρίμανση 50, , Β ΔΕ ΝΩ ΣΥΡΟΥ Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου ΠΟΕ Επισκευή & συντήρηση θλητικών Εγκαταστάσεων ΔΕ Ερμούπολης Ωρίμανση 8, , Β ΟΠΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΣ, Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών ΚΔΕ , , ΠΙΔΕΙΣ, ΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ποκατάσταση στίβου και χώρου αθλοπαιδιών στο Δ.νοιχτό Γυμναστήριο Δ.Σύρου Ωρίμανση 116, , Β ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΣ, Σύνταξη μελέτης για τηλεθέρμανση κολυμβητηρίου Ωρίμανση Β ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΤΠΕ Μελέτη εφαρμοργής θέρμανσης Δημοτικού κολυμβητηρίο Ωρίμανση 4, , Εκμετάλλευση πορριπτόμενης Θερμότητας του Εργοστασίου της ΔΕΗ (ΣΠ ΣΥΡΟΣ) προς θέρμανση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ωρίμανση 338, , ΟΠΣ Επισκευή διαμόρφωση Β κλειστής αίθουσας θλητικού Κέντρου σε γήπεδο πετοσφαίρισης Ωρίμανση 50, , προδιαγραφών 1 Εθνικής Κατηγορίας Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών θλητικών Εγκαταστάσεων Ωρίμανση 40, , ΝΕΟ Προμήθεια ειδών και δαπάνες διακόσμησης ΠΟΕ Προμήθεια ειδών και δαπάνες διακόσμησης ΠΟΕ Προμήθεια ειδών και δαπάνες διακόσμησης Ωρίμανση , , Β ΠΟΕ Προμήθεια ειδών και δαπάνες διακόσμησης , , Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Θεάτρου ΠΟΛΛΩΝ Ωρίμανση ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΣ, ΠΙΔΕΙΣ, ΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του θεάτρου ΠΟΛΛΩΝ Ωρίμανση 45, , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΣ, ΠΟΕ Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του θεάτρου ΠΟΛΛΩΝ Ιστορικό - λαογραφικό μουσείο Λυκείου Ελληνίδων Σύρου ΠΟΕ Ελαιοχρωματισμοί θεωρείων υπογείου θεάτρου πόλλων Προμήθεια φορητών τουαλετών για υπαίθριες εκδηλώσεις Τίτλος Κ.. Φάση Προϋπολογισμός Συνολικός ΞΟΝΣ ΜΕΤΡΟ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 'Η ΝΈΟ ΙΕΡΡΧΗΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙ Υλοποίηση Ωρίμανση Ωρίμανση 19, , , , , , , , Β Μελέτη Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού - Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης Γ φάση , , ΝΕΟ Γ Εργασίες συντήρησης Θεάτρου πόλλων για την υποστήριξη των εκδηλώσεων για τα "150 χρόνια" Ωρίμανση 20, , ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΣ, ΠΙΔΕΙΣ, ΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΣ, ΠΙΔΕΙΣ, ΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΣ, ΠΙΔΕΙΣ, ΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔ ΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔ ΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης Δ ΗΜΟΣ 2011 2014 ΒΟΛΟΥ Επιχειρησιακό Σχέδιο, Φάση Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔ ΙΣΜΟΣ 2011-2014 Νόµος 3852/2010, Πρόγραµµα Καλλικράτης ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΤΗΤ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΓΛΥΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ 25.ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 26.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΓΛΥΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ 25.ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 26.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος Δ: ΒΕΖΔΩ1Ρ-ΟΟ3 1 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ Π Ο Σ Π Σ Μ Π Ρ Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ριθ.πρακτικού: 18/12-6-2013 ριθ.πόφασης:341/12-6-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013.

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δομών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 2015 2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 2015-2019: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010. Σύμφωνα με:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010. Σύμφωνα με: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 Σύμφωνα με: Το Ν.3463/2006 και το Προεδρικό διάταγμα 185/2007 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Εισαγωγή Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μεθοδολογία Εργασίας Ιστορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Δίνουμε λογαριασμό στους πολίτες

Δίνουμε λογαριασμό στους πολίτες Δίνουμε λογαριασμό στους πολίτες Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Σπύρος Πανάς, Δήμαρχος 2012-2013 ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ NEΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ Τους τελευταίους 18 μήνες έγιναν σημαντικά έργα στην πόλη μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/26-11-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/26-11-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 9/6-11-01 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 649/01 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 014

Διαβάστε περισσότερα

Όσα έγιναν ή προγραμματίζονται να γίνουν, είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της Διοίκησης του Δήμου και των κατοίκων της πόλης μας.

Όσα έγιναν ή προγραμματίζονται να γίνουν, είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της Διοίκησης του Δήμου και των κατοίκων της πόλης μας. www.spirospanas.gr Spiros Panas Αγαπητοί Συνδημότες Το 2010 λάβαμε από τη μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας την εντολή να οδηγήσουμε τον ενιαίο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε μια νέα εποχή δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ A Q S. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ A Q S. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή 2. Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3. Μεθοδολογία Εργασίας 4. Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 015 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 Το γενικό πλαίσιο... 3 1. Στρατηγικοί στόχοι / άξονες προτεραιότητας... 4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 6.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 περιεχόμενα ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 Διοικητικές παρεμβάσεις... 09 Α. Οργάνωση διοικητικών υποδομών - Εκσυγχρονισμός οργάνωσης...

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνδημότες, ΓΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ / ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Να είστε πάντα καλά. Να ναι φωτεινό το μέλλον του τόπου μας.

Αγαπητοί συνδημότες, ΓΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ / ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Να είστε πάντα καλά. Να ναι φωτεινό το μέλλον του τόπου μας. ΓΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ / ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αγαπητοί συνδημότες, Κρατάτε στα χέρια σας το τελευταίο απόκτημα του Δήμου, το περιοδικό «Γη Αριστοτέλη», το οποίο από εδώ και πέρα, σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα μας ενημερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο μας. Το Πρόγραμμά μας. Ο Δήμος Κηφισιάς Μπροστά, με Σίγουρα Βήματα

Το Έργο μας. Το Πρόγραμμά μας. Ο Δήμος Κηφισιάς Μπροστά, με Σίγουρα Βήματα Το Έργο μας Το Πρόγραμμά μας Ο Δήμος Κηφισιάς Μπροστά, με Σίγουρα Βήματα Αγαπητοί συμπολίτες, Φίλες και φίλοι, Πριν από 3,5 περίπου χρόνια έλαβα από σας, τους πολίτες του ενιαίου Δήμου Κηφισιάς, την εντολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη, 30/01/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012 Συνοπτική Απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης των τριών Δήμων που συνενώθηκαν: α)άμεσες Απαιτητές Υποχρεώσεις: 2.743.289,09, β) Βραχυχρόνιες Μακροπρόθεσμες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα