ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ"

Transcript

1 1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΝΔΟΤ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Ο.Σ. 619, Γ.Δ. ΓΔΡΑΚΑ ΑΡ. ΠΡΟΜ. : 30/2014 ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1- ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΕΡΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΜΑΔΕ ΔΑΠΑΝΗ 1.1 ΔΠΗΠΛΑ ΒΡΔΦΧΝ 8.935, ΔΠΗΠΛΑ ΝΖΠΗΧΝ , ΔΠΟΠΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 9.329, ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ & ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ 3.751, ΔΗΓΖ ΗΜΑΣΗΜΟΤ - ΚΟΤΡΣΗΝΔ 8.998, ΔΗΓΖ ΔΣΗΑΔΧ-ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΤΚEYE , ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΜΑΓΔΗΡIOY , ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΠΛΤΝΣΖΡIOY 5.836, ΔΠΗΠΛΑ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 6.519, ΔΠΗΠΛΑ ΥΧΡΟΤ ΑΝΑΜΟΝΖ 8.425, ΜΔΜΒΡΑΝΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΤΑΛΟΣΑΗΧΝ 5.535,00 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2- ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΗΝ ΣΕΥΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΜΦΕΡΟΣΕΡΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 2.1 ΜΖΥΑΝΔ ΓΡΑΦΔΗΟΤ - ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΤΚΔΤΔ , ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 9.840, ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ,00 ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ ΜΔ Φ.Π.Α ,66

2 2 ΟΜΑΔΕ 1.1. ΔΠΙΠΛΑ ΒΡΔΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔ ΦΠΑ 8.935,95 1 Κξεβάηη βξεθώλ κε ζηξώκα ηεκ , ,00 2 Καξεθιάθη βξεθηθό αζθαιείαο ηεκ 4 90,00 360,00 3 Καξεθιάθη πξνλεπηαθό κε κπξαηζάθηα ηεκ 8 45,00 360,00 4 Σξαπεδάθη ηεκ 2 125,00 250,00 5 Πάξθν βξεθώλ κε ζηξώκα ηεκ 2 350,00 700,00 6 Βξεθνθσιηά ηεκ 1 350,00 350,00 7 Καζξέθηεο βξεθώλ κε κπάξα ηεκ 1 330,00 330,00 8 Κρεκάζηρα κκ 7 110,00 770,00 9 ηξώκα θαξπνύδη ή βπζόο ηεκ 1 85,00 85,00 10 Αιιαμηέξα βξεθώλ ηεκ 2 470,00 940,00 ΠΟΟ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.: 7.265,00 ΠΟΟ ΜΔ Φ.Π.Α.: 8.935, ΔΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ ,85 1 Κξεβάηη λεπίνπ κε ζηξώκα ηεκ , ,00 2 Ραληδάθη λεπίνπ ηεκ 8 90,00 720,00 3 Σξαπεδάθη λεπίσλ απαζρόιεζεο ηεκ , ,00 4 Σξαπεδάθη λεπίσλ θαγεηνύ ηεκ , ,00 5 Καξεθιάθη λεπίσλ ηεκ 80 60, ,00 6 Έπηπιο σιηθού λεπίωλ ηεκ 3 810, ,00 7 Βηβιηοζήθε λεπίωλ ηεκ 3 350, ,00 8 Παγθάθη λεπίωλ κε ζηρώκα ηεκ 3 285,00 855,00 ΠΟΟ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.: ,00 ΠΟΟ ΜΔ Φ.Π.Α.: , ΔΠΟΠΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 9.329,55 1. Μπαθάιηθν κηθξό ηεκ 1 310,00 310,00 2. Γσλία πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηεκ 1 520,00 520,00 3. Κνπθιόζπηην - θνπθινζέαηξν 4κ. ηεκ 1 240,00 240,00 4α. ηξώκα λεπίσλ αθξώδεο 1,20x0,60x0,10 ηεκ 3 90,00 270,00 4β. ηξώκαηα λεπίσλ απιηθέ ηεκ 3 100,00 300,00 5. Καβαιέην δσγξαθηθήο-γξαθήο ηεκ 2 155,00 310,00 6α. Πίλαθαο αλαθνηλώζεσλ κε παξάζηαζε ηεκ 1 95,00 95,00 6β. Πίλαθαο εξγαζηώλ κε εζσηεξηθή θνξλίδα 1,50x1,00 ηεκ 95,00 3 ηλζνπιάτη 285,00 6γ. Πίλαθαο αλαθνηλώζεσλ δηαηηνινγίνπ ηεκ 1 90,00 90,00 7. Γσλία ηζνξξνπίαο (θίδη αθξώδεο) ηεκ 1 540,00 540,00 8. Εσάθη αθξώδεο ηεκ 3 95,00 285,00 9 Ξύιηλε δηαθνζκεηηθή παξάζηαζε ηεκ 4 230,00 920,00 10 Δμσηεξηθή πηλαθίδα κε δηαθόζκεζε ηεκ , ,00 11 Βεζηηάξην ηξνρήιαην ηεκ 1 200,00 200,00 12 Γσλία ηαηξείνπ ηεκ 1 505,00 505,00 13 Γσλία κνπζηθήο ηεκ 1 415,00 415,00 14 Καζξέπηεο αζθαιείαο 1,00Υ0,60 ηεκ 1 120,00 120,00 15 Σξαπέδη θνπδίλαο 1,20Υ0,60 ηεκ 1 165,00 165,00 16 Καξέθιεο ελειίθσλ ηεκ 8 80,00 640,00 17 θακπό ελειίθσλ ηεκ 4 55,00 220,00 ΠΟΟ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.: 7.585,00 ΠΟΟ ΜΔ Φ.Π.Α.: 9.329, ΠΑΙΥΝΙΓΙΑ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ & ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ 3.751,50 1. Σνύλει ηξέλν βαζηθό ζεη ηεκ 1 530,00 530,00 2. Σνύλει ηξέλν βαγόλη ηεκ 8 150, ,00 3. Πίλαθαο ζπληνληζκνύ ηεκ 2 130,00 260,00 5. Αινγάθη ηεκ 2 40,00 80,00 6. Κνπδίλα (θνπδίλα, λεξνρύηεο, ςπγείν θιπ) ηεκ 1 275,00 275,00

3 3 7. Βαγνλέην ςπρνθηλεηηθήο εμνπιηζκέλν ηεκ 1 610,00 610,00 8. Παηρληδη θνπκπώκαησλ ηεκ 1 95,00 95,00 ΠΟΟ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.: 3.050,00 ΠΟΟ ΜΔ Φ.Π.Α.: 3.751, ΔΙΓΗ ΙΜΑΣΙΜΟΤ - ΚΟΤΡΣΙΝΔ 8.998,68 1. εη ζεληνλάθηα βακβαθεξά 100% ηεκ 80 25, ,00 2. Πξνζόςηα βακβαθεξά κεγάια 50x100 ηεκ 40 5,00 200,00 3. Πξνζόςηα βακβαθεξά κηθξά 33x50 ηεκ 160 2,00 320,00 4. ειηεδάθηα - αιιαμηέξεο ηεκ 16 10,00 160,00 5. αιηάξεο κε άλνηγκα ζην ιαηκό ηεκ 24 4,00 96,00 6. Κνπβέξηεο βξεθώλ πηθέ ηεκ 40 25, ,00 7. Κνπβεξιί ηεκ 40 25, ,00 8. Κνπξηίλεο πθαζκ. 2,80 (ηεηξ.κέη.) ηεκ 40 26, ,00 9. Κνπξηηλνζπξκνίζκνί (γσλίεο θιπ.) 2,50 κ.κ. ηεκ 20 75, ,00 ΠΟΟ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.: 7.316,00 ΠΟΟ ΜΔ Φ.Π.Α.: 8.998, ΔΙΓΗ ΔΣΙΑΔΩ - ΗΛΔΚΣΡΙΚΔ ΤΚΔΤΔ ,78 1. Υύηξα ηαρπηεηνο αλνμείδσηε επαγγεικαηηθή ηεκ 2 550, ,00 2. Καηζαξόιεο INOX ζε πάρνο 1,2 mm θαη κε πάην sandwich (Φ45,Φ50,Φ34,Φ36,Φ28,Φ36) (πλνιν ηεκ 6) ηεκ 1 600,00 600,00 3. νπξσηήξη θσληθό κε βάζε INOX κε πάρνο 1mm ηεκ 1 150,00 150,00 (Φ40,Φ50) (ζπλνιν ηεκ2) 4. νπξσηήξη θσληθό κε βάζε INOX κε πάρνο 1mm ηεκ 1 100,00 100,00 (Φ28,Φ32) (ζπλνιν ηεκ2) 5. εξβίηζην θαγεηνύ πνξζειάλεο αλάγιπθε 24 αηόκσλ ηεκ 1 282,00 282,00 (ξερά Φ26, βαζηά Φ23, θξνύηνπ Φ18, θαθέ Φ10, ηζαγηνύ Φ13), επί πιένλ 24 πηαηάθηα θαη θιηηδαλάθηα θαθέ 70 cl θαη ηζαγηνύ 180 cl 6. Πηξνύληα θαγεηνύ INOX ηεκ 24 2,00 48,00 7. Κνπηάιηα θαγεηνύ INOX ηεκ 24 2,00 48,00 8. Πνηήξηα λεξνύ κειακίλεο ηεκ 24 2,00 48,00 9. Κύπειν λεξνύ κειακίλεο κε ρεξάθη Φ85Υ83 ηεκ 110 3,00 330, Μπσιάθηα ζνύπαο κειακίλεο Φ180Υ45 ηεκ 110 3,00 330, πηάηα βαζηά κειακίλεο Φ210 ηεκ 110 2,00 220, Πνηήξηα λεξνύ γπάιηλα ηεκ 24 0,50 12, Καλάηεο INOX κε θαπάθη ηεκ 8 22,00 176, ράξα ςσκηνύ 45Υ28 ηεκ 1 66,00 66, Πιάθα πνιπαηζπιελίνπ 30Υ50 γηα θόςηκν ιαραληθώλ ηεκ 1 44,00 44,00 ρξώκαηνο πξάζηλν 16. Γίζθνη ζεξβηξίζκαηνο αληηνιηζζεηηθνί 406Υ559 ηεκ 4 32,00 128, αιαηίεξεο αλνμείδσηεο Φ29 ηεκ 3 13,00 39, Μπσιάθηα αλνμείδσηα ηεκ 4 16,50 66, Σαςηά INOX κε εηδηθή λεύξσζε ζηελ επηθάλεηα θαη ηηο ηεκ 4 29,00 116,00 γσλίεο 20. εη καραίξηα θνπδίλαο αλνμείδσηα δηαθόξσλ δηαζηάζεσλ ηεκ 6 13,00 78, πάηνπιεο - θνπηάιεο δηάθνξεο INOX ηεκ 4 13,00 52, Φσκηέξεο επηηξαπέδηεο κπακπνύ Φ22 ηεκ 8 3,00 24, Κνπηάιηα αλνμείδσηα κεζαίνπ κεγέζ. γηα παηδηά ηεκ 110 2,00 220, Κνπηαιάθηα αλνμείδσηα κηθξά ηεκ 110 2,00 220, Λεθάλεο θνπδίλαο INOX Φ30 ηεκ 4 14,00 56, Πηαηέιεο INOX δηαθνξσλ Γηαζηάζεσλ ηεκ 5 13,00 65, Μπξίθηα θαθέ INOX δηαθνξσλ δηαζηάζεσλ ηεκ 2 10,00 20, Θήθε αινπκηλόραξηνπ κεκβξάλεο ραξηί θνπδίλαο ηεκ 2 40,00 80, ,50X18,50 θξεκάζηξα ηνίρνπ γηα πεηζέηεο INOX 8X60 ηεκ 3 21,00 63, Θήθε γηα ραξη/ηεο ΗΝΟΥ ηεκ 4 3,00 12, ηεγλσηήξη πηάησλ αλνμείδσην ηεκ 2 31,00 62, εη θαθέ - δάραξε INOX ηεκ 1 17,00 17, εη αιάηη - πηπέξη - ξίγαλε - θαλέια ηεκ 1 21,00 21, Βξαζηήξαο λεξνύ ειεθηξηθόο ηεκ 2 77,00 154,00

4 4 35. θάια αινπκηλίνπ εληζρπκέλε κε 3 ζθαινπάηηα ηεκ 1 33,00 33,00 επαγγεικαηηθή 36. θάια αινπκηλίνπ εληζρπκέλε κε 6 ζθαινπάηηα ηεκ 1 54,00 54,00 επαγγεικαηηθή 37. Φαιίδηα INOX ηεκ 4 19,00 76, Καξόηζη ζθνπγγαξίζκαηνο δηπιό πιαζηηθό θαη πξέζζα ηεκ 1 132,00 132, κε θαιαζάθηα ξόδεο απνξξηκκάησλ πιαζηηθά κε πεξηζηξεθόκελν ηεκ 10 13,00 130,00 θαπάθη 40. Γνρείν απνξξηκκάησλ ηνπαιέηαο κε πεηάι INOX 7,50 ηεκ 10 22,00 220,00 ιίηξα 41. Βνύξηζεο ηνπαιέηαο INOX ΠΗΓΚΑΛ ηεκ 10 14,00 140, θνύπεο θόθθηλεο κάπεο παξθεηέδεο αθξπιηθέο 40-60cm ηεκ 3 13,00 39,00 κε θνληάξη αινπκηλίνπ 43. Μεραληζκνί θαζαξηζκνύ ηδακηώλ κε θιηπο κε νξεηράιθηλε ηεκ 4 19,00 76,00 ξάγα θαη ιάζηηρν 44. Γην γηό πιαζηηθό ηεκ 12 11,00 132, Πίλαθεο θιεηδηά - θιείδνζήθε ηεκ 2 44,00 88, Μίμεξ κε γπάιηλν κπιέληεξ ηεκ , , Λεκνλνζηίθηεο επαγγεικαηηθόο ηεκ 1 154,00 154, Επγαξηά ξεύκαηνο θαη κπαηαξίαο ηεκ 1 286,00 286, Επγαξηά κπαηαξίαο ηεκ 1 121,00 121, Σξόιετ αλνμείδσην ηεκ 1 275,00 275, Σξαπέδη θνπδίλαο κε ξόδεο ηεκ 1 649,00 649,00 52 Πιπληήξην πηάησλ -πνηεξηώλ ηεκ , ,00 ΠΟΟ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.: ,00 ΠΟΟ ΜΔ Φ.Π.Α.: , ΔΞ0ΠΛΙΜ0 ΜΑΓΔΙΡΔΙΟΤ ,50 1 Δπαγγεικαηηθό ςπγείν (ζπληήξεζεο - θαηάςπμεο) ηεκ , ,00 2 Δπαγγεικαηηθό ςπγείν (πάγθνο ζπληήξεζεο) ηεκ , ,00 3 Κπθινζεξκηθόο θνύξλνο ηεκ , ,00 4 Φνύζθα ηνίρνπ ηεκ , ,00 5 Ζιεθηξηθή θνπδίλα επαγγεικαηηθή 4 εζηηώλ ηεκ , ,00 ΠΟΟ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.: ,00 ΠΟΟ ΜΔ Φ.Π.Α.: , ΔΞ0ΠΛΙΜ0 ΠΛΤΝΣΗΡΙΟΤ 5.836,35 1. ηδεξσηήξην ξνύρσλ επαγγεικαηηθό πηπζζόκελν αηκνύ ηεκ (θύιηλδξνο) , ,00 2. Ζιεθηξηθό ζίδεξν ηεκ 1 100,00 100,00 3. ηδεξώζηξα ηεκ 1 145,00 145,00 4. ηεγλσηήξην ξνύρσλ ηεκ , ,00 5. Πιπληήξην ξνύρσλ ηεκ 1 800,00 800,00 6. θνύπα ζθόλεο θαη λεξνύ ηεκ 1 500,00 500,00 7. θνύπα ειεθηξηθή απιή 2500W ηεκ 2 150,00 300,00 8. Απιώζηξα ηεκ 1 100,00 100,00 ΠΟΟ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.: 4.745,00 ΠΟΟ ΜΔ Φ.Π.Α.: 5.836, ΔΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΔΙΟΤ 6.519,00 1 Γξαθείν Γηεπζπληνύ / Σκεκαηάξρε 1,60Υ0,80 ηεκ 1 350,00 350,00 2 Γξαθείν ππαιιήινπ 1,40Υ0,80 ηεκ 2 200,00 400,00 3 πξηαξνζήθε ηεκ 5 250, ,00 4 Κάζηζκα ηξνρήιαην γξαθεησλ ηεκ 2 200,00 400,00 5 Καξέθια Γηεπζπληνύ ηεκ 1 300,00 300,00 6 Αξρεηνζήθε (2,00ρ 0,80 ρ 0,40) ηεκ 1 300,00 300,00 7 Αξρεηνζήθε (0,80ρ 0,80 ρ 0,40) ηεκ 3 200,00 600,00 8 Μεηαιιηθή ληοσιάπα 1,00Υ1,75 γαιβαληδέ, κε ράθηα, ηεκ 8 150, ,00 τωρίς τώρηζκα 9 Μεηαιιηθό ξάθη 92x61 cm ηύπνπ NTEXION ηεκ 20 15,00 300,00 10 Μεηαιιηθή θνιώλα ηύπνπ NTEXION ηεκ 40 5,00 200,00 ΠΟΟ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.: 5.300,00

5 5 ΠΟΟ ΜΔ Φ.Π.Α.: 6.519, ΔΠΙΠΛΑ ΥΩΡΟΤ ΑΝΑΜΟΝΗ 8.425,50 1 Σξαπέδη αλακνλήο ηεκ 1 400,00 400,00 2 Πνιπζξόλεο αλακνλήο ηεκ 2 600, ,00 3 Καλαπέο ηξηζέζηνο ηεκ , ,00 4 Καλαπέο δηζέζηνο ηεκ , ,00 5 Σξαπεδάθη αλακνλήο ηεκ 2 150,00 300,00 6 Κάζηζκα επηζθέπηε ηεκ 3 150,00 450,00 ΠΟΟ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.: 6.850,00 ΠΟΟ ΜΔ Φ.Π.Α.: 8.425, ΜΔΜΒΡΑΝΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΤΑΛΟΣΑΙΩΝ 5.535,00 1 ΜΔΜΒΡΑΝΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΤΑΛΟΣΑΗΧΝ κ , ,00 ΠΟΟ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.: 4.500,00 ΠΟΟ ΜΔ Φ.Π.Α.: 5.535, ΜΗΥΑΝΔ ΓΡΑΦΔΙΟΤ - ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΤΚΔΤΔ ,00 1. Φσηναληηγξαθηθό κεράλεκα ηεκ , ,00 2. Ζρεηηθό ζύζηεκα ηεκ , ,00 3. Hιεθηξνληθνο Τπνινγηζηήο ηεκ , ,00 4. Δθηππσηήο ηεκ 2 400,00 800,00 5. ΦΑΞ ηεκ 1 300,00 300,00 ΠΟΟ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.: 8.300,00 ΠΟΟ ΜΔ Φ.Π.Α.: , ΣΗΛΔΦΩΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 9.840,00 1 ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ηεκ , ,00 ΠΟΟ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.: 8.000,00 ΠΟΟ ΜΔ Φ.Π.Α.: 9.840, ΤΣΗΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,00 Α/Α ΕΙΔΟ ΜΜ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΤΝΟΛΟ 1 ΤΣΗΜΑ ΤΝΑΓΕΡΜΟΤ ηεκ , ,00 ΠΟΟ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.: 8.500,00 ΠΟΟ ΜΔ Φ.Π.Α.: ,00 σληάτζεθε Γέραθας 16/03/2015 Ειέγτζεθε Πποϊστάμενορ Σμήματορ Κτιπιακών Έπγων & Ανάπτςξηρ Κ.Υ. Ο Θεωρήζεθε 16/03/2015 Πποϊστάμενορ Δ/νσηρ Σ.Τ. Δήμος Παλλήνηρ Ο Σζούθα ηακαηία Καιδής Παλαγηώηες Ληόγας Νηθόιαος

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.1 1.4 ΚΛΗΝΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΜΟΝΖ ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΣΡΧΜΑ - ΟΤΜΗΔ (Κωδικός: Ε0Α00) Κιίλε: Σα μύιηλα κέξε λα είλαη από Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25mm ακθίπιεπξα επελδπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο 2 Δλόηεηα 1 ΔΗΑΓΧΓΖ, ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ 1. Μελ ηξώηε θαηά ηε παξάζεζε. 2. Μελ θαπλίδεηε θαηά ηε παξάζεζε. 3. Μελ βήρεηε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΦΟΡΩΝ ΔΗ ΩΝ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΠΑΗ ΗΚΖ ΚΑΣΑΚΖΝΩΖ ΔΞΟΥΖ ΣΑΤΡΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2015

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΦΟΡΩΝ ΔΗ ΩΝ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΠΑΗ ΗΚΖ ΚΑΣΑΚΖΝΩΖ ΔΞΟΥΖ ΣΑΤΡΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Αρ. Μελέηης: 30/2015 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΦΟΡΩΝ ΔΗ ΩΝ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΠΑΗ ΗΚΖ ΚΑΣΑΚΖΝΩΖ ΔΞΟΥΖ ΣΑΤΡΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2015 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1.ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 1 Δίδνο αλειθπζηήξα Αηόκσλ 10 Δίδνο ζαιακίζθνπ Αηόκσλ 2 Ολνκαζηηθό θνξηίν 600 Κg 11 Ύςνο ζαιακίζθνπ 3 Σαρύηεηα ζαιακηζ. 0.63 (m/s) (Καζαξό) 2.20 4 Δπηηάρπλζε

Διαβάστε περισσότερα

GREENWINDOWS AE Ενεργειακά παράκυρα - προςόψεισ - κωρακιςμζνεσ πόρτεσ. ΘΩΡΑΚΙΜΔΝΔ ΠΟΡΣΔ

GREENWINDOWS AE Ενεργειακά παράκυρα - προςόψεισ - κωρακιςμζνεσ πόρτεσ. ΘΩΡΑΚΙΜΔΝΔ ΠΟΡΣΔ 1 ΘΩΡΑΚΙΜΔΝΔ ΠΟΡΣΔ 1 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΘΩΡΑΚΙΜΔΝΩΝ ΘΤΡΩΝ GOLDEN ΣΗ GREENWINDOWS Οη ζσξαθηζκέλεο πόξηεο Golden ηεο GREENWINDOWS, είλαη πηζηνπνηεκέλεο, ηαηδβμνίαξ αζθαθείαξ 4, θαηά ην Δονςπασηό πνόηοπμ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Σ.Ε.Ι. Πάτρας τολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Σοσριστικών Επιτειρήσεων Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Χ ρ υ σ ο ύ λ α Λάζαρη Β ασιλική Δημητροπούλου 1 2 Α Εξάμηνο 1 ε Δβδνκάδα Αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζην ρώξν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦ ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ

ΠΕΡΙΛΗΦ ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 4 ε Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ ΦΟΡΔΑ: ΠΑΝ.ΓΔΝ.ΝΟ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΣΗΛ.: 2551353422 FAX : 2551353409 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΝΕΑ ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1) Θσροηηλέθωνα και θσροηηλεοράζεις για πολσκαηοικίες >ειρά GΣ - Σύζηεκα Θσροηειεθώλωλ & 'Eγτρωκωλ Θσροηειεοράζεωλ αλοηθηής ζσλοκηιίας, κε θαθό κεηαβιεηής εζηίαζες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014»

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α.Μ.: 8/14 Σ.Τ. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2014 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ : 74.454,90. Φ.Π.Α. 23% πνπ αλαινγεί: 17.124,63 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΠΙΣΩΗ: 91.

ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2014 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ : 74.454,90. Φ.Π.Α. 23% πνπ αλαινγεί: 17.124,63 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΠΙΣΩΗ: 91. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ-ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ:42/2014 ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

FM GROUP FOR HOME Για ολοκληπυμένη καθαπιότητα και ακαταμάσητη λάμτη σε κάθε γυνιά τος σπιτιού. Γιατί το σπίτι σος αξίζει το καλύτεπο όπυρ και εσύ!

FM GROUP FOR HOME Για ολοκληπυμένη καθαπιότητα και ακαταμάσητη λάμτη σε κάθε γυνιά τος σπιτιού. Γιατί το σπίτι σος αξίζει το καλύτεπο όπυρ και εσύ! FM GROUP FOR HOME Για ολοκληπυμένη καθαπιότητα και ακαταμάσητη λάμτη σε κάθε γυνιά τος σπιτιού σος Γιατί το σπίτι σος αξίζει το καλύτεπο όπυρ και εσύ! BATHROOM CLEANER - ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΜΠΑΝΗΟΤ Καζαξηόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΥΖΜΔΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΥΖΜΔΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΥΖΜΔΗΑ ΠΡΩΣΑ Ζ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΝΟΝΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ Αγαπεηή θνηηήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 7/2014 Μ Δ Λ Δ Σ Ζ Π Ρ Ο Μ Ζ Θ Δ Η Α ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ CPV:

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλωλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμωηεξηθέο θαηαζθεπέο 6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθφο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκφδηνο : Μφξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟΤ

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟΤ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟΤ ΘΔΜΑ ΓΙΑΣΡΙΒΗ: "Μειέηε Γηεγέξζεσλ ζηε ρξήζε καγλεηνκέηξνπ SQUID κε εθαξκνγή ζε Με Καηαζηξνθηθνύο Διέγρνπο" ΤΠΟΨΗΦΙΑ ΓΙΓΑΚΣΩΡ: Υαξίθιεηα-Υαξηηίλε Βνπιγαξάθε ΣΡΙΜΔΛΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα