ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Κενηρικής Μακεδονίας. Νέες Εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες ηης Περιθέρειας ζηην Προγραμμαηική Περίοδο » ΓΔΥΤΔΡΑ 3 ΦΔΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

2 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Πξνβνιή ησλ Έξγσλ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Νέεο Δπθαηξίεο γηα ηηο Υξεκαηνδνηηθέο Γπλαηόηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν » ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, ΓΔΤΣΔΡΑ 3 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2014 ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Ν. ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ πλεδξηαθό Κέληξν ΒΔΛΛΗΓΖ Αίζνπζα «CORONA» Υαηξεηηζκνί θ. ηαύξνο Καιαθάηεο, Τπνπξγφο Αλαπιεξσηήο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. θ. σθξάηεο Αιεμηάδεο, Γεληθφο Γξακκαηέαο Υσξνηαμίαο θαη Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο ΤΠΔΚΑ. θ. Κσλζηαληίλνο Σξηάληεο, Δηδηθφο Γξακκαηέαο Τδάησλ ΤΠΔΚΑ. θ. Αζαλάζηνο Καξνύληδνο, Γεληθφο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο. θ. Γεώξγηνο Σζακαζιήο, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Θεζζαινλίθεο Π.Δ. Θεζζαινλίθεο.

3 Πξώην κέξνο Παξνπζίαζε ησλ έξγσλ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο «Έξγα ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο» θ. Νηθόιανο Μακαινύγθαο, Πξντζηάκελνο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε». «Πξφηππν Δπηδεηθηηθφ έξγν αμηνπνίεζεο Α.Π.Δ. θαη δξάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα επί ηεο νδνχ Κιεάλζνπο 30, Κάησ Σνχκπα, Γήκνπ Θεζζαινλίθεο» θ. Αλδξέαο Κνπξάθεο, Αληηδήκαξρνο Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο Θεζζαινλίθεο. «Έξγα ΑΠΔ θαη δξάζεηο γηα ηε βειηίσζε θαη ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο ζε ρνιεία ηνπ Γήκνπ» θ. Λάδαξνο Κπξίδνγινπ, Γήκαξρνο Ακπεινθήπσλ Μελεκέλεο. «Καηαζθεπή Δζσηεξηθψλ Γηθηχσλ Απνρέηεπζεο Αληιηνζηαζίσλ θαη Καηαζιηπηηθψλ Αγσγψλ ησλ Οηθηζκψλ Σξίινθνπ θαη Καξδίαο ηνπ Γήκνπ Θέξκεο» θ. Θεόδσξνο Παπαδόπνπινο, Γήκαξρνο Θέξκεο. «Δπηδεηθηηθφ Βηνθιηκαηηθφ ρνιείν πθεψλ (8 ν Γεκνηηθφ ρνιείν)» θ. πκεώλ Γαληειίδεο, Γήκαξρνο Νεάπνιεο πθεψλ. «Οινθιήξσζε απνρέηεπζεο Γ.Γ. Υαιάζηξαο Γήκνπ Γέιηα θαη Απνρεηεπηηθά Γίθηπα, Αληιηνζηάζηα Καηαζιηπηηθνί αγσγνί ηνπ Γ.Γ. Αλαηνιηθνχ Γήκνπ Υαιάζηξαο» θ. Γεώξγηνο Γιώζζεο, Γήκαξρνο Γέιηα. «Απνρέηεπζε Αθαζάξησλ Τδάησλ ηνπ ππνινίπνπ ηκήκαηνο ζπλνηθηζκνχ ηνπ Γ.Γ. Κνπθαιίσλ» θ. Γηάλλεο Μπίθνο, Γήκαξρνο Υαιθεδφλαο. «Έξγα Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ζην Γήκν Αξηζηνηέιε» θ. Υξήζηνο Πάρηαο, Γήκαξρνο Αξηζηνηέιε. 2

4 «Καηαζθεπή Δζσηεξηθψλ Γηθηχσλ πιινγήο Μεηαθνξάο Λπκάησλ Σ.Γ. Φινγεηψλ ηνπ Γήκνπ Μνπδαληψλ» θ. Δκκαλνπήι Καξξάο, Αληηδήκαξνρο Νέαο Πξνπνληίδαο. «Απνθαηάζηαζε ηξηψλ ρψξσλ Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνβιήησλ Γήκνπ ηδσλίαο» θ. Γηάλλεο Σδίηδηνο, Γήκαξρνο ηζσλίαο. «Έξγα ΔΠΠΔΡΑΑ ζην Γήκν εξξψλ» θ. Πέηξνο Αγγειίδεο, Γήκαξρνο εξξψλ. «Βειηίσζε ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ Μαπξνζάιαζζαο Γήκνπ Βηζαιηίαο Ν. εξξψλ. Με ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο Αβαζνχο Γεσζεξκίαο» θ. Γεκήηξεο Καιατηδήο, Γήκαξρνο Βηζαιηίαο. «1. Καηαζθεπή Γηθηχνπ απνρέηεπζεο ηνπ νηθηζκνχ Μαθξνρσξίνπ Γήκνπ Απνζηφινπ Παχινπ Ννκνχ Ζκαζίαο» «2. Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε κεηαθφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο3» θα Υαξίθιεηα Οπζνπιηδόγινπ Γεσξγηάδε, Γήκαξρνο Βέξνηαο. «1. Πξφηππν επηδεηθηηθφ έξγν εθαξκνγήο ΑΠΔ θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζην 2 ν Γπκλάζην ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο» «2. Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ κεηαθνξάο θαη ηεκαρηζκνχ απνξξηκκάησλ Γήκνπ Νάνπζαο θαη Π.Δ. Ζκαζίαο». θ. Αλαζηάζηνο Καξακπαηδόο, Γήκαξρνο Νάνπζαο. «1. Καηαζθεπή Απνρεηεπηηθνχ Γηθηχνπ κε ζχζηεκα αλαξξφθεζεο (Vacumm) θαη Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Γ.Γ. Πιαηένο» «2. ΥΑΓΑ ΓήκνΤ Αιεμάλδξεηαο θαη πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηε κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ» θ. Φώηεο Γεκεηξηάδεο, Γήκαξρνο Αιεμάλδξεηαο. «Δγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ Γ.Γ. Καζηαληψλ, Υνξπγίνπ, Βαπηηζηή θαη Μεγάιεο Βξχζεο Γήκνπ Κηιθίο» θ. Ησάλλεο Παξαγηόο, Πξντζηάκελνο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 3

5 «Απνρέηεπζε Οηθηζκνχ βνξψλνπ» θ. άββαο Υηνλίδεο, Γήκαξρνο Καηεξίλεο. «Γίθηπν Απνρέηεπζεο Αθαζάξησλ Γ.Γ. Βξνληνχο & Γ.Γ. Καξίηζαο Ν. Πηεξίαο. Απνρέηεπζε Γήκνπ Αλαηνιηθνχ Οιχκπνπ» θ. Γεώξγηνο Παπαζαλαζίνπ, Γήκαξρνο Γίνπ Οιχκπνπ. «Καηαζθεπή έξγσλ απνρέηεπζεο Πέιιαο Νέαο Πέιιαο» θ. Γξεγόξηνο ηάκθνο, Γήκαξρνο Γηαλληηζψλ. «Οινθιήξσζε Γηθηχνπ Απνρέηεπζεο θχδξαο» θ. Γηώξγνο Υντδεο, Γήκαξρνο θχδξαο. «Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζεο θαη δηαζχλδεζε ζπζηήκαηνο πκπαξαγσγήο Ζιεθηξηζκνχ Θεξκφηεηαο Τςειήο Απφδνζεο (ΖΘΤΑ) κε πξνζξνθεηηθφ ςχθηε, ζην Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ». θ. Βαζίιεο Παπάο, Γηνηθεηήο Ννζνθνκείνπ Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ. «1. Καηαζθεπή 2 νπ θιάδνπ θεληξηθνχ απνρεηεπηηθνχ αγσγνχ (Κ.Α.Α.) Θεζζαινλίθεο απφ θξεάηην 50Ν έσο Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Θεζζαινλίθεο» «2. Γηεπζέηεζε ξεκάησλ πεξηνρήο επέθηαζεο Γ.Γ. Θέξκεο» θ. Νηθόιανο Μνύθνο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο Καηαζθεπήο Έξγσλ ηεο ΔΤΓΔ Όδξεπζεο Απνρέηεπζεο θαη Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Μείδνλνο πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο. πδήηεζε Παξεκβάζεηο Αίζνπζα «ΓΔΡΜΑΝΟ» Διαθξύ Γεύκα Γεύηεξν κέξνο Πξνηάζεηο γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν ηξνγγπιό Σξαπέδη: Πξνζηαζία Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο & Βηνπνηθηιφηεηα 4

6 θαζ. θ. Θεκηζηνθιήο Κνπτκηδήο, Πξφεδξνο Γ.. Φνξέα Γηαρείξηζεο Γέιηα Αμηνχ Λνπδία Αιηάθκνλα. Κιηκαηηθή Αιιαγή & Πξφιεςε Κηλδχλσλ θ. Υξήζηνο Μακαξίθαο, Γ/ληεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο. Κιηκαηηθή Αιιαγή θαη Πξφιεςε Ππξθαγηψλ θ. Νηθήηαο Φξαγθηζθάθεο, Γεληθφο Γηεπζπληήο Γαζψλ θαη Αγξνηηθψλ Τπνζέζεσλ Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο. Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ θ. Μηράιεο Γεξάλεο, Πξφεδξνο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Γηαρείξηζε Τγξψλ Απνβιήησλ θ Γηάλλεο Παξαγηόο, Πξντζηάκελνο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ΓΔΤΑ Κηιθίο. Πξνζηαζίαο & Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ θα Μηραινπνύινπ Υαξίθιεηα, Πξντζηακέλε Γ/λζεο Τδάησλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Υσξνηαμία & Πνιενδνκηθφο ρεδηαζκφο θ. άββαο Λαδόπνπινο, Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Πξνηεξαηφηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν ζηνπο ζεκαηηθνχο ζηφρνπο Πεξηβάιινληνο θ. Αληώλεο Κξπζηαιιίδεο, Μνλάδα Α1 Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Πξνγξάκκαηνο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Βειηίσζε ηεο ζεζκηθήο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θα Υξηζηίλα Κνληαμή, ηέιερνο ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 5

7 ΤΝΣΟΝΗΣΖ (Ν. ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ): Καιεκέξα ζαο. Κχξηε Τπνπξγέ, θχξηε Γεληθέ Γξακκαηέα, θχξηε Αληηπεξηθεξεηάξρα, θχξηε Δηδηθέ, θπξίεο θαη θχξηνη, δηνξγαλψλνπκε απηή ηελ εκεξίδα ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία κε ζθνπφ λα θάλνπκε κία γεληθή παξνπζίαζε ησλ έξγσλ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ, ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, ηη έρεη πεηχρεη κέρξη ηψξα ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο θαη πξνηεξαηφηεηεο θαη κε ζθνπφ λα αθνπγθξαζηνχκε ηηο αλάγθεο ζαο θαη ηηο ηδέεο ζαο θαη πξνηάζεηο ζαο, κε ζθνπφ ζ' απηήλ ηελ θξίζηκε ρξνληθή θακπή λα εμεηδηθεχζνπκε ην πξφγξακκά καο γηα ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Θα πξνζθαιέζσ λα αλέβεη ζην βήκα ν Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο θ. Καιαθάηεο. Κχξηε Τπνπξγέ έρεηε ην ιφγν.. ΚΑΛΑΦΑΣΖ: Κπξίεο θαη θχξηνη, θίιεο θαη θίινη, λα ζαο θαιεκεξίζσ. Βξίζθνκαη θαη ζε νηθείν πεξηβάιινλ θαζψο γλσξίδεηε νη πεξηζζφηεξνη απφ ζαο. Κπξίεο θαη θχξηνη, θίιεο θαη θίινη, είκαζηε ζε έλα θνκβηθφ ζεκείν. Ο ηξφπνο πνπ ζα πξνρσξήζνπκε ηα δεηήκαηα, ψζηε λα θιείλνπκε θαη κεγάια θελά ηεο ρψξαο θαη ζνβαξέο ππνρξεψζεηο ηεο, αιιά θαη λα ηθαλνπνηνχκε ηα αηηήκαηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, θξίλεη παξά πνιιά. Θα πσ κφλν έλα. Κξίλεη ην αλ είκαζηε ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηνχκε ηε κέξα πνπ ζα είκαζηε πίζσ ζηηο αγνξέο θαη έμσ απφ ην κλεκφλην, γηαηί απηή ε ζηηγκή ζα έξζεη, ε ρψξα ζα ζηαζεί ζηα πφδηα ηεο, αιιά πξέπεη λα κπνξεί θαη λα πεξπαηήζεη καδί κε ηνπο άιινπο, φιε ε ρψξα, ζε θάζε Πεξηθέξεηα. Δίλαη ζαθέο ινηπφλ φηη απηή ε πξνεηνηκαζία επηβάιιεη ην ζπληνληζκφ φισλ ησλ επηπέδσλ δηνίθεζεο θαη ζρεδηαζκνχ. Σν ζπληνληζκφ ησλ ζεκαληηθψλ θνξέσλ θαη ζπληειεζηψλ ηνπ ηνκέα ηεο παξαγσγήο, ηεο νηθνλνκίαο, αιιά θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν ζπληνληζκφ φισλ ησλ εξγαιείσλ, φπσο ην ΔΠΠΔΡΑΑ, ψζηε λα κελ ράλεηαη ρξφλνο, επθαηξίεο θαη πφξνη. Δηδηθά ηψξα, πνπ είκαζηε ζηε κεηάβαζε γηα ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, ζηε θάζε πνπ εμειίζζεηαη ε αηδέληα ηεο Διιεληθήο Πξνεδξίαο, είλαη αλαγθαίν λα είκαζηε φινη ζπγθεληξσκέλνη ζην λα έρνπκε ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Σψξα πνπ πξαγκαηηθά ε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ε ελδπλάκσζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, γηαηί εθεί κπνξεί λα ζηεξηρζεί 6

8 παξαδείγκαηνο ράξε ε πξσηνγελήο παξαγσγή θαζψο θαη θαηλνηφκα ζρέδηα επελδχζεσλ, είλαη ε κεγάιε κεηαξξχζκηζε, ε κεγάιε κεηαζηξνθή. ε φηη αθνξά ζην ΤΠΔΚΑ θαη ζηνλ ηνκέα αξκνδηφηεηάο κνπ, απηφ είλαη ζαθψο δηαηππσκέλν θαη ην ππνζηεξίδνπκε κε θάζε ηξφπν θαη ζε θάζε επίπεδν. ε φια ηα λνκνζεηήκαηα γηα ηε ρσξνηαμία, ζην Κηεκαηνιφγην, ηα απζαίξεηα θαη ζε απηά πνπ έπνληαη γηα ηε κεγάιε ρσξνηαμηθή θαη πνιενδνκηθή κεηαξξχζκηζε θαη ηηο ρξήζεηο γεο, αιιά θαη ηελ ηδησηηθή πνιενδφκεζε θαη ηνπο νηθνδνκηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο. ε φιεο ηηο αιιαγέο, ζηελ πδαηηθή θαη ηε δαζηθή πνιηηηθή, ψζηε λα έρνπκε αλάπηπμε θαη πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ θαη ζρέδηα δηαρείξηζεο ιεθαλψλ απνξξνήο πνηακψλ ζε φια ηα πδαηηθά Γηακεξίζκαηα θαη θπζηθά ζε επίπεδν πφξσλ, πνπ είλαη θαη ην ζέκα καο ζήκεξα, κέζσ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ. Μεηά απφ κεγάιε πξνζπάζεηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε, κε απφιπηε εθαξκνγή ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο καο, κε θαλφλεο πιένλ θαη κε δεζκεπηηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα, κε απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζε ηηκνινγήζεηο έξγσλ, κειεηψλ, ππεξεζηψλ θαη κε γλψκνλα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο αμίαο θάζε παξαδνηένπ, θαηάθεξε λα ελεξγνπνηήζεη φια ηα έξγα ηνπ κε λνκηθέο δεζκεχζεηο ζην 100% θαη κε απνξξνθήζεηο ζην 65% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θιεηδψλνληαο ηελ αμηνπνίεζε θαη ηνπ ηειεπηαίνπ επξψ πνπ δηαηίζεηαη απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία. Ο ζηφρνο καο ήηαλ θαη παξακέλεη λα βξνχκε ηνλ ηξφπν λα αλαηξνθνδνηνχκε ηηο δξάζεηο θαη ηηο επηινγέο καο, μερλψληαο ηελ παξαδνζηαθή, ζηαηηθή αληηκεηψπηζε εηψλ θαη κε απηνλφεην ζηφρν ηνλ εμνξζνινγηζκέλν πξνυπνινγηζκφ ησλ έξγσλ. Δίλαη ζπλεπαγσγή φηη ρξεκαηνδνηνχκε ζηνρεπκέλα δξάζεηο κε πνιιαπιαζηαζηηθφ ραξαθηήξα, ζε ηνκείο πνπ παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε δπλαηή πξνζηηζέκελε αμία γηα ηε ρψξα θαη δεκηνπξγνχλ λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο κε αλαδσνγφλεζε ηεο Πεξηθέξεηαο. Γηα ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ε έκθαζε δίλεηαη ζε δηαπεξηθεξεηαθά έξγα πξνηεξαηφηεηαο θαη κέγηζηεο πεξηβαιινληηθήο 7

9 ζεκαζίαο. Ζ γεληθή καο θαηεχζπλζε είλαη ε πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ κέζα απφ ηελ αλάδεημε ηεο αλαπηπμηαθήο δηάζηαζεο. Δίλαη θξίζηκν γηα απηή ηε θάζε θαη κε ην δεδνκέλν ηεο κεηεμέιημεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο κέζα απφ ηηο λέεο δνκέο ηνπ Δ, φηη έρεη γίλεη ηαμηλφκεζε θαη δηάθξηζε έξγσλ. Τπάξρνπλ έξγα πνπ νινθιεξψλνληαη θαη είλαη εληφο ησλ δεζκεπηηθψλ ρξνλνδηαγξακκάησλ θαη έξγα πνπ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ηψξα, ηδηαηηέξσο ζηνπο ηξεηο ηνκείο, ζηνπο νπνίνπο πέθηεη θαη ην κεγάιν βάξνο. Πξψηνλ, ηα έξγα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ. Δίλαη δήηεκα δεκφζηαο πγείαο λα πξνρσξήζνπλ νη βηνινγηθνί θαζαξηζκνί, λα ηειεηψλνπκε κε ηηο ρσκαηεξέο, λα θχγνπλ απφ ηελ πφξηα ηνπ πνιίηε, απφ ην λεξφ πνπ πίλεη, απφ ηα κέξε πνπ παίδνπλ ηα παηδηά ηνπ, ηα ζθνππίδηα θαη νη πεγέο κφιπλζεο. Γεχηεξνλ, ηηο βηνθιηκαηηθέο αλαπιάζεηο, πνπ αιιάδνπλ ηελ εηθφλα ηνπ δνκεκέλνπ ρψξνπ κε πξνθαλείο ζπλέπεηεο, γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ζε φιε ηε ρψξα, ψζηε λα δηακνξθσζνχλ ππξήλεο πξνφδνπ, φπσο ραξαθηεξηζηηθά ιέσ, ζηελ Πεξηθέξεηα. Καη ηξίηνλ, ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Οινθιεξψλνληαο έξγα πνπ πξέπεη νπσζδήπνηε λα έρνπκε: Γηα ηε κείσζε ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ παξαγσγηθνχ καο κνληέινπ, ηελ αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ αλεθνδηαζκνχ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ην ηνλίδσ απηφ - γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ελεξγεηαθήο θηψρεηαο ε νπνία καζηίδεη θπξίσο ηα ρακειφηεξα εηζνδήκαηα. εκαληηθφ κέξνο ηεο ζπλνιηθήο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ζεκαληηθψλ δξάζεσλ παξεκβάζεσλ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Πξνσζνχκε ζεκαληηθέο επελδχζεηο, κε πξνηεξαηφηεηα ηνπο ηνκείο πνπ αλέθεξα, κε πξνυπνινγηζκφ πνπ ππεξβαίλεη ηα 620 εθαηνκκχξηα επξψ. Πέξα απφ ην ζχλνιν ησλ έξγσλ, γηα ηα νπνία θαη ζα ζαο ελεκεξψζεη αλαιπηηθά ν Πξντζηάκελνο ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ν θ. Μακαινχγθαο, αλαθέξσ θάπνηα έξγα, πνπ είλαη ελδεηθηηθά ηνπ πνιηηηθνχ αιιά θαη ηνπ επηρεηξεζηαθνχ καο ζθεπηηθνχ, πνπ 8

10 απνηππψλνπλ θαη ηελ πξαγκαηηθή βνχιεζε ηεο πνιηηείαο, γηα έξγα πνπ βνεζνχλ ηειηθά ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Α. Γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Πξψηνλ, κε ηελ πινπνίεζε πξνηχπσλ έξγσλ επηδεηθηηθψλ γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, φπσο ε παξέκβαζε ζε ρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηνπο Γήκνπο Ακπεινθήπσλ, Θεζζαινλίθεο, εξξψλ θαη ζην Διιελνβηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, κε ρξήζε ηερλνινγηψλ ΑΠΔ θαη βηνθιηκαηηθψλ αλαπιάζεσλ, πξνυπνινγηζκνχ 73 εθαηνκκπξίσλ επξψ. Γεχηεξνλ, κε ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δμνηθνλνκψ θαη νίθνλ», πξνυπνινγηζκνχ 90 εθαηνκκπξίσλ επξψ, επηηπγράλνληαο παξάιιεια αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη παξάηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Β. Γηα ζεκαληηθά κεγάια έξγα, φπσο ν θεληξηθφο απνρεηεπηηθφο αγσγφο θαη ε επέθηαζε ηνπ Γηπιηζηεξίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο γηα ηελ θάιπςε θαη ησλ κειινληηθψλ αλαγθψλ πδξνδφηεζεο ηεο πφιεο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 80 εθαηνκκπξίσλ επξψ. Γ. Γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη απνθαηάζηαζεο ξππαζκέλσλ πεξηνρψλ, κε πινπνίεζε έξγσλ 33 εθαηνκκπξίσλ επξψ, θάλνληαο ην επφκελν βήκα ζηελ νξηδφληηα δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ κε ηελ επηθείκελε έληαμε ηεο ΓΗΣ ησλ εξξψλ. Γ. Γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε πγξψλ απνβιήησλ θαη ζε έξγα χδξεπζεο, πξνυπνινγηζκνχ 560 εθαηνκκπξίσλ επξψ. Καη θπζηθά γηα ηνλ ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ, κε ηα πεξηθεξεηαθά πιαίζηα ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηηο κειέηεο ησλ κνξθνινγηθψλ θαλφλσλ δφκεζεο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κε νξηδφληηεο δξάζεηο ζε πεξηνρέο NATURΑ. Κπξίεο θαη θχξηνη, ζα επαλαιάβσ φηη είκαζηε ζε θνκβηθφ ζεκείν. Κάζε βήκα γηα κηα δηαξζξσηηθή αιιαγή θαιπηεξεχεη ηε ζέζε καο. Κάζε πξφβιεκα θαζεκεξηλφηεηαο πνπ ιχλνπκε, είλαη έλαο θφκπνο ιηγφηεξνο γηα λα απνδεζκεπηνχκε θαη έρνπκε αξθεηνχο. Γηα λα ηνπο ιχζνπκε, ρξεηάδεηαη ζηξαηεγηθή θαη κεγάιε πξνζήισζε. Να βξνχκε ηνλ ηξφπν, λα κάζνπκε λα θάλνπκε αθφκε θαη ην «ιίγν» λα απνδίδεη «πνιχ». Δηδηθά κάιηζηα φηαλ κηιάκε γηα κείδνλα πξνβιήκαηα, κε θεληξηθή ηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε, πνπ απφ ηε θχζε ηνπο απαηηνχλ ζπληνληζκφ θεληξηθνχ θξάηνπο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ε 9

11 εμίζσζε ιακβάλεη ππφςε ηεο αθελφο λα ππάξμνπλ νη ππνδνκέο γηα λα ιπζνχλ κε πην νξζνινγηθφ ηξφπν, αθεηέξνπ λα εμνηθνλνκνχληαη πφξνη γηα ηηο Πεξηθέξεηεο ψζηε λα εμππεξεηήζνπλ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπο. Με απηφ ην ζθεπηηθφ δηαρεηξηδφκαζηε ηα δεηήκαηα αξκνδηφηεηαο καο ζην ΤΠΔΚΑ. Δίρακε ηελ επθαηξία ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο λα βξεζνχκε ζηελ εζραηηά ηεο Διιάδνο, ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε, ζηε Φιψξηλα γηαηί ην φιν εγρείξεκα έρεη μεθηλήζεη θπξίσο απφ ηελ Βφξεηα Διιάδα γηα λα αθνχζνπκε δηα δψζεο, απφ πξψην ρέξη, έηζη απιά φπσο ην ιέσ, πνηεο είλαη νη αλάγθεο θαη πνηεο είλαη νη πξνηάζεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ψζηε λα θηλεζνχκε ηαρχηεξα θαη κε νπζηαζηηθή αλαθνξά ζηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα θαη ηα απνηειέζκαηα είλαη πξαγκαηηθά ππνινγίζηκα θαη γηα ην ιφγν απηφ βξηζθφκαζηε ζήκεξα εδψ. Γηα λα ζέζνπκε ην πιαίζην δεκηνπξγηθήο ζπλεξγαζίαο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο, ψζηε λα βξνχκε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν λα αμηνπνηήζνπκε ηηο ζεκαληηθέο επθαηξίεο ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ θαη λα νινθιεξψζνπκε αλαγθαία έξγα πεξηβάιινληνο γηα ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία, ζπκβάιινληαο θαη κε ην ΔΠΠΔΡΑΑ ζηε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, κέζα απφ ηελ απνδνηηθφηεξε αμηνπνίεζε θνηλνηηθψλ πφξσλ. Με εηδηθνχο ζηφρνπο ηελ ελίζρπζε ζπλαιιαγψλ κε ηα Βαιθάληα θαη ηελ Κεληξηθή Δπξψπε θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζηηο επξσπατθέο δηεξγαζίεο, πάληα κε δηαζθαιηζκέλε ηελ νξζνινγηθή θαη αεηθφξν αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ πξνζηαζία ηνπο. Κπξίεο θαη θχξηνη, πηζηεχνπκε ζηελ επηηπρία ηεο ζπλεξγαζίαο καο θαη ζηηο θνηλέο πξνζπάζεηεο ψζηε λα πεηχρνπκε ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα γηα φινπο. Θέισ θιείλνληαο λα πσ δπν ιφγηα απφ ζηήζνπο θαη εθηφο θεηκέλνπ. Να πσ φηη απηή ε πξσηνβνπιία πνπ έρνπκε αλαιάβεη ζην Τπνπξγείν πηζηεχνπκε φηη είλαη κία πξσηνβνπιία πνπ είλαη ζπγγλψκε γηα ηνλ φξν win-win, θεξδίδνπλ φινη. Ίζσο είλαη ε πξψηε θνξά πνπ έρεη ιεθζεί απφθαζε θαη πξσηνβνπιία απφ ην Τπνπξγείν, λα βγεη ην Τπνπξγείν κε φιε ηελ εγεζία έμσ απφ ηα φξηα ησλ Αζελψλ, έμσ απφ ηα θηίξηα ηνπ Τπνπξγείνπ. 10

12 Δίλαη εδψ, φπσο είλαη θαη ζε θάζε επίζθεςή καο ζε φιε ηελ Διιάδα, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Υσξνηαμίαο ηνπ Τπνπξγείνπ θ. Αιεμηάδεο. Δίλαη εδψ ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο Τδάησλ θ. Σξηάληεο. Δίλαη εδψ ν Δπηθεθαιήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ θαη βεβαίσο είκαη θαη εγψ σο εθπξφζσπνο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ. Λάβακε κία απφθαζε. πγγλψκε γηα ηνλ πξνζσπηθφ ηφλν. Αλαιάβακε κία πξσηνβνπιία. Πίζηεπα θαη πηζηεχσ φηη αλ ζέινπκε πξαγκαηηθά ζε κία ηφζν ζεκαληηθή ζηξνθή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο, ζε έλα θιείζηκν κηαο επνρήο ρξφλσλ, ζε κία κεηάβαζε ζε κία άιιε πξαγκαηηθά πνιχ πην δχζθνιε θαη κε πνιχ κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο θνηλσλία, νηθνλνκία, έλα κέιινλ ην νπνίν ε πην κεγάιε ηνπ ζηαζεξά ίζσο είλαη ε αβεβαηφηεηα θαη ε ξεπζηφηεηα, πηζηεχσ φηη ήηαλ κία αλαπφδξαζηε αλάγθε. Οθείιακε λα ην θάλνπκε σο κία ζχγρξνλε πνιηηεία, λα ην πάκε αιιηψο, λα βγεη ην Τπνπξγείν έμσ, λα πάεη ν Τπνπξγφο θαη νη επηθεθαιήο θαη λα αθνχζνπκε απφ πξψην ρέξη ηηο αλάγθεο πνπ έρεη ε θάζε Πεξηθέξεηα, ε θάζε ηνπηθή θνηλσλία ζε ζρέζε κε ηηο ππνδνκέο. Απηφ πνπ πνιιέο θνξέο ζεσξεηηθά ιέκε «λα ζπλδηακνξθψζνπκε καδί ην κέιινλ», εκείο ζέινπκε λα ην θάλνπκε πξάμε. Γη' απηφ θαη βγήθακε θαη πξνζπαζνχκε θαη ζα είκαη εδψ θαη ζήκεξα, φπσο θαη ζηε Φιψξηλα, φπσο θαη ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε, λα είκαη έλα φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα παξψλ γηα λα αθνχζσ θαη εγψ ν ίδηνο, φπσο βεβαίσο ζε φιε ηε δηαδηθαζία ζα είλαη θαη νη Γξακκαηείο ηνπ Τπνπξγείνπ παξφληεο, γηα λα αθνχζνπλ απφ πξψην ρέξη ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα γίλνπλ απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, γηαηί νη θνξείο νη ηνπηθνί νπζηαζηηθά εθπξνζσπνχλ ηηο θνηλσλίεο. Άξα είλαη έλα κεγάιν ζηνίρεκα, κηα κεγάιε πξφθιεζε. Απηή ε επφκελε εκέξα, φζν γίλεηαη πην δπλαηφλ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ, πνπ ζεκαίλεη έξγα ππνδνκήο, πνπ ζεκαίλεη πνηφηεηα δσήο ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα θαη φρη κφλν, λα γίλεη πξάμε. Δίλαη βαζχ καο πηζηεχσ φηη απηή εδψ ε δηαδηθαζία, πνπ αθήλνπκε ζηελ άθξε ελδερνκέλσο δηαζιαζηηθνχο θαλφλεο θαη αγσγνχο θαη 11

13 πάκε θαηεπζείαλ, έρνπκε επηιέμεη ηελ επζεία νδφ εκείο, πξφζσπν κε πξφζσπν κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, γηα λα κπνξέζνπκε λα πάξνπκε φζν πην δπλαηά θαη λα αθνχζνπκε φζν γίλεηαη πην θαζαξά ηα κελχκαηα, ηηο αγσλίεο θαη ηα θειεχζκαηα ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ γηα ηε ζπλδηακφξθσζε ηνπ κέιινληφο καο. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ηελ πξνζνρή ζαο. Καιή ζπλέρεηα. ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε ηνλ Τπνπξγφ πνπ έδσζε ην ζηίγκα ηεο παξνχζαο θαη ηεο επφκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. Να πξνζθαιέζσ ζην βήκα ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Υσξνηαμίαο θαη Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο θ. Αιεμηάδε.. ΑΛΔΞΗΑΓΖ: Κχξηε Τπνπξγέ, θπξίεο θαη θχξηνη, ζα ήζεια θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ λα ζαο θαισζνξίζσ ζηε ζεκεξηλή εκεξίδα γηα ηα έξγα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε » ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. ηαλ κηιάκε γηα πεξηβάιινλ θαη αλάπηπμε ζα πξέπεη θαη αξρήλ λα μεθαζαξίζνπκε αλ κηιάκε γηα δχν αληαγσληζηηθνχο ή ζπκπιεξσκαηηθνχο φξνπο. Απνηειεί ε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία θαη θπξίσο ε εθαξκνγή ηεο, αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ή κήπσο ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηε δηακφξθσζε φξσλ αεηθνξίαο, επνκέλσο καθξνπξφζεζκα κείσζεο ηνπ θφζηνπο, αιιά θπξίσο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ; Ζ Δπξσπατθή Έλσζε, θπξίεο θαη θχξηνη, έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο άικαηα ζηελ πξνάζπηζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ κε κία παγθφζκηα, πξσηνπνξηαθή λνκνζεζία. Πξνηάζζεη ηελ αλάγθε γηα απμεκέλε πεξηβαιινληηθή κέξηκλα κε ηελ αλάδεημε ηνπ πεξηβάιινληνο σο πξνλνκηαθνχ πεδίνπ επελδχζεσλ θαηλνηνκίαο θαη ηερλνινγηθήο αιιαγήο, εθηηκψληαο ηφζν ηε κεζνπξφζεζκε αμία ηεο επέλδπζεο φζν θαη ηε ζεκαζία ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ ηεο. Ζ ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020», κεηνπζηψλνληαο ηελ πνιηηηθή ηεο ζπλνρήο, απεηθνλίδεη κηα έμππλε, δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε θαη αλαδεηθλχεη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε δηεχξπλζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ηεο νηθνζπζηεκηθνχ θαη ηερλνινγηθνχ πιενλεθηήκαηνο έλαληη άιισλ ρσξψλ, ηνλίδνληαο παξάιιεια ηελ αλάγθε 12

14 δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ κε ζηφρν ηε βηψζηκε αλάπηπμε, γεγνλφο πνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην ΤΠΔΚΑ. Σελ ίδηα ζηηγκή ζηε ρψξα καο ε πξφθιεζε είλαη πνιχ κεγαιχηεξε. ε θαηξνχο αθξαίαο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη χθεζεο ε νπνηαδήπνηε αχμεζε ηνπ θφζηνπο επελδχζεσλ θαη ε δεκηνπξγία ππνδνκψλ δεκηνπξγεί αληηδξάζεηο. Δίλαη γεγνλφο φηη απαηηείηαη εμνξζνινγηζκφο ηνπ πιαηζίνπ, αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα ρακειψζνπκε ηηο απαηηήζεηο καο θαη ηα θνηλσληθά standards. Αληίζεηα, νθείινπκε λα αθνινπζήζνπκε ηε ζηξαηεγηθή πνπ ελζαξξχλεη ζηνρεπκέλεο παξαγσγηθέο επελδχζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε. ε απηή ηελ πξνζπάζεηα απνηειεί αδήξηηε αλάγθε, αιιά θαη πξφθιεζε, ε φζν ην δπλαηφλ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ησλ επξσπατθψλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ, κε ζηνρεπκέλεο δξάζεηο, κε πνιιαπιαζηαζηηθφ ραξαθηήξα ζε ηνκείο πνπ παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε δπλαηή πξνζηηζέκελε αμία γηα ηε ρψξα θαη δεκηνπξγνχλ λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο. Σν ΤΠΔΚΑ κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε», ην γλσζηφ ΔΠΠΔΡΑΑ, ρξεκαηνδνηεί αλάινγεο δξάζεηο κε θαζαξά αλαπηπμηαθή ζηξνθή, μερλψληαο ηελ παξαδνζηαθή ζηαηηθή αληηκεηψπηζε εηψλ, πξνζδίδνληαο πξνζηηζέκελε αμία ζε απηέο, εληζρχνληαο ηηο επελδχζεηο, παξέρνληαο ξεπζηφηεηα απεπζείαο ζηελ αγνξά θαη αλαηάζζνληαο παξάιιεια ηνλ παξαγσγηθφ θαη θνηλσληθφ ηζηφ. ιεο νη δαπάλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο μνδεχνληαη ζε ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο: ζηηο βαζηθέο αλάγθεο ηεο ρψξαο, ζε ζπκκφξθσζε ζηηο Κνηλνηηθέο Οδεγίεο, ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ζηελ ελεξγεηαθή επάξθεηα ηεο ρψξαο θαη ζε θαηλνηφκεο δξάζεηο πνπ έρνπλ πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε, δεκηνπξγψληαο ηαπηφρξνλα λέα θνπιηνχξα ζηνλ ππνςήθην επελδπηή. Μ' απηφλ ηνλ ηξφπν απνθεχγεηαη ν θαηαθεξκαηηζκφο ησλ δαπαλψλ. Σν ΔΠΠΔΡΑΑ, κε ηε ζεκεξηλή εκεξίδα, δίλεη ην ζηίγκα ηεο ζπκβνιήο ηνπ ζηνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο ηνπ Τπνπξγείνπ, 13

15 παξνπζηάδνληαο αθελφο κελ ηε ζεηηθή πνξεία ηνπ έσο ζήκεξα θαη ηελ πξφνδν πνπ έρεη ζεκεηψζεη ζηελ πινπνίεζε ζεκαληηθψλ έξγσλ θαη παξεκβάζεσλ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, αθεηέξνπ δε ηελ αλάδεημε ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ ελφο λένπ πξνηχπνπ αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ελφο πξνηχπνπ πνπ ππεξεηεί ηνλ άλζξσπν θαη ηηο πξαγκαηηθέο ηνπ αλάγθεο. εκαληηθφ κέξνο ηεο ζπλνιηθήο ελεξγνπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο αθνξά ζηελ πινπνίεζε ζεκαληηθψλ δξάζεσλ παξεκβάζεσλ ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, απνδεηθλχνληαο κε ζηνηρεία φηη ην ΔΠΠΔΡΑΑ θαη ζηε Βφξεηα Διιάδα ππεξεηεί κηα ηζρπξή πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή πνπ πξνζηαηεχεη ην πεξηβάιινλ θαη ην αμηνπνηεί σο αλαπηπμηαθφ απφζεκα. Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα είλαη έλα Πξφγξακκα πνιπζρηδέο θαη ζχλζεην ζηε δηαρείξηζή ηνπ, πεξηιακβάλνληαο δξάζεηο ζε φιεο ηηο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο, απφ ηε δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, ζηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ ππνγείσλ θαη επηθαλεηαθψλ πδάησλ, ζηε δηαρείξηζε ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ, ζηηο πξάζηλεο ππνδνκέο κε θαηαζθεπή έξγσλ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ, κέρξη ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο ηδησηψλ θαηαλαισηψλ ζε ζέκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Σν ζηειερηαθφ δπλακηθφ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ δηαζέηεη κεγάιε ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο αληίζηνηρσλ πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ επί ζεηξά εηψλ, θαζψο θαη ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο θαη ζπληνληζκνχ δξάζεσλ, ζπκκφξθσζε ηεο ρψξαο ζε Κνηλνηηθέο Οδεγίεο κε δεζκεπηηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη εηδηθνχο φξνπο εθαξκνγήο. Σν ζπγθεθξηκέλν ζηειερηαθφ δπλακηθφ, αμηνπνηψληαο ηελ εκπεηξία ηνπ, νινθιήξσζε ζεηηθά θαη ρσξίο απψιεηα θνηλνηηθψλ πφξσλ ην θιείζηκν ηνπ Γ ΚΠ. Δπίζεο απέδεημε φηη κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζε πνιχ δπζθνιφηεξεο ζπλζήθεο αθνχ θαηαθέξλεη λα δηαρεηξίδεηαη επηηπρψο ζε ζπλέρεηα ηνπ Γ ΚΠ θαη ην ΔΠΑ πνπ είλαη πην ζχλζεην θαη βεβαίσο ηεηξαπιαζίνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ζ ζπκβαζηνπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 100% θαη νη δαπάλεο ζε πνζνζηφ 64%, φηαλ ηα πνζνζηά απηά ηέινο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2012 ήηαλ 41% θαη 26% αληίζηνηρα. 14

16 Δπηζεκαίλσ φηη δεδνκέλεο ηεο κεγάιεο αχμεζεο ησλ δαπαλψλ θαη ησλ ζπκβαζηνπνηήζεσλ κέζα ζε ελάκηζε ρξφλν θαη δεδνκέλνπ φηη αθελφο κελ ην Πξφγξακκα έρεη ελεξγνπνηεζεί νπζηαζηηθά απφ ην 2011, ήηνη ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα, αθεηέξνπ δε φηη ε κεγάιε απνξξφθεζε πξνθχπηεη πξνο ην ηέινο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, δειαδή ην 2015, δελ ππάξρεη επηζθάιεηα απψιεηαο νχηε ελφο επξψ απφ ηνπο θνηλνηηθνχο πφξνπο. Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θ. Μακαινχγθαο ζηελ νκηιία ηνπ ζα θάλεη κία αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ έξγσλ πνπ πινπνηνχληαη ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ζε φ,ηη αθνξά ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία. ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Υσξνηαμίαο θαη Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο ζηφρνο καο θαη ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν είλαη κεηαμχ ησλ άιισλ ε αλαδσνγφλεζε θαη ε πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε πεξηνρψλ κέζα ζηα αζηηθά θέληξα πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπκε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ. Ζ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ απηνχ ζα κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ πνπ ζα πξνάγνπλ, πξψηνλ, ηελ πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο κέζσ ηεο επηζθεπήο απνθαηάζηαζεο φςεσλ θαη δηαηεξεηέσλ θηηζκάησλ θαη κλεκείσλ. Σελ αλάπιαζε ηζηνξηθψλ θέληξσλ θαη ηκεκάησλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ. Σελ επαλέληαμε απνθιεηζκέλσλ θαη ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ κεγάισλ πφιεσλ, ζηελ Αζήλα, ζηε Θεζζαινλίθε, ζηελ Πάηξα, ζηνλ επξχηεξν αζηηθφ θνηλσληθφ ηζηφ ηεο πφιεο κε επθπείο παξεκβάζεηο βηνθιηκαηηθήο αλάπιαζεο. Σε δεκηνπξγία ειεχζεξσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζε ππθλνδνκεκέλεο πεξηνρέο ηνπ θέληξνπ ησλ κεγάισλ πφιεσλ κε εθκεηάιιεπζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ θαη εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 4178 πεξί απζαηξέησλ ηνπ Τπνπξγείνπ. Σελ αλαβάζκηζε ηνπ θεληξηθνχ αζηηθνχ ηζηνχ ησλ πφιεσλ πνπ είλαη δνκεκέλεο κεηαμχ ηνπ πξάζηλνπ θαη ηνπ πδάηηλνπ ζηνηρείνπ. ηε Θεζζαινλίθε, έηρ νπ κε ην Θεξκατθφ, ζην Βφιν, Πήιην κε Παγαζεηηθφ θιπ. Σελ απφδνζε κεγάισλ πξναζηηαθψλ πάξθσλ δαζψλ ζηνπο πνιίηεο κε ηε δεκηνπξγία πεξηπαηεηηθψλ δηαδξνκψλ. 15

17 Σηο νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο κε βηνθιηκαηηθφ ζρεδηαζκφ παξαιηαθψλ κεηψπσλ κεγάισλ πφιεσλ. Σελ αλαβάζκηζε θεληξηθψλ αμφλσλ ζε κεγάιεο πφιεηο κε ρξήζεηο πξάζηλσλ ππνδνκψλ θαη δεκηνπξγία δσλψλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Κπξίεο θαη θχξηνη, ε ζηξαηεγηθή ηνπ ΤΠΔΚΑ, φπσο είπε θαη ν Τπνπξγφο, δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγεί ε παγθφζκηα θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ κε βηψζηκν θαη αζθαιή ηξφπν. ηνρεχεη επηπιένλ ζηελ πηνζέηεζε ελφο λένπ αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ, θχξηα ζπληζηψζα ηνπ νπνίνπ είλαη ε δηεξεχλεζε θαη ε ελίζρπζε αλαπηπμηαθψλ θαη επελδπηηθψλ επθαηξηψλ. Με ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή φισλ ζαο ζηε ζεκεξηλή εκεξίδα αλακέλνπκε ηηο πξνηάζεηο θαη ηα ζρφιηά ζαο γηα λα ζρεδηάζνπκε φινη καδί ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν αο επραξηζηψ πνιχ. ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα γηα ηελ εηθφλα πνπ έδσζε θαη γηα ην ΔΠΠΔΡΑΑ γηα ηελ παξνχζα θαη επφκελε πξνγξακκαηηθή νξηδφληηα θαη ζα πξνζθαιέζσ ζην βήκα ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα Τδάησλ θ. Σξηάληε. Κ. ΣΡΗΑΝΣΖ: Καιεκέξα θαη απφ εκέλα. ε ζπλέρεηα φζσλ είπε ν Τπνπξγφο θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ζέισ λα ζηαζψ ζε έλα ζεκείν θαη κφλν. Ζ επηηπρία ελφο ρξεκαηνδνηηθνχ εξγαιείνπ εμαξηάηαη απφ κηα ζεηξά παξακέηξσλ, αιιά ζηελ νπζία θπξίαξρα απφ κία. Απηή είλαη ε χπαξμε ζρεδίνπ θαη ε χπαξμε ζρεδίνπ απαηηεί ηελ χπαξμε εζληθήο πνιηηηθήο, ηελ χπαξμε εζληθήο θαηεχζπλζεο. Τπάξρνπλ ηδίσο ζηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ αξθεηέο πεξηπηψζεηο πνπ καο ππελζπκίδνπλ πνχ κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε κε έρνληαο ζρέδην θαη ε πεξίπησζε ηεο Κνξψλεηαο είλαη κία ηέηνηα. ηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ κε ηελ νινθιήξσζε ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο ιεθαλψλ απνξξνήο, ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο γηα ηηο πεξηνρέο πςεινχ θηλδχλνπ πιεκκχξαο, ην Δζληθφ Μεηξψν Τδξνγεσηξήζεσλ, ηηο παξεκβάζεηο γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ λεξνχ θαη ηεο ιπκαηνιάζπεο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο γηα ηε Θαιάζζηα ηξαηεγηθή, ζηελ νπζία ζηνρεχνπκε ζε απηφ, ζηε δηακφξθσζε κηαο 16

18 εζληθήο θιίκαθαο πνιηηηθή γηα ηα χδαηα θαη ην βαζηθφ δεηνχκελν ζηελ νπζία γηα ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν είλαη ε εθαξκνγή, είλαη ε πινπνίεζε απηήο ηεο εζληθήο πνιηηηθήο. Δπραξηζηψ πνιχ. ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα. Μπνξεί λα αλέβεη ζην βήκα, ζα πξνζθαινχζα ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε θ. Σζακαζιή. Γ. ΣΑΜΑΛΖ: Κχξηε Τπνπξγέ, θπξίεο θαη θχξηνη, θχξηνη Γήκαξρνη, θχξηε Αληηδήκαξρε. Γελ μέξσ θάπνηνο άιινο αλ κνπ δηαθεχγεη, ν Πξφεδξνο ηεο Γηαρείξηζεο Γέιηα Αμηνχ, ε θα Πνξθπξηάδνπ, ν θ. Σνπιίθαο, νη ζπλάδειθνη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε. Ζ ζεκεξηλή εκεξίδα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηφζν γηα ηελ αλάδεημε ησλ έξγσλ πνπ πινπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο φζν θαη γηα ηελ ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ησλ αλαγθψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο γηα ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ησλ επφκελσλ εηψλ. Καη φηαλ ιέκε «ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ» κηιάκε ζηελ νπζία γηα παξεκβάζεηο πνπ ζα ζέζνπλ λένπο φξνπο ζηε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, επηηπγράλνληαο ηα πξνζδφθηκα απνηειέζκαηα. ηελ πεξηνρή Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζπλδηακνξθψλνπκε ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Σν χκθσλν Δηαηξηθήο ρέζεο , ην λέν ΔΠΑ, είλαη ην ζεκαληηθφηεξν αλαπηπμηαθφ εξγαιείν πνπ έρνπκε ζηα ρέξηα καο. Δίλαη ν νδηθφο ράξηεο γηα ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία ηεο επφκελεο δεθαεηίαο. Ζ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο απνθαζίδεη λα ζπγθξνηήζεη κηα βαζηθή θαηεπζπληήξηα γξακκή πνιηηηθήο πνπ ζα ελνπνηεί θαη ζα λνεκαηνδνηεί φιεο ηηο παξεκβάζεηο ηεο ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Ζ βαζηθή θαηεχζπλζε είλαη ε επηδίσμε κηαο δηεζλνχο αληαγσληζηηθήο Πεξηθέξεηαο ζηεξηγκέλε ζε δξαζηεξηφηεηεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο κε έκθαζε ζηελ εμσζηξέθεηα, ηε ζχγρξνλε επηρεηξεκαηηθφηεηα ηεο γλψζεο θαη ηελ θαηλνηνκία θαη ελζσκάησζε ησλ αξρψλ ηεο αεηθφξνπ δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ. Ζ ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ είλαη απνηέιεζκα ηεο ζεκαληηθφηεηαο θάζε ζεκαηηθνχ ζηφρνπ ζηελ εμππεξέηεζε ηεο ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο, θαζψο θαη ησλ νξίσλ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ζηελ άζθεζε επηκέξνπο πνιηηηθψλ. 17

19 Απηφ πνπ πξέπεη λα ζρεδηάζνπκε θαη λα ζηνρεχζνπκε ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν πνιιαπιαζηαζηηθά πξέπεη λα είλαη πην ζθηρηφ, πην δεκέλν ζηε ζηφρεπζε πξνθεηκέλνπ λα έρεη κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα. Αλ δελ πεηχρεη απηφ ην ζηφρν θαη ηα έξγα λα πινπνηεζνχλ, δελ ζα θάλνπκε ην άικα πνπ πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα βγνχκε απφ ηελ θξίζε. Ήξζε ε ζηηγκή πνπ ην ζχλνιν ηεο Απηνδηνίθεζεο πξέπεη λα πάξεη αξκνδηφηεηεο θαη λα αλαιάβεη ηελ επζχλε λα δηαρεηξηζηεί έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο αλάπηπμεο θαη πξέπεη εδψ εθηφο θεηκέλνπ λα πσ κεξηθά ζέκαηα πνπ έρνπκε εκείο ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζεσξψ φηη είλαη πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο, φπσο ε ιπκαηνιάζπε κε ηελ νπνία αζρνινχκαζηε εδψ θαη πνιιά ρξφληα θαη ε νπνία θάπνηα ζηηγκή πξέπεη λα βξεη θαη ηε ιχζε ηεο, πξέπεη λα βξεη θαη ηελ εθαξκνγή ηεο. Πξνηάζεηο ππάξρνπλ πάξα πνιιέο, δπλαηφηεηεο κέζα απφ ην πξφγξακκα ππάξρνπλ πάξα πνιιέο θαη πηζηεχσ φηη πνιχ ζχληνκα ζα αξρίζεη λα εθαξκφδεηαη κία πξαγκαηηθά ιχζε ε νπνία θαη αεηθφξνο λα είλαη θαη λα δεκηνπξγεί θαη αλάπηπμε κε ηελ αμηνπνίεζή ηεο. Θα ζαο πσ, άκα ζέιεηε λα μέξεηε, φγθνη νιφθιεξνη, ηφλνη νιφθιεξνη ππάξρνπλ απνζεθεπκέλνη νη νπνίνη είλαη αλαμηνπνίεηνη απηφ ελλνψ ζηελ πεξηνρή δπηηθά ηεο Θεζζαινλίθεο. Δπίζεο πξέπεη λα πνχκε θαη γηα ηνπο πδάηηλνπο πφξνπο ζηελ πεξηνρή ηεο Κνξψλεηαο φπσο αλαθέξζεθαλ πξηλ. Θα πξέπεη επηηέινπο, γηαηί αθνχζηεθε πάιη φηη δελ ππάξρεη ζρέδην θηι. Μπνξεί λα κελ είλαη θαιφ ην ζρέδην, αιιά είλαη εγθεθξηκέλν θαη πξέπεη λα πινπνηεζεί γηα λα έρνπκε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Κη αλ αθφκα φκσο δελ ζεσξείηε ζήκεξα φηη είλαη ζσζηφ ην πξφγξακκα, λα αιιάμεη ην ζπληνκφηεξν θαη λα βξεη έλα λέν ζρέδην ηελ εθαξκνγή ηνπ, γηα λα ιπζεί θη απηφ ην πξφβιεκα επηηέινπο, γηαηί δελ θηάλεη κφλν λα ην ιέκε. Αθνχ μέξνπκε θαη ηηο ιχζεηο, πξέπεη λα ηηο εθαξκφζνπκε. Δπραξηζηψ. ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Θα πξνζπαζήζσ λα κελ ζαο θνπξάζσ. Ξεθίλεζα κε 47 δηαθάλεηεο. Διπίδσ λα ηηο ζπληνκεχζσ, λα κελ είλαη 47, λα είλαη νη κηζέο. Θα θάλσ κηα αλαθνξά ζηελ αξρή πξηλ μεθηλήζσ. Να πσ φηη ε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη γηα ζαο θαη γηα καο είλαη ε πην ζεκαληηθή. 18

20 Δίλαη ε ζηηγκή απηή ζηελ νπνία απνηηκνχκε ηη έρνπκε θάλεη, ζρεδηάδνπκε γηα ην ηη ζα θάλνπκε ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θαη βέβαηα ην ζρεδηάδνπκε ζε κηα θαηάζηαζε ε νπνία αιιάδεη πιήξσο ηηο δνκέο ηηο ππάξρνπζεο. Σα πξνγξάκκαηα απφ πιεπξάο Γηαρεηξηζηηθήο ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ζα έρνπλ άιιεο δνκέο. Σν Πξφγξακκα «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» παξακέλεη ζαλ «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» φκσο ζα θηλεζεί θαη ζα έρεη έλα δξφκν παξάιιειν καδί κε ην Πξφγξακκα Μεηαθνξψλ - Τπνδνκψλ. Γελ γλσξίδνπκε αθφκε πνηεο ζα είλαη νη δηαδηθαζίεο, πψο ζα είλαη νη δνκέο, πψο ζα δηαρεηξίδεηαη. Αθφκε απηά είλαη ζηε ζπδήηεζε. Γελ έρνπκε θαηαιήμεη νξηζηηθά ζην πψο ζα δηαρεηξηζηεί φιε ε θαηάζηαζε. Σν ζίγνπξν είλαη φηη εκείο ζε θάζε πεξίπησζε ζαλ Τπνπξγείν θαη ζαλ ΔΠΠΔΡΑΑ ζρεδηάδνπκε ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ζεσξψληαο ην ΔΠΠΔΡΑΑ απηφλνκν θαη ζεσξψληαο ην ΔΠΠΔΡΑΑ ζαλ ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ φζνλ αθνξά ην ζρεδηαζκφ ηνπ θαη ηελ πξννπηηθή ηνπ. Θα θάλσ κφλν δχν παξεκβάζεηο γη' απηά ηα νπνία είπε ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο φζνλ αθνξά ηε ιάζπε. ην Τπνπξγείν θαη γηα ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία θαη γηα ηηο άιιεο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο ππάξρεη κία αλνηρηή πξφζθιεζε γηα ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ηεο ιάζπεο, ε νπνία πξφζθιεζε απηή είλαη απηή ηε ζηηγκή ζε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο γηαηί ππάξρεη έλα ζέκα λα ιχζνπκε, ην νπνίν ζρεδφλ ην έρνπκε ιχζεη, αλ είλαη θξαηηθή ή φρη ελίζρπζε θαη πηζηεχνπκε φηη κέζα ζην Φεβξνπάξην ζα έρνπκε νινθιεξψζεη θαη ηηο αμηνινγήζεηο ψζηε ζα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ηα πξψηα έξγα ζην ΔΠΠΔΡΑΑ γηα λα πινπνηεζνχλ εληφο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. ζνλ αθνξά γηα ηελ Κνξψλεηα. Γηα ηελ Κνξψλεηα ην κφλν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη φηη εγψ είκαη απφ ηνπο πξψηνπο πνπ μεθίλεζε ζην ΔΠΠΔΡΑΑ ην 2001 θαη ηε ζπκάκαη ηελ Κνξψλεηα πνιχ πην πξηλ θαη κάιηζηα ηελ πεξίνδν πνπ ήκνπλ εγψ ζην ΔΠΠΔΡΑΑ ζπκάκαη φηη ππήξρε αθφκε ε ζχκβαζε γηα ηα ελδηαηηήκαηα. Ζ ζχκβαζε αθφκε απηή είλαη αλελεξγή. Γελ μέξσ ηη έθηαημε. Κάπνηε ε Κνξψλεηα είρε λεξφ. Μεηά πέξαζαλ ρξφληα, δελ έγηλε ηίπνηα, δελ είρε λεξφ. Κάηη πξέπεη λα θάλνπκε ζ' 19

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Αναηολικής Μακεδονίας - Θράκης. Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ης ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 20 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ CHARLINA VICHEVA

ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ CHARLINA VICHEVA ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ OIKΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ CHARLINA VICHEVA ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΤΣΔΡΑ 16 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΣΔΣΑΡΣΗ 11 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΤΝΣΟΝΙΣΗ: Δπραξηζηνχκε πνπ ήξζαηε. ήκεξα ζέινπκε λα κηιήζνπκε γηα έλα πξφγξακκα, γηα ην νπνίν ήδε ππήξμε πξνδεκνζίεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011 Θέκα: ςνένηεςξη ηηρ Τποςπγού Επγαζίαρ και Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ, Λούκαρ Σ. Καηζέλη, ζηο παδιοθωνικό ζηαθμό

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Κνπηειίδαο- Πξόεδξνο ηεο ΝΔ ηνπ ΣΔΔ Ν. Σξηθάισλ

Αρ. Κνπηειίδαο- Πξόεδξνο ηεο ΝΔ ηνπ ΣΔΔ Ν. Σξηθάισλ 1 Αρ. Κνπηειίδαο- Πξόεδξνο ηεο ΝΔ ηνπ ΣΔΔ Ν. Σξηθάισλ Σν ΣΔΔ Σκήκα Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Θεζζαιίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Σξηθάισλ θαη ηελ Σνπηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ηνπ Ννκνχ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έτοσν θέση οι σσνεταιριστικές επιτειρήσεις στη νέα ΚΑΠ;

Έτοσν θέση οι σσνεταιριστικές επιτειρήσεις στη νέα ΚΑΠ; Έτοσν θέση οι σσνεταιριστικές επιτειρήσεις στη νέα ΚΑΠ; Λάξηζα, 8 Μαξηίνπ 2013 Βαζίιεο Μπέιιεο Γεληθφο Γηεπζπληήο Αλαπηπμηαθήο Καξδίηζαο (ΑΝ.ΚΑ ΑΔ) Γεληθφο Γξακκαηέαο Δλεξγεηαθήο Σπλεηαηξηζηηθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ENRICO LETTA FORMER PRIME MINISTER OF ITALY TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΣΔΣΑΡΣΗ 9 ΙΟΤΛΙΟΤ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α.- Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΑΘΗΝΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιθεπειακό Πλαίζιο Χωποηαξικού Σχεδιαζμού Κενηπικήρ Μακεδονίαρ

Πεπιθεπειακό Πλαίζιο Χωποηαξικού Σχεδιαζμού Κενηπικήρ Μακεδονίαρ Πεπιθεπειακό Πλαίζιο Χωποηαξικού Σχεδιαζμού Κενηπικήρ Μακεδονίαρ Θεκαηνινγία ΑΝΑΛΤΖ 1. ηφρνη 2. Θέζε θαη ξφινο ηεο Πεξηθ. ΚΜ 3. Αλαπηπμηαθή θπζηνγλσκία ΚΜ 4. Υσξηθή νξγάλσζε ππνδνκψλ Μεηαθνξέο Δλέξγεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΑΘΖΝΑ, 2 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α. - Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα