ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Αρικ. πρωτ: 13413/ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σαχ. Δ/νςθ: Λ. υγγροφ 150 Προσ: Κάκε ενδιαφερόμενο Σαχ. Κϊδικασ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ TELEFAX: Πλθροφορίεσ: Διον. Βλάχοσ Σθλζφωνο: Θζμα: «Ερωτιςεισ και απαντιςεισ ςχετικά με τθν κατάρτιςθ και τθν πιςτοποίθςθ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ των γεωργικϊν φαρμάκων» Με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ κάκε ενδιαφερομζνου παρατίκενται απαντιςεισ ςε ςυχνά ερωτιματα που τίκενται ςτθν υπθρεςία μασ ςχετικά με τθν κατάρτιςθ και τθν πιςτοποίθςθ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ των γεωργικϊν φαρμάκων. υνθμμζνα: 1. Ερωτιςεισ Απαντιςεισ για τα προγράμματα κατάρτιςθσ ςτθν ορκολογικι χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων 2. Ερωτιςεισ Απαντιςεισ για τθν πιςτοποίθςθ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ των γεωργικϊν φαρμάκων Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. ΖΩΓΡΑΦΟ Σελίδα 1

2 2014 Ερωτήςεισ Απαντήςεισ για τα προγράμματα κατάρτιςησ και την πιςτοποίηςη γνώςεων ορθολογικήσ χρήςησ γεωργικών φαρμάκων Δ/νςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων 1/12/2014 Σελίδα 2

3 ΕΡΩΣΗΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΗ ΣΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ειςαγωγι Με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ των ενδιαφερομζνων για τα προγράμματα κατάρτιςθσ ςτθν ορκολογικι χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων, παρατίκενται απαντιςεισ ςε ςυχνζσ ερωτιςεισ. Ερωτιςεισ - Απαντιςεισ 1. Ποια είναι θ νομικι βάςθ ςχετικά με τθν πιςτοποίθςθ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων; φμφωνα με το άρκρο 19, παράγραφοσ 1 του ν.4036/2012 (Αϋ8), προβλζπεται ότι θ ΕΑ μεριμνά ϊςτε όλοι οι επαγγελματίεσ χριςτεσ, διανομείσ και ςφμβουλοι να ζχουν πρόςβαςθ ςτθ δζουςα κατάρτιςθ θ οποία παρζχεται από φορείσ που ορίηονται με απόφαςθ του Τπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Η κατάρτιςθ αυτι ςυνίςταται ςε αρχικι και ςυμπλθρωματικι κατάρτιςθ για τθν απόκτθςθ και τθν επικαιροποίθςθ των γνϊςεων, ανάλογα με τθν περίπτωςθ. Η κατάρτιςθ ςχεδιάηεται κατά τρόπο που να εξαςφαλίηει ότι οι ανωτζρω χριςτεσ, διανομείσ και ςφμβουλοι αποκτοφν επαρκείσ γνϊςεισ, λαμβανομζνων υπόψθ των διαφορετικϊν ρόλων και ευκυνϊν τουσ. Σα κζματα που αφοροφν τθν κατάρτιςθ περιγράφονται ςτο Παράρτθμα Βϋ. το Παράρτθμα Βϋ του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Αϋ8) αναφζρεται το περιεχόμενο τθσ κατάρτιςθσ, το οποίο αποτελεί τθν εναρμόνιςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία του αντίςτοιχου παραρτιματοσ τθσ οδθγίασ 2009/128/ΕΚ. Με τθ με αρικ. πρωτ. 8197/90920/ (ΦΕΚ Βϋ1883) κοινι Απόφαςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, του Τπουργοφ Τγείασ και του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, κεςπίςτθκε το Εκνικό χζδιο Δράςθσ, με ςτόχο τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΚ και τθν προςταςία του ανκρϊπου και του περιβάλλοντοσ. τα άρκρα 3 ζωσ 8 τθσ με αρικ. πρωτ. 8197/90920/ (ΦΕΚ Βϋ1883) Κ.Τ.Α., περιγράφεται το ςφςτθμα κατάρτιςθσ ςτθν ορκολογικι χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων και οι ςχετικζσ με αυτό διατάξεισ. 2. Πϊσ μπορεί ζνασ φορζασ να υποβάλει αναγγελία ζναρξθσ ωσ φορζασ κατάρτιςθσ ςτθν ορκολογικι χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων; Πρζπει να ςυμπλθρϊςει το ζντυπο αναγγελίασ ζναρξθσ που είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων: 2/crop-production/fytoprostasiamenu/elenxoifitoprostateytikonmenu/525-ethniko-sxe-drashs/1590- sxedio-drashs-gevrgikon-farmakon ι αφοφ μπείτε ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων ακολουκείςτε τθ διαδρομι: 1) Αγρότθσ-Επιχειρθματίασ Σελίδα 3

4 2) Γεωργία 3) Φυτοπροςταςία 4) Ζλεγχοι,Διάκεςθ,Χριςθ Φυτοπροςτατευτικϊν Προϊόντων 5) Εκνικό χζδιο Δράςθσ 6) Εκνικό χζδιο Δράςθσ για τθν Ορκολογικι Χριςθ των Γεωργικϊν Φαρμάκων. 3. Πϊσ αποςτζλλεται θ αναγγελία ζναρξθσ; Με κάκε δυνατό τρόπο: Είτε με ςκανάριςμα των ςυμπλθρωμζνων αναγγελιϊν ζναρξθσ και αποςτολι τουσ ςτο Είτε με fax ςτο Είτε με αλλθλογραφία (κατά προτίμθςθ με ςυςτθμζνο ι courier) ςτθ Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ, Λ.υγγροφ 150, Καλλικζα 4. Μπορεί ζνασ φορζασ να κάνει αναγγελία ζναρξθσ και για πάροχοσ κατάρτιςθσ και για εξεταςτικό κζντρο? Ναι βεβαίωσ. 5. Από αυτόν το πίνακα ςτθν αναγγελία ζναρξθσ, ζνασ φορζασ πρζπει να επιλζξει κάποια από τα αντικείμενα? Μπορεί και αυτό είναι το αναμενόμενο να τα καλφψει όλα τα αντικείμενα αλλά κατά το ςτάδιο ςφνταξθσ τθσ νομοκεςίασ υπιρχαν ενδιαφερόμενοι που επικυμοφςαν να παρζχουν κατάρτιςθ μόνον ςε ζνα από τα τζςςερα κεφάλαια. το ςχεδιαςμό τθσ πιςτοποίθςθσ προβλζπεται οι ενδιαφερόμενοι που απζτυχαν ςτισ εξετάςεισ να ενθμερϊνονται ςχετικά με το ποιο κεφάλαιο υπιρχαν λανκαςμζνεσ ι κενζσ απαντιςεισ οπότε μπορεί να ενδιαφζρονται μόνον γι αυτό το κεφάλαιο να καταρτιςτοφν. 1 Σο ςφνολο των κεμάτων του Παραρτιματοσ Β του ν.4036/2012 (Αϋ8) ΝΑΙ/ΟΧΙ 2 Γενικι κατάρτιςθ, το οποίο αφορά τισ παραγράφουσ α), β) και μ) του ΝΑΙ/ΟΧΙ Παραρτιματοσ Β του ν.4036/2012 (Αϋ8) 3 Κίνδυνοι των γεωργικϊν φαρμάκων, το οποίο αφορά τισ παραγράφουσ γ), ςτ), η), ΝΑΙ/ΟΧΙ ι) και λ) του Παραρτιματοσ Β του ν.4036/2012 (Αϋ8) 4 Ολοκλθρωμζνθ φυτοπροςταςία, το οποίο αφορά τισ παραγράφουσ δ), ε) και κ) ΝΑΙ/ΟΧΙ του Παραρτιματοσ Β του ν.4036/2012 (Αϋ8) 5 Εξοπλιςμόσ εφαρμογισ, το οποίο αφορά τισ παραγράφουσ θ) και κ) του Παραρτιματοσ Β του ν.4036/2012 (Αϋ8) ΝΑΙ/ΟΧΙ 6. Είναι υποχρεωτικι θ ςυμμετοχι ςε προγράμματα κατάρτιςθσ προκειμζνου οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν πιςτοποιθτικό γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων; Όχι, το πιςτοποιθτικό γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων μετά από εξετάςεισ ςε ειδικά για το ςκοπό αυτό εξεταςτικά κζντρα, αςχζτωσ εάν οι ςυμμετζχοντεσ ςτισ εξετάςεισ ζχουν παρακολουκιςει ι όχι πρόγραμμα κατάρτιςθσ. Μπορεί ο οποιοςδιποτε ενδιαφερόμενοσ να επιλζξει να διαβάςει μόνοσ του ι να δοκιμάςει τισ γνϊςεισ του ςτθ δοκιμαςτικι εφαρμογι (demo) που παρζχεται ςτο διαδίκτυο Επιλζγοντασπάνω αριςτερά ςτο πράςινο κουτάκι τθν επιλογι DEMOΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ, μπορεί κάκε ενδιαφερόμενοσ να ελζγξει τισ γνϊςεισ Σελίδα 4

5 του ςτθν ορκολογικι χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων.η δε ςυμμετοχι ςε προγράμματα κατάρτιςθσ δεν παρζχει ςτον ενδιαφερόμενο πιςτοποιθτικό γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων εάν δεν ςυμμετάςχει ςε εξετάςεισ ςε ειδικά για το ςκοπό αυτό εξεταςτικά κζντρα. Η ςυμμετοχι ςε προγράμματα κατάρτιςθσ ςτθν ορκολογικι χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων παρζχει ςε κάκε ενδιαφερόμενο τθν απόκτθςθ και τθν επικαιροποίθςθ των απαραίτθτων γνϊςεων. 7. Ποιο είναι το παράβολο που πρζπει να καταβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι και ποια θ αμοιβι του φορζα κατάρτιςθσ; Δεν προβλζπεται παράβολο για τθν κατάρτιςθ. Παράβολο προβλζπεται μόνον μετά, για τθ ςυμμετοχι ςε εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων. Δεν προκακορίηεται θ αμοιβι του φορζα κατάρτιςθσ. 8. Πόςο διαρκεί ζνα πρόγραμμα κατάρτιςθσ; Δεν προκακορίηεται θ διάρκεια του προγράμματοσ κατάρτιςθσ. Σο ηθτοφμενο είναι να καλφπτονται τα κζματα του Παραρτιματοσ Βϋ του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Αϋ8). 9. Ποιοι φορείσ μποροφν να υποβάλλουν αναγγελία ζναρξθσ ωσ φορείσ κατάρτιςθσ ςτθν ορκολογικι χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων; Η κατάρτιςθ ςτθν ορκολογικι χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων διενεργείται από δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ φορείσ που διακζτουν επαρκι δομι και οργάνωςθ για τον ςκοπό αυτόν. Οι δθμόςιοι φορείσ κατάρτιςθσ ςτθν ορκολογικι χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων είναι: α) ο ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΣΡΑ», β) τα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, γ) το Μπενάκειο Φυτοπακολογικό Ινςτιτοφτο, δ) οποιοςδιποτε άλλοσ δθμόςιοσ φορζασ δφναται να παράςχει το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα ςτουσ καταρτιηόμενουσ. Οι ιδιωτικοί φορείσ κατάρτιςθσ ςτθν ορκολογικι χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων, είναι: α) οι αδειοδοτθμζνοι φορείσ δια βίου μάκθςθσ- μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ ενθλίκων από το Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ και β) πιςτοποιθμζνα κζντρα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ από το Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ. 10. Ποιοί μποροφν να ςυμμετάςχουν ωσ εκπαιδευτζσ ςε φορείσ κατάρτιςθσ ςτθν ορκολογικι χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων; Σα φυςικά πρόςωπα, προκειμζνου να απαςχολοφνται ωσ εκπαιδευτζσ ςε φορείσ κατάρτιςθσ ςτθν ορκολογικι χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων πρζπει να διακζτουν: α) Ωσ βαςικό τίτλο ςπουδϊν, πτυχίο Γεωπόνου Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (ΑΕΙ) ι πτυχίο Σμιματοσ Φυτικισ Παραγωγισ ι Σμιματοσ Διοίκθςθσ Γεωργικϊν Εκμεταλλεφςεων τθσ χολισ Σεχνολογίασ Γεωπονίασ ι Σμιματοσ Θερμοκθπιακϊν Καλλιεργειϊν και Ανκοκομίασ τθσ χολισ Γεωπονίασ των Σεχνολογικϊν Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων (ΣΕΙ) ι ιςότιμο πτυχίο ι δίπλωμα αντίςτοιχων ειδικοτιτων ςχολϊν κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ ι χωρϊν εκτόσ ΕΕ. Σελίδα 5

6 β) Εμπειρία ςτθν ορκολογικι χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων αποδεικνυόμενθ από τουλάχιςτον πενταετι επαγγελματικι εναςχόλθςθ με γεωργικά φάρμακα ι εκπόνθςθ μελετϊν ι προγραμμάτων ολοκλθρωμζνθσ γεωργίασ ι εργαςία ςε δθμόςιο φορζα ι φορζα εποπτευόμενο από το Δθμόςιο με αρμοδιότθτα ςυναφι προσ τα αναφερόμενα κεφάλαια του Παραρτιματοσ Β του ν.4036/2012 (Αϋ8), όπωσ κάκε φορά ιςχφει. γ) Βεβαίωςθ ι βεβαιϊςεισ επάρκειασ από φορείσ κατάρτιςθσ εκπαιδευτϊν, οι οποίεσ να καλφπτουν το ςφνολο των κεφαλαίων Παραρτιματοσ Β του ν.4036/2012 (Αϋ8), όπωσ κάκε φορά ιςχφει. Η ςυγκεκριμζνθ υποχρζωςθ ιςχφει ζνα (1) ζτοσ μετά τθν ζναρξθ του ςυςτιματοσ κατάρτιςθσ ςτθν ορκολογικι χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων (Δεκζμβριοσ 2015) 11. Τπάρχει αςυμβίβαςτο για τουσ εκπαιδευτζσ ςε φορείσ κατάρτιςθσ ςτθν ορκολογικι χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων με κάποια άλλθ επαγγελματικι εναςχόλθςθ; Όχι, ςτθ με αρικ. πρωτ. 8197/90920/ (ΦΕΚ Βϋ1883) Κ.Τ.Α. δεν προβλζπεται κάποιο αςυμβίβαςτο με άλλθ επαγγελματικι εναςχόλθςθ. Σελίδα 6

7 ΕΡΩΣΗΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΓΝΩΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ειςαγωγι Με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ των ενδιαφερομζνων για τθν πιςτοποίθςθ γνϊςεων ςτθν ορκολογικι χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων, παρατίκενται απαντιςεισ ςε ςυχνζσ ερωτιςεισ. Ερωτιςεισ - Απαντιςεισ 1. Ποια είναι θ νομικι βάςθ ςχετικά με τθν πιςτοποίθςθ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων; φμφωνα με το άρκρο 19, παράγραφοσ 2 του ν.4036/2012 (Αϋ8), προβλζπεται ότι μζχρι τισ 26 Νοεμβρίου 2013 κεςπίηεται ςφςτθμα για τθ χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ. Σα πιςτοποιθτικά αυτά παρζχουν, τουλάχιςτον, απόδειξθ επαρκοφσ γνϊςθσ των κεμάτων του Παραρτιματοσ Βϋ θ οποία αποκτάται από τουσ επαγγελματίεσ χριςτεσ, τουσ διανομείσ και τουσ ςυμβοφλουσ. φμφωνα με το άρκρο 20, παράγραφοι 2 και 4 του ν.4036/2012 (Αϋ8), από 26 Νοεμβρίου 2015 θ πϊλθςθ γεωργικϊν φαρμάκων εγκεκριμζνων για επαγγελματικι χριςθ περιορίηεται ςτα πρόςωπα που διακζτουν το πιςτοποιθτικό τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 19. φμφωνα με το άρκρο 33, παράγραφοσ 4 του ν.4036/2012 (Αϋ8), προβλζπεται ότι με απόφαςθ του Τπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων ορίηεται το αργότερο ζωσ τισ 26 Νοεμβρίου 2013 θ διαδικαςία χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ το οποίο αποτελεί απόδειξθ επαρκοφσ γνϊςθσ των κεμάτων ορκολογικισ χριςθσ των γεωργικϊν φαρμάκων. Με τθ με αρικ. πρωτ. 8197/90920/ (ΦΕΚ Βϋ1883) κοινι Απόφαςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, του Τπουργοφ Τγείασ και του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, κεςπίςτθκε το Εκνικό χζδιο Δράςθσ, με ςτόχο τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΚ και τθν προςταςία του ανκρϊπου και του περιβάλλοντοσ. φμφωνα με το άρκρο 1, παράγραφοσ 1, περίπτωςθ α (ββ) τθσ με αρικ. πρωτ. 8197/90920/ (ΦΕΚ Βϋ1883) Κ.Τ.Α., προβλζπεται ότι μεταξφ των ςκοπϊν τθσ απόφαςθσ είναι θ διαδικαςία χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων, θ οποία περιγράφεται αναλυτικά ςτο Κεφάλαιο ΙΙ, άρκρα 10 ζωσ 15 τθσ Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ. 2. Γιατί χρειάηεται να λάβω πιςτοποιθτικό γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων; Σο πιςτοποιθτικό γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων είναι απαραίτθτο κακϊσ ςφμφωνα με το άρκρο 20 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Αϋ8), μετά τισ 26 Νοεμβρίου 2015, θ πϊλθςθ γεωργικϊν φαρμάκων εγκεκριμζνων για επαγγελματικι χριςθ περιορίηεται ςτα πρόςωπα που διακζτουν το πιςτοποιθτικό. Σελίδα 7

8 3. Είναι απαραίτθτο να πιςτοποιθκεί κάκε αγρότθσ για τισ γνϊςεισ του ςτθν ορκολογικι χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων; Όχι απαραίτθτα. Μόνον εφόςον προμθκεφεται και χρθςιμοποιεί γεωργικά φάρμακα εγκεκριμζνα για επαγγελματικι χριςθ. φμφωνα με τθν περίπτωςθ γ) τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 35 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Αϋ8), είναι δυνατι θ λιανικι πϊλθςθγεωργικϊν φαρμάκων για επαγγελματικι χριςθ εφόςον εξαςφαλιςκεί ότι θ χριςθ τουσ γίνεται απόπρόςωπο ι υπό τθν επίβλεψθ προςϊπου, ςτο οποίοζχει χορθγθκεί πιςτοποιθτικό επαρκοφσ γνϊςθσ τωνκεμάτων ορκολογικισ χριςθσ των γεωργικϊν φαρμάκων 4. Για τθν προμικεια και χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων εγκεκριμζνων για εραςιτεχνικι χριςθ απαιτείται θ απόκτθςθ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων; Όχι, δεν απαιτείται για τθν προμικεια και χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων εγκεκριμζνων για εραςιτεχνικι χριςθ. 5. Για τουσ επαγγελματίεσ ψεκαςτζσ (ςυνεργεία εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων) απαιτείται θ απόκτθςθ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων; Ναι, είναι απαραίτθτο εφόςον προμθκεφονται και χρθςιμοποιοφν γεωργικά φάρμακα εγκεκριμζνα για επαγγελματικι χριςθ. 6. Για τουσ ςυνεργεία εφαρμογισ καταπολεμιςεων εντόμων και τρωκτικϊν ςε κατοικθμζνουσ χϊρουσ (επαγγελματικι χριςθ βιοκτόνων) απαιτείται θ απόκτθςθ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων; Όχι, το πιςτοποιθτικό γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων αφορά μόνον τα γεωργικά φάρμακα που είναι φυτοπροςτατευτικά προϊόντα. 7. Είναι απαραίτθτθ θ ςυμμετοχι και ολοκλιρωςθ προγράμματοσ κατάρτιςθσ ςτθν ορκολογικι χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων, προκειμζνου να ςυμμετάςχει κάποιοσ ςτθν πιςτοποίθςθ γνϊςεων; Όχι, δεν είναι προαπαιτοφμενο. Μπορεί όποιοσ επικυμεί να ςυμμετάςχει ςε εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ, χωρίσ να ζχει παρακολουκιςει πρόγραμμα κατάρτιςθσ. 8. Πϊσ μπορϊ να ελζγξω τισ γνϊςεισ μου ςτθν ορκολογικι χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων; τθν ιςτοςελίδα: ςτο διαδίκτυο αναρτικθκε ειδικι θλεκτρονικι εφαρμογι µε το ςφςτθμα χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ των γεωργικϊν φαρµάκων. Επιλζγοντασπάνω αριςτερά ςτο πράςινο κουτάκι τθν επιλογι DEMOΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ, μπορεί κάκε ενδιαφερόμενοσ να ελζγξει τισ γνϊςεισ του ςτθν ορκολογικι χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων. 9. Είναι απαραίτθτο, εάν κατζχω ςχετικό τίτλο ςπουδϊν, να αποκτιςω πιςτοποιθτικό γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων; φμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 12 τθσ με αρικ. πρωτ. 8197/90920/ (ΦΕΚ Βϋ1883) Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ, θ κατοχι πτυχίου Γεωπόνου Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (ΑΕΙ) ι πτυχίου Σμιματοσ Φυτικισ Παραγωγισ ι Σμιματοσ Διοίκθςθσ Γεωργικϊν Εκμεταλλεφςεων τθσ χολισ Σεχνολογίασ Γεωπονίασ ι Σμιματοσ Θερμοκθπιακϊν Καλλιεργειϊν και Ανκοκομίασ τθσ χολισ Σελίδα 8

9 Γεωπονίασ των Σεχνολογικϊν Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων (ΣΕΙ) ι ιςότιμου πτυχίου ι διπλϊματοσ αντίςτοιχων ειδικοτιτων ςχολϊν κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ ι χωρϊν εκτόσ ΕΕ, επζχει κζςθ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων αορίςτου ιςχφοσ. 10. Πϊσ γίνεται θ πιςτοποίθςθ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων; Σα πιςτοποιθτικά γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων, χορθγοφνται μζςω θλεκτρονικισ εφαρμογισ από τθ Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων (.Ε.Α.), μετά από επιτυχι εξζταςθ των ενδιαφερομζνων ςε ειδικά εξεταςτικά κζντρα, θ οποία διενεργείται μζςω βάςθσ δεδομζνων που τθρεί θ ΕΑ. Η ΕΑ δθμιουργεί βάςθ δεδομζνων με ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, όπου μόνο μία επιλογι είναι θ ςωςτι. Οι ερωτιςεισ καταχωρίηονται ανά κεφάλαιο του Παραρτιματοσ Β του ν.4036/2012 (Αϋ8). Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να απαντιςουν ςε πενιντα (50) ερωτιςεισ μζςα ςε οριςμζνο χρόνο, τυχαία επιλεγμζνεσ από τθ βάςθ δεδομζνων τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, ανά περίπτωςθ του Παραρτιματοσ Β του ν.4036/2012 (Αϋ8), ωσ εξισ: 1. Περιπτϊςεισ α), β) και μ): Πζντε (5) ερωτιςεισ, 2. Περιπτϊςεισ γ), ςτ), η), ι) και λ): Δζκα πζντε (15) ερωτιςεισ, 3. Περιπτϊςεισ δ), ε) και κ): Δζκα πζντε (15) ερωτιςεισ και 4. Περιπτϊςεισ θ) και κ): Δζκα πζντε (15) ερωτιςεισ. Για τθ χοριγθςθ του πιςτοποιθτικοφ απαιτείται θ ςωςτι απάντθςθ ςε τουλάχιςτον τριάντα πζντε (35) ερωτιςεισ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εξζταςθσ οι ενδιαφερόμενοι ενθμερϊνονται άμεςα για τον αρικμό των ερωτιςεων που απάντθςαν ορκά και για τθ χοριγθςθ ι μθ του πιςτοποιθτικοφ. 11. Ποια θ διάρκεια ιςχφοσ του πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων; φμφωνα με το άρκρο 14 τθσ με αρικ. πρωτ. 8197/90920/ (ΦΕΚ Βϋ1883) Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ, θ ιςχφσ του πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκωνείναι πζντε (5) ζτθ και ξεκινάει από τθν θμερομθνία επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ των εξετάςεων χοριγθςισ του.σο αργότερο ζξι (6) μινεσ πριν τθν εκπνοι τθσ ιςχφοσ του πιςτοποιθτικοφ, ο ενδιαφερόμενοσ δφναται να εξεταςτεί ξανά, για τθν ανανζωςθ τθσ ιςχφοσ του, το οποίο χορθγείται για άλλα πζντε (5) ζτθ και ιςχφει από τθν θμερομθνία λιξθσ του προθγοφμενου 12. Πότε ανακαλείται το πιςτοποιθτικό γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων; φμφωνα με το άρκρο 15 τθσ με αρικ. πρωτ. 8197/90920/ (ΦΕΚ Βϋ1883) Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ, ςε περίπτωςθ που κατά τθ διενζργεια των επιςιμων ελζγχων για τθν ορκολογικι χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων, διαπιςτωκεί παράβαςθ ςτθν κατοχι και χριςθ αυτϊν, το πιςτοποιθτικό γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων ανακαλείται με απόφαςθ τθσ Διεφκυνςθσ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων (.Ε.Α.). Ο ενδιαφερόμενοσ δφναται να επανζλκει για τθν εκ νζου απόκτθςι του με εκ νζου ςυμμετοχι ςε ξετάςεισ χοριγθςθσ. Σελίδα 9

10 13. Πϊσ μπορϊ να ενθμερωκϊ ςχετικά με τουσ κατόχουσ πιςτοποιθτικϊν γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων; το Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων τθρείται μθτρϊο κατόχων πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων, το οποίο αναρτάται ςτο διαδίκτυο για τθν ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων και ςτο οποίο καταχωρίηονται: α) τα φυςικά πρόςωπα, κάτοχοι πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων και β) τα νομικά πρόςωπα που διακζτουν υπεφκυνο για τθ χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων, κάτοχο πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων 14. Πϊσ μπορϊ να λάβω περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων; Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνιςετε με τθν αρμόδια αρχι: Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων (.Ε.Α.), Λεωφόροσ υγγροφ 150, Καλλικζα, τθλζφωνο: , fax: , Πϊσ μπορεί ζνασ φορζασ να υποβάλει αναγγελία ζναρξθσ ωσ εξεταςτικό κζντρο; Πρζπει να ςυμπλθρϊςει το ζντυπο αναγγελίασ ζναρξθσ που είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων: 2/crop-production/fytoprostasiamenu/elenxoifitoprostateytikonmenu/525-ethniko-sxe-drashs/1590- sxedio-drashs-gevrgikon-farmakon ι αφοφ μπείτε ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων ακολουκείτε τθ διαδρομι: Αγρότθσ-Επιχειρθματίασ Γεωργία Φυτοπροςταςία Ζλεγχοι,Διάκεςθ,Χριςθ Φυτοπροςτατευτικϊν Προϊόντων Εκνικό χζδιο Δράςθσ Εκνικό χζδιο Δράςθσ για τθν Ορκολογικι Χριςθ των Γεωργικϊν Φαρμάκων. 16. Πϊσ αποςτζλλεται θ αναγγελία ζναρξθσ; Με κάκε δυνατό τρόπο: Είτε με ςκανάριςμα των ςυμπλθρωμζνων αναγγελιϊν ζναρξθσ και αποςτολι τουσ ςτο Είτε με fax ςτο Είτε με αλλθλογραφία (κατά προτίμθςθ με ςυςτθμζνο ι courier) ςτθ Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ, Λ.υγγροφ 150, Καλλικζα Σελίδα 10

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ Μ. ΚΟΑΣΙΔΗΣ

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ Μ. ΚΟΑΣΙΔΗΣ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 26-11-2014 ΥΡΟΥΓΕΙΟ AΓΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ & ΤΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΑΑΓΩΓΗΣ πρωτ: 13230/149801 Δ/ΝΣΗ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΑΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ 2014 Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΞΗΣ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ]

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Κ ΑΣΑ Γ ΡΑ Φ Η Π Ω Λ Η Η Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ω Ν Φ Α Ρ Μ Α Κ Ω Ν

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Κ ΑΣΑ Γ ΡΑ Φ Η Π Ω Λ Η Η Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ω Ν Φ Α Ρ Μ Α Κ Ω Ν ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Κ ΑΣΑ Γ ΡΑ Φ Η Π Ω Λ Η Η Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ω Ν Φ Α Ρ Μ Α Κ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σμιμα ΙΙ Ειςήγηςη: Κατςιφϊλθ Θεϊνθ, Msc Πλθροφορικόσ

Διαβάστε περισσότερα

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ EUCoopC Σχζδιο αρ.: 527301-LLP-1-2012-1-IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ D.3.3. Επιχειρηςιακόσ οδηγόσ για τη χορήγηςη διδακτικών μονάδων Ευρωπαϊκό φςτημα Βαθμών για την Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι καταγραφι λιανικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων. Θζματα νομοκεςίασ

Ηλεκτρονικι καταγραφι λιανικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων. Θζματα νομοκεςίασ Διονφςθσ Βλάχοσ, Γεωπόνοσ MSc Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ, Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων Ηλεκτρονικι καταγραφι λιανικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων. Θζματα νομοκεςίασ Πότε κεςπίςτθκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Θ Ο Α Ν Α Π Λ Θ Ρ Ω Σ Θ Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Θ Ο Α Ν Α Π Λ Θ Ρ Ω Σ Θ Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, - -2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΘ ΦΤΣΙΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ Αριθ. πρωτ: Δ/ΝΘ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΣΜΘΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σαχ. Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/17/3650

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/17/3650 Ηράκλειο, 14-5-2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/17/3650 ΤΠ. ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Β ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: Σχολικζσ Μονάδεσ Δ/νςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ. Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016

Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ. Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016 Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016 3/4/2016 HELLAS PHARM 2016 1 Περιεχόμενα: PGEU και φαρμακεία, Πλαίςιο λειτουργίασ φαρμακείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΠΟΦΑΗ. Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: Μαροφςι, Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΠΟΦΑΗ. Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: Μαροφςι, Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΡΑΣΘΓΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΘΕΩΝ ΣΜΘΜΑ Αϋ Βακμόσ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Ακινα, 19 Ιουλίου 2018 Αρικ. Πρωτ.: ΔΣΔ Γ ΕΞ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Ακινα, 19 Ιουλίου 2018 Αρικ. Πρωτ.: ΔΣΔ Γ ΕΞ 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Γ Ακινα, 19 Ιουλίου 2018 Αρικ. Πρωτ.: ΔΣΔ Γ 1111251 ΕΞ 2018 Σαχ. Δ/νςθ : Καρ. ερβίασ 10 ΠΡΟ: Ωσ προσ τον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Ειςαγωγή Σο παρόν κείμενο ζχει ςκοπό να εξθγιςει με απλό τρόπο, τθ χριςθ του προγράμματοσ e-εκπαίδευςθ, από τον Αρχθγό υςτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ο δικαιοφχοσ τοποκετεί προςωρινι πινακίδα ςημαντικοφ μεγζθουσ, όπωσ περιγράφεται ςτο ςυνθμμζνο Παράρτθμα Ι.

ο δικαιοφχοσ τοποκετεί προςωρινι πινακίδα ςημαντικοφ μεγζθουσ, όπωσ περιγράφεται ςτο ςυνθμμζνο Παράρτθμα Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ακινα, 27/4/2018 Α. Π.: 1278 Προσ: Π.Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Ιοφνιοσ 2011 : οδηγίες ζσμπλήρωζης αιηήμαηος εκηαμίεσζης Περιεχόμενα 1 Στοιχεία Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ... 3 2 Επεξεργαςία αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. 19/11/2014 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. 19/11/2014 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κθφιςιά 19/11/2014 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αρικ. πρωτ.: 18437 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφζροντος για την Σελ.1 / 5

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφζροντος για την Σελ.1 / 5 πλζον ςυμφζρουςα προςφορά μόνο βάςει τιμισ Το Ν. 4412/2016 Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), Το υπ αρ. 19REQ004437713 εγκεκριμζνο αίτθμα

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ενθμζρωςθ για τθν παράλλθλθ ςτιριξθ και τθν ςτιριξθ μακθτϊν που δεν αυτοεξυπθρετοφνται»

Θζμα : «Ενθμζρωςθ για τθν παράλλθλθ ςτιριξθ και τθν ςτιριξθ μακθτϊν που δεν αυτοεξυπθρετοφνται» ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΜΗΜΑ Γϋ ΔΙΔΑΚΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Τποχρεώςεισ των Ομάδων Σοπικήσ Δράςησ LEADER/CLLD ωσ προσ την τήρηςη των κανόνων δημοςιότητασ»

«Τποχρεώςεισ των Ομάδων Σοπικήσ Δράςησ LEADER/CLLD ωσ προσ την τήρηςη των κανόνων δημοςιότητασ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ακινα 9/3/2018 Α. Π.:776 Προσ: Ωσ Π.Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΑΑ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ για την πρόςβαςη των δικαιοφχων ςτο ΟΠΣΑΑ

Οδηγίεσ για την πρόςβαςη των δικαιοφχων ςτο ΟΠΣΑΑ Οδηγίεσ για την πρόςβαςη των δικαιοφχων ςτο ΟΠΣΑΑ 1. Ειςαγωγή Για κάκε Δικαιοφχο που κα πρζπει να ζχει πρόςβαςθ ςτο ΟΠΣΑΑ τθσ περιόδου 2014-2020, απαιτείται η εγγραφή του Φορζα ςτο Σφςτημα Διαχείριςησ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ

Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγόσ Χρήςησ Εφαρμογήσ Φορζων Υποδοχήσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα «Άτλασ» ωσ Φορζασ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ χρη ςτη ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ Απρίλιοσ 2016 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ93Χ-Ζ3Ζ Ακινα,23 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.4.1/10/οικ

ΑΔΑ: ΒΛ93Χ-Ζ3Ζ Ακινα,23 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.4.1/10/οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΔΑ: ΒΛ93Χ-Ζ3Ζ Ακινα,23 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.4.1/10/οικ. 25699 ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλκίδα, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α

Χαλκίδα, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΕΤΒΟΙΑ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Καταβολή ποςοφ κατ άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό ζφεςησ χετ.: ΠΟΛ 1192/2011

ΘEMA: Καταβολή ποςοφ κατ άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό ζφεςησ χετ.: ΠΟΛ 1192/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Ι. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Αϋ Σθλζφωνο : 210 3605159 ΙΙ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΜΗΜΑ Βϋ Σθλζφωνο : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 22 Δεκεμβρίου 216 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 215 Θ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει τα ςτοιχεία τθσ Ζρευνασ Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Γραφείο Περιφερειάρχθ Σαχ. Δ/νςθ Σθλζφωνο : Κουμουνδοφρου Παπαναςταςίου, Διοικθτιριο, 411 10 ΛΑΡΙΑ : 2413 506 552/553 ΠΡΟ: Λάριςα, 17-11-2015 α.π.: 2854 Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν ΚΟΙΝ: Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα ςτην Πληροφορική. Οδθγόσ Σπουδϊν

Προπτυχιακό Πρόγραμμα ςτην Πληροφορική. Οδθγόσ Σπουδϊν Προπτυχιακό Πρόγραμμα ςτην Πληροφορική Οδθγόσ Σπουδϊν ΕΙΑΓΩΓΗ Αμερικανικζσ πανεπιςτημιακζσ ςπουδζσ ςτην Πληροφορική Κατά τθ διάρκεια των προπτυχιακϊν ςπουδϊν ςτθν Πλθροφορικι (BSIT), οι φοιτθτζσ αποκτοφν

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ ΕΝΔΟΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ Εγχειρίδιο διαχειριςτι Πάτρα, Δεκζμβριοσ 2011 το κάτω μζροσ ςτο μενοφ τθσ ςελίδασ διαχείριςθσ, υπάρχει θ επιλογι αρχαιρεςίεσ. Χρθςιμοποιϊντασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Αποςτολι πινάκων ςυςχετιςμοφ κωδικϊν TARIC ζτουσ 2018» Σε ςυνζχεια τθσ ανωτζρω ςχετικισ, με τθν οποία γνωςτοποιικθκε θ δθμοςίευςθ

Θζμα: «Αποςτολι πινάκων ςυςχετιςμοφ κωδικϊν TARIC ζτουσ 2018» Σε ςυνζχεια τθσ ανωτζρω ςχετικισ, με τθν οποία γνωςτοποιικθκε θ δθμοςίευςθ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ: Ω29Χ46ΜΠ3Ζ-ΦΔΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Δ/ΝΗ ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΩΣΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΣΜΗΜΑ Α: ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΜΟΛΟΓ. ΑΞΙΑ Ακινα, 22 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΕΥΚΑ

ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΕΥΚΑ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΕΥΚΑ Ακινα, Ιανουάριοσ 2017 1 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Πιςτοποίθςθ χριςτθ... 3 3. Επιλογι κατθγορίασ ςυνταξιοδοτικοφ αιτιματοσ...

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη τησ Εκπαίδευςησ των Μελών του Συ.Συ. Κ.Ο.Δ.Α.

Διαχείριςη τησ Εκπαίδευςησ των Μελών του Συ.Συ. Κ.Ο.Δ.Α. Διαχείριςη τησ Εκπαίδευςησ των Μελών του Συ.Συ. Κ.Ο.Δ.Α. Μάθημα 11 Ενότητα 2 Εγγραφή ςτο Συ. Συ. Κ.Ο.Δ.Α και Ζκδοςη «Ετήςιασ Άδειασ για Σκοποφσ Υποβολήσ Προςφοράσ Μάρτιοσ 2015 MEC Management Engineering

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ χολι: Επιςτθμϊν Σροφίμων Πανεπιςτθμιοφπολθ 1 Σμιμα: Επιςτθμϊν Οίνου, Αμπζλου & Ποτϊν Ημερομθνία: 12/2/2019 Σθλζφωνο: 210 5385364 E-mail: ekoussissi@uniwagr ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΜΕΩ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία που χρηςιμοποιήθηκε για τη μζτρηςη τησ προόδου ςυγκομιδήσ

Μεθοδολογία που χρηςιμοποιήθηκε για τη μζτρηςη τησ προόδου ςυγκομιδήσ Πρόοδοσ υγκομιδισ - 2016* Καλαμπόκι Πρόοδοσ ςυγκομιδισ : (Εκτιμώμενθ ι Οριςτικι) υνολικι υγκομιςμζνθ Έκταςθ **: Εξζλιξθ τθσ υνολικισ (Έκταςθσ) (n/n-1) : Πρόοδοσ υγκομιδισ κατά τθν ίδια θμ/νία του προθγοφμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ Ι) ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΠΡΟ: Αποδζκτεσ Πίνακα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ Ι) ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΠΡΟ: Αποδζκτεσ Πίνακα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Ακινα, 27 Δεκεμβρίου 2018. ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αρ. πρωτ. 2/94863/ΔΛΓΚ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρ. πρωτ. εις: 3649/14.05.

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρ. πρωτ. εις: 3649/14.05. ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογι μειωμζνου ωραρίου εργαςίασ λόγω αναπθρίασ ςε υπαλλιλουσ που απολαμβάνουν ειδικοφ ωραρίου κανονιςτικά κακοριςμζνου»

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογι μειωμζνου ωραρίου εργαςίασ λόγω αναπθρίασ ςε υπαλλιλουσ που απολαμβάνουν ειδικοφ ωραρίου κανονιςτικά κακοριςμζνου» ΑΔΑ: ΒΕΤΩΧ-ΔΞΜ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΠΛΟΤΣΕΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα EUROSCOLA

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα EUROSCOLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ευρεθέντων δηλητηριασμένων δολωμάτων με γεωργικά φάρμακα

Διαχείριση ευρεθέντων δηλητηριασμένων δολωμάτων με γεωργικά φάρμακα 2014 Διαχείριση ευρεθέντων δηλητηριασμένων δολωμάτων με γεωργικά φάρμακα Δ/νςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ Δ/νςθ Υγείασ των Ζϊων Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων 13/3/2014 Διαχείριςθ δθλθτθριαςμζνων

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΣΑ ΚΕΝΣΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ Χριςτοσ Κφρκογλου Προϊςτάμενοσ Μονάδασ Βϋ ΕΤΕΚΣ Α. Γενικό πλαίςιο προγράμματοσ Στόχευςθ πολιτικισ και κεςμικό πλαίςιο Ν. 4368

Διαβάστε περισσότερα

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών»

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ. για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ. για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου Γενικά Εγκεκριμζνοσ Οικονομικόσ Φορζασ (ΑΕΟ*) *Authorised

Διαβάστε περισσότερα

Web οδθγόσ "φνοψθ τθσ νομοκεςίασ τθσ ΕΕ" Ενότθτα 2

Web οδθγόσ φνοψθ τθσ νομοκεςίασ τθσ ΕΕ Ενότθτα 2 Κάντε κλικ ςε ζνα από τα κεφάλαια παρακάτω για να πάρετε περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ι κάντε κλικ ςτο κουμπί Επόμενο για να ξεκινιςει θ ιςτοςελίδα φροντιςτιριο. 1. Πϊσ να πλοθγθκείτε ςτθν αρχικι ςελίδα 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Καθοριςμόσ βιβλίων καταχώρηςησ ειςπρακτζων και επιςτρεπτζων ποςών κατά τισ διατάξεισ του άρθρου 30 του ν.4174/2013, όπωσ ιςχφει»

Θζμα: «Καθοριςμόσ βιβλίων καταχώρηςησ ειςπρακτζων και επιςτρεπτζων ποςών κατά τισ διατάξεισ του άρθρου 30 του ν.4174/2013, όπωσ ιςχφει» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Ι. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ (e-εφαρμογζσ) ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 1. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ (Δ12)

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ 1.1 Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ χρη ςτη ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ Ημερομηνία Τροποποίηςησ: 7/6/2016 12:39

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Ακινα, 19 Ιουλίου 2018 Αρικ. Πρωτ.: ΔΣΔ Γ ΕΞ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Ακινα, 19 Ιουλίου 2018 Αρικ. Πρωτ.: ΔΣΔ Γ ΕΞ 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Γ Ακινα, 19 Ιουλίου 2018 Αρικ. Πρωτ.: ΔΣΔ Γ 1111251 ΕΞ 2018 Σαχ. Δ/νςθ : Καρ. ερβίασ 10 ΠΡΟ: Ωσ προσ τον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Κοηάνθ Αρικμ. Πρωτ. 1570/

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Κοηάνθ Αρικμ. Πρωτ. 1570/ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Φ.Μ: 999935371 Δ.Ο.Υ: ΚΟΖΑΝΗΣ Τηλ. 2461068282, 2461068286 Fax. 2461039765 E-mail: elke@teiwm.gr URL: http://elke.teiwm.gr ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΕ ΧΟΛΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (Δ..Ε.Κ.)

ΔΗΜΟΙΕ ΧΟΛΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (Δ..Ε.Κ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ KAI ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Γενικό Πλαίσιο ΔΗΜΟΙΕ ΧΟΛΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (Δ..Ε.Κ.) ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ Ειςαγωγή τόχοι το πλαίςιο τθσ μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ, δθλαδι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14 Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Δθμοςιοποίθςθ μθ χρθματοοικονομικών πλθροφοριών Ημερομθνία Εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Γενικό Χθμείο του Κράτουσ Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ Δρ. Διμθτρα Δανιιλ Χθμικά προϊόντα Οι χθμικζσ ουςίεσ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίηεται ότι δεν επιτρζπεται θ Εξζταςθ του Τποψθφίου ςε περιςςότερεσ από μία Επιτροπζσ.

Διευκρινίηεται ότι δεν επιτρζπεται θ Εξζταςθ του Τποψθφίου ςε περιςςότερεσ από μία Επιτροπζσ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΘΔΑΛΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΡΙΚΑΛΩΝ Σρίκαλα,17-05 -2018 Σαχ. Γ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ ΠΡΟ Δ.Ε.Τ.Α. ΜΕΩ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ΘΕΜΑ:

ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ ΠΡΟ Δ.Ε.Τ.Α. ΜΕΩ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ΘΕΜΑ: ΠΑΝΟ ΗΤΓΟΤΡΘ - ΔΙΚΘΓΟΡΟ ΑΘΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΕΝΩΘ ΔΘΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΘΝΑ ΣΘΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΜΗΜΑ ΜΗΣΡΩΟΤ Ακινα, ΕΙΗΓΗΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΜΗΜΑ ΜΗΣΡΩΟΤ Ακινα, ΕΙΗΓΗΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΜΗΜΑ ΜΗΣΡΩΟΤ Ακινα, 4-0-09 ΕΙΗΓΗΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Θζμα: Επανακατάταξθ και ζνταξθ των ειδικοτιτων ςε βαςικζσ ειδικότθτεσ ςε εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα