Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Αστική ευθύνη προς τρίτους Προαιρετικές καλύψεις... 11

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11"

Transcript

1 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου Ζητήματα ασφάλισης Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου συμβολαίου Ασφαλιστικό ποσό Η ηλικία και η εμπειρία οδήγησης του ασφαλισμένου ) ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ Γενικές εξαιρέσεις για την κάλυψη αστικής ευθύνης Απαγορεύσεις για την κάλυψη αστικής ευθύνης Γενικές εξαιρέσεις για τις προαιρετικές καλύψεις ) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Αστική ευθύνη προς τρίτους Προαιρετικές καλύψεις ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΖΗΜΙΑΣ Υπολογισμός αποζημίωσης σε περίπτωσης ζημιάς του ασφαλισμένου αυτοκινήτου Ανάκληση δήλωσης ζημιάς ) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Δικαίωμα εναντίωσης του ασφαλισμένου Διάρκεια, Τροποποίηση και Ακύρωση ασφαλιστηρίου Μεταβίβαση κυριότητας αυτοκινήτου Αρμοδιότητα δικαστηρίων Ειδικοί όροι Παράρτημα Ι: Συνοπτική μνεία περιεχομένου Απόφασης 3/5/ της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ/Β /706/ ) Παράρτημα ΙΙ: Υπεύθυνη Δήλωση Ατυχήματος HD Insurance Ltd Παράρτημα IΙΙ: Αίτηση Αποζημίωσης HD Insurance Ltd Παράρτημα ΙV: Δήλωση Εναντίωσης HD Insurance Ltd Παράρτημα V: Ειδικοί Όροι Inter Partner Assistance ) ΓΕΝΙΚΑ Αντικείμενο παραρτήματος Προϋποθέσεις ισχύος Ορισμοί Ισχύς των καλύψεων Γεωγραφικά όρια ) ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΗ Περιγραφή των προσφερόμενων καλύψεων

2 2.2 Ταξιδιωτικές παροχές στα άτομα ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Αναγγελία βλάβης / ατυχήματος για παροχή οδικής βοήθειας Αναγγελία για παροχή ταξιδιωτικής βοήθειας Ζημιές κατά την εξυπηρέτηση του οχήματος Περιορισμός των επιζήμιων επιδράσεων Εξοφλήσεις / χρηματικά όρια ) ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ) ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ) ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΗ Ευθύνη του αντασφαλιστή Υποκατάσταση Παραγραφή Παράρτημα VI: Ειδικοί Όροι Φροντίδας Ατυχήματος Inter Partner Assistance ) ΓΕΝΙΚΑ Αντικείμενο του παραρτήματος Προϋποθέσεις Ορισμοί Ισχύς των προσφερόμενων υπηρεσιών Γεωγραφικά όρια ) ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ωρο τηλεφωνικό κέντρο αναγγελίας ζημιάς Μετάβαση συνεργάτη στον τόπο ατυχήματος Περιγραφή συνθηκών ατυχήματος / λήψη φωτογραφιών Πρακτικές συμβουλές προς τον ασφαλιζόμενο Μεταβίβαση επειγόντων μηνυμάτων Άνοιγμα φάκελου και συλλογή στοιχείων Δυνατότητα πρόσβασης στο αρχείο φακέλων σε 24ωρη βάση Μεταβίβαση φάκελου και πρωτότυπων στον ασφαλιστή ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Αναγγελία ατυχήματος για παροχή υπηρεσιών ) ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ANTΑΣΦΑΛΙΣΤΗ Ευθύνη του αντασφαλιστή Υποκατάσταση Παραγραφή Παράρτημα VIΙ: Ειδικοί Όροι Οδικής Βοήθειας Inter Partner Assistance ) ΓΕΝΙΚΑ Αντικείμενο του παραρτήματος Προϋποθέσεις ισχύος Ορισμοί Ισχύς των καλύψεων Γεωγραφικά όρια ) ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΗ Περιγραφή των προσφερόμενων καλύψεων ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Αναγγελία ζημιάς για παροχή οδικής βοήθειας Ζημιές κατά την εξυπηρέτηση του οχήματος Περιορισμός των επιζήμιων επιδράσεων Εξοφλήσεις / χρηματικά όρια ) ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ) ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ANTΑΣΦΑΛΙΣΤΗ Ευθύνη του αντασφαλιστή Υποκατάσταση Παραγραφή Παράρτημα VIΙΙ: Ειδικοί Όροι Προγράμματος «Όχημα Αντικατάστασης» Inter Partner Assistance ) ΓΕΝΙΚΑ Αντικείμενο παραρτήματος Προϋποθέσεις ισχύος Ορισμοί Ισχύς των καλύψεων Γεωγραφικά όρια ) ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΗ Όχημα αντικατάστασης συνέπεια πυρκαγιάς Όχημα αντικατάστασης συνέπεια κλοπής ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ Αναγγελία ζημιάς για παροχή οχήματος αντικατάστασης Περιορισμός επιζήμιων επιδράσεων ) ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ) ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΗ Ευθύνη του αντασφαλιστή Υποκατάσταση Παράρτημα IΧ: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Ασφάλισης Νομικής Προστασίας Arag Δικαιούχοι Αντικείμενο ασφάλισης Ασφαλιζόμενα πρόσωπα Ασφαλιστική προστασία παρέχεται: Έκταση ασφαλιστικών παροχών Όριο κάλυψης Τοπική έκταση ασφαλιστικής κάλυψης Έναρξη και διάρκεια της ασφάλισης Ασφαλιστικά βάρη μετά την επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης

3 10. Εκλογή δικηγόρου Ανάθεση εντολής Λοιπές υποχρεώσεις και δικαιώματα του ασφαλιστή Η ασφαλιστική προστασία αποκλείεται: Αντικατάσταση Οχήματος Νομική θέση τρίτων Καταγγελία Απόδοση δαπανών Παραγραφή Αρμοδιότητα δικαστηρίων ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου Η ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία HD Insurance Ltd και το διακριτικό τίτλο Hellas Direct (η «εταιρία») έχει συσταθεί με βάση τον Κυπριακό Νόμο περί Ασφαλιστικών Εταιριών, έχει την καταστατική της έδρα στην Κύπρο και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος. Οι σχέσεις μεταξύ της HD Insurance Ltd και των ασφαλισμένων της στην Ελλάδα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και καθορίζονται από την πρόταση ασφάλισης, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και τις πρόσθετες πράξεις που εκδίδονται μετά από συμφωνία μεταξύ της εταιρίας και του ασφαλισμένου. Τα κύρια νομοθετήματα, με βάση τα οποία καταρτίζεται η ασφαλιστική σύμβαση είναι: (α) ο νόμος 489/1976, όπως αυτός κωδικοποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 237/1986, τροποποιήθηκε και ισχύει, (β) ο νόμος 2496/1997, όπως ισχύει, (γ) το νομοθετικό διάταγμα 400/1970, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και (δ) η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος υπ αριθμό 3/5/ Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καταρτίζεται με βάση την πρόταση ασφάλισης που υποβάλλει ο ασφαλισμένος στην εταιρία, μέσω της ηλεκτρονικής της σελίδας (www.hellasdirect.gr) ή μέσω του τηλεφωνικού της κέντρου ( ). Η ηλεκτρονική παραλαβή και η χρήση του ασφαλιστηρίου, όπως επίσης και η καταβολή του σχετικού ασφαλίστρου σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της σύμβασης. 1.2 Ζητήματα ασφάλισης Η εταιρία παρέχει ασφαλιστικές υπηρεσίες στον κλάδο ασφάλισης ζημιών αυτοκινήτου, στο πεδίο των υποχρεωτικών και των προαιρετικών καλύψεων, όπως αναλύονται παρακάτω. Η συνολική ευθύνη της εταιρίας ανά ατύχημα ή ανά θύμα δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το ασφαλιστικό ποσό που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου για το κάθε είδος καλυπτόμενου κίνδυνου. Ζημιές προερχόμενες από την ίδια αιτία αναγνωρίζονται και θεωρούνται ως ένα ενιαίο ατύχημα. Ζητήματα ασφάλισης στον κλάδο ζημιών αυτοκινήτων, που ρυθμίζονται απευθείας από τον ελληνικό νόμο, αποτελούν αυτόματα όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ακόμη και αν δεν γίνεται ειδική μνεία γι αυτά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων Τα ασφάλιστρα προσδιορίζονται βάσει των παρακάτω αντικειμενικών και εύλογων κριτηρίων: τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ιδιοκτήτη και των οδηγών του αυτοκινήτου, όπως η ηλικία και η εμπειρία οδήγησης, 5 6

4 τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε αυτοκινήτου, όπως ο κυβισμός του κινητήρα και τα έτη κυκλοφορίας, και τη χρήση του αυτοκινήτου, όπως το πόσο συχνά οδηγείται και το πλήθος των ζημιών. τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το ασφάλιστρο και να τροποποιεί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια υπολογισμού του, κατά την ανανέωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Στην περίπτωση που μεταβάλλονται τα κατώτατα υποχρεωτικά όρια ασφάλισης, τα ασφάλιστρα αναπροσαρμόζονται αυτόματα από την ημερομηνία ισχύος των νέων ορίων. 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου συμβολαίου Η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης ισχύει μέσα στα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα κράτη του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) και στα κράτη των οποίων τα Εθνικά Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης δεσμεύονται να εφαρμόζουν το τμήμα ΙΙΙ της Ενοποιημένης συμφωνίας. Για τις υπόλοιπες χώρες απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού διεθνούς ασφάλισης («πράσινη κάρτα»). Χωρίς την έκδοση του πιστοποιητικού διεθνούς ασφάλισης, το αυτοκίνητο είναι ανασφάλιστο στις χώρες αυτές. Η πράσινη κάρτα εκδίδεται από την εταιρία, μετά από αίτηση του ασφαλισμένου και τη σχετική έγκριση της εταιρίας. Οι προαιρετικές καλύψεις ισχύουν μέσα στα όρια της Ελληνικής Επικράτειας. Η ισχύς ορισμένων από αυτές είναι δυνατό να επεκταθεί και εκτός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας, μετά από αίτηση του ασφαλισμένου, τη σχετική έγκριση της εταιρίας και την καταβολή πρόσθετων ασφαλίστρων. 1.5 Ασφαλιστικό ποσό Το ασφαλιστικό ποσό που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου για κάθε προαιρετική κάλυψη αποτελεί το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας για όλη τη διάρκεια ασφάλισης, για ένα ή περισσότερα ατυχήματα. Κάθε καταβολή αποζημίωσης από την εταιρία μειώνει αντίστοιχα το ποσό αυτό. Αν ο ασφαλισμένος θέλει να επαναφέρει το ανώτατο όριο στο αρχικό ποσό, μπορεί να κάνει σχετική πρόταση στην εταιρία και, αν αυτή γίνει αποδεκτή, να καταβάλει τα ανάλογα πρόσθετα ασφάλιστρα. Το ασφαλιστικό ποσό στο οποίο ασφαλίζεται το αυτοκίνητο είναι ίσo με την πραγματική, τρέχουσα εμπορική αξία του κατά τη στιγμή της ασφάλισης, όπως αυτή αναγράφεται στους πίνακες της Euro Tax Glass 1 για την Ελληνική αγορά. Σε περίπτωση ζημιάς, η εταιρία θα βασιστεί στους ίδιους πίνακες για τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας του αυτοκινήτου, αναπροσαρμοσμένους ανάλογα με την παλαιότητά του. 1.6 Η ηλικία και η εμπειρία οδήγησης του ασφαλισμένου Η ηλικία του οδηγού και η εμπειρία οδήγησης αποτελούν σημαντικές παραμέτρους για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να δηλώσει στην εταιρία εάν το ασφαλισμένο αυτοκίνητο οδηγείται: από άτομο ηλικίας κάτω των 25 ετών, ή από άτομο που απέκτησε άδεια οδήγησης μέσα στα τελευταία δύο χρόνια. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται επίσης να γνωστοποιήσει στην εταιρία κατά την υποβολή της αίτησης ασφάλισης ή οποτεδήποτε επέλθει κάποια μεταβολή, τα πλήρη ατομικά στοιχεία των προσώπων που υπάγονται σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω κατηγορίες. Η εταιρία, μετά από την εκτίμηση του συνόλου των στοιχείων, διατηρεί το δικαίωμα επιπρόσθετης τιμολόγησης στα ασφάλιστρα αυτοκινήτων που οδηγούνται από οδηγούς των παραπάνω κατηγοριών. Σε περίπτωση που προκληθεί ζημιά από τέτοιο οδηγό, χωρίς να έχει δηλωθεί η ιδιότητα αυτή και τα πλήρη στοιχεία του στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, θα υπάρξουν δυσμενείς συνέπειες για το ασφαλισμένο πρόσωπο. Συγκεκριμένα: Εφόσον πρόκειται για ζημιά αστικής ευθύνης, ο ασφαλισμένος ενέχεται σε καταβολή «ποινής» έναντι της εταιρίας ίσης με 30% του ποσού (συμπεριλαμβανομένων του κεφαλαίου, των τόκων και των δικαστικών εξόδων) που η εταιρία θα υποχρεωθεί να καταβάλει στον τρίτο ζημιωθέντα, είτε δια δικαστικής απόφασης ή εξωδίκως, και Εφόσον πρόκειται για ζημιά προαιρετικών κινδύνων, δεν καλύπτεται η ζημιά. 2) ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 2.1 Γενικές εξαιρέσεις για την κάλυψη αστικής ευθύνης Από την ασφαλιστική κάλυψη εξαιρείται και δε θα αποζημιωθεί οποιαδήποτε ζημιά προκλήθηκε άμεσα ή έμμεσα, από κάποιο από τα παρακάτω γεγονότα, εκτός αν έχει συμφωνηθεί η σχετική κάλυψη και αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου: ζημιά από πρόθεση του ασφαλισμένου, ζημιά από οδηγό που δεν έχει την άδεια οδήγησης που προβλέπει ο νόμος για την κατηγορία του αυτοκινήτου που οδηγεί. Η εξαίρεση αυτή ισχύει και στην περίπτωση που έχει λήξει η 1 Από του μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς παρόχους πληροφόρησης στον κλάδο του αυτοκινήτου, που διαθέτει πληροφόρηση μέσω ενημερωμένων τιμοκαταλόγων καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, 7 εγχειριδίων προσδιορισμού βασικών και ειδικών εκδόσεων μοντέλων, καθώς και μέσω εντύπων για τους τύπους, τις εκδόσεις και τις τιμές όλων των κυκλοφορούντων οχημάτων (www.eurotaxglass.gr). 8

5 ισχύς της ερασιτεχνικής ή επαγγελματικής άδειας οδήγησης κατά το χρόνο του ατυχήματος, ακόμη και εάν ανανεώθηκε εκ των υστέρων, καθώς και όταν έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, ζημιά από οδηγό, ο οποίος κατά το χρόνο του ατυχήματος βρισκόταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών ή φαρμάκων, εφόσον υφίσταται αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της παράβασης και του αποτελέσματος που έχει επέλθει, ζημιά από αυτοκίνητο που χρησιμοποιείται διαφορετικά από τη χρήση που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή στην άδεια κυκλοφορίας του, ζημιά από τη συμμετοχή του ασφαλισμένου αυτοκινήτου σε διαγωνισμούς, αγώνες (επίσημους ή όχι), επιδείξεις, παρελάσεις, δοκιμαστικές διαδρομές και δοκιμές (test drive), ζημιά στα πράγματα που μεταφέρονται με το ασφαλισμένο αυτοκίνητο, ανεξάρτητα από το πρόσωπο στο οποίο ανήκουν, καθώς και ζημιά στις ενδυμασίες και στα προσωπικά αντικείμενα των επιβαινόντων στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο, απώλεια ή ζημιά πολύτιμων ειδών ή χρημάτων, ζημιά που θα προκληθεί κατά τη διάρκεια μόνιμης ή πρόσκαιρης αφαίρεσης της κατοχής του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, λόγω κατάσχεσης, επίταξης ή δήμευσης από οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη διοικητική αρχή, ζημιά σε επιβάτες που συμφώνησαν να μεταφερθούν με αυτοκίνητο, το οποίο αφαιρέθηκε από το νόμιμο κάτοχό του με αθέμιτα μέσα ή χρησιμοποιείται για την τέλεση εγκληματικής πράξης, ζημιά από πόλεμο, εχθροπραξίες, εμφύλιο πόλεμο, ανταρσία, στρατιωτική ή λαϊκή εξέγερση, κίνημα, αντίσταση εναντίον αρχής, επανάσταση ή πραξικόπημα και επίταξη κάθε είδους, καθώς επίσης από τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, καθώς και από οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στην πρόληψη, περιστολή ή καταστολή των παραπάνω γεγονότων ή καταστάσεων, ζημιά από πυραύλους, βλήματα, πυρηνικά όπλα ή υλικά κατασκευής τους, ιονίζουσες, ηλεκτρομαγνητικές ή άλλες ακτινοβολίες, πεδία οποιουδήποτε είδους, ραδιενεργό μόλυνση, οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή πυρηνικό απόρριμμα (κατάλοιπο) της καύσης πυρηνικού καυσίμου ή από συνέπεια ή επακόλουθο τους. Ως καύση θεωρείται και η αυτοδύναμη διεργασία (process) πυρηνικής διάσπασης. Επίσης, από μόλυνση ή ρύπανση του περιβάλλοντος από οποιαδήποτε αιτία, περιλαμβανομένης της βιολογικής και / ή χημικής μόλυνσης ή ρύπανσης, ζημιά από καθίζηση εδάφους, ακόμη και αν δεν εξακριβώθηκε η αιτία, και ζημιά από σεισμό, πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χαλάζι, ηφαιστειακή έκρηξη, τυφώνα, ανεμοστρόβιλο, ή άλλη φυσική διαταραχή που προκαλεί καταστροφές μαζικής εκτάσεως, καθώς επίσης και από πτώση δένδρων ή άλλων αντικειμένων, οφειλόμενη στα πιο πάνω φυσικά φαινόμενα. Θύελλα ή καταιγίδα υφίσταται όταν επικρατούν άνεμοι 8 μποφόρ και άνω, σύμφωνα με το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στις παραπάνω περιπτώσεις, εάν η εταιρία υποχρεωθεί να πληρώσει αποζημίωση σε τρίτους, έχει το δικαίωμα αναγωγής κατά του ασφαλισμένου προσώπου. 2.2 Απαγορεύσεις για την κάλυψη αστικής ευθύνης Απαγορεύεται, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί μεταξύ της εταιρίας και του ασφαλισμένου και αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου: να οδηγείται το ασφαλισμένο αυτοκίνητο από άτομο ηλικίας κάτω των 25 ετών ή από οδηγό που απέκτησε την άδεια ικανότητας οδήγησης μέσα στα τελευταία δύο χρόνια, να ρυμουλκεί το ασφαλισμένο αυτοκίνητο άλλο όχημα εκτός από τρέιλερ ή να ρυμουλκείται, ανασύρεται ή μεταφέρεται από άλλο όχημα το ασφαλισμένο αυτοκίνητο, και να κινείται το ασφαλισμένο αυτοκίνητο σε δρόμους ή τοποθεσίες όπου απαγορεύεται από τις αρχές η κυκλοφορία οχημάτων, όπως αεροδρόμια, εργοτάξια, στρατόπεδα, πεζοδρόμια, πεζόδρομοι και πλατείες. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο ασφαλισμένος θα προβεί σε καταβολή «ποινής» έναντι της εταιρίας, που θα είναι ίση με 30% του ποσού (συμπεριλαμβανομένων του κεφαλαίου, των τόκων και των δικαστικών εξόδων), που η εταιρία υποχρεωθεί να καταβάλει στον τρίτο ζημιωθέντα, είτε δια δικαστικής απόφασης ή εξωδίκως. 2.3 Γενικές εξαιρέσεις για τις προαιρετικές καλύψεις Οι παρακάτω εξαιρέσεις ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις προαιρετικών καλύψεων και δεν θα αποζημιωθούν σε περίπτωση ζημιάς, εκτός εάν έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της εταιρίας και του ασφαλισμένου και αναγράφονται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου: όλες οι περιπτώσεις εξαιρέσεων του πεδίου της κάλυψης αστικής ευθύνης, ζημιά όταν το ασφαλισμένο αυτοκίνητο οδηγείται από άτομο ηλικίας κάτω των 25 ετών ή από οδηγό που απέκτησε την άδεια ικανότητας οδήγησης μέσα στα τελευταία δύο χρόνια, ζημιά όταν το ασφαλισμένο αυτοκίνητο ρυμουλκεί άλλο όχημα που δεν είναι τρέιλερ ή όταν το ασφαλισμένο αυτοκίνητο ρυμουλκείται, ανασύρεται ή μεταφέρεται από άλλο όχημα, ζημιά όταν το αυτοκίνητο κινείται σε δρόμους ή τοποθεσίες όπου απαγορεύεται, από τις αρχές, η κυκλοφορία οχημάτων, όπως αεροδρόμια, εργοτάξια, στρατόπεδα, πεζοδρόμια, πεζόδρομοι και πλατείες, ζημιά από κακόβουλες ενέργειες γνωστών ή αγνώστων δραστών, ζημιά όταν το ασφαλισμένο αυτοκίνητο μεταφέρει φορτίο ή επιβάτες πέρα από το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ζημιά από έκρηξη ή φλόγα του αυτοκινήτου ή από πυρκαγιά που μεταδόθηκε από αυτό από πτώση κεραυνού, καθώς και ζημιά που προκλήθηκε ή οφείλεται σε διαρροή υγρών ή υγραερίων οποιασδήποτε φύσης, είτε μεταφέρονται είτε χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του αυτοκινήτου, ζημιά όταν το αυτοκίνητο δεν έχει υποστεί τον προβλεπόμενο από το νόμο τεχνικό έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο.) ή έχει υποστεί και έχει κριθεί ακατάλληλο προς κυκλοφορία, ανεξάρτητα από την ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της παράλειψης και του αποτελέσματος που έχει επέλθει, προϋπάρχουσες ζημιές ή φθορές λόγω κακής χρήσης /συντήρησης του αυτοκινήτου, 9 10

6 ζημία που προκαλείται στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του σε εγκληματικές πράξεις ή παράνομες δραστηριότητες ή καταδίωξής του από τις αρχές ή κατάσχεσής του λόγω συμμετοχής σε παράνομες πράξεις, όταν, χωρίς να έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, έχει λάβει χώρα μετατροπή του κυβισμού ή της ιπποδύναμης του κινητήρα του αυτοκινήτου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της παράτυπης μετατροπής και του αποτελέσματος που έχει επέλθει, και η περίπτωση κατά την οποία η επέλευση του ασφαλιζόμενου κινδύνου προέλθει από αμέλεια του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου σχετικά με την εποπτεία του αυτοκινήτου του. Οποιεσδήποτε εξαιρέσεις αναφέρονται στις συγκεκριμένες παραγράφους των προαιρετικών καλύψεων συνιστούν επιπρόσθετες εξαιρέσεις για την κάλυψη που αφορούν. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους Καλύπτεται η αστική ευθύνη των ασφαλισμένων προσώπων για αποζημίωση τρίτων για ατυχήματα που θα προκληθούν από την κυκλοφορία του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, όπως ορίζεται στην ισχύουσα Ελληνική ασφαλιστική νομοθεσία. 3.2 Προαιρετικές καλύψεις Η ασφαλιστική κάλυψη μπορεί να επεκταθεί, με ειδική συμφωνία και με την καταβολή προσθέτου ασφαλίστρου, και στους εκτιθέμενους κινδύνους (προαιρετικές καλύψεις) που αναγράφονται παρακάτω. Η ευθύνη της εταιρίας περιορίζεται για κάθε προαιρετικό κίνδυνο μέχρι το ποσό που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αφαιρουμένου του ποσού της οποιασδήποτε «απαλλαγής» που αφορά την κάθε επιμέρους προαιρετική κάλυψη Υλικές ζημίες από ανασφάλιστο Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο μετά από σύγκρουση του με άλλο βεβαιωμένο ως ανασφάλιστο όχημα. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να ισχύει αυτή η κάλυψη είναι να συντρέχουν, σωρευτικά, οι ακόλουθοι όροι: να διαφυλάττονται τα δικαιώματα του ασφαλισμένου σύμφωνα το Νόμο κατά του υπαιτίου τρίτου για την αποκατάσταση και επανείσπραξη της ζημιάς. Η εταιρία, από τη στιγμή που θα αποζημιώσει τον ασφαλισμένο, αποκτά όλα τα δικαιώματα που είχε αυτός εναντίον του τρίτου υπόχρεου σε καταβολή αποζημίωσης ή του Επικουρικού Κεφαλαίου, όπως ορίζονται από τον Νόμο. Παράλληλα, ο ασφαλισμένος, με την είσπραξη της αποζημίωσης από την εταιρία λόγω αυτής της κάλυψης, εκχωρεί αυτόματα κάθε δικαίωμα του και παρέχει την ανέκκλητη πληρεξουσιότητα, ώστε η εταιρία να ενεργεί εξώδικα ή δικαστικά στο όνομα της ή και στο όνομα του για την αποζημίωση της από τον τρίτο υπόχρεο ή το Επικουρικό Κεφάλαιο. Στην περίπτωση όπου μετά την καταβολή αποζημίωσης από την εταιρία στον ασφαλισμένο διαπιστωθεί ότι το ζημιογόνο όχημα ήταν νόμιμα ασφαλισμένο από ασφαλιστική εταιρία η οποία υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης λόγω αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του ζημιογόνου οχήματος, όλα τα παραπάνω (όπως η εκχώρηση δικαιωμάτων και η παροχή πληρεξουσιότητας του ασφαλισμένου) ισχύουν ανάλογα και αυτοδίκαια Φροντίδα ατυχήματος (INTER PARTNER ASSISTANCE) Σε συνεργασία με την εταιρία INTER PARTNER ASSISTANCE 2, παρέχονται υπηρεσίες φροντίδας ατυχήματος σε περίπτωση αυτοκινητικού ατυχήματος. Οι ειδικότεροι όροι που διέπουν την κάλυψη για φροντίδα ατυχήματος αναφέρονται στο σχετικό παράρτημα Οδική βοήθεια (INTER PARTNER ASSISTANCE) Σε συνεργασία με την εταιρία INTER PARTNER ASSISTANCE, παρέχονται υπηρεσίες οδικής βοήθειας στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια του ασφαλιστήριου συμβολαίου. Οι ειδικότεροι όροι που διέπουν την κάλυψη για φροντίδα ατυχήματος και οδική βοήθεια αναφέρονται στο σχετικό παράρτημα Θραύση κρυστάλλων (CARGLASS) Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στα κρύσταλλα του ασφαλισμένου αυτοκινήτου και συγκεκριμένα στα δύο παρμπρίζ και στα περιμετρικά κρύσταλλα των παραθύρων. Η εταιρία αναλαμβάνει το πλήρες κόστος της επισκευής ή αντικατάστασης εάν το αυτοκίνητο επισκευαστεί στην Carglass 3 καθώς και το ασφαλιστικό ποσό όπως αυτό αναγράφεται στην πρώτη να εμπλέκονται στο ατύχημα δύο μόνο οχήματα, να υπάρχει απαίτηση μόνο για υλικές ζημιές, να έχει διαπιστωθεί η αποκλειστική ευθύνη του οδηγού του ανασφάλιστου αυτοκινήτου, όπως προκύπτει από ικανά αποδεικτικά μέσα και υποχρεωτικά δημόσια έγγραφα (όπως το Αντίγραφο Δελτίου Συμβάντος και η Ποινική Δικογραφία), ο χαρακτηρισμός του ζημιογόνου οχήματος ως ανασφάλιστου να προκύπτει από βεβαίωση της Υπηρεσίας του Ελληνικού Κέντρου Πληροφοριών, και 11 2 Η INTER PARTNER ASSISTANCE λειτουργεί στην Ελλάδα για περισσότερο από 20 χρόνια και παρέχει στους συνδρομητές της υπηρεσίες οδικής βοήθειας σε περίπτωση πρόκλησης μηχανικής βλάβης ή ζημιών από αυτοκινητικό ατύχημα. Η INTER PARTNER ASSISTANCE εξυπηρετεί περισσότερους από 300,000 πελάτες στην Ελλάδα και δέχεται 1,200,000 τηλεφωνήματα ετησίως. Παγκοσμίως, η INTER PARTNER ASSISTANCE έχει 6,000 υπαλλήλους σε 70 χώρες και υποστηρίζει 250,000 μονάδες τεχνικής βοήθειας. 3 H Carglass είναι μέλος του ομίλου Belron, που κατέχει ηγετική θέση στην αγορά, επισκευής και αντικατάστασης κρυστάλλων. Η Belron δραστηριοποιείται σε 32 χώρες και στελεχώνεται από μια ομάδα 12

7 σελίδα του ασφαλιστηρίου (και αφαιρούμενης της σχετικής απαλλαγής) εάν η επισκευή ή η αντικατάσταση λάβει χώρα αλλού. Επίσης καλύπτονται και οι εργοστασιακές ηλιοροφές αφαιρούμενης της σχετικής απαλλαγής. Εξαιρούνται και αποκλείονται από την ασφάλιση οι παρακάτω περιπτώσεις: ζημιά κατά την πραγματοποίηση επισκευαστικών εργασιών στο αυτοκίνητο ή κατά την εξαγωγή και επανατοποθέτησή τους, ζημιά καθρεπτών, φανών και δεικτών πορείας, ζημιά σε οποιοδήποτε παράθυρο, ανεμοθώρακα ή οροφή αυτοκινήτου, που δεν είναι κατασκευασμένα από κρύσταλλο, αλλά από συνθετικό υλικό, ζημιά σε κρύσταλλα αυτοκινήτων ανοιχτού τύπου (cabrio) τα οποία είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα με την οροφή, κατά τρόπο ώστε να είναι αδύνατη η αντικατάστασή τους, χωρίς την αντικατάσταση και της οροφής, ζημιά που οφείλεται σε αυτοκινητικό ατύχημα, ζημιά σε περίπτωση ολικής καταστροφής (οικονομικά ασύμφορη επισκευή ή τεχνικά επισφαλής) του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, ζημιά σε μεμβράνες, αισθητήρες καθώς και μηχανισμούς παραθύρων, και ζημιά ή έξοδα μετατόπισης ή επανεγκατάστασης πλαισίων. Σε περίπτωση που η ζημιά θραύσης κρυστάλλων συντρέχει με ζημιά άλλου ασφαλισμένου κινδύνου (όπως ζημιά μερικής κλοπής, πυρκαγιάς ή ιδίων ζημιών), πρώτα ενεργοποιείται η κάλυψη της θραύσης κρυστάλλων και μετά οποιαδήποτε άλλη κάλυψη σε σχέση με την υπερβάλλουσα ζημιά που δεν έχει αποζημιωθεί Νομική προστασία (ARAG) Σε συνεργασία με την εταιρία ARAG 4, καλύπτονται οι αναγκαίες δαπάνες του ασφαλισμένου για τη διαφύλαξη και την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων του ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων, σε περίπτωση αυτοκινητικού ατυχήματος. Οι ειδικότεροι όροι που διέπουν την κάλυψη για νομική προστασία αναφέρονται στο σχετικό παράρτημα Προσωπικό ατύχημα Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες που θα υποστεί ο οδηγός του ασφαλισμένου αυτοκινήτου με τις εξής προϋποθέσεις: ότι θα οφείλονται άμεσα σε τροχαίο ατύχημα καθώς οδηγεί το ασφαλισμένο αυτοκίνητο, και ότι θα έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα το θάνατο ή την ανικανότητα του οδηγού, που θα εκδηλωθούν το αργότερο σε διάστημα ενός έτους από το ατύχημα. άρτια εκπαιδευμένων τεχνικών που εξυπηρετούν περισσότερους από 8 εκατομμύρια πελάτες ετησίως, κατά μέσο όρο έναν πελάτη κάθε τέσσερα δευτερόλεπτα. Εξαιρούνται και αποκλείονται από την ασφάλιση οι παρακάτω περιπτώσεις: όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στις γενικές εξαιρέσεις των προαιρετικά παρεχομένων καλύψεων, εκτός από την περίπτωση που αφορά την έκρηξη, ατύχημα που οφείλεται σε προηγούμενη πάθηση του ασφαλισμένου οδηγού, ατύχημα που προκαλείται ενώ ο οδηγός βρίσκεται έξω από την καμπίνα των επιβατών του αυτοκινήτου, περιπτώσεις αυτοκτονίας ή απόπειρας αυτοκτονίας ανεξάρτητα από τη διανοητική κατάσταση (μόνιμη ή προσωρινή) του ασφαλιζόμενου, σε καρδιακές παθήσεις, σε ψυχικές διαταραχές, και σε επιδράσεις άμεσα ή έμμεσα ατομικής ενέργειας και ραδιενεργών στοιχείων Θάνατος από ατύχημα Αν επέλθει θάνατος του ασφαλισμένου συνεπεία ατυχήματος, η εταιρία θα καταβάλει στους δικαιούχους το προβλεπόμενο ασφαλιστικό ποσό. Προϋπόθεση για την καταβολή του ασφαλίσματος είναι ότι ο θάνατος επήλθε άμεσα, αυτοτελώς και ανεξάρτητα από κάθε άλλη αιτία από ατύχημα που συνέβη κατά τη διάρκεια της κάλυψης και πάντα μέσα σε ένα έτος το αργότερο από την ημέρα του ατυχήματος Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα Σε περίπτωση που το ατύχημα προκαλέσει μόνιμη ολική ανικανότητα στον ασφαλιζόμενο, μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία του, τότε η εταιρία θα καταβάλει στον ασφαλισμένο το ασφαλιστικό ποσό που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου. Μόνιμη ολική ανικανότητα θεωρούνται μόνο οι πιο κάτω τρεις περιπτώσεις: η ολική απώλεια της όρασης των δύο ματιών ή η ολική απώλεια της λειτουργίας των δύο βραχιόνων, των δύο χεριών, των δύο κνημών ή των δύο ποδιών, ή η σύγχρονη απώλεια ενός άνω άκρου και ενός κάτω άκρου ή ενός ματιού και ενός άκρου, η ολική παράλυση, και η κατάσταση της ανίατης παραφροσύνης που κάνει τον ασφαλισμένο ανίκανο για κάθε εργασία ή απασχόληση και η μετατραυματική επιληψία Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα Μόνιμη μερική ανικανότητα θεωρείται κάθε περίπτωση που δε συνιστά ολική ανικανότητα, αλλά επιφέρει εφ όρου ζωής μείωση της ικανότητας του ασφαλισμένου οδηγού για παραγωγική εργασία. Σε περίπτωση ατυχήματος που προκαλέσει μόνιμη μερική ανικανότητα στον ασφαλιζόμενο, το αργότερο μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία επέλευσής του, η εταιρία θα καταβάλει ανάλογα με την περίπτωση και με βάση τον παρακάτω πίνακα, το ποσό των αντιστοίχων ποσοστών των ασφαλιζομένων κεφαλαίων, με μέγιστο ποσοστό το 70%. 4 Η ΑRAG είναι μια Γερμανική ασφαλιστική εταιρία Νομικής Προστασίας, με έδρα το Ντίσελντορφ, που παρέχει εξειδικευμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες νομικής προστασίας

8 Ολική απώλεια του βραχίονα ή του χεριού. Ολική απώλεια της κνήμης ή του ποδιού. Αγκύλωση τμήματος της σπονδυλικής στήλης με παραμόρφωση. Ολική και ανίατη απώλεια ακοής και των δυο αυτιών. Mερικός ακρωτηριασμός του ποδιού μαζί με όλα τα δάκτυλα. Ολική απώλεια της κίνησης του ώμου. Ολική απώλεια της κίνησης του αντίχειρα και του δείκτη. Ολική απώλεια της όρασης του ενός ματιού. Κάταγμα της κνήμης ή του ποδιού που δεν έχει επουλωθεί. Κάταγμα του κάτω σαγονιού. Κάταγμα πλευρών με παραμόρφωση θώρακα και οργανικές ανωμαλίες. Ολική απώλεια της κίνησης του γονάτου ή του ισχίου. Κάταγμα της επιγονατίδας που δεν έχει επουλωθεί. Ολική απώλεια της κίνησης του αγκώνα ή του καρπού. Ολική απώλεια ενός δακτύλου του χεριού. Κάταγμα του ταρσού που δεν έχει επουλωθεί. Βράχυνση του ποδιού κατά τουλάχιστον 5cm. Ολική και ανίατη απώλεια ακοής του ενός αυτιού. Ολική απώλεια του ενός δακτύλου του ποδιού. 50% 50% 40% 40% 30% 25% 25% 25% 25% 25% 20% 20% 20% 20% 15% 15% 15% 15% 5% Σε κάθε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας που δεν αναφέρεται στον πιο πάνω πίνακα, η αποζημίωση συνίσταται σε μέρος του ποσού που αναγράφεται στη πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου, ίσο με το ποσοστό κατά το οποίο μειώθηκε ισόβια η γενική ικανότητα του ασφαλισμένου για εργασία. Για να προσδιοριστεί αυτό το ποσοστό, λαμβάνονται υπόψη γενικά κριτήρια και όχι το επάγγελμα που ασκούσε ο ασφαλισμένος οδηγός πριν από την επέλευση του ατυχήματος. Αν οι συνέπειες του ατυχήματος γίνονται πιο σοβαρές, επειδή προϋπήρχε αφαίρεση ή αποκοπή μέλους ή φυσικό ελάττωμα, το ασφάλισμα καταβάλλεται μόνο εφόσον το προϋπάρχον ελάττωμα είχε δηλωθεί κατά την έναρξη της ασφάλισης από τον ασφαλισμένο. Σε αυτή την περίπτωση, η αποζημίωση υπολογίζεται αφού ληφθεί υπόψη μόνο η βλάβη που επήλθε άμεσα από το ατύχημα και όχι η μεγαλύτερη βλάβη που προήλθε έμμεσα από την κατάσταση που προϋπήρχε. Σε περίπτωση ανατομικής ή λειτουργικής απώλειας περισσότερων οργάνων ή μελών το ποσοστό διαρκούς μερικής ανικανότητας καθορίζεται από το άθροισμα των ποσοστών που αντιστοιχούν σε κάθε βλάβη, αλλά το άθροισμά τους αυτό δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά το 70% Συντρέχουσες περιπτώσεις αποζημιώσεων Εάν για κάποιο ατύχημα συρρέουν αξιώσεις αποζημίωσης για μόνιμη ολική ανικανότητα και θάνατο, η εταιρία καταβάλει αποζημίωση για μία από αυτές. Εάν μετά την πληρωμή αποζημίωσης λόγω μόνιμης μερικής ανικανότητας, αλλά οπωσδήποτε μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία του ατυχήματος και συνέπεια αυτού, επέλθει μόνιμη ολική ανικανότητα ή θάνατος, η εταιρία θα καταβάλει τη διαφορά μεταξύ του ποσού που κατέβαλε για μόνιμη μερική ανικανότητα και αυτού που πρέπει να καταβάλει λόγω της μόνιμης ολικής ανικανότητας ή θανάτου Πυρκαγιά Πυρκαγιά, πτώση κεραυνού, έκρηξη ή αυτανάφλεξη Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού, έκρηξη ή αυτανάφλεξή του. Επίσης καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν από πυρκαγιά που μεταδίδεται σε αυτό από άλλο αντικείμενο. Συγκεκριμένα: πυρκαγιά θεωρείται η φωτιά που συνοδεύεται από φλόγα και επεκτείνεται με δική της δύναμη, κεραυνός θεωρείται η ακαριαία και ισχυρή ηλεκτρική ατμοσφαιρική εκκένωση που πλήττει (άμεσα και απευθείας) τα ασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία, και έκρηξη θεωρείται η αιφνίδια διαφυγή ενέργειας που οφείλεται σε βίαιη εκτόνωση αέριων και ατμών Εμπρησμός Καλύπτονται επίσης οι υλικές ζημιές στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο από εμπρησμό από αποδεδειγμένη πρόθεση τρίτων. Η υποχρέωση της εταιρίας για καταβολή αποζημίωσης ισχύει με την προϋπόθεση ότι ο εμπρησμός δηλώθηκε αμέσως στην αστυνομική αρχή και υποβλήθηκε σχετική μήνυση, αλλιώς δεν παρέχεται κάλυψη Απεργίες, εξεγέρσεις και πολιτικές αναταραχές Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που προκαλούνται στο ασφαλιζόμενο αυτοκίνητο από πυρκαγιά κατά τη διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών, διαδηλώσεων και πολιτικών ταραχών, αρκεί αυτές να μην είχαν στόχο τη βίαιη ανατροπή της νόμιμης κυβέρνησης Τρομοκρατικές ενέργειες Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο από πυρκαγιά, έκρηξη και άλλες αιτίες σαν συνέπεια τρομοκρατικών ενεργειών Αστική ευθύνη προς τρίτους από πυρκαγιά Καλύπτεται η αστική ευθύνη των ασφαλισμένων προσώπων για αποζημίωση τρίτων, αναφορικά με υλικές ζημιές που θα προκληθούν και θα οφείλονται σε πυρκαγιά που μεταδόθηκε από το ασφαλισμένο αυτοκίνητο. Δεν καλύπτονται απαιτήσεις λόγω χρήσης, μείωσης απόδοσης, μείωσης εμπορικής αξίας, όπως και αποθετικές ή άλλες ζημιές από τη στέρηση της χρήσης του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλισμένου κινδύνου, η εταιρία, σε συνεργασία με τη INTER PARTNER ASSISTANCE, παρέχει στον ασφαλισμένο αυτοκίνητο αντικατάστασης, όπως αναφέρεται στο σχετικό παράρτημα πιο κάτω. Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης οι περιπτώσεις πρόκλησης πυρκαγιάς από τις εξής αιτίες: λόγω σύγκρουσης, πρόσκρουσης, εκτροπής, ανατροπής ή κατακρήμνισης του ασφαλισμένου αυτοκινήτου και στη συνέχεια ανάφλεξης του, και 15 16

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Περιουσία για Όλους Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Εξ-ασφάλιση Αυτοκινήτου Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 5 ΟΡΙΣΜΟΙ 9 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 12 ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Για Πληροφορίες: 210 69 99 900 Για Οδική Βοήθεια και Αναγγελία Ατυχήματος: 210 99 88 188 (24 ώρες το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΠΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα

HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: Οι Γενικοí Όροι, οι Ειδικές Διατάξεις των καλύψεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Οι παρακάτω Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου / Πιστοποιητικού Ασφάλισης και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με την προϋπόθεση ότι ο συμβαλλόμενος (ο οποίος είναι και Ασφαλιζόμενος, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά) έχει καταβάλλει τα οφειλόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 01.12.2011

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 01.12.2011 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 01.12.2011 Οι όροι του παρόντος Ασφαλιστηρίου περιλαμβάνουν ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ (Ορισμούς, Γενικές Εξαιρέσεις, Γενικές Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες) και ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

ERGO ΟΙΚΙΑ IDEAL - (όρος 120) Κωδικός όρου: 17.120/8.6.2011

ERGO ΟΙΚΙΑ IDEAL - (όρος 120) Κωδικός όρου: 17.120/8.6.2011 ERGO ΟΙΚΙΑ IDEAL - (όρος 120) Κωδικός όρου: 17.120/8.6.2011 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ο ασφαλισμένος ή λήπτης της ασφάλισης καλύπτεται από τους κινδύνους που περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (17-200) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (17-200) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (17-200) Οι Γενικοί Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης μεταξύ των Ασφαλιστών και του Ασφαλιζομένου.

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6 Περιεχόµενα Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1 Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2 Πίνακας Καλύψεων 3 Εξαιρέσεις 5 Ειδικοί Όροι 6 Γενικοί Όροι - Ειδικές ιατάξεις 9 Ανάλυση Ασφαλίστρων 23 Ενηµερωτικό Εντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/KΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 197/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Β.Καραπιστόλη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200818 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 3.1.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Κ.Σ.: Synergatis Symbalomenos Asfalismenos Symbstreet SymbTK SymbPerioxi Asfstreet AsfTK AsfPerioxi ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

AΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ AΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΒΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Σ.Α.Π.» Αθήνα, Φεβρουάριος 2015 [ 2 ]. /. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κεφάλαιο Α' σελίδες Γενικές Διατάξεις, Βασικές Αρχές-Σκοπός 7-13

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034) ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034) Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, σύμφωνα με τους Όρους / Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες αλλά κατά παρέκλιση κάθε αντιθέτου όρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. M. Φαράντου Ε.Α.Ε.Ε.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. M. Φαράντου Ε.Α.Ε.Ε. ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/5/26.01.2011 2011 ΤτΕ περί Διαδικασίας διακανονισμού ζημιών & καταβολής αποζημιώσεων από σύμβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης από τη χρήση οχημάτων & συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Η ΑΧΑ είναι ένας παγκόσμια αναγνωρισμένος πάροχος προστασίας της υγείας με περισσότερο από 20 εκατομμύρια ασφαλισμένους στον κλάδο ζωής και υγείας, σε όλον τον κόσμο. Με περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα