ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Β. Βασιλακοπούλου Τηλέφωνο : Fax : ΦΓ 20/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΈΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του πρόχειρου διαγωνισμού με συλλογή προσφορών κατόπιν σχετικής ανάρτησης στο διαδίκτυο, πιθανής δαπάνης ,00 ΕΥΡΩ, πλέον ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και φορέα εκτέλεσης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για το έργο Μηχανογραφικός Εξοπλισμός για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 101 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α ) σχετικά με την ίδρυση Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια. 2. Το Π.Δ. 266/89 «Οργανισμός του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Το άρθρο 5 του Ν. 861/79 περί αρμοδιοτήτων του Δ. Σ. και του Διοικητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. 4. Το ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07/07) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου». 5. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 118/ Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

2 διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 7. Tις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α ) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » 8. Την με αριθ. Π1/678/ «Λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ)» εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Δικτύων. 9. Τις διατάξεις του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.Α/ ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», αρθ.21, σύμφωνα με τις οποίες πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιαδήποτε δαπάνης του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρμοδίου διατάκτη ή του κατά νόμο εξουσιοδοτημένου οργάνου με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση (δημοσιονομική δέσμευση). 10. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α ) με το οποίο τροποποιήθηκε η περίπτωση 1β του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ) 11. Το με αρ. Π/29/ υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Προγραμματισμού & Προδιαγραφών με τα οποίο μας διαβιβάστηκαν αρμοδίως τεχνικές προδιαγραφές προκειμένου να προβούμε στη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με συλλογή προσφορών κατόπιν σχετικής ανάρτησης στο διαδίκτυο, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και φορέα εκτέλεσης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για την υλοποίηση του έργου «Μηχ/κός εξοπλισμός για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) (CPV Μηχανήματα γραφείου και Υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από επίπλα και πακέτα λογισμικών). Η πιθανή δαπάνη του έργου καθώς και η αναγκαιότητά του, προέκυψε από τα υπ αριθ. Γ31/17/ και Γ31/6/23/ έγγραφα του ΚΕΑΟ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΚΕΑΟ (ΚΑΕ 27123Κ). 12. Το με αρ. πρωτ. Π42/ υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Προγραμματισμού & Προδιαγραφών με το οποίο μας διαβιβάστηκε επαναδιατύπωση από τους εμπειρογνώμονες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. 2

3 13. Την υπ αρ. πρωτ. Λ53/Γ/9/1742/ Απόφαση Έγκρισης Πίστωσης του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΑΔΑ:ΒΙΚΜ4691ΩΓ-Π7Ι). 14. Την υπ αριθ. ΑΑΥ Μ13 (ΑΔΑ: ΒΙΟΕ4691ΩΓ-26Ψ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών για το έτος 2014, ποσού ,40 που βαρύνει τον ΚΑΕ 27123Κ και αφορά ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 15. Την με αριθ. πρωτ. 6801/119/Φ10021/ Έγκριση προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) προυπολογιζόμενης δαπάνης ,00 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με το αίτημα του Ιδρύματος, από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης, Δ/νση Μηχανογραφικων Εφαρμογών, Τμήμα Β. 16. Τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΚΕΑΟ. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισμό, με συλλογή προσφορών κατόπιν σχετικής ανάρτησης στο διαδίκτυο, πιθανής δαπάνης ,00 ΕΥΡΩ, πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και φορέα εκτέλεσης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για το έργο Μηχανογραφικός Εξοπλισμός για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού που είναι στις 4/6/14, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στον 3 ο όροφο-γραφείο 7 του κτιρίου της Δ/νσης Προμηθειών & Χημ. Υπ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου στην Αθήνα. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν το φάκελο της προσφοράς τους, καταθέτοντάς τον αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στη Δ/νση Προμηθειών & Χημ. Υπ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Αγ. Κωνσταντίνου 16, 3 ος όροφος, γραφείο 7) ή αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορική εταιρεία (Courrier) στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 3

4 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές και όρους της Υπηρεσίας και θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/95, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΠΔ 118/07. Η Επιτροπή Προχείρων διαγωνισμών μπορεί να ζητήσει να προσκομίσετε συμπληρωματικά στοιχεία που κατά την κρίση της θεωρεί απαραίτητα. 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά γ) συνεταιρισμοί δ) κοινοπραξίες προμηθευτών που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Ο όρος «ανάδοχος» αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α) (β) (γ) και (δ) κατηγορίες. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 3 μήνες, προσμετρούμενος από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι 5/9/14. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η προσφορά θα υποβληθεί μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δυο (2) αντίγραφα (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο) έως τις 4/06/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στην Υπηρεσία μας (Αγ. Κωνσταντίνου 16, 3 ος όροφος, γραφείο 7). Η προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, να είναι δακτυλογραφημένη και να μην φέρει παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Προσφορές για μέρος της ποσότητας που ορίζει η προκήρυξη απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 4

5 Δ/νση Προμηθειών & Χημ. Υπ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Αγ. Κων/νου 16-18, Αθήνα, 3 ος όροφος. Ο αριθμός της διακήρυξης ΦΓ./. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τους τρεις παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους: Α. Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που θα περιλαμβάνει Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α 75, όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ : Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. Ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990. Ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων. Ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητης απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34, 39 του Π.Δ. 118/2007 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Ότι συνέταξαν την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων έλαβαν γνώση και τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση. Β. Φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μέσα στον κυρίως φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του διαγωνισμού που αναφέρονται στο παράρτημα 4 (Τεχνικές Προδιαγραφές), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Γ. Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μέσα στον κυρίως φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα υπό προμήθεια είδη με: 1) την προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ, ανά είδος 2) το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις % στον οποίο υπάγεται κάθε είδος 3) το χρόνο ισχύος της προσφοράς 5

6 Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Εφόσον οι Προμηθευτές συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 2. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Προχείρων Διαγωνισμών της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ακόλουθη διαδικασία: α. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών και στη συνέχεια μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα Δικαιολογητικά και οι Τεχνικές Προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και φυλάσσονται από την Επιτροπή. β. Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών συντάσσεται σχετικό Πρακτικό από την αρμόδια Επιτροπή, το οποίο παραδίδει στη Δ/νση Προμηθειών & Χημ. Υπ., Τμήμα Γεν. Υλ. Χρήσεως & Αναλωσίμου και εκδίδεται σχετική απόφαση. γ. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, όσων από τις τεχνικές προσφορές γίνονται αποδεκτές, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, γίνεται κατόπιν σχετικής ειδοποίησης από την Επιτροπή Προχείρων Διαγωνισμών. Η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό επί των οικονομικών προσφορών, το οποίο παραδίδει στη Δ/νση Προμηθειών & Χημ. Υπ., Τμήμα Γεν. Υλ. Χρήσεως & Αναλωσίμου και εκδίδεται σχετική απόφαση. δ. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά διαβιβάζονται σφραγισμένοι στη Δ/νση Προμηθειών & Χημ. Υπ., Τμήμα Γεν. Υλ. Χρήσεως & Αναλωσίμου, το οποίο μεριμνά για την επιστροφή τους στους υποψηφίους αναδόχους, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. ε. Η καθαρή τιμή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών. στ. Για όλα τα παραπάνω η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί τη σχετική της απόφαση σε όλους τους συμμετέχοντες σε κάθε φάση της διαδικασίας. ζ. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, απορρίπτονται στο αντίστοιχο στάδιο του Διαγωνισμού. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι εκπρόσωποι τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 6

7 2.2 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν από την Υπηρεσία, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή Προχείρων Διαγωνισμών, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτήν: Οι Έλληνες πολίτες: α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι: -συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1), -δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2), -απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48), -νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το ν.3424/2005 (Α 305), ii) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους -Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του 7

8 συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. -Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση. -Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων β, γ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α Οι αλλοδαποί: α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου 1.1. β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. γ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση. δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 1.1 και 1.2 αντίστοιχα. 8

9 - Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του. β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) - Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. - Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης Οι συνεταιρισμοί: α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 1.1. β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 1.1, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 1.2, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης β της παραγράφου 1.3. γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα Οι ενώσεις εταιρειών που υποβάλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση ή την κοινοπραξία. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του προμηθευτή. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω ένορκη 9

10 βεβαίωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις Μετά το πέρας του ελέγχου η Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, το οποίο παραδίδει στη Δ/νση Προμηθειών & Χημ. Υπ., Τμήμα Γεν. Υλ. Χρήσεως & Αναλωσίμου και εκδίδεται η απόφαση κατακύρωσης. 2.3 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί. Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται σχετικά αφού αξιολογήσει τις προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει συσταθεί το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ Α/ ). Η δημιουργία του Κ.Ε.Α.Ο. αποτελεί μνημονιακή δέσμευση που έχει αναλάβει η χώρα μας, από την υλοποίηση της οποίας αναμένεται η επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων και στόχων. Σήμερα, στην νεοσύστατη Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕΑΟ απασχολούνται περίπου 35 υπάλληλοι, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για άμεση τοποθέτηση τουλάχιστον 15 υπαλλήλων ακόμα. Σημειώνεται ότι το προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας θα έχει καθημερινή επικοινωνία και συνεργασία με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, καθώς και με τρίτους φορείς (ΓΓΠΣ, λοιπούς Ασφαλιστικούς Φορείς κλπ.) 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του νεοσύστατου Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, και συγκεκριμένα : Είδος Σταθμοί εργασίας (Η/Υ) - συνοδευόμενοι από: 35 πληκτρολόγια 35 ποντίκια 35 μετατροπείς για σύνδεση δύο μονάδων στην ίδια οθόνη (KVM switch USB) Λειτουργικό Σύστημα Δεν περιλαμβάνονται οθόνες Εξυπηρετητές (Servers) - συνοδευόμενους από: αντίστοιχα συστήματα λήψης αντιγράφων Ποσότητα

11 (backup) Δεν περιλαμβάνονται οθόνες Συστήματα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) 2 Τείχος Ασφαλείας (Firewall) 1 Δικτυακοί εκτυπωτές laser 6 Δικτυακό πολυμηχάνημα (εκτυπωτής, σαρωτής, φωτοτυπικό, fax) τεχνολογίας laser 1 CPV Μηχανήματα γραφείου και Υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών. 3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σκοπός του έργου είναι: Η αναβάθμιση της υφιστάμενης υποδομής σε μηχανογραφικό εξοπλισμό, ώστε να καλυφθούν οι σημερινές και μελλοντικές ανάγκες του ΚΕΑΟ Η δημιουργία τοπικού εσωτερικού τομέα (domain) και η ένταξη των προσωπικών υπολογιστών σε αυτόν Η εγκατάσταση υποδομής για διαμοιρασμό αρχείων (file server) Η εξασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριών και των συστημάτων από εσωτερικές και εξωτερικές απειλές Η εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας 4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσφέρουν προϊόντα σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα τεχνικών προδιαγραφών. Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του πίνακα και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Μη συμμόρφωση με τον παραπάνω όρο συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς Σταθμοί εργασίας Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Α. Γενικά 11

12 Α.1 Κατασκευαστής Σειρά Μοντέλο Να αναφερθούν Α.2 Αριθμός Μονάδων 35 Α.3 Α.4 Α.5 Α.6 Α.7 Α.8 Ο προσφερόμενος προσωπικός υπολογιστής πρέπει να είναι επώνυμος, διεθνή οίκου, σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση μέσα στους τελευταίους 12 μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, να κυκλοφορεί στην διεθνή αγορά και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης/απόσυρσής του. Όλα τα μέρη που συνθέτουν το σύστημα του προσωπικού υπολογιστή (κεντρική μονάδα, πληκτρολόγιο, ποντίκι, μητρική κάρτα) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σ αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα. Να υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης των περιφερειακών από το BIOS Να υπάρχει προστασία πρόσβασης χρήστη στο BIOS με χρήση password Να υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης του BIOS με Flash Να είναι ειδικού τύπου (Small Form Factor ή Desktop) για γραφεία με περιορισμένο χώρο και να εξοικονομεί χώρο Β. Κεντρική Μονάδα Β.1 Επεξεργαστής τεχνολογίας Intel Core i5 ( 2,7GHz) ή ανώτερος Β.3 Cache μνήμη του επεξεργαστή 6 ΜΒ Β.4 Β.5 Ελάχιστη προσφερόμενη μνήμη συστήματος Πλήθος θέσεων εγκατεστημένης προσφερόμενης μνήμης 4 GB 2 Β.6 Τύπος Μνήμης DDR3 ή νεότερο Β.7 Συχνότητα Λειτουργίας (MHz) 1333 MHz Β.8 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη 8 GB Β.9 Β.10 Δυνατότητα διπλασιασμού της μνήμης με προσθήκη επιπλέον αρθρωμάτων χωρίς να αφαιρεθούν τα υπάρχοντα Κάρτα δικτύου Ethernet 100/1000 Mbps auto-sensing 12

13 Β.11 Β.13 Β.14 B.15 Κάρτα ήχου ενσωματωμένη στη μητρική Πληκτρολόγιο USB, 101 πλήκτρων, τύπου QWERTY με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο Ποντίκι USB (Optical mouse) 2 πλήκτρων με κυλιόμενο τροχό Μετατροπέας για σύνδεση 2 μονάδων στη ίδια οθόνη (KVM switch USB) Β.16 Ισχύς Τροφοδοτικού (W) 240 W Γ. Μονάδες Εσωτερικών Δίσκων Γ.1 Τύπος SATA III ή νεότερος Γ.2 Πλήθος μονάδων 1 Γ.3 Χωρητικότητα του κάθε προσφερόμενου δίσκου (GB) 250GB Γ.4 Ταχύτητα (rpm) Γ.5 Buffer 16MB Δ. HD Controller Δ.1 SATA III Disk controller ή νεότερος Δ.2 Το σύστημα θα πρέπει να προσφερθεί με όλους τους απαιτούμενους ελεγκτές για να υποστηρίζονται οι συσκευές με τις οποίες θα προσφερθεί Ε. Μονάδα DVD±RW Ε.1 Τουλάχιστον 16X/40X Ε.2 Τύπος controller SATA ΣΤ. Κάρτα Γραφικών ΣΤ.1 Ενσωματωμένη στην μητρική ή πρόσθετη ΣΤ.2 Κατασκευαστής - Να αναγραφεί ΣΤ.3 Video memory 512 ΜΒ ΣΤ.4 Υποστήριξη ανάλυσης τουλάχιστον 1280x1024, 60 Hz, 32 bit color ΣΤ.5 Έξοδος VGA Ζ. Θύρες / Slots 13

14 Ζ.1 Παράλληλη Ζ.2 USB 2.0 και USB Ζ.3 Θύρες USB στο εμπρόσθιο τμήμα 2 Ζ.4 Ελεύθερες υποδοχές PCI ή/και PCI Express 1 Ζ.5 PCIe 16x 1 Ζ.6 PCIe 1x 3 Η. Πιστοποίηση Η.1 Πιστοποιητικό ISO9001 της κατασκευάστριας εταιρίας Η.2 Να φέρουν το σήμα CE Η.3 Η.4 Φιλικότητα προς το περιβάλλον και ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας και ασφάλεια. Να προσκομιστούν αντίγραφα των αντίστοιχων πιστοποιητικών Θ. Λειτουργικό Σύστημα Θ.1 Εγκαταστημένο λειτουργικό Windows 7 Professional Ελληνική Έκδοση Να συνοδεύεται από μέσο (δικτυακό ή φυσικό) επαναφοράς αρχικού συστήματος (Recovery Image) Εξυπηρετητές (servers) Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Α. Γενικά Α.1 Κατασκευαστής Σειρά Μοντέλο Να αναφερθούν Α.2 Αριθμός μονάδων 2 Α.3 Το προσφερόμενο μοντέλο server πρέπει να είναι επώνυμο, διεθνή οίκου, σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση μέσα στους τελευταίους 12 μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, να κυκλοφορεί στην διεθνή αγορά και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης/απόσυρσής του. 14

15 Α.4 Α.5 Όλα τα μέρη που συνθέτουν το προσφερόμενο σύστημα (οθόνη, κεντρική μονάδα, πληκτρολόγιο) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία, συναρμολογημένα από το εργοστάσιο κατασκευής και να αναγράφεται εμφανώς πάνω σ αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα. Τύπος πλαισίου Tower / Να αναφερθούν οι Εξωτερικές διαστάσεις (mm) Αριθμός κύριων τροφοδοτικών 1 Αριθμός εφεδρικών τροφοδοτικών 1 Δυνατότητα αντικατάστασης τροφοδοτικών με το σύστημα σε λειτουργία (hot swap) Τροφοδοτικό ικανό να τροφοδοτήσει το σύστημα στη μέγιστη αναβάθμιση και επέκτασή του Χαρακτηριστικά BIOS Να αναφερθούν Να υπάρχει προστασία πρόσβασης χρήστη στο BIOS με χρήση Password Να υπάρχει δυνατότητα αναβάθμιση του BIOS με Flash <=800W Β. Κεντρική Μονάδα Β.1 Β.2 Β.3 Β.4 Τεχνολογίας Intel XEON με αριθμό πυρήνων (cores) 4 με 64bit extension Αριθμός προσφερόμενων επεξεργαστών ανά server 2,2 GHz Δυνατότητα λειτουργίας πολλαπλών επεξεργαστών Αριθμός υποστηριζόμενων επεξεργαστών ανά server 1 2 Β.5 Μέγεθος εγκατεστημένης μνήμης (GB) 16 GB Β.6 Β.7 Β.8 Πλήθος θέσεων εγκατεστημένης προσφερόμενης μνήμης Πλήθος ελεύθερων θέσεων για επέκταση μνήμης πέραν της προσφερόμενης Τύπος Μνήμης DDR3 ή ισοδύναμος ή ανώτερος 2 4 Β.9 Συχνότητα Λειτουργίας (MHz) 1333 MHz Β.10 Β.11 Μέγιστη μνήμη που να υποστηρίζεται στο motherboard Μέγιστη αναβάθμιση μνήμης, χωρίς αντικατάσταση της εγκαταστημένης μνήμης 64 GB 15

16 Β.12 Β.13 Β.14 Β.15 Β.16 Δυνατότητα για ECC, Memory Scrubbing, Memory Mirroring Πλήρη υποστήριξη και αξιοποίηση των χαρακτηριστικών της παραπάνω προσφερόμενης μνήμης από την μητρική πλακέτα. Να αναφερθούν όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μνήμης, όπως ο τύπος και ο χρονισμός Πληκτρολόγιο USB 104 πλήκτρων, τύπου QWERTY με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο Ποντίκι USB (Optical mouse) 2 πλήκτρων με ροδέλα Β.19 Εφεδρικοί ανεμιστήρες Β.21 Χαμηλό επίπεδο θορύβου Γ. Μονάδες εσωτερικών δίσκων Γ.1 Τύπος SATA ή SAS hot- swap Γ.2 Πλήθος μονάδων δίσκων 6 Γ.3 Προσφερόμενη χωρητικότητα ανά δίσκο 4 δίσκοι 500 GB, 2 δίσκοι 146 GB Γ.4 Ταχύτητα περιστροφής δίσκων 7200 rpm Δ. HD Controller Δ.1 SAS ή SATA Disk controller για RAID 1 ή καλύτερο Δ.2 Υποστήριξη RAID 0, 1, 10 Δ.3 Transfer Rate 3MB/sec Δ.4 Δ.5 Διάταξη δίσκων: Hot swap RAID- 1/hardware mirroring, με hardware RAID controller ή ανώτερη διάταξη από άποψη διαθεσιμότητας Το σύστημα θα πρέπει να προσφερθεί με όλους τους απαιτούμενους ελεγκτές για να υποστηρίζονται οι συσκευές με τις οποίες θα προσφερθεί Ε. Θύρες (slots) Ε.1 Ethernet 100/1000 Mbps autosensing 2 Ε.2 Θύρες USB Ε.3 Αριθμός PCI ή καλύτερου τύπου θυρών (slots) 4 16

17 Ε.4 Αριθμός ελεύθερων PCI slots ή καλύτερου τύπου slots στην προσφερόμενη σύνθεση 2 Ε.5 Σειριακή 1 ΣΤ. Μονάδα Οπτικής Αποθήκευσης ΣΤ.1 DVD RW (εσωτερικό) Ζ. Κάρτα Γραφικών Ζ.1 Ενσωματωμένη στην μητρική ή αυτόνομη. Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά της. Η. Πιστοποιήσεις Η.1 Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητος του μηχανήματος Η.2 Να φέρουν το σήμα CE Η.3 Η.4 Φιλικότητα προς το περιβάλλον και ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας και ασφάλεια. Να προσκομισθούν αντίγραφα των αντίστοιχων πιστοποιητικών Θ. Backup Θ.1 Ποσότητα 2 Θ.2 Drive Technology LTO-3 ή LTO-4 Θ.3 Τεχνολογία διασύνδεσης SAS Θ.4 Cleaning Type Θ.5 Θ.6 Media LTO-3 ή LTO-4 συμβατά με το DRIVE Κάρτα SAS και καλώδιο για σύνδεση με sever 20 (2 χ 10) 2 Ι. Λογισμικό αντιγράφων ασφαλείας ( Backup Software ) Ι.1 Ποσότητα 2 Ι.2 Να είναι συμβατό με Λειτουργικό Σύστημα Windows Server 2008 R Σύστημα Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 17

18 Α.1 Κατασκευαστής - Να αναφερθεί Α.2 Μοντέλο - Να αναφερθεί Α.3 Αριθμός μονάδων 2 Α.4 Τεχνολογίας On-line Α.5 Ισχύς > 2 KVA Α.6 Αυτονομία Μπαταριών >15 min Α.7 Ενδεικτικά LED λειτουργιών Α.8 Ηχητική σήμανση κατάστασης μηχανήματος Α.9 Καλώδιο σύνδεσης UPS Server 4.4. Τείχος προστασίας (hardware FIREWALL) Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Κατασκευαστής - Σειρά Μοντέλο Να αναφερθεί Αριθμός μονάδων 1 Η λειτουργικότητα Firewall πρέπει να υλοποιείται σε εξειδικευμένο hardware Αριθμός Ethernet θυρών 100/ Ελάχιστος αριθμός θυρών που μπορούν να ρυθμιστούν ως DMZ Ελάχιστος αριθμός θυρών που μπορούν να ρυθμιστούν ως WAN Υποστήριξη VLAN interfaces Δυνατότητα χειρισμού κίνησης (throughput) από το firewall Gbps A.9 Υποστήριξη διαχείρισης μέσω Web Δυνατότητα σύνδεσης με δεύτερο Firewall, ιδίου τύπου και διάρθρωσης σε διάταξη Active/Standby και προαιρετικά Active/Active Δυνατότητα επιθεώρησης πρωτοκόλλων (protocol inspection), για τα πρωτόκολλα: SMTP, POP3, DNS, FTP 18

19 Υποστήριξη καταγραφής της κατανάλωσης του Bandwidth και του όγκου των δεδομένων ανά σύνδεση, πρωτόκολλο, source, destination σε πραγματικό χρόνο. Υποστήριξη καταγραφής συμβάντων (logging) με δυνατότητα τοπικού φιλτραρίσματος των αρχείων logs Να αναφερθούν ISO και λοιπά κατασκευαστικά standards και certifications 4.5. Εκτυπωτές Δικτυακοί Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Α. Χαρακτηριστικά Α.1 Κατασκευαστής - Σειρά Μοντέλο Να αναφερθεί Α.2 Αριθμός μονάδων 6 Α.3 Α.4 Α.5 Τεχνολογίας laser ή Led ασπρόμαυρης εκτύπωσης Οι προσφερόμενοι εκτυπωτές πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση μέσα στους τελευταίους 24 μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, να κυκλοφορούν στην αγορά και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης / απόσυρσής τους. Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης Α4 σελίδες / λεπτό (ppm) 38 Α.6 Ταχύτητα 1 ης εκτύπωσης 8 sec Ανάλυση εκτύπωσης (dpi) Γλώσσες εκτύπωσης:pcl5e,pcl 6. Να αναφερθούν όλες οι γλώσσες που υποστηρίζονται. Μνήμη RAM Ελάχιστη Μνήμη RAM Μέγιστη Ταχύτητα Επεξεργαστή Input Trays 1200x ΜΒ 640ΜΒ Να αναφερθεί 2 Α.13 Αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων Α.14 Συνολική Χωρητικότητα Input Trays σε σελίδες Α4 400 σελίδες 19

20 4.5. Εκτυπωτές Δικτυακοί Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Α. Χαρακτηριστικά Α.1 Κατασκευαστής - Σειρά Μοντέλο Να αναφερθεί Α.2 Αριθμός μονάδων 6 Α.3 Α.15 Α.16 Α.17 Τεχνολογίας laser ή Led ασπρόμαυρης εκτύπωσης Μεγέθη εκτύπωσης: Α4, Α5, Legal, Executive, Letter. Να αναφερθούν όλοι οι τύποι και τα μεγέθη χαρτιού που υποστηρίζονται Υποστηριζόμενα interface: USB 2.0 ή νεώτερο Ethernet IEEE-1284 (Bi-directional parallel) Υποστήριξη Ελληνικών χαρακτήρων ΕΛΟΤ-928 και 437 χωρίς download Α.18 Μηνιαίος κύκλος εργασίας Α.19 Α.20 Α.21 Α.22 Α.23 Α.24 Α.28 Α.29 Απόδοση του toner σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC Κάθε εκτυπωτής να συνοδεύεται από καλώδιο εκτυπωτή USB μήκους > 2m Κάθε εκτυπωτής να συνοδεύεται από καλώδιο δικτύου μήκους > 2m Κάθε εκτυπωτής να συνοδεύεται από καλώδιο εκτυπωτή IEEE-1284 μήκους > 2m Κάθε εκτυπωτής να συνοδεύεται απαραίτητα από 2 γνήσια toners επιπλέον του εγκαταστημένου. Να αναφερθούν τα επίπεδα θορύβου (db) σε αδράνεια και σε λειτουργία. Να συνοδεύεται από τους αντίστοιχους drivers του εκτυπωτή για τα λειτουργικά συστήματα που θα προσφερθούν Να συνοδεύεται από τα εγχειρίδια χρήσης της συσκευής και του λογισμικού της Σελίδες Σελίδες Β. Πιστοποίηση Β.1 Πιστοποιητικό ISO 9001 της κατασκευάστριας εταιρίας Β.2 Να φέρουν το σήμα CE Β.3 Φιλικότητα προς το περιβάλλον και ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας και ασφάλεια. 20

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Προκήρυξη δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών για τις οργανικές μονάδες της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓ ΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Ηράκλειο 24-10- 2013 Πληροφορίες : Β. Γιανναδάκη

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη Συσκευασία, Μετακόμιση και Συναρμολόγηση του εξοπλισμού και των αρχείων της Διεύθυνσης Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ044691ΩΓ-Ι73 ΑΔΑΜ: 14PROC002002634 2014-04-22

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ044691ΩΓ-Ι73 ΑΔΑΜ: 14PROC002002634 2014-04-22 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ044691ΩΓ-Ι73 ΑΔΑΜ: 14PROC002002634 2014-04-22 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων των Κ.Υ Ικαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ XANIA 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : 2821342308 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37073-37063 / Fax (28210) 37082

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

277.561,02 (χωρίς ΦΠΑ) 341.400,06 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

277.561,02 (χωρίς ΦΠΑ) 341.400,06 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ XANIA 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Πληροφορίες : ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : 2821342308 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, 09/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 656 Αρ. Προκήρυξης: 10/2015

Πάτρα, 09/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 656 Αρ. Προκήρυξης: 10/2015 Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα