ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 651/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 651/2014"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 651/2014 ΘΕΜΑ 25 ο Αποδοχή της πρότασης τροποποίησης των Εγκεκριμένων Οριστικών Μελετών της εργολαβίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ» αναδόχου ''ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε'' Προϋπολογισμός: ,34 (με Φ.Π.Α.) Χρηματοδότηση: ΚΑΕ 2011ΣΕ της ΣΑΕ 072/8 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Κρανιάς Βασίλειος 2. Δεσπόπουλος Κων/νος 3. Γακόπουλος Χρήστος 4. Σιδερόπουλος Χρήστος (αναπληρωματικό μέλος) 5. Ψαχούλας Ορέστης 6. Αλεξάκος Φώτιος (αναπληρωματικό μέλος) 7. Καπέλος Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος) Απουσία του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγοραστού, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, προήδρευσε η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αργυροπούλου Καλλιάρα Ελένη βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής άρθρο 3 παρ.2 & βάσει της απόφασης 2 του πρακτικού 1/ της Οικονομικής Επιτροπής. Συνήλθε στις 13 Ιουνίου 2014 και ώρα 15:00 μ.μ. ημέρα Παρασκευή στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονομική Επιτροπή μετά από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 1220/ του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010. Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Αργυροπούλου Καλλιάρα Ελένη κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 25 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο Εισηγητής του θέματος αυτού κ.διαμαντάς α/α Δ/ντής Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής με το υπ αριθμ.2736/ έγγραφο της Υπηρεσίας του τα κατωτέρω: Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

2 1. Του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3481/ Του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» (Κ.Δ.Ε.). 3. Του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005) όπως αυτός έχει διαμορφωθεί με τις αποφάσεις Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με α.π. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/ (ΦΕΚ 1162 Β / ), ΔΜΕΟ/α/ο/2361/ (ΦΕΚ 58 Β / ) και ΔΜΕΟ/α/ο/2229/ (ΦΕΚ 900 Β / ). 4. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Του Π.Δ.129/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας». 6. Του Π.Δ.7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 (Α 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών». 7. Της Εγκυκλίου 6/ του Υπ. Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών». Αφού είδαμε: I ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 1. Τα έργα που περιλαμβάνονται στην εργολαβία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ» βρίσκονται ανατολικά, βορειοανατολικά και νοτιοανατολικά της λίμνης Κάρλας και διακρίνονται σε δύο επιμέρους ομάδες: τα Πεδινά Αντιπλημμυρικά έργα (Ομάδα Α) και τα Ορεινά Δασοτεχνικά έργα (Ομάδα Β). Οι τροποποιήσεις στις εγκεκριμένες Οριστικές Μελέτες της εργολαβίας, που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας εισήγησης, αφορούν τα Πεδινά Αντιπλημμυρικά έργα (Ομάδα Α). 2. Τα προαναφερθέντα έργα έχουν μελετηθεί στο πλαίσιο των παρακάτω μελετών:

3 (α) (γ) «Οριστική Μελέτη Ταμιευτήρα Κάρλας και Συναφών έργων» (Μαχαίρας, Μαντζιάρας κ.ά., ΥΠΕΧΩΔΕ, 1995), που εγκρίθηκε με την Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ Α.Π.Δ7β/2537α/ /ΣΧΕΤ.:2002, 2716, 381, 2219πε, 2529πε, 2209πε. «Μελέτη συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη της λίμνης Κάρλας» (Γεωπληροφορική Α.Ε., Νικολάου, Γουλιάμος κ.ά., ΥΠΕΧΩΔΕ, 2008), που εγκρίθηκε με την Α.Π.Δ7β/2421/Φ /4/ Απόφαση. «Μελέτη μικρών φραγμάτων στη Διώρυγα 2Δ και τις Τάφρους 6Τ και 7Τ» (Δ7-ΥΠΕΧΩΔΕ, 2009), που εγκρίθηκε με την Α.Π.Δ7β/οικ.2403/9750.4/6/ Απόφαση. 3. Για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και έργων Ορεινής Υδρονομίας στη λεκάνη της λίμνης Κάρλας», προϋπολογισμού ,00 (με ΦΠΑ), εγκρίθηκε διάθεση πίστωσης ,00 σε βάρος του ενάριθμου έργου 2009ΣΕ της ΣΑΕ 072/3 (Αποφάσεις Α.Π.Δ7α/οικ.374/Φ / , Α.Π.Δ7α/οικ.922/Φ / και Α.Π.Δ7α/οικ.1206/Φ / ). 4. Με την Α.Π.Δ7α/1280/Φ / Απόφαση Υπουργού ΥΜΕΔΙ εγκρίθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου του θέματος, που συντάχθηκαν από τη Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7). 5. Στις , διενεργήθηκε ο Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου. Με την με Α.Π.Δ7α/2030/Φ / Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών αποφασίστηκε α) η έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας, όπως συντάχθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού και β) η κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας στη μειοδότρια εταιρεία «Κ/Ξ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΡΕΤΗ ΑΘ. ΓΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ» με έκπτωση 50%. 6. Το έργο του θέματος εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » με την Α.Π.οικ / Απόφαση ΥΠΕΚΑ σε βάρος του ενάριθμου 2011ΣΕ της ΣΑΕ 072/8, η οποία τροποποιήθηκε με την Α.Π.οικ / Απόφαση Τροποποίησης Πράξης ΥΠΕΚΑ. 7. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, έληξε η ισχύς της προσφοράς και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής της μειοδότριας εταιρείας «Κ/Ξ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΡΕΤΗ ΑΘ. ΓΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ», η οποία δεν παρέτεινε την ισχύ της προσφοράς της, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Δ/νσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7). 8. Ομοίως, αρνητική ήταν η απάντηση από τη δεύτερη μειοδότρια εταιρία για παράταση της προσφοράς της και το έργο του θέματος ανατέθηκε, τελικά, στην εταιρεία «ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.», 3 η στη σειρά κατάταξης του διαγωνισμού

4 ανάθεσης του έργου, με μέση έκπτωση 44,26% μετά από υπεύθυνη δήλωσή της για παράταση της προσφοράς της και υποβολή σχετικής εγγυητικής επιστολής στη Δ7 και σύμφωνα με την Α.Π.Δ7α/1708/Φ / Απόφαση Υπουργού ΥΜΕΔΙ, με την οποία τροποποιήθηκε η προαναφερθείσα Α.Π.Δ7α/2030/Φ / Απόφαση του Υφυπουργού ΥΜΕΔΙ. 9. Στις , υπεγράφη η Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου του θέματος με την εταιρεία «ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.», με ημερομηνία περαίωσης του έργου την 28 η Αντικείμενο του έργου αποτελούν: (α) (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) (η) (θ) η διευθέτηση του χειμάρρου Αμύρου σε μήκος 2.660μ περίπου η διευθέτηση του ρέματος Ανάβρας σε μήκος 3.200μ περίπου η διευθέτηση του ρέματος οικισμού Ανάβρας σε μήκος 1.090μ περίπου η διευθέτηση του ρέματος Καλαμακίου σε μήκος 970μ περίπου η διευθέτηση του χειμάρρου Κερασιώτη σε μήκος 520μ περίπου η κατασκευή 11 μικρών φραγμάτων στη Διώρυγα 2Δ και στις τάφρους 6Τ και 7Τ έργα αναδάσωσης σε πυρόπληκτες περιοχές έργα αργολιθοδομών έργα αναβαθμών (από σκυρόδεμα ή σαρζανέτ) Οι τροποποιήσεις, που η Υπηρεσία εισηγείται με την παρούσα, αφορούν τα ως άνω (α) (γ) (δ) και (ε). 11. Στην Διακήρυξη της Δημοπρασίας του έργου, Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίστηκε η ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ και Προϊσταμένη Αρχή η Δ/νση Εγγειοβλετιωτικών έργων (Δ7) της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ. 12. Με την Απόφαση Α.Π.Δ7α/2291/ εγκρίθηκε η Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου «Τεχνικός Σύμβουλος Ολοκλήρωσης Έργου Επαναδημιουργίας Λίμνης Κάρλας» στην Κ/Ξ ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΑΕ & ΣΙΑ. 13. Κατόπιν του άρθρου 129 του Ν.4199/2013, σύμφωνα με τον οποίο καταργήθηκε η ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ και σύμφωνα με την Α.Π.Δ17α/05/238/Φ.2.2.1/ Απόφαση Υπουργού ΥΜΕΔΙ, η Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7/ΓΓΔΕ/ΓΔΥΕ/ΥΜΕΔΙ) διατηρήθηκε Προϊσταμένη Αρχή και το Τμήμα Κατασκευής Έργων Τρικάλων της ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ έγινε Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά το μεταβατικό στάδιο μέχρι την ανάληψη των αρμοδιοτήτων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Με την Α.Π.Δ17α/03/279/Φ.2.2.1/ (ΦΕΚ 10 Β'/2014) Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών & ΥΜΕΔΙ, ρυθμίσθηκε η μεταφορά αρμοδιοτήτων των έργων της Κάρλας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 14. Κατά την εφαρμογή των μελετών (2.α) και (2.β) ως άνω, στα πλαίσια της εργολαβίας του θέματος και κατόπιν σχετικών αιτημάτων από τον ανάδοχο, διαπιστώθηκαν σημαντικές αλλαγές μεταξύ των τοπογραφικών υποβάθρων των μελετών αυτών και των τοπογραφικών υποβάθρων που αποτύπωσε.

5 15. Η ανάγκη προσαρμογής των εγκεκριμένων οριστικών μελετών στα νέα τοπογραφικά δεδομένα, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας εισήγησης, διατυπώθηκε από τον Ανάδοχο με τα εξής έγγραφά του: (α) (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) Το Α.Π.3329/ Αίτημα του, που διαβιβάσθηκε στην τέως Προϊσταμένη Αρχή (ΠΑ) (Δ7/ΓΓΔΕ/ΓΔΥΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ) με το Α.Π.ΦΚΗ/ΜΕ8/1849/ της τέως Διευθύνουσας Υπηρεσίας (ΔΥ) (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ), σχετικά με τροποποιήσεις της οριστικής μελέτης του έργου συμβολής χειμάρρου Αμύρου με το συλλεκτήρα Σ3. Το Α.Π.3201/ Αίτημα του, που διαβιβάσθηκε στην τέως ΠΑ (Δ7/ΓΓΔΕ/ΓΔΥΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ) με το Α.Π.ΦΚΗ/ΜΕ4/1043/ της τέως ΔΥ (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ), σχετικά με το έργο καταστροφής ενέργειας στον χείμαρρο Αμύρου. Το Α.Π.3251/ Αίτημα του, που διαβιβάσθηκε στην τέως Προϊσταμένη Αρχή (ΠΑ) (Δ7/ΓΓΔΕ/ΓΔΥΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ) με το Α.Π.ΦΚΗ/ΜΕ4/1333/ της τέως Διευθύνουσας Υπηρεσίας (ΔΥ) (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ), σχετικά με τροποποιήσεις των οριστικών μελετών στον χείμαρρο Άμυρο και τα ρέματα Ανάβρας. Το Α.Π.3259/ Αίτημα του, που διαβιβάσθηκε στην τέως ΠΑ (Δ7/ΓΓΔΕ/ΓΔΥΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ) με το Α.Π.ΦΚΗ/ΜΕ4/1394/ της τέως ΔΥ (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ), σχετικά με τροποποιήσεις της οριστικής μελέτης στο ρέμα Καλαμακίου. Τα Α.Π.3152/ και Α.Π.3154/ έγγραφά του, που διαβιβάσθηκαν στην τέως ΠΑ (Δ7/ΓΓΔΕ/ΓΔΥΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ) με το Α.Π. ΦΚΗ/ΜΕ3,4/741/ έγγραφο της τέως ΔΥ (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ), σχετικά με το ρέμα Καλαμακίου και τον χείμαρρο Κερασιώτη. Τα Α.Π.3016/ και Α.Π.3079/ έγγραφα του, που διαβιβάσθηκαν στην τέως ΠΑ (Δ7/ΓΓΔΕ/ΓΔΥΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ) με το Α.Π.ΦΚΗ/ΜΕ1/209/ , σχετικά με τη Γεωτεχνική Μελέτη του πρανούς στον χείμαρρο Κερασιώτη. Το Α.Π.3298/ έγγραφό του, που κοινοποίησε στην Υπηρεσία της Δ7/ΓΓΔΕ/ΓΔΥΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ. 16. Με την προς έγκριση Τροποποιητική Μελέτη, η τέως Προϊσταμένη Αρχή (Δ7/ΓΓΔΕ/ΓΔΥΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ), αναγνωρίζοντας την ανάγκη τροποποίησης των εγκεκριμένων οριστικών μελετών λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και με την πρόθεση εξοικονόμησης δαπανών για το Δημόσιο, προέβη, με τη υποβοήθηση του Τεχνικού Συμβούλου, σε τροποποίηση των ως άνω 10(α), 10(γ), 10(δ) και 10(ε) μελετών. Οι μεταβολές στις συμβατικές ποσότητες πρόκειται να συμπεριληφθούν στον 1 ο ΑΠΕ. Για την εν λόγω Μελέτη Τροποποίησης, ζητήθηκαν και ελήφθησαν υπ όψιν οι σχετικές απόψεις των μελετητών των αρχικών μελετών, της Διευθύνουσας

6 Υπηρεσίας και οι σχετικές παρατηρήσεις του Αναδόχου (πρβλ. στοιχεία 17 έως 21). 17. Με το Α.Π.Δ7α/οικ.2779/ έγγραφό της, η τέως ΠΑ (Δ7/ΓΓΔΕ/ΓΔΥΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ) διαβίβασε την Τροποποιητική Μελέτη στην τέως ΔΥ (ΕΥΔΕ ΟΣΥΕ/ΤΚΕ Τρικάλων), προκειμένου να διατυπωθούν απόψεις και παρατηρήσεις επ αυτών, τόσο από τη ΔΥ όσο και από τον Ανάδοχο. 18. Με τα Α.Π.Δ7α/οικ.183/ και Α.Π. Δ7α/οικ.184/ έγγραφά της, η τέως ΠΑ (Δ7/ΓΓΔΕ/ΓΔΥΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ) διαβίβασε την Τροποποιητική Μελέτη και ζήτησε από τους αρχικούς μελετητές του έργου να διατυπώσουν εγγράφως τη γνώμη τους. 19. Με το Α.Π.ΦΚΗ/ΜΕ8/644/ έγγραφό της, η τέως ΔΥ (ΕΥΔΕ ΟΣΥΕ/ΤΚΕ Τρικάλων) διαβίβασε στην τέως ΠΑ (Δ7/ΓΓΔΕ/ΓΔΥΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ) τις απόψεις του Αναδόχου επί της Τροποποιητικής Μελέτης, καθώς και τις δικές της απόψεις επ αυτής. 20. Με το Α.Π.ΚΡΛ.Ν/1/ έγγραφό τους (έλαβε Α.Π.Δ7/222/ ), οι μελετητές της μελέτης «Μελέτη συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη της λίμνης Κάρλας» (Γεωπληροφορική Α.Ε, Νικολάου, Γουλιάμος κ.ά., Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 2008), διατύπωσαν τη σύμφωνη γνώμη τους επί της Τροποποιητικής Μελέτης. 21. Με το από έγγραφό τους (έλαβε Α.Π.Δ7/285/ ), οι μελετητές της μελέτης «Οριστική Μελέτη Ταμιευτήρα Κάρλας και Συναφών έργων» (Μαχαίρας, Μαντζιάρας κ.ά., Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 1995), διατύπωσαν τη σύμφωνη γνώμη τους επί της Τροποποιητικής Μελέτης. II ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κατόπιν του άρθρου 129 του Ν.4199/2013 (ΦΕΚ 216 Α') με τον οποίο καταργήθηκε η ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ και σύμφωνα με την Α.Π.Δ17α/03/279/Φ.2.2.1/ (ΦΕΚ 10 Β'/2014) ΚΥΑ υπουργών Εσωτερικών & ΥΜΕΔΙ, ο Προϊστάμενος της ΔΤΕ Περιφέρειας Θεσσαλίας και η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι η Προϊσταμένη Αρχή και το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της ΔΤΕ Περιφέρειας Θεσσαλίας η Διευθύνουσα Υπηρεσία. IΙΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν.3669/2008 και για λόγους που υπαγορεύονται από απρόβλεπτες περιστάσεις, εισάγονται στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με την παρ.2β του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την αποδοχή της πρότασης τροποποίησης των εγκεκριμένων μελετών του έργου του θέματος:

7 1. Της «Οριστικής Μελέτης Ταμιευτήρα Κάρλας και Συναφών έργων» (Μαχαίρας, Μαντζιάρας κ.ά., ΥΠΕΧΩΔΕ, 1995), ως προς τα έργα: (α) Το έργο διευθέτησης του χειμάρρου Άμυρου Το έργο καταστροφής ενέργειας στη συμβολή του χειμάρρου Αμύρου με τον συλλεκτήρα Σ3 2. Της «Μελέτης συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη της λίμνης Κάρλας» (Γεωπληροφορική Α.Ε., Νικολάου, Γουλιάμος κ.ά., ΥΠΕΧΩΔΕ, 2008), ως προς τα έργα: (α) (γ) Το έργο διευθέτησης του χειμάρρου Κερασιώτη Το έργο διευθέτησης του ρέματος Καλαμακίου Το έργο διευθέτησης του ρέματος Οικισμού Ανάβρας 3. Η Γεωτεχνική Μελέτη στήριξης του πρανούς κατά μήκος τμήματος του χειμάρρου Κερασιώτη, αφορά τον τρόπο στήριξης του πρανούς, που προτείνεται εναλλακτικά από τον Ανάδοχο αντί του τρόπου στήριξης, που προτείνεται ενδεικτικά και χωρίς συνοδευτική γεωτεχνική μελέτη από την Αρχική Μελέτη. Η εν λόγω τροποποίηση αναλαμβάνεται από τον Ανάδοχο με δικές του δαπάνες, όπως προβλέπεται ρητά στο άρθρο 8.2.(γ) της ΕΣΥ. Το απρόβλεπτο στοιχείο στον αρχικό σχεδιασμό έγκειται στο γεγονός, ότι η αρχική λύση, καθώς είχε διατυπωθεί ως ενδεικτική πρόταση και δεν αποτελούσε ολοκληρωμένη μελέτη, δεν είχε προβλέψει, ότι η υλοποίηση της θα διέκοπτε την κυκλοφορία στον παρακείμενο δρόμο και θα απέκοπτε τη μόνη πρόσβαση σε μέρος του οικισμού «Κερασιά». 4. Η Τροποποίηση της Υδραυλικής Μελέτης στο ανωτέρω τμήμα του χειμάρρου Κερασιώτη, απαιτείται λόγω της ανωτέρω εναλλακτικής πρότασης του Αναδόχου για την στήριξη του πρανούς, οφείλεται σε απρόβλεπτη περίσταση, όπως εξηγήθηκε ανωτέρω και γίνεται με μέριμνα του Αναδόχου και δικές του δαπάνες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8.2.(α) της ΕΣΥ σχετικά με τις μελέτες εφαρμογής. 1. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Η τροποποίηση των εγκεκριμένων Οριστικών Μελετών της εν λόγω εργολαβίας κρίθηκε σκόπιμη, επειδή διαπιστώθηκε μεγάλη απόκλιση της τοπογραφικής αποτύπωσης, που διενεργήθηκε από τον ανάδοχο (στα πλαίσια των υποχρεώσεών του για την σύνταξη των μελετών εφαρμογής) και παρελήφθη από την τέως Δ/νουσα Υπηρεσία (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ), σε σχέση με το τοπογραφικό υπόβαθρο των μελετών αυτών, όσον αφορά τα ρέματα Καλαμακίου, Κερασιώτη και Ανάβρας. Η μεταβολή του τοπογραφικού υποβάθρου των ρεμάτων αποδίδεται σε απρόβλεπτους παράγοντες που μεσολάβησαν από τον χρόνο εκπόνησης των Οριστικών Υδραυλικών Μελετών, οι οποίες εκπονήθηκαν με βάση Τοπογραφικές Εργασίες του 1982 και

8 2007. Το απρόβλεπτο στον αρχικό σχεδιασμό αποδίδεται σε πλημμυρικά φαινόμενα με Περίοδο Επαναφοράς μεγαλύτερη (Τ=100) από την Περίοδο Επαναφοράς του αρχικού σχεδιασμού (Τ=30 και Τ=50) και ενδεχομένως απολήψεις υλικών από την κοίτη των ρεμάτων, τα οποία άλλαξαν την τοπογραφία της περιοχής. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στα ακραία καιρικά φαινόμενα του Νοεμβρίου 2012, οπότε σημειώθηκαν ασυνήθιστης έντασης και διάρκειας βροχοπτώσεις και επακολούθως σημαντική αλλοίωση των τοπογραφικών δεδομένων Οι προκείμενες τροποποιήσεις, που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Εισήγησης, αφορούν: (α) (γ) Την «Οριστική Μελέτη Ταμιευτήρα Κάρλας και Συναφών έργων» (Μαχαίρας, Μαντζιάρας κ.ά., ΥΠΕΧΩΔΕ, 1995), ως προς τα έργα: (i) Το έργο διευθέτησης του χειμάρρου Άμυρου (ii) Το έργο καταστροφής ενέργειας στη συμβολή του χειμάρρου Αμύρου με τον συλλεκτήρα Σ3 Την «Μελέτη συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη της λίμνης Κάρλας» (Γεωπληροφορική Α.Ε., Νικολάου, Γουλιάμος κ.ά., ΥΠΕΧΩΔΕ, 2008), ως προς τα έργα: (i) Το έργο διευθέτησης του χειμάρρου Κερασιώτη (ii) Το έργο διευθέτησης του ρέματος Καλαμακίου (iii) Το έργο διευθέτησης του ρέματος Οικισμού Ανάβρας Και τις δύο ανωτέρω μελέτες ως προς τη συναρμογή του ανάντη με το κατάντη τμήμα του ρέματος οικισμού Ανάβρας (δεν είχε προβλεφθεί στις οριστικές μελέτες). 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η προτεινόμενη Μελέτη Μερικής Τροποποίησης των Εγκεκριμένων Οριστικών Μελετών της εργολαβίας του θέματος περιλαμβάνει Τεχνική Περιγραφή και Τεύχος Υδραυλικών Υπολογισμών, καθώς και τα παρακάτω σχέδια, προς αντικατάσταση των αντιστοίχων σχεδίων των αρχικών μελετών: ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Αντιπλημμυρικά Κάρλας, 2008) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘ. ΑΡΙΘ. ΘΕΜΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΔΡ-ΟΡ-1 ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ 1: ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ 1: ΥΔΡ-ΟΡ-2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ - ΡΕΜΑ ΑΝΑΒΡΑΣ -ΠΟΤΑΜΟΣ 1:5.000 ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ 1:5.000 ΑΜΥΡΟΣ ΥΔΡ-ΟΡ-3 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ - ΡΕΜΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 1:5.000 ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ 1:5.000 ΥΔΡ-ΟΡ-4 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ - 1:5.000 ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ 1:5.000

9 ΡΕΜΑ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΩΝ - ΥΔΡ-ΟΡ-5 ΡΕΜΑ ΑΝΑΒΡΑΣ ΡΕΜΑ ΑΝΑΒΡΑΣ - ΥΔΡ-ΟΡ-6.1 ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΡΕΜΑ ΑΝΑΒΡΑΣ - ΥΔΡ-ΟΡ-6.2 ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΩΝ - ΥΔΡ-ΟΡ-7 ΡΕΜΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΡΕΜΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ - ΥΔΡ-ΟΡ-8.1 ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΡΕΜΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ - ΥΔΡ-ΟΡ-8.2 ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΩΝ - ΥΔΡ-ΟΡ-9 ΡΕΜΑ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΥΔΡ-ΟΡ ΡΕΜΑ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ - ΔΙΑΤΟΜΕΣ 1:1.000 Νο 1.3 1: :200 1:200 Διατομες (1-9), Νο 2.3 Διατομες (10-17), Νο 2.4 Διατομες (18-26), Νο 2.5 1:100 1:100 1:100 1:1.000 Νο 4 1: :200 1:200 Διατομες (1-15), Νο 5.1 Διατομες (15Α- 28), Νο 5.2 1:100 1:100 1:1.000 Νο 7 1: :200 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Διατομες (19-28), Νο 8 1:100 ΥΔΡ-ΟΡ- ΡΕΜΑ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΔΙΑΤΟΜΕΣ 1:200 1:100 ΕΡΓΑ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΥΔΡ-ΟΡ-11 ΚΑΤΩ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΥΔΡ-ΟΡ-12 ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΕΣ ΜΗΚΩΝ ΜΗΚΩΝ Μηκοτομή ΥΔΡ-ΟΡ-13 ΡΕΜΑΤΩΝ (Κερασιώτης, 1:2000 1:2000 Κερασιώτη, Νο 9 Καλαμάκι, Ανάβρα) ΥΨΩΝ 1:100 ΥΨΩΝ 1:100 Μηκοτομή Καλαμακίου, Νο 6 ΜΗΚΩΝ 1:500 ΥΨΩΝ 1:100 ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Ταμιευτήρας Κάρλας & Συναφή έργα, 1995) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘ. ΑΡΙΘ. ΘΕΜΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 457 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΩΝ - Χ. ΑΜΥΡΟΣ 1: & 1.2 1: ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΜΥΡΟΥ & ΡΕΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΡΑΣ ΜΗΚΩΝ 1:2000 ΥΨΩΝ 1:200 3 ΜΗΚΩΝ 1:2000 ΥΨΩΝ 1: Χ. ΑΜΥΡΟΣ - ΔΙΑΤΟΜΕΣ (Δ1- Δ7) Χ. ΑΜΥΡΟΣ - ΔΙΑΤΟΜΕΣ (Δ8- Δ16) 1: :100 1: :100

10 Η Γεωτεχνική Μελέτη του δεξιού πρανούς του Κερασιώτη που συντάχθηκε από τον Ανάδοχο, περιλαμβάνει τα εξής Τεύχη: (α) Τεύχος Γεωτεχνικής Μελέτης Σχέδιο Οριζοντιογραφίας με αριθμό KER.10 (κλ. 1:200) (γ) Σχέδιο κατά πλάτος τομών με αριθμό KER.11 (κλ. 1:100) (δ) Σχέδιο κατά μήκος τομής με αριθμό KER.12 (κλ. 1:100) 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 3.1 Έργο διευθέτησης του χειμάρρου Άμυρου Στον χείμαρρο Άμυρο, η αναγκαιότητα τροποποίησης της εγκεκριμένης Οριστικής Μελέτης του 1995 αποδίδεται επίσης στις προαναφερθείσες απρόβλεπτες περιστάσεις και ήταν ιδιαίτερα έντονη, καθώς ιδιαίτερα έντονες εμφανίζονται να είναι οι αλλοιώσεις του τοπογραφικού αναγλύφου. Οι αλλοιώσεις αυτές είναι τέτοιες, ώστε, εάν εφαρμόζονταν τα υψόμετρα πυθμένα της μελέτης του 1995, μεγάλο τμήμα του χειμάρρου Αμύρου, θα έπρεπε να διευθετηθεί με τον πυθμένα σε επίχωση, σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στην οριστική μελέτη αυτού. Επιπλέον, κατά την εκπόνηση της Οριστικής μελέτης του 2008 του οικισμού Ανάβρας, δεν εδόθη εντολή για επικαιροποίηση του τοπογραφικού υποβάθρου του συνόλου του χειμάρρου Αμύρου. Ακόμα και αυτό όμως αν γινόταν, δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί η αλλοίωση του υποβάθρου, που προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έλαβαν χώρα τον Νοέμβριο του Συνεπώς, λόγω των αλλοιώσεων του τοπογραφικού αναγλύφου, θα πρέπει να γίνει επικαιροποιημένος έλεγχος της υδραυλικής λειτουργίας του Αμύρου, ειδικά στην περιοχή της συναρμογής του με το ρέμα του οικισμού Ανάβρας, βάσει των νέων τοπογραφικών δεδομένων. 3.2 Συμβολή χειμάρρου Αμύρου στον Συλλεκτήρα Σ3. Από την τοπογραφική αποτύπωση του χειμάρρου Αμύρου από τον ανάδοχο προκύπτει υποβιβασμός των υψομέτρων του πυθμένα, που αποδίδεται στις προαναφερθείσες απρόβλεπτες περιστάσεις. Κρίθηκε σκόπιμο, λοιπόν, να επανεξεταστεί η αναγκαιότητα του έργου καταστροφής ενέργειας στη συμβολή του χειμάρρου με το Συλλεκτήρα Σ3, που είχε σχεδιαστεί στα πλαίσια της μελέτης του 1995, λόγω υψομετρικής διαφοράς μεταξύ χειμάρρου και συλλεκτήρα, ιδιαίτερα αφού η αποφυγή ενός τέτοιου έργου εξοικονομεί κατασκευαστικές δαπάνες για το Δημόσιο. 3.3 Έργο διευθέτησης του χειμάρρου Κερασιώτη Στον χείμαρρο Κερασιώτη, για το τμήμα ανάντη της κύριας γέφυρας, υποβλήθηκε από τον ανάδοχο, όπως απαιτείτο από τα τεύχη δημοπράτησης, Γεωτεχνική Μελέτη.

11 Με τη Γεωτεχνική αυτή Μελέτη, προτείνεται η μικρομετακίνηση του άξονα του ρέματος, ώστε ο υπερκείμενος δρόμος να υποστηριχθεί με πρανές, αντί με φρεατοπασσάλους, όπως ενδεικτικά είχε προταθεί από την εγκεκριμένη Οριστική Μελέτη, χωρίς, όμως, συνοδό Γεωτεχνική Μελέτη. Η πρόταση τροποποίησης διασφαλίζει τον μη αποκλεισμό του δρόμου και δευτερευόντως είναι οικονομικότερη και απλούστερη κατασκευαστικά. Η γεωτεχνική λύση πρόταση του Αναδόχου για υποστήριξη του δρόμου με πρανές, αντί με φρεατοπασσάλους, αλλάζει επί της αρχής την αρχική σύλληψη της Εγκεκριμένης Αρχικής Μελέτης και πρέπει να εγκριθεί αρμοδίως. Η σχετική μελέτη, έχει συνταχθεί από τον ανάδοχο στα πλαίσια των συμβατικών του υποχρεώσεων (άρθρο 8.2.(γ) της ΕΣΥ) και περιλαμβάνει: (α) Τα Σχέδια Μηκοτομής, Οριζοντιογραφίας και Τυπικών Διατομών, όπου αποτυπώνονται οι μικροαλλαγές, που επιφέρει στην Υδραυλική Μελέτη η εναλλακτική λύση στήριξης του υπερκείμενου δρόμου με πρανές αντί με φρεατοπασσάλους, τα οποία υποβλήθηκαν με το ΦΚΗ/ΜΕ1/1453/ έγγραφο της τέως ΔΥ (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ) και στη συνέχεια επανυποβλήθηκαν με το ΦΚΗ/ΜΕ8/1873/ της τέως ΔΥ (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ), κατόπιν ανασύνταξης σύμφωνα με οδηγίες της τέως ΠΑ (Δ7/ΓΓΔΕ/ΓΔΥΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ). Τη γεωτεχνική μελέτη ευστάθειας του πρανούς, με το οποίο προτείνεται να υποστηριχθεί ο δρόμος, που υποβλήθηκε με το ΦΚΗ/ΜΕ1/1453/ έγγραφο της τέως ΔΥ (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ). Άλλη απρόβλεπτη περίσταση, που υπαγόρευσε την τροποποίηση της οριστικής μελέτης διευθέτησης του χειμάρρου Κερασιώτη, είναι η καθίζηση του παράπλευρου αγροτικού δρόμου, στο τμήμα κατάντη της κύριας γέφυρας. Στην τροποποιητική μελέτη προτείνεται επένδυση της κοίτης με συρματοκιβώτια αντί συρματοκυλίνδρους. Με την τροποποίηση αυτή επιτυγχάνεται η βέλτιστη σταθεροποίηση των πρανών σε συνδυασμό με το εύρος κατάληψης της κοίτης. 3.4 Έργο διευθέτησης του ρέματος Καλαμακίου Στο ρέμα Καλαμακίου, λόγω των απρόβλεπτων καιρικών φαινομένων, που αναφέρθηκαν ανωτέρω, σημειώθηκαν έντονες τοπογραφικές αλλοιώσεις, με μικρές μετατοπίσεις του άξονα του ρέματος ανάντη της γέφυρας, ενώ κατάντη της γέφυρας σημειώθηκαν καθιζήσεις στην περιοχή της ιρλανδικής διάβασης και σημαντική διεύρυνση της παλιάς κοίτης από την διατομή Δ19 και κατάντη. Λόγω των ανωτέρω τοπογραφικών αλλοιώσεων, προκύπτουν τα εξής προβλήματα από την εφαρμογή της αρχικής εγκεκριμένης οριστικής μελέτης, τα οποία μπορούν να αποφευχθούν με τις αντίστοιχες τροποποιήσεις: (α) Η απόκλιση του άξονα της κοίτης, όπως αποτυπώθηκε από τον ανάδοχο σε σχέση με την Οριστική Μελέτη, έχει ως αποτέλεσμα να απαιτούνται εκσκαφές

12 και επιχώματα, τα οποία με την κατάλληλη προσαρμογή της μελέτης μπορούν να αποφευχθούν. (γ) (δ) Οι έντονες αλλοιώσεις του αναγλύφου στο κατάντη τμήμα του ρέματος Καλαμακίου (από την διατομή Δ19 και κατάντη), όπου η κοίτη διευρύνεται, λόγω πιθανής κατάρρευσης των πρανών εκατέρωθεν της κοίτης, αποτελούν πρόβλημα στην εφαρμογή της Οριστικής Μελέτης στο τμήμα αυτό, καθώς δεν είναι εφικτή η στήριξη των συρματοκιβωτίων που προβλέπει η μελέτη, λόγω απουσίας πρανούς. Λόγω της ανωτέρω διεύρυνσης της διατομής της κοίτης, είναι αναγκαία η κατασκευή αναχωμάτων εντός της κοίτης, τα οποία θα περιβάλλουν τα τοιχία από συρματοκιβώτια, ώστε να διευθετείται η πλημμυρική παροχή. Στην περιοχή της ιρλανδικής διάβασης κατάντη της κύριας γέφυρας, λόγω της καθίζησης που υπέστη, απαιτείται έργο αναβαθμού βαθμιδωτής πτώσης από συρματοκιβώτια ύψους 2μ, με λεκάνη καταστροφής ενέργειας και προστασίας έναντι της υποσκαφής κατάντη. Επιπλέον στην περιοχή πέρατος του έργου, προβλέπεται, για την αντιμετώπιση της συντελεσθείσας διάβρωσης, έργο προστασίας της υφιστάμενης αγροτικής οδού με συρματοκιβώτια, ως καθοδηγητικά τοιχία και κατάντη της οδού, επένδυση του πυθμένα της κοίτης με στρωμνή συρματοκιβωτίων. 3.5 Έργο διευθέτησης του ρέματος Οικισμού Ανάβρας Στο ρέμα Οικισμού Ανάβρας, η αναγκαιότητα τροποποίησης της Εγκεκριμένης Οριστικής Μελέτης οφείλεται στην έντονη αλλοίωση των τοπογραφικών δεδομένων σε σχέση με τα τοπογραφικά δεδομένα των εγκεκριμένων Μελετών, που αποδίδεται σε απρόβλεπτες κατά τη σύνταξη της αρχικής μελέτης καταστάσεις, που προκλήθηκαν από προαναφερθέντα ακραία καιρικά φαινόμενα. Συγκεκριμένα, η διαφοροποίηση των τοπογραφικών δεδομένων της αποτύπωσης του αναδόχου σε σχέση με την αρχική μελέτη, ήταν τέτοια, που για να εφαρμόζονταν τα υψόμετρα της ερυθράς του πυθμένα, θα έπρεπε να κατασκευαστεί όλο σχεδόν το έργο σε επίχωση. Εναλλακτικά, η εφαρμογή της μελέτης με την παράλληλη υποβίβαση της ερυθράς του πυθμένα για να προσεγγιστεί μηκοτομικά το νέο έδαφος και να αποφευχθούν οι επιχώσεις, θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του ύψους του αρνητικού αναβαθμού, ύψους 1 μέτρου, που είχε προβλεφθεί στη συναρμογή των δύο Οριστικών Μελετών, για τη συγκράτηση φερτών, κατά 2 περίπου μέτρα. 3.6 Συναρμογή ανάντη-κατάντη τμήματος του ρέματος Οικισμού Ανάβρας Το ρέμα Οικισμού Ανάβρας έχει μελετηθεί στο ανάντη τμήμα του από τη μελέτη του 2008 και στο κατάντη τμήμα του από τη μελέτη του Οι μελέτες του 2008 και του 1995, εκτός από τον χρόνο εκπόνησής τους, διαφέρουν ως προς τη φιλοσοφία σχεδιασμού τους και το εξασφαλιζόμενο επίπεδο

13 αντιπλημμυρικής προστασίας (Περίοδοι Επαναφοράς Τ=50 και Τ=30 αντίστοιχα), εκτιμώντας διαφορετικές παροχές για το ίδιο σημείο, ήτοι, το σημείο συναρμογής του ανάντη τμήματος με το κατάντη. Το αποτέλεσμα ήταν, στο σημείο συναρμογής των δύο μελετών, δεδομένου ότι η προβλεπόμενη εκσκαφή στο ανάντη τμήμα είναι μεγαλύτερη από ότι στο κατάντη, λόγω μεγαλύτερης Παροχής Σχεδιασμού (Τ=50, Μελέτη 2008, Τ=30, Μελέτη 1995), να προκύπτει αρνητικός αναβαθμός ύψους 1 μέτρου, ο οποίος εντάχθηκε στον σχεδιασμό, γιατί θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τη συγκράτηση των φερτών υλών. Η προσαρμογή της ερυθράς στα νέα υψόμετρα εδάφους, που προέκυψαν μετά τα ακραία φαινόμενα του Νοεμβρίου του 2012, αυξάνει περαιτέρω το ύψος του αρνητικού αναβαθμού κατά 2 περίπου μέτρα, καθιστώντας υπερβολικό το συνολικό ύψος του αναβαθμού (3 μέτρα). Σημειωτέον, ότι κατά τη δημοπράτηση της Οριστικής μελέτης του 2008 για τη διευθέτηση του ανάντη τμήματος του ρέματος οικισμού Ανάβρας, δεν είχε προβλεφθεί το θέμα της επικαιροποίησης του τοπογραφικού υποβάθρου στην περιοχή της συναρμογής των δύο τμημάτων του ρέματος, ούτε και το θέμα της συναρμογής καθεαυτό. Συνεπώς, χάριν βελτιστοποίησης του σχεδιασμού και εξοικονόμησης κατασκευαστικών δαπανών, ο αρνητικός αναβαθμός στη συναρμογή, ο οποίος προκύπτει εξ αιτίας του πιο συντηρητικού σχεδιασμού ανάντη, μπορεί να αποφευχθεί με την ενιαία υδραυλική αντιμετώπιση της συναρμογής (θεωρώντας ενιαία παροχή και τα νέα τοπογραφικά δεδομένα). V. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Με το Α.Π.3251/ Αίτημα του, ο Ανάδοχος διατυπώνει την άποψη, ότι οι αρχικές εγκεκριμένες μελέτες για τον χείμαρρο Άμυρο και τα ρέματα Ανάβρας είναι ανεφάρμοστη και αιτείται την εκπόνηση νέας οριστικής μελέτης. Ειδικότερα με το Α.Π.3298/ έγγραφό του, επισημαίνεται η αλλοίωση του φυσικού εδάφους λόγω πλημμυρικών φαινομένων σε σχέση με την εδαφική αποτύπωση των αρχικών μελετών, η ανάγκη προσαρμογής της μελέτης διευθέτησης Αμύρου και οικισμού Ανάβρας στην πρόσφατη τοπογραφική αποτύπωση του Αναδόχου και τέλος η επανεξέταση της αναγκαιότητας του έργου καταστροφής ενέργειας στην εκβολή του χειμάρρου Αμύρου εντός του Συλλεκτήρα Σ3, λόγω νέας κατάστασης του εδάφους. Με το Α.Π.3152/ Αίτημα του, ο Ανάδοχος διαπιστώνει ότι, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Νοεμβρίου του 2012 είχαν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά στην κοίτη του ρέματος Καλαμακίου και του χειμάρρου Κερασιώτη μεγάλης ποσότητας φερτών και πλήθους ογκολίθων της τάξης μεγέθους των 2,00 μ., αλλοιώνοντας το εδαφικό υπόβαθρο των εγκεκριμένων οριστικών μελετών, ενώ με το Α.Π.3154/ έγγραφό του, ο Ανάδοχος

14 επισημαίνει έντονη υποσκαφή (2,5μ) στην Ιρλανδική Διάβαση στη θέση Χ.Θ ,30 στο ρέμα Καλαμακίου. Με το Α.Π.3259/ Αίτημα του, ο Ανάδοχος διατυπώνει την άποψη ότι η αρχική εγκεκριμένη μελέτη για το ρέμα Καλαμακίου είναι ανεφάρμοστη και αιτείται την εκπόνηση νέας οριστικής μελέτης. Ειδικότερα με το Α.Π.3298/ έγγραφό του, επισημαίνεται το πρόβλημα υποσκαφής της Ιρλανδικής Διάβασης και της έντονης αλλοίωσης του τοπογραφικού υποβάθρου στο ανάντη τμήμα του ρέματος, καθώς και θέματα που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής (προσθήκη αναβαθμού, προσαρμογή κοίτης σε υφιστάμενη γέφυρα κ.ά.). Με το Α.Π.3016/ έγγραφό του, ο Ανάδοχος διατυπώνει τις απόψεις του σχετικά με τη γεωτεχνική λύση, που προτείνει για την υποστήριξη του δρόμου πλησίον της κοίτης του χειμάρρου Κερασιώτη, και ειδικότερα, ότι η εν λόγω γεωτεχνική λύση δεν επηρεάζει την υδραυλική λύση της αρχικής μελέτης, ότι το σύνολο των εκσκαφών δεν αλλάζει ποσοτικά, ότι το πλάτος του δρόμου αυξάνεται κατά 1,0μ περίπου και ότι τέλος, αποτελεί οικονομικότερη λύση σε σχέση με αυτήν, που προτείνει η αρχική μελέτη (υποστήριξη του δρόμου με φρεατοπασσάλους), ενώ με το Α.Π.3079/ έγγραφό του, παρέχει οικονομική τεκμηρίωση επί της οικονομικότητας της ως άνω λύσης. Η Μελέτη Τροποποίησης που συντάχθηκε λαμβάνοντας υπ όψιν τις παραπάνω τροποποιήσεις, διαβιβάσθηκε στον Ανάδοχο, ο οποίος διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη του (Α.Π. ΗΛΙΟΧΩΡΑ/3495/ ), ενόσω διαφοροποιήθηκε στα εξής θέματα: (α) (γ) ότι στην Μελέτη Τροποποίησης δεν περιλαμβάνεται η Τροποποίηση της Οριστικής Μελέτης του ρέματος Ανάβρας σε κατασκευαστικές λεπτομέρειες (που μπορούν να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής) σχετικά με τον χείμαρρο Άμυρο, η Μελέτη Τροποποίησης δεν έλαβε υπ όψιν, ότι η κατασκευή αναχωμάτων σε μήκος 850 μέτρων, που προβλέπει η αρχική μελέτη, θα οδηγήσει σε εγκλωβισμό των υδάτων και σε υπερύψωση του παρακείμενου αγροτικού δρόμου με επακόλουθα προβλήματα πρόσβασης στις όμορες ιδιοκτησίες. Το θέμα όμως αυτό δεν είχε τεθεί εξ αρχής στην αλληλογραφία, που προηγήθηκε της Τροποποίησης των αρχικών μελετών, ώστε να συμπεριληφθεί σε αυτή. Εξάλλου αντιμετωπίζεται σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής με τοποθέτηση στραγγιστηρίων κλπ. VΙ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Οριστική Μελέτη Ταμιευτήρα Κάρλας και Συναφών έργων» (Μαχαίρας, Μαντζιάρας κ.ά., ΥΠΕΧΩΔΕ, 1995) Οι μελετητές της μελέτης «Οριστική Μελέτη Ταμιευτήρα Κάρλας και Συναφών έργων», κατόπιν της διαβίβασης της οικείας Μελέτης Τροποποίησης προς αυτούς με το Α.Π.Δ7α/οικ.184/ έγγραφο της τέως ΠΑ (Δ7/ΓΓΔΕ/ΓΔΥΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ),

15 απάντησαν με το από έγγραφό τους (έλαβε Α.Π.Δ7/285/ ), ότι δεν έχουν αντίρρηση για την προσαρμογή των σχετικών έργων της αρχικής μελέτης στα νέα τοπογραφικά δεδομένα. VΙΙ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Μελέτη συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών έργων και έργων Ορεινής Υδρονομίας στη λεκάνη της λ. Κάρλας» (Γεωπληροφορική Α.Ε, Νικολάου, Γουλιάμος κ.ά., ΥΠΕΧΩΔΕ, 2008) Οι μελετητές της μελέτης «Μελέτη συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών έργων και έργων Ορεινής Υδρονομίας στη λεκάνη της λ. Κάρλας», κατόπιν της διαβίβασης της οικείας Μελέτης Τροποποίησης προς αυτούς με το Α.Π.Δ7β/568/ έγγραφο της τέως ΠΑ (Δ7/ΓΓΔΕ/ΓΔΥΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ), απάντησαν με το Α.Π. ΚΡΛ.Ν/1/ έγγραφό τους (έλαβε Α.Π.Δ7/222/ ), ότι συμφωνούν με τα όσα περιλαμβάνονται στην Τροποποιητική Οριστική Μελέτη. Επιπλέον, με το από έγγραφό τους (Α.Π. Δ7/636/ ) βεβαιώνουν ότι η Τροποποιητική μελέτη δεν επιφέρει μείωση της υδραυλικής διατομής του έργου. VΙΙΙ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΔΥ) ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ Με τα Α.Π.ΦΚΗ/ΜΕ1/209/ και Α.Π.ΦΚΗ/ΜΕ1/1453/ έγγραφά της, σχετικά με την πρόταση του αναδόχου για υποστήριξη του υπερκείμενου δρόμου με πρανές στον χείμαρρο Κερασιώτη, η τέως ΔΥ (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ) συμφωνεί ως προς την οικονομικότητα της λύσης και διαβιβάζει τη σχετική μελέτη στην ΠΑ για να την εγκρίνει. Με το Α.Π.ΦΚΗ/ΜΕ4/1394/ /ΣΧΕΤ.1051 έγγραφό της, η τέως ΔΥ (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ) επιβεβαιώνει τις παρατηρήσεις του Αναδόχου σχετικά με το ρέμα Καλαμακίου και απευθύνεται στην τέως ΠΑ (Δ7/ΓΓΔΕ/ΓΔΥΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ) για σχετικές οδηγίες. Τέλος με τα Α.Π.ΦΚΗ/ΜΕ4/559/ /ΣΧΕΤ.456 και Α.Π. ΦΚΗ/ΜΕ4/1333/ , έγγραφά της, η τέως ΔΥ (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ) διαβιβάζει τις παρατηρήσεις του Αναδόχου σχετικά με τα ρέματα Ανάβρας και τον χείμαρρο Άμυρο και τις οριστικές μελέτες διευθέτησής τους και ζητά τον έλεγχο αυτών από την τέως ΠΑ (Δ7/ΓΓΔΕ/ΓΔΥΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ), καθώς και την εξέταση της ανάγκης τροποποίησης αυτών. Κατόπιν της εκπόνησης της εν λόγω Μελέτης Τροποποίησης από την τέως ΠΑ (Δ7/ΓΓΔΕ/ΓΔΥΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ) και της διαβίβασης της προς στην τέως ΔΥ (ΕΥΔΕ ΟΣΥΕ/ΤΚΕ Τρικάλων) και εφ όσον ζητήθηκαν και διατυπώθηκαν οι σχετικές απόψεις του Αναδόχου, η τέως ΔΥ (ΕΥΔΕ ΟΣΥΕ/ΤΚΕ Τρικάλων) διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της με το ΦΚΗ/ΜΕ8/644/ έγγραφό της, απαντώντας ως προς τα θέματα που τέθηκαν από τον Ανάδοχο ως εξής:

16 (α) η Τροποποίηση της Οριστικής Μελέτης του ρέματος Ανάβρας δεν συμπεριλήφθηκε στην Μελέτη Τροποποίησης, καθώς σχετίζεται με το θέμα των απαλλοτριώσεων και λόγω του χρονοβόρου της διαδικασίας, δεν μπορεί να συντονιστεί χρονικά με την τροποποίηση των άλλων μελετών. Τα θέματα κατασκευαστικών λεπτομερειών μπορούν να αντιμετωπισθούν σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής, όπως αναφέρει και ο Ανάδοχος (γ) αποδέχεται το πρόβλημα που θα επιφέρει η κατασκευή αναχώματος στην αποστράγγιση του εδάφους και την πρόσβαση στις όμορες ιδιοκτησίες. ΙΧ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΡΧΗΣ (ΠΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ7/ΓΓΔΕ/ΓΔΥΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Η τέως ΠΑ (Δ7/ΓΓΔΕ/ΓΔΥΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ) σε συνεργασία με τον Τεχνικό Σύμβουλο, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που διατυπώθηκαν από τον Ανάδοχο και επιβεβαιώθηκαν από την τέως ΔΥ (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ), τα οποία και διαπίστωσε με επί τόπου επισκέψεις στην περιοχή, συντάχθηκε με την ανάγκη μερικής τροποποίησης των αρχικών μελετών. Με το από σημείωμά του, το από σημείωμά του ειδικά για τη διευθέτηση του χειμάρρου Κερασιώτη, το από σημείωμά του, ειδικά για τη διευθέτηση των ρεμάτων Ανάβρας και του χειμάρρου Αμύρου και τα από , το από σημείωμά του για το ρέμα Καλαμακίου και σημειώματά του για τη γεωτεχνική λύση υποστήριξης του υπερκείμενου δρόμου τμήματος της κοίτης του χειμάρρου Κερασιώτη, ο Τεχνικός Σύμβουλος του έργου διατύπωσε τις απόψεις του επί των θεμάτων που τέθηκαν από τον Ανάδοχο και επί των σχετικών απόψεων της τέως ΔΥ (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ). Επιπλέον, με το από σημείωμά του (Α.Π. Δ7/628/ , βεβαιώνει ότι η Τροποποιητική μελέτη δεν επιφέρει καμία μείωση στην υδραυλική διατομή του έργου. Παρά το γεγονός ότι η Τροποποίηση των μελετών αυτών εκρίθη σκόπιμη λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, η τέως ΠΑ (Δ7/ΓΓΔΕ/ΓΔΥΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ) αποφάσισε, να μην εκπονηθεί, όπως προβλέπεται στο άρθρο 45 του Ν.3669/2008 από τον Ανάδοχο (επί αμοιβής) και με μέριμνα της τέως ΔΥ (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ), αλλά με ευθύνη της τέως ΠΑ (Δ7/ΓΓΔΕ/ΓΔΥΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ) και με την υποβοήθηση του Τεχνικού Συμβούλου, λόγω έλλειψης διάθεσης πιστώσεων και λόγω περιορισμένων οικονομικών πόρων. Με βάση τις κατευθύνσεις σχεδιασμού, που τέθηκαν από τον Τεχνικό Σύμβουλο του έργου με τα ανωτέρω σημειώματα, συντάχθηκε η εν λόγω μελέτη Τροποποίησης από τη Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7), τέως Προϊσταμένη Αρχή του έργου με την υποβοήθηση του Τεχνικού Συμβούλου.

17 Κατόπιν της διαβίβασης της οικείας Μελέτης Τροποποίησης στην τέως ΔΥ (ΕΥΔΕ ΟΣΥΕ/ΤΚΕ Τρικάλων) και αφού έλαβε υπ όψιν τις σχετικές απόψεις του Αναδόχου και της τέως ΔΥ (ΕΥΔΕ ΟΣΥΕ/ΤΚΕ Τρικάλων), η τέως ΠΑ (Δ7/ΓΓΔΕ/ΓΔΥΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ) έχει τις εξής απόψεις επ αυτών: (α) (γ) Η τροποποίηση της οριστικής μελέτης διευθέτησης του ρέματος Ανάβρας δεν συμπεριλήφθη στην εν λόγω Μελέτη Τροποποίησης, λόγω του χρονοβόρου της διαδικασίας των απαλλοτριώσεων και του επείγοντος της τροποποίησης των μελετών για την πρόοδο του έργου, ιδιαίτερα ενόψει της ανάληψης αρμοδιοτήτων ΠΑ και ΔΥ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Υπάρχει πρόβλεψη να αντιμετωπιστεί στο μέλλον, στα πλαίσια άλλης εργολαβίας Παρά το γεγονός ότι, σε κάθε περίπτωση, το θέμα των κατασκευαστικών λεπτομερειών μπορεί να αντιμετωπιστεί από τη μελέτη εφαρμογής, πολλές από τις παρατηρήσεις του Αναδόχου σχετικά με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, που διατυπώθηκαν τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς, ενσωματώθηκαν στη μελέτη, για να εξοικονομηθεί χρόνος για το έργο. Όσον αφορά το θέμα των αναχωμάτων και του εγκλωβισμού των ομβρίων υδάτων πίσω από αυτά, η τέως ΠΑ (Δ7/ΓΓΔΕ/ΓΔΥΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ) εκτιμά ότι το έδαφος πίσω από τα αναχώματα έχει κλίση ανάλογη με την κλίση της κοίτης του Αμύρου και ότι η απορροή των υδάτων θα ακολουθήσει την κλίση αυτή μέχρι το πέρας του αναχώματος, όπου και θα παροχετευθεί εντός της κοίτης. Εξ άλλου το θέμα, αυτό, δεν άπτεται απροβλέπτων περιστάσεων, που αιτιολογούν την σκοπιμότητα τροποποίησης σε μια μελέτη κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, ενώ αντιμετωπίζεται στα πλαίσια της μελέτης εφαρμογής (με στραγγιστήρια κλπ), που έχει υποχρέωση ο ανάδοχος να συντάξει. Περαιτέρω, το θέμα αυτό αφορά τον αρχικό σχεδιασμό και όχι την Τροποποιητική Μελέτη, επί της οποίας κλήθηκε ο ανάδοχος να διατυπώσει γνώμη. Και επειδή: 1. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ 1.1 Η Μερική Τροποποίηση των εγκεκριμένων Οριστικών Μελετών του έργου είναι αναγκαία προκειμένου να καταστεί εφικτή η εφαρμογή τους στο έργο του θέματος. 1.2 Η Μερική Τροποποίηση των εγκεκριμένων Οριστικών Μελετών του έργου είναι αναγκαία προκειμένου να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου του θέματος. 1.3 Η Μερική Τροποποίηση των εγκεκριμένων Οριστικών Μελετών του έργου είναι αναγκαία λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων (ακραία καιρικά

18 φαινόμενα, όπως καταιγίδα 100ετίας, αμμοληψίες), που αλλοίωσαν το τοπογραφικό υπόβαθρο των μελετών αυτών και που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την αρχική εκπόνησή των. 2. ΣΗΜΕΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Υπάρχουν προβλήματα υλοποίησης και εφαρμογής των εγκεκριμένων οριστικών μελετών του έργου, που προέκυψαν λόγω των προαναφερθεισών απρόβλεπτων περιστάσεων, η επίλυση των οποίων, αλλάζει τον αρχικό σχεδιασμό και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής, τα οποία είναι: 2.1 Έργο: Διευθέτηση Χειμάρρου Άμυρου (α) (γ) (Αρχική Εγκ. Οριστική Μελέτη: «Οριστική Μελέτη Ταμιευτήρα Κάρλας και Συναφών έργων» (Μαχαίρας, Μαντζιάρας κ.ά., ΥΠΕΧΩΔΕ, 1995) Η εφαρμογή των υψομέτρων πυθμένα της μελέτης στον χείμαρρο Άμυρο, θα έχει ως αποτέλεσμα, να διευθετηθεί μεγάλο τμήμα του χειμάρρου Αμύρου με τον πυθμένα σε επίχωση, σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στην οριστική μελέτη αυτού. Η αλλοίωση του τοπογραφικού αναγλύφου, καθιστά άκυρη την κατασκευή του τεχνικού καταστροφής ενέργειας στο χείμαρρο Άμυρο, καθώς εκλείπουν στη νέα τοπογραφική αποτύπωση οι υψομετρικές διαφορές μεταξύ του Συλλεκτήρα Σ3 και του συμβάλλοντος χειμάρρου Αμύρου, από τις οποίες προέκυψε η ανάγκη για το τεχνικό αυτό. Το ενιαίο της υδραυλικής λειτουργίας του Αμύρου και του συμβάλλοντος ρέματος οικισμού Ανάβρας, ειδικά στην περιοχή της συμβολής τους, βάσει των νέων τοπογραφικών δεδομένων, ο έλεγχος του οποίου δεν είχε προβλεφθεί στην πιό πρόσφατη Οριστική Μελέτη του Έργο: Διευθέτηση ρέματος Οικισμού Ανάβρας (α) (Αρχική Εγκ. Οριστική Μελέτη: «Μελέτη συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη της λίμνης Κάρλας» (Γεωπληροφορική Α.Ε., Νικολάου, Γουλιάμος κ.ά., ΥΠΕΧΩΔΕ, 2008) Η εφαρμογή των υψομέτρων πυθμένα της μελέτης στο ρέμα οικισμού Ανάβρας, θα έχει ως αποτέλεσμα, να διευθετηθεί μεγάλο τμήμα του ρέματος με τον πυθμένα σε επίχωση, σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στην οριστική μελέτη αυτού. Η αντιμετώπιση του ανωτέρου προβλήματος με την υποβίβαση της ερυθράς του πυθμένα προκειμένου να μειωθούν οι επιχώσεις, θα οδηγούσε σε αύξηση του ύψους του αρνητικού αναβαθμού, που είχε προβλεφθεί στο σημείο του ρέματος, όπου συναρμόζονται οι δύο εγκεκριμένες Οριστικές Μελέτες, κατά 2 περίπου μέτρα. 2.3 Έργο: Διευθέτηση ρέματος Καλαμακίου

19 (α) (γ) (Αρχική Εγκ. Οριστική Μελέτη: «Μελέτη συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη της λίμνης Κάρλας» (Γεωπληροφορική Α.Ε., Νικολάου, Γουλιάμος κ.ά., ΥΠΕΧΩΔΕ, 2008) Η απόκλιση του άξονα της κοίτης του ρέματος Καλαμακίου ανάντη της γέφυρας, όπως αποτυπώθηκε από τον ανάδοχο σε σχέση με την Οριστική Μελέτη, έχει ως αποτέλεσμα να απαιτούνται εκσκαφές και επιχώματα, τα οποία, με την κατάλληλη προσαρμογή της μελέτης, μπορούν να αποφευχθούν. Η έντονη καθίζηση λόγω υποσκαφής στη θέση της ιρλανδικής διάβασης στο ρέμα Καλαμακίου, δημιουργεί την ανάγκη προσαρμογής της μελέτης στη θέση αυτή. Η στήριξη των συρματοκιβωτίων, που προβλέπει η μελέτη, δεν είναι εφικτή λόγω κατάρρευσης των πρανών εκατέρωθεν της κοίτης μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Νοεμβρίου Έργο: Διευθέτηση Χειμάρρου Κερασιώτη (α) (Αρχική Εγκ. Οριστική Μελέτη: «Μελέτη συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη της λίμνης Κάρλας» (Γεωπληροφορική Α.Ε., Νικολάου, Γουλιάμος κ.ά., ΥΠΕΧΩΔΕ, 2008) Η ανάγκη στήριξης του πρανούς του υπερκείμενου του χειμάρρου Κερασιώτη δρόμου με τρεις σειρές συρματοκιβωτίων αντί με δύο, λόγω καθίζησης του παράπλευρου αγροτικού δρόμου, στο τμήμα κατάντη της κύριας γέφυρας. Η κατασκευή με φρεατοπασσάλους για την υποστήριξη του δρόμου στο ανάντη τμήμα του χειμάρρου προϋποθέτει τον αποκλεισμό του δρόμου. 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ) 3.1 Με την τροποποιητική μελέτη δεν μειώνεται σε κανένα σημείο η υδραυλική διατομή και οι λύσεις, που δίνονται με τη μελέτη αυτή, είναι ευμενέστερες ή τουλάχιστον υδραυλικά ισοδύναμες, ως προς το επίπεδο αντιπλημμυρικής προστασίας, γεγονός που επιβεβαιώνεται ρητά με το από έγγραφο των αρχικών μελετητών (Α.Π. Δ7/636/ ), καθώς και το από σημείωμα του Τεχνικού Συμβούλου (Α.Π. Δ7/628/ ). 3.2 Η λύση της υποστήριξης του υπερκείμενου δρόμου σε τμήμα του ρέματος Κερασιώτη με οπλισμένο πρανές, έναντι της ενδεικτικής (χωρίς γεωτεχνική μελέτη) πρότασης της Εγκεκριμένης Οριστικής Μελέτης, αποτελεί τεχνικά επαρκή λύση, τόσο ως προς το γεωτεχνικό, όσο και ως προς το υδραυλικό μέρος της. 4. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 4.1 Σύμφωνα με την παρ.2β του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Θεσσαλίας, ως Προϊσταμένη Αρχή, είναι αρμόδια να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την εφαρμογή των παρ. 4 & 5 του

20 άρθρου 31 του Ν.3316/2005, σύμφωνα με τα οποία κατά τη διάρκεια εκτέλεσης έργου, η τροποποίηση εγκεκριμένης μελέτης επιτρέπεται για λόγους, που υπαγορεύονται από απρόβλεπτες περιστάσεις, με πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου προς την Προϊσταμένη αρχή, η οποία αποφασίζει ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου. Αν η τροποποίηση αποδίδεται σε σφάλματα και ελλείψεις της μελέτης και ο μελετητής αποδέχεται την ευθύνη του, τροποποιεί τη μελέτη κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 31 του Ν.3316/2005, εφόσον δεν έχουν παραγραφεί οι αξιώσεις του εργοδότη. Σε κάθε άλλη περίπτωση, την τροποποίηση αναλαμβάνει ο ανάδοχος του έργου σε συνεργασία με μελετητή που διαθέτει τα νόμιμα προσόντα. Για να εισαχθεί το θέμα στο Τεχνικό Συμβούλιο πρέπει η τροποποιητική μελέτη να είναι σε στάδιο αντίστοιχο με την προς τροποποίηση μελέτη και να έχει τεθεί υπ όψιν του αρχικού μελετητή, που διατυπώνει εγγράφως σε εύλογη προθεσμία τη γνώμη του. 4.2 Η ανάγκη τροποποίησης των εγκεκριμένων οριστικών μελετών υπαγορεύεται από απρόβλεπτες περιστάσεις. 4.3 Η τροποποίηση των εγκεκριμένων οριστικών μελετών έγινε κατόπιν διαβίβασης και επιβεβαίωσης από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία προς την Προϊσταμένη αρχή, των επισημάνσεων του Αναδόχου για τα προβλήματα των μελετών αυτών. 4.4 Στην περίπτωση που εφαρμοζόταν το δ εδάφιο του άρθρου 45, παρ.2 του Ν.3669/2008, ήτοι, αν την τροποποίηση των εγκεκριμένων οριστικών μελετών αναλάμβανε ο Ανάδοχος του έργου, θα δικαιούτο τη νόμιμη αμοιβή, όπως προβλέπεται στο άρθρο της ΕΣΥ. 4.5 Δεν έχει προβλεφθεί δαπάνη στον Προϋπολογισμό του έργου για μελέτες, που εκπονούνται κατά τη διάρκεια κατασκευής. 4.6 Για τους παραπάνω λόγους, η Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7), ως Προϊσταμένη Αρχή τότε του έργου, ανέλαβε τη σύνταξη της τροποποιητικής μελέτης με την υποβοήθηση του Τεχνικού Συμβούλου. 4.7 Η τροποποιητική μελέτη είναι σε στάδιο αντίστοιχο με τις προς τροποποίηση αρχικές μελέτες, ήτοι το στάδιο της Οριστικής Μελέτης. 4.8 Η τροποποιητική μελέτη έχει τεθεί υπ όψιν των αρχικών μελετητών, οι οποίοι διατύπωσαν εγγράφως τη σύμφωνη γνώμη τους επ αυτής. 4.9 Η τροποποιητική μελέτη έχει τεθεί υπ όψιν της τέως ΔΥ, η οποία διατύπωσε εγγράφως τη σύμφωνη γνώμη της επ αυτής Η τροποποιητική μελέτη έχει τεθεί υπ όψιν του αναδόχου, ο οποίος διατύπωσε εγγράφως τη σύμφωνη γνώμη του επ αυτής. 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 5.1 Στη μελέτη διευθέτησης του χειμάρρου Κερασιώτη, η επιλογή της λύσης υποστήριξης του υπερκείμενου δρόμου σε τμήμα του χειμάρρου με οπλισμένο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΘΕΜΑ: 57 ο Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, έως την 07-08-2014

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 505/2014 ΘΕΜΑ: 120 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2013 ΘΕΜΑ: 5 ο Έγκριση για την τροποποίηση της οριστικής μελέτης οδοποιίας της οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ο /--0 ΑΠΟΦΑΣΗ /0 ΘΕΜΑ: ο Αποδοχή ης τροποποίησης της μελέτης ηλεκτροφωτισμού του έργου: Ολοκλήρωση διαλυθεισών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ι7ΛΡ-ΖΞΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013

ΑΔΑ: ΒΛ4Ι7ΛΡ-ΖΞΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013 ΘΕΜΑ: 19 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της 12-6-2013, για την ανάδειξη αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 685/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 685/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 685/2014 ΘΕΜΑ: 59 ο Έγκριση διάθεσης πίστωσης τόκων υπερημερίας του έργου: «Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 50 ο «Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015 ΘΕΜΑ: 15 ο Αποδοχή της πρότασης τροποποίησης της μελέτης της διάβασης των αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 450/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 450/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 450/2014 ΘΕΜΑ: 65 ο Έγκριση 5 ης παράτασης προθεσμίας μέχρι τις 31-03-2014 για την περαίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 565/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 565/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 565/2014 ΘΕΜΑ: 43 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2013 ΘΕΜΑ: 4 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ 14ης ΚΑΙ 15ης ΕΝΤΟΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2014 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 848/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 848/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 848/2015 ΘΕΜΑ: 22 ο Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας της 21-07-2015 για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΜ7ΛΡ-4ΙΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 252/2014

ΑΔΑ: ΒΙΚΜ7ΛΡ-4ΙΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 252/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 252/2014 ΘΕΜΑ: 18 ο Έγκριση 5 ης Παράτασης Συμβατικής Προθεσμίας Εκπόνησης της Μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας της 14-12-2012, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΘΕΜΑ: 38 ο Μη παραδεκτή και μη εξεταστέα ένσταση κατά του πρακτικού της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 606/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 606/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 606/2014 ΘΕΜΑ: 84 ο Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 780/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 780/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 780/2014 ΘΕΜΑ: 62 ο Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΙ7ΛΡ-ΦΗΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1050/2013

ΑΔΑ: ΒΛΛΙ7ΛΡ-ΦΗΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1050/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1050/2013 ΘΕΜΑ 18 ο Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «Διαγράμμιση οδοστρώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓ7ΛΡ-ΞΓΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 280/2012

ΑΔΑ: Β4ΩΓ7ΛΡ-ΞΓΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 280/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 280/2012 ΘΕΜΑ: 13 ο Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, μέχρι τις 26-10-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 32 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2013 Μελέτη: «Στατική μελέτη έργων αντιμετώπισης-σταθεροποίησης και αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 943/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 943/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 943/2013 ΘΕΜΑ 12 ο Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του υποέργου: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 650/2015 ΘΕΜΑ: 32 ο Αποδοχή της πρότασης 1 ης τροποποίησης της οριστικής μελέτης οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ07ΛΡ-ΒΣΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /5-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 585/2013

ΑΔΑ: ΒΕΖ07ΛΡ-ΒΣΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /5-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 585/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /5-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 585/2013 ΘΕΜΑ: 44 ο Σποράδων. Εισήγηση για έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων των Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013 ΘΕΜΑ 6 ο Έγκριση παράτασης χρόνου λήξης πέραν της από 14.10.2013 δίμηνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014 ΘΕΜΑ: 74 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 662/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 662/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 662/2014 ΘΕΜΑ 36 ο «Κατακύρωση αποτελεσμάτων πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 587/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 587/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 587/2014 ΘΕΜΑ: 65 ο Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014 ΘΕΜΑ: 51 ο α) Έγκριση δαπάνης ύψους 6.150,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 714/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 714/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 714/2013 ΘΕΜΑ: 13 ο Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013 ΘΕΜΑ 20 ο Αποστολή εισήγησης για έγκριση τευχών δημοπράτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 996/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 996/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ 7 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 996/2013 Υποκατάσταση αναδόχου και παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /8-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1144/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /8-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1144/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /8-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1144/2013 ΘΕΜΑ: 53 ο Ανάδειξη μειοδοτών του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΔ7ΛΡ-ΟΥ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΔ7ΛΡ-ΟΥ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2014 ΘΕΜΑ: 83 ο α) Έγκριση δαπάνης ύψους 4.375,60, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013 ΘΕΜΑ: 91 ο Έγκριση Πρακτικού αποσφράγισης Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 764/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 764/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-01 ΑΠΟΦΑΣΗ 76/01 ΘΕΜΑ: 6 ο Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης Μειοδότη στο πλαίσιο της διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014 ΘΕΜΑ: 34 ο Έγκριση αποτελέσματος Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2014 ΘΕΜΑ: 7 ο Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 945/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 945/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 945/2013 ΘΕΜΑ 14 ο Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης αποτελεσμάτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014 ΘΕΜΑ: 44 ο Διαδικασία ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2013 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: "ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 353/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 353/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 353/2014 ΘΕΜΑ: 31 ο Εισήγηση Έγκρισης Μειοδότη Αναδόχου για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 785/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 785/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 785/2013 ΘΕΜΑ: 84 ο Ανάδειξη αναδόχου για την δημιουργία πληροφοριακού υλικού του ΚΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /20-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 895/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /20-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 895/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /20-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 895/2015 ΘΕΜΑ: 15 ο Ανάκληση της υπ αριθμ. 285/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013 ΘΕΜΑ: 45 ο «Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1036/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1036/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ 4 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1036/2013 Έγκριση απ ευθείας ανάθεσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 293/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 293/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 293/2014 ΘΕΜΑ: 59 ο Εισήγηση για μεταφορά μαθητών Α/μιας και Β/μιας εκπαίδευσης που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 230/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 230/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 230/2015 ΘΕΜΑ: 70 ο Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1407/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1407/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1407/2012 ΘΕΜΑ: 35 ο Έγκριση του 3 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 ο /13-9-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 ο /13-9-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 ο /13-9-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2011 ΘΕΜΑ: 13 ο Έγκριση του 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /29-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1204/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /29-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1204/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /29-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1204/2014 ΘΕΜΑ: 63 ο Έγκριση για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2014 ΘΕΜΑ: 27 ο Έγκριση αποτελέσματος για την τεχνική προσφορά που αφορά το Πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΘΕΜΑ: 15 ο Έγκριση διαδικασίας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 554/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 554/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 554/2014 ΘΕΜΑ: 32 ο «Έγκριση παροχής λογιστικών υπηρεσιών από εξωτερικό συνεργάτη Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014 ΘΕΜΑ: 21 ο Συγκρότησης συλλογικών οργάνων που αφορούν τις διαδικασίες ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΘΕΜΑ: 25 ο Έγκριση για την Ανάδειξη μειοδότη (συμφερότερη προσφορά) «ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139/2014 ΘΕΜΑ: 22 ο Ανάδειξη μειοδότη (συμφερότερη προσφορά) για την αναβάθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014 ΘΕΜΑ: 50 ο Λήψη απόφασης επί της από 19-6-2014 υποβληθείσας Ενστάσεως της

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε. Λάρισας, ως μέλος. 3. Αντωνίου Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. της. της Π.Ε. Λάρισας, ως μέλος

Π.Ε. Λάρισας, ως μέλος. 3. Αντωνίου Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. της. της Π.Ε. Λάρισας, ως μέλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 551/2015 ΘΕΜΑ: 36 ο Έγκριση των όρων της Διακήρυξης δημοπράτησης και συγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /20-7-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 768/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /20-7-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 768/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /20-7-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 768/2015 ΘΕΜΑ: 39 ο Έγκριση της προκήρυξης διαγωνισμού για την ανάθεση της παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 ο /13-9-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 431/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 ο /13-9-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 431/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 ο /13-9-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 431/2011 ΘΕΜΑ: 26 ο Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: Δημιουργία μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1060/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1060/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1060/2013 ΘΕΜΑ 28 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 350/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 350/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 350/2015 ΘΕΜΑ: 32 ο Έγκριση των όρων της Διακήρυξης δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΙ7ΛΡ-9ΛΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 535/2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΙ7ΛΡ-9ΛΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 535/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 535/2014 ΘΕΜΑ: 13 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους τετρακοσίων ευρώ (400,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 958/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 958/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 958/2015 ΘΕΜΑ: 51 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης και επιτροπής δημοπράτησης του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 377/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 377/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 377/2013 ΘΕΜΑ: 56 ο Έγκριση για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ7ΛΡ-Φ0Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 593/2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ7ΛΡ-Φ0Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 593/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 593/2014 ΘΕΜΑ: 71 ο Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας, για την προμήθεια ειδών ένδυσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015 ΘΕΜΑ: 7 ο Ανάκληση της προκήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1110/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1110/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1110/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 67 ο «Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 971/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 971/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9- ΑΠΟΦΑΣΗ 971/ ΘΕΜΑ 40 ο Έγκριση αποτελέσματος χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς του Πρόχειρου Διαγωνισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΔ7ΛΡ-ΥΝΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /31-10-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 597/2011

ΑΔΑ: 45ΒΔ7ΛΡ-ΥΝΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /31-10-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 597/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /31-10-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 597/2011 ΘΕΜΑ: 30 ο Έγκριση δαπάνης για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2012 ΘΕΜΑ: 11 ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1394/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1394/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1394/2014 ΘΕΜΑ: 56 ο «Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση (έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 445/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 445/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 445/2014 ΘΕΜΑ: 60 ο Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την Ανάδειξη μειοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012 ΘΕΜΑ: 18 ο Έγκριση αναπροσαρμογής δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2014 ΘΕΜΑ: 67 ο Εισήγηση για Επιστροφή Εγγυητικής Επιστολής της εταιρίας MSD Consult,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 558/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 558/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 558/2014 ΘΕΜΑ: 36 ο Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /14-5-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 379/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /14-5-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 379/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /14-5-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 379/2012 ΘΕΜΑ: 16 ο Παραλαβή της µελέτης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012 ΘΕΜΑ: 2 ο «A.Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης Β. Έγκριση συγκρότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 925/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 925/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 925/2013 ΘΕΜΑ 34 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 12 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2013 Απόρριψη της ένστασης της εταιρείας «ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» και κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014 ΘΕΜΑ: 33 ο Έγκριση αποτελέσματος Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 362/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 362/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 362/2015 ΘΕΜΑ: 44 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 325/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 325/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 325/2013 ΘΕΜΑ: 4 ο Αποδοχή της από 29-1-2013 ένστασης του υποκατάστατου αναδόχου «ΒΡΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 847/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο Λήψη Απόφασης επί της από 22-4-2013 ενστάσεως της κοινοπραξίας «Κουτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013 ΘΕΜΑ: 56 ο Εισήγηση για έγκριση καταστροφής-ανακύκλωσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /21-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 654/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /21-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 654/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /21-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 654/2013 ΘΕΜΑ: 23 ο Έγκριση: α) πρακτικού Νο 1 Τεχνικών Προδιαγραφών και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1103/2015 ΘΕΜΑ: 45 ο Εξέταση της υποβληθείσας ένστασης της εταιρείας, «SECURITY GROUP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014 ΘΕΜΑ: 14 ο Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης και Όρων Προκήρυξης και ορισμός Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1509/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1509/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 137 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1509/2012 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση αντικατάστασης του συνεργαζομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1342/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1342/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1342/2014 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση πρακτικού και έγκριση αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011 ΘΕΜΑ: 8 ο Ανάκληση της απόφασης αριθμ.14/167/13-9-2010 της Ν.Ε. Έργων Υποδομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /23-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /23-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /23-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2012 ΘΕΜΑ: 18 ο Αναπροσαρμογή & διορθώσεις δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /22-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 435/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /22-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 435/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /22-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 435/2013 ΘΕΜΑ: 41 ο Έγκριση δράσης τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΘΕΜΑ: 96 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Εισήγηση επί του θέματος: «Κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2015 ΘΕΜΑ: 40 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 627/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 627/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 32 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 627/2012 Έγκριση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του 1 ου σταδίου της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1488/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1488/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1488/2012 ΘΕΜΑ: 116 ο Έγκριση Όρων ιακήρυξης και Τευχών ηµοπράτησης του έργου «Υ ΡΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα