ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 651/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 651/2014"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 651/2014 ΘΕΜΑ 25 ο Αποδοχή της πρότασης τροποποίησης των Εγκεκριμένων Οριστικών Μελετών της εργολαβίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ» αναδόχου ''ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε'' Προϋπολογισμός: ,34 (με Φ.Π.Α.) Χρηματοδότηση: ΚΑΕ 2011ΣΕ της ΣΑΕ 072/8 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Κρανιάς Βασίλειος 2. Δεσπόπουλος Κων/νος 3. Γακόπουλος Χρήστος 4. Σιδερόπουλος Χρήστος (αναπληρωματικό μέλος) 5. Ψαχούλας Ορέστης 6. Αλεξάκος Φώτιος (αναπληρωματικό μέλος) 7. Καπέλος Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος) Απουσία του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγοραστού, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, προήδρευσε η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αργυροπούλου Καλλιάρα Ελένη βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής άρθρο 3 παρ.2 & βάσει της απόφασης 2 του πρακτικού 1/ της Οικονομικής Επιτροπής. Συνήλθε στις 13 Ιουνίου 2014 και ώρα 15:00 μ.μ. ημέρα Παρασκευή στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονομική Επιτροπή μετά από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 1220/ του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010. Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Αργυροπούλου Καλλιάρα Ελένη κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 25 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο Εισηγητής του θέματος αυτού κ.διαμαντάς α/α Δ/ντής Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής με το υπ αριθμ.2736/ έγγραφο της Υπηρεσίας του τα κατωτέρω: Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

2 1. Του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3481/ Του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» (Κ.Δ.Ε.). 3. Του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005) όπως αυτός έχει διαμορφωθεί με τις αποφάσεις Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με α.π. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/ (ΦΕΚ 1162 Β / ), ΔΜΕΟ/α/ο/2361/ (ΦΕΚ 58 Β / ) και ΔΜΕΟ/α/ο/2229/ (ΦΕΚ 900 Β / ). 4. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Του Π.Δ.129/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας». 6. Του Π.Δ.7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 (Α 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών». 7. Της Εγκυκλίου 6/ του Υπ. Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών». Αφού είδαμε: I ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 1. Τα έργα που περιλαμβάνονται στην εργολαβία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ» βρίσκονται ανατολικά, βορειοανατολικά και νοτιοανατολικά της λίμνης Κάρλας και διακρίνονται σε δύο επιμέρους ομάδες: τα Πεδινά Αντιπλημμυρικά έργα (Ομάδα Α) και τα Ορεινά Δασοτεχνικά έργα (Ομάδα Β). Οι τροποποιήσεις στις εγκεκριμένες Οριστικές Μελέτες της εργολαβίας, που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας εισήγησης, αφορούν τα Πεδινά Αντιπλημμυρικά έργα (Ομάδα Α). 2. Τα προαναφερθέντα έργα έχουν μελετηθεί στο πλαίσιο των παρακάτω μελετών:

3 (α) (γ) «Οριστική Μελέτη Ταμιευτήρα Κάρλας και Συναφών έργων» (Μαχαίρας, Μαντζιάρας κ.ά., ΥΠΕΧΩΔΕ, 1995), που εγκρίθηκε με την Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ Α.Π.Δ7β/2537α/ /ΣΧΕΤ.:2002, 2716, 381, 2219πε, 2529πε, 2209πε. «Μελέτη συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη της λίμνης Κάρλας» (Γεωπληροφορική Α.Ε., Νικολάου, Γουλιάμος κ.ά., ΥΠΕΧΩΔΕ, 2008), που εγκρίθηκε με την Α.Π.Δ7β/2421/Φ /4/ Απόφαση. «Μελέτη μικρών φραγμάτων στη Διώρυγα 2Δ και τις Τάφρους 6Τ και 7Τ» (Δ7-ΥΠΕΧΩΔΕ, 2009), που εγκρίθηκε με την Α.Π.Δ7β/οικ.2403/9750.4/6/ Απόφαση. 3. Για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και έργων Ορεινής Υδρονομίας στη λεκάνη της λίμνης Κάρλας», προϋπολογισμού ,00 (με ΦΠΑ), εγκρίθηκε διάθεση πίστωσης ,00 σε βάρος του ενάριθμου έργου 2009ΣΕ της ΣΑΕ 072/3 (Αποφάσεις Α.Π.Δ7α/οικ.374/Φ / , Α.Π.Δ7α/οικ.922/Φ / και Α.Π.Δ7α/οικ.1206/Φ / ). 4. Με την Α.Π.Δ7α/1280/Φ / Απόφαση Υπουργού ΥΜΕΔΙ εγκρίθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου του θέματος, που συντάχθηκαν από τη Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7). 5. Στις , διενεργήθηκε ο Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου. Με την με Α.Π.Δ7α/2030/Φ / Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών αποφασίστηκε α) η έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας, όπως συντάχθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού και β) η κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας στη μειοδότρια εταιρεία «Κ/Ξ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΡΕΤΗ ΑΘ. ΓΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ» με έκπτωση 50%. 6. Το έργο του θέματος εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » με την Α.Π.οικ / Απόφαση ΥΠΕΚΑ σε βάρος του ενάριθμου 2011ΣΕ της ΣΑΕ 072/8, η οποία τροποποιήθηκε με την Α.Π.οικ / Απόφαση Τροποποίησης Πράξης ΥΠΕΚΑ. 7. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, έληξε η ισχύς της προσφοράς και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής της μειοδότριας εταιρείας «Κ/Ξ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΡΕΤΗ ΑΘ. ΓΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ», η οποία δεν παρέτεινε την ισχύ της προσφοράς της, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Δ/νσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7). 8. Ομοίως, αρνητική ήταν η απάντηση από τη δεύτερη μειοδότρια εταιρία για παράταση της προσφοράς της και το έργο του θέματος ανατέθηκε, τελικά, στην εταιρεία «ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.», 3 η στη σειρά κατάταξης του διαγωνισμού

4 ανάθεσης του έργου, με μέση έκπτωση 44,26% μετά από υπεύθυνη δήλωσή της για παράταση της προσφοράς της και υποβολή σχετικής εγγυητικής επιστολής στη Δ7 και σύμφωνα με την Α.Π.Δ7α/1708/Φ / Απόφαση Υπουργού ΥΜΕΔΙ, με την οποία τροποποιήθηκε η προαναφερθείσα Α.Π.Δ7α/2030/Φ / Απόφαση του Υφυπουργού ΥΜΕΔΙ. 9. Στις , υπεγράφη η Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου του θέματος με την εταιρεία «ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.», με ημερομηνία περαίωσης του έργου την 28 η Αντικείμενο του έργου αποτελούν: (α) (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) (η) (θ) η διευθέτηση του χειμάρρου Αμύρου σε μήκος 2.660μ περίπου η διευθέτηση του ρέματος Ανάβρας σε μήκος 3.200μ περίπου η διευθέτηση του ρέματος οικισμού Ανάβρας σε μήκος 1.090μ περίπου η διευθέτηση του ρέματος Καλαμακίου σε μήκος 970μ περίπου η διευθέτηση του χειμάρρου Κερασιώτη σε μήκος 520μ περίπου η κατασκευή 11 μικρών φραγμάτων στη Διώρυγα 2Δ και στις τάφρους 6Τ και 7Τ έργα αναδάσωσης σε πυρόπληκτες περιοχές έργα αργολιθοδομών έργα αναβαθμών (από σκυρόδεμα ή σαρζανέτ) Οι τροποποιήσεις, που η Υπηρεσία εισηγείται με την παρούσα, αφορούν τα ως άνω (α) (γ) (δ) και (ε). 11. Στην Διακήρυξη της Δημοπρασίας του έργου, Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίστηκε η ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ και Προϊσταμένη Αρχή η Δ/νση Εγγειοβλετιωτικών έργων (Δ7) της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ. 12. Με την Απόφαση Α.Π.Δ7α/2291/ εγκρίθηκε η Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου «Τεχνικός Σύμβουλος Ολοκλήρωσης Έργου Επαναδημιουργίας Λίμνης Κάρλας» στην Κ/Ξ ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΑΕ & ΣΙΑ. 13. Κατόπιν του άρθρου 129 του Ν.4199/2013, σύμφωνα με τον οποίο καταργήθηκε η ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ και σύμφωνα με την Α.Π.Δ17α/05/238/Φ.2.2.1/ Απόφαση Υπουργού ΥΜΕΔΙ, η Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7/ΓΓΔΕ/ΓΔΥΕ/ΥΜΕΔΙ) διατηρήθηκε Προϊσταμένη Αρχή και το Τμήμα Κατασκευής Έργων Τρικάλων της ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ έγινε Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά το μεταβατικό στάδιο μέχρι την ανάληψη των αρμοδιοτήτων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Με την Α.Π.Δ17α/03/279/Φ.2.2.1/ (ΦΕΚ 10 Β'/2014) Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών & ΥΜΕΔΙ, ρυθμίσθηκε η μεταφορά αρμοδιοτήτων των έργων της Κάρλας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 14. Κατά την εφαρμογή των μελετών (2.α) και (2.β) ως άνω, στα πλαίσια της εργολαβίας του θέματος και κατόπιν σχετικών αιτημάτων από τον ανάδοχο, διαπιστώθηκαν σημαντικές αλλαγές μεταξύ των τοπογραφικών υποβάθρων των μελετών αυτών και των τοπογραφικών υποβάθρων που αποτύπωσε.

5 15. Η ανάγκη προσαρμογής των εγκεκριμένων οριστικών μελετών στα νέα τοπογραφικά δεδομένα, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας εισήγησης, διατυπώθηκε από τον Ανάδοχο με τα εξής έγγραφά του: (α) (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) Το Α.Π.3329/ Αίτημα του, που διαβιβάσθηκε στην τέως Προϊσταμένη Αρχή (ΠΑ) (Δ7/ΓΓΔΕ/ΓΔΥΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ) με το Α.Π.ΦΚΗ/ΜΕ8/1849/ της τέως Διευθύνουσας Υπηρεσίας (ΔΥ) (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ), σχετικά με τροποποιήσεις της οριστικής μελέτης του έργου συμβολής χειμάρρου Αμύρου με το συλλεκτήρα Σ3. Το Α.Π.3201/ Αίτημα του, που διαβιβάσθηκε στην τέως ΠΑ (Δ7/ΓΓΔΕ/ΓΔΥΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ) με το Α.Π.ΦΚΗ/ΜΕ4/1043/ της τέως ΔΥ (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ), σχετικά με το έργο καταστροφής ενέργειας στον χείμαρρο Αμύρου. Το Α.Π.3251/ Αίτημα του, που διαβιβάσθηκε στην τέως Προϊσταμένη Αρχή (ΠΑ) (Δ7/ΓΓΔΕ/ΓΔΥΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ) με το Α.Π.ΦΚΗ/ΜΕ4/1333/ της τέως Διευθύνουσας Υπηρεσίας (ΔΥ) (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ), σχετικά με τροποποιήσεις των οριστικών μελετών στον χείμαρρο Άμυρο και τα ρέματα Ανάβρας. Το Α.Π.3259/ Αίτημα του, που διαβιβάσθηκε στην τέως ΠΑ (Δ7/ΓΓΔΕ/ΓΔΥΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ) με το Α.Π.ΦΚΗ/ΜΕ4/1394/ της τέως ΔΥ (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ), σχετικά με τροποποιήσεις της οριστικής μελέτης στο ρέμα Καλαμακίου. Τα Α.Π.3152/ και Α.Π.3154/ έγγραφά του, που διαβιβάσθηκαν στην τέως ΠΑ (Δ7/ΓΓΔΕ/ΓΔΥΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ) με το Α.Π. ΦΚΗ/ΜΕ3,4/741/ έγγραφο της τέως ΔΥ (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ), σχετικά με το ρέμα Καλαμακίου και τον χείμαρρο Κερασιώτη. Τα Α.Π.3016/ και Α.Π.3079/ έγγραφα του, που διαβιβάσθηκαν στην τέως ΠΑ (Δ7/ΓΓΔΕ/ΓΔΥΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ) με το Α.Π.ΦΚΗ/ΜΕ1/209/ , σχετικά με τη Γεωτεχνική Μελέτη του πρανούς στον χείμαρρο Κερασιώτη. Το Α.Π.3298/ έγγραφό του, που κοινοποίησε στην Υπηρεσία της Δ7/ΓΓΔΕ/ΓΔΥΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ. 16. Με την προς έγκριση Τροποποιητική Μελέτη, η τέως Προϊσταμένη Αρχή (Δ7/ΓΓΔΕ/ΓΔΥΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ), αναγνωρίζοντας την ανάγκη τροποποίησης των εγκεκριμένων οριστικών μελετών λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και με την πρόθεση εξοικονόμησης δαπανών για το Δημόσιο, προέβη, με τη υποβοήθηση του Τεχνικού Συμβούλου, σε τροποποίηση των ως άνω 10(α), 10(γ), 10(δ) και 10(ε) μελετών. Οι μεταβολές στις συμβατικές ποσότητες πρόκειται να συμπεριληφθούν στον 1 ο ΑΠΕ. Για την εν λόγω Μελέτη Τροποποίησης, ζητήθηκαν και ελήφθησαν υπ όψιν οι σχετικές απόψεις των μελετητών των αρχικών μελετών, της Διευθύνουσας

6 Υπηρεσίας και οι σχετικές παρατηρήσεις του Αναδόχου (πρβλ. στοιχεία 17 έως 21). 17. Με το Α.Π.Δ7α/οικ.2779/ έγγραφό της, η τέως ΠΑ (Δ7/ΓΓΔΕ/ΓΔΥΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ) διαβίβασε την Τροποποιητική Μελέτη στην τέως ΔΥ (ΕΥΔΕ ΟΣΥΕ/ΤΚΕ Τρικάλων), προκειμένου να διατυπωθούν απόψεις και παρατηρήσεις επ αυτών, τόσο από τη ΔΥ όσο και από τον Ανάδοχο. 18. Με τα Α.Π.Δ7α/οικ.183/ και Α.Π. Δ7α/οικ.184/ έγγραφά της, η τέως ΠΑ (Δ7/ΓΓΔΕ/ΓΔΥΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ) διαβίβασε την Τροποποιητική Μελέτη και ζήτησε από τους αρχικούς μελετητές του έργου να διατυπώσουν εγγράφως τη γνώμη τους. 19. Με το Α.Π.ΦΚΗ/ΜΕ8/644/ έγγραφό της, η τέως ΔΥ (ΕΥΔΕ ΟΣΥΕ/ΤΚΕ Τρικάλων) διαβίβασε στην τέως ΠΑ (Δ7/ΓΓΔΕ/ΓΔΥΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ) τις απόψεις του Αναδόχου επί της Τροποποιητικής Μελέτης, καθώς και τις δικές της απόψεις επ αυτής. 20. Με το Α.Π.ΚΡΛ.Ν/1/ έγγραφό τους (έλαβε Α.Π.Δ7/222/ ), οι μελετητές της μελέτης «Μελέτη συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη της λίμνης Κάρλας» (Γεωπληροφορική Α.Ε, Νικολάου, Γουλιάμος κ.ά., Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 2008), διατύπωσαν τη σύμφωνη γνώμη τους επί της Τροποποιητικής Μελέτης. 21. Με το από έγγραφό τους (έλαβε Α.Π.Δ7/285/ ), οι μελετητές της μελέτης «Οριστική Μελέτη Ταμιευτήρα Κάρλας και Συναφών έργων» (Μαχαίρας, Μαντζιάρας κ.ά., Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 1995), διατύπωσαν τη σύμφωνη γνώμη τους επί της Τροποποιητικής Μελέτης. II ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κατόπιν του άρθρου 129 του Ν.4199/2013 (ΦΕΚ 216 Α') με τον οποίο καταργήθηκε η ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ και σύμφωνα με την Α.Π.Δ17α/03/279/Φ.2.2.1/ (ΦΕΚ 10 Β'/2014) ΚΥΑ υπουργών Εσωτερικών & ΥΜΕΔΙ, ο Προϊστάμενος της ΔΤΕ Περιφέρειας Θεσσαλίας και η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι η Προϊσταμένη Αρχή και το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της ΔΤΕ Περιφέρειας Θεσσαλίας η Διευθύνουσα Υπηρεσία. IΙΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν.3669/2008 και για λόγους που υπαγορεύονται από απρόβλεπτες περιστάσεις, εισάγονται στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με την παρ.2β του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την αποδοχή της πρότασης τροποποίησης των εγκεκριμένων μελετών του έργου του θέματος:

7 1. Της «Οριστικής Μελέτης Ταμιευτήρα Κάρλας και Συναφών έργων» (Μαχαίρας, Μαντζιάρας κ.ά., ΥΠΕΧΩΔΕ, 1995), ως προς τα έργα: (α) Το έργο διευθέτησης του χειμάρρου Άμυρου Το έργο καταστροφής ενέργειας στη συμβολή του χειμάρρου Αμύρου με τον συλλεκτήρα Σ3 2. Της «Μελέτης συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη της λίμνης Κάρλας» (Γεωπληροφορική Α.Ε., Νικολάου, Γουλιάμος κ.ά., ΥΠΕΧΩΔΕ, 2008), ως προς τα έργα: (α) (γ) Το έργο διευθέτησης του χειμάρρου Κερασιώτη Το έργο διευθέτησης του ρέματος Καλαμακίου Το έργο διευθέτησης του ρέματος Οικισμού Ανάβρας 3. Η Γεωτεχνική Μελέτη στήριξης του πρανούς κατά μήκος τμήματος του χειμάρρου Κερασιώτη, αφορά τον τρόπο στήριξης του πρανούς, που προτείνεται εναλλακτικά από τον Ανάδοχο αντί του τρόπου στήριξης, που προτείνεται ενδεικτικά και χωρίς συνοδευτική γεωτεχνική μελέτη από την Αρχική Μελέτη. Η εν λόγω τροποποίηση αναλαμβάνεται από τον Ανάδοχο με δικές του δαπάνες, όπως προβλέπεται ρητά στο άρθρο 8.2.(γ) της ΕΣΥ. Το απρόβλεπτο στοιχείο στον αρχικό σχεδιασμό έγκειται στο γεγονός, ότι η αρχική λύση, καθώς είχε διατυπωθεί ως ενδεικτική πρόταση και δεν αποτελούσε ολοκληρωμένη μελέτη, δεν είχε προβλέψει, ότι η υλοποίηση της θα διέκοπτε την κυκλοφορία στον παρακείμενο δρόμο και θα απέκοπτε τη μόνη πρόσβαση σε μέρος του οικισμού «Κερασιά». 4. Η Τροποποίηση της Υδραυλικής Μελέτης στο ανωτέρω τμήμα του χειμάρρου Κερασιώτη, απαιτείται λόγω της ανωτέρω εναλλακτικής πρότασης του Αναδόχου για την στήριξη του πρανούς, οφείλεται σε απρόβλεπτη περίσταση, όπως εξηγήθηκε ανωτέρω και γίνεται με μέριμνα του Αναδόχου και δικές του δαπάνες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8.2.(α) της ΕΣΥ σχετικά με τις μελέτες εφαρμογής. 1. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Η τροποποίηση των εγκεκριμένων Οριστικών Μελετών της εν λόγω εργολαβίας κρίθηκε σκόπιμη, επειδή διαπιστώθηκε μεγάλη απόκλιση της τοπογραφικής αποτύπωσης, που διενεργήθηκε από τον ανάδοχο (στα πλαίσια των υποχρεώσεών του για την σύνταξη των μελετών εφαρμογής) και παρελήφθη από την τέως Δ/νουσα Υπηρεσία (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ), σε σχέση με το τοπογραφικό υπόβαθρο των μελετών αυτών, όσον αφορά τα ρέματα Καλαμακίου, Κερασιώτη και Ανάβρας. Η μεταβολή του τοπογραφικού υποβάθρου των ρεμάτων αποδίδεται σε απρόβλεπτους παράγοντες που μεσολάβησαν από τον χρόνο εκπόνησης των Οριστικών Υδραυλικών Μελετών, οι οποίες εκπονήθηκαν με βάση Τοπογραφικές Εργασίες του 1982 και

8 2007. Το απρόβλεπτο στον αρχικό σχεδιασμό αποδίδεται σε πλημμυρικά φαινόμενα με Περίοδο Επαναφοράς μεγαλύτερη (Τ=100) από την Περίοδο Επαναφοράς του αρχικού σχεδιασμού (Τ=30 και Τ=50) και ενδεχομένως απολήψεις υλικών από την κοίτη των ρεμάτων, τα οποία άλλαξαν την τοπογραφία της περιοχής. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στα ακραία καιρικά φαινόμενα του Νοεμβρίου 2012, οπότε σημειώθηκαν ασυνήθιστης έντασης και διάρκειας βροχοπτώσεις και επακολούθως σημαντική αλλοίωση των τοπογραφικών δεδομένων Οι προκείμενες τροποποιήσεις, που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Εισήγησης, αφορούν: (α) (γ) Την «Οριστική Μελέτη Ταμιευτήρα Κάρλας και Συναφών έργων» (Μαχαίρας, Μαντζιάρας κ.ά., ΥΠΕΧΩΔΕ, 1995), ως προς τα έργα: (i) Το έργο διευθέτησης του χειμάρρου Άμυρου (ii) Το έργο καταστροφής ενέργειας στη συμβολή του χειμάρρου Αμύρου με τον συλλεκτήρα Σ3 Την «Μελέτη συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη της λίμνης Κάρλας» (Γεωπληροφορική Α.Ε., Νικολάου, Γουλιάμος κ.ά., ΥΠΕΧΩΔΕ, 2008), ως προς τα έργα: (i) Το έργο διευθέτησης του χειμάρρου Κερασιώτη (ii) Το έργο διευθέτησης του ρέματος Καλαμακίου (iii) Το έργο διευθέτησης του ρέματος Οικισμού Ανάβρας Και τις δύο ανωτέρω μελέτες ως προς τη συναρμογή του ανάντη με το κατάντη τμήμα του ρέματος οικισμού Ανάβρας (δεν είχε προβλεφθεί στις οριστικές μελέτες). 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η προτεινόμενη Μελέτη Μερικής Τροποποίησης των Εγκεκριμένων Οριστικών Μελετών της εργολαβίας του θέματος περιλαμβάνει Τεχνική Περιγραφή και Τεύχος Υδραυλικών Υπολογισμών, καθώς και τα παρακάτω σχέδια, προς αντικατάσταση των αντιστοίχων σχεδίων των αρχικών μελετών: ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Αντιπλημμυρικά Κάρλας, 2008) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘ. ΑΡΙΘ. ΘΕΜΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΔΡ-ΟΡ-1 ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ 1: ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ 1: ΥΔΡ-ΟΡ-2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ - ΡΕΜΑ ΑΝΑΒΡΑΣ -ΠΟΤΑΜΟΣ 1:5.000 ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ 1:5.000 ΑΜΥΡΟΣ ΥΔΡ-ΟΡ-3 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ - ΡΕΜΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 1:5.000 ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ 1:5.000 ΥΔΡ-ΟΡ-4 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ - 1:5.000 ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ 1:5.000

9 ΡΕΜΑ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΩΝ - ΥΔΡ-ΟΡ-5 ΡΕΜΑ ΑΝΑΒΡΑΣ ΡΕΜΑ ΑΝΑΒΡΑΣ - ΥΔΡ-ΟΡ-6.1 ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΡΕΜΑ ΑΝΑΒΡΑΣ - ΥΔΡ-ΟΡ-6.2 ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΩΝ - ΥΔΡ-ΟΡ-7 ΡΕΜΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΡΕΜΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ - ΥΔΡ-ΟΡ-8.1 ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΡΕΜΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ - ΥΔΡ-ΟΡ-8.2 ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΩΝ - ΥΔΡ-ΟΡ-9 ΡΕΜΑ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΥΔΡ-ΟΡ ΡΕΜΑ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ - ΔΙΑΤΟΜΕΣ 1:1.000 Νο 1.3 1: :200 1:200 Διατομες (1-9), Νο 2.3 Διατομες (10-17), Νο 2.4 Διατομες (18-26), Νο 2.5 1:100 1:100 1:100 1:1.000 Νο 4 1: :200 1:200 Διατομες (1-15), Νο 5.1 Διατομες (15Α- 28), Νο 5.2 1:100 1:100 1:1.000 Νο 7 1: :200 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Διατομες (19-28), Νο 8 1:100 ΥΔΡ-ΟΡ- ΡΕΜΑ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΔΙΑΤΟΜΕΣ 1:200 1:100 ΕΡΓΑ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΥΔΡ-ΟΡ-11 ΚΑΤΩ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΥΔΡ-ΟΡ-12 ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΕΣ ΜΗΚΩΝ ΜΗΚΩΝ Μηκοτομή ΥΔΡ-ΟΡ-13 ΡΕΜΑΤΩΝ (Κερασιώτης, 1:2000 1:2000 Κερασιώτη, Νο 9 Καλαμάκι, Ανάβρα) ΥΨΩΝ 1:100 ΥΨΩΝ 1:100 Μηκοτομή Καλαμακίου, Νο 6 ΜΗΚΩΝ 1:500 ΥΨΩΝ 1:100 ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Ταμιευτήρας Κάρλας & Συναφή έργα, 1995) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘ. ΑΡΙΘ. ΘΕΜΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 457 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΩΝ - Χ. ΑΜΥΡΟΣ 1: & 1.2 1: ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΜΥΡΟΥ & ΡΕΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΡΑΣ ΜΗΚΩΝ 1:2000 ΥΨΩΝ 1:200 3 ΜΗΚΩΝ 1:2000 ΥΨΩΝ 1: Χ. ΑΜΥΡΟΣ - ΔΙΑΤΟΜΕΣ (Δ1- Δ7) Χ. ΑΜΥΡΟΣ - ΔΙΑΤΟΜΕΣ (Δ8- Δ16) 1: :100 1: :100

10 Η Γεωτεχνική Μελέτη του δεξιού πρανούς του Κερασιώτη που συντάχθηκε από τον Ανάδοχο, περιλαμβάνει τα εξής Τεύχη: (α) Τεύχος Γεωτεχνικής Μελέτης Σχέδιο Οριζοντιογραφίας με αριθμό KER.10 (κλ. 1:200) (γ) Σχέδιο κατά πλάτος τομών με αριθμό KER.11 (κλ. 1:100) (δ) Σχέδιο κατά μήκος τομής με αριθμό KER.12 (κλ. 1:100) 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 3.1 Έργο διευθέτησης του χειμάρρου Άμυρου Στον χείμαρρο Άμυρο, η αναγκαιότητα τροποποίησης της εγκεκριμένης Οριστικής Μελέτης του 1995 αποδίδεται επίσης στις προαναφερθείσες απρόβλεπτες περιστάσεις και ήταν ιδιαίτερα έντονη, καθώς ιδιαίτερα έντονες εμφανίζονται να είναι οι αλλοιώσεις του τοπογραφικού αναγλύφου. Οι αλλοιώσεις αυτές είναι τέτοιες, ώστε, εάν εφαρμόζονταν τα υψόμετρα πυθμένα της μελέτης του 1995, μεγάλο τμήμα του χειμάρρου Αμύρου, θα έπρεπε να διευθετηθεί με τον πυθμένα σε επίχωση, σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στην οριστική μελέτη αυτού. Επιπλέον, κατά την εκπόνηση της Οριστικής μελέτης του 2008 του οικισμού Ανάβρας, δεν εδόθη εντολή για επικαιροποίηση του τοπογραφικού υποβάθρου του συνόλου του χειμάρρου Αμύρου. Ακόμα και αυτό όμως αν γινόταν, δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί η αλλοίωση του υποβάθρου, που προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έλαβαν χώρα τον Νοέμβριο του Συνεπώς, λόγω των αλλοιώσεων του τοπογραφικού αναγλύφου, θα πρέπει να γίνει επικαιροποιημένος έλεγχος της υδραυλικής λειτουργίας του Αμύρου, ειδικά στην περιοχή της συναρμογής του με το ρέμα του οικισμού Ανάβρας, βάσει των νέων τοπογραφικών δεδομένων. 3.2 Συμβολή χειμάρρου Αμύρου στον Συλλεκτήρα Σ3. Από την τοπογραφική αποτύπωση του χειμάρρου Αμύρου από τον ανάδοχο προκύπτει υποβιβασμός των υψομέτρων του πυθμένα, που αποδίδεται στις προαναφερθείσες απρόβλεπτες περιστάσεις. Κρίθηκε σκόπιμο, λοιπόν, να επανεξεταστεί η αναγκαιότητα του έργου καταστροφής ενέργειας στη συμβολή του χειμάρρου με το Συλλεκτήρα Σ3, που είχε σχεδιαστεί στα πλαίσια της μελέτης του 1995, λόγω υψομετρικής διαφοράς μεταξύ χειμάρρου και συλλεκτήρα, ιδιαίτερα αφού η αποφυγή ενός τέτοιου έργου εξοικονομεί κατασκευαστικές δαπάνες για το Δημόσιο. 3.3 Έργο διευθέτησης του χειμάρρου Κερασιώτη Στον χείμαρρο Κερασιώτη, για το τμήμα ανάντη της κύριας γέφυρας, υποβλήθηκε από τον ανάδοχο, όπως απαιτείτο από τα τεύχη δημοπράτησης, Γεωτεχνική Μελέτη.

11 Με τη Γεωτεχνική αυτή Μελέτη, προτείνεται η μικρομετακίνηση του άξονα του ρέματος, ώστε ο υπερκείμενος δρόμος να υποστηριχθεί με πρανές, αντί με φρεατοπασσάλους, όπως ενδεικτικά είχε προταθεί από την εγκεκριμένη Οριστική Μελέτη, χωρίς, όμως, συνοδό Γεωτεχνική Μελέτη. Η πρόταση τροποποίησης διασφαλίζει τον μη αποκλεισμό του δρόμου και δευτερευόντως είναι οικονομικότερη και απλούστερη κατασκευαστικά. Η γεωτεχνική λύση πρόταση του Αναδόχου για υποστήριξη του δρόμου με πρανές, αντί με φρεατοπασσάλους, αλλάζει επί της αρχής την αρχική σύλληψη της Εγκεκριμένης Αρχικής Μελέτης και πρέπει να εγκριθεί αρμοδίως. Η σχετική μελέτη, έχει συνταχθεί από τον ανάδοχο στα πλαίσια των συμβατικών του υποχρεώσεων (άρθρο 8.2.(γ) της ΕΣΥ) και περιλαμβάνει: (α) Τα Σχέδια Μηκοτομής, Οριζοντιογραφίας και Τυπικών Διατομών, όπου αποτυπώνονται οι μικροαλλαγές, που επιφέρει στην Υδραυλική Μελέτη η εναλλακτική λύση στήριξης του υπερκείμενου δρόμου με πρανές αντί με φρεατοπασσάλους, τα οποία υποβλήθηκαν με το ΦΚΗ/ΜΕ1/1453/ έγγραφο της τέως ΔΥ (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ) και στη συνέχεια επανυποβλήθηκαν με το ΦΚΗ/ΜΕ8/1873/ της τέως ΔΥ (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ), κατόπιν ανασύνταξης σύμφωνα με οδηγίες της τέως ΠΑ (Δ7/ΓΓΔΕ/ΓΔΥΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ). Τη γεωτεχνική μελέτη ευστάθειας του πρανούς, με το οποίο προτείνεται να υποστηριχθεί ο δρόμος, που υποβλήθηκε με το ΦΚΗ/ΜΕ1/1453/ έγγραφο της τέως ΔΥ (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ). Άλλη απρόβλεπτη περίσταση, που υπαγόρευσε την τροποποίηση της οριστικής μελέτης διευθέτησης του χειμάρρου Κερασιώτη, είναι η καθίζηση του παράπλευρου αγροτικού δρόμου, στο τμήμα κατάντη της κύριας γέφυρας. Στην τροποποιητική μελέτη προτείνεται επένδυση της κοίτης με συρματοκιβώτια αντί συρματοκυλίνδρους. Με την τροποποίηση αυτή επιτυγχάνεται η βέλτιστη σταθεροποίηση των πρανών σε συνδυασμό με το εύρος κατάληψης της κοίτης. 3.4 Έργο διευθέτησης του ρέματος Καλαμακίου Στο ρέμα Καλαμακίου, λόγω των απρόβλεπτων καιρικών φαινομένων, που αναφέρθηκαν ανωτέρω, σημειώθηκαν έντονες τοπογραφικές αλλοιώσεις, με μικρές μετατοπίσεις του άξονα του ρέματος ανάντη της γέφυρας, ενώ κατάντη της γέφυρας σημειώθηκαν καθιζήσεις στην περιοχή της ιρλανδικής διάβασης και σημαντική διεύρυνση της παλιάς κοίτης από την διατομή Δ19 και κατάντη. Λόγω των ανωτέρω τοπογραφικών αλλοιώσεων, προκύπτουν τα εξής προβλήματα από την εφαρμογή της αρχικής εγκεκριμένης οριστικής μελέτης, τα οποία μπορούν να αποφευχθούν με τις αντίστοιχες τροποποιήσεις: (α) Η απόκλιση του άξονα της κοίτης, όπως αποτυπώθηκε από τον ανάδοχο σε σχέση με την Οριστική Μελέτη, έχει ως αποτέλεσμα να απαιτούνται εκσκαφές

12 και επιχώματα, τα οποία με την κατάλληλη προσαρμογή της μελέτης μπορούν να αποφευχθούν. (γ) (δ) Οι έντονες αλλοιώσεις του αναγλύφου στο κατάντη τμήμα του ρέματος Καλαμακίου (από την διατομή Δ19 και κατάντη), όπου η κοίτη διευρύνεται, λόγω πιθανής κατάρρευσης των πρανών εκατέρωθεν της κοίτης, αποτελούν πρόβλημα στην εφαρμογή της Οριστικής Μελέτης στο τμήμα αυτό, καθώς δεν είναι εφικτή η στήριξη των συρματοκιβωτίων που προβλέπει η μελέτη, λόγω απουσίας πρανούς. Λόγω της ανωτέρω διεύρυνσης της διατομής της κοίτης, είναι αναγκαία η κατασκευή αναχωμάτων εντός της κοίτης, τα οποία θα περιβάλλουν τα τοιχία από συρματοκιβώτια, ώστε να διευθετείται η πλημμυρική παροχή. Στην περιοχή της ιρλανδικής διάβασης κατάντη της κύριας γέφυρας, λόγω της καθίζησης που υπέστη, απαιτείται έργο αναβαθμού βαθμιδωτής πτώσης από συρματοκιβώτια ύψους 2μ, με λεκάνη καταστροφής ενέργειας και προστασίας έναντι της υποσκαφής κατάντη. Επιπλέον στην περιοχή πέρατος του έργου, προβλέπεται, για την αντιμετώπιση της συντελεσθείσας διάβρωσης, έργο προστασίας της υφιστάμενης αγροτικής οδού με συρματοκιβώτια, ως καθοδηγητικά τοιχία και κατάντη της οδού, επένδυση του πυθμένα της κοίτης με στρωμνή συρματοκιβωτίων. 3.5 Έργο διευθέτησης του ρέματος Οικισμού Ανάβρας Στο ρέμα Οικισμού Ανάβρας, η αναγκαιότητα τροποποίησης της Εγκεκριμένης Οριστικής Μελέτης οφείλεται στην έντονη αλλοίωση των τοπογραφικών δεδομένων σε σχέση με τα τοπογραφικά δεδομένα των εγκεκριμένων Μελετών, που αποδίδεται σε απρόβλεπτες κατά τη σύνταξη της αρχικής μελέτης καταστάσεις, που προκλήθηκαν από προαναφερθέντα ακραία καιρικά φαινόμενα. Συγκεκριμένα, η διαφοροποίηση των τοπογραφικών δεδομένων της αποτύπωσης του αναδόχου σε σχέση με την αρχική μελέτη, ήταν τέτοια, που για να εφαρμόζονταν τα υψόμετρα της ερυθράς του πυθμένα, θα έπρεπε να κατασκευαστεί όλο σχεδόν το έργο σε επίχωση. Εναλλακτικά, η εφαρμογή της μελέτης με την παράλληλη υποβίβαση της ερυθράς του πυθμένα για να προσεγγιστεί μηκοτομικά το νέο έδαφος και να αποφευχθούν οι επιχώσεις, θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του ύψους του αρνητικού αναβαθμού, ύψους 1 μέτρου, που είχε προβλεφθεί στη συναρμογή των δύο Οριστικών Μελετών, για τη συγκράτηση φερτών, κατά 2 περίπου μέτρα. 3.6 Συναρμογή ανάντη-κατάντη τμήματος του ρέματος Οικισμού Ανάβρας Το ρέμα Οικισμού Ανάβρας έχει μελετηθεί στο ανάντη τμήμα του από τη μελέτη του 2008 και στο κατάντη τμήμα του από τη μελέτη του Οι μελέτες του 2008 και του 1995, εκτός από τον χρόνο εκπόνησής τους, διαφέρουν ως προς τη φιλοσοφία σχεδιασμού τους και το εξασφαλιζόμενο επίπεδο

13 αντιπλημμυρικής προστασίας (Περίοδοι Επαναφοράς Τ=50 και Τ=30 αντίστοιχα), εκτιμώντας διαφορετικές παροχές για το ίδιο σημείο, ήτοι, το σημείο συναρμογής του ανάντη τμήματος με το κατάντη. Το αποτέλεσμα ήταν, στο σημείο συναρμογής των δύο μελετών, δεδομένου ότι η προβλεπόμενη εκσκαφή στο ανάντη τμήμα είναι μεγαλύτερη από ότι στο κατάντη, λόγω μεγαλύτερης Παροχής Σχεδιασμού (Τ=50, Μελέτη 2008, Τ=30, Μελέτη 1995), να προκύπτει αρνητικός αναβαθμός ύψους 1 μέτρου, ο οποίος εντάχθηκε στον σχεδιασμό, γιατί θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τη συγκράτηση των φερτών υλών. Η προσαρμογή της ερυθράς στα νέα υψόμετρα εδάφους, που προέκυψαν μετά τα ακραία φαινόμενα του Νοεμβρίου του 2012, αυξάνει περαιτέρω το ύψος του αρνητικού αναβαθμού κατά 2 περίπου μέτρα, καθιστώντας υπερβολικό το συνολικό ύψος του αναβαθμού (3 μέτρα). Σημειωτέον, ότι κατά τη δημοπράτηση της Οριστικής μελέτης του 2008 για τη διευθέτηση του ανάντη τμήματος του ρέματος οικισμού Ανάβρας, δεν είχε προβλεφθεί το θέμα της επικαιροποίησης του τοπογραφικού υποβάθρου στην περιοχή της συναρμογής των δύο τμημάτων του ρέματος, ούτε και το θέμα της συναρμογής καθεαυτό. Συνεπώς, χάριν βελτιστοποίησης του σχεδιασμού και εξοικονόμησης κατασκευαστικών δαπανών, ο αρνητικός αναβαθμός στη συναρμογή, ο οποίος προκύπτει εξ αιτίας του πιο συντηρητικού σχεδιασμού ανάντη, μπορεί να αποφευχθεί με την ενιαία υδραυλική αντιμετώπιση της συναρμογής (θεωρώντας ενιαία παροχή και τα νέα τοπογραφικά δεδομένα). V. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Με το Α.Π.3251/ Αίτημα του, ο Ανάδοχος διατυπώνει την άποψη, ότι οι αρχικές εγκεκριμένες μελέτες για τον χείμαρρο Άμυρο και τα ρέματα Ανάβρας είναι ανεφάρμοστη και αιτείται την εκπόνηση νέας οριστικής μελέτης. Ειδικότερα με το Α.Π.3298/ έγγραφό του, επισημαίνεται η αλλοίωση του φυσικού εδάφους λόγω πλημμυρικών φαινομένων σε σχέση με την εδαφική αποτύπωση των αρχικών μελετών, η ανάγκη προσαρμογής της μελέτης διευθέτησης Αμύρου και οικισμού Ανάβρας στην πρόσφατη τοπογραφική αποτύπωση του Αναδόχου και τέλος η επανεξέταση της αναγκαιότητας του έργου καταστροφής ενέργειας στην εκβολή του χειμάρρου Αμύρου εντός του Συλλεκτήρα Σ3, λόγω νέας κατάστασης του εδάφους. Με το Α.Π.3152/ Αίτημα του, ο Ανάδοχος διαπιστώνει ότι, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Νοεμβρίου του 2012 είχαν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά στην κοίτη του ρέματος Καλαμακίου και του χειμάρρου Κερασιώτη μεγάλης ποσότητας φερτών και πλήθους ογκολίθων της τάξης μεγέθους των 2,00 μ., αλλοιώνοντας το εδαφικό υπόβαθρο των εγκεκριμένων οριστικών μελετών, ενώ με το Α.Π.3154/ έγγραφό του, ο Ανάδοχος

14 επισημαίνει έντονη υποσκαφή (2,5μ) στην Ιρλανδική Διάβαση στη θέση Χ.Θ ,30 στο ρέμα Καλαμακίου. Με το Α.Π.3259/ Αίτημα του, ο Ανάδοχος διατυπώνει την άποψη ότι η αρχική εγκεκριμένη μελέτη για το ρέμα Καλαμακίου είναι ανεφάρμοστη και αιτείται την εκπόνηση νέας οριστικής μελέτης. Ειδικότερα με το Α.Π.3298/ έγγραφό του, επισημαίνεται το πρόβλημα υποσκαφής της Ιρλανδικής Διάβασης και της έντονης αλλοίωσης του τοπογραφικού υποβάθρου στο ανάντη τμήμα του ρέματος, καθώς και θέματα που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής (προσθήκη αναβαθμού, προσαρμογή κοίτης σε υφιστάμενη γέφυρα κ.ά.). Με το Α.Π.3016/ έγγραφό του, ο Ανάδοχος διατυπώνει τις απόψεις του σχετικά με τη γεωτεχνική λύση, που προτείνει για την υποστήριξη του δρόμου πλησίον της κοίτης του χειμάρρου Κερασιώτη, και ειδικότερα, ότι η εν λόγω γεωτεχνική λύση δεν επηρεάζει την υδραυλική λύση της αρχικής μελέτης, ότι το σύνολο των εκσκαφών δεν αλλάζει ποσοτικά, ότι το πλάτος του δρόμου αυξάνεται κατά 1,0μ περίπου και ότι τέλος, αποτελεί οικονομικότερη λύση σε σχέση με αυτήν, που προτείνει η αρχική μελέτη (υποστήριξη του δρόμου με φρεατοπασσάλους), ενώ με το Α.Π.3079/ έγγραφό του, παρέχει οικονομική τεκμηρίωση επί της οικονομικότητας της ως άνω λύσης. Η Μελέτη Τροποποίησης που συντάχθηκε λαμβάνοντας υπ όψιν τις παραπάνω τροποποιήσεις, διαβιβάσθηκε στον Ανάδοχο, ο οποίος διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη του (Α.Π. ΗΛΙΟΧΩΡΑ/3495/ ), ενόσω διαφοροποιήθηκε στα εξής θέματα: (α) (γ) ότι στην Μελέτη Τροποποίησης δεν περιλαμβάνεται η Τροποποίηση της Οριστικής Μελέτης του ρέματος Ανάβρας σε κατασκευαστικές λεπτομέρειες (που μπορούν να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής) σχετικά με τον χείμαρρο Άμυρο, η Μελέτη Τροποποίησης δεν έλαβε υπ όψιν, ότι η κατασκευή αναχωμάτων σε μήκος 850 μέτρων, που προβλέπει η αρχική μελέτη, θα οδηγήσει σε εγκλωβισμό των υδάτων και σε υπερύψωση του παρακείμενου αγροτικού δρόμου με επακόλουθα προβλήματα πρόσβασης στις όμορες ιδιοκτησίες. Το θέμα όμως αυτό δεν είχε τεθεί εξ αρχής στην αλληλογραφία, που προηγήθηκε της Τροποποίησης των αρχικών μελετών, ώστε να συμπεριληφθεί σε αυτή. Εξάλλου αντιμετωπίζεται σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής με τοποθέτηση στραγγιστηρίων κλπ. VΙ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Οριστική Μελέτη Ταμιευτήρα Κάρλας και Συναφών έργων» (Μαχαίρας, Μαντζιάρας κ.ά., ΥΠΕΧΩΔΕ, 1995) Οι μελετητές της μελέτης «Οριστική Μελέτη Ταμιευτήρα Κάρλας και Συναφών έργων», κατόπιν της διαβίβασης της οικείας Μελέτης Τροποποίησης προς αυτούς με το Α.Π.Δ7α/οικ.184/ έγγραφο της τέως ΠΑ (Δ7/ΓΓΔΕ/ΓΔΥΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ),

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ο /--0 ΑΠΟΦΑΣΗ /0 ΘΕΜΑ: ο Αποδοχή ης τροποποίησης της μελέτης ηλεκτροφωτισμού του έργου: Ολοκλήρωση διαλυθεισών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 50 ο «Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΘΕΜΑ: 25 ο Έγκριση για την Ανάδειξη μειοδότη (συμφερότερη προσφορά) «ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 261/2013 ΘΕΜΑ 6 o : Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Οριστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΑΠΌ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΉΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΏΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2014 ΘΕΜΑ: 34 ο Έγκριση του Πρακτικών (α φάσης διαγωνισμού-αξιολόγησης των δικαιολογητικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 6/06-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 6/06-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 6/06-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ. Απόφ. 80/2015 ΘΕΜΑ : «Έγκριση τροποποιήσεων της μελέτης του έργου «Ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών αποτυπώσεων κτηματολογίου και οριστικής μελέτης οδοποιίας στο τμήμα Σέρρες-Ν. Ζίχνη-Μεσορράχη του Κάθετου Άξονα 61 Σέρρες-Καβάλα - Κωδ. Αναφοράς 4129»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002783604 2015-05-18

15REQ002783604 2015-05-18 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 280/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ - ΙΟΥNΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 I) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6 II) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Εργο : Άρση καταπτώσεων και καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡ. 17/2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...i 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209 21 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4014 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστη ριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κωδικός : ΚΑ Έκδοση : 3 Ημερομηνία : 14/05/2009 Σύνταξη : Μ. ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΟΥ- Κ. ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ...6 3. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 16ο / 29-6 -2015 Πρακτικό Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα