ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 2014 ΔΗΠΖΓΖΠΖ ΓΖΚΑΟΣΝ ΓΗΑΛΛΖ ΠΡΑΘΝΞΝΙΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 2014 ΔΗΠΖΓΖΠΖ ΓΖΚΑΟΣΝ ΓΗΑΛΛΖ ΠΡΑΘΝΞΝΙΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αγία Παρασκευή 24/03/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΗΜΑΡΦΟΤ Λεωφ. Μεσογείων Αγία Παρασκευή Σηλ.: & 530 Fax: ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 2014 ΔΗΠΖΓΖΠΖ ΓΖΚΑΟΣΝ ΓΗΑΛΛΖ ΠΡΑΘΝΞΝΙΝ 1. ΔΞΔΘΡΔΗΛΝΚΔ ΘΑΗ ΒΔΙΡΗΥΛΝΚΔ ΡΗΠ ΞΝΓΝΚΔΠ ΡΖΠ ΞΝΙΖΠ ΚΔ ΔΟΓΑ-ΑΛΑΞΙΑΠΔΗΠ-ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ-ΚΔΙΔΡΔΠ Α. ΔΟΓΑ-ΑΛΑΞΙΑΠΔΗΠ-ΠΛΖΟΖΠΔΗΠ α) ΑΚΔΠΔΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΗΠ ΠΔ ΓΗΑΦΝΟΑ ΠΖΚΔΗΑ ΡΖΠ ΞΝΙΖΠ 1. Αληηκεησπίδνπκε θαζεκεξηλά ζεκεηαθά πξνβιήκαηα κε κηθξνεπηζθεπέο, ζεκάλζεηο, ηνπνζέηεζε εκπνδίσλ, δηεπζέηεζε πξνβιεκάησλ ειεθηξνθσηηζκνχ θ.ιπ. ζηελ θεληξηθή πιαηεία, γχξσ απφ ηελ πιαηεία ηνπ Ατ Γηάλλε, ζηελ νδφ Ξεινπνλλήζνπ, ηελ νδφ Καθεδνλίαο θαη ηελ Δπηαλήζνπ, ηελ νδφ Γεκεηξαθνπνχινπ, ζηηο νδνχο Βαιασξίηνπ θαη Πνισκνχ, Γηγελή θαη Αηησιίαο, Ξαχινπ Κειά θαη Ξαλαγνχιε θαη ζε πνιιά άιια ραξαθηεξηζηηθά πξνβιεκαηηθά ζεκεία ηεο πφιεο. 2. Έρνπκε μεθηλήζεη απφ ηνλ Πεπηέκβξην κηα ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζε ησλ Αλαδφρσλ ησλ Νξγαληζκψλ Θνηλήο Υθέιεηαο κε ηε λνκνζεζία. Ζ άξζε ησλ αδεηψλ ηνκήο, ε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ, ε επηβνιή πξνζηίκσλ θαη ε θαζεκεξηλή παξνπζία ησλ κεραληθψλ ηνπ Γήκνπ ζηα ζεκεία φπνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο ηνκήο είλαη κεξηθά κφλν απφ ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί. Ξξφζθαηα ςεθίζακε ηνλ Θαλνληζκφ ηνπ Γήκνπ Αγ. Ξαξαζθεπήο γηα ηελ εθηέιεζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνκψλ απφ ηνπο ΝΘΥ. β) ΑΛΡΗΞΙΖΚΚΟΗΘΑ 1. Θαζαξίζακε ηα ξέκαηα κε εξγνιαβία ηνπ 2013: Αλζέσλ, Ξαπαθιέζζα, ηεο νδνχ Πνπιίνπ θαη ην εγθπζησκέλν ηεο νδνχ Ύδξαο, θαη εληάμακε λέν θσδηθφ ην 1

2 Γεκνπξαηήζακε ην ρξεκαηνδνηνχκελν απφ πφξνπο ηεο Ξεξηθέξεηαο έξγν «Θαηαζθεπή αγσγψλ νκβξίσλ ηνπ έηνπο 2014», χςνπο , γηα ηηο νδνχο Σίνπ, Ξεληέιεο θαη Νιπκπίαο. Πχληνκα ζα ππνγξαθεί ε ζχκβαζε θαη ζα μεθηλήζεη ην έξγν. 3. Ππλάπηνπκε ζχκβαζε άλεπ αληαιιάγκαηνο κε ην Ακεξηθάληθν Θνιιέγην κε αληηθείκελν ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ «Αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία νδψλ Βνξξά (απφ Εεθχξσλ έσο Γξαβηάο) θαη Γξαβηάο (απφ ηελ νδφ Ππάξηεο έσο ηελ Αλ. Κεζνγείνπ)». 4. Δληάμακε ζην Ρερληθφ Ξξφγξακκα ηνπ 2015 θαηαζθεπή αγσγψλ νκβξίσλ χςνπο πνπ πεξηιακβάλεη επεθηάζεηο θαη πχθλσζε θξεαηίσλ ηνπ ππάξρνληνο δηθηχνπ αγσγψλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπκε ζεκεηαθά επείγνληα πξνβιήκαηα. γ) ΔΟΓΑ-ΑΛΑΞΙΑΠΔΗΠ 1. Ξξνρσξήζακε κε εξγνιαβία ηνπ 2014 ζε εξγαζίεο ζηελ Αγίνπ Ησάλλνπ ζην θνκκάηη ηεο πνπ δελ είρε εληαρζεί ζηελ αλάπιαζε θαη παξνπζίαδε εηθφλα εγθαηάιεηςεο, φπσο θαη ζηελ Αηγαίνπ Ξειάγνπο ζην χςνο ηεο νδνχ Εεθχξσλ έμσ απφ ηελ είζνδν ηνπ 2 νπ Γεκνηηθνχ. 2. Δθηεινχκε ήδε κεηά απφ δεκνπξάηεζε ην έξγν «Πεκεηαθέο παξεκβάζεηο» χςνπο γηα λα πξνρσξήζνπκε άκεζα ζε έξγα κηθξήο έθηαζεο πνπ βειηηψλνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ. Ρν έξγν μεθίλεζε απφ ηα πεδνδξφκηα ηεο Θεληξηθήο Ξιαηείαο. 3. Νινθιεξψζακε ηελ πηζηνπνίεζε ηεζζάξσλ λέσλ Ξαηδηθψλ Σαξψλ, έξγν πνπ θαηαζθεπάζηεθε ην : α) ηεο πιαηείαο Κει. Κεξθνχξε επί ηεο νδνχ Θνξπηζάο - Ξεληέιεο β) ηεο πιαηείαο Γεκνθξαηίαο (Ηφια) επί ησλ νδψλ Σείισλνο θαη Αγγ. Πηθειηαλνχ, γ) ηεο πιαηείαο πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηηο νδνχο Αγ. Ρξηάδνο, Ταξψλ θαη Απφιισλνο θαη δ) ηεο νδνχ Δζλάξρνπ Καθαξίνπ ζηα Ξεπθάθηα. Φέξνπλ φιεο ην ζρεηηθφ εηδηθφ θπθιηθφ ζήκα θαη είλαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία. Ξαξάιιεια, μεθηλνχλ εληφο ησλ επνκέλσλ εκεξψλ νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ησλ ππφινηπσλ έληεθα (11) Ξαηδηθψλ Σαξψλ ψζηε λα πάξνπλ θαη απηέο πηζηνπνίεζε. 4. Δληάμακε ζηνλ Ξξνυπνινγηζκφ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πιαηείαο Ζιηάθε ζηα Ξεπθάθηα. 5. Αιιάμακε ην θπζηθφ αληηθείκελν γηα ηε ρξεκαηνδνηνχκελε κειέηε κέζσ ΚΝΓ ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ ζηελ νδφ Οφδσλ ζην ΝΡ93, εηζάγνληαο αλάπιαζε ησλ πεδνδξνκίσλ ησλ δχν βαζηθψλ αμφλσλ εηζφδνπ ζηελ πφιε καο, ηεο Σαιαλδξίνπ θαη ηεο Κεζνγείσλ, έξγν πεξίπνπ 6 ρηιηνκέηξσλ. (Ζ κειέηε γηα ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ ηεο Οφδσλ δελ αθπξψλεηαη, αιιά ζα πινπνηεζεί κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν.) 2

3 6. Έγηλαλ ελέξγεηεο γηα ην μεπέξαζκα εκπνδίσλ θαη ηελ επηηάρπλζε ησλ εξγαζηψλ ηεο βηνθιηκαηηθήο αλάπιαζεο ηνπ Θνληνπεχθνπ. 7. Ξξνρσξάκε εληαηηθά ηηο ξπκνηνκήζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ Θνληνπεχθνπ, έγηλαλ ήδε πνιιέο θαη ζα γίλνπλ φιεο φζεο πξνβιέπνληαη. Ξαξαθνινπζνχκε ζηελά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη ηε βειηίσζε ηεο φπνηαο θαθνηερλίαο. 8. Ζ πεδνγέθπξα ζην Πηαπξφ ζα δνζεί ζε θπθινθνξία εληφο ηνπ Καξηίνπ. δ) ΞΝΓΝΚΔΠ ΡΥΛ ΞΑΗΓΗΘΥΛ ΠΡΑΘΚΥΛ 1. Ξεηχρακε ε θαηαζθεπή ηνπ Βξεθνλεπηαθνχ Πηαζκνχ ζην Ν.Ρ. 328 ζηα Ξεπθάθηα λα εληαρηεί ζηελ ηξνπνπνίεζε Καξηίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2015 ηεο Ξεξηθέξεηαο. 2. Θάλακε ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο φπσο: Διαηνρξσκαηηζκνί πέληε ηάμεσλ ζηνλ Α Λεπηαθφ Πηαζκφ, ζηνλ Γ Λεπηαθφ Πηαζκφ θαη ζηνλ Ε Λεπηαθφ Πηαζκφ. Αληηθαηάζηαζε πιέγκαηνο ζηα θάγθεια θαη ηηο πφξηεο ηνπ Γ Λεπηαθνχ Πηαζκνχ (Ξάξνπ θαη Γσδεθαλήζνπ). Δπηζθεπέο-Βάςηκν θαη ζπληήξεζε φισλ ησλ πνιππαίρληδσλ θαη ησλ κηθξψλ παηρληδηψλ ζ φιεο ηηο απιέο ησλ Ξαηδηθψλ Πηαζκψλ. Ππληεξήζεηο-ηνπνζεηήζεηο θαηλνχξγησλ θσηηζηηθψλ ζηηο δχν θνπδίλεο θαη ζην θιηκαθνζηάζην ηνπ Α Λεπηαθνχ Πηαζκνχ ηεο νδνχ Βνξξά θαη ζηνλ Γ Λεπηαθφ Πηαζκφ ηεο νδνχ Αθξνδίηεο 12. Έλαξμε δηαδηθαζηψλ έθδνζε λέαο άδεηαο Ξπξαζθάιεηαο ζην Β Ξαηδηθφ Πηαζκφ ηεο νδνχ Ιάδσλνο 5 (έιεμε πξν δηεηίαο) θαη εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο ππξαζθάιεηαο ζην ηδηφθηεην θηήξην ηνπ Α Ξαηδηθνχ Πηαζκνχ ηεο νδνχ Βνξξά. Ππληεξήζεηο θαη επηζθεπέο πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηνπο ζηαζκνχο Ε Λεπηαθφο ηεο νδνχ Ρξσάδνο, Β Λεπηαθφο ηεο νδνχ Ιάδσλνο, Γ Λεπηαθφο ηεο νδνχ Ξάξνπ θαη ζηα γξαθεία ηεο δηνίθεζεο. Ρνπνζέηεζε κεηαιιηθψλ θνππαζηψλ ζηηο ζθάιεο εηζφδνπ ηνπ Α Λεπηαθνχ Πηαζκνχ ηεο νδνχ Βνξξά 7 θαη ηνπ Ε Λεπηαθνχ Πηαζκνχ ηεο νδνχ Ρξσάδνο 3. Αγνξέο Ζ/ γηα ηελ Γηνηθεηηθή πεξεζία ησλ ΞΑΗ.Π.Γ.Α.Ξ. Αγνξά Ζιεθηξηθψλ Ππζθεπψλ θαη Κηθξνζπζθεπψλ φπνπ ππήξραλ ειιείςεηο (πάλσ απφ ). Αγνξά νηθηαθψλ ζθεπψλ (πηάηα-πνηήξηα-κπνι) ζηνπο πεξηζζφηεξνπο Ξαηδηθνχο 3

4 Πηαζκνχο. Αγνξά παηδηθψλ βηβιίσλ (πάλσ απφ ). Αγνξά παηρληδηψλ (πάλσ απφ ). Αγνξά επίπισλ (πάλσ απφ ) θ.ά. Β. ΚΔΙΔΡΔΠ 1. Δπηθαηξνπνηήζακε ηε κειέηε δηαλνίμεσλ νδψλ χςνπο 1,2 εθαη.. Ρν έξγν ζα εληαρηεί ζε επφκελε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2015 ηεο Ξεξηθέξεηαο. 2. Ξξνσζνχκε ηε κειέηε αλάπιαζεο ηεο νδνχ Γαξπηηνχ πνπ αθνξά θαη ην Σαιάλδξη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ξεξηθέξεηα. 3. Δληάμακε ζην Ρερληθφ Ξξφγξακκα ηνπ 2015 ηε ζχληαμε πδξαπιηθήο κειέηεο θαηαζθεπήο αγσγψλ νκβξίσλ γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Αε Γηάλλε πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο θιάδνπο κε ηειηθφ απνδέθηε φισλ, ηνλ αγσγφ ζην κέζν ηεο Ιεσθφξνπ Κεζνγείσλ: α) Ρεκπψλ-Ύδξαο, β) Θεκηζηνθιένπο (απφ Αζεκαθνπνχινπ)-Οήγα Φεξαίνπηκήκα ηεο Ξεξηθιένπο-Ξαξαδείζνπ, γ) Δηξήλεο, δ) επέθηαζε ηεο Πνισκνχ. 4. Δπηθαηξνπνηήζακε ήδε ην ππφινηπν ηεο κειέηεο ησλ 5,5 εθαη. γηα ην Θνληφπεπθν, ηα Ξεπθάθηα θαη ηκήκα ηνπ ιφθνπ Ρζαθνχ, ην νπνίν ζήκεξα αλέξρεηαη ζηα 4,8 εθαη. Ρν έξγν ζα εληαρηεί ζηελ ηξνπνπνίεζε Απξηιίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2015 ηεο Ξεξηθέξεηαο. 5. Γηεθδηθνχκε ηελ αμηνπνίεζε ηεο κειέηεο ηεο Αηηηθήο Νδνχ Α.Δ. γηα ηελ θαηαζθεπή αγσγψλ νκβξίσλ ζην βφξεην ηκήκα ησλ Ξεπθαθίσλ, κέξνο ηεο νπνίαο είλαη θαη ν πινπνηεκέλνο απφ ηελ Αηηηθή Νδφ Α.Δ. αγσγφο ηεο νδνχ Καθαξίνπ. Γηεξεπλνχκε ηε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο απφ ηελ ίδηα ηελ Αηηηθή Νδφ σο αληηζηαζκηζηηθφ φθεινο ή απφ ην λέν ΔΠΞΑ Πηελ αλακφξθσζε ηνπ 2014 εηζαγάγακε ηνλ θσδηθφ γηα ηε ζχληαμε κειέηεο ρσξνζέηεζεο ιεηηνπξγηψλ θαη ρξήζεσλ ζην ΝΡ451 (αζιεηηθφ θέληξν Ξεπθαθίσλ). Απφθαζή καο είλαη ε ηκεκαηηθή πινπνίεζε ελφο αζιεηηθνχ θέληξνπ πνπ ζα ηαηξηάδεη ζηελ θιίκαθα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γεηηνληάο, κε θαηαζθεπή θιεηζηνχ πξνπνλεηεξίνπ θαη θάζε έηνο πινπνίεζε ελφο αθφκα ηκήκαηνο ηνπ αζιεηηθνχ ρψξνπ. Ρν έξγν ζα εληαρηεί ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2015 ηεο Ξεξηθέξεηαο. 7. Μεθηλήζακε ηε δηαδηθαζία γηα ηνλ έιεγρν ζηαηηθήο επάξθεηαο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ (κπεηά) ηνπ «Θνιπκβεηεξίνπ». Πθνπφο γηα καο είλαη κε ηελ νινθιήξσζή ηνπ λα πξνρσξήζνπκε ζε κειέηε εληφο ηνπ 2015 γηα ηελ αμηνπνίεζε 4

5 ηεο ππάξρνπζαο θαηαζθεπήο. 8. Πχληνκα αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί θαη ην Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο Θπβέξλεζεο κε ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ δφκεζεο γηα ην αζιεηηθφ-πνιηηηζηηθφ πάξθν «Πηαχξνο Θψηζεο». Ακέζσο κεηά ζα μεθηλήζνπκε αληίζηνηρε κειέηε αλάπιαζεο θαη ρσξνζέηεζεο ιεηηνπξγηψλ θαη ρξήζεσλ ζην πάξθν. 9. Δληάμακε ζην Ρερληθφ Ξξφγξακκα 2015 κειέηε θπθινθνξηαθψλ παξεκβάζεσλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πφιεο πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπκε ζε ήπηεο αλαπιάζεηο, κεηαηξνπέο δξφκσλ ζε ήπηαο θπθινθνξίαο ή θαη πεδνδξνκήζεηο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζε βάζνο πεληαεηίαο ζε έλα πιέγκα ζεκείσλ πνπ ζα απιψλνληαη ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο πφιεο. Κέζα απφ απηή ηε κειέηε ζα εθαξκνζηνχλ θαη νη νδεγίεο γηα θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο γχξσ απφ ηα ζρνιεία. 10. Μεθηλάκε άκεζα ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ ξπκνηνκηθψλ δηαηαγκάησλ θαη ηε γεσαλαθνξά ζηελ αλακφξθσζε ηνπ 2014 θαη δεκηνπξγνχκε ην ππφβαζξν γηα λα εληάμνπκε κε ηξηεηή πξνγξακκαηηζκφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΞΠ (20000 θαη έηνο απφ ην 2015 σο ην 2017) θαη ησλ ρξήζεσλ γεο. 11. Πε πξνρσξεκέλν ζηάδην βξίζθεηαη ε κειέηε θαηαζθεπήο λέαο πεδνγέθπξαο ζηε Ιεσθ. Κεζνγείσλ ζην χςνο ησλ νδψλ Δπαγγειηζηξίαο θαη Σίνπ (πιαηεία Πση. Ξέηξνπια). Γ. ΔΜΝΗΘΝΛΝΚΖΠΖ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΗ Ζ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΡΥΛ ΠΣΝΙΔΗΥΛ ΘΑΗ ΡΥΛ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΘΡΗΟΗΥΛ ΔΛ ΓΔΛΔΗ. 1. Γηεθδηθήζακε ηελ πινπνίεζε φισλ ησλ κειεηψλ πνπ έρνπλ μεθηλήζεη γηα ην πξφγξακκα ΔΜΝΗΘΝΛΝΚΥ. Γηα ηα ππνέξγα έρνπλ ππνγξαθεί νη ζρεηηθέο ζπκβάζεηο. Αλάκεζα ζε απηά βξίζθεηαη θαη ε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ δχν θιεηζηψλ γπκλαζηεξίσλ καο θαη ηεο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο, έξγν γηα ην νπνίν ππεγξάθε ε ζχκβαζε. 2. Ξξνρσξάκε ζηε ζχληαμε ηνπ Πρεδίνπ Γξάζεο Αεηθφξνπ Δλέξγεηαο (ΠΓΑΔ) ηνπ Γήκνπ ζηα πιαίζηα ηεο ζπκκεηνρήο ζην Πχκθσλν ησλ Γεκάξρσλ. 3. Ξξνρσξάκε ζηε ζχληαμε κειέηεο κε αληηθείκελν ηε "Βειηίσζε - αλαβάζκηζε ηνπ Γεκνηηθνχ θσηηζκνχ Αγίαο Ξαξαζθεπήο κε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο". 2. ΘΔΟΓΗΕΝΚΔ ΡΖΛ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΚΑΣΖ ΡΖΠ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ- ΒΔΙΡΗΥΛΝΚΔ ΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ Α. ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑ-ΞΟΑΠΗΛΝ 1. Ξεηχρακε ν ζρεδηαζκφο γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ λα εληαρηεί ζηελ ηξνπνπνίεζε Καξηίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 5

6 2015 ηεο Ξεξηθέξεηαο 2. Αλαδηνξγαλψζακε ηα πξνγξάκκαηα νδνθαζαξηζκνχ κε ζηφρν ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. 3. Γψζακε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ θαζαξηζκφ θξεαηίσλ ηεο πφιεο καο, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ βνπισκέλα θξεάηηα. 4. Πρεδηάδνπκε μερσξηζηφ πξφγξακκα γηα θιαδηά θαη πξάζηλα απφβιεηα θαη αλαδεηνχκε ηξφπνπο ελεξγήο αμηνπνίεζήο ηνπο. Ν Γήκνο καο παξάγεη ηφλνπο εηεζίσο. 5. Θαηαγξάςακε ην δίθηπν ησλ θάδσλ κεραληθήο απνθνκηδήο ψζηε λα αληηκεησπίδνπκε φιεο ηηο πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. 6. Ξξνσζνχκε ηελ εγθαηάζηαζε βπζηδφκελσλ θάδσλ ζηελ Θεληξηθή Ξιαηεία, ζπιινγήο απνξξηκκάησλ ρσξίο νζκέο. 7. Γηακνξθψζακε λέν θαλνληζκφ θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ καο. 8. Θαζαξίδνπκε εγθαηαιειεηκκέλα ηδησηηθά νηθφπεδα, έρνληαο πξψηα εηδνπνηήζεη ηνπο ηδηνθηήηεο θαη ρξεψλνληάο ηνπο ηελ εξγαζία. 9. Ππληνλίδνπκε νκάδα εθπαηδεπκέλσλ εζεινληψλ φζνλ αθνξά ζηελ ππξνπξνζηαζία. Β. ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΛΔΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 1. Γηεθδηθήζακε θαη πήξακε δσξεάλ λέν απνξξηκκαηνθφξν αλαθχθισζεο ζηνλ Γήκν καο απφ ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο Αλαθχθισζεο, φπσο θαη λέν ζάξσζξν πνπ είρε πιεξσζεί ην Ξήξακε επίζεο κε ηνλ ίδην ηξφπν 125 λένπο θάδνπο αλαθχθισζεο. 3. Δληζρχζακε ηνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο πεξεζίαο Ξξαζίλνπ γηα ηε βέιηηζηε απνθαηάζηαζε μεξψλ ή πξνβιεκαηηθψλ δέλδξσλ. Γ. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ ΑΛΑΘΘΙΥΠΖΠ 1. Αλαλεψζακε ηα ζεκεία πεξηζπιινγήο παιαηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ. Ρνπνζεηήζακε, πηινηηθά, θάδν κέζα ζην Γεκαξρείν. 2. Ξπθλψλνπκε ην δίθηπν ηεο αλαθχθισζεο βειηηψλνληαο έηζη ηελ αλαινγία κπιε θάδνπ αλά θάηνηθν. 3. Γεκηνπξγνχκε λέν δίθηπν απνθιεηζηηθά γηα ηε ζπιινγή γπαιηνχ θαη ηνπνζεηνχκε ηνπο εηδηθνχο θάδνπο ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία γηα ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζή ηνπο. 6

7 Γ. ΛΔΔΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΔΠ 1. Ππλεξγαδφκαζηε κε παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα θαη δηεξεπλνχκε ηελ πξννπηηθή ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ καο ζε θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα θνκπνζηνπνίεζεο ή άιισλ ηερλνινγηψλ δηαρείξηζεο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ θαη ζηνρεχνπκε ζηε κέγηζηε θαηά ην δπλαηφλ αμηνπνίεζε κειινληηθψλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ 2. Γηακνξθψλνπκε πιαίζην δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπηθνχ ζηαζκνχ κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ, ψζηε λα επηηεπρζεί δξαζηηθή κείσζε ησλ εμφδσλ. Ζ πξννπηηθή απηή ζα θαζνξίζεη κειινληηθή επέλδπζε ζε κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ. 3. ΠΡΖΟΗΕΝΚΔ ΡΖΛ ΘΝΗΛΥΛΗΑ-ΓΛΑΚΥΛΝΚΔ ΡΖΛ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖ Α. ΔΙΑΦΟΛΑΚΔ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΡΝΠ ΓΖΚΝΡΔΠ Βειηηψλνπκε ηα νηθνλνκηθά θαη αλαβαζκίδνπκε θαζεκεξηλά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ρσξίο λα επηβαξχλνπκε ηνπο Γεκφηεο. Αληίζεηα ηνπο ειαθξχλακε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο. 1. Κεηψζακε: Ρα ηέιε ζην Θνηκεηήξην κέρξη 55% (γηα πξψηε θνξά). Ήδε ςεθίζακε ηηο απαξαίηεηεο κειέηεο γηα ηελ επέθηαζε ηνπ ρψξνπ ηαθήο θαη ζα δεκηνπξγήζνπκε κηθξφ λαφ. Ρα ηέιε Θαζαξηφηεηαο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ 6%. Ρα ηέιε γηα κηθξά θαηαζηήκαηα (<60 η.κ.) 15%. Ρα ηέιε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 30%. Ρα δίδαθηξα γπκλαζηεξίσλ, Δξγαζηεξίσλ Ρέρλεο θαη Υδείνπ 10%. 2. Κεδελίζακε ηα ηέιε απφξσλ θαη πνιπηέθλσλ. 3. Οπζκίδνπκε ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πξνο ην Γήκν. Β. ΓΛΑΚΥΠΑΚΔ ΡΖ ΠΡΖΟΗΜΖ ΠΡΗΠ ΔΞΑΘΔΗΠ ΝΚΑΓΔΠ ΡΖΠ ΞΝΙΖΠ 1. Γεκηνπξγήζακε θαη ιεηηνπξγνχκε λέεο Θνηλσληθέο Γνκέο: Γξαθείν Δλεκέξσζεο Αλέξγσλ-Αλαζθάιηζησλ. Θνηλσληθφ Φξνληηζηήξην. 2. Ξεηχρακε ηελ πιήξε επάξθεηα ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ ζε ηξφθηκα, θάξκαθα θαη άιια 7

8 είδε πξψηεο αλάγθεο αθνχ: Ξξαγκαηνπνηήζακε εθζηξαηεία ζπιινγήο ηξνθίκσλ θαη θαξκάθσλ ηα 4 Πάββαηα ηνπ Γεθέκβξε κε ζηφρν λα εληζρπζνχλ ην Θνηλσληθφ Ξαληνπσιείν/Καγεηξείν θαη ην Θνηλσληθφ Φαξκαθείν θαη παξάιιεια λα θηλεηνπνηεζεί ε ηνπηθή θνηλσλία κέζα απφ ζεζκνχο ζπκκεηνρήο. Ξξνσζήζακε ζπγθέληξσζε ηξνθίκσλ ζηα ζρνιεία. Δμαζθαιίζακε πάλσ απφ θηιά ηξφθηκα απφ ηηο Ιατθέο αγνξέο. 3. Ππγθεληξψζακε θαη πξνζθέξακε ζρνιηθά είδε ζε άπνξνπο καζεηέο. 4. Ξξαγκαηνπνηήζακε δσξεάλ δηαλνκέο κε Ονδάθηλα, Αθηηλίδηα, Αγγνχξηα θαη Ξνξηνθάιηα ζε ζπλεξγαζία κε νξγαλψζεηο Ξαξαγσγψλ θαη ηελ «Αιιειεγγχε γηα φινπο». 5. Ξαξείρακε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ζε άπνξεο νηθνγέλεηεο. 6. Ξεηχρακε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζην πξφγξακκα «ζηέγαζε θαη επαλέληαμε» ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο γηα 12 αζηέγνπο (Αίηεζε Γήκνπ 10 νο /2014). 7. Ξεηχρακε ηε δσξεάλ επαλαζχλδεζε/παξνρή Ζιεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζε απφξνπο, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο. 8. Ππλερίζακε ηε ιεηηνπξγία ζηηο ππάξρνπζεο Θνηλσληθέο Γνκέο: Αληαιιαθηήξην ξνχρσλ, Ξαληνπσιείν, Καγεηξείν θαη Φαξκαθείν. 9. Γεκηνπξγήζακε ην Θέληξν Γπλαίθαο ζηνλ πνιπρψξν «Γπλαίθα θαη Γεκηνπξγία» πνπ είρε μεθηλήζεη θαη ιεηηνπξγνχζε ρσξίο απφθαζε Γ.Π., απνδείμεηο θ.ιπ. Γ. ΞΖΟΑΚΔ ΚΔΡΟΑ ΠΡΖΟΗΜΖΠ ΡΖΠ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΠ 1. Θαηαξγήζακε ηα ηξνθεία ζηνπο Ξαηδηθνχο Πηαζκνχο ζε εηζνδήκαηα κέρξηο (απφ ). 2. Θαζηεξψζακε θνηλσληθά θξηηήξηα εγγξαθήο ησλ παηδηψλ ζηνπο Ξαηδηθνχο Πηαζκνχο θαη αληαπνθξηζήθακε ζην 93% ησλ αηηήζεσλ. 3. Πε ζπλεξγαζία κε ηελ Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, θαη κεηά απφ αίηεκα καο, 36 πξνλήπηα εληάρζεθαλ ζηα Λεπηαγσγεία ηεο πφιεο καο. 4. Φέηνο, κεηά απφ πνιιά ρξφληα, δελ δεηήζακε απφ ηνπο γνλείο λα θέξνπλ πιηθά (καξθαδφξνπο, ραξηηά, κπνγηέο, δηαθνζκεηηθά θ.ιπ.) ζηνπο ζηαζκνχο θαη ηα παξέρνπκε απφ ηδίνπο πφξνπο (ην πνζφ μεπεξλά ηηο ). 5. Ππλερίδνπκε ηα δσξεάλ πξνγξάκκαηα άζιεζεο ζηα ζρνιεία θαη ζηνπο Ξαηδηθνχο 8

9 Πηαζκνχο. Γ. ΙΝΞΝΗΖΠΑΚΔ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ ΞΟΝΛΝΗΑΠ-ΓΔΗΑΠ-ΞΟΝΙΖΤΖΠ 1. Γηνξγαλψζακε γηα ηνπο λένπο αλζξψπνπο ηεο πφιεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Θέληξν Ξξφιεςεο Αξγψ θαη ην ΘΔΘΔΑ ΠΡΟΝΦΖ ζπλαπιία κε ηε Κπάληα ηεο ΠΡΟΝΦΖΠ κε θηιηθή ζπκκεηνρή ηεο ηξαγνπδήζηξηαο Γηψηαο Λέγθα. 2. ινπνηήζακε ππφ ηελ αηγίδα ηεο Διιεληθήο Δλδνθξηλνινγηθήο Δηαηξείαο θαη ηεο Διιεληθήο Λεθξνινγηθήο Δηαηξείαο, πξφγξακκα γηα δσξεάλ ηαηξηθέο εμεηάζεηο ζε αλαζθάιηζηνπο κε Παθραξψδε Γηαβήηε. 3. Ππκκεηείρακε ζην πξφγξακκα Γσξεάλ Ηαηξηθψλ Δμεηάζεσλ (ζαθραξψδε δηαβήηε, θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα θαη ηνπο θαξθίλνπο παρένο εληέξνπ, καζηνχ θαη ηξαρήινπ ηεο κήηξαο) γηα Αλέξγνπο ή Αλαζθάιηζηνπο "ΞΟΝΙΖΤΖ ΓΗΑ ΝΙΝΠ", ζε ζπλεξγαζία κε ην Ηλζηηηνχην Θνηλσληθήο & Ξξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο θαη ην Δζληθφ Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν γηψλ Ξφιεσλ. Ρν πξφγξακκα ζπλερίδεηαη κέρξη ηνλ Απξίιην. Νη εμεηάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη δσξεάλ ζε ζπλεξγαδφκελα Λνζνθνκεία θαη Θέληξα γείαο ηεο Αηηηθήο. 4. ινπνηήζακε ζηα Γεκνηηθά Ηαηξεία ην πξφγξακκα πξνιεπηηθνχ νδνληηαηξηθνχ έιεγρνπ ησλ παηδηψλ ησλ Γεκνηηθψλ Πρνιείσλ. 5. πνζηεξίμακε ηνπο άπνξνπο γηα ηελ έθδνζε ησλ βηβιηαξίσλ απνξίαο. 4. ΓΗΔΘΓΗΘΝΚΔ ΚΔ ΠΣΔΓΗΝ ΔΙΔΘΔΟΝΠ ΣΥΟΝΠ 1. Θηήκα Ηφια 2. Ξάξθν Λεαπφιεσο πνπξγείν Γεσξγίαο 3. Νηθνδνκηθφ Ρεηξάγσλν 118 ζηνλ Ρζαθφ. 4. Ρήλνπ θαη Γεξβελαθίσλ (211 Νηθνδνκηθφ Ρεηξάγσλν) 5. ΔΟΓΑΕΝΚΑΠΡΔ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΑ ΓΗΑ ΡΑ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΡΖΠ ΠΣΝΙΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ 1. Μεθίλεζε ήδε ην έξγν «Ππληεξήζεηο θαη επηζθεπέο ζρνιηθψλ θηηξίσλ έηνπο 2014» ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ Ξξψην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίζηεθε ήηαλ ε δηακφξθσζε ησλ νξνθψλ ηνπ 3 νπ -Σέικεηνπ Λεπηαγσγείνπ. 2. Γηεθδηθήζακε θαη δεζκεχζακε απφ ηηο Θηηξηαθέο πνδνκέο Α.Δ., ηελ αλαβάζκηζε θαη ηελ επέθηαζε ηνπ 3 νπ, 6 νπ θαη 9 νπ Γεκνηηθψλ Πρνιείσλ ζε χςνο πνζνχ 9

10 πεξίπνπ Ξεηχρακε ηελ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ησλ ζρνιηθψλ ζπγθξνηεκάησλ πνπ έρεη ζηε κεξίδα ηεο ε «Θηηξηαθέο πνδνκέο» Α.Δ., πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπκε ην πξφβιεκα ηεο απνθαηάζηαζεο βιαβψλ πνπ απαηηνχζαλ ηελ έθδνζε ζρεηηθψλ αδεηψλ. Ξξνρσξάκε ηε δηεπζέηεζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ θηεκαηνινγίνπ γηα ηα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα πνπ καο αλήθνπλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο «Θηηξηαθέο πνδνκέο» Α.Δ. γηα ηα ππφινηπα. 4. Ξεηχρακε ηε δέζκεπζε απφ ηηο Θηηξηαθέο πνδνκέο Α.Δ. φηη ε θαηαζθεπή ηνπ 1 νπ ΔΞΑΙ ζα δεκνπξαηεζεί ηελ άλνημε ηνπ Νη κειέηεο γηα ην 6 ν Γπκλάζην επί ηεο νδνχ Αγειάνπ νινθιεξψζεθαλ θαη πιένλ ν Νξγαληζκφο αλαδεηά ρξεκαηνδφηεζε απφ ΔΠΞΑ. 6. Γηα ην 14 ν Λεπηαγσγείν ζην Ν.Ρ. 328 (νδφο Αγ. Βαζηιείνπ) πεηχρακε λα ζπκπιεξσζνχλ φπνηεο εθθξεκφηεηεο ππήξραλ ψζηε νη κειέηεο ηνπ λα νινθιεξσζνχλ σο ην Φεβξνπάξην ηνπ 2015 θαη λα εθδνζεί ε άδεηα δφκεζεο έσο ηνλ Απξίιην κε ζθνπφ ην έξγν λα έρεη δεκνπξαηεζεί πξηλ ην θαινθαίξη ηνπ Πε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο Γηεπζπληέο, ηνπο Ππιιφγνπο Γηδαζθφλησλ θαη ηνπο Ππιιφγνπο Γνλέσλ έρνπκε θαηαγξάςεη ζπλνιηθά 230 αηηήκαηα. Αξθεηά απφ απηά, πεξίπνπ ηα κηζά, ρξεψζεθαλ ζηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη πεξίπνπ ζε έλα πνζνζηφ 80% έρνπλ ήδε εμππεξεηεζεί. 8. Ξξαγκαηνπνηήζακε ζπδήηεζε γηα ζέκαηα παηδείαο ζην Γεκνηηθή Ππκβνχιην αληαπνθξηλφκελε ζην αίηεκα ηεο Έλσζεο Γνλέσλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο, φπσο θαη ησλ ζπιιφγσλ εθπαηδεπηηθψλ Α/βάζκηαο θαη Β/βάζκηαο εθπαίδεπζεο. 6. ΑΛΑΒΑΘΚΗΕΝΚΔ ΡΗΠ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΔΠ ΓΟΑΠΔΗΠ Α. ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ-ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΣΟΝΛΗΥΛ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΥΛ 1. Έγθξηζε εθθξεκψλ ηακεηαθψλ απνινγηζκψλ ρξήζεσλ 2012 θαη Θαηάξηηζε ηζνινγηζκψλ, δηελέξγεηα ειέγρνπ θαη εγθξίζεσο νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ εθθξεκνπζψλ ρξήζεσλ εηψλ 2012 θαη Έγθαηξε έλαξμε καζεκάησλ Δξγαζηεξίσλ Ρέρλεο θαη Υδείνπ. 4. Έγθξηζε 18 Ππκβάζεσλ Κίζζσζεο Έξγνπ ησλ Δξγαζηεξίσλ Ρέρλεο θαη 30 ηνπ Υδείνπ. 5. Ξξνθήξπμε πξφζιεςεο θαιιηηερληθνχ πξνζσπηθνχ. 6. Έγθαηξε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη πιήξεο εμέιημε καζεκάησλ ηνπ Ιατθνχ 10

11 Ξαλεπηζηήκηνπ. 7. Κείσζε δηδάθηξσλ Δξγαζηεξίσλ Ρέρλεο θαη Υδείνπ. Β. ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΔΠ-ΔΘΓΖΙΥΠΔΗΠ 1. Δθδήισζε-Αθηέξσκα ζην Κάλν Σαηδηδάθη: «Όηαλ ν Κάλνο Σαηδηδάθηο ζπλάληεζε ην Ρξίην Ξξφγξακκα». 2. Δβδνκάδα Βελεδνπειάληθνπ Θεάηξνπ κε ηνλ Ξεξηθεξεηαθφ Θίαζν ηεο Ξνιηηείαο Ξνξηνπγθέζα κε ην έξγν «Ππληαμηδηψηεο». 3. Ππλαπιία ΡΕΑΕ ζηελ νδφ Αγίνπ Ησάλλνπ. 4. Ππλαπιία Ππλφισλ Απνιπκέλσλ ΔΟΡ ζηελ νδφ Αγίνπ Ησάλλνπ. 5. «ΗΚΒΟΝΠ ΡΔΛΔΓΝΠ», απφ ηε Βηβιηνζήθε. Γχν ηζηνξηθά ληνθηκαληέξ γηα ηελ Ίκβξν θαη ηελ Ρέλεδν, ηα νπνία πινπνηήζεθαλ απφ ην Διιεληθφ Ίδξπκα Ηζηνξηθψλ Κειεηψλ ζε ζπκπαξαγσγή κε ηελ ΔΟΡ, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Νηθνπκεληθνχ Ξαηξηάξρε θ.θ. Βαξζνινκαίνπ θαη ηεο ΝΛΔΠΘΝ, κε αθνξκή ηελ άδεηα επαλαιεηηνπξγίαο ειιεληθήο ζρνιήο ζηελ Ίκβξν, χζηεξα απφ 48 ρξφληα. 6. Γπν μερσξηζηέο ζπλαληήζεηο αθηεξσκέλεο ζηνλ κεγάιν Έιιελα ζπγγξαθέα Αιέμαλδξν Ξαπαδηακάληε, απφ ηε Βηβιηνζήθε. 7. Ξαξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ «Εαλληά Θφηζηθα είλαη η φλνκά κνπ», απφ ηε Βηβιηνζήθε. 8. Σξηζηνχγελλα ζηελ πφιε, απφ ηε Βηβιηνζήθε. 9. «Ρν ζπίηη ηνπ Ατ Βαζίιε» ζηελ Θεληξηθή Ξιαηεία ηεο Αγίαο Ξαξαζθεπήο, απφ ηνπο Ξαηδηθνχο Πηαζκνχο. 10. Ρν Κνπζηθνθηλεηηθφ Δξγαζηήξη γηα ΑκεΑ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Ξαξαζθεπήο δέρζεθε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, ηελ Ρξίηε , ην «Θέαηξν θαη Νίθσλ» ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ, ην νπνίν παξνπζίαζε ηελ παξάζηαζε «Ζ Νηθνγέλεηα, απηφο ν ηεξφο ζεζκφο», ζε δξακαηηθή επεμεξγαζία θαη ζθελνζεζία ηεο Πηέιιαο Οάπηε. 7. ΠΡΖΟΗΕΝΚΔ ΘΑΗ ΔΚΞΙΝΡΗΕΝΚΔ ΡΗΠ ΑΘΙΖΡΗΘΔΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ ΠΡΖΛ ΞΝΙΖ Α. ΝΟΓΑΛΥΠΖ-ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ-ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΣΟΝΛΗΥΛ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΥΛ 1. Έγθαηξε παξαρψξεζε Αζιεηηθψλ ρψξσλ ζηα εξαζηηερληθά Πσκαηεία, ελφςεη έλαξμεο Αζιεηηθήο πεξηφδνπ. 2. Έγθαηξε έλαξμε φινπ ηνπ Γεκνηηθνχ Αζιεηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο πεξηφδνπ 29/09/ /06/ Ξξνθήξπμε Γεκφζηνπ Γηαγσληζκνχ εθηέιεζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Αζιεηηθνχ 11

12 Ξξνγξάκκαηνο. 4. Αίηεζε ζηε Γ.Γ.Α. πξφζιεςεο Γπκλαζηψλ γηα επηπιένλ θάιπςε αλαγθψλ καζεηψλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ, Θ.Α.Ξ.Ζ., ΞΑΗ.Π.Γ.Α.Ξ. θ.ιπ. (Ξξφγξακκα Αζιεηηζκφο γηα ινπο. (Πεκείσζε: Ζ ηειεπηαία Αίηεζε ΞΑΝΓΑΞ ζηε ΓΓΑ είρε θαηαηεζεί ην έηνο 2011.) 5. Απφθαζε ηεο ΓΓΑ (6087/2014) εθηακίεπζεο κέξνπο νθεηινκέλσλ πνζψλ (35.391,96 επξψ). 6. Γηάζεζε Γπκλαζηψλ ζηα Γεκφζηα Πρνιεία, ΘΑΞΖ θαη ΞΑΗΠΓΑΞ. 7. Δμέιημε δηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζεο Αζιεηηθψλ ρψξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, παξαρσξεκέλσλ θαη κηζζσκέλσλ. Δπέθηαζε ηζρχνο πθηζηακέλσλ αδεηψλ. 8. Κείσζε ζπλδξνκψλ αζινπκέλσλ. 9. Ππληεξήζεηο ρψξσλ (π.ρ., θαζαξηζκφο Ξάξθνπ «Πη. Θψηζεο»). 10. Δμαζθάιηζε Αζιεηηθψλ ρψξσλ απφ ηελ Διιελνγαιιηθή Πρνιή. 11. Βειηίσζε θσηηζκνχ ζην Γήπεδν ηνπ πάξθνπ «Πη. Θψηζεο» Β. ΑΘΙΖΡΗΘΑ ΓΔΓΝΛΝΡΑ 1. Γηνξγάλσζε Αγψλα Γξφκνπ καζεηψλ Γεκνηηθψλ Πρνιείσλ ζην πιαίζην ηνπ 32 νπ Θιαζηθνχ Καξαζσλίνπ Αζελψλ ηελ Θπξηαθή 9 Λνεκβξίνπ. Πηνλ αγψλα έιαβαλ κέξνο πεξηζζφηεξα απφ 600 παηδηά κέρξη 12 εηψλ. 2. Γηνξγάλσζε ηνπξλνπά Θαιαζνζθαίξηζεο 3x3. Πάββαην 29 θαη ηελ Θπξηαθή 30 Λνεκβξίνπ 2014, ζηελ Θεληξηθή Ξιαηεία ηεο Αγίαο Ξαξαζθεπήο 3. Κε κεγάιε επηηπρία πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Ξέκπηε ε 9 ε εκεξίδα ζηίβνπ γηα ΑΚΔΑ, πνπ δηνξγάλσζε ην Κνπζηθνθηλεηηθφ Δξγαζηήξη γηα ΑΚΔΑ ηνπ Γήκνπ θαη ζπκκεηείραλ 16 θέληξα ΑΚΔΑ απφ πνιιέο πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο. 8. ΔΛΗΠΣΝΚΔ ΡΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ, ΡΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΘΑΗ ΡΖ ΓΗΑΦΑΛΔΗΑ 1. Δπαλαθέξακε ηηο Ππλειεχζεηο Γεηηνληάο (ζα γίλνληαη αλά 6κελν κε απνινγηζκφ) θαη ζρεδηάδνπκε Δπηηξνπέο Γεηηνληάο θαη Ππκκεηνρηθφ Ξξνυπνινγηζκφ. 2. Θαζηεξψζακε κε επηηπρία ηηο ψξεο «Ν πνιίηεο ζην Γήκαξρν». 3. Γεκηνπξγήζακε ηειεθσληθή γξακκή γηα ην Γεκφηε. 4. Δγθαηληάζακε λέα κνξθή ζρέζεσλ κε ΝΙΔΠ ηηο Ππιινγηθφηεηεο ηεο πφιεο (Έλσζε Ππιιφγσλ Γνλέσλ, Πχιινγνη Γεηηνληψλ, Ππιινγηθφηεηεο Αιιειεγγχεο θ.ά.). 5. Δλεκεξψλνπκε ηηο παξαηάμεηο γηα ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηνπ Γήκνπ. 12

13 6. Αλαβαζκίδνπκε ην Γηαδεκνηηθφ Θέληξν Ξξφιεςεο Δμαξηήζεσλ «ΑΟΓΥ». 7. Δπεμεξγαδφκαζηε θαη ζα παξνπζηάζνπκε πιαίζην αλνηρηψλ δηαδηθαζηψλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ψζηε λα εμαζθαιίζνπκε πιήξε δηαθάλεηα. 8. Γεκηνπξγήζακε δηαπαξαηαμηαθή Δπηηξνπή Γηεθδίθεζεο ηνπ θηήκαηνο Ηφια. 9. Γεκηνπξγήζακε δηαπαξαηαμηαθή Δπηηξνπή Ξνιενδνκίαο θαη Ξεξηβάιινληνο. 10. Γεκηνπξγήζακε δηαπαξαηαμηαθή Δπηηξνπή γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηνπ Γηαβάζεηνπ. 11. Γεκηνπξγήζακε δηαπαξαηαμηαθή Δπηηξνπή Γηεξεχλεζεο θαη Γηεθδίθεζεο Διεχζεξσλ Σψξσλ. 9. ΒΔΙΡΗΥΛΝΚΔ ΡΖΛ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΝΡΖΡΑ, ΡΖΛ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΡΥΛ ΞΝΙΗΡΥΛ ΘΑΗ ΡΖΛ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 1. Αιιάμακε ηελ φςε ηνπ Γεκαξρείνπ. 2. Γεκηνπξγνχκε ρψξνπο ζην Ηζφγεην. Θαζαξίζακε θαη ηαθηνπνηήζακε ηελ απαξάδεθηε εηθφλα ηνπ πνγείνπ. 3. Αλαβαζκίδνπκε ηελ Ηζηνζειίδα. 4. Ξξνσζνχκε ζπζηεκαηηθά ηελ επηκφξθσζε ησλ Γεκνηηθψλ παιιήισλ. 5. Πρεδηάδνπκε έλα ζπλνιηθά θαιχηεξν ινγηζκηθφ πνπ ζα αθνξά ην Γήκν, αιιά θαη ηα Λνκηθά ηνπ Ξξφζσπα 10. ΞΟΝΥΘΝΚΔ ΡΖΛ ΡΝΞΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ 1. Γεκηνπξγήζακε γξαθείν ελεκέξσζεο αλέξγσλ. 2. Πηεξίδνπκε κε θεξδνζθνπηθέο πξνκεζεπηηθέο δνκέο, πρ «Ξαλδψξα». 3. Κεηψζακε 15% ηα ηέιε ζηα κηθξά θαηαζηήκαηα θαη 30% ζηα ηξαπεδνθαζίζκαηα ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο Θεληξηθήο Ξιαηείαο. 4. Μεθηλήζακε ηελ πξνζπάζεηα ζηήξημεο ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ. Ππλεξγαδφκαζηε ζηελά κε ηελ ΔΛΔΒΑΞ θαη ην Πσκαηείν Δζηηαηφξσλ «Ν Γηφλπζνο» (ζπλαληήζεηο, θνηλέο εθδειψζεηο, πρ κε ΓΠΔΒΔΔ θιπ). Ξξνβάινπκε ηελ ηνπηθή αγνξά. 5. Μεθηλήζακε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ Θέληξν Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ «Γεκφθξηηνο» ζε φηη αθνξά ηελ αμηνπνίεζε, ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ ππνζηήξημε ζην πεδίν ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγίαο θαη κε ηελ Διιελνγαιιηθή Πρνιή ζε φια ηα επίπεδα θαη θπξίσο ζην πνιηηηζηηθφ. Ρα απνηειέζκαηα ησλ πξψησλ πξνζπαζεηψλ έρνπλ 13

14 ήδε θαλεί. 11. ΠΡΖΟΗΕΝΚΔ ΡΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΘΑΗ ΡΖΠ ΞΝΙΖΠ- ΓΗΔΘΓΗΘΝΚΔ ΑΞΝ ΡΖΛ ΘΔΛΡΟΗΘΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 1. Γψζακε «ΔΛΡΔΙΙΔΠΘΔ» λα κελ πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ην Λ. 4250/2014 θαη λα κελ παξαζρεζνχλ ηα αηηνχκελα ζηνηρεία γηα ηελ έλαξμε ηεο δηελέξγεηαο επαλειέγρνπ ησλ ζπκβάζεσλ ανξίζηνπ ρξφλνπ. 2. Απμήζακε ηηο ακνηβέο ησλ θαζεγεηψλ ζηα Δξγαζηήξηα Ρέρλεο. 3. Πηεξίμακε ηηο δησθφκελεο δαζθάιεο ηνπ 6νπ Γεκνηηθνχ. 4. Πηεξίδνπκε ηηο δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ. 12. ΙΔΗΡΝΟΓΝΚΔ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΘΑΗ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΞΔΟΗΠΙΙΝΓΖΠ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΑΓΔΠΞΝΡΥΛ ΕΥΥΛ Δθδήισζε γηα ηελ Ξαγθφζκηα Ζκέξα ησλ Εψσλ 4/10/ ΓΛΑΚΥΛΝΚΔ ΡΖ ΓΗΑΓΖΚΝΡΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ 1. Γηαηεξνχκε θαη εληζρχνπκε ηελ παξνπζία ηνπ Γήκνπ ζην Γίθηπν γεηψλ Ξφιεσλ, ζηνλ ΠΞΑ, ζηνπο 21 Γήκνπο. 2. Φέξακε ζην ΓΠ θαη απνθαζίζηεθε ε ζπκκεηνρή καο ζην Πχκθσλν Γεκάξρσλ γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε θαη ηελ Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο. 3. Ππκκεηείρακε κε εξγαζία ζην Ππλέδξην γηψλ Ξφιεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ γείαο. 4. Ξήξακε πξσηνβνπιία γηα ζπλάληεζε κε Γεκάξρνπο γηα ηελ πνιενδνκία. 5. Δληζρχζακε ηηο ζρέζεηο καο κε ηελ Ξεξηθέξεηα. 6. Ππκκεηείρακε ζηελ πξσηνβνπιία 10 δεκάξρσλ γηα ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζηνπο Γήκνπο 7. Γειψζακε ηε ζπκπαξάζηαζε καο ζην Γήκαξρν Σαιαλδξίνπ Πίκν Ονχζζν. 8. Γειψζακε ηε ζπκπαξάζηαζε καο ζην Γήκν Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Σαιθεδφλαο γηα ηνλ πξνπειαθηζκφ θαη ηνπο ηξαπκαηηζκνχο Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ απφ «νπαδνχο» πνδνζθαηξηθνχ Ππιιφγνπ. 14

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ Αξηζ. πξση.2/129283/2014 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΟΑΦΔΗΝ : Ξξνέδξνπ Γ.Π Ραρ. Γ/λζε : Ξι. Διεπζεξίαο 1 ΞΟΝΠ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ξιεξνθνξίεο: Καλσιίηζε Καξία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Πηνιεκαΐδαο ηδξύζεθε ην 1988 θαη ιεηηνπξγεί ζην αλαθαηληζκέλν θηίξην ηνπ παιηνύ Γεκαξρείνπ ηεο πόιεο. Φηινμελεί ηκήκα Παηδηθό, Πιεξνθνξηαθό, Λατθό θαη Αλαγλσζηήξην. Κεληξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΡΟΗΑ Αριθ.Απόθ. 5/2011 ΣΟΠΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟΠΑΜΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΡΟΗΑ Αριθ.Απόθ. 5/2011 ΣΟΠΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΡΟΗΑ Αριθ.Απόθ. 5/2011 ΣΟΠΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ηο Πρακηικό ηης 5 ης Κοινόηηηας Γροζιάς. ζσνεδρίαζης ηοσ Σοπικού σμβοσλίοσ ηης

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα