ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 2014 ΔΗΠΖΓΖΠΖ ΓΖΚΑΟΣΝ ΓΗΑΛΛΖ ΠΡΑΘΝΞΝΙΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 2014 ΔΗΠΖΓΖΠΖ ΓΖΚΑΟΣΝ ΓΗΑΛΛΖ ΠΡΑΘΝΞΝΙΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αγία Παρασκευή 24/03/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΗΜΑΡΦΟΤ Λεωφ. Μεσογείων Αγία Παρασκευή Σηλ.: & 530 Fax: ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 2014 ΔΗΠΖΓΖΠΖ ΓΖΚΑΟΣΝ ΓΗΑΛΛΖ ΠΡΑΘΝΞΝΙΝ 1. ΔΞΔΘΡΔΗΛΝΚΔ ΘΑΗ ΒΔΙΡΗΥΛΝΚΔ ΡΗΠ ΞΝΓΝΚΔΠ ΡΖΠ ΞΝΙΖΠ ΚΔ ΔΟΓΑ-ΑΛΑΞΙΑΠΔΗΠ-ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ-ΚΔΙΔΡΔΠ Α. ΔΟΓΑ-ΑΛΑΞΙΑΠΔΗΠ-ΠΛΖΟΖΠΔΗΠ α) ΑΚΔΠΔΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΗΠ ΠΔ ΓΗΑΦΝΟΑ ΠΖΚΔΗΑ ΡΖΠ ΞΝΙΖΠ 1. Αληηκεησπίδνπκε θαζεκεξηλά ζεκεηαθά πξνβιήκαηα κε κηθξνεπηζθεπέο, ζεκάλζεηο, ηνπνζέηεζε εκπνδίσλ, δηεπζέηεζε πξνβιεκάησλ ειεθηξνθσηηζκνχ θ.ιπ. ζηελ θεληξηθή πιαηεία, γχξσ απφ ηελ πιαηεία ηνπ Ατ Γηάλλε, ζηελ νδφ Ξεινπνλλήζνπ, ηελ νδφ Καθεδνλίαο θαη ηελ Δπηαλήζνπ, ηελ νδφ Γεκεηξαθνπνχινπ, ζηηο νδνχο Βαιασξίηνπ θαη Πνισκνχ, Γηγελή θαη Αηησιίαο, Ξαχινπ Κειά θαη Ξαλαγνχιε θαη ζε πνιιά άιια ραξαθηεξηζηηθά πξνβιεκαηηθά ζεκεία ηεο πφιεο. 2. Έρνπκε μεθηλήζεη απφ ηνλ Πεπηέκβξην κηα ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζε ησλ Αλαδφρσλ ησλ Νξγαληζκψλ Θνηλήο Υθέιεηαο κε ηε λνκνζεζία. Ζ άξζε ησλ αδεηψλ ηνκήο, ε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ, ε επηβνιή πξνζηίκσλ θαη ε θαζεκεξηλή παξνπζία ησλ κεραληθψλ ηνπ Γήκνπ ζηα ζεκεία φπνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο ηνκήο είλαη κεξηθά κφλν απφ ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί. Ξξφζθαηα ςεθίζακε ηνλ Θαλνληζκφ ηνπ Γήκνπ Αγ. Ξαξαζθεπήο γηα ηελ εθηέιεζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνκψλ απφ ηνπο ΝΘΥ. β) ΑΛΡΗΞΙΖΚΚΟΗΘΑ 1. Θαζαξίζακε ηα ξέκαηα κε εξγνιαβία ηνπ 2013: Αλζέσλ, Ξαπαθιέζζα, ηεο νδνχ Πνπιίνπ θαη ην εγθπζησκέλν ηεο νδνχ Ύδξαο, θαη εληάμακε λέν θσδηθφ ην 1

2 Γεκνπξαηήζακε ην ρξεκαηνδνηνχκελν απφ πφξνπο ηεο Ξεξηθέξεηαο έξγν «Θαηαζθεπή αγσγψλ νκβξίσλ ηνπ έηνπο 2014», χςνπο , γηα ηηο νδνχο Σίνπ, Ξεληέιεο θαη Νιπκπίαο. Πχληνκα ζα ππνγξαθεί ε ζχκβαζε θαη ζα μεθηλήζεη ην έξγν. 3. Ππλάπηνπκε ζχκβαζε άλεπ αληαιιάγκαηνο κε ην Ακεξηθάληθν Θνιιέγην κε αληηθείκελν ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ «Αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία νδψλ Βνξξά (απφ Εεθχξσλ έσο Γξαβηάο) θαη Γξαβηάο (απφ ηελ νδφ Ππάξηεο έσο ηελ Αλ. Κεζνγείνπ)». 4. Δληάμακε ζην Ρερληθφ Ξξφγξακκα ηνπ 2015 θαηαζθεπή αγσγψλ νκβξίσλ χςνπο πνπ πεξηιακβάλεη επεθηάζεηο θαη πχθλσζε θξεαηίσλ ηνπ ππάξρνληνο δηθηχνπ αγσγψλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπκε ζεκεηαθά επείγνληα πξνβιήκαηα. γ) ΔΟΓΑ-ΑΛΑΞΙΑΠΔΗΠ 1. Ξξνρσξήζακε κε εξγνιαβία ηνπ 2014 ζε εξγαζίεο ζηελ Αγίνπ Ησάλλνπ ζην θνκκάηη ηεο πνπ δελ είρε εληαρζεί ζηελ αλάπιαζε θαη παξνπζίαδε εηθφλα εγθαηάιεηςεο, φπσο θαη ζηελ Αηγαίνπ Ξειάγνπο ζην χςνο ηεο νδνχ Εεθχξσλ έμσ απφ ηελ είζνδν ηνπ 2 νπ Γεκνηηθνχ. 2. Δθηεινχκε ήδε κεηά απφ δεκνπξάηεζε ην έξγν «Πεκεηαθέο παξεκβάζεηο» χςνπο γηα λα πξνρσξήζνπκε άκεζα ζε έξγα κηθξήο έθηαζεο πνπ βειηηψλνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ. Ρν έξγν μεθίλεζε απφ ηα πεδνδξφκηα ηεο Θεληξηθήο Ξιαηείαο. 3. Νινθιεξψζακε ηελ πηζηνπνίεζε ηεζζάξσλ λέσλ Ξαηδηθψλ Σαξψλ, έξγν πνπ θαηαζθεπάζηεθε ην : α) ηεο πιαηείαο Κει. Κεξθνχξε επί ηεο νδνχ Θνξπηζάο - Ξεληέιεο β) ηεο πιαηείαο Γεκνθξαηίαο (Ηφια) επί ησλ νδψλ Σείισλνο θαη Αγγ. Πηθειηαλνχ, γ) ηεο πιαηείαο πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηηο νδνχο Αγ. Ρξηάδνο, Ταξψλ θαη Απφιισλνο θαη δ) ηεο νδνχ Δζλάξρνπ Καθαξίνπ ζηα Ξεπθάθηα. Φέξνπλ φιεο ην ζρεηηθφ εηδηθφ θπθιηθφ ζήκα θαη είλαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία. Ξαξάιιεια, μεθηλνχλ εληφο ησλ επνκέλσλ εκεξψλ νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ησλ ππφινηπσλ έληεθα (11) Ξαηδηθψλ Σαξψλ ψζηε λα πάξνπλ θαη απηέο πηζηνπνίεζε. 4. Δληάμακε ζηνλ Ξξνυπνινγηζκφ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πιαηείαο Ζιηάθε ζηα Ξεπθάθηα. 5. Αιιάμακε ην θπζηθφ αληηθείκελν γηα ηε ρξεκαηνδνηνχκελε κειέηε κέζσ ΚΝΓ ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ ζηελ νδφ Οφδσλ ζην ΝΡ93, εηζάγνληαο αλάπιαζε ησλ πεδνδξνκίσλ ησλ δχν βαζηθψλ αμφλσλ εηζφδνπ ζηελ πφιε καο, ηεο Σαιαλδξίνπ θαη ηεο Κεζνγείσλ, έξγν πεξίπνπ 6 ρηιηνκέηξσλ. (Ζ κειέηε γηα ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ ηεο Οφδσλ δελ αθπξψλεηαη, αιιά ζα πινπνηεζεί κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν.) 2

3 6. Έγηλαλ ελέξγεηεο γηα ην μεπέξαζκα εκπνδίσλ θαη ηελ επηηάρπλζε ησλ εξγαζηψλ ηεο βηνθιηκαηηθήο αλάπιαζεο ηνπ Θνληνπεχθνπ. 7. Ξξνρσξάκε εληαηηθά ηηο ξπκνηνκήζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ Θνληνπεχθνπ, έγηλαλ ήδε πνιιέο θαη ζα γίλνπλ φιεο φζεο πξνβιέπνληαη. Ξαξαθνινπζνχκε ζηελά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη ηε βειηίσζε ηεο φπνηαο θαθνηερλίαο. 8. Ζ πεδνγέθπξα ζην Πηαπξφ ζα δνζεί ζε θπθινθνξία εληφο ηνπ Καξηίνπ. δ) ΞΝΓΝΚΔΠ ΡΥΛ ΞΑΗΓΗΘΥΛ ΠΡΑΘΚΥΛ 1. Ξεηχρακε ε θαηαζθεπή ηνπ Βξεθνλεπηαθνχ Πηαζκνχ ζην Ν.Ρ. 328 ζηα Ξεπθάθηα λα εληαρηεί ζηελ ηξνπνπνίεζε Καξηίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2015 ηεο Ξεξηθέξεηαο. 2. Θάλακε ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο φπσο: Διαηνρξσκαηηζκνί πέληε ηάμεσλ ζηνλ Α Λεπηαθφ Πηαζκφ, ζηνλ Γ Λεπηαθφ Πηαζκφ θαη ζηνλ Ε Λεπηαθφ Πηαζκφ. Αληηθαηάζηαζε πιέγκαηνο ζηα θάγθεια θαη ηηο πφξηεο ηνπ Γ Λεπηαθνχ Πηαζκνχ (Ξάξνπ θαη Γσδεθαλήζνπ). Δπηζθεπέο-Βάςηκν θαη ζπληήξεζε φισλ ησλ πνιππαίρληδσλ θαη ησλ κηθξψλ παηρληδηψλ ζ φιεο ηηο απιέο ησλ Ξαηδηθψλ Πηαζκψλ. Ππληεξήζεηο-ηνπνζεηήζεηο θαηλνχξγησλ θσηηζηηθψλ ζηηο δχν θνπδίλεο θαη ζην θιηκαθνζηάζην ηνπ Α Λεπηαθνχ Πηαζκνχ ηεο νδνχ Βνξξά θαη ζηνλ Γ Λεπηαθφ Πηαζκφ ηεο νδνχ Αθξνδίηεο 12. Έλαξμε δηαδηθαζηψλ έθδνζε λέαο άδεηαο Ξπξαζθάιεηαο ζην Β Ξαηδηθφ Πηαζκφ ηεο νδνχ Ιάδσλνο 5 (έιεμε πξν δηεηίαο) θαη εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο ππξαζθάιεηαο ζην ηδηφθηεην θηήξην ηνπ Α Ξαηδηθνχ Πηαζκνχ ηεο νδνχ Βνξξά. Ππληεξήζεηο θαη επηζθεπέο πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηνπο ζηαζκνχο Ε Λεπηαθφο ηεο νδνχ Ρξσάδνο, Β Λεπηαθφο ηεο νδνχ Ιάδσλνο, Γ Λεπηαθφο ηεο νδνχ Ξάξνπ θαη ζηα γξαθεία ηεο δηνίθεζεο. Ρνπνζέηεζε κεηαιιηθψλ θνππαζηψλ ζηηο ζθάιεο εηζφδνπ ηνπ Α Λεπηαθνχ Πηαζκνχ ηεο νδνχ Βνξξά 7 θαη ηνπ Ε Λεπηαθνχ Πηαζκνχ ηεο νδνχ Ρξσάδνο 3. Αγνξέο Ζ/ γηα ηελ Γηνηθεηηθή πεξεζία ησλ ΞΑΗ.Π.Γ.Α.Ξ. Αγνξά Ζιεθηξηθψλ Ππζθεπψλ θαη Κηθξνζπζθεπψλ φπνπ ππήξραλ ειιείςεηο (πάλσ απφ ). Αγνξά νηθηαθψλ ζθεπψλ (πηάηα-πνηήξηα-κπνι) ζηνπο πεξηζζφηεξνπο Ξαηδηθνχο 3

4 Πηαζκνχο. Αγνξά παηδηθψλ βηβιίσλ (πάλσ απφ ). Αγνξά παηρληδηψλ (πάλσ απφ ). Αγνξά επίπισλ (πάλσ απφ ) θ.ά. Β. ΚΔΙΔΡΔΠ 1. Δπηθαηξνπνηήζακε ηε κειέηε δηαλνίμεσλ νδψλ χςνπο 1,2 εθαη.. Ρν έξγν ζα εληαρηεί ζε επφκελε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2015 ηεο Ξεξηθέξεηαο. 2. Ξξνσζνχκε ηε κειέηε αλάπιαζεο ηεο νδνχ Γαξπηηνχ πνπ αθνξά θαη ην Σαιάλδξη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ξεξηθέξεηα. 3. Δληάμακε ζην Ρερληθφ Ξξφγξακκα ηνπ 2015 ηε ζχληαμε πδξαπιηθήο κειέηεο θαηαζθεπήο αγσγψλ νκβξίσλ γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Αε Γηάλλε πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο θιάδνπο κε ηειηθφ απνδέθηε φισλ, ηνλ αγσγφ ζην κέζν ηεο Ιεσθφξνπ Κεζνγείσλ: α) Ρεκπψλ-Ύδξαο, β) Θεκηζηνθιένπο (απφ Αζεκαθνπνχινπ)-Οήγα Φεξαίνπηκήκα ηεο Ξεξηθιένπο-Ξαξαδείζνπ, γ) Δηξήλεο, δ) επέθηαζε ηεο Πνισκνχ. 4. Δπηθαηξνπνηήζακε ήδε ην ππφινηπν ηεο κειέηεο ησλ 5,5 εθαη. γηα ην Θνληφπεπθν, ηα Ξεπθάθηα θαη ηκήκα ηνπ ιφθνπ Ρζαθνχ, ην νπνίν ζήκεξα αλέξρεηαη ζηα 4,8 εθαη. Ρν έξγν ζα εληαρηεί ζηελ ηξνπνπνίεζε Απξηιίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2015 ηεο Ξεξηθέξεηαο. 5. Γηεθδηθνχκε ηελ αμηνπνίεζε ηεο κειέηεο ηεο Αηηηθήο Νδνχ Α.Δ. γηα ηελ θαηαζθεπή αγσγψλ νκβξίσλ ζην βφξεην ηκήκα ησλ Ξεπθαθίσλ, κέξνο ηεο νπνίαο είλαη θαη ν πινπνηεκέλνο απφ ηελ Αηηηθή Νδφ Α.Δ. αγσγφο ηεο νδνχ Καθαξίνπ. Γηεξεπλνχκε ηε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο απφ ηελ ίδηα ηελ Αηηηθή Νδφ σο αληηζηαζκηζηηθφ φθεινο ή απφ ην λέν ΔΠΞΑ Πηελ αλακφξθσζε ηνπ 2014 εηζαγάγακε ηνλ θσδηθφ γηα ηε ζχληαμε κειέηεο ρσξνζέηεζεο ιεηηνπξγηψλ θαη ρξήζεσλ ζην ΝΡ451 (αζιεηηθφ θέληξν Ξεπθαθίσλ). Απφθαζή καο είλαη ε ηκεκαηηθή πινπνίεζε ελφο αζιεηηθνχ θέληξνπ πνπ ζα ηαηξηάδεη ζηελ θιίκαθα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γεηηνληάο, κε θαηαζθεπή θιεηζηνχ πξνπνλεηεξίνπ θαη θάζε έηνο πινπνίεζε ελφο αθφκα ηκήκαηνο ηνπ αζιεηηθνχ ρψξνπ. Ρν έξγν ζα εληαρηεί ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2015 ηεο Ξεξηθέξεηαο. 7. Μεθηλήζακε ηε δηαδηθαζία γηα ηνλ έιεγρν ζηαηηθήο επάξθεηαο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ (κπεηά) ηνπ «Θνιπκβεηεξίνπ». Πθνπφο γηα καο είλαη κε ηελ νινθιήξσζή ηνπ λα πξνρσξήζνπκε ζε κειέηε εληφο ηνπ 2015 γηα ηελ αμηνπνίεζε 4

5 ηεο ππάξρνπζαο θαηαζθεπήο. 8. Πχληνκα αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί θαη ην Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο Θπβέξλεζεο κε ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ δφκεζεο γηα ην αζιεηηθφ-πνιηηηζηηθφ πάξθν «Πηαχξνο Θψηζεο». Ακέζσο κεηά ζα μεθηλήζνπκε αληίζηνηρε κειέηε αλάπιαζεο θαη ρσξνζέηεζεο ιεηηνπξγηψλ θαη ρξήζεσλ ζην πάξθν. 9. Δληάμακε ζην Ρερληθφ Ξξφγξακκα 2015 κειέηε θπθινθνξηαθψλ παξεκβάζεσλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πφιεο πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπκε ζε ήπηεο αλαπιάζεηο, κεηαηξνπέο δξφκσλ ζε ήπηαο θπθινθνξίαο ή θαη πεδνδξνκήζεηο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζε βάζνο πεληαεηίαο ζε έλα πιέγκα ζεκείσλ πνπ ζα απιψλνληαη ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο πφιεο. Κέζα απφ απηή ηε κειέηε ζα εθαξκνζηνχλ θαη νη νδεγίεο γηα θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο γχξσ απφ ηα ζρνιεία. 10. Μεθηλάκε άκεζα ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ ξπκνηνκηθψλ δηαηαγκάησλ θαη ηε γεσαλαθνξά ζηελ αλακφξθσζε ηνπ 2014 θαη δεκηνπξγνχκε ην ππφβαζξν γηα λα εληάμνπκε κε ηξηεηή πξνγξακκαηηζκφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΞΠ (20000 θαη έηνο απφ ην 2015 σο ην 2017) θαη ησλ ρξήζεσλ γεο. 11. Πε πξνρσξεκέλν ζηάδην βξίζθεηαη ε κειέηε θαηαζθεπήο λέαο πεδνγέθπξαο ζηε Ιεσθ. Κεζνγείσλ ζην χςνο ησλ νδψλ Δπαγγειηζηξίαο θαη Σίνπ (πιαηεία Πση. Ξέηξνπια). Γ. ΔΜΝΗΘΝΛΝΚΖΠΖ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΗ Ζ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΡΥΛ ΠΣΝΙΔΗΥΛ ΘΑΗ ΡΥΛ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΘΡΗΟΗΥΛ ΔΛ ΓΔΛΔΗ. 1. Γηεθδηθήζακε ηελ πινπνίεζε φισλ ησλ κειεηψλ πνπ έρνπλ μεθηλήζεη γηα ην πξφγξακκα ΔΜΝΗΘΝΛΝΚΥ. Γηα ηα ππνέξγα έρνπλ ππνγξαθεί νη ζρεηηθέο ζπκβάζεηο. Αλάκεζα ζε απηά βξίζθεηαη θαη ε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ δχν θιεηζηψλ γπκλαζηεξίσλ καο θαη ηεο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο, έξγν γηα ην νπνίν ππεγξάθε ε ζχκβαζε. 2. Ξξνρσξάκε ζηε ζχληαμε ηνπ Πρεδίνπ Γξάζεο Αεηθφξνπ Δλέξγεηαο (ΠΓΑΔ) ηνπ Γήκνπ ζηα πιαίζηα ηεο ζπκκεηνρήο ζην Πχκθσλν ησλ Γεκάξρσλ. 3. Ξξνρσξάκε ζηε ζχληαμε κειέηεο κε αληηθείκελν ηε "Βειηίσζε - αλαβάζκηζε ηνπ Γεκνηηθνχ θσηηζκνχ Αγίαο Ξαξαζθεπήο κε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο". 2. ΘΔΟΓΗΕΝΚΔ ΡΖΛ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΚΑΣΖ ΡΖΠ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ- ΒΔΙΡΗΥΛΝΚΔ ΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ Α. ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑ-ΞΟΑΠΗΛΝ 1. Ξεηχρακε ν ζρεδηαζκφο γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ λα εληαρηεί ζηελ ηξνπνπνίεζε Καξηίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 5

6 2015 ηεο Ξεξηθέξεηαο 2. Αλαδηνξγαλψζακε ηα πξνγξάκκαηα νδνθαζαξηζκνχ κε ζηφρν ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. 3. Γψζακε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ θαζαξηζκφ θξεαηίσλ ηεο πφιεο καο, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ βνπισκέλα θξεάηηα. 4. Πρεδηάδνπκε μερσξηζηφ πξφγξακκα γηα θιαδηά θαη πξάζηλα απφβιεηα θαη αλαδεηνχκε ηξφπνπο ελεξγήο αμηνπνίεζήο ηνπο. Ν Γήκνο καο παξάγεη ηφλνπο εηεζίσο. 5. Θαηαγξάςακε ην δίθηπν ησλ θάδσλ κεραληθήο απνθνκηδήο ψζηε λα αληηκεησπίδνπκε φιεο ηηο πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. 6. Ξξνσζνχκε ηελ εγθαηάζηαζε βπζηδφκελσλ θάδσλ ζηελ Θεληξηθή Ξιαηεία, ζπιινγήο απνξξηκκάησλ ρσξίο νζκέο. 7. Γηακνξθψζακε λέν θαλνληζκφ θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ καο. 8. Θαζαξίδνπκε εγθαηαιειεηκκέλα ηδησηηθά νηθφπεδα, έρνληαο πξψηα εηδνπνηήζεη ηνπο ηδηνθηήηεο θαη ρξεψλνληάο ηνπο ηελ εξγαζία. 9. Ππληνλίδνπκε νκάδα εθπαηδεπκέλσλ εζεινληψλ φζνλ αθνξά ζηελ ππξνπξνζηαζία. Β. ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΛΔΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 1. Γηεθδηθήζακε θαη πήξακε δσξεάλ λέν απνξξηκκαηνθφξν αλαθχθισζεο ζηνλ Γήκν καο απφ ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο Αλαθχθισζεο, φπσο θαη λέν ζάξσζξν πνπ είρε πιεξσζεί ην Ξήξακε επίζεο κε ηνλ ίδην ηξφπν 125 λένπο θάδνπο αλαθχθισζεο. 3. Δληζρχζακε ηνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο πεξεζίαο Ξξαζίλνπ γηα ηε βέιηηζηε απνθαηάζηαζε μεξψλ ή πξνβιεκαηηθψλ δέλδξσλ. Γ. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ ΑΛΑΘΘΙΥΠΖΠ 1. Αλαλεψζακε ηα ζεκεία πεξηζπιινγήο παιαηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ. Ρνπνζεηήζακε, πηινηηθά, θάδν κέζα ζην Γεκαξρείν. 2. Ξπθλψλνπκε ην δίθηπν ηεο αλαθχθισζεο βειηηψλνληαο έηζη ηελ αλαινγία κπιε θάδνπ αλά θάηνηθν. 3. Γεκηνπξγνχκε λέν δίθηπν απνθιεηζηηθά γηα ηε ζπιινγή γπαιηνχ θαη ηνπνζεηνχκε ηνπο εηδηθνχο θάδνπο ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία γηα ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζή ηνπο. 6

7 Γ. ΛΔΔΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΔΠ 1. Ππλεξγαδφκαζηε κε παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα θαη δηεξεπλνχκε ηελ πξννπηηθή ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ καο ζε θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα θνκπνζηνπνίεζεο ή άιισλ ηερλνινγηψλ δηαρείξηζεο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ θαη ζηνρεχνπκε ζηε κέγηζηε θαηά ην δπλαηφλ αμηνπνίεζε κειινληηθψλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ 2. Γηακνξθψλνπκε πιαίζην δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπηθνχ ζηαζκνχ κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ, ψζηε λα επηηεπρζεί δξαζηηθή κείσζε ησλ εμφδσλ. Ζ πξννπηηθή απηή ζα θαζνξίζεη κειινληηθή επέλδπζε ζε κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ. 3. ΠΡΖΟΗΕΝΚΔ ΡΖΛ ΘΝΗΛΥΛΗΑ-ΓΛΑΚΥΛΝΚΔ ΡΖΛ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖ Α. ΔΙΑΦΟΛΑΚΔ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΡΝΠ ΓΖΚΝΡΔΠ Βειηηψλνπκε ηα νηθνλνκηθά θαη αλαβαζκίδνπκε θαζεκεξηλά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ρσξίο λα επηβαξχλνπκε ηνπο Γεκφηεο. Αληίζεηα ηνπο ειαθξχλακε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο. 1. Κεηψζακε: Ρα ηέιε ζην Θνηκεηήξην κέρξη 55% (γηα πξψηε θνξά). Ήδε ςεθίζακε ηηο απαξαίηεηεο κειέηεο γηα ηελ επέθηαζε ηνπ ρψξνπ ηαθήο θαη ζα δεκηνπξγήζνπκε κηθξφ λαφ. Ρα ηέιε Θαζαξηφηεηαο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ 6%. Ρα ηέιε γηα κηθξά θαηαζηήκαηα (<60 η.κ.) 15%. Ρα ηέιε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 30%. Ρα δίδαθηξα γπκλαζηεξίσλ, Δξγαζηεξίσλ Ρέρλεο θαη Υδείνπ 10%. 2. Κεδελίζακε ηα ηέιε απφξσλ θαη πνιπηέθλσλ. 3. Οπζκίδνπκε ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πξνο ην Γήκν. Β. ΓΛΑΚΥΠΑΚΔ ΡΖ ΠΡΖΟΗΜΖ ΠΡΗΠ ΔΞΑΘΔΗΠ ΝΚΑΓΔΠ ΡΖΠ ΞΝΙΖΠ 1. Γεκηνπξγήζακε θαη ιεηηνπξγνχκε λέεο Θνηλσληθέο Γνκέο: Γξαθείν Δλεκέξσζεο Αλέξγσλ-Αλαζθάιηζησλ. Θνηλσληθφ Φξνληηζηήξην. 2. Ξεηχρακε ηελ πιήξε επάξθεηα ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ ζε ηξφθηκα, θάξκαθα θαη άιια 7

8 είδε πξψηεο αλάγθεο αθνχ: Ξξαγκαηνπνηήζακε εθζηξαηεία ζπιινγήο ηξνθίκσλ θαη θαξκάθσλ ηα 4 Πάββαηα ηνπ Γεθέκβξε κε ζηφρν λα εληζρπζνχλ ην Θνηλσληθφ Ξαληνπσιείν/Καγεηξείν θαη ην Θνηλσληθφ Φαξκαθείν θαη παξάιιεια λα θηλεηνπνηεζεί ε ηνπηθή θνηλσλία κέζα απφ ζεζκνχο ζπκκεηνρήο. Ξξνσζήζακε ζπγθέληξσζε ηξνθίκσλ ζηα ζρνιεία. Δμαζθαιίζακε πάλσ απφ θηιά ηξφθηκα απφ ηηο Ιατθέο αγνξέο. 3. Ππγθεληξψζακε θαη πξνζθέξακε ζρνιηθά είδε ζε άπνξνπο καζεηέο. 4. Ξξαγκαηνπνηήζακε δσξεάλ δηαλνκέο κε Ονδάθηλα, Αθηηλίδηα, Αγγνχξηα θαη Ξνξηνθάιηα ζε ζπλεξγαζία κε νξγαλψζεηο Ξαξαγσγψλ θαη ηελ «Αιιειεγγχε γηα φινπο». 5. Ξαξείρακε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ζε άπνξεο νηθνγέλεηεο. 6. Ξεηχρακε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζην πξφγξακκα «ζηέγαζε θαη επαλέληαμε» ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο γηα 12 αζηέγνπο (Αίηεζε Γήκνπ 10 νο /2014). 7. Ξεηχρακε ηε δσξεάλ επαλαζχλδεζε/παξνρή Ζιεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζε απφξνπο, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο. 8. Ππλερίζακε ηε ιεηηνπξγία ζηηο ππάξρνπζεο Θνηλσληθέο Γνκέο: Αληαιιαθηήξην ξνχρσλ, Ξαληνπσιείν, Καγεηξείν θαη Φαξκαθείν. 9. Γεκηνπξγήζακε ην Θέληξν Γπλαίθαο ζηνλ πνιπρψξν «Γπλαίθα θαη Γεκηνπξγία» πνπ είρε μεθηλήζεη θαη ιεηηνπξγνχζε ρσξίο απφθαζε Γ.Π., απνδείμεηο θ.ιπ. Γ. ΞΖΟΑΚΔ ΚΔΡΟΑ ΠΡΖΟΗΜΖΠ ΡΖΠ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΠ 1. Θαηαξγήζακε ηα ηξνθεία ζηνπο Ξαηδηθνχο Πηαζκνχο ζε εηζνδήκαηα κέρξηο (απφ ). 2. Θαζηεξψζακε θνηλσληθά θξηηήξηα εγγξαθήο ησλ παηδηψλ ζηνπο Ξαηδηθνχο Πηαζκνχο θαη αληαπνθξηζήθακε ζην 93% ησλ αηηήζεσλ. 3. Πε ζπλεξγαζία κε ηελ Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, θαη κεηά απφ αίηεκα καο, 36 πξνλήπηα εληάρζεθαλ ζηα Λεπηαγσγεία ηεο πφιεο καο. 4. Φέηνο, κεηά απφ πνιιά ρξφληα, δελ δεηήζακε απφ ηνπο γνλείο λα θέξνπλ πιηθά (καξθαδφξνπο, ραξηηά, κπνγηέο, δηαθνζκεηηθά θ.ιπ.) ζηνπο ζηαζκνχο θαη ηα παξέρνπκε απφ ηδίνπο πφξνπο (ην πνζφ μεπεξλά ηηο ). 5. Ππλερίδνπκε ηα δσξεάλ πξνγξάκκαηα άζιεζεο ζηα ζρνιεία θαη ζηνπο Ξαηδηθνχο 8

9 Πηαζκνχο. Γ. ΙΝΞΝΗΖΠΑΚΔ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ ΞΟΝΛΝΗΑΠ-ΓΔΗΑΠ-ΞΟΝΙΖΤΖΠ 1. Γηνξγαλψζακε γηα ηνπο λένπο αλζξψπνπο ηεο πφιεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Θέληξν Ξξφιεςεο Αξγψ θαη ην ΘΔΘΔΑ ΠΡΟΝΦΖ ζπλαπιία κε ηε Κπάληα ηεο ΠΡΟΝΦΖΠ κε θηιηθή ζπκκεηνρή ηεο ηξαγνπδήζηξηαο Γηψηαο Λέγθα. 2. ινπνηήζακε ππφ ηελ αηγίδα ηεο Διιεληθήο Δλδνθξηλνινγηθήο Δηαηξείαο θαη ηεο Διιεληθήο Λεθξνινγηθήο Δηαηξείαο, πξφγξακκα γηα δσξεάλ ηαηξηθέο εμεηάζεηο ζε αλαζθάιηζηνπο κε Παθραξψδε Γηαβήηε. 3. Ππκκεηείρακε ζην πξφγξακκα Γσξεάλ Ηαηξηθψλ Δμεηάζεσλ (ζαθραξψδε δηαβήηε, θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα θαη ηνπο θαξθίλνπο παρένο εληέξνπ, καζηνχ θαη ηξαρήινπ ηεο κήηξαο) γηα Αλέξγνπο ή Αλαζθάιηζηνπο "ΞΟΝΙΖΤΖ ΓΗΑ ΝΙΝΠ", ζε ζπλεξγαζία κε ην Ηλζηηηνχην Θνηλσληθήο & Ξξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο θαη ην Δζληθφ Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν γηψλ Ξφιεσλ. Ρν πξφγξακκα ζπλερίδεηαη κέρξη ηνλ Απξίιην. Νη εμεηάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη δσξεάλ ζε ζπλεξγαδφκελα Λνζνθνκεία θαη Θέληξα γείαο ηεο Αηηηθήο. 4. ινπνηήζακε ζηα Γεκνηηθά Ηαηξεία ην πξφγξακκα πξνιεπηηθνχ νδνληηαηξηθνχ έιεγρνπ ησλ παηδηψλ ησλ Γεκνηηθψλ Πρνιείσλ. 5. πνζηεξίμακε ηνπο άπνξνπο γηα ηελ έθδνζε ησλ βηβιηαξίσλ απνξίαο. 4. ΓΗΔΘΓΗΘΝΚΔ ΚΔ ΠΣΔΓΗΝ ΔΙΔΘΔΟΝΠ ΣΥΟΝΠ 1. Θηήκα Ηφια 2. Ξάξθν Λεαπφιεσο πνπξγείν Γεσξγίαο 3. Νηθνδνκηθφ Ρεηξάγσλν 118 ζηνλ Ρζαθφ. 4. Ρήλνπ θαη Γεξβελαθίσλ (211 Νηθνδνκηθφ Ρεηξάγσλν) 5. ΔΟΓΑΕΝΚΑΠΡΔ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΑ ΓΗΑ ΡΑ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΡΖΠ ΠΣΝΙΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ 1. Μεθίλεζε ήδε ην έξγν «Ππληεξήζεηο θαη επηζθεπέο ζρνιηθψλ θηηξίσλ έηνπο 2014» ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ Ξξψην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίζηεθε ήηαλ ε δηακφξθσζε ησλ νξνθψλ ηνπ 3 νπ -Σέικεηνπ Λεπηαγσγείνπ. 2. Γηεθδηθήζακε θαη δεζκεχζακε απφ ηηο Θηηξηαθέο πνδνκέο Α.Δ., ηελ αλαβάζκηζε θαη ηελ επέθηαζε ηνπ 3 νπ, 6 νπ θαη 9 νπ Γεκνηηθψλ Πρνιείσλ ζε χςνο πνζνχ 9

10 πεξίπνπ Ξεηχρακε ηελ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ησλ ζρνιηθψλ ζπγθξνηεκάησλ πνπ έρεη ζηε κεξίδα ηεο ε «Θηηξηαθέο πνδνκέο» Α.Δ., πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπκε ην πξφβιεκα ηεο απνθαηάζηαζεο βιαβψλ πνπ απαηηνχζαλ ηελ έθδνζε ζρεηηθψλ αδεηψλ. Ξξνρσξάκε ηε δηεπζέηεζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ θηεκαηνινγίνπ γηα ηα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα πνπ καο αλήθνπλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο «Θηηξηαθέο πνδνκέο» Α.Δ. γηα ηα ππφινηπα. 4. Ξεηχρακε ηε δέζκεπζε απφ ηηο Θηηξηαθέο πνδνκέο Α.Δ. φηη ε θαηαζθεπή ηνπ 1 νπ ΔΞΑΙ ζα δεκνπξαηεζεί ηελ άλνημε ηνπ Νη κειέηεο γηα ην 6 ν Γπκλάζην επί ηεο νδνχ Αγειάνπ νινθιεξψζεθαλ θαη πιένλ ν Νξγαληζκφο αλαδεηά ρξεκαηνδφηεζε απφ ΔΠΞΑ. 6. Γηα ην 14 ν Λεπηαγσγείν ζην Ν.Ρ. 328 (νδφο Αγ. Βαζηιείνπ) πεηχρακε λα ζπκπιεξσζνχλ φπνηεο εθθξεκφηεηεο ππήξραλ ψζηε νη κειέηεο ηνπ λα νινθιεξσζνχλ σο ην Φεβξνπάξην ηνπ 2015 θαη λα εθδνζεί ε άδεηα δφκεζεο έσο ηνλ Απξίιην κε ζθνπφ ην έξγν λα έρεη δεκνπξαηεζεί πξηλ ην θαινθαίξη ηνπ Πε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο Γηεπζπληέο, ηνπο Ππιιφγνπο Γηδαζθφλησλ θαη ηνπο Ππιιφγνπο Γνλέσλ έρνπκε θαηαγξάςεη ζπλνιηθά 230 αηηήκαηα. Αξθεηά απφ απηά, πεξίπνπ ηα κηζά, ρξεψζεθαλ ζηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη πεξίπνπ ζε έλα πνζνζηφ 80% έρνπλ ήδε εμππεξεηεζεί. 8. Ξξαγκαηνπνηήζακε ζπδήηεζε γηα ζέκαηα παηδείαο ζην Γεκνηηθή Ππκβνχιην αληαπνθξηλφκελε ζην αίηεκα ηεο Έλσζεο Γνλέσλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο, φπσο θαη ησλ ζπιιφγσλ εθπαηδεπηηθψλ Α/βάζκηαο θαη Β/βάζκηαο εθπαίδεπζεο. 6. ΑΛΑΒΑΘΚΗΕΝΚΔ ΡΗΠ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΔΠ ΓΟΑΠΔΗΠ Α. ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ-ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΣΟΝΛΗΥΛ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΥΛ 1. Έγθξηζε εθθξεκψλ ηακεηαθψλ απνινγηζκψλ ρξήζεσλ 2012 θαη Θαηάξηηζε ηζνινγηζκψλ, δηελέξγεηα ειέγρνπ θαη εγθξίζεσο νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ εθθξεκνπζψλ ρξήζεσλ εηψλ 2012 θαη Έγθαηξε έλαξμε καζεκάησλ Δξγαζηεξίσλ Ρέρλεο θαη Υδείνπ. 4. Έγθξηζε 18 Ππκβάζεσλ Κίζζσζεο Έξγνπ ησλ Δξγαζηεξίσλ Ρέρλεο θαη 30 ηνπ Υδείνπ. 5. Ξξνθήξπμε πξφζιεςεο θαιιηηερληθνχ πξνζσπηθνχ. 6. Έγθαηξε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη πιήξεο εμέιημε καζεκάησλ ηνπ Ιατθνχ 10

11 Ξαλεπηζηήκηνπ. 7. Κείσζε δηδάθηξσλ Δξγαζηεξίσλ Ρέρλεο θαη Υδείνπ. Β. ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΔΠ-ΔΘΓΖΙΥΠΔΗΠ 1. Δθδήισζε-Αθηέξσκα ζην Κάλν Σαηδηδάθη: «Όηαλ ν Κάλνο Σαηδηδάθηο ζπλάληεζε ην Ρξίην Ξξφγξακκα». 2. Δβδνκάδα Βελεδνπειάληθνπ Θεάηξνπ κε ηνλ Ξεξηθεξεηαθφ Θίαζν ηεο Ξνιηηείαο Ξνξηνπγθέζα κε ην έξγν «Ππληαμηδηψηεο». 3. Ππλαπιία ΡΕΑΕ ζηελ νδφ Αγίνπ Ησάλλνπ. 4. Ππλαπιία Ππλφισλ Απνιπκέλσλ ΔΟΡ ζηελ νδφ Αγίνπ Ησάλλνπ. 5. «ΗΚΒΟΝΠ ΡΔΛΔΓΝΠ», απφ ηε Βηβιηνζήθε. Γχν ηζηνξηθά ληνθηκαληέξ γηα ηελ Ίκβξν θαη ηελ Ρέλεδν, ηα νπνία πινπνηήζεθαλ απφ ην Διιεληθφ Ίδξπκα Ηζηνξηθψλ Κειεηψλ ζε ζπκπαξαγσγή κε ηελ ΔΟΡ, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Νηθνπκεληθνχ Ξαηξηάξρε θ.θ. Βαξζνινκαίνπ θαη ηεο ΝΛΔΠΘΝ, κε αθνξκή ηελ άδεηα επαλαιεηηνπξγίαο ειιεληθήο ζρνιήο ζηελ Ίκβξν, χζηεξα απφ 48 ρξφληα. 6. Γπν μερσξηζηέο ζπλαληήζεηο αθηεξσκέλεο ζηνλ κεγάιν Έιιελα ζπγγξαθέα Αιέμαλδξν Ξαπαδηακάληε, απφ ηε Βηβιηνζήθε. 7. Ξαξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ «Εαλληά Θφηζηθα είλαη η φλνκά κνπ», απφ ηε Βηβιηνζήθε. 8. Σξηζηνχγελλα ζηελ πφιε, απφ ηε Βηβιηνζήθε. 9. «Ρν ζπίηη ηνπ Ατ Βαζίιε» ζηελ Θεληξηθή Ξιαηεία ηεο Αγίαο Ξαξαζθεπήο, απφ ηνπο Ξαηδηθνχο Πηαζκνχο. 10. Ρν Κνπζηθνθηλεηηθφ Δξγαζηήξη γηα ΑκεΑ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Ξαξαζθεπήο δέρζεθε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, ηελ Ρξίηε , ην «Θέαηξν θαη Νίθσλ» ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ, ην νπνίν παξνπζίαζε ηελ παξάζηαζε «Ζ Νηθνγέλεηα, απηφο ν ηεξφο ζεζκφο», ζε δξακαηηθή επεμεξγαζία θαη ζθελνζεζία ηεο Πηέιιαο Οάπηε. 7. ΠΡΖΟΗΕΝΚΔ ΘΑΗ ΔΚΞΙΝΡΗΕΝΚΔ ΡΗΠ ΑΘΙΖΡΗΘΔΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ ΠΡΖΛ ΞΝΙΖ Α. ΝΟΓΑΛΥΠΖ-ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ-ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΣΟΝΛΗΥΛ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΥΛ 1. Έγθαηξε παξαρψξεζε Αζιεηηθψλ ρψξσλ ζηα εξαζηηερληθά Πσκαηεία, ελφςεη έλαξμεο Αζιεηηθήο πεξηφδνπ. 2. Έγθαηξε έλαξμε φινπ ηνπ Γεκνηηθνχ Αζιεηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο πεξηφδνπ 29/09/ /06/ Ξξνθήξπμε Γεκφζηνπ Γηαγσληζκνχ εθηέιεζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Αζιεηηθνχ 11

12 Ξξνγξάκκαηνο. 4. Αίηεζε ζηε Γ.Γ.Α. πξφζιεςεο Γπκλαζηψλ γηα επηπιένλ θάιπςε αλαγθψλ καζεηψλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ, Θ.Α.Ξ.Ζ., ΞΑΗ.Π.Γ.Α.Ξ. θ.ιπ. (Ξξφγξακκα Αζιεηηζκφο γηα ινπο. (Πεκείσζε: Ζ ηειεπηαία Αίηεζε ΞΑΝΓΑΞ ζηε ΓΓΑ είρε θαηαηεζεί ην έηνο 2011.) 5. Απφθαζε ηεο ΓΓΑ (6087/2014) εθηακίεπζεο κέξνπο νθεηινκέλσλ πνζψλ (35.391,96 επξψ). 6. Γηάζεζε Γπκλαζηψλ ζηα Γεκφζηα Πρνιεία, ΘΑΞΖ θαη ΞΑΗΠΓΑΞ. 7. Δμέιημε δηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζεο Αζιεηηθψλ ρψξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, παξαρσξεκέλσλ θαη κηζζσκέλσλ. Δπέθηαζε ηζρχνο πθηζηακέλσλ αδεηψλ. 8. Κείσζε ζπλδξνκψλ αζινπκέλσλ. 9. Ππληεξήζεηο ρψξσλ (π.ρ., θαζαξηζκφο Ξάξθνπ «Πη. Θψηζεο»). 10. Δμαζθάιηζε Αζιεηηθψλ ρψξσλ απφ ηελ Διιελνγαιιηθή Πρνιή. 11. Βειηίσζε θσηηζκνχ ζην Γήπεδν ηνπ πάξθνπ «Πη. Θψηζεο» Β. ΑΘΙΖΡΗΘΑ ΓΔΓΝΛΝΡΑ 1. Γηνξγάλσζε Αγψλα Γξφκνπ καζεηψλ Γεκνηηθψλ Πρνιείσλ ζην πιαίζην ηνπ 32 νπ Θιαζηθνχ Καξαζσλίνπ Αζελψλ ηελ Θπξηαθή 9 Λνεκβξίνπ. Πηνλ αγψλα έιαβαλ κέξνο πεξηζζφηεξα απφ 600 παηδηά κέρξη 12 εηψλ. 2. Γηνξγάλσζε ηνπξλνπά Θαιαζνζθαίξηζεο 3x3. Πάββαην 29 θαη ηελ Θπξηαθή 30 Λνεκβξίνπ 2014, ζηελ Θεληξηθή Ξιαηεία ηεο Αγίαο Ξαξαζθεπήο 3. Κε κεγάιε επηηπρία πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Ξέκπηε ε 9 ε εκεξίδα ζηίβνπ γηα ΑΚΔΑ, πνπ δηνξγάλσζε ην Κνπζηθνθηλεηηθφ Δξγαζηήξη γηα ΑΚΔΑ ηνπ Γήκνπ θαη ζπκκεηείραλ 16 θέληξα ΑΚΔΑ απφ πνιιέο πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο. 8. ΔΛΗΠΣΝΚΔ ΡΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ, ΡΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΘΑΗ ΡΖ ΓΗΑΦΑΛΔΗΑ 1. Δπαλαθέξακε ηηο Ππλειεχζεηο Γεηηνληάο (ζα γίλνληαη αλά 6κελν κε απνινγηζκφ) θαη ζρεδηάδνπκε Δπηηξνπέο Γεηηνληάο θαη Ππκκεηνρηθφ Ξξνυπνινγηζκφ. 2. Θαζηεξψζακε κε επηηπρία ηηο ψξεο «Ν πνιίηεο ζην Γήκαξρν». 3. Γεκηνπξγήζακε ηειεθσληθή γξακκή γηα ην Γεκφηε. 4. Δγθαηληάζακε λέα κνξθή ζρέζεσλ κε ΝΙΔΠ ηηο Ππιινγηθφηεηεο ηεο πφιεο (Έλσζε Ππιιφγσλ Γνλέσλ, Πχιινγνη Γεηηνληψλ, Ππιινγηθφηεηεο Αιιειεγγχεο θ.ά.). 5. Δλεκεξψλνπκε ηηο παξαηάμεηο γηα ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηνπ Γήκνπ. 12

13 6. Αλαβαζκίδνπκε ην Γηαδεκνηηθφ Θέληξν Ξξφιεςεο Δμαξηήζεσλ «ΑΟΓΥ». 7. Δπεμεξγαδφκαζηε θαη ζα παξνπζηάζνπκε πιαίζην αλνηρηψλ δηαδηθαζηψλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ψζηε λα εμαζθαιίζνπκε πιήξε δηαθάλεηα. 8. Γεκηνπξγήζακε δηαπαξαηαμηαθή Δπηηξνπή Γηεθδίθεζεο ηνπ θηήκαηνο Ηφια. 9. Γεκηνπξγήζακε δηαπαξαηαμηαθή Δπηηξνπή Ξνιενδνκίαο θαη Ξεξηβάιινληνο. 10. Γεκηνπξγήζακε δηαπαξαηαμηαθή Δπηηξνπή γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηνπ Γηαβάζεηνπ. 11. Γεκηνπξγήζακε δηαπαξαηαμηαθή Δπηηξνπή Γηεξεχλεζεο θαη Γηεθδίθεζεο Διεχζεξσλ Σψξσλ. 9. ΒΔΙΡΗΥΛΝΚΔ ΡΖΛ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΝΡΖΡΑ, ΡΖΛ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΡΥΛ ΞΝΙΗΡΥΛ ΘΑΗ ΡΖΛ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 1. Αιιάμακε ηελ φςε ηνπ Γεκαξρείνπ. 2. Γεκηνπξγνχκε ρψξνπο ζην Ηζφγεην. Θαζαξίζακε θαη ηαθηνπνηήζακε ηελ απαξάδεθηε εηθφλα ηνπ πνγείνπ. 3. Αλαβαζκίδνπκε ηελ Ηζηνζειίδα. 4. Ξξνσζνχκε ζπζηεκαηηθά ηελ επηκφξθσζε ησλ Γεκνηηθψλ παιιήισλ. 5. Πρεδηάδνπκε έλα ζπλνιηθά θαιχηεξν ινγηζκηθφ πνπ ζα αθνξά ην Γήκν, αιιά θαη ηα Λνκηθά ηνπ Ξξφζσπα 10. ΞΟΝΥΘΝΚΔ ΡΖΛ ΡΝΞΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ 1. Γεκηνπξγήζακε γξαθείν ελεκέξσζεο αλέξγσλ. 2. Πηεξίδνπκε κε θεξδνζθνπηθέο πξνκεζεπηηθέο δνκέο, πρ «Ξαλδψξα». 3. Κεηψζακε 15% ηα ηέιε ζηα κηθξά θαηαζηήκαηα θαη 30% ζηα ηξαπεδνθαζίζκαηα ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο Θεληξηθήο Ξιαηείαο. 4. Μεθηλήζακε ηελ πξνζπάζεηα ζηήξημεο ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ. Ππλεξγαδφκαζηε ζηελά κε ηελ ΔΛΔΒΑΞ θαη ην Πσκαηείν Δζηηαηφξσλ «Ν Γηφλπζνο» (ζπλαληήζεηο, θνηλέο εθδειψζεηο, πρ κε ΓΠΔΒΔΔ θιπ). Ξξνβάινπκε ηελ ηνπηθή αγνξά. 5. Μεθηλήζακε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ Θέληξν Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ «Γεκφθξηηνο» ζε φηη αθνξά ηελ αμηνπνίεζε, ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ ππνζηήξημε ζην πεδίν ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγίαο θαη κε ηελ Διιελνγαιιηθή Πρνιή ζε φια ηα επίπεδα θαη θπξίσο ζην πνιηηηζηηθφ. Ρα απνηειέζκαηα ησλ πξψησλ πξνζπαζεηψλ έρνπλ 13

14 ήδε θαλεί. 11. ΠΡΖΟΗΕΝΚΔ ΡΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΘΑΗ ΡΖΠ ΞΝΙΖΠ- ΓΗΔΘΓΗΘΝΚΔ ΑΞΝ ΡΖΛ ΘΔΛΡΟΗΘΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 1. Γψζακε «ΔΛΡΔΙΙΔΠΘΔ» λα κελ πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ην Λ. 4250/2014 θαη λα κελ παξαζρεζνχλ ηα αηηνχκελα ζηνηρεία γηα ηελ έλαξμε ηεο δηελέξγεηαο επαλειέγρνπ ησλ ζπκβάζεσλ ανξίζηνπ ρξφλνπ. 2. Απμήζακε ηηο ακνηβέο ησλ θαζεγεηψλ ζηα Δξγαζηήξηα Ρέρλεο. 3. Πηεξίμακε ηηο δησθφκελεο δαζθάιεο ηνπ 6νπ Γεκνηηθνχ. 4. Πηεξίδνπκε ηηο δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ. 12. ΙΔΗΡΝΟΓΝΚΔ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΘΑΗ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΞΔΟΗΠΙΙΝΓΖΠ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΑΓΔΠΞΝΡΥΛ ΕΥΥΛ Δθδήισζε γηα ηελ Ξαγθφζκηα Ζκέξα ησλ Εψσλ 4/10/ ΓΛΑΚΥΛΝΚΔ ΡΖ ΓΗΑΓΖΚΝΡΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ 1. Γηαηεξνχκε θαη εληζρχνπκε ηελ παξνπζία ηνπ Γήκνπ ζην Γίθηπν γεηψλ Ξφιεσλ, ζηνλ ΠΞΑ, ζηνπο 21 Γήκνπο. 2. Φέξακε ζην ΓΠ θαη απνθαζίζηεθε ε ζπκκεηνρή καο ζην Πχκθσλν Γεκάξρσλ γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε θαη ηελ Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο. 3. Ππκκεηείρακε κε εξγαζία ζην Ππλέδξην γηψλ Ξφιεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ γείαο. 4. Ξήξακε πξσηνβνπιία γηα ζπλάληεζε κε Γεκάξρνπο γηα ηελ πνιενδνκία. 5. Δληζρχζακε ηηο ζρέζεηο καο κε ηελ Ξεξηθέξεηα. 6. Ππκκεηείρακε ζηελ πξσηνβνπιία 10 δεκάξρσλ γηα ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζηνπο Γήκνπο 7. Γειψζακε ηε ζπκπαξάζηαζε καο ζην Γήκαξρν Σαιαλδξίνπ Πίκν Ονχζζν. 8. Γειψζακε ηε ζπκπαξάζηαζε καο ζην Γήκν Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Σαιθεδφλαο γηα ηνλ πξνπειαθηζκφ θαη ηνπο ηξαπκαηηζκνχο Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ απφ «νπαδνχο» πνδνζθαηξηθνχ Ππιιφγνπ. 14

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 4-5-2012 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΟΤ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 4-5-2012 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΟΤ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 4-5-2012 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Πξνο Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κνηλνπνίεζε: 1. Σνλ Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ (1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3556/2007 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

«Απάνθισμα Νομολογίας»

«Απάνθισμα Νομολογίας» Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 1 «Απάνθισμα Νομολογίας» ΠΡΟΦΑΣΕ ΠΡΑΞΕΙ ΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΩΝ Ο.Σ.Α. Θανάσης Παζαρλόγλου Ιούνης 2015 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γεληθή Γξακκαηεία - Μεηαθνξέο ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν ζςνδςαζμένυν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010)

ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από το

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος Εσρωπαϊκή Επιηροπή Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος (Ιζτύει από ηην 1 Ιανοσαρίοσ 2011) e cdc.e uropa.e u 1 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π 14,5 News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π ΑΠΡΙ ΛΙΟ - Μ ΑΙΟ 2 012 / ΣΕΤΦΟ 20 CYTA ΕΛΛΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε. Ζ Cyta, ν Δζληθφο Νξγαληζκφο Τειεπηθνηλσληψλ Θχπξνπ, κε 50εηή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σν Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην κίαο λενζχζηαηεο επηρεηξήζεσο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο ΠΔΣΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα