Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη"

Transcript

1 Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014 Περίληψη «Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πέλλας για το έτος 2015». Στα Γιαννιτσά και στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας σήμερα 12 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας σε συνεδρίαση μετά από την αριθμ / , γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ που δόθηκε χωριστά σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, Δήμαρχο και προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πέλλας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 266,267 του Ν.3852/2010 καθώς και τις όμοιες του άρθρου 159 του Ν.3463/2006 για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για το μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ.: 1) Αμπεριάδης Νικόλαος,2) Ανδρεάδης Γεώργιος, 3) Αρνάκης Τιμόθεος, 4) Βαλνάρης Νικόλαος, 5) Γυριχίδης Ιωάννης, 6) Δεληγιαννίδης Κων/νος, 7) Ελευθεριάδης Ηλίας, 8) Ελευθερίου Γεώργιος 9) Επιτροπάκης Αθανάσιος, 10) Ζαφειρίου Ιωάννα, 11) Καζαντζίδης Σωκράτης 12) Καραμπατζάκης Αντώνιος, 13) Καραφυλλιάς Ανδρέας, 14) Καστερίδης Ευστάθιος, 15) Κερασόπουλος Παναγιώτης, 16) Κουτσοκώστα Ζωή, 17) Λούσπα Ερασμία 18)Μουχτάρης Σαράντης, 19) Μπαλτζίδης Κων/νος, 20) Μυστακίδου Πολύμνια, 21) Ξηρός Βασίλειος, 22) Παναγιωτίδης Μιχαήλ, 23) Παντελίδης Κυριάκος, 24) Παπαδόπουλος Κων/νος, 25) Παπαδοπούλου Ολυμπία 26) Παπανικολάου Νικόλαος, 27) Πασσαλής Χρήστος, πρόεδρος Δ.Σ, 28) Σαμόπουλος Νικόλαος 29) Σεραϊδης Πέτρος, 30) Σκορδής Νικόλαος 31) Σοφίας Χρήστος, 32) Σπυρίδης Παντελής, 33) Σταυρίδης Ιωάννης και 34) Στεργιούλας Δημήτριος. ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ.: 1) Γιάγκος Ανδρέας, 2) Μηλώσης Φίλιππος, 3) Τηλαβερίδης Αναστάσιος 4) Τοπάλογλου Στέφανος 5) Φάκκας Απόστολος 6) Χατζηηλιάδης Πέτρος και 7) Χριστοφορίδης Δημήτριος, οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι από τα 41 μέλη του Δ.Σ. βρέθηκαν παρόντα τριάντα τέσσερα (34), άρχισε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Πέλλας κ. Στάμκος Γρηγόριος. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Τσαλκιτζής Πολυχρόνης, υπάλληλος του Δήμου Πέλλας για την τήρηση των πρακτικών. Ο πρόεδρος αναφερόμενος στο μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Επιτροπάκη Αθανάσιο, ο οποίος είπε τα εξής: Ο Προϋπολογισμός του Δήμου μας για το έτος 2015 καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4172/2013,τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4270/2014 σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 29530/ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 τροποποίηση της υπ αριθμ.7028/2004 απόφασης». Παράλληλα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 155 του Ν.3463/2006, και οι σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2 Πιο συγκεκριμένα, ο ν. 4172/2013 στο άρθρο 77 προβλέπει ότι: Η Εκτελεστική Επιτροπή υποβάλλει προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της Επιτροπής Διαβούλευσης. Η Οικονομική Επιτροπή, έως την 5η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η Εκτελεστική Επιτροπή. Ειδικότερα εξετάζει εάν τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, εάν έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και εάν ο προϋπολογισμός συμμορφώνεται με τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (για το 2015 με την ΚΥΑ 29530/ ). Η Οικονομική Επιτροπή, έως την ίδια ως άνω ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ παρέχει τη γνώμη του επί του ως άνω σχεδίου και το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την αναμόρφωση του σχεδίου προϋπολογισμού, εάν αυτό είναι μη ρεαλιστικό ή έχει συνταχθεί κατά παράβαση της ΚΥΑ 29530/ Γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού Για τους δήμους, ως φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ισχύουν κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού τους, οι γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 33 και της δημοσιονομικής θέσης του άρθρου 34, οι κανόνες του δημοσιονομικού σχεδιασμού του άρθρου 35, του χρέους του άρθρου 36 και της πορείας προσαρμογής του άρθρου 37 και οι γενικές αρχές κατάρτισης Π/Υ του άρθρου 49, του Ν.4270/2014. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται και υποβάλλεται ισοσκελισμένος. Στον π/υ εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του δήμου, τα οποία αναμένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Επιπλέον εγγράφονται οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους(κα εξόδων 85) καθώς και το αποθεματικό (ΚΑ εξόδων -91-) Στον π/υ εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες που καθορίζονται με την παρ.1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ.6 του άρθρου 2 του Ν.4038/2012 και ισχύει. Νέα έργα χρηματοδοτούμενα από ίδια έσοδα εγγράφονται στον π/υ μόνο εφόσον στοιχειοθετείται από τις αντίστοιχες εγγραφές εσόδων η χρηματοδότησή τους. Στον π/υ εγγράφονται υποχρεωτικά οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων που έχουν συναφθεί με το Ταμείο παρακαταθηκών και δανείων και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμού. Σε όσες περιπτώσεις επιμηκύνεται η διάρκεια αποπληρωμής χορηγηθέντων δανείων λόγω σχετικής διμερούς συμφωνίας μεταξύ δήμου και πιστωτικού οργανισμού, με αποτέλεσμα τη μείωση της ετήσιας δαπάνης που αφορά την πληρωμή τοκοχρεωλυτικών δόσεων, οι σχετικές εγγραφές πρέπει να είναι μειωμένες κατά το αντίστοιχο ποσό. Ειδικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2015 Τμήμα του π/υ εσόδων και εξόδων που αφορά επιχορηγήσεις. Η πίστωση που εγγράφεται στον π/υ για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑ εσόδου 0611) πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής του έτους 2014 που αποδόθηκε στο δήμο, επί δώδεκα, αυξημένο κατά 4,81%.

3 Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον π/υ, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων καθώς και του σχολικού τροχονόμου, υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο το 2014, επί 4, αυξημένο κατά 25%. Η πίστωση που εγγράφεται στον π/υ για την κάλυψη δαπανών που αφορούν σε μισθώματα ακινήτων ( σχολικών μονάδων) (ΚΑ 0612), υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο δήμο για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2014 επί 3. Στο υπό κατάρτιση π/υ, το συνολικό κόστος που εγγράφεται στον ΚΑ εσόδων 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων ( πρώην ΣΑΤΑ) πρέπει να είναι ίσο με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2014 που αποδόθηκε στο δήμο, επί 12. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον π/υ, για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων (ΚΑ εσόδου 1312) υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον π/υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την πυροπροστασία, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος Έσοδα των δήμων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.3756/2009, περί εξόφλησης οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ α βαθμού εγγράφονται στο σύνολό τους Επιχορηγήσεις από τον π/υ Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2015 για νέα έργα μπορούν να εγγραφούν μόνο εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση ένταξης. Τα ποσά που εγγράφονται στον π/υ του 2015 για τα ίδια έσοδα, υπολογίζονται διακριτά, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης του π/υ των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2013 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2014 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από τον μήνα κατάρτισης του σχεδίου του π/υ Στην ομάδα εσόδων 32 εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη (ΠΟΕ) και δεν έχουν ακόμη εισπραχθεί. Ωστόσο, επιτρέπεται να δαπανοποιηθεί μόνο το μέρος εσόδων αυτών που προβλέπεται να εισπραχθεί εντός έτους, το οποίο εκτιμάται με βάση τα στοιχεία εισπράξεων του τρέχοντος και του προηγούμενου έτους. Το υπόλοιπο εγγράφεται υποχρεωτικά στον ΚΑ εξόδων 85 ως πρόβλεψη μη είσπραξης, εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα έτη και δεν δαπανοποιείται. Ανταποδοτικότητα. Τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα καλύπτουν υποχρεωτικά το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών, ώστε να μην δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές. Δομή και τύπος του προϋπολογισμού Ο προϋπολογισμός διαιρείται σε δύο μέρη, εκ των οποίων το 1 ο Μέρος περιλαμβάνει τα έσοδα και το 2 ο Μέρος τις δαπάνες συμπεριλαμβανόμενου και του αποθεματικού. Ο π/υ εσόδων (1 ο Μέρος ) περιλαμβάνει: Την ομάδα Ο, τα τακτικά έσοδα (κατηγορίες από 01 έως 07) Την ομάδα 1,τα έκτακτα έξοδα (κατηγορίες από 11 έως 16) Την ομάδα 2, έσοδα που βεβαιώνονται 1 η φορά αλλά αφορούν προηγούμενα έτη. (κατηγορίες από 21-22) Την ομάδα 3, τις εισπράξεις από αναληφθέντα δάνεια (κατηγορία 31) και τις εισπράξεις από έσοδα που έχουν βεβαιωθεί στα προηγούμενα έτη. (κατηγορία 32). Την ομάδα 4, τις εισπράξεις υπέρ τρίτων (κατηγορία 41) και τις επιστροφές χρημάτων (κατηγορία 42). Και τέλος την ομάδα 5, το χρηματικό υπόλοιπο του προηγούμενο έτους (κατηγορία 51).

4 Ο π/υ εξόδων (2 ο Μέρος ) περιλαμβάνει: Την ομάδα 6, τις λειτουργικές δαπάνες (κατηγορίες 60 έως 68) Την ομάδα 7, τις επενδύσεις (κατηγορίες 70 έως 74) Την ομάδα 8, τις πληρωμές οφειλών προηγούμενων ετών (κατηγορία 81),τις αποδόσεις χρημάτων που έχουν εισπραχθεί υπέρ τρίτων (κατηγορία 82), και την πρόβλεψη για μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων (κατηγορία 85) Και τέλος την ομάδα 9, το Αποθεματικό. Το σχέδιο του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 του ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ, ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών την Στις 2 Οκτωβρίου 2014 με το υπ.αρ. πρωτ λάβαμε την επιστολή-απάντηση με θέμα: «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ» σύμφωνα με την οποία, παρότι δεν τηρήθηκε η προθεσμία που προβλέπεται από το άρθρο 77 παρ 5 του Ν.4172/2013 ( 5 η Σεπτεμβρίου), το σχέδιο του π/υ ενσωματώθηκε στην βάση σε χρόνο που είναι επαρκής για την ολοκλήρωση της αξιολόγησής του και την τήρηση της διαδικασίας παροχής οδηγιών από το ΥΠΕΣ. Επίσης σας μεταφέρουμε το τελικό αποτέλεσμα της «γνώμης» του παρατηρητηρίου»: Το παρατηρητήριο έχει τη γνώμη ότι το σχέδιο του π/υ που αξιολόγησε -Συμμορφώνεται με τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπ αριθμ / ΚΥΑ και με τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές ερωτήσεις για Π/Υ ΟΤΑ 2015» οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης. -Είναι ρεαλιστικό -Είναι ισοσκελισμένο. Συνοπτική παρουσίαση του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Πέλλας έτους ΈΣΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ Προϋπ/σμός έτους 2014 Εισπραχθέντα έως Εισπραχθέντ α έτους 2013 Προτεινόμενος Προϋπ/σμός έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , ,96 01 Πρόσοδοι από Ακίνητη , ,00 περιουσία ,00 02 Έσοδα από κινητή 2.712, ,00 περιουσία ,00 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα , , ,00

5 04 Έσοδα από λοιπά τέλη ,49 δικαιώματα και παροχή ,00 υπηρεσιών 05 Φόροι και εισφορές , ,00 06 Έσοδα από ,05 επιχορηγήσεις για ,27 λειτουργικές δαπάνες 07 Λοιπά τακτικά έσοδα , ,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , ,22 11 Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης ,00 περιουσίας 12 Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη ,67 λειτουργικών δαπανών 13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις ,35 14 Δωρεές κληρονομιέςκληροδοσίες ,00 15 Προσαυξήσειςπρόστιμα-παράβολα ,00 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 21 Έσοδα ΠΟΕ τακτικά 22 Έσοδα ΠΟΕ έκτακτα 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 31 Εισπράξεις από δάνεια 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 8.865, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων , , ,00 42 Επιστροφές χρημάτων , , ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα , , , , , , Χρηματικό υπόλοιπο

6 Γενικές παρατηρήσεις επί του προτεινόμενου π/υ εσόδων Τα ίδια έσοδα του Δήμου Πέλλας, τα οποία χαρακτηρίζονται σαν ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι και περιλαμβάνεις τις κατηγορίες 01,02,03,04,05,07,11,14,15,16,21,22 εσόδων, προϋπολογίστηκαν με βάση τις οδηγίες της ΚΥΑ 29530/ Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό τόσο της ομάδας εσόδων Ι και των επισφαλειών, βασίστηκαν στα στοιχεία του μηνός που προηγείται από τον μήνα κατάρτισης του σχεδίου Π/Υ 2015 δηλαδή τον Αύγουστο Αναλυτικά, οι εισπράξεις από την ομάδα εσόδων Ι στο διάστημα από έως ανήλθαν στο ποσό των , Ενώ για την αντίστοιχη περίοδο από έως στο ποσό των Οπότε σύμφωνα με την ΚΥΑ έχουμε: = δηλαδή αρνητική διαφορά από τις εισπράξεις του 2014 έναντι του 2013 και κατά συνέπεια, το ανώτερο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ομάδα εσόδων Ι είναι το συνολικό ποσό του έτους 2013 δηλαδή Στην ομάδα εσόδων ΙΙ δηλαδή στον ΚΑ 32 εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα Προηγούμενα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ) και στην ομάδα 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους» υποχρεωτικά εγγράφεται, ως πρόβλεψη μη είσπραξης, το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του Π/Υ των δύο προηγούμενων ετών, δηλαδή του 2013 και Αναλυτικά έχουμε: Έτος 2015, απαιτήσεις (βεβαιωθέντα ) ΠΟΕ ΚΑ 32 : ,77 Εισπράξεις περιόδου Ιανουάριος Αύγουστος 2014 : ,75 Εισπράξεις περιόδου Ιανουάριος Αύγουστος 2013 : ,37 Διαφορά περιόδου 2014/ ,38 Δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ της περιόδου 2014 έναντι 2013 είναι θετική, σύμφωνα με την μεθοδολογία που υποδεικνύει η ΚΥΑ εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί κατά τη διάρκεια του έτους 2015 ποσό : ,02 (ποσό είσπραξης έτους 2013) ,38 ( θετική διαφορά εισπράξεων 2014/2013) = Σύνολο ,40 Συνεπώς το ποσό που θα εγγραφεί στον ΚΑ. Εξόδων 85 είναι : , ,40 = ,37. ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ Προϋπ/σμός έτους 2014 Πληρωθέντα έως Πληρωθέντα έτους 2013 Προτεινόμεν ος Προϋπ/σμός έτους Έξοδα ,19 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,27 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων ,00 62 Παροχές τρίτων ,73 63 Φόροι-τέλη ,00

7 64 Λοιπά Γενικά έξοδα Πληρωμές για εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 67 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους 68 Λοιπά έξοδα Επενδύσεις Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Έργα , , , , , , , ,44 74 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες ,00 και ειδικές δαπάνες 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης(συμμετοχές 9.542,60 σε επιχειρήσεις) 8 Πληρωμές ΠΟΕ ,37 Αποδόσεις και Προβλέψεις 81 Πληρωμές ΠΟΕ ,00 82 Αποδόσεις ,00 83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων 0,00 ΠΟΕ 85 Προβλέψεις μη ,37 είσπραξης 9 Αποθεματικό ,00 ΣΥΝΟΛΑ ,60 Γενικές παρατηρήσεις επί του προτεινόμενου π/υ εξόδων Οι πιστώσεις που αναγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους 2015 έχουν αξιολογηθεί να καλύψουν τις απολύτως αναγκαίες και επιβεβλημένες δαπάνες που εμπίπτουν στους σκοπούς του δήμου και στο νόμο λόγω της κρατούσης για την ενέργεια των δαπανών Αρχής της Νομιμότητας. Αναλυτικότερα: οι πιστώσεις που προτείνονται για τον προϋπολογισμό εξόδων του έτους 2015 ( ) και αφορούν λειτουργικά έξοδα (ομάδες 60,61,62,63,64,65,66,67 και 68) εμφανίζονται ελαφρώς μειωμένες σε σχέση με τον προϋπολογισμό του έτους 2014

8 ( ) και κατά πολύ μειωμένες σε σχέση με τον προϋπολογισμό του έτους 2013 ( ). Για το τις δαπάνες του τεχνικού προγράμματος 2015 που αποσκοπούν στην υλοποίηση συνεχιζόμενων έργων και νέων έργων όπως αναγράφονται στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2015 με στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη όλης της περιφέρειας του Δήμου Πέλλας, προβλέπεται να διατεθούν οι κάτωθι πιστώσεις: Για συνεχιζόμενα έργα ύψους ,30 Για νέα έργα έτους 2015 ύψους ,14. Δηλαδή συνολικές πιστώσεις ύψους ,44, οι οποίες θα καλυφθούν από ίδιους πόρους, ΣΑΤΑ, πρόγραμμα Leader, EΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, ΕΣΠΑ, ΘΗΣΕΑΣ, ΟΠΕΚΕΠΕ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ. Ως συνέπεια των ανωτέρω σας υποβάλλουμε τον προϋπολογισμό του Δήμου Πέλλας για το έτος 2015 σε δύο πίνακες. Ολοκληρωμένο Πλαισίο Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Πέλλας οικονομικού έτους Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4111/13, όπως έχει τροποποιηθεί και του άρθρου 149 του Ν.4270/14, ο Δήμος μας και τα νομικά μας πρόσωπα που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, (ΜΦΓΚ), είναι υπόχρεοι να καταρτίσουν Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για το έτος Σύμφωνα με την ΚΥΑ 41308/ Υπ. Εσωτερικών και οικονομικών αφαιρέθηκε από το περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και καταργήθηκαν οι πίνακες συνοπτικής αποτύπωσης αυτών, ενώ ο πίνακας στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων αντικαταστάθηκε με τον πίνακα 5 Α (όπως ο πίνακας που σας υποβάλλουμε για τον Δήμο μας). Συνεπώς το ΟΠΔ συνοψίζει μόνο τον ετήσιο προϋπολογισμό και την στοχοθεσία των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των ΝΠΔΔ. Η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο του ΟΠΔ με την συνδρομή των υπηρεσιών του Δήμου, ενώ οι πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των ΝΠΔΔ καταρτίζονται και οριστικοποιούνται από τα ίδια τα ΝΠΔΔ και ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου και τους πίνακες στοχοθεσίας των ΝΠΔΔ υποβάλλονται προς ψήφιση μαζί με τον προϋπολογισμό, στο Δημοτικό Συμβούλιο έως την 15 η Νοεμβρίου. Για την κατάρτιση της στοχοθεσίας του Δήμου Πέλλας λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ 7261/ Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και η χρονική πορεία εκτέλεσης των προϋπολογισμών τον τριών προηγούμενων ετών, 2012,2013 και 2014 σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να καταστεί ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Ως συνέπεια των ανωτέρω σας υποβάλλουμε τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πέλλας. Ο Δ.Σ κ. Καραμπατζάκης Αθανάσιος είπε τα εξής: Η κατάθεση προς ψήφιση του προϋπολογισμού ενός φορέα, είναι η κορυφαία πολιτική και οικονομική πράξη της εκάστοτε διοίκησης, γιατί μέσα από αυτόν φαίνονται οι οικονομικοί στόχοι και οι πολιτικές επιλογές της. Στον ψηφιακό δίσκο που πήραμε, υπάρχει και το έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας, δηλαδή του κηδεμόνα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το βλέπουμε κι αυτό και ορισμένοι δηλώνουν ικανοποιημένοι. Πάντως εμείς όχι. Από τι 2011 που ξεκίνησε το εγχείρημα του «Καλλικράτη», κατατέθηκαν προϋπολογισμοί εξωπραγματικοί, όσον αφορά τα νούμερα, το λέγαμε δημόσια ως αντιπολίτευση και ζητούσαμε οι προϋπολογισμοί να είναι ρεαλιστικοί, αλλά ακούγαμε διάφορα.

9 Ας δούμε όμως τα οικονομικά στοιχεία. Ποια ήταν τα έσοδα του Δήμου τα προηγούμενα χρόνια, τα πραγματικά, όχι τα βεβαιωθέντα, αλλά τα εισπραχθέντα: , 3 εκατ ,3 εκατ ,3 εκατ. από αυτά 7,9 εκατ. για τα ληξιπρόθεσμα ,7 εκατ. (μέχρι την ) από αυτά 2,1 εκατ. για τα ληξιπρόθεσμα Τώρα προτείνονται έσοδα 35,1 εκατ. Είναι εφικτός ο στόχος; Κατά την άποψή μας, όχι. Γιατί! Κατ αρχήν λόγω πτώχευσης της κεντρικής κυβέρνησης, οι πόροι που έρχονται από αυτή, επαρκούν μόνο για τις λειτουργικές δαπάνες και ίσως για ελάχιστα έργα. Η μείωση των εσόδων έχει να κάνει και με τη φτωχοποίηση του κόσμου. Βλέπουμε ότι όλο και περισσότεροι πολίτες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδά τους και κοινωνικές ομάδες, ζητάνε μείωση των φόρων, παράδειγμα οι πωλητές λαϊκών αγορών στο προηγούμενο συμβούλιο και την εμποροπανήγυρη Συνεπώς ως Δήμος, πρέπει να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τα έσοδά μας και να μειώσουμε τα έξοδά μας. Εμείς ως αντιπολίτευση ήμασταν θετικοί, κάναμε προτάσεις, αλλά δυστυχώς έπεφταν στο κενό. Υπάρχει καχυποψία κι εχθρική αντιμετώπιση. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχει αδράνεια στην είσπραξη εσόδων και στην πρωτοβουλία για αύξησή τους. Παράδειγμα: Στον πρώην Δήμο Κύρρου τα αρδευτικά τέλη των ετών 2011, 2012, 2013 ανακοινώθηκαν καθυστερημένα π.χ. στο Αχλαδοχώρι ανακοινώθηκαν το 2013 με αποτέλεσμα να υπάρχει αδυναμία εξόφλησης, κλήθηκε αγρότης να πληρώσει Ευρώ, φυσικά αδυνατεί να τα εξοφλήσει. Μάλιστα στην Αξό ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί τα αρδευτικά τέλη των ετών 2011 και 2012, ενώ ανακοινώθηκαν του Δεν έχει ληφθεί καμία πρωτοβουλία για αύξηση των εσόδων από την ανακύκλωση. Πέρυσι προβλέψατε στον προϋπολογισμό Ευρώ, φέτος προβλέπετε Ευρώ. Αυτό το σημαντικό κομμάτι, όχι μόνο οικονομικό αλλά και περιβαλλοντικό, το αφήσατε στην τύχη του. Βέβαια δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι πιο προχωρημένο, όσον αφορά τα απορρίμματα, όπως είναι η κομποστοποίηση, γιατί για πολλούς είναι άγνωστη λέξη. Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνεται και η εκτέλεση του τεχνικού προγράμματος. Διαβάζοντας διαπιστώσαμε ότι από τις 40 πόλεις, χωριά και οικισμούς που περιλαμβάνει ο Δήμος μας τα 28 έχουν εξαφανισθεί, από το τεχνικό πρόγραμμα. Οι κάτοικοι πληρώνουν φόρους και εισφορές και δεν θα δουν τίποτε να γίνεται. Ποια είναι αυτά τα χωριά; Πενταπλάτανος, Δαμιανό, Μεσιανό, Μελίσσι, Αμπελειές, Λάκκα, Πλαγιάρι, Νέος Μυλότοπος, Παλιός Μυλότοπος, Αξός, Ποντοχώρι, Αχλαδοχώρι, Κρώμνη, Δροσερό, Γυψοχώρι, Τριφύλλι, Παλαίφυτο, Καρυώτισσα, Γαλατάδες, Λιπαρό, Αγιος Γεώργιος, Νέα Πέλλα, Δυτικό, Αγροσυκιά, Ραχώνα, Άθυρα, Λειβαδίτσα, Αγιος Λουκάς Εάν θέλουμε έργα, έστω και μικρά, πρέπει να στραφούμε σε προγράμματα. Πρόσφατα εδώ στο Δημ. Συμβούλιο ο κ. Δήμαρχος, δήλωσε άγνοια για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη ». Είναι λογικό, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να τα γνωρίζει όλα και γι αυτό προβλέπονται ειδικοί συνεργάτες οι οποίοι πλαισιώνουν το γραφείο του Δήμαρχου και ασχολούνται με τέτοια θέματα και όχι με αλλότρια. Πολιτικοί στόχοι στους οποίους πρέπει να δοθεί έμφαση πρέπει να είναι:

10 Η διεύρυνση της Δημοκρατίας στο Δήμο, με αναγνώριση του έργου των προέδρων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων. Είναι εκλεγμένοι και πρέπει να πάψουν να παίζουν το ρόλο του κλητήρα. Να τους δοθεί η παγία προκαταβολή που προβλέπεται από το Νόμο. Η ενεργοποίηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Οι προσωπικότητες που αποτελούν την επιτροπή, δεν πρέπει να καλούνται μόνο για να ψηφίσουν, μπορούν να βοηθήσουν σε πολλά θέματα, εφόσον βέβαια τους ζητηθεί η γνώμη τους. Διεκδίκηση δημοσίων κτιρίων από την κεντρική κυβέρνηση, για στέγαση Δημοτικών και Δημοσίων υπηρεσιών κι επιχειρήσεων. Να διεκδικήσουμε το στρατόπεδο που βρίσκεται στο συνοικισμό της Νέας Τραπεζούντας, το κτίριο του ΠΙΚΠΑ, τη λέσχη αξιωματικών. Ανάληψη πρωτοβουλιών προκειμένου να σταματήσει η διαρροή Δημοσίων Υπηρεσιών από το Δήμο μας. Είμαστε ο μεγαλύτερος Δήμος στο Νομό και οφείλουν κάποιοι να το σεβαστούν. Δεν μπορεί οι δημότες μας για το παραμικρό να πηγαίνουν αλλού να εξυπηρετηθούν. Παράδειγμα η Διεύθυνση Γεωργίας που θέλουν να φύγει από εδώ γιατί στο κτίριο που στεγάζεται πληρώνει το κράτος ενοίκιο. Τελειώνοντας επισημαίνω ότι, στο προηγούμενο Δημ. Συμβούλιο, ο Δήμαρχος προσπάθησε να υποβαθμίσει τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα, λέγοντας ότι είναι «δευτερεύουσας σημασίας». Φαίνεται ότι ο νομοθέτης που προέβλεψε ξεχωριστή συνεδρίαση για συζήτηση του προϋπολογισμού, δεν γνωρίζει τίποτε.- Ο Δ.Σ κ. Καστερίδης Ευστάθιος είπε τα εξής: Διαβάζοντας την εισηγητική έκθεση επί του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 παρατηρώ ότι ο συντάξας αναφέρει: «Πιο συγκεκριμένα, ο ν.4172/2013 στο άρθρο 77 προβλέπει ότι: Η Εκτελεστική Επιτροπή υποβάλλει προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και της Επιτροπής Διαβούλευσης». Και ερωτώ: Τηρήθηκε αυτή η διαδικασία; Απαντώ: Όχι βέβαια, αφού η εκτελεστική επιτροπή του Δήμου δεν έλαβε υπόψη της την απόφαση της επιτροπής Διαβούλευσης δεδομένου ότι η Εκτελεστική επιτροπή συνεδρίασε αρκετές μέρες νωρίτερα και η επιτροπή Διαβούλευσης σήμερα και ώρα 3:30μμ προκειμένου να συζητήσει για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, το οποίο ψηφίσθηκε από το Δ.Σ στις δηλαδή πριν τη γνώμη της επιτροπής Διαβούλευσης και τον προϋπολογισμό του Δήμου. Απο την πρώτη ματιά και ανάγνωση του σχεδίου προϋπολογισμού έχω διαπιστώσει ότι α) το παρατηρητήριο έχει εκφράσει ότι το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου έγινε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και υποδείξεις του με δεδομένο ότι τηρήθηκαν τα όρια για Κ.Α.Ε. Ωστόσο πρέπει να επισημάνουμε ορισμένες περιπτώσεις: Υπάρχουν εισπρακτέα υπόλοιπα στον Κ.Α 32 (Π.Ο.Ε) Σε ποιά έτη αναφέρονται; Αυτό που βλέπω και καταλαβαίνω είναι ότι δεν θα τα εισπράξουμε. Tι μέτρα θα λάβετε για τον σκοπό αυτό (μισθώσεις, κ.λ.π); Έξοδα Στον Κ.Α 81 έχουμε ποσό Π.Ο.Ε (υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών), πότε δημιουργήθηκαν; Eάν κάποια από αυτά τα ποσά που μπορούσαν να μπουν στα ληξιπρόθεσμα, γιατί δεν μπήκαν και εν πάση περιπτώσει πως θα πληρωθουν (μηπως έχετε καμιά ενημέρωση ότι θα τρέξει και άλλο πρόγραμμα ληξιπρόθεσμων); Αυτά τα τονίζω γιατί έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο ότι δεν θα δημιουργήσουμε άλλα χρέη με τον όρο αυτό ενταχθήκαμε στα ληξιπρόθεσμα. Στον Κ.Α 85 έχουμε ποσό (14,5% του προϋπολογισμού) επισφάλειες (προβλέψεις μη είσπραξης) τι θα κάνετε γι αυτές; Μήπως πρέπει να γίνει ερώτημα για εξεύρεση λύσης από την ΚΕΔΕ προς το ΥΠ.ΕΣ; Πότε στέλνουμε ειδοποιητήρια και μετά τους βεβαιωτικούς καταλόγους γιατί έχει σχέση με την στοχοθεσία που γίνεται μια φορά το χρόνο εως τις 31-7.

11 Υπάρχει ένα ποσό αυτό προέρχεται από τον Κ.Α 85 ( ) επισφάλειες και απο τον Κ.Α 81 ( υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών). Το ποσό αυτό στην ουσία είναι ένα παθητικό του προϋπολογισμού το οποίο εάν δεν υπήρχε θα μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε έργα ύψους Σκεφτείτε ότι το τεχνικό πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των Οι Ανταποδοτικές υπηρεσίες ανταποκρίνονται ως προς τα έσοδα και έξοδα; Μειώσεις Δαπανών Μελέτες λειτουργικά κ.λ.π Πριν ολοκληρώσω πρέπει να επισημάνω και το εξής: στον προϋπολογισμό του 2014 είχατε Διαμορφ.: Βεβ(εισπρ.): Διαφορά: Πώς θα εισπραχθούν αυτά στους τελευταίους 4 μήνες αφού στο σχέδιο του προϋπολογισμού έγινε καταγραφή μέχρι ; Άρα θα είμαστε εκτός των σχεδίων και προβλέψεων μας. Συμπερασματικά και το 2015 θα γίνει το ίδιο αφού έχουμε και οφειλές της Π.Ο.Ε. που θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό. Τέλος, ο συνδυασμός μας ψηφίζει με επιφύλαξη, αφού δεν τηρήθηκε η διαδικασία του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 και συγκεκριμένα η εκτελεστική επιτροπή χωρίς να λάβει τη γνώμη της επιτροπής διαβούλευσης υπέβαλλε προσχέδιο προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή και ακολούθως στο Δ.Σ για συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού. Ωστόσο ψηφίζουμε τις ανελαστικές δαπάνες του προϋπολογισμού και όχι τα έργα του τεχνικού προγράμματος αφού δεν ψηφίσαμε και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου. Ο Δ. Σ κ. Σταυρίδης Ιωάννης, είπε τα εξής: Η ψήφιση του πρ/σμού αποτελεί το σημαντικότερο και σπουδαιότερο γεγονός για ένα Δήμο και όχι την απαξίωσή του, όπως την ανέφερε ο κ. Δήμαρχος λέγοντας ότι δεν είναι σημαντικό για ένα Δήμο το Τεχνικό του πρόγραμμα και ο πρ/σμός του, αλλά το Επιχειρησιακό του πρόγραμμα. Ο πρ/σμός του Δήμου Πέλλας για το 2015 είναι μη ρεαλιστικός, περιέχει μόνο ευχές και καταγράφει μη πραγματικά γεγονότα. Υπάρχουν πάρα πολλές μεγάλες αποκλίσεις σε κάθε κωδικό εσόδων από αυτά που προϋπολογίσαμε το2014 με αυτά που εισπράξαμε μέχρι σήμερα. Είναι πρ/σμός παρόμοιος με το 2014 και η μείωση των εξόδων περνά μέσα από την μεγάλη μείωση των επενδύσεων αφού μέσα στο 2014 εισπράξαμε από επενδύσεις μόνο Τελειώνοντας είπε ότι αφού καταψηφίσαμε το τεχνικό πρόγραμμα για το 2015 και το οποίο περιέχεται μέσα στον πρ/σμό του 2015 καταψηφίζουμε και τον πρ/σμό και το Ολοκληρωμένο πλαίσιο δόσης του Δ. Πέλλας για το Η Δ.Σ κα Παπαδοπούλου Ολυμπία είπε τα εξής: Πρόκειται για έναν προϋπολογισμό που είναι σε απόλυτη ευθυγράμμιση, με την σκληρή αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και της Ε.Ε. Είναι φανερό ότι θέλουν τους δήμους, φορείς της γενικής κυβερνητικής τους πολιτικής. Οι προϋπολογισμοί μας λένε, πρέπει να πατάνε στην έγκριση του παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, να πατάνε σε κοινές υπουργικές αποφάσεις. Έτσι οι προϋπολογισμοί δεν μπορεί παρά να είναι σφιχτοί και ελεγχόμενοι. Πιστεύουμε ότι πίσω από αριθμούς υπάρχουν πολιτικές, αυτό φαίνεται από τα παρακάτω. Τα γενικά έσοδα για το 2014 είχαν προβλεφθεί ευρώ, εισπράχθηκαν ευρώ και για το 2015 προϋπολογίζονται σε ευρώ. Προβλέπονται για το 2015 έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και υπηρεσίες καθαριότητας ευρώ, την στιγμή που το 2014 εισπράχθηκαν ευρώ.

12 Από επιχορηγήσεις για επενδύσεις προβλέπονται ευρώ, ενώ το 2014 εισπράχθηκαν ευρώ. Από χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς προβλεπόταν το ευρώ και πήραμε χιλ. Από χρηματοδοτήσεις έργων από την Ε.Ε. προβλεπόταν για το 2014 να πάρουμε χιλ. και δεν πήραμε ούτε 1 ευρώ. Από προγράμματα ΕΣΠΑ προβλεπόταν να πάρουμε για το ευρώ και πήραμε χιλ. Από αυτά τα παραδείγματα καταλαβαίνουμε ότι είναι ακόμη ένας πλασματικός, αντιαναπτυξιακός, φορομπηχτικός, και μη διεκδικητικός προϋπολογισμός. Με αυτόν τον τρόπο ξέρουν, ότι θα μπορέσουν να εφαρμόσουν την πολιτική της δημοσιονομικής πειθαρχίας, η οποία επιβάλλει δραματικό περιορισμό των δαπανών και αύξηση των ιδίων εσόδων των δήμων, και της φορομπηξίας των λαϊκών στρωμάτων. Σε αυτήν την διαδικασία συναινεί και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, διαψεύδοντας τις δικές της κορόνες, περί δήθεν αυτοδιοίκησης των δήμων. Δεν έχουμε τοπική αυτοδιοίκηση, έχουμε τοπική διοίκηση, γιατί οι δήμοι λειτουργούν σαν γρανάζι του κράτους. Ο Καλλικράτης που από την αργή ήμασταν αντίθετοι σαν ΛΑ.ΣΥ. αυτόν τον στόχο είχε. Το αστικό κράτος τον είχε στα συρτάρια του, εδώ και 15 τουλάχιστον χρόνια και τον εφάρμοσε το 2010 μέσα στην κρίση. Ο Καλλικράτης εξυπηρετεί το λιγότερο κράτος, που σημαίνει και κάλυψη λιγότερων αναγκών. Σημαίνει ανοιχτή την πόρτα στις ιδιωτικοποιήσεις σε ευαίσθητους τομείς όπως υγεία, παιδεία, πρόνοια. Όλα αυτά με νόμους και υπουργικές αποφάσεις, που έρχονται από τα πάνω, για να εξυπηρετήσουν το μεγάλο κεφάλαιο. Ο προϋπολογισμός λοιπόν κομμένος και ραμμένος στα μέτρα του αστικού κράτους, δημιουργεί προβλήματα στα μεσαία και Φτωχά λαϊκά στρώματα, που ενώ όλα αυτά τα χρόνια έχασαν μεγάλο μέρος από το εισόδημα τους και άλλοι έχασαν τα πάντα, πρέπει να πληρώνουν τα τέλη και τους φόρους, με την ίδια αναλογία. Για τους παραπάνω λόγους εμείς προτείνουμε, έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης και λειτουργίας του δήμου. Καλούμε τους πολίτες να μην συμβιβαστούν με εκπτώσεις, με την λογική του μικρότερου κακού. Να παλέψουν μαζί μας, για μια κοινωνία αντάξια του πλούτου που παράγουμε, όπου θα καλύπτει όλες τις ανάγκες μας. Γι αυτό προτείνουμε -Επιστροφή των παρακρατηθέντων πόρων των δήμων περίπου 10 δις ευρώ. Στην ΚΕΔΕ συμφώνησαν όλες οι παρατάξεις το ποσό αυτό να χαριστεί στο κράτος πλην του Κ Κ Ε. Πλήρη και επαρκή κρατική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Φορολόγηση 45% του μεγάλου κεφαλαίου π.χ. μονοπωλιακές και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας. -Αύξηση του ΦΠΑ στα είδη πολυτελείας. Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Μείωση των δημοτικών τελών στις ευπαθείς ομάδες και κατάργηση τους στους μακροχρόνια άνεργους. Αύξηση στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για τράπεζες, εμπορικά κέντρα και Δ.Μ. Αύξηση στο τέλος διαφήμισης.

13 Αύξηση στα τέλη εκμετάλλευσης λατομείων, αδρανών υλικών και βιομηχανικών ορυκτών. Αύξηση στο φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, στους εμπορικούς και βιομηχανικούς χώρους και στα μεγάλα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης. Δεν δεχόμαστε να γίνουμε το πολιτικό τους προσωπικό, ούτε να βάλουμε πλάτη, στα μέτρα που θέλουν να περάσουν, μέσω των προϋπολογισμών των δήμων. Γι αυτό καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό για το Ο Δ.Σ κ. Αρνάκης Τιμόθεος, είπε τα εξής: Η ψήφιση του πρ/σμού έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα για ένα δήμο και όχι το Επιχειρησιακό του πρόγραμμα όπως μας είχε αναφέρει ο κ. Δήμαρχος στο προηγούμενο Δ.Σ που συζητήσαμε για την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος και αυτό το λέω γιατί διαβάζοντας το Επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Πέλλας που το ψηφίσαμε το 2013 τα δύο σημαντικότερα πρώτα - πρώτα έργα που αναφέρονται είναι η κατασκευή Κολυμβητηρίου και η κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου, που εγώ στο προηγούμενο Δ.Σ που το ανέφερα κατηγορήθηκα. Εδώ μπορούμε να δούμε ποιος λέει αλήθεια και ποιος παραπλανεί του δημότες μας με αυτά που επικαλείται. Στο σχέδιο του πρ/σμού που μας δώσατε για να το μελετήσουμε, αναγράφεται μόνο μια μελέτη. Χωρίς μελέτες δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε κανένα πρόγραμμα καμία χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά προγράμματα. Μόνο μέσα από χρηματοδοτήσεις μπορούμε να κάνουμε έργα αφού από την κεντρική εξουσία παίρνουμε πολύ μειωμένα κάθε χρόνο κονδύλια τα οποία φτάνουν μόνο για την μισθοδοσία των υπαλλήλων και την κατασκευή πολύ μικρών έργων. Επειδή έχουμε καταψηφίσει και το τεχνικό πρόγραμμα του Δ.Πέλλας για το 2015 και επειδή στον πρ/σμό του 2015 εμπεριέχεται το Τ.Π., καταψηφίζουμε και τον πρ/σμό του Ο Δ.Σ κ. Παπανικολάου Νικόλαος είπε τα εξής: Ο πρ/σμός είναι ένα πολιτικό κείμενο που δείχνει την κατεύθυνση που θέλει να ακολουθήσει ένας Δήμος. Αυτά που σας λέγαμε από την αρχή του 2011, αποδείχθηκε ότι οι πρ/σμοί ήταν μη ρεαλιστικοί, ανεφάρμοστοι χωρίς σχέδιο και όραμα και το μόνο που κάνετε είναι να πληρώνονται οι υπάλληλοι και να μαζεύονται τα σκουπίδια. Σήμερα το 90% των έργων που γίνονται σε κάθε Δήμο είναι μέσα από Ευρωπαϊκά προγράμματα και εμείς δεν έχουμε στον πρ/σμό μας έτοιμες μελέτες για να εντάξουμε την κατασκευή νέων έργων για να καλυτερεύσουμε την καθημερινότητα των δημοτών μας. Η διαδικασία της τήρησης του πρ/σμού δεν τηρήθηκε και οι διάφορες επιτροπές, όπως η επιτροπή διαβούλευση που σήμερα το μεσημέρι συνεδρίασε για τον πρ/σμό είναι διακοσμητικές χωρίς λόγο και ουσία. Για τέταρτη χρονιά αναφέρετε την ισόρροπη ανάπτυξη του Δήμου Πέλλας, που την βλέπετε όταν μέσα στο πρ/σμό σε 28 περίπου χωριά μας, δεν είναι ενταγμένο ούτε ένα έργο. Δευ υπάρχει στο πρ/σμό, η στόχευση για το που θέλετε να οδηγήσετε τον Δήμο Πέλλας, ποιες είναι οι προτεραιότητές σας, τι θα κάνετε, πως θα εντάξετε περισσότερες περιοχές του Δήμου μας σε ευρωπαϊκά προγράμματα και το μόνο που κάνετε είναι λίγο από όλα, αυτό όμως δεν είναι διοίκηση ενός μεγάλου Δήμου. Είναι ο καταλληλότερος χρόνος για νέες μελέτες για να εντάξουμε περισσότερα έργα σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Ο κ. Δήμαρχος παίρνοντας τον λόγο είπε τα εξής: Θα ξεκινήσω με την παραφιλολογία σε σχέση με τη σειρά που ακολουθήθηκε για την συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Σε κείμενο ενός ανθρώπου που η εμπειρία του στην Τ.Α είναι τεράστια, είναι συγγραφέας, δίνει τα φώτα του σε όλους του Δήμους, ο πρώην Γενικός Διευθυντής του Δήμου τον χαρακτήριζε μέντορα, είναι ο κ. Θεοδώρου, ο οποίος λέει σε ένα σημείο ότι η Δημοτική Επιτροπή

14 Διαβούλευσης συγκροτείται με αυξημένη πλειοψηφία του Δ.Σ μέσα σε δύο μήνες από την εγκατάσταση των Δημοτικών αρχών. Η προθεσμία είναι ενδεικτική, συνεπώς η Επιτροπή Διαβούλευσης μπορεί νομίμως να συγκροτηθεί και μετά την ημερομηνία αυτή, άρα και μετά την ψήφιση του πρ/σμού, άλλωστε λόγω της αυξημένης πλειοψηφίας που χρειάζεται μπορεί να μη καταστεί δυνατό να συγκροτηθεί. Σε κάποιο άλλο σημείο λέει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ, 2 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, ότι η Επιτροπή Διαβούλευσης γνωμοδοτεί σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και το πρόγραμμα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό του πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερα τοπικού ενδιαφέροντος, εξετάζει τοπικά προβλήματα και αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου, δεν αναφέρει πουθενά ότι η Επιτροπή Διαβούλευσης γνωμοδοτεί και για τον πρ/σμό. Σε κάποιο άλλο σημείο λέει ότι η Ε.Δ. συνεδριάζει υποχρεωτικά μια φορά τον χρόνο, πριν από την σύνταξη του σχεδίου πρ/σμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης. Όλα αυτά δείχνουν την προχειρότητα που συντάχθηκε ο Καλλικράτης. Το έγγραψε κάπου ο συνδυασμός ΑΝΑΣΑ, το αντέγραψε ο κ. Καραμπατζάκης, ο κ. Αρνάκης με απέδωσε μερικώς σωστά, εγώ δεν είπα ότι είναι δευτερευούσης σημασίας ο πρ/σμός του Δήμου, είπα ότι το επιχειρησιακό του πρόγραμμα είναι το εργαλείο ανάπτυξης και ασφαλώς είναι γιατί αν τα προβλέψιμα έσοδα του φετινού πρ/σμού μας είναι 35 εκατομ. περίπου, έχουμε την δυνατότητα εφόσον διεκδικήσουμε χρηματοδοτήσεις, έργα, εντάξεις ενδεχομένως να φθάσουμε σε ένα υπερδιπλάσιο πρ/σμό, για αυτό και κάποιοι απορούν πως ξεκινήσαμε από τα 30 εκατ. και φθάσαμε στα 40 εκατ., γιατί όποια ένταξη έρχεται εν μέσω της χρονιάς προστίθεται στον πρ/σμό. Λυπάμαι πολύ που δεν γνωρίζω το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» κ. Καραμπατζάκη, γιατί ούτε συγγραφέας είμαι, ούτε καλλιτέχνης, γιατί το πρόγραμμα αυτό αναφέρεται στον πολιτισμό, θα χρηματοδοτήσει 250 χιλιάδες καλλιτέχνες, 2 χιλιάδες κινηματογραφικές αίθουσες, 800 ταινίες και 4,5 χιλιάδες μεταφράσεις βιβλίων, ο δήμος τι δουλειά έχει μέσα σε αυτά;. Υπάρχουν αρκετά ευρωπαϊκά προγράμματα,κάποια ίσως δεν τα ξέρουμε, προσπαθούμε να ενταχθούμε σε όσο το δυνατό περισσότερα προγράμματα, αλλά να μην το κάνουμε και σημαία και να το αναφέρουμε μέσα στο Δ.Σ. Είναι υπερβολή αυτό που μας συστήνουν οι υπερκείμενες ελεγκτικές αρχές να κάνουμε κατασχέσεις, δεδομένου ότι οι οικονομικές συνθήκες που επικρατούν είναι πολύ δύσκολες, ωστόσο αυτό που έχουμε κάνει, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει και αποτυπώνεται με σα στον πρ/σμό είναι ότι μέχρι 31/8/2014 εισπράξαμε από οφειλές παρελθόντων ετών περίπου , ένα αρκετά μεγάλο ποσό,αν αναλογιστούμε την δεινή οικονομική κατάσταση που βρίσκονται οι δημότες μας. Τα 5,1 εκατ. που είναι τα ανείσπρακτα παρελθόντων ετών, είναι η διαφορά που πάει σαν έξοδο και δυσκολεύει πάραπολύ την σύνταξη του πρ/σμού. Στόχος μας είναι η αύξηση των εσόδων μας ( με προγράμματα λογισμικού για να ελέγχονται καλύτερα οι εκμισθώσεις των αγροτεμαχίων, αγροτεμάχια περίπου εκμισθώνει ο Δήμος και η καλύτερη διαχείριση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.λ.π.) και μείωση των εξόδων μας ( προμήθειες, κόστος συντήρησης κ.λ.π.) Η άρδευση είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για τον Δήμο Πέλλας, και κατ επέκταση για τους αγρότες μας. Διαχειριστήκαμε επιτυχώς από την πρώτη χρονιά, αν και υπήρχαν μεγάλοι βανδαλισμοί των αντλιοστασίων, ελέγξαμε το κόστος λειτουργίας παρότι το τέλος άρδευσης παραμένει από το 2011 το ίδιο αν και στα τιμολόγια της ΔΕΗ αυτό το διάστημα είχαμε τρεις φορές αύξηση και αδειοδοτήθηκαν όλες οι δημοτικές αρδευτικές γεωτρήσεις. Πολύ σωστά είπατε ότι στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου βρίσκονται η κατασκευή Κολυμβητηρίου και η κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου, δεν βγήκε όμως κανένα ευρωπαϊκό

15 πρόγραμμα για να τα εντάξουμε, ένα μόνο κολυμβητήριο σε όλη την Ελλάδα κατασκευάζεται τα τελευταία χρόνια. Ένα μέσο σπίτι πληρώνει περίπου 300 το χρόνο για δημοτικό τέλη και ύδρευση, νομίζω δεν είναι πολύ μεγάλο βάρος, αν κα βρισκόμαστε σε δεινή οικονομική κατάσταση όλοι μας και μάλιστα με αρκετές μειώσεις σε ευπαθείς ομάδες συνδημοτών μας. Είμαστε ειλικρινείς, γνωρίζουμε όλη την πραγματική αλήθεια και ανταποκρινόμαστε στην βελτίωση της καθημερινότητας των συνδημοτών μας, στην αποκομιδή των σκουπιδιών από το προσωπικό της υπηρεσίας καθαρότητας ( αν και αρκετοί δήμοι δίνουν την καθαριότητα σε ιδιώτες), λειτουργούν χωρίς προβλήματα τα σχολεία, οι παιδικοί σταθμοί και τα ΚΑΠΗ του Δήμου Πέλλας. Το μεγάλο στοίχημά μας είναι να οργανώσουμε το Δήμο Πέλλας μέσα από το επόμενο Επιχειρησιακό πρόγραμμα που θα καταθέσουμε.. Θα πρέπει να συνεχίσουμε με αυτό τον τρόπο που διοικούμε για να μην πισωγυρίσουμε. Ο αντιδήμαρχος κ. Δεληγιαννίδης Κων/νος είπε ότι μας αναφέρετε συνεχώς ότι φύλλο δεν κουνιέται, δεν γίνεται κανένα έργο. Κύριοι της αντιπολίτευσης πάμε σύμφωνα με την πραγματικότητα, χρήματα με φειδώ, δεν κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου, εσείς το βλέπετε και εμείς δεν το βλέπουμε, τι λέτε, τόσο έξυπνοι είστε εσείς και εμείς κοιμόμαστε; Δεν πρέπει να λαϊκίζουμε στην αίθουσα του Δ.Σ, δεν γνωρίζετε για τα αποχετευτικά δίκτυα στην Πέλλα και στην Νέα Πέλλα, για τα αρδευτικά στο Παλαίφυτο, Σταυροδρόμι και τον Ν. Μυλότοπο και τόσα άλλα που κατασκευάζονται. Λέτε συνεχώς για μελέτες, δεν έχετε έτοιμες μελέτες, εάν δεν υπάρχει κάτι προς ένταξη τι μελέτη να κάνουμε. Ο κ. Δήμαρχος παίρνοντας πάλι τον λόγο είπε ότι δεν έχουμε υποτιμήσει τον ρόλο της επιτροπής διαβούλευσης, πρέπει να είμαστε ολιγόλογοι δεν μπορεί από την μια να ζητάτε αύξηση εσόδων και από την άλλη να προτείνετε την μείωση των δημοτικών τελών κατά 20%. Μελέτη μόνο να υπάρχει στον πρ/σμό χωρίς να είναι ενταγμένη σε κάποιο πρόγραμμα δεν θα βρείτε στον πρ/σμό και μάλιστα ενισχύουμε την Τ.Υ του Δήμου με εξειδικευμένο προσωπικό για την καλύτερη λειτουργίας της. Τελειώνοντας οκ. Δήμαρχος πρότεινε να ψηφισθεί ο πρ/σμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Πέλλας για το Στο τέλος ο κ. πρόεδρος καλεί το Δ.Σ να αποφασίσει σχετικά. Γενομένης της ψηφοφορίας υπέρ της ψήφισης του πρ/σμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πέλλας για το 2015, ψήφισαν οι Δ.Σ κ.κ. 1) Ανδρεάδης Γεώργιος 2) Βαλνάρης Νικόλαος 3) Γυριχίδης Ιωάννης 4) Δεληγιαννίδης Κων/νος 5) Επιστροπάκης Αθανάσιος, 6) Ζαφειρίου Ιωάννα, 7) Καραφυλλιάς Ανδρέας, 8) Κερασόπουλος Παναγιώτης 9) Κουτσικώστα Ζωή 10) Λούσπα Ερασμία, 11) Μπαλτζίδης Κων/νος, 12) Μυστακίδου Πολύμνια, 13) Ξηρός Βασίλειος, 14) Παναγιωτίδης Μιχαήλ, 15) Παντελίδης Κυριάκος 16) Παπαδόπουλος Κων/νος 17) Πασσαλής Χρήστος 18) Σαμόπουλος Νικόλαος 19) Σεραϊδης Πέτρος 20) Σκορδής Νικόλαος 21) Σοφίας Χρήστος 22) Σπυρίδης Παντελής και 23) Στεργιούλας Δημήτριος Κατά ψήφισαν οι Δ.Σ κ.κ. 1) Αμπεριάδης Νικόλαος, 2) Αρνάκης Τιμόθεος 3) Ελευθεριάδης Ηλίας 4) Ελευθερίου Γεώργιος, 5) Καζαντζίδης Σωκράτης 6) Καραμπατζάκης Αντώνιος 7) Καστερίδης Ευστάθιος 8) Μουχτάρης Σαράντης 9) Παπαδοπούλου Ολυμπία 10) Παπανικολάου Νικόλαος και 11) Σταυρίδης Ιωάννης για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. Οι πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πέλλας ψήφισαν τον πρ/σμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Πέλλας για το 2015 στο μέρος εκείνο που τους αφορά εκτός των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων Αγίου Γεωργίου,Αγίου Λουκά, Αγροσυκιάς, Αθύρων, Αμπελιών, Αχλαδοχωρίου, Γαλατάδων, Δυτικού, Μελισσίου, Νέου Μυλοτόπου και Ραχώνας, οι οποίοι το καταψήφισαν.

16 Κωδικός Αριθμός Το Δ.Σ αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 267 Ν. 3852/2010, τις όμοιες του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006 καθώς και την Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ.47490/ των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, των άρθρων 1 και 6 του Β.Δ/τος της 17/5-15/6-1959, την αρ. 368/2014 απόφαση του Δ.Σ με την οποία καταρτίσθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Πέλλας έτους 2015, τις αποφάσεις με τις οποίες επιβλήθηκαν φόροι, τέλη, δικαιώματα και εισφορές, τα βεβαιωθέντα έσοδα και τα ενταλθέντα έξοδα έτους 2014,τις απλήρωτες οφειλές παρελθόντων ετών, το σχέδιο πρ/σμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, καθώς και την αριθμ. 211/2014 απόφαση Οικονομική Επιτροπή καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Αποφασίζει κατά πλειοψηφία Με ψήφους είκοσι τριών (23) υπέρ των Δ.Σ κ.κ.1) Ανδρεάδη Γεώργιου 2) Βαλνάρη Νικόλαου 3) Γυριχίδη Ιωάννη 4) Δεληγιαννίδη Κων/νου 5) Επιστροπάκη Αθανάσιου, 6) Ζαφειρίου Ιωάννας, 7) Καραφυλλιά Ανδρέα, 8) Κερασόπουλου Παναγιώτη 9) Κουτσικώστα Ζωής, 10) Λούσπα Ερασμίας, 11) Μπαλτζίδη Κων/νου, 12) Μυστακίδου Πολύμνιας, 13) Ξηρού Βασίλειου, 14) Παναγιωτίδη Μιχαήλ, 15) Παντελίδη Κυριάκου 16) Παπαδόπουλου Κων/νου 17) Πασσαλή Χρήστου 18) Σαμόπουλου Νικόλαου 19) Σεραϊδη Πέτρου 20) Σκορδή Νικόλαου 21) Σοφία Χρήστου 22) Σπυρίδη Παντελή και 23) Στεργιούλα Δημήτριου, 1) Ψηφίζει τον πρ/σμό οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Πέλλας του οποίου τα έσοδα και τα έξοδα διαμορφώνονται συνολικά στο ακόλουθο ύψος: ΕΣΟΔΑ: : ,72 ΕΥΡΩ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: ,88 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ : ,60 ΕΥΡΩ ΕΞΟΔΑ : ,60 ΕΥΡΩ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : ,00 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ : ,60 ΕΥΡΩ 2) Ψηφίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Πέλλας για το οικονομικό έτος 2015 το οποίο επισυνάπτουμε μαζί με τον αναλυτικό πρ/σμό και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ 2015 Περιγραφή 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Διαμορφωμένο ς Προηγ. Χρήσης Βεβαιωθέντα Προηγ. Χρήσης Προτεινόμενος Εγκεκριμένος , , , , ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ , , , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ , , , ,00 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , , , , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 192 ΚΔΚ) Εκμίσθωση κυλικείου πλατανότοπου ως η αριθμ. 161/ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής , , , , ,00 0, , ,00

17 Εκμίσθωση κυλικείου στο ισόγειο του Δημοτικού καταστήματος -απόφαση 20/2011Οικονομικής επιτροπής -λήξη 30/4/ Εκμίσθωση αναψυκτηρίου στις πηγές Αραβησσού ΑΠΟΦΑΣΗ 54/2003 ΚΑΙ 142/2007 ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκμίσθωση Δημοτικού Αναψυκτηρίου στο πάρκο Δ.Δ. Μελισσίου -ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκμίσθωση Τουριστικού Περιπτέρου "Φιλίππειο"-ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) Εκμίσθωση έκτασης της Δ.Ε. Κύρρου (JUMPO AE)-ΑΠΟΦΑΣΗ 125/2008 ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.Ε ΚΥΡΡΟΥ Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ (άρθρο 20 Ν 669/77, άρθρο 7 Ν 1428/84) Πάγια Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν 669/77, άρθρο 7 Ν 1428/84) Αναλογικά Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν 669/77, άρθρο 7 Ν 1428/84) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93) ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 1, , , , , , , Λοιπά έσοδα από ακίνητα , , , , Έσοδα από τέλος αυθαίρετης καλλιέργειας Δημοτικών εκτάσεων Έσοδα από τέλη και δικαιώματα εμποροπανηγύρεων και γεωργικών και βιοτεχνικών εκθέσεων , , , , , , , , Λοιπά έσοδα από ακίνητα 7.000, , , , 'Εσοδα από τέλη δικαιώματος χρήσης Χριστουγεννιάτικης αγοράς Έσοδα από την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των περιπτέρων 6.000,00 0, , ,00 0, , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , , ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , , , , Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΗ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 900,00 0,00 900,00 900, Μισθώματα κινητών πραγμάτων 900,00 0,00 900,00 900,00

18 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητος και ηλεκτροφωτισμού ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου , , , , Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) , , , , , , , , Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου ,00 0, , , Δικαίωμα ενταφιασμού , , , , Τέλος ανακομιδής 1.000,00 200, , , Λοιπά έσοδα από νεκροταφείων και ιερων ναών ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έσοδα από τη συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων υλικών στην Ελληνική Εταιρεία Aξιοποίησης- Aνακύκλωσης Α.Ε. και από την εταιρεία ανακύκλωσης συσκυεών Α.Ε ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Τέλος ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ (άρθρο 24 Ν 2130/93) ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97) ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) , , , , Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90) ,00 818, , , Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους(άρθρο 4 Ν. 1900/90) Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) ,00 0, , , , , , , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , , ΦΟΡΟΙ , , , ,00

19 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80) Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80) , , , , ,00 0, , , ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , , Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997) Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 Ν 1337/83) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔΕ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 0,00 0, , , , , , , , , , , Επιχορήγηση δόσης από τις οχτώ για κάλυψη , , , ,56 λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών. Σχετ. η αριθμ / απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Αρθρο 27 Ν. 3756/ , ,92 0,00 0, Επιχορήγηση για την κάλυψη του κόστους για την προμήθεια ειδών σίτισης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου ,00 0, , , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , , Παράβολα έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΓ) Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (άρθρο 16 Ν. 2946/2001) Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 26 παρ. 4 Ν. 3613/07) που εισπράττονται απ' ευθείας από τους ΟΤΑ Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001), που αποδίδονται στους ΟΤΑ μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00

20 Εσοδα από δικαίωμα εγγραφής αλλοδαπών στο Δημοτολόγιο (παρ. 2 άρθρο 1 Ν 3838/2010 και τροποποιήθηκε με την παρ. 6α του άρθρου 18 του ν. 3870/ ,00 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑΞΕΙΣ Έσοδα από παράβολα έκδοσης αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων ( άρθρο 80 παρ. 11 Ν. 3463/06) Τέλη διέλευσης, χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης , , , , , , , , ,00 140, , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , , , , Εκποίηση Δημοτικών εκτάσεων για την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (άρθρα 4 και 6 ΝΔ 221/1974) Προσκύρωση Δημοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 5.000,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 0, , , Έσοδα από ΟΑΕΔ για τη λειτουργία γραφείου ανταποκριτή ΟΑΕΔ Έσοδα από εμπορικό επιμελητήριο για τη λειτουργία της ετήσιας αγροτικής έκθεσης στην Δ.Ε. Κρύας Βρύσης Έσοδα από ΥΠ.ΕΣ για μισθοδοσία μόνιμου προσωπικού ΚΕΠ που διορίστηκε βάσει της προκήρυξης 7Κ/06 ΦΕΚ 475 τεύχος ΑΣΕΠ Έσοδα από ΥΠ.ΕΣ για το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι επενδυτικών δαπανών των δήμων (ΚΑΠ) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 ν. 2880/2001) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ (άρθρα 6-12 ν. 3274/ , , , , , , , , , , , , ,23 0, , ,95

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2013 Βούλα, Μάρτιος 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 12 2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟIKONOMIKA ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΜΕΓΓΕΝΗ ΤΗΣ Ε.Ε. Η ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΣΠΑ

ΟIKONOMIKA ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΜΕΓΓΕΝΗ ΤΗΣ Ε.Ε. Η ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΣΠΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟIKONOMIKA ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΜΕΓΓΕΝΗ ΤΗΣ Ε.Ε. Η ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΣΠΑ Τα έσοδα των δήμων προέρχονται από : Α. την επιχορήγησή τους από το κεντρικό κράτος. Το ποσό καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Ιανουάριος 2011 Δεκέμβριος 2012 Λάρισα, Ιανουάριος 2013 1 Αγαπητοί Θεσσαλοί, Πριν από δύο χρόνια οι πολίτες της Θεσσαλίας μάς εμπιστεύθηκαν για

Διαβάστε περισσότερα

Η εισαγωγή του θεσμού της αιρετής Περιφέρειας, σε συνδυασμό με τη δημιουργία λιγότερων και μεγαλύτερων Δήμων, άλλαξαν το διοικητικό χάρτη της χώρας.

Η εισαγωγή του θεσμού της αιρετής Περιφέρειας, σε συνδυασμό με τη δημιουργία λιγότερων και μεγαλύτερων Δήμων, άλλαξαν το διοικητικό χάρτη της χώρας. Αγαπητοί Θεσσαλοί, Πριν από δύο χρόνια οι πολίτες της Θεσσαλίας μάς εμπιστεύθηκαν για να διαχειριστούμε τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή μας, μέσα από τη διοικητική μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη»,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία της σπουδάστριας. Παναγιώτα Φατούρου, Με θέμα: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ»

Πτυχιακή Εργασία της σπουδάστριας. Παναγιώτα Φατούρου, Με θέμα: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Γ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Πτυχιακή Εργασία της σπουδάστριας Παναγιώτα Φατούρου, Με θέμα: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Βλάχος

Διαβάστε περισσότερα

2. Προσχέδιο Προϋπολογισμού Δήμου Θέρμης για το έτος 2011

2. Προσχέδιο Προϋπολογισμού Δήμου Θέρμης για το έτος 2011 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί πιστή απομαγνητοφώνηση των όσων ειπώθηκαν προφορικά κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης την Τετάρτη 30/3/2011 με αντικείμενο τα παρακάτω θέματα : 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. Ο Μηχανικός. σήμερα ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 - ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 62

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. Ο Μηχανικός. σήμερα ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 - ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 62 Κόρινθος 1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ο Μηχανικός ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 - ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 62 Η Ελλάδα βρίσκεται στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι των τελευταίων 60 χρόνων. Το ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο Ελληνικό αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010, 2011,2012.

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010, 2011,2012. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010, 2011,2012. GRADUATED ASSIGNMENT THE REVENUES AND EXPENDITURESOF THE MUNICIPALITY

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρώτος Δημόσιος Απολογισμός της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Ο.Κ.Α.Π.Α. Απολογισμός. Στέλιος Κυριακίδης: Ένας Αλησμόνητος Έλληνας ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.

Ο Πρώτος Δημόσιος Απολογισμός της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Ο.Κ.Α.Π.Α. Απολογισμός. Στέλιος Κυριακίδης: Ένας Αλησμόνητος Έλληνας ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. Τεύχος 6 Ο Πρώτος Δημόσιος Απολογισμός της σημερινής Δημοτικής Αρχής Ο.Κ.Α.Π.Α. Απολογισμός ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. Ομάδες & Εργαστήρια Συμβουλευτικής Στέλιος Κυριακίδης: Ένας Αλησμόνητος Έλληνας Τεύχος #6 editorial

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 Β ΕΚΔΟΣΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο μακροχρόνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Ιανουάριος 2013 Δεκέμβριος 2013 Λάρισα, Ιανουάριος 2014 1 Αγαπητοί Θεσσαλοί, Μετά από τρία χρόνια στο θεσμό της αιρετής Περιφέρειας πραγματοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη πρώτη στα σχολεία με ελλείψεις στα βιβλία

Επίσημη πρώτη στα σχολεία με ελλείψεις στα βιβλία Αχαρνές και Φυλή Επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ 12 χρόνια από τον φονικό σεισμό n σελ. 8 n σελ. 12-14, 19-22 ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΥΠΟΣ Σε ιδιώτες η διαχείριση των απορριμμάτων n σελ. 13 ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ www.doxthi.gr Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΣΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1. Εισαγωγή Ως σύστημα διακυβέρνησης ορίζουμε το σύνολο των κανόνων που διέπουν τη συγκρότηση, την οργάνωση και τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 17η του μήνα Ιουλίου του έτους 2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες Επιχειρηµατικά Νέα Προγράµµατα-Επιδοτήσεις

ραστηριότητες Επιχειρηµατικά Νέα Προγράµµατα-Επιδοτήσεις NEWS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ MΑΪΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 31 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ/ΟΘΩΝΟΣ 3, Τ. Κ. 35100 ΛΑΜΙΑ / email: info@fthiotidoscc.gr / 22310

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 16

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 16 NEWS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 16 Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Φ Θ Ι Ω Τ Ι Δ Α Σ / Ο Θ Ω Ν Ο Σ 3, Τ. Κ. 3 5 1 0 0 Λ Α

Διαβάστε περισσότερα