ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.Σ. ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.Σ. ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΡΡΤΗΜ (ΟΦΣΕΙΣ Σ. ΚΙ ΙΝΚΕΣ ΡΣΕΩΝ ΕΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΩΩΝ)

2 ΙΝΚΣ ΡΣΕΩΝ ΕΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΡΙΟΧΗΣ ( ΕΥΜΒ)

3 ΕΝΤΥΟ Ε_α: ΕΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΣΜΟΣ / Ενέργει Ιεράρχ ρµόδια Υπηρεσ Εµπλεκόµενες Μέτρο ράση Κατηγορία Χωροθ Συνεχιζό α/ ηση/ Υπηρεσία ία Υπηρεσίες ράσης έτηση Κωδ. εριγραφή Κωδ. Τίτλος Συνοπτική εριγραφή µενη Επένδυ ροτερ µε κωδ. υλοποί η η 3η ΞΟΝΣ : ΥΟ ΟΜΕΣ.. Ορθολογική διαχείριση των Υδατικών όρων, για την ικανοποίηση των Υδρευτικών ναγκών του.. Υδροµαστεύσεις Συντηρήσεις ηγών φορά στη συντήρηση υφιστάµενων υδροµαστεύσεων πηγών, αλλά και στην εκτέλεση των απαιτούµενων έργων για την υδροµάστευση νέων πηγών για την εξοικονόµηση απαραίτητων πόρων νερού, προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του ήµου. Έργα /Συνε χιζόµενη Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ... Ορθολογική διαχείριση των Υδατικών όρων, για την ικανοποίηση των Υδρευτικών ναγκών του.. Ενίσχυση Εξωτερικού Υδραγωγείου Μεταφορές ηγαίων Νερών Ορεινού Όγκου ηλίου Το έργο περιλαµβάνει: την κατασκευή αγωγού DN 600 mm, PN atm, συνολικού µήκους 7,3 km, από χαλυβδοσωλήνα, µε εξωτερική µόνωση από λιθανθρακόπισσα και πολυαιθυλένιο και εσωτερική µόνωση από σκυρόδεµα. τις χωµατουργικές εργασίες, τα σώµατα αγκύρωσης κλπ συνοδευτικά έργα. Η παροχή σχεδιασµού του αγωγού έχει ληφθεί ίση µε.00 m3/h, έχοντας λάβει υπόψη τις µέγιστες παροχές των πηγών Ξηρακίων, Καλιακούδας και Μακρινίτσας, των οποίων τα νερά θα µεταφέρει. Η επιλογή του χάλυβα ως υλικού των αγωγών του έργου (χαλυβδοσωλήνες) έγινε µε κριτήριο τις υψηλές πιέσεις που αναπτύσσονται λόγω µεγάλης υψοµετρικής διαφοράς µεταξύ της αρχής και του τέλους του αγωγού. Έργα Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ... Ορθολογική διαχείριση των Υδατικών όρων, για την ικανοποίηση των Υδρευτικών ναγκών του..3 Μελέτη ιαχείρισης και Ενεργειακής ξιοποίησης νερών Ύδρευσης ήµου φορά στη συνολική εξέταση των υδάτινων πόρων του νέου ήµου, µε σκοπό την ορθολογική διαχείριση και την πιθανή ενεργειακή αξιοποίηση στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης. Μελέτες- Έρευνες Ενέργεια Οικ/Τ.Υ./ /ΝΣΗ ΡΟΓ.

4 .. Ορθολογική διαχείριση των Υδατικών όρων, για την ικανοποίηση των Υδρευτικών ναγκών του..4 Σχέδιο Ολοκληρωµένης ιαχείρισης Υδατικού υναµικού Λεκανών πορροής Μείζονος φορά την καταγραφή του Υδάτινου ισοζυγίου ιαχωρισµού Λεκανών πορροής και τον υπολογισµό παροχών σχεδιασµού πληµµυρικών παροχών για την ιδιαίτερη και ξεχωριστή υδρογεωλογικά και µορφολογικά περιοχή του ηλίου, η οποία θα αποτελέσει την βάση για την επίλυση σηµαντικών τοπικών ζητηµάτων, όπως η υδροδότηση του,η άρδευση, ο ορθολογικός σχεδιασµός των αντιπληµµυρικών έργων αλλά και των δικτύων οµβρίων στους οικισµούς του ηλίου, η αντιµετώπιση των συνεπειών αλλά και η περαιτέρω αξιοποίηση των ρεµάτιων και χειµάρριων φερτών υλών κτλ Μελέτες- Έρευνες Ενέργεια Οικ/Τ.Υ./ /ΝΣΗ ΡΟΓ... Υποδοµές Ύδρευσης.. ντικατάσταση και Επέκταση ικτύων Ύδρευσης φορά στην αντικατάσταση και επέκταση δικτύου διανοµής. Μέχρι να ολοκληρωθεί : α) η αποτύπωση των δικτύων, στους πρώην ήµους γριάς, γχιάλου, ρτέµιδος, ορταριάς και Κοινότητας Μακρινίτσας και β) οι σχετικές µελέτες διαχείρισης και λειτουργίας αυτών, το έργο, ως επί το πλείστον, θα πραγµατοποιείται στους πρώην ήµους Ν. Ιωνίας και ισωνίας. Εργασίες επέκτασης για την κάλυψη νεόδµητων ακινήτων θα εκτελούνται σε όλο το ήµο. Μετά τις απαραίτητες µελέτες, πιθανά από το 04, θα εκτελούνται προγραµµατισµένες αντικαταστάσεις στις προαναφερόµενες ηµοτικές Ενότητες. Έργα /Συνε χιζόµενη Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ.. Υποδοµές Ύδρευσης..3 νόρυξη νέων Γεωτρήσεων και συντήρηση υφιστάµενων φορά α) στην ανόρυξη νέων Γεωτρήσεων µε σκοπό τον εµπλουτισµό του Υδραγωγείου και β) στις απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης υφιστάµενων φρεατίων άντλησης. Έργα /Συνε χιζόµενη Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ.. Υποδοµές Ύδρευσης..4 Κατασκευή φρεατίων Σταθµών Ελέγχου Κατασκευάζονται 45 φρεάτια που αναπτύσσονται κατά τη διαδροµή του αγωγού, πλήρως υπογείων, διαστάσεων,00 πλάτους Χ,00 βάθους Χ 5,00 µήκους από οπλισµένο σκυρόδεµα ενώ φέρουν κάλυµµα επισκέψεως από ανοξείδωτο χάλυβα, για την τοποθέτηση των 45 σταθµών ελέγχου τύπων, Β και Γ. Έργα Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ.

5 . Υποδοµές Ύδρευσης..5 Επεξεργασία νερού Υδραγωγείου Μείζονος Εγκατάσταση συστήµατος επεξεργασίας µε τη χρήση υποχλωριώδους νατρίου, για την εξασφάλιση της παροχής υγιεινού νερού από τα αντίστοιχα υδραγωγεία στις περιοχές ορταριά - Κατοχώρι, Ιωλκός, Μακρινίτσα, Χάνια, ράκεια, γριάς, γ. Λαυρέντιος, Βροχιά - Σερβανάτες, γ. Βλάσιος, αλαιόκαστρο, Άνω Λεχώνια, Κάτω Λεχώνια, λατανίδια - γ. Μηνάς, και Μαλάκι. Έργα Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ.. Υποδοµές Ύδρευσης..6 Υδροδότηση Οικισµού Σερβανάτων ηµοτικής Ενότητας ρτέµιδος Κατασκευή των έργων για τη η µεταφορά νερού από το δίκτυο ύδρευσης του γ. Λαυρεντίου προς την δεξαµενή των Σερβανάτων µε παράλληλη ενίσχυση της υδροδότησης του γ. Λαυρεντίου από πηγές που βρίσκονται στην ορεινή λεκάνη ανάντη του οικισµού. Έργα Ε. ρτέµιδ ας Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ.. Υποδοµές Ύδρευσης..7 Ύδρευση Μακρινίτσας Η πράξη αποτελείται από δύο υποέργα που περιγράφονται παρακάτω:. Υ ΡΕΥΣΗ ΜΚΡΙΝΙΤΣΣ ΦΣΗ Το συγκεκριµένο έργο στοχεύει στην κατασκευή δύο δεξαµενών =0 Μ3 στο Η=+ 645 και Η= και τροφοδοτικών αγωγών, συνολικού µήκους.80 m από ΡΕ, 3ης γενιάς. Η µία κατασκευαζόµενη δεξαµενή θα εξυπηρετήσει, µε την ολοκλήρωση του όλου έργου, τις ζώνες. και. και η δεύτερη τις ζώνες 3. και 3.. Β. Υ ΡΕΥΣΗ ΜΚΡΙΝΙΤΣΣ ΦΣΗ Β Το έργο αφορά στην κατασκευή 6.000µµ αγωγών από ΡΕ, 3ης γενιάς (MRS 0, PE 00), διαµέτρου DN 90 και DN 3, πίεσης PN 6, µήκους 4.500µµ και.500µµ αντίστοιχα. φορά επίσης στην κατασκευή 50 ιδιωτικών παροχών και στην τοποθέτηση αντίστοιχου αριθµού φρεατίων υποδοχής υδροµετρητών, ενώ για την λειτουργία του δικτύου προβλέπεται η τοποθέτηση 5 δικλείδων. Έργα Τ.Ε.Μα κρινίτσ ας Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ.... Υποδοµές Ύδρευσης Υποδοµές Ύδρευσης Υδροδότηση εριφερειακών Οικισµών Ηλεκτροδότηση δεξαµενών και αντλιοστασίων φορά σε έργα για την Υδροδότηση των εριφερειακών Οικισµών του ήµου φορά στην Ηλεκτροδότηση δεξαµενών και αντλιοστασίων του εξωτερικού Υδραγωγίου της ΕΥΜΒ Έργα Έργα /Συνε χιζόµενη Οικ/Τ.Υ./ Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ. Τ.Υ.

6 .. Υποδοµές Ύδρευσης..0 απάνες Τεχνικών Συµβούλων για εκπόνηση Μελετών Επίβλεψης Έργων φορά στην συµβολή εξωτερικών Τεχνικών Συµβούλων για εκπόνηση Μελετών Επίβλεψης Έργων εξειδικευµένων εργασιών, υποστηρικτικά στο έργο της υπηρεσίας Μελέτες- Έρευνες Ενέργεια Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ Υποδοµές Ύδρευσης Υποδοµές Ύδρευσης Υποδοµές Ύδρευσης Τοπογραφικές Εργασίες (αποτύπωσης νέων Υδραγωγείων) Μελέτες Επεκτάσεων ικτύου Ύδρευσης Συντήρηση Μονάδων φαλάτωσης φορά την Τοπογραφική ποτύπωση των περιφερειακών Οικισµών προκυµένου να υπάρξουν τα απαιτούµενα υπόβαθρα για την µελέτη νέων Υδραγωγείων φορά στη σύνταξη νέων µελετών όπου θα γίνουν νέα ίκτυα Ύδρευσης φορά στην επισκευή - αντικατάσταση υλικών που απιτούνται για την ετήσια Συντήρηση των Τριών Μονάδων φαλάτωσης Μελέτες- Έρευνες Μελέτες- Έρευνες Συντηρήσεις-/Συνε Επισκευές χιζόµενη Ενέργεια Οικ/Τ.Υ./ Ενέργεια Οικ/Τ.Υ./ Οικ/Τ.Υ./ /Τ.Υ. Τ.Υ. Τ.Υ... Υποδοµές Ύδρευσης..4 Συντήρηση Εγκαταστάσεων και ικτύων Ύδρευσης φορά α) στη συντήρηση των δοµικών µερών των εγκαταστάσεων ύδρευσης και β) στη συντήρηση των δικτύων ύδρευσης µε την εκτέλεση επειγόντων µικροέργων για την αποκατάσταση βλαβών. Οι εργασίες εκτελούνται στην περιοχή δραστηριότητας της ΕΥΜΒ (Ν.385/00). Συντηρήσεις-/Συνε Επισκευές χιζόµενη Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ... Υποδοµές Ύδρευσης..5 ροµήθεια υλικών εξοπλισµού για ίκτυα και Εγκαταστάσεις Ύδρευσης φορά στην προµήθεια σωλήνων, εξαρτηµάτων, συσκευών, εργαλείων, υλικών και αναλώσιµων µηχανουργείου, αντλητικού εξοπλισµού, αδρανών, οικοδοµικών υλικών οργάνων για το σύστηµα αυτόµατου ελέγχου, απολυµαντικών µέσων και εξοπλισµού Χηµείου. ροµήθειες Ενέργεια Οικ/Τ.Υ./ /ΝΣΗ ΟΙΚ.-.. Υποδοµές Ύδρευσης Βελτίωση ικτύων Ύδρευσης Συνοδό των συγχρηµατοδοτούµε νων έργων αποχέτευσης ακαθάρτων φορά στα ίκτυα Ύδρευσης που θα απαιτηθούν να κατασκευαστούν στις περιοχές που θα εκτελεσθούν εργασίες αποχέτευσης ακαθάρτων Έργα Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ..3. Υποδοµές ικτύων ποχέτευσης- Οµβρίων - ΕΕΛ.3. Κατασκευή ικτύων ποχέτευσης καθάρτων και νέων ιακλαδώσεων φορά στην επέκταση του υφιστάµενου δικτύου ακαθάρτων και στην κατασκευή νέων διακλαδώσεων για τη σύνδεση των ακινήτων. Έργα /Συνε χιζόµενη Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ.

7 .3. Υποδοµές ικτύων ποχέτευσης- Οµβρίων - ΕΕΛ.3. Κατασκευή ικτύων ποχέτευσης Όµβριων Υδάτων φορά στην κατασκευή επέκταση δικτύου όµβριων στις ηµοτικές Ενότητες Ν.Ιωνίας και σε µικροεπεµβάσεις, που δε χρήζουν ιδιαίτερης µελέτης, στις υπόλοιπες ηµοτικές Ενότητες. Έργα /Συνε χιζόµενη Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ..3. Υποδοµές ικτύων ποχέτευσης- Οµβρίων - ΕΕΛ.3.3 Κατασκευή ιακλαδώσεων ποχέτευσης καθάρτων στις ηµοτικές Ενότητες συνοδεύουν τα έργα ΕΣ φορά στην κατασκευή των διακλαδώσεων για τη σύνδεση των ακινήτων µε το κεντρικό δίκτυο ποχέτευσης καθάρτων, µετά την ολοκλήρωση των έργων (χρηµατοδοτούµενων) κατασκευής του. Έργα /Συνε χιζόµενη Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ..3. Υποδοµές ικτύων ποχέτευσης- Οµβρίων - ΕΕΛ.3.4 πολυµάνσεις χώρων φορά την ετήσια απαιτούµενη πολύµανση των χώρων Έργα /Συνε χιζόµενη Οικ/Τ.Υ./ /ΝΣΗ ΟΙΚ-.3. Υποδοµές ικτύων ποχέτευσης- Οµβρίων - ΕΕΛ.3.5 Μεταφορά επεξεργασµένων λυµάτων για την άρδευση του εριαστικού ρασίνου του Οικισµού γίου Στεφάνου Το έργο περιλαµβάνει: - ντλιοστάσιο φόρτισης του αγωγού µεταφοράς στα κατάλληλα σηµεία τροφοδότησης του υφιστάµενου αρδευτικού δικτύου το οποίο εγκαθίσταται στο χώρο των δεξαµενών αναρύθµισης της παροχής και φόρτισης του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης του επεξεργασµένου λύµατος, στη θέση γκίστρι και είναι εφοδιασµένο µε τρεις αντλίες παροχής 0 µ3/ώρα σε ΜΥΣ 5 µ. - γωγοί µεταφοράς µήκους µ από ΡΕ τρίτης γενιάς, διαµέτρου 90 χιλ. Έργα Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ..3. Υποδοµές ικτύων ποχέτευσης- Οµβρίων - ΕΕΛ.3.6 ίκτυο ποχέτευσης καθάρτων Ιωλκού Το έργο αφορά στην κατασκευή του δικτύου ακαθάρτων περιοχής Ιωλκού του ήµου και η σύνδεση του µέσω υφιστάµενου δικτύου της Ε.Υ..Μ.Β. Συγκεκριµένα προβλέπεται να κατασκευασθούν α) γωγοί PVC µήκους µέτρων β) 530 φρεάτια ελέγχου εσωτερικής διαµέτρου,0 µέτρα Έργα Ε.Ιωλ κού Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ.

8 .3. Υποδοµές ικτύων ποχέτευσης- Οµβρίων - ΕΕΛ.3.7 ίκτυο ποχέτευσης καθάρτων γίου Στεφάνου Στο αντικείµενο της εργολαβίας περιλαµβάνονται: α) έντε (5) αντλιοστάσια µονοθάλαµα από σκυρόδεµα εντός των οποίων είναι εγκατεστηµένες δύο αντλίες κατάλληλες για µεταφορά λυµάτων και φερτών λόγω της θέσης τους και σύστηµα απόσµησης µε φίλτρο ενεργού άνθρακα. β) γωγοί PVC σειράς 4 για τα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα δίκτυα βαρύτητας οι οποίοι θα µεταφέρουν το λύµα στα επί µέρους αντλιοστάσια. Θα χρησιµοποιηθούν οι εξής διατοµές: DN 00mm µέτρα DN 50mm µέτρα γ) γωγοί πολυαιθυλενίου τρίτης γενιάς, πίεσης 0 atm µε τους οποίους αφενός µεν θα συνδέονται µεταξύ τους τα αντλιοστάσια και αφετέρου θα καταθλίβεται τελικώς το λύµα στο εγκαταστηµένο δίκτυο του ήµου. Θα χρησιµοποιηθούν οι παρακάτω διατοµές: DΝ 40mm.55 µέτρα DΝ 35mm -.0µέτρα δ) 39 φρεάτια ελέγχου εσωτερικής διαµέτρου,0 µέτρα Έργα γ.στέ φανος Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ..3. Υποδοµές ικτύων ποχέτευσης- Οµβρίων - ΕΕΛ.3.8 Σύνδεση ικτύου ποχέτευσης καθάρτων Σέσκλου µε ΕΕΛ ΕΥΜΒ Στο αντικείµενο της εργολαβίας περιλαµβάνεται η µεταφορά και διάθεση των λυµάτων του Σέσκλου του ήµου, στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων (Ε.Ε.Λ.). Συγκεκριµένα προβλέπεται να κατασκευαστούν: α) γωγός πολυαιθυλενίου µήκους 300 µέτρων β) γωγός PVC µήκους.755 µέτρων γ) Φρεάτια ελέγχου ανά µέτρα Έργα Βόλο υ Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ..3. Υποδοµές ικτύων ποχέτευσης- Οµβρίων - ΕΕΛ.3.9 Επέκταση ΕΕΛ για την υποδοχή των λυµάτων των οικισµών Γ προτεραιότητας γριάς και Ν. γχιάλου Το έργο περιλαµβάνει : ντλιοστάσιο φόρτισης της µονάδας µε βάθµια επεξεργασίας λύµα Εσχαρισµό εισόδου στη MBR εξαµενή MBR ντλιοστάσιο πλύσης MBR ντλιοστάσιο λάσπης ντλιοστάσιο διάθεσης του καθαρού νερού. Έργα Βόλο υ Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ.

9 .3. Υποδοµές ικτύων ποχέτευσης- Οµβρίων - ΕΕΛ.3.0 ίκτυο ποχέτευσης καθάρτων γριάς Το έργο αφορά στην κατασκευή του δικτύου ακαθάρτων της γριάς του ήµου. Συγκεκριµένα προβλέπεται: α) γωγοί πολυαιθυλενίου συνολικού µήκους 9.60 µέτρων β) γωγοί PVC συνολικού µήκους 5.74 µέτρων γ) 454 κοινά, προκατασκευασµένα κυκλικά φρεάτια από σκυρόδεµα δ) 3 προκατασκευασµένα φρεάτια πολυαιθυλενίου. Έργα Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ..3. Υποδοµές ικτύων ποχέτευσης- Οµβρίων - ΕΕΛ.3. Σύνδεση ικτύου ποχέτευσης καθάρτων γριάς µε ΕΕΛ ΕΥΜΒ Στο αντικείµενο της εργολαβίας περιλαµβάνεται η σύνδεση του δικτύου ακαθάρτων της γριάς του ήµου µε τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων της Ε.Υ..Μ.Β. Με το συγκεκριµένο έργο προβλέπεται να κατασκευασθούν: α) Τέσσερα (4) ντλιοστάσια β) Καταθλιπτικοί αγωγοί από πολυαιθυλένιο µήκους µέτρων Έργα Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ..3. Υποδοµές ικτύων ποχέτευσης- Οµβρίων - ΕΕΛ.3. ίκτυο ποχέτευσης καθάρτων Άνω και Κάτω Λεχωνίων ( Φάση) Εργασίες για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης των οικισµών Άνω και Κάτω Λεχωνίων.Το σχετικό έργο προβλέπει την κατασκευή αγωγών βαρύτητας συνολικού µήκους.000 µέτρων. Οι ακριβείς ποσότητες των περιγραφόµενων εργασιών θα προκύψουν από την ολοκλήρωση της σχετικής µελέτης. Έργα Ε. Λεχωνί ων Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ..3. Υποδοµές ικτύων ποχέτευσης- Οµβρίων - ΕΕΛ.3.3 γωγός Μεταφοράς Λυµάτων αραλιακού Μετώπου από Λεχώνια έως γριά Εργασίες για την µεταφορά των λυµάτων των οικισµών Άνω και Κάτω Λεχωνίων στο αντλιοστάσιο της ηµοτικής Ενότητας γριάς, µέσω του οποίου επιτυγχάνεται η σύνδεση µε το υφιστάµενο δίκτυο της ΕΥΜΒ. Το σχετικό έργο προβλέπει κατ εκτίµηση την πλήρη κατασκευή καταθλιπτικών αγωγών PE και PVC, συνολικού µήκους 4,450 µέτρων διαµέτρων 5, 35, 355 µµ και ενός αντλιοστασίου. Οι ακριβείς ποσότητες των περιγραφόµενων εργασιών θα προκύψουν από την ολοκλήρωση της σχετικής µελέτης. Έργα Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ.

10 .3. Υποδοµές ικτύων ποχέτευσης- Οµβρίων - ΕΕΛ.3.4 ίκτυο ποχέτευσης καθάρτων Ν.γχιάλου Εργασίες για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης της ηµοτικής Ενότητας Ν γχιάλου του ήµου. Το σχετικό έργο προβλέπει την πλήρη κατασκευή περίπου µ αγωγών εσωτερικού δικτύου βαρύτητας. Έργα Ν.γχί αλος Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ..3. Υποδοµές ικτύων ποχέτευσης- Οµβρίων - ΕΕΛ.3.5 Σύνδεση ικτύου ποχέτευσης καθάρτων Ν. γχιάλου µε ΕΕΛ ΕΥΜΒ Εργασίες για τη µεταφορά των λυµάτων της ηµοτικής Ενότητας Ν. γχιάλου του ήµου, σε υφιστάµενο αντλιοστάσιο της ΕΥΜΒ στην περιοχή των αλυκών. Το σχετικό έργο προβλέπει την κατασκευή τεσσάρων αντλιοστασίων επί του κεντρικού δρόµου θηνών. Τέλος εκτιµάται ότι θα κατασκευαστούν 3.45 µ καταθλιπτικού αγωγού από PE. Έργα Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ..3. Υποδοµές ικτύων ποχέτευσης- Οµβρίων - ΕΕΛ.3.6 Εξασφάλιση ποιότητας επεξεργασµένων λυµάτων για άρδευση Το έργο περιλαµβάνει: - νακατασκευή 00 φρεατίων ελέγχου του αποχετευτικού δικτύου. - νακατασκευή των αγωγών αποχέτευσης εν λειτουργία σε µήκος µ. Έργα Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ./ Ρ..3. Υποδοµές ικτύων ποχέτευσης- Οµβρίων - ΕΕΛ.3.7 Μεταφορά επεξεργασµένων λυµάτων για άρδευση του εδίου Άρεως Το έργο περιλαµβάνει: - ντλιοστάσιο φόρτισης του αγωγού µεταφοράς στις ΕΕΛ της ΕΥΜΒ το οποίο εγκαθίσταται στο χώρο του αντλιοστασίου διάθεσης του επεξεργασµένου λύµατος και είναι εφοδιασµένο µε τρεις αντλίες παροχής 50 µ3/ώρα η κάθε µια σε ΜΥΣ 0 µ. - γωγό µεταφοράς µήκους 750 µ από ΡΕ τρίτης γενιάς, διαµέτρου 5χιλ. - εξαµενή συλλογής στο πεδίο του Άρεως διθάλαµη συνολικού ωφέλιµου όγκου 0 µ3 από οπλισµένο σκυρόδεµα. Έργα Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ..3. Υποδοµές ικτύων ποχέτευσης- Οµβρίων - ΕΕΛ.3.8 ποφόρτιση του χειµάρρου Κραυσίνδωνα από όµβρια ύδατα του αστικού ιστού και συλλογή εκτροπή εκβολή αυτών στη θάλασσα (Β Φάση) φορά στην ανακατασκευή ενίσχυση των εσωτερικών δικτύων όµβριων στις περιοχές των γ.ναργύρων και πέριξ του πρώην εργοστασίου ΤΣΛΤ. Έργα Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ.

11 .3. Υποδοµές ικτύων ποχέτευσης- Οµβρίων - ΕΕΛ.3.9 Ηλεκτροδοτήσεις ντλιοστασίων Το έργο αφορά τις εργασίες για την ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων ακαθάρτων για τα υπό κατασκευή έργα αποχέτευσης, που χρηµατοδοτούνται από το ΕΕΡ Έργα Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ..3. Υποδοµές ικτύων ποχέτευσης- Οµβρίων - ΕΕΛ.3.0 ρχαιολογικές Εργασίες Το έργο αφορά τις απαιτούµενες εργασίες αρχαιολογικού χαρακτήρα που θα προκύψουν ως αποτέλεσµα της κατασκευής των έργων αποχέττευσης που χρηµατοδοτούνται από το ΕΕΡ Έργα Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ..3. Υποδοµές ικτύων ποχέτευσης- Οµβρίων - ΕΕΛ.3. Συντήρηση ικτύων ποχέτευσης καθάρτων - Όµβριων φορά στον καθαρισµό, απόφραξη και επισκευή ζηµιών των υφιστάµενων δικτύων ποχέτευσης. Συντηρήσεις-/Συνε Επισκευές χιζόµενη Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ..3. Υποδοµές ικτύων ποχέτευσης- Οµβρίων - ΕΕΛ.3. Συντήρηση ρασίνου σε περιοχές µε υφιστάµενες εγκαταστάσεις ΕΥΜΒ φορά στην ετήσια συντήρηση ρασίνου σε περιοχές µε υφιστάµενες εγκαταστάσεις ΕΥΜΒ Συντηρήσεις-/Συνε Επισκευές χιζόµενη Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ..3. Υποδοµές ικτύων ποχέτευσης- Οµβρίων - ΕΕΛ.3.3 Μελέτες ποχέτευσης Όµβριων Υδάτων στις ηµοτικές Ενότητες γριάς, ρτέµιδος, Ν.γχιάλου, ορταριάς και Κοινότητας Μακρινίτσας. φορά στη σύνταξη Μελετών ποχέτευσης Όµβριων Υδάτων στις ηµοτικές Ενότητες γριάς, ρτέµιδος, Ν.γχιάλου, ορταριάς και Κοινότητας Μακρινίτσας. Μελέτες- Έρευνες Ενέργεια Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ..3. Υποδοµές ικτύων ποχέτευσης- Οµβρίων - ΕΕΛ.3.4 Μελέτες Επέκτασης ικτύου καθάρτων Όµβριων στις ηµοτικές Ενότητες, Ν.Ιωνίας και ισωνίας φορά στην σύνταξη Μελετών Επέκτασης ικτύου καθάρτων Όµβριων στις ηµοτικές Ενότητες, Ν.Ιωνίας και ισωνίας Μελέτες- Έρευνες Ενέργεια Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ..3. Υποδοµές ικτύων ποχέτευσης- Οµβρίων - ΕΕΛ.3.5 Μελέτη ποχέτευσης καθάρτων Ν. γχιάλου ντικείµενο της µελέτης είναι το δίκτυο αποχέτευσης της ηµοτικής Ενότητας Ν γχιάλου του ήµου. Το σχετικό έργο προβλέπει την πλήρη κατασκευή περίπου µ αγωγών εσωτερικού δικτύου βαρύτητας.αποχέτευση Μελέτες- Έρευνες Ενέργεια Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ.

12 .3. Υποδοµές ικτύων ποχέτευσης- Οµβρίων - ΕΕΛ.3.6 Μελέτη ποχέτευσης καθάρτων αραλιακού Μετώπου Επέκταση ΕΕΛ φορά τις µελέτες (υδραυλικές, ΗΛΜ, χηµικοτεχνικές, τοπογραφικές, περιβαλλοντικές, γεωτεχνικές) των έργων διαχείρισης των ακαθάρτων του παραλιακού µετώπου του, ήτοι τα εσωτερικά δίκτυα ακαθάρτων, τα έργα µεταφοράς τους και την απαιτούµενη επέκταση αναβάθµιση της υφιστάµενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων (Ε.Ε.Λ.) της Ε.Υ..Μ.Β. για την κάλυψη των πρόσθετων παροχών και ρυπαντικών φορτίων. Συγκεκριµένα προβλέπεται η κάλυψη των οικισµών Μαλάκι, λατανίδια, Άνω Λεχώνια, Κάτω Λεχώνια, Βελανιδιά, γ. Γεώργιος, Μάραθος, Κριθαριά, Χρυσή κτή αναγιάς, οι οποίοι ανήκουν στον Καλλικρατικό, πλέον, ήµο. Επίσης, στο αντικείµενο της µελέτης περιλαµβάνονται και τα έργα µεταφοράς της ς γχιάλου. Τέλος περιλαµβάνεται η απαιτούµενη επέκταση της υφιστάµενης ΕΕΛ. Μελέτες- Έρευνες Ενέργεια Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ..3. Υποδοµές ικτύων ποχέτευσης- Οµβρίων - ΕΕΛ.3.7 φορά στην προµήθεια υλικών δικτύου αποχέτευσης, ειδών υγιεινής ασφάλειας και ατοµικής προστασίας εξοπλισµού για το ροµήθεια Υλικών εργαστήριο των ΕΕΛ, αναγκαίων χηµικών υλικών Εξοπλισµού ικτύων για τις διαδικασίες επεξεργασίας των ΕΕΛ, ποχέτευσης αντλητικού εξοπλισµού, υλικών συντήρησης ντλιοστασίων & ΗΛΜ εξοπλισµού, αδρανή οικοδοµικά υλικά, ΕΕΛ οργάνων για το σύστηµα αυτοµάτου ελέγχου του δικτύου αποχέτευσης και δειγµατοληψιών για τον έλεγχο των βιοµηχανικών αποβλήτων. ροµήθειες /Συνε χιζόµενη Ενέργεια Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ./Ο ΙΚ.-.3. Υποδοµές ικτύων ποχέτευσης- Οµβρίων - ΕΕΛ.3.8 Εξοπλισµός Χηµικού Εργαστηρίου ΕΕΛ φορά στον εξοπλισµό του Χηµικού Εργαστηρίου ΕΕΛ ροµήθειες /Συνε χιζόµενη Ενέργεια Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ.

13 .3. Υποδοµές ικτύων ποχέτευσης- Οµβρίων - ΕΕΛ.3.9 Επέκταση ΕΕΛ Μ. Επέκταση της υφιστάµενης ΕΕΛ µε εγκατάσταση τρίτης εσχάρας και νέου εξοπλισµού δοσοµέτρησης κροκιδωτικών, συστήµατος αυτόµατου ελέγχου, κατασκευή τρίτης δεξαµενής εξάµωσης, µίας επιπλέον δεξαµενής ερισµού- Νιτροποίησης-πονιτροποίησης- ποφωσφόρωσης, µίας δεξαµενής Τελικής Καθίζησης, 4ου µεταπαχυντή, µονάδας ιήθησης πολύµανσης, επέκταση των αντλιοστασίων αφρών και στραγγιδίων, τοποθέτηση τριών (6ου, 7ου,8ου) φυσητήρων, δεύτερου µηχανικού παχυντή, νέας πρέσσας, αύξηση της δυναµικότητας της µονάδας παραγωγής ενέργειας. Με το παραπάνω περιγραφόµενο έργο αυξάνεται η δυναµικότητα της ΕΕΛ σε ι.π. αντί των ι.π. που είναι σήµερα. Έργα Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ..3. Υποδοµές ικτύων ποχέτευσης- Οµβρίων - ΕΕΛ.3.30 πόσµηση δεξαµενών πάχυνσης λάσπης φορά στην απόσµηση δεξαµενών πάχυνσης λάσπης των ΕΕΛ Έργα Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ..3. Υποδοµές ικτύων ποχέτευσης- Οµβρίων - ΕΕΛ.3.3 ποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων Ζαγοράς Το έργο περιλαµβάνει την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και την κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων. Η αποχετευόµενη έκταση εκτιµάται σε 75 εκτάρια και το µήκος δικτύου αποχέτευσης σε 0 km ενώ θα απαιτηθούν και πέντε (5) ντλιοστάσια. Η ΕΕΛ θα είναι δυναµικότητας ικ (0ετίας). Έργα Ζαγορά Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ.

14 .3. Υποδοµές ικτύων ποχέτευσης- Οµβρίων - ΕΕΛ.3.3 Κατασκευή δικτύων ακαθάρτων υδάτων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων Τσαγκαράδας και των οικισµών του Άγιου Ιωάννη και απά Νερό του παραλιακού µετώπου του ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου Θα κατασκευαστεί το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης του οικισµού Τσαγκαράδας µε αγωγούς PVC διαµέτρου Φ00 και συνολικού µήκους 5745 m.ο εξωτερικός αγωγός συνολικού µήκους 37 m µεταφέρει τα λύµατα µε βαρύτητα στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Τσαγκαράδας. Το σύστηµα επεξεργασίας που θα εφαρµοστεί είναι αυτό των περιστρεφόµενων βιοδίσκων και η ΕΕΛ θα είναι δυναµικότητας 864 ικ. Το δίκτυο αποχέτευσης της παραθεριστικής τοποθεσίας απά Νερό αποτελείται από αγωγούς PVC διαµέτρου Φ00 συνολικού µήκους 398 m. Στα βόρεια της παραλιακής Έργα ζώνης του απά Νερό χωροθετείται το αντλιοστάσιο ΝΤ το οποίο καταθλίβει τα λύµατα προς το κεντρικό αντλιοστάσιο ΝΤ3 του γ. Ιωάννη. Στο τελευταίο τµήµα της διαδροµής του, συνολικού µήκους 485 m, ο καταθλιπτικός αγωγός HDPE διατοµής Φ40 0 ατµοσφαιρών, διέρχεται από ρέµα παραπλεύρως υφιστάµενης οδικής διάβασης. Στο τµήµα αυτό ο αγωγός εγκιβωτίζεται για προστασία από διάβρωση. Το δίκτυο αποχέτευσης του οικισµού του γίου Ιωάννη αποτελείται από αγωγούς PVC διαµέτρου Φ00 συνολικού µήκους 708m και διαµέτρου Φ50 συνολικού µήκους 396 m. Τα λύµατα συγκεντρώνονται Τσαγκα ράδα Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ.

15 .3. Υποδοµές ικτύων ποχέτευσης- Οµβρίων - ΕΕΛ.3.33 ίκτυο ποχέτευσης καθάρτων, Επεξεργασία Λυµάτων και ιάθεση Εκροής Καλών Νερών ήµου Νοτίου ηλίου Το έργο την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων και των έργων διάθεσης της εκροής του οικισµού Καλών Νερών του ήµου Νοτίου ηλίου. Το συνολικό µήκος του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Καλών Νερών ανέρχεται σε 5,00 km περίπου. Επιπλέον θα απαιτηθεί η κατασκευή ενός () /Σ από το οποίο τα λύµατα θα µεταφέρονται τελικώς µε καταθλιπτικό αγωγό HDPE 0atm /Φ50/800m στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ). Η ΕΕΛ θα κατασκευαστεί µεταξύ Καλών Νερών και Κάτω Γατζέας σε δηµοτική έκταση, ενώ η διάθεση του επεξεργασµένου λύµατος προβλέπεται υπεδάφια. Η ΕΕΛ µε πρόβλεψη 0ετίας θα έχει δυναµικότητα ι.κ. Έργα Καλά Νερά Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ.

16 .3. Υποδοµές ικτύων ποχέτευσης- Οµβρίων - ΕΕΛ.3.34 Κατασκευή ικτύου καθάρτων Στο Συνοικισµό ΡΟΜ Στο λιβέρι ς Ιωνίας ροβλέπεται να κατασκευαστούν: α) γωγοί PVC σειράς 4 και διατοµής D00 mm συνολικού µήκους 36 m για το εσωτερικό δίκτυο βαρύτητας µέσω των οποίων τα λύµατα οδηγούνται στο αντλιοστάσιο /Σ-. β) έκα έξι (6) κοινά, προκατασκευασµένα κυκλικά φρεάτια από σκυρόδεµα σε όλο το µήκος του δικτύου βαρύτητας. Τα φρεάτια προβλέπεται να κατασκευασθούν είτε σε σηµεία αλλαγής όδευσης είτε σε σηµεία αλλαγής κλίσης είτε σε σηµεία αντιµετώπισης εµποδίων και πάντως σε αποστάσεις τέτοιες που να µπορεί να ελέγχονται και να συντηρούνται. γ) Ένα () ντλιοστάσιο (/Σ-) το οποίο καταθλίβει το λύµα µέσω αγωγού πολυαιθυλενίου µε τελικό προορισµό το εγκατεστηµένο δίκτυο της ΕΥΜΒ στην οδό Ελ. Βενιζέλου στη Ιωνία. Το αντλιοστάσιο θα αποτελεί πλήρη προκατασκευασµένο, έτοιµο για εγκατάσταση, υπόγειο, κλειστό και πλήρως στεγανό αντλητικό σταθµό µεταφοράς των λυµάτων. δ) Καταθλιπτικός αγωγός από πολυαιθυλένιο (HDPE) τρίτης γενιάς DN 0 mm συνολικού µήκους 7 m. Έργα λιβέρι- Ν.Ιωνία Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ..4. Κτιριακές Εγκαταστάσεις.4. Επέκταση Κτιρίου Στέγασης του Χηµικού Εργαστηρίου Ελέγχου της ποιότητας των νερών της ΕΥΜΒ φορά στην επέκταση του Κτιρίου Στέγασης του Χηµικού Εργαστηρίου Ελέγχου της ποιότητας των νερών της ΕΥΜΒ για την κάλυψη αναγκών που θα προκύψουν από τον έλεγχο νέων παραµέτρων Έργα Οικ/Τ.Υ./ Ρ/Τ. Υ..4. Κτιριακές Εγκαταστάσεις.4. Μελέτη νακαίνισης Ισογείου Κτιρίου ΕΥΜΒ φορά στη µελέτη νακαίνισης Ισογείου Κτιρίου ΕΥΜΒ για να υπάρχει καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών που προσέρχονται για πληροφορίες, πληρωµές, παράπονα κλπ Μελέτες- Έρευνες Ενέργεια Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ..4. Κτιριακές Εγκαταστάσεις.4.3 Συντήρηση- νακαίνιση Κτιριακών Εγκαταστάσεων της ΕΥΜΒ φορά στη συντήρηση- νακαίνιση Κτιριακών Εγκαταστάσεων της ΕΥΜΒ Συντηρήσεις-/Συνε Επισκευές χιζόµενη Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ.

17 .5. Λοιπά Τεχνικά έργα- ιάφορα.5. Συντήρηση Οχηµάτων και Λοιπού Εξοπλισµού της ΕΥΜΒ φορά στην προµήθεια ανταλλακτικών και εργαλείων συντήρησης οχηµάτων, καθώς και στην προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών. Συντηρήσεις-/Συνε Επισκευές χιζόµενη Ενέργεια Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ..5. Λοιπά Τεχνικά έργα- ιάφορα.5. Μίσθωση Γηπέδων φορά στη Μίσθωση Γηπέδων για τις ανάγκες των δοµικών εγκαταστάσεων των δικτύων Μισθώσεις /Συνε χιζόµενη Ενέργεια Οικ/Τ.Υ./ ΟΙΚ- ΙΟΙΚ Λοιπά Τεχνικά έργα- ιάφορα Λοιπά Τεχνικά έργα- ιάφορα.5.3 γορά Γηπέδων.5.4 ροµήθεια Οχηµάτων του ροσωπικού και των Συνεργείων φορά στην αγορά γηπέδων για τις ανάγκες των έργων φορά στην προµήθεια έξι (6) οχηµάτων για το αρµόδιο µε εργασίες συντήρησης και επίβλεψης προσωπικό της Επιχείρησης. πόκτηση Γης ροµήθειες Ενέργεια Οικ/Τ.Υ./ Ενέργεια Οικ/Τ.Υ./ ΟΙΚ- ΙΟΙΚ ΟΙΚ- ΙΟΙΚ.5. Λοιπά Τεχνικά έργα- ιάφορα.5.5 ροµήθεια Ειδικών Οχηµάτων και Εξοπλισµού ικτύων φορά στην προµήθεια Ειδικών Οχηµάτων και Εξοπλισµού ικτύων για την εκτέλεση έργων της ΕΥΜΒ ροµήθειες Ενέργεια Οικ/Τ.Υ./ ΟΙΚ- ΙΟΙΚ ΞΟΝΣ : ΕΡΙΒΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙ.. αραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ε.. Κατασκευή Νέου Υδροηλεκτρικού Σταθµού στη Θέση Μετερίζα ηλίου Στόχος του έργου είναι η αξιοποίηση του δυναµικού των νερών των πηγών "Ξηρακίων" και "Καλιακούδας", που προκύπτει από τη θέση "Τρατσέρα" έως τη θέση "Μετερίζα", για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, στη θέση Μετερίζα (υψ. +430,00µ) σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της Ε.Υ..Μ.Β. κατασκευάζεται το κτίριο του ΥΗΣ, όπου περιλαµβάνεται ολόκληρος ο ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός της εγκατάστασης και το υπάρχον φρεάτιο Φόρτισης Φ, απ' όπου αναχωρεί ο αγωγός προς τη θέση "Σαρακηνός". Έργα Οικ/Τ.Υ./ Ρ/Τ. Υ... Ενεργειακή ξιοποίηση Υποδοµών- Εξοικονόµηση Ενέργειας.. Καταγραφή Ενεργειακής Κατανοµής, νάλυση και Μελέτη Τεχνικών Εξοικονόµησης Ενέργειας των Καταναλώσεων της ΕΥΜΒ φορά τη µελέτη για την καταγραφήτης Ενεργειακής κατανάλωσης των εγκαταστάσεων της ΕΥΜΒ και τους τρόπους Εξοικονόµησης Ενέργειας των Καταναλώσεων της ΕΥΜΒ Μελέτες- Έρευνες Οικ/Τ.Υ./ Ρ/Τ. Υ.

18 .. Ενεργειακή ξιοποίηση Υποδοµών- Εξοικονόµηση Ενέργειας.. Τοποθέτησης Ιστών για την καταγραφή ιολικού υναµικού φορά στην τοποθέτησης Ιστών για την καταγραφή του ιολικού υναµικού στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τον Βόλο για την εξέταση της δυνατότητας εγκαταστάσεων Ε Μελέτες- Έρευνες Οικ/Τ.Υ./ /ΝΣΗ ΡΟΓΡ... Ενεργειακή ξιοποίηση Υποδοµών- Εξοικονόµηση Ενέργειας..3 Ενεργειακή ξιοποίηση Εγκαταστάσεων της ΕΥΜΒ ΦΩΤΟΒΟΛΤΪΚ φορά στην Ενεργειακή ξιοποίηση των Εγκαταστάσεων της ΕΥΜΒ µε την δυνατότητα τοποθέτησης Φωτοβολταϊκών για την χρήση Ε Έργα Επένδυσ η Οικ/Τ.Υ./ /ΝΣΗ ΡΟΓΡ..3. ιάθεση Λυµάτων & ροϊόντων Επεξεργασίας.3. ιαχείριση φυδατωµένης Ιλύος από τις ΕΕΛ της ΕΥΜΒ φορά στην µελέτη για την ιαχείριση της φυδατωµένης Ιλύος από τις ΕΕΛ της ΕΥΜΒ Μελέτες- Έρευνες Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ..3. ιάθεση Λυµάτων & ροϊόντων Επεξεργασίας.3. ιαχείριση των Επεξεργασµένων Νερών από τις ΕΕΛ της ΕΥΜΒ φορά σε µελέτη που ανέθεσε η ΕΥΜΒ για τους τρόπους ιαχείρισης των Επεξεργασµένων Νερών από τις ΕΕΛ της ΕΥΜΒ Μελέτες- Έρευνες Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ..3. ιάθεση Λυµάτων & ροϊόντων Επεξεργασίας.3.3 πόσµηση ντλιοστασίων και δικτύου ποχέτευσης καθάρτων φορά στην απόσµηση ντλιοστασίων και δικτύου ποχέτευσης καθάρτων της ΕΥΜΒ Συντήρηση Οικ/Τ.Υ./ Τ.Υ..3. ιάθεση Λυµάτων & ροϊόντων Επεξεργασίας.3.4 Έρευνες-Εφαρµογή Νέων Τεχνολογιών στην Επεξεργασία- ιάθεση Λυµάτων (ιλοτικό ρόγραµµα γ. Λαυρεντίου) Το έργο θα περιλαµβάνει: ) την κατασκευή ενιαίου δικτύου συλλογής και µεταφοράς λυµάτων (βόθρων και αγωγών) και B) την κατασκευή αποκεντρωµένης εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων. Το πιλοτικό πρόγραµµα θα ενσωµατώνει βόθρους µε αγωγούς σε ένα ενιαίο δίκτυο συλλογής λυµάτων, ενώ και το δίκτυο µεταφοράς λυµάτων θα είναι µέρος του ενιαίου δικτύου συλλογής, αφού η ΕΕΛ θα είναι κοντά στον οικισµό. Έργα γ.λαυ ρέντιος Ενέργεια Οικ/Τ.Υ./ /ΝΣΗ ΡΟΓ.

19 .4. Έλεγχος οιότητας Νερών.4. Εξοπλισµός Χηµικού Εργαστηρίου Ελέγχου της οιότητας των νερών της ΕΥΜΒ ΞΟΝΣ 3: ΝΘΡΩΙΝΟΙ ΟΡΟΙ - ΥΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΤΝΛΩΤΗ ροµήθεια σύγχρονου συστήµατος ιοντικής χρωµατογραφίας για το Χηµικό Εργαστήριο για µεγαλύτερη ταχύτητα, ευκολία και αξιοπιστία των αναλύσεων. ροµήθεια οργάνου PCR για ανίχνευση µικροβίων µέσω γενετικού υλικού. ροµήθεια ηλεκτρονικού αναλυτικού ζυγού ακριβείας 4 ου δεκαδικού ψηφίου που να µπορεί να διακριβωθεί. Τα παραπάνω συνδέονται µε τον εκσυγχρονισµό του εξοπλισµού του εργαστηρίου και τις απαιτήσεις του πιστοποιηµένου Εργαστηρίου Ελέγχου της ποιότητας των Νερών της ΕΥΜΒ. ροµήθειες /Συνε χιζόµενη Ενέργεια Οικ/Τ.Υ./ /ΝΣΗ ΡΟΓ. 3.. Μηχανοργάνωση Ηλεκτρονική ιοίκηση 3.. Εκσυγχρονισµός Λειτουργίας της Επιχείρησης- Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση ναβάθµιση υλικού και λογισµικού µε βάση την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών στους τοµείς της ανάπτυξης εφαρµογών πληροφορικής (λογισµικού εφαρµογών και βάσεων δεδοµένων), δικτύων (ενσύρµατων και ασύρµατων) και υπολογιστών και συσκευών γενικά, νέας τεχνολογίας. Σε επίπεδο διαχείρισης εφαρµογών θα χρειαστεί να αναβαθµιστεί το υλικό και λογισµικό συστήµατος σε επίπεδο κεντρικής διαχείρισης server και συσκευών ασφάλειας για την απλούστερη κατανοµή των πληροφοριών και δεδοµένων από την συλλογή τους έως την τελική επεξεργασία και εµφάνιση στον τελικό αποδέκτηδιαχειριστή. Μελέτες- Έρευνες Ενέργεια Οικ/Τ.Υ./ /ΝΣΗ ΡΟΓ. 3.. Μηχανοργάνωση Ηλεκτρονική ιοίκηση 3.. ροµήθεια- Εγκατάσταση Λογισµικού ροµήθεια κυρίως απρόβλεπτων τµηµάτων λογισµικού όπως προκύπτει από την συνεχή αναβάθµιση υλικού και λογισµικού µε βάση την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών στους τοµείς της ανάπτυξης εφαρµογών πληροφορικής, δικτύων, υπολογιστών και συσκευών γενικά νέας τεχνολογίας. ράσειςµηχα νοργάνωσης / αξιοποίησης ΤΕ Συνεχιζό µενη Ενέργεια Οικ/Τ.Υ./ /ΝΣΗ ΡΟΓ. 3.. Μηχανοργάνωση Ηλεκτρονική ιοίκηση 3..3 ροµήθεια Εγκατάσταση Εξοπλισµού και Υπολογιστικών Συστηµάτων ροµήθεια κυρίως απρόβλεπτων και εκτάκτων τµηµάτων υλικού όπως προκύπτει από την συνεχή εξέλιξη των νέων τεχνολογιών στους τοµείς της ανάπτυξης των συστηµάτων πληροφορικής, δικτύων, υπολογιστών και συσκευών γενικά νέας τεχνολογίας. Επίσης περιλαµβάνεται και η προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανοργάνωσης όπως µηχανογραφικά έντυπα, µελάνια κλπ. ράσειςµηχα νοργάνωσης / αξιοποίησης ΤΕ Συνεχιζό µενη Ενέργεια Οικ/Τ.Υ./ /ΝΣΗ ΡΟΓ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔ ΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔ ΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης Δ ΗΜΟΣ 2011 2014 ΒΟΛΟΥ Επιχειρησιακό Σχέδιο, Φάση Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔ ΙΣΜΟΣ 2011-2014 Νόµος 3852/2010, Πρόγραµµα Καλλικράτης ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΤΗΤ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ποιότητα ζωής

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ποιότητα ζωής ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε Ποιότητα ζωής Ετήσιο δελτίο εταιρικής χρήσης 2007 Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2008 1 Ποιότητα ζωής ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 2 Επιστολή προς τους κ.κ. µετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ. Ε. Υ. Α. Μ. Β.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ. Ε. Υ. Α. Μ. Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1...4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ...4 1.1 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ...4 Πίνακας 1.1: Αποτελέσματα χρήσης της ΔΕΥΑΜΒ για το έτος 2007...6 1.2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ...7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα Σελ. 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 2 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές πληροφορίες Περιοχή δραστηριότητας ΕΥΑΘ Α.Ε. Σκοπός & Εξέλιξη Βασικές λειτουργίες της Εταιρίας 3 3

Διαβάστε περισσότερα

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 6 1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 2011-2014 Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασµού Σύνοψη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα...4 1.2 Ορισµός, στόχοι & διάθρωση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος...4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡ. 17/2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...i 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα 2011 2014 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Δεκέμβριος 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλαίσιο Στόχων και Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής Μετά την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας 1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας Sustainable Energy Action Plan (SEAP) Μάρτιος 2014 Έχει εγκριθεί με την 84/2014 απόφαση ΔΣ 2 Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΗΡΑΚΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ. στο πλαίσιο της υλοποίησης των ενεργειών για την πρωτοβουλία του «Συµφώνου των ηµάρχων»

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ. στο πλαίσιο της υλοποίησης των ενεργειών για την πρωτοβουλία του «Συµφώνου των ηµάρχων» ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ Σχέδιο ράσης Εξοικονόµησης Ενέργειας και Ενεργειακών Επιθεωρήσεων των ηµοτικών κτιρίων του ήµου Θέρµης/ ηµοτική Ενότητα Θέρµης, στο πλαίσιο της υλοποίησης των ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνδημότες, ΓΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ / ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Να είστε πάντα καλά. Να ναι φωτεινό το μέλλον του τόπου μας.

Αγαπητοί συνδημότες, ΓΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ / ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Να είστε πάντα καλά. Να ναι φωτεινό το μέλλον του τόπου μας. ΓΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ / ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αγαπητοί συνδημότες, Κρατάτε στα χέρια σας το τελευταίο απόκτημα του Δήμου, το περιοδικό «Γη Αριστοτέλη», το οποίο από εδώ και πέρα, σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα μας ενημερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΙΑΛΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128 Ενότητα 1: «Στρατηγικόςς Σχεδιασμός» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014» ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ιούλιος 2012 Σελίδα 1 από 128 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα