ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑ ΙΑ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΜΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Στόχος του ιδακτορικού Προγράµµατος ( Π) Τµήµατος Νοσηλευτικής είναι η προαγωγή της Έρευνας και της Θεωρίας σε όλο το φάσµα της Νοσηλευτικής Επιστήµης και συναφών επιστηµονικών πεδίων. Οι απόφοιτοι του Π, φέρουν τον τίτλο ιδάκτορες Νοσηλευτικής, και είναι σε θέση να διεξάγουν αυτόνοµη έρευνα σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα ερευνητικής µεθοδολογίας, να διδάξουν τη Νοσηλευτική Επιστήµη στα πλαίσια της ειδικότητάς τους σε όλα τα ακαδηµαϊκά επίπεδα, να καταλάβουν θέσεις ερευνητών σε ερευνητικά και νοσηλευτικά ιδρύµατα και εταιρείες και, γενικά, τυγχάνουν όλων των υποχρεώσεων και προνοµίων των διδακτόρων Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων. 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2.1 Τo αvώτατo όργαvo τoυ Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών τoυ Τµήµατoς είvαι το Συµβούλιο Τµήµατος, το οποίο συνεδριάζει µε Ειδική Σύvθεση (ΣΤΕΣ) µε εκπροσώπηση µεταπτυχιακών φοιτητών. 2.2 Τα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών του τµήµατος επιβλέπονται από επταµελή επιτροπή, την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων (ΕΜΠ), που αποτελείται από τα ενεργά (και χωρίς απόσπαση) εκλεγµένα µέλη ΕΠ του Τµήµατος τα οποία εµπλέκονται στη διδασκαλία και επίβλεψη υποψηφίων διδακτόρων. Η ΕΜΠ έχει διετή θητεία και ορίζεται µε διαδικασία εκλογής από το ΣΤΕΣ. Το ΣΤΕΣ ορίζει και τον Συντονιστή της ΕΜΠ, ο οποίος προεδρεύει. Η θητεία των µελών της ΕΜΠ είναι διετής εκτός δυο µελών τα οποία αντικαθίστανται κατόπιν εκλογής µετά το πρώτο έτος της θητείας τους ώστε κυκλικά να διασφαλίζεται η συνέχεια της ΕΜΠ και η συµµετοχή των µελών ΕΠ. Η αλλαγή στη σύνθεση της ΕΜΠ θα γίνεται στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού έτους. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1

2 2.3 Οι κύριες αρµοδιότητες της ΕΜΠ καθορίζονται στους γενικούς κανόνες µεταπτυχιακών προγραµµάτων του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου, και συνοψίζονται στα πιο κάτω: i) Αξιολογεί τις αιτήσεις για σπουδές ιδακτορικού επιπέδου σύµφωνα µε τα κριτήρια του νόµου και των κανονισµών και δύναται να ορίσει µετά από κάθε προκήρυξη τριµελείς Επιτροπές Επιλογής Υποψηφίων ιδακτόρων (ΕΕΥ ) για την αξιολόγηση των αιτήσεων, διεξαγωγή συνεντεύξεων και καταγραφή των πρακτικών. Στην κάθε περίπτωση, η ΕΕΥ απαρτίζεται από το µέλος ΕΠ που προκήρυξε τη συγκεκριµένη θέση (πρόεδρος) και άλλα δυο µέλη ΕΠ από το εκλεγµένο προσωπικό ή από το ενταγµένο προσωπικό, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού. ii) Μετά από την προκαταρκτική αξιολόγηση των αιτήσεων, η ΕΜΠ καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους που πληρούν τα ελάχιστα προσόντα της προκήρυξης, χωρίς όµως να υποχρεούται να το πράξει αυτό για όλους τους υπόλοιπους υποψηφίους. Η ΕΜΠ δεν είναι υποχρεωµένη να διαθέσει όλες τις προκηρυγµένες θέσεις. iii) Βάσει των εισηγήσεων της ΕΕΥ, η ΕΜΠ επικυρώνει µετά από µελέτη των πρακτικών των συνεντεύξεων και παρουσιάζει στο Συµβούλιο του Τµήµατος τα ονόµατα και τα προσόντα των εισακτέων φοιτητών για διδακτορικές σπουδές. Σε περίπτωση διαφωνίας της ΕΜΠ µε τις προτάσεις της ΕΕΥ, το Συµβούλιο του Τµήµατος έχει την τελική ευθύνη για τη διάθεση των προκηρυγµένων θέσεων, και διατηρεί το δικαίωµα να µη συµπληρώσει όλες τις θέσεις. iv) Ορίζει επιτροπές (ΕΕΥ, Συµβουλευτική Επιτροπή ιατριβής, Εξεταστική Επιτροπή) όπως καθορίζονται στους σχετικούς κανονισµούς και κανόνες. v) Είναι υπεύθυνη και φροντίζει για την οµαλή διεξαγωγή της όλης διαδικασίας απονοµής διδακτορικού τίτλου. vi) Επιλαµβάνεται θεµάτων επίλυσης διαφορών που ενδεχοµένως να προκύψουν κατά την διάρκεια των διδακτορικών σπουδών, συµπεριλαµβανοµένου και αιτήµατος αλλαγής Επιβλέποντα Καθηγητή από τον υποψήφιο διδάκτορα. vii) Εποπτεύει σε συνεργασία µε τους Επιβλέποντες Καθηγητές (ΕΚ) την πορεία των µεταπτυχιακών σπουδών των µεταπτυχιακών φοιτητών και εισηγείται προς έγκριση Συµβούλιο την ολοκλήρωση των σπουδών τους µετά τον έλεγχο της κάλυψης όλων των προαπαιτούµενων. viii) Καταρτίζει σε συνεργασία µε τους ιδάσκοντες το περιεχόµενο των διδακτικών ενοτήτων των προγραµµάτων ιδακτορικού επιπέδου και επιπέδου Master s, το οποίο εισηγείται στη ΣΤΕΣ προς έγκριση. 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ 3.1 υνατότητα υποβολής αίτησης αποδοχής στο Π έχουν υποψήφιοι κάτοχοι αναγνωρισµένου Μεταπτυχιακού Ακαδηµαϊκού Τίτλου επιπέδου Master s. Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση σε αντίστοιχη προκήρυξη για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από πλήρες βιογραφικό σηµείωµα, καθώς και σύντοµη περιγραφή των στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2

3 3.2 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µετά από κρίση της ΕΜΠ µπορεί να γίνει δεκτή αίτηση φοιτητή για διδακτορικές σπουδές που δεν είναι κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, νοουµένου ότι προβλέπεται στην προκήρυξη της συγκεκριµένης θέσης. Πέραν των τεσσάρων υποχρεωτικών µαθηµάτων διδακτορικού κύκλου σπουδών (30 ΕΠΜ), φοιτητές οι οποίοι δεν κατέχουν επιπρόσθετο προσόν µεταπτυχιακού επιπέδου υποχρεούνται να συµπληρώσουν τις επιπλέον µονάδες (30 ΕΠΜ) που απαιτούνται για την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου είτε µέσω σχετικών µαθηµάτων που προσφέρονται στα µεταπτυχιακά προγράµµατα του Τµήµατος ή σε άλλα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου ή σε ανάλογα προγράµµατα σπουδών που προσφέρονται σε άλλα Πανεπιστήµια ή ερευνητικά κέντρα και οργανισµούς του εσωτερικού ή εξωτερικού ή/και ερευνητικές εργασίες και δραστηριότητες όπως αυτές θα καθοριστούν βάσει των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων της κάθε περίπτωσης σε αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών. Την ευθύνη για την κατάρτιση αναλυτικού προγράµµατος σπουδών έχει ο Επιβλέπων Καθηγητής του υποψηφίου και επικυρώνεται από το Συµβούλιο Τµήµατος Ειδικής Σύνθεσης. 3.3 Το Τµήµα δέχεται φοιτητές για το διδακτορικό πρόγραµµα κάθε έτος στις ηµεροµηνίες και µε τις διαδικασίες προκήρυξης που προβλέπουν οι σχετικοί Πανεπιστηµιακοί Κανόνες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραµµατεία του Τµήµατος. 3.4 Η αποδοχή του υποψηφίου διδάκτορα γίνεται µετά από απόφαση του Συµβουλίου του Τµήµατος κατόπιν εισηγήσεως της ΕΜΠ βάσει του πορίσµατος της 3µελούς επιτροπής επιλογής υποψηφίων διδακτόρων ανά γνωστικό αντικείµενο. 3.5 Η 3µελής επιτροπή αποτελείται από το µέλος ΕΠ στου οποίου το γνωστικό αντικείµενο έχει προκηρυχθεί η θέση υποψηφίου διδάκτορα, και ο οποίος προεδρεύει της επιτροπής, και 2 µέλη ΕΠ του Τµήµατος από το εκλεγµένο προσωπικό ή από το ενταγµένο προσωπικό οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού. Σε περίπτωση αποδοχής του υποψηφίου, ο πρόεδρος της 3µελούς επιτροπής ορίζεται ως επιβλέπων καθηγητής, και η 3µελής επιτροπή προτείνει στην ΕΜΠ τη σύσταση της συµβουλευτικής επιτροπής του υποψηφίου διδάκτορα (ΣΕ ). 4. ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 4.1 Η διδακτoρική διατριβή παρακoλoυθείται συστηµατικά και κατευθύvεται κυρίως από τov ΕΚ αλλά και από τα άλλα µέλη της ΣΕ. Ο υποψήφιος διδάκτορας και η ΣΕ τoυ oφείλoυv vα εvηµερώvoυv τη ΕΜΠ µε ετήσιες εκθέσεις για τηv πρόoδo της διδακτoρικής διατριβής (δείτε επισυναπτόµενο Παράρτηµα). Ο Επιβλέπωv Καθηγητής καλεί τoυλάχιστoν µια φορά αvά εξάµηvo τov υποψήφιο διδάκτορα για vα ελέγχει τηv πρόoδo της διδακτoρικής τoυ διατριβής. 4.2 Κάθε εκλεγµένο µέλος ΕΠ δεν µπορεί να επιβλέπει παράλληλα περισσότερες από 5 διδακτορικές διατριβές εκτός από τις περιπτώσεις που κάποιος/ιοι από τους υποψηφίους διδάκτορες βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης της διδακτορικής διατριβής. Αυτό τεκµηριώνεται µε την κατάθεση του κειµένου της διατριβής έστω και πριν την τελική του µορφή. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3

4 5. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΤΡΙΒΗΣ 5.1 Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται µετά από εισήγηση της ΕΜΠ, Τριµελής Συµβουλευτική Επιτροπή ιατριβής (ΣΕ ). Η ορισθείσα ΣΕ είναι υπεύθυνη για την καθοδήγηση και επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής. 5.2 Η ΣΕ αποτελείται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή που πρέπει να είναι εκλεγµένο και χωρίς απόσπαση µέλος του Τµήµατος, ένα ακαδηµαϊκό µέλος του Τµήµατος και ακόµα ένα µέλος που µπορεί να είναι µέλος του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος ή άλλου Τµήµατος του Πανεπιστηµίου ή άλλου αναγνωρισµένου Πανεπιστηµίου ή Ερευνητικού Κέντρου. Η Επιτροπή ιατριβής έχει ευθύνη για την υποβοήθηση της έρευνας και την συγγραφή της διατριβής αλλά και σηµαντικό ρόλο σε όλα τα στάδια της αξιολόγησης της εργασίας. Τα µέλη της επιτροπής επιλέγονται µε κύριο γνώµονα τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα και δραστηριότητα στο συγκεκριµένο τοµέα της διδακτορικής εργασίας. 5.3 Ανάλογα µε το θέµα της ιδακτορικής ιατριβής ( ) και την κρίση της ΣΕ δύνανται να ορισθούν ως και 2 Εξωτερικοί Σύµβουλοι. Οι Εξωτερικοί Σύµβουλοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος, αλλά όχι αναγκαία µέλη ακαδηµαϊκού προσωπικού. Ως σύµβουλοι µπορεί να συµπεριληφθούν µέλη από το Τµήµα Νοσηλευτικής, τη Σχολή Επιστηµών Υγείας, άλλες σχολές και Τµήµατα του ΤΕΠΑΚ και ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή/ και αλλοδαπής, καθώς και άλλοι εµπειρογνώµονες 6. ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 6.1 Ο υποψήφιος διδάκτωρ υποστηρίζει τη ενώπιον τριµελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η Επιτροπή αυτή ορίζεται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων µε εισήγηση του ΕΚ και αποτελείται από: Τον Επιβλέποντα Καθηγητή του υποψηφίου και 2 επιπλέον µέλη µε συναφές αντικείµενο: Ένα µέλος ΕΠ του Τµήµατος ή από άλλο Τµήµα του Πανεπιστηµίου ή από άλλο Πανεπιστήµιο ή Ερευνητικό Κέντρο, σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή και µε εµπειρία στην εξέταση διδακτορικών διατριβών. Ένα µέλος από άλλο Πανεπιστήµιο ή Ερευνητικό Κέντρο, σε θέση Καθηγητή και µε εµπειρία στην εξέταση διδακτορικών διατριβών, 6.2 Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής είναι το Μέλος ΕΠ µε την υψηλότερη ακαδηµαική βαθµίδα, αλλά όχι ο Επιβλέπων Καθηγητής. Τα άλλα δύο µέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής (ΣΕ ) του διδακτορικού φοιτητή µπορούν να παραβρίσκονται στη διαδικασία υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής ως παρατηρητές. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4

5 7. ΣΤΑ ΙΑ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 7.1 Με ευθύνη της ΣΕ κατατίθεται εvτός τετραµήvoυ από τηv απoδoχή τoυ υποψηφίου διδάκτορα από τo Τµήµα (ηµερoµηvία απόφασης ΣΤΕΣ) στη Γραµµατεία τoυ Τµήµατoς τo ακριβές πρωτόκολλο και ο τίτλος της διδακτoρικής διατριβής. Σε περίπτωση αλλαγής του θέµατος της διδακτορικής διατριβής ο ελάχιστος χρόνος για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος υπολογίζεται από τον καθορισµό του νέου θέµατος. 7.2 Το ερευνητικό πρωτόκολλο πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τις εξής ενότητες: (α) θεωρητικό υπόβαθρο, όπου και να υπογραµµίζεται η αναγκαιότητα της εργασίας, (β) ο σκοπός και οι επιµέρους στόχοι ή ερευνητικές υποθέσεις της µελέτης, (γ) το προτεινόµενο υλικό-µέθοδος (π.χ. ερωτηµατολόγια που θα χρησιµοποιηθούν, στατιστική ανάλυση), (δ) αναµενόµενα αποτελέσµατα και προσδοκώµενα οφέλη και (ε) σχετικό χρονοδιάγραµµα για την υλοποίηση της εργασίας. Στόχος της διαδικασίας αυτής είναι να διαπιστωθεί και να ελεγχθεί η ποιότητα και καινοτοµία της ερευνητικής πρότασης και να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις/προσθήκες και εισηγήσεις, σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει πως η πρόταση είναι ελλιπής. Μετά από τη σύµφωνη γνώµη και των τριών µελών της Επιτροπής ιατριβής, το πρωτόκολλο υποβάλλεται στην τελική του µορφή στην ΕΜΠ του Τµήµατος. 7.3 Μετά το πέρας του 2 ου και όχι αργότερα από το 5 ο εξαµήνου φοίτησης οι υποψήφιοι διδάκτορες καλούνται σε Περιεκτική Εξέταση ενώπιον της ΣΕ. Εαv κατά τηv κρίση της Τριµελoύς Συµβoυλευτικής Επιτρoπής ο υποψήφιος επιτύχει στην εξέταση, η ΕΜΠ δίδει γραπτή εvτoλή στov υποψήφιο διδάκτορα για τη συνέχιση της ιατριβής τoυ. Σε περίπτωση αποτυχίας του υποψηφίου, η ΕΜΠ τον καλεί για µια ακόµη φορά σε περιεκτική εξέταση εντός του επόµενου εξαµήνου. 7.4 Σκοπός της περιεκτικής εξέτασης είναι να εκτιµήσει βασικές γνώσεις και ικανότητες του υποψηφίου σε θέµατα Μεθοδολογίας της Έρευνας, αλλά και πιο εξειδικευµένες γνώσεις σχετικά µε το συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο του διδακτορικού του. Ο φοιτητής πρέπει να καταθέσει στη Γραµµατεία του Τµήµατος, το αργότερο ένα µήνα πριν από την καθορισµένη ηµεροµηνία της εξέτασής του, γραπτό κείµενο των λέξεων, όπου να περιγράφεται η ερευνητική δραστηριότητα του φοιτητή µέχρι το σηµείο εκείνο όπως και η µελλοντική πορεία. Το κείµενο πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον (α) αξιολόγηση της σχετικής βιβλιογραφίας όπου να θεµελιώνεται η κατανόηση του γενικότερου ερευνητικού θέµατος της διατριβής, (β) περιγραφή της µεθοδολογίας και των τεχνικών ανάλυσης που έχουν ή υπολογίζεται να χρησιµοποιηθούν και (γ) αν υπάρχουν, προκαταρκτικά αποτελέσµατα ή/και αποτελέσµατα πιλοτικής µελέτης. 7.5 Η εξέταση είναι προφορική µετά από σχετική παρουσίαση του υποψηφίου στη ΣΕ. Αν τα µέλη της ΣΕ έχουν κάποια αµφιβολία είτε για την ουσία της πρότασης είτε για την ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5

6 κατανόηση του θέµατος, τότε ο φοιτητής θα έχει τρεις µήνες να ετοιµάσει µια δεύτερη παρουσίαση που θα δίνει έµφαση στους τοµείς που προκαλούν αµφιβολία. Η επιτροπή ενηµερώνει την ΕΜΠ για το αποτέλεσµα της εξέτασης. Ο φοιτητής µπορεί να συνεχίσει την έρευνά του µόνο αν γίνει αποδεκτή η πρόταση. 7.6 Μετά πάροδο 6 εξαµήνων από την αποδοχή του στο ιδακτορικό πρόγραµµα, µε την προϋπόθεση της επιτυχίας στην περιεκτική εξέταση, και κατόπιν σύµφωνης γνώµης της ΣΕ ότι η ιδακτορική ιατριβή πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, ο υποψήφιος ιδάκτωρ µπορεί να αιτηθεί τη σύσταση τριµελoύς εξεταστικής επιτρoπής. Για τov oρισµό της τριµελoύς εξεταστικής επιτρoπής τoυ υποψηφίου διδάκτορα πoυ γίvεται από τη ΣΤΕΣ ύστερα από εισήγηση της ΕΜΠ, απαιτούνται τα ακόλουθα: α. Η πάρoδoς τoυλάχιστov έξι εξαµήνων από τηv ηµερoµηvία απoδoχής τoυ υποψηφίου διδάκτορα από τo Τµήµα. β. Η παρουσίαση τουλάχιστον µιας εργασίας σε Κυπριακό, Ελληνικό ή διεθνές επιστηµονικό συνέδριο γ. Η δηµοσίευση τουλάχιστον µιας εργασίας συναφούς µε το αντικείµενο της διδακτορικής διατριβής σε έγκυρο ελληνόφωνο ή ξενόγλωσσο επιστηµονικό περιοδικό µε σύστηµα κριτών. Αναµένεται ότι ο υποψήφιος θα έχει ετοιµάσει δυο επιπλέον εργασίες, σε µορφή επιστηµονικού άρθρου, οι οποίες θα πρέπει να είναι σε δηµοσιεύσιµη µορφή ασχέτως αν δεν έχουν ακόµα δηµοσιευθεί. δ. Βεβαίωση παρακολούθησης και επιτυχούς εξέτασης στα υποχρεωτικά µαθήµατα διδακτορικού επιπέδου. ε. Αίτηση πρoς την ΕΜΠ που συνοδεύεται από τα εξής: i. Αντίγραφο της διδακτoρικής διατριβής υπογεγραµµένο από την Τριµελή Συµβουλευτική Επιτροπή. ii. Βιoγραφικό σηµείωµα 7.7 Η ΣΕ διαβιβάζει προς τη ΣΤΕΣ το αίτηµα για ορισµό Τριµελούς Εξεταστικής Επιτροπής της οποίας προτείνει και τα µέλη προς έγκριση. Η απόφαση της ΣΤΕΣ κoιvoπoιείται στov υπoψήφιo και στα µέλη της Τριµελoύς Εξεταστικής Επιτρoπής. 7.8 Η ηµερoµηvία της κρίσης της διατριβής πρέπει vα απέχει τoυλάχιστov 20 ηµέρες από τηv κoιvoπoίηση της πρόσκλησης, και να µην υπερβαίνει το 4µηνο. 7.9 Η υποστήριξη της διατριβής από τov υπoψήφιo γίvεται δηµόσια σύµφωνα µε τους σχετικούς κανόνες του Πανεπιστηµίου από τη πενταµελή Εξεταστική Επιτροπή. Συγκεκριµένα, ζητείται από κάθε υποψήφιο διδάκτορα να υποστηρίξει την πρωτοτυπία και ποιότητα της έρευνάς του κατά τη διάρκεια προφορικής παρουσίασης-διάλεξης ανοικτή στο κοινό. Η εξέταση αποτελείται από µια παρουσίαση από τον υποψήφιο, που δεν διαρκεί περισσότερο από µία ώρα, ακολουθούµενη από µία ώρα ανοικτής συζήτησης, συµπεριλαµβανοµένης κλειστής συνάντησης της Εξεταστικής Επιτροπής για να ληφθεί η απόφαση για τη διδακτορική εργασία Τουλάχιστο έναν µήνα πριν από την παρουσίαση της διατριβής, ο υποψήφιος πρέπει να διαθέσει αντίγραφο της διατριβής σε κάθε µέλος της Εξεταστικής Επιτροπής. Το κείµενο της ιδακτορικής διατριβής µπορεί να γράφεται σε µια διεθνή γλώσσα. Σε αυτή τη περίπτωση η ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 6

7 περίληψη δίνεται και στα Ελληνικά. Ο υποψήφιος πρέπει επίσης να διευθετήσει ώστε να δηµοσιοποιηθεί η υποστήριξη της διατριβής από την ΕΜΠ του Τµήµατος Μετά τηv παρoυσίαση της διατριβής και τη δηµόσια εξέταση η Εξεταστική Επιτρoπή συνεδριάζει και κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής και το αν αποτελεί συµβολή στην επιστήµη. Σε περίπτωση απαίτησης διορθώσεων αυτές καταγράφονται στο πρακτικό της εξέτασης και δίδεται συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα στον υποψήφιο διδάκτορα. Ο Επιβλέπωv Καθηγητής τηρεί τα πρακτικά της εξεταστικής διαδικασίας τα οποία αφoύ υπoγραφoύv από όλα τα µέλη της εξεταστικής επιτρoπής, κατατίθενται στη Γραµµατεία τoυ Τµήµατoς µαζί µε τo υπoγεγραµµέvo από τα µέλη της Εξεταστικής Επιτρoπής τεύχoς της διατριβής Εάν η υποστήριξη της διατριβής είναι ικανοποιητική (και, σε περίπτωση που απαιτηθήκαν διορθώσεις, µόνο µετά από τη σχετική γραπτή βεβαίωση από την ΣΕΠ προς την ΕΜΠ για επιτυχή αποπεράτωση,) ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει τρία πρωτότυπα της διατριβής, ένα για τη βιβλιοθήκη του πανεπιστηµίου, ένα για το αρχείο του Τµήµατος και ένα για τον ΕΚ Η Εξεταστική Επιτροπή εισηγείται προς τη Σύγκλητο την απονοµή ή όχι του τίτλου. Στην έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής προς τη Σύγκλητο πρέπει να τεκµηριώνεται πειστικά η εισήγηση όπου θα αναλύεται η σηµασία και η πρωτοτυπία της έρευνας που διεξήχθη και ως εκ τούτου να καταγράφεται η επιστηµονική συνεισφορά της προς το πεδίο στο οποίο εντάσσεται Σε περίπτωση αποτυχίας της υποστήριξης διατριβής, ο υποψήφιος δικαιούται να ζητήσει επανάληψη της διαδικασίας για ακόµη µια φορά. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος και οι όροι νέας υποβολής της διατριβής καθορίζονται γραπτώς από την Εξεταστική Επιτροπή Ο Υποψήφιος αvαγoρεύεται σε διδάκτoρα από τη ΣΤΕΣ. Μετά τηv αvαγόρευση χoρηγείται από τo Τµήµα, βεβαίωση ολοκλήρωσης και παρουσίασης της διδακτορικής διατριβής για χρήση σε διάφoρες υπηρεσίες. Ο oριστικός τίτλoς τoυ διδάκτoρα απονέµεται από τη Σύγκλητο. 8. ΙΑΡΚΕΙΑ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 8.1 Η µέγιστη χρovική διάρκεια για τηv απόκτηση ιδακτoρικoύ ιπλώµατoς δεν µπορεί να υπερβεί τα οκτώ (8) ακαδηµαικά έτη από τηv ηµερoµηvία αποδοχής του υποψηφίου διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (απόφαση ΣΤΕΣ) µέχρι την ηµεροµηνία κατάθεσης αιτήµατός του στη Γραµµατεία του Τµήµατος για ορισµό της πενταµελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Μετά τηv άκαρπη παρέλευση αυτoύ τoυ µέγιστoυ χρόvoυ o Υ διαγράφεται αυτοδίκαια. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 7

8 8.2 Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και ανάλογα µε τη φύση της ιδακτορικής ιατριβής η ΕΜΠ µπορεί να εγκρίνει παράταση του διαστήµατος εκπόνησης της, µε µέγιστο διάστηµα παράτασης τα 2 εξάµηνα. 8.3 Αναστολή φοίτησης κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής δεν δίδεται παρά µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ., κλήση στράτευσης, έκτακτοι και σοβαροί οικογενειακοί λόγοι και προβλήµατα υγείας) µετά σύµφωνη απόφαση. 9. ΟΜΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 9.1 Το πρόγραµµα σπουδών στο Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς και Άθροισης ιδακτικών Μονάδων (ECTS). Το ECTS είναι ένα σύστηµα που έχει ως κέντρο το φοιτητή και βασίζεται στο φόρτο εργασίας που απαιτείται για να επιτύχει τους στόχους ενός προγράµµατος αποκτώντας Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ΕΠΜ) για κάθε µάθηµά του. 9.2 Γενικά, ο φόρτος εργασίας που οδηγεί σε διδακτορικό τίτλο σπουδών στο Τµήµα Νοσηλευτικής απαιτεί τη συµπλήρωση τουλάχιστον 210 ΕΠΜ, από συνδυασµό µαθηµάτων διδακτορικού επιπέδου (30 ΕΠΜ) και ερευνητικής εργασίας. Η ετοιµασία του ερευνητικού πρωτοκόλλου, περιεκτική εξέταση και η συγγραφή της ιδακτορικής διατριβής αντιστοιχούν σε 60 ΕΠΜ ενώ το καθαρά ερευνητικό µέρος του προγράµµατος αντιστοιχεί σε 120 ΕΠΜ. 9.3 Το διδακτικό µέρος περιλαµβάνει τουλάχιστον τέσσερα µαθήµατα που ισοδυναµούν µε 30 ΕΠΜ Ειδικά Θέµατα Μεθοδολογίας της Έρευνας (10 ΕΠΜ), Ειδικά Θέµατα Βιοστατιστικής (10 ΕΠΜ), Έρευνα στις Επιστήµες Υγείας Ι και ΙΙ (5 ΕΠΜ το κάθε ένα). Αναλόγως των προσφερόµενων µαθηµάτων, ο φοιτητής µπορεί να παρακολουθήσει µέχρι και 2 µαθήµατα ανά εξάµηνο. Για το µάθηµα της Μεθοδολογίας της Έρευνας οι διδακτορικοί φοιτητές δε χρεώνονται µε δίδακτρα, όπως προνοείται στο πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας των διδακτορικών διατριβών που εγκρίθηκε από την Σύγκλητο. 9.4 Η ΣΕ, κατόπιν εισήγησης του ΕΚ, µπορεί να απαιτήσει την παρακολούθηση επιπλέον µαθηµάτων αναλόγως των αναγκών του κάθε υποψηφίου, ανεξαρτήτως εάν είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Τα µαθήµατα µπορούν να είναι είτε προχωρηµένου προπτυχιακού, είτε µεταπτυχιακού επιπέδου και να προσφέρονται είτε από το Τµήµα, είτε από άλλο Τµήµα του Πανεπιστηµίου, είτε και από άλλο Πανεπιστήµιο ή αναγνωρισµένο Ερευνητικό Κέντρο ή διεθνή οργανισµό (νοουµένου ότι το πρόγραµµα ήδη φέρει ή µπορεί να αποτιµηθεί σε ΕΠΜ). 9.5 Σε ειδικές περιπτώσεις, για υποψήφιους διδάκτορες που δεν είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού διπλώµατος Master s, και εφόσον η αποδοχή τους στο ιδακτορικό Πρόγραµµα έχει εγκριθεί από τη ΣΤΕΣ (σύµφωνα µε το 3.2 ανωτέρω) απαιτούνται επιπλέον 30 ECTS (δηλαδή, σύνολο 240 ECTS) από επιτυχή συµπλήρωση σπουδαστικού έργου που µπορεί να περιλαµβάνει µαθήµατα είτε προχωρηµένου προπτυχιακού είτε µεταπτυχιακού επιπέδου και να προσφέρονται είτε από το Τµήµα, είτε από άλλο Τµήµα του Πανεπιστηµίου, είτε και από άλλο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 8

9 Πανεπιστήµιο ή αναγνωρισµένο Ερευνητικό Κέντρο ή διεθνή οργανισµό (νοουµένου ότι το πρόγραµµα ήδη φέρει ή µπορεί να αποτιµηθεί σε ΕΠΜ). Μετά από έγκριση της ΕΜΠ, µέρος τους φόρτου µπορεί να αντικατασταθεί µε ερευνητικές εργασίες ή άλλες δραστηριότητες, για παράδειγµα, συγγραφή ερευνητικών άρθρων. 10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ 10.1 Ο υποψήφιος διδάκτορας έχει υπoχρέωση vα τηρεί τις πρoθεσµίες και vα είvαι συvεπής πρoς τις υπoχρεώσεις τoυ. Σε περίπτωση πoυ oλιγoρήσει o ΕΚ και/ή τα µέλη της ΣΕ, τότε είvαι υπoχρέωση τoυ υποψηφίου διδάκτορα vα υπεvθυµίσει και να ζητήσει από τηv ΣΕ τoυ vα πρoωθηθεί η διδακτoρική τoυ διατριβή Ο υποψήφιος διδάκτορας υπoχρεούται vα έχει παρουσία στο Τµήµα για τουλάχιστον 15 ώρες εβδοµαδιαίως λαµβάνοντας µέρoς στo διδακτικό και ερευνητικό έργo τoυ Τµήµατoς, στις επιτηρήσεις των εξετάσεων, καθώς και στις εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις και τις εν γένει επιστηµονικές δραστηριότητες µε ευθύνη του ΕΚ Κάθε υποψήφιος διδάκτωρ θα πρέπει να συµµετάσχει ως άµισθος βοηθός διδασκαλίας σε ένα µάθηµα για ένα εξάµηνο κατά τη διάρκεια των διδακτορικών του σπουδών. Η συµβολή του υποψηφίου διδάκτορα τεκµηριώνεται µε εξαµηνιαία αναφορά του επιβλέποντα καθηγητή Ο κάθε υποψήφιος διδάκτωρ πρέπει να συµµετάσχει στην ηµερίδα παρουσιάσεων του ερευνητικού έργου των υποψηφίων διδακτόρων που διοργανώνει το Τµήµα ή η Σχολή του τουλάχιστον µία φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών του. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 9

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 1 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ... 1 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά.

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά. IΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1.1.1 Το ΤΕΠΑΚ προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού. Τα προγράμματα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) Α. Γενικά άρθρα Άρθρο 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)... i 6.1 Εισαγωγή... 6-1 6.2 ιάρθρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΜΠ.... 6-1 6.2.1 Θεσµικό Πλαίσιο... 6-1 6.2.2 Εκπόνηση ιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION HELLENIC REPUBLIC MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Information: Dafni Moustaklidou Tel.: 2310 99 7402 Fax: 2310 99 7432 Protocol No: E-mail : dtmousta@enl.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1078 9 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Kανονισμός Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχια κών και Διδακτορικών Σπουδών. H ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩN ΣΠOΥΔΩN ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ O Eσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΝOΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις σπουδές και τίτλους μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα