ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ.2/2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ.2/2010"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ.2/2010 για τη θέσπιση των τεχνικών και δημοσιονομικών διαδικασιών που εφαρμόζονται στον ετήσιο διαγωνισμό διδακτορικών διατριβών με θέμα "ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ" που διοργανώνει η Επιτροπή των Περιφερειών ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1, ο οποίος τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 του Συμβουλίου της 13 ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23 ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (EK, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3, που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 478/2007 της Επιτροπής, της 23 ης Απριλίου 2007, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (EK, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (EK, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου για τη θέσπιση ΕΕ L 248 της , σελ. 1 ΕΕ L 390 της , σελ. 1 ΕΕ L 357 της , σελ. 1.

2 του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 4 ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τον Εσωτερικό Κανονισμό της Επιτροπής των Περιφερειών 5, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την απόφαση του Προεδρείου της Επιτροπής των Περιφερειών της 13 ης Νοεμβρίου 1996 (DI/CdR 53/96 rév.) με την οποία εγκρίνεται η διοργάνωση ετήσιου διαγωνισμού διδακτορικών διατριβών, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι: (1) από το 1996, η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕΤΠ) εγκαινίασε διάλογο με τον ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό χώρο μέσω της διοργάνωσης ετήσιου διαγωνισμού διδακτορικών διατριβών με θέμα "Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση" (2) για το σκοπό αυτό θέσπισε ρύθμιση σχετικά με τις τεχνικές και δημοσιονομικές διαδικασίες που εφαρμόζονται στη διοργάνωση του εν λόγω διαγωνισμού (3) αντιλαμβανόμενη το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για το ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή των Περιφερειών αποφάσισε να λάβει μέτρα προκειμένου να ενθαρρυνθεί η υποβολή ικανοποιητικού αριθμού υποψηφιοτήτων, ο οποίος, ωστόσο, να μην υπερβαίνει τις δυνατότητες του ετήσιου προϋπολογισμού που διατίθεται για το σκοπό αυτό (4) οι δημοσιονομικές διαδικασίες πρέπει να προσδιοριστούν κατά τρόπο ώστε να εναρμονίζονται προς τις διατάξεις του κανονισμού αριθ. 003/2007 του Προεδρείου της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά με την επιστροφή των οδοιπορικών εξόδων και την καταβολή των κατ' αποκοπή αποζημιώσεων ταξιδιού και συνεδριάσεων των μελών της Επιτροπής των Περιφερειών και των αναπληρωτών τους και του κανονισμού αριθ. 005/2007 του Προεδρείου της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά με την επιστροφή των οδοιπορικών εξόδων και την καταβολή των κατ' αποκοπή αποζημιώσεων ταξιδιού και συνεδριάσεων των εμπειρογνωμόνων, των ομιλητών και των ερευνητών που συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Επιτροπής των Περιφερειών, καθώς και προς την απόφαση αριθ. 326/2007 του Γενικού Γραμματέα για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού αριθ. 003/2007 σχετικά με την επιστροφή των οδοιπορικών εξόδων 4 5 ΕΕ L 111 της , σελ. 13 CdR 1/2010

3 και την καταβολή των κατ' αποκοπή αποζημιώσεων ταξιδιού και συνεδριάσεων των μελών της Επιτροπής των Περιφερειών και των αναπληρωτών τους (5) είναι συνεπώς απαραίτητο να καταργηθεί και να αντικατασταθεί ο κανονισμός αριθ. 13/2007 του Προεδρείου της Επιτροπής των Περιφερειών, που τέθηκε σε ισχύ την 1 η Ιανουαρίου 2008, για τη θέσπιση των τεχνικών και δημοσιονομικών διαδικασιών που εφαρμόζονται στον ετήσιο διαγωνισμό διατριβών με θέμα "Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση"

4 ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Γενικές διατάξεις Άρθρο I Αντικείμενο του διαγωνισμού Η Επιτροπή των Περιφερειών διοργανώνει ετήσιο διαγωνισμό διατριβών με στόχο να βραβεύσει τις διδακτορικές εργασίες που σχετίζονται με την τοπική και την περιφερειακή διάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι διδακτορικές διατριβές πρέπει να ασχολούνται με τις περιφερειακές ή/και με τις τοπικές πτυχές κατά τρόπο ουσιώδη και όχι επουσιώδη. Ένας μη εξαντλητικός κατάλογος των εξεταζόμενων θεμάτων μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής: την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, τα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών και μεταφορών, την υγεία, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την έρευνα, την καινοτομία, την απασχόληση, τη δημιουργία επιχειρήσεων, την οικονομική ανάπτυξη, τις μεταφορές, τις δημόσιες υπηρεσίες, το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την επαγγελματική κατάρτιση, το σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας και της χρηστής διακυβέρνησης, την αποκέντρωση, την εδαφική συνεργασία, την επικοινωνία σχετικά με ευρωπαϊκά ζητήματα. Άρθρο II Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που αποκτήθηκε σε ένα από τα πανεπιστήμια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο Άρθρο I. Οι διδακτορικές διατριβές εκπονούνται υποχρεωτικά σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει αποκτήσει ένα από τα διπλώματα που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι κατά τη διάρκεια των δώδεκα μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιότητας κατά το έτος προκήρυξης του διαγωνισμού. Ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλλει σε δύο αντίτυπα: το πλήρες κείμενο της διδακτορικής διατριβής του σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, με μορφότυπο PDF (CD ROM)

5 μια σύνοψη στην οποία να παρουσιάζεται η διατριβή και να εκτίθεται η προβληματική της (3 σελίδες κατ' ανώτατο όριο) συνταγμένη στην αγγλική ή στη γαλλική γλώσσα. Η σύνοψη πρέπει κυρίως να επιτρέπει μία πρώτη αξιολόγηση του κατά πόσον η διατριβή ανταποκρίνεται στην περιφερειακή ή/και στην τοπική προβληματική ένα βιογραφικό σημείωμα συνταγμένο στην αγγλική ή στη γαλλική γλώσσα ένα πιστοποιητικό ότι είναι κάτοχος ενός από τα πανεπιστημιακά διπλώματα που ορίζονται στο Παράρτημα I. Οι πλήρεις φάκελοι διαβιβάζονται στη Γενική Γραμματεία της Επιτροπής των Περιφερειών πριν από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την υποβολή των υποψηφιοτήτων. Η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας ή η ημερομηνία της απόδειξης υποβολής (μέσω ιδιωτικής ταχυδρομικής υπηρεσίας) αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία. Ο φάκελος υποψηφιότητας μπορεί να κατατεθεί ή να αποσταλεί στην ακόλουθη διεύθυνση: Διεύθυνση Συμβουλευτικών Εργασιών Μονάδα «Μελέτες & Νομοθετικός προγραμματισμός» Rue Belliard Bruxelles BELGIQUE Τα έγγραφα που υποβάλλονται για τον διαγωνισμό δεν επιστρέφονται. Οι διδακτορικές διατριβές που παραλαμβάνονται θα είναι στη διάθεση του κοινού στη βιβλιοθήκη της Επιτροπής των Περιφερειών. Οι τίτλοι των διδακτορικών διατριβών που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και τα ονόματα των συντακτών τους και των ενδιαφερομένων πανεπιστημίων δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής των Περιφερειών. Άρθρο III Χρηματικό βραβείο Στον πρώτο επιτυχόντα απονέμεται χρηματικό βραβείο ύψους ευρώ (έξι χιλιάδων ευρώ). Η εξεταστική επιτροπή έχει τη δυνατότητα να απονείμει κατ' ανώτατο όριο τέσσερις επαίνους συνοδευόμενους από χρηματικό βραβείο ύψους ευρώ (δύο χιλιάδων ευρώ). Άρθρο IV Επιλογή των βραβευθέντων Οι διδακτορικές διατριβές που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής υποβάλλονται προς αξιολόγηση στην εξεταστική επιτροπή.

6 Η εξεταστική επιτροπή ορίζεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών, μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα. Απαρτίζεται από πανεπιστημιακούς καθηγητές ή/και διδάσκοντες, και από ένα ή περισσότερα μέλη της ΕΤΠ. Πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής είναι ένα τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών. Η εξεταστική επιτροπή επιλέγει την καλύτερη διδακτορική διατριβή ή τις καλύτερες διδακτορικές διατριβές που αξίζουν να βραβευτούν. Η απόφαση της εξεταστικής επιτροπής είναι τελεσίδικη. Άρθρο V Απονομή των βραβείων Τα βραβεία απονέμει ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών. Η επίσημη απονομή των βραβείων πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας συνεδρίασης της συνόδου ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών. Οι βραβευθέντες προσκαλούνται από την Επιτροπή των Περιφερειών. Άρθρο VI Διάδοση των διατριβών Η εξεταστική επιτροπή μπορεί να προτείνει στο Προεδρείο της Επιτροπής των Περιφερειών τη δημοσίευση των βραβευμένων διδακτορικών διατριβών. Το Προεδρείο της Επιτροπής των Περιφερειών μπορεί να αποφασίσει, με τη σύμφωνη γνώμη του συντάκτη (ή των συντακτών), τη δημοσίευση από την Επιτροπή των Περιφερειών μίας ή περισσότερων διατριβών. Οι βραβευθέντες δεσμεύονται να επιτρέψουν στην Επιτροπή των Περιφερειών να αναπαραγάγει και να διανείμει στα μέλη της τη σύνοψη κάθε διατριβής. Εφόσον οι βραβευθέντες το επιθυμούν, οι διατριβές τους μπορούν να δημοσιευθούν στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής των Περιφερειών. ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Δημοσιονομικές διαδικασίες Α) Επιστροφή των εξόδων των πανεπιστημιακών καθηγητών ή/και διδασκόντων, μελών της εξεταστικής επιτροπής, και καταβολή των κατ αποκοπή αποζημιώσεων Άρθρο VII Επιστροφή των οδοιπορικών εξόδων και καταβολή των κατ αποκοπή αποζημιώσεων ταξιδιού και συνεδριάσεων

7 Η επιστροφή των οδοιπορικών εξόδων και η καταβολή των κατ αποκοπή αποζημιώσεων ταξιδιού και συνεδριάσεων των μελών της εξεταστικής επιτροπής, πραγματοποιούνται με βάση τις αντίστοιχες διατάξεις του κανονισμού αριθ. 005/2007 του Προεδρείου της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά με την επιστροφή των οδοιπορικών εξόδων και την καταβολή των κατ' αποκοπή αποζημιώσεων ταξιδιού και συνεδριάσεων των εμπειρογνωμόνων, των ομιλητών και των ερευνητών που συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Επιτροπής των Περιφερειών, καθώς και σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 326/2007 του Γενικού Γραμματέα για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού αριθ. 003/2007 σχετικά με την επιστροφή των οδοιπορικών εξόδων και την καταβολή των κατ' αποκοπή αποζημιώσεων ταξιδιού και συνεδριάσεων των μελών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής των Περιφερειών (Παράρτημα II). Άρθρο VIII Αποζημίωση για την αξιολόγηση των διδακτορικών διατριβών Έκαστο μέλος της εξεταστικής επιτροπής, λαμβάνει αποζημίωση για κάθε διατριβή που αξιολογεί. Το ποσό της κατ' αποκοπή αποζημίωσης έχει οριστεί στα 400 ευρώ (τετρακόσια ευρώ). Άρθρο IX Ταχυδρομικά έξοδα Με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, η Επιτροπή των Περιφερειών επιστρέφει στο ακέραιο τα ταχυδρομικά έξοδα ή τα έξοδα αποστολής μέσω ιδιωτικής ταχυδρομικής υπηρεσίας των μελών της εξεταστικής επιτροπής. B) Επιστροφή των εξόδων των βραβευθέντων και καταβολή των αποζημιώσεων Άρθρο X Επιστροφή των οδοιπορικών εξόδων και καταβολή των κατ αποκοπή αποζημιώσεων Η επιστροφή των οδοιπορικών εξόδων και η καταβολή των κατ αποκοπή αποζημιώσεων ταξιδιού των βραβευθέντων πραγματοποιούνται με βάση τις αντίστοιχες διατάξεις του κανονισμού αριθ. 005/2007 του Προεδρείου της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά με την επιστροφή των οδοιπορικών εξόδων και την καταβολή των κατ' αποκοπή αποζημιώσεων ταξιδιού και συνεδριάσεων των εμπειρογνωμόνων, των ομιλητών και των ερευνητών που συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Επιτροπής των Περιφερειών, καθώς και σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 326/2007 του Γενικού Γραμματέα για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού αριθ. 003/2007 σχετικά με την επιστροφή των οδοιπορικών εξόδων και την καταβολή των κατ' αποκοπή αποζημιώσεων ταξιδιού και συνεδριάσεων των μελών της Επιτροπής των Περιφερειών και των αναπληρωτών τους (Παράρτημα II). Η επιστροφή των οδοιπορικών εξόδων και η καταβολή των αποζημιώσεων δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό των ευρώ (δύο χιλιάδων ευρώ) για κάθε βραβευθέντα και πρέπει να

8 καλύπτει μόνο τις δαπάνες που όντως κατέβαλε προκειμένου να παραστεί στην επίσημη τελετή απονομής βραβείων μετά από πρόσκληση της ΕΤΠ.

9 ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Τελική διάταξη Άρθρο XI Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισμός καταργεί και αντικαθιστά τον κανονισμό αριθ. 13/2007 του Προεδρείου της Επιτροπής των Περιφερειών, που ισχύει από την 1 η Ιανουαρίου 2008, για τη θέσπιση των τεχνικών και δημοσιονομικών διαδικασιών που εφαρμόζονται στον ετήσιο διαγωνισμό διατριβών με θέμα "Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση". Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την 16 η Μαρτίου Έγινε στις Βρυξέλλες, Για το Προεδρείο της Επιτροπής των Περιφερειών Mercedes BRESSO Πρόεδρος * * * ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: I. Απαιτούμενα διπλώματα για την υποβολή συμμετοχής στον διαγωνισμό διατριβών II. DI CdR 42/2007 Κανονισμός αριθ. 003/2007 σχετικά με την επιστροφή των οδοιπορικών εξόδων και την καταβολή των κατ' αποκοπή αποζημιώσεων ταξιδιού και συνεδριάσεων των μελών της Επιτροπής των Περιφερειών και των αναπληρωτών τους και Απόφαση 0014/2009 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του προηγούμενου κανονισμού αριθ. 003/2007 III. DI CdR 43/2007 Κανονισμός αριθ. 005 σχετικά με την επιστροφή των οδοιπορικών εξόδων και την καταβολή των κατ' αποκοπή αποζημιώσεων ταξιδιού και συνεδριάσεων των εμπειρογνωμόνων, των ομιλητών και των ερευνητών που συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Επιτροπής των Περιφερειών

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Οι υποψήφιοι του διαγωνισμού οφείλουν να είναι κάτοχοι ενός από τα εξής πανεπιστημιακά διπλώματα, τα οποία είναι αναγνωρισμένα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αυστρία Doktorat (π.χ. Dr. iur., Dr. phil.) Βέλγιο Docteur/ Doctor Βουλγαρία докторат/doctorat Γαλλία Doctorat Γερμανία Doktor (π.χ. Dr. jur, Dr. phil.) Δανία Ph.D. (από την 1η Σεπτεμβρίου 1988) Εσθονία Doktorikraad Ελλάς Διδακτορικό δίπλωμα/didaktoriko diploma ΗΒ Doctor of Philosophy (Ph.D.) Ιρλανδία: Doctor of Philosophy (Ph. D) Ισπανία Doctor Ιταλία Dottore di Ricerca (Dr.) Κάτω Χώρες Doctor (dr.) Κύπρος Doctor (PhD) Λετονία Doktors Λιθουανία Daktaro Diplomas Μάλτα Doctor's Degree (PhD) Ουγγαρία Doctori Oklevél (PhD) Πολωνία Doktor Πορτογαλία Doutor Ρουμανία Doctorat Σλοβακία Philosophiae Doctor (PhD) Σλοβενία Doktorat Σουηδία Filosophie doktor (fil. Dr) (ekonomie, juris, κλπ.) Τσεχική Δημοκρατία: Doktor (PhD) Φινλανδία Tohtori (φινλανδικά) /Doktor (σουηδικά)

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΓΕΕΑ, ΑΛΙΚΑΝΤΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R0653 EL 31.05.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 653/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζική. Λογιστική. Χρηματοοικονομικά. Ελεγκτική. Διοίκηση Κινδύνου. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Μάρκετινγκ και Επικοινωνία

Τραπεζική. Λογιστική. Χρηματοοικονομικά. Ελεγκτική. Διοίκηση Κινδύνου. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Μάρκετινγκ και Επικοινωνία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ------ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 100 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION HELLENIC REPUBLIC MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Information: Dafni Moustaklidou Tel.: 2310 99 7402 Fax: 2310 99 7432 Protocol No: E-mail : dtmousta@enl.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 243/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 810/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 218/7541 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ To Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές, διδακτορικές, μεταδιδακτορικές ή λοιπές ερευνητικές σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θ.1. ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 432/1981 (Α` 118) προστίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής:

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται ενισχυμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα