men konj. interj. µα [ma] # (imidlertid, enda, med derimot) αλλά [ala] # (dog, imidlertid)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "men konj. interj. µα [ma] # (imidlertid, enda, med derimot) αλλά [ala] # (dog, imidlertid)"

Transcript

1 1 men konj. interj. µα [ma] # (imidlertid, enda, med derimot) αλλά [ala] # (dog, imidlertid) όµως [ǤmǤs] / fattig, men ærlig ϕτωχός αλλά τίµιος [ftǥχǥs ala timiǥs] / han sier han er fattig, men alt tyder på det motsatte λέει ότι είναι ϕτωχός, αλλά όλα δείχνουν το αντίθετο [lεi Ǥti inε ftǥχǥs ala Ǥli ðiχnun tǥ andiϑεtǥ] / jeg så han, men jeg snakket ikke med han τον είδα µα δεν του µίλησα [tǥn iða ma ðεn du milisa] / men hva er det jeg har gjort?! µα τι έκανα! [ma ti εkana] / men jeg εγώ αλλά [εDžǥ ala] : men jeg så han faktisk µα σου λέω τον είδα [ma su lεǥ tǥn iða] / men også αλλά και [ala kε] : ikke bare..., men også... όχι µόνον... αλλά και [Ǥçi mǥnǥn... ala kε] / men jo! µπα! [ba] : men det er jo så nekelt! µπα, είναι πολύ εύκολο! [ba inε pǥli εfkǥlǥ] / men på den annen side µα έλα που [ma εla pu] : jeg liker henne ikke/er ikke forelsket i henne, men på den annen side har hun en stor medgift δεν µ' αρέσει, µα έλα που έχει µεγάλη προίκα [ðεn marεsi ma εla pu εçi mεDžali prika] / men selv om han kommer, µα κι αν έρθει [ma ki an εrϑi] / men til gjengjeld (men så... også, men igjen...) αλλά πάλι [ala pali] men n. (aber, hake) αλλά, το [tǥ ala] / ikke noe men! να λείπουν τα αλλά! [na lipun da ala] / det er dessverre et men/en hakeved det δυστυχώς υπάρχει ένα αλλά στην υπόθεση [ðistiχǥs iparçi εna ala stin ipǥϑεsi] menade m. (gr. myt.) (vill, vanvittig kvinne, gammel heks, gammelt hespetre) Μαινάδα, η [i mεnaða] / menadene (bakkantiner som fulgte Dionysos, attributter: fakler, slanger og drueklaser) οι Μαινάδες [i mεnaðεs] menasjeri n. (samling av (ville) dyr) θηριοτροϕείο, το [tǥ ϑiriǥtrǥfiǥ] mene v. (synes, anta) νοµίζω [nǥmizǥ] # ϕρονώ [frǥnǥ] # (tilkjennegi, gi uttrykk for) εννοώ [εnǥǥ] # (ville si) θέλω να πω [ϑεlǥ na pǥ] # (regne med, ha tro på) κρίνω [krinǥ] / det er ikke vondt ment δε θέλω να σου κάνω κακό [ðε ϑεlǥ na su kanǥ kakǥ] : det var ikke vondt ment (jeg mente ikke å formærme deg) δεν ήθελα να σε προσβάλλω [ðεn iϑεla na sε prεzvalε] / det kan du ikke mene! (sånt kan du da ikke si! pass tunga di!) δάγκωσε τη γλώσσα σου! [ðaŋgǥsε ti DžlǤsa su] / han forklarte meg.-..hva han mente µου εξήγησε τι εννοούσε [mu εksijisε ti εvǥusε] / han mener vi må handle nå ϕρονεί ότι πρέπει να δράσουµε τώρα [frǥni Ǥti prεpi na ðrasumε tǥra] / hva mener du med det? (hva vil du si med det?) τι θέλεις να πεις; [ti ϑεliz na pis] / hva mener du med (å si) nei? τι εννοείς µ' αυτό/λέοντας όχι; [ti εnǥi maftǥ/lεǥndas Ǥçi] / hva mener du om det? (hva synes du om det?) πώς το βρίσκεις; [pås tå vriskis] / hvilken Peter mener du? ποιον Πέτρο εννοείς; [piǥn pεtrǥ εnǥis] / hvis du mener du kan lykkes αν κρίνεις ότι µπορείς να πετύχεις [an krinis Ǥti bǥriz na pεtiçis] / jeg mente ikke deg δεν εννοούσα εσένα [ðεn εnǥusa εsεna] / jeg mente jeg så han i selskapet, men det ser ut til at jeg tok feil νόµησα πως τον είδα στο πάρτυ αλλά ϕαίνεται αστόχησα [nǥmisa pǥs tǥn iða stǥ parti ala fεnεtε astǥçisa] / jeg tillater meg, Herr dommer/formann, å mene at tiltalte ισχυρίζοµαι, κ. Προέδρε, ότι ο κατηγορούµενος...[isçirizǥmε kiriε prǥεðrε Ǥti Ǥ katiDžǥrumεnǥs] / mene det godt πάω για καλό [paǥ ja kalǥ] / mene noe alvorlig (mene alvor, snakke alvor) σοβαρολογώ [sǥvarǥlǥDžǥ] : han mente det ikke alvorlig, han sa det bare for å prøve deg δε σοβαρολογούσε, έτσι το 'λεγε για να σε δοκιµάσει [ðε sǥvarǥlǥDžusε εtsi tǥ lεjε ja na sε ðǥkimasi]

2 2 mened m. (falsk ed, falsk forklaring) επιορκία, η [i εpiǥrkia] / begå mened (avgi falsk forklaring) επιορκώ [εpiǥrkǥ] # παίρνω ψευτικό όρκο [pεrnǥ psεftikǥ ǤrkǤ] meneder m. (edsbryter, en som har avgitt falsk forklaring) επίορκος, το [tǥ εpiǥrkǥs] Menelaos myt. Μενέλαος, ο [Ǥ mεnεlaǥs] mengde f.m. ποσότητα, η [i pǥsǥtita] / den total mengde συνολική ποσότητα, η [i sinǥliki pǥsǥtita] / den mengden det dreier seg om προκείµενη ποσότητα, η [i prǥkimεni pǥsǥtita] / den minste mengde η ελάχιστη ποσότητα [i εlaçisti pǥsǥtita] / en fast mengde (et fast kvantum) αµετάβλητη ποσότητα [amεtavliti pǥsǥtita] / en ørliten mengde µικροποσότητα, η [i mikrǥpǥsǥtita] / i små mengder σε µικρές ποσότητες [sε mikrεs pǥsǥtitεs] / en liten mengde µικρό ποσότητα, η [i mikrǥ pǥsǥtita] # (dash, klatt) µικροποσότητα, η [i mikrǥpǥsǥtita] menge seg med v. (pleie omgang med, omgås med) συναναστρέϕοµαι [sinanastrεfǥmε] # συµϕύροµαι [simfirǥmε] # συγχρωτίζοµαι [siŋχrǥtizǥmε] # κάνω παρέα µε [kanǥ parεa mε] # τα κουτσοπίνω µε [ta kutsǥpinǥ mε] # µπλέκω µαζί [blεkǥ mazi] / han menger seg med arbeiderne sine/kunstnere τα κουτσοπίνω µε τους εργάτες του/µε καλλιτέχνες [ta kutsǥpinǥ mε tus εrDžatεs tu/mε kalitεχnεs] / ikke meng deg med dem! µην µπλέξεις µαζί τους! [min blεksiz mazi tus] menig m. (soldat) στρατιώτης, ο [Ǥ stratjǥtis] # ϕαντάρος, ο [Ǥ fandarǥs] / de menige (de meniges rekker) οι απλοί στρατιώτες [i apli stratjǥtεs] / bli degradert til (vanlig) menig υποβιβάζοµαι σε απλό στρατιωτή [ipǥvivazǥmε sε aplǥ stratiǥti] / forfremmes fra de meniges rekker γίνοµαι αξιωµατικός από απλός στρατιώτης [jinǥmε aksiǥmatikǥs apǥ aplǥs stratjǥtis] / offiserer og menige αξιωµατικοί και άντρες [aksiǥmatiki kε andrεs] menighet f.m. (sogn) ενορία, η [i εnǥria] # (kirkesamfunn, sekt) αίρεση,η [i εrεsi] # (kirkelig forsamling) εκκλησίασµα, το [tǥ εklisiazma] menighets- adj. (sogne-) ενοριακός [εnǥriakǥs] menighetsmedlem m. n. (sognebarn) ενορίτης, ο [Ǥ εnǥritis] # f. ενορίτισσα, η [i εnǥritisa] menighetssekretær m. γραµµατέας της ενορίας, ο/η [Ǥ /i Džramatεas tis εnǥrias] menigmann m. (mannen i gata, folk flest) ο κοινός άνθρωπος [Ǥ kinǥs anϑrǥpǥs] mening f.m (oppfatning) γνώµη, η [i DžnǤmi] # (vurdering, bedømmelse) κρίση, η [i krisi] # (syn, synsvinkel, idé, oppfatning, tenkemåte) άποψη, η [i apǥpsi] # (hensikt, vits, betydning) νόηµα, το [tǥ nǥima] # (hensikt) σκοπός, ο [Ǥ skǥpǥs] # (innhold, betydning) έννοια, η [i εnia] # (tro, anskuelse, overbevisning) πεποίθηση, η [i pεpiϑisi] / av samme mening adj. (likesinnet) οµόγνωµος [ǤmǤDžnǤmǤs] / etter min mening (etter min oppfatning, etter mitt syn) κατά την αντίληψή/κρίση µου [kata tin andilipsi/tiŋ krisi mu] # κατά τη γνώµη µου [kata ti DžnǤmi mu] / forandre mening (ombestemme seg) αλλάζω/µεταβάλλω γνώµη [alazǥ/mεtavalǥ DžnǤmi] / forstå meningen med en bemerkning/uttalelse καταλαβαίνω το νόηµα µιας παρατήρησης [katalavεnǥ tǥ nǥima mjas paratirisis] / gi mening (være fornuftig/til å bli klok på) έχω νόηµα [εχǥ nǥima] : det du sier gir absolutt ingen mening/er bare tull og vas αυτά που λες δεν έχουν κανένα απολύτως νόηµα [afta pu lεz dεn εχun kanεna apǥlitǥz nǥima] / ha en annen mening (være av en annen oppfatning, tenke annerledes)

3 3 αντιϕρονώ [andifrǥnǥ] / ha en mening om (ha synspunkter på) έχω γνώµη για [εχǥ DžnǤmi ja] / ha rare meninger υποστηρίζω περίεργες απόψεις [ipǥstirizǥ pεriεrjεs apǥpsis] / ha sin egen mening έχω δική µου γνώµη [εχǥ ðiki mu DžnǤmi] / hans mening har tyngde (hans oppfatning er viktig (for meg)) η γνώµη του έχει βάρος (σε µένα) [i DžnǤmi tu εçi varǥs (sε mεna)] / hva er meningen med alt dette? τι έννοια έχουν όλα αυτά; [ti εnia εχun Ǥla afta] / hva er meningen med denne utalelsen hans? (hva mener han med denne uttalelsen?) ποια είναι η έννοια της δήλωσής του; [pja inε i εnia tiz ðilǥsis tu] / jeg fikk han til å slutte seg til min mening (jeg fikk han over på min side) τον έκανα να συµϕωνήσει µε την άποψή µου [tǥn εkana na simfǥnisi mε tin apǥpsi mu] / jeg har ikke gjort meg opp noen klar mening (om det) ennå (jeg har ingen krystallklare synspunkter ennå) δεν έχω ακόµα αποκρυσταλλωµένες απόψεις [ðεn εχǥ akǥma apǥkristalǥmεnεs apǥpsis] / livet har ingen mening lenger η ζωή µου έχει χάσει κάθε νόηµα [i zǥï mu εçi Χazi kaϑε nǥima] / mine politiske meninger οι πολιτικές µου πεποιθήσεις [i pǥlitikεz mu pεpiϑisis] / si sin mening λέω την άποψή µου [lεǥ tin apǥpsi mu] # διατυπώνω τη γνώµη µου [ðiatipǥnǥ ti DžnǤmi mu] # (komme med sine synspunkter) διατυπώνω τις απόψεις µου [ðiatipǥnǥ tis apǥpsiz mu] : si sin mening om noe (komme med synspunkter på noe, gi sin vurdering av noe) εκϕέρω κρίση για κάτι [εkfεrǥ krisi ja kati] / skifte mening (forandre mening, ombestemme seg) αλλάζω/µεταβάλλω γνώµη [alazǥ/mεtavalǥ DžnǤmi] : det å skifte mening αλλαγή γνώµης, η [i alaji DžnǤmis] : han kommer ikke til å skifte mening - aldri! (han kommer aldri til å la seg overtale!) δεν αλλάζει γνώµη µε τίποτα! [ðεn alazi DžnǤmi mε tipǥta] : han skifter stadig mening (han skifter mening som han skifter skjorte) διαρκώς αλλάζει γνώµη [ðiarkǥs alǥzi DžnǤmi] / ta noe i beste mening παίρνω κάτι καλά [pεrnǥ kati kala] # (ikke ta noe ille opp) δε θίγοµαι από κάτι [ðε ϑiDžǥmε apǥ kati] : han tok rådene mine i beste mening δε θίχτηκε από τις συµβουλές µου [ðε ϑiχtikε apǥ tis simvulεz mu] : heldigvis tok han spøken vår i beste mening ευτυχώς πήρε καλά τ' αστείο µας [εftiχǥs pirε kala tastiǥ mas] / være av den mening at έχω τη γνώµη/είµαι της γνώµης ότι [εχǥ ti DžnǤmi Ǥti/imε tiz DžnǤmis Ǥti] meningitt m. (hjernehinnebetennelse) µηνιγγίτης, ο [Ǥ miniŋgitis] # µηνιγγίτιδα, η [i miniŋgitiða] meningsavviker m. (dissident, dissenter, separatist) διαϕωρών*, ο [Ǥ ðiafǥrǥn] meningsendring m. (det å skifte mening) µεταστροϕή, η [i mεtastrǥfi] # αλλαγή γνώµης, η [i alaji DžnǤmis] meningsforskjell m. (dissens, uenighet) αντιγνωµία, η [i andiDžnǥmia] # διγνωµία, η [i ðiDžnǥmia] # διάσταση γνώµων, η [i ðjastasi DžnǤmǤn] # διαϕορά γνώµης, η [i ðiafǥra DžnǤmis] # διχογνωµία, η [i ðiχǥDžnǥmia] # (uenighet, dissens, tvist, konflikt) διαϕωνία, η [i ðiafǥnia] / det fantes meningsforskjeller (det var motstridende/ divergerende oppfatninger) υπήρξαν αντινωµίες [ipirksan andinǥmiεs] meningsfull adj. (meningsfylt, betydelig, betydningsfull, viktig) σηµαντικός [simandikǥs] # µε νόηµα [mε nǥima] meningskamp m. (polemikk, tvist, kontrovers) αµϕισβήτηση, η [i amfizvitisi]

4 4 meningsløs adj. άσκοπος [askǥpǥs] # παράλογος [paralǥDžǥs] # χωρίς βλέµµα [ΧǤriz vlεma] # (tåpelig) ανούσιος [anusiǥs] # ανόητος [anǥitǥs] # (latterlig, ynkelig, urimelig, absurd) γελοίος [jεliǥs] # (absurd, helt vill/vilt) εξωϕερνικός [εksǥfrεnikǥs] # (om sak: meningsløs, urimelig) έξω ϕρενών [εksǥ frεnǥn] # (formålsløs, umotivert) αναίτιος [anεtiǥs] / det du sa/gjorde, var (helt) meningsløst αυτό που είπες /έκανες ήταν ανόητο [aftǥ pu ipεs/εkanεs itan anǥitǥ] / en meningsløs politikk ανόητη πολιτική [anǥiti pǥlitiki] / et meningsløst liv ασκοπή ζωή, η [i askǥpi zǥï] / et meningsløst spørsmål (et absurd spørsmål, et tåpelig spørsmål) γελοία ερώτηση [jεlia εrǥtisi] : meningsløse spørsmål εξωϕερνικές ερωτήσεις [εksǥfrεnikεs εrǥtisis] / fullstendig meningsløs (helt bak mål) άνω ποταµών [anǥ pǥtamǥn] # (helt uforståelig, helt urimelig, hinsides all fornuft) χωρίς καµιά λογική [ΧǤris kamja lǥjiki] / meningsløs ødeleggelse/skade αναίτια καταστροϕή/ζηµιά [anεtia katastrǥfi/zimja] / meningsløst prat (tomt snakk) άσκοπη συζήτηση [askǥpi sizitisi] # άσκοπες κουβέντες [askǥpεs kuvεndεs] meningsløshet f.m. (latterlighet, tåpelighet) γελοιότητα, η [i jεliǥtita] # (absurditet, vanvittighet) εξωϕρενισµός, ο [Ǥ εksǥfrεnizmǥs] meningsmåling f.m. (rundspørring, gallup) γκάλλοπ, το [tǥ galǥp] # δηµοσκόπηση, η [i ðimǥskǥpisi] # (opinionsundersøkelse) έρευνα της κοινής γνώµης, το [tǥ εrεvna tis kiniz DžnǤmis] # σϕυγµοµέτρηση της κοινής γνώµης, η [i sfiDžǥmεtrisi tis kiniz DžnǤmis] / resultatene av meningsmålingen står/bekjentgjøres i dagens aviser τα αποτελέσµατα του γκάλλοπ δηµοσιεύονται στις σηµερινές εϕηµερίδες [ta apǥtεlεzmata tu galǥp ðimǥsiεvǥndε stis simεrinεs εfimεriðεs] meningsutveksling f.m. (uveksling av idéer/synspunkter) ανταλλαγή ιδεών/απόψεων, η [i andalaji iðεǥn/apǥpsεǥn] # (diskusjon, disputt, uenighet, dissens, tvist, konflikt) διαϕωνία, η [i ðiafǥnia] # (disputt, krangel, feide, ordstrid) διένεξη, η [i ðjεnεksi] menisk m. (anat.) µηνίσκος, ο [Ǥ miniskǥs] menneske n. (person, individ, fyr) άνθρωπος, ο/η [Ǥ/i anϑrǥpǥs] # (menneskelig vesen, menneskeskapning) ανθρώπινο πλάσµα, το [tǥ anϑrǥpinǥ plazma] # (personlighet) προσωπικότητα, η [i prǥsǥpikǥtita] / de er sivilserte/moderne mennesker είναι εξελιγµένοι άνθρωποι [inε εksεliDžmεni anϑrǥpi] / et helt menneske (et harmonisk menneske) µια ολοκληρωµένη προσωπικότητα [mja ǤlǤklirǤmεni prǥsǥpikǥtita] / menneskenes liv og virke τα ανθρώπινα [ta anϑrǥpina] : mennesker av alle slag (alle typer mennesker) λογής λογής άνθρωποι [lǥjiz-lǥjis anϑrǥpi] # λογιών λογιών άνθρωποι [lǥjǥn-lǥjǥn anϑrǥpi] / mennesket er dødelig ο άνθρωπος είναι θνητός [Ǥ anϑrǥpǥs inε ϑnitǥs] menneske- pref. (som tilhører mennesket,human, menneskelig) ανθρώπινος [anϑrǥpinǥs] menneskeetende adj (kannibalsk) αντρωποϕάγος [anϑrǥpǥfaDžǥs] menneskeeter m. (antropofag, kannibal) ανθρωποϕάγος, ο [Ǥ anϑrǥpǥfaDžǥs] # κανίβαλος, ο [Ǥ kanivalǥs] menneskehav n. (folkehav, stor menneskemasse) ανθρωποθάλασσα, η [i anϑrǥpǥϑalasa] # (enorme menneskemasser) αµέτρητα πλήθη [amεtrita pliϑi] menneskehet m. (menneskeslekten, menneskene) ανθρώπινο γένος, το [tǥ anϑrǥpinǥ jεnǥs]

5 5 # ανθρωπότητα, η [i anϑrǥpǥtita] / forbrytelser mot menneskeheten εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας [εŋglimata kata tis anϑrǥpǥtitas] / milepæler i menneskehetens historie ορόσηµα στην ιστορία της ανθρωπότητας [ǤrǤsima stin istǥria tis anϑrǥpǥtitas] menneskekjærlighet f.m. (menneskevennlighet, humanisme) ανθρωπισµός, ο [Ǥ anϑrǥpizmǥs] menneskekropp m. ανθρώπινο σώµα, το [tǥ anϑrǥpinǥ sǥma] menneskekunnskap m. ανθρωπογνωσία, η [i anϑrǥpǥDžnǥsia] menneskelig adj. ανθρώπινος [anϑrǥpinǥs] / det er menneskelig å feile τα λάθη είναι ανθρώπινα [ta laϑi inε anϑrǥpina] / gjøre alt som står i menneskelig makt κάνω ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό [kanǥ Ǥ ti inε anϑrǥpinǥz ðinatǥ] / han har intet menneskelig over seg (han er umenneskelig) δεν έχει τίποτα το ανθρώπινο πάνω του [ðεn εçi tipǥta tǥ anϑrǥpinǥ panǥ tu] / menneskelige vesner ανθρώπινα όντα, τα [ta anϑrǥpina Ǥnda] menneskelighet f.m. (anstendighet) ανθρωπιά, η [i anϑrǥpja] menneskelignende adj. (i menneskeskikkelse) ανδρόµορϕος [anðrǥmǥrfǥs] # (antropomorf, personlig) ανθρωπόµορϕος [anϑrǥpǥmǥrfǥs] menneskemasse f.m. (menneskemengde) πλήθος (ανθρώπων), το [tǥ pliϑǥs (anϑrǥpǥn)] # ασκέρι, το [tǥ askεri] / enorme menneskemasser αµέτρητα πλήθη [amεtrita pliϑi] # ανθρωποπληµµύρα, η [anϑrǥpǥplimira] # (folkehav, menneskehav) ανθρωποθάλασσα, η [i anϑrǥpǥϑalasa] menneskemengde f.m. (menneskemasse) πλήθος (ανθρώπων), το [tǥ pliϑǥs (anϑrǥpǥn)] # ασκέρι, το [tǥ askεri] / trenge menneskemengden tilbake απωθώ το πλήθος [apǥϑǥ tǥ pliϑǥs] menneskenatur m. ανθρώπινη ϕύση, η [i anϑrǥpini fisi] menneskeofring n. (menneskeoffer) ανθρωποθυσία, η [i anϑrǥpǥϑisia] menneskerettigheter m.pl. δικαιώµατα του ανθρώπου, τα [ta ðikεǥmata tu anϑrǥpu] # ανθρώπινα δικαιώµατα, τα [ta anϑrǥpina ðikεǥmata] menneskerettighetserklæring f.m. διακήρυξη των δικαιωµάτων του ανθρώπου, η [i ðiakiriksi tǥn ðikεǥmatǥn tu anϑrǥpu] menneskeskikkelse m. (menneskelig vesen, menneskeskapning) ανθρώπινο πλάσµα, το [tǥ anϑrǥpinǥ plazma] / i menneskeskikkelse (personlig, med utseende som et menneske) ανθρωποµορϕικός [anϑrǥpǥmǥrfikǥs] # σε ανθρωπινή µορϕή [sε anϑrǥpini mǥrfi] : djeven i menneskeskikkelse ο διάβολος σε ανθρωπινή µορϕή [Ǥ ðjavǥlǥs sε anϑrǥpini mǥrfi] menneskevennlighet f.m. (menneskekjærlighet, humanisme) ανθρωπισµός, ο [Ǥ anϑrǥpizmǥs] menneskeverd n. (menneskets verdighet) η αξιοπρέπεια του ανθρώπου [i aksiǥprεpia tu anϑrǥpu] menneskeverk n.pl. (menneskers verk) έργα των ανθρώπων, τα [ta εrDža tǥn anϑrǥpǥn] menopause f. m. εµµηνόπαυση, η [i εminǥpafsi] # εµµηνοληξία, η [i εminǥliksia] mens m. (menstruasjon) έµµηνα, τα [ta εmina] mens konj. (så lenge, forutsatt at, om tid og motsetn.) ενώ [εnǥ] # (så lenge som, i den tiden som) όσον καιρό [ǤsǤŋ gεrǥ] # (idet, samtidig som) εκεί που [εki pu] # επάνω

6 6 που/εις [εpanǥ pu/is] # καθώς [kaϑǥs] # (og, mens( derimot)) και [kε] # (når) όταν [Ǥtan] / du ler, mens jeg gråter εγώ κλαίω και συ γελάς [εDžǥ klεǥ kε si jεlas] / du skal ikke snakke mens du spiser δεν πρέπει να µιλάς οταν τρώς [ðεm brεpi na milas Ǥtan drǥs] / han sovnet/duppet av mens han leste avisa αποκοιµήθηκε ενώ διάβαζε την εϕηµερίδα [apǥkimiϑikε εnǥ ðjavazε tin εfimεriða] / han stod til eksamen, mens jeg (derimot) strøk αυτός πέρασε στις εξετάσεις ενώ εγώ απότυχα [aftǥs pεrasε stis εksεtasis εnǥ εDžǥ apǥtiχa] / mens jeg holdt på å dekke bordet πάνω που έστρωνα το τραπέζι [panǥ pu εstrǥna tǥ trapεzi] / mens jeg snakket καθώς µιλούσα [kaϑǥz milusa] / mens jeg spiste ενώ έτρωγα [εnǥ εtrǥDža] / mens jeg stod og barberte/holdt på å barbere meg εκεί που ξυριζόµουν [εki pu ksirizǥmun] / mens jeg var borte οσόν καιρό έλειπα [ǤsǤŋ gεrǥ εlipa] # (i/under mitt fravær) κατά την απουσία µου [kata tin apusia mu] menstruasjon m. (mens) έµµηνα, τα [ta εmina] # εµµηνόρροια, η [i εminǥria] # µηνόρροια, η [i minǥria] # περίοδος, η [i pεriǥðǥs] / uteblitt menstruasjon (amenoré) αµηνόρροια, η [i aminǥria] menstruasjons- (menstruell) εµµενορροϊκός [εmεnǥrǥïkǥs] menstruere v. (ha menstruasjon) εµµενορροώ [εmεnǥrǥǥ] mental adj. (åndelig) διανοητικός [ðianǥïtikǥs] # νοερός [nǥεrǥs] / en mental forstyrrelse (sinnsforviring) διανοητική διάλειψη [ðianǥitiki ðjalipsi] # πνευµατική διαστροϕή, η [pnεvmatiki ðiastrǥfi] / en mental belastning/utmattelse διανοητική υπερένταση/κόπωση [ðianǥitiki ipεrεndasi/kǥpǥsi] mentalt adv. διανοητικά [ðianǥïtika] / mentalt tilbakestående (evneveik) διανοητικά καθυστερηµένος [ðianǥïtika kaϑistεrimεnǥs] mentalitet m. (sinnelag, psyke) (ψυχική) προδιάθεση, η [i (psiçiki) prǥðjaϑεsi] # νοοτροπία, η [i nǥǥtrǥpia] # (tankegang) τρόπος του σκέπτεσθαι [trǥpǥs tu skεptεsϑε] / gresk mentalitet η ελληνική νοοτροπία [i εliniki nǥǥtrǥpia] mentalt adv. (åndelig) διανοητικά [ðianǥitika] / han er mentalt forstyrret (han er sinnsforvirret) είναι διανοητικά ανισόρροπος/καθυστερηµένος [inε ðianǥitika anisǥrǥpǥs/kaϑistεrimεnǥs] / mentalt ustabil (forstyrret, gal) διανοητικά ανώµαλος [ðianǥïtika anǥmalǥs] mente m. κρατούµενο, το [tǥ kratumεnǥ] / (mat.) fem i mente πέντε το κρατούµενο [pεndε tǥ kratumεnǥ] / ha noe i mente (huske noe, ha noe i minne) έχω κάτι στο νου [εχǥ kati stǥ nu] mentor m. µέντορας, ο [Ǥ mεndǥras] menuett m. (mus.) µενουέτο, το [tǥ mεnuεtǥ] # µινουέτο, το [tǥ minuεtǥ] meny m. (spisekart, spiseseddel) κατάλογος, ο [Ǥ katalǥDžǥs] # εδεσµατολόγιο, το [tǥ εðεzmatǥlǥjǥ] # ( prisliste på restaurant ) τιµοκατάλογος εστιατόριου, ο [Ǥ timǥkatalǥDžǥs εstiatǥriu] # (dagl.) λίστα, η [i lista] # µενού, το [tǥ mεnu] / kelner! kan vi få menyen? γκαρσόν, τον κατάλογο, παρακαλώ [garsǥn tǥŋ katalǥDžǥ parakalǥ] mer adj. (større, lengre) περισσότερος [pεrisǥtεrǥs] / mer enn nok (rikelig) άϕθονος

7 7 [afϑǥnǥs] : vi har mer enn nok av midler/tid έχοµε άϕθανα µέσα/άϕθανο χρόνο [εχǥmε afϑana mεsa/afϑanǥ ΧrǤnǤ] / noe mer παραπάνω [parapanǥ] : jeg kan ikke drikke/spise noe mer δεν µπορώ να πιω/να ϕάω παραπάνω [ðεn bǥrǥ na pjǥ/faǥ parapanǥ] / (noe) mer enn περισσότερο από [pεrisǥtεrǥ apǥ] / mer enn nok µε το παραπάνω [mε tǥ parapanǥ] : med hensyn til olje, har vi mer enn nok όσο για λάδι έχουµε µε το παραπάνω [ǤsǤ ja laði εχumε mε tǥ parapanǥ] / (i butikken:) var det da noe mer? θέλετε τίποτα άλλο; [ϑεlεtε tipǥta alǥ] / vil De/dere ha litt mer te? ϑέλετε λίγο τσάϊ ακόµη; [ϑεlεtε liDžǥ tsai akǥmi] mer adv. (lenger) πια [pja] # πλέον [plεǥn] # (i høyere grad, heller, snarere) µάλλον [malǥn] # (ovenfor, høyere) παραπάνω [parapanǥ] / aldri mer! ποτέ πια! [pǥtε pja] / han var mer skremt enn skadd µάλλον ϕοβήθηκε παρά χτύπησε [malǥn fǥviϑikε para Χtipisε] / ikke mer όχι πια [Ǥçi pja] / litt mer (litt i overkant) λιγάκι παραπάνω [liDžaki parapanǥ] : den er ti meter og kanskje litt mer είναι δέκα µέτρα κι ίσως λιγάκι παραπάνω [inε ðεka mεtra ki isǥz liDžaki parapanǥ] / mer eller mindre λίγο πολύ [liDžǥ-pǥli] # κατά το µάλλον ή ήττον* [kata tǥ malǥn i itǥn] : han er mer eller mindre uforandret/den samme είναι λίγο πολύ το ίδιο [inε liDžǥ pǥli tǥ iðiǥ] / mer og mer (stadig mer) όλο και περισσότερο [ǤlǤ kε pεrisǥtεrǥ] # (stadig, i høyere grad) όλο και [ǤlǤ kε] : det blir mer og mer vanskelig (det blir stadig vanskeligere) γίνεται όλο και πιο δύσκολο [jinεtε ǤlǤ kε pjǥ ðiskǥlǥ] merian m. (krydderplante) µατζουράνα, η [i madzurana] meridian m. µεσηµβρινός, ο [Ǥ mεsimvrinǥs] meritokrati n. (elitestyre) αξιοκρατία, η [i aksiǥkratia] mergel m. (kalksur leirjord, kalkholdig leire) αργιλάσβεστος, ο [Ǥ arjilazvεstǥs] merian m. (krydder) µαντζουράνα, η [i mandzurana] meridian m. (lengdesirkel) διάµεσος, η [i ðjamεsǥs] # µεσηµβρινός κύκλος, ο [Ǥ mεsimvrinǥs kiklǥs] merino m. µερινό, το [tǥ mεrinǥ] merkantil adj. εµπορικός [εmbǥrikǥs] merkantilisme m. εµποροκρατία, η [i εmbǥrǥkratia] # µερκαντιλισµός, ο [Ǥ mεrkandilizmǥs] merkantilistisk adj. εµποροκρατικός [εmbǥrǥkratikǥs] merkbar adj. (synlig, markert) αισθητός [εsϑitǥs] # (tydelig, synlig, påfallende, bemerkelsesverdig, betydningsfull) αντιληπτός [andiliptǥs] # αξιοπαρατήρητος [aksiǥparatiritǥs] # αξιοπρόσεχτος [aksiǥprǥsεχtǥs] # αξιοσηµείωτος [aksiǥsimiǥtǥs] # νοητός [nǥitǥs] / et merkbart fall i temperaturen µια αισθητή πτώση της θερµοκρασίας [mja εsϑisi ptǥsi tis ϑεrmǥkrasias] / en merkbar forandring µια αισθητή αλλαγή [mja εsϑiti alaji] # µια αξιοπαρατήρητη αλλαγή [mja aksiǥparatiriti alaji] / uten merkbar forandring χωρίς αισθητή µεταβολή [ΧǤris εsϑiti mεtavǥli] / forskjellen er ikke/knapt merkbar η διαϕορά δεν είναι αισθητή/ αξιοπρόσεχτη [i ðiafǥra ðεn inε εsϑiti/aksiǥprǥsεχti] : denne forskjellen er knapt merkbar η διαϕορά αυτή δεν είναι καν νοητή [i ðiafǥra afti ðεn inε kan nǥiti] /

8 8 forskjellen var nesten ikke merkbar i det hele tatt η διαϕορά δεν ήταν σχεδόν καθόλου αντιληπτή [i ðiafǥra ðεn itan sçεðǥn kaϑǥlu andilipti] / merkbar forskjell mellom... αισθητή διαϕορά µεταξύ... [εsϑiti ðiafǥra mεtaksi] merke n. (varemerke, sort, type, spillemerke, sjetong) µάρκα, η [i marka] # (spor, bevis) ίχνος, το [tǥ iχnǥs] # (kjennemerke, emblem, skilt, tegn) διάσηµα, το [tǥ ðjasima] # (emblem, symbol) έµβληµα, το [tǥ εmvlima] # (jakkemerke, uniformsmerke, vinkel, symbol, stripe, distinksjon) διακριτικό, ο [Ǥ ðiakritikǥ] # (emblem, symbol på verv, embete o.l.) διακριτικό σήµα, το [tǥ ðiakritikǥ sima] # (utmerkelse, hederstegn, orden) κονκάρδα, η [i kǥŋkarða] # (kjennemerke, karaktertrekk, indikasjon) ένδειξη, η [i εnðiksi] # (konstruksjon, type, fabrikat) κατασκευή, η [i kataskεvi] # (kutt, stripe, merke etter piskeslag) βουρδουλιά, η [i vurðulja] / av fransk merke γαλλικής κατασκευής [Džalikis kataskεvis] : varer av utenlandsk merke προϊόντα αλλοδαπής κατασκευής [prǥïǥnda alǥðapis kataskεvis] / av godt merke εξαιρετικής κατασκευής [εksεrεtikis kataskεvis] / av hvilket merke er bilen din? (hva slags bil har du?) τι µάρκας είναι το αυτοκίνητό σου; [ti markas inε tǥ aftǥkinitǥ su] / det var merker etter tortur på kroppen hans υπήρξαν ιχνή βασανισµού στο κορµί του [ipirksan iχni vasanizmu stǥ kǥrmi tu] / ha synlige merker etter (bære preg av) ϕέρω ίχνη του [fεrǥ iχni tu] / merkene etter piskelagene syntes fremdeles på ryggen hans ϕαίνονταν ακόµα οι βουρδουλιές στην πλάτη του [fεnǥndan akǥma i vurðuljεs stim blati tu] merke v. (føle) αισθάνοµαι [εsϑanǥmε] # (sanse, føle, fornemme, ane) διαισθάνοµαι [ðiεsϑanǥmε] # (ane, skjelne, oppfatte) διαβλέπω [ðiavlεpǥ] # (se, oppdage, erkjenne, spore) διακρίνω [ðiakrinǥ] # (stemple, markere, merke av) επισηµαίνω [εpisimεnǥ] # (svimerke, brennemerke) καυτεριάζω [kaftεriazǥ] # (merke, settemerke på/sy initialer på) µαρκάρω [markarǥ] # µαρκαρίζω [markarizǥ] # (legge merke til, innse, forstå) καταλαβαίνω [katalavεnǥ] # αντιλαµβάνοµαι [andilamvanǥmε] / jeg kan merke en forandring i holdningen hans διαβλέπω µια αλλαγή στη στάση του [ðiavlεpǥ mja alaji sti stasi tu] / jeg merket en snev av ironi i stemmen hennes διέκρινα κάποιοα ειρωνία στη ϕωνή της [ðjεkrina kapia irǥnia sti fǥni tis] / jordskjelvet kunne merkes over hele landet ο σεισµός έγινε αισθητός σ' όλη τη χώρα [Ǥ sizmǥs εjinε εsϑitǥs sǥli ti ΧǤra] / merke at noe er borte/at det mangler noe καταλαβαίνω ότι µου λείπει κάτι [katalavεnǥ Ǥti mu lipi kati] : når merket du at lommeboka di var borte? πότε κατάλαβες ότι σου λείπει το πορτοϕόλι; [pǥtε katalavε Ǥti su lipi tǥ pǥrtǥfǥli] / merke av grensene til en åker (stikke ut grensene til en åker) επισηµαίνω τα όρια ενός χωραϕιού [εpisimεnǥ ta Ǥria εnǥs ΧǤrafju] / merke dyr/kveg (svimerke) καυτεριάζω ζώα [kaftεriazǥ zǥa] / merke forskjell (se en forskjell) διακρίνω µια διαϕορά [ðiakrinǥ mja ðiafǥra] / merket du jordskjelvet? αισθάνθηκες το σεισµό; [εsϑanϑikεs tǥ sizmǥ] merkedag m. (minneverdig dag) αλησµόνητη µέρα, η [i alizmǥniti mεra] / en merkedag (en minneverdig dag) µια αλησµόνητη/αξέχαστη µέρα [mja alizmǥniti/aksεχasti mεra] merkelapp m. (merke, etikett, adresselapp) ετικέτα, η [i εtikεta] # µάρκα, η [i marka] #

9 9 (klistremerke, gummiert/selvklebende etikett) κολλητή ετικέτα, η [i kǥliti εtikεta] # αυτοκόλλητο, το [tǥ aftǥkǥlitǥ] / binde på/henge på en merkelapp κρεµώ µια ετικέτα [krεmǥ mja εtikεta] / lime/feste merkelapper på (forsyne med merkelapper/ etiketter) κολλώ/κρεµώ ετικέτες [kǥlǥ /krεmǥ εtikεtεs] / merkelapper som skal bindes på/festes med hyssing ετικέτες για κρέµασµα, οι [i εtikεtεz ja krεmazma] merkelig adj. (rar, fremmedartet, egen) παράξενος [paraksεnǥs] # (merkverdig, pussig, snodig, snål) αλαµπουρνέζικος [alamburnεzikǥs] # (særegen, spesiell, uvanlig, egenartet, pussig) αξιοπερίεργος [aksiǥpεriεrDžǥs] # περίεργος [pεriεrDžǥs] ιδιόµορϕος [iðiǥmǥrfǥs] # (usedvanlig, uvanlig, ualminnelig) αξιόλογος [aksiǥlǥDžǥs] # (sær, underlig, unaturlig) αϕύσικος [afisikǥs] / det skjedde noe merkelig i går ένα περίεργο γεγονός συνέβη χτες [εna pεriεrDžǥ jεDžǥnǥs sinεvi Χtεs] / en merkelig framtoning (et underlig syn) παράξενο θέαµα [paraksεnǥ ϑεama] / en merkelig fyr (en underlig skrue, en rar skapning) παράξενο πλάσµα [paraksεnǥ plazma] : han er en en merkelig fyr/ underlig person είναι ιδιόµορϕος χαρακτήρας [inε iðiǥmǥrfǥs Χaraktiras] / en merkelig skrue (en komisk type) ένας ανεκδιήγητος τύπος [εnas anεkðiijitǥs tipǥs] / for en merkelig oppførsel! τι αϕύσικο ϕέρσιµο! [ti afisikǥ fεrsimǥ] / han er en merkelig mann på mer enn en måte είναι από πολλές απόψεις αξιόλογος άνθρωπος [inε apǥ pǥlεs apǥpsis aksiǥlǥDžǥs anϑrǥpǥs] / ikke så merkelig (ikke noe rart, intet under) διόλου παράξενο! [ðiǥlu paraksεnǥ] / merkelig oppførsel παράξενο ϕέρσιµο [paraksεnǥ fεrsimǥ] / og så hendte det noe veldig merkelig και τότε έγινε κάτι πολύ παράξενο [kε tǥtε εjinε kati pǥli paraksεnǥ] merkelig adv. περίεργα [pεriεrDža] # παράξενα [paraksεna] / det høres merkelig ut (det lyder merkelig) ηχεί παράξενα στ' αυτί [içi paraksεna stafti] / merkelig nok (underlig nok) αρκετά περίεργα [arkεta pεriεrDža] # κατά παράδοξο τρόπο [kata paraðǥksǥ trǥpǥ] # παραδόξως [paraðǥksǥs] # ω του θαύµατος [Ǥ tu ϑavmatǥs] merkepenn m. (tusjpenn) µαρκαδόρος, ο [Ǥ markaðǥrǥs] merknad m. παρατήρηση, η [i paratirisi] # (forklarende merknad, note) επισηµείωση, η [i εpisimiǥsi] # υποµνηµατισµός, ο [Ǥ ipǥmnimatizmǥs] / utstyre med merknader/ kommentarer επισηµειώνω [εpisimiǥnǥ] Merkur (astron.) Ερµής, ο [Ǥ εrmis] merkverdig adj. (merkelig, pussig, snodig, snål, særegen) αξιοσηµείωτος [aksiǥsimiǥtǥs] # αξιοπερίεργος [aksiǥpεriεrDžǥs] # αλαµπουρνέζικος [alamburnεzikǥs] # παράδοξος [paraðǥksǥs] # (fantasifull, bisarr, underlig, pussig) παράξενος [paraksεnǥs] # (gåtefull, mystisk, eiendommelig) µυστήριος [mistiriǥs] / en merkverdig type (en rar fyr) ένας µυστήριος τύπος [εnaz mistiriǥs tipǥs] / en skulptur med en merkverdig/fantasifull form γλυπτά µε παράξενα σχήµατα [Džlipta mε paraksεna sçimata] merr f.m. (hoppe) ϕοράδα, η [i fǥraða] # (stor merr) αλόγα, η [i alǥDža] # (sl., banning: drittkjerring, hurpe, ku) παλιογύναικο, το [tǥ paliǥjinεkǥ] # κακίστρα, η [i kakistra] # στρίγκλα, η [i strigla] # αλόγα, η [i alǥDža] # (tispe, tøyte) βρόµα, η [i vrǥma] : ho er ei merr/drittkjerring είναι µια παλιοβρόµα [inε mja paliǥvrǥma] mersestang f.m. (naut.)(pålemast) αρµπουρέτο, το [tǥ armburεtǥ] # επιστήλιο, το [tǥ

10 10 εpistiliǥ] mersseil n. (toppseil, fokk) αρτέµονας, ο [Ǥ artεmǥnas] # γάµπια, η [i Džambia] merverdiavgift f.m. (mva., moms, før 1970: omsetningsavgift/-skatt)) ϕόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ), ο [Ǥ fǥrǥs prǥstiϑεmεnis aksias] # ϕόρος κύκλου εργασίων, ο (ΦΚΕ) [Ǥ fǥrǥs kiklu εrDžasiǥn] # ϕόρος καταναλώσεως, ο [Ǥ fǥrǥs katanalǥsεǥs] mesan m. (mesanmast) µπούµα, η [i buma] mesén m. (en kunstens og vitenskapens beskytter og velynder, e. rom. statsmann Maecenas) Μαικήνας, ο [Ǥ mεkinas] meslinger pl. ιλαρά, η [i ilara] # (folk.) µπέµπελη, η [i bεmbεli] / barnet mitt har meslinger το πεδί µου έχει ιλαρά [tǥ pεði mu εçi ilara] / har du hatt meslingene? πέρασες ιλαρά; [pεrasεs ilara] mesolittisk adj. (geol.) µεσολιθικός [mεsǥliϑikǥs] mesozoisk adj. (geol.) µεσοζωϊκός [mεsǥzǥïkǥs] messe f.m. Θεία Λειτουργία, η [i ϑia liturjia] # (gudstjeneste, messe, forsamling) εκκλησία, η [i εklisia] # (marked) παζάρι, το [tǥ pazari] # εµποροπανήγυρη, η [i εmbǥrǥpanijiri] # (utstilling, varemesse) έκθεση, η [i εkϑεsi] # (kantine) κυλικείο, το [tǥ kilikiǥ] # (kantine, bespisning) συσσίτιο, το [tǥ sisitiǥ] / gå til messe (gå i kirka, delta i gudstjeneste) λειτουργιέµαι [liturjεmε] / svart messe Μαύρη Λειτουργία η [i mavri liturjia] # Λειτουργία του Σατανά, η [i liturjia tu satana] messehakel m. άµϕια, το [tǥ amfia] messeoffiser m. (mil.) αξιωµατικός συσσιτίου, ο [Ǥ aksiǥmatikǥs sisitiu] messeområde n. (utstillingsområde/ -plass) χώρος έκθεσης, ο [Ǥ ΧǤrǤs εkϑεsis] # χώρος των εκθέσεων, ο [Ǥ ΧǤrǤs tǥn εkϑεsεǥn] messeserk m. (rel., hvit messeskjorte, korkåpe) λευκός ιερατικός χιτώνας, ο [Ǥ lεfkǥs iεratikǥs çitǥnas] # (dagl.) άλµπα, η [i alba] messeskjorte f.m. (rel., hvit korkåpe) λευκός ιερατικός χιτώνας, ο [Ǥ lεfkǥs iεratikǥs çitǥnas] # λευκά άµϕια, τα [ta lεfka amfia] # (dagl.) άλµπα, η [i alba] Messias m. Μεσίας, ο [Ǥ mεsias] messing m. (bronse) µπρούτζος, ο [Ǥ brudzǥs] # χαλκός, ο [Ǥ ΧalkǤs] / messingen blir fort stygg ο µπρούτζος µαυρίζει γρήγορα [Ǥ brudzǥz mavrizi DžriDžǤra] messing- pref. µπρούτζινος [brudzinǥs] messingblåseinstrument n. πνευστό όργανο ορχήστρας, το [tǥ pnεfstǥ ǤrDžanǤ Ǥrçistras] messinginstrumenter n.pl. µπρούτζινα όργανα, τα [ta brudzina ǤrDžana] messingknapper m.pl. µπρούτζινα κουµπιά, τα [ta brudzina kumbja] messingplate f.m. (navneskilt i/av messing på døra) ορειχάλκινη ταµβέλα [ǤriΧalkini tabεla] messingstøperi n. (bronsestøperi) χυτήριο ορειχάλκου, το [tǥ çitiriǥ ǤriΧalku] mest adv (i høyeste grad) στον υπέρτατο βαθµό [stǥn ipεrtatǥ vaϑmǥ] # (mest av alt) πιο πολύ απ' όλα [pjǥ pǥli ap Ǥla] / for det meste (hovedsakelig, overveiende) επί το πλείστον [εpi tǥ plistǥn] mest av alt adv. πάνω απ' όλα [panǥ ap Ǥla] # πιο πολύ απ' όλα [pjǥ pǥli ap Ǥla] mester m. (virtuos) δεξιοτέχνης, ο/η [Ǥ/i ðεksiǥtεχnis] # αριστοτέχνης [aristǥtεçnis] #

reataurant:) dette har ikke jeg hatt (spist) - jeg hadde... αυτό δέν το είχα είχα...

reataurant:) dette har ikke jeg hatt (spist) - jeg hadde... αυτό δέν το είχα είχα... 1 H ha v. έχω [εχǥ] # κατέχω [katεχǥ] # (inneholde, bestå av) αποτελούµαι από [apǥtεlumε apǥ] # (skaffe seg, oppnå, få) αποκοµίζω [apǥkǥmizǥ] # (telle, omfatte, utgjøre) αριθµώ [ariϑmǥ] # (utøve) ασκώ

Διαβάστε περισσότερα

inn han er inn og ut av fenselet/sykehuset kjenne noe ut og inn gå/komme inn kom inn! kom inn i rommet! innad innadvendt innadvendthet

inn han er inn og ut av fenselet/sykehuset kjenne noe ut og inn gå/komme inn kom inn! kom inn i rommet! innad innadvendt innadvendthet 1 inn adv. µέσα [mεsa] / han er inn og ut av fenselet/sykehuset διαρκώς µπαινοβαίνει στη ϕυλακή/στο νοσοκοµείο [ðiarkǥz bεnǥvjεni sti filaki/stǥ nǥsǥkǥmiǥ] / kjenne noe ut og inn (kjenne alle detaljer/alle

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Copyright 2013 A.N. Triantafyllou Smashwords Edition Διαβάστε επίσης: Επισκέπτης (https://www.smashwords.com/books/view/336379) Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΑΤΖΕΜΥ ΓΙΟΓΚΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ ΕΝΑΤΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΑΤΖΕΜΥ ΓΙΟΓΚΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ ΕΝΑΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΑΤΖΕΜΥ ΓΙΟΓΚΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ ΕΝΑΤΗ ΕΚΔΟΣΗ 1 ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΑΤΖΕΜΥ ΓΙΟΓΚΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ ΕΝΑΤΗ ΕΚΔΟΣΗ 2 Copyright Εκδόσεις ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ» Συγγραφέας: Ρόµπερτ - Ηλίας Νατζέµυ ΑΡΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο)

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Γιε μου, έχω φθάσει τα 50 και εσύ είσαι ακόμη 17. Κι όμως, σε αυτό το μισό αιώνα περιπλάνησής μου σε ένα κόσμο άγνωστο και βάναυσο, όμορφο και

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίο παιδικων ονείρων

βιβλίο παιδικων ονείρων Ë Ï Ã Ï Í Å Ù Í & Ê Ó Η ΠΡΟΟ ΟΣ 1971 - ΓΕΡΑΚΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΛΛ. ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤ. Β ΗΜΟΤ. ΣΧΟΛ. Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων 2 ου & 5 ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα Ï Ë Õ Ã Ó Ï 5 o õ Ä Ç Ì Ï Ô É Ê

Διαβάστε περισσότερα

Η δίαιτά μου της Αλεξίας Αλεξιάδου. Πως έχασα 20 κιλά σε λίγους μόνο μήνες, χωρίς να στερηθώ.

Η δίαιτά μου της Αλεξίας Αλεξιάδου. Πως έχασα 20 κιλά σε λίγους μόνο μήνες, χωρίς να στερηθώ. Η δίαιτά μου της Αλεξίας Αλεξιάδου Πως έχασα 20 κιλά σε λίγους μόνο μήνες, χωρίς να στερηθώ. Εδώ και μερικούς μήνες, οι φίλοι, οι γνωστοί αλλά και ο κόσμος που συναντώ στον δρόμο με κοιτάζει και δεν με

Διαβάστε περισσότερα

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων.

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων. 3. ιαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές ανάγκες; Παρατηρήστε τις εικόνες. Ποιες διαφορές έχουν τα παιδιά ; Είµαι ο Γιάννης, είµαι 10 χρονών και ζω στην Ελλάδα. Είµαι ο Οµάν, είµαι 11 χρονών και ζω στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β Ελένη ΚΑΜΠΕΡΗ - ΤΖΟΥΡΙΑΔΟΥ Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Σταυρούλα ΠΑΝΤΑΖΗ Νηπιαγωγός ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2004 1 λίγα λόγια για τις δραστηριότητες Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνονται:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΑΕΛ ΑΟΥΝ ΒΕΟΡ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΑΡΣΙΑ

ΣΑΜΑΕΛ ΑΟΥΝ ΒΕΟΡ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΑΜΑΕΛ ΑΟΥΝ ΒΕΟΡ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΑΡΣΙΑ 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Την ψυχολογική επανάσταση που περιέχεται σε αυτό το έργο δεν µπορούµε να την αποκτήσουµε µε θεωρίες, συλλογισµούς ή υποθέσεις. Πρόκειται για κάτι συγκεκριµένο,

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-9607-60-5. Η γενική επιμέλεια της έκδοσης έγινε από τις εκδόσεις οσελότος ΕΚΔΟΣΕΙΣ. οσελότος. Βατάτζη 55, 114 73 Αθήνα Τηλ.

ISBN 978-960-9607-60-5. Η γενική επιμέλεια της έκδοσης έγινε από τις εκδόσεις οσελότος ΕΚΔΟΣΕΙΣ. οσελότος. Βατάτζη 55, 114 73 Αθήνα Τηλ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ οσελότος Τιτλος Μελίνα, Ο κόσμος των σκιών Συγγραφέας Σοφία Αποστολίδη Σειρα Ελληνική λογοτεχνία [1358]0512/11 Copyright 2012 Σοφία Αποστολίδη Πρώτη Εκδοση Αθήνα, Μάιος 2012 ISBN 978-960-9607-60-5

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα αλλάξεις και θα γίνεις. άριστος µαθητής σ όλα τα. µέθοδος για γενική πρόοδο)

Πώς θα αλλάξεις και θα γίνεις. άριστος µαθητής σ όλα τα. µέθοδος για γενική πρόοδο) Βασίλης Χολέβας Παιδαγωγός - Νοµικός Θεσσαλονίκη Πώς θα αλλάξεις και θα γίνεις άριστος µαθητής σ όλα τα µαθήµατα (Μια αποτελεσµατική µέθοδος για γενική πρόοδο) Εισαγωγή Οι περισσότεροι µαθητές σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Μονόλογοι απ τη Γάζα. µαθητές-µαθήτριες γράφουν για τη ζωή τους

Μονόλογοι απ τη Γάζα. µαθητές-µαθήτριες γράφουν για τη ζωή τους Μονόλογοι απ τη Γάζα µαθητές-µαθήτριες γράφουν για τη ζωή τους Copyright στα ελληνικά: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αθήνα 2010 ISBN 978-960-98466-7-7 Μεταφράσεις: Ειρήνη Αµπουµόγλι, Αριστέα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΝΩ, Η ΛΥΚΑΙΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΘΕΑΝΩ, Η ΛΥΚΑΙΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ήταν ένας καφές στη χόβολη ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Λένα Μαντά ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Θοδωρής Πιτσιρίκος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ραλλού Ρουχωτά Λένα Μαντά, 2001, 2014 Φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΑΡΧΙΜ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ ΤΟΜΟΣ 1 Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ & ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΚΔ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ 1983. Μετάφραση Rosemary Edmonds ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΕΚΔ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2014 Εκδόσεις Ωκεανός

2014 Εκδόσεις Ωκεανός Σ Κ Ε Ψ Ο Υ Ε Μ Ε Ν Α Ο ΤΑ Ν Π Ο Ν Α Σ Σειρά: Ελληνική Λογοτεχνία Συγγραφέας: Ελένη Κεκροπούλου Σελιδοποίηση: Αλίκη Τριανταφυλλίδου Εκπόνηση εξωφύλλου: Έλενα Ματθαίου Copyright εξωφύλλου: Εκδόσεις Ωκεανός

Διαβάστε περισσότερα

«Προχώρα ως εκεί που φτάνει το βλέμμα σου. Κι όταν πια φτάσεις, θα μπορείς από εκεί να δεις ακόμα πιο μακριά» Τόμας Καρλάιλ

«Προχώρα ως εκεί που φτάνει το βλέμμα σου. Κι όταν πια φτάσεις, θα μπορείς από εκεί να δεις ακόμα πιο μακριά» Τόμας Καρλάιλ «Προχώρα ως εκεί που φτάνει το βλέμμα σου. Κι όταν πια φτάσεις, θα μπορείς από εκεί να δεις ακόμα πιο μακριά» Τόμας Καρλάιλ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σιωπηλός οδηγός μου προχωρούσε βιαστικά μπροστά μου, σαν να δυσφορούσε

Διαβάστε περισσότερα

"Εγώ και ο Εαυτός µου: τρόποι γνωριµίας και ανάπτυξης" (διάλεξη-2005)

Εγώ και ο Εαυτός µου: τρόποι γνωριµίας και ανάπτυξης (διάλεξη-2005) "Εγώ και ο Εαυτός µου: τρόποι γνωριµίας και ανάπτυξης" (διάλεξη-2005) διάλεξη, ανοιχτή για το κοινό, από τους ψυχοθεραπευτές Χριστίνα Πατρινιού και Πέτρο Θεοδώρου διοργάνωση : Συµβουλευτικό Κέντρο Σ.ΚΕ.Ψ.Η.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητική σειρά. Ασκήσεις. π.χ. αρχίζω, βόδι, γάτα, δάσος

Αλφαβητική σειρά. Ασκήσεις. π.χ. αρχίζω, βόδι, γάτα, δάσος 0 Ενότητα 1 Ένα ακόμα σκαλί Ο Σεπτέμβρης Αλφαβητική σειρά Στα λεξικά, στις εγκυκλοπαίδειες, στις ατζέντες, στους καταλόγους κ.α. οι λέξεις δε γράφονται τυχαία αλλά κατ αλφαβητική σειρά. Πρώτα γράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Αν θρω ποι. µηχανες ΟΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ

Αν θρω ποι. µηχανες ΟΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΟΠΛΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ τευχος 69-3 µαρτιου 2012 προσεγγίζοντας τα αινίγµατα του κοσµου µας Αν θρω ποι ΟΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ µηχανες

Διαβάστε περισσότερα

Λάκης Φουρουκλάς. Δυο φωνές και μια σιωπή

Λάκης Φουρουκλάς. Δυο φωνές και μια σιωπή 1 Λάκης Φουρουκλάς Δυο φωνές και μια σιωπή Μυθιστόρημα 2 ebooks4greeks.gr Φωτογραφία εξωφύλλου: Graceful Dancers. Duncan Noakes. Dreamstime Σχεδιασμός εξωφύλλου: Λ.Φ. Ηλεκτρονική Έκδοση (e-book): Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γρίφοι έµπνευσης. (Οι αστερίσκοι στο πλάι των επικεφαλίδων υποδεικνύουν τον βαθµό δυσκολίας του κάθε γρίφου)

Γρίφοι έµπνευσης. (Οι αστερίσκοι στο πλάι των επικεφαλίδων υποδεικνύουν τον βαθµό δυσκολίας του κάθε γρίφου) Γρίφοι έµπνευσης (Οι αστερίσκοι στο πλάι των επικεφαλίδων υποδεικνύουν τον βαθµό δυσκολίας του κάθε γρίφου) Γρίφος 1"Η βουτιά της πάπιας"(*) Μέσα σε µια λίµνη κολυµπάει µια πάπια, πάνω στην ουρά της κάθεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΞΗΓΗΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ

Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΞΗΓΗΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ ΤΑΧΑΡ ΜΠΕΝ ΤΖΕΛΟΥΝ Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΞΗΓΗΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ Μετάφραση από τα γαλλικά ΑΓΓΕΛΑ ΒΕΡΥΚΟΚΑΚΗ «ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ» ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ 1998 Στη Μεριέμ Σεψά: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΚΟΣΜΟΣ Τίτλος πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα

Μες στη γαλήνη του ιερού της εκκλησίας, οι μόνοι ήχοι που ακούγονταν ήταν οι αργές σταλαγματιές του αίματός της πάνω στο μαρμάρινο δάπεδο και η

Μες στη γαλήνη του ιερού της εκκλησίας, οι μόνοι ήχοι που ακούγονταν ήταν οι αργές σταλαγματιές του αίματός της πάνω στο μαρμάρινο δάπεδο και η Μες στη γαλήνη του ιερού της εκκλησίας, οι μόνοι ήχοι που ακούγονταν ήταν οι αργές σταλαγματιές του αίματός της πάνω στο μαρμάρινο δάπεδο και η ανεπαίσθητη άχνα της αναπνοής της. Εισπνοή, εκπνοή, εισπνοή,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1 Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή µέρους ή του συνόλου του παρόντος έργου µε οποιοδήποτε τρόπο ή µορφή, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση ή άλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κ. ΜΠΕΛΙΔΗΣ ΓΚΙΟΥΖΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟ WORKSHOP ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ GESTALT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟ WORKSHOP ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ GESTALT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Φ Υ Λ Λ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Τ Ο Υ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ Ψ Υ Χ Ο Θ Ε ΡΑ Π Ε Ι Α Σ & Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ G E S TA LT F O U N D AT I O N ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους http://o-nekros.blogspot.com/2010/09/blog-post_9502.html Απόψε, στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, είδα στην τηλεόραση ένα ντοκιμανταίρ, που παρουσίαζε

Διαβάστε περισσότερα