men konj. interj. µα [ma] # (imidlertid, enda, med derimot) αλλά [ala] # (dog, imidlertid)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "men konj. interj. µα [ma] # (imidlertid, enda, med derimot) αλλά [ala] # (dog, imidlertid)"

Transcript

1 1 men konj. interj. µα [ma] # (imidlertid, enda, med derimot) αλλά [ala] # (dog, imidlertid) όµως [ǤmǤs] / fattig, men ærlig ϕτωχός αλλά τίµιος [ftǥχǥs ala timiǥs] / han sier han er fattig, men alt tyder på det motsatte λέει ότι είναι ϕτωχός, αλλά όλα δείχνουν το αντίθετο [lεi Ǥti inε ftǥχǥs ala Ǥli ðiχnun tǥ andiϑεtǥ] / jeg så han, men jeg snakket ikke med han τον είδα µα δεν του µίλησα [tǥn iða ma ðεn du milisa] / men hva er det jeg har gjort?! µα τι έκανα! [ma ti εkana] / men jeg εγώ αλλά [εDžǥ ala] : men jeg så han faktisk µα σου λέω τον είδα [ma su lεǥ tǥn iða] / men også αλλά και [ala kε] : ikke bare..., men også... όχι µόνον... αλλά και [Ǥçi mǥnǥn... ala kε] / men jo! µπα! [ba] : men det er jo så nekelt! µπα, είναι πολύ εύκολο! [ba inε pǥli εfkǥlǥ] / men på den annen side µα έλα που [ma εla pu] : jeg liker henne ikke/er ikke forelsket i henne, men på den annen side har hun en stor medgift δεν µ' αρέσει, µα έλα που έχει µεγάλη προίκα [ðεn marεsi ma εla pu εçi mεDžali prika] / men selv om han kommer, µα κι αν έρθει [ma ki an εrϑi] / men til gjengjeld (men så... også, men igjen...) αλλά πάλι [ala pali] men n. (aber, hake) αλλά, το [tǥ ala] / ikke noe men! να λείπουν τα αλλά! [na lipun da ala] / det er dessverre et men/en hakeved det δυστυχώς υπάρχει ένα αλλά στην υπόθεση [ðistiχǥs iparçi εna ala stin ipǥϑεsi] menade m. (gr. myt.) (vill, vanvittig kvinne, gammel heks, gammelt hespetre) Μαινάδα, η [i mεnaða] / menadene (bakkantiner som fulgte Dionysos, attributter: fakler, slanger og drueklaser) οι Μαινάδες [i mεnaðεs] menasjeri n. (samling av (ville) dyr) θηριοτροϕείο, το [tǥ ϑiriǥtrǥfiǥ] mene v. (synes, anta) νοµίζω [nǥmizǥ] # ϕρονώ [frǥnǥ] # (tilkjennegi, gi uttrykk for) εννοώ [εnǥǥ] # (ville si) θέλω να πω [ϑεlǥ na pǥ] # (regne med, ha tro på) κρίνω [krinǥ] / det er ikke vondt ment δε θέλω να σου κάνω κακό [ðε ϑεlǥ na su kanǥ kakǥ] : det var ikke vondt ment (jeg mente ikke å formærme deg) δεν ήθελα να σε προσβάλλω [ðεn iϑεla na sε prεzvalε] / det kan du ikke mene! (sånt kan du da ikke si! pass tunga di!) δάγκωσε τη γλώσσα σου! [ðaŋgǥsε ti DžlǤsa su] / han forklarte meg.-..hva han mente µου εξήγησε τι εννοούσε [mu εksijisε ti εvǥusε] / han mener vi må handle nå ϕρονεί ότι πρέπει να δράσουµε τώρα [frǥni Ǥti prεpi na ðrasumε tǥra] / hva mener du med det? (hva vil du si med det?) τι θέλεις να πεις; [ti ϑεliz na pis] / hva mener du med (å si) nei? τι εννοείς µ' αυτό/λέοντας όχι; [ti εnǥi maftǥ/lεǥndas Ǥçi] / hva mener du om det? (hva synes du om det?) πώς το βρίσκεις; [pås tå vriskis] / hvilken Peter mener du? ποιον Πέτρο εννοείς; [piǥn pεtrǥ εnǥis] / hvis du mener du kan lykkes αν κρίνεις ότι µπορείς να πετύχεις [an krinis Ǥti bǥriz na pεtiçis] / jeg mente ikke deg δεν εννοούσα εσένα [ðεn εnǥusa εsεna] / jeg mente jeg så han i selskapet, men det ser ut til at jeg tok feil νόµησα πως τον είδα στο πάρτυ αλλά ϕαίνεται αστόχησα [nǥmisa pǥs tǥn iða stǥ parti ala fεnεtε astǥçisa] / jeg tillater meg, Herr dommer/formann, å mene at tiltalte ισχυρίζοµαι, κ. Προέδρε, ότι ο κατηγορούµενος...[isçirizǥmε kiriε prǥεðrε Ǥti Ǥ katiDžǥrumεnǥs] / mene det godt πάω για καλό [paǥ ja kalǥ] / mene noe alvorlig (mene alvor, snakke alvor) σοβαρολογώ [sǥvarǥlǥDžǥ] : han mente det ikke alvorlig, han sa det bare for å prøve deg δε σοβαρολογούσε, έτσι το 'λεγε για να σε δοκιµάσει [ðε sǥvarǥlǥDžusε εtsi tǥ lεjε ja na sε ðǥkimasi]

2 2 mened m. (falsk ed, falsk forklaring) επιορκία, η [i εpiǥrkia] / begå mened (avgi falsk forklaring) επιορκώ [εpiǥrkǥ] # παίρνω ψευτικό όρκο [pεrnǥ psεftikǥ ǤrkǤ] meneder m. (edsbryter, en som har avgitt falsk forklaring) επίορκος, το [tǥ εpiǥrkǥs] Menelaos myt. Μενέλαος, ο [Ǥ mεnεlaǥs] mengde f.m. ποσότητα, η [i pǥsǥtita] / den total mengde συνολική ποσότητα, η [i sinǥliki pǥsǥtita] / den mengden det dreier seg om προκείµενη ποσότητα, η [i prǥkimεni pǥsǥtita] / den minste mengde η ελάχιστη ποσότητα [i εlaçisti pǥsǥtita] / en fast mengde (et fast kvantum) αµετάβλητη ποσότητα [amεtavliti pǥsǥtita] / en ørliten mengde µικροποσότητα, η [i mikrǥpǥsǥtita] / i små mengder σε µικρές ποσότητες [sε mikrεs pǥsǥtitεs] / en liten mengde µικρό ποσότητα, η [i mikrǥ pǥsǥtita] # (dash, klatt) µικροποσότητα, η [i mikrǥpǥsǥtita] menge seg med v. (pleie omgang med, omgås med) συναναστρέϕοµαι [sinanastrεfǥmε] # συµϕύροµαι [simfirǥmε] # συγχρωτίζοµαι [siŋχrǥtizǥmε] # κάνω παρέα µε [kanǥ parεa mε] # τα κουτσοπίνω µε [ta kutsǥpinǥ mε] # µπλέκω µαζί [blεkǥ mazi] / han menger seg med arbeiderne sine/kunstnere τα κουτσοπίνω µε τους εργάτες του/µε καλλιτέχνες [ta kutsǥpinǥ mε tus εrDžatεs tu/mε kalitεχnεs] / ikke meng deg med dem! µην µπλέξεις µαζί τους! [min blεksiz mazi tus] menig m. (soldat) στρατιώτης, ο [Ǥ stratjǥtis] # ϕαντάρος, ο [Ǥ fandarǥs] / de menige (de meniges rekker) οι απλοί στρατιώτες [i apli stratjǥtεs] / bli degradert til (vanlig) menig υποβιβάζοµαι σε απλό στρατιωτή [ipǥvivazǥmε sε aplǥ stratiǥti] / forfremmes fra de meniges rekker γίνοµαι αξιωµατικός από απλός στρατιώτης [jinǥmε aksiǥmatikǥs apǥ aplǥs stratjǥtis] / offiserer og menige αξιωµατικοί και άντρες [aksiǥmatiki kε andrεs] menighet f.m. (sogn) ενορία, η [i εnǥria] # (kirkesamfunn, sekt) αίρεση,η [i εrεsi] # (kirkelig forsamling) εκκλησίασµα, το [tǥ εklisiazma] menighets- adj. (sogne-) ενοριακός [εnǥriakǥs] menighetsmedlem m. n. (sognebarn) ενορίτης, ο [Ǥ εnǥritis] # f. ενορίτισσα, η [i εnǥritisa] menighetssekretær m. γραµµατέας της ενορίας, ο/η [Ǥ /i Džramatεas tis εnǥrias] menigmann m. (mannen i gata, folk flest) ο κοινός άνθρωπος [Ǥ kinǥs anϑrǥpǥs] mening f.m (oppfatning) γνώµη, η [i DžnǤmi] # (vurdering, bedømmelse) κρίση, η [i krisi] # (syn, synsvinkel, idé, oppfatning, tenkemåte) άποψη, η [i apǥpsi] # (hensikt, vits, betydning) νόηµα, το [tǥ nǥima] # (hensikt) σκοπός, ο [Ǥ skǥpǥs] # (innhold, betydning) έννοια, η [i εnia] # (tro, anskuelse, overbevisning) πεποίθηση, η [i pεpiϑisi] / av samme mening adj. (likesinnet) οµόγνωµος [ǤmǤDžnǤmǤs] / etter min mening (etter min oppfatning, etter mitt syn) κατά την αντίληψή/κρίση µου [kata tin andilipsi/tiŋ krisi mu] # κατά τη γνώµη µου [kata ti DžnǤmi mu] / forandre mening (ombestemme seg) αλλάζω/µεταβάλλω γνώµη [alazǥ/mεtavalǥ DžnǤmi] / forstå meningen med en bemerkning/uttalelse καταλαβαίνω το νόηµα µιας παρατήρησης [katalavεnǥ tǥ nǥima mjas paratirisis] / gi mening (være fornuftig/til å bli klok på) έχω νόηµα [εχǥ nǥima] : det du sier gir absolutt ingen mening/er bare tull og vas αυτά που λες δεν έχουν κανένα απολύτως νόηµα [afta pu lεz dεn εχun kanεna apǥlitǥz nǥima] / ha en annen mening (være av en annen oppfatning, tenke annerledes)

3 3 αντιϕρονώ [andifrǥnǥ] / ha en mening om (ha synspunkter på) έχω γνώµη για [εχǥ DžnǤmi ja] / ha rare meninger υποστηρίζω περίεργες απόψεις [ipǥstirizǥ pεriεrjεs apǥpsis] / ha sin egen mening έχω δική µου γνώµη [εχǥ ðiki mu DžnǤmi] / hans mening har tyngde (hans oppfatning er viktig (for meg)) η γνώµη του έχει βάρος (σε µένα) [i DžnǤmi tu εçi varǥs (sε mεna)] / hva er meningen med alt dette? τι έννοια έχουν όλα αυτά; [ti εnia εχun Ǥla afta] / hva er meningen med denne utalelsen hans? (hva mener han med denne uttalelsen?) ποια είναι η έννοια της δήλωσής του; [pja inε i εnia tiz ðilǥsis tu] / jeg fikk han til å slutte seg til min mening (jeg fikk han over på min side) τον έκανα να συµϕωνήσει µε την άποψή µου [tǥn εkana na simfǥnisi mε tin apǥpsi mu] / jeg har ikke gjort meg opp noen klar mening (om det) ennå (jeg har ingen krystallklare synspunkter ennå) δεν έχω ακόµα αποκρυσταλλωµένες απόψεις [ðεn εχǥ akǥma apǥkristalǥmεnεs apǥpsis] / livet har ingen mening lenger η ζωή µου έχει χάσει κάθε νόηµα [i zǥï mu εçi Χazi kaϑε nǥima] / mine politiske meninger οι πολιτικές µου πεποιθήσεις [i pǥlitikεz mu pεpiϑisis] / si sin mening λέω την άποψή µου [lεǥ tin apǥpsi mu] # διατυπώνω τη γνώµη µου [ðiatipǥnǥ ti DžnǤmi mu] # (komme med sine synspunkter) διατυπώνω τις απόψεις µου [ðiatipǥnǥ tis apǥpsiz mu] : si sin mening om noe (komme med synspunkter på noe, gi sin vurdering av noe) εκϕέρω κρίση για κάτι [εkfεrǥ krisi ja kati] / skifte mening (forandre mening, ombestemme seg) αλλάζω/µεταβάλλω γνώµη [alazǥ/mεtavalǥ DžnǤmi] : det å skifte mening αλλαγή γνώµης, η [i alaji DžnǤmis] : han kommer ikke til å skifte mening - aldri! (han kommer aldri til å la seg overtale!) δεν αλλάζει γνώµη µε τίποτα! [ðεn alazi DžnǤmi mε tipǥta] : han skifter stadig mening (han skifter mening som han skifter skjorte) διαρκώς αλλάζει γνώµη [ðiarkǥs alǥzi DžnǤmi] / ta noe i beste mening παίρνω κάτι καλά [pεrnǥ kati kala] # (ikke ta noe ille opp) δε θίγοµαι από κάτι [ðε ϑiDžǥmε apǥ kati] : han tok rådene mine i beste mening δε θίχτηκε από τις συµβουλές µου [ðε ϑiχtikε apǥ tis simvulεz mu] : heldigvis tok han spøken vår i beste mening ευτυχώς πήρε καλά τ' αστείο µας [εftiχǥs pirε kala tastiǥ mas] / være av den mening at έχω τη γνώµη/είµαι της γνώµης ότι [εχǥ ti DžnǤmi Ǥti/imε tiz DžnǤmis Ǥti] meningitt m. (hjernehinnebetennelse) µηνιγγίτης, ο [Ǥ miniŋgitis] # µηνιγγίτιδα, η [i miniŋgitiða] meningsavviker m. (dissident, dissenter, separatist) διαϕωρών*, ο [Ǥ ðiafǥrǥn] meningsendring m. (det å skifte mening) µεταστροϕή, η [i mεtastrǥfi] # αλλαγή γνώµης, η [i alaji DžnǤmis] meningsforskjell m. (dissens, uenighet) αντιγνωµία, η [i andiDžnǥmia] # διγνωµία, η [i ðiDžnǥmia] # διάσταση γνώµων, η [i ðjastasi DžnǤmǤn] # διαϕορά γνώµης, η [i ðiafǥra DžnǤmis] # διχογνωµία, η [i ðiχǥDžnǥmia] # (uenighet, dissens, tvist, konflikt) διαϕωνία, η [i ðiafǥnia] / det fantes meningsforskjeller (det var motstridende/ divergerende oppfatninger) υπήρξαν αντινωµίες [ipirksan andinǥmiεs] meningsfull adj. (meningsfylt, betydelig, betydningsfull, viktig) σηµαντικός [simandikǥs] # µε νόηµα [mε nǥima] meningskamp m. (polemikk, tvist, kontrovers) αµϕισβήτηση, η [i amfizvitisi]

4 4 meningsløs adj. άσκοπος [askǥpǥs] # παράλογος [paralǥDžǥs] # χωρίς βλέµµα [ΧǤriz vlεma] # (tåpelig) ανούσιος [anusiǥs] # ανόητος [anǥitǥs] # (latterlig, ynkelig, urimelig, absurd) γελοίος [jεliǥs] # (absurd, helt vill/vilt) εξωϕερνικός [εksǥfrεnikǥs] # (om sak: meningsløs, urimelig) έξω ϕρενών [εksǥ frεnǥn] # (formålsløs, umotivert) αναίτιος [anεtiǥs] / det du sa/gjorde, var (helt) meningsløst αυτό που είπες /έκανες ήταν ανόητο [aftǥ pu ipεs/εkanεs itan anǥitǥ] / en meningsløs politikk ανόητη πολιτική [anǥiti pǥlitiki] / et meningsløst liv ασκοπή ζωή, η [i askǥpi zǥï] / et meningsløst spørsmål (et absurd spørsmål, et tåpelig spørsmål) γελοία ερώτηση [jεlia εrǥtisi] : meningsløse spørsmål εξωϕερνικές ερωτήσεις [εksǥfrεnikεs εrǥtisis] / fullstendig meningsløs (helt bak mål) άνω ποταµών [anǥ pǥtamǥn] # (helt uforståelig, helt urimelig, hinsides all fornuft) χωρίς καµιά λογική [ΧǤris kamja lǥjiki] / meningsløs ødeleggelse/skade αναίτια καταστροϕή/ζηµιά [anεtia katastrǥfi/zimja] / meningsløst prat (tomt snakk) άσκοπη συζήτηση [askǥpi sizitisi] # άσκοπες κουβέντες [askǥpεs kuvεndεs] meningsløshet f.m. (latterlighet, tåpelighet) γελοιότητα, η [i jεliǥtita] # (absurditet, vanvittighet) εξωϕρενισµός, ο [Ǥ εksǥfrεnizmǥs] meningsmåling f.m. (rundspørring, gallup) γκάλλοπ, το [tǥ galǥp] # δηµοσκόπηση, η [i ðimǥskǥpisi] # (opinionsundersøkelse) έρευνα της κοινής γνώµης, το [tǥ εrεvna tis kiniz DžnǤmis] # σϕυγµοµέτρηση της κοινής γνώµης, η [i sfiDžǥmεtrisi tis kiniz DžnǤmis] / resultatene av meningsmålingen står/bekjentgjøres i dagens aviser τα αποτελέσµατα του γκάλλοπ δηµοσιεύονται στις σηµερινές εϕηµερίδες [ta apǥtεlεzmata tu galǥp ðimǥsiεvǥndε stis simεrinεs εfimεriðεs] meningsutveksling f.m. (uveksling av idéer/synspunkter) ανταλλαγή ιδεών/απόψεων, η [i andalaji iðεǥn/apǥpsεǥn] # (diskusjon, disputt, uenighet, dissens, tvist, konflikt) διαϕωνία, η [i ðiafǥnia] # (disputt, krangel, feide, ordstrid) διένεξη, η [i ðjεnεksi] menisk m. (anat.) µηνίσκος, ο [Ǥ miniskǥs] menneske n. (person, individ, fyr) άνθρωπος, ο/η [Ǥ/i anϑrǥpǥs] # (menneskelig vesen, menneskeskapning) ανθρώπινο πλάσµα, το [tǥ anϑrǥpinǥ plazma] # (personlighet) προσωπικότητα, η [i prǥsǥpikǥtita] / de er sivilserte/moderne mennesker είναι εξελιγµένοι άνθρωποι [inε εksεliDžmεni anϑrǥpi] / et helt menneske (et harmonisk menneske) µια ολοκληρωµένη προσωπικότητα [mja ǤlǤklirǤmεni prǥsǥpikǥtita] / menneskenes liv og virke τα ανθρώπινα [ta anϑrǥpina] : mennesker av alle slag (alle typer mennesker) λογής λογής άνθρωποι [lǥjiz-lǥjis anϑrǥpi] # λογιών λογιών άνθρωποι [lǥjǥn-lǥjǥn anϑrǥpi] / mennesket er dødelig ο άνθρωπος είναι θνητός [Ǥ anϑrǥpǥs inε ϑnitǥs] menneske- pref. (som tilhører mennesket,human, menneskelig) ανθρώπινος [anϑrǥpinǥs] menneskeetende adj (kannibalsk) αντρωποϕάγος [anϑrǥpǥfaDžǥs] menneskeeter m. (antropofag, kannibal) ανθρωποϕάγος, ο [Ǥ anϑrǥpǥfaDžǥs] # κανίβαλος, ο [Ǥ kanivalǥs] menneskehav n. (folkehav, stor menneskemasse) ανθρωποθάλασσα, η [i anϑrǥpǥϑalasa] # (enorme menneskemasser) αµέτρητα πλήθη [amεtrita pliϑi] menneskehet m. (menneskeslekten, menneskene) ανθρώπινο γένος, το [tǥ anϑrǥpinǥ jεnǥs]

5 5 # ανθρωπότητα, η [i anϑrǥpǥtita] / forbrytelser mot menneskeheten εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας [εŋglimata kata tis anϑrǥpǥtitas] / milepæler i menneskehetens historie ορόσηµα στην ιστορία της ανθρωπότητας [ǤrǤsima stin istǥria tis anϑrǥpǥtitas] menneskekjærlighet f.m. (menneskevennlighet, humanisme) ανθρωπισµός, ο [Ǥ anϑrǥpizmǥs] menneskekropp m. ανθρώπινο σώµα, το [tǥ anϑrǥpinǥ sǥma] menneskekunnskap m. ανθρωπογνωσία, η [i anϑrǥpǥDžnǥsia] menneskelig adj. ανθρώπινος [anϑrǥpinǥs] / det er menneskelig å feile τα λάθη είναι ανθρώπινα [ta laϑi inε anϑrǥpina] / gjøre alt som står i menneskelig makt κάνω ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό [kanǥ Ǥ ti inε anϑrǥpinǥz ðinatǥ] / han har intet menneskelig over seg (han er umenneskelig) δεν έχει τίποτα το ανθρώπινο πάνω του [ðεn εçi tipǥta tǥ anϑrǥpinǥ panǥ tu] / menneskelige vesner ανθρώπινα όντα, τα [ta anϑrǥpina Ǥnda] menneskelighet f.m. (anstendighet) ανθρωπιά, η [i anϑrǥpja] menneskelignende adj. (i menneskeskikkelse) ανδρόµορϕος [anðrǥmǥrfǥs] # (antropomorf, personlig) ανθρωπόµορϕος [anϑrǥpǥmǥrfǥs] menneskemasse f.m. (menneskemengde) πλήθος (ανθρώπων), το [tǥ pliϑǥs (anϑrǥpǥn)] # ασκέρι, το [tǥ askεri] / enorme menneskemasser αµέτρητα πλήθη [amεtrita pliϑi] # ανθρωποπληµµύρα, η [anϑrǥpǥplimira] # (folkehav, menneskehav) ανθρωποθάλασσα, η [i anϑrǥpǥϑalasa] menneskemengde f.m. (menneskemasse) πλήθος (ανθρώπων), το [tǥ pliϑǥs (anϑrǥpǥn)] # ασκέρι, το [tǥ askεri] / trenge menneskemengden tilbake απωθώ το πλήθος [apǥϑǥ tǥ pliϑǥs] menneskenatur m. ανθρώπινη ϕύση, η [i anϑrǥpini fisi] menneskeofring n. (menneskeoffer) ανθρωποθυσία, η [i anϑrǥpǥϑisia] menneskerettigheter m.pl. δικαιώµατα του ανθρώπου, τα [ta ðikεǥmata tu anϑrǥpu] # ανθρώπινα δικαιώµατα, τα [ta anϑrǥpina ðikεǥmata] menneskerettighetserklæring f.m. διακήρυξη των δικαιωµάτων του ανθρώπου, η [i ðiakiriksi tǥn ðikεǥmatǥn tu anϑrǥpu] menneskeskikkelse m. (menneskelig vesen, menneskeskapning) ανθρώπινο πλάσµα, το [tǥ anϑrǥpinǥ plazma] / i menneskeskikkelse (personlig, med utseende som et menneske) ανθρωποµορϕικός [anϑrǥpǥmǥrfikǥs] # σε ανθρωπινή µορϕή [sε anϑrǥpini mǥrfi] : djeven i menneskeskikkelse ο διάβολος σε ανθρωπινή µορϕή [Ǥ ðjavǥlǥs sε anϑrǥpini mǥrfi] menneskevennlighet f.m. (menneskekjærlighet, humanisme) ανθρωπισµός, ο [Ǥ anϑrǥpizmǥs] menneskeverd n. (menneskets verdighet) η αξιοπρέπεια του ανθρώπου [i aksiǥprεpia tu anϑrǥpu] menneskeverk n.pl. (menneskers verk) έργα των ανθρώπων, τα [ta εrDža tǥn anϑrǥpǥn] menopause f. m. εµµηνόπαυση, η [i εminǥpafsi] # εµµηνοληξία, η [i εminǥliksia] mens m. (menstruasjon) έµµηνα, τα [ta εmina] mens konj. (så lenge, forutsatt at, om tid og motsetn.) ενώ [εnǥ] # (så lenge som, i den tiden som) όσον καιρό [ǤsǤŋ gεrǥ] # (idet, samtidig som) εκεί που [εki pu] # επάνω

6 6 που/εις [εpanǥ pu/is] # καθώς [kaϑǥs] # (og, mens( derimot)) και [kε] # (når) όταν [Ǥtan] / du ler, mens jeg gråter εγώ κλαίω και συ γελάς [εDžǥ klεǥ kε si jεlas] / du skal ikke snakke mens du spiser δεν πρέπει να µιλάς οταν τρώς [ðεm brεpi na milas Ǥtan drǥs] / han sovnet/duppet av mens han leste avisa αποκοιµήθηκε ενώ διάβαζε την εϕηµερίδα [apǥkimiϑikε εnǥ ðjavazε tin εfimεriða] / han stod til eksamen, mens jeg (derimot) strøk αυτός πέρασε στις εξετάσεις ενώ εγώ απότυχα [aftǥs pεrasε stis εksεtasis εnǥ εDžǥ apǥtiχa] / mens jeg holdt på å dekke bordet πάνω που έστρωνα το τραπέζι [panǥ pu εstrǥna tǥ trapεzi] / mens jeg snakket καθώς µιλούσα [kaϑǥz milusa] / mens jeg spiste ενώ έτρωγα [εnǥ εtrǥDža] / mens jeg stod og barberte/holdt på å barbere meg εκεί που ξυριζόµουν [εki pu ksirizǥmun] / mens jeg var borte οσόν καιρό έλειπα [ǤsǤŋ gεrǥ εlipa] # (i/under mitt fravær) κατά την απουσία µου [kata tin apusia mu] menstruasjon m. (mens) έµµηνα, τα [ta εmina] # εµµηνόρροια, η [i εminǥria] # µηνόρροια, η [i minǥria] # περίοδος, η [i pεriǥðǥs] / uteblitt menstruasjon (amenoré) αµηνόρροια, η [i aminǥria] menstruasjons- (menstruell) εµµενορροϊκός [εmεnǥrǥïkǥs] menstruere v. (ha menstruasjon) εµµενορροώ [εmεnǥrǥǥ] mental adj. (åndelig) διανοητικός [ðianǥïtikǥs] # νοερός [nǥεrǥs] / en mental forstyrrelse (sinnsforviring) διανοητική διάλειψη [ðianǥitiki ðjalipsi] # πνευµατική διαστροϕή, η [pnεvmatiki ðiastrǥfi] / en mental belastning/utmattelse διανοητική υπερένταση/κόπωση [ðianǥitiki ipεrεndasi/kǥpǥsi] mentalt adv. διανοητικά [ðianǥïtika] / mentalt tilbakestående (evneveik) διανοητικά καθυστερηµένος [ðianǥïtika kaϑistεrimεnǥs] mentalitet m. (sinnelag, psyke) (ψυχική) προδιάθεση, η [i (psiçiki) prǥðjaϑεsi] # νοοτροπία, η [i nǥǥtrǥpia] # (tankegang) τρόπος του σκέπτεσθαι [trǥpǥs tu skεptεsϑε] / gresk mentalitet η ελληνική νοοτροπία [i εliniki nǥǥtrǥpia] mentalt adv. (åndelig) διανοητικά [ðianǥitika] / han er mentalt forstyrret (han er sinnsforvirret) είναι διανοητικά ανισόρροπος/καθυστερηµένος [inε ðianǥitika anisǥrǥpǥs/kaϑistεrimεnǥs] / mentalt ustabil (forstyrret, gal) διανοητικά ανώµαλος [ðianǥïtika anǥmalǥs] mente m. κρατούµενο, το [tǥ kratumεnǥ] / (mat.) fem i mente πέντε το κρατούµενο [pεndε tǥ kratumεnǥ] / ha noe i mente (huske noe, ha noe i minne) έχω κάτι στο νου [εχǥ kati stǥ nu] mentor m. µέντορας, ο [Ǥ mεndǥras] menuett m. (mus.) µενουέτο, το [tǥ mεnuεtǥ] # µινουέτο, το [tǥ minuεtǥ] meny m. (spisekart, spiseseddel) κατάλογος, ο [Ǥ katalǥDžǥs] # εδεσµατολόγιο, το [tǥ εðεzmatǥlǥjǥ] # ( prisliste på restaurant ) τιµοκατάλογος εστιατόριου, ο [Ǥ timǥkatalǥDžǥs εstiatǥriu] # (dagl.) λίστα, η [i lista] # µενού, το [tǥ mεnu] / kelner! kan vi få menyen? γκαρσόν, τον κατάλογο, παρακαλώ [garsǥn tǥŋ katalǥDžǥ parakalǥ] mer adj. (større, lengre) περισσότερος [pεrisǥtεrǥs] / mer enn nok (rikelig) άϕθονος

7 7 [afϑǥnǥs] : vi har mer enn nok av midler/tid έχοµε άϕθανα µέσα/άϕθανο χρόνο [εχǥmε afϑana mεsa/afϑanǥ ΧrǤnǤ] / noe mer παραπάνω [parapanǥ] : jeg kan ikke drikke/spise noe mer δεν µπορώ να πιω/να ϕάω παραπάνω [ðεn bǥrǥ na pjǥ/faǥ parapanǥ] / (noe) mer enn περισσότερο από [pεrisǥtεrǥ apǥ] / mer enn nok µε το παραπάνω [mε tǥ parapanǥ] : med hensyn til olje, har vi mer enn nok όσο για λάδι έχουµε µε το παραπάνω [ǤsǤ ja laði εχumε mε tǥ parapanǥ] / (i butikken:) var det da noe mer? θέλετε τίποτα άλλο; [ϑεlεtε tipǥta alǥ] / vil De/dere ha litt mer te? ϑέλετε λίγο τσάϊ ακόµη; [ϑεlεtε liDžǥ tsai akǥmi] mer adv. (lenger) πια [pja] # πλέον [plεǥn] # (i høyere grad, heller, snarere) µάλλον [malǥn] # (ovenfor, høyere) παραπάνω [parapanǥ] / aldri mer! ποτέ πια! [pǥtε pja] / han var mer skremt enn skadd µάλλον ϕοβήθηκε παρά χτύπησε [malǥn fǥviϑikε para Χtipisε] / ikke mer όχι πια [Ǥçi pja] / litt mer (litt i overkant) λιγάκι παραπάνω [liDžaki parapanǥ] : den er ti meter og kanskje litt mer είναι δέκα µέτρα κι ίσως λιγάκι παραπάνω [inε ðεka mεtra ki isǥz liDžaki parapanǥ] / mer eller mindre λίγο πολύ [liDžǥ-pǥli] # κατά το µάλλον ή ήττον* [kata tǥ malǥn i itǥn] : han er mer eller mindre uforandret/den samme είναι λίγο πολύ το ίδιο [inε liDžǥ pǥli tǥ iðiǥ] / mer og mer (stadig mer) όλο και περισσότερο [ǤlǤ kε pεrisǥtεrǥ] # (stadig, i høyere grad) όλο και [ǤlǤ kε] : det blir mer og mer vanskelig (det blir stadig vanskeligere) γίνεται όλο και πιο δύσκολο [jinεtε ǤlǤ kε pjǥ ðiskǥlǥ] merian m. (krydderplante) µατζουράνα, η [i madzurana] meridian m. µεσηµβρινός, ο [Ǥ mεsimvrinǥs] meritokrati n. (elitestyre) αξιοκρατία, η [i aksiǥkratia] mergel m. (kalksur leirjord, kalkholdig leire) αργιλάσβεστος, ο [Ǥ arjilazvεstǥs] merian m. (krydder) µαντζουράνα, η [i mandzurana] meridian m. (lengdesirkel) διάµεσος, η [i ðjamεsǥs] # µεσηµβρινός κύκλος, ο [Ǥ mεsimvrinǥs kiklǥs] merino m. µερινό, το [tǥ mεrinǥ] merkantil adj. εµπορικός [εmbǥrikǥs] merkantilisme m. εµποροκρατία, η [i εmbǥrǥkratia] # µερκαντιλισµός, ο [Ǥ mεrkandilizmǥs] merkantilistisk adj. εµποροκρατικός [εmbǥrǥkratikǥs] merkbar adj. (synlig, markert) αισθητός [εsϑitǥs] # (tydelig, synlig, påfallende, bemerkelsesverdig, betydningsfull) αντιληπτός [andiliptǥs] # αξιοπαρατήρητος [aksiǥparatiritǥs] # αξιοπρόσεχτος [aksiǥprǥsεχtǥs] # αξιοσηµείωτος [aksiǥsimiǥtǥs] # νοητός [nǥitǥs] / et merkbart fall i temperaturen µια αισθητή πτώση της θερµοκρασίας [mja εsϑisi ptǥsi tis ϑεrmǥkrasias] / en merkbar forandring µια αισθητή αλλαγή [mja εsϑiti alaji] # µια αξιοπαρατήρητη αλλαγή [mja aksiǥparatiriti alaji] / uten merkbar forandring χωρίς αισθητή µεταβολή [ΧǤris εsϑiti mεtavǥli] / forskjellen er ikke/knapt merkbar η διαϕορά δεν είναι αισθητή/ αξιοπρόσεχτη [i ðiafǥra ðεn inε εsϑiti/aksiǥprǥsεχti] : denne forskjellen er knapt merkbar η διαϕορά αυτή δεν είναι καν νοητή [i ðiafǥra afti ðεn inε kan nǥiti] /

8 8 forskjellen var nesten ikke merkbar i det hele tatt η διαϕορά δεν ήταν σχεδόν καθόλου αντιληπτή [i ðiafǥra ðεn itan sçεðǥn kaϑǥlu andilipti] / merkbar forskjell mellom... αισθητή διαϕορά µεταξύ... [εsϑiti ðiafǥra mεtaksi] merke n. (varemerke, sort, type, spillemerke, sjetong) µάρκα, η [i marka] # (spor, bevis) ίχνος, το [tǥ iχnǥs] # (kjennemerke, emblem, skilt, tegn) διάσηµα, το [tǥ ðjasima] # (emblem, symbol) έµβληµα, το [tǥ εmvlima] # (jakkemerke, uniformsmerke, vinkel, symbol, stripe, distinksjon) διακριτικό, ο [Ǥ ðiakritikǥ] # (emblem, symbol på verv, embete o.l.) διακριτικό σήµα, το [tǥ ðiakritikǥ sima] # (utmerkelse, hederstegn, orden) κονκάρδα, η [i kǥŋkarða] # (kjennemerke, karaktertrekk, indikasjon) ένδειξη, η [i εnðiksi] # (konstruksjon, type, fabrikat) κατασκευή, η [i kataskεvi] # (kutt, stripe, merke etter piskeslag) βουρδουλιά, η [i vurðulja] / av fransk merke γαλλικής κατασκευής [Džalikis kataskεvis] : varer av utenlandsk merke προϊόντα αλλοδαπής κατασκευής [prǥïǥnda alǥðapis kataskεvis] / av godt merke εξαιρετικής κατασκευής [εksεrεtikis kataskεvis] / av hvilket merke er bilen din? (hva slags bil har du?) τι µάρκας είναι το αυτοκίνητό σου; [ti markas inε tǥ aftǥkinitǥ su] / det var merker etter tortur på kroppen hans υπήρξαν ιχνή βασανισµού στο κορµί του [ipirksan iχni vasanizmu stǥ kǥrmi tu] / ha synlige merker etter (bære preg av) ϕέρω ίχνη του [fεrǥ iχni tu] / merkene etter piskelagene syntes fremdeles på ryggen hans ϕαίνονταν ακόµα οι βουρδουλιές στην πλάτη του [fεnǥndan akǥma i vurðuljεs stim blati tu] merke v. (føle) αισθάνοµαι [εsϑanǥmε] # (sanse, føle, fornemme, ane) διαισθάνοµαι [ðiεsϑanǥmε] # (ane, skjelne, oppfatte) διαβλέπω [ðiavlεpǥ] # (se, oppdage, erkjenne, spore) διακρίνω [ðiakrinǥ] # (stemple, markere, merke av) επισηµαίνω [εpisimεnǥ] # (svimerke, brennemerke) καυτεριάζω [kaftεriazǥ] # (merke, settemerke på/sy initialer på) µαρκάρω [markarǥ] # µαρκαρίζω [markarizǥ] # (legge merke til, innse, forstå) καταλαβαίνω [katalavεnǥ] # αντιλαµβάνοµαι [andilamvanǥmε] / jeg kan merke en forandring i holdningen hans διαβλέπω µια αλλαγή στη στάση του [ðiavlεpǥ mja alaji sti stasi tu] / jeg merket en snev av ironi i stemmen hennes διέκρινα κάποιοα ειρωνία στη ϕωνή της [ðjεkrina kapia irǥnia sti fǥni tis] / jordskjelvet kunne merkes over hele landet ο σεισµός έγινε αισθητός σ' όλη τη χώρα [Ǥ sizmǥs εjinε εsϑitǥs sǥli ti ΧǤra] / merke at noe er borte/at det mangler noe καταλαβαίνω ότι µου λείπει κάτι [katalavεnǥ Ǥti mu lipi kati] : når merket du at lommeboka di var borte? πότε κατάλαβες ότι σου λείπει το πορτοϕόλι; [pǥtε katalavε Ǥti su lipi tǥ pǥrtǥfǥli] / merke av grensene til en åker (stikke ut grensene til en åker) επισηµαίνω τα όρια ενός χωραϕιού [εpisimεnǥ ta Ǥria εnǥs ΧǤrafju] / merke dyr/kveg (svimerke) καυτεριάζω ζώα [kaftεriazǥ zǥa] / merke forskjell (se en forskjell) διακρίνω µια διαϕορά [ðiakrinǥ mja ðiafǥra] / merket du jordskjelvet? αισθάνθηκες το σεισµό; [εsϑanϑikεs tǥ sizmǥ] merkedag m. (minneverdig dag) αλησµόνητη µέρα, η [i alizmǥniti mεra] / en merkedag (en minneverdig dag) µια αλησµόνητη/αξέχαστη µέρα [mja alizmǥniti/aksεχasti mεra] merkelapp m. (merke, etikett, adresselapp) ετικέτα, η [i εtikεta] # µάρκα, η [i marka] #

9 9 (klistremerke, gummiert/selvklebende etikett) κολλητή ετικέτα, η [i kǥliti εtikεta] # αυτοκόλλητο, το [tǥ aftǥkǥlitǥ] / binde på/henge på en merkelapp κρεµώ µια ετικέτα [krεmǥ mja εtikεta] / lime/feste merkelapper på (forsyne med merkelapper/ etiketter) κολλώ/κρεµώ ετικέτες [kǥlǥ /krεmǥ εtikεtεs] / merkelapper som skal bindes på/festes med hyssing ετικέτες για κρέµασµα, οι [i εtikεtεz ja krεmazma] merkelig adj. (rar, fremmedartet, egen) παράξενος [paraksεnǥs] # (merkverdig, pussig, snodig, snål) αλαµπουρνέζικος [alamburnεzikǥs] # (særegen, spesiell, uvanlig, egenartet, pussig) αξιοπερίεργος [aksiǥpεriεrDžǥs] # περίεργος [pεriεrDžǥs] ιδιόµορϕος [iðiǥmǥrfǥs] # (usedvanlig, uvanlig, ualminnelig) αξιόλογος [aksiǥlǥDžǥs] # (sær, underlig, unaturlig) αϕύσικος [afisikǥs] / det skjedde noe merkelig i går ένα περίεργο γεγονός συνέβη χτες [εna pεriεrDžǥ jεDžǥnǥs sinεvi Χtεs] / en merkelig framtoning (et underlig syn) παράξενο θέαµα [paraksεnǥ ϑεama] / en merkelig fyr (en underlig skrue, en rar skapning) παράξενο πλάσµα [paraksεnǥ plazma] : han er en en merkelig fyr/ underlig person είναι ιδιόµορϕος χαρακτήρας [inε iðiǥmǥrfǥs Χaraktiras] / en merkelig skrue (en komisk type) ένας ανεκδιήγητος τύπος [εnas anεkðiijitǥs tipǥs] / for en merkelig oppførsel! τι αϕύσικο ϕέρσιµο! [ti afisikǥ fεrsimǥ] / han er en merkelig mann på mer enn en måte είναι από πολλές απόψεις αξιόλογος άνθρωπος [inε apǥ pǥlεs apǥpsis aksiǥlǥDžǥs anϑrǥpǥs] / ikke så merkelig (ikke noe rart, intet under) διόλου παράξενο! [ðiǥlu paraksεnǥ] / merkelig oppførsel παράξενο ϕέρσιµο [paraksεnǥ fεrsimǥ] / og så hendte det noe veldig merkelig και τότε έγινε κάτι πολύ παράξενο [kε tǥtε εjinε kati pǥli paraksεnǥ] merkelig adv. περίεργα [pεriεrDža] # παράξενα [paraksεna] / det høres merkelig ut (det lyder merkelig) ηχεί παράξενα στ' αυτί [içi paraksεna stafti] / merkelig nok (underlig nok) αρκετά περίεργα [arkεta pεriεrDža] # κατά παράδοξο τρόπο [kata paraðǥksǥ trǥpǥ] # παραδόξως [paraðǥksǥs] # ω του θαύµατος [Ǥ tu ϑavmatǥs] merkepenn m. (tusjpenn) µαρκαδόρος, ο [Ǥ markaðǥrǥs] merknad m. παρατήρηση, η [i paratirisi] # (forklarende merknad, note) επισηµείωση, η [i εpisimiǥsi] # υποµνηµατισµός, ο [Ǥ ipǥmnimatizmǥs] / utstyre med merknader/ kommentarer επισηµειώνω [εpisimiǥnǥ] Merkur (astron.) Ερµής, ο [Ǥ εrmis] merkverdig adj. (merkelig, pussig, snodig, snål, særegen) αξιοσηµείωτος [aksiǥsimiǥtǥs] # αξιοπερίεργος [aksiǥpεriεrDžǥs] # αλαµπουρνέζικος [alamburnεzikǥs] # παράδοξος [paraðǥksǥs] # (fantasifull, bisarr, underlig, pussig) παράξενος [paraksεnǥs] # (gåtefull, mystisk, eiendommelig) µυστήριος [mistiriǥs] / en merkverdig type (en rar fyr) ένας µυστήριος τύπος [εnaz mistiriǥs tipǥs] / en skulptur med en merkverdig/fantasifull form γλυπτά µε παράξενα σχήµατα [Džlipta mε paraksεna sçimata] merr f.m. (hoppe) ϕοράδα, η [i fǥraða] # (stor merr) αλόγα, η [i alǥDža] # (sl., banning: drittkjerring, hurpe, ku) παλιογύναικο, το [tǥ paliǥjinεkǥ] # κακίστρα, η [i kakistra] # στρίγκλα, η [i strigla] # αλόγα, η [i alǥDža] # (tispe, tøyte) βρόµα, η [i vrǥma] : ho er ei merr/drittkjerring είναι µια παλιοβρόµα [inε mja paliǥvrǥma] mersestang f.m. (naut.)(pålemast) αρµπουρέτο, το [tǥ armburεtǥ] # επιστήλιο, το [tǥ

10 10 εpistiliǥ] mersseil n. (toppseil, fokk) αρτέµονας, ο [Ǥ artεmǥnas] # γάµπια, η [i Džambia] merverdiavgift f.m. (mva., moms, før 1970: omsetningsavgift/-skatt)) ϕόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ), ο [Ǥ fǥrǥs prǥstiϑεmεnis aksias] # ϕόρος κύκλου εργασίων, ο (ΦΚΕ) [Ǥ fǥrǥs kiklu εrDžasiǥn] # ϕόρος καταναλώσεως, ο [Ǥ fǥrǥs katanalǥsεǥs] mesan m. (mesanmast) µπούµα, η [i buma] mesén m. (en kunstens og vitenskapens beskytter og velynder, e. rom. statsmann Maecenas) Μαικήνας, ο [Ǥ mεkinas] meslinger pl. ιλαρά, η [i ilara] # (folk.) µπέµπελη, η [i bεmbεli] / barnet mitt har meslinger το πεδί µου έχει ιλαρά [tǥ pεði mu εçi ilara] / har du hatt meslingene? πέρασες ιλαρά; [pεrasεs ilara] mesolittisk adj. (geol.) µεσολιθικός [mεsǥliϑikǥs] mesozoisk adj. (geol.) µεσοζωϊκός [mεsǥzǥïkǥs] messe f.m. Θεία Λειτουργία, η [i ϑia liturjia] # (gudstjeneste, messe, forsamling) εκκλησία, η [i εklisia] # (marked) παζάρι, το [tǥ pazari] # εµποροπανήγυρη, η [i εmbǥrǥpanijiri] # (utstilling, varemesse) έκθεση, η [i εkϑεsi] # (kantine) κυλικείο, το [tǥ kilikiǥ] # (kantine, bespisning) συσσίτιο, το [tǥ sisitiǥ] / gå til messe (gå i kirka, delta i gudstjeneste) λειτουργιέµαι [liturjεmε] / svart messe Μαύρη Λειτουργία η [i mavri liturjia] # Λειτουργία του Σατανά, η [i liturjia tu satana] messehakel m. άµϕια, το [tǥ amfia] messeoffiser m. (mil.) αξιωµατικός συσσιτίου, ο [Ǥ aksiǥmatikǥs sisitiu] messeområde n. (utstillingsområde/ -plass) χώρος έκθεσης, ο [Ǥ ΧǤrǤs εkϑεsis] # χώρος των εκθέσεων, ο [Ǥ ΧǤrǤs tǥn εkϑεsεǥn] messeserk m. (rel., hvit messeskjorte, korkåpe) λευκός ιερατικός χιτώνας, ο [Ǥ lεfkǥs iεratikǥs çitǥnas] # (dagl.) άλµπα, η [i alba] messeskjorte f.m. (rel., hvit korkåpe) λευκός ιερατικός χιτώνας, ο [Ǥ lεfkǥs iεratikǥs çitǥnas] # λευκά άµϕια, τα [ta lεfka amfia] # (dagl.) άλµπα, η [i alba] Messias m. Μεσίας, ο [Ǥ mεsias] messing m. (bronse) µπρούτζος, ο [Ǥ brudzǥs] # χαλκός, ο [Ǥ ΧalkǤs] / messingen blir fort stygg ο µπρούτζος µαυρίζει γρήγορα [Ǥ brudzǥz mavrizi DžriDžǤra] messing- pref. µπρούτζινος [brudzinǥs] messingblåseinstrument n. πνευστό όργανο ορχήστρας, το [tǥ pnεfstǥ ǤrDžanǤ Ǥrçistras] messinginstrumenter n.pl. µπρούτζινα όργανα, τα [ta brudzina ǤrDžana] messingknapper m.pl. µπρούτζινα κουµπιά, τα [ta brudzina kumbja] messingplate f.m. (navneskilt i/av messing på døra) ορειχάλκινη ταµβέλα [ǤriΧalkini tabεla] messingstøperi n. (bronsestøperi) χυτήριο ορειχάλκου, το [tǥ çitiriǥ ǤriΧalku] mest adv (i høyeste grad) στον υπέρτατο βαθµό [stǥn ipεrtatǥ vaϑmǥ] # (mest av alt) πιο πολύ απ' όλα [pjǥ pǥli ap Ǥla] / for det meste (hovedsakelig, overveiende) επί το πλείστον [εpi tǥ plistǥn] mest av alt adv. πάνω απ' όλα [panǥ ap Ǥla] # πιο πολύ απ' όλα [pjǥ pǥli ap Ǥla] mester m. (virtuos) δεξιοτέχνης, ο/η [Ǥ/i ðεksiǥtεχnis] # αριστοτέχνης [aristǥtεçnis] #

11 11 (kløpper) µάνας, ο [Ǥ manas] # µάστορας, ο [Ǥ mastǥras] # (lærer, instruktør) δάσκαλος, ο [Ǥ ðaskalǥs] / de store mestre innen kunsten οι µεγάλοι µαστάροι της τέχνης [i mεDžali mastǥri tis tεχnis] / en mester i (suveren til) ανυπέρβλητος σε [anipεrvlitǥs sε] # µανούλα σε [manula sε] : han er en mester i sitt slag είναι µάστορας στο είδος του [inε mastǥras stǥ iðǥs tu] : han er en mester i å holde taler (han er en stor taler) είναι µεγάλος µάστορας στους λόγους [inε mεDžalǥz mastǥras stuz lǥDžus] : han er en mester i å jukse (han er en stor juksemaker/bedrager) είναι µανούλα/µάστορας στις απάτες [inε manula/mastǥras stis apatεs] : han er en mester i å lyge (han er en stor løgnhals/en storljuger) είναι άσος /µάνας στα ψέµατα [inε asǥs/manas sta psεmata] # είναι κλασσικός ψεύτης [inε klasikǥs psεftis] / han er en mester i å parodiere folk είναι ανυπέρβλητος στο να µιµείται τους άλλους [inε anipεrvlitǥs stǥ na mimitε tus alus] : han er en mester på dette feltet είναι µάστορας στον τοµέα αυτό [inε mastǥras stǥn dǥmεa aftǥ] : han er en mester til å føre folk bak lyset/til å finne på unnskyldninger είνια δάσκαλος /µάνας στην απάτη/στις δικαιολογίες [inε ðaskalǥs/manas stin apati/stiz ðikεǥlǥjiεs] / han er en mester til å holde taler είναι αριστοτέχνης στο να βγάζει λόγους [inε aristǥtεçnis stǥ na vDžazi lǥDžus] mesterlig adj. (mester-) αριστοτεχνικός [aristǥtεχnikǥs] # αριστουργηµατικός [aristurjimatikǥs] # δεινός [ðinǥs] # (virtuos, talentfull, dyktig) δεξιοτέχνης [ðεksiǥtεχnis] # (netthendt, fingerferdig, dyktig) επιδέξιος [εpiðεksiǥs] # (kyndig, fagmessig utført) µαστορικός [mastǥrikǥs] / med noen få mesterlige penselstrøk µε λιγές αριστοτεχνικές /µαστορικές πινελιές [mε lijεs aristǥtεχnikεs/mastǥrikεs pinεljεs] mesterlig adv. µαστερικά [mastεrika] # (på en mesterlig måte) κατά τρόπο µαστερικό [kata trǥpǥ mastεrikǥ] mesterskytter m. (toppskytter) δεινός σκοτευτής, ο [Ǥ ðinǥs skǥtεftis] mesterstykke n. (bragd) αριστοτεχνική κίνηση/ενέργεια, η [i aristǥtεχniki kinisi/εnεrjia] # (en stor bragd, et kunststykke, et vågestykke, et stunt) καταπληκτικό κατόρθωµα [katapliktikǥ katǥrϑǥma] : det var et mesterstykke (det var en stor bragd) αυτή ήταν µια αριστοτεχνική κίνηση/ενέργεια [afti itan mja aristǥtεχniki kinisi/εnεrjia] mesterverk n. αριστούργηµα, το [tǥ aristurjima] # αριστοτέχνηµα, το [tǥ aristǥtεχnima] / dette er et mesterverk/en mesters verk είναι εργό αριστοτέχνη [inε εrDžǥ aristǥtεχni] mestre v. (klare, greie, kunne ta seg av, hamle opp med) αντεπεξέρχοµαι* [andεpεksεrχǥmε] # αντιµετωπίζω [andimεtǥpizǥ] # επαρκώ (για) [εparkǥ ja] # (overvinne, kontrollere, dominere) εξουσιάζω [εksusiazǥ] # κατανικώ [katanikǥ] # (beherske fullt ut/til fullkommenhet) µαθαίνω τέλεια [maϑεnǥ tεlia] / han mestrer ikke den oppgaven jeg satte han til δεν επαρκεί για τη δουλειά που του ανάθεσαν [ðεn εparki ja ti ðulja pu tu anaϑεsan] / mestre en kunst/grammatikk(en) µαθαίνω τέλεια µια τέχνη/γραµµατική [maϑεnǥ tεlia mja tεχni/Džramatiki] mestring f.m. (overvinning) κατανίκηση, η [i katanikisi] metafor m. (bilde, lignelse) εικόνα, η [i ikǥna] # µεταϕορά, η [i mεtafǥra] / et dikt rikt

12 12 på metaforer ποίηµα πλούσιο σε εικόνες [piima plusiǥ sε ikǥnεs] / blanding av motstridende metaforer (ulogisk ordsammenstilling, katakrese, eks. brun skosverte, hummer og kanel) ασύνδετη µεταϕορά, η [i asinðεti mεtafǥra] metaforisk adj. (overført, billedlig) µεταϕορικός [mεtafǥrikǥs] metafysiker m. µεταϕυσικός, ο [Ǥ mεtafisikǥz] metafysikk m. µεταϕυσική, η [i mεtafisiki] metafysisk adj. µεταϕυσικός [mεtafisikǥz] metall n. µέταλλο, το [tǥ mεtalǥ] / edelt metall (edelmetall) ευγενές/πολύτιµο µέταλλο [εvjenεz/pǥlitimǥ mεtalǥ] / føyelige/smibare metaller µαλακά µέταλλα [malaka mεtala] / uedelt/ubearbeidet metall (råmetall) κοινό/ακατέργαστο µέταλλο [kinǥ/akatεrDžastǥ mεtalǥ] metall- pref. (metallisk, laget av metall) µεταλλικός [mεtalikǥs] # µετάλλινος [mεtalinǥs] metallarbeider m. µεταλλοτεχνίτης, ο [Ǥ mεtalǥtεχnitis] metalleske m. (metallboks) µεταλλικό κουτί, το [mεtalikǥ kuti] metallholdig adj. (malmførende) µεταλλοϕόρος [mεtalǥfǥrǥs] metallindustri m. (jernverk, stålverk) µεταλλοβιοµηχανία, η [i mεtalǥviǥmiχania] metallisk adj. (laget av/som minner om metall, klangfull, rungende) µεταλλικός [mεtalikǥs] # (kjem. metalloid-) µεταλλοειδής [mεtalǥiðis] / en metallisk røst (en rungende røst) µεταλλική ϕωνή [mεtaliki fǥni] metallografi m. (metallære) µεταλλογραϕία, η [i mεtalǥDžrafia] metallstrømpe f.m. (metallhylse) µεταλλική µάνικα, η [i mεtaliki manika] metallurg m. (metallarbeider) µεταλλουργός, ο [Ǥ mεtalurDžǥs] metallurgi m. µεταλλουργία, η [i mεtalurjia] metallurgisk adj. µεταλλουργικός, η [i mεtalurjikǥs] metan n. (sumpgass) µεθάνιο, το [tǥ mεϑanjǥ] metastase m. (med. sykdomsspredning) µετάσταση, η [i mεtastasi] metatese m. (kjemi, retorikk)) µετάθεση, η [i mεtaϑεsi] # (språkvit.) µεταγραµµατισµός, ο [Ǥ mεtaDžramatizmǥs] meteor m. (stjerneskudd, fallende stjerne) µετέωρο, το [tǥ mεtεǥrǥ] # διάττοντας, ο [Ǥ ðjatǥndas] meteoritt m. (meteorstein som faller ned på jorda) µετεωρίτης, ο [Ǥ mεtεǥritis] # βολίδα, η [i vǥliða] meteorolog m. (dagl. værmann) µετεωρολόγος, ο [Ǥ mεtεǥrǥlǥDžǥs] meteorologi m. µετωρολογία, η [i mεtεǥrǥlǥjia] meteorologisk adj. µετεωρολογικός [mεtεǥrǥlǥjikǥs] / meteorologisk institutt (værvarslingstjeneste) µετεωρολογική υπηρεσία, η [i mεtεǥrǥlǥjiki ipirεsia] / meteorologisk stasjon (værstasjon) µετεωρολογικός σταθµός, ο [Ǥ mεtεǥrǥlǥjikǥs staϑmǥs] meteorstein m. (mineral: aerolitt) αερόλιθος, ο [Ǥ aεrǥliϑǥs] meter n. (mål, målestokk, takt) µέτρο, το [tǥ mεtrǥ] # (indikator, måler, pil, nål, viser) δείχτης, ο [Ǥ ðiχtis] metning m. (kjem.) κορεσµός, ο [Ǥ kǥrεzmǥs]

13 13 metningspunkt n. σηµείο κορεσµού, η [i simiǥ kǥrεzmu] / nå metningspunktet ϕθάνω σε σηµείο κορεσµού [fϑanǥ se simiǥ kǥrezmu] metode m. (system) µέθοδος, η [i mεϑǥðǥs] / en foreldet metode απαρχαιωµένη µέθοδος [aparçεǥmεni mεϑǥðǥs] / en intensiv metode εντατική µέθοδος [εndatiki mεϑǥðǥs] / en manglefull metode ατελής µέθοδος [atεliz mεϑǥðǥs] / han adopterte/tok i bruk mine metoder εγκολπώθηκε τις µεθόδους µου [εŋgǥlpǥϑikε tiz mεϑǥduz mu] / med uærlige metoder µε καταχθόνιες µεθόδους [mε kataχϑǥniεz mεϑǥðus] / metodene hans er omstridte οι µέθοδοί του είναι αµϕισβητήσιµες [i mεϑǥði tu inε amfizvitisimεs] / moderne metoder εκσυγχρονισµένες /εξελιγµένες µέθοδοι [εksiŋχrǥnizmεnεz/εksεliDžmεnεz mεϑǥði] : han bruker moderne metoder χρησιµοποιεί εξελιγµένες µεθόδους [ΧrisimǤpii εksεliDžmεnεz mεϑǥðus] metodisk adj. (systematisk) µαθοδικός [maϑǥðikǥs] / ikke metodisk (usystematisk, uten metode) αµέθοδος [amεϑǥðǥs] # (adj./adv.) χωρίς µεθοδικότητα [ΧǤriz mεϑǥðikǥtita] metodisk adv. (på en metodisk/systematisk/ryddigmåte) µε µεθοδικότητα [mε mεϑǥðikǥtita] metodisme m. Μεθοδισµός, ο [Ǥ mεϑǥðizmǥs] metodist m. µεθοδιστής, ο [Ǥ mεϑǥðistis] metodologi m. (metodelære) µεθοδολογία, η [i mεϑǥðǥlǥjia] metope m. (arkit.) µετόπη, η [i mεtǥpi] metrikk m. (verselære) µετρική, η [i mεtriki] metrisk adj. (i bunden form, på vers, på rim) έµµετρος [εmεtrǥs] # (som gjelder metrikk) µετρικός [mεtrikǥs] # (som gjelder metersystemet) µετρικός [mεtrikǥs] / det metriske system το µετρικό σύστηµα [tǥ mεtrikǥ sistima] / en metrisk enhet µετρική µονάδα [mεtriki mǥnaða] / metriske regler (regler i verselære) µετρικοί κανόνες, οι [i mεtriki kanǥnεs] metronom m. (taktmåler) µετρονόµος, ο [Ǥ mεtrǥnǥmǥs] metropol m. (storby, hovedstad, moderstat) µητρόπολη, η [i mεtrǥpǥli] metrum n. (versemål) µέτρο, το [tǥ mεtrǥ] mett adj. (forsynt) χορτάτος [ΧǤrtatǤs] # κορεσµένος [kǥrεzmεnǥs] # (stappmett, overspist) γεµάτος [jεmatǥs] # παραχορτασµένος [paraχǥrtazmεnǥs] / er dere mette? χορτάσατε; [ΧǤrtasate] / god og mett µε γεµάτη κοιλιά [mε jεmati kilja] / jeg kan ikke spise noe mer/jeg orker ikke mer, jeg er stappmett δεν µπορώ να ϕάω αλλό, είµαι γεµάτος [ðεm bǥrǥ na faǥ alǥ imε jεmatǥs] / mett av (lei av, ha fått nok av) παραχορτασµένος από [paraχǥrtazmεnǥs apǥ] mette f.m. (substans) ουσία, η [i usia] / det er ikke mye mette i hvitt brød το άσπρο ψωµί δεν έχει πολλή ουσία [tǥ asprǥ psǥmi ðεn εçi pǥli osia] mette v. (være mettende) παραχορταίνω [pstaχǥrtεnǥ] mettet adj. (overfylt, kjem.) κορεσµένος [kǥrεzmεnǥs] / bruktbilmarkedet er mettet η αγορά µεταχειρισµένων αυτοκινήτων είναι κορεσµένη [i aDžǥra mεtaçirizmεnǥn aftǥkinitǥn inε kǥrεzmεni] / (kjem.) en mettet løsning κορεσµένο διάλυµµα [kǥrεzmεnǥ ðialima] metthet g.m. (på markedet: overflod) κορεσµός, ο [Ǥ kǥrεzmǥs] / det er overflod av videoer på markedet (markedet flømmer over av videoer) υπάρχει κορεσµός βίντεο

14 14 στην αγορά [iparçi kǥrεzmǥz vidεǥ stin aDžǥra] metyl n. (kjem.) µεθύλιο, το [tǥ mεϑiliǥ] metylen n. (kjem.) µεθυλένιο, το [tǥ mεϑilεniǥ] Mexico geo. Μεξικό, το [tǥ mεksikǥ] Mexicogulfen geo. ο κόλπος του Μεξικού [Ǥ kǥlpǥs tu mεksiku] mezzosopran m. µεσόϕωνος, η [i mεsǥfǥnǥs] # µετζοσοπράνο, η [i mεdzǥsǥpranǥ] mi m. (mus. tredje tone i durskalaen) µι, το [tǥ mi] miasme m. (luftsmitte, virus, infeksjon) µίασµα, το [tǥ miazma] Michael navn Μιχαήλ, o [Ǥ miχail] Michelangelo it. kunstner ο Μιχαήλ 'Αγγελος [Ǥ miχail aŋgεlǥs] Michigan geo. Μίσιγκαν, το [tǥ misigan] middag m. (måltid) γεύµα, το [tǥ jεvma] # ϕαγητό, το [tǥ fajitǥ] # µεσηµεριανό (ϕαΐ), το [tǥ mεsimεrianǥ (faï)] # (midt på dagen, midagstid) γιόµα, το [tǥ jǥma] / be noen på/til middag καλώ κάποιον σε γεύµα [kalǥ kapiǥn sε jεvma] / det nærmer seg middag (det er snart midt på dagen) µεσηµεριάζει [mεsimεriazi] / en elendig middag ένα άθλιο γεύµα [εna aϑliǥ jεvma] / et improvisert middagsmåltid (en restemiddag) αυτοσχέδιο γεύµα [aftǥsçεðiǥ jεvma] / før/etter middag (kl ) προ µεσηµβρίας / µετά µεσηµβρίαν (fork. π.µ./µ.µ) [prǥ mεsimvrias/mεta mεsimvrian] / ha noen på middagsbesøk (ha middagsgjester) έχω τραπέζι σε κάποιον [εχǥ trapεzi sε kapiǥn] / ha noen venner på middagsbesøk δεξιώνοµαι ϕίλους σε γεύµα [ðεksiǥnǥmε filus sε jεvma] / ha roastbiff til middag γευµατίζω µε ψητό µοσχάρι [jεvmatizǥ mε psitǥ mǥskari] / hva har du lyst på til middag? τι σου αρέσει για ϕαγητό; [ti su arεsi ja fajitǥ] middagshvil f.m. (siesta) µεσηµεριανή ανάπαυση, η [i mεsimεriani anapafsi] middagslur m. µεσηµεριανός ύπνος, ο [Ǥ mεsimεrianǥs ipnǥs] # (ettermiddagslur) απογε(υ)µατινός/απογιοµατινός ύπνος, ο [Ǥ apǥjεvmatinǥs/apǥjǥmatinǥs ipnǥs] middagspause f.m. µεσηµεριανό διάλειµµα, το [tǥ mεsimεrjanǥ ðjalima] middagstid f.m. (kl. 12 på dagen) καταµεσήµερο, το [tǥ katamεsimεrǥ] # µεσηµβρία, η [i mεsimvria] # µεσηµέρι, το [tǥ mεsimεri] / det var middagstid ηταν µεσηµέρι [itan mεsimεri] / ved middagstid (midt på dagen) καταµεσήµερα [katamεsimεra] : han kom ved middagstid ήρθε το µεσηµέρι [irϑε tǥ mεsimεri] middel n. (redskap, verktøy, medium) µέσο, το [tǥ mεsǥ] # (pl.) µέσα, τα [ta mεsa] # δράση η [i ðrasi] # (råd, botemiddel, legebehandling) γιατρεία, η [i jatria] # γιάτρεµα, το [tǥ jatrεma] # (midler, inntekter) εισοδήµατα, τα [ta isǥðimata] / bruke alle midler (ta i bruk alle/kraftige virkemidler, ikke spare på noe, sette alle kluter til) βάζω σε ενέργεια τα µεγάλα µέσα [vazǥ sε εnεrjia ta mεDžala mεsa] : jeg har prøvd alt/brukt alle midler for å overtale han δοκίµασα κάθε µέσο για να τον πείσω [ðǥkimasa kaϑε mεsǥ ja na tǥn pisǥ] / det å lære engelsk er et middel for å nå et mål, ikke et mål i seg selv η εκµάθηση των αγγλικών είναι µέσο για κάποιο σκοπό, δεν είναι αυτοσκοπός [i εkmaϑisi tǥn aŋglikǥn inε mεsǥ ja kapiǥ skǥpǥ ðεn inε aftǥskǥpǥs] / et godt middel/hjelpemiddel (akkurat det en trenger, det eneste rette) ένα κι ένα [εna ki εna] : aspirin er tingen/et godt middel mot hodepine η ασπιρίνη

15 15 είναι ένα κι ένα για τον πονοκέϕαλο [i aspirini inε εna ki εna ja tǥm bǥnǥkεfalǥ] / ha egne/private midler (ha renteinntekter av formue) έχω ιδιαίτερα εισοδήµατα [εχǥ iðjεtεra isǥðimata] / ikke sky noe middel (være desperat, ikke gå av veien for noe, ikke vike tilbake for noe) είµαι αποϕασισµένο για όλα [imε apǥfasizmεnǥ ja Ǥla] : han skyr ikke noe middel είναι αδίσταχτος [inε aðistaχtǥs] / jeg har ikke midler/ ressurser/utrustning til å gjøre det δεν έχω τα µέσα να το κάνω [ðεn εχǥ ta mεsa na tǥ kanǥ] / likvide midler (kontanter og bankinnskudd, rede penger) διαθέσιµο ενεργητικό [ðiaϑεsimǥ εnεrjitikǥ] / med alle midler (med ethvert middel) µε κάθε µέσο [mε kaϑε mεsǥ] # (med alle midler - lovlige eller ulovlige, med det onde eller det gode) θεµιτώς ή αθεµίτως [ϑεmitǥs i aϑεmitǥs] / med lovlige/ulovlige midler µε νόµιµα/δόλια µέσα [mε nǥmima/ðǥlja mεsa] / middel mot noe (motgift) αντίδοτο, το [tǥ andiðǥtǥ] / ta i bruk/ty til drastiske midler βάζω µπρος / επιστρατεύω τα µεγάλα µέσα [vazǥ brǥs/εpistratεvǥ ta mεDžala mεsa] # καταϕεύγω στα µεγάλα µέσα [katafεvDžǥ sta mεDžala mεsa] # µεταχειρίζοµαι µεγάλα µέσα [mεtaçirizǥmε mεDžala mεsa] : han tok i bruk alle midler for å overtale meg µετήλθε κάθε µέσο για να µε πείσει [mεtilϑε kaϑε mεsǥ ja na mε pisi] / uærlige midler ανέντιµα µέσα [anεndima mεsa] middelalderen m. µεσαίωνας, ο [Ǥ mεsεǥnas] # Μέσοι Χρόνοι, οι [i mεsi ΧrǤni] # den mørke(ste) middelalder (hist.) οι Σκοτεινοί Χρόνοι [i skǥtini ΧrǤni] # ο Σκοτεινός Μεσαίωνας [Ǥ skǥtinǥz mεsεǥnas] middelalderforsker m. (ekspert på middelalderen) µεσαιωνοδίϕης, ο [Ǥ mεsεǥnǥðifis] middelalderhistorie f.m. µεσαιωνική ιστορία, η [i mεsεǥniki istǥria] middelalderlegender f.m.pl. µεσαιωνικοί µύθοι, οι [i mεsεǥniki miϑi] middelaldersk adj. (antikvert, gammeldags) µεσαιωνικός [mεsεǥnikǥs] middelaldrende adj. µέσης ηλικίας [mεsis ilikias] # µεσόκοπος [mεsǥkǥpǥs] # µισότριβος [misǥtrivǥs] / en middelaldrende mann άνδρας µέσης ηλικίας [anðraz mεsis ilikias] Middelhavet geo. Μεσόγειος (Θάλασσα), η [i mεsǥjiǥs (ϑalasa)] middelhavs- pref. µεσογειακός [mεsǥjiakǥs] middelhavsbassenget n. η λεκάνη της Μεσογείου [i lεkani tiz mεsǥjiu] middelhavsklima n. (innlandsklima) µεσογειακό κλίµα, το [tǥ mεsǥjiakǥ klima] middelhavsland n. µεσογειακή χώρα, η [i mεsǥjiaki ΧǤra] middelklasse f.m. µεσαία τάξη, η [i mεsεa taksi] middelklasse- pref. µεσοαστικός [mεsǥastikǥs] middelmådig adj. (middels, ineffektiv) µέτριος [mεtriǥs] # (heller dårlig, skral) µετριότατος [mεtriǥtatǥs] # αδόκιµος [aðǥkimǥs] # ένα αδόκιµος συγγραϕέας [εna aðǥkimǥs siŋgrafεas] # (annenrangs, annenklasses) του γλυκού νερού [tu Džliku nεru] / en middelmådig advokat/lege δικηγόρος /γιατρός του γλυκού νερού [ðikiDžǥrǥs/jatrǥs tu Džliku nεru] / fransken hans er middelmådig τα γαλλικά του είναι µετριότατα [ta Džalika tu inε mεtriǥtata] / middelmådige resultater µέτρια αποτελέσµατα [mεtria apǥtεlεzmata] middelmådighet f.m. (om egenskap og person) µετριότητα, η [i mεtriǥtita] / en regjering

16 16 av middelmådigheter κυβέρνηση µετριοτήτων [kivεrnisi mεtriǥtitǥn] middels adj. (gjennomsnittlig) µέσος [mεsǥs] # (middelmådig) µέτριος [mεtriǥs] # (bare sånn passelig, ikke helt bra) µετριότατος [mεtriǥtatǥs] / av middels størrelse (middels stor) µέσου µεγέθους [mεsu mεjεϑus] / (elev) som yter under middels (µαθιτής) επιδόσεων κάτω του µετρίου [(maϑitis) εpiðǥsεǥn katǥ tu mεtriu] / en mann av middels høyde άνθρωπος µέτριου αναστήµατος [anϑrǥpǥz mεtriu anastimatǥs] / hvordan er engelskkunnskapene hans - gode, middels eller dårlige? πώς είναι τ' αγγλικά του καλά, µέτρια η κακά; [pǥs inε taŋglika tu kala mεtria i kaka] / middels (god) evne η µέση ικανότητα [i mεsi ikanǥtita] / middels søt (om kaffe s.d.) µέτριος [mεtriǥs] : en middels søt (svart) kaffe, takk ένα µέτριο καϕέ παρακαλώ [εna mεtriǥ kafε parakalǥ] middel(s)stor adj. (mellomstor, i medium) µέσου µεγέθους [mεsu mεjεϑus] middelvei m. µέσος δρόµος, ο [Ǥ mεsǥz ðrǥmǥs] # (mellomting, likevekt, motvekt) (εξ)ισορρόπηση, η [i (εks)isǥrǥpisi] / den gylne middelvei µέση οδός [mεsi ǤðǤs] # το ορθό µέτρο [tǥ ǤrϑǤ mεtrǥ] # (logikk:) ο µέσος δρόµος (της λογικής) [Ǥ mεsǥz ðrǥmǥs tiz lǥjikis] / finne en middelvei (gå middelveien, finne en mellomting, komme fram til et kompromiss) πετυχαίνω µια (εξ)ισορρόπηση [pεtiçεnǥ mja (εks)isǥrǥpisi] midfaste m. µεσοσαράκοστο, το [tǥ mεsǥsarakǥstǥ] midje f.m. (liv, talje) µέση, η [i mεsi] / jente med smal midje/vepsetalje κορίτσι µε δαχτυλιδένια µέση [kǥritsi mε ðaχtiliðεnia mεsi] / smal midje κοντυλένια µέση [kǥndilεnia mεsi] / svært smal, innsnørt midje el. talje (vepsetalje) δαχτυλιδένια µέση, η [i ðaχtiliðεnia mεsi] midlere adj. (gjennomsnittlig, midtre) µεσαίος [mεsεǥs] / folk med midlere inntekter η µεσαία εισοδήµατικη οµάδα [i mεsεa isǥðimatiki Ǥmaða] midlertidig adj. (forbigående, kortvarig, flyktig) διαβατικός [ðiavatikǥs] # προσωρινός [prǥsǥrinǥs] # (foreløpig, mellomliggende, interims-) ενδιάµεσος [εnðjamεsǥs] / en midlertidig ansatt (en løsarbeider) έκτακτος εργάτης [εktaktǥs εrDžatis] / et midlertidig husvære/losji µια προσωρινή διευκόλυνση [mja prǥsǥrini ðiεfkǥlinsi] / et midlertidig opphold παρεπιδηµία, η [i parεpiðimia] / et midlertidig problem διαβατική δυσκολία [ðiavatiki ðiskǥlia] midlertidig adv. προσωπινά [prǥsǥpina] / bo/være bosatt midlertidig (oppholde seg midlertidig) παρεπιδηµώ [parεpiðimǥ] midnatt f.m. µεσάνυχτα, τα [ta mεsaniχta] # µεσονύκτιο, το [tǥ mεsǥniktiǥ] # (folk.) µεσανύχτι, το [tǥ mεsaniχti] / det nærmer seg midnatt (det går mot midnatt) ζυγώνουν µεσάνυχτα [ziDžǥnun mεsaniχta] / litt før midnatt λίγο πριν από τα µεσάνυχτα [liDžǥ prin apǥ ta mεsaniχta] / møtet varte til/ble avsluttet ved midnatt η συνεδρίαση έληξε τα µεσάνυχτα [i sinεðriasi εliksε ta mεsaniχta] / ved midnatt ( i dag midnatt ) σήµερα τα µεσάνυχτα [simεra ta mεsaniχta] : han kom ved midnatt ήρθε τα µεσάνυχτα [irϑε ta mεsaniχta] midnatts- pref. µεσανύκτιος [mεsaniktiǥs] midnattssol f.m. ήλιος του µεσονυχτίου, ο [Ǥ iliǥs tu mεsǥniχtiu] midt adv. µέσα [mεsa] # µες [mεs] # (rett, like, akkurat) ακριβώς [akrivǥs] / fra

17 17 midt i mars til midt i april από τα µέσα Μάρτη ώς τα µέσα Απρίλη [apǥ ta mεsa marti Ǥs ta mεsa aprili] / midt gjennom (tvers over) µέσα από [mεsa apǥ] : jeg gikk midt gjennom åkeren mens de andre gikk rundt εγώ πέρασα µέσα από τα χωράϕια αλλά οι άλλοι πήγαν γύρω γύρω [εDžǥ pεrasa mεsa apǥ ta ΧǤrafia ala i ali piDžan jirǥ-jirǥ] / midt i µέσα στο/στη [mεsa stǥ/sti] # στο κέντρο [stǥ kεndrǥ] : akkurat midt i rommet ακριβώς στο κέντρο του δωµατίου [akrivǥs stǥ kεndrǥ tu ðǥmatiu] : dra til noen midt i fleisen (slå noen midt på haka) χτυπώ κάποιον ακριβώς στο σαγόνι [ΧtipǤ kapiǥn akrivǥs stǥ saDžǥni] : akkurat midt i/på midten (rett i, midt i) καταµεσίς [katamεsis] # καταµεσής [katamεsis] / midt i brystet κατάστηθα [katastiϑa] : han fikk kula midt i brystet (kula traff han midt i brystet) δέχτηκε τη σϕαίρα κατάστηθα [ðεχtikε ti sfεra katastiϑa] / midt i gata στη µέση του δρόµου [sti mεsi tu ðrǥmu] # µεσοδροµίς [mεsǥðrǥmis] / midt i hjertet (rett i hjertet, innerst inne) κατάκαρδα [katakarða] : kula traff han midt i hjertet η σϕαίρα τον βρήκε κατάκαρδα [i sfεra tǥn vrikε katakεrða] / midt i lesinga στη µέση/στο µέσο του διαβάσµατός µου [sti mεsi tu ðiavðzmatǥz mu] / midt i rommet στη µέση του δωµατίου [sti mεsi tu ðǥmatiu] / midt i året στη µέση του έτους [sti mεsi tu εtus] # (halvveis ut i året) µεσοχρονίς [mεsǥχrǥnis] / midt iblant (omgitt av) ανάµεσα [anamεsa] / midt imot (stilt overfor, ansikt til ansikt med, vendt (ut) mot, med fron t mot) αντιµέτωπος [andimεtǥpǥs] / midt på καταµεσής (σε) [katamεsis (sε)] : midt på dagen har vi ei lita pause το µεσηµέρι έχοµε ένα µικρό διάλειµµα [tǥ mεsimεri εχǥmε εna mikrǥ ðjalima] : midt på ei slette (akkurat i sentrum av ei slette) κατακαµπίς [katakambis] : midt på natten µες στη νύχτα [mεs sti niχta] # στη µέση της νύχτας [sti mεsi tiz niχtas] # στο µέσο της νύχτας [stǥ mεsǥ tiz niχtas] # στην καρδιά της νύχτας [stin karðja tiz niχtas] # (i nattens mulm og mørke) µεσονυχτιάτικα [mεsǥniχtiatika] / midt på sommeren (midtsommers) στην καρδιά του καλοκαιριού [stin karðja tu kalǥkεrju] # στη µέση/στα µέσα του καλοκαιριού [sti mεsi/sta mεsa tu kalǥkεriu] # στην ντάλα του καλοκαιρού [stin dala tu kalǥkεru] : midt på veien κατάστρατα [katastrata] # µεσόστρατα [mεsǥstrata] # µεσοστρατίς [mεsǥstratis] / midt på vinteren στα µέσα του χειµώνα [sta mεsa tu çimǥna] : midt på (den) kaldeste vinteren (midtvinters) στην καρδιά του χειµώνα [stiŋ kardja tu çimǥna] / noe midt imellom (verken det ene eller det andre) κάτι ανάµεσα (σε) [kati anamεsa (sε)] # µισοβέζικος [misǥvεzikǥs] midt- (middel-, mellom-) µεσαίος [mεsεǥs] midtdeler m. (midtrabatt) διαχωριστική νησίδα οδού, η [i ðiaχǥristiki nisiða Ǥðu] / en vei med midtdeler (vei med midtrabatt/atskilte kjørebaner) διπλός δρόµος (χωρισµένος στη µέση) [ðiplǥz ðrǥmǥs (ΧǤrizmεnǤs sti mεsi)] midte f.m. µέση, η [i mεsi] # µέσο, το [tǥ mεsǥ] / akkurat i midten av... (akkurat midt på...) ακριβώς στην µέση του... [akrivǥs stim mεsi tu] / i/på midten στη µέση [sti mεsi] # στο µέσο [stǥ mεsǥ] : i midten av rommet/århundret στο µέσο του δωµατίου/του αιώνα [stǥ mεsǥ tu dǥmatiu/tu εǥna] midtgang m. (i kirke, teater o.l., passasje) διάδροµος, ο [Ǥ ðjaðrǥmǥs] / midtgangen i et

18 18 teater ο διάδροµος σε ένα θεάτρο [Ǥ ðjaðrǥmǥs sε εna ϑεatrǥ] : ikke blokker midtgangen! µην κλείνετε το διάδροµο! [min klinεtε tǥ ðjaðrǥmǥ] midtpunkt n. (navle, sentrum, hjørnestein, krumtapp, hovedperson) άξονας, ο [Ǥ aksǥnas] # (navle, sentrum, brennpunkt) αϕαλός, ο [Ǥ afalǥs] # (brennpunkt, fokus, episeter) επίκεντρο, το [tǥ εpikεndrǥ] / han betrakter seg selv som verdens midtpunkt θεωρεί τον εαυτό άξονα του σύµπαντος [ϑεǥri tǥn εaftǥ aksǥna tu simbandǥs] / samtalens midtpunkt (samtalens fokus) το επίκεντρο της συζήτησης [tǥ εpikεndrǥ tis sizitisis] midtrabatt m. (midtdeler) διαχωριστική νησίδα οδού, η [i ðiaχǥristiki nisiða Ǥðu] / en vei med midtrabatt (vei med midtdeler/atskilte kjørebaner) διπλός δρόµος χωρισµένος στη µέση [ðiplǥz ðrǥmǥs ΧǤrizmεnǤs sti mεsi] midtre adj. (mellomliggende, mellom-) διάµεσος [ðjamεsǥs] midtskill n. χωρίστρα καταµεσίς στο κεϕάλι, η [i ΧǤristra katamεsis stǥ kεfali] / lage midtskill κάνω χωρίστρα [kanǥ ΧǤristra] midtskip n. (i kirke el. tempel) σηκός, ο [Ǥ sikǥs] midtskips adv. (sjøfart) στη µέση πλοίου [sti mεsi pliu] midtsommer m. µεσοκαλόκαιρο, το [tǥ mεsǥkalǥkεrǥ] midtspiss m. (også: midtstopper) κεντρικός κυνηγός, ο [Ǥ kεndrikǥs kiniDžǥs] midtvinter m. µεσοχείµωνο, το [tǥ mεsǥçimǥnǥ] Midtøsten geogr. η Μέση Ανατολή [i mεsi anatǥli] mignonflygel n. (salongflygel, baby grand) µικρό πιάνο µε ουρά, ο [Ǥ mikrǥ pjanǥ mε ura] migrene m. (sterk hodepine, ofte bare i den ene halvdelen av hodet) ηµικρανία, η [i imikrania] mikkelsmess(e) f.m. (festdag for erkeengelen Mikael, 29. september) των Αγίων Ασωµάτων [tǥn ajiǥn asǥmatǥn] mikrobe m. (bakterie) µικρόβιο, το [tǥ mikrǥviǥ] mikrobiell adj. (mikrobe-) µικροβιακός [mikrǥviakǥs] mikrobiolog m. (bakteriolog) µικροβιολόγος, ο [Ǥ mikrǥviǥlǥDžǥs] mikrobiologi m. (bakteriologi) µικροβιολογία, η [i mikrǥviǥlǥjia] mikrobiologisk adj. µικροβιολογικός [mikrǥviǥlǥjikǥs] / mikrobiologisk laboratorium µικροβιολογικό εργαστήριο, το [tǥ mikrǥviǥlǥjikǥ εrDžastiriǥ] mikrobølge m. µικροκύµα, το [tǥ mikrǥkima] # pl. µικροκύνµατα, τα [ta mikrǥkimata] mikrobølgeovn m. ϕούρνος µικροκυµάτων, ο [Ǥ furnǥz mikrǥkimatǥn] mikrofilm m. (teknol.) µικροϕίλµ, το [tǥ mikrǥfilm] mikrofon m. µικρόϕωνο, το [tǥ mikrǥfǥnǥ] / avlytte en telefon/et kontor med mikrofoner παγιδεύω ένα τηλέϕωνο/γραϕείο µε µικρόϕωνα [pajiðεvǥ εna tilεfǥnǥ/Džrafiǥ mε mikrǥfǥna] mikrofon- pref. µικροϕωνικός [mikrǥfǥnikǥs] mikrofotografering f.m. µικροϕωτογραϕία, η [i mikrǥfǥtǥDžrafia] mikrogram n. µικρογραµµάριο, το [tǥ mikrǥDžramariǥ] mikrokosmos n. (filos.) µικρόκοσµος, ο [Ǥ mikrǥkǥzmǥs] mikrometer m. (matem.) µικρόν, το [tǥ mikrǥn] mikrometrisk adj. µικροµετρικός [mikrǥmεtrikǥs]

19 19 mikroorganisme m. µικροοργανισµός, ο [Ǥ mikrǥǥrDžanizmǥs] mikroprosessor m. µικροεπεξεργαστής, ο [Ǥ mikrǥεpεksεrDžastis] mikroskop n. µικροσκόπιο, το [tǥ mikrǥskǥpiǥ] mikroskopisk adj. (minimal, ørliten) µικροσκοπικός [mikrǥskǥpikǥs] / en mikroskopisk gransking µικροσκοπική εξέταση [mikrǥskǥpiki εksεtasi] mikrovolt n. µικροβόλτ, το [tǥ mikrǥvǥlt] mikroøkonomi m. µικροοικονοµία, η [i mikrǥikǥnǥmnia] # µικροοικονοµική, η [i mikrǥikǥnǥmiki] mikser m. (miksmaster, blandeapparat) αναµικτήρας κουζίνας, ο [Ǥ anamiktiras kuzinas] # µίξερ, το [tǥ miksεr] mikstur m. (blanding) µείξη, η [i miksi] # µίξη, η [i miksi] mil f.m. δέκα χιλιόµετρα, τα [ta ðεka çiljǥmεtra] # (sjømil: 7420 m) µίλι, το [tǥ mili] (nautisk mil: 1852 m) ναυτικό µίλι, το [tǥ naftikǥ mili] / (om bil etc.) hvor mye bruker den på mila? στα πάσα (χιλιόµετρα) καίει το γαλ(λ)όνι; [sta pasa (çiljǥmεtra) kεi tǥ DžalǤni] / i mils omkrets σε ακτίνα µιλίων [sε aktina miliǥn] : tyfonen raserte alt i mils omkrets τυϕώνας κατάστρεψε τα πάντα σε ακτίνα µιλίων [Ǥ tifǥnas katastrεpsε ta panda sε aktina miliǥn] Milano geo. Μιλάνο, το [tǥ milanǥ] mild adj. (om person) πράος [praǥs] # (moden, myk, vennlig) µειλίχιος [miliçǥs] # (skånsom, barmhjertig) επιεικής [εpiikis] # µαλακός [malakǥs] # (om ansikt: mildt, vennlig) καλοκάγαθος [kalǥkaDžaϑǥs] # ϕιλάγαϑος [filaDžaϑǥs] # (om klima: fordelaktig, godt) ήπιος [ipiǥs] # εύκρατος [εfkratǥs] # (ikke streng/tung, lett) ελαϕρός [εlafrǥs] / du milde (måne)! (herregud!) Θεέ µου! [ϑεε mu] / han er blitt mild/har mildnet med årene έχει γίνει µειλίχιος µε τα χρόνια [εçi jini miliçǥz mε ta ΧrǤnja] / mild straff ελαϕριά/ήπια τιµορία [εlafria/ipia timǥria] : gi noen ei mild straff τιµωρώ κάποιον µαλακά [timǥrǥ kapiǥn malaka] / mild tobakk ελαϕρός καπνός [εlafrǥs kapnǥs] / mildt klima εύκρατο/ήπιο κλίµα [εfkratǥ/ipiǥ klima] / være mild i sin dom/sine vurderinger (bedømme noen mildt) είµαι επιεικής στις κρίσεις µου [imε εpiikis stis krisiz mu] mildhet m. (bløthet, mykhet, svakhet) απαλότητα, η [i apalǥtita] # µαλακότητα, η [i malakǥtita] # (i væremåte: mykhet, vennlighet, elskverdighet) γλυκά, η [i Džlika] # µειλιχιότητα, η [i miliçǥtita] # (elskverdighet, vennlighet, mildhet, behag, stillhet) ηπιότητα, η [i ipiǥtita] Ǥtita] # (behagelighet, vennlighet) γλυκύτητα, η [i Džlikitita] # (letthet, ømhet) ελαϕρότητα, η [i εlafrǥtita] # (skånsomhet, overbærenhet) επιείκεια, η [i εpiikia] / dømme andre med mildhet κρίνω τους άλλους µε επιείκεια, η [krinǥ tus aluz mε εpiikia] / mildheten i klimaet/været η ηπιότητα/ γλυκύτητα του κλίµατος /του καιρού [i ipjǥtita/Džlikitita tu klimatǥs/tu kεru] / mildheten i hennes vesen/stemmen hennes η γλυκά των τρόπων της /της ϕωνής της [i Džlika tǥn drǥpǥn tis/tis fǥnis tis] mildne v. (lindre, sløve) αµβλύνω [amvlinǥ] # ανακουϕίζω [anakufizǥ] # (dempe,

20 20 moderere) µετριάζω [mεtriazǥ] # (bli/gjøre mildere, blidere eller søtere) γλυκαίνω [DžlikεnǤ] # καλοσυνεύω [kalǥsinεvǥ] / han ble/er blitt mildere med årene καλοσύνεψε µε τα χρόνια [kalǥsinεpsε mε ta ΧrǤnja] / mildne smerten µετριάζω τον πόνο [mεtriazǥ tǥm pǥnǥ] / mildne straffa til noen (gjøre straffa mildere) µετριάζω την τιµωρία κάποιου [mεtriazǥ tin dimǥria kapiu] mildning f.m. (bløting, bløtgjøring, nedtoning, avdemping) απάλυνση, η [i apalinsi] mildt adv. (mykt, skånsomt) µαλακά [malaka] / for å si det mildt για να το πούµε µαλακά/µε το µαλακό [ja na tǥ mumε malaka/mε tǥ malakǥ] mildvær n. ήπιος/µαλακός καιρός, ο [ipiǥs/malakǥs kεrǥs] milepæl m. (merkedag, bokst. grensestein, landemerke) ορόσηµο, το [tǥ ǤrǤsimǤ] / det var en milepæl i karrieren hans αυτό ηταν ορόσηµο στην καριέρα του [aftǥ itan ǤrǤsima stiŋ gariεra tu] / milepæler i menneskehetens historie ορόσηµα στην ιστορία της ανθρωπότητας [ǤrǤsima stin istǥria tis anϑrǥpǥtitas] militant adj. (krigersk) µαχητικός [maçitikǥs] / militante arbeidere/studenter µαχητικοί εργάτες/ϕοιτητές [maçitiki εrDžatεs/fititεs] militarisme m. µιλιταρισµός, ο [Ǥ militarizmǥs] militarist m. µιλιταριστής, ο [Ǥ militaristis] militær adj. στρατιωτικός [stratiǥtikǥs] / det militære ο στρατός [Ǥ stratǥs] : han sluttet i det militære for mange år siden έχει ϕύγει από το στρατό εδώ και χρόνια [εçi fiji apǥ tǥ stratǥ εðǥ kε ΧrǤnia] / militær innstilling (yrkesmilitær holdning) στρατιωτικό παράστηµα, το [tǥ stratiǥtikǥ parastima] militærakademi n. στρατιωτική ακαδηµία, η [i stratiǥtiki akaðimia] militærattaché m. στρατιωτικός ακόλουθος, ο [Ǥ stratiǥtikǥs akǥluϑǥs] militæravdeling f.m. (en militær enhet) στρατιωτική µονάδα [stratiǥtiki mǥnaða] militærbase m. (militærleir) στρατιωτική βάση, η [i stratiǥtiki vasi] militærdelegasjon m. στρατιωτική αποστολή [stratiǥtiki apǥstǥli] militærfartøy n. (fly el. båt) στρατιωτικός σκάϕος, ο [Ǥ stratiǥtikǥs skafǥs] militærlege m. στρατιωτικός γιατρός, ο [Ǥ stratiǥtikǥz jatrǥs] militærleir m. στρατόπεδο, το [tǥ stratǥpεðǥ] # (militærbase) στρατιωτική βάση, η [i stratiǥtiki vasi] militærmarsj m. στρατιωτικό εµβατήριο/µαρς, το [tǥ stratiǥtikǥ εmvatiriǥ/mars] / militærmarsjer στρατιωτικά εµβατήρια/µαρς, το [tǥ stratiǥtika εmvatiria/mars] militærmusikk m. στρατιωτική µουσική [stratjǥtiki musiki] militærnekter n. (en som av samvittighetsgrunner nekter å gjøre militærtjeneste) αντιρρησίας κατά συνείδηση, ο [Ǥ andirisias kata siniðisi] # (en som prøver å unndra seg militærtjeneste) ανυπότακτος, ο [Ǥ anipǥtaktǥs] militærorkester n. στρατιωτική µπάντα, η [i stratiǥtiki banda] militærpolitisoldat m. (MP-soldat) αλϕαµίτης, ο [Ǥ alfamitis] militærreglement n. (reglement og forskrifter som gjelder internt i Forsvaret og som regulerer tjenesten) στρατιωτικοί κανονισµοί, οι [i stratiǥtiki kanǥnizmi] militærsjargong m. αργκό του στρατού, η [i argǥ tu stratu] militærstøvel m. στρατιωτική αρβύλα, η [i stratiǥtiki arvila] / militærstøvler

hobby den eneste hobbyen min er lesing/sjakk fisking var favoritthobbyen hans/hans kjæreste hobby jeg har fotografering som hobby hode

hobby den eneste hobbyen min er lesing/sjakk fisking var favoritthobbyen hans/hans kjæreste hobby jeg har fotografering som hobby hode 1 hobby m. (atspredelse, fritidsaktivitet, underholdning) διασκέδαση, η [i ðiaskεðasi] # ενασχόληση, η [i εnasχǥlisi] / den eneste hobbyen min er lesing/sjakk η µόνη µου διασκέδαση είναι το διάβασµα/το

Διαβάστε περισσότερα

[ksεskazǥ] # (slå seg løs, slå ut håret, slappe av) αϕήνω τον εαυτό µου ελεύθερο

[ksεskazǥ] # (slå seg løs, slå ut håret, slappe av) αϕήνω τον εαυτό µου ελεύθερο 1 koalisjon m. συνασπισµός, ο [Ǥ sinaspizmǥs] koalisjonsregjering f.m. κυβέρνηση συνασπισµού, η [i kivεrnisi sinaspizmu] # οικουµενική κυβέρνηση, η [i ikumεniki kivεrnisi] kobber n. (kopper) χαλκός, ο

Διαβάστε περισσότερα

apǥϑεmatikǥ] # hemmelig politi (sikkerhetspoliti) µυστική αστυνοµία [mistiki

apǥϑεmatikǥ] # hemmelig politi (sikkerhetspoliti) µυστική αστυνοµία [mistiki 1 hematologi m. (læren om blod og blodsykdommer) αιµατολογία, η [i εmatǥlǥjia] hematom m. (blodsuttredelse i vevet) αιµάτοµα, το [tǥ εmatǥma] hematuri m. (med.)(blod i urinen) αιµατουρία, η [i εmaturia]

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-δανέζικα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-δανέζικα Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

stǥmaçi] / ha ømtålig mage έχω λεπτεπίλεπτο/λεπτό στοµάχι [εχǥ lεptεpilεptǥ/lεptǥ

stǥmaçi] / ha ømtålig mage έχω λεπτεπίλεπτο/λεπτό στοµάχι [εχǥ lεptεpilεptǥ/lεptǥ 1 M m. (fork. for meter) µ. / 40 m. 40 µ. [saranda mεtra] Madeira geo. Μαδέρα, η [i maðεra] madjar m. (ungarer) Μαγυάρος, ο [Ǥ majarǥs] madonna f.m. (jomfru Maria) Παναγία, η [i panajia] madonnabilde n.

Διαβάστε περισσότερα

seg om, tenke på nytt, komme på bedre tanker) ξανασκέϕτοµαι [ksanaskεftǥmε] : la

seg om, tenke på nytt, komme på bedre tanker) ξανασκέϕτοµαι [ksanaskεftǥmε] : la 1 tendens m. (trend, hang, tilbøyelighet) τάση, η [i tasi] # ροπή, η [i rǥpi] # κίνηση, η [i kinisi] # κλίση, η [i klisi] / en oppadgående/nedadgående tendens η ανατιµητική/ υποτιµητική τάση [anatimtiki/ipǥtimitiki

Διαβάστε περισσότερα

T ta v. (motta, ta opp/inn/med seg, måle, romme, huse, knipse, kjøpe, låne, spise, drikke) παίρνω

T ta v. (motta, ta opp/inn/med seg, måle, romme, huse, knipse, kjøpe, låne, spise, drikke) παίρνω 1 T ta v. (motta, ta opp/inn/med seg, måle, romme, huse, knipse, kjøpe, låne, spise, drikke) παίρνω [pεrnǥ] # (spise) τρώγω [trǥDžǥ] # (drikke) πίνω [pinǥ] # (ha plass til) έχω χώρο για [εχǥ ΧǤrǤ ja] #

Διαβάστε περισσότερα

Control System on a Wind Turbine

Control System on a Wind Turbine Control System on a Wind Turbine Evaluation of Control Strategies for a Wind Turbine with Hydraulic Drive Train by Means of Aeroelastic Analysis Lars Frøyd Master of Science in Energy and Environment Submission

Διαβάστε περισσότερα

kjole denne kjolen har knepping/glidelås bak en enkel kjole en hvit kjole med blå prikker (på)

kjole denne kjolen har knepping/glidelås bak en enkel kjole en hvit kjole med blå prikker (på) 1 kjole m. ϕόρεµα, το [tǥ fǥrεma] # ϕουστάνι, το [tǥ fustani] # (lang kjole, aftenantekk) τουαλέτα, η [i tualεta] / denne kjolen har knepping/glidelås bak αυτό το ϕόρεµα κλείνει/κουµπώει πίσω [aftǥ tǥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

J ja ναι [nε] # (javisst) µάλιστα [malista] / ja, det kan De/dere (gjøre) (selvfølgelig kan De/dere det!) βεβαία µπορείτε [vεvεa bǥritε] / ja,

J ja ναι [nε] # (javisst) µάλιστα [malista] / ja, det kan De/dere (gjøre) (selvfølgelig kan De/dere det!) βεβαία µπορείτε [vεvεa bǥritε] / ja, 1 J ja ναι [nε] # (javisst) µάλιστα [malista] / ja, det kan De/dere (gjøre) (selvfølgelig kan De/dere det!) βεβαία µπορείτε [vεvεa bǥritε] / ja, gjerne! ναι, ευχαρίστως [nε εfχaristǥs] / ja, litt ναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

slags problemer (problemer av alle mulige slag) δυσκολίες όλων των ειδών [ðiskǥliεs

slags problemer (problemer av alle mulige slag) δυσκολίες όλων των ειδών [ðiskǥliεs 1 probat adj. (dyktig, effektiv, virksom) αποτελεσµατικός [apǥtεlεzmatikǥs] proberstein m. λυδία λίθος, ο [Ǥ liðia liϑǥs] probervekt f.m. (presisjonsvekt) ζυγός ακριβείας, ο [Ǥ ziDžǥs akrivias] # ζυγαριά

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

[pεrnǥ mja jεfsi] # µαθαίνω να µου αρέσει κάτι [maϑεnǥ na mu arεsi kati] : får

[pεrnǥ mja jεfsi] # µαθαίνω να µου αρέσει κάτι [maϑεnǥ na mu arεsi kati] : får 1 smadre v. (splintre, knuse) θραυώ [ϑravǥ] # κοµµατιάζω [kǥmatjazǥ] / den fulle mannen smadret alle møblene ο µεθυσµένος κοµµάτιασε όλα τα έπιπλα [Ǥ mεϑizmεnǥs kǥmatjasε Ǥla ta εpipla] smak m. (smakssans)

Διαβάστε περισσότερα

ǤpiǤðipǤtε εnðεχǥmεnǥ] / la barna leke άϕησε/άσε/άσ' τα παιδιά να παίξουν

ǤpiǤðipǤtε εnðεχǥmεnǥ] / la barna leke άϕησε/άσε/άσ' τα παιδιά να παίξουν 1 L la v. (tillate) παραχωρώ [paraχǥrǥ] # επιτρέπω [εpitrεpǥ] # (la, forlate, la det bli igjen, slippe, oppgi, la i stikken) αϕήνω [afinǥ] # (formanende partikkel, la oss/gå/dra, på gresk evt. fulgt av

Διαβάστε περισσότερα

Η μαμά μου είναι υπέροχη και με κάνει να γελάω! Μερικές φορές όμως θυμώνει. επειδή μπερδεύω το φ και το θ. Όμως έχω την καλύτερη μαμά σε ολόκληρο

Η μαμά μου είναι υπέροχη και με κάνει να γελάω! Μερικές φορές όμως θυμώνει. επειδή μπερδεύω το φ και το θ. Όμως έχω την καλύτερη μαμά σε ολόκληρο Η μαμά μου είναι υπέροχη και με κάνει να γελάω! Μερικές φορές όμως θυμώνει επειδή μπερδεύω το φ και το θ. Όμως έχω την καλύτερη μαμά σε ολόκληρο ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΣΕ ΑΓΑΠΩ ΜΑΝΟΥΛΑ ΜΟΥ. Έχω μια γλυκιά μανούλα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς)

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) 1 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) ΠΑΙΖΟΥΝ ΛΟΧΑΓΟΣ ΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ (στρατιώτες) Σήµερα θα πάµε µαζί να κάνουµε ασκήσεις και θεωρία. Για κάντε γραµµή. Αρχίζω. Προσέξτε. Πρώτα πρώτα ν ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΧamǤjεlǤ] # αδιόρατο/αµυδρό χαµόγελο aðjǥratǥ/amiðrǥ ΧamǤjεlǤ] / vage

ΧamǤjεlǤ] # αδιόρατο/αµυδρό χαµόγελο aðjǥratǥ/amiðrǥ ΧamǤjεlǤ] / vage 1 V vable m. (blemme, gnagsår) ϕλύκταινα, η [i fliktεna] # (træl, blemme) καρούλα, η [i karula] vade v. (va, gå over) διαβαίνω [ðiavεnǥ] # τσαλαβουτάω [tsalavutaǥ] / som det er mulig å vade over (som lar

Διαβάστε περισσότερα

krabbe v. (krype på alle fire) αρκουδίζω [arkuðizǥ] # µπουσουλάω [busulaǥ] # µπουσουλίζω [busulizǥ] / krabbe nedover κατεβαίνω έρποντας [katεvεnǥ

krabbe v. (krype på alle fire) αρκουδίζω [arkuðizǥ] # µπουσουλάω [busulaǥ] # µπουσουλίζω [busulizǥ] / krabbe nedover κατεβαίνω έρποντας [katεvεnǥ 1 krabbe f. κάβουρας, ο [kavuras] # (småkrabbe) καβούρι, το [tǥ kavuri] # (stor krabbe) καβουροµάνα, η [i kavurumana] / ei krabbe kløp meg i stortåa ένας κάβουρας µε δάγκωσε στο µεγάλο δάχτυλο [εnas kavuras

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

όλες τις αναγκαίες ενέργειες [kanǥ Ǥlεs tis anaŋgεεs εnεrjiεs] # (ta de nødvendige

όλες τις αναγκαίες ενέργειες [kanǥ Ǥlεs tis anaŋgεεs εnεrjiεs] # (ta de nødvendige 1 tilta v. (øke, vokse, stige, gå opp) αυξάνοµαι [afksanǥmε] # (bli tyngre, øke i vekt) παίρνω βάρος [pεrnǥ varǥs] tiltak n. (mål, målsetting) µέτρο, το [tǥ mεtrǥ] # (initiativ) πρωτοβουλία, η [i prǥtǥvulia]

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

reataurant:) dette har ikke jeg hatt (spist) - jeg hadde... αυτό δέν το είχα είχα...

reataurant:) dette har ikke jeg hatt (spist) - jeg hadde... αυτό δέν το είχα είχα... 1 H ha v. έχω [εχǥ] # κατέχω [katεχǥ] # (inneholde, bestå av) αποτελούµαι από [apǥtεlumε apǥ] # (skaffe seg, oppnå, få) αποκοµίζω [apǥkǥmizǥ] # (telle, omfatte, utgjøre) αριθµώ [ariϑmǥ] # (utøve) ασκώ

Διαβάστε περισσότερα

trikotasjehandler m. (forhandler av strømper og sakker) έµπορος καλτσών, ο [Ǥ εmbǥrǥs

trikotasjehandler m. (forhandler av strømper og sakker) έµπορος καλτσών, ο [Ǥ εmbǥrǥs 1 tribun m. (embetsmann i det gamle Roma) δήµ αρχος, ο [Ǥ ðimarχǥs] tribunal n. (domstol) δικαστήριο, το [tǥ ðikastiriǥ] tribune f.m. εξέδρα, η [i εksεðra] # (seterad) κερκίδα, η [i kεrkiða] # (platform,

Διαβάστε περισσότερα

1 Εξετάσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα-Tentamen i nygrekiska Τµήµα NY1211, B1 kurs NY1211, B1 Γκέτεµποργκ... 2008/Göteborg 2008... Ονοµατεπώνυµο - Namn och efternamn:... Προσωπικός αριθµός - Personnummer :...

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

[εnðiafεrǥmε] # (være glad i, ta seg av, passe, stelle) γνοιόζοµαι [DžniǤzǤmε] #

[εnðiafεrǥmε] # (være glad i, ta seg av, passe, stelle) γνοιόζοµαι [DžniǤzǤmε] # 1 bry n. (bryderi, ulempe) βάσανο, το [tǥ vasanǥ] # (umake, anstrengelse) κόπος, ο [Ǥ kǥpǥs] # (problem, bekymring, bryderi, hodebry) έγνοια, η [i εDžnia] / jeg ønsker ikke å være til bry for dere på noen

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ. Σκηνή 1 η

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ. Σκηνή 1 η ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ Σκηνή 1 η Το σπίτι του ακατάστατο. Μπαίνει η υπηρέτρια κι από πίσω μπαίνει ο. Κάθε πρωί η ίδια ιστορία. `Ερχεστε και μας βρίσκετε με την κρέμα ημέρας. Ορίστε, δεν πρόλαβα ούτε να την απλώσω

Διαβάστε περισσότερα

Δοκίμιο Αξιολόγησης Δ Τάξη

Δοκίμιο Αξιολόγησης Δ Τάξη Δοκίμιο Τελικής Αξιολόγησης Δ Τάξη Όνομα: Ημερομηνία: 1. Ακούω και γράφω (Ορθογραφία) 2. Άκουσε προσεκτικά και γράψε ό,τι λείπει - Ευτυχία μου γεια σου. Τι κάνεις; - Γεια σου Αντώνη. Είμαι καλά. Εσύ; -

Διαβάστε περισσότερα

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός)

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Φύλλο εργασίας 1 Ερµηνεύουµε σύµβολα! Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; Επικοινωνούµε έτσι κι αλλιώς 26 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; Σύνολο: (Κάθε σωστή.

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2016 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω; Ήρθα να πάρω αυτό το δέμα. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers

The G C School of Careers The G C School of Careers ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 7 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

kadaver n. (dyreskrott, slakt, åtsel) θρασίµι, το [tǥ trasimi] # θνησιµαίο (ζώον), το

kadaver n. (dyreskrott, slakt, åtsel) θρασίµι, το [tǥ trasimi] # θνησιµαίο (ζώον), το 1 K kabal m. πασιέντσα, η [i pasiεndza] / legge kabal ρίχνω πασιέντζες [riχnǥ pasiεndzεs] kabaret m. (revy, floor-show, variert underholdning) επιθεώρηση πίστας, η [i εpiϑεǥrisi pistas] # ((lokale med)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 : Η μάχη της Ουάσιγκτον (Μέρος ΙΙI) Η μυστηριώδης γυναίκα! Το κόκκινο του θανάτου;

Κεφάλαιο 6 : Η μάχη της Ουάσιγκτον (Μέρος ΙΙI) Η μυστηριώδης γυναίκα! Το κόκκινο του θανάτου; Κεφάλαιο 6 : Η μάχη της Ουάσιγκτον (Μέρος ΙΙI) Η μυστηριώδης γυναίκα! Το κόκκινο του θανάτου; Λίγα λεπτά αργότερα βρεθήκαμε σε μια παλιά αποθήκη. Η νύχτα φαινόταν ατελείωτη. Κανείς δεν κυκλοφορούσε. Τα

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Καραγκιόζης: Καλημέρα Πασά μου. Πασάς: Καλημέρα Καραγκιόζη. Πού πας και είσαι τόσο βιαστικός; Καραγκιόζης: Πάω να βρω δουλειά. Πασάς: Τι δουλεία ξέρεις να κάνεις εσύ; Καραγκιόζης:

Διαβάστε περισσότερα

Результаты теста Греческий

Результаты теста Греческий 04.11.2016 Результаты теста Греческий 1. -Από πού είστε; - είμαι Ρωσία 1. από τη - ваш ответ 2. στη 3. από στη 4. τη 2. Πώς πηγαίνεις στη δουλειά σου; - μετρό. 1. με το - ваш ответ 2. στο 3. από το 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Διασκευή για Παιδικό Θέατρο Χαραμή Ευγενία Αύγουστος 2008 Επικοινωνία: echarami@yahoo.gr Περιεχόμενα ΕΙΚΟΝΑ 1- Ένα ορφανό στα σκαλιά της Εκκλησιάς...3 ΕΙΚΟΝΑ 2- Οι καμπάνες...7 ΕΙΚΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα-Tentamen i nygrekiska Τµήµα αρχαρίων NY1111- Nybörjarkurs NY1111 Γκέτεµποργκ 19-1-2008/Göteborg 2008-1-19 Ονοµατεπώνυµο - Namn och efternamn:... Προσωπικός αριθµός - Personnummer

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια;

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Για τους μικρούς μας φίλους Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Σε ύ Είµαι το µικρόβιο. Μου αρέσει να κάνω τα µικρά παιδιά να αρρωσταίνουν. Εγώ και η οικογένειά µου βρισκόµαστε παντού στο περιβάλλον που ζεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ. Τα 11 παιδιά πήραν µέρος από 1 φορά σε διαµεσολάβηση, τα υπόλοιπα 4 από 2 και το ένα 4 φορές. Στην ερώτηση: Γιατί ζήτησες διαµεσολάβηση;

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ. Τα 11 παιδιά πήραν µέρος από 1 φορά σε διαµεσολάβηση, τα υπόλοιπα 4 από 2 και το ένα 4 φορές. Στην ερώτηση: Γιατί ζήτησες διαµεσολάβηση; ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ Στο ερωτηµατολόγιο των εµπλεκοµένων της σχολικής χρονιάς 2010-2011 απάντησαν 16 παιδιά: 6 Αγόρια και 10 κορίτσια. Από αυτά τα 8 ήταν από την Α τάξη, τα 6 από τη Β και το 1 από τη Γ τάξη. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ Α ΜΕΡΟΣ Μικρό, σύγχρονο οικογενειακό διαμέρισμα. Στο μπροστινό μέρος της σκηνής βλέπουμε δυο παιδικά δωμάτια, ένα στ αριστερά κι ένα στα δεξιά. Από το εσωτερικό τους καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισμα; Βοήθεια! Πού είναι ο Δημήτρης και τι κάνει; Ποια μαθήματα διαβάζει;

ιαγώνισμα; Βοήθεια! Πού είναι ο Δημήτρης και τι κάνει; Ποια μαθήματα διαβάζει; 3. ιαγώνισμα; Βοήθεια! Πού είναι ο Δημήτρης και τι κάνει; Ποια μαθήματα διαβάζει; Δημήτρης: Έλα, Φίλιππε, πώς πάει; Φίλιππος: Καλά, βαριέμαι. Κάθομαι και βλέπω τηλεόραση. Εσύ; Δημήτρης: Άστα! Αύριο γράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3. Ικανότητα ανάληψης δράσης.

Μέρος 3. Ικανότητα ανάληψης δράσης. Μέρος 3. Ικανότητα ανάληψης δράσης. - 2 - Συσσωρευµένη γνώση και ικανότητες Ευαισθητοποίηση και αξιολόγηση της ατοµικής ικανότητας ανάληψης δράσης. Κοινωνική δεξιότητα Ικανότητα εκµάθησης Μεθοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ 4 ΧΟΡΔΕΣ. ΟΤΑΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΕΦΙΑΞΑΝ ΕΙΧΑ 2 ΜΕΓΕΘΗ, ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ 1800 ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ.

ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ 4 ΧΟΡΔΕΣ. ΟΤΑΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΕΦΙΑΞΑΝ ΕΙΧΑ 2 ΜΕΓΕΘΗ, ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ 1800 ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ. Εικόνα 1 ΒΙΟΛΙ ΕΙΜΑΙ ΕΝΑ ΕΓΧΟΡΔΟ ΜΕ 4 ΧΟΡΔΕΣ. ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΟ «ΚΕΦΑΛΙ» ΜΟΥ ΤΑ Ι ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΥΡΔΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΧΟΡΔΕΣ ΜΟΥ. ΠΑΡΑΓΩ ΗΧΟ ΟΤΑΝ ΟΙ ΧΟΡΔΕΣ ΜΟΥ ΠΙΕΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΤΟ ΔΟΞΑΡΙ ΤΙΣ ΧΑΪΔΕΥΕΙ. ΕΦΕΥΡΕΘΗΚΑ ΓΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του:

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: -Σότε, μ' απατάς; Ναι η Ου; - Ουουουου!!! Σοτός: Έλα να κάνουμε ερώτα μέχρι το πρωί Αννούλα: Σι λες ρε βλάκα,

Διαβάστε περισσότερα

Στον Γιάννη και στον Θεόφιλο

Στον Γιάννη και στον Θεόφιλο ...... O άλλος μου εαυτός Στον Γιάννη και στον Θεόφιλο Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος Σελιδοποίηση: Κωνσταντίνα Ελαιοτριβάρη Μακέτα εξωφύλλου: Ευθύµης Δηµουλάς 2009 ΕΥΑ ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΥ & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

Όμορφος ο Κόσμος που αγαπάμε...

Όμορφος ο Κόσμος που αγαπάμε... Όμορφος ο Κόσμος που αγαπάμε... (α μέρος)...χτες πήγα για ψάρεμα και έβγαλα ένα σπαράκι...στη φωτογραφία είμαι εγώ με το σπαράκι που έβγαλα. Τη φωτό την τράβηξε ένας φίλος μου για να αποθανατίσει το σπαράκι,

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στις επόµενες σελίδες θα βρείς µερικές ερωτήσεις στις οποίες σου ζητάµε να απαντήσεις. Οι απαντήσεις που

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007 1 / 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β

ΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β ΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β Κάποτε ήταν ένα αγοράκι που το έλεγαν Χάρη, ο όποιος ήθελε κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί να τρώει ένα σοκολατάκι. -Χάρη,τι θα γίνει;

Διαβάστε περισσότερα

campingvogn f.m. τροχόσπιτο, το [tǥ trǥχǥspitǥ] # κάραβαν, το [tǥ karavan] / de

campingvogn f.m. τροχόσπιτο, το [tǥ trǥχǥspitǥ] # κάραβαν, το [tǥ karavan] / de 1 C ca. adv. (cirka) περίπου [pεripu] # κάπου [kapu] # πάνω κάτω [panǥ-katǥ] # γύρω [jirǥ] # (adj./adv.: omtrentlig, tilnærmelsesvis) κατά προσέγγιση [kata prǥsεŋgisi] # (nesten) παραλίγο [paraliDžǥ] /

Διαβάστε περισσότερα

Η Άννα και ο Αλέξης ενάντια στους παραχαράκτες

Η Άννα και ο Αλέξης ενάντια στους παραχαράκτες Η Άννα και ο Αλέξης ενάντια στους παραχαράκτες Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις και έχουν ζήσει συναρπαστικές περιπέτειες. Είναι αδύνατον

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΑΚΗ (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤ3, 2012-2013)

ΘΕΑΤΡΙΚΟ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΑΚΗ (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤ3, 2012-2013) ΘΕΑΤΡΙΚΟ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΑΚΗ (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤ3, 2012-2013) ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Σίγουρα έχετε ακούσει πολλές ιστορίες: άλλες για δράκους και νεράιδες, άλλες για πριγκίπισσες και πρίγκιπες στο

Διαβάστε περισσότερα

Πέστροφα. Χέλι. Τσιρόνι

Πέστροφα. Χέλι. Τσιρόνι Πέστροφα Χέλι Τσιρόνι «Θεέ µου, πρώτη φορά στη ζωή µου τρόµαξα τόσο! Τραβούσα κουπί στην ελληνική πλευρά της Μεγάλης Πρέσπας, και ενώ ήµουν αρκετά µακριά από την ακτή ένα µεγάλο ψάρι πήδηξε ξαφνικά από

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06 No hay traducción disponible. του Χουάν Μαγιόργκα 4 ΠΡΟΣΩΠΑ: 3 Γυναίκες (γιαγιά, μητέρα και εγγονή) και ένας άντρας γύρω στα 30. Το τελευταίο έργο του μεγάλου Ισπανού δραματουργού που ανέβηκε στο Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

Xerxes (pers. konge, d. 465(?) f.kr.) Ξέρξης, ο [Ǥ ksεrksis]

Xerxes (pers. konge, d. 465(?) f.kr.) Ξέρξης, ο [Ǥ ksεrksis] 1 W Wales geo. Oυαλλία, η [i ualia] waliser m. Ουαλλός, ο [Ǥ ualǥs] # f. Ουαλλή, η [i uali] walisisk adj. ουαλλικός [ualikǥs] walkie-talkie m. (bærbar radiotelefon) ϕορητό ραδιοτηλέϕωνο, το [tǥ fǥritǥ

Διαβάστε περισσότερα

«Το πρωινό γεύμα για τους μαθητές του δημοτικού. Αντιλήψεις και καθημερινή πρακτική των παιδιών.»

«Το πρωινό γεύμα για τους μαθητές του δημοτικού. Αντιλήψεις και καθημερινή πρακτική των παιδιών.» «Το πρωινό γεύμα για τους μαθητές του δημοτικού. Αντιλήψεις και καθημερινή πρακτική των παιδιών.» Το πρωινό είναι το πρώτο γεύμα της ημέρας, έπειτα από μία «κοπιαστική νύχτα» για τον οργανισμό μας, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κινηματόγραφος, φαρμακείο, ταχυδρομείο, μανάβικο, τράπεζα, βιλιοπωλείο, μουσείο, περίπτερο, φούρνος

Κινηματόγραφος, φαρμακείο, ταχυδρομείο, μανάβικο, τράπεζα, βιλιοπωλείο, μουσείο, περίπτερο, φούρνος 1. Πού πρέπει να πάς; a. Αν θέλεις να αγοράσεις φρούτα; b. Αν θέλεις να στείλεις ένα γράμμα; c. Αν θέλεις να αγοράσεις μια εφημερίδα; d. Αν θέλεις να αγοράσεις ψωμί; e. Αν πρέπει να αγοράσεις φάρμακα;

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου - Έλα - πέρασες μια φορά ε; Σε είδα σε μια στιγμή αλλά δεν ήμουν βέβαιος, δεν με είδες; - πέρασα με το αμάξι και έκανα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Scoliosis Spine Laser Center

Scoliosis Spine Laser Center SRS-22r Ερωτηματολόγιο Ασθενούς Όνομα Ασθενούς: Όνομα Επώνυμο Ημ/νία: Ημ. Γέννησης: Ηλικία: + ΜΜ ΗΗ ΕΕ ΜΜ ΗΗ ΕΕ Έτη Μήνες Ιατρικός Φάκελος #: ΟΔΗΓΙΕΣ: Εκτιμούμε προσεκτικά την κατάσταση της μέσης /πλάτης

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ. Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ. Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση. Ως προς το περιεχόμενό τους 1) κρίσεως ο ομιλητής θέλει να πληροφορήσει, να δηλώσει

Διαβάστε περισσότερα

«Το θέµα είναι που θα πάει; Τουλάχιστον µετά να πήγαινε Μαλανδρίνο, δεν ξέρω»

«Το θέµα είναι που θα πάει; Τουλάχιστον µετά να πήγαινε Μαλανδρίνο, δεν ξέρω» «Το θέµα είναι που θα πάει; Τουλάχιστον µετά να πήγαινε Μαλανδρίνο, δεν ξέρω» Στον αποµαγνητοφωνηµένο δάλογο που ακολουθεί συνοµιλεί συγγενής του Γ. Ρουπακιά (Α) µε τον (Β) - Οπου Α η καλούσα - Οπου Β

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

λέω, λες... /πάω, πας...

λέω, λες... /πάω, πας... Ασκήσεις Μαθήματα 13 15 Καταλάβατε τα μαθήματα; 1 (α) Η Μαρία και η Ελένη δε θα πάνε στο σινεμά. (β) Η Μαρία και η Ελένη θα πάνε στο ζαχαροπλαστείο. (γ) Η Μαρία και η Ελένη θα πάνε στο σινεμά. (δ) Η Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη διαβάζω ιστορίες Αποστολή Κρυμμένος Θησαυρός Λίνα Σωτηροπούλου Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το δώρο της γιαγιάς Μόλις χτύπησε το ξυπνητήρι, με έπιασε πανικός. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιον

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα