Β ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Β Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Β Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση»"

Transcript

1 Β ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Β Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση» (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παρακάτω άρθρα εφαρμόζονται μόνο για τους υποψήφιους διδάκτορες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα το καλοκαίρι του 2008) 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης (P.h.D) Ο Β Κύκλος Σπουδών του ΔΜΠΣ στην Οπτική και Όραση περιλαμβάνει την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής. Για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής απαιτείται: 1. Η υλοποίηση πρωτότυπης έρευνας, τα αποτελέσματα της οποίας θα χρησιμοποιηθούν για τη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής, 2. Η συγγραφή πρωτότυπης διδακτορικής διατριβής, 3. Η δημοσίευση σε έγκυρο διεθνές περιοδικό με κριτές, πριν τη δημόσια υποστήριξη της διατριβής μίας εργασίας (στην οποία ο υποψήφιος πρέπει να είναι πρώτος ή δεύτερος συγγραφέας) βασισμένης στα ερευνητικά αποτελέσματα της διατριβής. Η σύνταξη της δημοσίευσης θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το εθιμικό δίκαιο που διέπει τις επιστημονικές δημοσιεύσεις όπως αυτό περιγράφεται στη συνέχεια στον Κανονισμό των Μεταπτυχιακών Σπουδών. 4. Η δημόσια υποστήριξη της διατριβής. Η διαδικασία ορισμού του επιβλέποντος καθηγητή και της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής ορίζεται από το Νόμο 2083/1992. Κανένα Διδακτορικό Δίπλωμα δεν θα απονέμεται πριν την κατάθεση Αναγνώρισης Ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. του βασικού τίτλου σπουδών καθώς και του μεταπτυχιακού τίτλου στο πρόγραμμα. Μετά την παρέλευση του ανώτερου ορίου χρονικής διάρκειας εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής χωρίς την κατάθεση ισοτιμίας, η Διδακτορική Διατριβή θα διακόπτεται αυτόματα. Οι Μ.Φ. πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα την Αγγλική γλώσσα, οι δε αλλοδαποί Μ.Φ. πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς και την Ελληνική γλώσσα. 2. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή (Τ.Σ.Ε.) Υποψήφιος που ενδιαφέρεται να εκπονήσει διδακτορική διατριβή σε συγκεκριμένο αντικείμενο και πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις επιλέγει επιστημονικό υπεύθυνο, ο οποίος θα επιβλέψει την ερευνητική του εργασία. Ο Μ.Φ. υποβάλλει στην γραμματεία του προγράμματος αίτηση και υπόμνημα το οποίο αναφέρει το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο θέλει να ασχοληθεί και μια συνοπτική περιγραφή του με τι σκοπεύει να ασχοληθεί. Η αίτηση αυτή αξιολογείται από την Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος. Μετά από εισήγηση της Σ.Ε., η Ε.Δ.Ε. ορίζει Tριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για την καθοδήγηση και επίβλεψη του υποψηφίου. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή απαρτίζεται από τον επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος είναι και ο επιστημονικός υπεύθυνος της ερευνητικής δραστηριότητας του υποψηφίου και άλλα δύο μέλη Δ.Ε.Π. Ο Eπιστημονικός Υπεύθυνος πρέπει να είναι μέλος Δ.Ε.Π. ενός εκ των 4 Τμημάτων και να ανήκει στην βαθμίδα του Καθηγητή, του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή σύμφωνα με τον Νόμο 2083/92. Ο επιβλέπων Καθηγητής ορίζεται πρόεδρος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ένα από τα δύο μέλη της Τριμελούς μπορεί να είναι Λέκτορας των Τμημάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον είναι μόνιμος ή έχει τουλάχιστον 3ετή θητεία, καθώς και επιστήμονας από άλλα Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Ινστιτούτα της Ελλάδας και του εξωτερικού που διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία σχετικά με το θέμα της διδακτορικής διατριβής. Τα γνωστικά αντικείμενα των μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής πρέπει να είναι σχετικά και συμπληρωματικά με το θέμα της διατριβής. Αιτήματα 1

2 για αλλαγή Σύνθεσης Τριμελούς Συμβουλευτικής γίνονται δεκτά μετά από αίτηση του Επιβλέποντος προς τη Ε.Δ.Ε. του προγράμματος. 3. Πρόταση ερευνητικής εργασίας 3α. Τύπος της πρότασης Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα καθορίζει το θέμα της διατριβής. Ο φοιτητής υποβάλλει έγγραφη πρόταση προς την Τριμελή Επιτροπή στην οποία περιγράφεται η ερευνητική εργασία που θα επιτελέσει κατά την διάρκεια της διδακτορικής του διατριβής. Η πρόταση αυτή επιτρέπει στο φοιτητή να οργανώσει τη σκέψη του και να σχεδιάσει τα πειράματα του. Επίσης, επιτρέπει στον υπεύθυνο Καθηγητή και στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή να αξιολογήσει το επίπεδο της επιστημονικής κατάρτισης και γενικά τις ικανότητες του φοιτητή. Η πρόταση αυτή θα αποτελέσει επίσης ένα μέτρο με το οποίο θα αξιολογηθεί η μελλοντική πρόοδος του φοιτητή κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής. Η τριμελής επιτροπή θα αξιολογήσει κατά πόσο μπορεί ο φοιτητής να μελετήσει και να αξιολογήσει την υπάρχουσα βιβλιογραφία και κατά πόσο μπορεί να κάνει πειραματικό σχεδιασμό, ο οποίος θα του επιτρέψει να απαντήσει στα ερωτήματα τα οποία έχει θέσει. H πρόταση πρέπει να είναι εκτεταμένη και ενδελεχής και να αποτελείται από τα εξής μέρη: Πρώτο μέρος: Περίληψη (1 με 2 σελίδες). O φοιτητής περιγράφει την υπόθεση την οποία πρόκειται να μελετήσει, ποια ερωτήματα ανακύπτουν και πως σκοπεύει να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά. Ποια θα είναι τα πιθανά συμπεράσματα που θα βγουν από τα πειράματα που έχει σχεδιάσει και την σπουδαιότητα την οποία έχουν. Δεύτερο μέρος: Ήδη υπάρχουσα γνώση (background) (2 με 5 σελίδες). Ο φοιτητής ανασκοπεί με κριτικό τρόπο τα υπάρχοντα δεδομένα από την διεθνή βιβλιογραφία, τα οποία σχετίζονται άμεσα με το επιστημονικό ερώτημα το οποίο σκοπεύει να απαντήσει με την προγραμματισθείσα εργασία. Τρίτο μέρος: Σκοπός και Σημασία της προτεινομένης Ερευνητικής Εργασίας. (μέχρι 1 σελίδα). Αναλύεται η σπουδαιότητα του προτεινομένου ερευνητικού έργου. Επίσης αναφέρεται κατά πόσο το αντικείμενο της μελέτης του φοιτητή σχετίζεται με υπάρχοντα προβλήματα στην επιστημονική περιοχή του προγράμματος. Ο φοιτητής πρέπει να εξηγήσει πώς η σχεδιασθείσα εργασία θα βοηθήσει στην επιστημονική πρόοδο. Τέταρτο μέρος: Μεθοδολογία (2 με 5 σελίδες). Στο τμήμα αυτό ο φοιτητής περιγράφει τις επιστημονικές τεχνικές τις οποίες θα χρησιμοποιήσει. Επίσης αξιολογεί με κριτικό τρόπο κατά πόσο επαρκούν για την απάντηση των ερωτημάτων τα οποία έχει θέσει και επίσης με ποιο τρόπο θα αναλύσει και θα αξιολογήσει τα επιστημονικά δεδομένα, τα οποία θα προκύψουν κατά την διάρκεια της εργασίας του. Αναφέρει κατά πόσο οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιήσει επαρκούν για να δώσουν λύση στην ερευνητική υπόθεση την οποία έχει προτείνει. Επίσης περιγράφει εάν υπάρχουν άλλες ερευνητικές προσεγγίσεις που θα μπορούσαν να πετύχουν τα ίδια αποτελέσματα και ποια θα ήταν η καλύτερη προσέγγιση που θα έπρεπε να ακολουθηθεί. Πέμπτο μέρος: Βιβλιογραφία 2

3 Έκτο μέρος: Χρονική διάρκεια και χρηματοδότηση. Στο τμήμα αυτό ο φοιτητής παρουσιάζει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών της Διδακτορικής του Διατριβής καθώς και πιθανές πηγές χρηματοδότησης του έργου αυτού. 3β.Διαδικασία Αξιολόγησης Πρότασης. Μετά την υποβολή του γραπτού κειμένου ο φοιτητής θα παρουσιάσει τον σχεδιασμό της εργασίας του ενώπιον των μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, της οποίας τα μέλη μπορούν να θέσουν ερωτήσεις στον φοιτητή, ο οποίος υποχρεούται να απαντήσει. Η πρόταση αυτή συντάσσεται από τον φοιτητή. Ο ρόλος του Επιβλέποντος Καθηγητή είναι να καθοδηγήσει τον φοιτητή στην διαμόρφωση μιας καλής πρότασης, η οποία θα δοθεί στην τριμελή επιτροπή. Ο Επιβλέπων Καθηγητής επιπλέον θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η εργασία του φοιτητή είναι αυθεντική. Ο φοιτητής δεν έχει δικαίωμα να παρουσιάσει προκαταρκτικά δεδομένα τα οποία δεν του ανήκουν εκτός εάν έχει γραπτή άδεια από τον/την ερευνητή/α φοιτητή/α που έχει παράγει τα δεδομένα αυτά. Σε περίπτωση παρουσίασης τέτοιων δεδομένων είναι υποχρεωμένος να αιτιολογήσει τη συμβολή του στη συλλογή αυτών. Η Τριμελής Επιτροπή, θα μελετήσει την πρόταση του φοιτητή, θα την αξιολογήσει και θα πάρει την τελική απόφαση κατά πόσο θα πρέπει να υλοποιηθεί. Η Τ.Σ.Ε. συντάσσει έγγραφη αναφορά μίας σελίδας προς την Συντονιστική Επιτροπή όπου αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος της παρουσίασης του Μεταπτυχιακού Φοιτητή, η αξιολόγηση της αρχικής πρότασης του φοιτητή και οι διορθώσεις που προτάθηκαν. Κατόπιν η επαναξιολόγηση της διορθωμένης πρότασης και κατά πόσον αυτή είναι επαρκής για να εξασφαλίσει την επιτυχή υλοποίηση της. Επιπλέον τα μέλη της Τ.Σ.Ε. βεβαιώνουν ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη για να συμβουλέψουν, να καθοδηγήσουν και να επιβλέψουν τον υποψήφιο Διδάκτορα καθ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής. 3γ. Τελική έγκριση του Θέματος και Διαδικασία Έναρξης. Η Συντονιστική Επιτροπή θα υποβάλει την πρόταση της Τριμελούς Επιτροπής, στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του προγράμματος, η οποία και θα αποφασίσει κατά πόσον η πρόταση είναι ώριμη και ολοκληρωμένη ώστε να ξεκινήσει η Διδακτορική Διατριβή. Προς τούτο πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 1. Ακολουθήθηκαν όλες οι προηγούμενες διαδικασίες συγγραφής της Ερευνητικής Πρότασης όπως αναφέρονται παραπάνω. 2. Η τεκμηρίωση της Ερευνητικής Πρότασης είναι επαρκής. 3. Ο Υποψήφιος και η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή μπορούν να εξασφαλίσουν την επιτυχή ολοκλήρωση της Διδακτορικής Διατριβής. Ως ημερομηνία έναρξης για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής θεωρείται η ημερομηνία θετικής απόφασης της Ε.Δ.Ε.. 3

4 4. Χρονική Διάρκεια Εκπόνησης της Διατριβής Η χρονική διάρκεια εκπόνησης της διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία έτη ούτε μεγαλύτερη από πέντε έτη από την ημερομηνία καθορισμού του θέματος. Αίτηση για παράταση πέρα από τα πέντε έτη γίνεται δεκτή μόνο σε περίπτωση που τεκμηριώνεται από τον υποψήφιο και βεβαιώνεται από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή πως υπάρχει πρόοδος στην εκπόνηση του ερευνητικού έργου, ή πως υπήρχαν ουσιαστικοί λόγοι που οδήγησαν στην καθυστέρηση. Η αίτηση συνοδεύεται από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου. Εάν υπάρξει λόγος ουσιαστικής αλλαγής του θέματος, θα ισχύσει η ημερομηνία καθορισμού του νέου θέματος. Σε περίπτωση όμως που δεν πρόκειται περί ουσιαστικής αλλαγής της ερευνητικής πρότασης, μπορεί να ισχύσει η αρχική ημερομηνία έγκρισης. 5. Επίβλεψη Υποψήφιου Διδάκτορα (Υ.Δ.) 5α. Επίβλεψη O Υποψήφιος Διδάκτορας εργάζεται υπό την επίβλεψη του Επιστημονικού Υπεύθυνου και της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Είναι υποχρεωμένος να διατηρεί αρχείο Ερευνητικού Έργου (Log book) το οποίο πρέπει και να φυλάσσεται στο εργαστήριο τουλάχιστον 5 χρόνια μετά το πέρας του Ερευνητικού Έργου. Ο Υ.Δ. συντάσσει υποχρεωτικά εξαμηνιαία έκθεση προόδου σχετικά με την ερευνητική του δραστηριότητα την οποία αξιολογεί η Τ.Σ.Ε. η οποία συντάσσει αναφορά προς την Σ.Ε. Η αναφορά αυτή αποτελεί σημαντικό μέρος της όλης αξιολόγησης του έργου του υποψηφίου και κατατίθεται εξαμηνιαίως στην Ε.Δ.Ε. Επίσης ο Υ.Δ. παρουσιάζει μέρος ή ολόκληρη την εργασία του σε ειδικά επιστημονικά σεμινάρια που οργανώνονται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο τα οποία επίσης αξιολογούνται από την Τ.Σ.Ε.. Εάν η απόδοση του Υποψηφίου κριθεί αρνητικά ή εάν δεν υποβάλλει εξαμηνιαία έκθεση προόδου, ο Υ.Δ. καλείται ενώπιον της Τ.Σ.Ε., η οποία του κάνει συστάσεις σχετικά με τρόπους βελτίωσης της απόδοσής του. 5β. Διακοπή Διδακτορικής Διατριβής Η Σ.Ε. επιβλέπει την τήρηση των ανωτέρω και προτείνει στην Ε.Δ.Ε. την διαγραφή ενός /μιας Υποψήφιου Διδάκτορα από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) μετά από εισήγηση της Τ.Σ.Ε. και αφού ο/η Υ.Δ. έχει δύο διαδοχικές αρνητικές αξιολογήσεις. Σε αυτή την περίπτωση, ο/η Υ.Δ. δικαιούται να ζητήσει κοινή συνάντηση με την Τ.Σ.Ε. ενώπιων της Σ.Ε. με σκοπό την εύρεση συμβιβαστικής λύσης πριν την προώθηση του θέματος στην Ε.Δ.Ε. β) σε περίπτωση παράβασης δεοντολογικών κανόνων (αναφέρονται παρακάτω) ή για ανάρμοστη συμπεριφορά. Μετά την πρόταση της Σ.Ε. στην Ε.Δ.Ε. για διαγραφή του Υ.Δ. από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οι Υποψήφιοι Διδάκτορες έχουν την δυνατότητα να παρουσιάσουν στην Ε.Δ.Ε. τα επιχειρήματα τους και να εξηγήσουν για ποιο λόγο δεν έχουν παρουσιάσει ικανοποιητική πρόοδο και πως θα μπορούσαν να βελτιωθούν για να συνεχίσουν να εργάζονται στο Ερευνητικό τους Έργο. Η Ε.Δ.Ε. θα αξιολογήσει όλα τα δεδομένα και θα υποβάλει συστάσεις προς την Τριμελή Επιτροπή και τον Υποψήφιο. Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος η Ε.Δ.Ε. αποφασίζει την διακοπή της Διδακτορικής Διατριβής. 4

5 6. Δημοσίευση Ερευνητικών Εργασιών. Συγγραφείς μιας ερευνητική εργασίας, σύμφωνα και με τους κανόνες της διεθνούς επιστημονικής δεοντολογίας, πρέπει να είναι μόνο οι ερευνητές οι οποίοι έχουν συμμετάσχει ενεργώς σε αυτήν. Ενεργώς συμμετέχοντες θεωρούνται αυτοί που σχεδιάζουν την μελέτη, συλλέγουν, αναλύουν και εκτιμούν τα δεδομένα, παρέχουν αδημοσίευτο υλικό που είναι απολύτως απαραίτητο για τη διενέργεια της έρευνας, καθώς και αυτοί που την γράφουν. Όλοι οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για τα δεδομένα τα οποία εμφανίζονται στην συγκεκριμένη δημοσίευση. Όλοι οι συγγραφείς πρέπει να μελετήσουν το τελικό κείμενο πριν υποβληθεί για δημοσίευση, καθώς επίσης να μελετήσουν με λεπτομέρεια όλα τα δεδομένα στα οποία βασίζεται η εργασία. Ο πρώτος συγγραφέας είναι υπεύθυνος για να φροντίσει όπως όλοι οι άλλοι συγγραφείς πάρουν ένα αντίγραφο της εργασίας για να συγκατατεθούν ενυπογράφως πριν αυτό υποβληθεί. Όλοι οι ερευνητές οι οποίοι έχουν συμβάλει σε συγκεκριμένη εργασία με ερευνητικά δεδομένα, πρέπει να διατηρούν στην κατοχή τους τα δεδομένα αυτά τουλάχιστον για 5 χρόνια. Θα πρέπει να υπάρχει βιβλίο εργαστηρίου, στο οποίο θα πρέπει να περιγράφεται λεπτομερώς η πραγμάτωση των πειραμάτων. Για την τήρηση όλων των παραπάνω υπεύθυνοι είναι το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. και η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή. 7. Δεοντολογία Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών λειτουργεί με την βεβαιότητα ότι τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα εφαρμόζονται κατά την επιστημονική έρευνα. Το πρόγραμμα προάγει την γένεση γνώσης μέσω πρωτότυπης έρευνας ενώ εκ παραλλήλου προάγει και προστατεύει την Ακαδημαϊκή ελευθερία. Αναγνωρίζεται ότι η πιθανότητα παραπτώματος (misconduct) στην έρευνα είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία μπορεί να καταστρέψει τις Μεταπτυχιακές Σπουδές αλλά και την καριέρα όλων των ανθρώπων που συμμετέχουν στην Έρευνα και στην Ακαδημία. Παράπτωμα στην έρευνα υφίσταται όταν τα ερευνητικά δεδομένα είτε είναι πλαστά είτε έχουν αντιγραφεί από άλλους ή γίνεται εσκεμμένα μη σωστή επεξεργασία των δεδομένων με αποτέλεσμα τα αποτελέσματα να μην αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα. Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, έχουν την υποχρέωση να διατηρήσουν υψηλά πρότυπα στον τρόπο με τον οποίο κάνουν την έρευνα τους. Θα πρέπει όλοι οι ερευνητές να δημοσιεύσουν πρωτότυπες εργασίες σε περιοδικά που είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Θα πρέπει να παρουσιάζουν τις ερευνητικές τους εργασίες κατά τακτά χρονικά διαστήματα ενώ θα πρέπει να δέχονται τυχόν κριτικά σχόλια από τους συναδέλφους τους. Η εντιμότητα με την οποία γίνεται η εργασία είναι μέγιστης σημασίας για την ποιότητα της. Η αντιμετώπιση περιστασιακού παραπτώματος στην έρευνα θα γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον παρών κανονισμό και από τον αντίστοιχο κανονισμό του Ιατρικού τμήματος σχετικά με το πρόβλημα αυτό. 8. Κρίση Υποψηφίου Διδάκτορα Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου του υποψηφίου, η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή εισηγείται προς την Ε.Δ.Ε. τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (Ε.Ε.Ε.) και την σύνταξη της Διδακτορικής Διατριβής. Η Τ.Σ.Ε. λαμβάνει υπ όψιν το όλο έργο του υποψηφίου το οποίο πρέπει απαραιτήτως να συμπεριλαμβάνει δημοσίευση ολοκλήρου ή μέρους των αποτελεσμάτων της ερευνητικής εργασίας. Είναι απαραίτητο όπως υπάρχει τουλάχιστον μία δημοσιευμένη εργασία, η οποία ν αναφέρεται ή σε άλλη αναγνωρισμένη διεθνή βάση δεδομένων (π.χ. Medline, ISI ή άλλη ισότιμη) στην οποία ο υποψήφιος είναι πρώτος ή δεύτερος συγγραφέας. 5

6 9. Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή Σύμφωνα με τον Nόμο 2083/92, στην Eπταμελή Eξεταστική Eπιτροπή (Ε.Ε.Ε.) συμμετέχει υποχρεωτικά ο Eπιβλέπων Eρευνητής και τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Eπιτροπής εφόσον διαθέτουν την ιδιότητα του μέλους Δ.Ε.Π. καθώς και τέσσερα ή περισσότερα (εάν απαιτείται) μέλη Δ.E.Π. του ίδιου ή παρεμφερούς επιστημονικού αντικειμένου. Τα τρία τουλάχιστον από τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής ανήκουν στην βαθμίδα του Καθηγητή. Η Ε.Ε.Ε. ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. μετά από εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Eπιτροπής. Συνιστάται όπως τουλάχιστον ένα μέλος της επιτροπής να προέρχεται από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης ή άλλο AEI. Πρόεδρος Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής είναι ο Επιβλέπων Καθηγητής. 10. Συγγραφή Διδακτορικής Διατριβής. H συγγραφή της διατριβής πραγματοποιείται γενικά στην ελληνική γλώσσα και περιέχει εκτενή περίληψη στην αγγλική. Υποψήφιος Διδάκτορας που επιθυμεί να συγγράψει την Διδακτορική Διατριβή στην αγγλική γλώσσα θα πρέπει να υποβάλει σχετικό αίτημα στην Σ.Ε. η οποία και θα δώσει την σχετική έγκριση. 11. Αξιολόγηση Διδακτορικής Διατριβής 11α. Αξιολόγηση H αξιολόγηση και η τελική κρίση της Διδακτορικής Διατριβής αποτελεί ευθύνη της Επταμελούς Eξεταστικής Eπιτροπής, η οποία συγκροτείται ως ανωτέρω. H διδακτορική διατριβή παρουσιάζεται δημόσια ενώπιον του Eπιβλέποντα Kαθηγητή, των μελών της Ε.Ε.Ε. και ανοικτού ακροατηρίου. Ο τόπος και ο χρόνος της παρουσίασης αποφασίζεται από κοινού από τον Eπιβλέποντα Kαθηγητή και τον Υποψήφιο Διδάκτορα. H απόφαση αυτή ανακοινώνεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της δημόσιας παρουσίασης. Mετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του θέματος και την απάντηση του υποψηφίου σε σχετικές ερωτήσεις, αποχωρεί ο υποψήφιος και το ακροατήριο. Τα μέλη της Ε.Ε.Ε. συσκέπτονται και διατυπώνουν την αρχική τους κρίση. Εάν ενδείκνυνται, τα μέλη της επιτροπής μπορούν να προτείνουν διορθώσεις. Στην περίπτωση αυτή, ο Υ.Δ. διορθώνει την διατριβή του σύμφωνα με τις υποδείξεις της Ε.Ε.Ε.. Η διορθωμένη διατριβή εγκρίνεται από τον Eπιβλέποντα Kαθηγητή και υποβάλλεται στην γραμματεία του Προγράμματος. Συνημμένα υποβάλλονται και αντίγραφα επιστημονικών άρθρων που έχουν προέλθει από την ερευνητική εργασία του υποψηφίου. Τα μέλη της Ε.Ε.Ε. συντάσσουν τελική έκθεση αναφορικά με το πρωτότυπο της ερευνητικής εργασίας και της σημασία της στην επιστήμη. Επίσης αξιολογούνται οι γνώσεις, οι ικανότητες και γενικά η επάρκεια του υποψηφίου στο επιστημονικό πεδίο της διατριβής του. Η Διδακτορική Διατριβή εγκρίνεται με την σύμφωνη γνώμη των πέντε τουλάχιστον μελών της Ε.Ε.Ε.. Μετά την τελική της έγκριση η Διδακτορική Διατριβή τυπώνεται και κατατίθεται στην γραμματεία σε 9 ανάτυπα ένα σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τις καθοριζόμενες προδιαγραφές. 11β. Αναγόρευση Διδάκτορα. H αναγόρευση του Διδάκτορα γίνεται από την Ε.Δ.Ε. του προγράμματος. Η καθομολόγηση σύμφωνα με τη διαδικασία και τους τύπους του Τμήματος Ιατρικής. 11γ. Πιστοποιητικό αποπεράτωσης της διατριβής. Πριν από την καθομολόγηση των υποψηφίων διδακτόρων μπορεί να δοθεί στον διδάκτορα πιστοποιητικό για την επιτυχή αποπεράτωση της όλης δοκιμασίας. 6

7 12. Είδος και τύπος του Διδακτορικού Διπλώματος Το Διδακτορικό Δίπλωμα είναι δημόσιο έγγραφο. Απονέμεται από το Ιατρικό Τμήμα μετά την περάτωση των υποχρεώσεων του/της Yποψηφίου Διδάκτορα όπως ορίζονται στον παρόντα Kανονισμό. Στο δίπλωμα αναφέρεται το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τα Τμήματα Ιατρικής, Φυσικής, Μαθηματικών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο και τόπος καταγωγής του διδάκτορα, το πτυχίο του, ο τίτλος της διατριβής, και η ημερομηνία αναγόρευσης. Υπογράφεται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον Διευθυντή Σπουδών του ΔΠΜΣ στην «Οπτική και Όραση», τον Πρόεδρο και την Γραμματέα του Τμήματος Ιατρικής και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου. 7

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) Α. Γενικά άρθρα Άρθρο 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21 Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014 Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Γενικό πλαίσιο Σκοπός της πτυχιακής εργασίας... 2 Διαδικασία υποβολής και έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩN ΣΠOΥΔΩN ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ O Eσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ (κατηγορίες μεταπτυχιακών σπουδαστών Ε.Ι.Π. κατανομή μεταπτυχιακών σπουδαστών με υποτροφία Ε.Ι.Π. στα εργαστήρια του Ε.Ι.Π. διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1078 9 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Kανονισμός Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχια κών και Διδακτορικών Σπουδών. H ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν ΣΤΗΝ «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Λεωφ. Αθηνών - Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος Τηλ. 24210-74028, 74011, 74007, 74010 Fax. 24210-74050

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά.

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά. IΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1.1.1 Το ΤΕΠΑΚ προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού. Τα προγράμματα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)... i 6.1 Εισαγωγή... 6-1 6.2 ιάρθρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΜΠ.... 6-1 6.2.1 Θεσµικό Πλαίσιο... 6-1 6.2.2 Εκπόνηση ιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Αριθμός : Μ.01

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Αριθμός : Μ.01 Σελίδα : 1 (ΕΕΣΜ) HELLENIC SOCIETY for SYSTEMIC STUDIES (HSSS) Eπιστημονική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπική, Τ.Θ. 80227, 185 10 Πειραιάς. http://www.hsss.gr, email: info@hsss.gr, tel.: +2104142145 ΕΝ ISO 9001:2008

Διαβάστε περισσότερα

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION HELLENIC REPUBLIC MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Information: Dafni Moustaklidou Tel.: 2310 99 7402 Fax: 2310 99 7432 Protocol No: E-mail : dtmousta@enl.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις σπουδές και τίτλους μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα