ΣΕΧΝΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Α Π Α Ι Σ Η Ε Ι. Μάρτιος 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΧΝΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Α Π Α Ι Σ Η Ε Ι. Μάρτιος 2012"

Transcript

1 ΣΕΧΝΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Α Π Α Ι Σ Η Ε Ι Μάρτιος 2012 ΜΤΡΝΗ 13-15, ΓΛΤΦΑΔΑ ΣΗΛ.: FAX:

2 Σελίδα 2 από 21 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΛΔΑ Ειςαγωγι 3 Ρεριεχόμενα Τεχνικοφ Φακζλου 3 Δομι Τεχνικοφ Φακζλου 4 Ειδικζσ Απαιτιςεισ 4 Τροποποιιςεισ 4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α : Γενικζσ πλθροφορίεσ για τθν παραγωγι (υποχρεωτικό) 5 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β : Ερωτθματολόγιο κάλυψθσ βαςικϊν απαιτιςεων (δείγμα) 8 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ : Γενικζσ ςυςτάςεισ για τθ ςυμπλιρωςθ του τεχνικοφ φακζλου (πληροφοριακό) 14 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ : Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ (δείγμα) 20 Έκδοζη / Σποποποίηζη 01/01 ύνηαξη από Τ.Δ.Π. Έγκπιζη από Α..Π. Επικύπωζη από Δ.. Ε.ΑΡΑΣΙΩΣΗ 24 η υνεδπίαζη 481 η υνεδπίαζη

3 Σελίδα 3 από Ειςαγωγή Ο τεχνικόσ φάκελοσ ςυντάςςεται από τον καταςκευαςτι και πρζπει να περιλαμβάνει επαρκι πλθροφόρθςθ για τισ διατάξεισ που υιοκετοφνται ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ςυμμόρφωςθ του προϊόντοσ προσ τισ απαιτιςεισ που ιςχφουν γι αυτό ςε όλεσ τισ φάςεισ από το ςχεδιαςμό μζχρι τον τελικό ζλεγχο. Ο τεχνικόσ φάκελοσ παρζχει τθν αντικειμενικι απόδειξθ ότι πλθροφνται οι βαςικζσ απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ. 2. Περιεχόμενα Σεχνικοφ Φακζλου Ο τεχνικόσ φάκελοσ κα πρζπει να περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα ακόλουκα: 1. Γενικι περιγραφι του προϊόντοσ 2. Ρροβλεπόμενθ (εσ) χριςθ (εισ) του προϊόντοσ 3. Ρεριγραφι των τυχόν προβλεπομζνων παραλλαγϊν του προϊόντοσ 4. Καταςκευαςτικά ςχζδια, προβλεπόμενεσ μεκόδουσ καταςκευισ, διαγράμματα των ςυςτατικϊν ςτοιχείων, υποςυνόλων, κυκλωμάτων και αναγκαίεσ περιγραφζσ και επεξθγιςεισ αυτϊν κακϊσ και τθσ λειτουργίασ του προϊόντοσ 5. Αποτελζςματα ανάλυςθσ κινδφνων 6. Κατάλογο των προτφπων, τα οποία εφαρμόηονται εν όλω ι εν μζρει και περιγραφι των λφςεων που επελζγθςαν προκειμζνου να πλθροφνται οι βαςικζσ απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ ςτισ περιπτϊςεισ που δεν ζχουν εφαρμοςτεί πλιρωσ τα εναρμονιςμζνα πρότυπα 7. Για τα προϊόντα που διατίκενται ςτθν αγορά αποςτειρωμζνα, περιγραφι των μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν και ζκκεςθ επικφρωςθσ 8. Αποτελζςματα των υπολογιςμϊν ςχεδιαςμοφ & των επικεωριςεων που διενεργικθκαν 9. Πταν ζνα προϊόν πρζπει να ςυνδεκεί με άλλο(-α) προϊόν (-τα) προκειμζνου να λειτουργιςει όπωσ προορίηεται, πρζπει να παρζχεται θ απόδειξθ ότι το εν λόγω προϊόν ςυμμορφϊνεται προσ τισ ςχετικζσ βαςικζσ απαιτιςεισ, όταν είναι ςυνδεμζνο με το(-α) προσ ςφνδεςθ προϊόν (τα) που ζχει (-ουν) τα χαρακτθριςτικά που κακορίηονται από τον καταςκευαςτι 10. Σχεδιαςτικζσ και καταςκευαςτικζσ λφςεισ που επιλζγει ο καταςκευαςτισ για να πλθροφν τα προϊόντα τισ αρχζσ αςφάλειασ 11. Ρροκλινικι αξιολόγθςθ 12. Κλινικι αξιολόγθςθ 13. Επιςιμανςθ και οδθγίεσ χριςθσ 14. ςχζδιο τθσ διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ που κα εκδίδει ο καταςκευαςτισ

4 Σελίδα 4 από Δομή Σεχνικοφ Φακζλου Ο τεχνικόσ φάκελοσ πρζπει να περιλαμβάνει: 1. ευρετιριο περιεχομζνων με τθν ακόλουκθ διάταξθ α/α Τίτλοσ ςελ. 1 γενικζσ πλθροφορίεσ 2 τεκμθρίωςθ κάλυψθσ βαςικϊν απαιτιςεων 2. τισ γενικζσ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τθν παραγωγι του προϊόντοσ, με τθ ςυμπλιρωςθ τθσ φόρμασ που δίνεται ςτο Ραράρτθμα 1 3. τεκμθρίωςθ κάλυψθσ βαςικϊν απαιτιςεων με τθ ςυμπλιρωςθ πίνακα όπωσ αυτόσ που δίνεται ςτο Ραράρτθμα 2 ι με αναλυτικότερθ αποτφπωςθ. Ο πίνακασ ςυμπλθρϊνεται με παραπομπι ςε ςυγκεκριμζνεσ ςελίδεσ του φακζλου ι με απευκείασ απάντθςθ. Συμπλθρϊνονται όλεσ οι βαςικζσ απαιτιςεισ (όπου δεν αφορά δθλϊνεται αυτό). 4. όλα τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο ςθμείο 3 Ρεριεχόμενα Τεχνικοφ Φακζλου. Στο Ραράρτθμα Γ δίνονται γενικζσ κατευκφνςεισ για τθ ςυμπλιρωςθ του φακζλου 4. Ειδικζσ απαιτήςεισ i. Οι ςελίδεσ του φακζλου πρζπει να είναι αρικμθμζνεσ και ςφραγιςμζνεσ με τθν ςφραγίδα του καταςκευαςτι. ii. iii. Εκκζςεισ δοκιμϊν που ζχουν διενεργθκεί από τρίτουσ για λογαριαςμό του καταςκευαςτι γίνονται αποδεκτζσ όταν είναι πρωτότυπεσ (ι επικυρωμζνα αντίγραφα) και ζχουν εκδοκεί από: πανεπιςτθμιακά εργαςτιρια, διαπιςτευμζνα εργαςτιρια δοκιμϊν ι πιςτοποιθμζνα εργαςτιρια δοκιμϊν Εκκζςεισ δοκιμϊν που ζχουν διενεργθκεί ςτο εξωτερικό κα ςυνοδεφονται από επικυρωμζνθ μετάφραςθ 5. Σροποποιήςεισ Θ παροφςα τροποποίθςθ αφορά ςτθν προςκικθ του Ραραρτιματοσ Δ.

5 Σελίδα 5 από 21 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

6 Σελίδα 6 από 21 ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Πνομα προϊόντοσ: Κατθγορία προϊόντοσ: Is Im IIa IIb III Κανόνεσ κατάταξθσ που εφαρμόηονται: Καταςκευαςτισ επωνυμία: διεφκυνςθ: διεφκυνςθ παραγωγικισ μονάδασ: τθλ.: fax: website: Εξουςιοδοτθμζνοσ Αντιπρόςωποσ (όπου αφορά): επωνυμία: διεφκυνςθ: τθλ.: fax: website: Ζκδοςθ: (αν δεν είναι η πρώτη ζκδοςη, ςυμπληρώνεται ο πίνακασ 1) Θμερομθνία εφαρμογισ: Αρμόδιοσ Υπεφκυνοσ όνομα: Κζςθ: τθλ. επικοινωνίασ:

7 Σελίδα 7 από 21 Πίνακασ 1: ΑΝΑΘΕΩΡΗΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ θμερομθνία ςελίδα (-εσ) αιτιολόγθςθ ο πίνακασ ςυμπλθρϊνεται για κάκε τροποποίθςθ Πίνακασ 2: ΗΜΑΝΣΙΚΟΙ ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ διεργαςία υπεργολάβοσ Επωνυμία: Διεφκυνςθ: τθλ.: fax: website: Αρμόδιοσ Υπεφκυνοσ: Κζςθ: τθλ. επικοινωνίασ: ο πίνακασ πρζπει να ςυμπλθρϊνεται για κάκε υπεργολαβικι διεργαςία

8 Σελίδα 8 από 21 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΚΑΛΤΦΗ ΒΑΙΚΧΝ ΑΠΑΙΣΗΔΧΝ

9 Σελίδα 9 από 21 ΑΚΟ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘ 1 ΑΣΦΑΛΕΛΑ & ΥΓΕΛΑ ΑΣΚΕΝΟΥΣ, ΧΘΣΤΩΝ & ΤΛΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΘ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΛΑΣΜΟ & ΣΤΘΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ 2 ΜΕΤΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ & ΕΛΔΟΡΟΛΘΣΘΣ ΓΛΑ ΚΛΝΔΥΝΟΥΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ΧΘΣΤΩΝ ΓΛΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΚΛΝΔΥΝΟΥΣ 3 ΕΡΛΤΕΥΞΘ ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΛΔΟΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΤΩΝ ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΩΝ ΛΕΛΤΟΥΓΛΩΝ 4 ΔΛΑΤΘΘΣΘ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΩΝ & ΕΡΛΔΟΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΘ ΧΘΣΘ ΣΕ ΚΑΝΟΝΛΚΕΣ ΣΥΝΚΘΚΕΣ 5 ΔΛΑΤΘΘΣΘ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΩΝ & ΕΡΛΔΟΣΕΩΝ ΛΕΛΤΟΥΓΛΩΝ ΜΕΤΑ ΑΡΟ ΑΡΟΚΘΚΕΥΣΘ & ΜΕΤΑΦΟΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΛΣ ΟΔΘΓΛΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘ 6 ΟΛ ΑΝΕΡΛΚΥΜΘΤΕΣ ΡΑΕΝΕΓΕΛΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΛΣΤΟΥΝ ΑΡΑΑΔΕΚΤΟ ΚΛΝΔΥΝΟ ΣΕ ΣΧΕΣΘ ΜΕ ΤΘΝ ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΘ ΕΡΛΔΟΣΘ 6.α ΚΛΛΝΛΚΘ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΤΟΞΛΚΟΤΘΤΑ & ΑΝΑΦΛΕΞΛΜΟΤΘΤΑ 7.1 ΣΥΜΒΑΤΟΤΘΤΑ ΜΕ ΒΛΟΛΟΓΛΚΟΥΣ ΛΣΤΟΥΣ, ΚΥΤΤΑΑ & ΣΩΜΑΤΛΚΑ ΥΓΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΛΟΦΥΣΛΚΩΝ ΕΕΥΝΩΝ Ι ΤΥΡΟΡΟΛΘΣΘΣ 7.2 ΚΛΝΔΥΝΟΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΛΚΩΝ ΡΑΑΓΟΝΤΩΝ & ΚΑΤΑΛΟΛΡΩΝ ΓΛΑ ΡΟΣΩΡΛΚΟ ΔΛΑΚΛΝΘΣΘΣ, ΧΘΣΤΕΣ & ΑΣΚΕΝΕΛΣ 7.3 ΑΣΦΑΛΕΛΑ ΚΑΤΑ ΤΘ ΧΘΣΘ ΜΕ ΤΑ ΡΟΪΟΝΤΑ, ΟΥΣΛΕΣ, ΑΕΛΑ & ΦΑΜΑΚΑ ΡΟΥ ΕΧΕΤΑΛ ΣΕ ΕΡΑΦΘ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΘ ΦΑΜΑΚΟΥ & ΤΘΘΣΘ ΣΧΕΤΛΚΘΣ ΝΟΜΟΚΕΣΛΑΣ 7.4 ΥΡΑΞΘ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΛΚΘΣ ΓΝΩΜΘΣ ΓΛΑ ΦΑΜΑΚΟ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΛΚΘ ΓΝΩΜΘ ΕΜΕΑ ΟΤΑΝ ΤΜΘΜΑ ΤΟΥ ΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΛΝΑΛ ΡΑΑΓΩΓΟ ΑΝΚΩΡΛΝΟΥ ΑΛΜΑΤΟΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΘΣΘ ΑΜΟΔΛΑΣ ΑΧΘΣ ΓΛΑ ΤΟ ΦΑΜΑΚΟ ΑΣΦΑΛΕΛΑ ΑΡΟ ΟΥΣΛΕΣ ΡΟΥ ΕΛΕΥΚΕΩΝΕΛ ΤΟ ΡΟΪΟΝ 7.5 ΥΡΑΞΘ ΦΚΑΛΛΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΧΘΣΘ ΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΦΚΑΛΛΚΕΣ ΕΝΩΣΕΛΣ ΑΡΟ ΡΑΛΔΛΑ, ΕΓΚΥΕΣ, ΚΘΛΑΗΟΥΣΕΣ

10 Σελίδα 10 από 21 ΑΚΟ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘ 7.6 ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΑΡΟ ΑΚΟΥΣΛΑ ΔΛΕΛΣΔΥΣΘ ΟΥΣΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΘ ΧΘΣΘ 8.1 ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΑΡΟ ΚΛΝΔΥΝΟΥΣ ΜΟΛΥΝΣΕΩΣ ΓΛΑ ΤΟΝ ΑΣΚΕΝΘ, ΤΟΥΣ ΧΘΣΤΕΣ & ΤΛΤΟΥΣ 8.2 ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΓΛΑ ΛΣΤΟΥΣ ΗΩΛΚΘΣ ΡΟΕΛΕΥΣΘΣ 8.3 ΔΛΑΤΘΘΣΘ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ 8.4 ΚΑΤΑΛΛΘΛΟΤΘΤΑ & ΕΓΚΥΟΤΘΤΑ ΜΕΚΟΔΟΥ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ 8.5 ΣΥΝΚΘΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΡΟΥ ΡΟΚΕΛΤΑΛ ΝΑ ΑΡΟΣΤΕΛΩΚΟΥΝ 8.6 ΚΑΤΑΛΛΘΛΟΤΘΤΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑΣ ΓΛΑ ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΑ ΡΟΪΟΝΤΑ 8.7 ΔΛΑΚΛΣΘ ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΟΥ ΚΑΛ ΜΘ ΤΥΡΟΥ ΤΟΥ ΡΟΪΟΝΤΟΣ 9.1 ΔΛΑΤΘΘΣΘ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ & ΕΡΛΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΝΔΥΝΩΝ ΣΩΜΑΤΛΚΘΣ ΒΛΑΒΘΣ ΑΡΟ ΤΑ ΦΥΣΛΚΑ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ ΤΟΥ ΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΝΔΥΝΩΝ ΑΡΟ ΡΟΒΛΕΨΛΜΕΣ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΕΣ ΣΥΝΚΘΚΕΣ 9.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΝΔΥΝΩΝ ΑΜΟΛΒΑΛΑΣ ΑΛΛΘΛΕΡΛΔΑΣΘΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΝΔΥΝΩΝ ΑΡΟ ΑΔΥΝΑΜΛΑ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ Ι ΥΚΜΛΣΘΣ, ΑΡΟ ΓΘΑΝΣΘ ΥΛΛΚΩΝ & ΑΡΟ ΕΛΑΤΤΩΣΘ ΑΚΛΒΕΛΑΣ ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΥ ΜΕΤΘΣΘΣ Ι ΕΛΕΓΧΟΥ 9.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΝΔΥΝΩΝ ΡΥΚΑΓΛΑΣ & ΑΝΑΦΛΕΞΘΣ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΘ ΧΘΣΘ 10.1 ΑΚΛΒΕΛΑ ΚΑΛ ΣΤΑΚΕΟΤΘΤΑ ΡΑΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΘΣΕΩΝ ΡΟΪΟΝΤΟΣ 10.2 ΕΓΟΝΟΜΛΑ ΚΛΛΜΑΚΩΝ ΜΕΤΘΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΑΡΕΛΚΟΝΛΣΘΣ

11 Σελίδα 11 από 21 ΑΚΟ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘ 10.3 ΣΥΝΝΟΜΘ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ (ΟΔΘΓΛΑ 80/181/ΕΟΚ) Θ ΕΚΚΕΣΘ ΣΕ ΑΚΤΛΝΟΒΟΛΛΑ ΑΣΚΕΝΩΝ, ΧΘΣΤΩΝ ΚΑΛ ΤΛΤΩΝ ΣΥΜΒΑΔΛΗΕΛ ΜΕ ΤΘ ΣΚΟΡΟΥΜΕΝΘ ΧΘΣΘ ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΟ ΤΟ ΧΘΣΤΘ ΤΩΝ ΕΚΡΟΜΡΩΝ ΕΚΟΥΣΛΑΣ ΑΚΤΛΝΟΒΟΛΛΑΣ ΥΡΑΞΘ ΟΡΤΛΚΩΝ ΚΑΛ / Ι ΑΚΟΥΣΤΛΚΩΝ ΔΕΛΚΤΩΝ ΕΚΡΟΜΡΘΣ ΕΡΛΚΛΝΔΥΝΘΣ ΕΚΟΥΣΛΑΣ ΑΚΤΛΝΟΒΟΛΛΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΚΕΣΘΣ ΤΩΝ ΑΣΚΕΝΩΝ, ΧΘΣΤΩΝ & ΤΛΤΩΝ ΣΕ ΑΚΟΥΣΛΑ ΑΚΤΛΝΟΒΟΛΛΑ ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΣΤΛΣ ΟΔΘΓΛΕΣ ΧΘΣΘΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΡΟΥ ΕΚΡΕΜΡΟΥΝ ΑΚΤΛΝΟΒΟΛΛΕΣ ΥΚΜΛΣΘ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΡΕΜΡΟΜΕΝΘΣ ΛΟΝΤΛΗΟΥΣΑΣ ΑΚΤΛΝΟΒΟΛΛΑΣ ΕΚΚΕΣΘ ΑΣΚΕΝΟΥΣ & ΧΘΣΤΘ ΣΕ ΛΟΝΤΛΗΟΥΣΑ ΑΚΤΛΝΟΒΟΛΛΑ ΓΛΑ ΔΛΑΓΝΩΣΤΛΚΘ ΑΚΤΛΝΟΛΟΓΛΑ ΣΕ ΣΧΕΣΘ ΜΕ ΤΘΝ ΡΟΛΟΤΘΤΑ ΑΡΕΛΚΟΝΛΣΘΣ Ι / ΚΑΛ ΕΞΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΘΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΟΘΓΟΥΜΕΝΘΣ ΛΟΝΤΛΗΟΥΣΑΣ ΑΚΤΛΝΟΒΟΛΛΑΣ ΓΛΑ ΚΕΑΡΕΥΤΛΚΘ ΑΚΤΛΝΟΛΟΓΛΑ 12.1 ΕΡΑΝΑΛΘΡΤΛΚΟΤΘΤΑ, ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑ, ΑΡΟΔΟΤΛΚΟΤΘΤΑ & ΜΕΛΩΣΘ ΚΛΝΔΥΝΩΝ ΣΕ ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΒΛΑΒΘΣ ΓΛΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΗΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ 12.1.α ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ ΛΟΓΛΣΜΛΚΟΥ 12.2 ΥΡΑΞΘ ΜΕΣΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΛΚΘΣ ΡΘΓΘΣ ΕΝΕΓΕΛΑΣ 12.3 ΥΡΑΞΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΜΟΥ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΞΑΣΚΕΝΘΣΘ ΕΞΩΤΕΛΚΘΣ ΡΘΓΘΣ ΕΝΕΓΕΛΑΣ 12.4 ΥΡΑΞΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΜΟΥ ΓΛΑ ΡΟΪΟΝΤΑ ΡΟΥ ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΟΥΝ ΗΩΤΛΚΘΣ ΣΘΜΑΣΛΑΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΕΣ ΤΟΥ ΑΣΚΕΝΟΥΣ 12.5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΝΔΥΝΩΝ ΔΘΜΛΟΥΓΛΑΣ ΘΛΕΚΤΟΜΑΓΝΘΤΛΚΩΝ ΡΕΔΛΩΝ

12 Σελίδα 12 από 21 ΑΚΟ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘ 12.6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΝΔΥΝΩΝ ΑΚΟΥΣΛΑΣ ΘΛΕΚΤΟΡΛΘΞΛΑΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΣΥΝΘΚΘ ΧΘΣΘ ΚΑΛ ΣΕ ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΒΛΑΒΘΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΑΣΚΕΝΟΥΣ & ΧΘΣΤΘ ΑΡΟ ΜΘΧΑΝΛΚΟΥΣ ΚΛΝΔΥΝΟΥΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΑΣΚΕΝΟΥΣ & ΧΘΣΤΘ ΑΡΟ ΔΟΝΘΣΕΛΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΑΣΚΕΝΟΥΣ & ΧΘΣΤΘ ΑΡΟ ΚΟΥΒΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΝΔΥΝΩΝ ΤΕΜΑΤΛΚΩΝ & ΔΛΑΤΑΞΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΝΔΥΝΩΝ ΑΡΟ ΚΕΜΟΚΑΣΛΑ ΣΕ ΡΟΣΛΤΑ ΜΕΘ ΤΟΥ ΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΤΟ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥΣ ΥΚΜΛΣΘ & ΔΛΑΤΘΘΣΘ ΡΑΟΧΘΣ ΕΝΕΓΕΛΑΣ Ι / ΚΑΛ ΟΥΣΛΩΝ ΜΕ ΕΡΑΚΘ ΑΚΛΒΕΛΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΝΔΥΝΩΝ ΑΡΟ ΑΝΩΜΑΛΛΕΣ ΣΤΘΝ ΡΑΟΧΘ ΕΝΕΓΕΛΑΣ Ι ΟΥΣΛΩΝ ΥΡΑΞΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΡΟΦΥΓΘΣ ΡΑΟΧΘΣ ΕΡΛΚΛΝΔΥΝΘΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑΣ ΕΝΕΓΕΛΑΣ Ι / ΚΑΛ ΟΥΣΛΩΝ 12.9 ΑΝΑΓΑΦΘ ΣΤΟ ΡΟΪΟΝ ΤΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΤΩΝ ΟΓΑΝΩΝ ΧΕΛΛΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΔΕΛΚΤΩΝ ΚΑΤΑΝΟΘΤΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΣΤΛΣ ΟΔΘΓΛΕΣ ΧΘΣΘΣ 13.1 ΡΛΘΟΤΘΤΑ ΡΛΘΟΦΟΛΩΝ ΕΤΛΚΕΤΑΣ, ΟΔΘΓΛΩΝ ΧΘΣΘΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑΣ 13.2 ΚΑΤΑΛΛΘΛΟΤΘΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΡΛΘΟΦΟΛΩΝ

13 Σελίδα 13 από 21 ΑΚΟ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘ Α) ΕΡΩΝΥΜΛΑ & ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘ ΚΑΛ ΕΞΟΥΣΛΟΔΟΤΘΜΕΝΟΥ ΑΝΤΛΡΟΣΩΡΟΥ Β) ΑΡΑΑΛΤΘΤΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΟΪΟΝΤΟΣ Γ) ΕΝΔΕΛΞΘ «ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΟ» Δ) LOT Ι S/N Ε) ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΛΘΞΘΣ ΣΤ) ΕΝΔΕΛΞΘ «ΜΛΑΣ & ΜΟΝΘΣ ΧΘΣΘΣ» 13.3 ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΕΤΛΚΕΤΑΣ Η) ΕΝΔΕΛΞΘ «ΡΟΪΟΝ ΕΡΛ ΡΑΑΓΓΕΛΛΑ» Θ) ΕΝΔΕΛΞΘ «ΑΡΟΚΛΕΛΣΤΛΚΑ ΓΛΑ ΚΛΛΝΛΚΕΣ ΕΕΥΝΕΣ» Κ) ΕΛΔΛΚΕΣ ΣΥΝΚΘΚΕΣ ΑΡΟΚΘΚΕΥΣΘΣ Ι / ΚΑΛ ΧΕΛΛΣΜΟΥ Λ) ΕΛΔΛΚΕΣ ΟΔΘΓΛΕΣ ΧΘΣΘΣ ΛΑ) ΡΟΕΛΔΟΡΟΛΘΣΕΛΣ & ΑΝΑΓΚΑΛΕΣ ΡΟΦΥΛΑΞΕΛΣ ΛΒ) ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ ΕΝΕΓΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε) ΛΓ) ΜΕΚΟΔΟ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΛΔ) ΕΝΔΕΛΞΘ ΑΝΑΡΟΣΡΑΣΤΘΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΘΣ ΡΑΑΓΩΓΟΥ ΑΝΚΩΡΛΝΟΥ ΑΛΜΑΤΟΣ 13.4 ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΟΣ ΡΟΟΛΣΜΟΣ ΡΟΪΟΝΤΟΣ 13.5 ΥΡΑΞΘ ΑΝΑΓΝΩΛΣΤΛΚΩΝ ΣΤΟΛΧΕΛΩΝ ΓΛΑ ΤΑ ΡΟΪΟΝΤΑ & ΤΑ ΑΡΟΣΡΑΣΛΜΑ ΜΕΘ α) 13.3 ΕΚΤΟΣ Δ) & Ε) β) ΕΡΛΔΟΣΕΛΣ ΚΑΛ ΑΝΕΡΛΚΥΜΘΤΕΣ ΡΑΕΝΕΓΕΛΕΣ γ) ΛΕΡΤΟΜΕΕΛΕΣ ΓΛΑ ΑΣΦΑΛΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ & ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΛΛΑ ΡΟΪΟΝΤΑ δ) ΛΕΡΤΟΜΕΕΛΕΣ ΓΛΑ ΟΚΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ & ΑΝΑΓΚΑΛΕΣ ΕΓΑΣΛΕΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ & ΥΚΜΛΣΘΣ ε) ΚΛΝΔΥΝΟΛ ΕΜΦΥΤΕΥΣΘΣ ΡΟΪΟΝΤΟΣ ςτ) ΚΛΝΔΥΝΟΛ ΑΜΟΛΒΑΛΑΣ ΡΑΕΜΒΟΛΘΣ 13.6 ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΟΔΘΓΛΩΝ ΧΘΣΘΣ η) ΚΑΤΑΣΤΟΦΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑΣ ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΟΥ & ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΘ ΝΕΑ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘ θ) ΓΛΑ ΕΡΑΝΑΧΘΣΛΜΟΡΟΛΟΥΜΕΝΑ ΡΟΪΟΝΤΑ, ΚΕΜΑΤΑ ΚΑΚΑΛΣΜΟΥ, ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘΣ, ΕΡΑΝΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΓΛΑ ΜΛΑΣ ΧΘΣΘΣ ΡΟΪΟΝΤΑ ΚΛΝΔΥΝΟΛ ΕΡΑΝΑΧΘΣΛΜΟΡΟΛΘΣΘΣ ΡΟΪΟΝΤΟΣ κ) ΡΟΣΚΕΤΕΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΛΕΣ & ΧΕΛΛΣΜΟΛ ΡΛΝ ΑΡΟ ΤΘ ΧΘΣΘ ι) ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΕΚΡΕΜΡΟΜΕΝΘΣ ΑΚΤΛΝΟΒΟΛΛΑΣ ια) ΡΟΦΥΛΑΞΕΛΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΟΛΘ ΤΘΣ ΑΡΟΔΟΣΘΣ ΤΟΥ ΡΟΪΟΝΤΟΣ ιβ) ΡΟΦΥΛΑΞΕΛΣ ΑΡΟ ΕΚΚΕΣΘ ΣΕ ΜΘ ΣΥΝΘΚΛΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΚΘΚΕΣ ιγ) ΧΟΘΓΟΥΜΕΝΟ ΦΑΜΑΚΕΥΤΛΚΟ ΡΟΪΟΝ & ΑΛΛΘΛΕΡΛΔΑΣΕΛΣ ΤΟΥ ιδ) ΡΟΦΥΛΑΞΕΛΣ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΑΡΟΛΨΘ ΤΟΥ ΡΟΪΟΝΤΟΣ ιε) ΦΑΜΑΚΕΥΤΛΚΕΣ ΟΥΣΛΕΣ & ΡΑΑΓΩΓΑ ΑΝΚΩΡΛΝΟΥ ΑΛΜΑΤΟΣ ιςτ) ΕΝΔΕΔΕΛΓΜΕΝΟ ΒΑΚΜΟ ΑΚΛΒΕΛΑΣ ΔΛΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΘΣΘΣ ιη) ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΤΕΛΕΥΤΑΛΑΣ ΑΝΑΚΕΩΘΣΘΣ ΟΔΘΓΛΩΝ ΧΘΣΘΣ

14 Σελίδα 14 από 21 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΓΔΝΙΚΔ ΤΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΧΗ ΣΟΤ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ

15 Σελίδα 15 από 21 γενική περιγραφή του προϊόντοσ Αυτι πρζπει να περιλαμβάνει και τισ προβλεπόμενεσ παραλλαγζσ (για παράδειγμα, κακετιρεσ ενόσ ςυγκεκριμζνου τφπου που διαφζρουν μόνο ςτισ διαςτάςεισ), και περιγραφι τθσ ςυςκευαςίασ, όπου αυτι ςχετίηεται με τθ διατιρθςθ των χαρακτθριςτικϊν και επιδόςεων του προϊόντοσ. Χρειάηεται μια ςφντομθ περιγραφι, επαρκισ για τθν κατανόθςθ του ςχεδιαςμοφ, των χαρακτθριςτικϊν, και των επιδόςεων του προϊόντοσ και τθσ διάκριςθσ μεταξφ των παραλλαγϊν. Ππου κρίνεται ςκόπιμο, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και μια γενικι αναπαράςταςθ του προϊόντοσ με εικόνεσ όπωσ, διάγραμμα, φωτογραφία ι ζνα ςχζδιο. προβλεπόμενη(-εσ) χρήςη(-εισ) Μια ςφντομθ περιγραφι του προοριςμοφ ι / και τθσ μεκόδου χριςθσ του προϊόντοσ είναι απαραίτθτθ. Μπορεί να περιλαμβάνει, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, λεπτομζρειεσ για τουσ αςκενείσ και τθν ιατρικι κατάςταςθ(-εισ) για τθν οποία προορίηεται το προϊόν. Κα πρζπει να κακίςταται ςαφζσ για ποιουσ χριςτεσ προορίηεται, ιδίωσ αν θ ςυςκευι είναι για επαγγελματικι χριςθ. Οι πλθροφορίεσ μπορεί να προκφπτουν από τθ γενικι περιγραφι του προϊόντοσ, μπορεί να δίνονται από τισ οδθγίεσ χριςθσ ι το εγχειρίδιο οδθγιϊν χριςθσ του προϊόντοσ. Δεν είναι αναγκαίο να αναφερκεί λεπτομερϊσ ο μθχανιςμόσ με τον οποίο το προϊόν επιτυγχάνει τον προοριςμό του. κατάταξη του προϊόντοσ Σε περίπτωςθ που δεν είναι αυτονόθτο, ο καταςκευαςτισ πρζπει να τεκμθριϊνει γραπτϊσ τουσ λόγουσ για το χαρακτθριςμό του προϊόντοσ ωσ ιατροτεχνολογικό και να προςδιορίηει ποιεσ άλλεσ απαιτιςεισ ιςχφουν, όπου αφορά. Ο τεχνικόσ φάκελοσ πρζπει να περιλαμβάνει τον κανόνα (-εσ) που εφαρμόηεται (-ονται) για τθν κατάταξθ του προϊόντοσ ςτο πλαίςιο τθσ οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ (ΚΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ ), μαηί με μια ςφντομθ αιτιολόγθςθ για αυτι τθν κατάταξθ. Επίςθσ, εάν αυτό δεν είναι αυτονόθτο, κα πρζπει να αναφζρονται οι λόγοι για τουσ οποίουσ οριςμζνοι κανόνεσ δεν εφαρμόηονται. Κακοδιγθςθ παρζχεται ςτο ζγγραφο MEDDEV 2. 4/1 Classification of medical devices κάλυψη βαςικϊν απαιτήςεων Πταν οριςμζνεσ Βαςικζσ Απαιτιςεισ κεωρείται ότι δεν ιςχφουν για το εν λόγω προϊόν, και αυτό δεν είναι αυτονόθτο, κα πρζπει να δίνεται ςφντομθ αιτιολόγθςθ. Ο καταςκευαςτισ πρζπει να καταδείξει πϊσ ζχει ικανοποιθκεί κάκε μια από τισ ιςχφουςεσ βαςικζσ απαιτιςεισ και κάκε ςυνεπαγόμενθ τεχνικι απαίτθςθ / προδιαγραφι για το ςυγκεκριμζνο προϊόν.

16 Σελίδα 16 από 21 Συμμόρφωςθ με ιςχφοντα εναρμονιςμζνα πρότυπα αποτελεί τεκμιριο ςυμμόρφωςθσ με τισ ςχετικζσ βαςικζσ απαιτιςεισ. Ππου χρθςιμοποιοφνται "εναρμονιςμζνα πρότυπα" για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςθσ με τισ ςχετικζσ βαςικζσ απαιτιςεισ, το μόνο που χρειάηεται είναι να αποδειχκεί ότι το προϊόν ςυμμορφϊνεται με τισ ςχετικζσ απαιτιςεισ των εναρμονιςμζνων προτφπων. Εάν δθλϊνεται ςυμμόρφωςθ με ςχζδια υπό ζκδοςθ προτφπων, ο καταςκευαςτισ πρζπει να παρακολουκεί πικανζσ διαφοροποιιςεισ αυτϊν. Εάν το προϊόν δεν ςυμμορφϊνεται με τα ιςχφοντα ςχετικά πρότυπα, πρζπει να δίνεται κατάλλθλθ αιτιολόγθςθ. Θ ςυμμόρφωςθ με τα ιςχφοντα πρότυπα είναι εκελοντικι. Σε περίπτωςθ που χρθςιμοποιοφνται άλλεσ μζκοδοι, ο καταςκευαςτισ κα πρζπει να τεκμθριϊςει ότι: α) οι μζκοδοι που εφαρμόηονται καλφπτουν επαρκϊσ τισ βαςικζσ απαιτιςεισ και β) το προϊόν ςυμμορφϊνεται με τισ ςχετικζσ βαςικζσ απαιτιςεισ. Θ απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςθσ με τα πρότυπα μπορεί να προκφπτει από εκκζςεισ δοκιμϊν ι να τεκμαίρεται μζςω εφαρμογισ τυποποιθμζνων οδθγιϊν λειτουργίασ (SOP) και αντίςτοιχθσ τεκμθρίωςθσ. Θ αποτφπωςθ του ποιεσ είναι οι λφςεισ που υιοκετικθκαν και πϊσ αυτζσ πλθροφν τισ ςχετικζσ απαιτιςεισ πρζπει να παρουςιάηεται ςυγκεντρωτικά με τθ μορφι ενόσ πίνακα ελζγχου όπωσ είναι αυτόσ που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα Β. Θ ςυμπλιρωςθ κα πρζπει να αποτυπϊνει: α) τισ βαςικζσ απαιτιςεισ, προςδιορίηοντασ εκείνεσ που ζχουν / δεν ζχουν εφαρμογι β) τον κατάλογο των προτφπων που εφαρμόηονται, γ) τον τρόπο τθσ ςυμμόρφωςθσ με κάκε βαςικι απαίτθςθ, είτε μζςω άμεςθσ αναφοράσ τθσ υιοκετοφμενθσ λφςθσ είτε μζςω αναφοράσ ςε προδιαγραφζσ, εκκζςεισ κλπ. Πταν θ τεκμθρίωςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ προσ ςυγκεκριμζνεσ βαςικζσ απαιτιςεισ γίνεται μζςω ςυμμόρφωςθσ με ιςχφοντα πρότυπα, αυτά πρζπει να προςδιορίηονται. αποτελζςματα ανάλυςησ κινδφνων Ο καταςκευαςτισ πρζπει να παρουςιάςει τεκμθριωμζνα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ κινδφνου. Θ ανάλυςθ κινδφνου κα πρζπει να καλφψει όλουσ τουσ γνωςτοφσ ι ευλόγωσ προβλζψιμουσ για το ςυγκεκριμζνο τφπο προϊόντων κινδφνουσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν πικανότθτα εμφάνιςθσ και τθ βαρφτθτα των ςυνεπειϊν και τα μζτρα που λαμβάνονται για τθ μείωςθ των κινδφνων ςε αποδεκτά επίπεδα. Στθν περίπτωςθ των προϊόντων μιασ χριςθσ, θ ανάλυςθ κινδφνου κα πρζπει να αντιμετωπίςει ωσ πικανό κίνδυνο τθν επαναχρθςιμοποίθςθ ωσ παράδειγμα αναμενόμενθσ κακισ χριςθσ. Ο καταςκευαςτισ κα πρζπει να τεκμθριϊνει ότι ζχει υλοποιθκεί κατάλλθλθ ανάλυςθ κινδφνων και ότι οι εναπομζνοντεσ κίνδυνοι είναι αποδεκτοί ςε ςχζςθ με τα προβλεπόμενα οφζλθ για τον αςκενι.

17 Σελίδα 17 από 21 Τα χρθςιμοποιοφμενα για τθν καταςκευι του προϊόντοσ υλικά πρζπει να προςδιορίηονται ςτον τεχνικό φάκελο, όπωσ επίςθσ και θ βιολογικι αςφάλεια και θ βιοςυμβατότθτα των υλικϊν που προορίηονται να ζρκουν ςε επαφι με το ςϊμα, ιδιαίτερα για όςα κα ζρχονται ςε παρατεταμζνθ επαφι. Για τθν ανάλυςθ κινδφνων ιςχφει το εναρμονιςμζνο πρότυπο EN ISO Για προϊόντα τα οποία ζρχονται ςε επαφι με το ςϊμα, ιςχφει θ ςειρά των εναρμονιςμζνων προτφπων EN ISO μζθοδοι καταςκευήσ, καταςκευαςτικά ςχζδια Απαιτείται μια περίλθψθ του είδουσ τθσ μεκόδου καταςκευισ ςε γενικζσ γραμμζσ (για παράδειγμα, ζγχυςθ, χφτευςθ, εξϊκθςθ, χθμικι επεξεργαςία, ςυναρμολόγθςθ, ςυςκευαςία / επιςιμανςθ) και τθσ μεκόδου τθσ αποςτείρωςθσ, όπου αφορά. Κα πρζπει να είναι ςαφισ θ χρθςιμοποιοφμενθ μζκοδοσ και τα μζςα διαςφάλιςθσ των χαρακτθριςτικϊν και επιδόςεων. Δεν απαιτείται εξαντλθτικι περιγραφι των διαδικαςιϊν παραγωγισ. Ο καταςκευαςτισ πρζπει να κακορίςει ποιεσ προδιαγραφζσ, ςχζδια, διαγράμματα κ.λπ. είναι κατάλλθλα και επαρκι για τθν κατάλλθλθ καταςκευι, εγκατάςταςθ, ςυντιρθςθ, επιςκευι κλπ. του προϊόντοσ, προκειμζνου να εξαςφαλιςτοφν και να διατθρθκοφν τα προβλεπόμενα χαρακτθριςτικά και επιδόςεισ. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, όπωσ για παράδειγμα προκειμζνου περί θλεκτρο-ιατρικϊν ςυςκευϊν, ο τεχνικόσ φάκελοσ κα πρζπει να περιλαμβάνει λεπτομερι μθχανολογικά ςχζδια. Δεν είναι απαραίτθτο να υπάρχουν ςχζδια για όλα τα εξαρτιματα ι υποςυςτιματα. Ανάλογα με το προϊόν, μπορεί για οριςμζνα να απαιτοφνται, αλλά για άλλα όχι. χαρακτηριςτικά και επιδόςεισ Ο καταςκευαςτισ πρζπει να προςδιορίηει τα χαρακτθριςτικά και τισ επιδόςεισ που απαιτοφνται για να εξαςφαλιςτεί θ ςωςτι και αςφαλισ λειτουργία του προϊόντοσ. Για παράδειγμα, ζνα ςχετικό χαρακτθριςτικό μπορεί να είναι θ διαςφάλιςθ τθσ ςτειρότθτασ του κακετιρα, ενϊ μια ςχετικι επίδοςθ, θ ικανότθτα τθσ προςτατευτικισ ςυςκευαςίασ να διατθρεί τθ ςτειρότθτα του κακετιρα, όταν υπόκειται ςε καταπόνθςθ κατά τθ μεταφορά και τθν αποκικευςθ. κλινική αξιολόγηςη Τα κλινικά ςτοιχεία περιλαμβάνουν δεδομζνα από τθν εμπειρία τθσ αγοράσ από παρόμοιεσ ςυςκευζσ, προοπτικζσ κλινικζσ ζρευνεσ και πλθροφορίεσ από τθν επιςτθμονικι βιβλιογραφία. Θ επιςτθμονικι βιβλιογραφία αφορά ςυχνά άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα από αυτά που αξιολογοφνται. Ο καταςκευαςτισ πρζπει ςυνεπϊσ να αποδείξει τθν ζκταςθ ςτθν οποία θ επιςτθμονικι

18 Σελίδα 18 από 21 βιβλιογραφία είναι ςχετικι με το προϊόν του. Τα αποτελζςματα εργαςτθριακϊν δοκιμϊν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να αποδειχκεί ο βακμόσ ςτον οποίο τα χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ που αξιολογείται είναι παρόμοια με αυτά του προϊόντοσ που καλφπτεται από τθν επιςτθμονικι βιβλιογραφία, και ωσ εκ τοφτου τθ ςυνάφεια αυτισ. Για τισ κλινικζσ ζρευνεσ ιςχφουν τα εναρμονιςμζνα πρότυπα EN ISO & -2. Κακοδιγθςθ για τισ κλινικζσ δοκιμζσ και τθν αξιολόγθςθ κλινικϊν ςτοιχείων παρζχεται ςτα ζγγραφα MEDDEV. 2.7/4 Guidelines on clinical investigation MEDDEV. 2.7/1 Rev.3 Clinical evaluation MEDDEV 2.12/2 rev2 Post market clinical follow-up studies δοκιμζσ Κα πρζπει να καταρτίηεται το πρωτόκολλο των δοκιμϊν, το οποίο κα πρζπει να περιλαμβάνει τισ παραμζτρουσ που πρζπει να μετροφνται, τον χρθςιμοποιοφμενο εξοπλιςμό μζτρθςθσ και δοκιμϊν και τα κριτιρια αποδοχισ. Στισ δοκιμζσ περιλαμβάνονται in-vitro μελζτεσ, χριςθ και επικφρωςθ του λογιςμικοφ, ζκκεςθ επικφρωςθσ αποςτείρωςθσ. επιςήμανςη και οδηγίεσ χρήςησ Θ ετικζτα και, ενδεχομζνωσ, οι οδθγίεσ χριςθσ πρζπει να περιλαμβάνονται ςτον τεχνικό φάκελο. Ρρζπει να κακίςταται ςαφζσ ποφ κα παρζχεται κάκε πλθροφορία: για παράδειγμα ςτο ίδιο το προϊόν, πάνω ςτθν ατομικι ι τθν εμπορικι ςυςκευαςία, ςτο φυλλάδιο οδθγιϊν ι το εγχειρίδιο χριςθσ του προϊόντοσ. Οι οδθγίεσ χριςθσ πρζπει να φζρουν τθν θμερομθνία τελευταίασ ανακεϊρθςθσ και τθ ςιμανςθ ςυμμόρφωςθσ CE. Οι πλθροφορίεσ μπορεί να παρζχονται είτε ωσ κείμενο είτε με τθ χριςθ ςυμβόλων. Λςχφοντα ςχετικά εναρμονιςμζνα πρότυπα είναι τα ΕΝ 1041 και ΕΝ 980. Για τα επαναποςτειρϊςιμα προϊόντα, ιςχφει το ΕΛΟΤ EN ISO Οριςμζνα τεχνικά πρότυπα μπορεί να απαιτοφν παροχι εξειδικευμζνθσ πλθροφόρθςθσ. αποςτειρωμζνα προϊόντα Για τα προϊόντα που διατίκενται ςτθν αγορά αποςτειρωμζνα, οι απαιτιςεισ ςυγκεκριμενοποιοφνται ςτα εναρμονιςμζνα πρότυπα τθσ ςειράσ ΕΝ 556 και EN ISO Λςχφουν επίςθσ, τα εναρμονιςμζνα πρότυπα τθσ ςειράσ ΕΝ 868 για τθ ςυςκευαςία και, ανάλογα με τθ μζκοδο, ειδικά πρότυπα για τθν ανάπτυξθ, επικφρωςθ και ςυνικθ ζλεγχο τθσ διαδικαςίασ (EN ISO για τθν αποςτείρωςθ με υγρι

19 Σελίδα 19 από 21 κερμότθτα, EN ISO για τθν αποςτείρωςθ με αικυλενοξείδιο, EN ISO για τθν αποςτείρωςθ με ακτινοβολία, κλπ). Για τουσ βιολογικοφσ και τουσ χθμικοφσ δείκτεσ, ιςχφουν τα πρότυπα EN ISO 14161, 11138, και Στον τεχνικό φάκελο πρζπει να περιλαμβάνεται και θ ζκκεςθ επικφρωςθσ τθσ διεργαςίασ αποςτείρωςθσ. προϊόντα που ζχουν ενςωματωμζνο λογιςμικό ή που αποτελοφν τα ίδια ιατρικό λογιςμικό Στον τεχνικό φάκελο πρζπει να περιλαμβάνεται και θ ζκκεςθ επικφρωςθσ τθσ αξιοπιςτίασ του λογιςμικοφ. Το αυτοτελϊσ χρθςιμοποιοφμενο λογιςμικό κεωρείται ενεργό ιατροτεχνολογικό προϊόν. Το λογιςμικό το οποίο κακοδθγεί ζνα ιατροτεχνολογικό προϊόν ι επθρεάηει τθ χριςθ του κατατάςςεται αυτόματα ςτθν ίδια κατθγορία. Σχετικι κακοδιγθςθ παρζχεται ςτο ζγγραφο MEDDEV 2.1/6 Guidelines on the qualification and classification of stand alone software used in healthcare within the regulatory framework of medical devices. δήλωςη ςυμμόρφωςησ Απαιτείται ςχζδιο τθσ διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ που κα εκδίδει ο καταςκευαςτισ για τα πιςτοποιθμζνα προϊόντα. Θ διλωςθ πρζπει να κάνει ςαφι αναφορά ςτθν οδθγία 93/42/ΕΟΚ και το ςυγκεκριμζνο Ραράρτθμα με βάςθ το οποίο ζχει πιςτοποιθκεί ο καταςκευαςτισ. Κα πρζπει να περιζχει όλα τα ςτοιχεία που απαιτοφνται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Χριςιμθ πλθροφόρθςθ δίνεται ςτο πρότυπο EN ISO Ενδεικτικό υπόδειγμα δίνεται ςτο Ραράρτθμα Δ.

20 Σελίδα 20 από 21 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΟΡΦΧΗ

21 Σελίδα 21 από 21 ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΕΚ [Τπόδειγμα] ςφμφωνα με το Ραράρτθμα τθσ Οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ Αρικμόσ Διλωςθσ Καταςκευαςτισ Διεφκυνςθ Ρροϊόν Κατθγοριοποίθςθ Κανόνεσ κατάταξθσ Δθλϊνουμε τθ ςυμμόρφωςθ των ανωτζρω αναφερόμενων προϊόντων με τισ ιςχφουςεσ απαιτιςεισ τθσ Οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ και τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ εναρμόνιςθσ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ, ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ Θ ςυμμόρφωςθ του εφαρμοηόμενου ςυςτιματοσ για τθν ποιότθτα ζχει πιςτοποιθκεί από το Εκνικό Κζντρο Αξιολόγθςθσ τθσ Ροιότθτασ και Τεχνολογίασ ςτθν Υγεία, ΕΚΑΡΤΥ, κοινοποιθμζνο οργανιςμό, με αρικμό αναγνϊριςθσ Θ παροφςα διλωςθ εκδίδεται με βάςθ το πιςτοποιθτικό. (αρικμόσ πιςτοποιθτικοφ) που ιςχφει ζωσ.. (θμερομθνία λιξθσ πιςτοποιθτικοφ) και αντικακιςτά κάκε προθγοφμενθ διλωςθ που ζχει εκδοκεί για το προϊόν αυτό. Υπογραφι: Θμερομθνία: (ςτοιχεία υπογράφοντοσ) Η δήλωςη αυτή πρζπει να καλφπτει ζνα ή περιςςότερα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ςαφώσ καθοριςμζνα με την αναφορά του ονόματοσ, του κωδικοφ ή άλλου αναμφιςβήτητου ςτοιχείου αναφοράσ του προϊόντοσ.

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Προηάζεις εηαιρειών για δημόζια διαβούλεσζη ηετνικών προδιαγραθών για τειροσργικά γάνηια (CPV ) - Surgical gloves

Προηάζεις εηαιρειών για δημόζια διαβούλεσζη ηετνικών προδιαγραθών για τειροσργικά γάνηια (CPV ) - Surgical gloves Προηάζεις εηαιρειών για δημόζια διαβούλεσζη ηετνικών προδιαγραθών για τειροσργικά γάνηια (CPV 33141420-0) - Surgical gloves ΕΣΑΙΡΕΙΑ INEΞ ΚΩΔΙΚΟ ORCO 182424 Χειρουργικά γάντια εξεταςτικά μθ αποςτειρωμζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κθφιςιά 12/01/2015 Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αρικμ. πρωτ.: 362 ΚΑΛΤΦΣΑΚΙ 14564 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.)

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Το ςυγκεκριμζνο βιβλιάριο ζχει δθμιουργθκεί και διατίκεται από τθν CCS ΑΕ μόνο για τουσ χριςτεσ τθσ Ελλάδασ και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ Η Ρολιτικι Αςφάλειασ περιλαμβάνει τον ςκοπό και τουσ ςτόχουσ τθσ αςφάλειασ, οδθγίεσ, διαδικαςίεσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 E-mail: tnikolaou@oadyk.

ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 E-mail: tnikolaou@oadyk. ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 -mail: tnikolaou@oadyk.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΘΕΜΑ: Αντικατάςταςη των όρων τησ Διακήρυξησ του Διεθνοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. UND1448R 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε τθν διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

Β Φάςη Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία. Οδηγίεσ υποβολήσ πρόταςησ

Β Φάςη Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία. Οδηγίεσ υποβολήσ πρόταςησ Β Φάςη Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία Οδηγίεσ υποβολήσ πρόταςησ Περιεχόμενα Στθ Βϋ Φάςθ του Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία τθσ Εκνικισ Τράπεηασ οι προκρικείςεσ προτάςεισ υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. δ Α5. α ΘΕΜΑ Β Β1. ελ. 123-124 «Η γονιδιακι κεραπεία εφαρμόςτθκε και ειςάγονται πάλι ς αυτόν.» Β2. ελ. 133 «Διαγονιδιακά ονομάηονται

Διαβάστε περισσότερα

Ερϊτθμα A.2 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ερϊτθμα A.2 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ / Μυτιλήνη, 30/09/2011 ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κηίριο Διοίκηζης, Λόθος Πανεπιζηημίοσ 81100 Μσηιλήνη ΠΡΟ: ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Επίςθμο Περιοδικό Όργανο του Ελ.Ι.Μ. Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. Κωδικός Πρόσκλησης: 15181435/2015 Η TÜV AUSTRIA HELLAS ωσ Φορζασ Τλοποίθςθσ των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ μέρος Α ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 ΚΜ: Κλιματιςτικι μονάδα Ορολογία ΚΚΜ: Κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΗΚΜ: Ημικεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΤΚΜ: Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΑΓΙΚΟΣ ΡΥΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΑ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΙΜΟΑΓΙΚΟΣ ΡΥΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΑ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΙΜΟΑΓΙΚΟΣ ΡΥΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΑ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΑΦΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΕΜΒΙΟΣ ΚΕΕΛΡΝΟ 1 ΜΑΡ ΑΧΙΚΘ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘ Αςφάλεια εργαηόμενων OSHA regulations standard 1910 Directive 89/686/EEC Προςζγγιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτιοπλοϊκόσ Αγϊνασ Ανοικτήσ Θάλαςςασ «ΚΥΡΕΛΛΟ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015» ΡΟΚΗΥΞΗ

Ιςτιοπλοϊκόσ Αγϊνασ Ανοικτήσ Θάλαςςασ «ΚΥΡΕΛΛΟ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΚΗΥΞΗ τα πλαίςια του φιλανκρωπικοφ χαρακτιρα του αγϊνα, ο Όμιλοσ προτίκεται να ςυγκεντρϊςει τρόφιμα μακράσ διαρκείασ ςτα γραφεία του, τα οποία κα δοκοφν αντί χρθματικοφ ποςοφ, προσ ενίςχυςθ φιλανκρωπικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Επίςημοι Κανονιςμοί Ποδηλαςίασ SPECIAL OLYMPICS

Επίςημοι Κανονιςμοί Ποδηλαςίασ SPECIAL OLYMPICS Επίςημοι Κανονιςμοί Ποδηλαςίασ SPECIAL OLYMPICS ΑΘΛΘΜΑ: ΠΟΔΗΛΑΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΘ: ΒΛΑΔΙΜΗΡΟ ΠΕΣΑ EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: V.Petsas@Athens2011.org ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΘ: ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010 LINK - ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΡΑΣΘΚΕ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΦΜ: 800559092 Γ.Ε.Μ.Η.: 129314022000 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014 1Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΗ (4 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014) φμφωνα με τισ διατάξεισ των κωδ. Νόμων

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) Περιεχόμενα 1 ΚΕΨΑΛΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 1.1 ΕΝΟΤΘΤΑ - ΔΙΑΚΙΝΘΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘ ΡΟΪΟΝΤΫΝ ΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΫΤΘ... 3 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ευρεθέντων δηλητηριασμένων δολωμάτων με γεωργικά φάρμακα

Διαχείριση ευρεθέντων δηλητηριασμένων δολωμάτων με γεωργικά φάρμακα 2014 Διαχείριση ευρεθέντων δηλητηριασμένων δολωμάτων με γεωργικά φάρμακα Δ/νςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ Δ/νςθ Υγείασ των Ζϊων Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων 13/3/2014 Διαχείριςθ δθλθτθριαςμζνων

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΠΟ ΕΤΕΡΟΕΠΩΝΥΜΙΑ. Μάρτιος 2015

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΠΟ ΕΤΕΡΟΕΠΩΝΥΜΙΑ. Μάρτιος 2015 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΠΟ ΕΤΕΡΟΕΠΩΝΥΜΙΑ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ Μάθημα: ΔΙΚΣΤΑ Τάξη Γ Λυκείου, ΕΠΑΛ Καθηγητήσ : ιαφάκασ Γιϊργοσ Ημερομηνία : 21/02/2016 Διάρκεια: 3 ϊρεσ ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ 1. Σο πρωτόκολλο RARP μετατρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΜΔΑ) Δλεκεξωηηθή Ηκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΗ-ΜΗΒΔ-ΠΓΜΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.

Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΜΔΑ) Δλεκεξωηηθή Ηκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΗ-ΜΗΒΔ-ΠΓΜΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1. Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΜΔΑ) Δλεκεξωηηθή Ηκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΗ-ΜΗΒΔ-ΠΓΜΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.2011 Περιετόμενα Μελέηης Ενεργειακής απόδοζης Η Μελζτθ Ενεργειακισ Απόδοςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ)

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Άςηπτη Τεχνική Μη- Επαφήσ (ΑΤΜΕ) 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Επίςθμοι Κανονιςμοί Ενόργανθσ Γυμναςτικισ Γυναικών Οδθγόσ Κριτών 2003-2011 SPECIAL OLYMPICS

Επίςθμοι Κανονιςμοί Ενόργανθσ Γυμναςτικισ Γυναικών Οδθγόσ Κριτών 2003-2011 SPECIAL OLYMPICS Επίςθμοι Κανονιςμοί Ενόργανθσ Γυμναςτικισ Γυναικών Οδθγόσ Κριτών 2003-2011 SPECIAL OLYMPICS ΜΑΪΟ 2011 Οργανωτική Εκτελεστική Επιτροπή Παγκοσμίων Αγώνων Special Olympics - Αθήνα 2011 Τηλ.: 211 2011 000

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα