ΣΕΧΝΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Α Π Α Ι Σ Η Ε Ι. Μάρτιος 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΧΝΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Α Π Α Ι Σ Η Ε Ι. Μάρτιος 2012"

Transcript

1 ΣΕΧΝΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Α Π Α Ι Σ Η Ε Ι Μάρτιος 2012 ΜΤΡΝΗ 13-15, ΓΛΤΦΑΔΑ ΣΗΛ.: FAX:

2 Σελίδα 2 από 21 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΛΔΑ Ειςαγωγι 3 Ρεριεχόμενα Τεχνικοφ Φακζλου 3 Δομι Τεχνικοφ Φακζλου 4 Ειδικζσ Απαιτιςεισ 4 Τροποποιιςεισ 4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α : Γενικζσ πλθροφορίεσ για τθν παραγωγι (υποχρεωτικό) 5 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β : Ερωτθματολόγιο κάλυψθσ βαςικϊν απαιτιςεων (δείγμα) 8 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ : Γενικζσ ςυςτάςεισ για τθ ςυμπλιρωςθ του τεχνικοφ φακζλου (πληροφοριακό) 14 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ : Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ (δείγμα) 20 Έκδοζη / Σποποποίηζη 01/01 ύνηαξη από Τ.Δ.Π. Έγκπιζη από Α..Π. Επικύπωζη από Δ.. Ε.ΑΡΑΣΙΩΣΗ 24 η υνεδπίαζη 481 η υνεδπίαζη

3 Σελίδα 3 από Ειςαγωγή Ο τεχνικόσ φάκελοσ ςυντάςςεται από τον καταςκευαςτι και πρζπει να περιλαμβάνει επαρκι πλθροφόρθςθ για τισ διατάξεισ που υιοκετοφνται ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ςυμμόρφωςθ του προϊόντοσ προσ τισ απαιτιςεισ που ιςχφουν γι αυτό ςε όλεσ τισ φάςεισ από το ςχεδιαςμό μζχρι τον τελικό ζλεγχο. Ο τεχνικόσ φάκελοσ παρζχει τθν αντικειμενικι απόδειξθ ότι πλθροφνται οι βαςικζσ απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ. 2. Περιεχόμενα Σεχνικοφ Φακζλου Ο τεχνικόσ φάκελοσ κα πρζπει να περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα ακόλουκα: 1. Γενικι περιγραφι του προϊόντοσ 2. Ρροβλεπόμενθ (εσ) χριςθ (εισ) του προϊόντοσ 3. Ρεριγραφι των τυχόν προβλεπομζνων παραλλαγϊν του προϊόντοσ 4. Καταςκευαςτικά ςχζδια, προβλεπόμενεσ μεκόδουσ καταςκευισ, διαγράμματα των ςυςτατικϊν ςτοιχείων, υποςυνόλων, κυκλωμάτων και αναγκαίεσ περιγραφζσ και επεξθγιςεισ αυτϊν κακϊσ και τθσ λειτουργίασ του προϊόντοσ 5. Αποτελζςματα ανάλυςθσ κινδφνων 6. Κατάλογο των προτφπων, τα οποία εφαρμόηονται εν όλω ι εν μζρει και περιγραφι των λφςεων που επελζγθςαν προκειμζνου να πλθροφνται οι βαςικζσ απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ ςτισ περιπτϊςεισ που δεν ζχουν εφαρμοςτεί πλιρωσ τα εναρμονιςμζνα πρότυπα 7. Για τα προϊόντα που διατίκενται ςτθν αγορά αποςτειρωμζνα, περιγραφι των μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν και ζκκεςθ επικφρωςθσ 8. Αποτελζςματα των υπολογιςμϊν ςχεδιαςμοφ & των επικεωριςεων που διενεργικθκαν 9. Πταν ζνα προϊόν πρζπει να ςυνδεκεί με άλλο(-α) προϊόν (-τα) προκειμζνου να λειτουργιςει όπωσ προορίηεται, πρζπει να παρζχεται θ απόδειξθ ότι το εν λόγω προϊόν ςυμμορφϊνεται προσ τισ ςχετικζσ βαςικζσ απαιτιςεισ, όταν είναι ςυνδεμζνο με το(-α) προσ ςφνδεςθ προϊόν (τα) που ζχει (-ουν) τα χαρακτθριςτικά που κακορίηονται από τον καταςκευαςτι 10. Σχεδιαςτικζσ και καταςκευαςτικζσ λφςεισ που επιλζγει ο καταςκευαςτισ για να πλθροφν τα προϊόντα τισ αρχζσ αςφάλειασ 11. Ρροκλινικι αξιολόγθςθ 12. Κλινικι αξιολόγθςθ 13. Επιςιμανςθ και οδθγίεσ χριςθσ 14. ςχζδιο τθσ διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ που κα εκδίδει ο καταςκευαςτισ

4 Σελίδα 4 από Δομή Σεχνικοφ Φακζλου Ο τεχνικόσ φάκελοσ πρζπει να περιλαμβάνει: 1. ευρετιριο περιεχομζνων με τθν ακόλουκθ διάταξθ α/α Τίτλοσ ςελ. 1 γενικζσ πλθροφορίεσ 2 τεκμθρίωςθ κάλυψθσ βαςικϊν απαιτιςεων 2. τισ γενικζσ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τθν παραγωγι του προϊόντοσ, με τθ ςυμπλιρωςθ τθσ φόρμασ που δίνεται ςτο Ραράρτθμα 1 3. τεκμθρίωςθ κάλυψθσ βαςικϊν απαιτιςεων με τθ ςυμπλιρωςθ πίνακα όπωσ αυτόσ που δίνεται ςτο Ραράρτθμα 2 ι με αναλυτικότερθ αποτφπωςθ. Ο πίνακασ ςυμπλθρϊνεται με παραπομπι ςε ςυγκεκριμζνεσ ςελίδεσ του φακζλου ι με απευκείασ απάντθςθ. Συμπλθρϊνονται όλεσ οι βαςικζσ απαιτιςεισ (όπου δεν αφορά δθλϊνεται αυτό). 4. όλα τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο ςθμείο 3 Ρεριεχόμενα Τεχνικοφ Φακζλου. Στο Ραράρτθμα Γ δίνονται γενικζσ κατευκφνςεισ για τθ ςυμπλιρωςθ του φακζλου 4. Ειδικζσ απαιτήςεισ i. Οι ςελίδεσ του φακζλου πρζπει να είναι αρικμθμζνεσ και ςφραγιςμζνεσ με τθν ςφραγίδα του καταςκευαςτι. ii. iii. Εκκζςεισ δοκιμϊν που ζχουν διενεργθκεί από τρίτουσ για λογαριαςμό του καταςκευαςτι γίνονται αποδεκτζσ όταν είναι πρωτότυπεσ (ι επικυρωμζνα αντίγραφα) και ζχουν εκδοκεί από: πανεπιςτθμιακά εργαςτιρια, διαπιςτευμζνα εργαςτιρια δοκιμϊν ι πιςτοποιθμζνα εργαςτιρια δοκιμϊν Εκκζςεισ δοκιμϊν που ζχουν διενεργθκεί ςτο εξωτερικό κα ςυνοδεφονται από επικυρωμζνθ μετάφραςθ 5. Σροποποιήςεισ Θ παροφςα τροποποίθςθ αφορά ςτθν προςκικθ του Ραραρτιματοσ Δ.

5 Σελίδα 5 από 21 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

6 Σελίδα 6 από 21 ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Πνομα προϊόντοσ: Κατθγορία προϊόντοσ: Is Im IIa IIb III Κανόνεσ κατάταξθσ που εφαρμόηονται: Καταςκευαςτισ επωνυμία: διεφκυνςθ: διεφκυνςθ παραγωγικισ μονάδασ: τθλ.: fax: website: Εξουςιοδοτθμζνοσ Αντιπρόςωποσ (όπου αφορά): επωνυμία: διεφκυνςθ: τθλ.: fax: website: Ζκδοςθ: (αν δεν είναι η πρώτη ζκδοςη, ςυμπληρώνεται ο πίνακασ 1) Θμερομθνία εφαρμογισ: Αρμόδιοσ Υπεφκυνοσ όνομα: Κζςθ: τθλ. επικοινωνίασ:

7 Σελίδα 7 από 21 Πίνακασ 1: ΑΝΑΘΕΩΡΗΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ θμερομθνία ςελίδα (-εσ) αιτιολόγθςθ ο πίνακασ ςυμπλθρϊνεται για κάκε τροποποίθςθ Πίνακασ 2: ΗΜΑΝΣΙΚΟΙ ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ διεργαςία υπεργολάβοσ Επωνυμία: Διεφκυνςθ: τθλ.: fax: website: Αρμόδιοσ Υπεφκυνοσ: Κζςθ: τθλ. επικοινωνίασ: ο πίνακασ πρζπει να ςυμπλθρϊνεται για κάκε υπεργολαβικι διεργαςία

8 Σελίδα 8 από 21 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΚΑΛΤΦΗ ΒΑΙΚΧΝ ΑΠΑΙΣΗΔΧΝ

9 Σελίδα 9 από 21 ΑΚΟ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘ 1 ΑΣΦΑΛΕΛΑ & ΥΓΕΛΑ ΑΣΚΕΝΟΥΣ, ΧΘΣΤΩΝ & ΤΛΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΘ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΛΑΣΜΟ & ΣΤΘΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ 2 ΜΕΤΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ & ΕΛΔΟΡΟΛΘΣΘΣ ΓΛΑ ΚΛΝΔΥΝΟΥΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ΧΘΣΤΩΝ ΓΛΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΚΛΝΔΥΝΟΥΣ 3 ΕΡΛΤΕΥΞΘ ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΛΔΟΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΤΩΝ ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΩΝ ΛΕΛΤΟΥΓΛΩΝ 4 ΔΛΑΤΘΘΣΘ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΩΝ & ΕΡΛΔΟΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΘ ΧΘΣΘ ΣΕ ΚΑΝΟΝΛΚΕΣ ΣΥΝΚΘΚΕΣ 5 ΔΛΑΤΘΘΣΘ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΩΝ & ΕΡΛΔΟΣΕΩΝ ΛΕΛΤΟΥΓΛΩΝ ΜΕΤΑ ΑΡΟ ΑΡΟΚΘΚΕΥΣΘ & ΜΕΤΑΦΟΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΛΣ ΟΔΘΓΛΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘ 6 ΟΛ ΑΝΕΡΛΚΥΜΘΤΕΣ ΡΑΕΝΕΓΕΛΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΛΣΤΟΥΝ ΑΡΑΑΔΕΚΤΟ ΚΛΝΔΥΝΟ ΣΕ ΣΧΕΣΘ ΜΕ ΤΘΝ ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΘ ΕΡΛΔΟΣΘ 6.α ΚΛΛΝΛΚΘ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΤΟΞΛΚΟΤΘΤΑ & ΑΝΑΦΛΕΞΛΜΟΤΘΤΑ 7.1 ΣΥΜΒΑΤΟΤΘΤΑ ΜΕ ΒΛΟΛΟΓΛΚΟΥΣ ΛΣΤΟΥΣ, ΚΥΤΤΑΑ & ΣΩΜΑΤΛΚΑ ΥΓΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΛΟΦΥΣΛΚΩΝ ΕΕΥΝΩΝ Ι ΤΥΡΟΡΟΛΘΣΘΣ 7.2 ΚΛΝΔΥΝΟΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΛΚΩΝ ΡΑΑΓΟΝΤΩΝ & ΚΑΤΑΛΟΛΡΩΝ ΓΛΑ ΡΟΣΩΡΛΚΟ ΔΛΑΚΛΝΘΣΘΣ, ΧΘΣΤΕΣ & ΑΣΚΕΝΕΛΣ 7.3 ΑΣΦΑΛΕΛΑ ΚΑΤΑ ΤΘ ΧΘΣΘ ΜΕ ΤΑ ΡΟΪΟΝΤΑ, ΟΥΣΛΕΣ, ΑΕΛΑ & ΦΑΜΑΚΑ ΡΟΥ ΕΧΕΤΑΛ ΣΕ ΕΡΑΦΘ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΘ ΦΑΜΑΚΟΥ & ΤΘΘΣΘ ΣΧΕΤΛΚΘΣ ΝΟΜΟΚΕΣΛΑΣ 7.4 ΥΡΑΞΘ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΛΚΘΣ ΓΝΩΜΘΣ ΓΛΑ ΦΑΜΑΚΟ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΛΚΘ ΓΝΩΜΘ ΕΜΕΑ ΟΤΑΝ ΤΜΘΜΑ ΤΟΥ ΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΛΝΑΛ ΡΑΑΓΩΓΟ ΑΝΚΩΡΛΝΟΥ ΑΛΜΑΤΟΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΘΣΘ ΑΜΟΔΛΑΣ ΑΧΘΣ ΓΛΑ ΤΟ ΦΑΜΑΚΟ ΑΣΦΑΛΕΛΑ ΑΡΟ ΟΥΣΛΕΣ ΡΟΥ ΕΛΕΥΚΕΩΝΕΛ ΤΟ ΡΟΪΟΝ 7.5 ΥΡΑΞΘ ΦΚΑΛΛΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΧΘΣΘ ΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΦΚΑΛΛΚΕΣ ΕΝΩΣΕΛΣ ΑΡΟ ΡΑΛΔΛΑ, ΕΓΚΥΕΣ, ΚΘΛΑΗΟΥΣΕΣ

10 Σελίδα 10 από 21 ΑΚΟ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘ 7.6 ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΑΡΟ ΑΚΟΥΣΛΑ ΔΛΕΛΣΔΥΣΘ ΟΥΣΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΘ ΧΘΣΘ 8.1 ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΑΡΟ ΚΛΝΔΥΝΟΥΣ ΜΟΛΥΝΣΕΩΣ ΓΛΑ ΤΟΝ ΑΣΚΕΝΘ, ΤΟΥΣ ΧΘΣΤΕΣ & ΤΛΤΟΥΣ 8.2 ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΓΛΑ ΛΣΤΟΥΣ ΗΩΛΚΘΣ ΡΟΕΛΕΥΣΘΣ 8.3 ΔΛΑΤΘΘΣΘ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ 8.4 ΚΑΤΑΛΛΘΛΟΤΘΤΑ & ΕΓΚΥΟΤΘΤΑ ΜΕΚΟΔΟΥ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ 8.5 ΣΥΝΚΘΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΡΟΥ ΡΟΚΕΛΤΑΛ ΝΑ ΑΡΟΣΤΕΛΩΚΟΥΝ 8.6 ΚΑΤΑΛΛΘΛΟΤΘΤΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑΣ ΓΛΑ ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΑ ΡΟΪΟΝΤΑ 8.7 ΔΛΑΚΛΣΘ ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΟΥ ΚΑΛ ΜΘ ΤΥΡΟΥ ΤΟΥ ΡΟΪΟΝΤΟΣ 9.1 ΔΛΑΤΘΘΣΘ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ & ΕΡΛΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΝΔΥΝΩΝ ΣΩΜΑΤΛΚΘΣ ΒΛΑΒΘΣ ΑΡΟ ΤΑ ΦΥΣΛΚΑ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ ΤΟΥ ΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΝΔΥΝΩΝ ΑΡΟ ΡΟΒΛΕΨΛΜΕΣ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΕΣ ΣΥΝΚΘΚΕΣ 9.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΝΔΥΝΩΝ ΑΜΟΛΒΑΛΑΣ ΑΛΛΘΛΕΡΛΔΑΣΘΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΝΔΥΝΩΝ ΑΡΟ ΑΔΥΝΑΜΛΑ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ Ι ΥΚΜΛΣΘΣ, ΑΡΟ ΓΘΑΝΣΘ ΥΛΛΚΩΝ & ΑΡΟ ΕΛΑΤΤΩΣΘ ΑΚΛΒΕΛΑΣ ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΥ ΜΕΤΘΣΘΣ Ι ΕΛΕΓΧΟΥ 9.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΝΔΥΝΩΝ ΡΥΚΑΓΛΑΣ & ΑΝΑΦΛΕΞΘΣ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΘ ΧΘΣΘ 10.1 ΑΚΛΒΕΛΑ ΚΑΛ ΣΤΑΚΕΟΤΘΤΑ ΡΑΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΘΣΕΩΝ ΡΟΪΟΝΤΟΣ 10.2 ΕΓΟΝΟΜΛΑ ΚΛΛΜΑΚΩΝ ΜΕΤΘΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΑΡΕΛΚΟΝΛΣΘΣ

11 Σελίδα 11 από 21 ΑΚΟ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘ 10.3 ΣΥΝΝΟΜΘ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ (ΟΔΘΓΛΑ 80/181/ΕΟΚ) Θ ΕΚΚΕΣΘ ΣΕ ΑΚΤΛΝΟΒΟΛΛΑ ΑΣΚΕΝΩΝ, ΧΘΣΤΩΝ ΚΑΛ ΤΛΤΩΝ ΣΥΜΒΑΔΛΗΕΛ ΜΕ ΤΘ ΣΚΟΡΟΥΜΕΝΘ ΧΘΣΘ ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΟ ΤΟ ΧΘΣΤΘ ΤΩΝ ΕΚΡΟΜΡΩΝ ΕΚΟΥΣΛΑΣ ΑΚΤΛΝΟΒΟΛΛΑΣ ΥΡΑΞΘ ΟΡΤΛΚΩΝ ΚΑΛ / Ι ΑΚΟΥΣΤΛΚΩΝ ΔΕΛΚΤΩΝ ΕΚΡΟΜΡΘΣ ΕΡΛΚΛΝΔΥΝΘΣ ΕΚΟΥΣΛΑΣ ΑΚΤΛΝΟΒΟΛΛΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΚΕΣΘΣ ΤΩΝ ΑΣΚΕΝΩΝ, ΧΘΣΤΩΝ & ΤΛΤΩΝ ΣΕ ΑΚΟΥΣΛΑ ΑΚΤΛΝΟΒΟΛΛΑ ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΣΤΛΣ ΟΔΘΓΛΕΣ ΧΘΣΘΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΡΟΥ ΕΚΡΕΜΡΟΥΝ ΑΚΤΛΝΟΒΟΛΛΕΣ ΥΚΜΛΣΘ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΡΕΜΡΟΜΕΝΘΣ ΛΟΝΤΛΗΟΥΣΑΣ ΑΚΤΛΝΟΒΟΛΛΑΣ ΕΚΚΕΣΘ ΑΣΚΕΝΟΥΣ & ΧΘΣΤΘ ΣΕ ΛΟΝΤΛΗΟΥΣΑ ΑΚΤΛΝΟΒΟΛΛΑ ΓΛΑ ΔΛΑΓΝΩΣΤΛΚΘ ΑΚΤΛΝΟΛΟΓΛΑ ΣΕ ΣΧΕΣΘ ΜΕ ΤΘΝ ΡΟΛΟΤΘΤΑ ΑΡΕΛΚΟΝΛΣΘΣ Ι / ΚΑΛ ΕΞΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΘΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΟΘΓΟΥΜΕΝΘΣ ΛΟΝΤΛΗΟΥΣΑΣ ΑΚΤΛΝΟΒΟΛΛΑΣ ΓΛΑ ΚΕΑΡΕΥΤΛΚΘ ΑΚΤΛΝΟΛΟΓΛΑ 12.1 ΕΡΑΝΑΛΘΡΤΛΚΟΤΘΤΑ, ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑ, ΑΡΟΔΟΤΛΚΟΤΘΤΑ & ΜΕΛΩΣΘ ΚΛΝΔΥΝΩΝ ΣΕ ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΒΛΑΒΘΣ ΓΛΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΗΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ 12.1.α ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ ΛΟΓΛΣΜΛΚΟΥ 12.2 ΥΡΑΞΘ ΜΕΣΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΛΚΘΣ ΡΘΓΘΣ ΕΝΕΓΕΛΑΣ 12.3 ΥΡΑΞΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΜΟΥ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΞΑΣΚΕΝΘΣΘ ΕΞΩΤΕΛΚΘΣ ΡΘΓΘΣ ΕΝΕΓΕΛΑΣ 12.4 ΥΡΑΞΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΜΟΥ ΓΛΑ ΡΟΪΟΝΤΑ ΡΟΥ ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΟΥΝ ΗΩΤΛΚΘΣ ΣΘΜΑΣΛΑΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΕΣ ΤΟΥ ΑΣΚΕΝΟΥΣ 12.5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΝΔΥΝΩΝ ΔΘΜΛΟΥΓΛΑΣ ΘΛΕΚΤΟΜΑΓΝΘΤΛΚΩΝ ΡΕΔΛΩΝ

12 Σελίδα 12 από 21 ΑΚΟ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘ 12.6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΝΔΥΝΩΝ ΑΚΟΥΣΛΑΣ ΘΛΕΚΤΟΡΛΘΞΛΑΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΣΥΝΘΚΘ ΧΘΣΘ ΚΑΛ ΣΕ ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΒΛΑΒΘΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΑΣΚΕΝΟΥΣ & ΧΘΣΤΘ ΑΡΟ ΜΘΧΑΝΛΚΟΥΣ ΚΛΝΔΥΝΟΥΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΑΣΚΕΝΟΥΣ & ΧΘΣΤΘ ΑΡΟ ΔΟΝΘΣΕΛΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΑΣΚΕΝΟΥΣ & ΧΘΣΤΘ ΑΡΟ ΚΟΥΒΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΝΔΥΝΩΝ ΤΕΜΑΤΛΚΩΝ & ΔΛΑΤΑΞΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΝΔΥΝΩΝ ΑΡΟ ΚΕΜΟΚΑΣΛΑ ΣΕ ΡΟΣΛΤΑ ΜΕΘ ΤΟΥ ΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΤΟ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥΣ ΥΚΜΛΣΘ & ΔΛΑΤΘΘΣΘ ΡΑΟΧΘΣ ΕΝΕΓΕΛΑΣ Ι / ΚΑΛ ΟΥΣΛΩΝ ΜΕ ΕΡΑΚΘ ΑΚΛΒΕΛΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΝΔΥΝΩΝ ΑΡΟ ΑΝΩΜΑΛΛΕΣ ΣΤΘΝ ΡΑΟΧΘ ΕΝΕΓΕΛΑΣ Ι ΟΥΣΛΩΝ ΥΡΑΞΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΡΟΦΥΓΘΣ ΡΑΟΧΘΣ ΕΡΛΚΛΝΔΥΝΘΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑΣ ΕΝΕΓΕΛΑΣ Ι / ΚΑΛ ΟΥΣΛΩΝ 12.9 ΑΝΑΓΑΦΘ ΣΤΟ ΡΟΪΟΝ ΤΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΤΩΝ ΟΓΑΝΩΝ ΧΕΛΛΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΔΕΛΚΤΩΝ ΚΑΤΑΝΟΘΤΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΣΤΛΣ ΟΔΘΓΛΕΣ ΧΘΣΘΣ 13.1 ΡΛΘΟΤΘΤΑ ΡΛΘΟΦΟΛΩΝ ΕΤΛΚΕΤΑΣ, ΟΔΘΓΛΩΝ ΧΘΣΘΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑΣ 13.2 ΚΑΤΑΛΛΘΛΟΤΘΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΡΛΘΟΦΟΛΩΝ

13 Σελίδα 13 από 21 ΑΚΟ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘ Α) ΕΡΩΝΥΜΛΑ & ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘ ΚΑΛ ΕΞΟΥΣΛΟΔΟΤΘΜΕΝΟΥ ΑΝΤΛΡΟΣΩΡΟΥ Β) ΑΡΑΑΛΤΘΤΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΟΪΟΝΤΟΣ Γ) ΕΝΔΕΛΞΘ «ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΟ» Δ) LOT Ι S/N Ε) ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΛΘΞΘΣ ΣΤ) ΕΝΔΕΛΞΘ «ΜΛΑΣ & ΜΟΝΘΣ ΧΘΣΘΣ» 13.3 ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΕΤΛΚΕΤΑΣ Η) ΕΝΔΕΛΞΘ «ΡΟΪΟΝ ΕΡΛ ΡΑΑΓΓΕΛΛΑ» Θ) ΕΝΔΕΛΞΘ «ΑΡΟΚΛΕΛΣΤΛΚΑ ΓΛΑ ΚΛΛΝΛΚΕΣ ΕΕΥΝΕΣ» Κ) ΕΛΔΛΚΕΣ ΣΥΝΚΘΚΕΣ ΑΡΟΚΘΚΕΥΣΘΣ Ι / ΚΑΛ ΧΕΛΛΣΜΟΥ Λ) ΕΛΔΛΚΕΣ ΟΔΘΓΛΕΣ ΧΘΣΘΣ ΛΑ) ΡΟΕΛΔΟΡΟΛΘΣΕΛΣ & ΑΝΑΓΚΑΛΕΣ ΡΟΦΥΛΑΞΕΛΣ ΛΒ) ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ ΕΝΕΓΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε) ΛΓ) ΜΕΚΟΔΟ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΛΔ) ΕΝΔΕΛΞΘ ΑΝΑΡΟΣΡΑΣΤΘΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΘΣ ΡΑΑΓΩΓΟΥ ΑΝΚΩΡΛΝΟΥ ΑΛΜΑΤΟΣ 13.4 ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΟΣ ΡΟΟΛΣΜΟΣ ΡΟΪΟΝΤΟΣ 13.5 ΥΡΑΞΘ ΑΝΑΓΝΩΛΣΤΛΚΩΝ ΣΤΟΛΧΕΛΩΝ ΓΛΑ ΤΑ ΡΟΪΟΝΤΑ & ΤΑ ΑΡΟΣΡΑΣΛΜΑ ΜΕΘ α) 13.3 ΕΚΤΟΣ Δ) & Ε) β) ΕΡΛΔΟΣΕΛΣ ΚΑΛ ΑΝΕΡΛΚΥΜΘΤΕΣ ΡΑΕΝΕΓΕΛΕΣ γ) ΛΕΡΤΟΜΕΕΛΕΣ ΓΛΑ ΑΣΦΑΛΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ & ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΛΛΑ ΡΟΪΟΝΤΑ δ) ΛΕΡΤΟΜΕΕΛΕΣ ΓΛΑ ΟΚΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ & ΑΝΑΓΚΑΛΕΣ ΕΓΑΣΛΕΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ & ΥΚΜΛΣΘΣ ε) ΚΛΝΔΥΝΟΛ ΕΜΦΥΤΕΥΣΘΣ ΡΟΪΟΝΤΟΣ ςτ) ΚΛΝΔΥΝΟΛ ΑΜΟΛΒΑΛΑΣ ΡΑΕΜΒΟΛΘΣ 13.6 ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΟΔΘΓΛΩΝ ΧΘΣΘΣ η) ΚΑΤΑΣΤΟΦΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑΣ ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΟΥ & ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΘ ΝΕΑ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘ θ) ΓΛΑ ΕΡΑΝΑΧΘΣΛΜΟΡΟΛΟΥΜΕΝΑ ΡΟΪΟΝΤΑ, ΚΕΜΑΤΑ ΚΑΚΑΛΣΜΟΥ, ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘΣ, ΕΡΑΝΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΓΛΑ ΜΛΑΣ ΧΘΣΘΣ ΡΟΪΟΝΤΑ ΚΛΝΔΥΝΟΛ ΕΡΑΝΑΧΘΣΛΜΟΡΟΛΘΣΘΣ ΡΟΪΟΝΤΟΣ κ) ΡΟΣΚΕΤΕΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΛΕΣ & ΧΕΛΛΣΜΟΛ ΡΛΝ ΑΡΟ ΤΘ ΧΘΣΘ ι) ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΕΚΡΕΜΡΟΜΕΝΘΣ ΑΚΤΛΝΟΒΟΛΛΑΣ ια) ΡΟΦΥΛΑΞΕΛΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΟΛΘ ΤΘΣ ΑΡΟΔΟΣΘΣ ΤΟΥ ΡΟΪΟΝΤΟΣ ιβ) ΡΟΦΥΛΑΞΕΛΣ ΑΡΟ ΕΚΚΕΣΘ ΣΕ ΜΘ ΣΥΝΘΚΛΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΚΘΚΕΣ ιγ) ΧΟΘΓΟΥΜΕΝΟ ΦΑΜΑΚΕΥΤΛΚΟ ΡΟΪΟΝ & ΑΛΛΘΛΕΡΛΔΑΣΕΛΣ ΤΟΥ ιδ) ΡΟΦΥΛΑΞΕΛΣ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΑΡΟΛΨΘ ΤΟΥ ΡΟΪΟΝΤΟΣ ιε) ΦΑΜΑΚΕΥΤΛΚΕΣ ΟΥΣΛΕΣ & ΡΑΑΓΩΓΑ ΑΝΚΩΡΛΝΟΥ ΑΛΜΑΤΟΣ ιςτ) ΕΝΔΕΔΕΛΓΜΕΝΟ ΒΑΚΜΟ ΑΚΛΒΕΛΑΣ ΔΛΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΘΣΘΣ ιη) ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΤΕΛΕΥΤΑΛΑΣ ΑΝΑΚΕΩΘΣΘΣ ΟΔΘΓΛΩΝ ΧΘΣΘΣ

14 Σελίδα 14 από 21 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΓΔΝΙΚΔ ΤΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΧΗ ΣΟΤ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ

15 Σελίδα 15 από 21 γενική περιγραφή του προϊόντοσ Αυτι πρζπει να περιλαμβάνει και τισ προβλεπόμενεσ παραλλαγζσ (για παράδειγμα, κακετιρεσ ενόσ ςυγκεκριμζνου τφπου που διαφζρουν μόνο ςτισ διαςτάςεισ), και περιγραφι τθσ ςυςκευαςίασ, όπου αυτι ςχετίηεται με τθ διατιρθςθ των χαρακτθριςτικϊν και επιδόςεων του προϊόντοσ. Χρειάηεται μια ςφντομθ περιγραφι, επαρκισ για τθν κατανόθςθ του ςχεδιαςμοφ, των χαρακτθριςτικϊν, και των επιδόςεων του προϊόντοσ και τθσ διάκριςθσ μεταξφ των παραλλαγϊν. Ππου κρίνεται ςκόπιμο, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και μια γενικι αναπαράςταςθ του προϊόντοσ με εικόνεσ όπωσ, διάγραμμα, φωτογραφία ι ζνα ςχζδιο. προβλεπόμενη(-εσ) χρήςη(-εισ) Μια ςφντομθ περιγραφι του προοριςμοφ ι / και τθσ μεκόδου χριςθσ του προϊόντοσ είναι απαραίτθτθ. Μπορεί να περιλαμβάνει, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, λεπτομζρειεσ για τουσ αςκενείσ και τθν ιατρικι κατάςταςθ(-εισ) για τθν οποία προορίηεται το προϊόν. Κα πρζπει να κακίςταται ςαφζσ για ποιουσ χριςτεσ προορίηεται, ιδίωσ αν θ ςυςκευι είναι για επαγγελματικι χριςθ. Οι πλθροφορίεσ μπορεί να προκφπτουν από τθ γενικι περιγραφι του προϊόντοσ, μπορεί να δίνονται από τισ οδθγίεσ χριςθσ ι το εγχειρίδιο οδθγιϊν χριςθσ του προϊόντοσ. Δεν είναι αναγκαίο να αναφερκεί λεπτομερϊσ ο μθχανιςμόσ με τον οποίο το προϊόν επιτυγχάνει τον προοριςμό του. κατάταξη του προϊόντοσ Σε περίπτωςθ που δεν είναι αυτονόθτο, ο καταςκευαςτισ πρζπει να τεκμθριϊνει γραπτϊσ τουσ λόγουσ για το χαρακτθριςμό του προϊόντοσ ωσ ιατροτεχνολογικό και να προςδιορίηει ποιεσ άλλεσ απαιτιςεισ ιςχφουν, όπου αφορά. Ο τεχνικόσ φάκελοσ πρζπει να περιλαμβάνει τον κανόνα (-εσ) που εφαρμόηεται (-ονται) για τθν κατάταξθ του προϊόντοσ ςτο πλαίςιο τθσ οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ (ΚΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ ), μαηί με μια ςφντομθ αιτιολόγθςθ για αυτι τθν κατάταξθ. Επίςθσ, εάν αυτό δεν είναι αυτονόθτο, κα πρζπει να αναφζρονται οι λόγοι για τουσ οποίουσ οριςμζνοι κανόνεσ δεν εφαρμόηονται. Κακοδιγθςθ παρζχεται ςτο ζγγραφο MEDDEV 2. 4/1 Classification of medical devices κάλυψη βαςικϊν απαιτήςεων Πταν οριςμζνεσ Βαςικζσ Απαιτιςεισ κεωρείται ότι δεν ιςχφουν για το εν λόγω προϊόν, και αυτό δεν είναι αυτονόθτο, κα πρζπει να δίνεται ςφντομθ αιτιολόγθςθ. Ο καταςκευαςτισ πρζπει να καταδείξει πϊσ ζχει ικανοποιθκεί κάκε μια από τισ ιςχφουςεσ βαςικζσ απαιτιςεισ και κάκε ςυνεπαγόμενθ τεχνικι απαίτθςθ / προδιαγραφι για το ςυγκεκριμζνο προϊόν.

16 Σελίδα 16 από 21 Συμμόρφωςθ με ιςχφοντα εναρμονιςμζνα πρότυπα αποτελεί τεκμιριο ςυμμόρφωςθσ με τισ ςχετικζσ βαςικζσ απαιτιςεισ. Ππου χρθςιμοποιοφνται "εναρμονιςμζνα πρότυπα" για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςθσ με τισ ςχετικζσ βαςικζσ απαιτιςεισ, το μόνο που χρειάηεται είναι να αποδειχκεί ότι το προϊόν ςυμμορφϊνεται με τισ ςχετικζσ απαιτιςεισ των εναρμονιςμζνων προτφπων. Εάν δθλϊνεται ςυμμόρφωςθ με ςχζδια υπό ζκδοςθ προτφπων, ο καταςκευαςτισ πρζπει να παρακολουκεί πικανζσ διαφοροποιιςεισ αυτϊν. Εάν το προϊόν δεν ςυμμορφϊνεται με τα ιςχφοντα ςχετικά πρότυπα, πρζπει να δίνεται κατάλλθλθ αιτιολόγθςθ. Θ ςυμμόρφωςθ με τα ιςχφοντα πρότυπα είναι εκελοντικι. Σε περίπτωςθ που χρθςιμοποιοφνται άλλεσ μζκοδοι, ο καταςκευαςτισ κα πρζπει να τεκμθριϊςει ότι: α) οι μζκοδοι που εφαρμόηονται καλφπτουν επαρκϊσ τισ βαςικζσ απαιτιςεισ και β) το προϊόν ςυμμορφϊνεται με τισ ςχετικζσ βαςικζσ απαιτιςεισ. Θ απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςθσ με τα πρότυπα μπορεί να προκφπτει από εκκζςεισ δοκιμϊν ι να τεκμαίρεται μζςω εφαρμογισ τυποποιθμζνων οδθγιϊν λειτουργίασ (SOP) και αντίςτοιχθσ τεκμθρίωςθσ. Θ αποτφπωςθ του ποιεσ είναι οι λφςεισ που υιοκετικθκαν και πϊσ αυτζσ πλθροφν τισ ςχετικζσ απαιτιςεισ πρζπει να παρουςιάηεται ςυγκεντρωτικά με τθ μορφι ενόσ πίνακα ελζγχου όπωσ είναι αυτόσ που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα Β. Θ ςυμπλιρωςθ κα πρζπει να αποτυπϊνει: α) τισ βαςικζσ απαιτιςεισ, προςδιορίηοντασ εκείνεσ που ζχουν / δεν ζχουν εφαρμογι β) τον κατάλογο των προτφπων που εφαρμόηονται, γ) τον τρόπο τθσ ςυμμόρφωςθσ με κάκε βαςικι απαίτθςθ, είτε μζςω άμεςθσ αναφοράσ τθσ υιοκετοφμενθσ λφςθσ είτε μζςω αναφοράσ ςε προδιαγραφζσ, εκκζςεισ κλπ. Πταν θ τεκμθρίωςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ προσ ςυγκεκριμζνεσ βαςικζσ απαιτιςεισ γίνεται μζςω ςυμμόρφωςθσ με ιςχφοντα πρότυπα, αυτά πρζπει να προςδιορίηονται. αποτελζςματα ανάλυςησ κινδφνων Ο καταςκευαςτισ πρζπει να παρουςιάςει τεκμθριωμζνα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ κινδφνου. Θ ανάλυςθ κινδφνου κα πρζπει να καλφψει όλουσ τουσ γνωςτοφσ ι ευλόγωσ προβλζψιμουσ για το ςυγκεκριμζνο τφπο προϊόντων κινδφνουσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν πικανότθτα εμφάνιςθσ και τθ βαρφτθτα των ςυνεπειϊν και τα μζτρα που λαμβάνονται για τθ μείωςθ των κινδφνων ςε αποδεκτά επίπεδα. Στθν περίπτωςθ των προϊόντων μιασ χριςθσ, θ ανάλυςθ κινδφνου κα πρζπει να αντιμετωπίςει ωσ πικανό κίνδυνο τθν επαναχρθςιμοποίθςθ ωσ παράδειγμα αναμενόμενθσ κακισ χριςθσ. Ο καταςκευαςτισ κα πρζπει να τεκμθριϊνει ότι ζχει υλοποιθκεί κατάλλθλθ ανάλυςθ κινδφνων και ότι οι εναπομζνοντεσ κίνδυνοι είναι αποδεκτοί ςε ςχζςθ με τα προβλεπόμενα οφζλθ για τον αςκενι.

17 Σελίδα 17 από 21 Τα χρθςιμοποιοφμενα για τθν καταςκευι του προϊόντοσ υλικά πρζπει να προςδιορίηονται ςτον τεχνικό φάκελο, όπωσ επίςθσ και θ βιολογικι αςφάλεια και θ βιοςυμβατότθτα των υλικϊν που προορίηονται να ζρκουν ςε επαφι με το ςϊμα, ιδιαίτερα για όςα κα ζρχονται ςε παρατεταμζνθ επαφι. Για τθν ανάλυςθ κινδφνων ιςχφει το εναρμονιςμζνο πρότυπο EN ISO Για προϊόντα τα οποία ζρχονται ςε επαφι με το ςϊμα, ιςχφει θ ςειρά των εναρμονιςμζνων προτφπων EN ISO μζθοδοι καταςκευήσ, καταςκευαςτικά ςχζδια Απαιτείται μια περίλθψθ του είδουσ τθσ μεκόδου καταςκευισ ςε γενικζσ γραμμζσ (για παράδειγμα, ζγχυςθ, χφτευςθ, εξϊκθςθ, χθμικι επεξεργαςία, ςυναρμολόγθςθ, ςυςκευαςία / επιςιμανςθ) και τθσ μεκόδου τθσ αποςτείρωςθσ, όπου αφορά. Κα πρζπει να είναι ςαφισ θ χρθςιμοποιοφμενθ μζκοδοσ και τα μζςα διαςφάλιςθσ των χαρακτθριςτικϊν και επιδόςεων. Δεν απαιτείται εξαντλθτικι περιγραφι των διαδικαςιϊν παραγωγισ. Ο καταςκευαςτισ πρζπει να κακορίςει ποιεσ προδιαγραφζσ, ςχζδια, διαγράμματα κ.λπ. είναι κατάλλθλα και επαρκι για τθν κατάλλθλθ καταςκευι, εγκατάςταςθ, ςυντιρθςθ, επιςκευι κλπ. του προϊόντοσ, προκειμζνου να εξαςφαλιςτοφν και να διατθρθκοφν τα προβλεπόμενα χαρακτθριςτικά και επιδόςεισ. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, όπωσ για παράδειγμα προκειμζνου περί θλεκτρο-ιατρικϊν ςυςκευϊν, ο τεχνικόσ φάκελοσ κα πρζπει να περιλαμβάνει λεπτομερι μθχανολογικά ςχζδια. Δεν είναι απαραίτθτο να υπάρχουν ςχζδια για όλα τα εξαρτιματα ι υποςυςτιματα. Ανάλογα με το προϊόν, μπορεί για οριςμζνα να απαιτοφνται, αλλά για άλλα όχι. χαρακτηριςτικά και επιδόςεισ Ο καταςκευαςτισ πρζπει να προςδιορίηει τα χαρακτθριςτικά και τισ επιδόςεισ που απαιτοφνται για να εξαςφαλιςτεί θ ςωςτι και αςφαλισ λειτουργία του προϊόντοσ. Για παράδειγμα, ζνα ςχετικό χαρακτθριςτικό μπορεί να είναι θ διαςφάλιςθ τθσ ςτειρότθτασ του κακετιρα, ενϊ μια ςχετικι επίδοςθ, θ ικανότθτα τθσ προςτατευτικισ ςυςκευαςίασ να διατθρεί τθ ςτειρότθτα του κακετιρα, όταν υπόκειται ςε καταπόνθςθ κατά τθ μεταφορά και τθν αποκικευςθ. κλινική αξιολόγηςη Τα κλινικά ςτοιχεία περιλαμβάνουν δεδομζνα από τθν εμπειρία τθσ αγοράσ από παρόμοιεσ ςυςκευζσ, προοπτικζσ κλινικζσ ζρευνεσ και πλθροφορίεσ από τθν επιςτθμονικι βιβλιογραφία. Θ επιςτθμονικι βιβλιογραφία αφορά ςυχνά άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα από αυτά που αξιολογοφνται. Ο καταςκευαςτισ πρζπει ςυνεπϊσ να αποδείξει τθν ζκταςθ ςτθν οποία θ επιςτθμονικι

18 Σελίδα 18 από 21 βιβλιογραφία είναι ςχετικι με το προϊόν του. Τα αποτελζςματα εργαςτθριακϊν δοκιμϊν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να αποδειχκεί ο βακμόσ ςτον οποίο τα χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ που αξιολογείται είναι παρόμοια με αυτά του προϊόντοσ που καλφπτεται από τθν επιςτθμονικι βιβλιογραφία, και ωσ εκ τοφτου τθ ςυνάφεια αυτισ. Για τισ κλινικζσ ζρευνεσ ιςχφουν τα εναρμονιςμζνα πρότυπα EN ISO & -2. Κακοδιγθςθ για τισ κλινικζσ δοκιμζσ και τθν αξιολόγθςθ κλινικϊν ςτοιχείων παρζχεται ςτα ζγγραφα MEDDEV. 2.7/4 Guidelines on clinical investigation MEDDEV. 2.7/1 Rev.3 Clinical evaluation MEDDEV 2.12/2 rev2 Post market clinical follow-up studies δοκιμζσ Κα πρζπει να καταρτίηεται το πρωτόκολλο των δοκιμϊν, το οποίο κα πρζπει να περιλαμβάνει τισ παραμζτρουσ που πρζπει να μετροφνται, τον χρθςιμοποιοφμενο εξοπλιςμό μζτρθςθσ και δοκιμϊν και τα κριτιρια αποδοχισ. Στισ δοκιμζσ περιλαμβάνονται in-vitro μελζτεσ, χριςθ και επικφρωςθ του λογιςμικοφ, ζκκεςθ επικφρωςθσ αποςτείρωςθσ. επιςήμανςη και οδηγίεσ χρήςησ Θ ετικζτα και, ενδεχομζνωσ, οι οδθγίεσ χριςθσ πρζπει να περιλαμβάνονται ςτον τεχνικό φάκελο. Ρρζπει να κακίςταται ςαφζσ ποφ κα παρζχεται κάκε πλθροφορία: για παράδειγμα ςτο ίδιο το προϊόν, πάνω ςτθν ατομικι ι τθν εμπορικι ςυςκευαςία, ςτο φυλλάδιο οδθγιϊν ι το εγχειρίδιο χριςθσ του προϊόντοσ. Οι οδθγίεσ χριςθσ πρζπει να φζρουν τθν θμερομθνία τελευταίασ ανακεϊρθςθσ και τθ ςιμανςθ ςυμμόρφωςθσ CE. Οι πλθροφορίεσ μπορεί να παρζχονται είτε ωσ κείμενο είτε με τθ χριςθ ςυμβόλων. Λςχφοντα ςχετικά εναρμονιςμζνα πρότυπα είναι τα ΕΝ 1041 και ΕΝ 980. Για τα επαναποςτειρϊςιμα προϊόντα, ιςχφει το ΕΛΟΤ EN ISO Οριςμζνα τεχνικά πρότυπα μπορεί να απαιτοφν παροχι εξειδικευμζνθσ πλθροφόρθςθσ. αποςτειρωμζνα προϊόντα Για τα προϊόντα που διατίκενται ςτθν αγορά αποςτειρωμζνα, οι απαιτιςεισ ςυγκεκριμενοποιοφνται ςτα εναρμονιςμζνα πρότυπα τθσ ςειράσ ΕΝ 556 και EN ISO Λςχφουν επίςθσ, τα εναρμονιςμζνα πρότυπα τθσ ςειράσ ΕΝ 868 για τθ ςυςκευαςία και, ανάλογα με τθ μζκοδο, ειδικά πρότυπα για τθν ανάπτυξθ, επικφρωςθ και ςυνικθ ζλεγχο τθσ διαδικαςίασ (EN ISO για τθν αποςτείρωςθ με υγρι

19 Σελίδα 19 από 21 κερμότθτα, EN ISO για τθν αποςτείρωςθ με αικυλενοξείδιο, EN ISO για τθν αποςτείρωςθ με ακτινοβολία, κλπ). Για τουσ βιολογικοφσ και τουσ χθμικοφσ δείκτεσ, ιςχφουν τα πρότυπα EN ISO 14161, 11138, και Στον τεχνικό φάκελο πρζπει να περιλαμβάνεται και θ ζκκεςθ επικφρωςθσ τθσ διεργαςίασ αποςτείρωςθσ. προϊόντα που ζχουν ενςωματωμζνο λογιςμικό ή που αποτελοφν τα ίδια ιατρικό λογιςμικό Στον τεχνικό φάκελο πρζπει να περιλαμβάνεται και θ ζκκεςθ επικφρωςθσ τθσ αξιοπιςτίασ του λογιςμικοφ. Το αυτοτελϊσ χρθςιμοποιοφμενο λογιςμικό κεωρείται ενεργό ιατροτεχνολογικό προϊόν. Το λογιςμικό το οποίο κακοδθγεί ζνα ιατροτεχνολογικό προϊόν ι επθρεάηει τθ χριςθ του κατατάςςεται αυτόματα ςτθν ίδια κατθγορία. Σχετικι κακοδιγθςθ παρζχεται ςτο ζγγραφο MEDDEV 2.1/6 Guidelines on the qualification and classification of stand alone software used in healthcare within the regulatory framework of medical devices. δήλωςη ςυμμόρφωςησ Απαιτείται ςχζδιο τθσ διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ που κα εκδίδει ο καταςκευαςτισ για τα πιςτοποιθμζνα προϊόντα. Θ διλωςθ πρζπει να κάνει ςαφι αναφορά ςτθν οδθγία 93/42/ΕΟΚ και το ςυγκεκριμζνο Ραράρτθμα με βάςθ το οποίο ζχει πιςτοποιθκεί ο καταςκευαςτισ. Κα πρζπει να περιζχει όλα τα ςτοιχεία που απαιτοφνται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Χριςιμθ πλθροφόρθςθ δίνεται ςτο πρότυπο EN ISO Ενδεικτικό υπόδειγμα δίνεται ςτο Ραράρτθμα Δ.

20 Σελίδα 20 από 21 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΟΡΦΧΗ

21 Σελίδα 21 από 21 ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΕΚ [Τπόδειγμα] ςφμφωνα με το Ραράρτθμα τθσ Οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ Αρικμόσ Διλωςθσ Καταςκευαςτισ Διεφκυνςθ Ρροϊόν Κατθγοριοποίθςθ Κανόνεσ κατάταξθσ Δθλϊνουμε τθ ςυμμόρφωςθ των ανωτζρω αναφερόμενων προϊόντων με τισ ιςχφουςεσ απαιτιςεισ τθσ Οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ και τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ εναρμόνιςθσ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ, ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ Θ ςυμμόρφωςθ του εφαρμοηόμενου ςυςτιματοσ για τθν ποιότθτα ζχει πιςτοποιθκεί από το Εκνικό Κζντρο Αξιολόγθςθσ τθσ Ροιότθτασ και Τεχνολογίασ ςτθν Υγεία, ΕΚΑΡΤΥ, κοινοποιθμζνο οργανιςμό, με αρικμό αναγνϊριςθσ Θ παροφςα διλωςθ εκδίδεται με βάςθ το πιςτοποιθτικό. (αρικμόσ πιςτοποιθτικοφ) που ιςχφει ζωσ.. (θμερομθνία λιξθσ πιςτοποιθτικοφ) και αντικακιςτά κάκε προθγοφμενθ διλωςθ που ζχει εκδοκεί για το προϊόν αυτό. Υπογραφι: Θμερομθνία: (ςτοιχεία υπογράφοντοσ) Η δήλωςη αυτή πρζπει να καλφπτει ζνα ή περιςςότερα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ςαφώσ καθοριςμζνα με την αναφορά του ονόματοσ, του κωδικοφ ή άλλου αναμφιςβήτητου ςτοιχείου αναφοράσ του προϊόντοσ.

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14 Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Δθμοςιοποίθςθ μθ χρθματοοικονομικών πλθροφοριών Ημερομθνία Εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

πρότυπα εμπορίασ γενικέσ προδιαγραφέσ εμπορίασ οπωροκηπευτικών εργαςτήριο τυποποίηςη & ςυςκευαςία ΑΠ-Τ αγροτικών προΰόντων και τροφίμων

πρότυπα εμπορίασ γενικέσ προδιαγραφέσ εμπορίασ οπωροκηπευτικών εργαςτήριο τυποποίηςη & ςυςκευαςία ΑΠ-Τ αγροτικών προΰόντων και τροφίμων γενικέσ προδιαγραφέσ εμπορίασ οπωροκηπευτικών εργαςτήριο τυποποίηςη & ςυςκευαςία αγροτικών προΰόντων και τροφίμων ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΣΤΕΓ-ΤΤ-Δ / τμήμα ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ κατεύθυνςη ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ

Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ Τι είναι θ κλινικι δοκιμι; Σφμφωνα με το WHO Κάκε ερευνθτικι μελζτθ, θ

Διαβάστε περισσότερα

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ EUCoopC Σχζδιο αρ.: 527301-LLP-1-2012-1-IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ D.3.3. Επιχειρηςιακόσ οδηγόσ για τη χορήγηςη διδακτικών μονάδων Ευρωπαϊκό φςτημα Βαθμών για την Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι Λογιςμικό (Software), Πρόγραμμα (Programme ι Program), Προγραμματιςτισ (Programmer), Λειτουργικό Σφςτθμα (Operating

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Γενικό Χθμείο του Κράτουσ Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ Δρ. Διμθτρα Δανιιλ Χθμικά προϊόντα Οι χθμικζσ ουςίεσ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Προηάζεις εηαιρειών για δημόζια διαβούλεσζη ηετνικών προδιαγραθών για τειροσργικά γάνηια (CPV ) - Surgical gloves

Προηάζεις εηαιρειών για δημόζια διαβούλεσζη ηετνικών προδιαγραθών για τειροσργικά γάνηια (CPV ) - Surgical gloves Προηάζεις εηαιρειών για δημόζια διαβούλεσζη ηετνικών προδιαγραθών για τειροσργικά γάνηια (CPV 33141420-0) - Surgical gloves ΕΣΑΙΡΕΙΑ INEΞ ΚΩΔΙΚΟ ORCO 182424 Χειρουργικά γάντια εξεταςτικά μθ αποςτειρωμζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κθφιςιά 12/01/2015 Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αρικμ. πρωτ.: 362 ΚΑΛΤΦΣΑΚΙ 14564 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Παγίου

Εισαγωγή Νέου Παγίου Εισαγωγή Νέου Παγίου 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ ειςαγωγήσ νζου παγίου ςτην εφαρμογή τησ ςειράσ Hyper Axion. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διάλεξη 7 Σεχνικζσ για τθν επίτευξθ ςτακερότθτασ Πζτροσ Ροφςςοσ Μζθοδοι για την επίτευξη του ελζγχου Μζςω του κατάλλθλου ςχεδιαςμοφ του πειράματοσ (ςτόχοσ είναι θ εξάλειψθ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Ιοφνιοσ 2011 : οδηγίες ζσμπλήρωζης αιηήμαηος εκηαμίεσζης Περιεχόμενα 1 Στοιχεία Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ... 3 2 Επεξεργαςία αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.)

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Το ςυγκεκριμζνο βιβλιάριο ζχει δθμιουργθκεί και διατίκεται από τθν CCS ΑΕ μόνο για τουσ χριςτεσ τθσ Ελλάδασ και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σιμανςθ CE ςτισ βιομθχανίεσ κεραμοποιίασ

Σιμανςθ CE ςτισ βιομθχανίεσ κεραμοποιίασ Σιμανςθ CE ςτισ βιομθχανίεσ κεραμοποιίασ Ο νζοσ κανονιςμόσ EU305/2011 Με τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ ΚΥΑ 15914/340/20-7-2007 (ΦΕΚ 1557/Β/17-8-2007), κακορίςτθκαν οι προχποκζςεισ για τθ Σιμανςθ CE ςτα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ. για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ. για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου Γενικά Εγκεκριμζνοσ Οικονομικόσ Φορζασ (ΑΕΟ*) *Authorised

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 E-mail: tnikolaou@oadyk.

ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 E-mail: tnikolaou@oadyk. ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 -mail: tnikolaou@oadyk.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΘΕΜΑ: Αντικατάςταςη των όρων τησ Διακήρυξησ του Διεθνοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 3: υςτιματα ουρϊν αναμονισ Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ χολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ Μελζτθ ςυςτθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7)

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Περιεχόμενα 1. Μενοφ... 5 1.1 Αρικμοδείκτεσ.... 5 1.1.1 Δθμιουργία Αρικμοδείκτθ... 6 1.1.2 Αντιγραφι Αρικμοδείκτθ... 11 2. Παράμετροι... 12 2.1.1 Κατθγορίεσ Αρικμοδεικτϊν...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΘΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΘ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Θ «Βοικεια» ςτον Υπολογιςτι

ΕΝΟΤΘΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΘ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Θ «Βοικεια» ςτον Υπολογιςτι ΕΝΟΤΘΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΘ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Θ «Βοικεια» ςτον Υπολογιςτι Βοικεια (Help), Ευρετιριο, Κόμβοσ, Λζξθ κλειδί, Σφνδεςμόσ, Υπερκείμενο Τι είναι θ «Βοικεια» ςτουσ υπολογιςτζσ; Πώσ ενεργοποιοφμε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ψθφιακά Ηλεκτρονικά. Ενότθτα 5 : Ανάλυςθ κυκλώματοσ με D και JK FLIP- FLOP Φώτιοσ Βαρτηιώτθσ

Ψθφιακά Ηλεκτρονικά. Ενότθτα 5 : Ανάλυςθ κυκλώματοσ με D και JK FLIP- FLOP Φώτιοσ Βαρτηιώτθσ Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ψθφιακά Ηλεκτρονικά Ενότθτα 5 : Ανάλυςθ κυκλώματοσ με D και JK FLIP- FLOP Φώτιοσ Βαρτηιώτθσ 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο ΤΕΙ Ηπείρου Σμιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΕΣΙΗ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΤΦΘΕΙΑ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΟΤ ΟΔΗΓΟΤ ΜΕ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΩΝ ΣΟΙΥΕΙΩΝ ΣΟΤ ΟΥΗΜΑΣΟ

ΤΥΕΣΙΗ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΤΦΘΕΙΑ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΟΤ ΟΔΗΓΟΤ ΜΕ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΩΝ ΣΟΙΥΕΙΩΝ ΣΟΤ ΟΥΗΜΑΣΟ Εθνικό Μεηζόβιο Πολσηετνείο τολή Πολιηικών Μητανικών Σομέας Μεηαθορών και σγκοινωνιακής Τποδομής ΤΥΕΣΙΗ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΤΦΘΕΙΑ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΟΤ ΟΔΗΓΟΤ ΜΕ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΩΝ ΣΟΙΥΕΙΩΝ ΣΟΤ ΟΥΗΜΑΣΟ ΝΑΣΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ Η Ρολιτικι Αςφάλειασ περιλαμβάνει τον ςκοπό και τουσ ςτόχουσ τθσ αςφάλειασ, οδθγίεσ, διαδικαςίεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια μελζτθ αςκενι-μάρτυρα (case-control). Όςοι ςυμμετζχουν ςτθν μελζτθ ζχουν επιλεγεί με βάςθ τθν ζκβαςθ.

Είναι μια μελζτθ αςκενι-μάρτυρα (case-control). Όςοι ςυμμετζχουν ςτθν μελζτθ ζχουν επιλεγεί με βάςθ τθν ζκβαςθ. Ερϊτθςθ 1 Μια μελζτθ πραγματοποιείται για να εξετάςει αν θ μετεμμθνοπαυςιακι ορμονικι κεραπεία ζχει προςτατευτικό ρόλο για τθν πρόλθψθ εμφράγματοσ του μυοκαρδίου. 1013 γυναίκεσ με οξφ ζμφραγμα του μυοκαρδίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ςθμαςία τθσ Αξιολόγθςθσ

Η ςθμαςία τθσ Αξιολόγθςθσ Η ςθμαςία τθσ Αξιολόγθςθσ Προςδιορίηει το κατά πόςο οι ςυμμετζχοντεσ επιτυγχάνουν τουσ προκακοριςμζνουσ ςτόχουσ. Βελτιϊνει τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. Προάγει τθν υπευκυνότθτα. Προςδιορίηει εάν τα αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ

Διαχείριςθ του φακζλου public_html ςτο ΠΣΔ Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ Οι παρακάτω οδθγίεσ αφοροφν το χριςτθ webdipe. Για διαφορετικό λογαριαςμό χρθςιμοποιιςτε κάκε φορά το αντίςτοιχο όνομα χριςτθ. = πατάμε αριςτερό κλικ ςτο Επιςκεφκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Λειτουργικι μοντελοποίθςθ

Κεφάλαιο 5: Λειτουργικι μοντελοποίθςθ Κεφάλαιο 5: Λειτουργικι μοντελοποίθςθ τόχοι Κατανόθςθ των κανόνων και των γενικϊν κατευκφνςεων για τα διαγράμματα δραςτθριοτιτων. Κατανόθςθ των κανόνων και των γενικϊν κατευκφνςεων για τισ περιπτϊςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ ςυμπλήρωςησ ςυνοδευτικού ςημειώματοσ υποβολήσ Ιουλίου 2015

Οδηγίεσ ςυμπλήρωςησ ςυνοδευτικού ςημειώματοσ υποβολήσ Ιουλίου 2015 Οδθγίεσ υμπλιρωςθσ υνοδευτικοφ θμειώματοσ Τποβολισ Ιουλίου 2015 Page 1 of 12 Κέντρο Μηχανογραφικήσ Επεξεργαςίασ Συνταγών Οδηγίεσ ςυμπλήρωςησ ςυνοδευτικού ςημειώματοσ υποβολήσ Ιουλίου 2015 Οδθγίεσ υμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7: Μοντελοποίθςθ ςυμπεριφοράσ

Κεφάλαιο 7: Μοντελοποίθςθ ςυμπεριφοράσ Κεφάλαιο 7: Μοντελοποίθςθ ςυμπεριφοράσ τόχοι Κατανόθςθ των κανόνων και των γενικϊν κατευκφνςεων για τα διαγράμματα ακολουκίασ και επικοινωνίασ, κακϊσ και για τισ ςυμπεριφορικζσ μθχανζσ καταςτάςεων. Κατανόθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο δείκτθσ αυτόσ

Διαβάστε περισσότερα

ακτινίδια οπωροκηπευτικά ακτινίδια εργαςτήριο τυποποίηςη & ςυςκευαςία ΑΠ-Τ αγροτικών προΰόντων και τροφίμων

ακτινίδια οπωροκηπευτικά ακτινίδια εργαςτήριο τυποποίηςη & ςυςκευαςία ΑΠ-Τ αγροτικών προΰόντων και τροφίμων οπωροκηπευτικά εργαςτήριο τυποποίηςη & ςυςκευαςία αγροτικών προΰόντων και τροφίμων ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΣΤΕΓ-ΤΤ-Δ / τμήμα ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ κατεύθυνςη ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ όπωσ τροποποιικθκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7)

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7) Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ ειδικών λογαριαςμών. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

ςταφύλια οπωροκηπευτικά ςταφύλια εργαςτήριο τυποποίηςη & ςυςκευαςία ΑΠ-Τ αγροτικών προΰόντων και τροφίμων

ςταφύλια οπωροκηπευτικά ςταφύλια εργαςτήριο τυποποίηςη & ςυςκευαςία ΑΠ-Τ αγροτικών προΰόντων και τροφίμων οπωροκηπευτικά εργαςτήριο τυποποίηςη & ςυςκευαςία αγροτικών προΰόντων και τροφίμων ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΣΤΕΓ-ΤΤ-Δ / τμήμα ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ κατεύθυνςη ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ όπωσ τροποποιικθκε

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ απόδοςθσ υλικών

Δείκτεσ απόδοςθσ υλικών Δείκτεσ απόδοςθσ υλικών Κάκε ςυνδυαςμόσ λειτουργίασ, περιοριςμϊν και ςτόχων, οδθγεί ςε ζνα μζτρο τθσ απόδοςθσ τθσ λειτουργίασ του εξαρτιματοσ και περιζχει μια ομάδα ιδιοτιτων των υλικϊν. Αυτι θ ομάδα των

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 7: Ειςαγωγι ςτο Δυναμικό Προγραμματιςμό Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ Σχολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Τι πρζπει να γνωρίηω πριν ξεκινιςω τθν διαδικαςία 1. Να ζχω κωδικοφσ από τον Κζντρο Δικτφου του ΤΕΙ Ακινασ (είναι αυτοί με τουσ οποίουσ ζχω πρόςβαςθ ςτο αςφρματο

Διαβάστε περισσότερα

Σπφροσ Βιτζλλασ 1. Χρήςτοσ Βιτζλλασ 1. Ευάγγελοσ Τοπάλησ 2. Ιορδάνησ Ξανθόπουλοσ 2

Σπφροσ Βιτζλλασ 1. Χρήςτοσ Βιτζλλασ 1. Ευάγγελοσ Τοπάλησ 2. Ιορδάνησ Ξανθόπουλοσ 2 Διαχείριςη τησ Ζήτηςησ Ηλεκτρικήσ Ενζργειασ ςε Ηλεκτρικζσ Εγκαταςτάςεισ ςε Κτίρια με Βάςη την Πρόβλεψη τησ Χρήςησ Ηλεκτρικϊν Φορτίων με Ανάλυςη Μετρητικϊν Δεδομζνων Χρήςτοσ Βιτζλλασ 1 Μθχανολόγοσ & Αεροναυπθγόσ

Διαβάστε περισσότερα

Ραραμετροποίθςθ ειςαγωγισ δεδομζνων περιόδων

Ραραμετροποίθςθ ειςαγωγισ δεδομζνων περιόδων Παραμετροποίηςη ειςαγωγήσ δεδομζνων περιόδων 1 1 Περίληψη Το παρόν εγχειρίδιο παρουςιάηει αναλυτικά τθν παραμετροποίθςθ τθσ ειςαγωγισ αποτελεςμάτων μιςκοδοτικϊν περιόδων. 2 2 Περιεχόμενα 1 Ρερίλθψθ...2

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπλέκτες. 0 x 0 F = S x 0 + Sx 1 1 x 1

Πολυπλέκτες. 0 x 0 F = S x 0 + Sx 1 1 x 1 Πολυπλέκτες Ο πολυπλζκτθσ (multipleer - ) είναι ζνα ςυνδυαςτικό κφκλωμα που επιλζγει δυαδικι πλθροφορία μιασ από πολλζσ γραμμζσ ειςόδου και τθν κατευκφνει ςε μια και μοναδικι γραμμι εξόδου. Η επιλογι μιασ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλικι Οικονομία. Ιωάννθσ Ε. Νικολάου Τμιμα Μθχανικϊν Περιβάλλοντοσ Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ

Κυκλικι Οικονομία. Ιωάννθσ Ε. Νικολάου Τμιμα Μθχανικϊν Περιβάλλοντοσ Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ Κυκλικι Οικονομία Ιωάννθσ Ε. Νικολάου Τμιμα Μθχανικϊν Περιβάλλοντοσ Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ Product design ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΠΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΝΟΤΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Συνεργαςία Τελωνείων Επιχειριςεων για τθν αςφάλεια τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ και για τθ διευκόλυνςθ του εμπορίου * Authorised Economic

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Ενότητα 5 η : Η Μζθοδοσ Simplex Παρουςίαςη τησ μεθόδου Κων/νοσ Κουνετάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Νίκοσ Χατηθςταμοφλου, Υπ. Δρ. Οικονομικισ Επιςτιμθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΡΟΕΓΓΙΘ ΤΣΘΜΑΣΟ Οδθγόσ εφαρμογισ για τον ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι ενόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των ςιδθροδρόμων

ΜΙΑ ΠΡΟΕΓΓΙΘ ΤΣΘΜΑΣΟ Οδθγόσ εφαρμογισ για τον ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι ενόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των ςιδθροδρόμων ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΔΘΡΟΔΡΟΜΩΝ ΜΙΑ ΠΡΟΕΓΓΙΘ ΤΣΘΜΑΣΟ Οδθγόσ εφαρμογισ για τον ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι ενόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των ςιδθροδρόμων Ζκδοςθ 1.0 13/12/2010 Ζλεγχοσ ζκδοςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Νόμοσ Πλαίςιο Για την Εποπτεία των Οικονομικών Δραςτηριοτήτων και την Εποπτεία αγοράσ προϊόντων

Νόμοσ Πλαίςιο Για την Εποπτεία των Οικονομικών Δραςτηριοτήτων και την Εποπτεία αγοράσ προϊόντων Νόμοσ Πλαίςιο Για την Εποπτεία των Οικονομικών Δραςτηριοτήτων και την Εποπτεία αγοράσ προϊόντων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟ Άρθρο 1 κοπόσ 1. Mε τισ διατάξεισ του παρόντοσ κεςπίηεται το γενικό πλαίςιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ. 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ. 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν Τι είναι θ Γραμμι Εντολϊν (1/6) Στουσ πρϊτουσ υπολογιςτζσ, και κυρίωσ από τθ δεκαετία του 60 και μετά, θ αλλθλεπίδραςθ του χριςτθ με τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Ιςοηυγιςμζνα δζντρα και Β- δζντρα. Δομζσ Δεδομζνων

Ιςοηυγιςμζνα δζντρα και Β- δζντρα. Δομζσ Δεδομζνων Ιςοηυγιςμζνα δζντρα και Β- δζντρα Δομζσ Δεδομζνων Περιεχόμενα Ιςοηυγιςμζνα δζντρα Μζκοδοι ιςοηφγιςθσ δζντρων Μονι Περιςτροφι Διπλι Περιςτροφι Β - δζντρα Ιςοηυγιςμζνα δζντρα Η μορφι ενόσ δυαδικοφ δζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Η διανομή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1

Η διανομή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1 Η διανομή Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1 Διανομή : Όλεσ οι δραςτηριότητεσ που πρζπει να γίνουν για να μεταβιβαςτεί το προϊόν από τον αρχικό παραγωγό / πωλητή ςτον τελικό αγοραςτή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 2 Μια οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. UND1448R 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε τθν διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΕΚΔΟΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ (version )

ΕΠΑΝΕΚΔΟΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ (version ) ΕΠΑΝΕΚΔΟΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ (version 2.14.13) Σχετικά με το κζμα που προζκυψε με τθν επιςτροφι των τιμολογίων του ΕΟΠΥΥ, που υποβλικθκαν με το λογαριαςμό Ιανουαρίου 2014, και τθν απαίτθςθ ορκισ επανζκδοςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα

Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ

Διαβάστε περισσότερα