ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ. Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ. Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 2 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΑΞΘ Αϋ ΕΝΟΤΘΤΑ 7 Θ : ΧΑΑΞΕΛΣ, ΡΑΗΛ ΡΟΣΚΕΣΘ ΚΑΛ ΑΦΑΛΕΣΘ Θ ΥΡΕΒΑΣΘ ΤΘΣ ΔΕΚΑΔΑΣ ΒΛΒΛΛΟ ΜΑΚΘΤΘ, ΚΕΦΑΛΑΛΟ 45 (ΣΕΛ 38-39) ΤΛΤΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΛΟΥ: ΧΑΑΞΕΛΣ, ΡΑΗΛ ΚΑΛ ΜΩΣΑΛΚΑ ΤΛΤΛΟΣ ΡΑΑΜΥΚΛΟΥ: «Ο Φίφθσ και θ Φιφίτςα κάνουν χαράξεισ, παηλ και μωςαϊκά» ΦΟΛΤΘΤΛΕΣ: ΝΑΘ ΕΛΘΝΘ (2531) - ΟΦΑΝΛΔΟΥ ΛΟΥΛΛΑ (2456) ΘΜ/ΜΘΝΛΑ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑΣ: 5/4/2011 ΔΛΔΑΣΚΩΝ: ΛΕΜΟΝΛΔΘΣ ΧΑΑΛΑΜΡΟΣ ΑΡΟΣΡΑΣΜΕΝΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟΣ: ΜΡΟΥΣΛΟΥ ΕΥΘ

2 ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΑΓΩΓΗ 3 2. ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΜΕΡΟ Σθάλμα! Δεν έχει οριζηεί ζελιδοδείκηης. 2.1 ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΘΕΩΡΙΑ Σθάλμα! Δεν έχει οριζηεί ζελιδοδείκηης. 2.2 ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΘ ΑΝΑΛΤΘ Σθάλμα! Δεν έχει οριζηεί ζελιδοδείκηης. 3. ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΜΑΘΗΗ ΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΑΞΗ Σθάλμα! Δεν έχει οριζηεί ζελιδοδείκηης. 4. ΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΙΚΑ ΜΕΑ ΧΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΠΡΟΤΠΑΡΧΟΤΕ ΓΝΩΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 7 5. ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 8 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 9 7. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 10

3 1.ΕΙΑΓΩΓΘ 4. ΧΕΔΙΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 4.1. ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ Θ διδαχκείςα ενότθτα ανικει ςτο 2 ο τεφχοσ του βιβλίου «Μακθματικϊν Τθσ Φφςθσ Και Τθσ Ηωισ» τθσ Α τάξθσ δθμοτικοφ ςχολείου. Το γνωςτικό αντικείμενο ανικει ςτθ Γεωμετρία και πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν αναγνϊριςθ και ςφνκεςθ γεωμετρικϊν ςχθμάτων (μζςω του τάγκραμ), τθν ανακαταςκευι απλϊν πάηλ και τθ χάραξθ ευκφγραμμων τμθμάτων με το χάρακα ενϊνοντασ τα άκρα τουσ (2 ςθμεία). Μζςα από τθ δραςτθριότθτα με τθ χάραξθ γραμμϊν κάνουν επανάλθψθ και τθν πρόςκεςθ μονοψιφιων αρικμϊν με άκροιςμα μζχρι το 10. Οι μακθτζσ διδάςκονται τα παραπάνω (εκτόσ από τθν πρόςκεςθ μονοψιφιων) και ςτισ υπόλοιπεσ τάξεισ του δθμοτικοφ ςχολείου. Ριο ςυγκεκριμζνα: Βϋ Τάξθ Αϋ Τεφχοσ, Κεφ. 13, 14, ςελ : «Γνωρίηω καλφτερα τα γεωμετρικά ςχιματα» Αϋ Τεφχοσ, Κεφ. 16, ςελ : «Μοτίβα» Αϋ Τεφχοσ, Κεφ. 18, ςελ : «Ρρόςκεςθ διψιφιων αρικμϊν» Αϋ Τεφχοσ, Κεφ. 19, ςελ : «Αρικμθτικά μοτίβα» Αϋ Τεφχοσ, Τάγκραμ, ςελ. 64 Βϋ Τεφχοσ, Κεφ. 31, ςελ : «Καλφπτω επιφάνειεσ» Βϋ Τεφχοσ, Κεφ. 34, ςελ : «Κάκετθ πρόςκεςθ με κρατοφμενο» Γϋ Τάξθ Κεφ. 3, ςελ : «Γεωμετρικά ςχιματα» Κεφ. 42, ςελ : «Ραηλ, πλακόςτρωτα και μωςαϊκά (Τάγκραμ)» Κεφ. 48, ςελ : «Μοτίβα» Κεφ. 50, ςελ : «Μζτρθςθ τθσ επιφάνειασ (Μωςαϊκά)» Κεφ. 54, ςελ : «Επαναλθπτικό μάκθμα ςτθ Γεωμετρία» Δϋ Τάξθ Κεφ. 55, ςελ : «Μοτίβα» Εϋ Τάξθ Κεφ. 25, ςελ : «Λςοεμβαδικά ςχιματα (Τάγκραμ)» Κεφ. 45, ςελ : «Διαχείριςθ γεωμετρικϊν ςχθμάτων» ΣΤϋ Τάξθ Κεφ. 53, ςελ : «Γεωμετρικά μοτίβα» Κεφ. 54, ςελ : «Αρικμθτικά μοτίβα»

4 Κεφ. 55, ςελ : «Σφνκετα μοτίβα» 4.2. ΣΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΙΚΑ ΜΕΑ Τα υλικά και τα εποπτικά μζςα που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν παροφςα διδαςκαλία ιταν: Σχολικόσ πίνακασ, Χαρτόνια με τα γεωμετρικά ςχιματα του τάγκραμ ςε ςχζδιο, για να κοποφν από τουσ μακθτζσ, Ψαλίδι, Μπογιζσ, μαρκαδόροι, Ζτοιμο τάγκραμ κολλθμζνο ςτο ςχολικό πίνακα ςε ςχιμα γάτασ, Φωτοτυπίεσ με φφλλα εργαςία και διάφορα ςχιματα τάγκραμ, Θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ για τθν παρουςίαςθ των εικόνων του παραμυκιοφ ςε power point,. Projector, Ζνδυμα μίασ διδάςκουςασ ςε ςχιμα μωςαϊκοφ (φόρεμα με επαναλαμβανόμενουσ αςπρόμαυρουσ ρόμβουσ). 4.3 ΧΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Θ διδαςκαλία ιταν ζτςι προγραμματιςμζνθ, ϊςτε να πραγματοποιθκεί ςε μία ςχολικι διδακτικι ϊρα (45 λεπτά). 4.4 ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Σκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ Ο διδακτικόσ ςκοπόσ του κεφαλαίου αφορά ςτθ διαχείριςθ ςχθμάτων ςε γεωμετρικζσ καταςτάςεισ παράλλθλα με τισ φάςεισ ενόσ παραμυκιοφ. Διδακτικοί ςτόχοι Ανάπτυξθ δεξιοτιτων των μακθτϊν ανάγνωςθσ και χριςθσ γεωμετρικϊν ςχθμάτων για τθ δθμιουργία ςφνκετων εικόνων.

5 Άςκθςθ δεξιότθτασ των μακθτϊν ςτθ χάραξθ γραμμϊν με το χάρακα. Θ χάραξθ γραμμϊν εξειδικεφεται ςε γεωμετρικά ςχιματα. Αναςφνκεςθ ςχθμάτων από τα ςυςτατικά τουσ μζρθ, μζςω τθσ εμπλοκισ των μακθτϊν ςε καταςτάςεισ τφπου παηλ. Άςκθςθ των μακθτϊν ςε δεξιότθτεσ οπτικισ ανάλυςθσ και ςυμπλιρωςθσ μωςαϊκοφ. Επανάλθψθ άςκθςθσ υπολογιςμοφ ακροιςμάτων δφο αρικμϊν μζχρι το ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΠΡΟΤΠΑΡΧΟΤΕ ΓΝΩΕΙ Για τθν πραγματοποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ οι μακθτζσ είναι απαραίτθτο να γνωρίηουν τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ ζννοιασ του παηλ, πρόςκεςθ μονοψιφιων αρικμϊν με άκροιςμα μζχρι 10, χαρτοκοπτικι απλϊν γεωμετρικϊν ςχθμάτων και πρζπει να είναι ςε κζςθ να χρωματίηουν απλά γεωμετρικά ςχιματα. Επίςθσ, κα πρζπει να είναι εκιςμζνοι ςε διαδικαςίεσ ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων και ςτθν πρόβλεψθ καταςτάςεων που εμπλζκονται ςε ιςτορίεσ παραμυκιϊν (ϊςτε να παρακολουκοφν αβίαςτα τθν πλοκι του μφκου του παραμυκιοφ και να κάνουν υποκζςεισ για τθν εξζλιξθ τθσ ιςτορίασ) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ Οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιικθκαν κατά τθ διδαςκαλία ιταν: Θ Διάλεξθ, αφιγθςθ: Για να γίνει θ ειςαγωγι του νζου κζματοσ με ςκοπό τθ διζγερςθ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν. Επίςθσ, αφιγθςθ χρθςιμοποιικθκε κατά τθν ανάγνωςθ του παραμυκοφ ςτουσ μακθτζσ. Θ Παρουςίαςθ: Χρθςιμοποιικθκε για τθν παρουςίαςθ των εικόνων που αφοροφςαν το παραμφκι αλλά και εικόνων, όπωσ τα ςχθμάτων του τάγκραμ που ιταν απαραίτθτεσ για τθν διεξαγωγι τθσ διδαςκαλίασ. Θ υηιτθςθ: Χρθςιμοποιικθκε επειδι επιτρζπει τθν ενεργθτικι εμπλοκι των μακθτϊν. Θ Εξατομικευμζνθ διδαςκαλία: Στισ περιπτϊςεισ που κάποιοι μακθτζσ αντιμετϊπιηαν δυςκολίεσ κατά τθν πραγματοποίθςθ των δραςτθριοτιτων.

6 Θ Επίδειξθ: Χρθςιμοποιικθκε ςε διαφορετικζσ ςτιγμζσ, όπωσ για παράδειγμα για να δείξουμε ςτουσ μακθτζσ πωσ από τα αρχικά ςχιματα του ταγκράμ προκφπτουν νζεσ εικόνεσ. 4.7 ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 1 θ φάςθ - Ζλεγχοσ τθσ προχπάρχουςασ γνϊςθσ - Ειςαγωγι ςτθ νζα γνϊςθ (10 λεπτά) Οι μακθτζσ προϊδεάςτθκαν για τα κζματα εναςχόλθςισ τουσ ςε αυτό το κεφάλαιο μζςω του ςχολιαςμοφ του τίτλου του παραμυκιοφ: «Ο Φίφθσ και θ Φιφίτςα κάνουν χαράξεισ, παηλ και μωςαϊκά». Δθλαδι, οι διδάςκουςεσ ηιτθςαν από τουσ μακθτζσ να ανακτιςουν τισ γνϊςεισ τουσ ςχετικά με το κζμα του κεφαλαίου. Αφοφ διαβάςτθκε το πρϊτο μζροσ του παραμυκιοφ οι διδάςκουςεσ ηιτθςαν από κάποιο μακθτι να χαλάςει το ςχιμα του τάγκραμ, το οποίο είχαν επιςυνάψει με μαγνιτεσ ςτον πίνακα (πρόκειται για ζνα γατάκι). Ζπειτα, μοίραςαν ςε κάκε μακθτι από ζνα χαρτόνι, ςτο οποίο είναι χαραγμζνα τα γεωμετρικά ςχιματα του τάγκραμ. Οι μακθτζσ ςτθ ςυνζχεια ζκοψαν τα χαραγμζνα ςχιματα με ψαλίδι κατά μικοσ των χαραγμζνων γραμμϊν και παρατιρθςαν, αναγνϊριςαν και περιζγραψαν τα 7 γεωμετρικά ςχιματα που προκφπτουν. 2 θ φάςθ - Επιςθμοποίθςθ νζασ γνϊςθσ (20 λεπτά) Συνεχίςτθκε θ ανάγνωςθ του παραμυκιοφ. Οι μακθτζσ ζνασ ζνασ ζκοψαν με ψαλίδι τα κομμάτια του τάγκραμ που ιταν χαραγμζνα ςε χαρτόνι και με τθ βοικεια των διδαςκουςϊν προςπάκθςαν να αναςυνκζςουν μια νζα εικόνα από τα κομμάτια του τάγκραμ (ζναν κφκνο). Ζγινε αναφορά μζςω του παραμυκιοφ ςτα χαρακτθριςτικά του τάγκραμ. 3 θ φάςθ - Αςκιςεισ εφαρμογισ και εμπζδωςθσ (10 λεπτά) Αφοφ διαβάςτθκε και το επόμενο μζροσ του παραμυκιοφ, οι μακθτζσ ζπαιηαν το παιχνίδι με τουσ κανόνεσ που υποδεικνφονταν από το παραμφκι, το οποίο μοίραςαν

7 οι διδάςκουςεσ ςε κάκε μακθτι υπό μορφι φφλλου εργαςίασ. Οι διδάςκουςεσ ηιτθςαν από τουσ μακθτζσ να χρωματίςουν ζνα μωςαϊκό με βάςθ το πρότυπο που ιταν ιδθ χρωματιςμζνο και το πρόβαλαν ςτον πίνακα με projector. Συνεχίςτθκε θ ανάγνωςθ του παραμυκιοφ και ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ να αςκθκοφν ςτθ χάραξθ γραμμϊν, ενϊνοντασ δφο ςθμεία, ενϊ παράλλθλα επαναλάμβαναν τθν άςκθςθ υπολογιςμοφ ακροίςματοσ δφο αρικμϊν με άκροιςμα 10. Αρχικά, οι διδάςκουςεσ ηιτθςαν από τουσ μακθτζσ να παρατθριςουν τισ γραμμζσ και με το χάρακα τουσ να ενϊςουν ζναν αρικμό από τθν πρϊτθ γραμμι και ζναν από τθν τρίτθ. Ζπειτα, ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ να ςυνειδθτοποιιςουν τθ ςχζςθ που ζχουν οι αρικμοί μεταξφ τουσ μζςω τθσ δεφτερθσ γραμμισ. Αφοφ ανακάλυψαν τθ ςχζςθ των αρικμϊν με το άκροιςμά τουσ, κλικθκαν να χαράξουν διάφορεσ γραμμζσ και να επιβεβαιϊςουν τθ διαπίςτωςθ ςχετικά με τα ακροίςματα. 4 θ φάςθ - Αξιολόγθςθ (5 λεπτά) Ολοκλθρϊκθκε θ ανάγνωςθ του παραμυκιοφ και οι μακθτζσ είδαν τισ δυνατότθτεσ του τάγκραμ με τθν επίδειξθ από τισ διδάςκουςεσ ςε φωτοτυπία διαφόρων εικόνων που ςχθματίηονται με τα ςχιματα του τάγκραμ. Επιπλζον, ςτθν φωτοτυπία κλικθκαν να χρωματίςουν ζνα μικρό μωςαϊκό. 4.8 ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ Οι διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ επίτευξθσ των ςτόχων ζγιναν : με το χαρτόνι που δόκθκε ςτουσ μακθτζσ, το οποίο οι τελευταίοι κα ζπρεπε να κόψουν ςε 7 κομμάτια, ακολουκϊντασ τισ χαραγμζνεσ γραμμζσ και ςτθ ςυνζχεια να κάνουν ζνα τάγκραμ ςε ςχιμα κφκνου, με το 1 ο φφλλο εργαςίασ ςτο οποίο: o οι μακθτζσ ζπρεπε να απαντιςουν ςε τρεισ ερωτιςεισ με χρθςιμοποιϊντασ τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ τουσ για το παηλ o να χρωματίςουν ζνα μωςαϊκό το οποίο είχε προβλθκεί ςτον πίνακα

8 με το 2 ο φφλλο εργαςίασ να κάνουν χαράξεισ επαναλαμβάνοντασ τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ τουσ για τθν πρόςκεςθ αρικμϊν με άκροιςμα μζχρι 10, με το τελευταίο φφλλο εργαςίασ, όπου οι μακθτζσ ζπρεπε να χρωματίςουν ζνα μικρό μωςαϊκό, με ερωτιςεισ που γινόντουςαν πολφ ςυχνά κακ όλθ τθ διάρκεια διεξαγωγισ τθσ διδαςκαλίασ. 5. ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Κεωροφμε ότι με τθ διδαςκαλία μασ επιτεφχκθκαν οι ςτόχοι που τζκθκαν από τθν αρχι. Οι μακθτζσ ςυμμετείχαν ενεργθτικά και με προκυμία ςτο μάκθμα και απολάμβαναν με προςιλωςθ τθν εξζλιξθ τθσ πλοκισ του παραμυκιοφ μασ. Ιταν λίγο ανιςυχοι κατά τθ δραςτθριότθτα καταςκευισ τάγκραμ, αλλά με τθ βοικειά μασ όλοι οι μακθτζσ κατόρκωςαν να φτιάξουν τον ςχιμα που τουσ ηθτικθκε (κφκνοσ). Εδϊ, βζβαια, χάκθκε πολφτιμοσ χρόνοσ, με αποτζλεςμα να επιςπευκεί θ δραςτθριότθτα χρωματιςμοφ του μωςαϊκοφ και να μθν προλάβουμε να εξθγιςουμε επαρκϊσ τθν ζννοια του μωςαϊκοφ, όπωσ προγραμματίςαμε κατά τον αρχικό ςχεδιαςμό. Ριςτεφουμε ότι θ διδαςκαλία του μακιματοσ μζςα από τθν εξζλιξθ τθσ ιςτορίασ του παραμυκιοφ ιταν ιδιαίτερα ευχάριςτθ ςτουσ μακθτζσ και οι τελευταίοι ςυμμετείχαν δθμιουργικά και με ενκουςιαςμό ςτισ δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ ενεπλάκθςαν. Οι φάςεισ τθσ διδαςκαλίασ που προγραμματίςαμε πραγματοποιικθκαν όλεσ. Αν κάναμε ξανά τθν ίδια διδαςκαλία κα φροντίηαμε να είμαςτε λίγο πιο προςεκτικζσ ςτθ διαχείριςθ του χρόνου τθσ 2 θσ φάςθσ.

9 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κεοδϊρου Ε., Λεμονίδθσ Χ., (2005). Εκνομακθματικά και Γεωμετρία: μια νζα διακεματικι πρόταςθ για τθ διδαςκαλία τθσ Γεωμετρίασ ςτισ πρϊτεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ. Πρακτικά 4ης Διεθνούς Διημερίδας Διδακτικής Μαθηματικών. Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ, Ρ.Τ.Δ.Ε. εκφμνου, ςελ Λεμονίδθσ Χ. (2002). Μια νζα πρόταςθ διδαςκαλίασ ςτα Μακθματικά για τισ πρϊτεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ Σχολείου. Κζματα ςτθν Εκπαίδευςθ. Τόμοσ 3/1, ςελ Μακθματικά Α Δθμοτικοφ Μακθματικά τθσ Φφςθσ και τθσ Ηωισ, Βιβλίο μακθτι (2006). ΥΡΕΡΚ. ΟΕΔΒ. Ακινα Μακθματικά Α Δθμοτικοφ Μακθματικά τθσ Φφςθσ και τθσ Ηωισ, Βιβλίο δαςκάλου (2006). ΥΡΕΡΚ. ΟΕΔΒ. Ακινα Κυριαηι, Ρ. (χ.θ.). Διδακτικι Τθσ Μακθματικισ Λογοτεχνίασ Στο Δθμοτικό Μια Ρρϊτθ Ερευνθτικι Ρροςζγγιςθ. Ανακτικθκε από θμερομθνία ανάκτθςθσ 15/4/2011

10 7. ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Μάθημα: Μαθηματικά Τίτλξπ Μαθήματξπ: ςαοάνειπ, παζλ και μωσαϊκά (Ο Φίυηπ και η Φιυίτσα κάμξρμ ςαοάνειπ, παζλ και μωσαϊκά) Όμξμα. Ημεοξμημία: Σςηματίζω πάμω στξ θοαμίξ μξρ τξμ κύκμξ τξρ Φίυη και τηπ Φιυίτσαπ.

11 Τι γμωοίζω για τξ παζλ; Δηάβαζε ηης παραθάηω προηάζεης θαη θύθιωζε ηε ζωζηή απάκηεζε. Η εηθόκα ηοσ παδι σπάρτεη δωγραθηζμέκε από πρηκ. Σωστό - Λάθξπ Το παδι έτεη πάκηα επηά θομμάηηα. Σωστό - Λάθξπ Τα θομμάηηα από ηο παδι έτοσκ πάκηα ηο ίδηο ζτήμα ποσ βιέπεης πηο πάκω. Σωστό - Λάθξπ

12 Παραηερώ ηα τρώμαηα ποσ εμθακίδοκηαη ζηο μωζαϊθό θαη ζσκετίδω ηο τρωμαηηζμό ηοσ ηοίτοσ με ηοκ ίδηο ηρόπο. Βοεζώ ηα παηδηά θαη εκώκω με ηο τάραθα έκακ αρηζμό από ηεκ πρώηε γραμμή με έκακ άιιο από ηεκ ηρίηε. Τη παραηερώ;

13 Με ηα θομμάηηα ηοσ ηάγθραμ ζσκζέηω ηα παραθάηω ζτήμαηα.

14 Παραηερώ ηα ζτήμαηα ποσ εμθακίδοκηαη ζηο μωζαϊθό θαη ζσκετίδω ηο τρωμαηηζμό με ηοκ ίδηο ηρόπο.

15 Ο ΦΙΦΘ ΚΑΙ Θ ΦΙΦΙΣΑ ΚΑΝΟΤΝ ΧΑΡΑΞΕΙ, ΠΑΗΛ ΚΑΙ ΜΩΑΙΚΑ

16 (Δθλαδι, τι λζτε να κάνουν τα παιδιά;) Μια φορά και ζνα καιρό ςε ζνα χωριό ηοφςε θ μικρι Φιφίτςα με τουσ γονείσ τθσ και τθ γιαγιά τθσ και τον μεγάλο τθσ αδερφό Φίφθ. Τθσ Φιφίτςασ τθσ άρεηε πολφ να κάνει παηλ γιατί ζτςι δθμιουργοφςε όμορφεσ εικόνεσ. Ο Φίφθσ είχε πολλοφσ χάρακεσ και ςχεδίαηε μεγάλα και μικρά ςχιματα. Στα δυο παιδιά άρεςαν πολφ οι ςκανδαλιζσ. Μια μζρα, λοιπόν, τα δυο αδζρφια αποφάςιςαν να πάνε βόλτα ςτο δάςοσ κρυφά από τουσ γονείσ τουσ. Θ γιαγιά τουσ, βζβαια, τουσ είχε προειδοποιιςει: «Μθν πάτε ςε εκείνο το δάςοσ! Κυκλοφορεί θ μάγιςςα Φιφϊ». Ραρόλ αυτά, τα δυο παιδιά ξεκίνθςαν όλο χαρά τθν περιιγθςι τουσ ςτο απαγορευμζνο δάςοσ περπατοφςαν ανζμελα, άκουγαν τα τιτιβίςματα των πουλιϊν, απολάμβαναν τισ μυρωδιζσ τθσ άνοιξθσ και άγγιηαν τα κλαδιά των δζντρων. Ξαφνικά, βρζκθκαν ζξω από ζναν πανφψθλο πφργο. «Να χαρϊ, να χαρϊ τα όμορφα αγγελοφδια μου! Καλϊσ ιρκατε ςτον πφργο μου! Ρεράςτε μζςα, μθ φοβάςτε», ακοφςτθκε θ φωνι τθσ μάγιςςασ. Σι λζτε; Σα παιδιά μπήκαν μζςα; Τα δυο παιδιά με μεγάλο ενκουςιαςμό μπικαν μζςα και άρχιςαν να εξερευνοφν τον πφργο τθσ μάγιςςασ. Επειδι πεινοφςαν μπικαν πρϊτα ςτθν κουηίνα, για να βρουν κάτι να «κόψουν» τθ λιγοφρα τουσ. Άνοιξαν το ντουλάπι και βρικαν ζνα τεράςτιο κουτί με ςοκολατζνια μπιςκότα. Κακϊσ τα ζτρωγαν με λαιμαργία, ςτάκθκαν μπροςτά ςτο ψυγείο και το παρατθροφςαν με μεγάλθ περιζργεια, γιατί πάνω ς αυτό ιταν κολλθμζνο ζνα γατάκι, αλλιϊτικο από τα άλλα. «Τι είναι αυτό Φίφθ;», ρϊτθςε όλο αγωνία θ Φιφίτςα, δαγκϊνοντασ ζνα μπιςκότο. Εκείνθ τθ ςτιγμι εμφανίςτθκε θ κακιά μάγιςςα και απάντθςε: «Αυτό, καλά μου παιδιά λζγεται τάγκραμ. Εφκολα χαλάει και δφςκολα ξαναγίνεται. Ρροςζξτε όμωσ, αν το τάγκραμ χαλάςει, κα μείνετε φυλακιςμζνοι ςτον πφργο μου και δε κα ξαναδείτε τθν οικογζνειά ςασ και τουσ φίλουσ ςασ».

17 Με αυτά τα λόγια θ μάγιςςα ζφυγε και άφθςε τα δυο αδζρφια να ςυνεχίςουν τθν εξερεφνθςι τουσ. Εςείσ τι πιςτεφετε; Σα δυο παιδιά το πείραξαν; Δοκιμάςτε να το χαλάςετε. Θ Φιφίτςα, όμωσ, ικελε πολφ να παίξει με το τάγκραμ και κατά λάκοσ το χάλαςε. Ο Φίφθσ τθ μάλωςε και προςπάκθςε να ξαναφτιάξει το γατάκι. Ιταν, όμωσ, αδφνατον. Ρροςπακοφςε ο Φίφθσ, προςπακοφςε και θ Φιφίτςα, αλλά μάταιεσ οι προςπάκειζσ τουσ Κάποια ςτιγμι, μετά από πολφ κόπο, τα παιδιά κατάφεραν να φτιάξουν ζναν κφκνο. Για να δοφμε πώσ μπορεί να ζφτιαξαν τον κφκνο ; Τότε εμφανίςτθκε θ μάγιςςα Φιφϊ και τουσ μίλθςε με βροντερι φωνι: «Σασ είχα προειδοποιιςει ότι αν χαλάςετε το τάγκραμ, κα ςασ φυλακίςω εδϊ». Ο Φίφθσ, αγκαλιάηοντασ τθν αδερφοφλα του, απάντθςε ςτισ απειλζσ τθσ μάγιςςασ: «Καλι μασ μαγιςςοφλα, άςε μασ να φφγουμε μπορεί να χάλαςε το γατάκι, αλλά για δεσ εδϊ, ςου κάναμε ζναν όμορφο κφκνο. Λυπιςου μασ, ςε παρακαλοφμε!» «Ναι, ναι, λυπιςου μασ» είπε ζντρομθ θ Φιφίτςα. Μζχρι να τελειϊςει τθ φράςθ τθσ θ Φιφίτςα, θ μάγιςςα είχε εξαφανιςτεί. Τα παιδιά ζντρομα ζμπαιναν από δωμάτιο ςε δωμάτιο, ψάχνοντασ τθ μάγιςςα. Ξαφνικά βρζκθκαν μπροςτά ςε μια τεράςτια βιβλιοκικθ. Τα δυο παιδιά ζκαναν ταυτόχρονα τθν ίδια ςκζψθ: τι βιβλία να διαβάηει άραγε θ κακιά μάγιςςα Ριραν ζνα βιβλίο από δζρμα, πολφ βαρφ. Φαινόταν πολφ παλιό και ςκζφτθκαν να το ξεφυλλίςουν. Ριγαν τυχαία ςτθ 13 θ ςελίδα και διάβαςαν τον τίτλο τθσ: Θ τζχνθ του τάγκραμ και από κάτω με χρωματιςμζνα γράμματα: Το Τάγκραμ είναι ζνα κινζηικο παηλ. Στα κινζηικα ςθμαίνει "εφτά κομμάτια για επιδζξιουσ". Ξαφνικά, εμφανίςτθκε θ κακιά μάγιςςα και τουσ είπε: «Για να ςασ ελευκερϊςω πρζπει να κάνετε 3 δουλίτςεσ. Ακοφςτε με, λοιπόν, προςεκτικά. Θ 1 θ είναι να φτιάξετε το παηλ με τα κομμάτια που ςασ δίνω». Τα παιδιά ζπιαςαν αμζςωσ δουλειά και μετά από λίγο χαροφμενα ζδειξαν ςτθ μάγιςςα το κατόρκωμά τουσ. Θ μάγιςςα τότε τουσ ζβαλε πάλι ςε δουλειά: «Τϊρα κα πρζπει να ςυνεχίςετε το βάψιμο ενόσ μωςαϊκοφ. Ρρόκειται για τον τοίχο του

18 πφργου που πρζπει να βαφεί ςφμφωνα με το χρωματιςμζνο κομμάτι του. Και προςζξτε μθν κάνετε λάκοσ ςτο χρϊμα». Ελάτε να βοθκιςουμε τα παιδιά να βάψουν τον τοίχο Να ςου πάλι θ μάγιςςα μπροςτά τουσ. «Εντάξει παιδιά, τϊρα κα βάλω μια πιο δφςκολθ δουλειά και αν τα καταφζρετε κα ςασ αφιςω ελευκζρουσ». «Τι πρζπει να κάνουμε;» ρωτοφν με αγωνία τα παιδιά. «Κζλω να μου πείτε τι ιδιαίτερο ζχουν αυτζσ οι γραμμζσ, επειδι εγϊ είμαι αγράμματθ και δεν καταλαβαίνω». Ο Φίφθσ και θ Φιφίτςα κοιτοφςαν τισ γραμμζσ αλλά δεν ιξεραν τι πρζπει να κάνουν. Θ αγωνία τουσ μεγάλωνε γιατί φοβόντουςαν ότι κα ζμεναν για πάντα φυλακιςμζνοι. Τότε μζςα από τουσ αρικμοφσ εμφανίςτθκε θ νεράιδα των μακθματικϊν, αγκάλιαςε τα παιδιά και τουσ είπε: «Καλά μου παιδιά, κατάλαβα ότι με χρειάηεςτε και ιρκα για να ςασ βοθκιςω. Κα πρζπει να ενϊςετε με το χάρακα ζναν αρικμό από τθν πρϊτθ γραμμι και ζναν άλλο από τθν τρίτθ γραμμι». Για να βοθκιςουμε και εμείσ τα παιδιά για να ξεφφγουν πιο γριγορα. Κάντε ό,τι είπε θ νεράιδα ςτα παιδιά. Σι παρατθρείτε; Τα παιδιά, αφοφ βρικαν τθ λφςθ, ευχαρίςτθςαν τθ νεράιδα και ζτρεξαν να βρουν τθ μάγιςςα. Μόλισ τα είδε θ μάγιςςα ρϊτθςε: «Τι ζγινε; Τθ βρικατε τθ λφςθ;». Ο Φίφθσ και θ Φιφίτςα με μεγάλο ενκουςιαςμό απάντθςαν: «Φυςικά! για δεσ εδϊ! Δεν είναι δφςκολο. Αν ενϊςουμε με το χάρακα ζναν αρικμό από τθν πρϊτθ γραμμι και ζναν άλλο από τθν τρίτθ γραμμι, τότε βλζπουμε το άκροιςμα των δφο αυτϊν αρικμϊν ςτθν δεφτερθ». Θ μάγιςςα ευχαριςτθμζνθ κοίταξε τα δφο παιδιά ςτα μάτια και με αργι φωνι είπε: «Ωραία λοιπόν, αφοφ μου μάκατε πρόςκεςθ, ορίςτε το κλειδί για να ξεκλειδϊςετε τθν πόρτα του πφργου, ϊςτε να επιςτρζψετε ςτο ςπίτι ςασ». Ο Φίφθσ και θ Φιφίτςα άρπαξαν το κλειδί, ζτρεξαν προσ τθν πόρτα, τθ ξεκλείδωςαν και γφριςαν πιαςμζνα χζρι χζρι ςτο ςπίτι τουσ. Θ γιαγιά περίμενε τα εγγόνια τθσ με το αγαπθμζνο τουσ γλυκό, που λζγεται «μωςαϊκό». Πταν το είδαν τα παιδιά, είπαν με ζνα ςτόμα: «πάλι μωςαϊκό;;;;;;;». Θ γιαγιά δεν κατάλαβε, αγκάλιαςε τα εγγονάκια τθσ και τουσ είπε με παράπονο: «Είδατε; Δε με ακοφςατε και

19 χάςατε το δρόμο». «Δεν πειράηει γιαγιά. Σιμερα, όμωσ, μάκαμε τι είναι το τάγκραμ, το μωςαϊκό και οι χαράξεισ», είπε ο Φίφθσ. Τα δυο παιδιά ςυμφϊνθςαν να κρατιςουν το πάκθμά τουσ μυςτικό και απόλαυςαν το νόςτιμο γλυκό τθσ γιαγιάσ τουσ. Ράντωσ, τα παιχνίδια με το τάγκραμ, το μωςαϊκό και τισ χαράξεισ κα τουσ μείνουν αξζχαςτα

20

ΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΑΝΣΡΕΑ-ΝΕΦΕΛΗ

ΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΑΝΣΡΕΑ-ΝΕΦΕΛΗ 29/9/2014 το μάκθμα τθσ ευζλικτθσ ηϊνθσ,τα παιδιά χωρίςτθκαν ςε ομάδεσ και ζφτιαξαν τθν δικι τουσ ηωγραφιά χρθςιμοποιϊντασ γεωμετρικά ςχιματα. ΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΑΝΣΡΕΑ-ΝΕΦΕΛΗ ΤΜΜΕΣΡΙΑ: 10 ΚΑΙ 13 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου

Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου «Unus pro omnibus, omnes pro uno» Όπωσ υποςτιριξε ο Knight (1983) το ςφγχρονο ςχολείο οφείλει να είναι μια ςπουδή ςτην δημοκρατία. Με αυτιν τθν ιδζα ςαν οδθγό,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «Πρόςθεςη και αφαίρεςη κλαςματικϊν αριθμϊν» Ειςηγητήσ: Χαράλαμποσ Λεμονίδησ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «Πρόςθεςη και αφαίρεςη κλαςματικϊν αριθμϊν» Ειςηγητήσ: Χαράλαμποσ Λεμονίδησ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «Πρόςθεςη και αφαίρεςη κλαςματικϊν αριθμϊν» Ειςηγητήσ: Χαράλαμποσ Λεμονίδησ Ομάδα Εργαςίασ: Κελεςίδησ Ευάγγελοσ, δάςκαλοσ ΠΕ70 Μανάφη Ιωάννα, δαςκάλα ΠΕ70 Θεςςαλονίκη, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ

ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ (Α ΟΜΑΔΑ) ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ [1] 1. Ποια πιςτεφεισ ότι είναι τα μθνφματα που ικελε να προβάλει θ ςυγγραφζασ με το βιβλίο; Η ςυγγραφζασ κζλει να τονίςει με τθν Αγγελίνα, το κορίτςι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ.: ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Β ΦΑΗ

ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ.: ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Β ΦΑΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ.: ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Β ΦΑΗ Υπεύθςνορ Καθηγηηήρ: Λεμονίδηρ Φαπάλαμπορ Αποζπαζμένορ Δκπαιδεςηικόρ: Απζένηρ Κωνζηανηίνορ Φοιηήηπιερ: Βοςβούλη Εςδοξία Α.Μ. 2837 Τζοςμαπίκα Χπιζηίνα Α.Μ. 2843

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι

Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι Μια κακιά ςφηυγοσ Μια φορά κι ζναν καιρό ςε μια χϊρα, κάκε νφχτα ζβγαινε ζνασ ξζνοσ, που ιταν πραγματικά επικίνδυνοσ και ζκανε πολφ άςχθμα πράγματα. Ζκοβε πάρα πολλά ξφλα με τα οποία ζβαηε φωτιζσ ςε τυχαία

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βιβλίο με πολλά σσναισθήματα και αγάπη!

Ένα βιβλίο με πολλά σσναισθήματα και αγάπη! Ένα βιβλίο με πολλά σσναισθήματα και αγάπη! Η Αγγελίνα, ζνα κορίτςι που είχε ηιςει με τα αγάλματα του αρχαιολογικοφ μουςείου, μποροφςε να μιλάει, να τραγουδάει και να χορεφει μαηί τουσ. Από μικρι ζλεγε

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου. Προμθκευτισ: HYPER SYSTEMS.

Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου. Προμθκευτισ: HYPER SYSTEMS. Λογιςμικό: Η γλϊςςα με τα μάτια μου Κατθγορία αναπθρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάκθμα:Γλϊςςα και Λογοτεχνία για Κωφοφσ και Βαρικοουσ μακθτζσ Τάξθ/εισ: Αϋ, Βϋ, Γϋ Δθμοτικοφ Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ 2ορ Πανελλήνιορ Διαγωνιζμόρ «Λέμε ΟΧΙ ζηο ζσολικό εκθοβιζμό» (Μια διαζκεςή παπαμςθιού από ηοςρ μαθηηέρ) Ομάδα : Αστυπάλαια ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ επτέμβπιορ- Νοέμβπιορ

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΑ: 1-6 ΑΦΗΓΗΣΕ 1 ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ: ΓΙΑΓΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 8 ΜΑΡΓΑΡΙΣΕ. 1 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 2 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 3 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 4 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 5 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ:

ΠΡΟΩΠΑ: 1-6 ΑΦΗΓΗΣΕ 1 ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ: ΓΙΑΓΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 8 ΜΑΡΓΑΡΙΣΕ. 1 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 2 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 3 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 4 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 5 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: ΠΡΟΩΠΑ: 1-6 ΑΦΗΓΗΣΕ 1 ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ: ΓΙΑΓΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 8 ΜΑΡΓΑΡΙΣΕ 1 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 2 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 3 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 4 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 5 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 6 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 7 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 8 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 1η ΠΕΣΑΛΟΤΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ελιδοποίθςθ (1/10) Σόςο θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων ςτακεροφ μεγζκουσ όςο και θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων μεταβλθτοφ και άνιςου μεγζκουσ δεν κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

«Η καλι πλευρά των πραγμάτων» Ρολλοί ξζρουν τα λουλοφδια κλζφτεσ. Είναι εκείνα τα λεπτά, πράςινα κλωναράκια,

«Η καλι πλευρά των πραγμάτων» Ρολλοί ξζρουν τα λουλοφδια κλζφτεσ. Είναι εκείνα τα λεπτά, πράςινα κλωναράκια, «Η καλι πλευρά των πραγμάτων» Ρολλοί ξζρουν τα λουλοφδια κλζφτεσ. Είναι εκείνα τα λεπτά, πράςινα κλωναράκια, που ςτθν κορυφι τουσ ζχουν κάτι ςαν άςπρεσ τριχοφλεσ. Κάποιοι κα λεγαν πωσ μια αράχνθ φφανε

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ

Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ 1 ο Ειδικό Δ.Σ. Ρειραιά 2013 χολικό Βοικθμα Μζροσ Α Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ Γεράςιμοσ Σπίνοσ Πλγα Σουρίδθ Αντί για πρόλογο Οι αςκιςεισ που κα ακολουκιςουν, αναφζρονται ςτθν εκμάκθςθ των χρθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Τι πρζπει να γνωρίηω πριν ξεκινιςω τθν διαδικαςία 1. Να ζχω κωδικοφσ από τον Κζντρο Δικτφου του ΤΕΙ Ακινασ (είναι αυτοί με τουσ οποίουσ ζχω πρόςβαςθ ςτο αςφρματο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ξθμζρωνε μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ και κανείσ δεν περίμενε να εξελιχκεί διαφορετικι. Τα ηϊα και οι άνκρωποι ςτο περιβάλλον του κάςτρου και τθσ λίμνθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ Αφόρμθςθ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΓΑΝΙΣΜΟΙ/ΦΥΤΑ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ Δείκτθσ Επιτυχίασ: Να διατυπϊνουν παρατθριςεισ για διάφορεσ εμφανείσ ιδιότθτεσ των ηωντανϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

Έναν καιρό και μια φορά, ιταν ζνασ Καλικάντηαροσ τόςο ηωθρόσ που οφτε οι ίδιοι οι καλικάντηαροι δεν τον άντεχαν! Φανταςτείτε και θ ίδια του θ φυλι

Έναν καιρό και μια φορά, ιταν ζνασ Καλικάντηαροσ τόςο ηωθρόσ που οφτε οι ίδιοι οι καλικάντηαροι δεν τον άντεχαν! Φανταςτείτε και θ ίδια του θ φυλι Έναν καιρό και μια φορά, ιταν ζνασ Καλικάντηαροσ τόςο ηωθρόσ που οφτε οι ίδιοι οι καλικάντηαροι δεν τον άντεχαν! Φανταςτείτε και θ ίδια του θ φυλι αγανακτοφςε με τθ ςυμπεριφορά του! Γι αυτό το λόγο τον

Διαβάστε περισσότερα

Λογιςμικό: Ταξίδι ςτθ Φφςθ με Νόθμα Κατηγορία αναπηρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάιημα: Φυςικι Τάξη/εισ: Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ

Λογιςμικό: Ταξίδι ςτθ Φφςθ με Νόθμα Κατηγορία αναπηρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάιημα: Φυςικι Τάξη/εισ: Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ Λογιςμικό: Ταξίδι ςτθ Φφςθ με Νόθμα Κατηγορία αναπηρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάιημα: Φυςικι Τάξη/εισ: Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ Παρουςίαςη Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατζοποφλου Προμθκευτισ: Hyper Systems Προςβαςιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το γλωςςικό μάθημα. διδαςκαλία τησ γλώςςασ με τη βοήθεια του υπολογιςτή. 1. Ειςαγωγικά ςτοιχεία

Το γλωςςικό μάθημα. διδαςκαλία τησ γλώςςασ με τη βοήθεια του υπολογιςτή. 1. Ειςαγωγικά ςτοιχεία Το γλωςςικό μάθημα διδαςκαλία τησ γλώςςασ με τη βοήθεια του υπολογιςτή 1. Ειςαγωγικά ςτοιχεία Στα όςα ακολουκοφν δίνονται οριςμζνεσ ενδεικτικζσ περιπτϊςεισ γλωςςικισ διδαςκαλίασ (ςυγκεκριμζνα: διδαςκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ και διδακτικζσ πρακτικζσ - η ςχζςη τουσ με τισ θεωρίεσ μάθηςησ. Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017

Παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ και διδακτικζσ πρακτικζσ - η ςχζςη τουσ με τισ θεωρίεσ μάθηςησ. Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 Παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ και διδακτικζσ πρακτικζσ - η ςχζςη τουσ με τισ θεωρίεσ μάθηςησ Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 Παρατηρώντασ τη μαθηςιακή διαδικαςία Σι είδουσ δραςτθριότθτεσ παρατθριςατε να αναπτφςςονται

Διαβάστε περισσότερα

6+3 ή 9 χρόνια υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ; Ντίνου Κωνςταντίνοσ ΠΕ20, Τποδιευθυντήσ Χαριτίδου Ολυμπία ΠΕ03, Μαθηματικόσ

6+3 ή 9 χρόνια υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ; Ντίνου Κωνςταντίνοσ ΠΕ20, Τποδιευθυντήσ Χαριτίδου Ολυμπία ΠΕ03, Μαθηματικόσ 6+3 ή 9 χρόνια υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ; Ντίνου Κωνςταντίνοσ ΠΕ20, Τποδιευθυντήσ Χαριτίδου Ολυμπία ΠΕ03, Μαθηματικόσ Σο Δίκτυο υνεχιςτισ του Δικτφου χολικισ Καινοτομίασ (www.innovation.edu.gr) υντονίηει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΤΝΑΡΣΗΗ. f y x y f A αντιςτοιχίηεται ςτο μοναδικό x A για το οποίο. Παρατθριςεισ Ιδιότθτεσ τθσ αντίςτροφθσ ςυνάρτθςθσ 1. Η. f A τθσ f.

ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΤΝΑΡΣΗΗ. f y x y f A αντιςτοιχίηεται ςτο μοναδικό x A για το οποίο. Παρατθριςεισ Ιδιότθτεσ τθσ αντίςτροφθσ ςυνάρτθςθσ 1. Η. f A τθσ f. .. Αντίςτροφθ ςυνάρτθςθ Ζςτω θ ςυνάρτθςθ : A θ οποία είναι " ". Τότε ορίηεται μια νζα ςυνάρτθςθ, θ μζςω τθσ οποίασ το κάκε ιςχφει y. : A με Η νζα αυτι ςυνάρτθςθ λζγεται αντίςτροφθ τθσ. y y A αντιςτοιχίηεται

Διαβάστε περισσότερα

Treasures of the Earth

Treasures of the Earth Treasures of the Earth www.oav.gr ΣΚΕΛΟΣ 3 -Λοιπόν Cap, ετοίμαςε τισ βαλίτςεσ ςου, ενθμζρωςε το πλιρωμα, ςε 3 ϊρεσ φεφγουμε για Δελχί. Εκεί κα κακίςετε ςτο ξενοδοχείο και κα περιμζνετε νζεσ οδθγίεσ. Captain;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Διδάςκοντασ με τθ βοικεια λογιςμικοφ παρουςίαςθσ papastasos@gmail.com Το λογιςμικό παρουςιάςεων Το Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι του Αγίου Ραϊςίου

Λόγοι του Αγίου Ραϊςίου Λόγοι του Αγίου Ραϊςίου Επιμελείται θ Ευαγγελία Αφεντάκθ 1. - Γζροντα, ςιμερα ο Διάβολοσ οργϊνει όλθ τθ γθ και τα φζρνει όλα άνω κάτω. τι κα γίνει; - Μθν ανθςυχείσ, βρε λεβζντθ. Ο Χριςτόσ κα βρίςκει ζτοιμο

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσική ς Κατευ θυνσής Γ Λυκει ου - Ταλαντώσεις

Διαγώνισμα Φυσική ς Κατευ θυνσής Γ Λυκει ου - Ταλαντώσεις Διαγώνισμα Φυσική ς Κατευ θυνσής Γ Λυκει ου - Ταλαντώσεις Επιμέλεια: Σ. Ασημέλλης Θέμα Α Να γράψετε ςτο φφλλο απαντιςεϊν ςασ τον αρικμό κακεμιάσ από τισ παρακάτω ερωτιςεισ 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιςτοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ

Διαχείριςθ του φακζλου public_html ςτο ΠΣΔ Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ Οι παρακάτω οδθγίεσ αφοροφν το χριςτθ webdipe. Για διαφορετικό λογαριαςμό χρθςιμοποιιςτε κάκε φορά το αντίςτοιχο όνομα χριςτθ. = πατάμε αριςτερό κλικ ςτο Επιςκεφκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο:. ΟΜΑΔΑ Δραςτθριότθτα

Ονοματεπώνυμο:. ΟΜΑΔΑ Δραςτθριότθτα Χθμεία Β Γυμν. Εργαςτθριακι Άςκθςθ 2 Εξζταςθ τθσ δυνατότθτασ διάλυςθσ οριςμζνων υλικών ςτο νερό Ονοματεπώνυμο:. ΟΜΑΔΑ.... 2.... Δραςτθριότθτα Ο Πζτροσ καλεί τθ φίλθ του τθ Μαρία για φαγθτό ςτο ςπίτι του.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9. ΑΝΩΣΗ Η αρχή του Αρχιμήδη

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9. ΑΝΩΣΗ Η αρχή του Αρχιμήδη ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 ΑΝΩΣΗ Η αρχή του Αρχιμήδη Όργανα Τλικά: Δυναμόμετρο 2 ι 2,5Ν Δοκιμαςτικόσ ςωλινασ Βαρίδι 50g Βάςθ Ράβδοι ςτιριξθσ Δοχείο με νερό κοπόσ τθσ άςκθςθσ: Οι μακθτζσ να κατανοιςουν ότι θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 2014 [2 Ο ΦΤΛΛΑΔΙΟ]

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 2014 [2 Ο ΦΤΛΛΑΔΙΟ] ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 2014 [2 Ο ΦΤΛΛΑΔΙΟ] ΘΕΜΑ 9ο Α. Να ςυγκρίνετε τουσ αρικμοφσ: i) και ii) και iii) 123,012 και 123,02 iv) 5 2 και 10 Β. Σο άκροιςμα των δφο διαδοχικϊν ακζραιων

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Treasures of the Earth

Treasures of the Earth Treasures of the Earth www.oav.gr ΣΚΕΛΟΣ 4 Πταν ο ςυγκυβερνιτθσ μου πιρε άδεια από τον πφργο για τθν απογείωςθ εγϊ ευκυγράμμιςα το αεροςκάφοσ ςτον διάδρομο 11. είμαςταν μόνοι μασ ςτο αεροδρόμιο οπότε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ.

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ. Οι ιδιότθτεσ των πεδίων διαφζρουν ανάλογα με τον τφπο δεδομζνων που επιλζγουμε. Ορίηονται ςτο κάτω μζροσ του παρακφρου ςχεδίαςθσ του πίνακα, ςτθν καρτζλα Γενικζσ. Ιδιότθτα: Μζγεκοσ πεδίου (Field size)

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι Λογιςμικό (Software), Πρόγραμμα (Programme ι Program), Προγραμματιςτισ (Programmer), Λειτουργικό Σφςτθμα (Operating

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Οι μαθηηές να μάθοσν πώς να διενεργήζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων κεφάλαιο 7 Α ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων αςικζσ ζννοιεσ Γραμμικά, λζγονται τα ςυςτιματα εξιςϊςεων ςτα οποία οι άγνωςτοι εμφανίηονται ςτθν πρϊτθ δφναμθ. Σα γραμμικά ςυςτιματα με δφο εξιςϊςεισ και δφο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ. 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ. 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν Τι είναι θ Γραμμι Εντολϊν (1/6) Στουσ πρϊτουσ υπολογιςτζσ, και κυρίωσ από τθ δεκαετία του 60 και μετά, θ αλλθλεπίδραςθ του χριςτθ με τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ www.timproject.eu www.tim.project-platform.eu TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ This project has been founded with support form the European Commission. This presentation reflects the

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Α Περίοδος,

qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Α Περίοδος, qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑ.Κ.Ε. Π.Σ.Δ.Ε qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Γενικό Χθμείο του Κράτουσ Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ Δρ. Διμθτρα Δανιιλ Χθμικά προϊόντα Οι χθμικζσ ουςίεσ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΝΕΙΟ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΡΟΤΕ ΕΔΩ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:ΧΑΑ ΜΕΛΑΧΟΙΝΟΥ

ΤΟ ΟΝΕΙΟ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΡΟΤΕ ΕΔΩ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:ΧΑΑ ΜΕΛΑΧΟΙΝΟΥ ΤΟ ΟΝΕΙΟ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΡΟΤΕ ΕΔΩ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:ΧΑΑ ΜΕΛΑΧΟΙΝΟΥ σ ΣΙΣΛΟ : ΣΟ ΟΝΕΙΡΟ ΔΕΝ ΣΕΛΕΙΩΝΕΙ ΠΟΣΕ ΕΔΩ! ΜΙΑ ΦΑΝΣΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΗ ΣΡΙΣΗ ΣΑΞΗ. Ζκδοςθ 2013 Σχολείο Σαραβαλίου Υπεφκυνθ εκπαιδευτικόσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Είςοδοσ/Εγγραφή ςτη διαχειριςτική ςελίδα του Σχολείου

Είςοδοσ/Εγγραφή ςτη διαχειριςτική ςελίδα του Σχολείου Είςοδοσ/Εγγραφή ςτη διαχειριςτική ςελίδα του Σχολείου Ανοίγουμε τον Browser μασ και πλθκτρολογοφμε τθν ςελίδα http://bontime.gr/ Από τθν αρχικι ςελίδα και κάνοντασ scroll down βλζπουμε τισ επιλογζσ εγγραφισ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό. μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ

Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό. μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ Για τθν ανάδειξθ του κζματοσ κα λφνουμε κάποια προβλιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Θ Σοφία Χατηι ςυγγραφζασ του Μουτότο παρουςίαςε το βιβλίο τθσ ςτα παιδιά των τμθμάτων Α1 και Α2 Γυμναςίου τθσ Λωνιδείου Σχολισ. ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΡΑ ΠΟΤ ΗΡΘΕ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ Ο ΜΟΤΣΟΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν Τπόβακρο (1/3) τουσ παλαιότερουσ υπολογιςτζσ θ Κεντρικι Μονάδα Επεξεργαςίασ (Κ.Μ.Ε.) μποροφςε κάκε ςτιγμι να εκτελεί μόνο ζνα πρόγραμμα τουσ ςφγχρονουσ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικός Πειραματισμός ΙΙ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

Γεωργικός Πειραματισμός ΙΙ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ Συχνά ςυμβαίνει ςτα πρϊτα ςτάδια ενόσ βελτιωτικοφ προγράμματοσ να μθν υπάρχει επαρκι ποςότθτα γενετικοφ υλικοφ των νζων ςειρϊν, γεγονόσ που δυςχεράνει τθν πραγματοποίθςθ πειραμάτων αξιολόγθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 5 6 (Ε - ΣΤ Δημοτικού)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 5 6 (Ε - ΣΤ Δημοτικού) ΕΠΙΠΕΔΟ 5 6 (Ε - ΣΤ Δημοτικού) 19 Μαρτίου 011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1. Ο Basil γράφει τθν λζξθ KANGAROO, ζνα γράμμα κάκε μζρα. Αρχίηει τθν Τετάρτθ. Ποια μζρα κα τελειϊςει; (A)Δευτέρα (B) Τρίτη (C)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Θζμα: Δυνατότθτεσ και προοπτικζσ του επαγγζλματοσ που κζλω να ακολουκιςω ι των επαγγελμάτων των γονιών μου μζςα από το διαδίκτυο ΧΟΛΕΙΟ: ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΤΗΝΟΧΩΡΙΟΤ ΜΑΘΗΣΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Μπάμα Τα παιδιά ανακαλφπτουν τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει μια φτωχι κοινότθτα τθσ Κζνυασ

Η Μπάμα Τα παιδιά ανακαλφπτουν τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει μια φτωχι κοινότθτα τθσ Κζνυασ Το ςχζδιο εργαςίασ «Στθν Κζνυα με τθν Έβελιν» αποτελείται από πζντε αυτοτελείσ ενότθτεσ και μια δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ τθσ εργαςίασ. Κεντρικόσ άξονασ είναι θ ηωι των κατοίκων τθσ κοινότθτασ Μπάμα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι μάηεψα τισ 7 ποιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που δζχομαι και τισ απαντϊ ζτςι ϊςτε να λυκοφν οι απορίεσ που μπορεί να ζχεισ.

Ζτςι μάηεψα τισ 7 ποιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που δζχομαι και τισ απαντϊ ζτςι ϊςτε να λυκοφν οι απορίεσ που μπορεί να ζχεισ. Γεια, για όςουσ δεν με γνωρίηουν ονομάηομαι Γιάννθσ Χριςτοδοφλου. Αποφάςιςα να δθμιουργιςω αυτό το ebook προκειμζνου να δϊςω μια πιο κακαρι εικόνα για το τι είναι και πωσ δουλεφει το DS Domination. Ζτςι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Στο εργαςτιριο αυτό κα δοφμε πωσ μποροφμε να προςομοιϊςουμε μια κίνθςθ χωρίσ τθ χριςθ εξειδικευμζνων εργαλείων, παρά μόνο μζςω ενόσ προγράμματοσ λογιςτικϊν φφλλων, όπωσ είναι το Calc και το Excel. Τα δφο

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΟΣ. Τι είναι; Πϊσ δημιουργείται;

ΣΕΙΣΜΟΣ. Τι είναι; Πϊσ δημιουργείται; ΣΕΙΣΜΟΣ Εκπαιδευτικό υλικό Ηλικιακή ομάδα 9-12 Τι είναι; Ο ςειςμόσ είναι ζνα φαινόμενο, που ςυμβαίνει ςτο εςωτερικό τθσ Γθσ και ζχει ωσ αποτζλεςμα ιςχυρζσ δονιςεισ του εδάφουσ. Αν ο ςειςμόσ είναι ιςχυρόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΟΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΒΙΑΣ Κατάςταςθ κατά τθν οποία αςκείται εςκεμμζνθ, απρόκλθτθ, ςυςτθματικι και επαναλαμβανόμενθ βία και επικετικι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν:

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν: Μζθοδος Simplex Η πλζον γνωςτι και περιςςότερο χρθςιμοποιουμζνθ μζκοδοσ για τθν επίλυςθ ενόσ γενικοφ προβλιματοσ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ, είναι θ μζκοδοσ Simplex θ οποία αναπτφχκθκε από τον George Dantzig.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 Aργυροποφλου, Μαρία Ιωάννα, Kλινικόσ Ψυχολόγοσ, MSc, Ph.D. -Ψυχοκεραπεφτρια Γνωςιακισ / υμπεριφοριςτικισ κατεφκυνςθσ gmargirop@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Παραμφκια για τθν Κφπρο για τον μακθτικό διαγωνιςμό: «Κφπροσ-Δεν ξεχνώ, διεκδικώ, δθμιουργώ»

Παραμφκια για τθν Κφπρο για τον μακθτικό διαγωνιςμό: «Κφπροσ-Δεν ξεχνώ, διεκδικώ, δθμιουργώ» ΠΡΩΣΟ ΠΑΡΑΜΤΘΙ -ΟΝΟΜΑΣΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΤ ΤΝΕΡΓΑΣΗΚΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΟ ΓΡΑΨΟΤΝ: 1.ταμάτθ Άννα-Μαρία 2.Γιάγκου Ελιςςάβετ-Κυριακι 3.Σηίγκα Αικατερίνθ 4.Μορφοποφλου Νεφζλθ 5. Βερβίτθσ Αργφριοσ 6.Παςόγλου Χαράλαμποσ ΣΙΣΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα