ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ. Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ. Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 2 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΑΞΘ Αϋ ΕΝΟΤΘΤΑ 7 Θ : ΧΑΑΞΕΛΣ, ΡΑΗΛ ΡΟΣΚΕΣΘ ΚΑΛ ΑΦΑΛΕΣΘ Θ ΥΡΕΒΑΣΘ ΤΘΣ ΔΕΚΑΔΑΣ ΒΛΒΛΛΟ ΜΑΚΘΤΘ, ΚΕΦΑΛΑΛΟ 45 (ΣΕΛ 38-39) ΤΛΤΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΛΟΥ: ΧΑΑΞΕΛΣ, ΡΑΗΛ ΚΑΛ ΜΩΣΑΛΚΑ ΤΛΤΛΟΣ ΡΑΑΜΥΚΛΟΥ: «Ο Φίφθσ και θ Φιφίτςα κάνουν χαράξεισ, παηλ και μωςαϊκά» ΦΟΛΤΘΤΛΕΣ: ΝΑΘ ΕΛΘΝΘ (2531) - ΟΦΑΝΛΔΟΥ ΛΟΥΛΛΑ (2456) ΘΜ/ΜΘΝΛΑ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑΣ: 5/4/2011 ΔΛΔΑΣΚΩΝ: ΛΕΜΟΝΛΔΘΣ ΧΑΑΛΑΜΡΟΣ ΑΡΟΣΡΑΣΜΕΝΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟΣ: ΜΡΟΥΣΛΟΥ ΕΥΘ

2 ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΑΓΩΓΗ 3 2. ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΜΕΡΟ Σθάλμα! Δεν έχει οριζηεί ζελιδοδείκηης. 2.1 ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΘΕΩΡΙΑ Σθάλμα! Δεν έχει οριζηεί ζελιδοδείκηης. 2.2 ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΘ ΑΝΑΛΤΘ Σθάλμα! Δεν έχει οριζηεί ζελιδοδείκηης. 3. ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΜΑΘΗΗ ΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΑΞΗ Σθάλμα! Δεν έχει οριζηεί ζελιδοδείκηης. 4. ΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΙΚΑ ΜΕΑ ΧΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΠΡΟΤΠΑΡΧΟΤΕ ΓΝΩΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 7 5. ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 8 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 9 7. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 10

3 1.ΕΙΑΓΩΓΘ 4. ΧΕΔΙΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 4.1. ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ Θ διδαχκείςα ενότθτα ανικει ςτο 2 ο τεφχοσ του βιβλίου «Μακθματικϊν Τθσ Φφςθσ Και Τθσ Ηωισ» τθσ Α τάξθσ δθμοτικοφ ςχολείου. Το γνωςτικό αντικείμενο ανικει ςτθ Γεωμετρία και πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν αναγνϊριςθ και ςφνκεςθ γεωμετρικϊν ςχθμάτων (μζςω του τάγκραμ), τθν ανακαταςκευι απλϊν πάηλ και τθ χάραξθ ευκφγραμμων τμθμάτων με το χάρακα ενϊνοντασ τα άκρα τουσ (2 ςθμεία). Μζςα από τθ δραςτθριότθτα με τθ χάραξθ γραμμϊν κάνουν επανάλθψθ και τθν πρόςκεςθ μονοψιφιων αρικμϊν με άκροιςμα μζχρι το 10. Οι μακθτζσ διδάςκονται τα παραπάνω (εκτόσ από τθν πρόςκεςθ μονοψιφιων) και ςτισ υπόλοιπεσ τάξεισ του δθμοτικοφ ςχολείου. Ριο ςυγκεκριμζνα: Βϋ Τάξθ Αϋ Τεφχοσ, Κεφ. 13, 14, ςελ : «Γνωρίηω καλφτερα τα γεωμετρικά ςχιματα» Αϋ Τεφχοσ, Κεφ. 16, ςελ : «Μοτίβα» Αϋ Τεφχοσ, Κεφ. 18, ςελ : «Ρρόςκεςθ διψιφιων αρικμϊν» Αϋ Τεφχοσ, Κεφ. 19, ςελ : «Αρικμθτικά μοτίβα» Αϋ Τεφχοσ, Τάγκραμ, ςελ. 64 Βϋ Τεφχοσ, Κεφ. 31, ςελ : «Καλφπτω επιφάνειεσ» Βϋ Τεφχοσ, Κεφ. 34, ςελ : «Κάκετθ πρόςκεςθ με κρατοφμενο» Γϋ Τάξθ Κεφ. 3, ςελ : «Γεωμετρικά ςχιματα» Κεφ. 42, ςελ : «Ραηλ, πλακόςτρωτα και μωςαϊκά (Τάγκραμ)» Κεφ. 48, ςελ : «Μοτίβα» Κεφ. 50, ςελ : «Μζτρθςθ τθσ επιφάνειασ (Μωςαϊκά)» Κεφ. 54, ςελ : «Επαναλθπτικό μάκθμα ςτθ Γεωμετρία» Δϋ Τάξθ Κεφ. 55, ςελ : «Μοτίβα» Εϋ Τάξθ Κεφ. 25, ςελ : «Λςοεμβαδικά ςχιματα (Τάγκραμ)» Κεφ. 45, ςελ : «Διαχείριςθ γεωμετρικϊν ςχθμάτων» ΣΤϋ Τάξθ Κεφ. 53, ςελ : «Γεωμετρικά μοτίβα» Κεφ. 54, ςελ : «Αρικμθτικά μοτίβα»

4 Κεφ. 55, ςελ : «Σφνκετα μοτίβα» 4.2. ΣΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΙΚΑ ΜΕΑ Τα υλικά και τα εποπτικά μζςα που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν παροφςα διδαςκαλία ιταν: Σχολικόσ πίνακασ, Χαρτόνια με τα γεωμετρικά ςχιματα του τάγκραμ ςε ςχζδιο, για να κοποφν από τουσ μακθτζσ, Ψαλίδι, Μπογιζσ, μαρκαδόροι, Ζτοιμο τάγκραμ κολλθμζνο ςτο ςχολικό πίνακα ςε ςχιμα γάτασ, Φωτοτυπίεσ με φφλλα εργαςία και διάφορα ςχιματα τάγκραμ, Θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ για τθν παρουςίαςθ των εικόνων του παραμυκιοφ ςε power point,. Projector, Ζνδυμα μίασ διδάςκουςασ ςε ςχιμα μωςαϊκοφ (φόρεμα με επαναλαμβανόμενουσ αςπρόμαυρουσ ρόμβουσ). 4.3 ΧΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Θ διδαςκαλία ιταν ζτςι προγραμματιςμζνθ, ϊςτε να πραγματοποιθκεί ςε μία ςχολικι διδακτικι ϊρα (45 λεπτά). 4.4 ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Σκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ Ο διδακτικόσ ςκοπόσ του κεφαλαίου αφορά ςτθ διαχείριςθ ςχθμάτων ςε γεωμετρικζσ καταςτάςεισ παράλλθλα με τισ φάςεισ ενόσ παραμυκιοφ. Διδακτικοί ςτόχοι Ανάπτυξθ δεξιοτιτων των μακθτϊν ανάγνωςθσ και χριςθσ γεωμετρικϊν ςχθμάτων για τθ δθμιουργία ςφνκετων εικόνων.

5 Άςκθςθ δεξιότθτασ των μακθτϊν ςτθ χάραξθ γραμμϊν με το χάρακα. Θ χάραξθ γραμμϊν εξειδικεφεται ςε γεωμετρικά ςχιματα. Αναςφνκεςθ ςχθμάτων από τα ςυςτατικά τουσ μζρθ, μζςω τθσ εμπλοκισ των μακθτϊν ςε καταςτάςεισ τφπου παηλ. Άςκθςθ των μακθτϊν ςε δεξιότθτεσ οπτικισ ανάλυςθσ και ςυμπλιρωςθσ μωςαϊκοφ. Επανάλθψθ άςκθςθσ υπολογιςμοφ ακροιςμάτων δφο αρικμϊν μζχρι το ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΠΡΟΤΠΑΡΧΟΤΕ ΓΝΩΕΙ Για τθν πραγματοποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ οι μακθτζσ είναι απαραίτθτο να γνωρίηουν τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ ζννοιασ του παηλ, πρόςκεςθ μονοψιφιων αρικμϊν με άκροιςμα μζχρι 10, χαρτοκοπτικι απλϊν γεωμετρικϊν ςχθμάτων και πρζπει να είναι ςε κζςθ να χρωματίηουν απλά γεωμετρικά ςχιματα. Επίςθσ, κα πρζπει να είναι εκιςμζνοι ςε διαδικαςίεσ ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων και ςτθν πρόβλεψθ καταςτάςεων που εμπλζκονται ςε ιςτορίεσ παραμυκιϊν (ϊςτε να παρακολουκοφν αβίαςτα τθν πλοκι του μφκου του παραμυκιοφ και να κάνουν υποκζςεισ για τθν εξζλιξθ τθσ ιςτορίασ) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ Οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιικθκαν κατά τθ διδαςκαλία ιταν: Θ Διάλεξθ, αφιγθςθ: Για να γίνει θ ειςαγωγι του νζου κζματοσ με ςκοπό τθ διζγερςθ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν. Επίςθσ, αφιγθςθ χρθςιμοποιικθκε κατά τθν ανάγνωςθ του παραμυκοφ ςτουσ μακθτζσ. Θ Παρουςίαςθ: Χρθςιμοποιικθκε για τθν παρουςίαςθ των εικόνων που αφοροφςαν το παραμφκι αλλά και εικόνων, όπωσ τα ςχθμάτων του τάγκραμ που ιταν απαραίτθτεσ για τθν διεξαγωγι τθσ διδαςκαλίασ. Θ υηιτθςθ: Χρθςιμοποιικθκε επειδι επιτρζπει τθν ενεργθτικι εμπλοκι των μακθτϊν. Θ Εξατομικευμζνθ διδαςκαλία: Στισ περιπτϊςεισ που κάποιοι μακθτζσ αντιμετϊπιηαν δυςκολίεσ κατά τθν πραγματοποίθςθ των δραςτθριοτιτων.

6 Θ Επίδειξθ: Χρθςιμοποιικθκε ςε διαφορετικζσ ςτιγμζσ, όπωσ για παράδειγμα για να δείξουμε ςτουσ μακθτζσ πωσ από τα αρχικά ςχιματα του ταγκράμ προκφπτουν νζεσ εικόνεσ. 4.7 ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 1 θ φάςθ - Ζλεγχοσ τθσ προχπάρχουςασ γνϊςθσ - Ειςαγωγι ςτθ νζα γνϊςθ (10 λεπτά) Οι μακθτζσ προϊδεάςτθκαν για τα κζματα εναςχόλθςισ τουσ ςε αυτό το κεφάλαιο μζςω του ςχολιαςμοφ του τίτλου του παραμυκιοφ: «Ο Φίφθσ και θ Φιφίτςα κάνουν χαράξεισ, παηλ και μωςαϊκά». Δθλαδι, οι διδάςκουςεσ ηιτθςαν από τουσ μακθτζσ να ανακτιςουν τισ γνϊςεισ τουσ ςχετικά με το κζμα του κεφαλαίου. Αφοφ διαβάςτθκε το πρϊτο μζροσ του παραμυκιοφ οι διδάςκουςεσ ηιτθςαν από κάποιο μακθτι να χαλάςει το ςχιμα του τάγκραμ, το οποίο είχαν επιςυνάψει με μαγνιτεσ ςτον πίνακα (πρόκειται για ζνα γατάκι). Ζπειτα, μοίραςαν ςε κάκε μακθτι από ζνα χαρτόνι, ςτο οποίο είναι χαραγμζνα τα γεωμετρικά ςχιματα του τάγκραμ. Οι μακθτζσ ςτθ ςυνζχεια ζκοψαν τα χαραγμζνα ςχιματα με ψαλίδι κατά μικοσ των χαραγμζνων γραμμϊν και παρατιρθςαν, αναγνϊριςαν και περιζγραψαν τα 7 γεωμετρικά ςχιματα που προκφπτουν. 2 θ φάςθ - Επιςθμοποίθςθ νζασ γνϊςθσ (20 λεπτά) Συνεχίςτθκε θ ανάγνωςθ του παραμυκιοφ. Οι μακθτζσ ζνασ ζνασ ζκοψαν με ψαλίδι τα κομμάτια του τάγκραμ που ιταν χαραγμζνα ςε χαρτόνι και με τθ βοικεια των διδαςκουςϊν προςπάκθςαν να αναςυνκζςουν μια νζα εικόνα από τα κομμάτια του τάγκραμ (ζναν κφκνο). Ζγινε αναφορά μζςω του παραμυκιοφ ςτα χαρακτθριςτικά του τάγκραμ. 3 θ φάςθ - Αςκιςεισ εφαρμογισ και εμπζδωςθσ (10 λεπτά) Αφοφ διαβάςτθκε και το επόμενο μζροσ του παραμυκιοφ, οι μακθτζσ ζπαιηαν το παιχνίδι με τουσ κανόνεσ που υποδεικνφονταν από το παραμφκι, το οποίο μοίραςαν

7 οι διδάςκουςεσ ςε κάκε μακθτι υπό μορφι φφλλου εργαςίασ. Οι διδάςκουςεσ ηιτθςαν από τουσ μακθτζσ να χρωματίςουν ζνα μωςαϊκό με βάςθ το πρότυπο που ιταν ιδθ χρωματιςμζνο και το πρόβαλαν ςτον πίνακα με projector. Συνεχίςτθκε θ ανάγνωςθ του παραμυκιοφ και ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ να αςκθκοφν ςτθ χάραξθ γραμμϊν, ενϊνοντασ δφο ςθμεία, ενϊ παράλλθλα επαναλάμβαναν τθν άςκθςθ υπολογιςμοφ ακροίςματοσ δφο αρικμϊν με άκροιςμα 10. Αρχικά, οι διδάςκουςεσ ηιτθςαν από τουσ μακθτζσ να παρατθριςουν τισ γραμμζσ και με το χάρακα τουσ να ενϊςουν ζναν αρικμό από τθν πρϊτθ γραμμι και ζναν από τθν τρίτθ. Ζπειτα, ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ να ςυνειδθτοποιιςουν τθ ςχζςθ που ζχουν οι αρικμοί μεταξφ τουσ μζςω τθσ δεφτερθσ γραμμισ. Αφοφ ανακάλυψαν τθ ςχζςθ των αρικμϊν με το άκροιςμά τουσ, κλικθκαν να χαράξουν διάφορεσ γραμμζσ και να επιβεβαιϊςουν τθ διαπίςτωςθ ςχετικά με τα ακροίςματα. 4 θ φάςθ - Αξιολόγθςθ (5 λεπτά) Ολοκλθρϊκθκε θ ανάγνωςθ του παραμυκιοφ και οι μακθτζσ είδαν τισ δυνατότθτεσ του τάγκραμ με τθν επίδειξθ από τισ διδάςκουςεσ ςε φωτοτυπία διαφόρων εικόνων που ςχθματίηονται με τα ςχιματα του τάγκραμ. Επιπλζον, ςτθν φωτοτυπία κλικθκαν να χρωματίςουν ζνα μικρό μωςαϊκό. 4.8 ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ Οι διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ επίτευξθσ των ςτόχων ζγιναν : με το χαρτόνι που δόκθκε ςτουσ μακθτζσ, το οποίο οι τελευταίοι κα ζπρεπε να κόψουν ςε 7 κομμάτια, ακολουκϊντασ τισ χαραγμζνεσ γραμμζσ και ςτθ ςυνζχεια να κάνουν ζνα τάγκραμ ςε ςχιμα κφκνου, με το 1 ο φφλλο εργαςίασ ςτο οποίο: o οι μακθτζσ ζπρεπε να απαντιςουν ςε τρεισ ερωτιςεισ με χρθςιμοποιϊντασ τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ τουσ για το παηλ o να χρωματίςουν ζνα μωςαϊκό το οποίο είχε προβλθκεί ςτον πίνακα

8 με το 2 ο φφλλο εργαςίασ να κάνουν χαράξεισ επαναλαμβάνοντασ τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ τουσ για τθν πρόςκεςθ αρικμϊν με άκροιςμα μζχρι 10, με το τελευταίο φφλλο εργαςίασ, όπου οι μακθτζσ ζπρεπε να χρωματίςουν ζνα μικρό μωςαϊκό, με ερωτιςεισ που γινόντουςαν πολφ ςυχνά κακ όλθ τθ διάρκεια διεξαγωγισ τθσ διδαςκαλίασ. 5. ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Κεωροφμε ότι με τθ διδαςκαλία μασ επιτεφχκθκαν οι ςτόχοι που τζκθκαν από τθν αρχι. Οι μακθτζσ ςυμμετείχαν ενεργθτικά και με προκυμία ςτο μάκθμα και απολάμβαναν με προςιλωςθ τθν εξζλιξθ τθσ πλοκισ του παραμυκιοφ μασ. Ιταν λίγο ανιςυχοι κατά τθ δραςτθριότθτα καταςκευισ τάγκραμ, αλλά με τθ βοικειά μασ όλοι οι μακθτζσ κατόρκωςαν να φτιάξουν τον ςχιμα που τουσ ηθτικθκε (κφκνοσ). Εδϊ, βζβαια, χάκθκε πολφτιμοσ χρόνοσ, με αποτζλεςμα να επιςπευκεί θ δραςτθριότθτα χρωματιςμοφ του μωςαϊκοφ και να μθν προλάβουμε να εξθγιςουμε επαρκϊσ τθν ζννοια του μωςαϊκοφ, όπωσ προγραμματίςαμε κατά τον αρχικό ςχεδιαςμό. Ριςτεφουμε ότι θ διδαςκαλία του μακιματοσ μζςα από τθν εξζλιξθ τθσ ιςτορίασ του παραμυκιοφ ιταν ιδιαίτερα ευχάριςτθ ςτουσ μακθτζσ και οι τελευταίοι ςυμμετείχαν δθμιουργικά και με ενκουςιαςμό ςτισ δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ ενεπλάκθςαν. Οι φάςεισ τθσ διδαςκαλίασ που προγραμματίςαμε πραγματοποιικθκαν όλεσ. Αν κάναμε ξανά τθν ίδια διδαςκαλία κα φροντίηαμε να είμαςτε λίγο πιο προςεκτικζσ ςτθ διαχείριςθ του χρόνου τθσ 2 θσ φάςθσ.

9 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κεοδϊρου Ε., Λεμονίδθσ Χ., (2005). Εκνομακθματικά και Γεωμετρία: μια νζα διακεματικι πρόταςθ για τθ διδαςκαλία τθσ Γεωμετρίασ ςτισ πρϊτεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ. Πρακτικά 4ης Διεθνούς Διημερίδας Διδακτικής Μαθηματικών. Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ, Ρ.Τ.Δ.Ε. εκφμνου, ςελ Λεμονίδθσ Χ. (2002). Μια νζα πρόταςθ διδαςκαλίασ ςτα Μακθματικά για τισ πρϊτεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ Σχολείου. Κζματα ςτθν Εκπαίδευςθ. Τόμοσ 3/1, ςελ Μακθματικά Α Δθμοτικοφ Μακθματικά τθσ Φφςθσ και τθσ Ηωισ, Βιβλίο μακθτι (2006). ΥΡΕΡΚ. ΟΕΔΒ. Ακινα Μακθματικά Α Δθμοτικοφ Μακθματικά τθσ Φφςθσ και τθσ Ηωισ, Βιβλίο δαςκάλου (2006). ΥΡΕΡΚ. ΟΕΔΒ. Ακινα Κυριαηι, Ρ. (χ.θ.). Διδακτικι Τθσ Μακθματικισ Λογοτεχνίασ Στο Δθμοτικό Μια Ρρϊτθ Ερευνθτικι Ρροςζγγιςθ. Ανακτικθκε από θμερομθνία ανάκτθςθσ 15/4/2011

10 7. ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Μάθημα: Μαθηματικά Τίτλξπ Μαθήματξπ: ςαοάνειπ, παζλ και μωσαϊκά (Ο Φίυηπ και η Φιυίτσα κάμξρμ ςαοάνειπ, παζλ και μωσαϊκά) Όμξμα. Ημεοξμημία: Σςηματίζω πάμω στξ θοαμίξ μξρ τξμ κύκμξ τξρ Φίυη και τηπ Φιυίτσαπ.

11 Τι γμωοίζω για τξ παζλ; Δηάβαζε ηης παραθάηω προηάζεης θαη θύθιωζε ηε ζωζηή απάκηεζε. Η εηθόκα ηοσ παδι σπάρτεη δωγραθηζμέκε από πρηκ. Σωστό - Λάθξπ Το παδι έτεη πάκηα επηά θομμάηηα. Σωστό - Λάθξπ Τα θομμάηηα από ηο παδι έτοσκ πάκηα ηο ίδηο ζτήμα ποσ βιέπεης πηο πάκω. Σωστό - Λάθξπ

12 Παραηερώ ηα τρώμαηα ποσ εμθακίδοκηαη ζηο μωζαϊθό θαη ζσκετίδω ηο τρωμαηηζμό ηοσ ηοίτοσ με ηοκ ίδηο ηρόπο. Βοεζώ ηα παηδηά θαη εκώκω με ηο τάραθα έκακ αρηζμό από ηεκ πρώηε γραμμή με έκακ άιιο από ηεκ ηρίηε. Τη παραηερώ;

13 Με ηα θομμάηηα ηοσ ηάγθραμ ζσκζέηω ηα παραθάηω ζτήμαηα.

14 Παραηερώ ηα ζτήμαηα ποσ εμθακίδοκηαη ζηο μωζαϊθό θαη ζσκετίδω ηο τρωμαηηζμό με ηοκ ίδηο ηρόπο.

15 Ο ΦΙΦΘ ΚΑΙ Θ ΦΙΦΙΣΑ ΚΑΝΟΤΝ ΧΑΡΑΞΕΙ, ΠΑΗΛ ΚΑΙ ΜΩΑΙΚΑ

16 (Δθλαδι, τι λζτε να κάνουν τα παιδιά;) Μια φορά και ζνα καιρό ςε ζνα χωριό ηοφςε θ μικρι Φιφίτςα με τουσ γονείσ τθσ και τθ γιαγιά τθσ και τον μεγάλο τθσ αδερφό Φίφθ. Τθσ Φιφίτςασ τθσ άρεηε πολφ να κάνει παηλ γιατί ζτςι δθμιουργοφςε όμορφεσ εικόνεσ. Ο Φίφθσ είχε πολλοφσ χάρακεσ και ςχεδίαηε μεγάλα και μικρά ςχιματα. Στα δυο παιδιά άρεςαν πολφ οι ςκανδαλιζσ. Μια μζρα, λοιπόν, τα δυο αδζρφια αποφάςιςαν να πάνε βόλτα ςτο δάςοσ κρυφά από τουσ γονείσ τουσ. Θ γιαγιά τουσ, βζβαια, τουσ είχε προειδοποιιςει: «Μθν πάτε ςε εκείνο το δάςοσ! Κυκλοφορεί θ μάγιςςα Φιφϊ». Ραρόλ αυτά, τα δυο παιδιά ξεκίνθςαν όλο χαρά τθν περιιγθςι τουσ ςτο απαγορευμζνο δάςοσ περπατοφςαν ανζμελα, άκουγαν τα τιτιβίςματα των πουλιϊν, απολάμβαναν τισ μυρωδιζσ τθσ άνοιξθσ και άγγιηαν τα κλαδιά των δζντρων. Ξαφνικά, βρζκθκαν ζξω από ζναν πανφψθλο πφργο. «Να χαρϊ, να χαρϊ τα όμορφα αγγελοφδια μου! Καλϊσ ιρκατε ςτον πφργο μου! Ρεράςτε μζςα, μθ φοβάςτε», ακοφςτθκε θ φωνι τθσ μάγιςςασ. Σι λζτε; Σα παιδιά μπήκαν μζςα; Τα δυο παιδιά με μεγάλο ενκουςιαςμό μπικαν μζςα και άρχιςαν να εξερευνοφν τον πφργο τθσ μάγιςςασ. Επειδι πεινοφςαν μπικαν πρϊτα ςτθν κουηίνα, για να βρουν κάτι να «κόψουν» τθ λιγοφρα τουσ. Άνοιξαν το ντουλάπι και βρικαν ζνα τεράςτιο κουτί με ςοκολατζνια μπιςκότα. Κακϊσ τα ζτρωγαν με λαιμαργία, ςτάκθκαν μπροςτά ςτο ψυγείο και το παρατθροφςαν με μεγάλθ περιζργεια, γιατί πάνω ς αυτό ιταν κολλθμζνο ζνα γατάκι, αλλιϊτικο από τα άλλα. «Τι είναι αυτό Φίφθ;», ρϊτθςε όλο αγωνία θ Φιφίτςα, δαγκϊνοντασ ζνα μπιςκότο. Εκείνθ τθ ςτιγμι εμφανίςτθκε θ κακιά μάγιςςα και απάντθςε: «Αυτό, καλά μου παιδιά λζγεται τάγκραμ. Εφκολα χαλάει και δφςκολα ξαναγίνεται. Ρροςζξτε όμωσ, αν το τάγκραμ χαλάςει, κα μείνετε φυλακιςμζνοι ςτον πφργο μου και δε κα ξαναδείτε τθν οικογζνειά ςασ και τουσ φίλουσ ςασ».

17 Με αυτά τα λόγια θ μάγιςςα ζφυγε και άφθςε τα δυο αδζρφια να ςυνεχίςουν τθν εξερεφνθςι τουσ. Εςείσ τι πιςτεφετε; Σα δυο παιδιά το πείραξαν; Δοκιμάςτε να το χαλάςετε. Θ Φιφίτςα, όμωσ, ικελε πολφ να παίξει με το τάγκραμ και κατά λάκοσ το χάλαςε. Ο Φίφθσ τθ μάλωςε και προςπάκθςε να ξαναφτιάξει το γατάκι. Ιταν, όμωσ, αδφνατον. Ρροςπακοφςε ο Φίφθσ, προςπακοφςε και θ Φιφίτςα, αλλά μάταιεσ οι προςπάκειζσ τουσ Κάποια ςτιγμι, μετά από πολφ κόπο, τα παιδιά κατάφεραν να φτιάξουν ζναν κφκνο. Για να δοφμε πώσ μπορεί να ζφτιαξαν τον κφκνο ; Τότε εμφανίςτθκε θ μάγιςςα Φιφϊ και τουσ μίλθςε με βροντερι φωνι: «Σασ είχα προειδοποιιςει ότι αν χαλάςετε το τάγκραμ, κα ςασ φυλακίςω εδϊ». Ο Φίφθσ, αγκαλιάηοντασ τθν αδερφοφλα του, απάντθςε ςτισ απειλζσ τθσ μάγιςςασ: «Καλι μασ μαγιςςοφλα, άςε μασ να φφγουμε μπορεί να χάλαςε το γατάκι, αλλά για δεσ εδϊ, ςου κάναμε ζναν όμορφο κφκνο. Λυπιςου μασ, ςε παρακαλοφμε!» «Ναι, ναι, λυπιςου μασ» είπε ζντρομθ θ Φιφίτςα. Μζχρι να τελειϊςει τθ φράςθ τθσ θ Φιφίτςα, θ μάγιςςα είχε εξαφανιςτεί. Τα παιδιά ζντρομα ζμπαιναν από δωμάτιο ςε δωμάτιο, ψάχνοντασ τθ μάγιςςα. Ξαφνικά βρζκθκαν μπροςτά ςε μια τεράςτια βιβλιοκικθ. Τα δυο παιδιά ζκαναν ταυτόχρονα τθν ίδια ςκζψθ: τι βιβλία να διαβάηει άραγε θ κακιά μάγιςςα Ριραν ζνα βιβλίο από δζρμα, πολφ βαρφ. Φαινόταν πολφ παλιό και ςκζφτθκαν να το ξεφυλλίςουν. Ριγαν τυχαία ςτθ 13 θ ςελίδα και διάβαςαν τον τίτλο τθσ: Θ τζχνθ του τάγκραμ και από κάτω με χρωματιςμζνα γράμματα: Το Τάγκραμ είναι ζνα κινζηικο παηλ. Στα κινζηικα ςθμαίνει "εφτά κομμάτια για επιδζξιουσ". Ξαφνικά, εμφανίςτθκε θ κακιά μάγιςςα και τουσ είπε: «Για να ςασ ελευκερϊςω πρζπει να κάνετε 3 δουλίτςεσ. Ακοφςτε με, λοιπόν, προςεκτικά. Θ 1 θ είναι να φτιάξετε το παηλ με τα κομμάτια που ςασ δίνω». Τα παιδιά ζπιαςαν αμζςωσ δουλειά και μετά από λίγο χαροφμενα ζδειξαν ςτθ μάγιςςα το κατόρκωμά τουσ. Θ μάγιςςα τότε τουσ ζβαλε πάλι ςε δουλειά: «Τϊρα κα πρζπει να ςυνεχίςετε το βάψιμο ενόσ μωςαϊκοφ. Ρρόκειται για τον τοίχο του

18 πφργου που πρζπει να βαφεί ςφμφωνα με το χρωματιςμζνο κομμάτι του. Και προςζξτε μθν κάνετε λάκοσ ςτο χρϊμα». Ελάτε να βοθκιςουμε τα παιδιά να βάψουν τον τοίχο Να ςου πάλι θ μάγιςςα μπροςτά τουσ. «Εντάξει παιδιά, τϊρα κα βάλω μια πιο δφςκολθ δουλειά και αν τα καταφζρετε κα ςασ αφιςω ελευκζρουσ». «Τι πρζπει να κάνουμε;» ρωτοφν με αγωνία τα παιδιά. «Κζλω να μου πείτε τι ιδιαίτερο ζχουν αυτζσ οι γραμμζσ, επειδι εγϊ είμαι αγράμματθ και δεν καταλαβαίνω». Ο Φίφθσ και θ Φιφίτςα κοιτοφςαν τισ γραμμζσ αλλά δεν ιξεραν τι πρζπει να κάνουν. Θ αγωνία τουσ μεγάλωνε γιατί φοβόντουςαν ότι κα ζμεναν για πάντα φυλακιςμζνοι. Τότε μζςα από τουσ αρικμοφσ εμφανίςτθκε θ νεράιδα των μακθματικϊν, αγκάλιαςε τα παιδιά και τουσ είπε: «Καλά μου παιδιά, κατάλαβα ότι με χρειάηεςτε και ιρκα για να ςασ βοθκιςω. Κα πρζπει να ενϊςετε με το χάρακα ζναν αρικμό από τθν πρϊτθ γραμμι και ζναν άλλο από τθν τρίτθ γραμμι». Για να βοθκιςουμε και εμείσ τα παιδιά για να ξεφφγουν πιο γριγορα. Κάντε ό,τι είπε θ νεράιδα ςτα παιδιά. Σι παρατθρείτε; Τα παιδιά, αφοφ βρικαν τθ λφςθ, ευχαρίςτθςαν τθ νεράιδα και ζτρεξαν να βρουν τθ μάγιςςα. Μόλισ τα είδε θ μάγιςςα ρϊτθςε: «Τι ζγινε; Τθ βρικατε τθ λφςθ;». Ο Φίφθσ και θ Φιφίτςα με μεγάλο ενκουςιαςμό απάντθςαν: «Φυςικά! για δεσ εδϊ! Δεν είναι δφςκολο. Αν ενϊςουμε με το χάρακα ζναν αρικμό από τθν πρϊτθ γραμμι και ζναν άλλο από τθν τρίτθ γραμμι, τότε βλζπουμε το άκροιςμα των δφο αυτϊν αρικμϊν ςτθν δεφτερθ». Θ μάγιςςα ευχαριςτθμζνθ κοίταξε τα δφο παιδιά ςτα μάτια και με αργι φωνι είπε: «Ωραία λοιπόν, αφοφ μου μάκατε πρόςκεςθ, ορίςτε το κλειδί για να ξεκλειδϊςετε τθν πόρτα του πφργου, ϊςτε να επιςτρζψετε ςτο ςπίτι ςασ». Ο Φίφθσ και θ Φιφίτςα άρπαξαν το κλειδί, ζτρεξαν προσ τθν πόρτα, τθ ξεκλείδωςαν και γφριςαν πιαςμζνα χζρι χζρι ςτο ςπίτι τουσ. Θ γιαγιά περίμενε τα εγγόνια τθσ με το αγαπθμζνο τουσ γλυκό, που λζγεται «μωςαϊκό». Πταν το είδαν τα παιδιά, είπαν με ζνα ςτόμα: «πάλι μωςαϊκό;;;;;;;». Θ γιαγιά δεν κατάλαβε, αγκάλιαςε τα εγγονάκια τθσ και τουσ είπε με παράπονο: «Είδατε; Δε με ακοφςατε και

19 χάςατε το δρόμο». «Δεν πειράηει γιαγιά. Σιμερα, όμωσ, μάκαμε τι είναι το τάγκραμ, το μωςαϊκό και οι χαράξεισ», είπε ο Φίφθσ. Τα δυο παιδιά ςυμφϊνθςαν να κρατιςουν το πάκθμά τουσ μυςτικό και απόλαυςαν το νόςτιμο γλυκό τθσ γιαγιάσ τουσ. Ράντωσ, τα παιχνίδια με το τάγκραμ, το μωςαϊκό και τισ χαράξεισ κα τουσ μείνουν αξζχαςτα

20

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Ανδρονίδη Χαρά Χαρά Ανδρονίδη, «Έκφραση Έκθεση Γενικής Παιδείας Β Λυκείου, Θεωρία & Διαγράμματα Θεμάτων» ISBN: 978-618-80632-4-2 Σεπτέμβριος 2013 Επιμέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ

ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ Να ιταν τα sixties δυο φορζσ: Πρεβεηάνικθ πολεογραφία του Πάνου Μουρεηίνθ [χζδιο μιασ κριτικισ παρουςίαςθσ του βιβλίου ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ ςτο μουςικοφιλολογικό βραδινό τθσ 20 θσ Αυγοφςτου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS

Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS Για τθ δθμιουργία τάξεων και εποπτεία υποςτιριξθ τθσ εκπόνθςθσ ακολουκιϊν δραςτθριοτιτων μακθμάτων (*), ο χριςτθσ πρζπει να ζχει τον ρόλο του Επόπτη (εκπαιδευτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί Για τθ γραφι, αντιγραφι, φωτογράφιςθ, ανατφπωςθ και διανομι Σαπρίκθσ Χρίςτοσ - Φταίει το ηαβό το ριηικό μασ! - Φταίει ο Θεόσ που μασ μιςεί! - Φταίει το κεφάλι το κακό μασ! - Φταίει πρϊτ' απ' όλα το κραςί!

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Η.&Τ.) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΦΑΗΑΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο για το θέατρο του Διονύσου βασίσθηκε στις μελέτες και τη λοιπή έρευνα που εκπόνησε το επιστημονικό προσωπικό της Επιτροπής Θεάτρου

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ

2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ 2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ

Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ Τθσ Λαμπρινισ Χ. Κωμά (Ρρωτοδθμοςιεφκθκε ςτον δικτυακό τόπο flash.gr το 2001.) Συν 480 έτη «Επί 480 χρόνια τα παιδιά των Ελλήνων, απανταχοφ τησ γησ, ρωτοφςαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΣΙΝΑΔΕ ΕΡΩΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗΣΕΤΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΑΝΣΙΝΑΔΕ ΕΡΩΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗΣΕΤΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ποτζ δεν το περίμενα να κλάψω και για ςζνα και τα όνειρά μου να κωρϊ ςτο χϊμα πεταμζνα δζκα μερϊ υπόκεςθ ιςουνα ςτθ ηωι μου μα πρόλαβεσ και άφθςεσ ςθμάδια ςτθν ψυχι μου ςτςι δζκα μζρεσ που μαςταν μαηί

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 «Η οικονομικι κρίςθ είναι μόνον θ κορυφι του παγόβουνου Ενάντια ςτθν παρακμι, για τθν αναγζννθςθ του Ζκνουσ μασ, για μία νζα ΧΡΤΗ ΑΤΓΗ του Ελλθνιςμοφ δίνουν τθν μάχθ οι αγωνιςτζσ και οι αγωνίςτριεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα