ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ. Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ. Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 2 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΑΞΘ Αϋ ΕΝΟΤΘΤΑ 7 Θ : ΧΑΑΞΕΛΣ, ΡΑΗΛ ΡΟΣΚΕΣΘ ΚΑΛ ΑΦΑΛΕΣΘ Θ ΥΡΕΒΑΣΘ ΤΘΣ ΔΕΚΑΔΑΣ ΒΛΒΛΛΟ ΜΑΚΘΤΘ, ΚΕΦΑΛΑΛΟ 45 (ΣΕΛ 38-39) ΤΛΤΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΛΟΥ: ΧΑΑΞΕΛΣ, ΡΑΗΛ ΚΑΛ ΜΩΣΑΛΚΑ ΤΛΤΛΟΣ ΡΑΑΜΥΚΛΟΥ: «Ο Φίφθσ και θ Φιφίτςα κάνουν χαράξεισ, παηλ και μωςαϊκά» ΦΟΛΤΘΤΛΕΣ: ΝΑΘ ΕΛΘΝΘ (2531) - ΟΦΑΝΛΔΟΥ ΛΟΥΛΛΑ (2456) ΘΜ/ΜΘΝΛΑ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑΣ: 5/4/2011 ΔΛΔΑΣΚΩΝ: ΛΕΜΟΝΛΔΘΣ ΧΑΑΛΑΜΡΟΣ ΑΡΟΣΡΑΣΜΕΝΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟΣ: ΜΡΟΥΣΛΟΥ ΕΥΘ

2 ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΑΓΩΓΗ 3 2. ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΜΕΡΟ Σθάλμα! Δεν έχει οριζηεί ζελιδοδείκηης. 2.1 ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΘΕΩΡΙΑ Σθάλμα! Δεν έχει οριζηεί ζελιδοδείκηης. 2.2 ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΘ ΑΝΑΛΤΘ Σθάλμα! Δεν έχει οριζηεί ζελιδοδείκηης. 3. ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΜΑΘΗΗ ΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΑΞΗ Σθάλμα! Δεν έχει οριζηεί ζελιδοδείκηης. 4. ΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΙΚΑ ΜΕΑ ΧΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΠΡΟΤΠΑΡΧΟΤΕ ΓΝΩΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 7 5. ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 8 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 9 7. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 10

3 1.ΕΙΑΓΩΓΘ 4. ΧΕΔΙΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 4.1. ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ Θ διδαχκείςα ενότθτα ανικει ςτο 2 ο τεφχοσ του βιβλίου «Μακθματικϊν Τθσ Φφςθσ Και Τθσ Ηωισ» τθσ Α τάξθσ δθμοτικοφ ςχολείου. Το γνωςτικό αντικείμενο ανικει ςτθ Γεωμετρία και πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν αναγνϊριςθ και ςφνκεςθ γεωμετρικϊν ςχθμάτων (μζςω του τάγκραμ), τθν ανακαταςκευι απλϊν πάηλ και τθ χάραξθ ευκφγραμμων τμθμάτων με το χάρακα ενϊνοντασ τα άκρα τουσ (2 ςθμεία). Μζςα από τθ δραςτθριότθτα με τθ χάραξθ γραμμϊν κάνουν επανάλθψθ και τθν πρόςκεςθ μονοψιφιων αρικμϊν με άκροιςμα μζχρι το 10. Οι μακθτζσ διδάςκονται τα παραπάνω (εκτόσ από τθν πρόςκεςθ μονοψιφιων) και ςτισ υπόλοιπεσ τάξεισ του δθμοτικοφ ςχολείου. Ριο ςυγκεκριμζνα: Βϋ Τάξθ Αϋ Τεφχοσ, Κεφ. 13, 14, ςελ : «Γνωρίηω καλφτερα τα γεωμετρικά ςχιματα» Αϋ Τεφχοσ, Κεφ. 16, ςελ : «Μοτίβα» Αϋ Τεφχοσ, Κεφ. 18, ςελ : «Ρρόςκεςθ διψιφιων αρικμϊν» Αϋ Τεφχοσ, Κεφ. 19, ςελ : «Αρικμθτικά μοτίβα» Αϋ Τεφχοσ, Τάγκραμ, ςελ. 64 Βϋ Τεφχοσ, Κεφ. 31, ςελ : «Καλφπτω επιφάνειεσ» Βϋ Τεφχοσ, Κεφ. 34, ςελ : «Κάκετθ πρόςκεςθ με κρατοφμενο» Γϋ Τάξθ Κεφ. 3, ςελ : «Γεωμετρικά ςχιματα» Κεφ. 42, ςελ : «Ραηλ, πλακόςτρωτα και μωςαϊκά (Τάγκραμ)» Κεφ. 48, ςελ : «Μοτίβα» Κεφ. 50, ςελ : «Μζτρθςθ τθσ επιφάνειασ (Μωςαϊκά)» Κεφ. 54, ςελ : «Επαναλθπτικό μάκθμα ςτθ Γεωμετρία» Δϋ Τάξθ Κεφ. 55, ςελ : «Μοτίβα» Εϋ Τάξθ Κεφ. 25, ςελ : «Λςοεμβαδικά ςχιματα (Τάγκραμ)» Κεφ. 45, ςελ : «Διαχείριςθ γεωμετρικϊν ςχθμάτων» ΣΤϋ Τάξθ Κεφ. 53, ςελ : «Γεωμετρικά μοτίβα» Κεφ. 54, ςελ : «Αρικμθτικά μοτίβα»

4 Κεφ. 55, ςελ : «Σφνκετα μοτίβα» 4.2. ΣΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΙΚΑ ΜΕΑ Τα υλικά και τα εποπτικά μζςα που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν παροφςα διδαςκαλία ιταν: Σχολικόσ πίνακασ, Χαρτόνια με τα γεωμετρικά ςχιματα του τάγκραμ ςε ςχζδιο, για να κοποφν από τουσ μακθτζσ, Ψαλίδι, Μπογιζσ, μαρκαδόροι, Ζτοιμο τάγκραμ κολλθμζνο ςτο ςχολικό πίνακα ςε ςχιμα γάτασ, Φωτοτυπίεσ με φφλλα εργαςία και διάφορα ςχιματα τάγκραμ, Θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ για τθν παρουςίαςθ των εικόνων του παραμυκιοφ ςε power point,. Projector, Ζνδυμα μίασ διδάςκουςασ ςε ςχιμα μωςαϊκοφ (φόρεμα με επαναλαμβανόμενουσ αςπρόμαυρουσ ρόμβουσ). 4.3 ΧΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Θ διδαςκαλία ιταν ζτςι προγραμματιςμζνθ, ϊςτε να πραγματοποιθκεί ςε μία ςχολικι διδακτικι ϊρα (45 λεπτά). 4.4 ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΜΑΘΘΜΑΣΟ Σκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ Ο διδακτικόσ ςκοπόσ του κεφαλαίου αφορά ςτθ διαχείριςθ ςχθμάτων ςε γεωμετρικζσ καταςτάςεισ παράλλθλα με τισ φάςεισ ενόσ παραμυκιοφ. Διδακτικοί ςτόχοι Ανάπτυξθ δεξιοτιτων των μακθτϊν ανάγνωςθσ και χριςθσ γεωμετρικϊν ςχθμάτων για τθ δθμιουργία ςφνκετων εικόνων.

5 Άςκθςθ δεξιότθτασ των μακθτϊν ςτθ χάραξθ γραμμϊν με το χάρακα. Θ χάραξθ γραμμϊν εξειδικεφεται ςε γεωμετρικά ςχιματα. Αναςφνκεςθ ςχθμάτων από τα ςυςτατικά τουσ μζρθ, μζςω τθσ εμπλοκισ των μακθτϊν ςε καταςτάςεισ τφπου παηλ. Άςκθςθ των μακθτϊν ςε δεξιότθτεσ οπτικισ ανάλυςθσ και ςυμπλιρωςθσ μωςαϊκοφ. Επανάλθψθ άςκθςθσ υπολογιςμοφ ακροιςμάτων δφο αρικμϊν μζχρι το ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΠΡΟΤΠΑΡΧΟΤΕ ΓΝΩΕΙ Για τθν πραγματοποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ οι μακθτζσ είναι απαραίτθτο να γνωρίηουν τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ ζννοιασ του παηλ, πρόςκεςθ μονοψιφιων αρικμϊν με άκροιςμα μζχρι 10, χαρτοκοπτικι απλϊν γεωμετρικϊν ςχθμάτων και πρζπει να είναι ςε κζςθ να χρωματίηουν απλά γεωμετρικά ςχιματα. Επίςθσ, κα πρζπει να είναι εκιςμζνοι ςε διαδικαςίεσ ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων και ςτθν πρόβλεψθ καταςτάςεων που εμπλζκονται ςε ιςτορίεσ παραμυκιϊν (ϊςτε να παρακολουκοφν αβίαςτα τθν πλοκι του μφκου του παραμυκιοφ και να κάνουν υποκζςεισ για τθν εξζλιξθ τθσ ιςτορίασ) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ Οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιικθκαν κατά τθ διδαςκαλία ιταν: Θ Διάλεξθ, αφιγθςθ: Για να γίνει θ ειςαγωγι του νζου κζματοσ με ςκοπό τθ διζγερςθ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν. Επίςθσ, αφιγθςθ χρθςιμοποιικθκε κατά τθν ανάγνωςθ του παραμυκοφ ςτουσ μακθτζσ. Θ Παρουςίαςθ: Χρθςιμοποιικθκε για τθν παρουςίαςθ των εικόνων που αφοροφςαν το παραμφκι αλλά και εικόνων, όπωσ τα ςχθμάτων του τάγκραμ που ιταν απαραίτθτεσ για τθν διεξαγωγι τθσ διδαςκαλίασ. Θ υηιτθςθ: Χρθςιμοποιικθκε επειδι επιτρζπει τθν ενεργθτικι εμπλοκι των μακθτϊν. Θ Εξατομικευμζνθ διδαςκαλία: Στισ περιπτϊςεισ που κάποιοι μακθτζσ αντιμετϊπιηαν δυςκολίεσ κατά τθν πραγματοποίθςθ των δραςτθριοτιτων.

6 Θ Επίδειξθ: Χρθςιμοποιικθκε ςε διαφορετικζσ ςτιγμζσ, όπωσ για παράδειγμα για να δείξουμε ςτουσ μακθτζσ πωσ από τα αρχικά ςχιματα του ταγκράμ προκφπτουν νζεσ εικόνεσ. 4.7 ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 1 θ φάςθ - Ζλεγχοσ τθσ προχπάρχουςασ γνϊςθσ - Ειςαγωγι ςτθ νζα γνϊςθ (10 λεπτά) Οι μακθτζσ προϊδεάςτθκαν για τα κζματα εναςχόλθςισ τουσ ςε αυτό το κεφάλαιο μζςω του ςχολιαςμοφ του τίτλου του παραμυκιοφ: «Ο Φίφθσ και θ Φιφίτςα κάνουν χαράξεισ, παηλ και μωςαϊκά». Δθλαδι, οι διδάςκουςεσ ηιτθςαν από τουσ μακθτζσ να ανακτιςουν τισ γνϊςεισ τουσ ςχετικά με το κζμα του κεφαλαίου. Αφοφ διαβάςτθκε το πρϊτο μζροσ του παραμυκιοφ οι διδάςκουςεσ ηιτθςαν από κάποιο μακθτι να χαλάςει το ςχιμα του τάγκραμ, το οποίο είχαν επιςυνάψει με μαγνιτεσ ςτον πίνακα (πρόκειται για ζνα γατάκι). Ζπειτα, μοίραςαν ςε κάκε μακθτι από ζνα χαρτόνι, ςτο οποίο είναι χαραγμζνα τα γεωμετρικά ςχιματα του τάγκραμ. Οι μακθτζσ ςτθ ςυνζχεια ζκοψαν τα χαραγμζνα ςχιματα με ψαλίδι κατά μικοσ των χαραγμζνων γραμμϊν και παρατιρθςαν, αναγνϊριςαν και περιζγραψαν τα 7 γεωμετρικά ςχιματα που προκφπτουν. 2 θ φάςθ - Επιςθμοποίθςθ νζασ γνϊςθσ (20 λεπτά) Συνεχίςτθκε θ ανάγνωςθ του παραμυκιοφ. Οι μακθτζσ ζνασ ζνασ ζκοψαν με ψαλίδι τα κομμάτια του τάγκραμ που ιταν χαραγμζνα ςε χαρτόνι και με τθ βοικεια των διδαςκουςϊν προςπάκθςαν να αναςυνκζςουν μια νζα εικόνα από τα κομμάτια του τάγκραμ (ζναν κφκνο). Ζγινε αναφορά μζςω του παραμυκιοφ ςτα χαρακτθριςτικά του τάγκραμ. 3 θ φάςθ - Αςκιςεισ εφαρμογισ και εμπζδωςθσ (10 λεπτά) Αφοφ διαβάςτθκε και το επόμενο μζροσ του παραμυκιοφ, οι μακθτζσ ζπαιηαν το παιχνίδι με τουσ κανόνεσ που υποδεικνφονταν από το παραμφκι, το οποίο μοίραςαν

7 οι διδάςκουςεσ ςε κάκε μακθτι υπό μορφι φφλλου εργαςίασ. Οι διδάςκουςεσ ηιτθςαν από τουσ μακθτζσ να χρωματίςουν ζνα μωςαϊκό με βάςθ το πρότυπο που ιταν ιδθ χρωματιςμζνο και το πρόβαλαν ςτον πίνακα με projector. Συνεχίςτθκε θ ανάγνωςθ του παραμυκιοφ και ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ να αςκθκοφν ςτθ χάραξθ γραμμϊν, ενϊνοντασ δφο ςθμεία, ενϊ παράλλθλα επαναλάμβαναν τθν άςκθςθ υπολογιςμοφ ακροίςματοσ δφο αρικμϊν με άκροιςμα 10. Αρχικά, οι διδάςκουςεσ ηιτθςαν από τουσ μακθτζσ να παρατθριςουν τισ γραμμζσ και με το χάρακα τουσ να ενϊςουν ζναν αρικμό από τθν πρϊτθ γραμμι και ζναν από τθν τρίτθ. Ζπειτα, ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ να ςυνειδθτοποιιςουν τθ ςχζςθ που ζχουν οι αρικμοί μεταξφ τουσ μζςω τθσ δεφτερθσ γραμμισ. Αφοφ ανακάλυψαν τθ ςχζςθ των αρικμϊν με το άκροιςμά τουσ, κλικθκαν να χαράξουν διάφορεσ γραμμζσ και να επιβεβαιϊςουν τθ διαπίςτωςθ ςχετικά με τα ακροίςματα. 4 θ φάςθ - Αξιολόγθςθ (5 λεπτά) Ολοκλθρϊκθκε θ ανάγνωςθ του παραμυκιοφ και οι μακθτζσ είδαν τισ δυνατότθτεσ του τάγκραμ με τθν επίδειξθ από τισ διδάςκουςεσ ςε φωτοτυπία διαφόρων εικόνων που ςχθματίηονται με τα ςχιματα του τάγκραμ. Επιπλζον, ςτθν φωτοτυπία κλικθκαν να χρωματίςουν ζνα μικρό μωςαϊκό. 4.8 ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ Οι διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ επίτευξθσ των ςτόχων ζγιναν : με το χαρτόνι που δόκθκε ςτουσ μακθτζσ, το οποίο οι τελευταίοι κα ζπρεπε να κόψουν ςε 7 κομμάτια, ακολουκϊντασ τισ χαραγμζνεσ γραμμζσ και ςτθ ςυνζχεια να κάνουν ζνα τάγκραμ ςε ςχιμα κφκνου, με το 1 ο φφλλο εργαςίασ ςτο οποίο: o οι μακθτζσ ζπρεπε να απαντιςουν ςε τρεισ ερωτιςεισ με χρθςιμοποιϊντασ τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ τουσ για το παηλ o να χρωματίςουν ζνα μωςαϊκό το οποίο είχε προβλθκεί ςτον πίνακα

8 με το 2 ο φφλλο εργαςίασ να κάνουν χαράξεισ επαναλαμβάνοντασ τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ τουσ για τθν πρόςκεςθ αρικμϊν με άκροιςμα μζχρι 10, με το τελευταίο φφλλο εργαςίασ, όπου οι μακθτζσ ζπρεπε να χρωματίςουν ζνα μικρό μωςαϊκό, με ερωτιςεισ που γινόντουςαν πολφ ςυχνά κακ όλθ τθ διάρκεια διεξαγωγισ τθσ διδαςκαλίασ. 5. ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Κεωροφμε ότι με τθ διδαςκαλία μασ επιτεφχκθκαν οι ςτόχοι που τζκθκαν από τθν αρχι. Οι μακθτζσ ςυμμετείχαν ενεργθτικά και με προκυμία ςτο μάκθμα και απολάμβαναν με προςιλωςθ τθν εξζλιξθ τθσ πλοκισ του παραμυκιοφ μασ. Ιταν λίγο ανιςυχοι κατά τθ δραςτθριότθτα καταςκευισ τάγκραμ, αλλά με τθ βοικειά μασ όλοι οι μακθτζσ κατόρκωςαν να φτιάξουν τον ςχιμα που τουσ ηθτικθκε (κφκνοσ). Εδϊ, βζβαια, χάκθκε πολφτιμοσ χρόνοσ, με αποτζλεςμα να επιςπευκεί θ δραςτθριότθτα χρωματιςμοφ του μωςαϊκοφ και να μθν προλάβουμε να εξθγιςουμε επαρκϊσ τθν ζννοια του μωςαϊκοφ, όπωσ προγραμματίςαμε κατά τον αρχικό ςχεδιαςμό. Ριςτεφουμε ότι θ διδαςκαλία του μακιματοσ μζςα από τθν εξζλιξθ τθσ ιςτορίασ του παραμυκιοφ ιταν ιδιαίτερα ευχάριςτθ ςτουσ μακθτζσ και οι τελευταίοι ςυμμετείχαν δθμιουργικά και με ενκουςιαςμό ςτισ δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ ενεπλάκθςαν. Οι φάςεισ τθσ διδαςκαλίασ που προγραμματίςαμε πραγματοποιικθκαν όλεσ. Αν κάναμε ξανά τθν ίδια διδαςκαλία κα φροντίηαμε να είμαςτε λίγο πιο προςεκτικζσ ςτθ διαχείριςθ του χρόνου τθσ 2 θσ φάςθσ.

9 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κεοδϊρου Ε., Λεμονίδθσ Χ., (2005). Εκνομακθματικά και Γεωμετρία: μια νζα διακεματικι πρόταςθ για τθ διδαςκαλία τθσ Γεωμετρίασ ςτισ πρϊτεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ. Πρακτικά 4ης Διεθνούς Διημερίδας Διδακτικής Μαθηματικών. Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ, Ρ.Τ.Δ.Ε. εκφμνου, ςελ Λεμονίδθσ Χ. (2002). Μια νζα πρόταςθ διδαςκαλίασ ςτα Μακθματικά για τισ πρϊτεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ Σχολείου. Κζματα ςτθν Εκπαίδευςθ. Τόμοσ 3/1, ςελ Μακθματικά Α Δθμοτικοφ Μακθματικά τθσ Φφςθσ και τθσ Ηωισ, Βιβλίο μακθτι (2006). ΥΡΕΡΚ. ΟΕΔΒ. Ακινα Μακθματικά Α Δθμοτικοφ Μακθματικά τθσ Φφςθσ και τθσ Ηωισ, Βιβλίο δαςκάλου (2006). ΥΡΕΡΚ. ΟΕΔΒ. Ακινα Κυριαηι, Ρ. (χ.θ.). Διδακτικι Τθσ Μακθματικισ Λογοτεχνίασ Στο Δθμοτικό Μια Ρρϊτθ Ερευνθτικι Ρροςζγγιςθ. Ανακτικθκε από θμερομθνία ανάκτθςθσ 15/4/2011

10 7. ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Μάθημα: Μαθηματικά Τίτλξπ Μαθήματξπ: ςαοάνειπ, παζλ και μωσαϊκά (Ο Φίυηπ και η Φιυίτσα κάμξρμ ςαοάνειπ, παζλ και μωσαϊκά) Όμξμα. Ημεοξμημία: Σςηματίζω πάμω στξ θοαμίξ μξρ τξμ κύκμξ τξρ Φίυη και τηπ Φιυίτσαπ.

11 Τι γμωοίζω για τξ παζλ; Δηάβαζε ηης παραθάηω προηάζεης θαη θύθιωζε ηε ζωζηή απάκηεζε. Η εηθόκα ηοσ παδι σπάρτεη δωγραθηζμέκε από πρηκ. Σωστό - Λάθξπ Το παδι έτεη πάκηα επηά θομμάηηα. Σωστό - Λάθξπ Τα θομμάηηα από ηο παδι έτοσκ πάκηα ηο ίδηο ζτήμα ποσ βιέπεης πηο πάκω. Σωστό - Λάθξπ

12 Παραηερώ ηα τρώμαηα ποσ εμθακίδοκηαη ζηο μωζαϊθό θαη ζσκετίδω ηο τρωμαηηζμό ηοσ ηοίτοσ με ηοκ ίδηο ηρόπο. Βοεζώ ηα παηδηά θαη εκώκω με ηο τάραθα έκακ αρηζμό από ηεκ πρώηε γραμμή με έκακ άιιο από ηεκ ηρίηε. Τη παραηερώ;

13 Με ηα θομμάηηα ηοσ ηάγθραμ ζσκζέηω ηα παραθάηω ζτήμαηα.

14 Παραηερώ ηα ζτήμαηα ποσ εμθακίδοκηαη ζηο μωζαϊθό θαη ζσκετίδω ηο τρωμαηηζμό με ηοκ ίδηο ηρόπο.

15 Ο ΦΙΦΘ ΚΑΙ Θ ΦΙΦΙΣΑ ΚΑΝΟΤΝ ΧΑΡΑΞΕΙ, ΠΑΗΛ ΚΑΙ ΜΩΑΙΚΑ

16 (Δθλαδι, τι λζτε να κάνουν τα παιδιά;) Μια φορά και ζνα καιρό ςε ζνα χωριό ηοφςε θ μικρι Φιφίτςα με τουσ γονείσ τθσ και τθ γιαγιά τθσ και τον μεγάλο τθσ αδερφό Φίφθ. Τθσ Φιφίτςασ τθσ άρεηε πολφ να κάνει παηλ γιατί ζτςι δθμιουργοφςε όμορφεσ εικόνεσ. Ο Φίφθσ είχε πολλοφσ χάρακεσ και ςχεδίαηε μεγάλα και μικρά ςχιματα. Στα δυο παιδιά άρεςαν πολφ οι ςκανδαλιζσ. Μια μζρα, λοιπόν, τα δυο αδζρφια αποφάςιςαν να πάνε βόλτα ςτο δάςοσ κρυφά από τουσ γονείσ τουσ. Θ γιαγιά τουσ, βζβαια, τουσ είχε προειδοποιιςει: «Μθν πάτε ςε εκείνο το δάςοσ! Κυκλοφορεί θ μάγιςςα Φιφϊ». Ραρόλ αυτά, τα δυο παιδιά ξεκίνθςαν όλο χαρά τθν περιιγθςι τουσ ςτο απαγορευμζνο δάςοσ περπατοφςαν ανζμελα, άκουγαν τα τιτιβίςματα των πουλιϊν, απολάμβαναν τισ μυρωδιζσ τθσ άνοιξθσ και άγγιηαν τα κλαδιά των δζντρων. Ξαφνικά, βρζκθκαν ζξω από ζναν πανφψθλο πφργο. «Να χαρϊ, να χαρϊ τα όμορφα αγγελοφδια μου! Καλϊσ ιρκατε ςτον πφργο μου! Ρεράςτε μζςα, μθ φοβάςτε», ακοφςτθκε θ φωνι τθσ μάγιςςασ. Σι λζτε; Σα παιδιά μπήκαν μζςα; Τα δυο παιδιά με μεγάλο ενκουςιαςμό μπικαν μζςα και άρχιςαν να εξερευνοφν τον πφργο τθσ μάγιςςασ. Επειδι πεινοφςαν μπικαν πρϊτα ςτθν κουηίνα, για να βρουν κάτι να «κόψουν» τθ λιγοφρα τουσ. Άνοιξαν το ντουλάπι και βρικαν ζνα τεράςτιο κουτί με ςοκολατζνια μπιςκότα. Κακϊσ τα ζτρωγαν με λαιμαργία, ςτάκθκαν μπροςτά ςτο ψυγείο και το παρατθροφςαν με μεγάλθ περιζργεια, γιατί πάνω ς αυτό ιταν κολλθμζνο ζνα γατάκι, αλλιϊτικο από τα άλλα. «Τι είναι αυτό Φίφθ;», ρϊτθςε όλο αγωνία θ Φιφίτςα, δαγκϊνοντασ ζνα μπιςκότο. Εκείνθ τθ ςτιγμι εμφανίςτθκε θ κακιά μάγιςςα και απάντθςε: «Αυτό, καλά μου παιδιά λζγεται τάγκραμ. Εφκολα χαλάει και δφςκολα ξαναγίνεται. Ρροςζξτε όμωσ, αν το τάγκραμ χαλάςει, κα μείνετε φυλακιςμζνοι ςτον πφργο μου και δε κα ξαναδείτε τθν οικογζνειά ςασ και τουσ φίλουσ ςασ».

17 Με αυτά τα λόγια θ μάγιςςα ζφυγε και άφθςε τα δυο αδζρφια να ςυνεχίςουν τθν εξερεφνθςι τουσ. Εςείσ τι πιςτεφετε; Σα δυο παιδιά το πείραξαν; Δοκιμάςτε να το χαλάςετε. Θ Φιφίτςα, όμωσ, ικελε πολφ να παίξει με το τάγκραμ και κατά λάκοσ το χάλαςε. Ο Φίφθσ τθ μάλωςε και προςπάκθςε να ξαναφτιάξει το γατάκι. Ιταν, όμωσ, αδφνατον. Ρροςπακοφςε ο Φίφθσ, προςπακοφςε και θ Φιφίτςα, αλλά μάταιεσ οι προςπάκειζσ τουσ Κάποια ςτιγμι, μετά από πολφ κόπο, τα παιδιά κατάφεραν να φτιάξουν ζναν κφκνο. Για να δοφμε πώσ μπορεί να ζφτιαξαν τον κφκνο ; Τότε εμφανίςτθκε θ μάγιςςα Φιφϊ και τουσ μίλθςε με βροντερι φωνι: «Σασ είχα προειδοποιιςει ότι αν χαλάςετε το τάγκραμ, κα ςασ φυλακίςω εδϊ». Ο Φίφθσ, αγκαλιάηοντασ τθν αδερφοφλα του, απάντθςε ςτισ απειλζσ τθσ μάγιςςασ: «Καλι μασ μαγιςςοφλα, άςε μασ να φφγουμε μπορεί να χάλαςε το γατάκι, αλλά για δεσ εδϊ, ςου κάναμε ζναν όμορφο κφκνο. Λυπιςου μασ, ςε παρακαλοφμε!» «Ναι, ναι, λυπιςου μασ» είπε ζντρομθ θ Φιφίτςα. Μζχρι να τελειϊςει τθ φράςθ τθσ θ Φιφίτςα, θ μάγιςςα είχε εξαφανιςτεί. Τα παιδιά ζντρομα ζμπαιναν από δωμάτιο ςε δωμάτιο, ψάχνοντασ τθ μάγιςςα. Ξαφνικά βρζκθκαν μπροςτά ςε μια τεράςτια βιβλιοκικθ. Τα δυο παιδιά ζκαναν ταυτόχρονα τθν ίδια ςκζψθ: τι βιβλία να διαβάηει άραγε θ κακιά μάγιςςα Ριραν ζνα βιβλίο από δζρμα, πολφ βαρφ. Φαινόταν πολφ παλιό και ςκζφτθκαν να το ξεφυλλίςουν. Ριγαν τυχαία ςτθ 13 θ ςελίδα και διάβαςαν τον τίτλο τθσ: Θ τζχνθ του τάγκραμ και από κάτω με χρωματιςμζνα γράμματα: Το Τάγκραμ είναι ζνα κινζηικο παηλ. Στα κινζηικα ςθμαίνει "εφτά κομμάτια για επιδζξιουσ". Ξαφνικά, εμφανίςτθκε θ κακιά μάγιςςα και τουσ είπε: «Για να ςασ ελευκερϊςω πρζπει να κάνετε 3 δουλίτςεσ. Ακοφςτε με, λοιπόν, προςεκτικά. Θ 1 θ είναι να φτιάξετε το παηλ με τα κομμάτια που ςασ δίνω». Τα παιδιά ζπιαςαν αμζςωσ δουλειά και μετά από λίγο χαροφμενα ζδειξαν ςτθ μάγιςςα το κατόρκωμά τουσ. Θ μάγιςςα τότε τουσ ζβαλε πάλι ςε δουλειά: «Τϊρα κα πρζπει να ςυνεχίςετε το βάψιμο ενόσ μωςαϊκοφ. Ρρόκειται για τον τοίχο του

18 πφργου που πρζπει να βαφεί ςφμφωνα με το χρωματιςμζνο κομμάτι του. Και προςζξτε μθν κάνετε λάκοσ ςτο χρϊμα». Ελάτε να βοθκιςουμε τα παιδιά να βάψουν τον τοίχο Να ςου πάλι θ μάγιςςα μπροςτά τουσ. «Εντάξει παιδιά, τϊρα κα βάλω μια πιο δφςκολθ δουλειά και αν τα καταφζρετε κα ςασ αφιςω ελευκζρουσ». «Τι πρζπει να κάνουμε;» ρωτοφν με αγωνία τα παιδιά. «Κζλω να μου πείτε τι ιδιαίτερο ζχουν αυτζσ οι γραμμζσ, επειδι εγϊ είμαι αγράμματθ και δεν καταλαβαίνω». Ο Φίφθσ και θ Φιφίτςα κοιτοφςαν τισ γραμμζσ αλλά δεν ιξεραν τι πρζπει να κάνουν. Θ αγωνία τουσ μεγάλωνε γιατί φοβόντουςαν ότι κα ζμεναν για πάντα φυλακιςμζνοι. Τότε μζςα από τουσ αρικμοφσ εμφανίςτθκε θ νεράιδα των μακθματικϊν, αγκάλιαςε τα παιδιά και τουσ είπε: «Καλά μου παιδιά, κατάλαβα ότι με χρειάηεςτε και ιρκα για να ςασ βοθκιςω. Κα πρζπει να ενϊςετε με το χάρακα ζναν αρικμό από τθν πρϊτθ γραμμι και ζναν άλλο από τθν τρίτθ γραμμι». Για να βοθκιςουμε και εμείσ τα παιδιά για να ξεφφγουν πιο γριγορα. Κάντε ό,τι είπε θ νεράιδα ςτα παιδιά. Σι παρατθρείτε; Τα παιδιά, αφοφ βρικαν τθ λφςθ, ευχαρίςτθςαν τθ νεράιδα και ζτρεξαν να βρουν τθ μάγιςςα. Μόλισ τα είδε θ μάγιςςα ρϊτθςε: «Τι ζγινε; Τθ βρικατε τθ λφςθ;». Ο Φίφθσ και θ Φιφίτςα με μεγάλο ενκουςιαςμό απάντθςαν: «Φυςικά! για δεσ εδϊ! Δεν είναι δφςκολο. Αν ενϊςουμε με το χάρακα ζναν αρικμό από τθν πρϊτθ γραμμι και ζναν άλλο από τθν τρίτθ γραμμι, τότε βλζπουμε το άκροιςμα των δφο αυτϊν αρικμϊν ςτθν δεφτερθ». Θ μάγιςςα ευχαριςτθμζνθ κοίταξε τα δφο παιδιά ςτα μάτια και με αργι φωνι είπε: «Ωραία λοιπόν, αφοφ μου μάκατε πρόςκεςθ, ορίςτε το κλειδί για να ξεκλειδϊςετε τθν πόρτα του πφργου, ϊςτε να επιςτρζψετε ςτο ςπίτι ςασ». Ο Φίφθσ και θ Φιφίτςα άρπαξαν το κλειδί, ζτρεξαν προσ τθν πόρτα, τθ ξεκλείδωςαν και γφριςαν πιαςμζνα χζρι χζρι ςτο ςπίτι τουσ. Θ γιαγιά περίμενε τα εγγόνια τθσ με το αγαπθμζνο τουσ γλυκό, που λζγεται «μωςαϊκό». Πταν το είδαν τα παιδιά, είπαν με ζνα ςτόμα: «πάλι μωςαϊκό;;;;;;;». Θ γιαγιά δεν κατάλαβε, αγκάλιαςε τα εγγονάκια τθσ και τουσ είπε με παράπονο: «Είδατε; Δε με ακοφςατε και

19 χάςατε το δρόμο». «Δεν πειράηει γιαγιά. Σιμερα, όμωσ, μάκαμε τι είναι το τάγκραμ, το μωςαϊκό και οι χαράξεισ», είπε ο Φίφθσ. Τα δυο παιδιά ςυμφϊνθςαν να κρατιςουν το πάκθμά τουσ μυςτικό και απόλαυςαν το νόςτιμο γλυκό τθσ γιαγιάσ τουσ. Ράντωσ, τα παιχνίδια με το τάγκραμ, το μωςαϊκό και τισ χαράξεισ κα τουσ μείνουν αξζχαςτα

20

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «Πρόςθεςη και αφαίρεςη κλαςματικϊν αριθμϊν» Ειςηγητήσ: Χαράλαμποσ Λεμονίδησ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «Πρόςθεςη και αφαίρεςη κλαςματικϊν αριθμϊν» Ειςηγητήσ: Χαράλαμποσ Λεμονίδησ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «Πρόςθεςη και αφαίρεςη κλαςματικϊν αριθμϊν» Ειςηγητήσ: Χαράλαμποσ Λεμονίδησ Ομάδα Εργαςίασ: Κελεςίδησ Ευάγγελοσ, δάςκαλοσ ΠΕ70 Μανάφη Ιωάννα, δαςκάλα ΠΕ70 Θεςςαλονίκη, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ.: ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Β ΦΑΗ

ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ.: ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Β ΦΑΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ.: ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Β ΦΑΗ Υπεύθςνορ Καθηγηηήρ: Λεμονίδηρ Φαπάλαμπορ Αποζπαζμένορ Δκπαιδεςηικόρ: Απζένηρ Κωνζηανηίνορ Φοιηήηπιερ: Βοςβούλη Εςδοξία Α.Μ. 2837 Τζοςμαπίκα Χπιζηίνα Α.Μ. 2843

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι

Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι Μια κακιά ςφηυγοσ Μια φορά κι ζναν καιρό ςε μια χϊρα, κάκε νφχτα ζβγαινε ζνασ ξζνοσ, που ιταν πραγματικά επικίνδυνοσ και ζκανε πολφ άςχθμα πράγματα. Ζκοβε πάρα πολλά ξφλα με τα οποία ζβαηε φωτιζσ ςε τυχαία

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ

Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ 1 ο Ειδικό Δ.Σ. Ρειραιά 2013 χολικό Βοικθμα Μζροσ Α Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ Γεράςιμοσ Σπίνοσ Πλγα Σουρίδθ Αντί για πρόλογο Οι αςκιςεισ που κα ακολουκιςουν, αναφζρονται ςτθν εκμάκθςθ των χρθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ξθμζρωνε μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ και κανείσ δεν περίμενε να εξελιχκεί διαφορετικι. Τα ηϊα και οι άνκρωποι ςτο περιβάλλον του κάςτρου και τθσ λίμνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ 2ορ Πανελλήνιορ Διαγωνιζμόρ «Λέμε ΟΧΙ ζηο ζσολικό εκθοβιζμό» (Μια διαζκεςή παπαμςθιού από ηοςρ μαθηηέρ) Ομάδα : Αστυπάλαια ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ επτέμβπιορ- Νοέμβπιορ

Διαβάστε περισσότερα

Έναν καιρό και μια φορά, ιταν ζνασ Καλικάντηαροσ τόςο ηωθρόσ που οφτε οι ίδιοι οι καλικάντηαροι δεν τον άντεχαν! Φανταςτείτε και θ ίδια του θ φυλι

Έναν καιρό και μια φορά, ιταν ζνασ Καλικάντηαροσ τόςο ηωθρόσ που οφτε οι ίδιοι οι καλικάντηαροι δεν τον άντεχαν! Φανταςτείτε και θ ίδια του θ φυλι Έναν καιρό και μια φορά, ιταν ζνασ Καλικάντηαροσ τόςο ηωθρόσ που οφτε οι ίδιοι οι καλικάντηαροι δεν τον άντεχαν! Φανταςτείτε και θ ίδια του θ φυλι αγανακτοφςε με τθ ςυμπεριφορά του! Γι αυτό το λόγο τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

Treasures of the Earth

Treasures of the Earth Treasures of the Earth www.oav.gr ΣΚΕΛΟΣ 3 -Λοιπόν Cap, ετοίμαςε τισ βαλίτςεσ ςου, ενθμζρωςε το πλιρωμα, ςε 3 ϊρεσ φεφγουμε για Δελχί. Εκεί κα κακίςετε ςτο ξενοδοχείο και κα περιμζνετε νζεσ οδθγίεσ. Captain;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Διδάςκοντασ με τθ βοικεια λογιςμικοφ παρουςίαςθσ papastasos@gmail.com Το λογιςμικό παρουςιάςεων Το Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΝΕΙΟ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΡΟΤΕ ΕΔΩ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:ΧΑΑ ΜΕΛΑΧΟΙΝΟΥ

ΤΟ ΟΝΕΙΟ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΡΟΤΕ ΕΔΩ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:ΧΑΑ ΜΕΛΑΧΟΙΝΟΥ ΤΟ ΟΝΕΙΟ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΡΟΤΕ ΕΔΩ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:ΧΑΑ ΜΕΛΑΧΟΙΝΟΥ σ ΣΙΣΛΟ : ΣΟ ΟΝΕΙΡΟ ΔΕΝ ΣΕΛΕΙΩΝΕΙ ΠΟΣΕ ΕΔΩ! ΜΙΑ ΦΑΝΣΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΗ ΣΡΙΣΗ ΣΑΞΗ. Ζκδοςθ 2013 Σχολείο Σαραβαλίου Υπεφκυνθ εκπαιδευτικόσ

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Θ Σοφία Χατηι ςυγγραφζασ του Μουτότο παρουςίαςε το βιβλίο τθσ ςτα παιδιά των τμθμάτων Α1 και Α2 Γυμναςίου τθσ Λωνιδείου Σχολισ. ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΡΑ ΠΟΤ ΗΡΘΕ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ Ο ΜΟΤΣΟΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Οι μαθηηές να μάθοσν πώς να διενεργήζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΟΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΒΙΑΣ Κατάςταςθ κατά τθν οποία αςκείται εςκεμμζνθ, απρόκλθτθ, ςυςτθματικι και επαναλαμβανόμενθ βία και επικετικι

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Γραφημάτων. Ενότητα: Εισαγωγικά μαθήματος. Διδάσκων: Λέκτορας Xάρης Παπαδόπουλος. Τμήμα: Μαθηματικών

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Γραφημάτων. Ενότητα: Εισαγωγικά μαθήματος. Διδάσκων: Λέκτορας Xάρης Παπαδόπουλος. Τμήμα: Μαθηματικών Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Γραφημάτων Ενότητα: Εισαγωγικά μαθήματος Διδάσκων: Λέκτορας Xάρης Παπαδόπουλος Τμήμα: Μαθηματικών Θεωρία Γραφθμάτων Χάρθσ Παπαδόπουλοσ Γενικά για το μάκθμα ΌΛΟΙ όςοι ενδιαφζρονται

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ.

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ. 1 -Έλεγχοσ μπαταρίασ (έλεγχοσ επιφανείασ) Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται για τθν περίπτωςθ που υπάρχει χαμθλό ρεφμα εκφόρτιςθσ κατά μικοσ τθσ μπαταρίασ -Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 Δεξιότητεσ: τακερόσ παλμόσ, ςυντονιςμόσ χεριοφ-ματιοφ, εςτιαςμόσ προςοχισ, ςυγκζντρωςθ, ακουςτικι μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Μάκθμα : Τεχνολογία Υλικϊν - Νζεσ Τεχνολογίεσ & Διαγνωςτικι Ζργων Τζχνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΟΠΣΙΚΗ ΝΕΤΣΩΝΑ

ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΟΠΣΙΚΗ ΝΕΤΣΩΝΑ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΟΠΣΙΚΗ ΝΕΤΣΩΝΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:. Κεντρική ιδζα - κοπόσ Να δειχτεί ότι το λευκό φωσ είναι ςφνκετο και αποτελείται από μίγμα όλων των χρωμάτων ςε κατάλλθλθ αναλογία.. Για το ςκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΘΜΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΘΜΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΘΜΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΜΑΘΘΜΑ: Τεχνολογία Υλικϊν ΘΕΜΑ: Το Plexi Glass ςτθν καταςκευι ζργων τζχνισ ΔΙΔΑΚΩΝ: Γιάννθσ Ηιϊγασ,Φίλιππόσ Καλαμάρασ, Γιάννθσ Καςτριτςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Οι μακθτζσ να μάκουν να χρθςιμοποιοφν ορκά και να διαβάηουν τθν ζνδειξθ των οργάνων για τθν μζτρθςθ: τθσ τάςθσ Σου ρεφματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτη Ζώνη τρίτης τάξης «Τα δώρα της ελληνικής γης: Ιστορία- Λαογραφία-Παράδοση» Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης Γ' τάξη

Ευέλικτη Ζώνη τρίτης τάξης «Τα δώρα της ελληνικής γης: Ιστορία- Λαογραφία-Παράδοση» Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης Γ' τάξη Ευέλικτη Ζώνη τρίτης τάξης «Τα δώρα της ελληνικής γης: Ιστορία- Λαογραφία-Παράδοση» Μζςα από τα μακιματα τθσ Γλϊςςασ, τθσ Μελζτθσ, τθσ Ιςτορίασ, τθσ Μουςικισ, των Εικαςτικϊν, τθσ Γυμναςτικισ, τθσ πλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Π3 (β): Εκπαιδευτική Εφαρμογή τησ Πληροφορικήσ ςτη Δημοτική Εκπαίδευςη (20 διδ. Περ.)

Πρόγραμμα Π3 (β): Εκπαιδευτική Εφαρμογή τησ Πληροφορικήσ ςτη Δημοτική Εκπαίδευςη (20 διδ. Περ.) Πρόγραμμα Π3 (β): Εκπαιδευτική Εφαρμογή τησ Πληροφορικήσ ςτη Δημοτική Εκπαίδευςη (20 διδ. Περ.) Ακροατήριο: Σκοπόσ: Αξιολόγηςη: Εκπαιδευτικοί με ελάχιςτεσ ι κακόλου γνϊςεισ χριςθσ του ΗΥ. Οι εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ ΚΑΣΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ISO 2859 W Z Z W Προδιαγραφι ΕΣΕΜ 0,6 x 0.7 = 0,42 0.6 L Προδιαγραφι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Νικολζτα Παπαϊωάννου

Νικολζτα Παπαϊωάννου Νικολζτα Παπαϊωάννου Λεωφόροσ Μαρακϊνοσ 18, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Σαχυδρομικόσ κϊδικασ: 19005 PAPAIOANNOUNICOLE@GMAIL.COM Κινθτό Σθλζφωνο: 6986812280 Ημ. Γζννθςθσ: 22/08/1989 Ατομο με φροντίδα, κατανόθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α)

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΥΛΩΡΙΝΑ Δ ι δ α σ κ α λ ί α σ τ η Δ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Ν ο μ ί σ μ α τ α κ α ι Δ ε κ α δ ι κ ο ί Α ρ ι θ μ ο ί Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) Επ ιιμέλε ιια Εργασ ίίας Καοαμαμίδξσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΛ. ΝΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ M.Sc ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Πτυχ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΛ. ΝΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ M.Sc ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Πτυχ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΛ. ΝΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ M.Sc ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Πτυχ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.ΣΙΡΚΑ 8 και ΑΝΣΤΠΑ 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ Email: nakosk@sch.gr Σηλ 64105400 κι.69749695 ΜΕΓΙΣΑ-ΕΛΑΧΙΣΑ ΧΩΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή διατήρηςησ τησ μηχανικήσ ενζργειασ

Αρχή διατήρηςησ τησ μηχανικήσ ενζργειασ Αρχή διατήρηςησ τησ μηχανικήσ ενζργειασ Φφλλο εργαςίασ Α. Όργανα και υλικά που απαιτοφνται Βάςθ παραλλθλόγραμμθ φιγκτιρασ τφπου G Μία (1) ράβδοσ μεταλλικι 80 cm Δφο () ράβδοι μεταλλικζσ 30 cm Δφο () απλοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Κυνηγός Χ., Ψυχάρης Γ., Γαβρίλης Κ. & Κεΐσογλου Στ. Σεπτέμβριος 2010 «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. δ Α5. α ΘΕΜΑ Β Β1. ελ. 123-124 «Η γονιδιακι κεραπεία εφαρμόςτθκε και ειςάγονται πάλι ς αυτόν.» Β2. ελ. 133 «Διαγονιδιακά ονομάηονται

Διαβάστε περισσότερα