Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE"

Transcript

1 Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Γενικοί Όροι του Παραρτήματος Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυρίου ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας και βασίζεται στην πληρωμή πρόσθετου ασφάλιστρου. Γενικοί Ορισμοί 1.1 Εταιρεία (Ο Ασφαλιστής): Η INTERASCO ΑΕΓΑ. 1.2 Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο: Το κυρίως ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας του Ασφαλιστή, αναπόσπαστο τμήμα του οποίου αποτελεί το παρόν προσάρτημα. 1.3 Ο Ασφαλισμένος: Το φυσικό πρόσωπο για την υγεία του οποίου συνάπτεται η ασφάλιση, το οποίο μπορεί να είναι ο συμβαλλόμενος ή τρίτος. 1.4 Συμβαλλόμενος (Λήπτης της Ασφάλισης): Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμβάλλεται με την Εταιρεία. 1.5 Συντονιστικό Κέντρο: Το Συντονιστικό Κέντρο με ιατρικό και διοικητικό προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο που λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο και στο οποίο ο Ασφαλισμένος έχει άμεση τηλεφωνική πρόσβαση, δυνατότητα η οποία αναγράφεται εκτός του παρόντος και στην κάρτα υγείας που παρέχει η Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστής). Το εξειδικευμένο προσωπικό του Συντονιστικού Κέντρου παρέχει μέσω τηλεφώνου (τηλ. που αναγράφεται στην κάρτα Υγείας), ιατρικές πληροφορίες σχετικά με τα Νοσοκομεία και τα φαρμακεία. Το Συντονιστικό Κέντρο είναι ο μοναδικός φορέας ο οποίος συντονίζει την παροχή των υπηρεσιών εξωνοσοκομειακής περίθαλψης που προβλέπονται στο παρόν. 1.6 Κάρτα Υγείας: Μία ειδική κάρτα, η οποία παρέχεται από την Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστή) στον Ασφαλισμένο, όπως προβλέπεται στο παρόν. Σε αυτήν αναγράφεται το πλήρες όνομα του Ασφαλισμένου καθώς και ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του. Με την επίδειξη τόσο του τελευταίου όσο και της αστυνομικής του ταυτότητας ή του Διαβατηρίου στα Διαγνωστικά Κέντρα ή στα Εργαστήρια ή σε ιατρούς που συνεργάζονται με την Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστή), ο Ασφαλισμένος δύναται να κάνει χρήση των υπηρεσιών πλεονεκτημάτων, τα οποία του παρέχονται με το παρόν. Σύμφωνα με τους όρους, παροχές και απαλλαγές του παρόντος που αναφέρονται κατωτέρω η Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστής) αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον Ασφαλισμένο τις παρακάτω υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης: 1. Εξωνοσοκομειακή Φροντίδα Ιατρικές Επισκέψεις και Διαγνωστικές Εξετάσεις 2. Διαθλαστική Χειρουργική 3. Φυσιοθεραπευτική Κάλυψη 4. Οδοντιατρική Κάλυψη 1 ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Η Ασφαλιστική Εταιρεία Interasco Α.Ε.ΓΑ (Ο Ασφαλιστής), παρέχει στον Ασφαλισμένο τη δυνατότητα για τις ακόλουθες υπηρεσίες: Ιατρικές Επισκέψεις και Διαγνωστικές Εξετάσεις από ιατρούς και Διαγνωστικά Κέντρα ή Εργαστήρια τα οποία συνεργάζονται με την Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστή), λόγω ασθένειας, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Παραρτήματος, σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και τους κοινούς όρους Πρόσθετων Ασφαλειών, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, οι όροι του παρόντος Παραρτήματος, υπό την προϋπόθεση ότι εισάγουν μια διαφορετική ρύθμιση, υπερισχύουν έναντι εκείνων του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Υγείας. Άρθρο 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δια του Παρόντος Παραρτήματος, η Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστής) παρέχει στον Ασφαλισμένο ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη, τις δαπάνες για τις ιατρικές επισκέψεις και τις διαγνωστικές εξετάσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από τον συμβεβλημένο με την Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστή) Ιατρό, καθώς και στα συμβεβλημένα Διαγνωστικά Κέντρα ή Εργαστήρια σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Παραρτήματος (πρωτοβάθμια περίθαλψη) λόγω ασθένειας. Άρθρο 2. ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ) Δια του παρόντος, η Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστής) καλύπτει απεριόριστο αριθμό ιατρικών επισκέψεων σε συμβεβλημένους με την Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστή) Ιατρούς, καθώς και τις δαπάνες των Διαγνωστικών Εξετάσεων στα συμβεβλημένα με την Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστή) Διαγνωστικά Κέντρα ή Εργαστήρια χωρίς ανώτατο όριο (απεριόριστα), σύμφωνα με τους όρους του παρόντος παραρτήματος. Άρθρο 3. ΟΡΙΣΜΟΙ Εξωνοσοκομειακή (Πρωτοβάθμια) Περίθαλψη: Η εξωνοσοκομειακή ιατρική περίθαλψη του Ασφαλισμένου, συμπεριλαμβανομένων αυστηρά και των ιατρικών επισκέψεων σε συμβεβλημένο δίκτυο ιατρών και των διαγνωστικών εξετάσεων σε συμβεβλημένο με την Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστή) δίκτυο Διαγνωστικών Κέντρων ή Εργαστηρίων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους όρους του παρόντος Παραρτήματος. Συμβεβλημένος Ιατρός: Οποιοσδήποτε ιατρός που ασκεί νόμιμα το επάγγελμά του και συνεργάζεται με την Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστή) με την υπογραφή σχετικής συμφωνίας μέσω μιας Εταιρείας, για την παροχή υπηρεσιών, η οποία συνεργάζεται με ιατρούς μέσω μιας ειδικής σύμβασης και παρέχει τις υπηρεσίες της στον Ασφαλισμένο σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παρόν Παράρτημα. Η Ασφαλιστική 1

2 Εταιρεία (Ασφαλιστής) διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των συμβεβλημένων ιατρών με τους οποίους συνεργάζεται. Συμβεβλημένο Διαγνωστικό Κέντρο ή Εργαστήριο: Οποιοδήποτε Διαγνωστικό Κέντρο ή Εργαστήριο που λειτουργεί νόμιμα και συνεργάζεται με την Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστή), με την υπογραφή σχετικής συμφωνίας μέσω μιας Εταιρείας, για την παροχή υπηρεσιών, η οποία συνεργάζεται με Διαγνωστικά Κέντρα ή Εργαστήρια μέσω ειδικών συμβάσεων συνεργασίας και παρέχει τις υπηρεσίες της στον Ασφαλισμένο σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν Παράρτημα. Η Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστής) διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των Συμβεβλημένων Διαγνωστικών Κέντρων ή Εργαστηρίων. Δίκτυο Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης (Πρωτοβάθμια Περίθαλψη): Το σύνολο των συμβεβλημένων με την Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστή) Ιατρών και Διαγνωστικών Κέντρων ή Εργαστηρίων. Γεωγραφική Εξάπλωση του Δικτύου Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης (Πρωτοβάθμια Περίθαλψη): Το σύνολο των πόλεων εντός Ελλάδος και οι κοντινές αυτών περιοχές σε απόσταση μικρότερη των δέκα (10) χιλιομέτρων, στις οποίες λειτουργούν Δίκτυα Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης. Η ύπαρξη και ο συντονισμός της χρήσης σε σχέση με τις διατάξεις του Δικτύου Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης πραγματοποιούνται από το Συντονιστικό κέντρο της Ασφαλιστικής Εταιρείας (Ασφαλιστή). πραγματοποίησης αλλαγών στο Δίκτυο Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης. Αφαιρούμενο ποσό για τον Ασφαλισμένο σε Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη (Πρωτοβάθμια Περίθαλψη): Το εφάπαξ ποσό με το οποίο συμμετέχει ο Ασφαλισμένος στη χρήση των υπηρεσιών από Συμβεβλημένους Ιατρούς. Σε περίπτωση χρήσης υπηρεσιών από τα Συμβεβλημένα Διαγνωστικά Κέντρα ή Εργαστήρια, το προαναφερθέν εφάπαξ ποσό αντικαθίσταται από μία αναλογία επί τοις εκατό (ποσοστό) επί των δαπανών των Διαγνωστικών Εξετάσεων σύμφωνα με την επίσημη τιμή τους. αναπροσαρμογής της προαναφερθείσας αναλογίας επί τοις εκατό (ποσοστό) αναφορικά με την χρήση υπηρεσιών Συμβεβλημένων Διαγνωστικών Κέντρων ή Εργαστηρίων, εάν ισχύουν οι λόγοι που προβλέπονται στο άρθρο 9 του παρόντος Παραρτήματος. Άρθρο 4. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Η Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστής) παρέχει στον Ασφαλισμένο τη δυνατότητα πρόσβασης στο Δίκτυο των Συμβεβλημένων Ιατρών ώστε να μπορεί να επισκέπτεται τα ιατρεία τους σε περίπτωση ασθένειας. Ο Ασφαλισμένος που χρήζει ιατρικής βοήθειας επικοινωνεί τηλεφωνικά με το Συντονιστικό Κέντρο της Ασφαλιστικής Εταιρείας (Ασφαλιστή) στο τηλέφωνο που αναγράφεται στην κάρτα Υγείας, ώστε να προγραμματισθεί η επίσκεψη σε Συμβεβλημένο Ιατρό της ανάλογης ειδικότητας. Η Ασφαλιστική Εταιρεία (Ο Ασφαλιστής) καλύπτει απεριόριστο αριθμό ιατρικών επισκέψεων στα ιατρεία των Συμβεβλημένων Ιατρών. Ο Ασφαλισμένος συμμετέχει σε κάθε ιατρική επίσκεψη σύμφωνα με τα παραπάνω με το εφάπαξ ποσό των έξι (6) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται απευθείας στον Συμβεβλημένο Ιατρό με την παραλαβή της νόμιμης απόδειξης. Εάν ωστόσο, για καθαρά αντικειμενικούς λόγους, η εύρεση ενός Συμβεβλημένου Ιατρού ανάλογης ειδικότητας δεν καταστεί εφικτή για το Συντονιστικό Κέντρο, τότε ο Ασφαλισμένος ενημερώνεται σχετικά και εάν αποφασίσει να επισκεφτεί έναν μη Συμβεβλημένο Ιατρό της επιλογής του, τότε η Ασφαλιστική Εταιρεία (Ο Ασφαλιστής) καλύπτει τη δαπάνη της εν λόγω ιατρικής επίσκεψης, μετά την προσκόμιση της πρωτότυπης απόδειξης και έως το ανώτατο ποσό των τριάντα (30) ευρώ. Από το αναγραφόμενο στην απόδειξη ποσό, αφαιρείται η συμμετοχή του Ασφαλισμένου που αντιστοιχεί στο ποσό των έξι (6) ευρώ. Άρθρο 5. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Σε περίπτωση κατ οίκον ασθένειας του Ασφαλισμένου και εμφάνισης σοβαρών συμπτωμάτων που συνεπάγονται την αντικειμενική δυσκολία μετακίνησης, η Ασφαλιστική Εταιρεία (Ο Ασφαλιστής), μέσω του Συντονιστικού της Κέντρου, προγραμματίζει την μετάβαση ενός Συμβεβλημένου Ιατρού στην οικία του Ασφαλισμένου. Ο Ασφαλισμένος που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας κατ οίκον, επικοινωνεί υποχρεωτικά με το Συντονιστικό Κέντρο της Ασφαλιστικής Εταιρείας (Ασφαλιστή) στο τηλέφωνο που αναγράφεται στην κάρτα Υγείας ώστε να προγραμματισθεί η μετάβαση ενός Συμβεβλημένου Ιατρού στην οικία του Ασφαλισμένου, υπό την προϋπόθεση ότι η οικία του τελευταίου δεν βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των δέκα (10) χιλιομέτρων από την πιο κοντινή πόλη ή περιοχή στο δίκτυο εξωνοσοκομειακής περίθαλψης. Ο Ασφαλισμένος συμμετέχει σε κάθε ιατρική επίσκεψη σύμφωνα με τα ανωτέρω, με το εφάπαξ ποσό των δεκαοχτώ (18) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται απευθείας στον Συμβεβλημένο Ιατρό με την παραλαβή της νόμιμης απόδειξης. Η Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστής) καλύπτει απεριόριστο αριθμό ιατρικών επισκέψεων των Συμβεβλημένων Ιατρών κατ οίκον. Εάν ωστόσο, για καθαρά αντικειμενικούς λόγους, η μετάβαση ενός Συμβεβλημένου Ιατρού κατ οίκον δεν είναι εφικτή για το Συντονιστικό Κέντρο, τότε ο Ασφαλισμένος ενημερώνεται σχετικά και εάν αποφασίσει να τον επισκεφθεί κατ οίκον ένας μη Συμβεβλημένος Ιατρός της επιλογής του, τότε η Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστής) καλύπτει τη δαπάνη της εν λόγω ιατρικής επίσκεψης, μετά την προσκόμιση της πρωτότυπης απόδειξης και έως το ανώτατο ποσό των σαράντα δύο (42) ευρώ. Από το αναγραφόμενο στην απόδειξη ποσό, αφαιρείται η συμμετοχή του Ασφαλισμένου που αντιστοιχεί στο ποσό των δεκαοχτώ (18) ευρώ. Απεριόριστος αριθμός ιατρικών επισκέψεων κατ οίκον καλύπτεται 24 ώρες τη μέρα στο λεκανοπέδιο της Αττικής. 2

3 Άρθρο 6. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Η Ασφαλιστική Εταιρεία (Ο Ασφαλιστής) παρέχει στον Ασφαλισμένο τη δυνατότητα πρόσβασης στο Δίκτυο των Συμβεβλημένων Διαγνωστικών Κέντρων ή Εργαστηρίων ώστε να προβεί σε εργαστηριακές ή απεικονιστικές διαγνωστικές εξετάσεις, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν στα Συμβεβλημένα Διαγνωστικά Κέντρα ή Εργαστήρια. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων αποτελεί η ύπαρξη ειδικού παραπεμπτικού από τον Ιατρό του Δικτύου ή από τον Ιατρό της επιλογής του ασφαλισμένου ο οποίος δεν είναι συμβεβλημένος με το Δίκτυο, το οποίο θα δικαιολογεί τις ζητούμενες διαγνωστικές εξετάσεις. Ένας απεριόριστος αριθμός διαγνωστικών εξετάσεων καλύπτεται. Ο Ασφαλισμένος συμμετέχει στη δαπάνη των διαγνωστικών εξετάσεων με είκοσι τοις εκατό (20%) βάση του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου που ισχύει σε κάθε Διαγνωστικό Κέντρο ή Εργαστήριο. Ο Ασφαλισμένος ο οποίος πρέπει να υποβληθεί σε διαγνωστικές εξετάσεις έχει την υποχρέωση να επικοινωνήσει με το Συντονιστικό Κέντρο της Ασφαλιστικής Εταιρείας (Ασφαλιστή) στο τηλέφωνο που αναγράφεται στην κάρτα Υγείας ώστε να προγραμματιστεί η πραγματοποίηση των διαγνωστικών εξετάσεων. Άρθρο 7. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ CHECK-UP Η Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστής) παρέχει στον Ασφαλισμένο μία φορά κατ έτος, ένα προκαθορισμένο προληπτικό ιατρικό check-up χωρίς επιβάρυνση, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι υπάρχει 12μηνη περίοδος αναμονής πριν από το πρώτο check up. Το Ετήσιο Προληπτικό Check-up πραγματοποιείται σε Συμβεβλημένα Διαγνωστικά Κέντρα ή Εργαστήρια, όπου αξιολογούνται και τα αποτελέσματα του check-up. Το Ετήσιο Προληπτικό Check-up περιλαμβάνει τις ακόλουθες διαγνωστικές εξετάσεις: Γενική Αίματος Γενική Ούρων Σάκχαρο ΤΚΕ Ουρία Ουρικό Οξύ Χοληστερίνη Τριγλυκερίδια Ο Ασφαλισμένος που επιθυμεί να πραγματοποιήσει το Ετήσιο Προληπτικό Check-up έχει την υποχρέωση να επικοινωνήσει με το Συντονιστικό Κέντρο της Ασφαλιστικής Εταιρείας (Ασφαλιστή) στο τηλέφωνο που αναγράφεται στην κάρτα Υγείας ώστε να προγραμματιστεί η πραγματοποίηση του Ετήσιου Προληπτικού Check-up. Άρθρο 8. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Δια του Παρόντος Παραρτήματος, η Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστής) δεν υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση για τις ακόλουθες περιπτώσεις ή για τα αποτελέσματά τους: 8.1 Για Διαγνωστικές Εξετάσεις που πραγματοποιούνται σε μη Συμβεβλημένα Διαγνωστικά Κέντρα ή Εργαστήρια. 8.2 Για Ιατρικές επισκέψεις σε μη Συμβεβλημένους Ιατρούς, με εξαίρεση τις επισκέψεις που αναφέρονται από το Συντονιστικό Κέντρο λόγω αντικειμενικής δυσκολίας εύρεσης Συμβεβλημένου Ιατρού. 8.3 Για ασθένειες που προϋπήρχαν της Ασφάλισης. 8.4 Για εξετάσεις Κυτταρογενετικής, Μοριακής Γενετικής και Μοριακής Βιολογίας. 8.5 Για προληπτικές εξετάσεις, εξαιρουμένου του ετήσιου check-up. Άρθρο 9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Συμφωνείται ρητώς ότι τα Διαγνωστικά Κέντρα ή τα Εργαστήρια καθώς και οι Συμβεβλημένοι Ιατροί λειτουργούν νόμιμα, έχοντας εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας, καθώς και άδειες άσκησης επαγγέλματος, οι οποίοι ασκούν το επάγγελμά τους βάσει επιστημονικών κριτηρίων. Η Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστής) δεν έχει τη δυνατότητα να παρέμβει στο έργο τους και έτσι αυτοί είναι που φέρουν την αποκλειστική ευθύνη των πράξεων ή των παραλείψεών τους, ενώ η Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστής) ουδεμία ευθύνη φέρει σε σχέση με αυτές τις πράξεις ή παραλείψεις. 2 ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Η Ασφαλιστή Εταιρεία Interasco Α.Ε.Γ.Α. (Ασφαλιστής) παρέχει στον Ασφαλισμένο τη δυνατότητα Αντιμετώπισης Διαθλαστικών Ανωμαλιών (Διαθλαστικά προβλήματα όρασης) αποκλειστικά σε Διαθλαστικό Κέντρο Συμβεβλημένο με την Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστή), η έδρα της οποίας βρίσκεται στο λεκανοπέδιο της Αττικής, σύμφωνα με τα ακόλουθα άρθρα του παρόντος Παραρτήματος, τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και τους όρους των Παραρτημάτων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, οι όροι του παρόντος Παραρτήματος, υπό την προϋπόθεση ότι εισάγουν μία διαφορετική διάταξη, υπερισχύουν έναντι των όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δια του παρόντος, η Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστής) παρέχει ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη τη δυνατότητα Αντιμετώπισης Διαθλαστικών Ανωμαλιών (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός) του Ασφαλισμένου, αποκλειστικά σε συμβεβλημένο με την Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστή) Διαθλαστικό Κέντρο, με τη χρήση Λέιζερ, στην περίπτωση που ο Ασφαλισμένος χρήζει ανάλογης επέμβασης. ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΣΜΟΙ Συμβεβλημένο Διαθλαστικό Κέντρο: Πρόκειται για το Διαθλαστικό Κέντρο το οποίο λειτουργεί νόμιμα και συνεργάζεται με την Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστή) μέσω μιας Εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών, η οποία είναι 3

4 συμβεβλημένη μέσω μιας ειδικής σύμβασης και παρέχει τις υπηρεσίες της στον Ασφαλισμένο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν Παράρτημα. Διαθλαστική Επέμβαση με Λέιζερ: Πρόκειται για την χειρουργική υπο-ειδικότητα της Οφθαλμολογίας, η οποία αντιμετωπίζει διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμό) με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας Λέιζερ μέσω των μεθόδων PRK και LASIK, και πραγματοποιείται από Συμβεβλημένο Ιατρό σε Συμβεβλημένο με την Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστή) Διαθλαστικό Κέντρο. ΑΡΘΡΟ 3. ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ Η Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστής) καλύπτει κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τις δαπάνες Αντιμετώπισης Διαθλαστικών Ανωμαλιών, η οποία θα λάβει χώρα αποκλειστικά σε Διαθλαστικό Κέντρο συμβεβλημένο με την Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστή). Το αφαιρούμενο ποσό για τον ασφαλισμένο σε δαπάνες Αντιμετώπισης Διαθλαστικών Ανωμαλιών καταβάλλεται απευθείας στο Συμβεβλημένο Διαθλαστικό Κέντρο με την παραλαβή της νόμιμης απόδειξης. ΑΡΘΡΟ 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Η Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστής) δε φέρει καμία ευθύνη κατά τη διάρκεια της Αντιμετώπισης Διαθλαστικών Ανωμαλιών ή για τα αποτελέσματά της, η οποία θα λάβει χώρα στο Διαθλαστικό Κέντρο που είναι συμβεβλημένο με την Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστή). Οι ιατροί που είναι συμβεβλημένοι με το Διαθλαστικό Κέντρο με το οποίο συνεργάζεται η Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστής), πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματός τους όπως ορίζεται από τον Νόμο, ενώ το συμβεβλημένο με την Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστή) Διαθλαστικό Κέντρο λειτουργεί νόμιμα. Κατά τη διάρκεια της Αντιμετώπισης Διαθλαστικών Ανωμαλιών του Ασφαλισμένου σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα, οι ιατροί δρουν πάντα σύμφωνα με επιστημονικά κριτήρια και η Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστής) δεν έχει καμία δυνατότητα ή αρμοδιότητα να παρέμβει στο έργο τους και κατά συνέπεια οι ίδιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη των πράξεών τους. ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Συμφωνείται ρητώς ότι η Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστής) θα καλύψει τις δαπάνες Αντιμετώπισης Διαθλαστικών Ανωμαλιών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Παραρτήματος, χωρίς να εξετάσει το χρόνο κατά τον οποίο προέκυψε το εν λόγω πρόβλημα στον Ασφαλισμένο. Έτσι, η Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστής) καλύπτει και τις Διαθλαστικές Ανωμαλίες που προϋπήρχαν της Ασφάλισης. 3. ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Η Ασφαλιστή Εταιρεία Interasco Α.Ε.Γ.Α. (Ασφαλιστής) παρέχει στον Ασφαλισμένο τη δυνατότητα φυσιοθεραπειών αποκλειστικά σε φυσιοθεραπευτήρια συμβεβλημένα με την Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστή), σύμφωνα με τα ακόλουθα άρθρα του παρόντος Παραρτήματος και σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και τους κοινούς όρους των Παραρτημάτων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, οι όροι του παρόντος Παραρτήματος, υπό την προϋπόθεση ότι εισάγουν μία διαφορετική διάταξη, υπερισχύουν έναντι των όρων του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Υγείας. ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δια του Παρόντος, η Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστής) παρέχει στον Ασφαλισμένο, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη, τη δυνατότητα πραγματοποίησης φυσιοθεραπειών αποκλειστικά σε φυσιοθεραπευτήρια συμβεβλημένα με την Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστή), σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος χρειάζεται φυσιοθεραπεία για να αποκαταστήσει την υγεία του λόγω ατυχήματος ή ασθένειας που ενδεχομένως προκύψουν κατά την περίοδο ισχύος του παρόντος Παραρτήματος. Ο μέγιστος αριθμός φυσιοθεραπειών (συνεδριών) δεν μπορεί καθ οιονδήποτε τρόπο να υπερβεί τις είκοσι πέντε (25) κατ έτος ασφάλισης. ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΣΜΟΙ Συμβεβλημένο Φυσιοθεραπευτήριο: Οποιοδήποτε φυσιοθεραπευτήριο το οποίο λειτουργεί νόμιμα και συνεργάζεται με την Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστή), μέσω μιας Ιδιωτικής Κλινικής, η οποία έχει συνομολογήσει μια ειδική σύμβαση με τα φυσιοθεραπευτήρια και παρέχει τις υπηρεσίες της στον Ασφαλισμένο σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν Παράρτημα. Δίκτυο Συμβεβλημένων Φυσιοθεραπευτηρίων: Το σύνολο των φυσιοθεραπευτηρίων που είναι συμβεβλημένα με την Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστή). Συμβεβλημένος Ιατρός: Οποιοσδήποτε ιατρός που ασκεί νόμιμα το επάγγελμά του και συνεργάζεται με την Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστή) με την υπογραφή σχετικής συμφωνίας μέσω μιας Εταιρείας, για την παροχή υπηρεσιών, η οποία συνεργάζεται με γιατρούς μέσω μιας ειδικής σύμβασης και παρέχει τις υπηρεσίες της στον Ασφαλισμένο σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν Παράρτημα. Η Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστής) διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στον κατάλογο των Συμβεβλημένων Ιατρών. ΑΡΘΡΟ 3. ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ Για την παροχή υπηρεσιών φυσιοθεραπείας στον Ασφαλισμένο σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο Παρόν Παράρτημα, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση ειδικού παραπεμπτικού σημειώματος από έναν εξειδικευμένο ιατρό. Το παραπεμπτικό θα αναγράφει σαφώς τον λόγο για τον οποίο είναι αναγκαία η φυσιοθεραπεία καθώς και τον αριθμό των συνεδριών που απαιτούνται. ΑΡΘΡΟ 4. ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ Ο Ασφαλισμένος συμμετέχει στις δαπάνες κάθε 4

5 φυσιοθεραπείας (συνεδρίας) η οποία θα λάβει χώρα στο συμβεβλημένο με την Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστή) φυσιοθεραπευτήριο, με το ποσό των εικοσιπέντε ευρώ (25) ευρώ. Τα ποσά συμμετοχής του Ασφαλισμένου καταβάλλονται απευθείας στο συμβεβλημένο φυσιοθεραπευτή, με την παραλαβή της νόμιμης απόδειξης. ΑΡΘΡΟ 5. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Παραρτήματος, η Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστής) καλύπτει έναν ανώτατο αριθμό είκοσι πέντε (25) συνεδριών φυσιοθεραπείας για κάθε έτος ασφάλισης. Σε περίπτωση όμως που ο Ασφαλισμένος χρειάζεται περισσότερες από είκοσι πέντε (25) συνεδρίες φυσιοθεραπείας, η Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστής) καλύπτει τη δαπάνη κατά είκοσι τοις εκατό (20%) επί των επισήμων τιμών των συμβεβλημένων συνεδριών φυσιοθεραπείας, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι εν λόγω συνεδρίες λαμβάνουν χώρα σε φυσιοθεραπευτήρια συμβεβλημένα με την Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστή). Τα ποσά συμμετοχής του Ασφαλισμένου καταβάλλονται απευθείας στους συμβεβλημένους φυσιοθεραπευτές, με την παραλαβή της νόμιμης απόδειξης. ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Η Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστής) δε φέρει καμία ευθύνη για τις φυσιοθεραπείες, ή για τα αποτελέσματά τους, οι οποίες θα διεξάγονται στα Φυσιοθεραπευτήρια που είναι συμβεβλημένα με την Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστή). Οι φυσιοθεραπευτές που συνεργάζονται με την Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστή) πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση επαγγέλματος όπως ορίζεται από τον Νόμο, και τα συμβεβλημένα με την Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστή) Φυσιοθεραπευτήρια λειτουργούν νόμιμα. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών φυσιοθεραπείας, και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Παραρτήματος, οι φυσιοθεραπευτές δρουν πάντα σύμφωνα με επιστημονικά κριτήρια και η Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστής) δεν έχει καμία δυνατότητα να παρέμβει στο έργο τους και κατά συνέπεια οι ίδιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη των πράξεών τους. 4. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Η Ασφαλιστή Εταιρεία Interasco Α.Ε.Γ.Α. (Ασφαλιστής) καλύπτει το σύνολο ή μέρος της δαπάνης σχετικά με την εργασία του οδοντιάτρου ή τη θεραπεία του Ασφαλισμένου η οποία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στα Ιατρεία των Οδοντιάτρων που είναι συμβεβλημένοι με την Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστή), σύμφωνα με τα ακόλουθα άρθρα του παρόντος παραρτήματος. ΑΡΘΡΟ 1. ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Η Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστής), με αυτή την Πρόσθετη Ασφαλιστική Κάλυψη, καλύπτει ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη, το σύνολο ή μέρος των δαπανών για οδοντιατρική φροντίδα του Ασφαλισμένου, η οποία θα λάβει χώρα αποκλειστικά στα Οδοντιατρεία που είναι συμβεβλημένα με την Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστή) σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες. Το ποσό των δαπανών που καλύπτονται από την Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστή) σύμφωνα με αυτό το Συμπληρωματικό Παράρτημα Ασφάλισης είναι απεριόριστο. ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΣΜΟΙ Συμβεβλημένο Οδοντιατρείο : Πρόκειται για το Οδοντιατρείο που λειτουργεί νόμιμα και συνεργάζεται με την Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστή), βάσει μιας σχετικής σύμβασης συνεργασίας που έχει υπογραφεί, μέσω μιας Εταιρείας Παροχής Υπηρεσιών, η οποία έχει συμβατική σχέση με τα Οδοντιατρεία, μέσω μιας ειδικής σύμβασης και παρέχει τις υπηρεσίες της στον Ασφαλισμένο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα Συμπληρωματική Ασφάλιση. Δίκτυο Συμβεβλημένων Οδοντιατρείων : Όλα τα Οδοντιατρεία τα οποία είναι συμβεβλημένα με την Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστή). Οδοντιατρική Φροντίδα ή Θεραπεία: Οποιαδήποτε ιατρική πράξη πραγματοποιείται στα Οδοντιατρικά Ιατρεία (Χειρουργεία) που είναι συμβεβλημένα με την Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστή) και πραγματοποιείται από Οδοντιάτρους ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Η Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστής) θα καλύψει το πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών που αφορούν οδοντιατρική φροντίδα ή θεραπεία για τον Λήπτη της Ασφάλισης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Οδοντιατρεία που είναι συμβεβλημένα με την Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστή). Η συμμετοχή του Ασφαλισμένου στις δαπάνες για οδοντιατρική φροντίδα ή θεραπεία θα καταβάλλονται απευθείας στο Οδοντιατρείο, όπου θα εκδίδεται και η νόμιμη απόδειξη. ΑΡΘΡΟ 4. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Οι τιμές για οποιαδήποτε οδοντιατρική φροντίδα ή θεραπεία μπορούν να αναπροσαρμοστούν κατ έτος ανάλογα με την αύξηση του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή. ΑΡΘΡΟ 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Η Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστής) δεν είναι κατά κανένα τρόπο υπεύθυνη για την ιατρική φροντίδα ή τα αποτελέσματά της, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Οδοντιατρεία που είναι συμβεβλημένα με την Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστή). Οι οδοντίατροι που συνεργάζονται με Οδοντιατρεία που είναι συμβεβλημένα με την Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστή) πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις που ορίζονται από τον Νόμο για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και είναι μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου της περιοχής τους. Επίσης, τα Οδοντιατρεία λειτουργούν νόμιμα. 5

6 Όταν η οδοντιατρική φροντίδα ή θεραπεία πραγματοποιούνται στον Λήπτη της Ασφάλισης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα Συμπληρωματική Ασφάλιση, οι οδοντίατροι δρουν πάντα σύμφωνα με επιστημονικά κριτήρια, και η Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστής) δεν έχει καμία δυνατότητα ή αρμοδιότητα να παρέμβει στο έργο τους, και κατά συνέπεια οι ίδιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη των πράξεών τους. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος επιθυμεί να κάνει χρήση των πλεονεκτημάτων που απορρέουν από το Παρόν Παράρτημα, υποχρεούται να επικοινωνήσει με το Συντονιστικό Κέντρο (τηλ. που αναγράφεται στην κάρτα Υγείας) ώστε να διευθετηθεί η χρήση των υπηρεσιών που ορίζονται στο Παρόν Παράρτημα. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Η Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστής) θα αναπροσαρμόσει τα ασφάλιστρα κάθε έτος, στην ημερομηνία της υπογραφής του ασφλιστηρίου συμβολαίου, για το επόμενο ασφαλιστικό έτος σύμφωνα με την ηλικία του Ασφαλισμένου κατά την έναρξη της ασφαλιστικής περιόδου. ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Τα ετήσια ασφάλιστρα για την πρώτη ασφαλιστική περίοδο εμφανίζονται στον πίνακα. Τα ετήσια ασφλάλιστρα για την κάλυψη αυτή προσδιορίζονται από τους παρακάτω παράγοντες: 1. Την σχέση μεταξύ αποζημιώσεως και ασφαλίστρων που καταγράφεται στο έτος (δείκτης ζημιών). 2. Την αλλαγή του κόστους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρικός πληθωρισμός). της αναπροσαρμογής του ασφαλίστρου της παρούσας ασφάλισης για όλους τους Ασφαλισμένους στην ημερομηνία της υπογραφής ή της ανανέωσης του ασφαλιστηρίου. Στην περίπτωση αυτή η αναπροσαρμογή θα γίνει στην έναρξη κάθε ασφαλιστικής περιόδου και με τον πρόσθετο όρο ότι θα ισχύει για όλα τα άτομα που έχουν ήδη ασφαλιστεί. ΑΡΘΡΟ 4. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Η ισχύ της κάλυψης δια του Παρόντος Παραρτήματος αρχίζει ένα (1) μήνα από την ημερομηνία πληρωμής και λήψης της σύμβασης από τον Ασφαλισμένο ή από την επανέναρξη της ισχύος της. Για το ετήσιο check up η ισχύς της κάλυψης αρχίζει δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία πληρωμής και λήψης της σύμβασης από τον Ασφαλισμένο ή από την επανέναρξη της ισχύος της. Εάν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν έχει πληρωθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο κυρίως Ασφαλιστήριο Υγείας, τα οφειλόμενα ασφάλιστρα πρέπει να καταβληθούν ώστε να μπορεί να γίνει χρήση των προνομίων που απορρέουν από το Παρόν Παράρτημα. ΑΡΘΡΟ 5. ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Το Παρόν Παράρτημα, αφού ακυρωθεί, μπορεί να τεθεί εκ νέου σε ισχύ υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισμένος / Λήπτης της Ασφάλισης θα καταβάλει σε μία δόση όλα τα ασφάλιστρα που θα είχε λάβει η Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλιστής) εάν το Παρόν Παράρτημα δεν είχε ακυρωθεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παρόν Παράρτημα. ΑΡΘΡΟ 6. ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Το Παρόν Παράρτημα λήγει με το πέρας ή την ακύρωση της Κύριας Ασφάλισης (Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο). Το Παρόν Παράρτημα ακυρώνεται εάν δεν καταβάλλονται τα αντίστοιχα ασφάλιστρα. να διακόψει μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του Παρόντος Παραρτήματος για όλα τα ασφαλισμένα μέρη, από την επόμενη μέρα από την γνωστοποίηση στον Ασφαλισμένο / Λήπτη της Ασφάλισης για την επέτειο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου Υγείας. ΑΡΘΡΟ 7. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Κάθε φόρος ή τέλος που σχετίζεται με το Παρόν, επιβαρύνει αποκλειστικά τον Ασφαλισμένο / Λήπτη της Ασφάλισης. ΑΡΘΡΟ 8. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι Γενικοί Όροι του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και οι Κοινοί Όροι οποιασδήποτε Συμπληρωματικής Κάλυψης ισχύουν και για το Παρόν Παράρτημα, εκτός εάν ορίζεται κάτι διαφορετικό δια του Παρόντος. 6

Medicare Generation Next Οδηγίες για τον ασφαλισμένο Τι είναι το Medicare Generation Next;

Medicare Generation Next Οδηγίες για τον ασφαλισμένο Τι είναι το Medicare Generation Next; 2014 + ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 800 800 99 99 (χωρίς χρέωση από σταθερό) 210 61 27 722 (από κινητό) Τι είναι το Medicare Generation Next; Το Medicare Generation Next είναι πρόγραμμα κάλυψης εξωνοσοκομειακής περίθαλψης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 30415/ 09.2014/ Ι.3. / / Ε.Ο.

30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 30415/ 09.2014/ Ι.3. / / Ε.Ο. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Premium ιάγνωση Ενισχυµένο «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» Κωδικός κάλυψης 30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30415/ 09.2014/ Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η παρούσα Συµπληρωµατική Κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDICARE GOLD 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDICARE GOLD 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 45 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDICARE GOLD 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας!

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Medical Safety Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! - Έχετε φανταστεί ένα ολόκληρο μηχανισμό προηγμένων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης σχεδιασμένο από εσάς και προσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary»

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary» Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ «Bonjour Primary» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Παροχές Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης Σε συνεργασία µε τα ακόλουθα ιδρύµατα του Οµίλου ΥΓΕΙΑ: 1..Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων

Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων Συνοπτική παρουσίαση Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων Κωδ:30410, 30411, 30412 Ετησίως Ανανεούµενης ιάρκειας Πρόγραµµα ιαγνωστικών Εξετάσεων κωδ:30410 Προγραµµατα Εξωνοσοκοµεια κωδ:30412, 30413 Ειδικά θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ.

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ. υχνές Ερωτήσεις 1) Σι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας; - Καλώ στο 18189 (επιλ.2) προκειμένου να ενημερωθώ για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. - Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι, Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Συν/φοι, 27/10/2014 Οι συνεχείς κυβερνητικές επιθέσεις, με τις μεγάλες και δυσβάστακτες περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις, με τις συνεχείς ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ SENIOR PLUS (ΕΞSENPLUS)

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ SENIOR PLUS (ΕΞSENPLUS) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ SENIOR PLUS (ΕΞSENPLUS) ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΡΟΥ: 504053 Άρθρο 1o: Ορισµοί Ανώτατο όριο κάλυψης: Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης είναι το συνολικό ποσό αποζηµίωσης που θα καταβάλλει η Εταιρία ανά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιδιώτη ιατρό η χρέωση θα γίνεται με τιμές ΦΕΚ. Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιατρό ΕΟΠΥΥ (η δυνατότητα συνταγογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ασφάλιση Προσωπικού ατυχήματος. Ασφάλιση σοβαρών ασθενειών

Ασφάλιση πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ασφάλιση Προσωπικού ατυχήματος. Ασφάλιση σοβαρών ασθενειών Good.. newsletter Αγαπητοί πελάτες, Η δέσµευσή µου την στιγµή που επιλέξαµε παρέα το συµβόλαιο της νοσοκοµειακής σας περίθαλψης ήταν να είµαι παρόν σε κάθε συµβουλή αλλά και ενηµέρωση. Συγκεντρώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος "Χρυσή Υγεία" δικαιούνται μετά

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος Χρυσή Υγεία δικαιούνται μετά Α) Μέσω του συνεργαζόμενου Συντονιστικού Κέντρου 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, δυνατότητα να κλείνονται ραντεβού με τις κλινικές και να παρέχονται ιατρικές συμβουλές ή να λαμβάνονται γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!!

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Υγείας: Με στόχο τη δυναμική και κερδοφόρο ανάπτυξη!

Προγράμματα Υγείας: Με στόχο τη δυναμική και κερδοφόρο ανάπτυξη! Προγράμματα Υγείας: Με στόχο τη δυναμική και κερδοφόρο ανάπτυξη! Περιεχόμενα 1. Οι προκλήσεις στο χώρο της Υγείας Απεικόνιση της πραγματικότητας Αναγνώριση ευκαιριών & κινδύνων Διαμόρφωση στρατηγικής κερδοφόρου

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας Santé Primaire

Θέμα: Πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας Santé Primaire ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο:351 Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2013 Θέμα: Πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας Santé Primaire Αγαπητοί Συνεργάτες, Η εταιρία, σε συνέχεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ )

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ( ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚ Ιατρικές Συµβουλές Απεριόριστα Απεριόριστα

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Το Anytime Health First Care σας προσφέρει την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών για επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1 9 7 6 Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια!

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! Το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Π.Ο.Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Benefit Club

Advanced Benefit Club Advanced Benefit Club 2015 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 800 800 99 99 (χωρίς χρέωση από σταθερό) 210 61 27 722 (από κινητό) 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι το Advanced Benefit Club (ABC);

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ

Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 109668 Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2012 Προς το Παραγωγικό Δίκτυο Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ Αγαπητοί Συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με την ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι προγράµµατος Alpha Υγεία για Όλους

Όροι προγράµµατος Alpha Υγεία για Όλους Όροι προγράµµατος Alpha Υγεία για Όλους Άρθρο 1ο: Ορισµοί Εταιρεία: Η AΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε., Μιχαλακοπούλου 48, 115 28 Αθήνα. Τράπεζα: Η ALPHA BANK Α.Ε., Σταδίου 40, 102 52 Αθήνα, η οποία είναι και ο Συµβαλλόµενος

Διαβάστε περισσότερα

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό.

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Στην Eurolife ERB Ασφαλιστική πιστεύουµε ότι η υγεία, το πιο πολύτιµο αγαθό, αξίζει την πιο ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ»

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ» I. Ιατρικές Επισκέψεις ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ» 1. Σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων του δικτύου Χωρίς χρέωση του ασφαλισμένου 2. Σε ιατρούς εκτός δικτύου σε περιοχές όπου στο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Παροχές Ομίλου Ευρωκλινικής προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής και τα μέλη των οικογενειών τους

Θέμα : Παροχές Ομίλου Ευρωκλινικής προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής και τα μέλη των οικογενειών τους ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT Clinic A Class & Comfort Clinic A Class & Comfort. H υγεία σε πρώτη θέση! Tα προγράµµατα Clinic A Class και Comfort είναι δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΑΘΗΝΑ, 25/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ. Με την συνεργασία της New Health System

«ΜΕΤΡΟΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ. Με την συνεργασία της New Health System «ΜΕΤΡΟΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Με την συνεργασία της New Health System «ΜΕΤΡΟΝ ΥΓΕΙΑΣ» Η ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ σε συνεργασία µε την NEW HEALTH SYSTEM (Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Υγείας),

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ

Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ είναι ο μεγαλύτερος ΟΜΙΛΟΣ στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα, και ένας από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ LADYCARE ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ AΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Νιώστε ασφαλείς από τα απρόοπτα της ζωής! Τα απρόοπτα είναι μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο.

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Αγαπητό Μέλος Μετά από προτροπές πολλών μας μελών για δημιουργία προγράμματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης μας, είχε

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.)

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Σε άτομα μέχρι την ηλικία των 64 ετών που αγοράζουν ασφαλιστικό σχέδιο ζωής. Κάλυψη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Νέες Παροχές του Νοσοκομείου Metropolitan προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής

Θέμα : Νέες Παροχές του Νοσοκομείου Metropolitan προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΑΣΦΑΛΙΣΤΉΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί Όροι, οι Ειδικοί Κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ, υποστηρίζεται από τον όμιλο ιατρικών εταιρειών. «ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1996 στο χώρο της

Το ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ, υποστηρίζεται από τον όμιλο ιατρικών εταιρειών. «ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1996 στο χώρο της ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ Το ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ, υποστηρίζεται από τον όμιλο ιατρικών εταιρειών «ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1996 στο χώρο της πρωτοβάθμιας υγείας, παίζοντας καθοριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας

Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 10197 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΡΟΣ Επιθεωρήσεις και τις λοιπές Μονάδες Παραγωγής Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις, Υποκαταστήματα, Περιφερειακούς Τομείς. Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Team Spirit. Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Team Spirit. Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Team Spirit Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Team Spirit Το ανθρώπινο δυναμικό σε πρώτο πλάνο! Το ανθρώπινο δυναμικό είναι το σημαντικότερο

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 2013 IHI BUPA ihi Bupa International Health and Hospital Plan 2011 2 Η διαφορά της ihi Bupa ihi Bupa ο ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1 Μέλος Συμβεβλημένου Δικτύου: Κάθε Νοσηλευτικό Ίδρυµα /κλινική ή Διαγνωστικό Κέντρο ή Πολυϊατρείο ή ιδιωτικό ιατρείο ή Οδοντιατρείο ή Φυσιοθεραπευτήριο

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Συµβεβληµένα ιαγνωστικά Κέντρα: Είναι οι Κλινικές του Οµίλου «ΥΓΕΙΑ», τα ιδιόκτητα αυτού Πολυϊατρεία και τα ιαγνωστικά Κέντρα που ανήκουν στο

2.3. Συµβεβληµένα ιαγνωστικά Κέντρα: Είναι οι Κλινικές του Οµίλου «ΥΓΕΙΑ», τα ιδιόκτητα αυτού Πολυϊατρεία και τα ιαγνωστικά Κέντρα που ανήκουν στο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Premium ιάγνωση Βασικό - Υγεία Κωδικός κάλυψης 30416 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30416/ 10.2014/ Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η παρούσα Συµπληρωµατική Κάλυψη διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Παροχές Ομίλου Βιοϊατρικής στις Μονάδες υγείας στη Θεσσαλονίκη

Θέμα : Παροχές Ομίλου Βιοϊατρικής στις Μονάδες υγείας στη Θεσσαλονίκη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8 106 79 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 3604327, 210 3606071, FAX: 210 3606347 e-mail: ssalpha8@otenet.gr - www.ssalpha.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 2 Ιουνίου 2014 Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Πλήρης Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Για πρωτοβάθµια περίθαλψη και Για δευτεροβάθµια περίθαλψη Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς Τα Συµβαλλόµενα ΛΕΑ. Κοιν. Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής των ΛΕΑ Prudential ΕΠΕ, κον Α. ούµα. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013

Προς Τα Συµβαλλόµενα ΛΕΑ. Κοιν. Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής των ΛΕΑ Prudential ΕΠΕ, κον Α. ούµα. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013 Προς Τα Συµβαλλόµενα ΛΕΑ Κοιν. Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής των ΛΕΑ Prudential ΕΠΕ, κον Α. ούµα Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013 Θέµα : ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΑ - GL / 60000540 ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Παρασκευή 27.11.2015, ώρα 11:00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Παρασκευή 27.11.2015, ώρα 11:00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. : 2756 Θεσσαλονίκη, 18.11.2015 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών.

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Για Νοσηλεία με χρήση ιδιωτικής ασφάλειας και ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, η Εταιρία καλύπτει, με τους

Διαβάστε περισσότερα

2.4. Συµβεβληµένος ιατρός: Είναι ο ιατρός που συνεργάζεται µε τον Όµιλο Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών, ο οποίος διενεργεί την κλινική εξέταση.

2.4. Συµβεβληµένος ιατρός: Είναι ο ιατρός που συνεργάζεται µε τον Όµιλο Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών, ο οποίος διενεργεί την κλινική εξέταση. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Premium ιάγνωση Ολοκληρωµένο - Euromedica Κωδικός κάλυψης 30414 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30414 / 11.2014 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η παρούσα Συµπληρωµατική Κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr Ο Προμηθευτικός & Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Αστυνομικών Αττικής εξασφαλίζει ασφαλιστικά προνόμια, ειδικά για τα μέλη του! Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΩΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΕ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΩΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΕ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ: 04/04/2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: Φ37/40 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ταχ. Δ/νση : Αγίου Κων/νου 8 Τ.Κ. : 10241 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Fly Away. Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Fly Away. Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Fly Away Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Fly Away Ταξίδι, όπως το έχετε φανταστεί! Σήμερα, τα ταξίδια τείνουν να γίνουν αναπόσπαστο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012 Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παρότι τα αποτελέσματα των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Ακ Έτος 2012-2013

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Ακ Έτος 2012-2013 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Τ Α Γ Ο Γ Ρ Α Φ Η Σ Η Σ & Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Κ Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν 1 Εισαγωγή Με βάση το αναλυτικό κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι ΚΩΔ. ΚΑΛ. 218/01/01/0708 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, η Εταιρία καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρίσεις προγραμμάτων Υγείας

Συγκρίσεις προγραμμάτων Υγείας Συγκρίσεις προγραμμάτων Υγείας ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FULL ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ TO ΠΛΕΟΝΕΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1. 19.05.2015 matonakis@myadvisor.gr 211 800 4634 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τον Μάϊο του 2015 η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ή ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ! ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Μ αυτό το Παράρτημα, που αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Medicare Generation Next ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: παρακάτω Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται:

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 210 6871719

Διαβάστε περισσότερα

CORIM Ltd. Intermediary induction

CORIM Ltd. Intermediary induction Intermediary induction BUPA International Ιδρύθηκε πριν από 60 χρόνια 10 εκατοµµύρια ασφαλισµένοι 190 χώρες 7.500 συµβεβληµένα νοσοκοµεία σε όλο τον κόσµο Ο µεγαλύτερος διεθνής φορέας ασφάλισης εκπατρισµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με την ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Αθήνα, 11.2.2015 Αριθ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Β/1749 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Α. ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΥΨΗ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σε περίπτωση Ατυχήµατος ή Ασθενείας του Ασφαλισµένου η Εταιρία θα καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα