Συμπληρωματικά στή Βιογραφία καί Έργογραφία τοϋ Ί. Η. Κάλφογλου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμπληρωματικά στή Βιογραφία καί Έργογραφία τοϋ Ί. Η. Κάλφογλου"

Transcript

1 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

2

3 Ιωάννης Η. Κάλφογλους, Ιστορική Γεωγραφία τής Μικρασιατικής Χερσονήσου, Εισαγωγή - μετάφραση - σχόλια : Σταύρος Θ. Άνεστίδης, Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 2002,229 σελ. + είκ. + χάρτης. Συμπληρωματικά στή Βιογραφία καί Έργογραφία τοϋ Ί. Η. Κάλφογλου Το βιβλίο αυτό, πού τυπώθηκε στα καραμανλίδικα τό 1899 καί σήμερα στα νέα ελληνικά μέ τήν απόδοση καί τά σχόλια τού Σταύρου Θ. Άνεστίδη, έπρεπε ίσως, για νά μήν πώ οπωσδήποτε, να είχε έκδοθεΐ πριν από τις δημοσιεύσεις των S. Salaville - E. Dalleggio καί τής Εύαγ. Μπαλτά γιά τά καραμανλίδικα ή τουλάχιστον μαζί μέ αύτές1. Γιατί ή ιδιοτυπία τών καραμανλίδικων έζησε τή μεγαλύτερη ακμή της μετά τό 1850, στα τελευταία εβδομήντα χρόνια πού παρέμειναν οί έλληνες Καραμανλήδες στήν τουρκική επικράτεια. Τότε, είμαστε βέβαιοι, θά είχε μεγαλύτερη αξία, γιατί θά έδινε πληροφορίες γιά τήν τοπογραφική επισήμανση καί γιά τον πληθυσμό τών Καραμανλήδων. Ό λόγιος συγγραφέας Ί. Κάλφογλους ( ), γεννημένος στήν Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξος, μέ έμμεση καταγωγή άπό τουρκόφωνη περιοχή τού 1. S. Salaville - Ε. Dalleggio, Karamanlidika, τόμ. I ( ), Αθήνα 1958 τόμ. II ( ), Αθήνα 1966 Evangelia Balta, Karamanlidika. Additions ( ), Αθήνα 1987 Karamanlidika. XXe siècle, Αθήνα 1987 Karamanlidika. I, Nouvelles additions et compléments (XVIIIe-XXe siècles), Αθήνα Tò βιβλίο τού Ί. Κάλφογλου αναγράφεται ώς εξής : Evangelia Balta, Karamanlidika. Additions, δ.π., σ. 128: 1899 ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ / ΚΗΤΑΣΗΝΗΝ / ΤΑΡΙΧΙΕ ΔΖΑΓΡΑΦΙ ΑΣ Η / ΜΟΥΧΑΡΡΙΡΙ / «Ανατολή» γαζέταση μουχαρριρλερινδέν / I. Η. ΚΑΛΦΟΓΛΟΥΣ / ΝΑΣΙΡΛΕΡΙ / ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΙΣΑΗΛΙΔΑΙ/Maarif-i nezaret-i celilesinin ruhsatiyle tab olunmu tur*/ Μεαρίφ ναζαρέτι δζελιλεσινίν φί 23 Φεβρουάριος 1314 ταριχλού / βέ 804 νόμερολη ρουχσατή ίλέ τάπ-ού-νέσρ όληνμήσδηρ. / ΔΕΡΙΣΑΑΔΕΤΔΕ / ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΙΣΑΗΛΙ- ΔΑΙ Ματπαασηνδά τάπ όληνμήσδηρ / Géographie historique du continent d Asie Mineure. Auteur: J. E. Kalphoglou, rédacteur du journal «Anatolie». Éditeurs: Misaélidis frères. Autorisation du 23 février 1314, n 804, du Ministère de l Instruction Publique, Constantinople, imprimé chez Misaélidis frères, Βλ. επίσης Evang. Balta, «Périodisation et typologie de la production des livres Karamanlis», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 12 ( ), σσ

4 422 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ Πόντου, τήν περιοχή τής Πάφρας, συνέγραψε τό πόνημα αυτό (στα δημοσιεύματα του χρησιμοποίησε καί τήν ελληνική) κινούμενος άπό τόν Ιερό ζήλο για τα πάτρια πού συγκινοΰσε τότε πολλούς. Τό έργο του αύτό άποτελεΐ σήμερα όπωσδήποτε μια πηγή, όχι πλέον άξιοσημείωτη γεωγραφικά, εθνογραφικά, άλλά σημαντική γιά τήν παιδεία καί τόν πολιτισμό των Καραμανλήδων. Τόν 19ο α ιώνα, Ιδίως τό δεύτερο μισό, καί συγκεκριμένα άπό τό 1873, όπου ό ιερέας Πέτρος Γερακάκης μεταφράζει καί δημοσιεύει τό έργο τού γάλλου Charles Texier στή Σμύρνη2, επιστημονικά τονίζεται ή συμβολή τής γεωγραφίας στήν Ιστορία ιδίως μέ τόν εθνογράφο Fr. Ratzel καί τούς όμότεχνους καί τούς όπαδούς του3. Τό Οικουμενικό Πατριαρχείο καί οί "Ελληνες τής Ελλάδας καί τής οθωμανικής επικράτειας μετά τό Χάττι Χουμαγιούν, καί ιδίως μετά τις κοινοτικές διατάξεις ( )4 προωθούν, όπου ήταν δυνατόν, τήν έκδοση μελετών καί αύτοτελών δημοσιευμάτων, καί μάλιστα σέ καραμανλίδικη ιδιοτυπία, συμβάλλοντας έτσι στήν προβολή καί τόνωση τού εθνισμού τών τουρκόφωνων Ελλήνων τής Μικρός "Ασίας. Μέσα σ αύτό τό κίνημα γιά τόν εθνισμό τών Καραμανλήδων καί τήν τότε ταυτόχρονη ανάπτυξη τών πολιτικών καί εθνικών στόχων τών ελλήνων υπηκόων τής οθωμανικής επικράτειας5 μεγάλωσε καί άνδρώθηκε ό Ί. Κάλφογλους. Ή Ιστορική Γεωγραφία του άποτέλεσε σταθμό καί αφετηρία καραμανλίδικης αύτοσυνειδησίας καί μια ουσιαστικότερη συμβολή στή μελέτη 2. Γεωγραφική, ιστορική καί άρχαιολογική περιγραφή τών πόλεων καί επαρχιών τής Μικρός Ασίας, σνγγραφεϊσα μεν γαλλιστί υπό τον σ.καδημαϊκοϋ Καρόλου Τεξιέ, μεταφρασθεϊσα δε καί πολλαίς σημειώσεων επανξηθείσα υπό Πέτρον Γερακάκη Ίερέως, Καί έκδοθεΐσα προς όφελος τοϋ Ίεροϋ έν Σμύρνη Γραικικοϋ Νοσοκομείου, τόμ. Α', Σμύρνη Βλ. Ή Εξοδος Γ', Μαρτυρίες άπό τις επαρχίες τοϋ παράλιου Πόντου, "Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (υπό έκδοση), Εισαγωγή Όδ. Λαμψίδης. 4. G. G. Amakis, «The Greek Church of Constantinople and the Ottoman Empire», The Journal of Modem History 24 (1952), σσ , ιδίως σσ ό Ιδιος, «The Role of Religion in the Development of Balkan Nationalism», The Balkans in Transition, Charles and Barbara Jelavich (eds), Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1963, σσ Ή Έξοδος Τ', ό.π. Στήν τελευταία δεκαετία τού 19ου αιώνα καί τήν πρώτη τού 20οΰ εξαγγέλλεται στον έλλαδικό χώρο (μέ σημαντικούς παράγοντες τόν Μαργαρίτη Εύαγγελίδη καί τόν Κ. Παπαμιχαλόπουλο) μιά νέα καινοτόμος άποψη γιά τις σχέσεις τής τότε Ελλάδας μέ τήν όθωμανική έπικράτεια. Τότε ακριβώς μέ τήν «ανατολική αυτοκρατορία» τού "Ίωνος Δραγούμη ένας νέος στόχος παίρνει μορφή στήν πολιτική κονίστρα.

5 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ 423 καί προβολή των έλλήνων υπηκόων τής οθωμανικής επικράτειας, πού είχαν χάσει τή γλώσσα τους, τή διατηρούσαν όμως γράφοντας τά κείμενά τους μέ τό ελληνικό αλφάβητο. Αυτήν τήν πνευματική συμβολή τόνωσε καί τόνισε ή Ιστορική Γεωγραφία τής Μικρασιατικής Χερσονήσου. Τό βασικό αυτό βοήθημα στήν ιστορία τής καραμανλίδικης γραμματείας σήμερα, στήν εποχή μας, όπου ή καραμανλίδικη ιδιοτυπία έχει σχεδόν παντελώς έκλείψει, δέν είναι βέβαια δυνατόν ούτε επιτρεπτόν νά προκαλει έπικριτικά σχόλια ή σχόλια γιά συμπλήρωση κενών πού ό Ί. Κάλφογλους είχε άφή- σει στό έργο του. Εμείς σήμερα επαινώντας τήν ώραία αύτή έκδοση, πού τόσο καθυστέρησε χρονικά, θέλουμε απλώς νά σημειώσουμε μερικά συμπληρωματικά στοιχεία, πού θά βοηθήσουν τόν ερευνητή νά αξιολογήσει καλύτερα τόν Ιωάννη Κάλφογλου καί τά δημοσιεύματά του. Ασφαλώς ό λαμπρός μεταφραστής καί σχολιαστής τού αύτοτελοΰς βιβλίου τού Κάλφογλου Σταύρος Άνεστίδης θά μπορούσε νά τά λάβει υπόψη σέ ενδεχόμενη δεύτερη έκδοση καί συνέχιση τής προσπάθειάς του, έστω καί χρησιμοποιώντας λίγες ακόμα σελίδες τής Εισαγωγής. Ό Ί. Κάλφογλους, πού μέ αδιάπτωτο ζήλο άσχολήθηκε μέ τή γλώσσα καί τήν ιστορία τόσο τών Καραμανλήδων όσο καί τών γειτονικών μέ τή Μικρά Άσία λαών, έγραψε καί πολλές άλλες μελέτες. "Οπως όλοι οί Πόντιοι, σήκωσε καί αύτός στά χρόνια μέ τό Ποντιακό τότε ζήτημα τό λάβαρο τής άνεξαρτησίας, τής αύτονομίας καί τουλάχιστον τής άπομακρύνσεως τών Έλληνοποντίων από τήν τουρκική διοίκηση, άπό τήν οθωμανική τουρκική τυραννία. Ό Ί. Κάλφογλους άπαρχής ύπήρξε άντιπρόσωπος τών Ποντίων τού Αίκατερινοντάρ καί τής Άμασείας στό Συνέδριο Ποντίων τού Βατούμ6, όπου σέ πάρα πολλά ζητήματα πήρε θέσεις αντίθετες προς εκείνες τού μητροπολίτη Τραπεζούντας. Εξηγείται λοιπόν ή σιωπή τού μητροπολίτη Χρυσάνθου γιά τά δημοσιεύματα τού Ί. Κάλφογλου7 καί επιβεβαιώνεται ή ιδεολογική τοπο 6. Ή δραστηριότητά του καί οί ενέργειες του σχεδόν πάντοτε άγγιζαν τά φλέγοντα προβλήματα τών Έλληνοποντίων. Βλ. Θ. Θεοφύλακτος, Γύρω στήν άσβεστη φλόγα, Θεσσαλονίκη 1958, σσ. 132, , 146, 158, 162, 164, 171, 176, 178, 190, 192, 281, 282, , 298, όπου σημειώνεται ή δράση τού Κάλφογλου γιά τό Ποντιακό πρόβλημα συνεπικουρούμενου άπό τόν μητροπολίτη Άμασείας Γερμανό Καραβαγγέλη βλ. ιδίως σ. 298, όπου σέ έγγραφο τού Λ. Ίασονίδη άπό Κωνσταντινούπολη, τότε προέδρου τής Έθνοσυνελεύσεως τών Ποντίων στό Βατούμ, προς τόν Ί. Κάλφογλου, Βατούμ, τής , ρητώς άναφέρεται ότι ό μητροπολίτης Άμασείας θεωρεί τιμή νά αντιπροσωπεύεται στήν Εθνοσυνέλευση τών Ποντίων άπό τόν Ί. Κάλφογλου. 7. Βλ. Όδ. Λαμψίδης, «Μια νέα πηγή ιστορίας - Οί βιογραφικές άναμνήσεις

6 424 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ θέτηση και ή άντιμαχία των μητροπολιτών Τραπεζούντας Χρυσάνθου καί Άμασείας Γερμανού Καραβαγγέλη γιά το Ποντιακό ζήτημα. 'Ωστόσο κατά το διάστημα τής ρωσοκρατίας ( ) ό Ί. Κάλφογλους παρέμεινε στην Τραπεζούντα καί υπήρξε ένας άπό τούς τακτικότερους συνεργάτες τού περιοδικού «Οί Κομνηνοί»8, πού έκδιδόταν στην Τραπεζούντα κατά τό διάστημα αύτό μέ διευθυντή τόν μητροπολίτη Χρύσανθο. Μιά ιστορική διαδρομή τής ζωής καί των έργων τού Ί. Κάλφογλου δίνει ή πολυσέλιδη Εισαγωγή τού Σταύρου Άνεστίδη. Θά μπορούσε να συμπληρωθεί μέ τήν καταγραφή ορισμένων άκόμα άπό τά δημοσιεύματα τού Κάλφογλου, τά όποια παρουσιάζουμε πιό κάτω. Βέβαια ό Π. Κοντογιάννης τό 1921 τύπωσε στή σειρά Εθνικών Δημοσιευμάτων Γεωγραφία τής Μικράς :Ασίας, Άθήναι 1921 (ανατύπωση 1995) μέ πολλές πληροφορίες καί ειδήσεις γιά τόν μικρασιατικό ελληνισμό μέχρι τό "Ομως θά είχαμε τήν άπαίτηση άπό τό ΚΜΣ, πού υιοθέτησε καί έξέδωσε τό βιβλίο τού Τ. Κάλφογλου, να είχε εν τέλει προσαρτήσει λεπτομερέστερο χάρτη τής Μικράς Ασίας σύμφωνα μέ όσες πληροφορίες δίνει ό ίδιος στό βιβλίο του γιά τούς Καραμανλήδες. - Οί λέξεις καί φράσεις τής τουρκικής γλώσσας πού είναι γραμμένες μέ ελληνικούς χαρακτήρες στό βιβλίο τού Ί. Κάλφογλου φρονούμε ότι θά έπρεπε νά έχουν πάντοτε σέ παρένθεση ή σέ υποσημείωση τή νεοελληνική άπόδοσή τους. - Και άκόμα κοντά στό Εύρετήριο μέ τά τοπωνύμια σέ ελληνική γλώσσα καλό θά ήταν νά ύπήρχε καί ένα εύρετήριο τών τουρκικών όνομασιών τών πόλεων καί χωριών τής Μικράς Ασίας σέ καραμανλίδικη ιδιοτυπία. Έτσι, νομίζω, θά ήταν πληρέστερο τό εξαιρετικό αύτό βιβλίο πού έξέδωσε τό ΚΜΣ. Πιό κάτω άναγράφουμε τά δημοσιεύματα τού Ί. Κάλφογλου σημειώνοντας σέ άγκύλη πού δημοσιεύονται ή μνημονεύονται: A = Εισαγωγή Στ. Άνεστίδη στήν Ιστορική Γεωγραφία τού Ί. Κάλφογλου Κ = περιοδικό Οί Κομνηνοί Μ = Μυρίδης9. τού μητροπολίτη Τραπεζοΰντος Χρυσάνθου», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπονδών 11 ( ), σσ , εδώ σσ Βλ. Όδ. Λαμψίδης, «Τό περιοδικό τής Τραπεζούντας Οί Κομνηνοί. Α'. Παρουσίαση, άξιολόγηση. Β'. Περιεχόμενα», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 11 ( ), σσ , λήμμα «Κάλφογλους Ί. Η.» στό Εύρετήριο συγγραφέων. 9. Χρ. Μυρίδης, «Συμβολή εις τήν βιβλιογραφίαν τού Πόντου», Άρχειον Πόντον 10 (1940), στό λήμμα «279. Κάλφογλου Ίωάννου Η.», σσ

7 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ 425 Ήμερολόγιον «Ή Ανατολή». Ανατολή Ρονμλαρηνά Μαχσούς Ρούμι ούλ χουρούφ βέ Τονρκί ούλ ίπαρέ σαλναμέ, 1894, Πιρινδζί Σενέ, Κωνσταντινούπολη [Α σημ. 64] Ζινδζίδερέ καργεσίνδέ πονλοννάν Ιωάννης Πρόδρομος Μοναστηρή γιάχοδ Μονή Φλαβιανών. Μουχαρριρί 'Ανατολή Γαζετασηνήν σαπήκ Μονδίρ βέ Μουχαρριρί Ιωάννης Η. Κάλφογλους, Κωνσταντινούπολη [Α σημ. 69 καί 80] «Ό έν Κολχίδι κατά την αρχαιότητα Ελληνισμός. Εκπαιδευτήρια τής ομογενούς κοινότητος Βατούμ», Πατρίς εφημ. εν Βονκουρεστίφ 3665 (20.7./ ), 3666 (22.7./ ) καί 3667 (23.7./ ). [Μ] Οί Έλληνες εν Καυκάσω. Ιστορικόν δοκίμων, Αθήνα [Ασημ. 83, Μ] «Ή παράλιος τού Νομού Τραπεζούντος» (σελίδες ίστορικογεωγραφικαί): «Διοίκησις Λαζιστάν, από Αθήνας ( Άτινα) μέχρις Όφεως (Όφ)», Αργοναύτης, ετ. 5 (1916), άρ. 159, σσ [Μ] «Εθνολογική κατάστασις, από Αθήνας ("Ατινα) μέχρις "Οφεως ("Οφ)», δ.π., άρ. 160, σσ [Μ] «Ύποδιοίκησις "Οφ, Σουρμένων καί Γεμουράς» (σελίδες ίστορικογεωγραφικαί), δ.π., άρ. 161, σσ [Μ] «Επαρχία Τραπεζούντος», δ.π., άρ. 162, σσ [Μ] «Επαρχία Ροδοπόλεως», δ.π., άρ. 163, σσ καί άρ. 164, σ. 13. [Μ] «Επαρχία Χαλδίας», dur., άρ. 165, σσ [Μ] «Τραπεζούς: 1) Ένορίαι Έλληνικαί, 2) Ελληνικά εκπαιδευτήρια, 3) νοσοκομειον, 4) σωματεία Ελληνικά, 5) Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος «Ξενοφών» καί 6) «Ελληνικός τύπος», δ.π., άρ. 166, σσ [Μ] «Ζήλος άλογος άμαθείας καρπός έστίν [άναίρεσις εις τό υπό τού Βασαπέλη καί άναλώμασι τής έν Μόσχρ Γεωργιανής Εταιρίας των επιστημών έκ 52 σελίδων έκδοθέν βιβλιάριον τό φέρον τόν τίτλον Τουρκική Γεωργία, Λαζιστάν, Τραπεζούς καί χώρα τού Τσορόχ ]», δ.π., άρ. 185, σσ [Μ] «Ό έν Τραπεζοΰντι ναός τής Θεοτόκου τής Χρυσοκεφάλου», δ.π., άρ. 194, σσ [Μ] «Ό έν Τραπεζοΰντι ναός τού Αγίου Εύγενίου», δ.π., άρ. 197, σ. 9 καί άρ. 198, σσ [Μ] «Ό έν Τραπεζοΰντι ναός τής 'Αγίας Σοφίας», δ.π., άρ. 200, σ. 10 καί άρ. 201, σ. 9. [Μ] «Πού εύρίσκεται ή Άλύβη», Οί Κομνηνοί, τεΰχ. 11 ( ), σσ [Κ, Μ] «Ή έν Τραπεζοΰντι διαμονή τού αύτοκράτορος Βασιλείου Βουλγαροκτόνου έν έτει 1022 μ.χ. (κατά τόν Gustave Schlumberger)», δ.π., τεΰχ. 12 ( ), σσ [Κ, Μ]

8 426 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ «Πώς ήτο ώχυρωμένη ή Θεοδοσιούπολις επί τών Βυζαντινών», δ.π., τεΰχ. 13 ( ), σσ [Κ] «Ή πάλαι διαλάμψασα επισκοπή (Μητρόπολις) Ίσχανίου», δ.π., τεΰχ. 14 ( ), σσ [Κ] «Βιογραφία Σολομώντος Β' Βασίλειος τής Ίμερετίας (Κάτω Ίβηρίας) του άποθανόντος εν Τραπεζοΰντι καί ένταφιασθέντος εν τή αυλή του μητροπολιτικοΰ ναοΰ του Άγ. Γρηγορίου», δ.π., τεΰχ. 15 ( ), σσ [Κ, Μ] «Ή εν Οίνο ri τεθαμμένη ήγεμονίς τής Γουρίας Σοφία», δ.π., τεΰχ. 16 ( ), σσ [Κ, Μ] «Ή εις Τραπεζοΰντα καταφυγή Παγκρατίου Δ' βασιλέως τής Γεωργίας ( )», δ.π., τεΰχ. 18 ( ), σσ [Κ, Μ] «TÒ ιστορικόν τών έν τφ έγκωμίφ τοΰ Μητροπολίτου Τραπεζοΰντος φράσεων Καί εξαρχος πάσης Λαζικής καί τον τόπον έπέχοντος Καισαρείας, Καππαδοκίας», δ.π., τεΰχ. 19 ( ), σσ [Κ, Μ] «Συμβολαί είς τήν ιστορίαν τής Τραπεζοΰντος», δ.π., τεΰχ. 20 ( ), σσ [Κ, Μ] «Δοσιθέου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, Επιστολή κατά τής έν Κάτω Ίβηρίμ σωματεμπορίας καί πωλήσεως Χριστιανών», δ.π., τεΰχ. 21 ( ), σσ [Κ] «Γεωργιαναί ήγεμονίδες έν Βυζαντίψ. Μαρία ή Άβασγίς», «(Έπεται συνέχεια)»10, δ.π., τεΰχ. 26 ( ), σσ [Κ] «Ό Άποικος, ήτοι αί έν νοτίω Ρωσίμ καί Καυκάσιο άρχαίαι Έλληνικαί άποικίαι καί αί άλλοτε διαλάμψασαι Έλληνικαί έπισκοπαί, άρχιεπισκοπαί καί μητροπόλεις, έν Βατοΰμ 1919», τυπογραφειον Ό Πόντος, τεΰχος 1, σελ. α'-ς' [Μ] «Ζευς, Σωτήρ καί Νίκη», Ελεύθερος Πόντος ( ). [Ασημ. 87] «Ιστορία τής έπαρχίας Κερασοΰντος», δ.π., ( ). [Μ] «Ανάγκη. Ή ιστορία έπαναλαμβάνεται», δ.π., ( ). [Α σημ. 88] «Ή 14/27 Ιουλίου», δ.π., ( ). [Α σημ. 89] Σούρμενα, ήτοι γεωγραφία καί ιστορία τής περιφερείας Σουρμένων, έν Βατοΰμ [Μ] «Ό Ελληνισμός τής Αρμενίας [πρόκειται περί Ποντίων μεταλλουργών καί μεταναστών]», Νέος Ποιμήν, τόμ. 4 (1922), σσ [Μ] 10. Για τή συνέχιση τοΰ περιοδικού Οί Κομνηνοί μετά τό τεΰχος 26, βλ. Λαμψίδης, «Τό περιοδικό Οί Κομνηνοί», σσ

9 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ 427 Έντέλει επαναλαμβάνουμε πόση σημασία έχει τό καραμανλίδικο αυτό δημοσίευμα τού Ί. Κάλφογλου στα νέα ελληνικά για τούς ιστορικούς της καραμανλίδικης ιδιοτυπίας καί των Καραμανλήδων. Παραθέτουμε στοιχεία για τή δράση τού Ί. Κάλφογλου όπως τά παρέχει ό Θ. Θεοφύλακτος" στο βιβλίο του: σ. 132, συνεδρ. 23.6/ Αντιπρόσωπος τού Αίκατερινοντάρ καί τής Άμάσειας, συμμετέχει στό Συνέδριο Βατούμ ως μέλος. σ. 141, συνεδρ. 12/ Παίρνει τόν λόγο καί τονίζει: «Δέν ενδιαφέρει αν τό Συνέδριον συνεκροτήθη αύτοβούλως ή εξ οδηγιών. Ενδιαφέρει νά προχωρήση προς τόν στόχον του, προς την άπελευθέρωσιν τού Πόντου. Είναι αίσχος νά διαλυθή ή νά κλονισθή διά τόν λόγον ότι είναι δυνατόν νά γίνουν μερικαί σφαγαί είς τήν Τραπεζούντα». σ Στην ίδια συνεδρίαση μεταξύ άλλων τονίζει: «Οί Τούρκοι έχρησιμοποίησαν γνωστήν των μέθοδον. Υπέδειξαν είς τήν Τεράν Μητρόπολιν τήν έξεγερθεισαν κοινήν γνώμην των Μωαμεθανών καί τήν έπτόησαν καί τήν έβαλαν νά διαλύση τό Συνέδριον». σ. 146, συνεδρ. 18/ Φρονεί ότι τό Συνέδριο είναι ποντιακό καί ότι μόνο γιά τούς Ποντίους πρόσφυγες μπορεί νά μεριμνήσει σύμφωνα μέ όδηγίες τής ελληνικής κυβερνήσεως. σ. 158, συνεδρ. 1/ Μαζί μέ άλλους διαμαρτύρεται γιά ύποβάθμιση τής Έθνοσυνελεύσεως. σ. 162, συνεδρ. 4/ Προτείνει τήν εκλογή επιτροπής πού θά μελετήσει τά καταγγελλόμενα επεισόδια καί, εάν έπαληθευθοΰν, θά ύποβάλει έκθεση στήν ελληνική κυβέρνηση γιά τιμωρία ενόχων καί γιά πρόληψη χειροτέρων. σ. 164, συνεδρ. 5/ Ή Εθνοσυνέλευση Βατούμ εύχαριστεΐ τόν Ί. Κάλφογλου «διά τήν προσφοράν του νά πωλήση αύτή τό βιβλίον του Ό αποικος, προς όφελος τής Περιθάλψεως μετ άφαίρεσιν των εξόδων έκτυπώ- σεως». σ. 170, συνεδρ. 27.4/ Εκλέγεται μέλος τού πενταμελούς νέου Εθνικού Συμβουλίου στό Βατούμ γιά τήν περίπτωση κηρύξεως στρατιωτικού νόμου εκ μέρους των "Αγγλων. σ. 171, συνεδρ. 28/ Τονίζει ότι τό Εθνικό Συμβούλιο εργάστηκε γιά τούς πρόσφυγες «έως τό όριον τού δυνατού» καί ότι σ αύτό οφείλεται ή άφιξη τών πλοίων. σ. 176, συνεδρ. 5/ Εκλέγεται μέ άλλους τρεις μέλος τού πεντα- 11. Βλ. πιο πάνω, σημ. 6.

10 428 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ μέλους Έθνικοΰ Συμβουλίου (Πρόεδρος καί σύμβουλος είχαν ήδη εκλεγεί στήν προηγούμενη συνεδρίαση). Στην ίδια συνεδρίαση ώς εισηγητής τής Οικονομικής Επιτροπής προτείνει σχέδιο για τήν αύξηση των εσόδων τής εφημερίδας Ελεύθερος Πόντος. σ. 178, συνεδρ. 15/ Ή Εθνοσυνέλευση εκλέγει τριμελή επιτροπή μεταξύ των όποιων καί τόν Ί. Κάλφογλου για τόν έλεγχο των λογαριασμών καί τή βελτίωση των οικονομικών τής εφημερίδας Ελεύθερος Πόντος. σ. 190, συνεδρ. 23/ Στήν Εθνοσυνέλευση ό Ί. Κάλφογλους ζητεί από τόν Ν. Λεοντίδη να δώσει έξηγήσεις για τή διανομή άλεύρων. σ Στήν ίδια συνεδρίαση σχετικά μέ τις δηλώσεις Βενιζέλου διατυπώνει τή γνώμη ότι «δεν είναι δυνατόν να ληφθοΰν άποφάσεις βάσει όλίγων ειδήσεων τού Τύπου, ούτε να εξαχθούν θετικά καί τελεσίδικα συμπεράσματα από όλίγας λέξεις μιας δηλώσεως. Άς γίνη πρώτα ή έκθεσις τών "Αντιπροσώπων καί ας πληροφορηθή ή Έθνοσυνέλευσις βάσιμα τάς μελλοντικός βλέψεις τής Έλλην. κυβερνήσεως». σ Τηλεγράφημα τής Έθνοσυνελεύσεως από Βατούμ προς Βενιζέλο, 13/ , πού συνυπογράφεται από τόν Ί. Κάλφογλου ώς γραμματέα. σ Επίσης ώς γραμματέας ό Ί. Κάλφογλους συνυπογράφει έγγραφο άπό Βατούμ «προς τάς απανταχού Ενώσεις καί "Επιτροπείας τών Ποντίων Ελλήνων». Μέ τό έγγραφο άποστέλλεται αντίγραφο "Εκθέσεως τής Έθνοσυνελεύσεως προς τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον «δτ έπανόρθωσιν τών... δηλώσεων τού... 'Αγ. Τραπεζοΰντος εν σχέσει προς τήν νομικήν ύπόστασιν καί τήν παμπόντιον αντιπροσωπευτικήν ιδιότητα τής Έθνοσυνελεύσεως...». σ "Απόσπασμα από τα Πρακτικά Συνεδρίας τού Εθνικού Συμβουλίου τών Ελλήνων τού Πόντου (Βατούμ) τής 13/ , όπου μεταξύ άλλων ορίζεται ή συνέχιση τών εργασιών τού Συμβουλίου μέ προεδρεύοντα τόν Ί. Κάλφογλου. σ Πιστοποιητικόν 14/ Τό "Εθνικό Συμβούλιο Βατούμ απορρίπτει τις κατηγορίες κατά Βασιλείου Σ. Ίωαννίδη καί τις χαρακτηρίζει ώς απλές συκοφαντίες. σ Μέ έγγραφο από Κωνσταντινούπολη ( ) προς Βατούμ άναφέρεται ότι ό Άμασείας θεωρεί τιμή να αντιπροσωπεύεται άπό τόν Ί. Κάλφογλου. Αύτά τά όλίγα για τή δραστηριότητα τού Ί. Κάλφογλου. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΛΑΜΨΙΔΗΣ

Κεφάλαιο 5. Η Θράκη, η Μικρά Ασία και ο Πόντος, ακµαία ελληνικά κέντρα (σελ )

Κεφάλαιο 5. Η Θράκη, η Μικρά Ασία και ο Πόντος, ακµαία ελληνικά κέντρα (σελ ) Ιστορία ΣΤ τάξης 4 η Ενότητα «Η Ελλάδα στον 19 ο αιώνα» 1 Κεφάλαιο 5 Η Θράκη, η Μικρά Ασία και ο Πόντος, ακµαία ελληνικά κέντρα (σελ. 166 169) Με το πρωτόκολλο που υπέγραψαν στο Λονδίνο οι Μεγάλες υνάµεις

Διαβάστε περισσότερα

φιλολογικές σελίδες, ιστορία κατεύθυνσης γ λυκείου

φιλολογικές σελίδες, ιστορία κατεύθυνσης γ λυκείου Παρευξείνιος Ελληνισµός. κατά το 19 ο και 20 ο αιώνα (σελ. 245-254) 1. Οικονοµική και πνευµατική ανάπτυξη Σελ. 245-249 ιπλωµατικές πράξεις -συνέπειες Επανάσταση 1821: δηµιουργεί δυσµενές κλίµα για υπόδουλους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Οδηγός για έρευνα οικογενειακής ιστορίας Λίκα Χαρίκλεια Κατσάκη Έκδοση Lica H. Catsakis 71 s. Chalon Dr. St. George, Utah 84770, U.S.A. URL: http://www.greekgenealogy.org E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΓΩΝ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς της Στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθµό ένα από τα γράµµατα της Στήλης Β, ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση ΣΤΗΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ. Σελίδα 1

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ. Σελίδα 1 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ Σελίδα 1 1 Ο Κεφάλαιο Από την αγροτική οικονομία στην αστικοποίηση ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1821-1828 Επαναστατικός Αγώνας 1864 Προσάρτηση Επτανήσων 1881 Προσάρτηση Άρτας και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία

Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία Ενότητα 1η: Εισαγωγή Ελευθερία Μαντά, Λέκτορας Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Οργανικός νόµος 1900 β. Συνθήκη φιλίας και συνεργασίας γ. «Ηνωµένη αντιπολίτευσις»

Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Οργανικός νόµος 1900 β. Συνθήκη φιλίας και συνεργασίας γ. «Ηνωµένη αντιπολίτευσις» Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Οργανικός νόµος 1900 β. Συνθήκη φιλίας και συνεργασίας γ. «Ηνωµένη αντιπολίτευσις» Β. Να αντιστοιχίσετε τα γράµµατα της στήλης Α µε αυτά της στήλης 1.Επανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Επιμέλεια έκθεσης Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Νίκος Μπονόβας Mε την περιοδική έκθεση «Η τιμή του αγίου Μάμαντος στη Μεσόγειο: Ένας ακρίτας

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Εορτολογία. Ενότητα 7: Οι Εορτές του Τιμίου Σταυρού. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Εορτολογία. Ενότητα 7: Οι Εορτές του Τιμίου Σταυρού. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Εορτολογία Ενότητα 7: Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Α) (1 από 5) 1. Η εορτή της Υψώσεως (14 Σεπτεμβρίου): Δύο τα εορταζόμενα γεγονότα: α) Η εύρεση του Τιμίου Σταυρού και η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ενότητα 1: Οι διωγμοί στην Ανατολική Θράκη Αν. Καθηγήτρια: Ι. Βαμβακίδου e-mail: ibambak@uowm.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης

Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης Ενότητα 3: Ιουδαϊκά αποκαλυπτικά κείμενα σύγχρονα με την Καινή Διαθήκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Σουμελίδου Παναγιώτα Α4 7 ο Λύκειο Καλλιθέας Μπαλικτσής Λάζαρος

Σουμελίδου Παναγιώτα Α4 7 ο Λύκειο Καλλιθέας Μπαλικτσής Λάζαρος Σουμελίδου Παναγιώτα Α4 7 ο Λύκειο Καλλιθέας Μπαλικτσής Λάζαρος ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ!!! Θα ήθελα να ευχαριστήσω εγκάρδια την οικογένειά μου για την πολύτιμη βοήθειά τους και θα ήθελα να αφιερώσω την εργασία μου

Διαβάστε περισσότερα

Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 11: 13ος - μέσα 15ου αι.: Ιστορικό πλαίσιο και Ιστοριογραφία. Γεώργιος Ακροπολίτης: Βίος και Έργο.

Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 11: 13ος - μέσα 15ου αι.: Ιστορικό πλαίσιο και Ιστοριογραφία. Γεώργιος Ακροπολίτης: Βίος και Έργο. Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 11: 13ος - μέσα 15ου αι.: Ιστορικό πλαίσιο και Ιστοριογραφία. Γεώργιος Ακροπολίτης: Βίος και Έργο. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου 1. Ζώρας Γ. Θ. Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 2 7 46 1948 Ελληνικά 2. Τωμαδάκης Ν. Ο άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθήκη αυτού 3. Σπανάκης Στ. Κανονισμός της

Διαβάστε περισσότερα

ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Σ Η Χάρτα Διασυνδέσεις ΒιΒλιογραφία

ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Σ Η Χάρτα Διασυνδέσεις ΒιΒλιογραφία Η Χάρτα ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ Εκείνη την εποχή η περιοχή που καλύπτει τη σημερινή Ελλάδα ήταν τμήμα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο Ρήγας σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη, έμαθε γαλλικά, ιταλικά και γερμανικά και

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 of 5 14/4/2014 12:35 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 14-4-2014 Ερώτηση παρακίνησης: 1 Τα Χριστούγεννα η Εκκλησία γιορτάζει: τη Θεία Ενανθρώπηση τη Θεία Ευχαριστία τη Βάπτιση του Χριστού Ερώτηση παρακίνησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Ύστερη Μεσαιωνική Περίοδος - Η Ύστερη Μεσαιωνική περίοδος ξεκινάει από τον 11 ο αι., ο οποίος σηματοδοτεί την έναρξη μίας διαφορετικής

Διαβάστε περισσότερα

Από το Γένος στο Εθνος. H ελληνική ιστοριογραφία στην χριστιανική Ανατολή (19ος - αρχές 20ου αιώνα)

Από το Γένος στο Εθνος. H ελληνική ιστοριογραφία στην χριστιανική Ανατολή (19ος - αρχές 20ου αιώνα) Ιωάννα Πετροπούλου Από το Γένος στο Εθνος. H ελληνική ιστοριογραφία στην χριστιανική Ανατολή (19ος - αρχές 20ου αιώνα) Αντικείμενο της συνομιλίας μας είναι η παραγωγή γραπτής ιστορίας από τους ελληνικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ 3 ΙΕΡΑΡΧΕΣ: Βασίλειος

ΟΙ 3 ΙΕΡΑΡΧΕΣ: Βασίλειος ΟΙ 3 ΙΕΡΑΡΧΕΣ: Βασίλειος ο Μέγας Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός Ιωάννης ο Χρυσόστομος Ποιοί ήταν; Πού έζησαν; Τί έκαναν; Δρ. Χρυσόστομος Παπασπύρου 30 Ιανουαρίου 2015 Βασίλειος ο Μέγας (330-379) Ο Βασίλειος ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1 Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 24 Απριλίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Οµάδα Ιαπώνων (σχ. βιβλ.σ.86): «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Απαντήσεις Θεμάτων Επαναληπτικών Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Γενικών Λυκείων

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Απαντήσεις Θεμάτων Επαναληπτικών Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Γενικών Λυκείων 12 Ιουνίου 2013 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Επαναληπτικών Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Γενικών Λυκείων Περιεχόμενα ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ... 1 ΘΕΜΑ Α1.... 1 ΘΕΜΑ Α2.... 2 ΘΕΜΑ Β1.... 2 ΘΕΜΑ Β2.... 2

Διαβάστε περισσότερα

Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης + νησιά + λιμάνια Αιγαίου, Ιονίου

Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης + νησιά + λιμάνια Αιγαίου, Ιονίου Αυτοκρατορία Κωνσταντινούπολης Βαλδουίνος της Φλάνδρας Βασίλειο Θεσσαλονίκης Θρακικά, μακεδονικά εδάφη Βονιφάτιος Μομφερατικός Δουκάτο Αθηνών Καταλανοί (πρωτεύουσα Θήβα) Μαγιόλοι Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο Μ.Ε "ΕΠΙΛΟΓΗ"

Φροντιστήριο Μ.Ε ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Ποιοι παράγοντες είχαν

Διαβάστε περισσότερα

Κολωνείας Μητρόπολις

Κολωνείας Μητρόπολις Για παραπομπή : Τερεζάκης Γιώργος,, 2006, Περίληψη : Η ύπαρξη της επισκοπής Νικοπόλεως και Κολωνείας, εξαρτώμενης από τη μητρόπολη Νεοκαισαρείας, μαρτυρείται από το 1855. Σύντομα όμως η νέα αυτή εκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Τίτλος Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη Αρχείο Επισκόπου Διονυσίου Μαραγκουδάκη Συλλογή Μονών (νομών Χανίων,

Διαβάστε περισσότερα

Γερµανός - Γεώργιος Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών

Γερµανός - Γεώργιος Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Επώνυµο Όνοµα Τίτλος Υπογραφή Γκόζιας Γερµανός - Γεώργιος Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Υπογραφές αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεων, ΙΕΕΕ, Αθήνα 1983 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος Γέννησης Καταγωγής Θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Διάλεκτος του Πόντου

Η Ελληνική Διάλεκτος του Πόντου Η Ελληνική Διάλεκτος του Πόντου Ίσως είναι κοινοτυπία να πει κανείς ότι η ιστορία ενός λαού είναι η ιστορία της γλώσσας του ή, αντίστροφα, ότι η ιστορία της γλώσσας ενός λαού είναι η ιστορία του λαού αυτού.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. 1. Σωστό 2. Σωστό 3. Λάθος 4. Λάθος 5. Σωστό ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγιολογία - Εορτολογία

Αγιολογία - Εορτολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Ιστορική επισκόπηση της αγιολογικής γραµµατείας: Γ (15 ος -19 ος αιώνας). Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1.α Το Νοέμβριο του 1919 υπογράφηκε η συνθήκη του Νεϊγύ.πριν από την υπογραφή της συνθήκης) σελ 140 σχ.βιβλ. Β. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία 2014 (για το Σεμινάριο Όπερες του Μότσαρτ)

Μεθοδολογία 2014 (για το Σεμινάριο Όπερες του Μότσαρτ) Μεθοδολογία 2014 (για το Σεμινάριο Όπερες του Μότσαρτ) Όταν κάνουμε μια επιστημονική εργασία πρέπει α/ να βασιζόμαστε σε αυτά που έχουν γραφτεί από άλλους πριν από εμάς, για να αντλήσουμε πληροφορίες β/

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

-Ποντιακός Ελληνισμός-

-Ποντιακός Ελληνισμός- -Ποντιακός Ελληνισμός- Αναγνώριση από την βουλή των Ελλήνων. Λουτζούδης Γιώργος Ευθυμιάδης Βαγγέλης ΓΕΝΙΚΑ Ο όρος της γενοκτονίας. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Απόφαση της Ελληνικής βουλής Αποφάσεις ανά τον κόσμο Εκτιμήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών Ενότητα 06: Η Ασσυριακή (Νεστοριανική) Εκκλησία Β Κεντρική Ασία και Μέση Ανατολή στη νεώτερη περίοδο

Ιστορία Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών Ενότητα 06: Η Ασσυριακή (Νεστοριανική) Εκκλησία Β Κεντρική Ασία και Μέση Ανατολή στη νεώτερη περίοδο Ιστορία Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών Ενότητα 06: Η Ασσυριακή (Νεστοριανική) Εκκλησία Β Κεντρική Ασία και Μέση Ανατολή στη νεώτερη περίοδο Δημήτριος Ν. Μόσχος Θεολογική Σχολή Τμήμα Θεολογίας Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Eine Sprachlehre von der Hohen Pforte. Ein arabisch-persisch-griechischserbisches

Eine Sprachlehre von der Hohen Pforte. Ein arabisch-persisch-griechischserbisches ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ Eine Sprachlehre von der Hohen Pforte. Ein arabisch-persisch-griechischserbisches Gesprächslehrbuch vom Hofe des Sultans aus dem 15. Jahrhundert als Quelle für die Geschichte der serbischen

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟ ΚΑΙ ΤΗ Ν. ΡΩΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟ ΚΑΙ ΤΗ Ν. ΡΩΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟ ΚΑΙ ΤΗ Ν. ΡΩΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Από τις αρχές ακόμη της 10ετίας του 1990 και καθ όλη τη δεκαετία αυτή μετά τη διάλυση της πρώην

Διαβάστε περισσότερα

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους Α. Οι Βούλγαροι α μέρος

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους Α. Οι Βούλγαροι α μέρος Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους Α. Οι Βούλγαροι α μέρος Βούλγαροι Αρχικά ζουν σε εδάφη του Βυζαντίου εμποδίζουν άλλους λαούς να μετακινηθούν Αργότερα ιδρύουν κράτος προσπαθούν

Διαβάστε περισσότερα

Αμασείας Μητρόπολις (Οθωμανική Περίοδος)

Αμασείας Μητρόπολις (Οθωμανική Περίοδος) Περίληψη : Ιστορία της μητρoπόλεως Αμασείας από το 15ο αιώνα ως την ανταλλαγή των πληθυσμών. Μέσα από την ιστορία της μητρόπολης δίνονται στοιχεία για την οικονομική, πληθυσμιακή και πνευματική ζωή της

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Χαλδίας Μητρόπολις (Οθωμανική Περίοδος)

Χαλδίας Μητρόπολις (Οθωμανική Περίοδος) Περίληψη : Η ίδρυση της μητρόπολης Χαλδίας στα μέσα του 17ου αιώνα συνδέεται με την ανάπτυξη των μεταλλείων στην περιοχή, πράγμα που καθόρισε τη φυσιογνωμία της. Αποτελεί μοναδικό παράδειγμα εκκλησιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Ανατολικο ζητημα κριμαϊκοσ πολεμοσ. Μάθημα 4ο

Ανατολικο ζητημα κριμαϊκοσ πολεμοσ. Μάθημα 4ο Ανατολικο ζητημα κριμαϊκοσ πολεμοσ Μάθημα 4ο Ανατολικο ζητημα = η πολύπλοκη πολιτική κατάσταση που δημιουργήθηκε στα Βαλκάνια και στην Εγγύς Ανατολή, κυρίως μετά τον 18ο αιώνα, ως αποτέλεσμα της παρακμής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

4, 5 και 6 Νοεμβρίου 2005

4, 5 και 6 Νοεμβρίου 2005 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Ιστορία - Αρχαιολογία - Λαογραφία) 4, 5 και 6 Νοεμβρίου 2005 ΛΑΜΙΑ 2007 2 Πνευματικό

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία 3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία Εισαγωγή Και οι τρεις γεννήθηκαν τον 4ο αιώνα μ.χ., στα Βυζαντινά Χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας ΘΡΑΚΗ: ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ

Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας ΘΡΑΚΗ: ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ 1 Κωνσταντίνος Κ. Χατζόπουλος Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ΘΡΑΚΗ: ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ Η Θράκη, η οποία στις 10 Αυγούστου 1920 ενσωματώθηκε επίσημα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τομέας Νεότερης Ιστορίας

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τομέας Νεότερης Ιστορίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τομέας Νεότερης Ιστορίας 15 η Θερινή Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας Ρέθυμνο, 19 21 Ιουλίου 2010 Αίθουσα 3 της Φιλοσοφικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά φύλλα εργασίας/ερωτήματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για διάφορα είδη πηγών.

Ενδεικτικά φύλλα εργασίας/ερωτήματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για διάφορα είδη πηγών. Ενδεικτικά φύλλα εργασίας/ερωτήματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για διάφορα είδη πηγών. ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ Γελοιογραφία από τον κυπριακό τύπο (Από το βιβλίο Γελοιο-γραφώντας την Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεµο του 1897 στον Μακεδονικό Αγώνα (σελ )

Κεφάλαιο 1. Από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεµο του 1897 στον Μακεδονικό Αγώνα (σελ ) Ιστορία ΣΤ τάξης 5 η Ενότητα «Η Ελλάδα στον 20 ο αιώνα» 1 Κεφάλαιο 1 Από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεµο του 1897 στον Μακεδονικό Αγώνα (σελ. 178 181) Μετά την ήττα στον πόλεµο µε την Τουρκία, το 1897, το ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Επανάληψη Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ο Κωνσταντίνος Βυζάντιο 1. Αποφασίζει τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή κοντά στο αρχαίο Βυζάντιο: νέο διοικητικό κέντρο η Κωνσταντινούπολη 2. 313

Διαβάστε περισσότερα

4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους

4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους I. ΠΑΓΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ Μ. ΑΣΙΑ 4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους (σελ. 39-40) Ο Μιχαήλ Γ ως αρματοδρόμος στα ανάκτορα του Αγίου Μάμαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ Η Ε ΗΣΙ ΑΙ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕ ΙΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤ ΙΑ ΑΤΕ Θ ΝΣΗΣ ΠΑ ΑΣ Ε Η 29 ΑΪ 2015

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ Η Ε ΗΣΙ ΑΙ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕ ΙΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤ ΙΑ ΑΤΕ Θ ΝΣΗΣ ΠΑ ΑΣ Ε Η 29 ΑΪ 2015 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ Η Ε ΗΣΙ ΑΙ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕ ΙΝ ΕΝΙ Λ ΕΙ ΑΙ ΕΠΑΛ Α Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤ ΙΑ ΑΤΕ Θ ΝΣΗΣ ΠΑ ΑΣ Ε Η 29 ΑΪ 2015 Α Α Α: Α1. α) ρεινοί: Μέσα στην εθνοσυνέλευση του 1862-64 συγκροτήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ο ΥΣΣΕΑΣ 2005» 1 ο 6/ΘΕΣΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΛΛΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 3 Η ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ:

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ο ΥΣΣΕΑΣ 2005» 1 ο 6/ΘΕΣΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΛΛΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 3 Η ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ο ΥΣΣΕΑΣ 2005» 1 ο 6/ΘΕΣΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΛΛΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 3 Η ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ: 24.03.2005 3 Ο ΦΥΛΛΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ µέλη οµάδας: Πρώτη δραστηριότητα: A. Χρωµατίζω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α. α) Κοινωνιολογική Εταιρεία β) Ανόρθωση γ) Γραφεία Ανταλλαγής Πληθυσμών [μ.9]

ΟΜΑΔΑ Α. α) Κοινωνιολογική Εταιρεία β) Ανόρθωση γ) Γραφεία Ανταλλαγής Πληθυσμών [μ.9] ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2013 Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α.1.1. Να δοθούν οι ορισμοί : α) Κοινωνιολογική Εταιρεία β) Ανόρθωση γ) Γραφεία Ανταλλαγής Πληθυσμών [μ.9] ΘΕΜΑ Α.1.2. Να

Διαβάστε περισσότερα

Αραβικές επιδρομές εναντίον της Κύπρου ( μέσα του 7 ου μέσα του 10 ου αιώνα μ.χ.)

Αραβικές επιδρομές εναντίον της Κύπρου ( μέσα του 7 ου μέσα του 10 ου αιώνα μ.χ.) Τάξη: Β λυκείου Αριθμός μαθητών: 15 Καθηγήτρια : Νικολάου Ελένη ΛΕΜ Α3Β (φιλ) ΠΜΠ. 14532 Ημερομηνία: 29/12/2004 Αραβικές επιδρομές εναντίον της Κύπρου ( μέσα του 7 ου μέσα του 10 ου αιώνα μ.χ.) Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρονίκιο Καππαδοκίας.

Ανδρονίκιο Καππαδοκίας. Ανδρονίκιο Καππαδοκίας. Χάρτης της Μικράς Ασίας όπου διαφαίνονται οι διάφορες περιοχές με τα Ελληνικά τους ονόματα. Ανδρονίκι. Μάλλον πρόκειται για την Αγία Τριάδα. Katpatuka.org. Το Αργαίον Όρος το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.)

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) 1. Από τον Έρασμο στο Textus Receptus Πρώτη έκδοση του ελληνικού κειμένου της Αγ. Γραφής η πολύγλωσση Κομπλουτιανή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 3: Βυζαντινή Επιστολογραφία: είδη - χαρακτηριστικά. Συνέσιος ο Κυρηναίος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα έρθουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για Λήμματα Τοπωνυμίων

Οδηγίες για Λήμματα Τοπωνυμίων Το λήμμα αποτελείται από τα εξής μέρη: Οδηγίες για Λήμματα Τοπωνυμίων Τίτλος λήμματος Δελτίο λήμματος Κυρίως λήμμα Χρονολόγιο Προτεινόμενη βιβλιογραφία (βλ. Γενικές Οδηγίες Σύνταξης Λημμάτων) Γλωσσάρι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2014-2015 Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Η αρίθμηση των ενοτήτων ακολουθεί την αρίθμηση του βιβλίου 3. Πεντηκοστή: το ξεκίνημα της Εκκλησίας. 4. Ιεροσόλυμα: Πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι Ενότητα #4: Για αρχάριους Οι Σταυροφορίες Νικόλαος Καραπιδάκης Τμήμα Ιστορίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Σλαβικών Λαών

Ιστορία Σλαβικών Λαών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 12 η :Μαυροβούνιο Αγγελική Δεληκάρη Λέκτορας Μεσαιωνικής Ιστορίας των Σλαβικών Λαών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας ΑΠΘ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 1 ο Κεφάλαιο: Από την Αγροτική Οικονομία στην Αστικοποίηση 1821-1828 Επανάσταση 1864 Προσάρτηση Επτανήσων 1881 Προσάρτηση Άρτας και Θεσσαλίας 1896 Εξέγερση

Διαβάστε περισσότερα

1ο Σχέδιο. δεδοµένων της Β και Γ στήλης, που αντιστοιχούν στα δεδοµένα της Α στήλης. A. Βασικοί όροι των συνθηκών Β. Συνθήκες Γ.

1ο Σχέδιο. δεδοµένων της Β και Γ στήλης, που αντιστοιχούν στα δεδοµένα της Α στήλης. A. Βασικοί όροι των συνθηκών Β. Συνθήκες Γ. . ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 1ο Σχέδιο Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 (επαναληπτικό) ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα Θέµατα: 3 ΘΕΜΑ 1ο Ι. Να συµπληρώσετε, στα κενά της Α στήλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.) Ενότητα #2: H Δ Σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους Σχόλια για τα γεγονότα της προηγούμενης ενότητας Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ Οι βυζαντινοί ήταν καλά πληροφορημένοι για τις γειτονικές χώρες από δικούς τους ανθρώπους. Όταν έφταναν επισκέπτες, έμποροι, μισθοφόροι ή στρατιωτικοί φυγάδες, ή ακόμα κρατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Μάθημα: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Τάξη: Β Γυμνασίου Ενότητα: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου Χρόνος εξέτασης: 45 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακολούθων

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Β 1 ΓΕΛ. Θέμα: Μετανάστευση Καθηγήτρια: Στέλλα Τσιακμάκη

PROJECT Β 1 ΓΕΛ. Θέμα: Μετανάστευση Καθηγήτρια: Στέλλα Τσιακμάκη PROJECT Β 1 ΓΕΛ Θέμα: Μετανάστευση Καθηγήτρια: Στέλλα Τσιακμάκη ΟΡΙΣΜΟΣ Μετανάστευση ονομάζεται η γεωγραφική μετακίνηση ανθρώπων είτε μεμονωμένα είτε κατά ομάδες. Υπάρχουν δυο είδη μετανάστευσης : 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ενδεικτικές Προτεινόμενες Απαντήσεις Ιστορίας Γ Λυκείου Προσανατολισμού ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Μέλπω Μερλιέ: Πρωτοπόρος εθνογράφος ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ.

Μέλπω Μερλιέ: Πρωτοπόρος εθνογράφος ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. Μέλπω Μερλιέ: Πρωτοπόρος εθνογράφος ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_2_27/05/2012_483416 *Η Μέλπω Λογοθέτη- Μερλιέ *Καίρια η συμβολή της Μέλπως Μερλιέ στη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Κυπριακές και Μικρασιατικές σπουδές ως πεδίο συνάντησης των νεοελληνικών και των Οθωμανικών σπουδών

Οι Κυπριακές και Μικρασιατικές σπουδές ως πεδίο συνάντησης των νεοελληνικών και των Οθωμανικών σπουδών Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης Οι Κυπριακές και Μικρασιατικές σπουδές ως πεδίο συνάντησης των νεοελληνικών και των Οθωμανικών σπουδών Τα δύο ερευνητικά πεδία στα οποία θα αναφερθώ με άκρα συντομία, οι μικρασιατικές

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Η Αμμόχωστος (λατινικά: Famagusta, τούρκικα: Gazimağusa), είναι πόλη στην Κύπρο και βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του νησιού, στον κόλπο που φέρει και

Η Αμμόχωστος (λατινικά: Famagusta, τούρκικα: Gazimağusa), είναι πόλη στην Κύπρο και βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του νησιού, στον κόλπο που φέρει και Μάριος Πρέτα Η Αμμόχωστος (λατινικά: Famagusta, τούρκικα: Gazimağusa), είναι πόλη στην Κύπρο και βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του νησιού, στον κόλπο που φέρει και το όνομά της. Η αρχαία Αμμόχωστος έφερε

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ: 1. 70001 Α Τουρκική Γλώσσα Ι 1 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΘ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Μαΐου 2008 ΚΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. (Μέρος Β ) Μαΐου 2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΘ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Μαΐου 2008 ΚΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. (Μέρος Β ) Μαΐου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΘ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 16-18 Μαΐου 2008 & ΚΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (Μέρος Β ) 25-27 Μαΐου 2007 Π ρ α κ τ ι κ ά ς) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 Ο ΤΟΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

Το ρωμαϊκό κράτος κλονίζεται

Το ρωμαϊκό κράτος κλονίζεται Ι. Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ας διαβάσουμε τι θα μάθουμε στο σημερινό μάθημα: Σκοπός: Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να απαντήσουμε σε ένα «γιατί»: Γιατί χρειάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Μέρος: Η οικονοµική, πολιτική και πολιτισµική κατάσταση του ελληνισµού στην Ο Γ

Α Μέρος: Η οικονοµική, πολιτική και πολιτισµική κατάσταση του ελληνισµού στην Ο Γ Αποτελεί προτεινόµενη ενδεικτική λύση Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία ευθύνη. ΕΛΠ 43 Σχεδιάγραµµα δεύτερης γραπτής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης

Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης 1ης Διαδρομής Μονή Βαλτάδων Ναός Οσίου Δαυίδ Βυζαντινό Λουτρό Ναός Αγίου Νικολάου (Ορφανού) Ναός Αγίου Παντελεήμονα Ναός Σωτήρως Χριστός Ροτόντα Παλιά Πόλη,Κάστρα 2ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α Α.1.1 Να καταγράψετε τις ενέργειες των επαναστατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 16/03/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α1 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 2131604534 ΦΑΞ : 2131604567

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 1.06.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 917/2001, του κ. Phelan, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες ανωμαλίες όσον αφορά το δικαίωμα διαμονής

Διαβάστε περισσότερα

Για παραπομπή : Κερμίρ

Για παραπομπή : Κερμίρ Καραχρήστος Ιωάννης,, 2005, Εγκυκλοπαίδεια Περίληψη : Οικισμός της Καππαδοκίας κοντά στην Καισάρεια με ελληνορθόδοξο, μουσουλμανικό και αρμενικό πληθυσμό, που έφτανε συνολικά τους 3.000-6.000 κατοίκους

Διαβάστε περισσότερα

Ταλάς (Μουταλάσκη) Περίληψη : Άλλες Ονομασίες. Γεωγραφική Θέση. Ιστορική Περιοχή. Διοικητική Υπαγωγή IΔΡΥΜA ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. Μουταλάσκη, Ταλασί

Ταλάς (Μουταλάσκη) Περίληψη : Άλλες Ονομασίες. Γεωγραφική Θέση. Ιστορική Περιοχή. Διοικητική Υπαγωγή IΔΡΥΜA ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. Μουταλάσκη, Ταλασί Για παραπομπή : Καραχρήστος Ιωάννης,, 2005, Περίληψη : Οικισμός της Καππαδοκίας που βρισκόταν 16 χιλιόμετρα ΝΑ της Καισάρειας και λειτουργούσε ως κέντρο για τα χωριά με χριστιανικό πληθυσμό, τα οποία βρίσκονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ . Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων

Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων οι Σέρβοι κέρδισαν την αυτονομία τους (1812-1815) οι Έλληνες ίδρυσαν ανεξάρτητο εθνικό κράτος οι Βούλγαροι ίδρυσαν ανεξάρτητη βουλγαρική εκκλησία,

Διαβάστε περισσότερα