Συμπληρωματικά στή Βιογραφία καί Έργογραφία τοϋ Ί. Η. Κάλφογλου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμπληρωματικά στή Βιογραφία καί Έργογραφία τοϋ Ί. Η. Κάλφογλου"

Transcript

1 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

2

3 Ιωάννης Η. Κάλφογλους, Ιστορική Γεωγραφία τής Μικρασιατικής Χερσονήσου, Εισαγωγή - μετάφραση - σχόλια : Σταύρος Θ. Άνεστίδης, Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 2002,229 σελ. + είκ. + χάρτης. Συμπληρωματικά στή Βιογραφία καί Έργογραφία τοϋ Ί. Η. Κάλφογλου Το βιβλίο αυτό, πού τυπώθηκε στα καραμανλίδικα τό 1899 καί σήμερα στα νέα ελληνικά μέ τήν απόδοση καί τά σχόλια τού Σταύρου Θ. Άνεστίδη, έπρεπε ίσως, για νά μήν πώ οπωσδήποτε, να είχε έκδοθεΐ πριν από τις δημοσιεύσεις των S. Salaville - E. Dalleggio καί τής Εύαγ. Μπαλτά γιά τά καραμανλίδικα ή τουλάχιστον μαζί μέ αύτές1. Γιατί ή ιδιοτυπία τών καραμανλίδικων έζησε τή μεγαλύτερη ακμή της μετά τό 1850, στα τελευταία εβδομήντα χρόνια πού παρέμειναν οί έλληνες Καραμανλήδες στήν τουρκική επικράτεια. Τότε, είμαστε βέβαιοι, θά είχε μεγαλύτερη αξία, γιατί θά έδινε πληροφορίες γιά τήν τοπογραφική επισήμανση καί γιά τον πληθυσμό τών Καραμανλήδων. Ό λόγιος συγγραφέας Ί. Κάλφογλους ( ), γεννημένος στήν Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξος, μέ έμμεση καταγωγή άπό τουρκόφωνη περιοχή τού 1. S. Salaville - Ε. Dalleggio, Karamanlidika, τόμ. I ( ), Αθήνα 1958 τόμ. II ( ), Αθήνα 1966 Evangelia Balta, Karamanlidika. Additions ( ), Αθήνα 1987 Karamanlidika. XXe siècle, Αθήνα 1987 Karamanlidika. I, Nouvelles additions et compléments (XVIIIe-XXe siècles), Αθήνα Tò βιβλίο τού Ί. Κάλφογλου αναγράφεται ώς εξής : Evangelia Balta, Karamanlidika. Additions, δ.π., σ. 128: 1899 ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ / ΚΗΤΑΣΗΝΗΝ / ΤΑΡΙΧΙΕ ΔΖΑΓΡΑΦΙ ΑΣ Η / ΜΟΥΧΑΡΡΙΡΙ / «Ανατολή» γαζέταση μουχαρριρλερινδέν / I. Η. ΚΑΛΦΟΓΛΟΥΣ / ΝΑΣΙΡΛΕΡΙ / ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΙΣΑΗΛΙΔΑΙ/Maarif-i nezaret-i celilesinin ruhsatiyle tab olunmu tur*/ Μεαρίφ ναζαρέτι δζελιλεσινίν φί 23 Φεβρουάριος 1314 ταριχλού / βέ 804 νόμερολη ρουχσατή ίλέ τάπ-ού-νέσρ όληνμήσδηρ. / ΔΕΡΙΣΑΑΔΕΤΔΕ / ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΙΣΑΗΛΙ- ΔΑΙ Ματπαασηνδά τάπ όληνμήσδηρ / Géographie historique du continent d Asie Mineure. Auteur: J. E. Kalphoglou, rédacteur du journal «Anatolie». Éditeurs: Misaélidis frères. Autorisation du 23 février 1314, n 804, du Ministère de l Instruction Publique, Constantinople, imprimé chez Misaélidis frères, Βλ. επίσης Evang. Balta, «Périodisation et typologie de la production des livres Karamanlis», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 12 ( ), σσ

4 422 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ Πόντου, τήν περιοχή τής Πάφρας, συνέγραψε τό πόνημα αυτό (στα δημοσιεύματα του χρησιμοποίησε καί τήν ελληνική) κινούμενος άπό τόν Ιερό ζήλο για τα πάτρια πού συγκινοΰσε τότε πολλούς. Τό έργο του αύτό άποτελεΐ σήμερα όπωσδήποτε μια πηγή, όχι πλέον άξιοσημείωτη γεωγραφικά, εθνογραφικά, άλλά σημαντική γιά τήν παιδεία καί τόν πολιτισμό των Καραμανλήδων. Τόν 19ο α ιώνα, Ιδίως τό δεύτερο μισό, καί συγκεκριμένα άπό τό 1873, όπου ό ιερέας Πέτρος Γερακάκης μεταφράζει καί δημοσιεύει τό έργο τού γάλλου Charles Texier στή Σμύρνη2, επιστημονικά τονίζεται ή συμβολή τής γεωγραφίας στήν Ιστορία ιδίως μέ τόν εθνογράφο Fr. Ratzel καί τούς όμότεχνους καί τούς όπαδούς του3. Τό Οικουμενικό Πατριαρχείο καί οί "Ελληνες τής Ελλάδας καί τής οθωμανικής επικράτειας μετά τό Χάττι Χουμαγιούν, καί ιδίως μετά τις κοινοτικές διατάξεις ( )4 προωθούν, όπου ήταν δυνατόν, τήν έκδοση μελετών καί αύτοτελών δημοσιευμάτων, καί μάλιστα σέ καραμανλίδικη ιδιοτυπία, συμβάλλοντας έτσι στήν προβολή καί τόνωση τού εθνισμού τών τουρκόφωνων Ελλήνων τής Μικρός "Ασίας. Μέσα σ αύτό τό κίνημα γιά τόν εθνισμό τών Καραμανλήδων καί τήν τότε ταυτόχρονη ανάπτυξη τών πολιτικών καί εθνικών στόχων τών ελλήνων υπηκόων τής οθωμανικής επικράτειας5 μεγάλωσε καί άνδρώθηκε ό Ί. Κάλφογλους. Ή Ιστορική Γεωγραφία του άποτέλεσε σταθμό καί αφετηρία καραμανλίδικης αύτοσυνειδησίας καί μια ουσιαστικότερη συμβολή στή μελέτη 2. Γεωγραφική, ιστορική καί άρχαιολογική περιγραφή τών πόλεων καί επαρχιών τής Μικρός Ασίας, σνγγραφεϊσα μεν γαλλιστί υπό τον σ.καδημαϊκοϋ Καρόλου Τεξιέ, μεταφρασθεϊσα δε καί πολλαίς σημειώσεων επανξηθείσα υπό Πέτρον Γερακάκη Ίερέως, Καί έκδοθεΐσα προς όφελος τοϋ Ίεροϋ έν Σμύρνη Γραικικοϋ Νοσοκομείου, τόμ. Α', Σμύρνη Βλ. Ή Εξοδος Γ', Μαρτυρίες άπό τις επαρχίες τοϋ παράλιου Πόντου, "Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (υπό έκδοση), Εισαγωγή Όδ. Λαμψίδης. 4. G. G. Amakis, «The Greek Church of Constantinople and the Ottoman Empire», The Journal of Modem History 24 (1952), σσ , ιδίως σσ ό Ιδιος, «The Role of Religion in the Development of Balkan Nationalism», The Balkans in Transition, Charles and Barbara Jelavich (eds), Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1963, σσ Ή Έξοδος Τ', ό.π. Στήν τελευταία δεκαετία τού 19ου αιώνα καί τήν πρώτη τού 20οΰ εξαγγέλλεται στον έλλαδικό χώρο (μέ σημαντικούς παράγοντες τόν Μαργαρίτη Εύαγγελίδη καί τόν Κ. Παπαμιχαλόπουλο) μιά νέα καινοτόμος άποψη γιά τις σχέσεις τής τότε Ελλάδας μέ τήν όθωμανική έπικράτεια. Τότε ακριβώς μέ τήν «ανατολική αυτοκρατορία» τού "Ίωνος Δραγούμη ένας νέος στόχος παίρνει μορφή στήν πολιτική κονίστρα.

5 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ 423 καί προβολή των έλλήνων υπηκόων τής οθωμανικής επικράτειας, πού είχαν χάσει τή γλώσσα τους, τή διατηρούσαν όμως γράφοντας τά κείμενά τους μέ τό ελληνικό αλφάβητο. Αυτήν τήν πνευματική συμβολή τόνωσε καί τόνισε ή Ιστορική Γεωγραφία τής Μικρασιατικής Χερσονήσου. Τό βασικό αυτό βοήθημα στήν ιστορία τής καραμανλίδικης γραμματείας σήμερα, στήν εποχή μας, όπου ή καραμανλίδικη ιδιοτυπία έχει σχεδόν παντελώς έκλείψει, δέν είναι βέβαια δυνατόν ούτε επιτρεπτόν νά προκαλει έπικριτικά σχόλια ή σχόλια γιά συμπλήρωση κενών πού ό Ί. Κάλφογλους είχε άφή- σει στό έργο του. Εμείς σήμερα επαινώντας τήν ώραία αύτή έκδοση, πού τόσο καθυστέρησε χρονικά, θέλουμε απλώς νά σημειώσουμε μερικά συμπληρωματικά στοιχεία, πού θά βοηθήσουν τόν ερευνητή νά αξιολογήσει καλύτερα τόν Ιωάννη Κάλφογλου καί τά δημοσιεύματά του. Ασφαλώς ό λαμπρός μεταφραστής καί σχολιαστής τού αύτοτελοΰς βιβλίου τού Κάλφογλου Σταύρος Άνεστίδης θά μπορούσε νά τά λάβει υπόψη σέ ενδεχόμενη δεύτερη έκδοση καί συνέχιση τής προσπάθειάς του, έστω καί χρησιμοποιώντας λίγες ακόμα σελίδες τής Εισαγωγής. Ό Ί. Κάλφογλους, πού μέ αδιάπτωτο ζήλο άσχολήθηκε μέ τή γλώσσα καί τήν ιστορία τόσο τών Καραμανλήδων όσο καί τών γειτονικών μέ τή Μικρά Άσία λαών, έγραψε καί πολλές άλλες μελέτες. "Οπως όλοι οί Πόντιοι, σήκωσε καί αύτός στά χρόνια μέ τό Ποντιακό τότε ζήτημα τό λάβαρο τής άνεξαρτησίας, τής αύτονομίας καί τουλάχιστον τής άπομακρύνσεως τών Έλληνοποντίων από τήν τουρκική διοίκηση, άπό τήν οθωμανική τουρκική τυραννία. Ό Ί. Κάλφογλους άπαρχής ύπήρξε άντιπρόσωπος τών Ποντίων τού Αίκατερινοντάρ καί τής Άμασείας στό Συνέδριο Ποντίων τού Βατούμ6, όπου σέ πάρα πολλά ζητήματα πήρε θέσεις αντίθετες προς εκείνες τού μητροπολίτη Τραπεζούντας. Εξηγείται λοιπόν ή σιωπή τού μητροπολίτη Χρυσάνθου γιά τά δημοσιεύματα τού Ί. Κάλφογλου7 καί επιβεβαιώνεται ή ιδεολογική τοπο 6. Ή δραστηριότητά του καί οί ενέργειες του σχεδόν πάντοτε άγγιζαν τά φλέγοντα προβλήματα τών Έλληνοποντίων. Βλ. Θ. Θεοφύλακτος, Γύρω στήν άσβεστη φλόγα, Θεσσαλονίκη 1958, σσ. 132, , 146, 158, 162, 164, 171, 176, 178, 190, 192, 281, 282, , 298, όπου σημειώνεται ή δράση τού Κάλφογλου γιά τό Ποντιακό πρόβλημα συνεπικουρούμενου άπό τόν μητροπολίτη Άμασείας Γερμανό Καραβαγγέλη βλ. ιδίως σ. 298, όπου σέ έγγραφο τού Λ. Ίασονίδη άπό Κωνσταντινούπολη, τότε προέδρου τής Έθνοσυνελεύσεως τών Ποντίων στό Βατούμ, προς τόν Ί. Κάλφογλου, Βατούμ, τής , ρητώς άναφέρεται ότι ό μητροπολίτης Άμασείας θεωρεί τιμή νά αντιπροσωπεύεται στήν Εθνοσυνέλευση τών Ποντίων άπό τόν Ί. Κάλφογλου. 7. Βλ. Όδ. Λαμψίδης, «Μια νέα πηγή ιστορίας - Οί βιογραφικές άναμνήσεις

6 424 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ θέτηση και ή άντιμαχία των μητροπολιτών Τραπεζούντας Χρυσάνθου καί Άμασείας Γερμανού Καραβαγγέλη γιά το Ποντιακό ζήτημα. 'Ωστόσο κατά το διάστημα τής ρωσοκρατίας ( ) ό Ί. Κάλφογλους παρέμεινε στην Τραπεζούντα καί υπήρξε ένας άπό τούς τακτικότερους συνεργάτες τού περιοδικού «Οί Κομνηνοί»8, πού έκδιδόταν στην Τραπεζούντα κατά τό διάστημα αύτό μέ διευθυντή τόν μητροπολίτη Χρύσανθο. Μιά ιστορική διαδρομή τής ζωής καί των έργων τού Ί. Κάλφογλου δίνει ή πολυσέλιδη Εισαγωγή τού Σταύρου Άνεστίδη. Θά μπορούσε να συμπληρωθεί μέ τήν καταγραφή ορισμένων άκόμα άπό τά δημοσιεύματα τού Κάλφογλου, τά όποια παρουσιάζουμε πιό κάτω. Βέβαια ό Π. Κοντογιάννης τό 1921 τύπωσε στή σειρά Εθνικών Δημοσιευμάτων Γεωγραφία τής Μικράς :Ασίας, Άθήναι 1921 (ανατύπωση 1995) μέ πολλές πληροφορίες καί ειδήσεις γιά τόν μικρασιατικό ελληνισμό μέχρι τό "Ομως θά είχαμε τήν άπαίτηση άπό τό ΚΜΣ, πού υιοθέτησε καί έξέδωσε τό βιβλίο τού Τ. Κάλφογλου, να είχε εν τέλει προσαρτήσει λεπτομερέστερο χάρτη τής Μικράς Ασίας σύμφωνα μέ όσες πληροφορίες δίνει ό ίδιος στό βιβλίο του γιά τούς Καραμανλήδες. - Οί λέξεις καί φράσεις τής τουρκικής γλώσσας πού είναι γραμμένες μέ ελληνικούς χαρακτήρες στό βιβλίο τού Ί. Κάλφογλου φρονούμε ότι θά έπρεπε νά έχουν πάντοτε σέ παρένθεση ή σέ υποσημείωση τή νεοελληνική άπόδοσή τους. - Και άκόμα κοντά στό Εύρετήριο μέ τά τοπωνύμια σέ ελληνική γλώσσα καλό θά ήταν νά ύπήρχε καί ένα εύρετήριο τών τουρκικών όνομασιών τών πόλεων καί χωριών τής Μικράς Ασίας σέ καραμανλίδικη ιδιοτυπία. Έτσι, νομίζω, θά ήταν πληρέστερο τό εξαιρετικό αύτό βιβλίο πού έξέδωσε τό ΚΜΣ. Πιό κάτω άναγράφουμε τά δημοσιεύματα τού Ί. Κάλφογλου σημειώνοντας σέ άγκύλη πού δημοσιεύονται ή μνημονεύονται: A = Εισαγωγή Στ. Άνεστίδη στήν Ιστορική Γεωγραφία τού Ί. Κάλφογλου Κ = περιοδικό Οί Κομνηνοί Μ = Μυρίδης9. τού μητροπολίτη Τραπεζοΰντος Χρυσάνθου», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπονδών 11 ( ), σσ , εδώ σσ Βλ. Όδ. Λαμψίδης, «Τό περιοδικό τής Τραπεζούντας Οί Κομνηνοί. Α'. Παρουσίαση, άξιολόγηση. Β'. Περιεχόμενα», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 11 ( ), σσ , λήμμα «Κάλφογλους Ί. Η.» στό Εύρετήριο συγγραφέων. 9. Χρ. Μυρίδης, «Συμβολή εις τήν βιβλιογραφίαν τού Πόντου», Άρχειον Πόντον 10 (1940), στό λήμμα «279. Κάλφογλου Ίωάννου Η.», σσ

7 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ 425 Ήμερολόγιον «Ή Ανατολή». Ανατολή Ρονμλαρηνά Μαχσούς Ρούμι ούλ χουρούφ βέ Τονρκί ούλ ίπαρέ σαλναμέ, 1894, Πιρινδζί Σενέ, Κωνσταντινούπολη [Α σημ. 64] Ζινδζίδερέ καργεσίνδέ πονλοννάν Ιωάννης Πρόδρομος Μοναστηρή γιάχοδ Μονή Φλαβιανών. Μουχαρριρί 'Ανατολή Γαζετασηνήν σαπήκ Μονδίρ βέ Μουχαρριρί Ιωάννης Η. Κάλφογλους, Κωνσταντινούπολη [Α σημ. 69 καί 80] «Ό έν Κολχίδι κατά την αρχαιότητα Ελληνισμός. Εκπαιδευτήρια τής ομογενούς κοινότητος Βατούμ», Πατρίς εφημ. εν Βονκουρεστίφ 3665 (20.7./ ), 3666 (22.7./ ) καί 3667 (23.7./ ). [Μ] Οί Έλληνες εν Καυκάσω. Ιστορικόν δοκίμων, Αθήνα [Ασημ. 83, Μ] «Ή παράλιος τού Νομού Τραπεζούντος» (σελίδες ίστορικογεωγραφικαί): «Διοίκησις Λαζιστάν, από Αθήνας ( Άτινα) μέχρις Όφεως (Όφ)», Αργοναύτης, ετ. 5 (1916), άρ. 159, σσ [Μ] «Εθνολογική κατάστασις, από Αθήνας ("Ατινα) μέχρις "Οφεως ("Οφ)», δ.π., άρ. 160, σσ [Μ] «Ύποδιοίκησις "Οφ, Σουρμένων καί Γεμουράς» (σελίδες ίστορικογεωγραφικαί), δ.π., άρ. 161, σσ [Μ] «Επαρχία Τραπεζούντος», δ.π., άρ. 162, σσ [Μ] «Επαρχία Ροδοπόλεως», δ.π., άρ. 163, σσ καί άρ. 164, σ. 13. [Μ] «Επαρχία Χαλδίας», dur., άρ. 165, σσ [Μ] «Τραπεζούς: 1) Ένορίαι Έλληνικαί, 2) Ελληνικά εκπαιδευτήρια, 3) νοσοκομειον, 4) σωματεία Ελληνικά, 5) Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος «Ξενοφών» καί 6) «Ελληνικός τύπος», δ.π., άρ. 166, σσ [Μ] «Ζήλος άλογος άμαθείας καρπός έστίν [άναίρεσις εις τό υπό τού Βασαπέλη καί άναλώμασι τής έν Μόσχρ Γεωργιανής Εταιρίας των επιστημών έκ 52 σελίδων έκδοθέν βιβλιάριον τό φέρον τόν τίτλον Τουρκική Γεωργία, Λαζιστάν, Τραπεζούς καί χώρα τού Τσορόχ ]», δ.π., άρ. 185, σσ [Μ] «Ό έν Τραπεζοΰντι ναός τής Θεοτόκου τής Χρυσοκεφάλου», δ.π., άρ. 194, σσ [Μ] «Ό έν Τραπεζοΰντι ναός τού Αγίου Εύγενίου», δ.π., άρ. 197, σ. 9 καί άρ. 198, σσ [Μ] «Ό έν Τραπεζοΰντι ναός τής 'Αγίας Σοφίας», δ.π., άρ. 200, σ. 10 καί άρ. 201, σ. 9. [Μ] «Πού εύρίσκεται ή Άλύβη», Οί Κομνηνοί, τεΰχ. 11 ( ), σσ [Κ, Μ] «Ή έν Τραπεζοΰντι διαμονή τού αύτοκράτορος Βασιλείου Βουλγαροκτόνου έν έτει 1022 μ.χ. (κατά τόν Gustave Schlumberger)», δ.π., τεΰχ. 12 ( ), σσ [Κ, Μ]

8 426 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ «Πώς ήτο ώχυρωμένη ή Θεοδοσιούπολις επί τών Βυζαντινών», δ.π., τεΰχ. 13 ( ), σσ [Κ] «Ή πάλαι διαλάμψασα επισκοπή (Μητρόπολις) Ίσχανίου», δ.π., τεΰχ. 14 ( ), σσ [Κ] «Βιογραφία Σολομώντος Β' Βασίλειος τής Ίμερετίας (Κάτω Ίβηρίας) του άποθανόντος εν Τραπεζοΰντι καί ένταφιασθέντος εν τή αυλή του μητροπολιτικοΰ ναοΰ του Άγ. Γρηγορίου», δ.π., τεΰχ. 15 ( ), σσ [Κ, Μ] «Ή εν Οίνο ri τεθαμμένη ήγεμονίς τής Γουρίας Σοφία», δ.π., τεΰχ. 16 ( ), σσ [Κ, Μ] «Ή εις Τραπεζοΰντα καταφυγή Παγκρατίου Δ' βασιλέως τής Γεωργίας ( )», δ.π., τεΰχ. 18 ( ), σσ [Κ, Μ] «TÒ ιστορικόν τών έν τφ έγκωμίφ τοΰ Μητροπολίτου Τραπεζοΰντος φράσεων Καί εξαρχος πάσης Λαζικής καί τον τόπον έπέχοντος Καισαρείας, Καππαδοκίας», δ.π., τεΰχ. 19 ( ), σσ [Κ, Μ] «Συμβολαί είς τήν ιστορίαν τής Τραπεζοΰντος», δ.π., τεΰχ. 20 ( ), σσ [Κ, Μ] «Δοσιθέου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, Επιστολή κατά τής έν Κάτω Ίβηρίμ σωματεμπορίας καί πωλήσεως Χριστιανών», δ.π., τεΰχ. 21 ( ), σσ [Κ] «Γεωργιαναί ήγεμονίδες έν Βυζαντίψ. Μαρία ή Άβασγίς», «(Έπεται συνέχεια)»10, δ.π., τεΰχ. 26 ( ), σσ [Κ] «Ό Άποικος, ήτοι αί έν νοτίω Ρωσίμ καί Καυκάσιο άρχαίαι Έλληνικαί άποικίαι καί αί άλλοτε διαλάμψασαι Έλληνικαί έπισκοπαί, άρχιεπισκοπαί καί μητροπόλεις, έν Βατοΰμ 1919», τυπογραφειον Ό Πόντος, τεΰχος 1, σελ. α'-ς' [Μ] «Ζευς, Σωτήρ καί Νίκη», Ελεύθερος Πόντος ( ). [Ασημ. 87] «Ιστορία τής έπαρχίας Κερασοΰντος», δ.π., ( ). [Μ] «Ανάγκη. Ή ιστορία έπαναλαμβάνεται», δ.π., ( ). [Α σημ. 88] «Ή 14/27 Ιουλίου», δ.π., ( ). [Α σημ. 89] Σούρμενα, ήτοι γεωγραφία καί ιστορία τής περιφερείας Σουρμένων, έν Βατοΰμ [Μ] «Ό Ελληνισμός τής Αρμενίας [πρόκειται περί Ποντίων μεταλλουργών καί μεταναστών]», Νέος Ποιμήν, τόμ. 4 (1922), σσ [Μ] 10. Για τή συνέχιση τοΰ περιοδικού Οί Κομνηνοί μετά τό τεΰχος 26, βλ. Λαμψίδης, «Τό περιοδικό Οί Κομνηνοί», σσ

9 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ 427 Έντέλει επαναλαμβάνουμε πόση σημασία έχει τό καραμανλίδικο αυτό δημοσίευμα τού Ί. Κάλφογλου στα νέα ελληνικά για τούς ιστορικούς της καραμανλίδικης ιδιοτυπίας καί των Καραμανλήδων. Παραθέτουμε στοιχεία για τή δράση τού Ί. Κάλφογλου όπως τά παρέχει ό Θ. Θεοφύλακτος" στο βιβλίο του: σ. 132, συνεδρ. 23.6/ Αντιπρόσωπος τού Αίκατερινοντάρ καί τής Άμάσειας, συμμετέχει στό Συνέδριο Βατούμ ως μέλος. σ. 141, συνεδρ. 12/ Παίρνει τόν λόγο καί τονίζει: «Δέν ενδιαφέρει αν τό Συνέδριον συνεκροτήθη αύτοβούλως ή εξ οδηγιών. Ενδιαφέρει νά προχωρήση προς τόν στόχον του, προς την άπελευθέρωσιν τού Πόντου. Είναι αίσχος νά διαλυθή ή νά κλονισθή διά τόν λόγον ότι είναι δυνατόν νά γίνουν μερικαί σφαγαί είς τήν Τραπεζούντα». σ Στην ίδια συνεδρίαση μεταξύ άλλων τονίζει: «Οί Τούρκοι έχρησιμοποίησαν γνωστήν των μέθοδον. Υπέδειξαν είς τήν Τεράν Μητρόπολιν τήν έξεγερθεισαν κοινήν γνώμην των Μωαμεθανών καί τήν έπτόησαν καί τήν έβαλαν νά διαλύση τό Συνέδριον». σ. 146, συνεδρ. 18/ Φρονεί ότι τό Συνέδριο είναι ποντιακό καί ότι μόνο γιά τούς Ποντίους πρόσφυγες μπορεί νά μεριμνήσει σύμφωνα μέ όδηγίες τής ελληνικής κυβερνήσεως. σ. 158, συνεδρ. 1/ Μαζί μέ άλλους διαμαρτύρεται γιά ύποβάθμιση τής Έθνοσυνελεύσεως. σ. 162, συνεδρ. 4/ Προτείνει τήν εκλογή επιτροπής πού θά μελετήσει τά καταγγελλόμενα επεισόδια καί, εάν έπαληθευθοΰν, θά ύποβάλει έκθεση στήν ελληνική κυβέρνηση γιά τιμωρία ενόχων καί γιά πρόληψη χειροτέρων. σ. 164, συνεδρ. 5/ Ή Εθνοσυνέλευση Βατούμ εύχαριστεΐ τόν Ί. Κάλφογλου «διά τήν προσφοράν του νά πωλήση αύτή τό βιβλίον του Ό αποικος, προς όφελος τής Περιθάλψεως μετ άφαίρεσιν των εξόδων έκτυπώ- σεως». σ. 170, συνεδρ. 27.4/ Εκλέγεται μέλος τού πενταμελούς νέου Εθνικού Συμβουλίου στό Βατούμ γιά τήν περίπτωση κηρύξεως στρατιωτικού νόμου εκ μέρους των "Αγγλων. σ. 171, συνεδρ. 28/ Τονίζει ότι τό Εθνικό Συμβούλιο εργάστηκε γιά τούς πρόσφυγες «έως τό όριον τού δυνατού» καί ότι σ αύτό οφείλεται ή άφιξη τών πλοίων. σ. 176, συνεδρ. 5/ Εκλέγεται μέ άλλους τρεις μέλος τού πεντα- 11. Βλ. πιο πάνω, σημ. 6.

10 428 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ μέλους Έθνικοΰ Συμβουλίου (Πρόεδρος καί σύμβουλος είχαν ήδη εκλεγεί στήν προηγούμενη συνεδρίαση). Στην ίδια συνεδρίαση ώς εισηγητής τής Οικονομικής Επιτροπής προτείνει σχέδιο για τήν αύξηση των εσόδων τής εφημερίδας Ελεύθερος Πόντος. σ. 178, συνεδρ. 15/ Ή Εθνοσυνέλευση εκλέγει τριμελή επιτροπή μεταξύ των όποιων καί τόν Ί. Κάλφογλου για τόν έλεγχο των λογαριασμών καί τή βελτίωση των οικονομικών τής εφημερίδας Ελεύθερος Πόντος. σ. 190, συνεδρ. 23/ Στήν Εθνοσυνέλευση ό Ί. Κάλφογλους ζητεί από τόν Ν. Λεοντίδη να δώσει έξηγήσεις για τή διανομή άλεύρων. σ Στήν ίδια συνεδρίαση σχετικά μέ τις δηλώσεις Βενιζέλου διατυπώνει τή γνώμη ότι «δεν είναι δυνατόν να ληφθοΰν άποφάσεις βάσει όλίγων ειδήσεων τού Τύπου, ούτε να εξαχθούν θετικά καί τελεσίδικα συμπεράσματα από όλίγας λέξεις μιας δηλώσεως. Άς γίνη πρώτα ή έκθεσις τών "Αντιπροσώπων καί ας πληροφορηθή ή Έθνοσυνέλευσις βάσιμα τάς μελλοντικός βλέψεις τής Έλλην. κυβερνήσεως». σ Τηλεγράφημα τής Έθνοσυνελεύσεως από Βατούμ προς Βενιζέλο, 13/ , πού συνυπογράφεται από τόν Ί. Κάλφογλου ώς γραμματέα. σ Επίσης ώς γραμματέας ό Ί. Κάλφογλους συνυπογράφει έγγραφο άπό Βατούμ «προς τάς απανταχού Ενώσεις καί "Επιτροπείας τών Ποντίων Ελλήνων». Μέ τό έγγραφο άποστέλλεται αντίγραφο "Εκθέσεως τής Έθνοσυνελεύσεως προς τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον «δτ έπανόρθωσιν τών... δηλώσεων τού... 'Αγ. Τραπεζοΰντος εν σχέσει προς τήν νομικήν ύπόστασιν καί τήν παμπόντιον αντιπροσωπευτικήν ιδιότητα τής Έθνοσυνελεύσεως...». σ "Απόσπασμα από τα Πρακτικά Συνεδρίας τού Εθνικού Συμβουλίου τών Ελλήνων τού Πόντου (Βατούμ) τής 13/ , όπου μεταξύ άλλων ορίζεται ή συνέχιση τών εργασιών τού Συμβουλίου μέ προεδρεύοντα τόν Ί. Κάλφογλου. σ Πιστοποιητικόν 14/ Τό "Εθνικό Συμβούλιο Βατούμ απορρίπτει τις κατηγορίες κατά Βασιλείου Σ. Ίωαννίδη καί τις χαρακτηρίζει ώς απλές συκοφαντίες. σ Μέ έγγραφο από Κωνσταντινούπολη ( ) προς Βατούμ άναφέρεται ότι ό Άμασείας θεωρεί τιμή να αντιπροσωπεύεται άπό τόν Ί. Κάλφογλου. Αύτά τά όλίγα για τή δραστηριότητα τού Ί. Κάλφογλου. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΛΑΜΨΙΔΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ. Σελίδα 1

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ. Σελίδα 1 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ Σελίδα 1 1 Ο Κεφάλαιο Από την αγροτική οικονομία στην αστικοποίηση ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1821-1828 Επαναστατικός Αγώνας 1864 Προσάρτηση Επτανήσων 1881 Προσάρτηση Άρτας και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Επιμέλεια έκθεσης Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Νίκος Μπονόβας Mε την περιοδική έκθεση «Η τιμή του αγίου Μάμαντος στη Μεσόγειο: Ένας ακρίτας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ενότητα 1: Οι διωγμοί στην Ανατολική Θράκη Αν. Καθηγήτρια: Ι. Βαμβακίδου e-mail: ibambak@uowm.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. 1. Σωστό 2. Σωστό 3. Λάθος 4. Λάθος 5. Σωστό ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1 Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου 1. Ζώρας Γ. Θ. Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 2 7 46 1948 Ελληνικά 2. Τωμαδάκης Ν. Ο άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθήκη αυτού 3. Σπανάκης Στ. Κανονισμός της

Διαβάστε περισσότερα

ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Σ Η Χάρτα Διασυνδέσεις ΒιΒλιογραφία

ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Σ Η Χάρτα Διασυνδέσεις ΒιΒλιογραφία Η Χάρτα ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ Εκείνη την εποχή η περιοχή που καλύπτει τη σημερινή Ελλάδα ήταν τμήμα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο Ρήγας σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη, έμαθε γαλλικά, ιταλικά και γερμανικά και

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο Μ.Ε "ΕΠΙΛΟΓΗ"

Φροντιστήριο Μ.Ε ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Ποιοι παράγοντες είχαν

Διαβάστε περισσότερα

Γερµανός - Γεώργιος Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών

Γερµανός - Γεώργιος Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Επώνυµο Όνοµα Τίτλος Υπογραφή Γκόζιας Γερµανός - Γεώργιος Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Υπογραφές αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεων, ΙΕΕΕ, Αθήνα 1983 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος Γέννησης Καταγωγής Θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης + νησιά + λιμάνια Αιγαίου, Ιονίου

Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης + νησιά + λιμάνια Αιγαίου, Ιονίου Αυτοκρατορία Κωνσταντινούπολης Βαλδουίνος της Φλάνδρας Βασίλειο Θεσσαλονίκης Θρακικά, μακεδονικά εδάφη Βονιφάτιος Μομφερατικός Δουκάτο Αθηνών Καταλανοί (πρωτεύουσα Θήβα) Μαγιόλοι Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1.α Το Νοέμβριο του 1919 υπογράφηκε η συνθήκη του Νεϊγύ.πριν από την υπογραφή της συνθήκης) σελ 140 σχ.βιβλ. Β. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Χαλδίας Μητρόπολις (Οθωμανική Περίοδος)

Χαλδίας Μητρόπολις (Οθωμανική Περίοδος) Περίληψη : Η ίδρυση της μητρόπολης Χαλδίας στα μέσα του 17ου αιώνα συνδέεται με την ανάπτυξη των μεταλλείων στην περιοχή, πράγμα που καθόρισε τη φυσιογνωμία της. Αποτελεί μοναδικό παράδειγμα εκκλησιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών Ενότητα 06: Η Ασσυριακή (Νεστοριανική) Εκκλησία Β Κεντρική Ασία και Μέση Ανατολή στη νεώτερη περίοδο

Ιστορία Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών Ενότητα 06: Η Ασσυριακή (Νεστοριανική) Εκκλησία Β Κεντρική Ασία και Μέση Ανατολή στη νεώτερη περίοδο Ιστορία Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών Ενότητα 06: Η Ασσυριακή (Νεστοριανική) Εκκλησία Β Κεντρική Ασία και Μέση Ανατολή στη νεώτερη περίοδο Δημήτριος Ν. Μόσχος Θεολογική Σχολή Τμήμα Θεολογίας Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟ ΚΑΙ ΤΗ Ν. ΡΩΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟ ΚΑΙ ΤΗ Ν. ΡΩΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟ ΚΑΙ ΤΗ Ν. ΡΩΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Από τις αρχές ακόμη της 10ετίας του 1990 και καθ όλη τη δεκαετία αυτή μετά τη διάλυση της πρώην

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρονίκιο Καππαδοκίας.

Ανδρονίκιο Καππαδοκίας. Ανδρονίκιο Καππαδοκίας. Χάρτης της Μικράς Ασίας όπου διαφαίνονται οι διάφορες περιοχές με τα Ελληνικά τους ονόματα. Ανδρονίκι. Μάλλον πρόκειται για την Αγία Τριάδα. Katpatuka.org. Το Αργαίον Όρος το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ο ΥΣΣΕΑΣ 2005» 1 ο 6/ΘΕΣΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΛΛΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 3 Η ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ:

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ο ΥΣΣΕΑΣ 2005» 1 ο 6/ΘΕΣΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΛΛΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 3 Η ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ο ΥΣΣΕΑΣ 2005» 1 ο 6/ΘΕΣΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΛΛΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 3 Η ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ: 24.03.2005 3 Ο ΦΥΛΛΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ µέλη οµάδας: Πρώτη δραστηριότητα: A. Χρωµατίζω

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.)

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) 1. Από τον Έρασμο στο Textus Receptus Πρώτη έκδοση του ελληνικού κειμένου της Αγ. Γραφής η πολύγλωσση Κομπλουτιανή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για Λήμματα Τοπωνυμίων

Οδηγίες για Λήμματα Τοπωνυμίων Το λήμμα αποτελείται από τα εξής μέρη: Οδηγίες για Λήμματα Τοπωνυμίων Τίτλος λήμματος Δελτίο λήμματος Κυρίως λήμμα Χρονολόγιο Προτεινόμενη βιβλιογραφία (βλ. Γενικές Οδηγίες Σύνταξης Λημμάτων) Γλωσσάρι

Διαβάστε περισσότερα

4, 5 και 6 Νοεμβρίου 2005

4, 5 και 6 Νοεμβρίου 2005 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Ιστορία - Αρχαιολογία - Λαογραφία) 4, 5 και 6 Νοεμβρίου 2005 ΛΑΜΙΑ 2007 2 Πνευματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας ΘΡΑΚΗ: ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ

Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας ΘΡΑΚΗ: ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ 1 Κωνσταντίνος Κ. Χατζόπουλος Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ΘΡΑΚΗ: ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ Η Θράκη, η οποία στις 10 Αυγούστου 1920 ενσωματώθηκε επίσημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακολούθων

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Σλαβικών Λαών

Ιστορία Σλαβικών Λαών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 12 η :Μαυροβούνιο Αγγελική Δεληκάρη Λέκτορας Μεσαιωνικής Ιστορίας των Σλαβικών Λαών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας ΑΠΘ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τομέας Νεότερης Ιστορίας

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τομέας Νεότερης Ιστορίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τομέας Νεότερης Ιστορίας 15 η Θερινή Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας Ρέθυμνο, 19 21 Ιουλίου 2010 Αίθουσα 3 της Φιλοσοφικής

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

Αραβικές επιδρομές εναντίον της Κύπρου ( μέσα του 7 ου μέσα του 10 ου αιώνα μ.χ.)

Αραβικές επιδρομές εναντίον της Κύπρου ( μέσα του 7 ου μέσα του 10 ου αιώνα μ.χ.) Τάξη: Β λυκείου Αριθμός μαθητών: 15 Καθηγήτρια : Νικολάου Ελένη ΛΕΜ Α3Β (φιλ) ΠΜΠ. 14532 Ημερομηνία: 29/12/2004 Αραβικές επιδρομές εναντίον της Κύπρου ( μέσα του 7 ου μέσα του 10 ου αιώνα μ.χ.) Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ: 1. 70001 Α Τουρκική Γλώσσα Ι 1 -

Διαβάστε περισσότερα

Α Μέρος: Η οικονοµική, πολιτική και πολιτισµική κατάσταση του ελληνισµού στην Ο Γ

Α Μέρος: Η οικονοµική, πολιτική και πολιτισµική κατάσταση του ελληνισµού στην Ο Γ Αποτελεί προτεινόµενη ενδεικτική λύση Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία ευθύνη. ΕΛΠ 43 Σχεδιάγραµµα δεύτερης γραπτής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 3: Βυζαντινή Επιστολογραφία: είδη - χαρακτηριστικά. Συνέσιος ο Κυρηναίος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα έρθουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α.1 Α.1.1 Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 Μαΐου 2009 ΩΡΑ: 07:45-10:15

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 Μαΐου 2009 ΩΡΑ: 07:45-10:15 ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008 2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 Μαΐου 2009 ΩΡΑ: 07:45-10:15 Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από πέντε (5) σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας Αθήνα, 12.05.2010 Α.Π.: 10100/08/2.3 Χειριστής: Λάμπρος Μπαλτσιώτης Τηλ.: 210-7289709 Φαξ: 210-7289643 Διεύθυνση Ιθαγένειας Τμήμα Α Υπουργείο Εσωτερικών Σταδίου 31 ΑΘΗΝΑ Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Μάθημα: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Τάξη: Β Γυμνασίου Ενότητα: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου Χρόνος εξέτασης: 45 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 07-01-2013. Αρ. Πρωτ. 1636/Γ2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 07-01-2013. Αρ. Πρωτ. 1636/Γ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 24 Απριλίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Οµάδα Ιαπώνων (σχ. βιβλ.σ.86): «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... 27 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α.1 Α.1.1 Να δώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ασηκρίτης Ξενογλωσσα Σημασία: Λατινικα Ο εξ απορρήτων γραμματεύς του παλατίου Εγκυκλοπαιδικά

ασηκρίτης Ξενογλωσσα Σημασία: Λατινικα Ο εξ απορρήτων γραμματεύς του παλατίου Εγκυκλοπαιδικά ασηκρίτης Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012 6:39 πμ Σημασία: Ο εξ απορρήτων γραμματεύς του παλατίου Εγκυκλοπαιδικά Eμφανίσθηκε στο Βυζάντιο μετά το 600 μ.χ. και εξελληνίσθηκε σε «σεκρετάριος». Κατά την Οθωμανική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α Α.1.1 Να καταγράψετε τις ενέργειες των επαναστατών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ως το 19ο αι 1821-1828 (1864) (1881) 1907 (1910) (1913) 1917 τέλος 19ου αι (1896, Λαύριο) 1910-1922 1911 1910 1914 καλοκαίρι 1914 1915

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ως το 19ο αι 1821-1828 (1864) (1881) 1907 (1910) (1913) 1917 τέλος 19ου αι (1896, Λαύριο) 1910-1922 1911 1910 1914 καλοκαίρι 1914 1915 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ως το 19 ο αι σελ. 42, κυριαρχεί ο αγροτικός χώρος στο σύγχρονο κόσμο 1821-1828 σελ. 42, ο επαναστατικός αγώνας δημιουργεί πλήθος αγροτών με μικτές και μεσαίες ιδιοκτησίες (1864) σελ. 43, ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2009-D-185-el-6 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πόντος των Ελλήνων Η Παναγία Σουμελά

Ο Πόντος των Ελλήνων Η Παναγία Σουμελά Ο Πόντος των Ελλήνων Η Παναγία Σουμελά ΣΥ ΣΘΗΜΑΤΙΚΑ Επιμέλεια: Λάμπρος Καραγεώργος Ο «Πόντος», η θάλασσα είναι συνυφασμένη με την ιστορία, με τη ζωή του Ελληνισμού. Και ο Πόντος επίσης, η περιοχή γύρω

Διαβάστε περισσότερα

Οι Κυπριακές και Μικρασιατικές σπουδές ως πεδίο συνάντησης των νεοελληνικών και των Οθωμανικών σπουδών

Οι Κυπριακές και Μικρασιατικές σπουδές ως πεδίο συνάντησης των νεοελληνικών και των Οθωμανικών σπουδών Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης Οι Κυπριακές και Μικρασιατικές σπουδές ως πεδίο συνάντησης των νεοελληνικών και των Οθωμανικών σπουδών Τα δύο ερευνητικά πεδία στα οποία θα αναφερθώ με άκρα συντομία, οι μικρασιατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ Η ΠΡΩΙΜΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ Η ΠΡΩΙΜΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ Η ΠΡΩΙΜΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Εισαγωγή - Η πιο παραμελημένη περίοδος της ιστορίας της Ελληνικής είναι η μεσαιωνική. Για λόγους καθαρά ιδεολογικούς και πολιτικούς, το

Διαβάστε περισσότερα

Για παραπομπή : Ανδρονίκι

Για παραπομπή : Ανδρονίκι Καραχρήστος Ιωάννης,, 2005, Εγκυκλοπαίδεια Περίληψη : Οικισμός της Καππαδοκίας, τη μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων του οποίου αποτελούσαν οι τουρκόφωνοι ορθόδοξοι χριστιανοί. Βασική οικονομική διέξοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΗ ΤΡΑΠΕΖΟΥΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΙΚΑΙΑ

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΗ ΤΡΑΠΕΖΟΥΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΙΚΑΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΗ ΤΡΑΠΕΖΟΥΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΙΚΑΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ Η Τραπεζούντα (τουρκικά Trabzon) είναι πόλη της Μικράς Ασίας (Πόντος) στις ακτές του Ευξείνου Πόντου, στη σημερινή Τουρκία. Παλιά ελληνική αποικία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ Α1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις 7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις πώς διαχειρίστηκε ο Ηράκλειος τόσο τους κινδύνους που απειλούσαν τα σύνορα του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους όσο και τα σοβαρά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOIMANTIKHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΘEOΛOΓIAΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4377ΛΡ-Φ4Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25 ο /4-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1078/2012

ΑΔΑ: Β4377ΛΡ-Φ4Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25 ο /4-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1078/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25 ο /4-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1078/2012 ΘΕΜΑ: 7 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Π.Ε. Καρδίτσας. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ Κ*ΑΤοΡ1Α. Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ*Κ*ΑΤοΡ1Α. Η 3υζαντινή εποχή Γ* - * **-^ Διασυνδέσεις. ΒιΒλιογραφία Τ Τ"*-*

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ Κ*ΑΤοΡ1Α. Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ*Κ*ΑΤοΡ1Α. Η 3υζαντινή εποχή Γ* - * **-^ Διασυνδέσεις. ΒιΒλιογραφία Τ Τ*-* Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΚΑΤοΡ1Α Η 3υζαντινή εποχή Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ ΚΑΤοΡ1Α Κωνσταντινούπολη, Μ' ένα λεωφορείο τριγυρνάμε όλοι μέσα στην πόλη, σελ. 59-63. Βυζαντινή αυτοκρατορία, Εμπορικοί δρόμοι, σελ 34 Μύθοι και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ ΣΙΝΩΠΗ - ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ - ΑΜΑΣΕΙΑ - ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ - ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ ΣΙΝΩΠΗ - ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ - ΑΜΑΣΕΙΑ - ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ - ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΙΑ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ ΣΙΝΩΠΗ - ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ - ΑΜΑΣΕΙΑ - ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ - ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΕΝΑΝ ΕΥΓΕΝΗ ΣΚΟΠΟ

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΕΝΑΝ ΕΥΓΕΝΗ ΣΚΟΠΟ Οικουµενικόν Πατριαρχείον Ορθόδοξος Μητρόπολις Βελγίου Εξαρχία Κάτω Χωρών και Λουξεµβούργου ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΕΝΑΝ ΕΥΓΕΝΗ ΣΚΟΠΟ ΑΓΟΡΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟY ΝΑΟY ΣΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Η Ορθόδοξος Μητρόπολις Βελγίου και Εξαρχία Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εορτολογία. Ενότητα 3: Η Εορτή των Χριστουγέννων και Θεοφανείων. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Εορτολογία. Ενότητα 3: Η Εορτή των Χριστουγέννων και Θεοφανείων. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Εορτολογία Ενότητα 3: Η Εορτή των Χριστουγέννων και Θεοφανείων Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας 1. Α) Η Εορτή των Χριστουγέννων και Θεοφανείων (1 από 5) Στην Καινή Διαθήκη δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188)

Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. α) Ποιες σκέψεις διατυπώνει ο Μακρυγιάννης στο εξεταζόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 10 Ιουνίου 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Απαντήσεις Θεμάτων Επαναληπτικών Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων & Εσπερινών Γενικών Λυκείων ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α. Σχολικό βιβλίο, σελ. 31: «η εθνική πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy Αρ. Φακ.: 7.19.16/6 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Σεπτεµβρίου 2013 ιευθυντές/ ιευθύντριες Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία : 3/4/2013. Μετάφραση : Βαλέρια Αντωνοπούλου ... [1]

Ημερομηνία : 3/4/2013. Μετάφραση : Βαλέρια Αντωνοπούλου ... [1] Ημερομηνία : 3/4/2013 Μετάφραση : Βαλέρια Αντωνοπούλου Εξώφυλλο Το κράτος τα έκλεισε τα σχολεία, όχι οι Ρωµιοί Πώς πραγµατοποιήθηκε η εθνική εκκαθάριση στην Ίµβρο (İmroz) Η ελληνική εκπαίδευση στην Ίµβρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΕΙΑ ΒΟΤΛΑ (1898-1987)

ΘΑΛΕΙΑ ΒΟΤΛΑ (1898-1987) ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ ΘΑΛΕΙΑ ΒΟΤΛΑ (1898-1987) Ή Θάλεια Β. Βοΐλα, τό γένος Σταλιού, έφυγε από αυτόν τον κόσμο στις 24 Οκτωβρίου 1987 διακριτικά όπως είχε ζήσει. Οί καταβολές της άποτελούν υπόμνηση ενός λαμπρού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Π. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Π. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Π. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α. Αγροτική μεταρρύθμιση : Μετά τη βιομηχανική επανάσταση, καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία Σουμελά, Μάνα και Προστάτης του Ελληνισμου

Παναγία Σουμελά, Μάνα και Προστάτης του Ελληνισμου Παναγία Σουμελά, Μάνα και Προστάτης του Ελληνισμου 19 Μαΐου ημέρα μνήμης Στο πανέμορφο βουνό της Μακεδονίας Βέρμιο, στη καταπράσινη πλαγιά της Καστανιάς στη Βέροια, ανακαλύπτεις με συγκίνηση, ύστερα από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2014

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2014 ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2014 α. Αγροτική µεταρρύθµιση : Η κατάργηση των µεγάλων ιδιοκτησιών και η κατάτµηση των αξιοποιήσιµων εδαφών σε µικρές παραγωγικές µονάδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ- 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ- 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ- 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑ Α Α1.1 Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ( Σ) ή όχι (Λ). α) Οι πρώτοι Έλληνες που ήρθαν μαζικά ως πρόσφυγες στη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ SAINT-PAUL

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ SAINT-PAUL Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ SAINT-PAUL Εκπαίδευση με στόχους Αγωγή με αρχές 1893 Έπειτα από άδεια της ελληνικής κυβέρνησης, ιδρύεται η Σχολή Ο Άγιος Παύλος από τον ιερωμένο π. Pierre Berthet του Μοναχικού Τάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ "

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ 1911-1913" Κεφάλαιο 5 Ο χάρτης των Βαλκανίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α1 Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Να αποδώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω ιστορικών όρων: α) Προσωρινή Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο εκχριστιανισμός ισμ τ ν ω σ αβικ αβικ ν λ ώ α ν ώ ινδοευρωπαϊκής καταγωγής

Ο εκχριστιανισμός ισμ τ ν ω σ αβικ αβικ ν λ ώ α ν ώ ινδοευρωπαϊκής καταγωγής Ο εκχριστιανισμός των σλαβικών λαών Σύνολο διαφορετικών λαών ινδοευρωπαϊκής καταγωγής, στους οποίους ανήκουν οι Ρώσοι, οι Πολωνοί, οι Πομεριανοί, οι Σέρβοι, οι Κροάτες, οι Σλοβάκοι, οι Τσέχοι και οι Βούλγαροι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΤΡΟΠΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Θεωρία Όταν γράφουμε τις πληροφορίες της πηγής βάζουμε συνδετική φράση: Σύμφωνα με τον (συγγραφέας πηγής) Όπως αναφέρεται στο (τίτλος έργου από το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Αθήνα, 22/7/2013 To Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακολούθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ----- ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΤΜΗΜΑ Ανδρέα Παπανδρέου Α 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ (Γ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ): «ΊΜΒΡΟΣ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ» (Με τη συνεργασία του Συλλόγου Ιµβρίων και του Παν/µίου Αθηνών) Το Σάββατο 19 Μαΐου 2012 στην αίθουσα εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 02 ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 1. Το γιγάντιο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Το χρονικό κατάρρευσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 1025-1461 μ.χ. Λευκή σελίδα

Το χρονικό κατάρρευσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 1025-1461 μ.χ. Λευκή σελίδα Δημήτρης Σπυρόπουλος Το χρονικό κατάρρευσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 1025-1461 μ.χ. Λευκή σελίδα http://www.lefkiselida.gr Αυτό το κείμενο που δημοσιεύεται από τις εκδόσεις «Λευκή σελίδα», προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 11 Ιουνίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αριθµ.Πρωτ. ΠΟ/Φ313/3874 ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

3. Συγκεκριμένα: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

3. Συγκεκριμένα: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1 Τοπικά 1 και «Τοπιογραφία» για την Τοπική Ιστορία ως μέρος της σχολικής Παιδείας του Φ. Κ. Βώρου Το εγχείρημα για Τοπική Ιστορία στο Γυμνάσιο ξεκίνησε με Εγκυκλίους του ΥΠΕΠΘ το Φεβρουάριο του 1990 2.

Διαβάστε περισσότερα