ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 16959 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «TEK AE» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενί σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης Επιβολή προστίμου Σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΚΑΛ.)» στο Δήμο Καλλιφωνίου Απόκτηση Ελληνικής ιθαγένειας από την ομογενή TOROMONOVA SYUZANA του ILOU (ΤΟΡΟΜΟ ΝΟΒΑ ΣΟΥΖΑΝΑ) του ΦΙΛΟΥ Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 1 του κα ταστατικού του Δημοτικού Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης Αφάντου Καθορισμός τρόπου Υποβολής καταστάσεων ταμει ακών ροών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 12 του άρθρου 13γ ν.δ. 400/ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΝΠ 54/ πρά ξης, όπως ισχύει, η οποία αφορά τα μέσα και τις διαδικασίες εφαρμογής της νομισματικής πολι τικής από την Τράπεζα της Ελλάδος Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συ στήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Δι ακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο ΤΑRGET 2 GR. 8 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Υπαγωγή της επιχείρησης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «TEK AE» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχο ρήγησης. Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/5/00983/ν. 3299/2004/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «TEK AE» για την ενίσχυση επένδυσης της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 5* κλασικού τύπου, δυ ναμικότητας 99 κλινών 44 δωματίων, στη συνοικία Κορδιά, του Δήμου Καλαμάτας, του Νομού Μεσσηνίας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης οκτώ εκατομμυρίων εξήντα επτά χιλιάδων ( ,00) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 60%, δηλαδή ποσό επιχορήγησης τεσ σάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων διακοσίων ( ,00) ευρώ. Με την επένδυση θα δημιουργηθούν δεκαεννέα νέες θέσεις εργασίας (19 Ε.Μ.Ε.). Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Επιβολή προστίμου. ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ Με την υπ αριθμ καταλογιστική πράξη επι βάλει, κατ άρθρο 142 παρ. 1 του ν. 2960/2001 περί «Ε.Τ.Κ.», στον Κωνσταντίνο Χατζηκύρκο του Δημητρίου και της Μαρίας, με τελευταία γνωστή διεύθυνση Ludwigshafen, Limburgstrasse 26 Γερμανία, κάτοχο του με αριθμό Ρ Δ.Α.Τ. που εκδόθηκε την από το Α.Τ Ν. Ζίχνης και του με αριθμό Α Ελληνικού Δια βατηρίου που εκδόθηκε την από το Ελληνικό Προξενείο της Φρανκφούρτης, με Α.Φ.Μ της Ι Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, πρόστιμο δύο χιλιάδων πεντακο σίων (2.500) ευρώ για παράβαση του άρθρου 137 παρ. Α1, Γ1 & Γ11 ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 7 του ν. 3453/2006 από την διαρκή κατοχή του με αριθμό πλαισίου [WOBXXGCABJA23372] Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου, μάρκας ORD, προελεύσεως Γερμανίας, χωρίς έγγραφα νόμιμης εισαγωγής και κατοχής. Το επιβληθέν πρόστιμο κατά την εξόφληση του επι βαρύνεται με τέλη χαρτοσήμου 2% και ΟΓΑ επί τελών χαρτοσήμου 20% (ήτοι συνολικά 2,4%). (2)

2 16960 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Καταλογίζουμε στον ανωτέρω, τους δασμούς και λοι πούς φόρους, ύψους χιλίων διακοσίων ογδόντα επτά και ενενήντα λεπτά ευρώ (1.287,90 ), για την συνεχή κατοχή του αυτοκινήτου στη χώρα. Κρίθηκε και έγινε στην Χαλκίδα την Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΠΑΝΕΛΛΟΣ Αριθμ (3) Σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛ ΛΙΦΩΝΙΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΚΑΛ.)» στο Δήμο Καλλιφωνίου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α ) «Διοίκη ση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες δια τάξεις». 2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ): «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που αφορούν το έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις». 3. Τις διατάξεις των άρθρων 252, 253 και 269 του Κώ δικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006). 4. Τις διατάξεις των άρθρων 254 έως 264 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) σχετικά με τους κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας, την οικονομική διαχείριση και τις μεταβολές των δημοτικών και κοινο τικών κοινωφελών επιχειρήσεων. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 268 παρ. 4α του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 270 παρ. 2 του ίδιου νόμου και τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 12 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244/ ) «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Το πικής Αυτοδιοίκησης». 6. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1492/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Κωλύματα, ασυμ βίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία διοικητικού συμ βουλίου δημοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχει ρήσεων του ν. 3463/2006». 7. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1876/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσε ων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006). 8. Την υπ αριθμ /16/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Νέο Θεσμικό Πλαίσιο των Επιχειρήσεων Ο.Τ.Α.». 9. Την υπ αριθμ /77/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Διευκρινίσεις ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή το νέου θεσμικού πλαι σίου για τις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις». 10. Την υπ αριθμ. 5851/ (ΦΕΚ 1157/Β/ ) απόφασή μας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας στον Γενικό Διευ θυντή της Περιφέρειας και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της Περιφέρειας». 11. Την υπ αριθμ. 70/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλλιφωνίου, με την οποία απο φασίζει τη σύσταση της δημοτικής κοινωφελούς επι χείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΚΑΛ.)», σύμφωνα με όσα αναγράφονται σε αυτή. 12. Την συνταχθείσα οικονομοτεχνική μελέτη βιωσι μότητας για τη σύσταση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλλιφωνίου (ΔΗ.Κ.Ε.ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ) από την οποία προκύπτει ότι οι σκοποί της επιχείρη σης είναι επιτρεπτοί σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και ότι συνάδουν με την επιλεγείσα (κοινωφελή) μορφή της επιχείρησης, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς Επι χείρησης από τον Δήμο Καλλιφωνίου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ» και με διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.ΚΑΛ.». Τα κύρια στοιχεία του καταστατικού ίδρυσής της είναι τα εξής: ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ» με το διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.ΚΑΛ.» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ του ν. 3463/2006 ΣΚΟΠΟΙ: Α. Η Κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 1. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φρο ντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με τη δημιουργία και λειτουργία δομών όπως το βοήθεια στο σπίτι, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθ μών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κ.λπ. και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων. 2. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστή ριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στή ριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών. 3. Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την παροχή χρηματικών βοηθη μάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης. 4. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας. 5. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτι στική ζωή της τοπικής κοινωνίας. 6. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δι κτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσε ων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης. Β. Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 1. Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών. 2. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απα σχόλησης παιδιών. 3. Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ στασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτι στικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πι νακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονι κών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων. 5. Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών. 6. Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσι ακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. 7. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά. 8. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 9. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. 10. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενί σχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων. Γ. Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 1. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. 2. Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην πε ριφέρειά τους. 3. Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα. 4. Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων. Δ. Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας, σύμφωνα με το άρθρο 83 του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.). Ε. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της ευρύτερης πε ριοχής του Δήμου. ΣΤ. Είναι δυνατή από την κοινωφελή επιχείρηση η παράλληλη επιδίωξη περισσότερων σκοπών από τους ανωτέρω, οι οποίοι είναι μεταξύ τους συναφείς και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χα ρακτήρα, όπως δράσεις για την προώθηση της τοπικής απασχόληση κ.λπ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε τριάντα χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης του Γενι κού Γραμματέα της Περιφέρειας στην Εφημερίδα της ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Έδρα της επιχείρησης ορίζεται το Τοπικό Διαμέρισμα Καλλιφωνίου που αποτελεί έδρα του Δήμου Καλλιφω νίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Το κεφάλαιο σύστασης ορίζεται σε 8.000,00 ποσό το οποίο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2009 και στον Κ.Α ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Η επιχείρηση διοικείται από επταμελές (7) διοικητι κό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά τουλάχιστο: τουλάχιστον (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου και τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία. ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντι κείμενο της επιχείρησης. Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισσό τερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, ορίζεται ως μέλος ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, ο οποίος υποδεικνύεται από τη γενική συνέλευση αυτών, με ανάλογη μείωση του αριθμού των δημοτών. ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Η χρηματοδότηση από το Δήμο, για τις δραστηρι ότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, υπό την προϋ πόθεση κατάθεσης του διετούς προγράμματος δράσης του άρθρου 259 του ν. 3463/2006. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 268 του ν. 3463/2006 Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φο ρέων. Οι Δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομι κά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυσικά πρόσωπα. Λοιπές επιχορηγήσεις. Τα έσοδα από την εκμετάλλευση των εγκαταστά σεών της. Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους καταστατι κούς σκοπούς της επιχείρησης προς τρίτους. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Η επιχείρηση λύεται πριν τη πάροδο της διάρκειάς της με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβου λίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν: α) λήξει χωρίς να παραταθεί η διάρκειά της, β) πτωχεύσει και γ) εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα πε ριουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο που την είχε συστήσει. Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Κάλυψη δαπάνης Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους 8.000,00 που είναι γραμμένη στον Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου Καλλιφωνίου οικονομικού έτους Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Καρδίτσα, 15 Ιουνίου 2009 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ

4 16962 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (4) Απόκτηση Ελληνικής ιθαγένειας από την ομογενή TOROMONOVA SYUZANA του ILOU (ΤΟΡΟΜΟΝΟ ΒΑ ΣΟΥΖΑΝΑ) του ΦΙΛΟΥ. Με την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις άρθρου 1 του ν. 2790/2000 (ΦΕΚ Α 24/2000), όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρω θεί και ισχύει σήμερα γίνεται δεκτή η από αίτηση της ομογενούς TOROMONOVA SYUZANA του ILOU (ΤΟΡΟΜΟΝΟΒΑ ΣΟΥΖΑΝΑ ) του ΦΙΛΟΥ για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. Την Ελληνική Ιθαγένεια αποκτά η ανωτέρω ομογενής από της δόσεως του όρκου του Έλληνα πολίτη εντός έτους από της δημοσιεύσεως της παρούσας στην Εφη μερίδα της Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ Αριθμ (5) Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 1 του κατα στατικού του Δημοτικού Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης Αφάντου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α / ): «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις όμοιες του ν. 2081/1992, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2469/ Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2539/ Τις διατάξεις των άρθρων του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α / ). 5. Την υπ αριθμ. 100/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αφαντου σχετικά με επικαιροποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. 79/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αφάντου. 6. Την Συστατική Πράξη του Νομικού Προσώπου Δη μοσίου Δικαίου με την επωνυμία Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Αφάντου που δημοσιεύ θηκε στο υπ αριθμ. ΦΕΚ 183/ Την υπ αριθμ. 4699/Β/ (ΦΕΚ 891/τ.Β / ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμημάτων της Γε νικής Δ/νσης της Περιφέρειας στο Νομό Δωδ/σου, απο φασίζουμε: Εγκρίνουμε την τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρο 1 του καταστατικού του Δημοτικού Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης Αφάντου σύμφωνα με τις δι ατάξεις των άρθρων του ν. 3463/2006 με τα παρακάτω. Το νομικό αυτό πρόσωπο θα διοικείται από διοικητικό συμβούλιο το οποίο θα αποτελείται από έντεκα (11) μέλη ως εξής: Α. Δήμαρχος ή ένας Δημοτικός Σύμβουλος, ως Πρό εδρος. Β. Τρεις (3) Δημοτικού Σύμβουλοι, από τους οποίους δύο (2) ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμ βουλίου και Γ. Επτά (7) δημότες του Δήμου Αφάντου, που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση και ειδικές γνώσεις σύμφωνα με το σκοπό του Οργανισμού. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντι κατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι της πλειοψηφίας. Β) Τροποποιείται το άρθρο 3 του καταστατικού του Δημοτικού Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης Αφάντου (αριθ. 214/1995 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ΦΕΚ Β 183/ ) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 239 και 235 παρ. α του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όσον αφο ρά την ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Αφάντου προς τον Οργανισμό και τον καθορισμό της στο ύψος των ετησίως. Η παρούσα προκαλεί δαπάνη ύψους ετησί ως στον Δήμο Αφαντου και συγκεκριμένα στον Κ.Α ( Εισφορές για ΔΟΝΑ) Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. 214/1995 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ΦΕΚ Β 183/ ). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Ρόδος, 23 Ιουνίου 2009 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Αναπλ. Διευθύντρια ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΝΤΙΚΟΥ Αριθμ (6) Καθορισμός τρόπου Υποβολής καταστάσεων ταμειακών ροών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 12 του άρθρου 13γ ν.δ. 400/1970. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) (Αριθμ. αποφ. 144/2/ ) Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν.δ. 400/1970 περί «ιδιωτικής επι χειρήσεως ασφαλίσεως» (ΦΕΚ Α 10), όπως ισχύει, και ιδίως του άρθρου 8 παρ. 12, όπως ισχύει. 2. Τις διατάξεις του ν. 3229/2004 «εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλ λες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 38), όπως ισχύει, και ιδίως του άρθρου 3 παρ. 1 (β), (γ) και (στ). 3. Τη διάταξη του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης υπ αριθμ /Β2147/ (ΦΕΚ Β 2149) με την οποία διαπι στώνεται η λειτουργική ετοιμότητα της ΕΠ.Ε.Ι.Α. 5. Την σχετική εισήγηση του Γενικού Διευθυντήκαι έπειτα από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα εφαρμόζεται: α) στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στους αλληλα σφαλιστικούς συνεταιρισμούς με έδρα την Ελλάδα για το σύνολο των ασφαλίσεων και αντασφαλιστικών αναλήψε ων, που αυτοί συνάπτουν, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στα άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. μέσω υποκατα στημάτων ή με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Για τις ασφαλίσεις και αντασφαλιστικές αναλήψεις, που

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) οι ως άνω επιχειρήσεις συνάπτουν σε τρίτες χώρες, η παρούσα εφαρμόζεται, εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές δεν υπόκεινται σε αντίστοιχες υποχρεώσεις στις χώρες αυτές. β) στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στους αλληλα σφαλιστικούς συνεταιρισμούς τρίτων χωρών, δηλαδή χωρών μη Κρατών Μελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., για τις ασφαλίσεις και αντασφαλιστικές αναλήψεις που συνάπτουν στην Ελλάδα, εφεξής αναφερόμενες στην παρούσα ως «Εταιρείες». Άρθρο 2 Σκοπός Σκοποί της παρούσας απόφασης είναι: 1. Ο καθορισμός του ενιαίου τρόπου υποβολής προς την ΕΓΙΕΙΑ των καταστάσεων ταμειακών ροών από τις Εταιρείες. 2. Η ρύθμιση του τρόπου και του χρόνου υποβολής προς την ΕΠ.Ε.Ι.Α. των εν λόγω καταστάσεων ταμεια κών ροών. Άρθρο 3 Ορισμοί 1. Κατάσταση ταμειακών ροών: Έκθεση που συντάσ σεται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσης και εμφανίζει τις εισπράξεις και τις πληρωμές της περιόδου (καθαρές χρηματοροές), σε τρεις μεγάλες κατηγορί ες: τις καθαρές χρηματοροές από τις λειτουργικές δρα στηριότητες που αφορούν το κύριοαντικείμενο λειτουρ γίας της επιχείρησης, τις καθαρές χρηματοροές για επενδυτικές δραστηρι ότητες, που αφορούν τις χρηματοροές απο αγορές και πωλήσεις μακροπρόθεσμων επενδυτικών αγαθών, τις καθαρές χρηματοροές για χρηματοδοτικές δρα στηριότητες που αφορούν τις λοιπές πηγές από τις οποίες χρηματοδοτείται η επιχείρηση και είναι κυρίως οι ιδιοκτήτες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η κατάσταση ταμειακών ροών παρουσιάζεται και για τη συγκριτική χρήση Άρθρο 4 Χρόνος Υποβολής Στοιχείων Η κατάσταση ταμειακών ροών υποβάλλεται στην ΕΓΙ ΕΙΑ από τις Εταιρείες ανά εξάμηνο, και το αργότερο μέχρι την τελευταία ημέρα του Μαρτίου εκάστου έτους για τα ετήσια οικονομικά στοιχεία και την τελευταία ημέρα του Αυγούστου εκάστου έτους για τα εξαμηνιαία οικονομικά στοιχεία. Άρθρο 5 Τρόπος υποβολής στοιχείων Η κατάσταση ταμειακών ροών υποβάλλεται σε έντυ πη και ηλεκτρονική μορφή, φέρει δε κατ ελάχιστο την υπογραφή του υπεύθυνου διοίκησης και διαχείρισης της περίπτωσης 1(α) του αρθρ. 55 ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει. Άρθρο 6 Τελικές διατάξεις 1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της 2. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού. 3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργείται κάθε αντίθετη ρύθμιση. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ/ ΧΡΗΣΗΣ 200Χ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΠΟΣΑ σε ΠΟΣΑ σε Λειτουργικές δραστηριότητες Τρέχουσα χρήση Προηγούμενη χρήση Εισπραγμένα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων Πληρωμές αντασφαλίστρων ( ) ( ) Πληρωμές ασφαλιστικών αποζημιώσεων ( ) ( ) Είσπραξη από αντασφαλιστές για ζημιές Πληρωμές εξόδων πρόσκτησης (Προμήθειες και λοιπά) ( ) ( ) Εισπραγμένες προμήθειες από αντασφαλιστές Πληρωμές φόρων και τελών ασφαλιστηρίων συμβολαίων και υποχρεωτικών εισφορών ( ) ( ) Διάφορα έξοδα/έσοδα και λοιπά στοιχεία πληρωμένα/ εισπραγμένα Εισπραχθέντα μερίσματα, τόκοι και ενοίκια από περιουσιακά στοιχεία που διατίθενται σε ασφαλιστική τοποθέτηση Πληρωμές (καθαρό ποσό) για αγορά στοιχείων που διατίθενται σε ασφαλιστική τοποθέτηση ( ) ( ) Εισπράξεις (καθαρό ποσό) από πώληση στοιχείων που διατίθενται σε ασφαλιστική τοποθέτηση Πληρωμές φόρου εισοδήματος ( ) ( ) Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων παγίων και άϋλών στοιχείων ( ) ( ) Εισπράξεις από πώληση ενσώματων παγίων και άϋλων στοιχείων Πληρωμές για απόκτηση θυγατρικών επιχειρήσεων και συγγενών επιχειρήσεων ( ) ( ) Λοιπές Εισπράξεις/Πληρωμές Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις/Πληρωμές από αύξηση/μείωση μετοχικού κεφαλαίου

6 16964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια Πληρωμές για δάνεια και τόκους ( ) ( ) Πληρωμές για μισθώματα χρηματοδοτικών μισθώσεων ( ) ( ) Πληρωμές μερισμάτων ( ) ( ) Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή αύξηση/μείωση ταμειακών διαθεσίμων Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως Ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσεως Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 24 Ιουνίου 2009 Ο Πρόεδρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (7) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΝΠ 54/ πράξης, όπως ισχύει, η οποία αφορά τα μέσα και τις διαδι κασίες εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Πράξη Αριθμ. 70/ ) Αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 2, 35 α και 55 του καταστατικού της Τρά πεζας της Ελλάδος, β) την υπ αριθμ. ΣΝΠ 54/ πράξη «Μέσα και διαδικασίες εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος», όπως έχει τροποποιηθεί μέ χρι σήμερα (τελευταία σχετική η ΠΣΝΠ 69/ ), γ) την Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2000/7 της Ευρω παϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυ στήματος, όπως τροποποιήθηκε με την Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2009/10, δ) το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κε ντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά πεζας, αποφάσισε: Να τροποποιήσει την υπ αριθμ. ΣΝΠ 54/ πρά ξη, όπως ισχύει, και να καθορίσει τα ακόλουθα: Στο τέλος της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Ι της ΠΣΝΠ 54/ , όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως: «Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύ ματα κατά την έννοια του άρθρου 101 παράγραφος 2 Συνθήκης ΕΚ μπορούν να γίνονται δεκτά ως αντισυμ βαλλόμενοι, εφόσον πληρούν τους όρους (α) και (δ) της παρούσας παραγράφου και υπόκεινται σε έλεγχο ισοδύναμο με την εποπτεία που ασκούν οι εποπτικές αρχές των χωρών της Ε.Ε.» Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις της υπ αριθμ. ΣΝΠ 54/ πράξης, όπως ισχύει, παραμένουν αμετά βλητες. Από τις διατάξεις της παρούσας πράξης δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 24 Ιουνίου 2009 Ο Πρόεδρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ (8) Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστή ματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανο νισμού σε Συνεχή Χρόνο ΤΑRGET 2 GR. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Πράξη Αριθμ. 71/ ) Αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 2, 35α, και 55 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, β) την υπ αριθμ. ΣΝΠ 66/ πράξη «Κανονισμός Λει τουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο ΤΑRGET 2 GR», γ) την Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2009/9 της Ευρω παϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με την οποία τροποποι είται η Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2007/2 σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET 2), δ) το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κε ντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά πεζας, αποφάσισε: Να τροποποιήσει την υπ αριθμ. ΣΝΠ 66/ πράξη με την οποία τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο ΤΑRGET 2 GR (στο εξής ο «Κανονισμός») και να καθορίσει τα ακόλουθα: 1. Στο άρθρο 1 του Κανονισμού, ο ορισμός του πιστω τικού ιδρύματος αντικαθίσταται, ως εξής: «πιστωτικό ίδρυμα (credit institution): α) πιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. (α) ν. 3601/2007, με τον οποίο ενσωματώθηκαν στην ελλη νική έννομη τάξη οι οδηγίες 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, εξαι ρουμένων των περιπτώσεων του άρθρου 3 παρ. 2 του ιδίου νόμου, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία αρμόδιας αρχής, ή β) άλλο πιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια του άρθρου 101 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, το οποίο υπόκειται σε έλεγχο ισοδύναμο με την εποπτεία που ασκείται από ορισμένη αρμόδια αρχή». 2. Το Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού τροποποιείται, ως εξής: α. Στην παράγραφο 1 προστίθενται οι ακόλουθοι ορι σμοί: «διασυστημικός διακανονισμός: διακανονισμός οδηγι ών χρέωσης σε συνεχή χρόνο βάσει του οποίου εκτε λούνται πληρωμές από μία τράπεζα διακανονισμού ενός επικουρικού συστήματος που χρησιμοποιεί τη διαδικα σία διακανονισμού 6 προς μία τράπεζα διακανονισμού άλλου επικουρικού συστήματος που χρησιμοποιεί την ίδια διαδικασία, μονάδα (διαχείρισης) στατικών δεδο μένων: μονάδα της ΕΚΠ στην οποία συλλέγονται και καταγράφονται στατικά δεδομένα.»

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β. Στην παράγραφο 3 προστίθεται υποπαράγραφος 7, ως εξής: «(7) Τα επικουρικά συστήματα παρέχουν στην Τρά πεζα της Ελλάδος, υπό την ιδιότητά της ως ΚΤΕΣ, την επωνυμία και τον κωδικό αναγνώρισης τράπεζας (BIC) του επικουρικού συστήματος με το οποίο πρόκειται να εκτελέσουν διασυστημικό διακανονισμό, καθώς και την ημερομηνία έναρξης ή λήξης του διασυστημικού διακανονισμού με το συγκεκριμένο επικουρικό σύστημα. Οι ανωτέρω πληροφορίες καταγράφονται στη μονάδα (διαχείρισης) στατικών δεδομένων.» γ. Η υποπαράγραφος 3 της παραγράφου 4 αντικαθί σταται, ως εξής: «(3) Μία οδηγία πληρωμής θεωρείται δεκτή εφόσον: α) η οδηγία πληρωμής πληροί τους κανόνες που έχει θέσει ο παροχέας υπηρεσιών δικτύου, β) η οδηγία πληρωμής πληροί τους κανόνες και τις προϋποθέσεις μορφοποίησης του TARGET2 GR, γ) η τράπεζα διακανονισμού περιλαμβάνεται στον κα τάλογο τραπεζών διακανονισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 3 σημείο (1), δ) σε περίπτωση διασυστημικού διακανονισμού, το οικείο επικουρικό σύστημα περιλαμβάνεται στον κατά λογο επικουρικών συστημάτων με τα οποία μπορεί να εκτελείται διασυστημικός διακανονισμός, δ) σε περίπτωση που έχει ανασταλεί η συμμετοχή στο TARGET2 κάποιας τράπεζας διακανονισμού, έχει ληφθεί ρητή συναίνεση της ΚΤΔ της τράπεζας διακανονισμού που έχει τεθεί σε αναστολή.» δ. Το στοιχείο (στ) της υποπαραγράφου 1 της παρα γράφου 6 αντικαθίσταται, ως εξής: «στ) διαδικασία διακανονισμού 6 (ρευστότητα ειδικού σκοπού και διασυστημικός διακανονισμός)» ε. Η υποπαράγραφος 5 της παραγράφου 8 αντικαθί σταται, ως εξής: «(5) Όταν μία ΚΤΕΣ παρέχει τη διαδικασία διακανονι σμού 6 για διασυνδεδεμένα μοντέλα, οι ΚΤΔ ανοίγουν για τις τράπεζες διακανονισμού έναν ή περισσότερους υπολογαριασμούς στις συνιστώσες τους του TARGET2, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για το διαχωρισμό ρευστό τητας και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, για διασυστη μικό διακανονισμό. Οι υπολογαριασμοί προσδιορίζονται από τον κωδικό BIC του λογαριασμού ΜΠ με τον οποίο συνδέονται, σε συνδυασμό με έναν ειδικό για το συγκε κριμένο υπολογαριασμό αριθμό λογαριασμού. Ο αριθμός λογαριασμού αποτελείται από τον κωδικό χώρας στον οποίο προστίθενται έως 32 χαρακτήρες (ανάλογα με τη δομή λογαριασμού της σχετικής εθνικής τράπεζας).» στ. Ο τίτλος της παραγράφου 14 αντικαθίσταται, ως εξής: «14. Διαδικασία διακανονισμού 6 Ρευστότητα ειδικού σκοπού και διασυστημικός διακανονισμός» ζ. Η υποπαράγραφος 1 της παραγράφου 14 τροπο ποιείται, ως εξής: «(1) Η διαδικασία διακανονισμού 6 μπορεί να χρησι μοποιηθεί τόσο για το διασυνδεδεμένο όσο και για το ενοποιημένο μοντέλο, όπως περιγράφονται κατω τέρω στα σημεία (4) έως (13) και (14) έως (18) αντί στοιχα. Στην περίπτωση του ενοποιημένου μοντέλου, το οικείο επικουρικό σύστημα πρέπει να χρησιμο ποιήσει έναν αντικριζόμενο λογαριασμό για την εί σπραξη της απαιτούμενης ρευστότητας η οποία έχει διαχωρισθεί από τις τράπεζες διακανονισμού του. Στην περίπτωση του διασυνδεδεμένου μοντέλου, η τρά πεζα διακανονισμού πρέπει να ανοίξει έναν τουλάχιστον υπολογαριασμό για κάθε συγκεκριμένο επικουρικό σύ στημα.» η. Μετά την υποπαράγραφο 2 της παραγράφου 14, προστίθεται υποπαράγραφος 3, ως ακολούθως, των λοιπών υποπαραγράφων αναριθμουμένων αναλόγως: «(3) Όταν παρέχει διασυστημικό διακανονισμό βάσει της διαδικασίας διακανονισμού 6, η Τράπεζα της Ελλά δος υποστηρίζει τη διενέργεια πληρωμών στο πλαίσιο διασυστημικού διακανονισμού, εφόσον οι εν λόγω πλη ρωμές έχουν εισαχθεί από τα οικεία επικουρικά συστή ματα. Ένα επικουρικό σύστημα μπορεί να προβαίνει σε διασυστημικό διακανονισμό μόνο κατά τη διάρκεια του κύκλου επεξεργασίας του, στο δε επικουρικό σύστημα που λαμβάνει την οδηγία πληρωμής πρέπει να εκτε λείται η διαδικασία διακανονισμού 6. Διασυστημικός διακανονισμός παρέχεται τόσο για την ημερήσια όσο και για τη νυχτερινή επεξεργασία βάσει της διαδικασίας διακανονισμού 6. Η δυνατότητα εκτέλεσης διασυστημι κού διακανονισμού μεταξύ δύο ξεχωριστών επικουρικών συστημάτων καταγράφεται στη μονάδα (διαχείρισης) στατικών δεδομένων.» θ. Στο τέλος της υποπαραγράφου 8, ήδη 9, της παρα γράφου 14 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: «Το υπόλοιπο που ακινητοποιήθηκε είναι δυνατόν να μεταβληθεί κατά τη διάρκεια του κύκλου επεξεργασίας, ως αποτέλεσμα της διενέργειας πληρωμών στο πλαίσιο διασυστημικού διακανονισμού.» ι. Μετά την υποπαράγραφο 10, ήδη 11, της παραγράφου 14, προστίθενται δύο υποπαράγραφοι 12 και 13, ως ακο λούθως, των λοιπών υποπαραγράφων αναριθμουμένων αναλόγως: «(12) Διασυστημικός διακανονισμός μεταξύ δύο δι ασυνδεδεμένων επικουρικών συστημάτων μπορεί να ενεργοποιείται από ένα επικουρικό σύστημα (ή από την ΚΤΕΣ αυτού, για λογαριασμό του), μόνο εφόσον ο υπολογαριασμός του συμμετέχοντα στο εν λόγω επικουρικό σύστημα έχει χρεωθεί. Η οδηγία πληρωμής διακανονίζεται με χρέωση του καθοριζόμενου σε αυτή ποσού στον υπολογαριασμό ενός συμμετέχοντα στο επικουρικό σύστημα το οποίο την εισάγει και πίστωση του εν λόγω ποσού στον υπολογαριασμό ενός συμμε τέχοντα σε άλλο επικουρικό σύστημα. Κατόπιν της ολοκλήρωσης του διακανονισμού, το επι κουρικό σύστημα που εισάγει την οδηγία πληρωμής και το άλλο επικουρικό σύστημα ειδοποιούνται σχετικά. (13) Διασυστημικός διακανονισμός από επικουρικό σύ στημα που χρησιμοποιεί το διασυνδεδεμένο μοντέλο προς επικουρικό σύστημα που χρησιμοποιεί το ενοποι ημένο μοντέλο μπορεί να ενεργοποιείται από το πρώτο (ή από την ΚΤΕΣ αυτού για λογαριασμό του). Η οδηγία πληρωμής διακανονίζεται με χρέωση του καθοριζόμενου σε αυτή ποσού στον υπολογαριασμό ενός συμμετέχο ντα στο επικουρικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί το διασυνδεδεμένο μοντέλο και πίστωσης του εν λόγω ποσού στον αντικριζόμενο λογαριασμό τον οποίο χρη σιμοποιεί το επικουρικό σύστημα που χρησιμοποιεί το ενοποιημένο μοντέλο. Η οδηγία πληρωμής δεν μπορεί να εισαχθεί από το επικουρικό σύστημα που χρησιμο ποιεί το ενοποιημένο μοντέλο και του οποίου ο αντικρι ζόμενος λογαριασμός πρόκειται να πιστωθεί.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2444 14 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης Επιστημονικής Διασύνδε σης.... 1 Καθορισμός του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 723 2 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κριτήρια και διαδικασία κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων (ΣΑΤΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4365 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 208 10 Δεκεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3897 Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γε νικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38 17 Φεβρουαρίου 2014 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4238 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2297 13 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης του άρθρου 262 του ν. 3852/2010.... 1 Αυτασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1828 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 8966/18.5.2006 (ΦΕΚ 692/ τ. Β ) υπουργικής απόφασης....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 16 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3685 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 52 12 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4056 Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3018 7 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 39892/ΓΔ1.2 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμο γής του πιλοτικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 237 31 Οκτωβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πλη ροφοριών και δεδομένων του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1262 6 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Νοση λευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4279 Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της 1ης Υγειο νομικής Περιφέρειας Αττικής, του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2457 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4172 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 261 17 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4313 Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 40 29 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4051 Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2496 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3568/93548 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7373 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 225 8 Οκτωβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4302 Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 18 25 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4111 Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3375 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 20 Σεπτεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3877 Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δρα στηριότητας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 24 Μαΐου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3966 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4281 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο μίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 17 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3871 Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ ΝΟΜΟΣ 2636/1998 ΦΕΚ: Α 198 19980827 Τίτλος: Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 114 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3463 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα