ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΣΩΝ ΕΛΛΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΣΩΝ ΕΛΛΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ"

Transcript

1 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΣΩΝ ΕΛΛΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ (Διερεφνηςη του ρόλου του Logistics/ Supply Chain Manager ςτην εξωςτρζφεια των ελληνικϊν επιχειρήςεων) 2 Νοεμβρίου 2012 υπό Σταμάτθ Ανδριανόπουλο, Executive Consultant Ε-m

2 Γενικά , MAROUSSI, - GREECE H ΜΤΙΥΘ είναι ΕΔΩ και κα παραμείνει για ΣΡΝΧ ΜΑΙΤΡ. πωσ πλειςτάκισ ζχουμε αναφζρει θ PLANNING αναμζνει να φκάςουμε ςτα επίπεδα του 2008 περίπου το Άρα χρειάηεται REBULDING των Ελλθνικϊν επιχειριςεων. Αυτό από πλευράσ ΕΠΡΔΩΟ μεταφράηεται ωσ μεταςχθματιςμό των επιχειριςεων από παχφςαρκεσ και πλαδαρζσ με μεγάλα ποςοςτά λίπουσ ωσ LEAN & HUNGRY (Cost Cutting). Από πλευράσ όμωσ ΕΥΡΔΩΟ; Θ αγοραςτικι δφναμθ των Ελλινων ζχει μειωκεί δραματικά και κα ςυνεχίςει να μειϊνεται. Ρ ΞΘ ΧΓΙΘΥ ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΞΡΥ οδθγεί ςε κίνδυνο και τουσ ΧΓΙΕΙΥ παίκτεσ δεδομζνου ότι ςτα πλαίςια τθσ επιβίωςθσ οι ΑΥΘΕΟΕΙΥ παίκτεσ ςκοτϊνουσ τισ τιμζσ. Σϊσ να επιβιϊςεισ ςε μια αγορά ςυνεχϊσ πτωτικι τόςο από πλευράσ τεμαχιακϊν πωλιςεων όςο και από πλευράσ τιμϊν; Ειδικά αν ζχεισ ςτθκεί με υψθλά fixed cost αντί για variable και όταν ςτθρίηεςαι ςε ειςαγϊμενεσ πρϊτεσ φλεσ που αποτελοφν το μεγαλφτερο μερίδιο του κόςτουσ ςου; 2

3 Γενικά , MAROUSSI, - GREECE Επιπρόςκετα ζχεισ και τθν ςτζριςθ οξυγόνου ςτθν επιχείριςι ςου, δθλαδι τθν ΕΝΝΕΙΨΘ ΤΕΧΥΦΡΦΘΦΑΥ. Άρα δεν μπορείσ να ςτθριχκείσ αποκλειςτικά και μόνο ςε αυτι τθν ΑΥΘΕΟΘ και ΞΙΜΤΘ χϊρα. Σρζπει να διευρφνεισ τουσ ορίηοντζσ του να απευκυνκείσ ςε μια μεγαλφτερθ και υγιζςτερθ αγορά. Θ ανάγκθ για ΕΠΩΥΦΤΕΦΕΙΑ προκφπτει επιτακτικι. ΕΠΩΥΦΤΕΦΕΙΑ δε, δεν ςθμαίνει μόνο εξαγωγζσ. Ξπορεί να ςθμαίνει και παραγωγικι παρουςία ςτισ χϊρεσ του εξωτερικοφ. Ξζχρι πρόςφατα οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ ζνιωκαν ςαν βαςικό και ςχεδόν αποκλειςτικό χϊρο ΕΠΩΥΦΤΕΦΕΙΑΥ τουσ τθν ΒΑΝΜΑΟΙΜΘ και τθν ΜΧΣΤΡ. Κςωσ οι logistics περιοριςμοί και θ φοβία, περιόριηαν τθν ΕΠΩΥΦΤΕΦΕΙΑ ςτθν γειτονιά μασ. Χπιρχε και ζνα άλλο target group ΕΠΩΥΦΤΕΦΕΙΑΥ που ιταν οι χϊρεσ με ζντονο Ελλθνικό μεταναςτευτικό ςτοιχείο, κυρίωσ για τισ εταιρείεσ παραδοςιακϊν τροφίμων (μετανάςτεσ Γερμανίασ, Αυςτραλίασ, ΘΣΑ, Μαναδά, κ.λ.π.) 3

4 151 24, MAROUSSI, - GREECE Γενικά Θ ςφγχρονθ τάςθ όμωσ επιτάςςει τθ ΔΙΕΘΟΡΣΡΙΘΥΘ των Ελλθνικϊν επιχειριςεων. Σρζπει να ανταγωνιςκοφν ςε διεκνζσ επίπεδο και μάλιςτα ςαν ΙΥΧΧΤΡΙ ΣΑΙΜΦΕΥ. Ζχουμε δε και αρκετά ΘΧΘΤΑ παραδείγματα επιχειριςεων που δείχνουν τον δρόμο: ΦΑΓΕ, CHIPITA, ΓΑΘΑ, ΠΑΛΘΡΡΟΘΑ, MASTIΗA SHOP, ΚΡΟΚΟ ΚΟΖΑΝΗ, ΚΟΡΡΕ, APIVITA, TITAN, FRIGOGLASS, ΒΘΟΧΑΛΚΟ, ALUMIL, KLEEMANN, ΝΗΡΕΑ, FOLLI-FOLLIE, κ.λ.π. H ΕΠΩΥΦΤΕΦΕΙΑ όμωσ ζχει μόνο ΤΡΝΡΧΥ για τθν ΓΕΟΙΜΘ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ και τθν ΕΞΣΡΤΙΜΘ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ; ΣΡΙΡΥ ο ρόλοσ τθσ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ SUPPLY CHAIN; Υτόχοσ τθσ παροφςασ ζρευνασ να αναδείξει: Σόςο ςθμαντικόσ ο ρόλοσ του Supply Chain ςτθν εξωςτρζφεια των εταιρειϊν; Σοιεσ μορφζσ οργάνωςθσ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ επιλζγουν οι εταιρείεσ; Σοια μοντζλα προμθκεϊν κεωροφν καταλλθλότερα; Σοια προβλιματα αντιμετωπίηουν ςτθν προςπάκεια τουσ αυτι; Σοια υποςτιριξθ παρζχουν οι φορείσ του κράτουσ; Φα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ είναι ιδιαιτζρωσ ενδιαφζροντα και αναμζνεται να αποτελζςουν αφορμι για ςκζψεισ και ςυηιτθςθ. 4

5 Γενικά 64% ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ 36% , MAROUSSI, - GREECE Θ εταιρεία ςυμβοφλων PLANNING, πραγματοποίθςε ζρευνα με ςκοπό τθ διερεφνθςθ του ρόλου του Logistics/ Supply Chain Manager ςτθν προςπάκεια των ελλθνικϊν επιχειριςεων για εξωςτρζφεια και εξαγωγικι δραςτθριότθτα. Υτθν ζρευνα πιραν μζροσ 36 εταιρείεσ, εκ των οποίων το 36% είναι πολυεκνικζσ και το 64% είναι ελλθνικζσ. ΣΡΝΧΕΘΟΙΜΕΥ ΕΝΝΘΟΙΜΕΥ ADIDAS HELLAS A.E ALUMIL BARILLA HELLAS BASF HELLAS Α.Β.Ε.Ε. COCA - COLA ΦΤΙΑ ΕΨΙΝΡΟ Α.Ε. COLGATE PALMOLIVE HELLAS ΑΒΕΕ COSMOTE Α.Ε. ΡΞΙΝΡΥ ΕΦΑΙΤΕΙΩΟ (ΓΕΤΞΑΟΡΥ) DSGI SOUTH - EAST EUROPE Α.Ε.Β.Ε. ELBISCO AEBE FOLLI-FOLLIE GROUP FRIGOGLASS INTERSPORT INTRACOM KLEEMANN KRAFT KROCUS KOZANIS LG ELECTRONICS HELLAS S.A PEPSICO - HBH A.B.E. SARA LEE COFFE AND TEA HELLAS AE SHELMAN SELONTA TEVA TUPPERWARE HELLAS Α.Β.Ε.Ε. VIVARTIA A.B.E.E. ΔΕΝΦΑ YALCO Α.Ε. ΑΘΘΟΑΛΜΘ ΗΧΘΡΣΡΙΙΑ ΑΕ ΒΕΤΡΣΡΧΝΡΥ ΓΤ. ΥΑΤΑΟΦΘΥ Α.Β.Ε.Ε. (SARANTIS) MY SHOE ΜΤΙ ΜΤΙ Α.Ε. ΞΙΟΕΤΒΑ Α.Ε. ΟΘΤΕΧΥ ΙΧΘΧΡΜΑΝΝΙΕΤΓΕΙΕΥ ΑΕ ΣΑΣΑΔΡΣΡΧΝΡΧ ΞΣΙΥΜΡΦΑ ΣΝΑΙΥΙΡ COMPUTERS ΥΜΑΓΙΑΥ Θ. Μ. Α.Β.&Ε.Ε. ΧΑΦΗΘΓΙΑΟΟΑΜΘΥ 5

6 Ερϊτηςη , MAROUSSI, - GREECE Σε ποιουσ τομείσ δραςτθριοποιείται εξαγωγικά θ επιχείρθςι ςασ; ΣΟΜΕΙ ΔΡΑΣΘΡΙΟΠΟΙΘΘ ΠΟΟΣΟ ΦΤΡΦΙΞΑ-ΣΡΦΑ 42% ΘΝΕΜΦΤΙΜΑ ΕΙΔΘ & ΣΤΡΛΡΟΦΑ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ 14% ΝΡΙΣΑ 11% ΕΟΔΧΥΘ / ΧΣΡΔΘΥΘ 11% ΝΡΙΣΑ ΜΑΦΑΟΑΝΩΦΙΜΑ 6% ΧΝΙΜΑ ΡΙΜΡΔΡΞΘΥ 6% ΦΑΤΞΑΜΑ / ΜΑΝΝΧΟΦΙΜΑ 6% S/M 3% ΒΑΤΙΑ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΑ 3% 6

7 Ερϊτηςη , MAROUSSI, - GREECE Πϊσ κατατάςεται θ εταιρεία ςασ βάςει τηίρου; % ΣΗΙΡΟΤ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΟΟΣΟ εκ. 11% εκ. 3% εκ. 6% εκ. 11% εκ. 14% εκ. 28% > 200 εκ. 28% 7

8 Ερϊτηςη , MAROUSSI, - GREECE Τι ποςοςτό του τηίρου ςασ αντιπροςωπεφει θ εξαγωγικι δραςτθριότθτά ςασ; ΡΟΛΟ ΣΜΘΜΑΣΟ SUPPLY CHAIN % % ΠΟΟΣΟ 59% % 6% % 3% % 8% % 6% > 70 % 19% 8

9 Ερϊτηςη , MAROUSSI, - GREECE Η εξωςτρζφεια εμφανίηεται με πολλζσ μορφζσ ςτισ Ελλθνικζσ επιχειριςεισ. Για λόγουσ τυποποίθςθσ τισ κατθγοριοποιιςαμε ςε 5 μορφζσ. Ποιο μοντζλο εφαρμόηει ςιμερα θ επιχείρθςι ςασ και προσ ποιο κζλει να μετεξελιχκεί ςτο μζλλον; ΜΟΡΦΘ ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΠΑΡΟΝ ΜΕΛΛΟΝ Χριςθ αντιπροςϊπου ςτθ χϊρα του εξωτερικοφ που αγοράηει τα προϊόντα και αναλαμβάνει όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ Sales & 36% 24% Logistics. Δθμιουργία κυγατρικισ εταιρείασ, εμπορικισ μορφισ, ςτθ χϊρα του εξωτερικοφ, που ειςάγει τα προϊόντα και αναλαμβάνει τα Sales και τα Logistics (με ιδίεσ υποδομζσ ι μζςω 3PL). Δθμιουργία κυγατρικισ εταιρείασ με παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθ χϊρα του εξωτερικοφ. Θ κυγατρικι άλλα προϊόντα παράγει, άλλα ειςάγει και για όλα αναλαμβάνει τα Sales και τα Logistics. Θ εταιρεία μασ είναι κυγατρικι πολυεκνικισ ςτθν Ελλάδα και χρθςιμοποιεί το δίκτυο τθσ μαμάσ εταιρείασ ςτισ εξαγωγζσ τθσ. 34% 27% 39% 26% Θ εταιρεία δραςτθριοποιείται ςτο θλεκτρονικό εμπόριο και εξάγει τα προϊόντα τθσ μζςω διαδικτφου. 2% 11% 9

10 151 24, MAROUSSI, - GREECE Ερϊτηςη 4 Η εξωςτρζφεια εμφανίηεται με πολλζσ μορφζσ ςτισ Ελλθνικζσ επιχειριςεισ. Για λόγουσ τυποποίθςθσ τισ κατθγοριοποιιςαμε ςε 5 μορφζσ. Ποιο μοντζλο εφαρμόηει ςιμερα θ επιχείρθςι ςασ και προσ ποιο κζλει να μετεξελιχκεί ςτο μζλλον; Υιμερα, θ πλειοψθφία (36%) των ελλθνικϊν επιχειριςεων επιλζγει τθ χριςθ αντιπροςϊπου ςτο εξωτερικό, με μειοφμενθ τάςθ για το μζλλον (24%) Ξόλισ το 2% επιλζγει ςιμερα τισ εξαγωγζσ μζςω θλεκτρονικοφ εμπορίου και μόλισ το 11% κεωρεί ότι αυτό είναι το μζλλον Θ ςθμερινι τάςθ (25%) για φπαρξθ κυγατρικισ εμπορικοφ χαρακτιρα ςτο εξωτερικό τείνει να μειωκεί (18%) Ζντονθ είναι θ τάςθ για τθν εγκατάςταςθ παραγωγικισ διαδικαςίασ ςτο εξωτερικό (από 9% 21%) 10

11 Ερϊτηςη , MAROUSSI, - GREECE Το πρϊτο βιμα κατά τθ φάςθ τθσ εξωςτρζφειασ είναι να αποφαςίςει θ επιχείρθςθ ςε ποιεσ χϊρεσ του εξωτερικοφ και με τι προϊόντα κα δραςτθριοποιθκεί. Κατά τθ λιψθ αυτισ τθσ απόφαςθσ πόςο ουςιαςτικόσ είναι o ρόλοσ τθσ Διεφκυνςθσ Supply Chain με βάςθ τθ μζχρι ςτιγμισ εμπειρίασ ςασ; ΡΟΛΟ ΣΜΘΜΑΣΟ SUPPLY CHAIN ΠΟΟΣΟ ΜΘΔΕΝΙΚΟ: Ξελετά και ειςθγείται ο Εμπορικόσ Διευκυντισ ςτο Γενικό Διευκυντι, λαμβάνουν τθν απόφαςθ και τθν ανακοινϊνουν ςτον Διευκυντι Supply Chain, ο οποίοσ πρζπει να υποςτθρίξει τθν υλοποίθςθ τθσ 25% ΧΑΛΑΡΟ: Ξελετά και ειςθγείται ο Εμπορικόσ Διευκυντισ ςτον Γενικό Διευκυντι, αυτοί οι δφο λαμβάνουν τθν απόφαςθ αφοφ όμωσ προθγουμζνωσ ρωτιςουν το Διευκυντι Supply Chain ςτα κζματα αρμοδιότθτασ του 44% ΟΤΙΑΣΙΚΟ: Χπεφκυνοσ τθσ μελζτθσ είναι ο Εμπορικόσ Διευκυντισ, αλλά ο Διευκυντισ Supply Chain είναι ουςιαςτικό μζλοσ τθσ ομάδασ μελζτθσ, επθρεάηοντασ ουςιαςτικά τθν ειςιγθςθ ςτο Γενικό Διευκυντι 22% ΚΟΜΒΙΚΟ: Φθ μελζτθ διεκπεραιϊνουν από κοινοφ ο Εμπορικόσ Διευκυντισ και ο Διευκυντισ Supply Chain και από κοινοφ ειςθγοφνται τθν πρόταςθ τουσ ςτον Γενικό Διευκυντι 8% 11

12 Ερϊτηςη , MAROUSSI, - GREECE Το πρϊτο βιμα κατά τθ φάςθ τθσ εξωςτρζφειασ είναι να αποφαςίςει θ επιχείρθςθ ςε ποιεσ χϊρεσ του εξωτερικοφ και με τι προϊόντα κα δραςτθριοποιθκεί. Κατά τθ λιψθ αυτισ τθσ απόφαςθσ πόςο ουςιαςτικόσ είναι o ρόλοσ τθσ Διεφκυνςθσ Supply Chain με βάςθ τθ μζχρι ςτιγμισ εμπειρίασ ςασ; Υχεδόν οι μιςοί ερωτθκζντεσ απάντθςαν ΧΑΝΑΤΡΥ Φο 72% των επιχειριςεων που απάντθςαν ΡΧΥΙΑΥΦΙΜΡΥ ι ΜΡΞΒΙΜΡΥ, ςυνολικά 30% του δείγματοσ, διακζτουν τηίρο μεγαλφτερο των 100εκ. 12

13 Ερϊτηςη , MAROUSSI, - GREECE Κατά τθ λιψθ τθσ ςτρατθγικισ απόφαςθσ ειςόδου ςασ ςε μία χϊρα, πζραν από τουσ εμπορικοφσ παράγοντεσ, ποιοι από τουσ παρακάτω Logistics παράγοντεσ διαδραμάτιςαν ουςιαςτικότερο ρόλο ςτθ λιψθ τθσ απόφαςισ ςασ; Logistics παράγοντεσ που διαδραμάτιςαν ουςιαςτικό ρόλο ςτην λήψη τησ απόφαςησ για εξωςτρζφεια Παράγοντασ ΒΑΘΜΟ ΠΟΤΔΑΙΟΣΘΣΑ Μόςτοσ και ςυχνότθτα εμπορευματικϊν μεταφορϊν μεταξφ Ελλάδασ και τθσ ςυγκεκριμζνθσ χϊρασ εξαγωγισ Α 3,94 Ευκολία ανεφρεςθσ ςυνεργατϊν μεταφοράσ διανομισ ι γενικότερα 3PL ςυνεργατϊν ςτθ χϊρα Γ 2,81 Ευκολία ανεφρεςθσ αξιόπιςτων αποκθκευτικϊν χϊρων ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα και κόςτοσ αυτϊν Β 2,42 Ευκολία ανεφρεςθσ αξιόπιςτων Logistics ςτελεχϊν ςτθ χϊρα Δ 1,61 13

14 Ερϊτηςη , MAROUSSI, - GREECE Κατά τθ λιψθ τθσ ςτρατθγικισ απόφαςθσ ειςόδου ςασ ςε μία χϊρα, πζραν από τουσ εμπορικοφσ παράγοντεσ, ποιοι από τουσ παρακάτω Logistics παράγοντεσ διαδραμάτιςαν ουςιαςτικότερο ρόλο ςτθ λιψθ τθσ απόφαςισ ςασ; Ξε διαφορά πρϊτοσ παράγοντασ αναδείχκθκε το κόςτοσ και θ ςυχνότθτα των μεταφορϊν, με μζςθ βαρφτθτα 3,94/5 Ακολοφκθςαν θ ανεφρεςθ ςυνεργατϊν μεταφοράσ (2,81/5) και αποκθκευτικϊν χϊρων (2,42/5) Ωσ προςκικεσ παρατθρικθκαν: o Μόςτοσ VAS (αναςυςκευαςιϊν, επικόλλθςθσ stickers κλπ), o Ξιςκολογικό κόςτοσ 14

15 Ερϊτηςη , MAROUSSI, - GREECE Κατά τθ λιψθ τθσ ςτρατθγικισ απόφαςθσ ειςόδου ςασ ςε μία χϊρα, πζραν από τουσ εμπορικοφσ παράγοντεσ, ποιοι από τουσ παρακάτω Logistics παράγοντεσ διαδραμάτιςαν ουςιαςτικότερο ρόλο ςτθ λιψθ τθσ απόφαςισ ςασ; ΒΑΡΤΣΘΣΑ Κόςτοσ και ςυχνότητα εμπορευματικϊν μεταφορϊν μεταξφ Ελλάδασ και τησ ςυγκεκριμζνησ χϊρασ εξαγωγήσ Ευκολία ανεφρεςησ αξιόπιςτων αποθηκευτικϊν χϊρων ςτη ςυγκεκριμζνη χϊρα και κόςτοσ αυτϊν Ευκολία ανεφρεςησ ςυνεργατϊν μεταφοράσ διανομήσ ή γενικότερα 3PL ςυνεργατϊν ςτη χϊρα Ευκολία ανεφρεςησ αξιόπιςτων Logistics ςτελεχϊν ςτη χϊρα 5 67% 15% 10% 5% 4 0% 8% 44% 8% 3 5% 33% 8% 3% 2 8% 8% 5% 38% 1 0% 0% 0% 8% 15

16 Ερϊτηςη , MAROUSSI, - GREECE Ανάλογα με τθ γεωγραφικι περιοχι που δραςτθριοποιιςτε εξαγωγικά, αξιολογείςτε τα logistics προβλιματα που αντιμετωπίηετε ςε κάκε περιοχι. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕ ΠΕΡΙΟΧΕ Ανεφρεςη αξιόπιςτων εμπορικϊν ςυνεργατϊν Ανεφρεςη αξιόπιςτων ςυνεργατϊν μεταφοράσ - διανομήσ Ανεφρεςη αξιόπιςτων 3PL ςυνεργατϊν Ανεφρεςη αξιόπιςτων και οικονομικϊν αποθηκευτικϊν χϊρων Ανεφρεςη αξιόπιςτων τοπικϊν logistics ςτελεχϊν Γραφειοκρατ ικά/ τελωνιακά προβλήματα Χρηματοδότηςη δραςτηριότ ητασ από τοπικοφσ φορείσ (Funding) Μηχανογραφική υποςτήριξη από τοπικοφσ παρόχουσ Προβλήματα AVG χειριςμοφ των επιςτροφϊν Δ. ΕΧΤΩΣΘ 2,0 1,5 1,2 1,8 1,1 1,1 2,4 1,3 1,6 1,6 ΒΑΝΜΑΟΙΑ 2,7 3,0 3,1 2,8 3,1 3,1 3,5 2,6 2,6 2,9 ΦΡΧΤΜΙΑ 2,3 2,8 2,6 2,3 2,8 3,4 3,1 2,8 2,9 2,8 ΤΩΥΙΑ & ΣΤΩΘΟ ΥΡΒΙΕΦΙΜΕΥ ΧΩΤΕΥ 3,6 4,0 3,6 3,4 3,5 4,1 3,9 3,0 3,8 3,6 ΞΕΥΘ ΑΟΑΦΡΝΘ 3,3 3,0 3,1 3,0 3,5 3,7 3,7 3,1 3,6 3,3 ΒΡΤΕΙΑ ΑΦΤΙΜΘ 3,8 3,1 4,0 4,5 4,4 3,4 5,0 4,3 3,7 4,0 ΜΙΟΑ 3,3 3,0 2,5 3,0 3,6 3,4 4,3 3,0 3,2 3,3 Β. ΑΞΕΤΙΜΘ 2,4 1,9 1,7 2,2 1,3 2,0 3,0 1,7 2,2 2,0 ΜΑΧ 2 Ο ΜΑΧ 3 Ο ΜΑΧ 16

17 Ερϊτηςη , MAROUSSI, - GREECE Ανάλογα με τθ γεωγραφικι περιοχι που δραςτθριοποιιςτε εξαγωγικά, αξιολογείςτε τα logistics προβλιματα που αντιμετωπίηετε ςε κάκε περιοχι. Δυςκολότερθ περιοχι για εξαγωγζσ αναδείχκθκε κατά μζςο όρο θ Β. Αφρικι(4/5), με τθ Τωςία(3,6/5), τθ Ξ.Ανατολι (3,3/5) και τθν Μίνα(3,3/5) να ακολουκοφν Φα Βαλκάνια αναδείχκθκαν ωσ δυςκολότερθ εξαγωγικι περιοχι ςυγκριτικά με τθ Β. Αμερικι και τθ Δ. Ευρϊπθ Ωσ βαςικότερο πρόβλθμα αναδείχκθκε θ χρθματοδότθςθ από τουσ τοπικοφσ φορείσ(funding) και αμζςωσ μετά θ γραφειοκρατία και τα τελωνιακά προβλιματα Θ Τωςία, θ Φουρκία και θ Ξ. Ανατολι ιταν οι περιοχζσ που ωσ ςθμαντικότερο πρόβλθμα αναδείχκθκε θ γραφειοκρατία/ τελωνιακά παρά θ χρθματοδότθςθ(funding) Επιπροςκζτωσ ςυμπλθρϊκθκαν: o Υυμφόρθςθ ςτα λιμάνια (Ο. Αφρικι, Αγκόλα) o Ξαφία (Τωςία) 17

18 Ερϊτηςη , MAROUSSI, - GREECE Αν υπάρχουν και τοπικζσ αγορζσ από τισ κυγατρικζσ ςασ ςτο εξωτερικό, ποιο μοντζλο προμθκειϊν επιλζγετε ςαν καταλλθλότερο για τθν εταιρεία ςασ; ΜΟΝΣΕΛΟ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΠΟΟΣΟ Μεντρικι διαχείριςθ προμθκειϊν, τόςο ςε επίπεδο ςυμφωνιϊν όςο και ςε επίπεδο αγορϊν 19% Μεντρικζσ ςυμφωνίεσ αλλά αποκεντρωμζνεσ αγορζσ από τισ κυγατρικζσ 16% Μεντρικοποιθμζνο ςφςτθμα προμθκειϊν για κάποια κομβικά υλικά / προϊόντα και αποκεντρωμζνο για τα υπόλοιπα 52% Σλιρωσ αποκεντρωμζνο ςφςτθμα. Αυτονομία των κυγατρικϊν τόςο ςε επίπεδο ςυμφωνιϊν όςο και ςε επίπεδο αγορϊν 13% 18

19 Ερϊτηςη , MAROUSSI, - GREECE Αν υπάρχουν και τοπικζσ αγορζσ από τισ κυγατρικζσ ςασ ςτο εξωτερικό, ποιο μοντζλο προμθκειϊν επιλζγετε ςαν καταλλθλότερο για τθν εταιρεία ςασ; 13% 19% 16% 52% 19

20 Ερϊτηςη , MAROUSSI, - GREECE Ο προγραμματιςμόσ των αποκεμάτων είναι από τα ουςιαςτικότερα κζματα ςτθν εξωςτρζφεια, ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται το επικυμθτό Customer Service. Επιλζξτε με ποιο μοντζλο παρομοιάηει περιςςότερο θ ςθμερινι λειτουργία τθσ επιχείρθςισ ςασ και προσ ποιο μοντζλο πιςτεφετε ότι πρζπει να μετακινθκεί ςτο μζλλον. ΜΟΝΣΕΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ ΠΑΡΟΝ ΜΕΛΛΟΝ Α. Θ χϊρα που εξάγονται τα εμπορεφματα αποφαςίηει μόνθ τθσ το φψοσ αποκεμάτων και παραγγζλνει ςτα κεντρικά (πλιρεσ Pull) 67% 34% Β. Θ χϊρα που εξάγονται τα εμπορεφματα διαμορφϊνει το Forecast, βγάηει προτεινόμενθ παραγγελία αλλά θ απόφαςθ για τθν τελικι τροφοδοςία πραγματοποιείται από τα κεντρικά (Pull υπό ζλεγχο) 22% 21% Γ. Θ χϊρα που εξάγονται τα εμπορεφματα διαμορφϊνει το Forecast πωλιςεϊν τθσ και τθν τροφοδοςία τθσ (αποκζματα) αναλαμβάνουν τα κεντρικά (μεικτό ςφςτθμα) 3% 31% Δ. Φο Forecast και θ τροφοδοςία (διαχείριςθ αποκεμάτων) αποφαςίηονται για τθ χϊρα που εξάγοντα τα προϊόντα από τα κεντρικά (πλιρεσ Push) 8% 14% 20

21 Ερϊτηςη , MAROUSSI, - GREECE Ο προγραμματιςμόσ των αποκεμάτων είναι από τα ουςιαςτικότερα κζματα ςτθν εξωςτρζφεια, ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται το επικυμθτό Customer Service. Επιλζξτε με ποιο μοντζλο παρομοιάηει περιςςότερο θ ςθμερινι λειτουργία τθσ επιχείρθςισ ςασ και προσ ποιο μοντζλο πιςτεφετε ότι πρζπει να μετακινθκεί ςτο μζλλον. Υιμερα εφαρμόηεται κατά κφριο λόγο ςφςτθμα ΣΝΘΤΕΥ PULL (67%) Υτο μζλλον θ τάςθ είναι μοιραςμζνθ ανάμεςα ςε: o ΣΝΘΤΕΥ PULL (34%) o ΞΕΙΜΦΡ ΥΧΥΦΘΞΑ (31%) o PULL ΧΣΡ ΕΝΕΓΧΡ (21%) Εντυπωςιακι άνοδο παρουςιάηει το ΞΕΙΜΦΡ ΥΧΥΦΘΞΑ (3% 31%) 21

22 Ερϊτηςη , MAROUSSI, - GREECE Η περιβαλλοντικι διάςταςθ και γενικότερα θ διάςταςθ του Sustainability αναμζνεται να διαδραματίηει όλο και ςθμαντικότερο ρόλο ςτον τομζα τθσ εξωςτρζφειασ. Με βάςθ τθν εμπειρία ςασ καταγράψτε το βακμό δυςκολίασ/ προβλθμάτων που ςυναντιςατε ςε κακζναν από τουσ παρακάτω τομείσ ςχετικά με τθ διάςταςθ αυτι. Προλήματα εξωςτρζφειασ με διάςταςη το Sustainability Παράγοντασ ΒΑΘΜΟ ΠΟΤΔΑΙΟΣΘΣΑ Σεριβαλλοντικά προβλιματα ςτον τομζα μεταφοράσ, διακίνθςθσ (carbon footprint κλπ) Β 2,11 Ρικολογικά προβλιματα ςτθ ςυςκευαςία του προϊόντοσ Α 2,06 Σεριβαλλοντικά προβλιματα ςτα reverse logistics Γ 1,89 Σροβλιματα περιβαλλοντικϊν πιςτοποιιςεων Δ 1,67 22

23 Ερϊτηςη , MAROUSSI, - GREECE Η περιβαλλοντικι διάςταςθ και γενικότερα θ διάςταςθ του Sustainability αναμζνεται να διαδραματίηει όλο και ςθμαντικότερο ρόλο ςτον τομζα τθσ εξωςτρζφειασ. Με βάςθ τθν εμπειρία ςασ καταγράψτε το βακμό δυςκολίασ/ προβλθμάτων που ςυναντιςατε ςε κακζναν από τουσ παρακάτω τομείσ ςχετικά με τθ διάςταςθ αυτι. Ωσ ςθμαντικότερο πρόβλθμα sustainability αναδείχκθκε το carbon footprint των μεταφορϊν (2,11/5) και το packaging (2,06/5) Φα reverse logistics και οι πιςτοποιιςεισ φαίνεται να διαδραματίηουν λιγότερο ςθμαντικό ρόλο Υυνδυάηοντασ το αποτζλεςμα με τθν ερϊτθςθ 7, διαπιςτϊνεται ότι τα reverse logistics προβλιματα αφοροφν κυρίωσ περιοχζσ όπωσ θ Τωςία(3,8/5), Β. Αφρικι(3.7/5), Ξ. Ανατολι(3,6/5), ενϊ ςτθ Δ. Ευρϊπθ δεν παρουςιάηονται προβλιματα 23 reverse logistics(1,6/5)

24 Ερϊτηςη , MAROUSSI, - GREECE Η περιβαλλοντικι διάςταςθ και γενικότερα θ διάςταςθ του Sustainability αναμζνεται να διαδραματίηει όλο και ςθμαντικότερο ρόλο ςτον τομζα τθσ εξωςτρζφειασ. Με βάςθ τθν εμπειρία ςασ καταγράψτε το βακμό δυςκολίασ/ προβλθμάτων που ςυναντιςατε ςε κακζναν από τουσ παρακάτω τομείσ ςχετικά με τθ διάςταςθ αυτι. ΒΑΡΤΣΘΣΑ Οικολογικά προβλήματα ςτη ςυςκευαςία του προϊόντοσ Περιβαλλοντικά προβλήματα ςτον τομζα μεταφοράσ, διακίνηςησ (carbon footprint κλπ) Περιβαλλοντικά προβλήματα ςτα reverse logistics Προβλήματα περιβαλλοντικϊν πιςτοποιήςεων 5 6% 6% 8% 3% 4 17% 11% 3% 6% 3 14% 25% 19% 17% 2 17% 14% 19% 17% 1 36% 36% 39% 47% Δ/Α 11% 8% 11% 11% 24

25 Ερϊτηςη , MAROUSSI, - GREECE Κατθγοριοποιικθκαν ςε ομάδεσ οι φορείσ που ενδεχόμενα ςασ βοικθςαν ςτθν προςπάκεια ςασ για εξωςτρζφεια. Αξιολογείςτε το βακμό υποςτιριξθσ που λάβατε από κάκε ομάδα. ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙ Κεντρική Διοίκηςη και όργανα τησ (Τπουργεία, ΟΠΕ, ΠΕ κλπ) Κλαδικοί ςφνδεςμοι και επιμελητήρια (ΕΒ, ΕΒΕ κλπ) Σοπικοί Ζλληνεσ εμπορικοί ακόλουθοι Φορείσ των χωρϊν ςτισ οποίεσ δραςτηριοποι ηθήκατε εξαγωγικά Εξωτερικόσ ςφμβουλοσ Ελληνικζσ επιχερήςεισ που δραςτηριοποιοφ νται ήδη ςτην περιοχή ΣΡΝΧ 3% 0% 0% 11% 4% 7% ΑΤΜΕΦΑ 7% 36% 25% 29% 15% 10% ΝΙΓΡ 52% 36% 43% 43% 33% 24% ΜΑΘΡΝΡΧ 14% 4% 11% 0% 15% 31% ΔΕΟ ΑΣΕΧΘΧΟΘΘΜΑ 24% 25% 21% 18% 33% 28% 25

26 Ερϊτηςη , MAROUSSI, - GREECE Κατθγοριοποιικθκαν ςε ομάδεσ οι φορείσ που ενδεχόμενα ςασ βοικθςαν ςτθν προςπάκεια ςασ για εξωςτρζφεια. Αξιολογείςτε το βακμό υποςτιριξθσ που λάβατε από κάκε ομάδα. Γενικότερα οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ είτε δεν απευκφνονται ςε φορείσ, είτε θ βοικεια που λαμβάνουν είναι λίγθ Αρκετά ι πολφ ςθμαντικι είναι θ βοικεια που ζλαβε: o 36% των επιχειριςεων από κλαδικοφσ ςυνδζςμουσ και επιμελθτιρια o 40% των επιχειριςεων από φορείσ των χωρϊν εξαγωγισ Δεν παρατθρικθκαν ιδιαίτερεσ ςυνζργειεσ μεταξφ των ελλθνικϊν επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτισ περιοχζσ εξαγωγϊν (μόλισ 17%) 26

27 151 24, MAROUSSI, - GREECE Ερϊτηςη 12 Τι είδουσ βοικεια κα περιμζνατε από τουσ κρατικοφσ φορείσ ςαν υπεφκυνοι του Supply Chain τθσ επιχείρθςισ ςασ ςτα πλαίςια τθσ εξωςτρζφειασ; ΒΟΘΘΕΙΑ ΑΠΟ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΦΟΡΕΙ Παράγοντασ ΒΑΘΜΟ ΠΟΤΔΑΙ- ΟΣΘΣΑ Δθμιουργία αξιόπιςτων φορζων πλθροφόρθςθσ για τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ χϊρασ Β 3,94 (τελωνειακζσ, χρθματοδότθςθσ, εργαςιακϊν ςχζςεων, περιβαλλοντολογικζσ, κλπ) Δθμιουργία γραμμϊν φκθνισ μεταφοράσ προσ τισ χϊρεσ δραςτθριοποίθςθσ ςασ Θ 3,83 Benchmarking data bases για τα κόςτθ ςτθ χϊρα δραςτθριοποίθςισ ςασ (εργατικϊν, Γ 3,47 μεταφορικϊν, ενοικίων, κλπ) Δθμιουργία αξιόπιςτων φορζων πλθροφόρθςισ ςασ για τισ Logistics υποδομζσ ςτθ Α 3,06 χϊρα που δραςτθριοποιείςτε ι που κζλετε να δραςτθριοποιθκείτε και πωσ κα τουσ βρείτε Ενζργειεσ επίτευξθσ ςυνεργιϊν μεταξφ των Ελλθνικϊν εταιρειϊν που εξάγουν ςτθν ίδια Θ 2,78 χϊρα Χρθματοδότθςθ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν για εκπόνθςθ του Business Plan ειςόδου Ι 2,39 ςτθ χϊρα εξαγωγισ και οργάνωςθ τθσ λειτουργίασ μετά Επιδότθςθ για ανάπτυξθ δικϊν ςασ τοπικϊν logistics υποδομϊν ςτθ χϊρα Δ 2,17 δραςτθριοποίθςθσ ςασ Επιδότθςθ ελλθνικϊν 3PL εταιρειϊν για είςοδο τουσ ςτθ χϊρα δραςτθριοποίθςθσ ςασ, Ε 1,94 ϊςτε να βρείτε αξιόπιςτουσ και δοκιμαςμζνουσ ςυνεργάτεσ Επιδότθςθ logistics ςτελεχϊν που κα εγκαταςτακοφν ςτθ χϊρα δραςτθριοποίθςθσ ςασ Η 1,92 Ενζργειεσ επίτευξθσ ςυνεργιϊν μεταξφ των Ελλθνικϊν και Πζνων εταιρειϊν που ειςάγουν προϊόντα ςτθν Ελλάδα Μ 0,14 27

28 151 24, MAROUSSI, - GREECE Ερϊτηςη 12 Τι είδουσ βοικεια κα περιμζνατε από τουσ κρατικοφσ φορείσ ςαν υπεφκυνοι του Supply Chain τθσ επιχείρθςισ ςασ ςτα πλαίςια τθσ εξωςτρζφειασ; Ωσ ςθμαντικότερθ ανάγκθ για βοικεια αναδείχκθκε αυτι τθσ πλθροφόρθςθσ για τισ ιδιαιτερότθτεσ των χωρϊν (3,94/5) 2θ ςθμαντικότερθ βοικεια αναδείχκθκε αυτι του κόςτουσ, φκθνϊν μεταφορϊν (3,83/5) 3θ ςθμαντικότερθ ανάγκθ παρουςιάςκθκε αυτι του benchmarking (3,47/5) που κα βοθκιςει ςτισ ςτρατθγικζσ αποφάςεισ 4θ ςε ςειρά βοικεια κα ιταν θ πλθροφόρθςθ για τισ logistics υποδομζσ (3,06/5) Υτθ ςυνζχεια ακολουκοφν οι ςυνζργειεσ μεταξφ ελλθνικϊν επιχειριςεων που εξάγουν και οι ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ Υτο τζλοσ αναφζρονται οι επιδοτιςεισ για ιδιόκτθτεσ υποδομζσ των εταιρειϊν, ςτουσ ζλλθνεσ 3PL και τα ςτελζχθ logistics 28

29 151 24, MAROUSSI, - GREECE Ερϊτηςη 12 Τι είδουσ βοικεια κα περιμζνατε από τουσ κρατικοφσ φορείσ ςαν υπεφκυνοι του Supply Chain τθσ επιχείρθςισ ςασ ςτα πλαίςια τθσ εξωςτρζφειασ; ΒΟΘΘΕΙΑ ΑΠΟ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΦΟΡΕΙ Ν/Α Δθμιουργία αξιόπιςτων φορζων πλθροφόρθςισ ςασ για τισ Logistics υποδομζσ ςτθ χϊρα που δραςτθριοποιείςτε ι που κζλετε να δραςτθριοποιθκείτε και πωσ κα τουσ βρείτε 31% 17% 19% 8% 11% 14% Δθμιουργία αξιόπιςτων φορζων πλθροφόρθςθσ για τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ χϊρασ (τελωνειακζσ, χρθματοδότθςθσ, εργαςιακϊν ςχζςεων, περιβαλλοντολογικζσ, κλπ) 56% 25% 6% 0% 0% 14% Benchmarking data bases για τα κόςτθ ςτθ χϊρα δραςτθριοποίθςισ ςασ (εργατικϊν, μεταφορικϊν, ενοικίων, κλπ) 31% 33% 11% 14% 0% 11% Επιδότθςθ για ανάπτυξθ δικϊν ςασ τοπικϊν logistics υποδομϊν ςτθ χϊρα δραςτθριοποίθςθσ ςασ 17% 8% 17% 14% 22% 22% Επιδότθςθ ελλθνικϊν 3PL εταιρειϊν για είςοδο τουσ ςτθ χϊρα δραςτθριοποίθςθσ ςασ, ϊςτε να βρείτε αξιόπιςτουσ και δοκιμαςμζνουσ ςυνεργάτεσ 6% 17% 19% 8% 25% 25% Επιδότθςθ logistics ςτελεχϊν που κα εγκαταςτακοφν ςτθ χϊρα δραςτθριοποίθςθσ ςασ 6% 11% 22% 17% 19% 22% Δθμιουργία γραμμϊν φκθνισ μεταφοράσ προσ τισ χϊρεσ δραςτθριοποίθςθσ ςασ 53% 19% 11% 3% 3% 11% Ενζργειεσ επίτευξθσ ςυνεργιϊν μεταξφ των Ελλθνικϊν εταιρειϊν που εξάγουν ςτθν ίδια χϊρα 22% 25% 14% 11% 3% 25% Χρθματοδότθςθ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν για εκπόνθςθ του Business Plan ειςόδου ςτθ χϊρα εξαγωγισ και οργάνωςθ τθσ λειτουργίασ μετά 11% 22% 19% 11% 14% 22% Ενζργειεσ επίτευξθσ ςυνεργιϊν μεταξφ των Ελλθνικϊν και Πζνων εταιρειϊν που ειςάγουν προϊόντα ςτθν Ελλάδα 3% 0% 0% 0% 0% 97%

30 υμπεράςματα , MAROUSSI, - GREECE 1. Ρι Ελλθνικζσ επιχειριςεισ ςτθν προςπάκεια τθσ ΕΠΩΥΦΤΕΦΕΙΑΥ νιϊκουν μόνεσ. Εκνικι Υτρατθγικι δεν υπάρχει, Εκνικζσ πολιτικζσ και κατευκφνςεισ δεν υπάρχουν, υποςτιριξθ ςτθν προςπάκεια δεν υπάρχει. Ρ κακζνασ δρα μόνοσ του, όπου και όπωσ νομίηει. 2. Ρι αποφάςεισ τθσ ΕΠΩΥΦΤΕΦΕΙΑΥ λαμβάνονται κατά κανόνα από τθν Εμπορικι Διεφκυνςθ, ζχει όμωσ αρχίςει τελευταία να αναγνωρίηεται και ο ρόλοσ τθσ Διεφκυνςθσ Supply Chain (με χαλαρι όμωσ ςυμμετοχι). 3. Αυτοί που παίηουν καλφτερα το παιχνίδι τθσ ΕΠΩΥΦΤΕΦΕΙΑΥ είναι οι μεξάλοι παίκτεσ (με τηίρο άνω των 100 εκ. ). Ρι μικρότεροι προςπακοφν αλλά δεν είναι εφκολο. Χπάρχουν όμωσ μικροί παίκτεσ με κακαρά εξωςτρεφι προςανατολιςμό. Εντυπωςιακι θ τάςθ για αυτόνομθ παρουςία ςτθν χϊρα παρά μζςω αντιπροςϊπου. 30

31 υμπεράςματα , MAROUSSI, - GREECE 4. Oι SUPPLY SCHAIN MANAGERS δεν είναι ακόμα ζτοιμοι να παίξουν το παιχνίδι τθσ ΕΠΩΥΦΤΕΦΕΙΑΥ. Γι αυτό επικεντρϊνονται κυρίωσ ςτο εφκολα αναγνωρίςιμο παιχνίδι των hard υποδομϊν (μεταφορικζσ εταιρίεσ μζχρι τθν χϊρα, κ.λ.π.) και δυςκολεφονται ςτισ soft αποφάςεισ για τον τρόπο διοίκθςθσ των τοπικϊν logistics (προγραμματιςμόσ, αποκζματα, procurement, κ.λπ.), τα περιβαντολλογικά προβλιματα τθσ χϊρασ, κ.λ.π. 5. Ρι ελλθνικζσ επιχειριςεισ που ηθτοφν ΕΠΩΥΦΤΕΦΕΙΑ ηθτοφν κυρίωσ πλθροφόρθςθ και Benchmarking data. Σροςπακοφν να τθν αντλιςουν από άλλεσ επιχειριςεισ και λίγο από ςυμβοφλουσ. Νίγο πιςτεφουν τθν αντίλθψθ πλθροφορίασ από τουσ κακ φλθν αρμόδιουσ (εμπορικοφσ ςυμβοφλουσ). 6. Ρι ελλθνικζσ επιχειριςεισ δεν δείχνουν τάςθ να ςυνεργαςτοφν ςτθν τομζα τθσ εξωςτρζφειασ, οφτε καν ςτον τομζα των logistics. Χορεφουν αυτόνομα (ηεϊμπζκικο και όχι καλαματιανό) 31

32 Και ζνα τελευταίο ερϊτημα , MAROUSSI, - GREECE Είναι ζτοιμα τα ςτελζχθ των ελλθνικϊν logistics για τθν ΕΠΩΥΦΤΕΦΕΙΑ; Θα πιγαιναν να εγκαταςτακοφν ζξω αν τουσ το ηιταγε θ επιχείρθςθ τουσ; Ρι άνεργοι logisticians κα δοφλευαν ςτο εξωτερικό; Μαι μζχρι που είναι τα γεωγραφικά όρια τθσ εξωςτρζφειασ; Υτθ γειτονιά (Βαλκάνια-Μφπρο); Υτθν Ευρϊπθ; Ξακρφτερα (Τωςία, Μίνα, Αμερικι); Σρζπει και εμείσ οι logisticians να «ΕΠΩΥΦΤΕΦΘΥΡΧΞΕ» 32

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Ιανοσάριος 2016 2 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΕΡΕΤΝΑ Η ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ. Σο δείγμα ανιλκε ςε 930 άτομα, άνδρεσ και γυναίκεσ, 18

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ PUSH-PULL ΤΑΞΗΣ AB

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ PUSH-PULL ΤΑΞΗΣ AB ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ PUSH-PULL ΤΑΞΗΣ AB ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οι ενιςχυτζσ ιςχφοσ αποτελοφν μια ιδιαίτερθ κατθγορία ενιςχυτϊν που χαρακτθριςτικό τουσ είναι θ μεγάλθ ιςχφσ που μποροφν να αποδϊςουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ»

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» ΗΜΕΡΙΔΑ «Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» Πζμπτθ 27 Μαρτίου 2014, 09:00 πμ- 18:00 μμ Συνεδριακό Κζντρο ΤΕΙ Ακινασ Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και εγγραφζσ ςτα γραφεία τθσ ΜΟΚΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Φιλιοποφλου Ειρινθ Βάςθ Δεδομζνων Βάζη δεδομένων είναι μια οπγανωμένη ζςλλογή πληποθοπιών οι οποίερ πποζδιοπίζοςν ένα ζςγκεκπιμένο θέμα.χπηζιμεύοςν ζηην Σςλλογή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Στροφή των επιχειρήσεων στη ΛΙΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Στροφή των επιχειρήσεων στη ΛΙΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ Στροφή των επιχειρήσεων στη ΛΙΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ Περισσότεροι από 270 εκπαιδευόµενοι µέσα σε 4 µήνες Eπιστηµονική υποστήριξη: Απάντηση στην οικονοµική κρίση αναζητούν οι επιχειρήσεις στρεφόµενες στην υιοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Β Φάςη Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία. Οδηγίεσ υποβολήσ πρόταςησ

Β Φάςη Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία. Οδηγίεσ υποβολήσ πρόταςησ Β Φάςη Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία Οδηγίεσ υποβολήσ πρόταςησ Περιεχόμενα Στθ Βϋ Φάςθ του Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία τθσ Εκνικισ Τράπεηασ οι προκρικείςεσ προτάςεισ υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ www.astegoi.weebly.com Τπεφθυνοσ καθηγητήσ : κ. Δημητριάδησ. Ονόματα ομάδασ : Γκαντοφνασ Δημήτριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΓΙΑ ΑΤΣΟΝΟΜΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΕ Ε VIDEO GAMES

ΣΕΧΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΓΙΑ ΑΤΣΟΝΟΜΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΕ Ε VIDEO GAMES IEEE Game Expo stavrosv@di.uoa.gr Μάρτιοσ 2012 ΣΕΧΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΓΙΑ ΑΤΣΟΝΟΜΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΕ Ε VIDEO GAMES From FSMs to BTs to GOAP Αυτόνομοι Χαρακτιρεσ Video Games 2 Video Games: Ακαδθμαϊκι ζρευνα ςε agents:

Διαβάστε περισσότερα