Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ"

Transcript

1 Ελληνική ΑΔΑ: 4ΑΣΒΚ-ΑΣΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Μαΐου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Τ.Κ. : Αθήνα Πληροφορίες : Ιωάννα Τζήμα Τηλέφωνο : FAX : ΘΕΜΑ: Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των δύο αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κατάργηση της αριθ. οικ /1998 (ΦΕΚ 667 Β ) Υπουργικής Απόφασης Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 2 α του ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219 Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 περ. Ι του ν. 3852/2010 Πρόγραμμα «Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων που κυρώθηκε με το ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α ). 4. Την αριθμ / (ΦΕΚ 667 Β ) Υπουργική Απόφαση «Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των δύο αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α). 1

2 6. Την Α.Π. 383/ (ΦΕΚ 29 Β ) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου». 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε: Τροποποιούμε την αριθμ /1998 (ΦΕΚ 667 Β ) υπουργική απόφαση ως εξής : Άρθρο 1 Τρόπος εκλογής. 1. Τα μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων του άρθρου 5 παρ. 1β του ν. 3584/2007, τα οποία εκπροσωπούν τους υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται ημέρα Τρίτη του τρέχοντος έτους. Η ημερομηνία εκλογής ορίζεται με προκήρυξη που εκδίδει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή για τους δήμους Αθηναίων, Πειραιά και Θεσσαλονίκης ο οικείος δήμαρχος, το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Η ημέρα εκλογής δεν μπορεί να ορισθεί νωρίτερα από τρεις μήνες από την έκδοση της προκήρυξης. 2. Η εκλογή διεξάγεται στην έδρα της υπηρεσίας όπου λειτουργεί το υπηρεσιακό συμβούλιο, πλην των δήμων ή κοινοτήτων με δύναμη άνω των δέκα (10) εργαζομένων, όπου η εκλογή θα γίνει στους οικείους ΟΤΑ, ενώπιον επιτροπής διεξαγωγής εκλογών που θα ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου προϊσταμένου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που υπηρετούν στον οικεία ΟΤΑ και έχουν δικαίωμα ψήφου. 2

3 Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας οι φάκελοι, αφού προηγούμενα σφραγιστούν και υπογραφούν από όλα τα μέλη της επιτροπής εκλογών με αγγελιοφόρο θα μεταφέρονται στην έδρα του υπηρεσιακού συμβουλίου και θα παραδίδονται στην κεντρική εφορευτική επιτροπή. 3. Οι υπάλληλοι ψηφίζουν αυτοπροσώπως. Άρθρο 2 Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 1. Δικαίωμα να εκλεγούν έχουν οι υπάλληλοι όλων των κλάδων προσωπικού που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι υπάλληλοι οι οποίοι κατά το χρόνο διενέργειας της εκλογής είναι αποσπασμένοι σε άλλη υπηρεσία, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στην υπηρεσία στην οποία υπάγονται οργανικά. 2. Δικαίωμα να εκλέγονται έχουν οι υπάλληλοι της παρ.1 του άρθρου αυτού εκτός αυτών που τελούν σε κατάσταση αυτοδίκαιης αργίας. Οι υπάλληλοι που βρίσκονται σε απόσπαση έχουν δικαίωμα να εκλέγονται στο υπηρεσιακό συμβούλιο της υπηρεσίας στην οποία υπάγονται οργανικά. 3. Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν μόνον όσοι είναι γραμμένοι στον πίνακα των εκλογέων του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. 4. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. Άρθρο 3 Πίνακες εκλογέων - Αιτήσεις - Ενστάσεις. 1. Μέχρι τις 30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους συντάσσονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση πίνακες εκλογέων για τα υπηρεσιακά συμβούλια που λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για θέματα προσωπικού ΟΤΑ. Οι πίνακες αυτοί περιλαμβάνουν όλους τους υπαλλήλους των ΟΤΑ που υπάγονται στην αρμοδιότητα του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 2. 3

4 Στους δήμους Αθηναίων, Πειραιά και Θεσσαλονίκης οι πίνακες συντάσσονται από τη διεύθυνση προσωπικού ή διοικητικού του δήμου στον οποίο εδρεύει το υπηρεσιακό συμβούλιο. 2. Οι πίνακες της προηγούμενης παραγράφου τοιχοκολλούνται στα καταστήματα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στα καταστήματα όλων των ΟΤΑ του νομού των οποίων το προσωπικό υπάγεται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου και ανακοινώνεται στους ενδιαφερομένους μέσω των ΟΤΑ μέχρι τις 20 Ιουλίου. 3. Κάθε εκλογέας μπορεί να ζητήσει με αίτησή του την εγγραφή στον οικείο πίνακα, καθώς και τη διόρθωση κάθε στοιχείου της εγγραφής του, που εσφαλμένα τυχόν έχει καταχωρηθεί στον πίνακα ή έχει μεταβληθεί μετά την κατάρτιση του πίνακα. Μαζί με τις αιτήσεις της παραγράφου αυτής πρέπει να προσκομίζονται τα πιστοποιητικά ή τα έγγραφα των δημοσίων αρχών, που δικαιολογούν τις ζητούμενες διορθώσεις, εφόσον δεν υπάρχουν στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας ή αποστέλλονται τηλεγραφικά στις αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου αυτού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά ημερών από την ανακοίνωση των πινάκων. 4. Μέσα στις προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου και με τον ίδιο τρόπο καθένας που έχει το δικαίωμα να εκλεγεί μπορεί να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου αυτού ένσταση για τη διαγραφή κάποιου από τους πίνακες εκλογέων για λόγους που αναφέρονται στην ιδιότητά του σαν εκλογέα. Η ένσταση περιέχει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση αυτού που την υποβάλλει, το ονοματεπώνυμο εκείνου εναντίον του οποίου στρέφεται, τον συγκεκριμένο πίνακα εκλογέων και τους ειδικούς και συγκεκριμένους λόγους που επικαλείται για τη διαγραφή. 5. Η αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 του όρθρου αυτού εξετάζει τις αιτήσεις και τις ενστάσεις μέχρι τις 5 Αυγούστου και επιφέρει τις σχετικές μεταβολές στους πίνακες εκλογέων. Οι πίνακες οριστικοποιούνται στις 6 Αυγούστου. 4

5 Άρθρο 4 Υποβολή υποψηφιοτήτων. 1. Κάθε εκλογέας έχει δικαίωμα να συμμετέχει ως υποψήφιος στις εκλογές είτε ως μεμονωμένος είτε κατά συνδυασμούς υποψηφίων. Συνδυασμός θεωρείται η κοινή συμμετοχή στις εκλογές τεσσάρων τουλάχιστον υποψηφίων στο ίδιο ψηφοδέλτιο. 2. Η υποψηφιότητα των μεμονωμένων υποψηφίων υποβάλλεται εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο με αίτησή του που παραδίδεται στις αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 3 ή αποστέλλεται τηλεγραφικά σ` αυτές από 1 μέχρι 15 Ιουλίου του έτους της εκλογής. Στην αίτηση αναγράφεται το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, η υπαλληλική ιδιότητα και η διεύθυνση υπηρεσίας του υποψηφίου. 3. Κάθε συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση των υποψηφίων του που την απαρτίζουν. Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει: α) την ονομασία του συνδυασμού, β) το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, υπαλληλική ιδιότητα και τη διεύθυνση υπηρεσίας των υποψηφίων του συνδυασμού με αλφαβητική σειρά, γ) το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου που ορίζεται ως εκπρόσωπος του συνδυασμού. Η ιδιότητα του εκπροσώπου αποδεικνύεται από δήλωση των υποψηφίων του συνδυασμού. 4. Η δήλωση για την κατάρτιση συνδυασμού υποψηφίων υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 3 ή αποστέλλεται ταχυδρομικά σ αυτές από 1 μέχρι 15 Ιουλίου του έτους της εκλογής. Δήλωση εκπρόθεσμη καθώς και δήλωση που περιλαμβάνει λιγότερους υποψήφιους από το ελάχιστο όριο της παρ. 1 του άρθρου αυτού δεν γίνονται δεκτές. 5. Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή υποψηφίων σε περισσότερους από ένα συνδυασμό. Άρθρο 5 Ανακήρυξη υποψηφίων. 5

6 1. Μέχρι 16 Ιουλίου του έτους της εκλογής συντάσσονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 3 αλφαβητικοί πίνακες υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια στους οποίους περιλαμβάνονται όσοι υπέβαλαν υποψηφιότητα είτε ως μεμονωμένοι είτε κατά συνδυασμούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης, αφού ελεγχθούν η έγκαιρη και έγκυρη κατάρτιση κάθε συνδυασμού καθώς και οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας καθενός από τους υποψηφίους κάθε συνδυασμού. Δίπλα στο ονοματεπώνυμο των υποψηφίων των συνδυασμών γίνεται μνεία της ονομασίας του συνδυασμού στον οποίο μετέχουν. 2. Οι πίνακες της προηγούμενης παραγράφου τοιχοκολλούνται μέχρι 27 Ιουλίου με την φροντίδα της αρμόδιας υπηρεσίας της παρ. 1 του άρθρου 3 στο κατάστημα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην έδρα του υπηρεσιακού συμβουλίου και για τους δήμους Αθηναίων, Πειραιά και Θεσσαλονίκης και στο κατάστημα του Δημαρχείου. Αντίγραφο των πινάκων αποστέλλεται αυθημερόν από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε όλους τους ΟΤΑ οι οποίοι τους τοιχοκολλούν αυθημερόν στο κατάστημα της υπηρεσίας τους. 3. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι ημερών από την τοιχοκόλληση των πινάκων υποψηφίων στο κατάστημα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του οικείου δήμου καθένας που είναι γραμμένος στον πίνακα εκλογέων μπορεί να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 3 ένσταση για διαγραφή κάποιου από τον πίνακα υποψηφίων, εφόσον υπόκειται σε στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2. Η ένσταση παραδίδεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά. 4. Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται από την εφορευτική επιτροπή μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από τότε που τις παρέλαβε. Ενστάσεις που δεν έχουν περιέλθει στην εφορευτική επιτροπή τα αργότερο μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου δεν εξετάζονται. 6

7 5. Ο οριστικός πίνακας των υποψηφίων καταρτίζεται από την αρμόδια υπηρεσία, εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις ή από την εφορευτική επιτροπή μετά την εξέταση των ενστάσεων μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου. Η εφορευτική επιτροπή αποστέλλει τον οριστικό πίνακα στην αρμόδια υπηρεσία, η οποία τον ανακοινώνει κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου. ε. Αν για οποιοδήποτε λόγο λυθεί η υπαλληλική σχέση υποψηφίου συνδυασμού επιτρέπεται η αντικατάστασή του μέχρι την οριστικοποίηση του πίνακα υποψηφίων με δήλωση του εκπροσώπου του συνδυασμού. Άρθρο 6 Αντιπρόσωπος και πληρεξούσιος υποψηφίων. 1. Κάθε μεμονωμένος υποψήφιος ή συνδυασμός υποψηφίων έχει το δικαίωμα να διορίζει από έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του στο κατάστημα ψηφοφορίας. Ο διορισμός γίνεται με γραπτή δήλωση του μεμονωμένου υποψηφίου ή του εκπροσώπου του συνδυασμού στον αντιπρόσωπο που παραδίδεται στην εφορευτική επιτροπή. Για το διορισμό γίνεται μνεία στο βιβλίο των πρακτικών της εκλογής. 2. Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές των αντιπροσώπων των μεμονωμένων υποψηφίων ή συνδυασμών πρέπει να είναι μόνιμοι υπάλληλοι των ΟΤΑ και να μην αποτελούν μέλη των εφορευτικών επιτροπών. 3. Οι υποψήφιοι ή οι αντιπρόσωποί τους ή όταν αυτοί λείπουν οι αναπληρωτές τους, έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται στην αίθουσα ψηφοφορίας να υποβάλλουν κάθε παρατήρηση ή ένσταση σχετικά με την τάξη της ψηφοφορίας για το συμφέρον των υποψηφίων, να παρευρίσκονται στη διαλογή των ψήφων και να ασκούν κάθε άλλο δικαίωμα που επιτρέπεται από την απόφαση αυτή. Η απουσία υποψηφίων και των αντιπροσώπων ή των αναπληρωτών τους δεν εμποδίζει τις εκλογικές εργασίες. Άρθρο 7 7

8 Χρόνος και τόπος ψηφοφορίας. 1. Η ψηφοφορία διαρκεί μια ημέρα, από την 8η πρωινή μέχρι και την 5η μεταμεσημβρινή ώρα. 2. Ο χώρος διεξαγωγής της ψηφοφορίας καθορίζεται με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας της παρ. 1 του άρθρου 3 της απόφασης αυτής, που εκδίδεται τριάντα ημέρες πριν από την καθορισμένη ημέρα ψηφοφορίας. 3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 3 με εγκύκλιό τους που αποστέλλεται σε όλες τις υπηρεσίες (ΟΤΑ) δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία ψηφοφορίας, γνωστοποιούν την ημερομηνία της ψηφοφορίας, τον τόπο και το κατάστημα της ψηφοφορίας και τα ονόματα των υποψηφίων μεμονωμένων και κατά συνδυασμούς όπως αυτά αναφέρονται στον οριστικό πίνακα των υποψηφίων. 4. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 3 της απόφασης αυτής μεριμνούν για την προετοιμασία του καταστήματος ψηφοφορίας, τον εφοδιασμό του με τα αναγκαία εκλογικά είδη, όπως κάλπες, έπιπλα, ειδικό διαχώρισμα κ.λπ. και γενικότερα για την ορθή και απρόσκοπτη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Το κατάστημα ψηφοφορίας διευθετείται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μυστικότητα της ψηφοφορίας. Οι δαπάνες για την κατασκευή των καλπών και την προμήθεια του λοιπού εκλογικού υλικού βαρύνουν την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή δήμο. Άρθρο 8 Εφορευτικές επιτροπές. 1. Η ψηφοφορία γίνεται ενώπιον εφορευτικών επιτροπών. 2. Σε κάθε κατάστημα ψηφοφορίας ορίζεται τριμελής εφορευτική επιτροπή που αποτελείται από τρεις υπαλλήλους με ισάριθμους αναπληρωτές τους. Κατά την πρώτη συνεδρίασή της η εφορευτική επιτροπή εκλέγει τον πρόεδρό της. 3. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των εφορευτικών επιτροπών κληρώνονται μέχρι την 1 η Σεπτεμβρίου από τους εργαζόμενους που είναι 8

9 γραμμένοι στον οριστικό πίνακα εκλογέων. Η κλήρωση είναι δημόσια, και γίνεται από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας της παρ. 1 του άρθρου 3 ενώπιον δύο τουλάχιστον προϊσταμένων διευθύνσεων ή τμημάτων και αν αυτοί δεν υπάρχουν, ενώπιον δύο υπαλλήλων, καθώς και με την παρουσία ενός εκπροσώπου από κάθε συνδικαλιστική οργάνωση, μέλη της οποίας υπάγονται στην αρμοδιότητα του συγκεκριμένου υπηρεσιακού συμβουλίου. Η ώρα της δημόσιας κλήρωσης γνωστοποιείται πέντε ημέρες νωρίτερα με τοιχοκόλληση ανακοίνωσης στο κατάστημα της αρμόδιας υπηρεσίας της παρ. 1 του άρθρου 3. Για τις ενέργειες της κλήρωσης συντάσσεται σχετικό πρακτικό. 4. Κατά την κλήρωση εξάγεται τριπλάσιος αριθμός αναπληρωματικών μελών, τα οποία αναγράφονται σε πίνακα κατά τη σειρά κλήρωσής τους. Με τη φροντίδα του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας της παρ. 1 του άρθρου 3 ειδοποιούνται αυθημερόν για το διορισμό τους τα τακτικά και τρία πρώτα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά κλήρωσής τους. 5. Η άσκηση των καθηκόντων των μελών των εφορευτικών επιτροπών είναι υποχρεωτική. Απαλλαγή από τα καθήκοντά τους είναι δυνατή μόνο λόγω σοβαρού κωλύματος. Εάν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν προσέλθουν για να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους για τον παραπάνω λόγο, αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη. Αν η αναπλήρωση είναι αδύνατη, το ελλείποντα μέλη αναπληρώνονται βάσει του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου αυτού κατά τη σειρά της κλήρωσής τους. Αδικαιολόγητη παράλειψη άσκησης των καθηκόντων μέλους της εφορευτικής επιτροπής συνεπάγεται υποχρεωτικά άσκηση πειθαρχικής δίωξης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων. 6. Η εφορευτική επιτροπή διευθύνει την εκλογή και τηρεί βιβλίο πρακτικών και πρωτόκολλο ψηφοφορίας. Ο Πρόεδρος της επιτροπής αναθέτει σε ένα από τα μέλη της καθήκοντα γραμματέα για σύνταξη των πρακτικών. 7. Η εφορευτική επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία. 9

10 8. Η εφορευτική επιτροπή χρησιμοποιεί τη σφραγίδα της υπηρεσίας, στην οποία ανήκει το υπηρεσιακό συμβούλιο. Ο γραμματέας της επιτροπής μετά το τέλος της ψηφοφορίας παραδίδει τη σφραγίδα στην υπηρεσία. Άρθρο 9 Ψηφοδέλτια - Φάκελοι. 1. Τα ψηφοδέλτια των μεμονωμένων υποψηφίων και των συνδυασμών κατασκευάζονται από λευκό χαρτί και είναι έντυπα. Εκτυπώνονται σε αριθμό τουλάχιστον διπλάσιο του αριθμού των εγγεγραμμένων στον πίνακα εκλογέων και προωθούνται στην εφορευτική επιτροπή μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου δαπάνη και φροντίδα των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου Τα ψηφοδέλτια των μεμονωμένων υποψηφίων περιλαμβάνουν τον τίτλο του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, καθώς και το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. Τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών περιλαμβάνουν τον τίτλο του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, την ονομασία του συνδυασμού και το ονοματεπώνυμο των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά. 3. Οι φάκελοι μέσα στους οποίους κλείνονται τα ψηφοδέλτια, κατασκευάζονται ομοιόμορφα με τη φροντίδα της αρμόδιας υπηρεσίας της παρ. 1 του άρθρου 3 από διαφανές χαρτί λευκής απόχρωσης και φέρουν τον τίτλο του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. 4. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 3 φροντίζουν να αποσταλεί έγκαιρα επαρκής αριθμός φακέλων στην εφορευτική επιτροπή. Εάν λείψουν τέτοιοι φάκελοι, η εφορευτική επιτροπή, μετά από πιστοποίηση της έλλειψης, προμηθεύεται μόνη, τους ομοιόμορφους φακέλους. 5. Η αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 3 φροντίζει ώστε σε κάθε περίπτωση να έχουν φθάσει σε όλους τους ΟΤΑ το αργότερο μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου οι οριστικοί κατάλογοι εκλογέων. Άρθρο 10 10

11 Ακυρότητα ψηφοδελτίων. 1. Λέξεις, υπογραμμίσεις, διαγραφές ή στίγματα ή άλλα σημεία ή σχήματα που σημειώνονται σε οποιανδήποτε πλευρά του ψηφοδελτίου, επάγονται ακυρότητα, εφόσον αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα που παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας. 2. Στίγματα, σημεία ή σχήματα που σημειώνονται στο φάκελο, εφόσον κριθούν λέξεις ως διακριτικά γνωρίσματα που ολοφάνερα παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας, επάγονται στην ακυρότητα του ψηφοδελτίου που είναι μέσα στο φάκελο. 3. Το ψηφοδέλτιο είναι επίσης άκυρο και στις εξής περιπτώσεις που ορίζονται περιοριστικά, δηλαδή αν: α) Χρησιμοποιηθεί για τη εκλογή μελών σε υπηρεσιακό συμβούλιο άλλο από εκείνο που αναγράφεται πάνω σ αυτό. β) Βρεθεί σε φάκελο που δεν είναι σύμφωνος με τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 9 της απόφασης αυτής με την επιφύλαξη της διατάξεως του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του ίδιου άρθρου. γ) Δεν είναι έντυπο έστω και εν μέρει. δ) Εκτυπώθηκε σε χαρτί που διαφέρει ολοφάνερα στο χρώμα από αυτό που χορηγήθηκε από την υπηρεσία. ε) Βρεθεί σε φάκελο που δεν φέρει την μονογραφή του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής. στ) Βρεθούν στο φάκελο περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια διαφορετικών συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων. ζ) `Έχει περισσότερους από δύο σταυρούς. η) Βρεθούν στο φάκελο περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια του ίδιου συνδυασμού που έχουν σταυρούς υπέρ διαφορετικών υποψηφίων. Αν όμως έχουν σταυρούς στους ίδιους υποψηφίους είναι έγκυρα και υπολογίζονται ως μία ψήφος. θ) Δεν έχουν καθόλου σταυρούς με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου

12 Άρθρο 11 Διαδικασία εκλογών 1. Την ορισμένη ημέρα ψηφοφορίας και μία ώρα πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής είναι υποχρεωμένα να βρίσκονται στο κατάστημα ψηφοφορίας για να παραλάβουν το κατάστημα, την κάλπη, τα έπιπλα και τα υπόλοιπα εκλογικά είδη. 2. Ακολούθως ανοίγεται η κάλπη και εξετάζεται από την επιτροπή και τους παρευρισκόμενους υποψηφίους τους αντιπροσώπους τους, ή αναπληρωτές τους, εάν είναι άδεια και κατόπιν κλείνεται και σφραγίζεται από την επιτροπή. 3. Για τις ενέργειες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από την επιτροπή και τους παρευρισκομένους υποψηφίους ή τους αντιπροσώπους τους ή τους αναπληρωτές τους. 4. Η εφορευτική επιτροπή τοποθετεί τα ψηφοδέλτια σε χωριστές δεσμίδες με αλφαβητική σειρά των ονομασιών των συνδυασμών και των επωνύμων των μεμονωμένων υποψηφίων. Προηγούνται τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών και ακολουθούν τα ψηφοδέλτια των μεμονωμένων υποψηφίων. 5. Την καθορισμένη ώρα ο πρόεδρος της επιτροπής κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας και καλεί τους εκλογείς να ψηφίσουν. 6. Οι εκλογείς προσέρχονται στο κατάστημα ψηφοφορίας και παρουσιάζονται στην εφορευτική επιτροπή, η οποία ελέγχει την ταυτότητά τους και επαληθεύει την εγγραφή τους στον πίνακα εκλογέων. Αν δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα, προσκομίζουν κάθε αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο που έχει εκδοθεί από φορέα του δημόσιου τομέα και φέρει φωτογραφία του υπαλλήλου. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται τέτοιο έγγραφο ο εκλογέας γίνεται δεκτός για την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος μόνο αν είναι γνωστός στα δύο τουλάχιστον μέλη της εφορευτικής επιτροπής. 7. Η εφορευτική επιτροπή δίνει σε κάθε εκλογέα ένα φάκελο σφραγισμένο με τη σφραγίδα της και μονογραφημένο από τον πρόεδρό της καθώς και ένα ψηφοδέλτιο από κάθε συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο. 12

13 8. Ο εκλογέας αποσύρεται μόνος και υποχρεωτικά πίσω από το ειδικό διαχώρισμα (παραβάν). Αφού σημειώσει με σταυρό προτίμησης μέχρι δύο από τους αναγραφόμενους στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού της αρεσκείας του υποψήφιους το τοποθετεί στο φάκελο που του έχει παραδοθεί. Για τους μεμονωμένους υποψήφιους δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης. Μετά επιστρέφει στην εφορευτική επιτροπή, επιδεικνύει τον φάκελο στον πρόεδρό της και τους παρισταμένους, ώστε να είναι εμφανές ότι κρατά ένα μόνο φάκελο με τη σφραγίδα της επιτροπής και τη μονογραφή του προέδρου και στη συνέχεια τον ρίχνει στην κάλπη. 9. Οι σταυροί προτίμησης τίθενται δεξιά ή αριστερά των ονοματεπωνύμων των υποψηφίων του συνδυασμού με στυλογράφο μπλε ή μαύρο. 10. Το ονοματεπώνυμο των εκλογέων που ψηφίζουν, καθώς και ο αριθμός τους στον πίνακα εκλογέων του άρθρου 3 της απόφασης αυτής αναγράφονται, κατά τη σειρά προσέλευσής τους, στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας που τηρεί η εφορευτική επιτροπή σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 8 της απόφασης αυτής. Όταν τελειώσει η ψηφοφορία, κλείνεται το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και τους παρευρισκόμενους υποψήφιους ή αντιπροσώπους ή αναπληρωτές τους. 11. Η φροντίδα για την τήρηση της τάξης στον τόπο της ψηφοφορίας ανήκει στην εφορευτική επιτροπή με επιτηρητή τον πρόεδρό της. Απαγορεύεται σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας η παραμονή στην αίθουσα ψηφοφορίας άλλου προσώπου εκτός από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και τους υποψηφίους ή τους αντιπροσώπους τους ή τους αναπληρωτές τους. 12.`Οταν περάσει η καθορισμένη ώρα για τη λήξη της ψηφοφορίας, κηρύσσεται η αποπεράτωσή της και κλείνονται οι πόρτες του καταστήματος ψηφοφορίας. Πάντως η εφορευτική επιτροπή μπορεί να παρατείνει την ψηφοφορία, εφόσον έχουν προσέλθει πριν από τη λήξη της, εκλογείς που δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν. Η ώρα της περάτωσης της ψηφοφορίας, καθώς και ο λόγος της τυχόν παράτασής της αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών. 13

14 Άρθρο 12 Ενστάσεις κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας 1. Κάθε υποψήφιος ή αντιπρόσωπός του ή αναπληρωτής του έχει το δικαίωμα να υποβάλει στην εφορευτική επιτροπή ενστάσεις για παραβάσεις διατάξεων της απόφασης αυτής κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας μέσα ή έξω από το εκλογικό κατάστημα. Οι ενστάσεις είναι γραπτές και καταχωρούνται υποχρεωτικά στο βιβλίο των πρακτικών. 2. Για τις ενστάσεις, αποφασίζει η εφορευτική επιτροπή αιτιολογημένα είτε αμέσως είτε όταν τελειώσει η ψηφοφορία. Οι αποφάσεις της καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών. Άρθρο 13 Διαλογή ψηφοδελτίων 1. Η διαλογή των ψηφοδελτίων γίνεται μετά την κήρυξη του τέλους της ψηφοφορίας κατά τη διαδικασία των επομένων παραγράφων. 2. Η εφορευτική επιτροπή ανοίγει την κάλπη και πιστοποιεί στο βιβλίο πρακτικών ότι οι σφραγίδες της κάλπης βρέθηκαν άθικτες τη στιγμή του ανοίγματος αυτής. 3. Στη συνέχεια αριθμούνται οι φάκελοι χωρίς ν` ανοιχτούν. Το αποτέλεσμα της αρίθμησης γράφεται ολογράφως στο βιβλίο των πρακτικών. 4. Αν από την αρίθμηση προκύψει διαφορά μεταξύ του αριθμού των φακέλων και του αριθμού των ψηφοφόρων που ψήφισαν, επαναλαμβάνεται η αρίθμηση. Εάν και πάλι προκύψει διαφορά, αφαιρούνται οι φάκελοι εκείνοι που δεν έχουν τη μονογραφή του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής και ακολούθως εκείνοι που δεν έχουν τη σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής. Αν οι φάκελοι που δεν έχουν μονογραφή ή σφραγίδα δεν καλύπτουν τη διαφορά, τότε όλοι οι σφραγισμένοι φάκελοι ρίχνονται και πάλι στην κάλπη και αφαιρούνται στην τύχη τόσοι όσοι απαιτούνται για να καλυφθεί η διαφορά. Οι φάκελοι που αφαιρούνται με τον τρόπο αυτό, καταστρέφονται από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής. Η εφορευτική επιτροπή οφείλει σε κάθε περίπτωση να 14

15 διατυπώσει στα πρακτικά τη γνώμη της για την αιτία της ύπαρξης πλεοναζόντων φακέλων. 5. Μετά την αρίθμηση των φακέλων ο πρόεδρος της επιτροπής αποσφραγίζει κάθε φάκελο ξεχωριστά και αφού εξακριβώσει το έγκυρο του ψηφοδελτίου που περιέχει και το οποίο επιδεικνύει σε όποιον από τους παρισταμένους (μέλη της εφορευτικής επιτροπής, υποψηφίους ή αντιπροσώπους τους) το ζητήσει, διαβάσει μεγαλοφώνως την ονομασία του συνδυασμού, καθώς και τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων που φέρουν σταυρό προτίμησης ή το ονοματεπώνυμο του μεμονωμένου υποψηφίου που τυχόν έλαβε ψήφο προτίμησης. Κάθε έγκυρο ψηφοδέλτιο αριθμείται και μονογράφεται από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής. Αφού προσδιοριστούν τα έγκυρα ψηφοδέλτια γίνεται η καταμέτρηση των ψήφων που δόθηκαν υπέρ κάθε συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψηφίου και των σταυρών προτίμησης υπέρ κάθε υποψηφίου συνδυασμού. 6. Ενστάσεις που αφορούν τη διαδικασία της διαλογής των ψήφων ασκούνται ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής και εκδικάζονται από αυτή πριν από το πέρας της διαλογής. 7. Μετά τον τερματισμό της διαλογής η εφορευτική επιτροπή καταχωρεί στο βιβλίο πρακτικών της εκλογής την ώρα του πέρατος της διαλογής, τον ολικό αριθμό των γραμμένων στον πίνακα εκλογέων, τον ολικό αριθμό των εκλογέων που ψήφισαν, τον ολικό αριθμό των άκυρων ψηφοδελτίων, τον αριθμό των ψηφοδελτίων που προσβλήθηκαν σαν άκυρα αλλά κηρύχθηκαν έγκυρα, τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε μεμονωμένος υποψήφιος, καθώς και κάθε συνδυασμός στο σύνολό του και κατά υποψήφιο, περιλαμβανομένων και αυτών της προηγούμενης περίπτωσης και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο. Το βιβλίο πρακτικών της εκλογής υπογράφεται από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και τους παρόντες μεμονωμένους υποψηφίους, ή εκπροσώπους των συνδυασμών ή τους αντιπροσώπους τους ή τους αναπληρωτές τους. 15

16 Άρθρο 14 Ανάδειξη - Ανακήρυξη εκπροσώπων 1. Μετά τον τερματισμό της διαλογής των ψηφοδελτίων, η εφορευτική επιτροπή προβαίνει στην ανάδειξη των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια σύμφωνα με τη διαδικασία των επομένων παραγράφων. 2. Ως εκλογικό μέτρο για την κατανομή του αριθμού των εκπροσώπων μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων λαμβάνεται το ακέραιο μέρος του πηλlκου που προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των εκπροσώπων που εκλέγονται (δύο). 3. Συνδυασμός που συγκεντρώνει αριθμό ψηφοδελτίων ίσο ή μεγαλύτερο του εκλογικού μέτρου, εκλέγει έναν εκπρόσωπο. Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε αριθμό ψήφων ίσο ή μεγαλύτερο του εκλογικού μέτρου εκλέγεται εκπρόσωπος. 4. Αν ο αριθμός των εκπροσώπων δεν καλύπτεται σύμφωνα με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, ο δεύτερος εκπρόσωπος αναδεικνύεται από το συνδυασμό ή το μεμονωμένο υποψήφιο που έλαβε τις περισσότερους ψήφους, αφού συγκριθεί το υπόλοιπο των ψήφων του συνδυασμού, που εξέλεξε ήδη έναν εκπρόσωπο, με τον αρχικό αριθμό ψήφων των υπόλοιπων συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων. 5. Αν κανένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος δεν συμπληρώνουν το εκλογικό μέτρο ο αριθμός των εκπροσώπων κατανέμεται μεταξύ των συνδυασμών ή των μεμονωμένων υποψηφίων που έλαβαν τις περισσότερους ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ τους, η κατανομή των εκπροσώπων γίνεται με κλήρωση, που διενεργεί η εφορευτική επιτροπή. 6. Ως τακτικά μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων αναδεικνύονται, κατά τη διαδικασία των προηγουμένων παραγράφων, ο μεμονωμένος ή οι μεμονωμένοι υποψήφιοι που εξελέγησαν ως εκπρόσωποι ή από κάθε συνδυασμό ο υποψήφιος ή οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς 16

17 προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι του συνδυασμού θεωρούνται αναπληρωματικοί των εκλεγέντων κατά τη σειρά των ψήφων που έχουν συγκεντρώσει. 7. Για να καταστεί δυνατή η αναπλήρωση μεμονωμένου υποψηφίου, ο οποίος έχει εκλεγεί εκπρόσωπος, η εφορευτική επιτροπή καταρτίζει πίνακα, στον οποίο περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι, ανεξαρτήτως συνδυασμού, οι οποίοι δεν έχουν εκλεγεί τακτικά μέλη ή δε φέρονται ως αναπληρωτές τακτικών μελών. Αναπληρωτής του μεμονωμένου υποψηφίου είναι ο υποψήφιος ο οποίος, βάσει του ανωτέρω πίνακα, συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό σταυρών ή ψήφων προτίμησης. 8. Η ανακήρυξη των τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων γίνεται δημόσια από την εφορευτική επιτροπή. 9. Αν αιρετά μέλος του υπηρεσιακού συμβουλίου παύσει μετά την ανακήρυξή του να έχει την υπαλληλική ιδιότητα, τακτικό μέλος καθίσταται το αναπληρωματικό και ως αναπληρωματικό μέλος ορίζεται ο επόμενος κατά τη σειρά ψήφων υποψήφιος συνδυασμού από τον οποίο είχε αναδειχθεί. Για την αναπλήρωση αιρετού μέλους, το οποίο ήταν μεμονωμένος υποψήφιος ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 7 του παρόντος όρθρου. Άρθρο 15 Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων - Παράδοση στοιχείων 1. Η εφορευτική επιτροπή αμέσως μετά τον τερματισμό των ενεργειών του προηγούμενου άρθρου γνωστοποιεί με έγγραφο του προέδρου της το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 3 και παραδίδει σε εκπρόσωπο της υπηρεσίας αυτής για φύλαξη το πρωτόκολλο ψηφοφορίας, το βιβλίο πρακτικών και όσα άλλα εκλογικά έγγραφα υπάρχουν, καθώς και τα ψηφοδέλτια, τακτοποιημένα κατά σειρά που αριθμήθηκαν. Για την παράδοση υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο. 17

18 2. Τα στοιχεία αυτά φυλάσσονται για ένα έτος από το διορισμό των αιρετών μελών στα υπηρεσιακά συμβούλια και ύστερα καταστρέφονται αφού συνταχθεί σχετικό πρακτικό. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας φυλάσσονται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης και πάντως όχι πέρα από τη λήξη της 6ητείας των αιρετών μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου. Άρθρο 16 Εφαρμογή διατάξεων για την εκλογή αιρετών μελών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 1. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής έχουν ανάλογη εφαρμογή και στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στους ΟΤΑ, όλων των ειδικοτήτων, πλην του βοηθητικού προσωπικού για τους οποίους ως υπηρεσιακό συμβούλιο λειτουργεί η δημαρχιακή επιτροπή, το κοινοτικό συμβούλιο, το διοικητικό συμβούλιο, η εκτελεστική επιτροπή (άρθρο 230, παρ.4 του ν. 3584/2007). 2. Αν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που υπάγεται στην αρμοδιότητα του ίδιου υπηρεσιακού δεν επαρκεί για τη συγκρότηση της εφορευτικής επιτροπής το ελλειπόντα μέλη ορίζονται από μονίμους υπαλλήλους που υπάγονται στο ίδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, με απόφαση του αρμοδίου για τη διεξαγωγή των εκλογών ορισμένου οργάνου που προβλέπεται στο άρθρο 3 της απόφασης αυτής. Άρθρο 17 Επανάληψη ψηφοφορίας Αν ακυρωθεί η εκλογή των αιρετών μελών κάποιου υπηρεσιακού συμβουλίου και διαταχθεί η επανάληψη της ψηφοφορίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ολικώς ή μερικώς με βάση τους πίνακες εκλογέων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αρχική ψηφοφορία. Πρόταση και ανακήρυξη νέων υποψηφίων δεν επιτρέπεται. 18

19 Άρθρο 18 Διενέργεια Εκλογών Οι εκλογές θα διεξαχθούν το Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους, η δε σχετική προκήρυξη θα εκδοθεί ένα τουλάχιστο μήνα πριν από την ημερομηνία ψηφοφορίας. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εκλογής των δύο αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το έτος 2012 και εντεύθεν θα γίνεται με την παρούσα απόφαση. Η αριθ /1998 (ΦΕΚ 667 Β ) προηγούμενη απόφασή μας καταργείται. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Μαΐου 2011 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ 19

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας : 11527 Τηλέφωνο : 2132143301 Fax : 2132143222

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή. Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή

Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή. Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 31-05-2010, στην Αίθουσα Τελετών του Ιδρύματος και ώρα από 09:00 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb.

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26879 11 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2478 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 54181/ 2016 Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών μελών του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»

Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών μελών του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα, 30 Νοεμβρίου 2011 Αρ.Πρωτ.: 7α Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη μελών Συμβουλίου των Τοπικών Συμβουλίων Νέων και ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας διεξαγωγής των εκλογών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη μελών Συμβουλίου των Τοπικών Συμβουλίων Νέων και ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας διεξαγωγής των εκλογών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥTΟΔ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Στη συνέχεια της Εγκυκλίου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και προς διευκόλυνση των εμπλεκομένων στην διαδικασία εκλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό»

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό» ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες

Διαβάστε περισσότερα

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις , Σάββατο 8Π πρωινή μέχρι 5 μεσημβρινή, στην οδό Μενάνδρου

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις , Σάββατο 8Π πρωινή μέχρι 5 μεσημβρινή, στην οδό Μενάνδρου Σε συνέχεια των εγγράφων μας Φ.09/58/10-6-10, Φ09/71/13-7-10, σας γνωστοποιούμε ότι με την Φ09/94/2-9-10 απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος ορίσθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Μητρώου 1551, Αρ. Απόφασης 781/2000 T.Θ. 1385, Τ.Κ. 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλ. 2810391778, Fax 2810391481 E-mail seite@admin.forth.gr, Web site

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 24/09/2012

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 24/09/2012 ΑΔΑ: Β4ΘΤ4691ΩΓ-ΘΓΛ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα 24/09/2012 Αριθμ. Πρωτ. Φ09/142 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ H ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΤΡΩΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5 ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5 ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΙΡΕΣ 2 /07/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.:14565 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5 ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Κοινός Διοικητής των Διασυνδεομένων Νοσοκομείων «Γ.Ν.Α. Σισμανογλείο-Αμαλία Φλεμινγκ» & Γ.Ν.Α. Παίδων Πεντέλης Λιούλιας Αχιλλέας

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Κοινός Διοικητής των Διασυνδεομένων Νοσοκομείων «Γ.Ν.Α. Σισμανογλείο-Αμαλία Φλεμινγκ» & Γ.Ν.Α. Παίδων Πεντέλης Λιούλιας Αχιλλέας 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8-Π.ΠΕΝΤΕΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :ΦΕΦΛΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΛ:213205228 Δ1 101 Ημερομηνία : 12/04/2016 Αρ.Πρωτ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203298 / Fax: 210 8234822 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203298 / Fax: (+30) 210 8234822 E-mail: lydia@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Α.Π. Δ4 / 662 / 23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. (διορθωμένη σύμφωνα με την από 20-1-1999 εγκύκλιο) Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 ν.1566/1985

Διαβάστε περισσότερα

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/662α/23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998, β) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 41202 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Γραμματεία Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 157 84 Τηλ: 210.727.6804 Tηλεμοιότυπο: 210.727.6816

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. ΠΡΟΣ: Τους ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ του Τμήματος Ψυχολογίας

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. ΠΡΟΣ: Τους ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ του Τμήματος Ψυχολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφορίες : Χρυσούλα Κουταλά Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου Τηλέφωνο : 28310-77522

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Στη συνέχεια της Εγκυκλίου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και προς διευκόλυνση των εμπλεκομένων στην

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία.

Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία. Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία. ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/30-9-1985. Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΘΕΜΑ: Πληροφορίες και οδηγίες για την εκλογή μελών των Συμβουλίων των Συντονιστικών Επιτροπών του Κινήματος.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΘΕΜΑ: Πληροφορίες και οδηγίες για την εκλογή μελών των Συμβουλίων των Συντονιστικών Επιτροπών του Κινήματος. ANEΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Λ. Συγγρού & Χαροκόπου 2, 176 74 Αθήνα Τηλ. 210 9545000- Φαξ 210 9545109 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ Αθήνα, 18-09- 2013 Αρ. Εγκυκλίου: 4 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477 Ελληνική ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 769 15 Μαΐου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας εκλογής εκπροσώπου των ιατρών στα Πειθαρχικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10930 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 20285 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών των συλλογικών οργάνων του ΣΑΤΕ διεξάγονται µε βάση τον ακόλουθο Κανονισµό Αρχαιρεσιών σε συµφωνία µε τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Με την παρούσα εγκύκλιο και τις αποφάσεις της Κ.ΕΦ.Ε εξειδικεύεται η σχετική διαδικασία ανάδειξης του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ (για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.. ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ [το οποίο ο κάθε Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

(με τη φροντίδα της Γραμματείας του οικείου Τμήματος) Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

(με τη φροντίδα της Γραμματείας του οικείου Τμήματος) Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφορίες : Σ. Κρητικάκη Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου Τηλέφωνο : 28310-77336 FAX: 28310-77338 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 4. Προς. Κοινοποίηση : : Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών στα υπηρεσιακά Συμβούλια των Περιφερειών της χώρας

Αρ. πρωτ. 4. Προς. Κοινοποίηση : : Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών στα υπηρεσιακά Συμβούλια των Περιφερειών της χώρας Σελίδα 1 από 3 12-03-2015 Αρ. πρωτ. 4 Προς Τηλ. : 2241360550 : 2241360631 Fax : 2241044421 Email : sypnaped@gmail.com Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Λεωφ. Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 5,6,7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 5,6,7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ε. Κ Α. Π.) Χαριλάου Τρικούπη 50 Τ.Κ. 106 80 Fax: 211-5555916, mail: ekap@pasok.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2015 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις - Σκοπός 1. Ο παρών "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ", εκδόθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του συστήματος ταξινομικής ψήφου, κατά τη διαδικασία εκλογής των καθηγητών - εσωτερικών μελών του Συμβουλίου κάθε Α.Ε.Ι.

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του συστήματος ταξινομικής ψήφου, κατά τη διαδικασία εκλογής των καθηγητών - εσωτερικών μελών του Συμβουλίου κάθε Α.Ε.Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ταχ. Δ/νση: Aνδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3231 Έτος: 2004 ΦΕΚ: Α 45 20040211 Τέθηκε σε ισχύ: 11.02.2004 Ηµ.Υπογραφής: 11.02.2004 Τίτλος: Εκλογή βουλευτών. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2009 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ-ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2009 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ-ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2009 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ-ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ύστερα από την υπ αριθμ. 215/7.10.2009 απόφαση του Προέδρου του Κόμματος, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές Βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές Βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές Βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Άρθρο 1 Απόκτηση του εκλογικού δικαιώµατος 1. Έλληνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1271 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των δύο αιρετών εκροσώπων στα υπηρεσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Ω Δ Ε Κ Α Λ Ο Γ Ο Σ Του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής

Ο Δ Ω Δ Ε Κ Α Λ Ο Γ Ο Σ Του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής Ο Δ Ω Δ Ε Κ Α Λ Ο Γ Ο Σ Του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής 1. Αφιξη στο εκλογικό τμήμα και αναφορά-ενημέρωση αυτοπροσώπως ή δια τηλεγραφήματος των Εφόρου, Εισαγγελέα και Νομάρχη για την ανάληψη καθηκόντων

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΤΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 Αριθμ. Απόφασης 1/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Ειδικό Μέρος. Άρθρο 1

ΙΙ. Ειδικό Μέρος. Άρθρο 1 ΕΚΘΕΣΗ Επί του κειμένου εργασίας «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που διαμένουν στο εξωτερικό» Ι. Εισαγωγή Α. Το άρθρο 1 παρ. 3 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL H FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL H FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL H FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΔΑ: ΒΙ04Ν-7Ο7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ: 15757 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 7 ης Νοεμβρίου 2010

Πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 7 ης Νοεμβρίου 2010 ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. 55936/ΕΓΚ.26/29-9-10 : Πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 7 ης Νοεμβρίου 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Οι δημοτικές και περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Για την ανάδειξη Πρυτανικών Αρχών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, για το χρονικό διάστημα από έως

Για την ανάδειξη Πρυτανικών Αρχών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, για το χρονικό διάστημα από έως ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Γραμματεία Συγκλήτου & Πρυτανικού Συμβουλίου ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ιόνιος Ακαδημία Κέρκυρα, 6-5-2011 (Δ/νση: Ακαδημίας 1) Αρ. Πρωτ. 2112 Κέρκυρα Τ.Κ. 49100 Πληροφορίες: Ροζαλία Μισφούτ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώσεις γονέων. Παρ. 4. Οι ενώσεις γονέων κάθε νοµού ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος συγκροτούν µία οµοσπονδία γονέων.

Οργανώσεις γονέων. Παρ. 4. Οι ενώσεις γονέων κάθε νοµού ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος συγκροτούν µία οµοσπονδία γονέων. Οργανώσεις γονέων Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 τ. Α Άρθρο 94 Πρόσθετες αρµοδιότητες δήµων 4. Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων, υπό τον τοµέα στ` («Παιδείας, Πολιτισµού και Α- θλητισµού»), προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σταυρωµένος - 71 004 ΠΡΟΣ: Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του

Ταχ. Δ/νση : Σταυρωµένος - 71 004 ΠΡΟΣ: Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ηράκλειο 08/10/2015 Αριθµ. Πρωτ. 326 / Φ.20 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.E.I.) ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταυρωµένος - 71 004 ΠΡΟΣ: Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ταχ/κή Θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 46962

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 46962 Ελληνική ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΝ-ΔΚΑ ΑΔΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 46962 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ : T Ο Υ Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ

Π Ρ Ο Σ : T Ο Υ Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Ο Σ : T Ο Υ Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ Αριθμ. Πρωτ. 181 του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών (Σ.Θ.Ε.) του Α.Π.Θ. (Καθηγητές πρώτης βαθμίδας, Αναπληρωτές Καθηγητές,

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/ τ. Α ) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/ τ. Α ) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 2. ΑΛΙΜΟΣ 20/05/2015 Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μαρία Μηλώση Τηλ. : 2310 998410 Fax: 2310 998310 e-mail : info@csd.auth.gr Κτίριο: Γραμμ. Σχολής Θετικών Επιστημών

Πληροφορίες: Μαρία Μηλώση Τηλ. : 2310 998410 Fax: 2310 998310 e-mail : info@csd.auth.gr Κτίριο: Γραμμ. Σχολής Θετικών Επιστημών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γραμματεία Πληροφορίες: Μαρία Μηλώση Τηλ. : 2310 998410 Fax: 2310 998310 e-mail : info@csd.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ηράκλειο, 23 Μαίου 2014 Πανεπιστημιούπολη Βουτών, 70013 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Μάιος 2005 ekloges 1 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy Αρ. Φακ.: 7.19.16/6 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Σεπτεµβρίου 2013 ιευθυντές/ ιευθύντριες Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., στις 26/04/2015 Η παρούσα εγκύκλιος αφορά στη διοργάνωση των εκλογών του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Η εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις έδρες που κάθε φορά αναλογούν στην Ελλάδα, διενεργείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 22272 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 22272 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες Εσωτερικοί Κανονισμοί που διέπουν τη Διαδικασία Σύγκλυσης και Λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης (Παγκύπριου Συνεδρίου) και της Εκλογικής Συνέλευσης της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων ΔΗΣΥ (ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΞ9Κ-3. Πληροφορίες: Χ. Σωτηροπούλου Τηλέφωνο: 210-3741139. Εγκύκλιος: 30

ΑΔΑ : 4ΙΞ9Κ-3. Πληροφορίες: Χ. Σωτηροπούλου Τηλέφωνο: 210-3741139. Εγκύκλιος: 30 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟN - ΕΚΛΟΓΙΚO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Οκτωβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αριθ. πρωτ. : 61305 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014.

ΘΕΜΑ: Πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 17799 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 Όπως

Διαβάστε περισσότερα

α) Ο Νομός Αττικής σε πέντε (5) εκλογικές περιφέρειες, δηλαδή στις: αα) Α' Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών, που αποτελείται από το Δήμο Αθηναίων,

α) Ο Νομός Αττικής σε πέντε (5) εκλογικές περιφέρειες, δηλαδή στις: αα) Α' Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών, που αποτελείται από το Δήμο Αθηναίων, Εκλογικός νόμος ΝΟΜΟΣ 3231/2004 ΦΕΚ 45/Α/11.2.2004 με την την τροποποίηση 3636/2008 www.24grammata.com Εκλογή βουλευτών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

(µε τη φροντίδα της Γραµµατείας του οικείου Τµήµατος) Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

(µε τη φροντίδα της Γραµµατείας του οικείου Τµήµατος) Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Πληροφορίες : Μαρία Μουζουράκη Ταχ. /νση : Πανεπιστηµιούπολη Ρεθύµνου Τηλέφωνο : 28310-77211 FAX: 28310-77241

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γραμματεία ΑΡΙ ΣΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Μπακιρτζόγλου Π. Τηλ : 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ  Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 122 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 2791

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 2791 Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203 314-316/ Fax: 210 8226 105 76, Patissin Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 314-316/ Fax: (+30) 210 8226 105 E-mail: inftech@aueb.gr/ www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δ/ΝΣΗ: 3 Ο χλμ ΠΕΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ 35100 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Νόμος Δωδεκανήσου ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόφαση Νο 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Που έχει καταχωρηθεί στο 01ο Πρακτικό της από 06-01-2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ- ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ- ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ- ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ Η οποία έγινε στα γραφεία της ΕΑΑΝ στις 22 Ιανουαρίου 2015 υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου της Ε.Α.Α.Ν. Αντιναύαρχου ε.α. Θ. Γερούκη Π.Ν., Βάση του

Διαβάστε περισσότερα

Fax: Αρ. πρωτ Κτίριο : Διοίκησης, 3 ος ορ.

Fax: Αρ. πρωτ Κτίριο : Διοίκησης, 3 ος ορ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Χρήστος Αρβανίτης Θεσσαλονίκη, 15.10.2015 Τηλ. : 2310991354 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας Τηλ , Fax

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας Τηλ , Fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας Τηλ. 2441 352200, Fax 2441 095308 Μορφοβούνι, 09/12/2011 Αριθ. Πρωτ. 3646 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Απριλίου 2012

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Απριλίου 2012 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.:14462 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες: Ε. Κουτούκη Τηλέφωνο: 213 1361132 Fax: 213 13641140 e-mail: te.ekloges@ypes.gr. Αριθ.

Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες: Ε. Κουτούκη Τηλέφωνο: 213 1361132 Fax: 213 13641140 e-mail: te.ekloges@ypes.gr. Αριθ. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ: 996 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό για την εκλογή του Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης του Δήμου Χαϊδελβέργης (Εκλογικός Κανονισμός ΣΑΜ ΕΚΣΑΜ)

Καταστατικό για την εκλογή του Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης του Δήμου Χαϊδελβέργης (Εκλογικός Κανονισμός ΣΑΜ ΕΚΣΑΜ) 1.2.5 Καταστατικό για την εκλογή του Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης του Δήμου Χαϊδελβέργης (Εκλογικός Κανονισμός ΣΑΜ ΕΚΣΑΜ) της 12ης Φεβρουαρίου 2004. (Επίσημη Εφημερίδα του Δήμου της 25ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β495Ν-ΧΥΡ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: Αριθ. Εγκυκλίου: 36

ΑΔΑ: Β495Ν-ΧΥΡ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: Αριθ. Εγκυκλίου: 36 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 20590 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Εγκύκλιος για τη διενέργεια των εσωκομματικών εκλογών 2016

Βασική Εγκύκλιος για τη διενέργεια των εσωκομματικών εκλογών 2016 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2016 Αρ. Πρωτ.: 267 Βασική Εγκύκλιος για τη διενέργεια των εσωκομματικών εκλογών 2016 ΠΡΟΣ: Όλες τις Νομαρχιακές Οργανώσεις Όλες τις Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Χρυσόστομος Α. Σταμούλης Τηλ. 2310-996977 Εmail: stamchr@theo.auth.gr ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Ρία Πήτα

Διαβάστε περισσότερα

46723/ / Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 16ης Σεπτεμβρίου 2007

46723/ / Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 16ης Σεπτεμβρίου 2007 46723/19.8.2007/19.8.2007 Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 16ης Σεπτεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: 46723/19.8.2007 Αριθ. Εγκυκλίου: 61 Θέμα :Πληροφορίες και οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: /νσεις Τοπ. Αυτ/σης & ιοίκησης

ΠΡΟΣ: /νσεις Τοπ. Αυτ/σης & ιοίκησης ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Τ. Οικονοµίδη & Καθ.Ρουσίδου 11 540.08 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74513 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/06/2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ENΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Διαδικασία για τις εκλογές της 18ης/19ης Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Γραµµατεία Πληροφορίες: Γ. Καδινοπούλου Θεσσαλονίκη, 14-10- 2015 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΙΚΑΣΙΚΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ των Δημοτικών & Περιφερειακών Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΙΚΑΣΙΚΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ των Δημοτικών & Περιφερειακών Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΙΚΑΣΙΚΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ των Δημοτικών & Περιφερειακών Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 Πρόκειται για δύο αυτοτελείς εκλογές, οι οποίες διεξάγονται ταυτόχρονα. Η εκλογή των Δημοτικών Αρχών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.12. 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74802 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 15694 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Τις περιφερειακές ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΨ8-ΣΓΥ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008

ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΨ8-ΣΓΥ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 136 73, Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα