ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011"

Transcript

1 ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011 Σρίτθ, 30 Αυγοφςτου 2011 Βαςικά ημεία : Η Οι ενοποιθμζνεσ πωλιςεισ από τισ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου αυξικθκαν κατά 2,34% υποςτθριηόμενεσ κυρίωσ από τισ ξζνεσ αγορζσ του Ομίλου. Σo αυξθμζνο κόςτοσ παραγωγισ οδιγθςε ςε μείωςθ του μικτοφ κζρδουσ. Σο μικτό κζρδοσ ανιλκε ςε 53,64 εκ. και το περικϊριο μικτοφ κζρδουσ διαμορφϊκθκε ςε 47,94%. Θ μείωςθ ςτθν κερδοφορία του Ομίλου οφείλεται ςτο χαμθλότερο μικτό κζρδοσ, ςτα υψθλότερα ζξοδα προϊκθςθσ και διαφιμιςθσ κακϊσ και ςτα χαμθλότερα ζςοδα από τθν ςυγγενι εταιρεία Estee Lauder JV. Διατιρθςθ του υψθλοφ ποςοςτοφ ςυμμετοχισ των πωλιςεων των κυγατρικϊν ςτισ ενοποιθμζνεσ πωλιςεισ του Ομίλου. Σο ποςοςτό ςυμμετοχισ τουσ βρίςκεται ςτο 61% επί των πωλιςεων των ςυνεχιηόμενων δραςτθριοτιτων. Θ ςυμμετοχι των ιδιοπαραγόμενων προϊόντων ςτισ ενοποιθμζνεσ πωλιςεισ του Ομίλου αυξικθκε περαιτζρω. Εμφάνιςθ υγιοφσ κεφαλαιακισ διάρκρωςθσ. Θ αφξθςθ ςτισ απαιτιςεισ από πελάτεσ του Ομίλου οφείλεται ςε εποχικότθτα και είναι προςωρινι. Χαμθλόσ κακαρόσ δανειςμόσ. P&L ( εκ.) H1' 11 Συνεχ. Δραστηριότητες % H1 '10 Συνεχ. Δραστηριότητες Πωλήςεισ 111,88 2,34% 109,32 Μικτό Κζρδοσ 53,64-1,71% 54,57 Περικϊριο ΜΚ 47,94% 49,92% EBITDA 6,88-34,62% 10,52 Περικϊριο EBITDA 6,15% 9,62% ΕΒΙΣ 4,95-42,41% 8,60 Περικϊριο EBIT 4,43% 7,87% ΚΠΦ 4,16-51,63% 8,60 Περικϊριο ΚΠΦ 3,72% 7,87% Φόροι 0,99-41,66% 1,69 ΚΜΦ (εξ. Εκτακτησ Ειςφοράσ) 3,17-54,07% 6,91 Περικϊριο ΚΜΦ 2,84% 6,32% Εκτακτη Ειςφορά 0,00-100,00% 0,45 ΚΜΦΜΔΜ (ςυμπ. Εκτακτησ Ειςφοράσ) 3,17-50,91% 6,46 Περικϊριο ΚΜΦΜΔΜ (ςυμπ. Εκτακτθσ Ειςφοράσ) 2,83% 5,91% Κζρδη ανα μετοχή 0,08-50,91% 0,17 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: Σα οικονομικά αποτελζςματα του Θ1_2011 κα παρουςιαςτοφν και ςε τηλεδιάςκεψη ςτισ 31 Αυγοφςτου 2011 και ϊρα Αθηνϊν Ενδιαφερόμενοι μποροφν να καλζςουν ςτο

2 2 Η1 11 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Πωλήςεισ Ο ενοποιθμζνοσ κφκλοσ εργαςιϊν από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ αυξικθκε ςε ςφγκριςθ με το Α εξάμθνο του 2010 και ανιλκε ςε 111,88 εκ. από 109,32 εκ. το Θ1 του Θ μθτρικι παρουςίαςε οριακι αφξθςθ των πωλιςεων, ενϊ οι κυγατρικζσ παρουςίαςαν αφξθςθ των πωλιςεων κατά 3,88% υποςτθρίηοντασ ζτςι το ςφνολο των πωλιςεων του Ομίλου. Μικτό κζρδοσ Σο μικτό κζρδοσ του Ομίλου από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ εμφανίηεται μειωμζνο κατά 1,71% ςτα 53,64 εκ. το Θ1 του 2011, από 54,57εκ το Θ1 του Σο περικϊριο μικτοφ κζρδουσ ςυνεχιηόμενων δραςτθριοτιτων διαμορφϊκθκε ςε 47,94% ζναντι 49,92%, αρνθτικά επθρεαςμζνο από τθν αφξθςθ του κόςτουσ παραγωγισ, λόγω τθσ ςθμαντικισ αφξθςθσ των τιμϊν των πρϊτων υλϊν. EBITDA Σο EBITDA από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ παρουςίαςε μείωςθ τθσ τάξθσ του 34,62% ςτα 6,88 εκ. το Θ1 του 2011 από 10,52 εκ. το Θ1 του 2010 επθρεαςμζνο κυρίωσ από τθν αφξθςθ του κόςτουσ παραγωγισ, τα υψθλά κόςτθ διαφιμιςθσ και προϊκθςθσ κακϊσ και από τα χαμθλά ζςοδα τθσ ςυγγενοφσ εταιρείασ Estee Lauder JV. EBIT Σα κζρδθ προ φόρων και τόκων από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ ανιλκαν ςε 4,95 εκ. από 8,60 εκ. μειωμζνα κατά 42,41%, ενϊ το περικϊριο EBIT αντίςτοιχα διαμορφϊκθκε ςε 4,43% το Θ1 του 2011 από 7,87% το Θ ΚΠΦ Σα κζρδθ προ φόρων από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ ανιλκαν ςε 4,16 εκ. από 8,60 εκ. μειωμζνα κατά 51,63%. ΚΜΦΜΔΜ Σζλοσ τα κζρδθ ΚΜΦΜΔΜ από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ ανιλκαν ςε 3,17 εκ. μειωμζνα κατά 50,91% ςε ςχζςθ με το Α εξάμθνο του 2010, ενϊ το περικϊριο ΚΜΦΜΔΜ διαμορφϊκθκε ςε 2,83% από 5,91%.

3 3 Η1 11 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΙΟΛΟΓΙΜΟ / ΣΑΜΕΙΑΚΕ ΡΟΕ Ο Όμιλοσ κατά το Α εξάμθνο του 2011 παρουςίαςε υψθλζσ απαιτιςεισ από πελάτεσ, γεγονόσ που οδιγθςε ςε αυξθμζνο κεφάλαιο κίνθςθσ. Σο κεφάλαιο κίνθςθσ ωσ προσ τισ πωλιςεισ από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ ανιλκε ςε 33,19% ςυγκριτικά με 28,77% το Θ αφξθςθ αυτι αποδίδεται ςτθν εποχικότθτα και είναι παροδικι ενϊ αναμζνεται εξιςορρόπθςθ κατά τα προςεχι τρίμθνα, κακϊσ θ διοίκθςθ του Ομίλου είναι επικεντρωμζνθ ςτθν δθμιουργία ιςχυρϊν ταμειακϊν ροϊν και ςτθν αποτελεςματικι διαχείριςθ του κεφαλαίου κίνθςθσ. Παράλλθλα, ο Όμιλοσ επωφελείται από τθν υγιι κεφαλαιακι διάρκρωςθ και τον χαμθλό δανειςμό. Κατά το Α εξάμθνο του 2011, ο κακαρόσ δανειςμόσ του Ομίλου διαμορφϊκθκε ςτα 7,59 εκ. από 10,70 εκ. το Θ1 του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( εκ.) Η1 '11 % FY '10 Ενεργητικό Ενςϊματα Πάγια 38,44-2,53% 39,43 Αςϊματα Πάγια 13,51 16,79% 11,57 Τπεραξία 6,02 26,99% 4,74 Επενδφςεισ 13,88-20,37% 17,43 Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία διακζςιμα προσ πϊλθςθ 7,53 44,32% 5,21 Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 0,36 19,16% 0,30 Αναβαλλόμενοι φόροι 2,18 2,68% 2,12 φνολο Παγίου Ενεργητικοφ 79,29-1,89% 80,82 Αποκζματα 34,18 1,48% 33,68 Απαιτιςεισ από πελάτεσ 81,60 13,53% 71,87 Λοιπζσ απαιτιςεισ 8,82 69,91% 5,19 Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων 1,76-8,84% 1,93 Σαμειακά διακζςιμα 36,28-23,06% 47,16 Λοιπά ςτοιχεία κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ 2,61 169,93% 0,97 Κυκλοφοροφν Ενεργητικό 167,88 4,40% 160,80 φνολο Ενεργητικοφ 247,17 2,30% 241,62 Ίδια Κεφάλαια και Τποχρεϊςεισ Μακροπρόκεςμοσ Σραπεηικόσ Δανειςμόσ 17,00-56,96% 39,50 Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 0,03-25,42% 0,04 Προβλζψεισ 3,98-9,09% 4,38 φνολο Μακροπρόθεςμων Τποχρεϊςεων 21,01-52,16% 43,92 Πιςτωτζσ 41,90-0,84% 42,25 Φόροι Ειςοδιματοσ και λοιποί φόροι 2,82 31,54% 2,14 Βραχυπρόκεςμοσ Σραπεηικόσ Δανειςμόσ 47,61 94,27% 24,50 Άλλεσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 7,46 62,77% 4,58 φνολο βραχυπρόθεςμων υποχρεϊςεων 99,78 35,79% 73,48 Μετοχικό κεφάλαιο 59,06 0,00% 59,06 Τπζρ το άρτιο 39,25 0,00% 39,25 Λοιπά αποκεματικά -19,70 6,82% -18,44 Δικαιϊματα Μειοψθφίασ 0,01 18,57% 0,01 Κζρδθ εισ νζον 47,74 7,69% 44,33 Ίδια Κεφάλαια 126,37 1,73% 124,22 φνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Τποχρεϊςεων 247,17 2,30% 241,62 ΣΑΜΕΙΑΚΕ ΡΟΕ ( εκ.) Η1 '11 Η1 '10 υνεχιηόμενεσ Λειτουργικζσ Δραςτθριότθτεσ -4,74 1,69 υνεχιηόμενεσ Επενδυτικζσ Δραςτθριότθτεσ -5,24-2,65 υνεχιηόμενεσ Χρθματοδοτικζσ Δραςτθριότθτεσ -1,20 8,29 φνολο υνεχιηόμενων Δραςτθριοτιτων -11, φνολο Μθ υνεχιηόμενων Δραςτθριοτιτων 0,00 0,09 Αφξθςθ / (μείωςθ) διακεςίμων -11,18 7,43 Σαμειακά διακζςιμα & ιςοδφναμα ζναρξθσ περιόδου 47,16 30,82 Επίδραςθ ςυναλλαγματικϊν διαφορϊν λόγω μετάφραςθσ ςε euro 0,31 0,28 Σαμειακά διαθζςιμα & ιςοδφναμα λήξησ περιόδου 36,28-5,83% 38,53

4 4 ΑΝΑΛΤΗ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Η1 11 Ανάλυςη Πωλήςεων ανά Κατηγορία Πωλήσεις ανά Κατηγορία ( εκ) Συνεχ. H1 '11 % H1 '10 Δραστηριότητες Καλλυντικά Ευρείασ Διανομήσ 51,70 4,59% 49,43 % Πωλιςεων 46,21% 45,22% Ιδιοπαραγόμενα 37,79 13,92% 33,17 % Κατθγορίασ 73,09% 67,10% Διανεμόμενα 13,91-14,43% 16,26 % Κατθγορίασ 26,91% 32,90% Προιόντα Οικιακήσ Χρήςησ 48,57 1,94% 47,64 % Πωλιςεων 43,41% 43,58% Ιδιοπαραγόμενα 48,38 1,77% 47,54 % Κατθγορίασ 99,61% 99,77% Διανεμόμενα 0,19 73,16% 0,11 % Κατθγορίασ 0,39% 0,23% Λοιπζσ Πωλήςεισ 11,61-5,21% 12,25 % Πωλιςεων 10,38% 11,20% Προιόντα Τγείασ & Φροντίδασ 6,05 1,03% 5,99 % Κατθγορίασ 52,14% 48,92% Επιλεκτικι 5,56-11,18% 6,26 % Κατθγορίασ 47,86% 51,08% υνολικζσ Πωλήςεισ (υνεχ. Δραςτηριότητεσ) 111,88 2,34% 109,32 Κατά τθν διάρκεια του Α εξαμινου του 2011 παρουςιάςτθκε αφξθςθ των ςυνολικϊν πωλιςεων του Ομίλου θ οποία υποςτθρίχκθκε και από τισ δυο βαςικζσ κατθγορίεσ του Ομίλου, των Καλλυντικϊν ευρείασ διανομισ και των Προιόντων Οικιακισ Χριςθσ. Οι πωλιςεισ των καλλυντικϊν ευρείασ διανομήσ αυξικθκαν κατά 4,59% ςτα 51,70 εκ. από 49,43 εκ. το Θ1 του ε αυτι τθ κατθγορία οι πωλιςεισ ιδιοπαραγόμενων παρουςίαςαν άνοδο τθσ τάξθσ του 13,92%, και παράλλθλα θ ςυνειςφορά τουσ ςτισ πωλιςεισ τθσ κατθγορίασ αυξικθκε από 67,10% ςε 73,09%. Θ αφξθςθ των πωλιςεων αυτισ τθσ κατθγορίασ οφείλεται ςε υπάρχοντα προϊόντα του Ομίλου αλλά και ςε πρόςφατεσ νζεσ κυκλοφορίεσ προϊόντων (BIOTEN ςτθν Ελλάδα και KOLASTYNA ςτθν Πολωνία). Οι πωλιςεισ των ειδϊν οικιακήσ χρήςεωσ αυξικθκαν κατά 1,94% φτάνοντασ τα 48,57 εκ. από 47,64 εκ. τθν αντίςτοιχθ περυςινι περίοδο. Οι πωλιςεισ των ιδιοπαραγόμενων ςτθν ςυγκεκριμζνθ κατθγορία ςθμείωςαν άνοδο κατά 1,77%, ενϊ θ ςυνειςφορά τουσ ςτισ πωλιςεισ τθσ κατθγορίασ ανιλκε ςε 99,61%. Οι λοιπζσ πωλήςεισ από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ παρουςίαςαν ςυνολικά μείωςθ κατά 5,21%, επθρεαηόμενεσ κυρίωσ από τισ πωλιςεισ του κλάδου των προϊόντων επιλεκτικισ διανομισ.

5 5 Ιδιοπαραγόμενα προϊόντα & Διανεμόμενα ςήματα - Ανάλυςη Πωλήςεων Ιδιοπαραγόμ ενα; 77,07% H1'11 (%) Ιδιοπαραγό μενα; 73,87% H1' 10 (%) Διανεμόμενα ; 22,93% Διανεμόμεν α; 26,13% Κατά το Α εξάμθνο του 2011, οι ενοποιθμζνεσ πωλιςεισ των ιδιοπαραγόμενων των καλλυντικϊν ευρείασ διανομισ και προϊόντων οικιακισ χριςθσ, ανιλκαν ςε 86,23εκ. από 80,76εκ. το Θ1 του 2010 αυξθμζνεσ κατά 6,76%. Επιπρόςκετα θ ςυνειςφορά τουσ ςτισ ςυνολικζσ πωλιςεισ από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ ανιλκε ςε 77,07%, αιςκθτά βελτιωμζνθ ςε ςχζςθ με πζρυςι. Αντίςτοιχα, οι ενοποιθμζνεσ πωλιςεισ των διανεμόμενων ςημάτων από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ κατά το Θ1 του 2011 ανιλκαν ςε 25,66 εκ. από 28,56εκ. το Θ1 του 2010 μειωμζνεσ κατά 10,17%, με τθ ςυνειςφορά τουσ ςτισ ςυνολικζσ πωλιςεισ να βρίςκεται ςτο 22,93%.

6 6 Η1 11 Ανάλυςη EBIT ανά Κατηγορία EBIT ανά Κατηγορία ( εκ) H1' 11 % H1 '10 Καλλυντικά Ευρείασ Διανομήσ 1,64 8,78% 1,51 Περικϊριο 3,17% 3,05% % EBIT 33,07% 17,51% Ιδιοπαραγόμενα 1,64 18,43% 1,39 Περικϊριο 4,35% 4,18% % EBIT 33,17% 16,13% Διανεμόμενα 0,00-104,09% 0,12 Περικϊριο -0,03% 0,73% % EBIT -0,10% 1,38% Προιοντα Οικιακήσ Χρήςησ 2,26-36,47% 3,56 Περικϊριο 4,66% 7,48% % EBIT 45,73% 41,45% Ιδιοπαραγόμενα 2,27-36,66% 3,58 Περικϊριο 4,68% 7,52% % EBIT 45,74% 41,59% Διανεμόμενα 0,00 98,16% -0,01 Περικϊριο -0,11% -10,58% % EBIT 0,00% -0,13% Λοιπζσ Πωλήςεισ 0,60 17,95% 0,51 Περικϊριο 5,20% 4,18% % EBIT 12,19% 5,95% Προιόντα Τγείασ & Φροντίδασ 0,74-22,38% 0,95 Περικϊριο 12,16% 15,83% % EBIT 14,86% 11,03% Επιλεκτικι -0,13 69,67% -0,44 Περικϊριο -2,38% -6,98% % EBIT -2,67% -5,08% Εςοδα από υγγενείσ Εταιρείεσ 0,45-85,21% 3,02 % EBIT 9,01% 35,09% Εςοδα από Estee Lauder JV 0,45-85,21% 3,02 % EBIT 9,01% 35,09% υνολικό EBIT 4,95-42,41% 8,60 Περιθϊριο 4,43% 7,87% Σα λειτουργικά κζρδθ του Ομίλου επθρεάςτθκαν αρνθτικά λόγω τθσ αφξθςθσ του κόςτουσ παραγωγισ εξαιτίασ τθσ αφξθςθσ των τιμϊν των πρϊτων υλϊν, των αυξθμζνων εξόδων προϊκθςθσ και διαφιμιςθσ κακϊσ και των χαμθλότερων εςόδων που παρουςίαςε θ ςυγγενισ εταιρεία Estee Lauder JV. Σα καλλυντικά ευρείασ διανομήσ παρουςίαςαν αφξθςθ ΕΒΙΣ ςτο Α εξάμθνο του 2011 κατά 8,78% ςυγκριτικά με το Α εξάμθνο του Σο περικϊριο EBIT των καλλυντικϊν ευρείασ διανομισ διαμορφϊκθκε ςε 3,17% το Θ1 του 2011 από 3,05% το Θ1 του Θ ςυνειςφορά τθσ κατθγορίασ ςτο ςυνολικό ΕΒΙΣ αυξικθκε ςε 33,07%. Σα λειτουργικά κζρδθ των ιδιοπαραγόμενων τθσ κατθγορίασ αυτισ ςθμείωςαν αφξθςθ κατά 18,43% και ανιλκαν ςε 1,64 εκ. κατά το Θ1 του 2011 από 1,39 εκ. το Θ1 του 2010.

7 7 Σο ΕΒΙΣ των ειδϊν οικιακήσ χρήςησ μειϊκθκε κατά 36,47% ςτα 2,26 εκ. από 3,56 εκ. το Θ1 του 2010, επθρεαηόμενο από τθν ςθμαντικι αφξθςθ του κόςτουσ παραγωγισ λόγω τθσ αφξθςθσ των τιμϊν των πρϊτων υλϊν. Σο περικϊριο ΕΒΙΣ των ειδϊν οικιακισ χριςθσ διαμορφϊκθκε ςε 4,66% από 7,48%. Σα ιδιοπαραγόμενα τθσ εν λόγω κατθγορίασ παρουςίαςαν μείωςθ EBIT τθσ τάξθσ του 36,66% και ανιλκαν ςτα 2,27 εκ. Ιδιοπαραγόμενα προϊόντα & Διανεμόμενα ςήματα Ανάλυςη ΕΒΙΣ Ιδιοπαραγόμε να; 79,35% H1 '11 (%) Διανεμόμενα; 11,64% Ιδιοπαραγόμ ενα; 57,99% H1 '10 (%) Διανεμόμενα ; 6,93% Estee Lauder JV; 9,01% Estee Lauder JV; 35,09% Σα ιδιοπαραγόμενα προιόντα των καλλυντικϊν ευρείασ διανομήσ και των προϊόντων οικιακήσ χρήςησ ςτο ςφνολο τουσ κατά το Α εξάμθνο του 2011 ζφεραν ζςοδα φψουσ 3,93 εκ. ςε ςχζςθ με 4,99 εκ. το Θ1 του 2010, μειωμζνα κατά 21,19%. Θ ςυνειςφορά τουσ ςτο ΕΒΙΣ των ςυνεχιηόμενων δραςτθριοτιτων ανιλκε ςε 79,35%. Σο ΕBIT των διανεμομζνων ςημάτων από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ κατά το Α εξάμθνο του 2011 διαμορφϊκθκε ςτα 0,58εκ. από 0,60εκ. τθν αντίςτοιχθ περυςινι περίοδο, μειωμζνο κατά 3,19%. Θ ςυνειςφορά τουσ ςτο ςυνολικό EBIT ανιλκε ςε 11,64% από 6,93%. Επίςθσ θ Estee Lauder JV παρουςίαςε ζςοδα 0,45 εκ. ςε ςχζςθ με 3,02εκ το αντίςτοιχο εξάμθνο του 2010.

8 8 ΑΝΑΛΤΗ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Η1 11 Ανάλυςη Ενοποιημζνων Πωλήςεων ανά Χϊρα Πωλήσεις ανά Χώρα ( εκ) H1'11 % H1 '10 Ελλάδα 43,78 0,03% 43,77 % Πωλήςεων 39,13% 40,04% Πολωνία 33,40 15,23% 28,99 Ρουμανία 17,35-8,80% 19,02 Βουλγαρία 4,52-15,85% 5,37 ερβία 5,36 1,70% 5,27 Σςεχία 2,70 13,94% 2,37 Ουγγαρία 3,45 6,62% 3,24 ΠΓΔΜ 1,32 1,47% 1,30 Ξζνεσ Χϊρεσ 68,10 3,88% 65,55 % Πωλήςεων 60,87% 59,96% υνολικζσ Πωλήςεισ 111,88 2,34% 109,32 Κατά το Α εξάμθνο του 2011 οι πωλιςεισ τθσ Ελλάδασ βρίςκονται ςτα ίδια επίπεδα με τθν αντίςτοιχθ περυςινι περίοδο. Παρόλα αυτά, θ οριακι αφξθςθ που παρουςιάηει θ μθτρικι υποςτθρίηεται από τθν ανόδο των πωλιςεων των ξζνων χωρϊν του Ομίλου. Ειδικότερα, οι κυγατρικζσ κατά το Θ1 του 2011 παρουςίαςαν αφξθςθ πωλιςεων από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ τθσ τάξθσ του 3,88%, το οποίο οφείλεται κατά 3,38% περίπου, ςε μζςθ αφξθςθ πωλιςεων ςε τοπικό νόμιςμα και κατά 0,5% περίπου, ςε μζςθ επίδραςθ από ανατίμθςθ των νομιςμάτων. Οι πωλιςεισ από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ των κυγατρικϊν αυξικθκαν ςε 68,10εκ. το Α εξάμθνο του 2011 από 65,55εκ. το Α εξάμθνο του Ελληνική Αγορά & Ανατολική Ευρωπαϊκή Αγορά H1 '11 (%) Ελλάδα; 39,13% H1 '10 (%) Ελλάδα; 40,04% Ανατολική Ευρϊπη; 60,87% Ανατολική Ευρϊπη; 59,96% Κατά το Α εξάμθνο του 2011, το ποςοςτό των πωλιςεων από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ των κυγατρικϊν εταιρειϊν ωσ προσ τισ ςυνολικζσ πωλιςεισ του Ομίλου βρίςκεται ςτο 60,87% αυξθμζνο ςε ςφγκριςθ με το περυςινό Α εξάμθνο.

9 9 Η1 11 Ανάλυςη EBIT ανά Χϊρα ΕΒΙΤ ανά Χώρα ( εκ) H1 '11 % H1 '10 Ελλάδα 3,28-45,96% 6,07 % ΕΒΙΣ 66,23% 70,58% Πολωνία 0,89-16,60% 1,06 Ρουμανία 0,64-53,18% 1,36 Βουλγαρία 0,02-90,84% 0,18 ερβία 0,50 0,50 Σςεχία -0,36 12,95% -0,41 Ουγγαρία -0,23 51,85% -0,48 ΠΓΔΜ 0,23-29,55% 0,32 Ξζνεσ Χϊρεσ 1,67-33,89% 2,53 % ΕΒΙΣ 33,77% 29,42% υνολικό ΕΒΙΣ 4,95-42,41% 8,60 Σα λειτουργικά κζρδθ του Ομίλου είναι επθρεαςμζνα από τθν ςθμαντικι αφξθςθ του κόςτουσ παραγωγισ, το οποίο αποτυπϊνεται τόςο ςτα αποτελζςματα τθσ μθτρικισ όςο και των κυγατρικϊν, κακϊσ και από τα υψθλότερα κόςτθ A&P και τα χαμθλά ζςοδα τθσ ςυγγενοφσ εταιρείασ Estee Lauder JV. Κατά το Α εξάμθνο του 2011 το ΕΒΙΣ τθσ Ελλάδασ από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ μειϊκθκε κατά 45,96% ςτα 3,28εκ. από 6,07εκ. Εξαιρϊντασ τα ζςοδα από τθν ςυγγενι εταιρεία Estee Lauder JV, το ΕΒΙΣ τθσ Ελλάδασ από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ κατά το Θ1 του 2011 ανιλκε ςε 2,83εκ. από 3,05εκ. μειωμζνο κατά 7,15%. Σο περικϊριο ΕΒΙΣ τθσ Ελλάδασ από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ, εξαιρουμζνων των εςόδων από τθν Estee Lauder JV, διαμορφϊκθκε ςε 6,47% από 6,97% το Θ1 του Οι θυγατρικζσ των χωρϊν τθσ ανατολικισ Ευρϊπθσ ςθμείωςαν μείωςθ EBIT γεγονόσ που οφείλεται κυρίωσ ςτισ χϊρεσ Πολωνία, Ρουμανία και Βουλγαρία. Κφριοσ λόγοσ για τθν ςθμαντικι μείωςθ του ΕΒΙΣ είναι θ αφξθςθ του κόςτουσ παραγωγισ, λόγω αφξθςθσ των Α υλϊν, θ οποία επθρζαςε αρνθτικά το περικϊριο μικτοφ κζρδουσ. Ωσ αποτζλεςμα των ανωτζρω οι κυγατρικζσ παρουςίαςαν ςυνολικά ΕΒΙΣ 1,67εκ. από 2,53εκ. τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2010.

10 10 ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ - Σθν 8θ Απριλίου 2011 πραγματοποιικθκε θ εταιρικι παρουςίαςθ του Ομίλου αράντθ ςτθν Ζνωςθ Θεςμικϊν Επενδυτϊν ςτθν διάρκεια τθσ οποίασ αναπτφχκθκαν θ ςτρατθγικι του Ομίλου κακϊσ και οι εκτιμιςεισ τθσ Διοίκθςθσ για τα οικονομικά μεγζκθ του υγκεκριμζνα, ςφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ τθσ διοίκθςθσ ο κφκλοσ εργαςιϊν ςτο τζλοσ του 2011 αναμζνεται να διαμορφωκεί ςτα 223,40 εκ., ζναντι 220,01 εκ. που ιταν ςτο τζλοσ του ε ότι αφορά το EBITDA προβλζπεται αφξθςθ το 2011 ςτα 22,30 εκ. από 21,38 εκ. που ιταν το Σο EBIT αναμζνεται να διαμορφωκεί ςτα 18,20 εκ. από 17,55 εκ. που ιταν το 2010, ενϊ τα Κζρδθ προ Φόρων προβλζπεται να ανζλκουν ςτα 16,90εκ. το Σζλοσ, τα Κζρδθ Μετά Φόρων κακϊσ και τα Κακαρά Κζρδθ του Ομίλου το 2011 αναμζνεται να διαμορφωκοφν ςτα 13,57 εκ. - Ο Όμιλοσ αράντθ προζβθ τθν 31/05/11 ςε υπογραφι ςυμβολαίου για τθν εξαγορά τθσ επωνυμίασ προϊόντοσ DOMET. To DOMET δραςτθριοποιείται ςτθν κατθγορία εργαλείων - μζςων κακαριςμοφ για το νοικοκυριό και θ προιοντικι γκάμα του περιλαμβάνει ςκοφπεσ, ςφουγγαράκια, ςφουγγαρίςτρεσ, ςυρματάκια, κλπ. Σο DOMET είναι δεφτερο ςτθν κζςθ επϊνυμων προϊόντων και ζχει ιςτορία περίπου είκοςι ετϊν. Θ δραςτθριοποίθςθ τθσ εταιρείασ ςτθν κατθγορία εργαλείων - μζςων κακαριςμοφ, από τθν οποία μζχρι πρότινοσ απείχε, αποτελεί ευκαιρία για τον Όμιλο, δεδομζνου ότι αφενόσ θ εν λόγω κατθγορία ζχει μεγάλθ ςυμμετοχι ςτθν αγορά ςτισ χϊρεσ όπου δραςτθριοποιείται ο Όμιλοσ και αφετζρου οι διεκνείσ καταναλωτικζσ εταιρείεσ και τα προϊόντα ιδιωτικισ ετικζτασ απουςιάηουν από τθν ςυγκεκριμζνθ αγορά. Σα προϊόντα DOMET κατζγραψαν πωλιςεισ φψουσ περίπου 3.2 εκ. EUR κατά τθν διάρκεια του Σο τίμθμα τθσ εν λόγω εξαγοράσ ανιλκε ςε 2 εκ. EUR. - Ο Όμιλοσ αράντθ προζβθ τθν 02/06/11 ςτθν εξαγορά του 100% των εταιρικϊν μεριδίων τθσ Δ. ΚΟΤΚΟΤΗΕΛΘ ΕΠΕ. Μζςω τθσ εξαγοράσ αυτισ ο όμιλοσ απζκτθςε τθν μακροχρόνια διανομι των προϊόντων PIC και SERENITY του Ιταλικοφ Ομίλου ARTSANA κακϊσ και των Ιαπωνικϊν πιεςόμετρων ALPK2. Σα μερίδια αγοράσ για το 2010 που κατείχε ςτθν Ελλάδα θ PIC ςτα είδθ φλεβοκζντθςθσ - ςφριγγεσ γενικισ χριςθσ εκτιμάται ςτο 60%, ςτα κερμόμετρα ςε 40% ενϊ το μερίδιο των ALPK2 ςτα αναλογικά πιεςόμετρα ανερχόταν επίςθσ ςε 40%. Αντίςτοιχα θ SERENITY αποτελεί ςθμείο αναφοράσ ςτισ ποιοτικζσ πάνεσ ακράτειασ και τα υπό-ςζντονα, ςε μια αγορά με δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ. Ο τηίροσ των ανωτζρω ανιλκε το 2010 ςε 2,5 εκ ευρϊ. Βάςθ του business plan που ζχει αναπτυχκεί, ο όμιλοσ ςκοπεφει να επικεντρωκεί ςτο μζροσ του πελατολογίου που εκπροςωπεί τα 2,2 εκ ευρϊ, το οποίο αναμζνεται να ζχει αυξθτικζσ τάςεισ ςτα επόμενα χρόνια, ςυνειςφζροντασ ςτθν κερδοφορία του Ομίλου με 20% περικϊριο ΕΒΙΣ, λόγω των υψθλϊν ςυνεργειϊν ςτο ςυγκεκριμζνο κανάλι διανομισ. Tο τίμθμα τθσ εν λόγω εξαγοράσ ορίςτθκε ςτα 0,52 εκ. Μζςω τθσ εν λόγω εξαγοράσ ο Όμιλοσ αράντθ εμπλουτίηει το προιοντικό χαρτοφυλάκιό του, αποκτά μερίδια ςε τομείσ τθσ αγοράσ που ωσ πρότινοσ δεν δραςτθριοποιοφνταν και αυξάνει τισ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ του κλάδου Τγείασ και Φροντίδασ. - Ο Όμιλοσ αράντθ προζβθ τθν 19/07/11 ςε υπογραφι ςυμβολαίου για τθν εξαγορά τθσ επωνυμίασ προϊόντοσ TOPSTAR. To TOPSTAR δραςτθριοποιείται ςτθν κατθγορία εργαλείων - μζςων κακαριςμοφ για το νοικοκυριό και θ προιοντικι γκάμα του περιλαμβάνει ςκοφπεσ, ςφουγγαράκια, ςφουγγαρίςτρεσ, ςυρματάκια, γάντια, ςακοφλεσ ςκουπιδιϊν κλπ. Σα τελευταία δζκα χρόνια το TOPSTAR είναι Νο1 ςε πωλιςεισ ςτθν ςερβικι αγορά. Επιπρόςκετα, το TOPSTAR ζχει παρουςία και ςτθν Βοςνία-Ερηεγοβίνθ, όπου ο Όμιλοσ αράντθ διατθρεί εξαγωγικι δραςτθριότθτα. Θ δραςτθριοποίθςθ τθσ εταιρείασ ςτθν κατθγορία εργαλείων - μζςων κακαριςμοφ, ςτθν οποία πρόςφατα διείςδυςε ο Όμιλοσ μζςω τθσ εξαγοράσ τθσ ουγγρικισ DOMET, αποτελεί ευκαιρία για τον Όμιλο, δεδομζνου ότι αφενόσ θ εν λόγω κατθγορία ζχει μεγάλθ ςυμμετοχι ςτθν αγορά ςτισ χϊρεσ όπου δραςτθριοποιείται ο Όμιλοσ και αφετζρου οι διεκνείσ καταναλωτικζσ εταιρείεσ και τα προϊόντα ιδιωτικισ ετικζτασ απουςιάηουν από τθν ςυγκεκριμζνθ αγορά. Σα προϊόντα TOPSTAR κατζγραψαν πωλιςεισ φψουσ περίπου 4 εκ. EUR κατά τθν διάρκεια του Σο τίμθμα τθσ εν λόγω εξαγοράσ ανιλκε ςε 4,025 εκ. EUR. Ο Όμιλοσ αναμζνει ςυνειςφορά ςτο ΕΒΙΣ τθσ τάξεωσ του 16% μετά τισ ςυνζργειεσ.

11 11 ΣΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ Κατά τα Α εξάμθνο του 2011 οι ενοποιθμζνεσ πωλιςεισ από τισ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου υποςτθρίχτθκαν κυρίωσ από τισ ξζνεσ αγορζσ του Ομίλου. Παρόλα αυτά, το αυξθμζνο κόςτοσ παραγωγισ, τα υψθλότερα ζξοδα προϊκθςθσ και διαφιμιςθσ κακϊσ και τα χαμθλότερα ζςοδα από τθν ςυγγενι εταιρεία Estee Lauder JV οδιγθςαν ςε πτϊςθ τθσ κερδοφορίασ του Ομίλου. Όπωσ αναμενόταν οι δυςχερείσ ςυνκικεσ ςτο οικονομικό περιβάλλον ςυνεχίςτθκαν κατά το πρϊτο εξάμθνο του 2011, ενϊ δεν προβλζπεται να υπάρξει βελτίωςθ ςτο προςεχζσ μζλλον με βάςθ τισ ζωσ τϊρα εκτιμιςεισ. Ωσ εκ τοφτου θ διοίκθςθ ςυνεχίηει να δίνει ζμφαςθ ςτο να εναρμονίςει τθν κοςτολογικι δομι τθσ με τα αναμενόμενα ζςοδα, κακϊσ και να προςαρμόηει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων τθσ ςτα νζα καταναλωτικά δεδομζνα. Θ διοίκθςθ ςυνεχίηει τθν πολιτικι τθσ για ιςχυροποίθςθ τθσ κεφαλαιακισ διάρκρωςθσ, χαμθλό δανειςμό, ςυγκράτθςθ των λειτουργικϊν εξόδων και εν γζνει τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ του κεφαλαίου κίνθςθσ, με ςκοπό τθν περεταίρω ιςχυροποίθςθ τθσ οικονομικισ κζςεωσ του Ομίλου. Παράλλθλα, όπωσ πάντα, παραμζνει επικεντρωμζνθ ςτουσ ςτρατθγικοφσ άξονεσ που υποςτθρίηουν και εξαςφαλίηουν τθν κερδοφόρα πορεία του Ομίλου αράντθ και ςυνίςτανται ςε: Οργανικι Ανάπτυξθ ςτισ βαςικζσ δραςτθριότθτεσ και ζμφαςθ ςτα ιδιοπαραγόμενα. Ανάπτυξθ των υπαρχόντων μεριδίων αγοράσ των ιδιοπαραγόμενων. υνεχισ παρακολοφκθςθ των εξελίξεων ςτθν οικονομία των χωρϊν δραςτθριοποίθςθσ του Ομίλου και προςαρμογι του ςτισ εκάςτοτε νζεσ ςυνκικεσ. Διερεφνθςθ πικανϊν ςτόχων για εξαγορά ςτισ αγορζσ του Ομίλου, που να διακζτουν ικανά μερίδια αγοράσ, κερδοφορία και δομι δαπανϊν που επιτρζπει τθν όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ άςκθςθ ςυνεργιϊν μετά τθν εξαγορά. Θ διοίκθςθ του Ομίλου κεωρεί κατάλλθλθ ςτιγμι τθν παροφςα ςυγκυρία προσ διερεφνθςθ νζων πικανϊν εξαγορϊν.

ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011

ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011 ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011 Σρίτθ, 30 Αυγοφςτου 2011 Βαςικά ημεία : Η1 2011 Οι ενοποιθμζνεσ πωλιςεισ από τισ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου αυξικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΤ 2011

ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΤ 2011 ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΤ 2011 Σρίτθ, 29 Νοεμβρίου 2011 Βαςικά ημεία : 9Μ 2011 Οι ενοποιθμζνεσ πωλιςεισ από τισ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου αυξικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 9M '12 % 9M' 11. Πωλήσεις 173,28 6,01% 163,46. Μικτό Κέρδος 82,33 5,02% 78,40 Περιθώριο ΜΚ 47,51% 47,96%

P&L ( εκ.) 9M '12 % 9M' 11. Πωλήσεις 173,28 6,01% 163,46. Μικτό Κέρδος 82,33 5,02% 78,40 Περιθώριο ΜΚ 47,51% 47,96% Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2012 Σημαντική ανάπτυξη κατά 33% στα Κέρδη ανά Μετοχή υποστηριζόμενη από αύξηση πωλήσεων και περιορισμό των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010 Βασικά Σημεία : Η1 2010 Ικανοποιητική ανάπτυξη σε επίπεδο πωλήσεων του Ομίλου κατά την διάρκεια του Α εξαμήνου του

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010 Δελτίο Τύπου Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010 Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011 Βασικά Σημεία : 12Μ_2010 Αύξηση πωλήσεων κατά 1,9% σε σχέση με το 2009. Τα αποτελέσματα του 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 Σημαντική αύξηση κατά 38% στα Κέρδη ανά Μετοχή υποστηριζόμενη από αύξηση πωλήσεων κατά 6,6% και λειτουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014 Ο Όμιλος διατηρεί την θετική καθαρή ταμειακή του θέση, ενώ παράλληλα επενδύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83 Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Η επέκταση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου υποστηρίζει την αύξηση πωλήσεων, θετική καθαρή ταμειακή θέση, διανομή

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M 2008

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M 2008 SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M 2008 Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2009 Βασικά Σημεία : 12M 2008 Άνοδος πωλήσεων του Ομίλου Sarantis κατά 7,36% στα 259,37 εκ. το 2008 από 241,59 εκ. το 2007. Άνοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013 Ουσιώδης αύξηση κατά 126% στα Κέρδη ανά Μετοχή υποστηριζόμενη από βελτίωση στο περιθώριο μικτού κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006 Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου 2006 είναι σύµφωνα των προβλέψεων της ιοίκησης για την πορεία του πρώτου τριµήνου και σε ακολουθία των εκτιµήσεων της

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 12Μ '15 (Συν/νες δραστ/τες)* Πωλήσεις

P&L ( εκ.) 12Μ '15 (Συν/νες δραστ/τες)* Πωλήσεις Βασικά Σημεία : 12Μ 2015 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2015 Διψήφια αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας, ισχυρή οικονομική θέση, θετική καθαρή ταμειακή θέση. Τρίτη, 15 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3M 2007

SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3M 2007 SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3M 2007 Βασικά Σηµεία Άνοδος πωλήσεων του Οµίλου Sarantis κατά 11,38% στα 54,38 εκ. το 1ο τρίµηνο του 2007 από 48,83 το 1ο τρίµηνο του 2006. Σε συγκρίσιµη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 Λονδίνο, Μάρτιος 2014 Μη αλκοολοφχα ποτά: τοιχεία κατανάλωςησ Χυμοί φροφτων: ςτοιχεία κατανάλωςησ (2012) και ειςαγωγών ςτο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2013

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2013 Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014 Ουσιώδης αύξηση κατά 28% στα Κέρδη ανά Μετοχή, υπέρβαση εκτιμήσεων σε όλες τις γραμμές κερδοφορίας, συνεχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 28-08-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΚΑΙ ΕΜΡΟ ΙΚΘ ΕΤΑΙ ΕΙΑ Τ ΟΦΙΜΩΝ

ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΚΑΙ ΕΜΡΟ ΙΚΘ ΕΤΑΙ ΕΙΑ Τ ΟΦΙΜΩΝ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ (Εταιρικζσ και Ενοποιθμζνεσ) τθσ χριςθσ από 1 θ Ιανουαρίου 2014 ζωσ 31 θ Δεκεμβρίου 2014 ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (ΔΡΧΑ) ωσ ζχουν υιοκετθκεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2005

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2005 ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2005 Οι ενοποιηµένες επιδόσεις κατά το 9µηνο του 2005 παρέµειναν σε ακολουθία µε τις εκτιµήσεις της ιοίκησης του Οµίλου. Οι ξένες αγορές συνέχισαν να αποδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ. Ιωάννθσ Ι. Βαρδινογιάννθσ

Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ. Ιωάννθσ Ι. Βαρδινογιάννθσ Βεβαιϊνεται ότι οι ςυνθμμζνεσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2011 είναι εκείνεσ που εγκρίκθκαν από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ ΑΝΕΚ Α.Ε. τθν 16 θ Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΜΙΕΣ 7,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ TO 9Μ:11 ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΡΔΩΝ 204 ΕΚ ΓΙΑ ΤΟ 9Μ:10.

ΖΗΜΙΕΣ 7,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ TO 9Μ:11 ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΡΔΩΝ 204 ΕΚ ΓΙΑ ΤΟ 9Μ:10. ΧΟΛΙΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΡΑΠΕΖΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2011 29/12/2011 MERIT Securities S.A., Research & Analysis Department 3 Souri str., 105 57, Tel: 210.36 71 800, Fax: 210.36 71 830, E-mail: analysisdept@merit.gr

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΡΟΣ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ ΣΤΟ ΧΘΜΑΤΛΣΤΘΛΟ ΑΚΘΝΩΝ 1.418.750.000 ΝΕΩΝ ΚΟΛΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ «Τράπεηα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» ΟΛ ΟΡΟΛΕΣ ΡΟΘΛΚΑΝ ΑΡΟ ΑΥΞΘΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική Βελτίωςη Οργανικήσ Κερδοφορίασ

Σημαντική Βελτίωςη Οργανικήσ Κερδοφορίασ 2014 ΟΜΙΛΟΣ ΤΑΡΕΗΑΣ ΡΕΙΑΙΩΣ - ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΕΞΑΜΘΝΟΥ 2014 Δηλϊςεισ Διοίκηςησ Σημαντική Βελτίωςη Οργανικήσ Κερδοφορίασ «Θ ελλθνικι οικονομία ςυνεχίηει να εμφανίηει ςθμάδια ςταδιακισ ανάκαμψθσ. Τόςο

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιοσ 2010. Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009

Απρίλιοσ 2010. Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 Ο Πμιλοσ εταιρειϊν ΑΝΕΚ LINES αςχολείται, κυρίωσ, με τθ διαχείριςθ ιδιόκτθτων και ναυλωμζνων πλοίων επιβατθγοφ ναυτιλίασ για 4 και πλζον χρόνια και παραμζνει πρωτοπόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα Ομίλου ΕΣΕ: 2010

Αποτελζςματα Ομίλου ΕΣΕ: 2010 Αποτελζςματα Ομίλου ΕΣΕ: 2010 Κακαρά κζρδθ 2010 προ των εκτάκτων φορολογικϊν υποχρεϊςεων ςτα 485εκατ., (-50% ζναντι του 2009). Κακαρά κζρδθ 2010 μετά τθν ζκτακτθ φορολογία ςτα 406 εκατ. (-56% ζναντι του

Διαβάστε περισσότερα

MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Ζηρίδη 10, Μαροφςι Αττικήσ, Σ.Κ. 151 23, Ελλάδα Σηλ. +30 210 34 94 000

MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Ζηρίδη 10, Μαροφςι Αττικήσ, Σ.Κ. 151 23, Ελλάδα Σηλ. +30 210 34 94 000 Οικονομικέσ Καταςτάςεισ τησ χρήςησ από 1 η Ιανουαρίου έωσ 31 η Δεκεμβρίου 2013 ςφμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικήσ Αναφοράσ (ΔΠΧΑ) ωσ έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κλάδοσ των Αλκοολοφχων Ποτϊν ςτην Ελλάδα. - Περίληψη -

Ο Κλάδοσ των Αλκοολοφχων Ποτϊν ςτην Ελλάδα. - Περίληψη - ΙΓΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΔΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 27-11-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004 Αποτελέσµατα 9µήνου Σηµαντική βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών, που υποδηλώνει την επιτυχηµένη αναπτυξιακή στρατηγική και πορεία του οµίλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό Βασικά Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Γερμανικήσ χολήσ Αθηνών 10, Μαροφςι Αττικήσ, Σ.Κ. 151 23, Ελλάδα Σηλ.

MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Γερμανικήσ χολήσ Αθηνών 10, Μαροφςι Αττικήσ, Σ.Κ. 151 23, Ελλάδα Σηλ. Οικονομικέσ Καταςτάςεισ τησ χρήςησ από 1 η Ιανουαρίου έωσ 31 η Δεκεμβρίου 2014 ςφμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικήσ Αναφοράσ (ΔΠΧΑ) ωσ έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παποςζίαζη Επισειπημαηικήρ Εξέλιξηρ 2013 1

Παποςζίαζη Επισειπημαηικήρ Εξέλιξηρ 2013 1 Παποςζίαζη Επισειπημαηικήρ Εξέλιξηρ 2013 1 ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ ΓΙΑ ΣΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: H παροφςα προορίηεται αποκλειςτικά και μόνο για ςκοποφσ ενθμζρωςισ ςασ, και δεν επιτρζπεται θ µε οποιοδιποτε

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2012) Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ.

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2015 Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Μάιοσ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΠΙΓΟΔΙ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ: ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΙΗ.

ΟΙ ΔΠΙΓΟΔΙ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ: ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΙΗ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΙ ΔΠΙΓΟΔΙ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ: ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΙΗ. ΠΟΤΓΑΣΡΙΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές & Επιχειρηματικές Ειδήσεις από την Γερμανία

Οικονομικές & Επιχειρηματικές Ειδήσεις από την Γερμανία Ιανουάριος 2011 Οικονομικές & Επιχειρηματικές Ειδήσεις από την Γερμανία +11.2% οι ελλθνικζσ πωλιςεισ ςτθν Γερμανία Πρεςβεία τθσ Ελλάδοσ ςτο Βερολίνο Γραφείο Ο.Ε.Υ. Bερολίνου Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μονάχου Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΥΦΣΧ ΔΛΑΥΦΑΓΠΑΨΕΩΧΘ ΧΨΣ ΧΦΘΠΑΨΛΧΨΘΦΛΣ ΑΚΘΡΩΡ 3.789.317.358 ΡΕΩΡ ΞΣΛΡΩΡ ΠΕΨΣΧΩΡ ΨΘΧ «Ψράπεηα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» ΣΛ ΣΥΣΛΕΧ ΥΦΣΘΟΚΑΡ ΑΥΣ ΑΩΘΧΘ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πθγι: Ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα (ΟΠ) τθσ Διεφκυνςθσ ΔΕΚΟ

Πθγι: Ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα (ΟΠ) τθσ Διεφκυνςθσ ΔΕΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ Πθγι: Ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα (ΟΠ) τθσ Διεφκυνςθσ ΔΕΚΟ θμειώςεισ πινάκων Ιςολογιςμοφ και Αποτελεςμάτων χριςθσ Α' Εξαμινου 2010: Σα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΤΡΚΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΣΟΤΡΚΙΑ

ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΤΡΚΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΣΟΤΡΚΙΑ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΤΡΚΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΣΟΤΡΚΙΑ Φεβρουάριοσ 2014 Παρακαλοφμε ςε περίπτωςθ αναδθμοςίευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

MARKS AND SPENCER-ΜΑΙΝΟΡΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανϊνυμοσ Βιομθχανικι Εμπορικι και Τεχνικι Εταιρεία

MARKS AND SPENCER-ΜΑΙΝΟΡΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανϊνυμοσ Βιομθχανικι Εμπορικι και Τεχνικι Εταιρεία MARKS AND SPENCER-ΜΑΙΝΟΡΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανϊνυμοσ Βιομθχανικι Εμπορικι και Τεχνικι Εταιρεία Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για το ζτοσ που ζλθξε ςτισ 29 Μαρτίου 2014 ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνεται το Ακακάριςτο Εγχώριο Προϊόν για το 1 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνεται το Ακακάριςτο Εγχώριο Προϊόν για το 1 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 29-05-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 1 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2012) Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α )

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010 (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Ακινα, Μάιοσ 2011 Πίνακασ Περιεχομζνων Ζκκεςθ Διαχείριςθσ... 3 ΣΘΜΕΙΩΣΘ 11:Απαιτιςεισ κατά πελατϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΦΜ: 800559092 Γ.Ε.Μ.Η.: 129314022000 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014 1Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΗ (4 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014) φμφωνα με τισ διατάξεισ των κωδ. Νόμων

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ιαν Δεκ Ιαν Δεκ Ιαν Αριθμόσ πλοίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 16 Ιανουαρίου 217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 216 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι Στατιςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Ζκθεση (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Ανώνυμη Εταιρία Σσιμέντων Σιτάν ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ. για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007

ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ. για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007 ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007 FORTH-CRS Α.Ε. Αρικμόσ ΓΕ.ΜΘ. 123290701000 Ατκίδων 4, Τ.Κ. 17671, Καλλικζα http://www.forthcrs.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚ ΤΠΘΡΕΙΕ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ. Λ. Μεςογείων 85, 115 26 Ακινα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΘ.

ΓΕΚ ΤΠΘΡΕΙΕ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ. Λ. Μεςογείων 85, 115 26 Ακινα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΘ. ΓΕΚ ΤΠΘΡΕΙΕ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Λ. Μεςογείων 85, 115 26 Ακινα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΘ. 02517401000 ΕΣΘΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΘ χριςθσ 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδική Ανάλςζη Μελέηη ηηρ ICAP Group «Οι Συνζπειεσ τθσ Κρίςθσ ςτουσ διαφόρουσ Κλάδουσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ»

Κλαδική Ανάλςζη Μελέηη ηηρ ICAP Group «Οι Συνζπειεσ τθσ Κρίςθσ ςτουσ διαφόρουσ Κλάδουσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ» Κλαδική Ανάλςζη Μελέηη ηηρ ICAP Group «Οι Συνζπειεσ τθσ Κρίςθσ ςτουσ διαφόρουσ Κλάδουσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ» Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Κλαδικϊν Μελετϊν Ιοφλιοσ 2014 Ειςαγωγή Η ελλθνικι οικονομία δζχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεςη Αποτίμηςησ. Βαςίλθσ Σωτθρόπουλοσ, αναλυτισ 24/5/2011

Έκθεςη Αποτίμηςησ. Βαςίλθσ Σωτθρόπουλοσ, αναλυτισ 24/5/2011 Έκθεςη Αποτίμηςησ Αναλυτική έκθεςη χρηματοοικονομικού ςυμβούλου για την αποτίμηςη και γνωμοδότηςη για το δίκαιο και εύλογο εύροσ τησ αξίασ των μετοχών τησ εταιρείασ Vivere Entertainment Εμπορική & Συμμετοχών

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΣΟΙΚΙΑ: ΕΛΠΙΔΕ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΑΠΟ ΣΑ ΜΕΑ ΣΟΤ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΣΟΙΚΙΑ: ΕΛΠΙΔΕ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΑΠΟ ΣΑ ΜΕΑ ΣΟΤ 2010 199 1996 1997 1998 1 2 4 6 7 8 9(π) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση τρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΣΟΙΚΙΑ: ΕΛΠΙΔΕ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΑΠΟ ΣΑ ΜΕΑ ΣΟΤ 1 Η οικοδομι ζχει ειςζλκει ςε περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 13-10-2015 ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS Α.Ε.

APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS Α.Ε. APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS Α.Ε. ΕΜΡΟΙΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΘΛΕΦΩΝΙΑΣ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΘΣ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2010 (περιόδου 1 θ Ιανουαρίου 31 θ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014)

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014) ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΑΡΟΣΡΑΣΜΑ ΑΡΟ ΤΟ ΑΙΘ. 29/2014 ΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ τθν μίνκθ και ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα ςιμερα τθν (16 θ ) του μθνόσ Ιουλίου του ζτουσ 2014 θμζρα τθσ εβδομάδοσ Σετάρτθ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΑΟΠΟΝΙΑ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Γρ. Ανδρέας Υρίζηοσ Ανώηερος σνηηρηηής Γαζών Σμήμα Γαζών

Η ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΑΟΠΟΝΙΑ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Γρ. Ανδρέας Υρίζηοσ Ανώηερος σνηηρηηής Γαζών Σμήμα Γαζών Η ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΑΟΠΟΝΙΑ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Γρ. Ανδρέας Υρίζηοσ Ανώηερος σνηηρηηής Γαζών Σμήμα Γαζών ΓΔΝΙΚΑ Οικοςφςτθμα: Σφςτθμα ςε μια περιοχι ςτθν οποία ςυνυπάρχουν ςε ιςορροπία/αρμονία οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε.

ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε. ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε. ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΛΣ ΤΘΣ 31θσ ΔΕΚΕΜΒΛΟΥ 2014 (1/1/2014 31/12/2014) Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ ΡΑΤΑ ΛΟΥΝΛΟΣ 2015 Εηήζια Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2014

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2014 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σχολιασμός Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

DELTA HOTELIA S.A. ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΙΩΝ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

DELTA HOTELIA S.A. ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΙΩΝ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΙΩΝ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΘΣ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2010 (περιόδου 1 θ Ιανουαρίου 31 θ Δεκεμβρίου 2010) Βάςει των Διεθνών Προτφπων Χρηματοοικονομικήσ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το έτος 2006 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές έδωσαν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών 3. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Ιανοσάριος 2016 2 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΕΡΕΤΝΑ Η ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ. Σο δείγμα ανιλκε ςε 930 άτομα, άνδρεσ και γυναίκεσ, 18

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Υαράντθσ Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Υαράντθσ Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Υαράντθσ Α.Β.Ε.Ε. ΕΦΘΥΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΥΘ τθσ χριςεωσ 2011 (περιλαμβάνει τθν περίοδο από 1θ Ιανουαρίου ζωσ 31θ Δεκεμβρίου 2011) (Βάςθ του ν.3556/07) 2 ΣΕΤΙΕΧΡΞΕΟΑ 1. ΔΘΝΩΥΕΙΥ ΞΕΝΩΟ ΦΡΧ ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΡΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 1 Η ΑΝΣΖΑΒΕΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΣΗ CRI ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ από το τζλοσ του 2013 είναι αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ ςτθν Ελλάδα τθσ CRI (Cooperative Resources International ενόσ

Διαβάστε περισσότερα