ΣΚΟΠΌΣ ΤΟΥ ΕΚΤ EINAI Η ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΎ ΠΛΗΡΟΦΟ ΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Δ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΚΟΠΌΣ ΤΟΥ ΕΚΤ EINAI Η ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΎ ΠΛΗΡΟΦΟ ΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Δ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ"

Transcript

1 ΙΌ ΕΘΝΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ TE είναι εγκατάσταση εθνικής χρήσης του ΕΘΝΙΚΟΎ ΙΔΡΎΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΏΝ. Κατευθύνεται από ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ και εποπτεύεται από την ΓΕΝΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΕΡΕΥΝΑΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, συμφωνά με τις διατάξεις που διέπουν τα ΝΠΙΔ. «1* ΣΚΟΠΌΣ ΤΟΥ ΕΚΤ EINAI Η ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΎ ΠΛΗΡΟΦΟ ΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Δ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ /CAAWH ΤΩΝΙ7ΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΥ4ΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΑΌΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ του ΕΡΜΗ - Διαθέτη (HOST) βάσεων δεδομένων ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ και συντήρηση εθνικών βάσεων δεδομένων ONLINE πρόσβαση σε διεθνείς βάσεις δεδομένων ΑΝΆΠΤΥΞΗ Εστιακών Σημείων Τεκμηρίωσης στα ΑΕΙ ΎΝΔΕΣΗ ΤΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 77ΑΡ ΑΓΩΓΗ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ οργανισμών και επιχειρήσεων για ενδυνάμωση της συμμετοχής τους σε Κοινοτικά Προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων Ε & Τ που έχουν χρηματοδοτηθεί από Κοινοτικά Προγράμματα 1 ΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ^!ΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ϊ ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ11ΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ της χρήσης της ηλεκτρονικής πληροφόρησης με ενημέρωση και εκπαίδευση των χρηστών ΑΝΑΠΊΎΞΗ πειραματικών - πιλοτικών πληροφοριακών συστημάτων με χρήση νέων τεχνολογιών πληροφόρησης (multimedia, GIS) Δ ΗΜΙΟΥΡΠΑ ΕΘΝΙΚΌ Υ Δ ΙΚΤΥΟΥ-ΟΙΒΛΙΟΟΗΚΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΚΑΙ 1 ΕΧΝΟΛΟΠΑΣ ΠΑΡΟΧΉ υποδομής, συντονισμός διαδικασιών και αξιοποίηση τεχνογνωσίας ΠΑΡΆΓΩΓΗ συλλογικοί') καταλόγου περιοδικών των ελληνικών επιστημονικών βιβλιοθηκών ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ των διαδικασιών αυτοματισμού των ελληνικών βιβλιοθηκών ΑΝΆΠΤΥΞΗ ειδικών βιβλιοθηκών παρακαταθήκης ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 48, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: , , FAX: ,

2 ΣΎΝΤΟΜΟ /ΣΤΟΡΙΚΟ Η Ελληνική Πολιτεία το 1980 με τη συνεργασία του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Development Programme UNDP/UNESCO) σχεδίασε και συνχρηματοδότησε την εκτέλεση του Προγράμματος Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης προσδίδοντας του χαρακτήρα εγκατάστασης Εθνικής χρήσης. ΣΤΌΧΟΣ τον έργου ήταν να εξασφαλίσει τη βασική υποδομή σε εξοπλισμό, ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και διαδικασίες για την απρόσκοπτη ροή επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφόρησης σε όλη την επιστημονική, ερευνητική και παραγωγική κοινότητα της χώρας. Ano το 1980 ΕΩΣ το 1986 ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΘΗΚΕ η βασική υποδομή του ΕΚΤ και αναπτύχθηκαν οι πρώτες υπηρεσίες online επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφόρησης στην ελληνική επιστημονική κοινότητα με πρόσβαση σε περισσότερες από 1000 διεθνείς βάσεις δεδομένων. ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΘΗΚΕ υπηρεσία διάθεσης ανατύπων από συνεργαζόμενες με το ΕΚΤ βιβλιοθήκες του εξωτερικού. ΑΝΑΠΤΎΧΘΗΚΕ πιλοτικό Σύστημα Διαχείρησης Βάσεων Δεδομένων και λειτούργησε ο πρώτος πειραματικός ελληνικός Διαθέτης (HOST) online βάσεων δεδομένων. ΆΡΧΙΣΕ η παραγωγή του Συλλογικού καταλόγου των περοδικών των επιστημονικών βιβλιοθηκών και της βάσης δεδομένων των Ελληνικών διδακτορικών διατριβών. Ano το 1986 ΕΩΣ το 1991 ΑΝΑΠΤΎΧΘΗΚΑΝ οι παρεχόμενες από το ΕΚΤ υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης. ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΘΗΚΑΝ και διατέθηκαν για πειραματική online πρόσβαση εθνικές βάσεις δεδομένων. ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕΧΟ ABEKT (ειδικό λογισμικό για την εισαγωγή της πληροφορικής στις ελληνικές βιβλιοθήκες). Ano το 1991 ΕΩΣ ΣΉΜΕΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΘΗΚΕ ο ΕΡΜΗΣ το νέο υπολογιστικό σύστημα - Διαθέτης (HOST) εθνικών και διεθνών βάσεων δεδομένων, προσβάσιμο από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας και του εξωτερικού μέσω του HELLASPAC και της ΑΡΙΑΔΝΗΣ. Ο ΕΡΜΗΣ διασυνδέεται με άλλους διαθέτες στο εξωτερικό (ECHO και DIMDI). ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΘΗΚΑΝ και αναπτύσσονται πέντε Εστιακά Σημεία Τεκμηρίωσης στα ΑΕΙ (ΑΠΘ, ΔΠΘ, Παν. Ιωαννίνων, Παν. Πατρών, Παν. Κρήτης). ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ το Εθνικό Εστιακό Σημείο για το Πρόγραμμα IMPACT. Το ΕΚΤ ανέλαβε τον ρόλο του Εθνικού Εταίρου Ενημέρωσης για συστηματική ενημέρωση και εκπαίδευση των χρηστών υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληροφόρησης. ΕΚΤΕΛΈΣΤΗΚΕ με επιτυχία το πιλοτικό έργο και από τον Ιανουάριο του 1993 το ΕΚΤ είναι ο Ελληνικός κόμβος του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Κέντρων Αναδιανομής του Προγράμματος VALUE με στόχο την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Κοινοτικής έρευνας και την ενδυνάμωση της συμμετοχής των ελληνικών οργανισμών και επιχειρήσεων στα Κοινοτικά Προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης. ΑΝΑΠΤΎΣΣΟΝΤΑΙ συνεχώς νέα προϊόντα, υπηρεσίες και βάσεις δεδομένων για την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας με στόχο την ολοκλήρωση του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας.

3 iiapoxh.επιστημονικών ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝΖΖΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Το ΕΚΤ έχει online πρόσβαση, μέσω του Δημόσιου Δικτύου Μεταβίβασης Δεδομένων HELLASPAC και του Ακαδημαϊκού Ερευνητικού Δικτύου ΑΡΙΑΔΝΗ, σε περισσότερες από 1000 βάσεις δεδομένων που διατίθενται από Διαθέτες (Hosts) στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι βάσεις δεδομένων καλύπτουν όλα τα αντικείμενα έρευνας και τεχνολογίας τόσο στις Θετικές όσο και τις Ανθρωπιστικές επιστήμες και τις ευρεσιτεχνίες και περιέχουν περισσότερες από 300 εκατομμύρια δημοσιεύσεις οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο 85% της παραγόμενης γνώσης διεθνώς. Οι υπηρεσίες πληροφόρησης του ΕΚΤ εξασφαλίζουν τη ροή επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών σε όλη την ελληνική επιστημονική κοινότητα. Περισσότεροι από επιστήμονες από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό Τομέα, από όλη την Ελλάδα, εξυπηρετούνται κάθε χρόνο. Από τον Απρίλιο του 1984 το ΕΚΤ έχει αναπτύξει ειδική συνεργασία με τα Υπουργεία Υγείας, Παιδείας, Γεωργίας και Εθνικής Αμυνας. Με τη συνεργασία αυτή εξασφαλίζεται συνεχής ροή πληροφόρησης προς τα ΑΕΙ, τα TEI, τα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα του Υπουργείου Γεωργίας, τα Νοσοκομεία του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας. Με το σύστημα αυτό οι χρήστες δεν ταλαιπωρούνται με γραφειοκρατικές διαδικασίες και εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών του ΕΚΤ. Ταυτόχρονα, το ΕΚΤ προσφέρει τις υπηρεσίες του στα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα που εποπτεύονται από την Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας. Οι ιδιώτες (στην πλειονότητα τους Φαρμακευτικές και Χημικές Βιομηχανίες) που εξυπηρετούνται από το ΕΚΤ καταβάλλουν το κόστος των πληροφοριών που ανακτώνται για λογαριασμό τους. Το 1993, το ΕΚΤ σε συνεργασία με τα αντίστοιχα ΑΕΙ δημιούργησε Εστιακά Σημεία Τεκμηρίωσης στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης, Θράκης, Ιωαννίνων, Πατρών και Κρήτης με κύριο στόχο την αποκέντρωση των υπηρεσιών σε περιφερειακό επίπεδο και τη διάδοση της εμπειρίας στη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης. ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ Οι πιο πάνω υπηρεσίες υποστηρίζονται από 9 επιστήμονες πληροφόρησης (3 Βιολόγους, 2 Φυσικούς, 1 Οικονομολόγο, 1 Γεωλόγο, 1 Φιλόλογο και 1 Χημικό Μηχανικό) οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στην online αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε Διεθνή Κέντρα Τεκμηρίωσης.

4 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οι ΚΥΡΙΩΤΕΡΕΣ ΒΆΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΊΕΣ ΈΧΕΙ ONLINE ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΤΟ ΕΚΤ ΟΝΟΜΑ ΒΑΣΗΣ ABI/INFORM AGRI S ARTS & HUMANITIES SEARCH BIOSIS CAB ABSTRACTS CHEMABS COMPENDEX PLUS CORDIS DELPHES EUROPEAN BUSSIN ESS DISSERTATION ABSTRACTS EMBASE EN VIRONLINE ERIC FRANCIS FSTA HISTORICAL ABSTRACTS INPADOC INSPEC TRIS KOMPASS EUROPE LABORDOC LC MARK-BOOKS MANAGEMENT CONTENTS MATHSCI MEDLINE NTIS PAIS PASCAL POLLUTION ABSTRACTS PSTA PSYCHINFO PTS RELIGION INDEX SOCIOLOGICAL ABSTRACTS SPORT WORLD PATENTS INDEX ΘΕ MATIKH ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διοίκηση επιχειρήσεων, Οικονομία Γεωπονία, Δασοπονία, Γεωργική οικονομία Τέχνη, Ανθρωπιστικές σπουδές, Φιλοσοφία,Ποίηση, Μουσική, Αρχαιολογία, Λογοτεχνία, Θέατρο Βιολογία, Ιατρική έρευνα, Βιοτεχνολογία Αγροτική Τεχνολογία και Οικονομία, Κτηνιατρική, Δασολογία Χημεία, Φυσικοχημεία, Βιοχημεία, Επιστήμες Μηχανικών, Τεχνολογία Κοινοτικές πληροφορίες για την Ερευνα και την Ανάπτυξη Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις Διδακτορικές διατριβές στις ΗΠΑ Βιοϊατρική, Φαρμακολογία Περιβάλλον (τεχνολογία, νομοθεσία, οικονομία, χημεία) Εκπαίδευση Λογοτεχνία, Κοινωνιολογία, Ιστορία τέχνης, Θρησκεία Τεχνολογία τροφίμων Ιστορία, Κοινωνιολογία Ευρεσιτεχνείες Φυσική, Ηλεκτρονική, Πληροφορική Συγκοινωνίες, Μεταφορές Ευρωπαϊκές βιομηχανικές και κατασκευαστικές εταιρείες Εργασιακές σχέσεις, Εργατική νομοθεσία Βιβλία που καταλογογραφοΰνται από το Library of Congress Λογιστική, Οικονομία, Διοίκηση, Εργασιακές σχέσεις Μαθηματικά Ιατρική, Οργάνωση υπηρεσιών υγείας Ερευνητικά έργα που υποστηρίζονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ Δημόσια διοίκηση, Διεθνείς σχέσεις, Πολιτική, Δίκαιο Τεχνολογία, Μέταλλα, Φυσική, Χημεία, Ιατρική Ρύπανση περιβάλλοντος Συσκευασία Ψυχολογία, Ψυχιατρική, Ανθρωπολογία, Κοινωνιολογία Επιχειρηματική δραστηριότητα, Εμπόριο, Βιομηχανική παραγωγή, Ερευνα αγοράς, Στατιστικά στοιχεία, Προβλέψεις Θεολογία, Ιστορία θρησκειών, Εκκλησιαστική Ιστορία Κοινωνιολογία Αθλητισμός, Αθλιατρική Ευρεσιτεχνίες

5 ΔΙΆΘΕΤΕΣ (HOSTS) ΟΙ ΚΥΡΙΩΤΕΡΟΙ Δ ΙΑΘΕΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΪ HOST ΧΩΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ DATASTAR DIALOG DIMDI ECHO ESA-IRS QUESTEL PERGAMON PROFILE STN Ελβετία Ηνωμένες Πολιτι ι ερμανια Λουξεμβούργο Ιταλία Γαλλία Βρετανία Βρετανία Γερμανία, Ιαπωνία, Ηνωμ. Πολιτείες 175 Τεχνολογία, Βιοϊατρικά, Οικονομία 400 Τεχνολογία, Ανθρωπιστικά, Οικονομία, Τΰπος, Πατέντες, Βιοϊατρικά 85 Βιοϊατρικά, Περιβάλλον 38 Κοινοτικές πληροφορίες 120 Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πατέντες, Οικονομία 80 Τεχνολογία, Ανθρωπιστικά, Πατέντες, Οικονομία, Βιοϊατρικά 34 Τεχνολογία, Οικονομία 79 Τύπος, Οικονομία 122 Τεχνολογία, Βιοϊατρικά, Πατέντες ΑΡΙΘΜΌΣ ONLINE ΑΝΑΖΗΤΉΣΕΩΝ - ΕΡΩΤΗΜΆΤΩΝ ANA ΈΤΟΣ ( ) ερωτήματα '-ΊΞι übuu _ 40 Ι I I ι _1_ "1985 _ _ 1986 ~ ετη _Ι_ 1989 ;-! Λ :. ': ; ; ; ; : ] % ι ι ι Η μείωση του αριθμού των online αναζητήσεων - ερωτημάτων από το 1991 οφείλεται στην τοπική εγκατάσταση στο ΕΚΤ βάσεων δεδομένων σε οπτικούς δίσκους καθώς και στο ότι το ΕΚΤ υποστηρίζει και συμβάλλει ουσιαστικά στην δημιουργία κέντρων πληροφόρησης σε περιφερειακό επίπεδο.

6 ÜPMHZ ΔΙΑΘΈΤΗΣ (HOST) ONLINE ΒΆΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ Πρόσφατα εγκαταστάθηκε και αναπτύχθηκε ο "ΕΡΜΗΣ", το νέο πληροφορικό σύστημα ανοιχτής πρόσβασης - Διαθέτης του ΕΚΤ. Είναι υπερσύγχρονο και μοναδικό στη χώρα σύστημα διάθεσης βάσεων δεδομένων το οποίο μπορεί να δεχθεί δεκάδες εκατομύρια πληροφορίες και να τις διαθέσει online σε δεκάδες ταυτόχρονους χρήστες με χρόνο απόκρισης δευτερολέπτων. Με το σύστημα αυτό εξασφαλίζεται στην ελληνική αλλά και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, τη βιομηχανία και τη Δημόσια Διοίκηση η δυνατότητα πρόσβασης σε ελληνικές τράπεζες πληροφοριών μέσα από δίκτυα μεταβίβασης δεδομένων (HELLASPAC και ΑΡΙΑΔΝΗ). Στον ΕΡΜΗ : Αναπτύσονται εθνικές βάσεις δεδομένων και τράπεζες πληροφοριών για την επιστήμη και την τεχνολογία και εγκαθίστανται διεθνείς βάσεις δεδομένων. Ο ΕΡΜΗΣ διασυνδέεται μέ άλλους HOSTS στο εξωτερικό (Gateway) ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε Ελληνα χρήστη η δυνατότητα online πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων που διατίθενται από άλους Διαθέτες (πχ: DIMDI - 85 βάσεις δεδομένων, ECHO - 38 βάσεις δεδομένων ) επιτυγχάνοντας έτσι τη μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη των πληροφοριακών τους αναγκών στους τομείς των βιοϊατρικών επιστημών και των κοινοτικών θεμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Σήμερα διατίθενται από τον ΕΡΜΗ οι παρακάτω βάσεις δεδομένων: Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών των Ελληνικών Επιστημονικών Βιβλιοθηκών. Παράγεται απο το ΕΚΤ και περιλαμβάνει τις συλλογές περιοδικών περισσοτέρων από 104 Επιστημονικών βιβλιοθηκών. Περιέχει πάνω από τίτλους περιοδικών. Η βάση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για online αναζήτηση και εντοπισμό των περιοδικών που υπάρχουν στις ελληνικές βιβλιοθήκες, όσο και για online παραγγελία ανατύπων προς τις βιβλιοθήκες που διαθέτουν τα αντίστοιχα περιοδικά και είναι συνδεδεμένες στο σύστημα. Αποτελεί την βάση για την ανάπτυξη του Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών. Διατίθεται και σε έντυπη μορφή. Ελληνικές Διδακτορικές Διατριβές. Παράγεται από το ΕΚΤ και περιέχει περισσότερες από διδακτορικές διατριβές που εκπονήθηκαν από επιστήμονες σε ΑΕΙ της χώρας μας από το Είναι δίγλωσση (Ελληνικά - Αγγλικά).

7 Τρέχοντα Ερευνητικά έργα. Παράγεται από το ΕΚΤ και περιέχει επιστημονικά, οικονομικά και άλλα στοιχεία για περισσότερα από ερευνητικά έργα που εκτελούνται στην Ελλάδα από διάφορους φορείς. Βάση Ιατρικής Βιβλιογραφίας "ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ" Καλύπτει την Ελληνική Βιοϊατρική Βιβλιογραφία από το 1980 έως σήμερα και παράγεται από την Ελληνική Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών (ΙΑΤΡΟΤΕΚ). Περιέχει περίπου δημοσιεύσεις σε ελληνικά βιοϊατρικά περιοδικά. Είναι δίγλωσση (Ελληνικά - Αγγλικά). URSA-DIS Παράγεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και περιλαμβάνει δημοσιεύσεις, (βιβλία, άρθρα, εισηγήσεις, μελέτες κ.λ.π.) σχετικά με την Πολεοδομία, τη Χωροταξία και την Περιφεριακή Ανάπτυξη που αναφέρονται στον γεωγραφικό χώρο της Ελλάδας με χρονική αφετηρία το URSA-NET Καλύπτει διεθνή βιβλιογραφία για τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και περιλαμβάνει περίπου εγγραφές από το ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ Ο ΕΡΜΗΣ στελεχώνεται από 4 επιστήμονες πληροφορικής και το Τμήμα βάσεων δεδομένων του ΕΚΤ από 4 επιστήμονες πληροφορικής, 4 βιβλιοθηκονόμους και 1 γραμματέα. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ο ΕΡΜΗΣ είναι υπολογιστικό σύστημα mainframe ίδιας τεχνολογίας με τους διανομείς DIMDI, ECHO κ.α. Παρέχει την δυνατότητα διασύνδεσης (Gateway) με άλλους Hosts. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ο ΕΡΜΗΣ υποδέχεται Ελληνικές βάσεις δεδομένων που παράγονται είτε από το ΕΚΤ είτε από άλλους Ελληνικούς φορείς και καλύπτουν θέματα έρευνας και τεχνολογίας που ενδιαφέρουν τους έλληνες επιστήμονες, καθώς και διεθνείς βάσεις δεδομένων.

8 ΕΘΝΙΚΟ KENTPC Κοινοτικά Προγράμματα IMPACT Εθνικό Εστιακό Σημείο Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής VALUE ΕΡ^ Εστιακά Σημεία Τεκμηρίωσης GATI Τηλε-εκ Ελληνικό ( Επιστημονική Ερευνητική Κοινότητα Παραγωγή, Βιομηχανία, MME Δη μ Διοι

9 ) ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Βάσεις δεδομένων /[ΗΣ Διεθνείς βάσεις δεδομένων (MEDLINE, NTIS) WAY DIMDI (85 βάσεις δεδομένων) τυπώσεις ECHO (38 βάσεις δεδομένων) :CL - Client ιοσια ϊκηση Υπηρεσίες Πληροφόρησης Δίκτυο Ε+Τ Βιβλιοθηκών

10 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΉ ΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Ι Υι ΠΟΔΟΜΗ ΕΡΜΗΣ: mainframe SIEMENS/NIXDORF με λειτουργικό σύστημα BS2000, Σύστημα Ανάκτησης Πληροφοριών GRIPS και γλώσσα αναζήτησης CCL (Common Command Language). Τηλεπικοινωνιακή υποδομή (κόμβοι, PAD) με Χ25 γραμμές σύνδεσης με το HELLASPAC και την ΑΡΙΑΔΝΗ. Τοπικό δίκτυο (unix, novell) με 40 μικροϋπολογιστές και εκτυπωτές. 6 θέσεις εργασίας με αυτόνομα CD-ROM. 3 θέσεις εργασίας ανοιχτές στο κοινό για πρόσβαση στο δίκτυο των βάσεων δεδομένων σε CD-ROM. Θέσεις εργασίας εικόνας και κειμένων. για πολυμέσα (multimedia), με εξοπλισμό επεξεργασίας ήχου, Θέσεις εργασίας με HP Apollo series 700 με εξοπλισμό για την ανάπτυξη εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Αίθουσα εκπαίδευσης για 16 εκπαιδευόμενους με 8+1 θέσεις εργασίας με μικροϋπολογιστές συνδεδεμένους στο τοπικό δίκτυο, οπτικοακουστικά μέσα και μηχανήματα προβολής. Αογισμικό αυτοματισμού γραφείου και ανάπτυξης εφαρμογών για βάσεις δεδομένων. ΤΊΤΛΟΙ ΤΩΝ ΒΆΣΕΩΝ Δ ΕΔ ΟΜΕΝΩΝ ΣΕ CD ROM, ΤΙΣ ΟΠΟΊΕΣ ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΤΟ ΕΚΤ 1. INSPEC Φυσική 2. ECONLIT Οικονομικά 3. SOCIOFILE Κοινωνιολογία 4. ERIC Εκπαίδευση 5. TOXLINEPLUS Τοξικολογία 6. PSYCLIT Ψυχολογία 7. SCIENCE CITATION INDEX θετικές Επιστήμες 8. CD-ROM DIRECTORY, TFPL 1991,1993 Ευρετήριο CD-ROM 9. SHAREWARE XPRESS 1992 Ευρετήριο CD-ROM 10. CATALOG OF SERIALS 1992 Κατάλογος περιοδικών εκδόσεων

11 A ΝΑΠΤΥ ΞΗΕΘ A Β E^ NIKOYZJ ΙΚΤΥΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ 1 ΤΥ ΕΧΝΟΛΟΠΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ EIE Στον χώρο ευθύνης του ΕΚΤ, ανήκει και η Βιβλιοθήκη του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί από το 1958 και είναι η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη αποκλειστικά επιστημονικών περιοδικών της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων. Διαθέτει 2000 τρέχοντες τίτλους που καλύπτουν τόσο τις Θετικές όσο και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή στο κοινό και διαθέτει χώρο αναγνωστηρίου. Αναπαράγει και διαθέτει στην ελληνική επιστημονική και ερευνητική κοινότητα σελίδες επιστημονικών δημοσιεύσεων ετησίως. Εχει περίπου χρήστες σε ετήσια βάση. Δέχεται αιτήσεις για παροχή ανατύπων και μέσω τηλεφώνου, fax, , ταχυδρομείου από όλη τη χώρα. -f^_ ' Ανάτυπα Η υπηρεσία παραγγελίας ανατύπων έχει αναπτύξει συνεργασία με βιβλιοθήκες και Κέντρα Τεκμηρίωσης του Εξωτερικού (British Library - Μεγ. Βρετανία, Zentralbibliothek der Medizin - Γερμανία, ϋεκ\νεντ(πατέντες)- Μεγ. Βρετανία, KNAW (Βιοϊατρικά) Ολλανδία, NTIS - USA- κλπ.) και εξασφαλίζει ανάτυπα δημοσιεύσεων και πατέντων που δεν διατίθενται από ελληνικές βιβλιοθήκες. Οι παραγγελίες γίνονται και με ταχυδρομείο, fax, . Κάθε χρόνο εκτελούνται περισσότερες από παραγγελίες. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ Ο Συλλογικός Κατάλογος αποτελεί μία από τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων. Ταυτόχρονα έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα 4 έντυπες εκδόσεις: Η 1η Εκδοση το 1985 περιελάμβανε 5 βιβλιοθήκες και τίτλους περιοδικών. Η 2η Εκδοση το 1987 περιελάμβανε 15 βιβλιοθήκες και τίτλους περιοδικών. Η 3η Εκδοση το 1989 περιελάμβανε 45 βιβλιοθήκες και τίτλους περιοδικών. Η 4η Εκδοση το 1992 περιλαμβάνει 104 βιβλιοθήκες (μία από την Κύπρο) και περισσότερους από τίτλους περιοδικών. Η έντυπη έκδοση διανέμεται δωρεάν σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και πωλείται σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο. Πρόσφατα ξεκίνησε η δημιουργία θεματικών καταλόγων των περιοδικών ανά επιστήμη για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ ΕΚΤ Αποτελεί Εθνικό Εστιακό Σημείο για την συγκέντρωση των επιστημονικών εκδόσεων της ΕΟΚ (EABS), του NATO και της AGARD και της UNESCO. Το υλικό διατηρείται ταξινομημένο, δεν δανείζεται αλλά διατίθεται στους χρήστες της βιβλιοθήκης και παραμένει ως παρακαταθήκη. Διατηρεί ως παρακαταθήκη τις Ελληνικές Διδακτορικές Διατριβές οι οποίες αποτελούν το πρωτογενές έντυπο υλικό της αντίστοιχης βάσης δεδομένων.

12 IEE - IEE IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE ELECTRONICS THE INSTITUTE OF ELECTRICAL ANO ELECTRONICS ENGINEERS ΗΠΑ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 001(1963)-Ol7(1979) πλ Ε Μ Π Ζ 006(1968)-017(1979) πλ ΗΡΑΚΛ ΘΕΤ 017(1979)-017(1979) πλ ΝΕΟΣ ΤΙΤΛΟΣ IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING IEEE TRANSACTIONS ON HUMAN FACTORS IN ELECTRONICS INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEEERS ΗΠΑ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 004{1963)-008(1967) πλ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΣ IRE TRANSACTIONS ON HUMAN FACTORS IN ELECTRONICS ΝΕΟΣ ΤΙΤΛΟΣ IEEE TRANSACTIONS ON MAN-MACHINE SYSTEMS IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS ΗΠΑ. ISSN ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 029(1982)- πλ Ε Μ Π 029(1982)- ελ ΘΡΑΚΗ ΞΑΝ 029(1982)- ελ ΠΑΤΡΑ KENT 029(1982)- ελ ΗΡΑΚΛ ΘΕΤ 029(1982)- πλ ΘΕΣΝΚ ΘΕΤ 029(1982)- πλ ΠΟΑ ΚΡΗΤΗ (1982)- ελ ΕΛΚΕΠΑ ITE 033(1986)-035(1988) πλ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS AND CONTROL INSTRUMENTATION IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS EN6INEERS ΗΠΑ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 010(1963)-010(1963) πλ Ε Ι E 010(1963)010(1963) πλ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ IRE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS ΝΕΟΣ ΤΙΤΛΟΣ IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS AND CONTROL INSTRUMENTATION Τυπικές έγγραφες Συλλογικού καταλόγου περιοδικών ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Η βιβλιοθήκη EIE σε συνδυασμό με τη βάση δεδομένων του Συλλογικού Καταλόγου των περιοδικών και την λειτουργία του ΕΡΜΗ, αποτελεί την βάση για τη δημιουργία του Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών Επιστήμης και Τεχνολογίας με πρώτη δραστηριότητα την ανταλλαγή ανατύπων μεταξύ των βιβλιοθηκών του δικτύου. Το όλο σύστημα καταργεί την περιορισμένη χρήση μιας βιβλιοθήκης αποκλειστικά από τους χρήστες "της" και προσφέρει σε οποιονδήποτε απομακρυσμένο χρήστη την δυνατότητα: ΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΊ για τις συλλογές όλων των άλλων βιβλιοθηκών του δικτύου, ΝΑ ΕΝΤΟΠΊΣΕΙ ης ελληνικές βιβλιοθήκες που διαθέτουν στη συλλογή τους τα περιοδικά που τον ενδιαφέρουν, ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΊΛΕΙ αντίγραφα από τα συγκεκριμένα άρθρα, που έχει ανάγκη, σε οποιαδήποτε απο αυτές τις βιβλιοθήκες. Τα αποτελέσματα από τη χρήση του συστήματος είναι πολλαπλά: ΕΞΟΙΚΟΝΌΜΗΣΗ συναλλάγματος και ανθρωποωρών ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ του υπάρχοντος υλικού ΔΙΕΎΡΥΝΣΗ της ομάδας χρηστών κάθε επιμέρους βιβλιοθήκης ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎ δαπανών για τη συλλογή των ίδιων περιοδικών από πολλές βιβλιοθήκες ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΌΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ των παρεχόμενων κονδυλίων για επέκταση του φάσματος των επιστημονικών περιοδικών που υπάρχουν στην Ελλάδα.

13 ABEKT ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ A 5) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΚΤ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΒΕΚΤ Το ΑΒΕΚΤ είναι ένα σύνολο προγραμμάτων βιβλιοθηκονομικής εφαρμογής για μικροϋπολογιστές. Σχεδιάζεται και αναπτύσσεται διαρκώς στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης από ειδικευμένο προσωπικό έτσι ώστε να παρακολουθεί και να υποστηρίζει την σταδιακή εισαγωγή της πληροφορικής στις ελληνικές βιβλιοθήκες με ρυθμούς αντίστοιχους των δυνατοτήτων αφομοίωσης τους βάσει του προσωπικού, του προϋπολογισμού, της υποδομής τους κλπ. Το ΑΒΕΚΤ διατίθεται σε 4 δισκέττες και συνοδεύεται από εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης 200 σελίδων με σωστή βιβλιοθηκονομική ορολογία στα ελληνικά. Διατίθεται δωρεάν στον δημόσιο τομέα και πωλείται στον ιδιωτικό τομέα. Οι απαιτήσεις του συστήματος ΑΒΕΚΤ σε υλικό (hardware) και λειτουργικό σύστημα είναι: προσωπικός υπολογιστής με επεξεργαστή 8088 ή 8086 ή ή ή λειτουργικό σύστημα MS-DOS ή PC-DOS (έκδοση 3.30 ή νεώτερη) κύρια μνήμη (RAM) τουλάχιστον 640 KB μονάδα σκληρού δίσκου ανάλογη του όγκου των δεδομένων εκτυπωτής με δυνατότητα εκτύπωσης τουλάχιστον 80 χαρακτήρων ανά γραμμή. ΤΟ ΑΒΕΚΤ ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΆΛΟΓΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΕΙ πλήρη καταλογογράφηση βιβλίων, φυλλαδίων, κλπ., πλήρη ευρετηρίαση άρθρων περιοδικών, εφημερίδων κλπ., διαχείριση αρχείων καθιερωμένων αποδόσεων, online δημόσιο κατάλογο με δυνατότητα: χρήσης των τελεστών. ΚΑΙ..Η..ΟΧΙ. συνδιάζοντας όλες τις αναζητήσιμες πληροφορίες απεριόριστες φορές ανά ερώτηση καθώς και τις ερωτήσεις, εμφάνισης αποτελεσμάτων στην οθόνη ή στον εκτυπωτή σε μορφή ΕΛΟΤ 1200, διατήρησης του ιστορικού της αναζήτησης, αποθήκευσης ερωτήσεων - αποτελεσμάτων, πολυχρηστικότητας σε δίκτυο, ανταλλαγή βιβλιογραφικών δεδομένων (εξαγωγή-εισαγωγή) σε διατάξεις ISO 2709 (π.χ. UNIMARC), παραγωγή δελτίων για δελτιοκατάλογο με υψηλό βαθμό παραμετρικότητας, παραγωγή έντυπων καταλόγων σε διάταξη τύπου ISBD με υψηλό βαθμό παραμετρικότητας, εξαγωγή δεδομένων σε ASCII για την εν συνεχεία επεξεργασία τους με άλλα προγράμματα (π.χ. επεξεργαστές κειμένου, επιτραπέζια τυπογραφία, κλπ.), παραγωγή ετικεττών με το ταξιθετικό ή τοπογραφικό σύμβολο, δυνατότητα μερικής υποστήριξης των παραγγελιών και ταυτόχρονη προκαταλογογράφηση. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΕΚΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΤΡΈΧΟΥΣΑ ΈΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΒΕΚΤ (3.00) ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 150 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΠΩΣ: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος - Τμήμα ISBN Σπουδαστήρια των Πανεπιστημίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Θράκης, Πάτρας, Ιωαννίνων Βιβλιοθήκες TEI Βιβλιοθήκες Κρατικών Νοσοκομείων Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Σχολικές Βιβλιοθήκες, κλπ. Βιβλιοθήκες Ερευνητικών Ιδρυμάτων και Ινστιτούτων ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ Στο έργο ανάπτυξης του ΑΒΕΚΤ συμμετέχουν ένας μαθηματικός αναλυτής-προγραμματιστής, ένας καθηγητής βιβλιοθηκονομίας του TEI Αθήνας και ένας βιβλιοθηκονόμος. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η κάλυψη των λειτουργιών του δανεισμού (1993), και της παρακολούθησης των περιοδικών. Τα τμήματα αυτά θα είναι έτοιμα να παραδοθούν στους Έλληνες βιβλιοθηκονόμους σύντομα.

14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VALUE II ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ VALUE ΣΤΟΧΟΙ Η αξιοποίηση από την παραγωγή και την βιομηχανία των αποτελεσμάτων τα οποία προήλθαν από ερευνητικά έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Κοινότητα. Η έγκαιρη πληροφόρηση και υποστήριξη των ενδιαφερομένων (βιομηχανιών, MME, Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ιδρυμάτων) στην υποβολή προτάσεων για ανάληψη έργων στα πλαίσια των Κοινοτικών Προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για προσκλήσεις υποβολής προτάσεων σε Κοινοτικά Προγράμματα Ε & Τ. Υποστήριξη των ενδιαφερομένων για την υποβολή προτάσεων για Κοινοτικά έργα με εντοπισμό δυνητικών εταίρων, καθοδήγηση για τον τρόπο συμπλήρωσης των προτάσεων, εντοπισμό εμπειρογνωμόνων κλπ. Πρόσβαση σε Κοινοτικές βάσεις δεδομένων Ανάπτυξη εθνικών βάσεων δεδομένων για τις ερευνητικές δραστηριότητες - δυνατότητες και τα αποτελέσματα της έρευνας. Διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των Κοινοτικών προγραμμάτων και εντοπισμό ευκαιριών για αξιοποίηση τους σε συνεργασία με όλο το Ευρωπαϊκό δίκτυο των Κέντρων Αναδιανομής του VALUE. Εκπόνηση συνθετικών εκθέσεων και μελετών αγοράς σε κρίσιμες θεματικές περιοχές σχετιζόμενες με τις εθνικές και Κοινοτικές προτεραιότητες για την έρευνα και την ανάπτυξη, που θα προσφέρονται σαν επιπρόσθετη υπηρεσία πληροφόρησης. Το Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής που λειτουργεί στο ΕΚΤ σε συνεργασία με τα Εστιακά Σημεία Τεκμηρίωσης που έχει αναπτύξει στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης, Θράκης, Ιωαννίνων, Πατρών και Κρήτης, αποτελεί τον Ελληνικό κόμβο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κέντρων Αναδιανομής του Προγράμματος VALUE.

15 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IMPACT ΣΤΟΧΟΙ Η ανάπτυξη Ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρονικής πληροφόρησης. Η βελτίωση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην πληροφόρηση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΟ (IMPACT/NFP) Για την αποτελεσματικότερη ενημέρωση των Ελλήνων ενδιαφερομένων και την συμβολή στην ανάπτυξη της Ελληνικής Αγοράς Πληροφοριών, δημιουργήθηκε στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης το Ελληνικό "Εθνικό Εστιακό Σημείο" για το πρόγραμμα IMPACT. Στόχος του είναι να βοηθήσει την ανάπτυξη της Ελληνικής αγοράς πληροφοριών και να συμβάλλει στην μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών στο πρόγραμμα IMPACT 2. ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (IMPACT/NAP) Από το Σεπτέμβριο του 1992 η Γενική Διεύθυνση XIII των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προχώρησε στην δημιουργία του Δικτύου Εθνικών Εταίρων Ενημέρωσης με στόχο την ενημέρωση σε θέματα Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης. Το ΕΚΤ έχει ορισθεί από την Κοινότητα Εθνικός Εταίρος Ενημέρωσης για την Ελλάδα. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Εθνικού Δικτύου Εταίρων Ενημέρωσης οργανώνονται σεμινάρια και ημερίδες, παρουσιάσεις σε συνέδρια, συμμετοχή σε εκθέσεις, εκδόσεις ενημερωτικών φυλλαδίων, ταχυδρομικές αποστολές πληροφοριακού υλικού, διάθεση εκπαιδευτικού υλικού, διοργάνωση συναντήσεων εργασίας με εκπροσώπους της ελληνικής βιομηχανίας πληροφόρησης, κλπ. ΕΡΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (TRAIN-TRAIN PROJECT) Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στα πλαίσια του προγράμματος IMPACT 2 ανέλαβε σε συνεργασία με άλλα 5 ευρωπαϊκά ιδρύματα την εκτέλεση του έργου TRAIN-TRAIN (εκπαίδευση εκπαιδευτών) διοργανώνοντας σεμινάρια που έχουν στόχο την κατάρτιση εκπαιδευτών σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης. Τα σεμινάρια αυτά απευθύνονται κυρίως σε επιστήμονες με σχετική εμπειρία στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληροφόρησης.

16 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΤ Ν. ΠΟΛΥΔΩΡΙΔΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΑ Ε. ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ Κ. ΣΕΚΕΡΗΣ Ι11111Ι1&-.. "' i\" -ίύ.ιν- ν: Γ. ΧΡΟΝΗΣ Λ1ΕΥΘ ΥΝΤΗΣ ΕΚΤ.:.ivi'... ir-,-!-.-' :/ì.:,* >'; ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ τηλ FAX: ΤΜΗΜΑ Ε & Τ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Δ. ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗ τηλ ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΕΩΝ Δ ΕΔ OMEN ΩΝ Ε. ΓΑΛΙΩΤΟΥ τηλ ΑΒΕΚΤ Μ. ΣΦΑΚΑΚΗΣ τηλ ΣΥΛΑ Ο Π ΚΟΣ ΚΑ ΤΑΛ ΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ Ε. ΣΕΜΠΟΥ τηλ "ΕΡΜΗΣ" Π. ΚΑΡΙΩΤΕΛΛΗΣ τηλ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ. ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ VALUE Λ. ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ τηλ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IMPACT Φ. ΤΣΙΜΠΟΓΛΟΥ τηλ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 48, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: , , FAX: ,

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1993 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1994

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1993 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1994 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1993 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1994 Αθήνα, Δεκέμβριος 1993 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1993 4 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4 1.1. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

βιβλιοθήκη ΤΕΙ Αθήνας ενημερωτικός οδηγός

βιβλιοθήκη ΤΕΙ Αθήνας ενημερωτικός οδηγός βιβλιοθήκη ΤΕΙ Αθήνας ενημερωτικός οδηγός Κεντρική Βιβλιοθήκη Αγ. Σπυρίδωνος και Δημητσάνης Αιγάλεω, 122 10, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 53 85 134 Φαξ: 210 53 85 134 Ιστότοπος: www.library.teiath.gr Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2013-2015

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2013-2015 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2013-2015 Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου Λευκωσία, Μάρτιος 2013 ISSN 1450-0698 Copyright 2013 Πανεπιστήμιο Κύπρου Παραγωγή: Γραφείο Εκδόσεων Τομέας Διεθνών Σχέσεων και Προβολής,

Διαβάστε περισσότερα

1. Δαπάνες για τις Ανάγκες της Βιβλιοθήκης... 23. 3. Τεχνολογική Υποδομή και Εξοπλισμός... 24. 6.3 Πρόγραμμα Βιβλιογραφικής Εκπαίδευσης...

1. Δαπάνες για τις Ανάγκες της Βιβλιοθήκης... 23. 3. Τεχνολογική Υποδομή και Εξοπλισμός... 24. 6.3 Πρόγραμμα Βιβλιογραφικής Εκπαίδευσης... Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιανουάριος 2003 Αύγουστος 2006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥNΙΟΣ 2006 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2003... 5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2015-2017

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2015-2017 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2015-2017 Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου Λευκωσία, Μάρτιος 2015 ISSN 1450-0698 Copyright 2015 Πανεπιστήμιο Κύπρου Παραγωγή: Γραφείο Εκδόσεων Τομέας Διεθνών Σχέσεων και Προβολής,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Head, Libraries Development Department, National Documentation Centre, 48 Vas. Constantinou, GR-11635 Athens, Greece

Head, Libraries Development Department, National Documentation Centre, 48 Vas. Constantinou, GR-11635 Athens, Greece Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΤ Δίκτυο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Εξαντλώντας τα όρια των μοναχικών διαδρομών, ανιχνεύοντας τις προκλήσεις και τις δυνατότητες συνεργασιών. Φίλιππος Τσιμπόγλου Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)... i 6.1 Εισαγωγή... 6-1 6.2 ιάρθρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΜΠ.... 6-1 6.2.1 Θεσµικό Πλαίσιο... 6-1 6.2.2 Εκπόνηση ιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΣΜΧΟΥ Υ (ΜΤ) Α. ΜΠΟΥΡ

ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΣΜΧΟΥ Υ (ΜΤ) Α. ΜΠΟΥΡ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΣΜΧΟΥ Υ (ΜΤ) Α. ΜΠΟΥΡ ΥΡΑ Γενικά Η πληροφόρηση αποτελεί ως γνωστόν το βασικότερο στοιχείο στη λήψη των αποφάσεων, ενώ παράλληλα η ανταλλαγή πληροφοριών συνεπάγεται την ευρύτητα της γνώσης σε διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: Γνώσεις των Εργαζόμενων Νοσηλευτών στη Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική πληροφόρηση, πληροφοριακό σύστημα AGRIS (FAO). Προοπτικές για καλύτερη εκμετάλλευση και ευρύτερη ελληνική συμμετοχή

Αγροτική πληροφόρηση, πληροφοριακό σύστημα AGRIS (FAO). Προοπτικές για καλύτερη εκμετάλλευση και ευρύτερη ελληνική συμμετοχή Αγροτική πληροφόρηση, πληροφοριακό σύστημα AGRIS (FAO). Προοπτικές για καλύτερη εκμετάλλευση και ευρύτερη ελληνική συμμετοχή Κ.Θεοφιλίδου, Ε. Καζάζης Υπουργείο Γεωργίας, Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής & Τεκμηρίωσης,

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Προϋπολογισμός: 7.705.000,00 ΦΠΑ : ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Προϋπολογισμός: 7.705.000,00 ΦΠΑ : ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Προϋπολογισμός: 7.705.000,00 ΦΠΑ : ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ Διάρκεια : 5 Μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Νοέμβριος 2007 3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.. 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ «Υ λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν»

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ «Υ λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟ ΙΔΡΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΛΙΩΝ ΕΡΕΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 268/Φ30.1 Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΑΛΛΑ Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ ΣΤΟ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ Albert Einstein Κατεβάστε εκδόσεις του Πανεπιστήμιου στο κινητό σας Κατεβάστε την εφαρμογή του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές:

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κωδικός/Βάση 2014 κατ.90%/βαθμίδα/ονομασία 327 [ 12454](ΑΕΙ)-Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras.

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ http:///www.chem.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Χίος, Μάρτιος 2015. Περιεχόμενα TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ... 5 ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ... 7 Το Συμβούλιο... 7

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ @ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ @ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΒΟΛΟΣ Ο Oδηγός Σπουδών 2010-2011 του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκες Ελλάδας, Ευρωπαϊκών και άλλων χωρών (Χρήσιμοι Σύνδεσμοι) Αύγουστος 2008 Πηγές :

Βιβλιοθήκες Ελλάδας, Ευρωπαϊκών και άλλων χωρών (Χρήσιμοι Σύνδεσμοι) Αύγουστος 2008 Πηγές : Βιβλιοθήκες Ελλάδας, Ευρωπαϊκών και άλλων χωρών (Χρήσιμοι Σύνδεσμοι) Αύγουστος 2008 Πηγές : http://www.e-yliko.gr/htmls/libraries/vivl_eis.aspx http://www.infolibraries.gr Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων.

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. Άρθρο 1. Αντικείμενο - Σκοποί Η υλοποίηση των ορισμών των Άρθρων 5Α και 16 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 2 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστημίου Κύπρου. Εισαγωγή σε μια Eλληνική (όχι εικονική) πραγματικότητα.

Ο θεσμός του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστημίου Κύπρου. Εισαγωγή σε μια Eλληνική (όχι εικονική) πραγματικότητα. Ο θεσμός του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστημίου Κύπρου. Εισαγωγή σε μια Eλληνική (όχι εικονική) πραγματικότητα. Περίληψη Φίλιππος Τσιμπόγλου Πανεπιστήμιο Κύπρου, Βιβλιοθήκη e-mail: ftsimp@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα