EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010"

Transcript

1 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version

2 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ Καηαγξαθηθνύ Πξόζνςε Πξόζνςε D-9004V Πξόζνςε D-9008V Πίζσ όςε Πίζσ Όςε D-9004V Πίζσ Όςε D-9008V Σειερεηξηζηήξην...7 Κεθάιαην 3: Δγθαηάζηαζε DVR Δγθαηάζηαζε ζθιεξνύ δίζθνπ ύλδεζε Μόληηνξ θαη θακεξώλ ύλδεζε ηξνθνδνζίαο...9 Κεθάιαην 4: Δθθίλεζε DVR Δθθίλεζε πζηήκαηνο Αξρηθή εηθόλα...9 Κεθάιαην 5: DVR Menu...10 Μελνύ Αλάδπζεο Πξνεπηζθόπεζε Κύξηνπ Μελνύ Κύξην Μελνύ Κάκεξα Δγγξαθή Ρπζκίζεηο Γηθηύνπ Αλαδήηεζε εγγξαθήο Γηαρείξηζε ζπζθεπώλ Γηαρείξηζε θιεξνύ Γίζθνπ Alarm Set (Ρύζκηζε πλαγεξκώλ) Ρπζκίζεηο ειέγρνπ PTZ Γίθηπν 3G Αλίρλεπζε Κίλεζεο Λεηηνπξγίεο πζηήκαηνο Ρύζκηζε ώξαο Κσδηθόο Χξήζηε Ρπζκίζεηο Ήρνπ θαη Video Ρύζκηζε Γιώζζαο Πιεξνθνξίεο πζηήκαηνο πληήξεζε πζηήκαηνο Κιείδσκα Μελνύ Αλαδήηεζε Δγγξαθήο

3 5.5. Έιεγρνο PTZ Χεηξνθίλεηε Δγγξαθή Σεξκαηηζκόο εγγξαθήο...22 Κεθάιαην 6: Λνγηζκηθό Net Viewer Μεηαθόξησζε θαη Δγθαηάζηαζε εθαξκνγήο Δίζνδνο ζην Net-viewer Κύξην κελνύ Net-viewer ηήιε Μελνύ Εσληαλή εηθόλα Αλαπαξαγσγή Ρπζκίζεηο Έιεγρνο PTZ Live play Control...28 Κεθάιαην 7: Πξνδηαγξαθέο...28 Κεθάιαην 8: Παξάξηεκα Αληηκεηώπηζε Πξνβιεκάησλ Οδεγίεο πληήξεζεο Βαζηθή ζπλδεζκνινγία πζηήκαηνο Παξειθόκελα

4 Οδεγίεο αζθαιείαο Γεληθέο νδεγίεο αζθαιείαο y Instruction 1. Χξεζηκνπνηείζηε θαηάιιειε παξνρή ηξνθνδνζίαο. Μελ ηξνθνδνηείηε ην θαηαγξαθηθό κε παξνρή ηζρύνο δηαθνξεηηθή από απηή πνπ αλαθέξεηαη ζην ηξνθνδνηηθό ηνπ ( V AC). 2. Μελ εηζάγεηε κεηαιιηθά αληηθείκελα κέζα ζην κεηαιιηθό θνπηί ηνπ θαηαγξαθηθνύ. Αλ εηζάγεηε νηηδήπνηε κεηαιιηθό κέζα ζην θνπηί ηνπ θαηαγξαθηθνύ ππάξρεη θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο.. 3. Μελ ιεηηνπξγείηε ην θαηαγξαθηθό ζε ρώξνπο κε πγξαζία θαη πνιύ ζθόλε. Απνθύγεηε κέξε κε πςειή πγξαζία θαη πνιύ ζθόλε. 4. Μελ εγθαηαζηήζεηε ην πξνϊόλ ζε ρώξν πνπ κπνξεί λα βξαρεί ή γεληθά ζε εμωηεξηθό ρώξν. Αλ ην πξντόλ βξαρεί από αηύρεκα, δηαθόςηε ηελ ηξνθνδνζία θαη επηθνηλσλήζηε κε ηνλ ηερληθό ζαο. 5. Παξαθαιώ θξαηήζηε ηηο επηθάλεηεο ηεο ζπζθεπήο θαζαξέο θαη ζηεγλέο. Γηα λα θαζαξίζεηε ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ θαηαγξαθηθνύ παξαθαιώ ρξεζηκνπνηήζηε έλα πγξό παλί (κε λεξό) θαη ζθνππίζηε θαιά. Ο θαζαξηζκόο λα γίλεηαη κε ην θαηαγξαθηθό εθηόο ιεηηνπξγίαο θαη λα κελ ρξεζηκνπνηήζεηε πγξά θαζαξηζκνύ. 6. Φξνληίζηε όηη ε ζπζθεπή εμαεξίδεηαη επαξθώο. Τν θαηαγξαθηθό έρεη ελζσκαησκέλν αλεκηζηήξα γηα ηελ ςύμε ηνπ. Παξαθαιώ θξνληίζηε λα κελ ηνπνζεηήζεηε ην θαηαγξαθηθό ζε ρώξνπο κε πςειή ζεξκνθξαζία θαη πγξαζία. 7. Μελ επηρεηξήζεηε λα αθαηξέζεηε ην πάλω θαπάθη ηεο ζπζθεπήο. Αλ παξαηεξήζεηε παξάμελνπο ήρνπο ή άζρεκε νζκή από ην θαηαγξαθηθό, επηθνηλσλήζηε άκεζα κε ηνλ ηερληθό ζαο. 8. Μελ επηρεηξήζεηε λα αθαηξέζεηε ην πάλω θαπάθη ηεο ζπζθεπήο. Πξνζνρή: Υπάξρεη θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο αλ επηρεηξήζεηε επέκβαζε ζην εζσηεξηθό ηνπ θαηαγξαθηθνύ. 9. Μεηαρεηξηζηείηε ην θαηαγξαθηθό πξνζεθηηθά. Αλ ξίμεηε ην θαηαγξαθηθό πάλσ ζε νπνηαδήπνηε ζθιεξή επηθάλεηα, ππάξρεη ν θίλδπλνο λα πάζεη βιάβε. Αλ ην θαηαγξαθηθό δελ ιεηηνπξγεί ιόγσ θπζηθήο θζνξάο επηθνηλσλήζηε άκεζα κε ηνλ ηερληθό ζαο. 10. Χξεζηκνπνηήζηε θαλνληθή κπαηαξία Ληζίνπ. (ε κπαηαξία είλαη πξνεγθαηεζηεκέλε) Η θαλνληθή κπαηαξία ιηζίνπ 3V πνπ ππάξρεη ζηελ πιαθέηα απεηθόληζεο ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί αλ ην ξνιόη ηνπ ζπζηήκαηνο δελ θξαηάεη ηελ ώξα πνπ πξνγξακκαηίδεηαη. Πξνηείλνπκε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ ηερληθό ζαο γηα ηελ αιιαγή ηεο κπαηαξίαο θαη λα κελ ηελ αληηθαηαζηήζεηε κόλνη ζαο Εγθαηαζηήζεηε ην πξνϊόλ ζε ζπλζήθεο θαινύ εμαεξηζκνύ. Τν θαηαγξαθηθό πεξηέρεη ζθιεξό δίζθν ν νπνίνο παξάγεη πςειή ζεξκνθξαζία θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Γελ ζα πξέπεη λα θαιύςεηε ηηο νπέο εμαεξηζκνύ (πάλσ, θάησ θαη ζηηο πιεπξέο) όζν ην ζύζηεκα ιεηηνπξγεί. Τνπνζεηείζηε ην θαηαγξαθηθό ζε κέξνο όπνπ ππάξρεη θαιή θπθινθνξία αέξα. 3

5 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR Απεηθόληζε πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ Παξέρεη απεηθόληζε πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ ζε κόληηνξ Εγγξαθή Επηηξέπεη ηελ εγγξαθή ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ζε ζθιεξό δίζθν Αληίγξαθα αζθαιείαο Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα εμαγσγήο video ζε USB flash, USB δίζθν. Αλαπαξαγσγή Δπλαηόηεηα αλαπαξαγσγήο ησλ ζπλδεδεκέλσλ θακεξώλ Λεηηνπξγία δηθηύνπ Ρπζκίζεηο ζπλαγεξκνύ Παξέρεη δπλαηόηεηα απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο ηνπ θαηαγξαθηθνύ από πνιιαπινύο ρξήζηεο ηαπηόρξνλα κε ρξήζε ινγηζκηθνύ Τπνζηεξίδεη ζεκαηνδόηεζε ζπλαγεξκνύ ζε απώιεηα video θαη απώιεηα ζθιεξνύ δίζθνπ θαζώο θαη εηζόδνπ ζπλαγεξκνύ Λεηηνπξγία Πνληηθηνύ Τπνζηεξίδεη πνληίθη USB γηα ρεηξηζκό ηνπ ζπζηήκαηνο Έιεγρνο PTZ Τπνζηεξίδεη έιεγρν θάκεξαο PTZ κέζσ RS-485 Πίλαθαο 1-1 Φαξαθηεξηζηηθά θαηαγξαθηθνύ: H.264 Σπκπίεζε Video. Φηιηθό ζην ρξήζηε γξαθηθό κελνύ δηαρείξηζεο κε αλαδπόκελα παξάζπξα θαη κε ππνζηήξημε ειιεληθώλ κελνύ. Υπνζηεξίδεη USB flash disk / θαη αθαηξνύκελνπο USB ζθιεξνύο δίζθνπο γηα εμαγσγή Video. Υπνζηεξίδεη απνκαθξπζκέλε παξαηήξεζε κέζσ θηλεηνύ 3G; Υπνζηεξίδεη αλαδήηεζε αλαπαξαγσγήο κε εκεξνκελία θαη ώξα ή κε ιίζηα εγγξαθώλ. Δπηηξέπεη άκεζε έμνδν θαη θιείδσκα ησλ κελνύ. Υπνζηεξίδεη απηόκαηε ζπληήξεζε πξνγξακκαηηζκέλα Υπνζηεξίδεη ρεηξνθίλεηε/ζπλερή/κε αλίρλεπζε θίλεζεο/κε είζνδν ζπλαγεξκνύ/ κε σξάξην εγγξαθή video. Αλάθηεζε αξρείσλ ζπκβάλησλ. Υπνζηεξίδεη ρεηξηζκό κε USB mouse 4

6 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ θαηαγξαθηθνύ 2.1 Πξόζνςε Πξόζνςε D-9004V (γηα ιεπηνκέξεηεο δείηε ηελ ζπζθεπή) Α/Α Σίηινο Πιήθηξνπ Δλδείμεηο Λεηηνπξγίεο 1 Power Switch Γηαθόπηεο On/off 2 Δλδείθηεο Αλ ν πξάζηλνο ελδείθηεο αλάβεη ηόηε ε κνλάδα είλαη ζε PWR ιεηηνπξγίαο ιεηηνπξγία 3 Γέθηεο IR Γέθηεο IR 4 Δλδείθηεο δίζθνπr HDD Αλ ν θόθθηλνο ελδείθηεο αλαβνζβήλεη ηόηε ν ζθιεξόο δίζθνο ηνπ θαηαγξαθηθνύ είλαη ζε θαηάζηαζε αλάγλσζεο ή εγγξαθήο. 5 Δπηινγή θαλαιηνύ: CH1 CH2 CH3 CH4 Δπηινγή θαλαιηνύ 6 Σεηξάδα θακεξώλ Απεηθόληζε ηεηξάδαο θακεξώλ δσληαλά ή αλαπαξαγσγή 7 Αλαπ/γσγή πίζσ Αλαπαξαγσγή πξνο ηα πίζσ / πιήθηξν κεηαθίλεζεο αξηζηεξά 8 Παύζε Παύζε / αλαπαξαγσγή θαξέ θαξέ 9 Αλαπαξαγσγή Δηζαγσγή ζην κελνύ Pop Up/Aλαπαξαγσγή 10 FWD Αλαπαξαγσγή γξήγνξα εκπξόο/ πιήθηξν κεηαθίλεζεο δεμηά 11 STOP Σεξκαηηζκόο αλαπαξαγσγήο ή ρεηξνθίλεηεο εγγξαθήο 12 Δγγξαθή Χεηξνθίλεηε εγγξαθή 13 MENU/ESC Δίζνδνο ή έμνδνο ζην κελνύ ξπζκίζεσλ 14 Πάλσ Πιήθηξν θίλεζεο πάλσ 15 SEL/EDIT Δίζνδνο ζε κελνύ αλάδπζεο; πιήθηξν Select / Edit 16 Down Πιήθηξν κεηαθίλεζεο πξνο ηα θάησ 17 PTZ: Δπηηξέπεη ηνλ έιεγρν θάκεξαο PTZ Πίλαθαο Πξόζνςε D-9008V (γηα ιεπηνκέξεηεο δείηε ηελ ζπζθεπή) 5

7 1 Δηαθόπηεο ηξνθνδνζίαο 11 PLAY: Αλαπαξαγσγή / Zoom 2 PWR: Έλδεημε ιεηηνπξγίαο 12 FWD: Πιήθηξν θίλεζεο εκπξόο / Ίξηδα 3 HDD: ελδείθηεο ζθιεξνύ δίζθνπ 13 STOP: Πιήθηξν ηεξκαηηζκνύ 4 SEARCH: Αλαδήηεζε αλαπαξαγσγήο 14 REC: Υεηξνθίλεηε εγγξαθή 5 MUTE: ζίγαζε 15 MENU/ESC/LEFT: Menu / ESC / Left key 6 CH- :Μεηάβαζε ζην πξνεγνύκ.θαλάιη 16 UP: Πιήθηξν θίλεζεο πάλσ 7 CH+ : Μεηάβαζε ζην επόκελν θαλάιη 17 SEL/EDIT/RIGHT: Επηινγή/επεμεξγαζία/ πιήθηξν κεηαθίλεζεο δεμηά 8 ALL: πξνεζθόπηζε όισλ ησλ θαλαιηώλ 18 DOWN: Πιήθηξν θίλεζεο θάησ 9 REW: αλαπαξαγσγή πίζσ / Εζηίαζε 19 PTZ: Είζνδνο / έμνδνο ζε έιεγρν PTZ 10 PAUSE: Παύζε/πιήθηξν ρξόλνπ ελαιιαγήο 2.2 Πίζσ όςε Πίζσ όςε D-9004V (γηα ιεπηνκέξεηεο δείηε ηελ ζπζθεπή) 1 CH1-4: Είζνδνη θακεξώλ 6 VGA έμνδνο 2 Έμνδνο Video 7 USB ζύξα 3 Είζνδνη ήρνπ 8 Θύξα γηα πνληίθη 4 Έμνδνο ήρνπ 9 RS-485 / Είζνδνη / έμνδνο ζπλαγεξκνύ 5 LAN: LAN ζύξα 10 Είζνδνο ηξνθνδνζίαο Πίζσ όςε D-9008V (γηα ιεπηνκέξεηεο δείηε ηελ ζπζθεπή) 1 CH1-8: Είζνδνη θακεξώλ 6 VGA έμνδνο 2 Έμνδνο Video 7 USB ζύξα 3 Είζνδνη ήρνπ 8 Θύξα γηα πνληίθη 4 Έμνδνο ήρνπ 9 RS-485 / Είζνδνη / έμνδνο ζπλαγεξκνύ 5 LAN: LAN ζύξα 10 Είζνδνο ηξνθνδνζίαο 6

8 4-CH: Πξνζδηνξηζκόο RS485 / εηζόδσλ ζπλαγεξκνύ (από δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά): Ακροδζκτθσ 1-2:κφρα ελζγχου PTZ Ακροδζκτθσ 1:RS-485A Ακροδζκτθσ 2:RS-485B Ακροδζκτθσ 3-4: Είς.υναγερμοφ 1 Ακροδζκτθσ 5-6:Είς.υναγερμοφ 2 Ακροδζκτθσ 7-8: Είς.υναγερμοφ 3 Ακροδζκτθσ 9-10:Είς.υναγερμοφ 4 Ακροδζκτθσ 11-12:Έμνδ.πλαγεξκνύ 8-CH: Πξνζδηνξηζκόο RS485 / εηζόδσλ ζπλαγεξκνύ (από δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά): Ακροδζκτθσ 1-2:Θφρα ελζγχου PTZ Ακροδζκτθσ 1:RS-485A Ακροδζκτθσ 2:RS-485B Ακροδζκτθσ 3-4:Είς.υναγερμοφ 1 Ακροδζκτθσ 4-5:Είς.υναγερμοφ 2 Ακροδζκτθσ 6-7: Είς.υναγερμοφ 3 Ακροδζκτθσ 7-8:Είς.υναγερμοφ 4 Ακροδζκτθσ 9-10: Είς.υναγερμοφ 5 Ακροδζκτθσ 10-11: Είς.υναγερμοφ 6 Ακροδζκτθσ 12-13: Είς.υναγερμοφ 7 Ακροδζκτθσ 13-14: Είς.υναγερμοφ 8 Ακροδζκτθσ : Ζξοδοσ υναγερμοφ 2.3 Τηλεχειριστήριο (κόλν γηα αλαθνξά) 1-9 Δπηινγή θαλαιηνύ Αξηζκεηηθό πιήθηξν ALL Απεηθόληζε όισλ ησλ θαλαιηώλ Menu Δίζνδνο / έμνδνο ζε κελνύ Πιήθηξν κεηαθίλεζεο πάλσ SEL Audio Mute Πιήθηξν κεηαθίλεζεο θάησ Πιήθηξν επηινγήο Γξήγνξε θίλεζε πίζσ Αλαπαξαγσγή Γξήγνξε θίλεζε εκπξόο Φεηξνθίλεηε εγγξαθή Παύζε/ ρξόλνο ελαιιαγήο Τεξκαηηζκόο Έιεγρνο Έιεγρνο Λεηηνπξγία ηνπ πνληηθηνύ Μπνξείηε ρξεζηκνπνηώληαο πνληίθη λα ρεηξηζηείηε ην θαηαγξαθηθό. 7

9 Αξηζηεξό θιηθ ηνπ πνληηθηνύ ηελ αξρηθή ζειίδα εηζέιζεηε κέζα ζην παξάζπξν ζύλδεζεο (κε δεμί θιηθ ηνπ πνληηθηνύ) θαη επηιέμηε νπνηνδήπνηε κελνύ κε ην πνληίθη (αξηζηεξό θιηθ). Θα εκθαληζζεί αλαδπόκελν κελνύ πνπ ζα δεηά θσδηθό πξόζβαζεο γηα λα ζπλδεζείηε. Εηζάγεηε ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο γηα λα εηζέιζεηε ζηα κελνύ. Όηαλ έρεηε αλνίμεη ην θύξην κελνύ, θάλνληαο δηπιό αξηζηεξό θιηθ ζα εηζαρζείηε ζην ππνκελνύ ηεο επηινγήο ζαο ην κελνύ αλαπαξαγσγήο, θάλνληαο δηπιό θιηθ ζα γίλεη αλαπαξαγσγή επηιεγκέλνπ αξρείνπ. Αιιαγή ξπζκίζεσλ ζε θνπηηά επηινγήο ή ζηελ ξύζκηζε πεξηνρήο αλίρλεπζεο θίλεζεο. Κάλεηε θιηθ ζην θνπηί επηινγώλ γηα λα εκθαληζζνύλ ηα κελνύ Με αξηζηεξό θιηθ ηνπ πνληηθηνύ ξπζκίδεηε ηελ κπάξα ρξσκάησλ θαη ηελ κπάξα ξύζκηζεο ηεο έληαζεο ηνπ ήρνπ.. Με αξηζηεξό θιηθ ζε κελνύ επεμεξγαζίαο επηιέγεη ηηκή, ραξαθηήξεο, γξάκκαηα ή αξηζκνύο [Enter- ] [ Backspace ]. Γεμί θιηθ ηνπ πνληηθηνύ Γηπιό αξηζηεξό θιηθ ηνπ πνληηθηνύ Μεηαθίλεζε πνληηθηνύ Κύιηζε ηνπ πνληηθηνύ ηελ θαηάζηαζε απεηθόληζεο θάλνληαο δεμί θιηθ εκθαλίδνληαη ηα αλαδπόκελα κελνύ. (όπσο θαίλεηαη ζηελ Εηθόλα 5-1). ην Κύξην Μελνύ ή ζηα ππνκελνύ ηνπ, αλ θάλεηε δεμί θιηθ κε ην πνληίθη ζα βγείηε από ην ηξέρoλ κελνύ. ε θαηάζηαζε δσληαλήο απεηθόληζεο ή αλαπαξαγσγήο, θάλνληαο δηπιό αξηζηεξό θιηθ ζα κεγηζηνπνηήζεη ηελ νζόλε. ην ιεπηνκεξέο κελνύ αλαπαξαγσγήο, θάλνληαο δηπιό θιηθ ζα γίλεη αλαπαξαγσγή επηιεγκέλνπ αξρείνπ. Μεηαθίλεζε κέζα ζηα δηάθνξα κελνύ ηηο ξπζκίζεηο αλίρλεπζεο θίλεζεο, ε θύιηζε ηνπ πνληηθηνύ επηιέγεη πεξηνρή αλίρλεπζεο θίλεζεο. ην κελνύ Ρπζκίζεηο Χξσκάησλ [Color set], ε θύιηζε ηνπ πνληηθηνύ ζα ξπζκίζεη ηελ κπάξα ρξσκάησλ θαη ηελ κπάξα ειέγρνπ έληαζεο ήρνπ. Πίλαθαο 2-2 Κεθάιαην 3: Δγθαηάζηαζε DVR 3.1 Δγθαηάζηαζε ζθιεξνύ δίζθνπ Πξνζνρή: κελ απνζπλδέεηε ηνλ ζθιεξό δίζθν όηαλ ην θαηαγξαθηθό είλαη ζε ιεηηνπξγία! (1) Ξεβηδώζηε θαη αθαηξέζηε ην θαπάθη ηνπ θαηαγξαθηθνύ. (2) Βηδώζηε ηνλ ζθιεξό δίζθν θαη ζπλδέζηε ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο θαη δεδνκέλσλ πξνζεθηηθά. (3) Τνπνζεηείζηε, πξνζεθηηθά, πάιη ην θαπάθη θαη βηδώζηε ην. 3.2 ύλδεζε Μόληηνξ θαη θακεξώλ Σπλδέζηε ηηο θάκεξεο ζηηο αληίζηνηρεο εηζόδνπο ηνπ θαηαγξαθηθνύ, θαη ηελ έμνδν Video 8

10 BNC ή VGA ζε κόληηνξ. (Γείηε ην θεθάιαην 2.2-Πίζσ όςε). Αλ ε θάκεξα είλαη PTZ, πξέπεη λα ζπλδέζεηε ηα θαιώδηα RS485 A & B ζηελ αληίζηνηρε ζύξα ηνπ θαηαγξαθηθνύ (δείηε θεθάιαην 8). 3.3 ύλδεζε ηξνθνδνζίαο Φξεζηκνπνηήζηε ην ηξνθνδνηηθό ηεο ζπζθεπαζίαο γηα λα ηξνθνδνηήζεηε ην θαηαγξαθηθό. Πξνζνρή: Μελ ηξνθνδνηήζεηε θακία άιιε ζπζθεπή από απηό ην ηξνθνδνηηθό! 4.1 Δθθίλεζε πζηήκαηνο Κεθάιαην 4: Δθθίλεζε DVR Μεηά ηε ζύλδεζε ηνπ ηξνθνδνηηθνύ θαη πηέδνληαο ην πιήθηξν εθθίλεζεο, ην θαηαγξαθηθό ζα ελεξγνπνηεζεί. Τν ζύζηεκα ζα αληρλεύζεη απηόκαηα ην πνληίθη, ζα αξρηθνπνηεζεί θαη ζα ελεξγνπνηήζεηο ηηο παξακέηξνπο εγγξαθήο. εκείσζε: 1. Όιεο νη εηθόλεο ζην εγρεηξίδην παξέρνληαη κόλν σο αλαθνξά.. 2. DVR είλαη ζπληόκεπζε γηα ην Digital Video Recorder Φεθηαθόο θαηαγξαθέαο εηθόλαο. Δηθόλα Αξρηθή εηθόλα Δηθόλα 4-2 Με ηελ εθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη δπλαηή ε είζνδνο ζην Κύξην κελνύ. ηελ εηθόλα 4.2 απεηθνλίδεηαη ε αξρηθή εηθόλα ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξίο θάκεξεο ζπλδεδεκέλεο ζε απηό. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ζπλδεδεκέλεο θάκεξεο, ηόηε ην ζύζηεκα ζα ηηο απεηθνλίζεη ζηα αληίζηνηρα θαλάιηα ηνπ. ην θύξην κελνύ κε δηπιό αξηζηεξό θιηθ πάλσ ζε θάπνηα εηθόλα ην ζύζηεκα ζα ηελ απεηθνλίζεη ζε πιήξε νζόλε, θαη κε δηπιό αξηζηεξό θιηθ ζα επαλέξζεη ζε θαηάζηαζε απεηθόληζεο ηεηξάδαο. Με δεμί θιηθ ηνπ πνληηθηνύ εκθαλίδνληαη ηα κελνύ θαη όηαλ επηιέμεηε θάπνην κε αξηζηεξό θιηθ ηνπ πνληηθηνύ απηό αλνίγεη. Κάλνληαο θιηθ έμσ από ηα κελνύ θιείλνπλ όια ηα αλαδπόκελα κελνύ. 9

11 Main Menu Κεφάλαιο 5: DVR Menu 5. Μελνύ αλάδπζεο Με ηελ εθθίλεζε ηνπ θαηαγξαθηθνύ θάλεηε δεμί θιηθ γηα λα εηζέιζεηε ζην θύξην Μελνύ θαη λα αλνίμεηε ηα αλαδπόκελα παξάζπξα. Δδώ κπνξείηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε όιεο ηηο ξπζκίζεηο ηνπ θαηαγξαθηθνύ. Εηθόλα Πξνεπηζθόπεζε Κύξηνπ Μελνύ Camera Color set Recording Network Search Rec. Search Playback Detail File File Backup Log Search HDD Management Alarm Setting Device Management PTZ Setting 3G Network Motion Area setting Time Setting User password System Audio/Video Setting Language Select System Information System Maintenance 10

12 5.2 Κύξην Μελνύ Εηθόλα 5-2 Κάλνληαο δεμί θιηθ κε ην πνληίθη ζηελ θεληξηθή νζόλε ζα εκθαληζζεί αλαδπόκελν κελνύ, όπνπ κπνξείηε λα επηιέμεηε ην θεληξηθό κελνύ. (όπσο θαίλεηαη ζηελ Εηθόλα 5.3). ην θεληξηθό κελνύ κπνξείηε λα δηακνξθώζεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαγξαθηθνύ ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ζαο κε ηηο παξαθάησ επηινγέο: Κάκεξα (Camera), Εγγξαθή (Recording), Δίθηπν (Network), Αλαδήηεζε εγγξαθήο (Recording search), θιεξόο Δίζθνο (HDD), πλαγεξκόο (Alarm), έιεγρνο PTZ (PTZ Control), Δίθηπν 3G (3G Network) & Αλίρλεπζε θίλεζεο (motion detection) θιπ. Επίζεο κπνξείηε λα ξπζκίζεηε θσδηθνύο πξόζβαζεο, ώξα, εκεξνκελία, επηινγή Γιώζζαο, πληήξεζε ζπζηήκαηνο θ.ι.π Κάκεξα Επηιέμηε [Main Menu Camera] γηα λα ξπζκίζεηε ηνλ ηίηιν, ηελ ζέζε ηίηινπ θάζε θάκεξαο (όπσο θαίλεηαη ζηελ Εηθόλα 5-3). Επηπιένλ, κπνξείηε λα ξπζκίζεηε θσηεηλόηεηα, αληίζεζε, θνξεζκό, νμύηεηα ρξσκάησλ γηα θάζε θαλάιη ζην κελνύ [Color] θαη αλ θάπνηα θάκεξα ζα εκθαλίδεηαη ή όρη ζηελ απεηθόληζε θαη ζηελ αλαπαξαγσγή. Ο ηίηινο θάκεξαο κπνξεί λα είλαη έσο 8 ραξαθηήξεο. Εηθόλα 5-3 Μπνξείηε επίζεο, λα ξπζκίζεηε θσηεηλόηεηα, θνξεζκό, αληίζεζε, θαη νμύηεηα ρξσκάησλ γηα θάζε θαλάιη μερσξηζηά κέζα ζην κελνύ [Color]. Εηθόλα 5-4 Δπεμήγεζε: 1. Όιεο νη αιιαγέο ζηα ππνκελνύ ζα εθαξκνζζνύλ όηαλ επηιέμεηε [Apply] ζηελ θάησ πιεπξά ηνπο θαη θαηόπηλ απνζεθεύζεηε ηηο ξπζκίζεηο επηιέγνληαο πάιη [Apply]. 2. Αλ ζέιεηε λα αθπξώζεηε ηηο αιιαγέο επηιέμηε [Esc] γηα λα βγείηε από ηα κελνύ. 3. Αλ επηιέμεηε [default], ην ζύζηεκα ζα θνξηώζεη ηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο. 4. Οη εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο είλαη απηέο πνπ έρνπλ ξπζκηζηεί από ην εξγνζηάζην. 11

13 5.2.2 Δγγξαθή Δπηιέμηε [Main Menu Recording] γηα λα κπείηε ζην κελνύ Δγγξαθήο [Recording] (θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 5-5) Eμήγεζε: 1. Σν πιήθηξν [Esc] επηηξέπεη ηελ επηζηξνθή ζην πξνεγνύκελν κελνύ ή ζην θύξην κελνύ. 2. Ζ έλδεημε Recording time θαζνξίδεη ην κέγεζνο ησλ παθέησλ εγγξαθήο ( ). Εηθόλα 5-5 ην κελνύ [Recording] κπνξείηε λα ελεξγνπνηήζεηε ή λα απελεξγνπνηήζεηε ηελ εγγξαθή, λα ξπζκίζεηε όιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο, ηελ πνηόηεηα ηεο εηθόλαο θαη ηελ εγγξαθή ή όρη ηνπ ήρνπ. Μπνξείηε λα επηιέμεηε ηνπο αθόινπζνπο ηξόπνπο εγγξαθήο: πλερήο εγγξαθή (Continuous recording), εγγξαθή κε σξάξην(scheduled recording) θαη ηνλ ρξόλν εγγξαθήο(recording time). Όηαλ έλα θαλάιη ξπζκηζηεί ζε θαηάζηαζε on ζεκαίλεη όηη ην θαλάιη απηό ζα εγγξαθεί, ελώ όηαλ επηιεγεί off ην θαλάιη απηό δελ ζα θάλεη εγγξαθή. Ζ επηινγή Detail επηηξέπεη ηελ αιιαγή ηεο αλάιπζεο κεηαμύ D1, HD1 θαη CIF; θαη ε πνηόηεηα (Quality) επηηξέπεη ηελ αιιαγή ηεο πνηόηεηαο ζε 3 επίπεδα- Perfect, Good θαη Normal. Όηαλ ζην Audio (ήρνο) επηιέμεηε ENABLE, ηόηε ελεξγνπνηείηαη ε εγγξαθή ήρνπ, ελώ αλ επηιέμεηε DISABLE, ηόηε δελ γίλεηαη εγγξαθή ήρνπ. Αλ ζηελ επηινγή εγγξαθήο (recording mode) επηιέμεηε Time scheduled recording (εγγξαθή κε σξάξην),εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ κελνύ (Εηθόλα 5-6): Οη επηινγέο γηα ηα θαλάιηα εγγξαθήο είλαη: All, CH-1, CH-2, CH-3, CH-4 αληίζηνηρα. Δπηιέμηε ην θαλάιη πνπ ζέιεηε. (Σν κπιε είλαη ην επηιεγκέλν θαλάιη θαη ην γθξη είλαη ην κε επηιεγκέλν). ηελ εγγξαθή κε σξάξην πξέπεη λα επηιέμεηε: εξγάζηκε εκέξα Working day, αββαηνθύξηαθν Weekend θαη θάζε εκέξα Every day ή λα επηιέμεηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ζηελ θάησ πιεπξά ηνπ παξαζύξνπ θαη λα ξπζκίζεηε σξάξην εγγξαθήο (Σν κπιε είλαη ε επηιεγκέλε ώξα θαη ην γθξη είλαη ε κε επηιεγκέλε). Δηθόλα 5-6 Μπνξείηε λα επηιέμεηε [All alarm recording], [All normal Recording] θαη [All not recording] γηα λα ξπζκίζεηε αλ ε εγγξαθή ζα γίλεηαη κε ζπλαγεξκό, κε σξάξην ή θαζόινπ. Σν ζύζηεκα είλαη ξπζκηζκέλν κε ηηο παξαθάησ εξγνζηαζηαθέο επηινγέο εγγξαθήο: Hr01:00 am-07:59 am : Κακία εγγξαθή Hr08:00 am-18:59 pm : Καλνληθή εγγξαθή Hr 19:00 pm- 00:59 pm : Δγγξαθή κε ζπλαγεξκό ή αλίρλεπζε θίλεζεο εκείσζε: ηα κελνύ ξύζκηζεο εγγξαθήο θαη αλαπαξαγσγήο, ην αξρηθό ρξώκα ζεκαίλεη θακία εγγξαθή, ην θόθθηλν ρξώκα ζεκαίλεη εγγξαθή κε ελεξγνπνίεζε ζπλαγεξκνύ ή αλίρλεπζεο θίλεζεο, θαη ην κπιε απεηθνλίδεη ην επηιεγκέλν θαλάιη θαη εκεξνκελία Ρπζκίζεηο Γηθηύνπ Δπηιέμηε [Main Menu Network Set] γηα λα αιιάμεηε ξπζκίζεηο δηθηύνπ (όπσο θαίλεηαη ζηελ Εηθόλα 5-7): 12

14 Μεηά ηελ επηινγή ηύπνπ δηθηύνπ όπσο DHCP PPPOE, ρεηξνθίλεηε επηινγή θαη ξύζκηζε ζύξαο web κπνξείηε λα ζπλδεζείηε δηθηπαθά κε ην θαηαγξαθηθό. Δηθόλα 5-7 Με ηελ επηινγή DHCP, DHCP ν server ζα θαζνξίζεη ηελ δηεύζπλζε IP ηνπ θαηαγξαθηθνύ, απηόκαηα. Με ηελ επηινγή PPPoE, πξέπεη λα εηζάγεηε όλνκα ρξήζηε θαη θσδηθό πξόζβαζεο πνπ παξέρεηαη από ηνλ ISP ξπζκίζεηε ηελ ζύξα web. (γηα ιεπηνκέξεηεο δείηε ηελ Εηθόλα 5-8). θαη λα Δηθόλα 5-8 Όηαλ επηιέγεηε λα θάλεηε ρεηξνθίλεηε εγγξαθή πξέπεη λα θαηαρσξήζεηε δηεύζπλζε IP, κάζθα ππνδηθηύνπ, θαη πξνεπηιεγκέλε πύιε θαζώο θαη ζύξα web (όπσο θαίλεηαη ζηελ Εηθόλα 5-9). Εηθόλα 5-9 ηελ πεξίπησζε επηινγήο ππεξεζίαο DDNS πξέπεη λα ξπζκίζεηε ηηο παξακέηξνπο ηνπ θαηαγξαθηθνύ αληίζηνηρα θαη λα θαηαρσξήζεηε ην domain name ώζηε λα κπνξείηε λα ζπλδεζείηε ζην θαηαγξαθηθό από απόζηαζε κε ρξήζε ηνπ IE ( δείηε ηελ Εηθόλα 5-10) Εηθόλα

15 Αλ ζέιεηε λα ζπλδεζείηε ζην θαηαγξαθηθό κέζσ internet ζα πξέπεη λα ξπζκίζεηε ηελ πξνώζεζε ζπξώλ ζηνλ Router ζηνλ νπνίν είλαη ζπλδεκέλν ην θαηαγξαθηθό (δείηε παξάδεηγκα ζηελ Εηθόλα 5-11). Θύξα Host: 9000 Θύξα Web: 8080 Γηεύζπλζε IP ηνπ θαηαγξαθηθνύ γηα ην εζσηεξηθό δίθηπν: Παξαθαιώ θαηαρσξείζηε ηελ ζύξα host θαη ηελ ζύξα port θαη ζπζρεηίζηε ηηο κε ηελ δηεύζπλζε IP ηνπ θαηαγξαθηθνύ. Αλ ζέιεηε λα ην δείηε από απόζηαζε εηζάγεηε ζηνλ ΗΔ ηελ δηεύζπλζε δηεύζπλζε IP:8080 θαη επηβεβαηώζηε γηα λα ζπλδεζείηε ζην θαηαγξαθηθό Αλαδήηεζε εγγξαθήο Εηθόλα 5-11 Δπηιέμηε [Main menu Recording search] γηα λα εηζέιζεηε ζηελ αλαδήηεζε εγγξαθήο [Recording Search] (όπσο θαίλεηαη ζηελ Εηθόλα 5-12). Εηθόλα 5-12 Μπνξείηε λα θάλεηε γξήγνξε αλαπαξαγσγή Scheduled playback (αλαπαξαγσγή σξαξίνπ): Αλ επηιέμεηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαη ώξα ηόηε κπνξείηε λα θάλεηε αλαπαξαγσγή ηνπ επηιεγκέλνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο θαη επίζεο ζην D-9004 λα δείηε αλαπαξαγσγή 4 θαλαιηώλ ηαπηόρξνλα. Searched playback: Αλ επηιέμεηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαη κεηά ην κελνύ [Search] ζα δείηε ηηο εγγξαθέο ηεο επηιεγκέλεο εκέξαο. Όηαλ επηιέμεηε [Date] ζα γίλεη αλαπαξαγσγή, ελώ αλ επηιέμεηε [Detailed file] γηα λα εκθαληζζεί ιίζηα εγγξαθώλ ώζηε λα θάλεηε επηινγή αξρείνπ εγγξαθώλ. εκπξόο κε ηαρύηεηα (Υ2 Χ4 Χ8), θαη πξνο ηα πίζσ κε ηαρύηεηα (1/2 1/4 1/8), θαλνληθή αλαπαξαγσγή, παύζε, θαη αλαπαξαγσγή θαξέ/θαξέ θαη ξύζκηζε ηεο έληαζεο ηνπ ήρνπ επηιέγνληαο ηα αληίζηνηρα πιήθηξα από ηελ κπάξα. Όηαλ ηειεηώζεη ε αλαπαξαγσγή ηνπ επηιεγκέλνπ αξρείνπ ην ζύζηεκα ζα γπξίζεη ζην πξνεγνύκελν κελνύ. Detailed file ην κελνύ [Recording search] επηιέμηε [Detailed file] γηα λα δείηε ην παξαθάησ ππνκελνύ (Εηθόλα 5-13). Επηιέγνληαο εκεξνκελία εγγξαθήο θαη ώξα θαη θαηόπηλ επηιέγνληαο ην πιήθηξν [Search] κπνξείηε λα θάλεηε αλαπαξαγσγή ηνπ επηιεγκέλνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο. Επίζεο κπνξείηε λα ζέζεηε πεξηζζόηεξα θξηηήξηα όπσο θαλάιη θαη ηύπνο εγγξαθήο. 14

16 Εηθόλα 5-13 Page one:δίλαη ε πξώηε ζειίδα ηνπ ηζηνξηθνύ εγγξαθώλ. Previous page: όηαλ βιέπεηε ηελ ιίζηα ζπκβάλησλ επηιέμηε [Previous page] γηα λα επηζηξέςεηε ζηελ πξνεγνύκελε ζειίδα από απηή πνπ βιέπεηε Next page: όηαλ βιέπεηε ηελ ιίζηα ζπκβάλησλ επηιέμηε [Next page] γηα λα επηζηξέςεηε ζηελ επόκελε ζειίδα από απηή πνπ βιέπεηε Last page όηαλ βιέπεηε ηελ ιίζηα ζπκβάλησλ επηιέμηε [Last page] γηα λα επηζηξέςεηε ζηελ ηειεπηαία ζειίδα Select All: Επηιέγεη όιεο ηηο εγγξαθέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζειίδαο. Select Invert: αληηζηξέθεη ηελ ηξέρνπζα επηινγή ζαο Recording File Backup (Βack up video) Αλ ζέιεηε λα θάλεηε εμαγσγή αξρείσλ video από ηελ ιίζηα, απιώο επηιέγεηε ην αξρείν θαη κεηά ην πιήθηξν [Backup]. Όηαλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ζα επηιέμεηε ην πιήθηξν OK. (Δείηε ηελ εηθόλα 5-14). Δπεξήγεζε: Τα δεδομένα Backup κπνξνύλ λα κεηαηξαπνύλ ζε κνξθή AVI θαη γηα λα ηα δείηε ζα πξέπεη λα επηιέμεηε ινγηζκηθό αλαπαξαγσγήο πνπ ππνζηεξίδεη αξρεία ηύπνπ AVI. Εηθόλα 5-14 Αναδήηεζε απσείος ζςμβάνηων Επηιέμηε [Recording Search Log Search] γηα λα κπείηε κέζα ζηελ αλαδήηεζε αξρείνπ ζπκβάλησλ [Log Search] (όπσο θαίλεηαη ζηελ Εηθόλα 5-15). 15

17 Εηθόλα 5-15 Εθεί κπνξείηε λα επηιέμεηε εκεξνκελία θαη ηύπν ζπκβάλησλ θαη θαηόπηλ λα επηιέμεηε [Start Search] αληίζηνηρν αξρείν. ώζηε λα βξείηε ην Γηαρείξηζε ζπζθεπώλ ην κελνύ απηό δηαρεηξίδεζηε ηηο δηάθνξεο ππνζπζθεπέο ηνπ θαηαγξαθηθνύ όπσο ν ζθιεξόο δίζθνο, νη είζνδνη ζπλαγεξκνύ, ν έιεγρνο PTZ, ην δίθηπν θαη νη ξπζκίζεηο 3G, ε αλίρλεπζε θίλεζεο θ.ι.π. Εηθόλα Γηαρείξηζε θιεξνύ Γίζθνπ Επηιέμηε [Main Menu Device Management HDD Management] γηα λα εηζέιζεηε ζην κελνύ δηαρείξηζεο ζθιεξνύ δίζθνπ [HDD Management] (όπσο θαίλεηαη ζηελ Εηθόλα 5-17). Εηθόλα 5-17 Αλ έρεηε ζπλδέζεη ζθιεξό δίζθν, ην ζύζηεκα ζα ηνλ αλαγλσξίζεη απηόκαηα θαη ζα δείμεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ. Αλ ν δίζθνο δελ είλαη δηακνξθσκέλνο ζα έρεηε ηελ έλδεημε Not format. ε άιιε πεξίπησζε ε θαηάζηαζε ηνπ δίζθνπ ζα είλαη Normal (γηα ιεπηνκέξεηεο δείηε ηελ Εηθόλα 5-18). 16

18 Εηθόλα 5-18 HDD Total Size: Δείρλεη ην ζπλνιηθό κέγεζνο ηνπ ζθιεξνύ δίζθνπ. HDD Usable space: δείρλεη ηνλ ειεύζεξν ρώξν ηνπ ζθιεξνύ δίζθνπ. Available recording time: δείρλεη αλάινγα κε ηελ πνηόηεηα θαη ηαρύηεηα εγγξαθήο πόζν ρξόλν κπνξείηε λα θαηαγξάςεηε αθόκε. Auto-overwrite: όηαλ επηιεγεί on, ηόηε ν δίζθνο όηαλ γεκίζεη ζα θάλεη επαλεγγξαθή. Όηαλ επηιεγεί off ηόηε ν δίζθνο ζα ζηακαηήζεη ηελ εγγξαθή όηαλ γεκίζεη. Format HDD: Αλ ν δίζθνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξώηε θνξά ζα πξέπεη λα δηακνξθσζεί πξώηα. Επηιέμηε [Format HDD] γηα λα αξρίζεη ε δηακόξθσζε ηνπ ζθιεξνύ δίζθνπ. Όηαλ επηβεβαηώζεηε ηελ δηακόξθσζε ηνπ ζθιεξνύ δίζθνπ, ην ζύζηεκα ζα δεηήζεη επηβεβαίσζε Format HDD will loss all the data, do you confirm?. Θα πξέπεη λα επηβεβαηώζεηε πάιη θαη ην ζύζηεκα ζα εκθαλίζεη ηα κελύκαηα: Is formatting θαη successful format ; Καη κεηά ζα γίλεη απηόκαηε επαλεθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Format U thumb disk: επηηξέπεη ηελ δηακόξθσζε δίζθνπ Flash USB Alarm Set (Ρύζκηζε πλαγεξκώλ) Επηιέμηε [Main Menu Device Management Alarm Set] γηα λα εηζέιζεηε ζην κελνύ ξύζκηζεο ζπλαγεξκώλ [Alarm set] θαη λα ξπζκίζεηε ηηο δηάθνξεο παξακέηξνπο (θαίλεηαη ζηελ Εηθόλα 5-19). Εηθόλα 5-19 I/O Status Alarm:έρεη ηηο επηινγέο Normal-open, Normal-close θαη off. Όηαλ επηιέμεηε Normal-open, ηόηε ε είζνδο ελεξγνπνηείηαη κε βξαρπθύθισκα. Αλ επηιέμεηε Normal-closeηόηε ε είζνδνο ελεξγνπνηείηαη κε αλνηθηό θύθισκα. Αλ επηιέμεηε offηόηε ε ιεηηνπξγία απελεξγνπνηείηαη. HDD invalidation alarm Επηινγή On θαη Off. Όηαλ ε επηινγή είλαη on, ηόηε ζα ππάξρεη ερεηηθό ζήκα θαη ε νπηηθή έλδεημε H ζε απώιεηα δίζθνπ, βιάβε, ή κε δηακόξθσζε. Αληίζεηα αλ ε επηινγή είλαη off ηόηε ζα ππάξρεη κόλν νπηηθή ζήκαλζε. HDD space not enough: Επηινγή On θαη Off. Όηαλ ε επηινγή είλαη on, ζα ππάξρεη ερεηηθή ζήκαλζε ζπλαγεξκνύ όηαλ δελ ππάξρεη επαξθήο ρώξνο ζην δίζθν. Video Loss Alarm Επηινγή On θαη Off. Όηαλ ε επηινγή είλαη on, ζα ππάξρεη ερεηηθή θαη νπηηθή ζήκαλζε ζπλαγεξκνύ όηαλ ππάξρεη απώιεηα ζήκαηνο Video. 17

19 Alarm processing:έμνδνο πλαγεξκνύ(10s, 20s, 40s, 60s) Χξόλνο βνκβεηή (10s,20,40s,60s) θαη ρξόλνο εγγξαθήο κεηά ην ζπκβάλ(0s 30s,1 ιεπηό,2 ιεπηά,5 ιεπηά) Σφποσ υναγερμοφ Video Loss Motion Detection Λειτουργία Όηαλ ην θαηαγξαθηθό δελ ιακβάλεη ζήκα video (βιάβε θάκεξαο, θνκκέλν θαιώδην, βιάβε ηξνθνδνζίαο θάκεξαο) ηόηε ζα ππάξρεη ζπλαγεξκόο. Όηαλ έρνπκε θίλεζε ζηελ πεξηνρή αλίρλεπζεο θίλεζεο, ηόηε ζα ππάξρεη ζπλαγεξκόο. Μπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηελ επαηζζεζία. I/O Status Ελεξγνπνίεζε εηζόδνπ ζπλαγεξκνύ. HDD Status Δηάθνξα ζήκαηα ζπλαγεξκνύ πνπ αθνξνύλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζθιεξνύ δίζθνπ (βιάβε, πξόβιεκα ηξνθνδνζίαο, ρακειόο ρώξνο απνζήθεπζεο, θιπ). Πίλαθαο Ρπζκίζεηο ειέγρνπ PTZ Δπηιέμηε [Main menu Device Management PTZ Set] γηα λα επηιέμεηε ην θαλάιη PTZ πνπ ζέιεηε λα ειέγμεηε θαη λα ξπζκίζεηε ην πξσηόθνιιν PTZ (Pelco-D, Pelco-P), ηνλ ξπζκό δεδνκέλσλ Baud rate ( ), Data bit ( ), Stop bit (1 2), Parity Check(None Odd Even Mark Γίθηπν 3G Εηθόλα 5-20 Space)θαζώο θαη ηε δηεύζπλζε. Οη παξαπάλσ παξάκεηξνη αληηζηνηρνύλ ζην επηιεγκέλν θάζε θνξά θαλάιη. Δπηιέμηε [Main menu Device management 3G Network] γηα λα κπείηε ζην κελνύ [3G network] γηα ξύζκηζε επηθνηλσλίαο κε θηλεηό. Οη επηινγέο αζύξκαηεο δηθηύσζεο αθνξνύλ 2.5G(κεηάδνζε εηθόλαο κε 3 frames/sec & 160*120), 2.75G (κεηάδνζε εηθόλαο κε 10 frames / sec) θαη 3G (κεηάδνζε εηθόλαο κε 15 frames / sec). Με ηελ ξύζκηζε απηώλ ησλ παξακέηξσλ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε θηλεηό ηειέθσλν όπσο ηα Nokia N95, N93, γηα ηελ ζύλδεζε κε ην θαηαγξαθηθό θαη ηελ απεηθόληζε ησλ θακεξώλ. Εηθόλα 5-21 Δπεξήγεζε: όηαλ ην θαηαγξαθηθό ζα ζπλδεζεί ζην Router, ζα πξέπεη λα αλνίμεηε επίζεο ηελ πόξηα 554 ή νπνηαδήπνηε άιιε ηεο επηινγήο ζαο γηα λα έρεηε επηθνηλσλία κε θηλεηό (δείηε ηηο Εηθόλα 5-22 & Εηθόλα 5-23). 18

20 Αλίρλεπζε Κίλεζεο Εηθόλα 5-22 Εηθόλα 5-23 Επηιέμηε [Main Device Management Motion Detection] γηα λα κπείηε ζην κελνύ Αλίρλεπζεο θίλεζεο [Motion Detection] θαη λα ξπζκίζεηε ηηο ζρεηηθέο παξακέηξνπο. Σν κελνύ [Motion detection] έρεη ηξεηο παξακέηξνπο Καηάζηαζε θαλαιηνύ (Channel Status), επαηζζεζία (Sensitivity) θαη πεξηνρή αλίρλεπζεο(motion area). Εηθόλα 5-24 Channel Status: Δλεξγνπνίεζε ή απελεξγνπνίεζε αλίρλεπζεο θίλεζεο ζην ζπγθεθξηκέλν θαλάιη. Sensitivity: Ρύζκηζε επαηζζεζίαο αλίρλεπζεο θίλεζεο ζε 4 επίπεδα: Highest High, normal,low. Area Setting: Ρύζκηζε πεξηνρήο αλίρλεπζεο ζε θάζε θάκεξα ε πεξηνρή ηεο θάζε θάκεξαο ρσξίδεηαη ζε 12*15 παξάζπξα. Όηαλ θάηη θηλεζεί κέζα ζηηο επηιεγκέλεο πεξηνρέο ηόηε ζα ελεξγνπνηεζεί ην θύθισκα αλίρλεπζεο θίλεζεο θαη ζα ππάξρεη θόθθηλε ζεκαηνδόηεζε ηεο πεξηνρήο ζηελ νζόλε πνπ είλαη ζπλδεκέλε ζην θαηαγξαθηθό. Εηθόλα

21 5.2.6 Λεηηνπξγίεο πζηήκαηνο Εηθόλα 5-26 ην κελνύ [System] πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ κελνύ: Ρύζκηζε ώξαο (Time Set), Κσδηθόο Χξήζηε (User Password), Ρπζκίζεηο Audio/Video, Δπηινγή Γιώζζαο (Language select), Πιεξνθνξίεο πζηήκαηνο (System Info) θαη πληήξεζε πζηήκαηνο (System Maintenance). Όηαλ κπείηε ζην κελνύ [System] κπνξείηε λα δηακνξθώζεηε ηηο παξαθάησ ξπζκίζεηο Ρύζκηζε ώξαο Δπηιέμηε [Main menu System Time set] γηα λα εηζέιζεηε ζην κελνύ ξύζκηζεο ηεο ώξαο [Time Set]. Δθεί κπνξείηε λα ξπζκίζεηε, ηελ ώξα θαη ηελ εκεξνκελία ηνπ ζπζηήκαηνο, ηνλ ηύπν απεηθόληζεο ηεο ώξαο θαη λα πξαγκαηνπνηήζεηε ξπζκίζεηο ζεξηλήο ώξαο. Εηθόλα Κσδηθόο Χξήζηε Απηή ε επηινγή επηηξέπεη λα ελεξγνπνηήζεηε ή λα απελεξγνπνηήζεηε ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο ηνπ θαηαγξαθηθνύ. Εηθόλα 5-28 Όηαλ ζέζεηε ηελ επηινγή password Enable ζην ON (δείηε ηελ Εηθόλα 5-29), κπνξείηε λα θαηαρσξήζεηε θσδηθό πξόζβαζεο γηα ρξήζηε (user) θαη δηαρεηξηζηή (administrator) ηνπ ζπζηήκαηνο. Αλ ζέιεηε λα αιιάμεηε απηή ηελ επηινγή ζα ζαο δεηεζεί λα εηζάγεηε ηνλ θσδηθό δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. Εηθόλα

22 Ρπζκίζεηο Ήρνπ θαη Video Επηιέμηε [Main Menu System Audio/Video Set] ώζηε λα κπείηε κέζα ζην κελνύ ξπζκίζεσλ Audio/Video θαη λα ξπζκίζεηε ηελ αλάιπζε VGA(800* * *768) θαη ην ζύζηεκα Video(PAL NTSC) Εηθόλα 5-30 Αλ ζέιεηε λα ξπζκίζεηε ηελ έληαζε ηνπ ήρνπ θάλεηε θιηθ ζηελ επηινγή [Adjust volume] θαη επηιέμηε ηελ επηζπκεηή έληαζε. (όπσο θαίλεηαη ζηελ 5-31) Ρύζκηζε Γιώζζαο Εηθόλα 5-31 Δπηιέμηε [Language Select] γηα λα αιιάμεηε ηελ γιώζζα ησλ κελνύ θαηά ηελ επηζπκία ζαο (όπσο θαίλεηαη ζηελ Εηθόλα 5-32) θαη επηιέμηε [Ok]. Ζ γιώζζα πνπ επηιέμαηε ζα ελεξγνπνηεζεί κεηά ηελ επαλεθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Εηθόλα Πιεξνθνξίεο πζηήκαηνο Δπηιέμηε [Main Menu System System Info] tγηα λα κπείηε κέζα ζηηο πιεξνθνξίεο ζπζηήκαηνο [System Info] γηα απεηθόληζε πιεξνθνξηώλ όπσο ν ηύπνο ηεο ζπζθεπήο, ε έθδνζε ινγηζκηθνύ, ε δηεύζπλζε MAC, θ.ι.π. Εηθόλα πληήξεζε πζηήκαηνο Εηθόλα 5-3 ην κελνύ απηό κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηελ απηόκαηε ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο, λα επαλαθέξεηε ηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο ή λα αλαβαζκίζεηε ην ζύζηεκα. Επηιέμηε [Main menu System System Maintenance] γηα λα κπείηε κέζα ζηελ ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο [System Maintenance] (όπσο θαίλεηαη ζηελ Εηθόλα 5-34). Όηαλ ελεξγνπνηήζεηε ηελ απηόκαηε ζπληήξεζε, ζα γίλεηαη επαλεθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνγξακκαηηζκέλα. 21

23 5.3 Κιείδσκα Μελνύ Εηθόλα 5-35 Γηα πεξηζζόηεξε αζθάιεηα επηιέμηε θιείδσκα ησλ κελνύ ηνπ ζπζηήκαηνο επηιέγνληαο [Menu Lock] θαη θιεηδώλνληαο ην θαηαγξαθηθό.. Αλ ζέιεηε λα ην μεθιεηδώζεηε εηζάγεηε ηνλ θσδηθό ηεο ζπζθεπήο (device code) θαη θσδηθό ρξήζηε ( δείηε εηθόλα Εηθόλα 5-35). Δπεξήγεζε: Ο γενικόρ σπήζηερ έσει δςναηόηεηα αναπαπαγωγήρ ενώ ο Γιασειπιζηήρ (Administrator)έσει δςναηόηεηα ππόζβαζερ ζε όλερ ηιρ λειηοςπγίερ. 5.4 Αλαδήηεζε εγγξαθήο Κάλεηε δεμί θιηθ ζηελ αξρηθή νζόλε θαη επηιέμηε Αλαδήηεζε Δγγξαθήο [Recording Search]. Καηόπηλ, επηιέμηε εκεξνκελία θαη ώξα αλαπαξαγσγήο θαη λα δείηε θαηαγεγξακκέλν Video. Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο δείηε ηελ παξάγξαθν Έιεγρνο PTZ Οη ξπζκίζεηο ησλ παξακέηξσλ PTZ παξνπζηάζζεθαλ ζην Κεθάιαην Εδώ ζαο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα ρεηξηζζείηε κία ζπζθεπή PTZ. Κάλεηε δεμί θιηθ ζηελ αξρηθή νζόλε γηα λα επηιέμεηε ην κελνύ ειέγρνπ PTZ (δείηε ηελ Εηθόλα 5-33). Υξεζηκνπνηώληαο ηα πιήθηξα Z+&Z- θάλεηε zoom In / out, θαη επηιέγνληαο F+&F- εζηηάδεηε καθξηά ή θνληά ελώ κε ηα πιήθηξα I+&I- αλνίγεηε ή θιείλεηε ηελ ίξηδα Χεηξνθίλεηε Δγγξαθή Δηθόλα 5-33 Πηέδνληαο ην πιήθηξν [Rec.] έρεηε ηελ δπλαηόηεηα ελεξγνπνίεζεο ρεηξνθίλεηεο εγγξαθήο. 5.7 Σεξκαηηζκόο εγγξαθήο Αλ ζέιεηε λα ηεξκαηίζεηε ηελ εγγξαθή ηνπ θαηαγξαθηθνύ επηιέμηε [Stop Rec.] ζην κελνύ. 22

24 Κεθάιαην 6: Λνγηζκηθό NetViewer 6.1 Μεηαθόξησζε θαη Δγθαηάζηαζε εθαξκνγήο Αλνίμηε ηνλ Ιnternet Explorer θαη πιεθηξνινγήζηε ηελ δηεύζπλζε IP θαη ηελ ζύξα WEB ηνπ DVR, όπσο π.ρ. θαη επηβεβαηώζηε ηελ κεηαθόξησζε ηεο εθαξκνγήο. Ο ππνινγηζηήο ζαο πξέπεη λα είλαη ζπλδεκέλνο ζην Internet ώζηε λα γίλεη κεηαθόξησζε θαη εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο. Σεμείωζε: Ειέγμηε ηηο ξπζκίζεηο αζθαιείαο ηνπ ππνινγηζηή ζαο θαη ηνπ ΙΕ αλ δελ κπνξεί λα γίλεη ε κεηαθόξησζε ηεο εθαξκνγήο. 6.2 Δίζνδνο ζην Net-viewer Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο επηιέμηε γιώζζα θαη εηζάγεηε ηνλ θσδηθό ζαο γηα λα ζπλδεζείηε επηιέγνληαο ην πιήθηξν [Log-in]. Ο εξγνζηαζηαθόο θσδηθόο είλαη θελόο. Μπνξείηε όπνηε ζέιεηε λα ξπζκίζεηε λέν θσδηθό όπσο πεξηγξάθεηαη ζην ηκήκα [Password set] κελνύ. Εηθόλα 6-1 Μεηά ηελ είζνδν ζην πξόγξακκα Net-viewer, ζα δείηε δσληαλή εηθόλα από ην θαηαγξαθηθό απηόκαηα (όπσο θαίλεηαη ζηελ Εηθόλα 6-2). Εηθόλα Κύξην κελνύ Net-viewer πλδεζείηε ζην Net-viewer θαη δείηε ηελ παξαθάησ εηθόλα. 23

25 6.3.1 ηήιε Μελνύ Εηθόλα 6-3 Ζ ζηήιε κελνύ πεξηιακβάλεη ηα κελνύ Εσληαλήο εηθόλαο [Live Display],αλαπαξαγσγήο [Playback] θαη ξπζκίζεσλ [Setting] Εσληαλή εηθόλα Μεηά ηελ είζνδν ζην ινγηζκηθό ζα δείηε δσληαλή εηθόλα (Εηθόλα 6-3) Αλαπαξαγσγή Επηιέγεηε [Playback]γηα λα κπνξέζεηε λα δείηε αλαπαξαγσγή video ηνπ θαηαγξαθηθνύ απνκαθξπζκέλα. Επηιέμηε κέξα, θαλάιη θαη ηύπν εγγξαθήο θαη κεηά Reflash. Καηόπηλ επηιέμηε ζπκβάλ από ηε ιίζηα γηα αλαπαξαγσγή. Μπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηελ ηαρύηεηα αλαπαξαγσγήο ηνπ θαηαγξαθηθνύ κε θύιηζε ηεο κπάξαο ζηελ θάησ πιεπξά ηνπ κελνύ (όπσο θαίλεηαη ζηελ Εηθόλα 6-4). Εηθόλα 6-4 Play : επηηξέπεη ηελ αλαπαξαγσγή ή ηελ παύζε ηνπ video [Play]/[Pause]. Stop : επηηξέπεη ηεξκαηηζκό αλαπαξαγσγήο. F.F. : επηηξέπεη γξήγνξε αλαπαξαγσγή πξνο ηα εκπξόο. Slow : επηηξέπεη αλαπαξαγσγή πξνο ηα πίζσ. Next Frame: επηηξέπεη αλαπαξαγσγή θαξέ κε θαξέ. 264 TO AVI button: επηηξέπεη κεηαηξνπή H.264 ζε AVI. 24

26 Ζ εξγνζηαζηαθή ξύζκηζε είλαη εμαγσγή αξρείσλ ζε Ζ.264. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαηξέςεη ηα αξρεία ζε AVI Ρπζκίζεηο Δπηιέμηε [Setting] γηα λα εηζέιζεηε ζηα ππνκελνύ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ κελνύ ηξόπνπ εγγξαθήο [Recording Mode], πλαγεξκνύ [Alarm Mode], ειέγρνπ ΡΣΕ [PTZ Control], ξπζκίζεσλ δηθηύνπ [Network Setting], ξπζκίζεσλ ζπζηήκαηνο[system Setting] θαη πιεξνθνξηώλ Host [Host Info]. Δπεμήγεζε: Μόλν όηαλ ην DVR είλαη ζε θαηάζηαζε δσληαλήο απεηθόληζεο έρεηε ηελ δπλαηόηεηα αιιαγώλ ζηηο ξπζκίζεηο θαη ζηηο παξακέηξνπο ηνπ, απνκαθξπζκέλα. Σα κελνύ ξπζκίζεσλ κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ Netviewer είλαη ίδηα κε απηά ηνπ. -Σύπνο εγγξαθήο Δπηιέμηε [Recording Mode] θαη εθεί κπνξείηε λα ελεξγνπνηήζεηε ή λα απελεξγνπνηήζεηε θάζε θαλάιη, θαη λα ξπζκίζεηε ηηο παξακέηξνπο εγγξαθήο (ιεπηνκέξεηεο, πνηόηεηα, ήρν, ηύπνο video θαη ηύπν εγγξαθήο) απνκαθξπζκέλα κε ην Net-viewer. Εηθόλα 6-5 Επηιέμηε [Rec. Task] γηα λα εηζέιζεηε ζην ππνκελνύ (όπσο θαίλεηαη ζηελ Εηθόλα 6-6). Εηθόλα Ρπζκίζεηο πλαγεξκνύ Επηιέμηε [Alarm Setting] γηα λα κπείηε ζην ππνκελνύ (όπσο θαίλεηαη ζηελ Εηθόλα 6-7). Μπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηηο παξακέηξνπο ησλ εηζόδσλ θαη εμόδσλ ζπλαγεξκνύ γηα θάζε θαλάιη ηνπ θαηαγξαθηθνύ. Επίζεο, ππάξρεη δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο αλίρλεπζεο θίλεζεο, θαζώο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί ην ζύζηεκα ζε πεξηπηώζεηο ζθαικάησλ, όπσο απώιεηαο ζήκαηνο Video, ζθάικαηνο ζθιεξνύ δίζθνπ, Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο δείηε ηελ παξάγξαθν

27 Εηθόλα 6-7 Δδώ κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηελ αλίρλεπζε θίλεζεο γηα θάζε θαλάιη μερσξηζηά (όπσο θαίλεηαη ηελ Εηθόλα 6-8). - Έλεγσορ PTZ Εηθόλα 6-8 Επηιέμηε [PTZ control] γηα λα πξαγκαηνπνηήζεηε ξπζκίζεηο PTZ. Οη ξπζκίζεηο απηέο δελ δηαθέξνπλ κε απηέο πνπ κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ απεπζείαο ζην DVR. Παξαθαιώ δείηε ηελ παξάγξαθν (όπσο θαίλεηαη ζηελ Εηθόλα 5-9). Εηθόλα Ρπζκίζεηο Δηθηύνπ Δπηιέμηε [Network Setting] γηα λα εηζέιζεηε ην κελνύ [Network Setting]. Οη ξπζκίζεηο είλαη ηαπηόζεκεο κε 26

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Simplifying Complexity Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 2 2 Οδεγίεο Υξήζεο... 2 2.1 Πξώηε Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα... 2 2.2 Δίζνδνο ζηελ Πιαηθόξκα...4 2.3 Γεκηνπξγία Καξηέιαο

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Telephony (BBT) Home

Broadband Telephony (BBT) Home 1 Broadband Telephony (BBT) Home Θέκαηα Δπξπδσληθή Σειεθσλία Πεξηγξαθή BBT Home Σεξκαηηθόο Δμνπιηζκόο Γπλαηόηεηεο BBT Home Αδπλακίεο BBT Home Δζσηεξηθή Καισδίσζε Δκπεηξία θαη Γλώζε Ηιεθηξνληθή Γηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ Επιβλέπων: Κούλας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

OpenScape Office. Customer Presentation

OpenScape Office. Customer Presentation OpenScape Office Customer Presentation Αηδέληα 1 Οη Δπηθνηλσλίεο Αιιάδνπλ 2 Ση Πξνζθέξνπκε 3 Αλάπηπμε ηεο Λύζεο 4 Παξαδείγκαηα Τινπνίεζεο 5 Best practices 6 Δπόκελα Βήκαηα Αηδέληα 1 Οη Δπηθνηλσλίεο Αιιάδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ΓΠΜΣ Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα Γίθηπα Υπνινγηζηώλ Καζεγεηήο: Α.Α. Οηθνλνκίδεο University of Macedonia Master Information Systems Computer Networks Professor: A.A. Economides Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ,

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Roger S.C. NK Ltd Partners Ινύλ. 2010 Ειζαγωγή Σν ζύζηεκα PATROL II LCD είλαη έλα θνξεηό ζύζηεκα επηηήξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού

Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού 1/6/2013 2 η Έκδοση 2 Δγθαηάζηαζε Μεηεσξνινγηθνχ Σηαζκνχ Δηζαγσγή Οη νδεγίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε Ιδησηηθνύ Μεηεσξνινγηθνύ Σηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα