EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010"

Transcript

1 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version

2 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ Καηαγξαθηθνύ Πξόζνςε Πξόζνςε D-9004V Πξόζνςε D-9008V Πίζσ όςε Πίζσ Όςε D-9004V Πίζσ Όςε D-9008V Σειερεηξηζηήξην...7 Κεθάιαην 3: Δγθαηάζηαζε DVR Δγθαηάζηαζε ζθιεξνύ δίζθνπ ύλδεζε Μόληηνξ θαη θακεξώλ ύλδεζε ηξνθνδνζίαο...9 Κεθάιαην 4: Δθθίλεζε DVR Δθθίλεζε πζηήκαηνο Αξρηθή εηθόλα...9 Κεθάιαην 5: DVR Menu...10 Μελνύ Αλάδπζεο Πξνεπηζθόπεζε Κύξηνπ Μελνύ Κύξην Μελνύ Κάκεξα Δγγξαθή Ρπζκίζεηο Γηθηύνπ Αλαδήηεζε εγγξαθήο Γηαρείξηζε ζπζθεπώλ Γηαρείξηζε θιεξνύ Γίζθνπ Alarm Set (Ρύζκηζε πλαγεξκώλ) Ρπζκίζεηο ειέγρνπ PTZ Γίθηπν 3G Αλίρλεπζε Κίλεζεο Λεηηνπξγίεο πζηήκαηνο Ρύζκηζε ώξαο Κσδηθόο Χξήζηε Ρπζκίζεηο Ήρνπ θαη Video Ρύζκηζε Γιώζζαο Πιεξνθνξίεο πζηήκαηνο πληήξεζε πζηήκαηνο Κιείδσκα Μελνύ Αλαδήηεζε Δγγξαθήο

3 5.5. Έιεγρνο PTZ Χεηξνθίλεηε Δγγξαθή Σεξκαηηζκόο εγγξαθήο...22 Κεθάιαην 6: Λνγηζκηθό Net Viewer Μεηαθόξησζε θαη Δγθαηάζηαζε εθαξκνγήο Δίζνδνο ζην Net-viewer Κύξην κελνύ Net-viewer ηήιε Μελνύ Εσληαλή εηθόλα Αλαπαξαγσγή Ρπζκίζεηο Έιεγρνο PTZ Live play Control...28 Κεθάιαην 7: Πξνδηαγξαθέο...28 Κεθάιαην 8: Παξάξηεκα Αληηκεηώπηζε Πξνβιεκάησλ Οδεγίεο πληήξεζεο Βαζηθή ζπλδεζκνινγία πζηήκαηνο Παξειθόκελα

4 Οδεγίεο αζθαιείαο Γεληθέο νδεγίεο αζθαιείαο y Instruction 1. Χξεζηκνπνηείζηε θαηάιιειε παξνρή ηξνθνδνζίαο. Μελ ηξνθνδνηείηε ην θαηαγξαθηθό κε παξνρή ηζρύνο δηαθνξεηηθή από απηή πνπ αλαθέξεηαη ζην ηξνθνδνηηθό ηνπ ( V AC). 2. Μελ εηζάγεηε κεηαιιηθά αληηθείκελα κέζα ζην κεηαιιηθό θνπηί ηνπ θαηαγξαθηθνύ. Αλ εηζάγεηε νηηδήπνηε κεηαιιηθό κέζα ζην θνπηί ηνπ θαηαγξαθηθνύ ππάξρεη θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο.. 3. Μελ ιεηηνπξγείηε ην θαηαγξαθηθό ζε ρώξνπο κε πγξαζία θαη πνιύ ζθόλε. Απνθύγεηε κέξε κε πςειή πγξαζία θαη πνιύ ζθόλε. 4. Μελ εγθαηαζηήζεηε ην πξνϊόλ ζε ρώξν πνπ κπνξεί λα βξαρεί ή γεληθά ζε εμωηεξηθό ρώξν. Αλ ην πξντόλ βξαρεί από αηύρεκα, δηαθόςηε ηελ ηξνθνδνζία θαη επηθνηλσλήζηε κε ηνλ ηερληθό ζαο. 5. Παξαθαιώ θξαηήζηε ηηο επηθάλεηεο ηεο ζπζθεπήο θαζαξέο θαη ζηεγλέο. Γηα λα θαζαξίζεηε ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ θαηαγξαθηθνύ παξαθαιώ ρξεζηκνπνηήζηε έλα πγξό παλί (κε λεξό) θαη ζθνππίζηε θαιά. Ο θαζαξηζκόο λα γίλεηαη κε ην θαηαγξαθηθό εθηόο ιεηηνπξγίαο θαη λα κελ ρξεζηκνπνηήζεηε πγξά θαζαξηζκνύ. 6. Φξνληίζηε όηη ε ζπζθεπή εμαεξίδεηαη επαξθώο. Τν θαηαγξαθηθό έρεη ελζσκαησκέλν αλεκηζηήξα γηα ηελ ςύμε ηνπ. Παξαθαιώ θξνληίζηε λα κελ ηνπνζεηήζεηε ην θαηαγξαθηθό ζε ρώξνπο κε πςειή ζεξκνθξαζία θαη πγξαζία. 7. Μελ επηρεηξήζεηε λα αθαηξέζεηε ην πάλω θαπάθη ηεο ζπζθεπήο. Αλ παξαηεξήζεηε παξάμελνπο ήρνπο ή άζρεκε νζκή από ην θαηαγξαθηθό, επηθνηλσλήζηε άκεζα κε ηνλ ηερληθό ζαο. 8. Μελ επηρεηξήζεηε λα αθαηξέζεηε ην πάλω θαπάθη ηεο ζπζθεπήο. Πξνζνρή: Υπάξρεη θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο αλ επηρεηξήζεηε επέκβαζε ζην εζσηεξηθό ηνπ θαηαγξαθηθνύ. 9. Μεηαρεηξηζηείηε ην θαηαγξαθηθό πξνζεθηηθά. Αλ ξίμεηε ην θαηαγξαθηθό πάλσ ζε νπνηαδήπνηε ζθιεξή επηθάλεηα, ππάξρεη ν θίλδπλνο λα πάζεη βιάβε. Αλ ην θαηαγξαθηθό δελ ιεηηνπξγεί ιόγσ θπζηθήο θζνξάο επηθνηλσλήζηε άκεζα κε ηνλ ηερληθό ζαο. 10. Χξεζηκνπνηήζηε θαλνληθή κπαηαξία Ληζίνπ. (ε κπαηαξία είλαη πξνεγθαηεζηεκέλε) Η θαλνληθή κπαηαξία ιηζίνπ 3V πνπ ππάξρεη ζηελ πιαθέηα απεηθόληζεο ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί αλ ην ξνιόη ηνπ ζπζηήκαηνο δελ θξαηάεη ηελ ώξα πνπ πξνγξακκαηίδεηαη. Πξνηείλνπκε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ ηερληθό ζαο γηα ηελ αιιαγή ηεο κπαηαξίαο θαη λα κελ ηελ αληηθαηαζηήζεηε κόλνη ζαο Εγθαηαζηήζεηε ην πξνϊόλ ζε ζπλζήθεο θαινύ εμαεξηζκνύ. Τν θαηαγξαθηθό πεξηέρεη ζθιεξό δίζθν ν νπνίνο παξάγεη πςειή ζεξκνθξαζία θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Γελ ζα πξέπεη λα θαιύςεηε ηηο νπέο εμαεξηζκνύ (πάλσ, θάησ θαη ζηηο πιεπξέο) όζν ην ζύζηεκα ιεηηνπξγεί. Τνπνζεηείζηε ην θαηαγξαθηθό ζε κέξνο όπνπ ππάξρεη θαιή θπθινθνξία αέξα. 3

5 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR Απεηθόληζε πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ Παξέρεη απεηθόληζε πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ ζε κόληηνξ Εγγξαθή Επηηξέπεη ηελ εγγξαθή ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ζε ζθιεξό δίζθν Αληίγξαθα αζθαιείαο Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα εμαγσγήο video ζε USB flash, USB δίζθν. Αλαπαξαγσγή Δπλαηόηεηα αλαπαξαγσγήο ησλ ζπλδεδεκέλσλ θακεξώλ Λεηηνπξγία δηθηύνπ Ρπζκίζεηο ζπλαγεξκνύ Παξέρεη δπλαηόηεηα απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο ηνπ θαηαγξαθηθνύ από πνιιαπινύο ρξήζηεο ηαπηόρξνλα κε ρξήζε ινγηζκηθνύ Τπνζηεξίδεη ζεκαηνδόηεζε ζπλαγεξκνύ ζε απώιεηα video θαη απώιεηα ζθιεξνύ δίζθνπ θαζώο θαη εηζόδνπ ζπλαγεξκνύ Λεηηνπξγία Πνληηθηνύ Τπνζηεξίδεη πνληίθη USB γηα ρεηξηζκό ηνπ ζπζηήκαηνο Έιεγρνο PTZ Τπνζηεξίδεη έιεγρν θάκεξαο PTZ κέζσ RS-485 Πίλαθαο 1-1 Φαξαθηεξηζηηθά θαηαγξαθηθνύ: H.264 Σπκπίεζε Video. Φηιηθό ζην ρξήζηε γξαθηθό κελνύ δηαρείξηζεο κε αλαδπόκελα παξάζπξα θαη κε ππνζηήξημε ειιεληθώλ κελνύ. Υπνζηεξίδεη USB flash disk / θαη αθαηξνύκελνπο USB ζθιεξνύο δίζθνπο γηα εμαγσγή Video. Υπνζηεξίδεη απνκαθξπζκέλε παξαηήξεζε κέζσ θηλεηνύ 3G; Υπνζηεξίδεη αλαδήηεζε αλαπαξαγσγήο κε εκεξνκελία θαη ώξα ή κε ιίζηα εγγξαθώλ. Δπηηξέπεη άκεζε έμνδν θαη θιείδσκα ησλ κελνύ. Υπνζηεξίδεη απηόκαηε ζπληήξεζε πξνγξακκαηηζκέλα Υπνζηεξίδεη ρεηξνθίλεηε/ζπλερή/κε αλίρλεπζε θίλεζεο/κε είζνδν ζπλαγεξκνύ/ κε σξάξην εγγξαθή video. Αλάθηεζε αξρείσλ ζπκβάλησλ. Υπνζηεξίδεη ρεηξηζκό κε USB mouse 4

6 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ θαηαγξαθηθνύ 2.1 Πξόζνςε Πξόζνςε D-9004V (γηα ιεπηνκέξεηεο δείηε ηελ ζπζθεπή) Α/Α Σίηινο Πιήθηξνπ Δλδείμεηο Λεηηνπξγίεο 1 Power Switch Γηαθόπηεο On/off 2 Δλδείθηεο Αλ ν πξάζηλνο ελδείθηεο αλάβεη ηόηε ε κνλάδα είλαη ζε PWR ιεηηνπξγίαο ιεηηνπξγία 3 Γέθηεο IR Γέθηεο IR 4 Δλδείθηεο δίζθνπr HDD Αλ ν θόθθηλνο ελδείθηεο αλαβνζβήλεη ηόηε ν ζθιεξόο δίζθνο ηνπ θαηαγξαθηθνύ είλαη ζε θαηάζηαζε αλάγλσζεο ή εγγξαθήο. 5 Δπηινγή θαλαιηνύ: CH1 CH2 CH3 CH4 Δπηινγή θαλαιηνύ 6 Σεηξάδα θακεξώλ Απεηθόληζε ηεηξάδαο θακεξώλ δσληαλά ή αλαπαξαγσγή 7 Αλαπ/γσγή πίζσ Αλαπαξαγσγή πξνο ηα πίζσ / πιήθηξν κεηαθίλεζεο αξηζηεξά 8 Παύζε Παύζε / αλαπαξαγσγή θαξέ θαξέ 9 Αλαπαξαγσγή Δηζαγσγή ζην κελνύ Pop Up/Aλαπαξαγσγή 10 FWD Αλαπαξαγσγή γξήγνξα εκπξόο/ πιήθηξν κεηαθίλεζεο δεμηά 11 STOP Σεξκαηηζκόο αλαπαξαγσγήο ή ρεηξνθίλεηεο εγγξαθήο 12 Δγγξαθή Χεηξνθίλεηε εγγξαθή 13 MENU/ESC Δίζνδνο ή έμνδνο ζην κελνύ ξπζκίζεσλ 14 Πάλσ Πιήθηξν θίλεζεο πάλσ 15 SEL/EDIT Δίζνδνο ζε κελνύ αλάδπζεο; πιήθηξν Select / Edit 16 Down Πιήθηξν κεηαθίλεζεο πξνο ηα θάησ 17 PTZ: Δπηηξέπεη ηνλ έιεγρν θάκεξαο PTZ Πίλαθαο Πξόζνςε D-9008V (γηα ιεπηνκέξεηεο δείηε ηελ ζπζθεπή) 5

7 1 Δηαθόπηεο ηξνθνδνζίαο 11 PLAY: Αλαπαξαγσγή / Zoom 2 PWR: Έλδεημε ιεηηνπξγίαο 12 FWD: Πιήθηξν θίλεζεο εκπξόο / Ίξηδα 3 HDD: ελδείθηεο ζθιεξνύ δίζθνπ 13 STOP: Πιήθηξν ηεξκαηηζκνύ 4 SEARCH: Αλαδήηεζε αλαπαξαγσγήο 14 REC: Υεηξνθίλεηε εγγξαθή 5 MUTE: ζίγαζε 15 MENU/ESC/LEFT: Menu / ESC / Left key 6 CH- :Μεηάβαζε ζην πξνεγνύκ.θαλάιη 16 UP: Πιήθηξν θίλεζεο πάλσ 7 CH+ : Μεηάβαζε ζην επόκελν θαλάιη 17 SEL/EDIT/RIGHT: Επηινγή/επεμεξγαζία/ πιήθηξν κεηαθίλεζεο δεμηά 8 ALL: πξνεζθόπηζε όισλ ησλ θαλαιηώλ 18 DOWN: Πιήθηξν θίλεζεο θάησ 9 REW: αλαπαξαγσγή πίζσ / Εζηίαζε 19 PTZ: Είζνδνο / έμνδνο ζε έιεγρν PTZ 10 PAUSE: Παύζε/πιήθηξν ρξόλνπ ελαιιαγήο 2.2 Πίζσ όςε Πίζσ όςε D-9004V (γηα ιεπηνκέξεηεο δείηε ηελ ζπζθεπή) 1 CH1-4: Είζνδνη θακεξώλ 6 VGA έμνδνο 2 Έμνδνο Video 7 USB ζύξα 3 Είζνδνη ήρνπ 8 Θύξα γηα πνληίθη 4 Έμνδνο ήρνπ 9 RS-485 / Είζνδνη / έμνδνο ζπλαγεξκνύ 5 LAN: LAN ζύξα 10 Είζνδνο ηξνθνδνζίαο Πίζσ όςε D-9008V (γηα ιεπηνκέξεηεο δείηε ηελ ζπζθεπή) 1 CH1-8: Είζνδνη θακεξώλ 6 VGA έμνδνο 2 Έμνδνο Video 7 USB ζύξα 3 Είζνδνη ήρνπ 8 Θύξα γηα πνληίθη 4 Έμνδνο ήρνπ 9 RS-485 / Είζνδνη / έμνδνο ζπλαγεξκνύ 5 LAN: LAN ζύξα 10 Είζνδνο ηξνθνδνζίαο 6

8 4-CH: Πξνζδηνξηζκόο RS485 / εηζόδσλ ζπλαγεξκνύ (από δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά): Ακροδζκτθσ 1-2:κφρα ελζγχου PTZ Ακροδζκτθσ 1:RS-485A Ακροδζκτθσ 2:RS-485B Ακροδζκτθσ 3-4: Είς.υναγερμοφ 1 Ακροδζκτθσ 5-6:Είς.υναγερμοφ 2 Ακροδζκτθσ 7-8: Είς.υναγερμοφ 3 Ακροδζκτθσ 9-10:Είς.υναγερμοφ 4 Ακροδζκτθσ 11-12:Έμνδ.πλαγεξκνύ 8-CH: Πξνζδηνξηζκόο RS485 / εηζόδσλ ζπλαγεξκνύ (από δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά): Ακροδζκτθσ 1-2:Θφρα ελζγχου PTZ Ακροδζκτθσ 1:RS-485A Ακροδζκτθσ 2:RS-485B Ακροδζκτθσ 3-4:Είς.υναγερμοφ 1 Ακροδζκτθσ 4-5:Είς.υναγερμοφ 2 Ακροδζκτθσ 6-7: Είς.υναγερμοφ 3 Ακροδζκτθσ 7-8:Είς.υναγερμοφ 4 Ακροδζκτθσ 9-10: Είς.υναγερμοφ 5 Ακροδζκτθσ 10-11: Είς.υναγερμοφ 6 Ακροδζκτθσ 12-13: Είς.υναγερμοφ 7 Ακροδζκτθσ 13-14: Είς.υναγερμοφ 8 Ακροδζκτθσ : Ζξοδοσ υναγερμοφ 2.3 Τηλεχειριστήριο (κόλν γηα αλαθνξά) 1-9 Δπηινγή θαλαιηνύ Αξηζκεηηθό πιήθηξν ALL Απεηθόληζε όισλ ησλ θαλαιηώλ Menu Δίζνδνο / έμνδνο ζε κελνύ Πιήθηξν κεηαθίλεζεο πάλσ SEL Audio Mute Πιήθηξν κεηαθίλεζεο θάησ Πιήθηξν επηινγήο Γξήγνξε θίλεζε πίζσ Αλαπαξαγσγή Γξήγνξε θίλεζε εκπξόο Φεηξνθίλεηε εγγξαθή Παύζε/ ρξόλνο ελαιιαγήο Τεξκαηηζκόο Έιεγρνο Έιεγρνο Λεηηνπξγία ηνπ πνληηθηνύ Μπνξείηε ρξεζηκνπνηώληαο πνληίθη λα ρεηξηζηείηε ην θαηαγξαθηθό. 7

9 Αξηζηεξό θιηθ ηνπ πνληηθηνύ ηελ αξρηθή ζειίδα εηζέιζεηε κέζα ζην παξάζπξν ζύλδεζεο (κε δεμί θιηθ ηνπ πνληηθηνύ) θαη επηιέμηε νπνηνδήπνηε κελνύ κε ην πνληίθη (αξηζηεξό θιηθ). Θα εκθαληζζεί αλαδπόκελν κελνύ πνπ ζα δεηά θσδηθό πξόζβαζεο γηα λα ζπλδεζείηε. Εηζάγεηε ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο γηα λα εηζέιζεηε ζηα κελνύ. Όηαλ έρεηε αλνίμεη ην θύξην κελνύ, θάλνληαο δηπιό αξηζηεξό θιηθ ζα εηζαρζείηε ζην ππνκελνύ ηεο επηινγήο ζαο ην κελνύ αλαπαξαγσγήο, θάλνληαο δηπιό θιηθ ζα γίλεη αλαπαξαγσγή επηιεγκέλνπ αξρείνπ. Αιιαγή ξπζκίζεσλ ζε θνπηηά επηινγήο ή ζηελ ξύζκηζε πεξηνρήο αλίρλεπζεο θίλεζεο. Κάλεηε θιηθ ζην θνπηί επηινγώλ γηα λα εκθαληζζνύλ ηα κελνύ Με αξηζηεξό θιηθ ηνπ πνληηθηνύ ξπζκίδεηε ηελ κπάξα ρξσκάησλ θαη ηελ κπάξα ξύζκηζεο ηεο έληαζεο ηνπ ήρνπ.. Με αξηζηεξό θιηθ ζε κελνύ επεμεξγαζίαο επηιέγεη ηηκή, ραξαθηήξεο, γξάκκαηα ή αξηζκνύο [Enter- ] [ Backspace ]. Γεμί θιηθ ηνπ πνληηθηνύ Γηπιό αξηζηεξό θιηθ ηνπ πνληηθηνύ Μεηαθίλεζε πνληηθηνύ Κύιηζε ηνπ πνληηθηνύ ηελ θαηάζηαζε απεηθόληζεο θάλνληαο δεμί θιηθ εκθαλίδνληαη ηα αλαδπόκελα κελνύ. (όπσο θαίλεηαη ζηελ Εηθόλα 5-1). ην Κύξην Μελνύ ή ζηα ππνκελνύ ηνπ, αλ θάλεηε δεμί θιηθ κε ην πνληίθη ζα βγείηε από ην ηξέρoλ κελνύ. ε θαηάζηαζε δσληαλήο απεηθόληζεο ή αλαπαξαγσγήο, θάλνληαο δηπιό αξηζηεξό θιηθ ζα κεγηζηνπνηήζεη ηελ νζόλε. ην ιεπηνκεξέο κελνύ αλαπαξαγσγήο, θάλνληαο δηπιό θιηθ ζα γίλεη αλαπαξαγσγή επηιεγκέλνπ αξρείνπ. Μεηαθίλεζε κέζα ζηα δηάθνξα κελνύ ηηο ξπζκίζεηο αλίρλεπζεο θίλεζεο, ε θύιηζε ηνπ πνληηθηνύ επηιέγεη πεξηνρή αλίρλεπζεο θίλεζεο. ην κελνύ Ρπζκίζεηο Χξσκάησλ [Color set], ε θύιηζε ηνπ πνληηθηνύ ζα ξπζκίζεη ηελ κπάξα ρξσκάησλ θαη ηελ κπάξα ειέγρνπ έληαζεο ήρνπ. Πίλαθαο 2-2 Κεθάιαην 3: Δγθαηάζηαζε DVR 3.1 Δγθαηάζηαζε ζθιεξνύ δίζθνπ Πξνζνρή: κελ απνζπλδέεηε ηνλ ζθιεξό δίζθν όηαλ ην θαηαγξαθηθό είλαη ζε ιεηηνπξγία! (1) Ξεβηδώζηε θαη αθαηξέζηε ην θαπάθη ηνπ θαηαγξαθηθνύ. (2) Βηδώζηε ηνλ ζθιεξό δίζθν θαη ζπλδέζηε ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο θαη δεδνκέλσλ πξνζεθηηθά. (3) Τνπνζεηείζηε, πξνζεθηηθά, πάιη ην θαπάθη θαη βηδώζηε ην. 3.2 ύλδεζε Μόληηνξ θαη θακεξώλ Σπλδέζηε ηηο θάκεξεο ζηηο αληίζηνηρεο εηζόδνπο ηνπ θαηαγξαθηθνύ, θαη ηελ έμνδν Video 8

10 BNC ή VGA ζε κόληηνξ. (Γείηε ην θεθάιαην 2.2-Πίζσ όςε). Αλ ε θάκεξα είλαη PTZ, πξέπεη λα ζπλδέζεηε ηα θαιώδηα RS485 A & B ζηελ αληίζηνηρε ζύξα ηνπ θαηαγξαθηθνύ (δείηε θεθάιαην 8). 3.3 ύλδεζε ηξνθνδνζίαο Φξεζηκνπνηήζηε ην ηξνθνδνηηθό ηεο ζπζθεπαζίαο γηα λα ηξνθνδνηήζεηε ην θαηαγξαθηθό. Πξνζνρή: Μελ ηξνθνδνηήζεηε θακία άιιε ζπζθεπή από απηό ην ηξνθνδνηηθό! 4.1 Δθθίλεζε πζηήκαηνο Κεθάιαην 4: Δθθίλεζε DVR Μεηά ηε ζύλδεζε ηνπ ηξνθνδνηηθνύ θαη πηέδνληαο ην πιήθηξν εθθίλεζεο, ην θαηαγξαθηθό ζα ελεξγνπνηεζεί. Τν ζύζηεκα ζα αληρλεύζεη απηόκαηα ην πνληίθη, ζα αξρηθνπνηεζεί θαη ζα ελεξγνπνηήζεηο ηηο παξακέηξνπο εγγξαθήο. εκείσζε: 1. Όιεο νη εηθόλεο ζην εγρεηξίδην παξέρνληαη κόλν σο αλαθνξά.. 2. DVR είλαη ζπληόκεπζε γηα ην Digital Video Recorder Φεθηαθόο θαηαγξαθέαο εηθόλαο. Δηθόλα Αξρηθή εηθόλα Δηθόλα 4-2 Με ηελ εθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη δπλαηή ε είζνδνο ζην Κύξην κελνύ. ηελ εηθόλα 4.2 απεηθνλίδεηαη ε αξρηθή εηθόλα ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξίο θάκεξεο ζπλδεδεκέλεο ζε απηό. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ζπλδεδεκέλεο θάκεξεο, ηόηε ην ζύζηεκα ζα ηηο απεηθνλίζεη ζηα αληίζηνηρα θαλάιηα ηνπ. ην θύξην κελνύ κε δηπιό αξηζηεξό θιηθ πάλσ ζε θάπνηα εηθόλα ην ζύζηεκα ζα ηελ απεηθνλίζεη ζε πιήξε νζόλε, θαη κε δηπιό αξηζηεξό θιηθ ζα επαλέξζεη ζε θαηάζηαζε απεηθόληζεο ηεηξάδαο. Με δεμί θιηθ ηνπ πνληηθηνύ εκθαλίδνληαη ηα κελνύ θαη όηαλ επηιέμεηε θάπνην κε αξηζηεξό θιηθ ηνπ πνληηθηνύ απηό αλνίγεη. Κάλνληαο θιηθ έμσ από ηα κελνύ θιείλνπλ όια ηα αλαδπόκελα κελνύ. 9

11 Main Menu Κεφάλαιο 5: DVR Menu 5. Μελνύ αλάδπζεο Με ηελ εθθίλεζε ηνπ θαηαγξαθηθνύ θάλεηε δεμί θιηθ γηα λα εηζέιζεηε ζην θύξην Μελνύ θαη λα αλνίμεηε ηα αλαδπόκελα παξάζπξα. Δδώ κπνξείηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε όιεο ηηο ξπζκίζεηο ηνπ θαηαγξαθηθνύ. Εηθόλα Πξνεπηζθόπεζε Κύξηνπ Μελνύ Camera Color set Recording Network Search Rec. Search Playback Detail File File Backup Log Search HDD Management Alarm Setting Device Management PTZ Setting 3G Network Motion Area setting Time Setting User password System Audio/Video Setting Language Select System Information System Maintenance 10

12 5.2 Κύξην Μελνύ Εηθόλα 5-2 Κάλνληαο δεμί θιηθ κε ην πνληίθη ζηελ θεληξηθή νζόλε ζα εκθαληζζεί αλαδπόκελν κελνύ, όπνπ κπνξείηε λα επηιέμεηε ην θεληξηθό κελνύ. (όπσο θαίλεηαη ζηελ Εηθόλα 5.3). ην θεληξηθό κελνύ κπνξείηε λα δηακνξθώζεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαγξαθηθνύ ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ζαο κε ηηο παξαθάησ επηινγέο: Κάκεξα (Camera), Εγγξαθή (Recording), Δίθηπν (Network), Αλαδήηεζε εγγξαθήο (Recording search), θιεξόο Δίζθνο (HDD), πλαγεξκόο (Alarm), έιεγρνο PTZ (PTZ Control), Δίθηπν 3G (3G Network) & Αλίρλεπζε θίλεζεο (motion detection) θιπ. Επίζεο κπνξείηε λα ξπζκίζεηε θσδηθνύο πξόζβαζεο, ώξα, εκεξνκελία, επηινγή Γιώζζαο, πληήξεζε ζπζηήκαηνο θ.ι.π Κάκεξα Επηιέμηε [Main Menu Camera] γηα λα ξπζκίζεηε ηνλ ηίηιν, ηελ ζέζε ηίηινπ θάζε θάκεξαο (όπσο θαίλεηαη ζηελ Εηθόλα 5-3). Επηπιένλ, κπνξείηε λα ξπζκίζεηε θσηεηλόηεηα, αληίζεζε, θνξεζκό, νμύηεηα ρξσκάησλ γηα θάζε θαλάιη ζην κελνύ [Color] θαη αλ θάπνηα θάκεξα ζα εκθαλίδεηαη ή όρη ζηελ απεηθόληζε θαη ζηελ αλαπαξαγσγή. Ο ηίηινο θάκεξαο κπνξεί λα είλαη έσο 8 ραξαθηήξεο. Εηθόλα 5-3 Μπνξείηε επίζεο, λα ξπζκίζεηε θσηεηλόηεηα, θνξεζκό, αληίζεζε, θαη νμύηεηα ρξσκάησλ γηα θάζε θαλάιη μερσξηζηά κέζα ζην κελνύ [Color]. Εηθόλα 5-4 Δπεμήγεζε: 1. Όιεο νη αιιαγέο ζηα ππνκελνύ ζα εθαξκνζζνύλ όηαλ επηιέμεηε [Apply] ζηελ θάησ πιεπξά ηνπο θαη θαηόπηλ απνζεθεύζεηε ηηο ξπζκίζεηο επηιέγνληαο πάιη [Apply]. 2. Αλ ζέιεηε λα αθπξώζεηε ηηο αιιαγέο επηιέμηε [Esc] γηα λα βγείηε από ηα κελνύ. 3. Αλ επηιέμεηε [default], ην ζύζηεκα ζα θνξηώζεη ηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο. 4. Οη εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο είλαη απηέο πνπ έρνπλ ξπζκηζηεί από ην εξγνζηάζην. 11

13 5.2.2 Δγγξαθή Δπηιέμηε [Main Menu Recording] γηα λα κπείηε ζην κελνύ Δγγξαθήο [Recording] (θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 5-5) Eμήγεζε: 1. Σν πιήθηξν [Esc] επηηξέπεη ηελ επηζηξνθή ζην πξνεγνύκελν κελνύ ή ζην θύξην κελνύ. 2. Ζ έλδεημε Recording time θαζνξίδεη ην κέγεζνο ησλ παθέησλ εγγξαθήο ( ). Εηθόλα 5-5 ην κελνύ [Recording] κπνξείηε λα ελεξγνπνηήζεηε ή λα απελεξγνπνηήζεηε ηελ εγγξαθή, λα ξπζκίζεηε όιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο, ηελ πνηόηεηα ηεο εηθόλαο θαη ηελ εγγξαθή ή όρη ηνπ ήρνπ. Μπνξείηε λα επηιέμεηε ηνπο αθόινπζνπο ηξόπνπο εγγξαθήο: πλερήο εγγξαθή (Continuous recording), εγγξαθή κε σξάξην(scheduled recording) θαη ηνλ ρξόλν εγγξαθήο(recording time). Όηαλ έλα θαλάιη ξπζκηζηεί ζε θαηάζηαζε on ζεκαίλεη όηη ην θαλάιη απηό ζα εγγξαθεί, ελώ όηαλ επηιεγεί off ην θαλάιη απηό δελ ζα θάλεη εγγξαθή. Ζ επηινγή Detail επηηξέπεη ηελ αιιαγή ηεο αλάιπζεο κεηαμύ D1, HD1 θαη CIF; θαη ε πνηόηεηα (Quality) επηηξέπεη ηελ αιιαγή ηεο πνηόηεηαο ζε 3 επίπεδα- Perfect, Good θαη Normal. Όηαλ ζην Audio (ήρνο) επηιέμεηε ENABLE, ηόηε ελεξγνπνηείηαη ε εγγξαθή ήρνπ, ελώ αλ επηιέμεηε DISABLE, ηόηε δελ γίλεηαη εγγξαθή ήρνπ. Αλ ζηελ επηινγή εγγξαθήο (recording mode) επηιέμεηε Time scheduled recording (εγγξαθή κε σξάξην),εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ κελνύ (Εηθόλα 5-6): Οη επηινγέο γηα ηα θαλάιηα εγγξαθήο είλαη: All, CH-1, CH-2, CH-3, CH-4 αληίζηνηρα. Δπηιέμηε ην θαλάιη πνπ ζέιεηε. (Σν κπιε είλαη ην επηιεγκέλν θαλάιη θαη ην γθξη είλαη ην κε επηιεγκέλν). ηελ εγγξαθή κε σξάξην πξέπεη λα επηιέμεηε: εξγάζηκε εκέξα Working day, αββαηνθύξηαθν Weekend θαη θάζε εκέξα Every day ή λα επηιέμεηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ζηελ θάησ πιεπξά ηνπ παξαζύξνπ θαη λα ξπζκίζεηε σξάξην εγγξαθήο (Σν κπιε είλαη ε επηιεγκέλε ώξα θαη ην γθξη είλαη ε κε επηιεγκέλε). Δηθόλα 5-6 Μπνξείηε λα επηιέμεηε [All alarm recording], [All normal Recording] θαη [All not recording] γηα λα ξπζκίζεηε αλ ε εγγξαθή ζα γίλεηαη κε ζπλαγεξκό, κε σξάξην ή θαζόινπ. Σν ζύζηεκα είλαη ξπζκηζκέλν κε ηηο παξαθάησ εξγνζηαζηαθέο επηινγέο εγγξαθήο: Hr01:00 am-07:59 am : Κακία εγγξαθή Hr08:00 am-18:59 pm : Καλνληθή εγγξαθή Hr 19:00 pm- 00:59 pm : Δγγξαθή κε ζπλαγεξκό ή αλίρλεπζε θίλεζεο εκείσζε: ηα κελνύ ξύζκηζεο εγγξαθήο θαη αλαπαξαγσγήο, ην αξρηθό ρξώκα ζεκαίλεη θακία εγγξαθή, ην θόθθηλν ρξώκα ζεκαίλεη εγγξαθή κε ελεξγνπνίεζε ζπλαγεξκνύ ή αλίρλεπζεο θίλεζεο, θαη ην κπιε απεηθνλίδεη ην επηιεγκέλν θαλάιη θαη εκεξνκελία Ρπζκίζεηο Γηθηύνπ Δπηιέμηε [Main Menu Network Set] γηα λα αιιάμεηε ξπζκίζεηο δηθηύνπ (όπσο θαίλεηαη ζηελ Εηθόλα 5-7): 12

14 Μεηά ηελ επηινγή ηύπνπ δηθηύνπ όπσο DHCP PPPOE, ρεηξνθίλεηε επηινγή θαη ξύζκηζε ζύξαο web κπνξείηε λα ζπλδεζείηε δηθηπαθά κε ην θαηαγξαθηθό. Δηθόλα 5-7 Με ηελ επηινγή DHCP, DHCP ν server ζα θαζνξίζεη ηελ δηεύζπλζε IP ηνπ θαηαγξαθηθνύ, απηόκαηα. Με ηελ επηινγή PPPoE, πξέπεη λα εηζάγεηε όλνκα ρξήζηε θαη θσδηθό πξόζβαζεο πνπ παξέρεηαη από ηνλ ISP ξπζκίζεηε ηελ ζύξα web. (γηα ιεπηνκέξεηεο δείηε ηελ Εηθόλα 5-8). θαη λα Δηθόλα 5-8 Όηαλ επηιέγεηε λα θάλεηε ρεηξνθίλεηε εγγξαθή πξέπεη λα θαηαρσξήζεηε δηεύζπλζε IP, κάζθα ππνδηθηύνπ, θαη πξνεπηιεγκέλε πύιε θαζώο θαη ζύξα web (όπσο θαίλεηαη ζηελ Εηθόλα 5-9). Εηθόλα 5-9 ηελ πεξίπησζε επηινγήο ππεξεζίαο DDNS πξέπεη λα ξπζκίζεηε ηηο παξακέηξνπο ηνπ θαηαγξαθηθνύ αληίζηνηρα θαη λα θαηαρσξήζεηε ην domain name ώζηε λα κπνξείηε λα ζπλδεζείηε ζην θαηαγξαθηθό από απόζηαζε κε ρξήζε ηνπ IE ( δείηε ηελ Εηθόλα 5-10) Εηθόλα

15 Αλ ζέιεηε λα ζπλδεζείηε ζην θαηαγξαθηθό κέζσ internet ζα πξέπεη λα ξπζκίζεηε ηελ πξνώζεζε ζπξώλ ζηνλ Router ζηνλ νπνίν είλαη ζπλδεκέλν ην θαηαγξαθηθό (δείηε παξάδεηγκα ζηελ Εηθόλα 5-11). Θύξα Host: 9000 Θύξα Web: 8080 Γηεύζπλζε IP ηνπ θαηαγξαθηθνύ γηα ην εζσηεξηθό δίθηπν: Παξαθαιώ θαηαρσξείζηε ηελ ζύξα host θαη ηελ ζύξα port θαη ζπζρεηίζηε ηηο κε ηελ δηεύζπλζε IP ηνπ θαηαγξαθηθνύ. Αλ ζέιεηε λα ην δείηε από απόζηαζε εηζάγεηε ζηνλ ΗΔ ηελ δηεύζπλζε δηεύζπλζε IP:8080 θαη επηβεβαηώζηε γηα λα ζπλδεζείηε ζην θαηαγξαθηθό Αλαδήηεζε εγγξαθήο Εηθόλα 5-11 Δπηιέμηε [Main menu Recording search] γηα λα εηζέιζεηε ζηελ αλαδήηεζε εγγξαθήο [Recording Search] (όπσο θαίλεηαη ζηελ Εηθόλα 5-12). Εηθόλα 5-12 Μπνξείηε λα θάλεηε γξήγνξε αλαπαξαγσγή Scheduled playback (αλαπαξαγσγή σξαξίνπ): Αλ επηιέμεηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαη ώξα ηόηε κπνξείηε λα θάλεηε αλαπαξαγσγή ηνπ επηιεγκέλνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο θαη επίζεο ζην D-9004 λα δείηε αλαπαξαγσγή 4 θαλαιηώλ ηαπηόρξνλα. Searched playback: Αλ επηιέμεηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαη κεηά ην κελνύ [Search] ζα δείηε ηηο εγγξαθέο ηεο επηιεγκέλεο εκέξαο. Όηαλ επηιέμεηε [Date] ζα γίλεη αλαπαξαγσγή, ελώ αλ επηιέμεηε [Detailed file] γηα λα εκθαληζζεί ιίζηα εγγξαθώλ ώζηε λα θάλεηε επηινγή αξρείνπ εγγξαθώλ. εκπξόο κε ηαρύηεηα (Υ2 Χ4 Χ8), θαη πξνο ηα πίζσ κε ηαρύηεηα (1/2 1/4 1/8), θαλνληθή αλαπαξαγσγή, παύζε, θαη αλαπαξαγσγή θαξέ/θαξέ θαη ξύζκηζε ηεο έληαζεο ηνπ ήρνπ επηιέγνληαο ηα αληίζηνηρα πιήθηξα από ηελ κπάξα. Όηαλ ηειεηώζεη ε αλαπαξαγσγή ηνπ επηιεγκέλνπ αξρείνπ ην ζύζηεκα ζα γπξίζεη ζην πξνεγνύκελν κελνύ. Detailed file ην κελνύ [Recording search] επηιέμηε [Detailed file] γηα λα δείηε ην παξαθάησ ππνκελνύ (Εηθόλα 5-13). Επηιέγνληαο εκεξνκελία εγγξαθήο θαη ώξα θαη θαηόπηλ επηιέγνληαο ην πιήθηξν [Search] κπνξείηε λα θάλεηε αλαπαξαγσγή ηνπ επηιεγκέλνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο. Επίζεο κπνξείηε λα ζέζεηε πεξηζζόηεξα θξηηήξηα όπσο θαλάιη θαη ηύπνο εγγξαθήο. 14

16 Εηθόλα 5-13 Page one:δίλαη ε πξώηε ζειίδα ηνπ ηζηνξηθνύ εγγξαθώλ. Previous page: όηαλ βιέπεηε ηελ ιίζηα ζπκβάλησλ επηιέμηε [Previous page] γηα λα επηζηξέςεηε ζηελ πξνεγνύκελε ζειίδα από απηή πνπ βιέπεηε Next page: όηαλ βιέπεηε ηελ ιίζηα ζπκβάλησλ επηιέμηε [Next page] γηα λα επηζηξέςεηε ζηελ επόκελε ζειίδα από απηή πνπ βιέπεηε Last page όηαλ βιέπεηε ηελ ιίζηα ζπκβάλησλ επηιέμηε [Last page] γηα λα επηζηξέςεηε ζηελ ηειεπηαία ζειίδα Select All: Επηιέγεη όιεο ηηο εγγξαθέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζειίδαο. Select Invert: αληηζηξέθεη ηελ ηξέρνπζα επηινγή ζαο Recording File Backup (Βack up video) Αλ ζέιεηε λα θάλεηε εμαγσγή αξρείσλ video από ηελ ιίζηα, απιώο επηιέγεηε ην αξρείν θαη κεηά ην πιήθηξν [Backup]. Όηαλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ζα επηιέμεηε ην πιήθηξν OK. (Δείηε ηελ εηθόλα 5-14). Δπεξήγεζε: Τα δεδομένα Backup κπνξνύλ λα κεηαηξαπνύλ ζε κνξθή AVI θαη γηα λα ηα δείηε ζα πξέπεη λα επηιέμεηε ινγηζκηθό αλαπαξαγσγήο πνπ ππνζηεξίδεη αξρεία ηύπνπ AVI. Εηθόλα 5-14 Αναδήηεζε απσείος ζςμβάνηων Επηιέμηε [Recording Search Log Search] γηα λα κπείηε κέζα ζηελ αλαδήηεζε αξρείνπ ζπκβάλησλ [Log Search] (όπσο θαίλεηαη ζηελ Εηθόλα 5-15). 15

17 Εηθόλα 5-15 Εθεί κπνξείηε λα επηιέμεηε εκεξνκελία θαη ηύπν ζπκβάλησλ θαη θαηόπηλ λα επηιέμεηε [Start Search] αληίζηνηρν αξρείν. ώζηε λα βξείηε ην Γηαρείξηζε ζπζθεπώλ ην κελνύ απηό δηαρεηξίδεζηε ηηο δηάθνξεο ππνζπζθεπέο ηνπ θαηαγξαθηθνύ όπσο ν ζθιεξόο δίζθνο, νη είζνδνη ζπλαγεξκνύ, ν έιεγρνο PTZ, ην δίθηπν θαη νη ξπζκίζεηο 3G, ε αλίρλεπζε θίλεζεο θ.ι.π. Εηθόλα Γηαρείξηζε θιεξνύ Γίζθνπ Επηιέμηε [Main Menu Device Management HDD Management] γηα λα εηζέιζεηε ζην κελνύ δηαρείξηζεο ζθιεξνύ δίζθνπ [HDD Management] (όπσο θαίλεηαη ζηελ Εηθόλα 5-17). Εηθόλα 5-17 Αλ έρεηε ζπλδέζεη ζθιεξό δίζθν, ην ζύζηεκα ζα ηνλ αλαγλσξίζεη απηόκαηα θαη ζα δείμεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ. Αλ ν δίζθνο δελ είλαη δηακνξθσκέλνο ζα έρεηε ηελ έλδεημε Not format. ε άιιε πεξίπησζε ε θαηάζηαζε ηνπ δίζθνπ ζα είλαη Normal (γηα ιεπηνκέξεηεο δείηε ηελ Εηθόλα 5-18). 16

18 Εηθόλα 5-18 HDD Total Size: Δείρλεη ην ζπλνιηθό κέγεζνο ηνπ ζθιεξνύ δίζθνπ. HDD Usable space: δείρλεη ηνλ ειεύζεξν ρώξν ηνπ ζθιεξνύ δίζθνπ. Available recording time: δείρλεη αλάινγα κε ηελ πνηόηεηα θαη ηαρύηεηα εγγξαθήο πόζν ρξόλν κπνξείηε λα θαηαγξάςεηε αθόκε. Auto-overwrite: όηαλ επηιεγεί on, ηόηε ν δίζθνο όηαλ γεκίζεη ζα θάλεη επαλεγγξαθή. Όηαλ επηιεγεί off ηόηε ν δίζθνο ζα ζηακαηήζεη ηελ εγγξαθή όηαλ γεκίζεη. Format HDD: Αλ ν δίζθνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξώηε θνξά ζα πξέπεη λα δηακνξθσζεί πξώηα. Επηιέμηε [Format HDD] γηα λα αξρίζεη ε δηακόξθσζε ηνπ ζθιεξνύ δίζθνπ. Όηαλ επηβεβαηώζεηε ηελ δηακόξθσζε ηνπ ζθιεξνύ δίζθνπ, ην ζύζηεκα ζα δεηήζεη επηβεβαίσζε Format HDD will loss all the data, do you confirm?. Θα πξέπεη λα επηβεβαηώζεηε πάιη θαη ην ζύζηεκα ζα εκθαλίζεη ηα κελύκαηα: Is formatting θαη successful format ; Καη κεηά ζα γίλεη απηόκαηε επαλεθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Format U thumb disk: επηηξέπεη ηελ δηακόξθσζε δίζθνπ Flash USB Alarm Set (Ρύζκηζε πλαγεξκώλ) Επηιέμηε [Main Menu Device Management Alarm Set] γηα λα εηζέιζεηε ζην κελνύ ξύζκηζεο ζπλαγεξκώλ [Alarm set] θαη λα ξπζκίζεηε ηηο δηάθνξεο παξακέηξνπο (θαίλεηαη ζηελ Εηθόλα 5-19). Εηθόλα 5-19 I/O Status Alarm:έρεη ηηο επηινγέο Normal-open, Normal-close θαη off. Όηαλ επηιέμεηε Normal-open, ηόηε ε είζνδο ελεξγνπνηείηαη κε βξαρπθύθισκα. Αλ επηιέμεηε Normal-closeηόηε ε είζνδνο ελεξγνπνηείηαη κε αλνηθηό θύθισκα. Αλ επηιέμεηε offηόηε ε ιεηηνπξγία απελεξγνπνηείηαη. HDD invalidation alarm Επηινγή On θαη Off. Όηαλ ε επηινγή είλαη on, ηόηε ζα ππάξρεη ερεηηθό ζήκα θαη ε νπηηθή έλδεημε H ζε απώιεηα δίζθνπ, βιάβε, ή κε δηακόξθσζε. Αληίζεηα αλ ε επηινγή είλαη off ηόηε ζα ππάξρεη κόλν νπηηθή ζήκαλζε. HDD space not enough: Επηινγή On θαη Off. Όηαλ ε επηινγή είλαη on, ζα ππάξρεη ερεηηθή ζήκαλζε ζπλαγεξκνύ όηαλ δελ ππάξρεη επαξθήο ρώξνο ζην δίζθν. Video Loss Alarm Επηινγή On θαη Off. Όηαλ ε επηινγή είλαη on, ζα ππάξρεη ερεηηθή θαη νπηηθή ζήκαλζε ζπλαγεξκνύ όηαλ ππάξρεη απώιεηα ζήκαηνο Video. 17

19 Alarm processing:έμνδνο πλαγεξκνύ(10s, 20s, 40s, 60s) Χξόλνο βνκβεηή (10s,20,40s,60s) θαη ρξόλνο εγγξαθήο κεηά ην ζπκβάλ(0s 30s,1 ιεπηό,2 ιεπηά,5 ιεπηά) Σφποσ υναγερμοφ Video Loss Motion Detection Λειτουργία Όηαλ ην θαηαγξαθηθό δελ ιακβάλεη ζήκα video (βιάβε θάκεξαο, θνκκέλν θαιώδην, βιάβε ηξνθνδνζίαο θάκεξαο) ηόηε ζα ππάξρεη ζπλαγεξκόο. Όηαλ έρνπκε θίλεζε ζηελ πεξηνρή αλίρλεπζεο θίλεζεο, ηόηε ζα ππάξρεη ζπλαγεξκόο. Μπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηελ επαηζζεζία. I/O Status Ελεξγνπνίεζε εηζόδνπ ζπλαγεξκνύ. HDD Status Δηάθνξα ζήκαηα ζπλαγεξκνύ πνπ αθνξνύλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζθιεξνύ δίζθνπ (βιάβε, πξόβιεκα ηξνθνδνζίαο, ρακειόο ρώξνο απνζήθεπζεο, θιπ). Πίλαθαο Ρπζκίζεηο ειέγρνπ PTZ Δπηιέμηε [Main menu Device Management PTZ Set] γηα λα επηιέμεηε ην θαλάιη PTZ πνπ ζέιεηε λα ειέγμεηε θαη λα ξπζκίζεηε ην πξσηόθνιιν PTZ (Pelco-D, Pelco-P), ηνλ ξπζκό δεδνκέλσλ Baud rate ( ), Data bit ( ), Stop bit (1 2), Parity Check(None Odd Even Mark Γίθηπν 3G Εηθόλα 5-20 Space)θαζώο θαη ηε δηεύζπλζε. Οη παξαπάλσ παξάκεηξνη αληηζηνηρνύλ ζην επηιεγκέλν θάζε θνξά θαλάιη. Δπηιέμηε [Main menu Device management 3G Network] γηα λα κπείηε ζην κελνύ [3G network] γηα ξύζκηζε επηθνηλσλίαο κε θηλεηό. Οη επηινγέο αζύξκαηεο δηθηύσζεο αθνξνύλ 2.5G(κεηάδνζε εηθόλαο κε 3 frames/sec & 160*120), 2.75G (κεηάδνζε εηθόλαο κε 10 frames / sec) θαη 3G (κεηάδνζε εηθόλαο κε 15 frames / sec). Με ηελ ξύζκηζε απηώλ ησλ παξακέηξσλ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε θηλεηό ηειέθσλν όπσο ηα Nokia N95, N93, γηα ηελ ζύλδεζε κε ην θαηαγξαθηθό θαη ηελ απεηθόληζε ησλ θακεξώλ. Εηθόλα 5-21 Δπεξήγεζε: όηαλ ην θαηαγξαθηθό ζα ζπλδεζεί ζην Router, ζα πξέπεη λα αλνίμεηε επίζεο ηελ πόξηα 554 ή νπνηαδήπνηε άιιε ηεο επηινγήο ζαο γηα λα έρεηε επηθνηλσλία κε θηλεηό (δείηε ηηο Εηθόλα 5-22 & Εηθόλα 5-23). 18

20 Αλίρλεπζε Κίλεζεο Εηθόλα 5-22 Εηθόλα 5-23 Επηιέμηε [Main Device Management Motion Detection] γηα λα κπείηε ζην κελνύ Αλίρλεπζεο θίλεζεο [Motion Detection] θαη λα ξπζκίζεηε ηηο ζρεηηθέο παξακέηξνπο. Σν κελνύ [Motion detection] έρεη ηξεηο παξακέηξνπο Καηάζηαζε θαλαιηνύ (Channel Status), επαηζζεζία (Sensitivity) θαη πεξηνρή αλίρλεπζεο(motion area). Εηθόλα 5-24 Channel Status: Δλεξγνπνίεζε ή απελεξγνπνίεζε αλίρλεπζεο θίλεζεο ζην ζπγθεθξηκέλν θαλάιη. Sensitivity: Ρύζκηζε επαηζζεζίαο αλίρλεπζεο θίλεζεο ζε 4 επίπεδα: Highest High, normal,low. Area Setting: Ρύζκηζε πεξηνρήο αλίρλεπζεο ζε θάζε θάκεξα ε πεξηνρή ηεο θάζε θάκεξαο ρσξίδεηαη ζε 12*15 παξάζπξα. Όηαλ θάηη θηλεζεί κέζα ζηηο επηιεγκέλεο πεξηνρέο ηόηε ζα ελεξγνπνηεζεί ην θύθισκα αλίρλεπζεο θίλεζεο θαη ζα ππάξρεη θόθθηλε ζεκαηνδόηεζε ηεο πεξηνρήο ζηελ νζόλε πνπ είλαη ζπλδεκέλε ζην θαηαγξαθηθό. Εηθόλα

21 5.2.6 Λεηηνπξγίεο πζηήκαηνο Εηθόλα 5-26 ην κελνύ [System] πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ κελνύ: Ρύζκηζε ώξαο (Time Set), Κσδηθόο Χξήζηε (User Password), Ρπζκίζεηο Audio/Video, Δπηινγή Γιώζζαο (Language select), Πιεξνθνξίεο πζηήκαηνο (System Info) θαη πληήξεζε πζηήκαηνο (System Maintenance). Όηαλ κπείηε ζην κελνύ [System] κπνξείηε λα δηακνξθώζεηε ηηο παξαθάησ ξπζκίζεηο Ρύζκηζε ώξαο Δπηιέμηε [Main menu System Time set] γηα λα εηζέιζεηε ζην κελνύ ξύζκηζεο ηεο ώξαο [Time Set]. Δθεί κπνξείηε λα ξπζκίζεηε, ηελ ώξα θαη ηελ εκεξνκελία ηνπ ζπζηήκαηνο, ηνλ ηύπν απεηθόληζεο ηεο ώξαο θαη λα πξαγκαηνπνηήζεηε ξπζκίζεηο ζεξηλήο ώξαο. Εηθόλα Κσδηθόο Χξήζηε Απηή ε επηινγή επηηξέπεη λα ελεξγνπνηήζεηε ή λα απελεξγνπνηήζεηε ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο ηνπ θαηαγξαθηθνύ. Εηθόλα 5-28 Όηαλ ζέζεηε ηελ επηινγή password Enable ζην ON (δείηε ηελ Εηθόλα 5-29), κπνξείηε λα θαηαρσξήζεηε θσδηθό πξόζβαζεο γηα ρξήζηε (user) θαη δηαρεηξηζηή (administrator) ηνπ ζπζηήκαηνο. Αλ ζέιεηε λα αιιάμεηε απηή ηελ επηινγή ζα ζαο δεηεζεί λα εηζάγεηε ηνλ θσδηθό δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. Εηθόλα

22 Ρπζκίζεηο Ήρνπ θαη Video Επηιέμηε [Main Menu System Audio/Video Set] ώζηε λα κπείηε κέζα ζην κελνύ ξπζκίζεσλ Audio/Video θαη λα ξπζκίζεηε ηελ αλάιπζε VGA(800* * *768) θαη ην ζύζηεκα Video(PAL NTSC) Εηθόλα 5-30 Αλ ζέιεηε λα ξπζκίζεηε ηελ έληαζε ηνπ ήρνπ θάλεηε θιηθ ζηελ επηινγή [Adjust volume] θαη επηιέμηε ηελ επηζπκεηή έληαζε. (όπσο θαίλεηαη ζηελ 5-31) Ρύζκηζε Γιώζζαο Εηθόλα 5-31 Δπηιέμηε [Language Select] γηα λα αιιάμεηε ηελ γιώζζα ησλ κελνύ θαηά ηελ επηζπκία ζαο (όπσο θαίλεηαη ζηελ Εηθόλα 5-32) θαη επηιέμηε [Ok]. Ζ γιώζζα πνπ επηιέμαηε ζα ελεξγνπνηεζεί κεηά ηελ επαλεθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Εηθόλα Πιεξνθνξίεο πζηήκαηνο Δπηιέμηε [Main Menu System System Info] tγηα λα κπείηε κέζα ζηηο πιεξνθνξίεο ζπζηήκαηνο [System Info] γηα απεηθόληζε πιεξνθνξηώλ όπσο ν ηύπνο ηεο ζπζθεπήο, ε έθδνζε ινγηζκηθνύ, ε δηεύζπλζε MAC, θ.ι.π. Εηθόλα πληήξεζε πζηήκαηνο Εηθόλα 5-3 ην κελνύ απηό κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηελ απηόκαηε ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο, λα επαλαθέξεηε ηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο ή λα αλαβαζκίζεηε ην ζύζηεκα. Επηιέμηε [Main menu System System Maintenance] γηα λα κπείηε κέζα ζηελ ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο [System Maintenance] (όπσο θαίλεηαη ζηελ Εηθόλα 5-34). Όηαλ ελεξγνπνηήζεηε ηελ απηόκαηε ζπληήξεζε, ζα γίλεηαη επαλεθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνγξακκαηηζκέλα. 21

23 5.3 Κιείδσκα Μελνύ Εηθόλα 5-35 Γηα πεξηζζόηεξε αζθάιεηα επηιέμηε θιείδσκα ησλ κελνύ ηνπ ζπζηήκαηνο επηιέγνληαο [Menu Lock] θαη θιεηδώλνληαο ην θαηαγξαθηθό.. Αλ ζέιεηε λα ην μεθιεηδώζεηε εηζάγεηε ηνλ θσδηθό ηεο ζπζθεπήο (device code) θαη θσδηθό ρξήζηε ( δείηε εηθόλα Εηθόλα 5-35). Δπεξήγεζε: Ο γενικόρ σπήζηερ έσει δςναηόηεηα αναπαπαγωγήρ ενώ ο Γιασειπιζηήρ (Administrator)έσει δςναηόηεηα ππόζβαζερ ζε όλερ ηιρ λειηοςπγίερ. 5.4 Αλαδήηεζε εγγξαθήο Κάλεηε δεμί θιηθ ζηελ αξρηθή νζόλε θαη επηιέμηε Αλαδήηεζε Δγγξαθήο [Recording Search]. Καηόπηλ, επηιέμηε εκεξνκελία θαη ώξα αλαπαξαγσγήο θαη λα δείηε θαηαγεγξακκέλν Video. Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο δείηε ηελ παξάγξαθν Έιεγρνο PTZ Οη ξπζκίζεηο ησλ παξακέηξσλ PTZ παξνπζηάζζεθαλ ζην Κεθάιαην Εδώ ζαο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα ρεηξηζζείηε κία ζπζθεπή PTZ. Κάλεηε δεμί θιηθ ζηελ αξρηθή νζόλε γηα λα επηιέμεηε ην κελνύ ειέγρνπ PTZ (δείηε ηελ Εηθόλα 5-33). Υξεζηκνπνηώληαο ηα πιήθηξα Z+&Z- θάλεηε zoom In / out, θαη επηιέγνληαο F+&F- εζηηάδεηε καθξηά ή θνληά ελώ κε ηα πιήθηξα I+&I- αλνίγεηε ή θιείλεηε ηελ ίξηδα Χεηξνθίλεηε Δγγξαθή Δηθόλα 5-33 Πηέδνληαο ην πιήθηξν [Rec.] έρεηε ηελ δπλαηόηεηα ελεξγνπνίεζεο ρεηξνθίλεηεο εγγξαθήο. 5.7 Σεξκαηηζκόο εγγξαθήο Αλ ζέιεηε λα ηεξκαηίζεηε ηελ εγγξαθή ηνπ θαηαγξαθηθνύ επηιέμηε [Stop Rec.] ζην κελνύ. 22

24 Κεθάιαην 6: Λνγηζκηθό NetViewer 6.1 Μεηαθόξησζε θαη Δγθαηάζηαζε εθαξκνγήο Αλνίμηε ηνλ Ιnternet Explorer θαη πιεθηξνινγήζηε ηελ δηεύζπλζε IP θαη ηελ ζύξα WEB ηνπ DVR, όπσο π.ρ. θαη επηβεβαηώζηε ηελ κεηαθόξησζε ηεο εθαξκνγήο. Ο ππνινγηζηήο ζαο πξέπεη λα είλαη ζπλδεκέλνο ζην Internet ώζηε λα γίλεη κεηαθόξησζε θαη εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο. Σεμείωζε: Ειέγμηε ηηο ξπζκίζεηο αζθαιείαο ηνπ ππνινγηζηή ζαο θαη ηνπ ΙΕ αλ δελ κπνξεί λα γίλεη ε κεηαθόξησζε ηεο εθαξκνγήο. 6.2 Δίζνδνο ζην Net-viewer Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο επηιέμηε γιώζζα θαη εηζάγεηε ηνλ θσδηθό ζαο γηα λα ζπλδεζείηε επηιέγνληαο ην πιήθηξν [Log-in]. Ο εξγνζηαζηαθόο θσδηθόο είλαη θελόο. Μπνξείηε όπνηε ζέιεηε λα ξπζκίζεηε λέν θσδηθό όπσο πεξηγξάθεηαη ζην ηκήκα [Password set] κελνύ. Εηθόλα 6-1 Μεηά ηελ είζνδν ζην πξόγξακκα Net-viewer, ζα δείηε δσληαλή εηθόλα από ην θαηαγξαθηθό απηόκαηα (όπσο θαίλεηαη ζηελ Εηθόλα 6-2). Εηθόλα Κύξην κελνύ Net-viewer πλδεζείηε ζην Net-viewer θαη δείηε ηελ παξαθάησ εηθόλα. 23

25 6.3.1 ηήιε Μελνύ Εηθόλα 6-3 Ζ ζηήιε κελνύ πεξηιακβάλεη ηα κελνύ Εσληαλήο εηθόλαο [Live Display],αλαπαξαγσγήο [Playback] θαη ξπζκίζεσλ [Setting] Εσληαλή εηθόλα Μεηά ηελ είζνδν ζην ινγηζκηθό ζα δείηε δσληαλή εηθόλα (Εηθόλα 6-3) Αλαπαξαγσγή Επηιέγεηε [Playback]γηα λα κπνξέζεηε λα δείηε αλαπαξαγσγή video ηνπ θαηαγξαθηθνύ απνκαθξπζκέλα. Επηιέμηε κέξα, θαλάιη θαη ηύπν εγγξαθήο θαη κεηά Reflash. Καηόπηλ επηιέμηε ζπκβάλ από ηε ιίζηα γηα αλαπαξαγσγή. Μπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηελ ηαρύηεηα αλαπαξαγσγήο ηνπ θαηαγξαθηθνύ κε θύιηζε ηεο κπάξαο ζηελ θάησ πιεπξά ηνπ κελνύ (όπσο θαίλεηαη ζηελ Εηθόλα 6-4). Εηθόλα 6-4 Play : επηηξέπεη ηελ αλαπαξαγσγή ή ηελ παύζε ηνπ video [Play]/[Pause]. Stop : επηηξέπεη ηεξκαηηζκό αλαπαξαγσγήο. F.F. : επηηξέπεη γξήγνξε αλαπαξαγσγή πξνο ηα εκπξόο. Slow : επηηξέπεη αλαπαξαγσγή πξνο ηα πίζσ. Next Frame: επηηξέπεη αλαπαξαγσγή θαξέ κε θαξέ. 264 TO AVI button: επηηξέπεη κεηαηξνπή H.264 ζε AVI. 24

26 Ζ εξγνζηαζηαθή ξύζκηζε είλαη εμαγσγή αξρείσλ ζε Ζ.264. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαηξέςεη ηα αξρεία ζε AVI Ρπζκίζεηο Δπηιέμηε [Setting] γηα λα εηζέιζεηε ζηα ππνκελνύ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ κελνύ ηξόπνπ εγγξαθήο [Recording Mode], πλαγεξκνύ [Alarm Mode], ειέγρνπ ΡΣΕ [PTZ Control], ξπζκίζεσλ δηθηύνπ [Network Setting], ξπζκίζεσλ ζπζηήκαηνο[system Setting] θαη πιεξνθνξηώλ Host [Host Info]. Δπεμήγεζε: Μόλν όηαλ ην DVR είλαη ζε θαηάζηαζε δσληαλήο απεηθόληζεο έρεηε ηελ δπλαηόηεηα αιιαγώλ ζηηο ξπζκίζεηο θαη ζηηο παξακέηξνπο ηνπ, απνκαθξπζκέλα. Σα κελνύ ξπζκίζεσλ κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ Netviewer είλαη ίδηα κε απηά ηνπ. -Σύπνο εγγξαθήο Δπηιέμηε [Recording Mode] θαη εθεί κπνξείηε λα ελεξγνπνηήζεηε ή λα απελεξγνπνηήζεηε θάζε θαλάιη, θαη λα ξπζκίζεηε ηηο παξακέηξνπο εγγξαθήο (ιεπηνκέξεηεο, πνηόηεηα, ήρν, ηύπνο video θαη ηύπν εγγξαθήο) απνκαθξπζκέλα κε ην Net-viewer. Εηθόλα 6-5 Επηιέμηε [Rec. Task] γηα λα εηζέιζεηε ζην ππνκελνύ (όπσο θαίλεηαη ζηελ Εηθόλα 6-6). Εηθόλα Ρπζκίζεηο πλαγεξκνύ Επηιέμηε [Alarm Setting] γηα λα κπείηε ζην ππνκελνύ (όπσο θαίλεηαη ζηελ Εηθόλα 6-7). Μπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηηο παξακέηξνπο ησλ εηζόδσλ θαη εμόδσλ ζπλαγεξκνύ γηα θάζε θαλάιη ηνπ θαηαγξαθηθνύ. Επίζεο, ππάξρεη δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο αλίρλεπζεο θίλεζεο, θαζώο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί ην ζύζηεκα ζε πεξηπηώζεηο ζθαικάησλ, όπσο απώιεηαο ζήκαηνο Video, ζθάικαηνο ζθιεξνύ δίζθνπ, Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο δείηε ηελ παξάγξαθν

27 Εηθόλα 6-7 Δδώ κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηελ αλίρλεπζε θίλεζεο γηα θάζε θαλάιη μερσξηζηά (όπσο θαίλεηαη ηελ Εηθόλα 6-8). - Έλεγσορ PTZ Εηθόλα 6-8 Επηιέμηε [PTZ control] γηα λα πξαγκαηνπνηήζεηε ξπζκίζεηο PTZ. Οη ξπζκίζεηο απηέο δελ δηαθέξνπλ κε απηέο πνπ κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ απεπζείαο ζην DVR. Παξαθαιώ δείηε ηελ παξάγξαθν (όπσο θαίλεηαη ζηελ Εηθόλα 5-9). Εηθόλα Ρπζκίζεηο Δηθηύνπ Δπηιέμηε [Network Setting] γηα λα εηζέιζεηε ην κελνύ [Network Setting]. Οη ξπζκίζεηο είλαη ηαπηόζεκεο κε 26

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004D,9008D. Οδηγίες Χρήσης. SIGMA SECURITY-X.ΦΕΙ ΑΣ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004D,9008D. Οδηγίες Χρήσης. SIGMA SECURITY-X.ΦΕΙ ΑΣ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004D,9008D Οδηγίες Χρήσης SIGMA SECURITY-X.ΦΕΙ ΑΣ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Περιεχόµενα 2.1 Πρόσοψη... 4 2.1.1 Πρόσοψη D-9004V (για λεπτοµέρειες δείτε την συσκευή)... 4 2.1.2 Πρόσοψη D-9008V

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίες Υρήζες. H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0. Οδηγίες χρήζης καηαγραθικού

Οδεγίες Υρήζες. H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0. Οδηγίες χρήζης καηαγραθικού Οδεγίες Υρήζες H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0 Απηό ην θείκελν πεξηέρεη ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη κπνξεί λα αιιάμεη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. - 1 - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΟΥΖ ΓΗΑ ΜΔΗΩΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΦΩΣΗΑ Ζ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο νδεγόο ρξήζεο θαη ιήςεο backup

ύληνκνο νδεγόο ρξήζεο θαη ιήςεο backup ύληνκνο νδεγόο ρξήζεο θαη ιήςεο backup Θεντρική οθόνη Παηώληαο ην εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ κελνύ ιεηηνπξγηώλ: Παηώληαο ην θνπκπί «Ρπζκίζεηο» εκθαλίδεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο: «ΒΑΗΘΔ ΡΤΘΚΗΔΗ» Οη βαζηθέο ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΑΠΟΚΕΝΣΡΧΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ & ΙΟΝΙΟΤ Ν.Ε.Ο. ΠΑΣΡΧΝ ΑΘΗΝΧΝ 158 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΠΑΣΡΑ : 156, ΣΗΛΕΦΧΝΟ ΑΙΘΟΤΑ : 2610490350 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΣΡΙΠΟΛΗ : 106,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ Πξνηνύ μεθηλήζεηε ηε δηαδηθαζία γηα λα εγθαηαζηήζεηε ή λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην live DVD, βεβαηωζείηε όηη ζαλ πξώηε ζπζθεπή εθθίλεζεο έρεηε βάιεη ην drive πνπ πεξηέρεη ην DVD.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Η εηαηξεία Microsoft δηαζέηεη απηή έλα θαηαηνπηζηηθό ηζηνρώξν ζρεηηθά κε ην πξνγξακκαηηζηηθό ηεο πεξηβάιινλ (API) ηόζν γηα ράξηεο όζν θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ζην δηαδίθηπν.

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Περιγραθή προβλήμαηος Εάλ πξνζπαζείηε λα παίμεηε online παηρλίδηα αιιά εκθαλίδεηαη error ζηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα NAT/DMZ/Port forwarding δνθηκάζηε

Διαβάστε περισσότερα

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΤΝΓΔΗ... 3 2. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΗΡΟΤ ΓΙΚΟΤ (ΠΡΟΑΙΡΔΣ.)... 6 3. ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ/ ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ... 7 4. ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟ... 7 5. ΡΤΘΜΙΔΙ... 11 6. ΜΔΝΟΤ HOME... 15 7. WEB

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίες χρήσης TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδέσεις 1.1 Πίσω πλευρά TD-2304SE Σχήμα.2.1 πίσω πλευρά καταγραφικού 4 καναλιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνοµη συσκευή DVR τεσσάρων καναλιών DVR MXD-400. Οδηγίες Χρήσης

Αυτόνοµη συσκευή DVR τεσσάρων καναλιών DVR MXD-400. Οδηγίες Χρήσης Αυτόνοµη συσκευή DVR τεσσάρων καναλιών DVR MXD-400 Οδηγίες Χρήσης ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδηγίες χρήσης Για να µπορείτε να αξιοποιήσετε στο µέγιστο τις δυνατότητες της συσκευής - αλλά

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 A. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VIDEO MODE Triplex ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ NTSC PAL ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγσειπίδιο Υπήζηη Πεξηερόκελα Γενικά... 3 Είζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Απαηηνύκελνο εμνπιηζκόο... 3 ύγσπονη Σηλεκπαίδεςζη - Σηλεδιαζκέτειρ... 4 ύγρξνλεο ζπλεδξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

«Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας»

«Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας» 4. GeoGis Παραδείγμαηα Παράδειγμα 1: «Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας» Σην αθόινπζν παξάδεηγκα ζα πεξηγξαθνύλ ηα βήκαηα κε ηα νπνία ζα γίλεη ε απνηύπσζε θαη απνζήθεπζε ελόο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθή πεξηγξαθή δνξπθνξηθνύ ηεξκαηηθνύ

Γεληθή πεξηγξαθή δνξπθνξηθνύ ηεξκαηηθνύ Γεληθή πεξηγξαθή δνξπθνξηθνύ ηεξκαηηθνύ 1 Τνπνινγία Δηθηύνπ Hellas Sat 39 E Πποωστική ζεύξη Ku Band Πποωστική ζεύξη 8-12 Mbps Ζεύξη επιστπουήρ Ku Band Ζεύξη επιστπουήρ Ωρ 2 Mbit/s Εγκαηαζηάζειρ Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark. E260 Series Printers Αθνύ ηνπνζεηήζεηε ηελ λέα κνλάδα, αλνίμηε ην κπξνζηηλό θαπάθη, αθήλνληαο ηνλ εθηππσηή αλακκέλν (power on).

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ www.smart-cover.gr ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεθάιαην 2 Δγθαηάζηαζε θαη ύλδεζε 2.1 Γηάγξακκα θαισδίσζεο 2.1.1Γηάγξακκα θαισδίσζεο ζηνλ θύξην πίλαθα 2.2 ύλδεζε παξνρήο ξεύκαηνο 2.2.1 ΑC ζύλδεζε αθξνδέθηε

Διαβάστε περισσότερα

AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest

AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest Γξάθεη ν Κάθεο Καλσιάηνο Sv1nk@hotmail.com Αγαπεηνί θίινη θαη ζπλάδειθνη γεηα ζαο, όπσο ζπκβαίλεη κε όια ηα ζνβαξά Contest έηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ. Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο:

ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ. Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο: ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο: (1) Βίδεο ζπζθεπήο (2) Οζόλε ελδείμεσλ ρξνλνπξνγξάκκαηνο (3) Γηαθόπηεο Λν 3 (4) Γηαθόπηεο Λν 4 (5) Γηαθόπηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Eco-Logic προγραμματιςτήσ 4&6 ςτάςεων indoor

Eco-Logic προγραμματιςτήσ 4&6 ςτάςεων indoor Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο θαη πξνγξακκαηηζκνύ Δγθαηάζηαζε Αθαηξέζηε ην θάιπκκα ζην θάησ κέξνο ηνπ πξνγξακκαηηζηή. βηδώζηε κία βίδα ζηνλ ηνίρν θαη θξεκάζηε ηνλ πξνγξακκαηηζηή από ηελ νπή ζε ζρήκα θιεηδαξόηξππαο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ TAB 42 Εγσειπίδιο σπήζηρ Ειζαγυγή Τν ινγηζκηθό πξόγξακκα ΤΑΒ 42 επηηξέπεη ηελ παξαθνινύζεζε κηαο δηάηαμεο ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο πγξαζίαο πίεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα αληίζηνηρα πεξηθεξεηαθά όξγαλα ηεο εηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

4/8-CHANNEL H.264 DVR. Εγχειρίδιο Χρήσης

4/8-CHANNEL H.264 DVR. Εγχειρίδιο Χρήσης 4/8-CHANNEL H.264 DVR Εγχειρίδιο Χρήσης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Προς αποφυγή φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας, να αποφεύγεται η έκθεση της συσκευής σε βροχή ή υγρασία. Διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και ασφαλείας πριν

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΟΤ

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΟΤ AUTO CO OL DRY HEAT FAN SPEED STRONG HIGH MID LOW AUTO TIMER C F SET ON OFF h ROO M S WI NG2 ON OFF SWING SLEEP CLEAN HEALTH FRESH ELE.H FUNGUSPROOF SCREEN LO CK

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Διάπθπωζη εγγπάθος

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Διάπθπωζη εγγπάθος Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Διάπθπωζη εγγπάθος Διάπθπωζη εγγπάθων Γηα λα δείηε κηα δηάξζξσζε ππάξρνληνο εγγξάθνπ, επηιέμηε ηελ εληνιή Διάπθπωζη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΜΑΚΡΟΔΝΣΟΛΔ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΣΙΚΔ ΔΝΣΟΛΔ Doskey Με ηελ εληνιή απηή είρακε δεη ζε πξνεγνύκελν εξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT ΑΣΚΗΣΗ 1 Γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο Αζθήζεηο: Οη αζθήζεηο απηέο πξέπεη λα παξαδνζνύλ ιπκέλεο από ηνπο ζπνπδαζηέο όηαλ πξνζέξρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Γσξεάλ εξγαιεία γηα θσηνγξαθίεο θαη αλαδήηεζε Βήκα πξνο βήκα γηα Eθπαηδεπηηθνύο Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Οη θσηνγξαθίεο είλαη έλαο εύθνινο θαη δεκηνπξγηθόο ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα