ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 10/2012. Στην Αθήνα σήµερα, την 10/09/2012 ηµέρα ευτέρα, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων αφενός:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 10/2012. Στην Αθήνα σήµερα, την 10/09/2012 ηµέρα ευτέρα, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων αφενός:"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 10/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα, την 10/09/2012 ηµέρα ευτέρα, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων αφενός: 1. Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - (Ε.Τ.Α.Α.)» που εδρεύει στην Αθήνα, (οδός Μάρνη 22, Τ.Κ ) με Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ. ΙΑ AΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Ζαφειρόπουλο Αργύριο, που ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση υπό την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α και αφετέρου 2. Της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», η οποία θα αναφέρεται στην παρούσα ως «Ανάδοχος ή Προμηθευτής», που εδρεύει στη Λεωφ. Κηφισίας αρ Τ.Κ Αθήνα, Τηλ Fax: και εκπροσωπείται νόμιμα από την κ. Μεταξά Αλίκη, κάτοχο του Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε στις.. δυνάμει του υπ αριθμ... εγγράφου της Περιφέρειας Αττικής - Γενική Δ/νση Ανάπτυξης, Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών που αφορά στην εκχώρηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης - συμφωνήθηκαν, συναποδέχθηκαν και συνομολογούνται τα ακόλουθα: Το Ε.Τ.Α.Α, όπως ανωτέρω εκπροσωπείται, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 191/ θέμα 4 ο απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου (Α.Δ.Α. Β41ΧΟΡΕ1-2ΔΨ), με την οποία αποφασίστηκε η κατακύρωση στην ως άνω εταιρία του διενεργηθέντος πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, κατόπιν αξιολόγησης των υποβληθεισών προσφορών και αποδοχής της με αρ. πρωτ. 2692/ προσφοράς της, για την προμήθεια ενός έγχρωμου υπερηχοτομογράφου γενικής χρήσης για το Ακτινολογικό τμήμα του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Αθηνών, α ν α θ έ τ ε ι σε αυτήν την προμήθεια του συγκεκριμένου είδους που περιγράφεται στο άρθρο 1 του παρόντος με τους εξής ειδικότερους όρους και συμφωνίες: ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΙ ΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΙΜΗ Ο Προμηθευτής, αφού έλαβε γνώση και αποδέχτηκε πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της σχετικής διακήρυξης (10/2012), υπέβαλε την προσφορά του, η οποία ισχύει για όλο το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τη διακήρυξη και με την οποία δεσμεύεται να παραδώσει στον 1

2 Τομέα Υγείας Δικηγόρων Αθηνών, το υπό προμήθεια μηχάνημα με τα εξής χαρακτηριστικά: Υπερηχοτομογράφος καινούριος και αμεταχείριστος του Οίκου PHILIPS Ultrasound, Bothell Everett Highway, Bothell, WA 98021, USA και ειδικότερα: ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Philips ClearVue 550 Νέας γενιάς ψηφιακός ολόσωµος υπερηχοτοµογράφος, τύπου Clearvue 550 µε νέα προηγµένη εργονοµική σχεδίαση του οίκου PHILIPS. Ενσωµατώνει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες λήψης και επεξεργασίας ακουστικών σηµάτων διευρυµένου φάσµατος. Συνοπτικά, διαθέτει τις κάτωθι τεχνολογίες και τεχνικές στη βασική µονάδα: Active Array Technology, νέας γενιάς τεχνολογία της Philips που µεταφέρει καίριες απεικονιστικές τεχνικές από τη κυρίως συσκευή στον ηχοβολέα µε αποτέλεσµα την δραµατική µείωση του όγκου του συστήµατος και ταυτόχρονη αύξηση της απεικονιστικής ποιότητας, της λειτουργικότητας και της αξιοπιστίας του Digital Broadband Beamformer ψηφιακός διαµορφωτής δέσµης ευρέως φάσµατος και προηγµένη επεξεργασία σήµατος Advanced Signal processing, επιτρέπουν την ανάκτηση και επεξεργασία του πλήρους ιστικού αποτυπώµατος. Επίτευξη επιπέδων ιστικής διαφοροποίησης και διακριτικής ικανότητας σε ένα ευρύ φάσµα σωµατότυπων που συναντώνται µόνο σε συστήµατα κορυφαίας κατηγορίας Επεξεργασία ακουστικών σηµάτων 2D Opt Signal Processing, µε παράλληλη επεξεργασία ακουστικών γραµµών 2X multi-line parallel processing και σύνθεση συχνοτήτων Frequency Compounding Σύστηµα εστίασης Microfine TM 2D Focusing έως και οκτώ ζωνών εστίασης. Αρµονική απεικόνιση ιστών, Tissue Harmonic Imaging (ΤΗΙ). Επιλογή πολλαπλών θέσεων για βελτιστοποίηση ανάλογα τον σωµατότυπο του εξεταζόµενου. Μέθοδοι απεικόνισης: 2D, M-Mode, έγχρωµο M-Mode, παλµικό φασµατικό Doppler (PW-HiPRF), συνεχές φασµατικό Doppler (CW), έγχρωµο Doppler (CFI), Doppler Ισχύος (CPA) και κατευθυντικό Doppler Ισχύος (Directional Color Power Angio) Απεικόνιση της κίνησης των ιστών µέσω του φασµατικού Doppler TDI ιπλές απεικονίσεις πραγµατικού χρόνου duplex mode για ταυτόχρονη απεικόνιση 2D και φασµατικού Doppler Τριπλές απεικονίσεις πραγµατικού χρόνου triplex mode για ταυτόχρονη απεικόνιση 2D, φασµατικού Doppler και color ή CPA Ψηφιακός διαµορφωτής δέσµης διευρυµένου φάσµατος ψηφιακών καναλιών Υψηλός ρυθµός εναλλαγής εικόνων frame rate που φθάνει τις εικόνες το δευτερόλεπτο Προσαρµοσµένη τεχνολογία αυτόµατης ρύθµισης της συχνότητας στο φασµατικό και έγχρωµο Doppler, Adaptive Color & Adaptive Doppler Intelligent Doppler για αυτόµατη διατήρηση µίας προκαθορισµένης από τον χειριστή γωνίας ροής στην εξέταση φασµατικού και έγχρωµο Doppler, για την ταχεία διεκπεραίωση αγγειολογικών και ακτινολογικών εξετάσεων Cine Loop 1200 εικόνων και κυλιόµενη µνήµη στο M-mode & Doppler Κάθετη Time Gain Control (TGC) και οριζόντια Lateral Gain Control (LGC) ενίσχυση των ανακλωµένων ήχων ιπλή ταυτόχρονη απεικόνιση πραγµατικού χρόνου Color Compare Mode (2D 2

3 ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Philips ClearVue D/CFM ή CPA) ιπλή συνθετική απεικόνιση Dual mode Τραπεζοειδείς γραµµικές απεικονίσεις διευρυµένου οπτικού πεδίου 21 ο ανά κατεύθυνση υνατότητα µεγέθυνσης υψηλής ευκρίνειας 16 βηµάτων Read/Write Zoom Υψηλής ευκρίνειας µεγέθυνση High Definition TM ZOOM µε ταυτόχρονη αύξηση της ισχύος επεξεργασίας και πυκνότητας των ακουστικών γραµµών για µεγιστοποίηση της διακριτικής ικανότητας της περιοχής ενδιαφέροντος Chroma Imaging για αντικατάσταση της φαιάς µε άλλες χρωµατικές κλίµακες στο 2D, 3D, Panoramic, M-mode και Doppler Ρύθµιση βάθους σάρωσης έως 30 cm Πλήρης ενσωµατωµένος σταθµός ψηφιακής αρχειοθέτησης και ανάκληση µελετών µέσω σκληρού δίσκου HDD 320 GB, 3 x USB ports και οπτικού δίσκου DVD/CD RW για ανάγνωση από οποιοδήποτε Η/Υ Έξοδοι USB, S-video, b/w composite video, VGA και LAN υνατότητα σύνδεσης ποδοδιακόπτη και άµεση εκτύπωση τελικών αναφορών και απεικονίσεων σε συµβατούς εκτυπωτές απλού χάρτου Άµεση αποµνηµόνευση προγραµµάτων εφαρµογών, Quicksave Έγχρωµη ψηφιακή επίπεδη οθόνη TFT ωφέλιµης διάστασης απεικόνισης 17 υψηλής ευκρίνειας 1280x1024 µε απεριόριστη ελευθερία κίνησης µέσω πολύσπαστου τηλεσκοπικού βραχίονα στήριξης και 2 µεγάφωνα στερεοφωνικής αναπαραγωγής ήχου υνατότητα άµεσης επίλυσης λειτουργικών προβληµάτων µέσω οδηγιών on Line Help. Προαιρετικά πακέτα µετρήσεων και υπολογισµών (Advanced Packages) που καλύπτουν όλες τις εφαρµογές της υπερηχογραφίας στην ιατρική Υποστηρίζει σειρά ηχοβολέων όλων των τύπων Phased Array, Linear και Convex διευρυµένου φάσµατος συχνοτήτων από 1 έως 12 MHz ιαθέτει τέσσερις (4) ενεργές θύρες ταυτόχρονης σύνδεσης ηλεκτρονικών απεικονιστικών κεφαλών, µε δυνατότητα ενεργοποίησης τους από το πληκτρολόγιο χειρισµού της συσκευής ιαθέτει πρόγραµµα αυτοδιάγνωσης και ανάδειξης βλαβών υνατότητα εξ αποστάσεως ασφαλούς σύνδεσης του κέντρου τεχνικής υποστήριξης της Philips µε την κονσόλα του υπερηχογράφου, για την άµεση αντιµετώπιση τυχόν τεχνικών προβληµάτων, προληπτική συντήρηση και λειτουργική υποστήριξη του συστήµατος, µέσω κρυπτογραφηµένου πρωτοκόλλου επικοινωνίας issl (innovative Support Services Line). Λογισµικό εφαρµογών, µετρήσεων και υπολογισµών σώµατος, General Imaging Analysis Περιλαµβάνει προγράµµατα ενηλίκων και παίδων καλύπτοντας εφαρµογές άνω και κάτω κοιλίας, επιφανειακών οργάνων, µυοσκελετικού και προστάτη. υνατότητα κατευθυνόµενων βιοψιών. Εκτεταµένες µετρήσεις και υπολογισµοί µε δηµιουργία τελικών αναφορών Λογισµικό αγγειολογικών εφαρµογών, µετρήσεων και υπολογισµών, Vascular Analysis Περιλαµβάνει προγράµµατα εφαρµογών, µετρήσεων και υπολογισµών καρωτίδων, διακρανιακών αγγείων, άνω και κάτω άκρων. ηµιουργία τελικών αναφορών Λογισµικό εφαρµογών, µετρήσεων και υπολογισµών Μαιευτικής - Γυναικολογίας, Ob/Gyn - FertilityAnalysis Περιλαµβάνει εκτεταµένα προγράµµατα εφαρµογών στους τοµείς της Μαιευτικής Γυναικολογίας, προγεννητικού ελέγχου, ενδοκολπικής υπερηχογραφίας και εµβρυικής καρδιολογίας. υνατότητα 3

4 κατευθυνόµενων βιοψιών. Εκτεταµένες αναλύσεις, ιστογράµµατα ανάπτυξης, µετρήσεις και υπολογισµοί µε δηµιουργία τελικών αναφορών Λογισµικό Καρδιολογικών εφαρµογών και αναλύσεων Cardiac Analysis Package Περιλαµβάνει προγράµµατα ενηλίκων και παίδων. Εκτεταµένες µετρήσεις και υπολογισµοί µε δηµιουργία τελικών αναφορών Απεικονιστική τεχνική SonoCT Real time Compound Imaging Αποτελεί αποκλειστική απεικονιστική τεχνική της Philips που βασίζεται σε ένα νέο τρόπο ανάκτησης υπερηχοτοµογραφικών πληροφοριών σε πραγµατικό χρόνο. Εκµεταλλεύεται την υπερυπολογιστική ψηφιακή τεχνολογία του συστήµατος για υψηλής ακρίβειας ηλεκτρονική στρέψη της δέσµης των ήχων κατά την εκποµπή και τον ακριβή έκκεντρο ελιγµό της, επιτυγχάνοντας έτσι στόχευση των ιστικών δοµών από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Μια νέα συνθετική τεχνική επιτρέπει τη συλλογή ανεπανάληπτου αριθµού κλινικών πληροφοριών και την απεικόνισή τους σε πραγµατικό χρόνο (Real Time Compound Imaging) παρέχοντας στον εξεταστή περισσότερη κλινική πληροφορία µε ταυτόχρονη µείωση του θορύβου, σε σχέση µε τη συµβατική µέθοδο σάρωσης. Λειτουργεί µε ηχοβολείς Linear, Convex & microconvex και σε συνδυασµό µε τις τεχνικές XRES, ΤΗΙ και duplex Doppler. Μονάδα XRES Adaptive Image Processing Απεικονιστική τεχνική που επεξεργάζεται τη φαιά κλίµακα της δισδιάστατης απεικόνισης σε επίπεδο εικονοστοιχείου (pixel). Η τεχνική αυτή προέρχεται από αντίστοιχη δοκιµασµένη τεχνολογία που εφαρµόζεται στους Μαγνητικούς Τοµογράφους της Philips και επιτυγχάνει νέα επίπεδα διαύγειας χωρίς αλλαγή της απεικονιστικής ευκρίνειας. Η τεχνολογία Extreme Resolution XRES βασίζεται σε έναν προηγµένο αλγόριθµο ανάλυσης µοτίβου. Λαµβάνει υπ όψιν τον προσανατολισµό, το µοτίβο και την ένταση έκαστου pixel καθώς και τα επικρατούντα µοτίβα µεταξύ οµάδων pixels και τα επαναφέρει σε ορθή διάταξη. Μειώνεται τοιουτοτρόπως ο θόρυβος, βελτιώνοντας την ορατότητα των µοτίβων υφής των ιστών, καθώς και τον προσδιορισµό των ορίων τους και τη συνέχειά τους. Η υπερυπολογιστική αρχιτεκτονική του συστήµατος καθιστά την τεχνολογία XRES µια λειτουργία πραγµατικού χρόνου, µπορεί δε να ενεργοποιηθεί σε όλους τους ηχοβολείς και µετά το πάγωµα της εικόνας. Μονάδα αυτόµατης βελτιστοποίησης δισδιάστατων απεικονίσεων, Intelligent Optimization (iscan 2D) Τεχνική αυτόµατης βελτιστοποίησης των απεικονίσεων 2D µε το πάτηµα ενός µόνο πλήκτρου. Ρυθµίζονται αυτόµατα η τµηµατική (TGC) και η συνολική ενίσχυση (Gain) των λαµβανοµένων ήχων, προς επίτευξη βέλτιστης οµοιογένειας και φωτεινότητας των ιστών. Ελαχιστοποιούνται κατ αυτόν τον τρόπο οι απαιτούµενες ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου µε αποτέλεσµα την µείωση της διάρκειας µιας εξέτασης. Μονάδα αυτόµατης βελτιστοποίησης φασµατικού και έγχρωµου Doppler, Intelligent Optimization (iscan Doppler & Color) Τεχνική αυτόµατης βελτιστοποίησης των απεικονίσεων PW και CFI µε το πάτηµα ενός µόνο πλήκτρου. Ρυθµίζεται αυτόµατα το φάσµα του PW Doppler (κλίµακα, ισοηλεκτρική γραµµή κλπ.) και η ενίσχυση των λαµβανοµένων ήχων (Gain) στο έγχρωµο Doppler. Ελαχιστοποιούνται κατ αυτόν τον τρόπο οι απαιτούµενες ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου µε αποτέλεσµα την µείωση της διάρκειας µιας εξέτασης. Τεχνική High Q Automatic Doppler Analysis Παρέχει τη δυνατότητα αυτόµατης πλανηµέτρησης του φάσµατος Doppler σε πραγµατικό χρόνο (real time) κατά την λήψη του σήµατος αλλά και αναδροµικά. υνατότητα επιλογής από τον χειριστή και ταυτόχρονης απεικόνισης και παρακολούθησης ενός αριθµού µετρήσεων και δεικτών (π.χ. Vmax, Vmean, TAMV, PI, RI, S/D ratio, Volume Flow, Acc/Dece time, CO, VTI). Συνοδεύεται από τους παρακάτω ηχοβολείς : 4

5 C5-2 Broadband Curved Array Ηλεκτρονικός ηχοβολέας Curved Array, διευρυµένου φάσµατος συχνοτήτων από 2 MHz έως 5 MHz. Κυρτότητα 40mm, δυνατότητα κατευθυνόµενης βιοψίας. Μέγιστο βάθος απεικόνισης 30 cm. Τρόποι λειτουργίας: 2D, Μ-mode, PW-D, CFI, CPA, THI, SonoCT, XRES Κύριες εφαρµογές: άνω-κάτω κοιλίας, µαιευτική - γυναικολογία, ουρολογία, κ.λ.π. L12-4 Broadband Linear Array Ηλεκτρονικός ηχοβολέας Linear Array, διευρυµένου φάσµατος συχνοτήτων από 4 MHz έως 12 MHz. Στρέψη παραθύρου Doppler, πάτηµα επαφής 35mm, τραπεζοειδής απεικόνιση, δυνατότητα κατευθυνόµενης βιοψίας. Τρόποι λειτουργίας: 2D, Μ-mode, PW-D, CFI, CPA, THI, SonoCT, XRES Κύριες εφαρµογές: απεικονίσεις περιφερειακών και εν τω βάθει αγγείων, επιφανειακών οργάνων πολύ υψηλής ευκρίνειας περιλαµβανοµένων µαστογραφίας, µυοσκελετικού κ.λ.π. C9-4v Broadband Intracavitary Array Ηλεκτρονικός ενδοκοιλωτικός ηχοβολέας, διευρυµένου φάσµατος συχνοτήτων από 4 έως 9 MHz. Αριθµός κρυστάλλων: 128, µέγιστη γωνία σάρωσης (FOV): 150, κυρτότητα 11 mm και δυνατότητα κατευθυνόµενης βιοψίας. Τρόποι λειτουργίας: 2D, Μ-mode, PW-D, CFI, SonoCT, XRES Κύριες εφαρµογές: ενδοκολπική διορθική υπερηχοτοµογραφία. Περιλαµβάνει επίσης : Ψηφιακό ασπρόµαυρο καταγραφικό Video Printer, οίκου Sony τύπου UP-D897SYN ή νεότερης τεχνολογίας κατά τον χρόνο εγκατάστασης. Έγχρωµος εκτυπωτής Laser Printer για εκτυπώσεις σε απλό χαρτί Α4, τύπου Xerox 6010n ή νεότερης τεχνολογίας κατά τον χρόνο εγκατάστασης. Μονάδα on line UPS (Uninterrupted Power Supply) 1600 VA τύπου UPS GTEC ZP120N-2K ή νεότερης τεχνολογίας κατά την εγκατάσταση, για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήµατος σε περίπτωση διακοπής του ρεύµατος. Επίσηµο εγχειρίδιο λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου στην Ελληνική γλώσσα. Επίσηµο εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου στην Αγγλική γλώσσα Η τιµή του πιο πάνω συστήµατος ανέρχεται στα ,00 πλέον Φ.Π.Α. Επιπλέον του ανωτέρω συστήµατος, συµπεριλαµβάνονται και οι ακόλουθες KΥΡΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ: 1. Μονάδα Πανοραµικής απεικόνισης, Panoramic Imaging Xρησιµοποιεί κατοχυρωµένους αλγόριθµους αναγνώρισης µοτίβου, επιτρέποντας την πληρέστερη εκτεταµένη απεικόνιση αγγειακών και µυοσκελετικών δοµών καθώς και διευρυµένων οργάνων και µαζών. υνατότητα µέτρησης αποστάσεων, µεγέθυνσης, µετατόπισης και περιστροφής της εικόνας. ιατίθεται σε ηχοβολείς Convex και Linear Array. Τιµή: 1.830,00 πλέον Φ.Π.Α. 2. Mονάδα ικτύωσης µε έξοδο Dicom 3.0 Παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας του υπερηχογράφου µε το πληροφοριακό δίκτυο της κλινικής ή του νοσοκοµείου. Αυτόµατη µεταφορά δεδοµένων και εκτύπωση µε βάση την ταυτότητα ασθενούς. Το πλήρες πρωτόκολλο DICOM (Dicom Print, Storage, Modality Worklist, Performance Procedure, Structured Reporting) διασφαλίζει την ακεραιότητα δεδοµένων ασθενούς πριν τη διαγραφή τους από το σκληρό δίσκο του συστήµατος. 5

6 Τιµή: 2.435,00 πλέον Φ.Π.Α. 3. Freehand 3D Τεχνική ποιοτικής τρισδιάστατης µορφοποίησης ιστικών δοµών 3D rendering, που βοηθάει την διάγνωση τυχόν ανατοµικών ανωµαλιών. Λειτουργεί µε όλους τους δισδιάστατους ηχοβολείς και σε όλες τις εφαρµογές. Τιµή: 3.470,00 πλέον Φ.Π.Α. Συνολική τιµή συστήµατος Υπερηχοτοµογράφου: ,00 πλέον Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΑΡΑ ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ Τόπος παράδοσης είναι το Ακτινολογικό Τμήμα (4ος όροφος) του Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών, Χαρ. Τρικούπη 34, Τ.Κ , Αθήνα. Το μηχάνημα θα παραδοθεί καινούριο και αμεταχείριστο, ελεύθερο και σε πλήρη λειτουργία, με απόλυτη ευθύνη του προμηθευτή εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης (προσωρινή παραλαβή). Η οριστική παραλαβή του μηχανήματος θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια ειδική επιτροπή, δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες μετά την προσωρινή παραλαβή του μηχανήματος. ΑΡΘΡΟ 3 - ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η συμφωνηθείσα αμοιβή των ,00 (Σαράντα χιλιάδες διακόσια τριάντα πέντε ευρώ) πλέον Φ.Π.Α. (όπως αναλύεται στο άρθρο 1 της παρούσας), θα καταβληθεί κατόπιν της νομίμου εγκρίσεως του σχετικού εντάλματος πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο στο όνομα του προμηθευτή. Η πιο πάνω τιμή, αφορά μηχάνημα ελεύθερο, παραδοτέο και εγκατεστημένο σε χώρο που θα υποδειχτεί από τον Τομέα Υγείας Δικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α., κτίριο Χαρ. Τρικούπη 34, Αθήνα. Για την εξόφληση του Προμηθευτή έχει δεσμευτεί πίστωση ποσού ,00 με την υπ αριθμ. 178/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α.Δ.Α. Β4Π7ΟΡΕ1-525, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 178 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Υ.Δ.Α. στον ΚΑΕ: Οι κρατήσεις που θα βαρύνουν τον Προμηθευτή θα υπολογιστούν στο καθαρό προ Φ.Π.Α. ποσό με ποσοστό 3% υπέρ ΜΤΠΥ και 2,4% χαρτόσημο στο ποσό των κρατήσεων του ΜΤΠΥ. Επίσης, θα παρακρατηθεί φόρος σε ποσοστό 4% στο προ Φ.Π.Α. ποσό, μετά την αφαίρεση των πιο πάνω κρατήσεων. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Τομέα Υγείας Δικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α. Κατά τη διαδικασία πληρωμής, ο Προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει στην Υπηρεσία που προμηθεύτηκε το μηχάνημα, τα εξής: 6

7 Α) Θεωρημένο Τιμολόγιο Πώλησης Δ.Α. Β) Εξοφλητική Απόδειξη. Γ) Αποδεικτικό Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενημερότητας. Δ) Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο. Τα στοιχεία στα οποία θα εκδοθεί το Τιμολόγιο Πώλησης Δελτίο Αποστολής, είναι τα εξής: ΕΠΩΝΥΜΙΑ : Ε.Τ.Α.Α. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΜ : ΔΟΥ : IA ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΑΡΘΡΟ 4 - ΕΓΓΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ Ο Ανάδοχος κατέθεσε την με αριθμ.. και ημερομηνία / /2012 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, της Τράπεζας., ποσού 4.023,50, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., μέγιστης χρονικής διάρκειας έως έξι (6) μηνών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Προμηθευτή μετά την πλήρη εκτέλεση των όρων της σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλομένους και με την κατάθεση στο Ε.Τ.Α.Α. της εγγύησης καλής λειτουργίας του μηχανήματος. ΑΡΘΡΟ 5 - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Το προσφερόμενο μηχάνημα καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (3) ετών. Για όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ο Προμηθευτής θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη δωρεάν συντήρηση του μηχανήματος (αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του, υλικά και εργασίες). Επίσης, ο Προμηθευτής εγγυάται την εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. Η εγγύηση ισχύει για βλάβες, οι οποίες δεν οφείλονται σε κακό χειρισμό ή χρησιμοποίηση του συστήματος από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή άλλα ξένα προς το μηχάνημα αίτια. Στην εγγύηση δεν συμπεριλαμβάνονται τα αναλώσιμα είδη (υπερηχοτομογραφικό ζελέ, εκτυπωτικό χαρτί κ.λ.π.), τα οποία ο Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών μπορεί να προμηθεύεται από το ελεύθερο εμπόριο. Μετά το πέρας της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας και ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., ο Προμηθευτής δύναται να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης. 7

8 Για την τήρηση του όρου αυτού κατετέθη η με αριθμ. εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας τ..., ποσού. που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., χρονικής διάρκειας τριών (3) ετών. ΑΡΘΡΟ 6 - ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ O υποψήφιος Προμηθευτής που δεν θα προσέλθει μέσα στην προθεσμία που ορίζεται να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. Με την ίδια διαδικασία, ο Προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ αυτήν, εφόσον εκτελέσει πλημμελώς τις υποχρεώσεις του ή παραβεί τους όρους της υπογεγραμμένης σύμβασης. Στον υποψήφιο Προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις: 1. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 2. Ανάθεση του έργου σε βάρος του Προμηθευτή, είτε από τους υπολοίπους που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με απευθείας ανάθεση αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 118/07. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του Ε.Τ.Α.Α. ή τυχόν διαφορά που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου Προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν θα πραγματοποιηθεί η νέα προμήθεια, σύμφωνα με το Π.Δ. 118/ Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του Προμηθευτή από τις προμήθειες του δημόσιου τομέα. 4. Σε περίπτωση που η ανάθεση της προμήθειας σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου/Προμηθευτή, γίνεται με τροποποίηση όρων ή των προδιαγραφών της κατακύρωσης της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό της διαφοράς σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύψει από τροποποίηση των σχετικών όρων ή των προδιαγραφών της προμήθειας, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. ΑΡΘΡΟ 7 - ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ Η ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ 1. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το µηχάνηµα µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση. 8

9 2. Με απόφαση του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. που πρέπει να αιτιολογείται, ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης του µηχανήµατος µπορεί σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, να παρατείνεται µέχρι το 1/4 αυτού, ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή, που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης δεν είναι µεγαλύτερος από τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες µπορεί µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, να παρατείνεται µέχρι το 1/2 αυτού. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 3. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 4. Με αιτιολογηµένη απόφαση του.σ. του Ε.Τ.Α.Α., ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης του µηχανήµατος µπορεί να µετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται µόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 8 - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ 1. Σε περίπτωση που το µηχάνηµα φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεποµένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής: α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του µέγιστου προβλεπόµενου χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της συµβατικής αξίας του είδους που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα από 1/4 µέχρι το 1/2 του µέγιστου προβλεπόµενου χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συµβατικής αξίας του είδους που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον υπολογισµό του χρόνου παράτασης, των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη µέρα. γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2 ποσοστό, 5% επί της συµβατικής αξίας του είδους που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας του εκπρόθεσµα παραδοθέντος είδους, χωρίς τον ΦΠΑ. 9

10 ΑΡΘΡΟ 9 - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Οποιαδήποτε µεταβολή των όρων της παρούσας σύµβασης θα γίνεται και θα αποδεικνύεται µε έγγραφη συµφωνία, αποκλειοµένου παντός άλλου αποδεικτικού µέσου, ακόµη δε και του όρκου. Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται µε την παρούσα, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων του Π.. 118/2007 και του Ν. 2286/95 και οι όροι της διακήρυξης, οι οποίοι και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης. Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει κατά την ερµηνεία ή εφαρµογή της παρούσας σύµβασης, αρµόδια θα είναι τα ικαστήρια των Αθηνών. Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε τρία αντίγραφα, από τα οποία, αφού αναγνώσθηκαν, υπεγράφησαν από τους συµβαλλόµενους και έλαβαν από ένα ο καθένας τους. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Αργύριος Ζαφειρόπουλος Πρόεδρος.Σ. Ελέγχθηκε για τη νοµιµότητα των όρων 10

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 36 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 23-07-2014 ημέρα Τετάρτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 36 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 23-07-2014 ημέρα Τετάρτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 36 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 23-07-2014 ημέρα Τετάρτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος

Διαβάστε περισσότερα

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 -

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα, 16/10/2013, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: Α)

Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουνίου 2010 µεταξύ των πιο κάτω

10 Ιουνίου 2010 µεταξύ των πιο κάτω ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΚΑΣΕΤΩΝ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την συµβαλλοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές 1 από 37

Τεχνικές Προδιαγραφές 1 από 37 Τεχνικές Προδιαγραφές 1 από 37 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την 23 του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2012 µεταξύ των συµβαλλοµένων, αφ ενός του Μαρούσι (Κηφισίας 39 ) εδρεύοντος Ν.Π... µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 8.000 LT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα σήµερα, την 11/01/2013 ηµέρα Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015 Ανήκει στη Δ/ξη 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Κριτήριο κατακύρωσης διαγωνισµού : συµφερότερη προσφορά Προϋπολογισµός προµήθειας : 30000 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Το σύστηµα υπερηχοτοµογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια.

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 και 23

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23%

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23% ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23% ΘΕΜΑ: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για σύναψη σύμβασης προμήθειας αναλωσίμων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 17.07. 2015 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Διακ: 10/2015 Αρ.πρωτ: 251356 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Δ.Α. : Ψ9ΚΧΟΡΕ1-ΤΒΔ

Διαβάστε περισσότερα

49.416,33 06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 .

49.416,33      06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 . Θεσσαλονίκη 23/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την 2 Απριλίου 2015 μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προµήθεια Βιοµηχανικών Αερίων Yπ αριθµ. 1/14

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προµήθεια Βιοµηχανικών Αερίων Yπ αριθµ. 1/14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.919 ΕΛΕΥΣΙΝΑ, 14-02-2014 ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 59/2015 ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 23.601,55

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 59/2015 ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 23.601,55 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων των Κ.Υ Ικαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η µεταξύ του ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. και της BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002395670 2014-11-11

14PROC002395670 2014-11-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Μαργαριτίδου Ειρήνη Ταχ.Δ/νση: 25 ης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37073-37063 / Fax (28210) 37082

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,31-07-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα