«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος συναγερµού & παρακολούθησης»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος συναγερµού & παρακολούθησης»"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ.ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΘΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ταχ. /νση: Παπαναστασίου & Κουµουνδούρου Web: Τ.Κ.: , ΛΑΡΙΣΑ Τηλ: Fax: Πληροφ.: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗΣ Λάρισα, 19/08/2014 Α.Π.: 5831 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος συναγερµού & παρακολούθησης» Στο πλαίσιο της ανάγκης για την προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος συναγερµού & παρακολούθησης για την ασφάλεια των µηχανηµάτων - οχηµάτων σε εργοτάξιο του µηχανικού εξοπλισµού της. Τ. Ε. Π.Ε. Λάρισας. ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ τους όποιους ενδιαφερόµενους που έχουν δικαίωµα συµµετοχής να υποβάλουν προσφορά για την επιλογή Αναδόχου µε σκοπό την προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος συναγερµού & παρακολούθησης για την ασφάλεια των µηχανηµάτων - οχηµάτων που βρίσκονται στο εργοτάξιο του µηχανικού εξοπλισµού της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας επί της οδού Φαρσάλων 148 στην Λάρισα. ΓΕΝΙΚΑ Η ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας έχει στην δικαιοδοσία της, µεταξύ των άλλων και το τµήµα του Μηχανικού εξοπλισµού το οποίο είναι αρµόδιο για την συντήρηση του Εθνικού επαρχιακού και κοινοτικού οδικού δικτύου όλου του Ν. Λάρισας. Το εν λόγω τµήµα έχει έδρα επί της οδού Φαρσάλων 148, απασχολεί σήµερα είκοσι (20) εργαζόµενους διαφόρων ειδικοτήτων και έχει στην κατοχή του ένα µεγάλο αριθµό οχηµάτων - µηχανηµάτων έργου καθώς και πλήθος υλικών ανταλλακτικών. Τα δύο τελευταία έτη, στο εν λόγω τµήµα, παρατηρήθηκαν συχνά φαινόµενα κλοπής από τα σταθµευµένα µηχανήµατα έργων, στον περιβάλλοντα χώρο, για τα οποία έχουν γίνει οι απαραίτητες δηλώσεις στην αστυνοµία, κυρίως καυσίµων, µπαταριών αλλά και βαρέων µετάλλων. Επειδή στον εν λόγω χώρο, φυλάσσονται εντός του κτιρίου µηχανήµατα και ανταλλακτικά µε υψηλό κόστος αγοράς και προκειµένου να αποφύγουµε στο µέλλον ανάλογες κλοπές, υλοποιούµε την εγκατάσταση ενός συστήµατος παρακολούθησης και ασφάλειας συναγερµού το οποίο θα ενηµερώνει άµεσα τους υπεύθυνους του εργοταξίου αλλά και παράλληλα την αστυνοµία. Επιπλέον θα δίδεται η δυνατότητα καταγραφής των κλοπών και την µετέπειτα επεξεργασία αυτής από την αστυνοµία. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής έχουν όσοι ασχολούνται γενικότερα µε συστήµατα ασφαλείας και δύνανται να προµηθευτούν και να εγκαταστήσουν, ηλεκτρονικό σύστηµα συναγερµού και παρακολούθησης. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Απαιτείται η οµαλή κα απρόσκοπτη λειτουργία όλου του συστήµατος συναγερµού και παρακολούθησης για δύο έτη καθώς η εγγύηση των υλικών για ένα έτος. Κατά την λειτουργία των δύο ετών του συστήµατος θα γίνεται ενηµέρωση εκπαίδευση από τον εγκαταστάτη, σε τουλάχιστον δύο υπαλλήλους της µεθοδολογίας αυτού.

2 Για τα παραπάνω θα απαιτηθεί εγγυητική καλής εκτέλεσης ύψους 407,00 διάρκειας δέκα τριών (13) µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της οικονοµικής προσφοράς. Τα παραπάνω περιλαµβάνονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου χωρίς καµία επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση. ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΥΨΟΣ ΑΠΑΝΗΣ Η διάρκεια της σύµβασης για την προµήθεια και εγκατάσταση των συστηµάτων θα διαρκέσει ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Η σύµβαση θα συναφθεί µεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του η της Αναδόχου. Το προϋπολογιζόµενο ύψος της δαπάνης είναι έως 5.000,00 µε το ΦΠΑ, το οποίο αποτελεί και το ανώτατο όριο προσφοράς του υποψηφίου. Η δαπάνη θα επιβαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Ειδικό Φορέα 073, ΚΑΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΟΧΟΥ Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναγράψουν την τιµή σε κάθε άρθρο υλικό και ανάδοχος θα αναδειχθεί ο προσφέρων την χαµηλότερη τιµή επί του συνολικού ποσού της προµήθειας - εγκατάστασης καθώς και για την εγγύηση ενηµέρωση αυτών. Ο Ανάδοχος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις επαγγελµατικής δραστηριότητας του αντικειµένου περί εγκατάστασης συστηµάτων συναγερµού και παρακολούθησης. Προσφορά που δεν καλύπτει το σύνολο των επιµέρους τιµών της οικονοµικής προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή. Αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. ΙΑΙΚΑΣΙΑ ΕΚΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Οι σφραγισµένες προσφορές υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ταχυδροµικώς µέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 και ώρα 14:00. στο πρωτόκολλο της ιεύθυνσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ - Γραφείο 1.12 (1 ος όροφος) του ιοικητηρίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Παπαναστασίου & Κουµουνδούρου, , Λάρισα). Αποδεκτές γίνονται µόνον όσες προσφορές κατατεθούν έως και την ανωτέρω ηµέρα και ώρα (η σφραγίδα ταχυδροµείου δε λαµβάνεται υπόψη). ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισµένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται εξωτερικά τα εξής: την αναγραφή των στοιχείων του υποψηφίου (ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΤΗΛΕΦΩΝΑ) και την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προµήθεια & εγκατάσταση συναγερµού και παρακολούθησης για την ασφάλεια µηχανηµάτων - οχηµάτων της.τ.ε. Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Να µην ανοιχθεί από την Υπηρεσία Εντός του φακέλου της προσφοράς και επί ποινής αποκλεισµού για τα τέσσερα (4) πρώτα θα πρέπει να περιέχονται τα εξής : 1. Φορολογική ενηµερότητα. 2. Ασφαλιστική ενηµερότητα. 3. Τίτλος Άδειας λειτουργίας καταστήµατος. 4. Συµπληρωµένο το συνηµµένο Υπόδειγµα του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς στο οποίο αποτυπώνεται η προσφερόµενη τιµή. 5. Λοιπά έγγραφα. Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΡΕΝΑ ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ &ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Τ.Ε. 2

3 ΥΠΟΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (αν πρόκειται για αντιπρόσωπό της) ΑΦΜ OY ΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΡΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΚ, ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / Υπεύθυνος Επικοινωνίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ &ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Τ.Ε. 3

4 Β. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ 148) ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ η ΜΜ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ η ΜΜ ΚΑΜΕΡΑ / IR Weatherproof camera IP66 (εξωτερική 5 αδιάβροχη). Color CCD 1/3, 72 IR Leds υψηλής ισχύος, απόσταση µέχρι 50µ. 1.0Lux/ 700 γραµµές,varifocal mm 12V DC. : 142x82x79,5mm.OSD MENU KAMERA/ Varifocal Dome IR Weatherproof camera 2 IP66(αδιάβροχη εξωτερική) Color CCD 1/3, 36 IR Led υψηλής ισχύος, απόσταση µέχρι 40µ. 1.0Lux 700 γραµµές,varifocal mm 12V DC. : 142x82x79,5mm. KATAΓΡΑΦΙΚΟ ( µε διατήρηση αρχείου µέχρι 30 1 ηµερών και ανάκτηση στοιχείων) ικτυακό καταγραφικό 8 καναλιών 2 D1 + 6CIF, 200FPS, ελληνικό µενού, συµπίεση Η.264, έξοδοι VGA & Composite, υποστηρίζει smart phones, δυνατότητα ελέγχου καµερών PTZ. Με σκληρό δίσκο 1TB. ΤΡΟΦΟΟΤΙΚΟ (τροφοδοσία των δύο καµερών) 1 Τροφοδοτικό για 18 κάµερες, 220V AC input, 10A, 18CH, 12V DC output, ιαστάσεις : 22,5 Π x 31,5 Υ x 5,5 Β VIDEO BALUN UTP CAT 5/FTP 14 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΟ CONNECTOR DC MALE/FMALE 14 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ &ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Τ.Ε. 4

5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ η ΜΜ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ η ΜΜ ( κεντρικός πίνακας) Control Panels 1 Κωδικοποιητής Upload/download σε περιβάλλον windows 32 έως 64 Χρήστες 2 έως 4 PARTITIONS Μνήµη για τα τελευταία 750 γεγονότα Να δέχεται µέχρι 6 πληκτρολόγια LCD 8 προγραµµατιζόµενοι έξοδοι 4 bypass groups Pulse/Express/Fast format/contact ID & SIA Level 2. Επικοινωνία µέσω τηλεφωνικής γραµµής µε ηχητική ειδοποίηση και δυνατότητα όπλισης αφόπλισης από κινητό η σταθερό τηλέφωνο Πληκτρολόγιο 1 µε Οθόνη υγρών κρυστάλλων 32 χαρακτήρων και 2 Προγραµµατιζόµενες Ζώνες µε δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικού ηχείου Εξωτερική Αυτόνοµη Σειρήνα Polycarbonate 1 Ενσωµατωµένη µπαταρία109 db Strobe Tamper Στήριξη κάθετη ή Οριζόντια µε 2 led που αναβοσβήνουν Ραντάρ ανίχνευσης και ανίχνευση µε ψηφιακή 2 µέτρηση παλµών ενσωµατωµένη προστατευόµενη βάση τοίχου οροφής, ψηφιακή προσαρµογή σε διαφορές θερµοκρασίας. Προστασία από ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία Ρύθµιση Παλµών 12 µέτρα, 120 µοίρες άνοιγµα Κατοικίδια έως 35 kg Εξωτερικοί Ανιχνευτές 100 m. 4 Αναγνώριση οµίχλης / βροχής µε αυτόµατη προσαρµογή, µε αποδεδειγµένη αξιόπιστη ποιότητα κατασκευής,για δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες Εξωτερική ή Εσωτερική χρήση Pir και µε Πολλές δυνατότητες ρύθµισης για κάθε εγκατάσταση Εξωτερικός ανιχνευτής µε 2 Άνοιγµα 180 µοιρών µε εµβέλεια 25 µέτρων. Πολλές δυνατότητες ρύθµισης για κάθε εγκατάσταση και πολλές δυνατότητες ρύθµισης για εξωτερικό χώρο Εξωτερικός υπέρηχος ανιχνευτής µε 8 δέσµες ιδανικός 4 ΤΕΜ να καλύπτει τον χώρο του εργοταξίου (2 ζεύγη) ΚΑΛΩΙΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 250 µµ ΧΡΗΣΗΣ ΤV ΚΑΛΩΙΩΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 150 µµ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΟ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΡΙΣΑ././2014 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ &ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Τ.Ε. 5

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. του ΕΛΟΤ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. του ΕΛΟΤ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΟΤ Α.Ε. Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000 2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΕΤΡΟ 1.2: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση : Λεωφ.Συγγρού 80-88 Α.Π.ΟΙΚ.: 55602 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001597392 2013-08-29

13PROC001597392 2013-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΧΑ ΑΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1/12

ΕΚΧΑ ΑΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1/12 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 04 / ΓΕΝΙΚΑ Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ & ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 1 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΔΡΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟ Υ.ΠΕ.ΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20%

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ. 480/12-7-2006 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων»

Αριθµ. Πρωτ. 480/12-7-2006 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθµ. Πρωτ. 480/12-7-2006 Ταχ. /νση: Γ Σεπτεµβρίου 42 & Πολυτεχνείου Ταχ. Κωδ.: 10433 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ. ηµήτρουλας Τηλέφωνο: 210-5200612

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α31Λ-ΧΧ. Αθήνα, 16/6/2011 Αρ.Πρωτ.οικ: 1.8242/5.4773

ΑΔΑ: 4Α31Λ-ΧΧ. Αθήνα, 16/6/2011 Αρ.Πρωτ.οικ: 1.8242/5.4773 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ Ταχ. /νση: Κοραή 4,

Διαβάστε περισσότερα

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 25η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: Αρχαία Κόρινθος Ταχ.Κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Σωκράτους 11 Τ.Κ. : 691 00 Kοµοτηνή Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη 26/07/2013 Αριθµ. Πρωτ. 49542 Αριθ. Μελέτης: 106/2013 ΘΕΜΑ: «Προµήθεια Η/Υ & εκτυπωτών» Ι Α Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745 Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 214-414-1211-1369-1138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι Αθήνα 15/7/2014 Α.Π.: 865 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Απόφαση 8-2γ/06.11.2014 του Διοικητικού Συµβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων Ιονίων Νήσων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Απόφαση 8-2γ/06.11.2014 του Διοικητικού Συµβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων Ιονίων Νήσων w w w. p e d - i n. g r Ν. Θεοτόκη 154, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα Τηλ: 26610-49008, 27823, 25657, Fax: 2661081823, Email: info@ped-in.gr Απόφαση 8-2γ/06.11.2014 του Διοικητικού Συµβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002698669 2015-04-08

15PROC002698669 2015-04-08 5PROC002698669 205-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 98 Τ.Κ. : 54655, Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, 09/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 656 Αρ. Προκήρυξης: 10/2015

Πάτρα, 09/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 656 Αρ. Προκήρυξης: 10/2015 Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια.

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 και 23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 20 /06/2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.23/3067 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 07 /2014

Άρτα, 20 /06/2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.23/3067 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 07 /2014 Άρτα, 20 /06/2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.23/3067 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ιεύθυνση: Κτίριο ιοίκησης, Γέφυρα Αράχθου, ΤΚ 47100, Άρτα Τηλέφωνο: 2681050005, 2681050024 FAX: 2681076404

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS ΠΡΑΞΗ: «Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση DEVELOPMEN ήδη παραχθέντος DEVELOPMENT Ψηφιακού AGENCY Εκπαιδευτικού Υλικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Aναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 02-01- 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.11

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Νέα Φιλαδέλφεια, 20.12.2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΘΕΜΑ : Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλεματικής. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ευ ρ ω πα ϊκή Έ ν ω ση Ε υ ρ ω παϊκ ό Ταμε ίο Π ε ρ ιφ ε ρ ε ιακ ής Ανάπτυ ξης «Μ ε τησυ γ χ ρ ημα το δ ό τησητης Ελλάδ α ς κα ιτης Ευ ρ ω πα ϊκής Έ ν ω σης Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα