Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηε Ννκνζεζία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2013.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηε Ννκνζεζία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2013."

Transcript

1 Έντυπο 42/ Ιαλνπάξηνο 2014 Τν έληππν απηφ αλαθέξεηαη ζηηο πξφζθαηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηε Ννκνζεζία ΦΠΑ πνπ ςήθηζε ε Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ζθνπφ έρνπλ ηελ ελαξκφληζε ηεο Ννκνζεζίαο ΦΠΑ ζηελ Κχπξν κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία ΦΠΑ 2010/45/ΔΚ αλαθνξηθά κε ηνπο θαλφλεο ηηκνιφγεζεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηε Ννκνζεζία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ Έλλνηα τνπ νξησκνύ κε εγθατεστεκέλνο στε Δεκνθξατία Η ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ βαζηθνχ Νφκνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζε ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν πνπ έρεη κφληκε εγθαηάζηαζε ζηε Γεκνθξαηία λα ζεσξείηαη κε εγθαηεζηεκέλν ζηε Γεκνθξαηία φηαλ: Πξαγκαηνπνηεί θνξνινγεηέεο παξαδφζεηο αγαζψλ ή παξέρεη ππεξεζίεο ζηε Γεκνθξαηία, θαη Η εγθαηάζηαζή ηνπ ζηε Γεκνθξαηία δελ παξεκβαίλεη ζηελ ελ ιφγσ παξάδνζε αγαζψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ Σχκθσλα κε ηελ πην πάλσ ηξνπνπνίεζε, ππνθείκελα ζην θφξν πξφζσπα πνπ εδξεχνπλ εθηφο ηεο Γεκνθξαηίαο θαη έρνπλ κφληκε εγθαηάζηαζε ζηε Γεκνθξαηία κπνξνχλ λα κελ επηβάινπλ Κππξηαθφ ΦΠΑ θαηά ηελ έθδνζε ηηκνινγίσλ γηα παξαδφζεηο αγαζψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ ζηε Γεκνθξαηία εάλ πιεξνχλ ηα πην πάλσ θξηηήξηα ψζηε λα ζεσξνχληαη κε εγθαηεζηεκέλα πξφζσπα ζηε Γεκνθξαηία γηα ηηο ζρεηηθέο παξαδφζεηο αγαζψλ ή παξνρέο ππεξεζηψλ. Σε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ππνθείκελα ζην θφξν πξφζσπν κπνξεί λα παξαιείςεη απφ ην ηηκνιφγην ΦΠΑ ηα αθφινπζα: ην ζπληειεζηή ΦΠΑ πνπ εθαξκφδεηαη θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ επηβιεηένπ ΦΠΑ ην πιεξσηέν πνζφ ρσξίο ΦΠΑ, γηα θάζε ζπληειεζηή. 2. Τξνπνπνίεσε στν ρξόλν τεο σπλαιιαγήο Οη ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ βαζηθνχ Νφκνπ αλαθέξεηαη ζην ρξφλν ζπλαιιαγήο γηα ζπλερείο παξαδφζεηο αγαζψλ ή παξνρέο ππεξεζηψλ. 1. Σπλερείο παξαδφζεηο αγαζψλ επί ρξνληθήο πεξηφδνπ κεγαιχηεξεο ηνπ εκεξνινγηαθνχ κήλα ζεσξνχληαη φηη νινθιεξψλνληαη θαηά ηε ιήμε θάζε εκεξνινγηαθνχ κήλα φηαλ αθνξά: - ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε αγαζψλ απφ ηελ Γεκνθξαηία ζε ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν ζε άιιν θξάηνο κέινο, φπνπ ην πξφζσπν απηφ είλαη ππφρξεν γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ΦΠΑ επη ηεο απφθηεζεο ζην ελ ιφγσ θξάηνο κέινο

2 - ηελ κεηαθνξά αγαζψλ απφ ηελ Γεκνθξαηία απφ ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπφ ζε άιιν θξάηνο κέινο γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζήο ηνπ. Να ζεκεησζεί φηη γηα κε ζπλερείο ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ ελδνθνηλνηηθέο παξαδφζεηο αγαζψλ, ν ρξφλνο πνπ ζεσξείηαη φηη ιακβάλεη ρψξα ε ζπλαιιαγή θαη επνκέλσο δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή ΦΠΑ είλαη ε ελσξίηεξε: - ηεο δέθαηεο πέκπηεο εκέξαο ηνπ κήλα πνπ αθνινπζεί εθείλνλ θαηά ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε παξάδνζε ησλ αγαζψλ, ή - ηεο εκέξαο έθδνζεο ηηκνινγίνπ γηα ηε ζπλαιιαγή. 2. Σπλερείο παξνρέο ππεξεζηψλ γηα ηηο νπνίεο ν ιήπηεο ησλ ππεξεζηψλ απνδίδεη ΦΠΑ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο αληίζηξνθεο ρξέσζεο επί ρξνληθήο πεξηφδνπ κεγαιχηεξεο ηνπ έηνπο, γηα ηηο νπνίεο ν θφξνο νθείιεηαη απφ ηνλ ιήπηε, θαη δελ ζπλεπάγνληαη ηκεκαηηθέο θαηαβνιέο έλαληη ινγαξηαζκνχ ή πιεξσκέο ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο ζεσξνχληαη φηη νινθιεξψλνληαη θαηά ηε ιήμε θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο. 3. Καζεστώο τακεηαθήο ινγηστηθήο Οη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε ππνθείκελα ζην θφξν πξφζσπα πνπ πιεξνχλ ηα πην θάησ θξηηήξηα λα επηιέμνπλ λα απνδίδνπλ ΦΠΑ εθξνψλ θαη ηαπηφρξνλα λα εθπίπηνπλ ΦΠΑ εηζξνψλ φηαλ ιάβεη/πξαγκαηνπνηήζεη ηελ ζρεηηθή πιεξσκή. Δπηρεηξήζεηο ζα έρνπλ ην δηθαίσκα λα επηιέμνπλ ην εηδηθφ θαζεζηψο ηακεηαθήο ινγηζηηθήο αλ: ε αμία ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο δελ έρεη ππεξβεί ηηο έρεη ππνβάιεη φιεο ηηο θνξνινγηθέο ηνπ δειψζεηο θαη έρεη θαηαβάιεη φιν ην θφξν πνπ έρεη δειψζεη ζε απηέο εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεη ε λνκνζεζία έρεη θαηαβάιεη νπνηνδήπνηε πνζφ θφξνπ έρεη βεβαησζεί θαηφπηλ ειέγρνπ δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα νπνηνδήπνηε αδίθεκα Τν Καζεζηψο δελ εθαξκφδεηαη γηα: ζπκβάζεηο ελνηθηαγνξάο ζπκβάζεηο πψιεζεο κε φξνπο ζπκβάζεηο πψιεζεο επί πηζηψζεη ζπλαιιαγέο γηα ηηο νπνίεο ν ΦΠΑ απνδίδεηαη απφ ηνλ ιήπηε αγαζά πνπ εηζάγνληαη απφ ηξίηε ρψξα ή απνθηψληαη απφ άιιν θξάηνο κέινο Πξφζσπα πνπ εθαξκφδνπλ ην θαζεζηψο ηακεηαθήο ινγηζηηθήο νθείινπλ λα εηδνπνηνχλ ηνλ έθνξν ΦΠΑ γξαπηψο. Δάλ έλα πξφζσπν δε ζπκκνξθψλεηαη κε νπνηεζδήπνηε απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηφηε ν Έθνξνο ΦΠΑ κπνξεί λα παχζεη ην δηθαίσκα ηνπ γηα εθαξκνγή ηνπ Καζεζηψηνο. Να ζεκεησζεί φηη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ επηιέμεη λα εθαξκφζνπλ ην θαζεζηψο ηακεηαθήο ινγηζηηθήο νθείινπλ λα αλαθέξνπλ ζην ηηκνιφγην "Καζεζηψο Τακεηαθήο Λνγηζηηθήο" (βιέπε ζεκείν 6 πην θάησ).

3 4. Ηιεθτξνληθή Τηκνιόγεσε Η πξφζθαηε ηξνπνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο έρεη ζηφρν λα δεκηνπξγήζεη ην λνκηθφ πιαίζην γηα λα είλαη εθηθηή ε εθαξκνγή ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ πην πάλσ αλαθεξφκελε Οδεγία ηεο ΔΔ. Η εθαξκνγή ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο ζα είλαη εθηθηή ηφζν γηα εγρψξηεο ζπλαιιαγέο, φζν θαη γηα δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο. Οη ζεκαληηθφηεξεο πξφλνηεο κε βάζε ηε λέα λνκνζεζία αλαθέξνληαη πην θάησ: Τα ειεθηξνληθά ηηκνιφγηα (δειαδή ηηκνιφγηα ηα νπνία εθδίδνληαη ή ιακβάλνληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή) ζα ηπγράλνπλ ίζεο κεηαρείξηζεο κε ηα ηηκνιφγηα ζε έληππε κνξθή. Τα ηηκνιφγηα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο πξαγκαηηθέο παξαδφζεηο ή παξνρέο θαη ζα πξέπεη ζπλεπψο λα δηαζθαιίδεηαη ε απζεληηθφηεηα, ε αθεξαηφηεηα θαη ε αλαγλσζηκφηεηά ηνπο. Οη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ αμηφπηζηεο δηαδξνκέο ειέγρνπ πνπ ζα ζπλδέεη ηα ηηκνιφγηα κε ηηο παξαδφζεηο αγαζψλ ή παξνρέο ππεξεζηψλ, δηαζθαιίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφλ ηε ζπκκφξθσζε φισλ ησλ ηηκνινγίσλ (έληππσλ ή ειεθηξνληθψλ) πξνο ηηο απαηηήζεηο απηέο. Η απζεληηθφηεηα θαη ε αθεξαηφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ κπνξεί λα δηαζθαιίδεηαη (απφ ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο έθδνζεο ηνπο κέρξη ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ θχιαμεο ηνπο) κε ηε ρξήζε νπνηαζδήπνηε ζρεηηθήο ηερλνινγίαο. Γίδεηαη δειαδή ε επρέξεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα επηιέμνπλ ηελ ηερλνινγία πνπ ζα εθαξκφδνπλ, θαη δελ ζα είλαη ππνρξεσκέλεο (φπσο κέρξη ζήκεξα) λα εθαξκφδνπλ κφλν ηελ ειεθηξνληθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ (EDI) ή ηηο πξνεγκέλεο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο. Τηκνιφγηα ηα νπνία δηαβηβάδνληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη κε ειεθηξνληθά κέζα, θαζψο επίζεο απαηηείηαη φπσο θαη ηα δεδνκέλα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε γλεζηφηεηα ηεο πξνέιεπζεο θαη ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ θάζε ηηκνινγίνπ θπιάζζνληαη κε ειεθηξνληθά κέζα. 5. Σπγθελτξωτηθά τηκνιόγηα Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζε ππνθείκελα ζην θφξν πξφζσπα λα εθδίδνπλ ζπγθεληξσηηθά ηηκνιφγηα ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ΦΠΑ επί ησλ παξαδφζεσλ αγαζψλ ή ησλ παξνρψλ ππεξεζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζπγθεληξσηηθφ ηηκνιφγην θαζίζηαηαη θαηαβιεηένο ζηελ δηάξθεηα ηνπ ίδηνπ εκεξνινγηαθνχ κήλα. 6. Απινπνίεσε Τηκνινγίωλ Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ 12 αθνξνχλ ζηελ απινπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ εγγεγξακκέλν πξφζσπν νθείιεη λα αλαγξάθεη ζε ηηκνιφγηα ΦΠΑ. Σχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο, εγγεγξακκέλν ζην θφξν πξφζσπν δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αλαγξάθεη ηα ζρεηηθά άξζξα ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο ζηα ηηκνιφγηα ΦΠΑ πνπ εθδίδεη. Οη ζρεηηθέο απινπνηήζεηο ζπλνςίδνληαη ζην πην θάησ πίλαθα:

4 Πεξίπτωσε στελ νπνία ευαξκόδεταη Πξφζσπα πνπ εθαξκφδνπλ ην Σρέδην Πεξηζσξίνπ Πξφζσπα πνπ εθαξκφδνπλ ην Καζεζηψο Τακεηαθήο Λνγηζηηθήο (φπσο αλαγξάθεηαη ζην κέξνο 3 πην πάλσ) Φξάσε πνπ νυείιεταη λα αλαγξάυεταη στα τηκνιόγηα ΦΠΑ "Καζεζηψο πεξηζσξίνπ - Ταμηδησηηθά πξαθηνξεία" "Καζεζηψο πεξηζσξίνπ - Μεηαρεηξηζκέλα αγαζά" "Καζεζηψο πεξηζσξίνπ - Έξγα Τέρλεο" "Καζεζηψο πεξηζσξίνπ - Αληηθείκελα ζπιιεθηηθήο θαη αξραηνινγηθήο αμίαο" " Καζεζηψο Τακεηαθήο Λνγηζηηθήο" Πεξηπηψζεηο φπνπ ην ηηκνιφγην εθδίδεη ν απνθηψλ ησλ αγαζψλ ή ιήπηεο ηεο ππεξεζίαο. "Απηνηηκνιφγεζε" Πεξηπηψζεηο φπνπ ν ιήπηεο είλαη ππφρξενο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο γηα αληίζηξνθε ρξέσζε. "Αληίζηξνθε ρξέσζε" Παξαδφζεηο αγαζψλ ζε άιια θξάηε κέιε απφ ελδηάκεζνπο πξνκεζεπηέο, ζε πεξηπηψζεηο ηξηγσληθψλ ζπλαιιαγψλ "Τξηγσληθή Σπλαιιαγή" Δπηπξφζζεηα, νη πην θάησ ηξνπνπνηήζεηο ηεο Ννκνζεζίαο αθνξνχλ ζηνπο θαλφλεο ηηκνιφγεζεο: 1. Η ηηκνιφγεζε δηέπεηαη απφ ηνπο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ ζην θξάηνο κέινο ζην νπνίν ζεσξείηαη φηη πξαγκαηνπνηείηαη ε παξάδνζε ησλ αγαζψλ ή ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, κε εξαίπεζη ηηο πην θάησ πεξηπηψζεηο φπνπ ε ηηκνιφγεζε δηέπεηαη απφ ηνπ θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ ζην Κξάηνο κέινο ηνπ πξνκεζεπηή: - ε παξάδνζε αγαζψλ/παξνρή ππεξεζηψλ δε ζεσξείηαη φηη πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ησλ Κξαηψλ Μειψλ - ν πξνκεζεπηήο δελ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζην θξάηνο κέινο φπνπ ζεσξείηαη φηη πξαγκαηνπνηείηαη ε παξάδνζε ησλ αγαζψλ ή ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, εθηφο ηεο πεξίπησζεο απηνηηκνιφγεζεο. 2. Γηα ηελ απφθηεζε αγαζψλ απφ άιιν Κξάηνο κέινο θαη νπνηνδήπνηε πνζφ ζρεηηθά κε ηελ αμία ηεο απφθηεζεο είλαη εθθξαζκέλν ζε λφκηζκα άιιν απφ ην επξψ, ην πνζφ απηφ κεηαηξέπεηαη ζε επξψ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηζνηηκία ηνπ λνκίζκαηνο απηνχ πξνο ην επξψ, θαηά ηε ζρεηηθή εκέξα, ζχκθσλα κε ηελ ηζνηηκία πνπ δεκνζηεχζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα. 3. Τν πνζφ ηνπ ηηκνινγίνπ δχλαηαη λα εθθξάδεηαη ζε νπνηνδήπνηε λφκηζκα, κε πξνυπφζεζε φηη ν νθεηιφκελνο ΦΠΑ εθθξάδεηαη ζε επξψ. Σε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ΦΠΑ εθθξάδεηαη ζε άιιν λφκηζκα ε κεηαηξνπή γίλεηαη βάζε ηελ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ δεκνζηεχηεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα θαηά ηνλ ρξφλν ηεο ζπλαιιαγήο.

5 4. Δγγεγξακκέλν πξφζσπν πνπ είλαη ιηαλνπσιεηήο δελ απαηηείηαη λα παξαδίδεη ηηκνιφγηα ΦΠΑ, αλ ε αληηπαξνρή γηα ηε ζπλαιιαγή δελ ππεξβαίλεη ηα ογδόνηα-πένηε ευπώ, εθηφο θαη αλ ε παξάδνζε αγαζψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν ην νπνίν δελ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηε Γεκνθξαηία θαη ν ππφρξενο γηα ηελ απφδνζε ηνπ θφξνπ είλαη ν απνθηψλ ησλ αγαζψλ ή ιήπηεο ησλ ππεξεζηψλ. 7. Αξρείν πξνσωξηλώλ κεταθηλήσεωλ αγαζώλ κεταμύ Κξατώλ Μειώλ Οη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ απφ 20/12/2013, δηεπθξηλίδνπλ φηη ππνθείκελα ζην θφξν πξφζσπα νθείινπλ λα ηεξνχλ αξρείν πξνζσξηλψλ κεηαθηλήζεσλ αγαζψλ πξνο άιια Κξάηε Μέιε γηα ηα αθφινπζα: Πξαγκαηνγλσκνζχλεο ή εξγαζίεο επί ησλ αγαζψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην Κξάηνο Μέινο πνπ ιακβάλεη ηα αγαζά Πξνζσξηλή ρξήζε ησλ αγαζψλ ζην Κξάηνο Μέινο πνπ ιακβάλεη ηα αγαζά γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηνλ απνζηνιέα Πξνζσξηλή ρξήζε ησλ αγαζψλ ζην Κξάηνο Μέινο πνπ ιακβάλεη ηα αγαζά γηα πεξίνδν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο 24 κήλεο, φηαλ ηα ελ ιφγσ αγαζά ζα εμαηξνχληαλ απφ εηζαγσγηθνχο δαζκνχο αλ εηζάγνληαλ απφ ηξίηεο ρψξεο, ζχκθσλα κε ην θαζεζηψο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο. Δπίζεο, ππνθείκελα ζην θφξν πξφζσπα νθείινπλ λα ηεξνχλ αξρείν πνπ λα επηηξέπεη ηελ ηαπηνπνίεζε αγαζψλ πνπ έρνπλ απνζηαιεί απφ ππνθείκελα ζην θφξν πξφζσπα απφ άιια Κξάηε Μέιε ηα νπνία απνηεινχλ αληηθείκελν παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ζπλίζηαληαη ζε πξαγκαηνγλσκνζχλεο ή ζε εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηα ελ ιφγσ αγαζά. Πωο κπνξεί λα σαο βνεζήσεη ε PwC Δίλαη ζεκαληηθφ φπσο νη ηξνπνπνηήζεηο ηεο Ννκνζεζίαο ΦΠΑ αλαθνξηθά κε ηνπ θαλφλεο ηηκνιφγεζεο θαζψο θαη ηνλ ρξφλν θαη ηφπν πνπ ιακβάλνπλ ρψξα νη ζπλαιιαγέο εθαξκνζηνχλ νξζά θαη κφλν φηαλ πιεξνχληαη φια ηα ζρεηηθά θξηηήξηα νχηνο ψζηε λα απνθεπρζνχλ νπνηεζδήπνηε θπξψζεηο ή/θαη πξφζηηκα. Δίκαζηε έηνηκνη λα ζπδεηήζνπκε καδί ζαο ηηο πην πάλσ εμειίμεηο θαη λα πξνζθέξνπκε ηελ ππνζηήξημή καο ζηνλ άκεζν θνξνινγηθφ πξνγξακκαηηζκφ πνπ πηζαλφλ λα απαηηείηαη κεηά ηηο πην πάλσ εμειίμεηο. Οη ππεύζπλνη επηθνηλωλίαο γηα ζέκατα Έκκεσεο Φνξνινγίαο στελ PwC Κύπξνπ είλαη: Κψζηαο Λ Μαπξνθνξδάηνο, Δπηθεθαιήο Φνξνινγηθψλ & Ννκηθψλ Υπεξεζηψλ - Φξπζήιηνο Πειεθάλνο, Υπεχζπλνο Έκκεζεο Φνξνινγίαο - Ισάλλα Σηπιηαλίδνπ - Μάξζα Λάκπξνπ - Βαξλάβαο Νηθνιάνπ - Julia House Οδφο Θεκηζηνθιή Γέξβε 3 CY-1066 Λεπθσζία, Κχπξνο Τ.Θ CY-1591 Λεπθσζία, Κχπξνο ηει

6 Απηφ ην έληππν έρεη εηνηκαζηεί γηα γεληθή θαζνδήγεζε ζε ζέκαηα ελδηαθέξνληνο κφλν, θαη δελ απνηειεί επαγγεικαηηθή ζπκβνπιή. Γελ πξέπεη λα ελεξγήζεηε βαζηζκέλνη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζ απηφ ην έληππν ρσξίο λα εμαζθαιίζεηε ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή ζπκβνπιή. Κακία αληηπξνζψπεπζε ή εγγχεζε (ζαθήο ή ππνλννχκελε) δελ δίλεηαη σο πξνο ηελ αθξίβεηα ή ηελ πιεξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζ απηφ ην έληππν, θαη, ζηελ έθηαζε πνπ επηηξέπεηαη απφ ην λφκν, ε PricewaterhouseCoopers Ltd Κχπξνπ, ηα κέιε, νη ππάιιεινη θαη νη αληηπξφζσπνί ηεο δελ δέρνληαη ή αλαιακβάλνπλ θακία επζχλε θαη απνπνηνχληαη νπνηαζδήπνηε επζχλεο γηα ζπλέπεηεο πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ απφ δηθέο ζαο ελέξγεηεο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ πνπ ελεξγεί, ή πνπ απέρεη λα ελεξγήζεη, βαζηδφκελνη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζ απηφ ην έληππν ή γηα νπνηαδήπνηε απφθαζε ιάβνπλ βαζηζκέλνη ζ απηφ PricewaterhouseCoopers Ληδ. Με επηθχιαμε φισλ ησλ λνκίκσλ δηθαησκάησλ. Σ απηφ ην έγγξαθν, ε PwC αλαθέξεηαη ζηελ PricewaterhouseCoopers Ληδ, Κχπξνπ, ε νπνία είλαη νξγαληζκφο-κέινο ηεο PricewaterhouseCoopers International Limited, κε ηνλ θάζε έλα νξγαληζκφ-κέινο λα απνηειεί μερσξηζηή λνκηθή νληφηεηα.

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)»

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)» Αθήνα, 03.01.2011 ΠΟΛ.: 1003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β 2. 15 η Γ/ΝΗ Κ.Β.. ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία ΜΚΟ 2011

Πρωτοβουλία ΜΚΟ 2011 Πρωτοβουλία ΜΚΟ Μάρτης 2011 Μιχάλθ Χαϊλι Οικονομικό Λειτουργό Αϋ Τπουργείο Οικονομικϊν Σθλ. 22601178 Σθλεομοιότυπο: 22602749 24 Μαρτίου 2011 Αγαπθτζ κ. Χαϊλι, Διαδικαςία δθμόςιασ διαβοφλευςθσ για διαμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα