ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)"

Transcript

1 ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014

2 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ παξόληνο εθπαηδεπηηθνύ βνεζήκαηνο γηα ην κάζεκα θαη ηελ εμέηαζε ησλ Πξώησλ Βνεζεηώλ, ππήξμε ε δηαπίζησζε, κεηά ηνλ δηνξηζκό κνπ ζην Πεξηθεξεηαθό Γπκλάζην Κνθθηλνηξηκηζηάο, όηη νη καζεηέο ηεο Β ηάμεο Γπκλαζίνπ ρξεηάδνληαλ έλα βνήζεκα κε εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο πνπ ζα ηνπο βνεζνύζε ζηελ θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο. Λόγσ ηεο 20εηνύο εκπεηξίαο κνπ σο εθπαηδεπηήο θαη εμεηαζηήο Γεμηνηήησλ Πξώησλ Βνεζεηώλ ηνπ πλδέζκνπ θαη Σάγκαηνο Αγίνπ Ησάλλε, ζπκπεξηέιαβα ηελ ύιε ηνπ βηβιίνπ ηεο Β ηάμεο κε πην απιό θαη θαηαλνεηό ηξόπν γηα ηνπο καζεηέο, ώζηε λα είλαη πην εύθνιε ε εκπέδσζε, ρξεζηκνπνηώληαο ζρόιηα, εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο. Γξάηηνληαο ηελ επθαηξία απηή ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηε καζήηξηα ηνπ ηκήκαηνο Γ6 ( ) ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Γπκλαζίνπ Κνθθηλνηξηκηζηάο Κπξηαθή Ησάλλνπ, ε νπνία είρε ηελ επγεληθή θαινζύλε λα δαθηπινγξαθήζεη ην παξόλ βνήζεκα. εκείσζε: Οη θσηνγξαθίεο πνπ θαίλνληαη ζην βνήζεκα ιήθζεθαλ από ην βηβιίν Πξώηεο Βνήζεηεο, 9 ε έθδνζε, εθδόζεηο Λίηζα θαη από δηάθνξεο ηζηνζειίδεο Πξώησλ Βνεζεηώλ από ην δηαδύθηην

3 Αγάπηνο Αγαπίνπ Καζεγεηήο Φπζηθήο Αγσγήο Δθπαηδεπηήο θαη Δμεηαζηήο Γεμηνηήησλ Α Βνεζεηώλ πλδέζκνπ θαη Σάγκαηνο Αγίνπ Ησάλλε ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ 1. Ση ελλννύκε κε ηνλ όξν Πξώηεο Βνήζεηεο; -Με ηνλ όξν Πξώηεο Βνήζεηεο ελλννύκε ηηο αξρηθέο ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη γηα λα αληηκεησπηζηεί ε θαηάζηαζε ελόο αλζξώπνπ πνπ ηξαπκαηίζηεθε ή ππέζηε θάθσζε ή παξνπζίαζε άιιν πξόβιεκα κε ηελ πγεία ηνπ. 2. Πνην άηνκν ζεσξείηαη όηη είλαη Πξώηνο Βνεζόο; -Σν άηνκν ην νπνίν έρεη παξαθνινπζήζεη κηα ζεηξά καζεκάησλ ηόζν ζε ζεσξεηηθό όζν ζε πξαθηηθό επίπεδν θαη έρεη επηηύρεη ηηο θαζνξηζκέλεο εμεηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ θαη Σάγκαηνο Αγίνπ Ησάλλε. ηνπο επηηπρόληεο απνλέκεηαη εηδηθό δίπισκα πνπ ηζρύεη γηα ηξία ρξόληα θαη κεηά γίλεηαη επαλεμέηαζε. Οη Πξώηνη Βνεζνί πξέπεη απαξαίηεηα λα ελεκεξώλνληαη γηα ηηο λέεο εμειίμεηο θαη ηερληθέο πνπ αθνξνύλ ηηο Πξώηεο Βνήζεηεο κε δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, κειέηε εηδηθώλ άξζξσλ από εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, δηαδίθηπν θ.ι.π. 3. Πνηνη είλαη νη ζηόρνη ησλ Πξώησλ Βνεζεηώλ; Ζ δηαηήξεζε ηεο δσήο. Να κελ επηδεηλσζεί ρεηξνηεξέςεη ε θαηάζηαζε ηνπ πάζρνληα. Ζ γξεγνξόηεξε αλάξξσζε ηνπ πάζρνληα. 4. Πόηε ν πάζρνληαο ληώζεη πεξηζζόηεξε αζθάιεηα; Όηαλ ν Πξώηνο Βνεζόο έρεη ππό ηνλ έιεγρν ηνπ ηνλ εαπηό ηνπ θαη ηνλ πάζρνληα Δλεξγεί γξήγνξα Κάλεη ήπηεο θαη ζηαζεξέο θηλήζεηο κε ηα ρέξηα ηνπ Μηιά ζηνλ πάζρνληα κε θαινζύλε Γελ αθήλεη κόλν ηνπ ηνλ πάζρνληα Δμεγεί πάληνηε ζηνλ πάζρνληα ηη πξόθεηηαη λα θάλεη Πξνζπαζεί λα απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο ηνπ πάζρνληα κε εηιηθξίλεηα Πξνζπαζεί λα κε ρσξίζεη έλα παηδί από ηνπο γνλείο ηνπ ή άιιν δηθό ηνπ πξόζσπν

4 5. Πνηα κέηξα πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιάβεη ν Πξώηνο Βνεζόο γηα ηελ δηθή ηνπ αζθάιεηα όηαλ θαιείηαη λα πξνζθέξεη ηηο Πξώηεο Βνήζεηεο; Να πιέλεη πάληνηε θαιά ηα ρέξηα ηνπ πξηλ θαη κεηά ηελ παξνρή ησλ Πξώησλ Βνεζεηώλ Να πιέλεη πάληνηε κε λεξό θαη ζαπνύλη ην αίκα πνπ ηνλ ιέξσζε όζν ην δπλαηό ζπληνκόηεξα Να θαιύπηεη ηηο δηθέο ηνπ πιεγέο κε αδηάβξνρν επίζεκα (ιεπθνπιάζηεο) Να θνξά πξνζηαηεπηηθά γάληηα Να πξνζέρεη λα κελ ηζηκπεζεί από βειόλα ή θνπεί από ζπαζκέλα γπαιηά Να κελ έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ζσκαηηθά πγξά. Γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπ λα ρξεζηκνπνηεί δηάιπκα ρισξίνπ Να βάδεη όια ηα ρξεζηκνπνηεκέλα απνζέκαηα ζε θαηάιιειε ζαθνύια θαη λα ηα παξαδίδεη γηα απνηέθξσζε Να ζπκβνπιεπηεί ην γηαηξό ηνπ γηα εκβνιηαζκό θαηά ησλ κεηαδνηηθώλ αζζελεηώλ όπσο ε επαηίηηδα Β ή ηνλ ηό HIV (Aids) ΔΝΔΡΓΔΗΔ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΧΝ 1. Πνηεο είλαη νη ελέξγεηεο πνπ ζα θάλνπκε ζηελ πεξίπησζε ελόο έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνύ; Θα θάκσ γξήγνξε εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ζα θαιέζσ θαηάιιειε βνήζεηα Θα πξνζηαηεύζσ ηνλ πάζρνληα θαη άιια πξόζσπα από θηλδύλνπο Θα αλαγλσξίζσ(δηαγλώζσ), όζν ην δπλαηό αθξηβέζηεξα ην ηξαύκα ή ηελ αζζέλεηα Θα δώζσ άκεζε, ζσζηή θαη θαηάιιειε αγσγή, μεθηλώληαο από ην πην ζνβαξό πεξηζηαηηθό Θα δηεπζεηήζσ ηε κεηαθνξά ηνπ πάζρνληα ζην Ννζνθνκείν ή ζην ζπίηη ηνπ Θα παξακείλσ κε ηνλ πάζρνληα, κέρξη ηελ άθημε ηεο βνήζεηαο θαη ζα πξνζθέξσ πεξαηηέξσ βνήζεηα αλ ρξεηαζηεί Θα αλαθέξσ ηηο παξαηεξήζεηο κνπ ζε εθείλνπο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηε θξνληίδα ηνπ πάζρνληα θαη αλ ρξεηαζηεί ζα δώζσ πξόζζεηε βνήζεηα Θα απνθύγσ ηπρόλ ακθίδξνκε κόιπλζε - 4 -

5 ΚΛΖΖ ΒΟΖΘΔΗΑ 2. Πνηεο πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα δίλνπκε ζε πεξίπησζε πνπ θαινύκε ηηο ππεξεζίεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ; Σνλ αξηζκό ηειεθώλνπ πνπ θάλνπκε ην ηειεθώλεκα Σελ αθξηβή ηνπνζεζία πνπ έγηλε ην πεξηζηαηηθό ( νδό, αξηζκό, θνληηλά θηίξηα θ.ι.π.) Ο ηύπνο θαη ζνβαξόηεηα ηνπ πεξηζηαηηθνύ (π.ρ. ζνβαξό ηξνραίν δπζηύρεκα, ππξθαγηά, αλαζπκηάζεηο θ.ι.π.) Ο αξηζκόο, ην θύιν θαη νη ειηθίεο ησλ αηόκσλ πνπ είλαη ηξαπκαηίεο, πάζρνληεο Λεπηνκέξεηεο γηα ηπρόλ δηάθνξνπο θηλδύλνπο πνπ πηζαλόλ λα ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή (π.ρ. θιεηζηνί δξόκνη) ΠΟΛΛΟΗ ΣΡΑΤΜΑΣΗΔ/ ΠΑΥΟΝΣΔ 3. ε πεξίπησζε πνπ έρνπκε πνιινύο ηξαπκαηίεο/ πάζρνληεο κε δηάθνξνπο ηξαπκαηηζκνύο πνηα ζα είλαη ε ζσζηή ζεηξά πνπ ζα αθνινπζήζνπκε γηα ηελ πεξηπνίεζή ηνπο; Πξώηα κε ηνπο αλαίζζεηνπο θαη απηνύο πνπ θηλδπλεύεη άκεζα ε δσή ηνπο Γεύηεξν κε απηνύο πνπ έρνπλ ζνβαξέο αηκνξξαγίεο, εγθαύκαηα θιπ Σξίην κε απηνύο πνπ έρνπλ θαηάγκαηα, κηθξά θαη επηπόιαηα ηξαύκαηα Σέηαξην κε απηνύο πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε παληθνύ ρσξίο νπνηνδήπνηε εκθαλή ζεκείν ηξαπκαηηζκνύ ΣΡΟΥΑΗΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ 4. Πνηεο ζα είλαη νη άκεζεο ελέξγεηεο ηνπ πξώηνπ βνεζνύ ζε πεξίπησζε ελόο ηξνραίνπ αηπρήκαηνο; Ο πξώηνο βνεζόο ζα πξέπεη: Να ιάβεη κέηξα ηόζν γηα ηελ δηθή ηνπ αζθάιεηα θαη ύζηεξα ησλ άιισλ αηόκσλ. Σε λύρηα λα θνξεί ή λα έρεη καδί ηνπ έλα θσηεηλό ή επδηάθξηην αληαλαθιαζηηθό αληηθείκελν (π.ρ. γηιέθν θαη λα ρξεζηκνπνηεί θαλάξη) Να κελ δηαζηαπξώλεη θάζεηα ην δξόκν κε ηξνραία θίλεζε - 5 -

6 Να δώζεη νδεγίεο ζε άιια άηνκα λα ξπζκίδνπλ ηελ ηξνραία θίλεζε Να ηνπνζεηεζνύλ πξνεηδνπνηεηηθά ηξίγσλα, θώλνη ή θώηα ζε απόζηαζε 45κ. θαη από ηηο δύν πιεπξέο ηνπ αηπρήκαηνο Να ζέηεη εθηόο ιεηηνπξγίαο ηνλ θηλεηήξα ηνπ απηνθηλήηνπ θαη λα ην αθηλεηνπνηήζεη Να κεξηκλήζεη νύησο ώζηε λα κελ πξνθιεζεί ππξθαγηά από αλακκέλα ηζηγάξα, αλαπηήξεο, ζπίξηα ή από ηα θαύζηκα ησλ απηνθηλήησλ ΠΤΡΚΑΓΗΔ 5. Πνηεο είλαη νη άκεζεο ελέξγεηεο ηνπ πξώηνπ βνεζνύ ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο; Πξνέρεη ε δηθή ηνπ αζθάιεηα Κιείλεη πίζσ ηνπ όιεο ηηο πόξηεο θαη ηα παξάζπξα γηα λα ζβήζεη ε θσηηά Γε ρξεζηκνπνηεί αλειθπζηήξα, δελ νξκά ζε θιεγόκελν θηίξην Γελ αλνίγεη ηηο πόξηεο πνπ νδεγνύλ ζε θσηηά ε πεξίπησζε πνπ είλαη κέζα ζε θιεγόκελν θηίξην ζα πξέπεη: Να κπεη ζε δσκάηην κε παξάζπξν θαη λα θιείζεη ηελ πόξηα Να βάιεη θνπβέξηα ζηε ραξακάδα ηεο πόξηαο γηα λα κε δηαθεύγεη ν θαπλόο Να αλνίμεη ην παξάζπξν Να θαιέζεη βνήζεηα 6.Πνηα είλαη ε ζεηξά ησλ ελεξγεηώλ ηνπ πξώηνπ βνεζνύ ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο είλαη ηπιηγκέλνο ζηηο θιόγεο; - 6 -

7 Να ζηακαηήζεη ηνλ πάζρνληα από ην λα ηξέρεη Να ηνλ μαπιώζεη θάησ ζην πάησκα κε ηέηνην ηξόπν πνπ ε θιεγόκελε πεξηνρή λα κελ είλαη ζε άκεζε επαθή κε ην πάησκα ή ην ρώκα Να ηνπνζεηήζεη κία θνπβέξηα, παιηό, θνπξηίλα(όρη ζπλζεηηθό) πάλσ ζηελ θακέλε πεξηνρή Να θπιήζεη ηνλ πάζρνληα ζην έδαθνο όπσο είλαη ηπιηγκέλνο κέρξη λα ζβήζνπλ νη θιόγεο. Να ρξεζηκνπνηεί λεξό ή άιιν κε εύθιεθην πγξό γηα λα ζβήζεη ηε θσηηά. ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΔ 7.Πνηεο είλαη νη θπξηόηεξεο αηηίεο πνπ πξνθαινύλ ηελ ειεθηξνπιεμία ρακειήο ηάζεο; Διαηησκαηηθνί δηαθόπηεο. Φζαξκέλα θαιώδηα. Ύπνπηεο βιάβεο ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ. 8.Πνηεο είλαη νη ελέξγεηεο ηνπ πξώηνπ βνεζνύ ζε πεξίπησζε ειεθηξνπιεμίαο ρακειήο ηάζεο; Άκεζε δηαθνπή ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο από ην ξεπκαηνδόηε ή θεληξηθό δηαθόπηε. Σξαβνύκε ην θαιώδην ή ηελ πξίδα. Κιήζε ππεξεζηώλ εθηάθησλ πεξηζηαηηθώλ. Όηαλ έρεη δηαθνπεί ην ξεύκα, ηόηε γίλεηαη κηα γξήγνξε αμηνιόγεζε ηνπ πάζρνληα ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ΚΑΡΠΑ (Καξδηνπλεπκνληθή Αλαδσνγόλεζε). Παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ. Αλαθνύθηζε ηνπ πάζρνληα θαη ησλ εγθαπκάησλ κε δξνζεξό λεξό. 9.Πνηεο είλαη νη ελέξγεηεο ηνπ πξώηνπ βνεζνύ ζε πεξίπησζε ειεθηξνπιεμίαο από ξεύκα πςειήο ηάζεο; Άκεζε θιήζε βνήζεηαο από ηηο ππεξεζίεο εθηάθησλ πεξηζηαηηθώλ Απνκάθξπλζε ησλ παξεπξηζθνκέλσλ(ε αζθαιήο απόζηαζε θαζνξίδεηαη ζηα κ. γηα λα κελ ππάξρεη «ηξάβεγκα» από ηελ ειεθηξηθή ηάζε)

8 ΠΝΗΓΜΟ Γξήγνξε αμηνιόγεζε ηνπ πάζρνληα ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ΚΑΡΠΑ. Παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ. Πληγκόο κπνξεί λα ζπκβεί ζε ζάιαζζα, πνηακό, πδαηνθξάθηε, πηζίλα, κπαληέξα θ.ι.π. Πνηέ δελ κπαίλνπκε ζε λεξό, εθηόο αλ είκαζηε εθπαηδεπκέλνη γηα λα βάινπκε ηνλ εαπηό καο ζε θίλδπλν. Μπνξνύκε λα ξίμνπκε θάπνην μύιν, ζρνηλί, θιαδί ή άιιν θαηάιιειν πιηθό γηα λα ηξαβήμνπκε ηνλ «πληγκέλν» Πνηεο είλαη νη πξώηεο βνήζεηεο πνπ ζα παξαζρεζνύλ ζε θάπνην πνπ είλαη αλαίζζεηνο από πληγκό; Γελ κπαίλσ ζην λεξό αλ δελ είλαη απνιύησο απαξαίηεην Παξακέλσ ζηελ μεξά θαη πξνζπαζώ κε έλα θνκκάηη μύιν ή θιαδί ή ζρνηλί λα ηνλ ηξαβήμσ έμσ Αλ κπσ, είλαη αζθαιέζηεξν λα πεγαίλσ παηώληαο παξά θνιπκπώληαο. Θα θνιπκπήζσ κέρξη ην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη θαη λα ηνλ ηξαβήμσ ζηε ζηεξηά. Αλ ν πάζρσλ είλαη αλαίζζεηνο, ζα ηνλ ζεθώζσ κε ην θεθάιη ρακειόηεξα από ην ζώξαθα Όηαλ ηνλ βγάισ από ην λεξό, λα κεηώζσ ηνλ θίλδπλν εκεηνύ Θα πξνζηαηέςσ ηνλ πάζρνληα από ηνλ αέξα, γηα λα πξνιάβσ ςύμε ηνπ ζώκαηνο Θα ζεξαπεύζσ ηνλ πάζρνληα γηα: α)πληγκό β)ηηο επηδξάζεηο ζνβαξήο ςύμεο(ππνζεξκία) Θα κεξηκλήζσ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ πάζρνληα ζην λνζνθνκείν Αθόκε θαη αλ θαίλεηαη όηη έρεη ζπλέιζεη ηειείσο απνθπγή δεπηεξνγελή πληγκνύ

9 ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΞΔΣΑΖ 1.Ση είλαη ε Πξσηνβάζκηα Δμέηαζε; Πξσηνβάζκηα εμέηαζε είλαη ε πξώηε αμηνιόγεζε πνπ γίλεηαη ζ έλα πάζρνληα γηα λα δηαπηζηώζνπκε αλ θηλδπλεύεη άκεζα ε δσή ηνπ θαη ρξεηάδεηαη άκεζε ηαηξηθή θξνληίδα 2.Ση είλαη ε Γεπηεξνβάζκηα Δμέηαζε θαη ηη πεξηιακβάλεη; Γεπηεξνβάζκηα εμέηαζε είλαη ε νινθιεξσκέλε εμέηαζε ηνπ πάζρνληα, ν νπνίνο δελ βξίζθεηαη ζε θίλδπλν θαη πεξηιακβάλεη ην ηζηνξηθό, ηα ζεκεία θαη ζπκπηώκαηα Ηζηνξηθό: Ο πξώηνο βνεζόο ιακβάλεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ έρεη γίλεη ην πεξηζηαηηθό. Μπνξεί λα ξσηήζεη ηνλ ίδην ηνλ πάζρνληα ή θάπνηνπο παξεπξηζθόκελνπο πνπ είδαλ πώο έγηλε ην πεξηζηαηηθό εκεία: Οη δηαηαξαρέο πνπ ν ίδηνο ν πξώηνο βνεζόο είδε, άγγημε, αηζζάλζεθε, άθνπζε ή κύξηζε (αηκνξξαγία, αλήζπρε αλαπλνή). πκπηώκαηα: Απηά πνπ ν ίδηνο ν πάζρνληαο αηζζάλεηαη, βιέπεη, αθνύεη ή κπξίδεηαη θαη ηα αλαθέξεη ζηνλ πξώην βνεζό (δαιάδα, πόλν, λαπηία, θξύν, δέζηε, δίςα). 3.Ση πεξηιακβάλεη ε ιεπηνκεξήο (ζσκαηηθή) εμέηαζε ηνπ πάζρνληα; Ζ εμέηαζε πεξηιακβάλεη έιεγρν : ηεο θεθαιήο ηνπ πξνζώπνπ ησλ καηηώλ ηεο κύηεο ησλ απηηώλ ηνπ ζηόκαηνο ηνπ ιαηκνύ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ηνπ ζώξαθα ησλ άλσ άθξσλ ηεο θνηιηάο ησλ θάησ άθξσλ ησλ πνδηώλ - 9 -

10 ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ 1.Πνηεο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα δώζεη ν πξώηνο βνεζόο ζην πιήξσκα ηνπ αζζελνθόξνπ, όηαλ θζάζεη ζην πεξηζηαηηθό; Όλνκα, ειηθία θαη δηεύζπλζε ηνπ πάζρνληα (αλ ηα έρεη δηαζέζηκα) Ηζηνξηθό ηνπ ζπκβάληνο Πεξηγξαθή ησλ ηξαπκαηηώλ Αγσγή πνπ δόζεθε Φάξκαθα θαη πνζόηεηεο πνπ πηζαλόλ λα ρνξεγήζεθαλ Παξάμελε ζπκπεξηθνξά ηνπ πάζρνληα Αλαπλνή, ζθπγκόο θαη επίπεδν αληαπόθξηζεο ηνπ πάζρνληα αλά 10 ιεπηά 2.ε ηη ρξεζηκεύνπλ ηα επηζέκαηα; Κάιπςε ηνπ ηξαύκαηνο Πξόιεςε ηεο κόιπλζεο από κηθξόβηα Βνήζεηα ζηελ πήμε ηνπ αίκαηνο 3.Πνηνη θαλόλεο πξέπεη λα εθαξκόδνληαη θαηά ηε ρξήζε ησλ επηζεκάησλ; Δλεκέξσζε ηνπ πάζρνληα γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπ πξώηνπ βνεζνύ Σν επίζεκα πξέπεη λα θαιύπηεη πέξα από ηα όξηα ηνπ ηξαύκαηνο Σνπνζέηεζε ηνπ επηζέκαηνο ζην ηξαύκα Όηαλ ην επίζεκα εκπνηηζηεί κε αίκα ή άιια ζσκαηηθά πγξά, δελ αθαηξείηαη αιιά ηνπνζεηείηαη λέν επίζεκα Δπηβεβαησκέλε ρξήζε πξνζηαηεπηηθώλ γαληηώλ Ο πξώηνο βνεζόο δελ πξέπεη λα βήρεη, λα θηαξλίδεηαη ή λα κηιά πάλσ από ην ηξαύκα 4.Πώο γίλεηαη ε εθαξκνγή ηεο θξύαο θνκπξέζαο (παγνθύζηε); Γεκίδνπκε κηζή πιαζηηθή ζαθνύια κε θνκκάηηα ή ζπαζκέλν πάγν Σπιίγνπκε ηε ζαθνύια κε έλα ηξηγσληθό επίδεζκν ή κηα πεηζέηα Δθαξκόδνπκε ηελ θνκπξέζα πάλσ ζηελ θάθσζε γηα 10 ιεπηά ε πεξίπησζε κώισπα εθαξκόδνπκε ην πάγν γηα 5 ιεπηά Όζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή θξύνπ επηζέκαηνο: Βξέρνπκε κηα θαλέια ή πεηζέηα κε παγσκέλν λεξό θαη ηελ ζθίγγνπκε ειαθξά. Σνπνζεηνύκε ην θξύν επίζεκα πάλσ ζηελ θάθσζε Κάλνπκε ελαιιάμ καιάμεηο πάλσ ζηελ θάθσζε γηα ηνπιάρηζηνλ 20 ιεπηά

11 5.Πνηα είλαη ηα θπξηόηεξα είδε επηδέζκσλ θαη πόηε ρξεζηκνπνηνύληαη; Σξηγσληθνί επίδεζκνη: Υξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αλάξηεζε (αλύςσζε άλσ άθξσλ), ζηεξέσζε επηζεκάησλ, αθηλεηνπνίεζε άθξσλ Κπιηλδξηθνί επίδεζκνη:υξεζηκνπνηνύληαη γηα ζηεξέσζε επηζεκάησλ θαη ππνζηήξημε άθξσλ σιελνεηδείο επίδεζκνη:υξεζηκνπνηνύληαη γηα επίδεζε δαθηύισλ θαη ππνζηήξημε ηξαπκαηηζκέλσλ αξζξώζεσλ. ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΡΑΤΜΑΣΗΧΝ 1.ε πνηεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα κεηαθηλεζεί ν πάζρνληαο; Όηαλ βξίζθεηαη ζε λεξό θαη θηλδπλεύεη από πληγκό Όηαλ βξίζθεηαη ζε ρώξν θσηηάο θαη ππάξρνπλ ππθλνί θαπλνί Όηαλ ππάξρεη θίλδπλνο λα εθξαγεί βόκβα ή λα ππξνβνιεζεί Όηαλ ππάξρεη πεξίπησζε λα θαηαπιαθσζεί από θάηη πνπ είλαη εηνηκόξξνπν 2.Πνηνπο θαλόλεο αζθαιείαο πξέπεη λα αθνινπζνύκε γηα ηε κεηαθνξά ησλ ηξαπκαηηώλ; Να επηιέμνπκε κία κέζνδν πνπ λα είλαη αλάινγε κε ηελ θαηάζηαζε ησλ ηξαπκαηηώλ θαη ηνλ εμνπιηζκό πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζε καο Ο εμνπιηζκόο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε λα βξίζθεηαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε Ζ κέζνδνο κεηαθνξάο λα είλαη αζθαιήο, ηόζν γηα καο, όζν θαη γηα ηνπο πάζρνληεο/ ηξαπκαηίεο Πάληνηε ελζαξξύλνπκε ηνλ πάζρνληα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ηνπ

12 ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΓΗΑΧΖ 1.Ση ζεκαίλνπλ ηα αξρηθά γξάκκαηα Κ.Α.Α.Α θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αξρηθήο αμηνιόγεζεο; Κ:Κίλδπλνο Α:Αληαπόθξηζε Α:Αεξαγσγόο Α:Αλαπλνή 2.Πώο γίλεηαη ν έιεγρνο ηεο αληαπόθξηζεο; Ο έιεγρνο ηεο αληαπόθξηζεο γίλεηαη: Με ειαθξά ηαξαθνπλήκαηα ησλ ώκσλ ηνπ πάζρνληα ρσξίο λα γίλεη νπνηαδήπνηε θίλεζε ηνπ απρέλα Φσλάδνπκε ηνπ πάζρνληα γηα λα δηαπηζηώζνπκε αλ αθνύεη ή ηνπ δίλνπκε θάπνηα εληνιή Αλ ν πάζρνληαο αλαπλέεη, ηνπ παξέρνπκε ηελ θαηάιιειε βνήζεηα θαη θαινύκε ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο (αζζελνθόξν). Αλ αθόκε είλαη αλαίζζεηνο θαη δελ αληαπνθξίλεηαη, ηόηε ζα εθαξκόζνπκε ηελ ΚΑΡΠΑ. 3.Πώο γίλεηαη ην άλνηγκα ηνπ αεξαγσγνύ; θύβνπκε δίπια από ην θεθάιη ηνπ πάζρνληα θαη ηνπνζεηνύκε ην έλα καο ρέξη πάλσ ζην κέησπν ηνπ πάζρνληα Γύν δάθηπια (δείθηεο θαη κέζν δάθηπιν) ηνπνζεηνύληαη θάησ από ην πηγνύλη ηνπ θαη θάλνπκε ειαθξά θάκςε πξνο ηα πίζσ θαη ν αεξαγσγόο αλνίγεη Οπνηνδήπνηε αληηθείκελν είλαη νξαηό ζην ζηόκα ηνπ, ην αθαηξνύκε 4.Πνηα κέζνδν ρξεζηκνπνηώ γηα λα ειέγμσ ηελ αλαπλνή ζε θάπνηνλ αλαίζζεην Βιέπσ Αθνύσ => ΜΔΥΡΗ 10 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Αηζζάλνκαη ΒΛΔΠΧ: Κνηηάδσ αλ ν ζώξαθαο αλαζεθώλεηαη. ΑΚΟΤΧ: Πξνζέρσ λα αθνύζσ ηπρόλ αλαπλνή, βάδνληαο ην απηί κνπ θνληά ζην ζηόκα θαη κύηε ηνπ πάζρνληα

13 ΑΗΘΑΝΟΜΑΗ: Αηζζάλνκαη ηελ αλαπλνή ηνπ πάζρνληα. 5. Ση ζεκαίλεη ε κέζνδνο ΚΑΡΠΑ Καξδηνπλεπκνληθή Αλαδσνγόλεζε (Φπζήκαηα ζηόκα κε ζηόκα θαη θαξδηνζπκπηέζεηο.) 6. Πνηα είλαη ε ζεηξά ησλ ελεξγεηώλ κε ηε κέζνδν ΚΑΡΠΑ ζε ελήιηθα άηνκν; Πξώηα ειέγρνπκε αλ ππάξρεη νπνηνζδήπνηε θίλδπλνο γηα καο θαη ηνλ πάζρνληα. Μεηά ηελ αξρηθή αμηνιόγεζε ηαξαθνύλεκα ώκσλ, εληνιή θαη εάλ αληαπνθξηζεί ν πάζρσλ ζα ηνλ αθήζνπκε ζηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη θαη ζα θαιέζνπκε βνήζεηα. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη αληαπόθξηζε, ηόηε ζα αλνίμνπκε ηνλ αεξαγσγό θαη ζα ειέγμνπκε ηελ αλαπλνή ηνπ. Αλ αλαπλέεη, ζα ειέγμνπκε νπνηεζδήπνηε θαηαζηάζεηο πνπ απεηινύλ ηε δσή ηνπ θαη κεηά ζα ηνλ ηνπνζεηήζνπκε ζε ζέζε αλάλεςεο θαη ζα θαιέζνπκε βνήζεηα. ε πεξίπησζε πνπ δελ αλαπλέεη ζα ζηείινπκε θάπνηνλ λα θαιέζεη αζζελνθόξν καδί κε απηληδσηή. ηε ζπλέρεηα ζα αξρίζνπκε ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο ηνπνζεηώληαο ηε βάζε ηεο παιάκεο ηνπ ελόο ρεξηνύ πάλσ ζηελ άιιε ζην θέληξν ηνπ ζώξαθα. Θα πηέζνπκε πξνο ηα θάησ 5-6 εθ. κε ξπζκό ην ιεπηό θαη ζα δώζνπκε 30 ζπκπηέζεηο. Θα δώζνπκε 2 θπζήκαηα ζηόκα κε ζηόκα. Δλαιιάμ ζα δίλνπκε 30 ζπκπηέζεηο θαη 2 θπζήκαηα. Ζ δηάξθεηα ηνπ θπζήκαηνο ζα είλαη 1 δεπηεξόιεπην. Θα ζπλερίδνπκε κέρξη ν πάζρνληαο δείμεη ζεκεία επαλάθηεζεο ησλ αηζζήζεώλ ηνπ, όπσο βήραο, άλνηγκα καηηώλ, νκηιία ή θάκλεη ζθόπηκεο θηλήζεηο ΚΑΗ αξρίζεη λα αλαπλέεη θαλνληθά ή έρνπκε εμαληιεζεί θαη δελ κπνξνύκε λα ζπλερίζνπκε 7. Πνηεο ελέξγεηεο ζα θάλεηε ζε πεξίπησζε πνπ είζαζηε κόλνη ζαο θαη δηαπηζηώζεηε όηη ν πάζρνληαο δελ αλαπλέεη θαλνληθά; Αλ ε πην πάλσ θαηάζηαζε νθείιεηαη ζε πληγκό ζα δώζεηε 5 απνηειεζκαηηθά θπζήκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα 30 ζπκπηέζεηο θαη 2 θπζήκαηα γηα 1 ιεπηό, πξηλ λα θιεζεί αζζελνθόξν. ε πεξίπησζε πνπ δελ αηζζάλεζηε θαιά λα δώζεηε θπζήκαηα ζηόκα κε ζηόκα, κπνξείηε λα δώζεηε θαξδηνζπκπηέζεηο κε ξπζκό 100 ζην ιεπηό κέρξη λα έξζεη ην αζζελνθόξν

14 8. Πώο γίλεηαη ε αλαπλνή ζηόκα κε ζηόκα; Ξαπιώλνπκε ηνλ πάζρνληα αλάζθεια. Αλνίγνπκε ηηο αεξνθόξνπο νδνύο. Αθαηξνύκε νπνηνλδήπνηε εκθαλέο μέλν αληηθείκελν κέζα από ην ζηόκα κε ηα δύν δάθηπια.(βεληνύδα) Κιείλνπκε ηε κύηε ηνπ πάζρνληα κε ηα δύν δάθηπια καο (αληίρεηξαο, δείθηεο) Φπζνύκε γηα 1 δεπηεξόιεπην. Απνκαθξύλνπκε ην ζηόκα καο από ην ζηόκα ηνπ πάζρνληα γηα 2 δεπηεξόιεπηα. Δπαλαιακβάλνπκε ηα θπζήκαηα. Αν ο θώρακας ηοσ πάζτονηα δε γεμίζει με αέρα και δεν αναζηκώνεηαι ασηό ζημαίνει όηι: Σν θεθάιη ηνπ πάζρνληα δελ είλαη θαιά ηνπνζεηεκέλν πξνο ηα πίζσ. Γελ γίλεηαη θαιή εθαξκνγή ηνπ ζηόκαηόο καο κε ην ζηόκα ηνπ πάζρνληα. Ζ κύηε ηνπ πάζρνληα δελ είλαη θαιά θιεηζηή θαη δηαθεύγεη αέξαο. Τπάξρεη μέλν αληηθείκελν κέζα ζηνλ αεξαγσγό. 9. Πώο γίλνληαη νη θαξδηνζπκπηέζεηο; Σνπνζεηνύκε ηε βάζε ηεο παιάκεο ηνπ ελόο ρεξηνύ καο ζην ζηέξλν αλάκεζα ζηηο δύν ζειέο ηνπ ζηήζνπο. Σνπνζεηνύκε ην άιιν ρέξη πάλσ από ην πξώην κπιέθνληαο ηα δάθηπια κεηαμύ ηνπο. Φέξλνπκε ην ζώκα καο εληειώο θάζεηα πάλσ από ηνλ πάζρνληα κε ΣΔΝΣΧΜΔΝΟΤ ηνπο αγθώλεο καο. Κάλσ ζπκπίεζε πξνο ηα θάησ κε ην βάξνο ηνπ ζώκαηόο κνπ κέρξη 5-6 εθ. ζε ελήιηθα πάζρνληα.(γηα

15 παηδί ζην 1/3 ηνπ βάζνπο ηνπ ζώξαθα θαη κε έλα ρέξη ). Δπαλεξρόκαζηε ζηελ αξρηθή καο ζέζε ρσξίο λα ράζνπκε ηελ επαθή καο κε ην ζώκα ηνπ πάζρνληα. Κάλνπκε 1 θύθιν ησλ 30 ζπκπηέζεσλ κε ηνλ πην πάλσ ηξόπν θαη κε ξπζκό ην ιεπηό. 10. Πνηα είλαη ηα ρξνλνινγηθά όξηα πνπ ιακβάλνληαη ππόςε γηα ζθνπνύο εθαξκνγήο ηεο ΚΑΡΠΑ; Βξέθνο: κέρξη ελόο έηνπο. Παηδί : από ελόο έηνπο κέρξη ηελ αξρή ηεο εθεβείαο. Δλήιηθαο: από ηελ αξρή ηεο εθεβείαο θαη άλσ. 11. Πνηα είλαη ε ζεηξά ησλ ελεξγεηώλ κε ηε κέζνδν ΚΑΡΠΑ γηα παηδί από ελόο έηνπο κέρξη ηελ εθεβεία; Διέγρνπκε γηα νπνηνλδήπνηε θίλδπλν γηα κάο θαη ην παηδί. Αθνύ αμηνινγήζνπκε, ηνπ κηινύκε ή ηαξαθνπλνύκε ήπηα ηνπο ώκνπο ηνπ θαη εάλ αληαπνθξηζεί, ηόηε αθήλνπκε ην παηδί ζηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη θαη θαινύκε βνήζεηα. Όηαλ δελ ππάξρεη αληαπόθξηζε, αλνίγνπκε ηνλ αεξαγσγό θη ειέγρνπκε ηελ αλαπλνή ηνπ. Αλ αλαπλέεη, ειέγρνπκε νπνηεζδήπνηε θαηαζηάζεηο πνπ απεηινύλ ηε δσή ηνπ θαη κεηά ην ηνπνζεηνύκε ζε ζέζε αλάλεςεο θαη θαινύκε βνήζεηα. ε πεξίπησζε πνπ δελ αλαπλέεη ζηέιινπκε θάπνην λα θαιέζεη βνήζεηα καδί κε απηληδσηή. Αθαηξνύκε νπνηνδήπνηε μέλν αληηθείκελν ππάξρεη ζηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα(αεξαγσγό ) θαη δίλνπκε 5 ΑΡΥΗΚΑ ΦΤΖΜΑΣΑ Σνπνζεηνύκε ην έλα ή θαη ηα δύν ρέξηα καο ζην θέληξν ηνπ ζώξαθα θαη πηέδνληαο πξνο ηα θάησ 5-6 εθ κε ξπζκό ζπκπηέζεηο ην ιεπηό, θάλνπκε 30 ζπκπηέζεηο. Κάλνπκε ελαιιάμ 2 θπζήκαηα θαη 30 ζπκπηέζεηο κέρξη ην παηδί δείμεη ζεκεία επαλάθηεζεο ησλ αηζζήζεώλ ηνπ όπσο βήραο, άλνηγκα ησλ καηηώλ, νκηιία ή θάλεη ζθόπηκεο θηλήζεηο θαη αξρίζεη λα αλαπλέεη θαλνληθά ή κέρξη δηθήο καο εμάληιεζεο Αλ είκαζηε κόλνη καο ζπλερίδνπκε κε θπζήκαηα θαη ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο γηα έλα ιεπηό πξηλ αθήζνπκε ην παηδί γηα λα θαιέζνπκε αζζελνθόξν. Αλ ην παηδί θάλεη εκεηό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ΚΑΡΠΑ, θπιήζηε ην πξνο ην πιάη, καθξηά από εζάο, βεβαησζείηε όηη ην θεθάιη είλαη γπξηζκέλν πξνο ην πάησκα γηα λα θύγεη ν εκεηόο.καζαξίζηε ην ζηόκα θαη κεηά ακέζσο θπιήζηε ην πίζσ ζηελ πιάηε θαη επαλαξρίζηε ΚΑΡΠΑ

16 ΚΑΡΓΗΑΚΔ ΜΑΛΑΞΔΗ ΓΗΑ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟ Δ ΜΔΓΔΘΟ ΠΑΗΓΗ Ζ ΟΣΑΝ Ο ΠΡΧΣΟ ΒΟΖΘΟ ΔΗΝΑΗ ΜΗΚΡΟΧΜΟ ( ΜΟΝΟ ΚΑΡΠΑ ) Γνλαηίζηε ζην ύςνο ηνπ ζώξαθα ηνπ παηδηνύ. Σνπνζεηήζηε ην έλα ρέξη ζην θέληξν ηνπ ζώξαθα ( αλ ην παηδί είλαη κεγαιόζσκν, ηνπνζεηήζηε ην άιιν ρέξη από πάλσ θαη κπιέμηε ηα δάθηπιά ζαο ). θύςηε πάλσ από ην παηδί, κε ρέξη / ρέξηα ηελησκέλα θαη πηέζηε ην ζηέξλν ώζηε ν ζώξαθαο λα θαηέιζεη ζην1/3 ηνπ βάζνπο ηνπ, ζηε ζπλέρεηα ζηακαηήζηε λα πηέδεηε αιιά κελ απνκαθξύλεηε ηα ρέξηα ζαο. Δπαλαιάβεηε ηηο ζπκπηέζεηο ζην ξπζκό ην ιεπηό κέρξη λα θζάζεη βνήζεηα ή ην παηδί δείμεη ζεκεία όηη επαλαθηά ηηο αηζζήζεηο ηνπ όπσο βήραο, άλνηγκα ησλ καηηώλ, νκηιία ή θηλείηαη ή θάκλεη ζθόπηκεο θηλήζεηο ή έρεηε εμαληιεζεί θαη δελ κπνξείηε λα ζπλερίζεηε. 12. Πνηα είλαη ε ζεηξά ησλ ελεξγεηώλ κε ηε κέζνδν ΚΑΡΠΑ γηα βξέθνο(κέρξη ελόο έηνπο); Διέγρνπκε νπνηνλδήπνηε θίλδπλν γηα καο θαη ην βξέθνο. Κηππνύκε ειαθξά ή γαξγαινύκε ην πέικα ηνπ βξέθνπο, γηα λα δνύκε αλ αληαπνθξίλεηαη(γδν ΣΑΡΑΚΟΤΝΟΤΜΔ ΣΟ ΒΡΔΦΟ). Αλ αληαπνθξίλεηαη, ην έρνπκε ππό ηελ επηηήξεζε καο θαη θαινύκε βνήζεηα αλ ρξεηάδεηαη. Αλνίγνπκε ηνλ αεξαγσγό εθηείλνληαο ηελ θεθαιή ηνπ πξνο ηα πίζσ θαη αθαηξνύκε νπνηνδήπνηε μέλν αληηθείκελν ππάξρεη. Αλ αλαπλέεη, ην ηνπνζεηνύκε ζε ζέζε αλάλεςεο θη ειέγρνπκε νπνηεζδήπνηε θαηαζηάζεηο απεηινύλ ηε δσή ηνπ θαη θαινύκε βνήζεηα. ε πεξίπησζε πνπ δελ αλαπλέεη, ζηέιινπκε θάπνηνλ λα θαιέζεη βνήζεηα Αθαηξνύκε νπνηνδήπνηε μέλν αληηθείκελν από ην ζηόκα θαη ηε κύηε θαη δίλνπκε πέντε αρχικά υυσήματα Μεηά ηνπνζεηνύκε ηηο άθξεο ησλ δύν δαρηύισλ καο (δείθηεο θαη κέζν δάρηπιν), έλα δάθηπιν θάησ από ηελ επζεία πνπ ελώλεη ηηο δύν ζειέο ηνπ ζηήζνπο ηνπ. Πηέδνπκε πξνο ηα θάησ ζε βάζνο 1/3 ηνπ ζώξαθα κε ξπζκό ην ιεπηό θάλνληαο ηξηάληα ζπκπηέζεηο πλερίδνπκε κε 2 θπζήκαηα θαη ηξηάληα ζπκπηέζεηο κέρξη ην βξέθνο δείμεη ζεκεία επαλάθηεζεο ησλ αηζζήζεώλ ηνπ όπσο βήραο,άλνηγκα καηηώλ, νκηιία ή θάλεη ζθόπηκεο θηλήζεηο ΚΑΗ αξρίζεη λα αλαπλέεη θαλνληθά ή έρνπκε εμαληιεζεί θαη δελ κπνξνύκε λα ζπλερίζνπκε. ΑΝ ΔΗΜΑΣΔ ΜΟΝΟΗ ΜΑ, ζπλερίδνπκε θπζήκαηα θαη ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο γηα 1 ιεπηό πξηλ πάξνπκε ην βξέθνο καδί καο γηα λα θαιέζνπκε βνήζεηα

17 13.Πνηα άηνκα ηνπνζεηνύληαη ζε ζέζε αλάλεςεο; Αλαίζζεηα άηνκα πνπ αλαπλένπλ 14.Γηαηί ηνπνζεηείηαη θάπνηνο ζε ζέζε αλάλεςεο; Γηα λα κε γπξίζεη ε γιώζζα ηνπ πξνο ηα πίζσ θαη απνθξάμεη ηελ αεξνθόξν νδό παζαίλνληαο αζθπμία Γελ αθήλεη ηα πγξά λα επηζηξέςνπλ πίζσ, θαη ζε πεξίπησζε εκεηνύ πξνθιεζεί πληγκόο Ομπγνλώλεηαη θαιύηεξα ν εγθέθαινο εκείσζε: όηαλ θάπνηνο είλαη αλαίζζεηνο, δελ θάλεη εκεηό

18 ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ Σν νμπγόλν είλαη απαξαίηεην γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο. θνπόο ηεο αλαπλνήο είλαη ε κεηαθνξά νμπγόλνπ από ηνλ αέξα ζηνπο πλεύκνλεο θαη από εθεί ζε όια ηα ζεκεία ηνπ ζώκαηνο θαη ε απνβνιή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαηά ηελ εθπλνή. Καηά ηελ αλαπλνή ν αέξαο εηζέξρεηαη από ην ζηόκα θαη ηε κύηε, πεξλά από ηελ ηξαρεία θαη θαηαιήγεη ζηνπο πλεύκνλεο. Καηά ηελ εηζπλνή ν αέξαο πεξηέρεη 21% νμπγόλν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαπλνήο ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ην 5% ηνπ νμπγόλνπ. Όηαλ εθπλένπκε απνβάιινπκε 16% νμπγόλν κε κηθξή πνζόηεηα δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Έλαο ελήιηθαο ζε θαηάζηαζε εξεκίαο αλαπλέεη 16 κέρξη 18 θνξέο ην ιεπηό ελώ ηα παηδηά θαη ηα βξέθε από 20 έσο 30 θνξέο. 1.Πνηα είλαη ηα όξγαλα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο; ηόκα Μύηε Σξαρεία(αεξαγσγόο) Πλεύκνλεο Πλεπκνληθά αηκνθόξα αγγεία 2.Από πνηνπο παξάγνληεο κπνξεί λα επεξεαζηεί ν θαλνληθόο ξπζκόο ηεο αλαπλνήο; Τπεξέληαζε Άζθεζε Σξαπκαηηζκόο 3.Πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ ειιηπή νμπγόλσζε ηνπ αίκαηνο; Μεησκέλε πνζόηεηα νμπγόλνπ ζηνλ εηζπλεόκελν αέξα ιόγσ θαπλνύ. Ύπαξμε μέλνπ αληηθεηκέλνπ ζηνλ αεξαγσγό. Παξνπζία κνλνμείδηνπ ηνπ άλζξαθα ζηνπο ηζηνύο. Από ζύλζιηςε ή ηξαπκαηηζκό ηνπ ζώξαθα. Βιάβε ζην αλαπλεπζηηθό θέληξν ηνπ εγθεθάινπ ιόγσ ηξαπκαηηζκνύ. Διαηησκέλε ιεηηνπξγία ησλ πλεπκόλσλ ιόγσ θάθσζεο ή πλεπκνλίαο. Ζ πην ζπλεζηζκέλε αηηία ΠΝΗΓΜΟΝΖ είλαη ην θιείζηκν ηνπ αεξαγσγνύ κε θάπνην μέλν αληηθείκελν (κηθξά παηρλίδηα,λνκίζκαηα θ.ι.π.) θαζώο θαη ζηεξεέο ηξνθέο. Σα ζεκεία θαη ζπκπηώκαηα είλαη Κνπηώδεο ( αζπλήζηζηε) αλαπλνή. Γπζθνιία ζηελ νκηιία. Κπάλσζε

19 Ο πάζρνληαο δείρλεη όηη πηάλεη ηνλ ιαηκό ηνπ θαη βήρεη. 4.Πνηεο είλαη νη άκεζεο ελέξγεηεο ηνπ πξώηνπ βνεζνύ γηα απόθξαμε ηνπ αεξαγσγνύ από ελήιηθν άηνκν; Παξνηξύλνπκε ηνλ πάζρνληα λα βήμεη, εάλ δηαηεξεί ηηο αηζζήζεηο ηνπ Βάδνπκε ηνλ πάζρνληα λα ζθύςεη κπξνζηά ή λα θαζίζεη ζε κηα θαξέθια θαη ηνπ δίλνπκε 5 θηππήκαηα αλάκεζα ζηηο σκνπιάηεο κε ηελ παιάκε καο. Κάλνπκε κέρξη 5 θνηιηαθέο ζπκπηέζεηο κε ηελ γξνζηά ηνπ ελόο καο ρεξηνύ κε θαηεύζπλζε κέζα θαη άλσ, εάλ ην αληηθείκελν δελ έρεη βγεη έμσ Δπαλαιακβάλνπκε ηηο δύν πξνεγνύκελεο ελέξγεηεο γηα 3 θνξέο θαη θαινύκε βνήζεηα, εάλ δελ έρεη βγεη πξνο ηα έμσ ην μέλν αληηθείκελν ε πεξίπησζε πνπ ν πάζρνληαο ράζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ ηόηε: Αλνίγνπκε ηνλ αεξαγσγό θαη ειέγρνπκε γηα αλαπλνή Γίλνπκε θπζήκαηα δηάζσζεο Αξρίδνπκε Καξδηναλαπλεπζηηθή Αλαδσνγόλεζε (ΚΑΡΠΑ), ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ μέλνπ αληηθεηκέλνπ 5.Πνηεο είλαη νη άκεζεο ελέξγεηεο ηνπ πξώηνπ βνεζνύ γηα απόθξαμε βξέθνπο θάησ ηνπ ελόο έηνπο; Ξαπιώλνπκε κπξνύκπηα ην βξέθνο πάλσ ζηνλ αληηβξαρίνλα ππνβαζηάδνληαο ηελ πιάηε θαη ην θεθάιη ηνπ Σνπ δίλνπκε κέρξη 5 θηππήκαηα αλάκεζα ζηηο σκνπιάηεο όπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ελήιηθα κε ιηγόηεξε δύλακε. Αθαηξνύκε ην μέλν αληηθείκελν από ην ζηόκα ηνπ βξέθνπο, αλ απηό είλαη νξαηό. Πνηέ δελ ςειαθνύκε ην ζηόκα ηνπ βξέθνπο. Γπξίδνπκε ην βξέθνο αλάζθεια θαη θάλνπκε κέρξη 5 ζπκπηέζεηο ηνπ ζώξαθα κε ηα δύν καο δάθηπια ( δείθηεο θαη κέζν δάθηπιν ) ζηελ λνεηή γξακκή πνπ ελώλεη ηηο δύν ζειέο ηνπ ζηήζνπο κε θαηεύζπλζε κέζα θαη άλσ, αλ δελ βγεη ην μέλν αληηθείκελν

20 Δπαλαιακβάλνπκε ηηο πην πάλσ ελέξγεηεο γηα 3 θνξέο θαη παίξλνπκε καδί καο ην βξέθνο, θαινύκε ηαηξηθή βνήζεηα, εάλ ην μέλν αληηθείκελν δελ βγεη έμσ. ε πεξίπησζε πνπ ην βξέθνο ράζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ ηόηε: αλνίγνπκε ηνλ αεξαγσγό θαη ειέγρσ γηα αλαπλνή δίλνπκε θπζήκαηα αξρίδνπκε ΚΑΡΠΑ γηα βξέθε ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ απνκάθξπλζή ηνπ, αλ ην μέλν αληηθείκελν δελ βγεη 6.Πνηέο είλαη νη άκεζεο ελέξγεηεο ηνπ πξώηνπ βνεζνύ γηα απόθξαμε παηδηνύ από ελόο ρξόλνπ κέρξη ηελ εθεβεία; Παξνηξύλνπκε ην παηδί λα βήμεη θύβνπκε ην παηδί κπξνζηά ή ην βάδνπκε λα θαζίζεη ζε κηα θαξέθια θαη ηνπ δίλνπκε κέρξη 5 θηππήκαηα αλάκεζα ζηηο σκνπιάηεο κε ηελ παιάκε καο Κάλνπκε κέρξη 5 θνηιηαθέο ζπκπηέζεηο κε ηελ γξνζηά ηνπ ελόο καο ρεξηνύ κε θαηεύζπλζε κέζα θαη άλσ Av ην μέλν αληηθείκελν δελ βγεη έμσ επαλαιακβάλνπκε ηηο πην πάλσ ελέξγεηεο γηα 2-3 θνξέο, θαινύκε ηαηξηθή βνήζεηα, αλ ην μέλν αληηθείκελν δελ ζα βγεη πξνο ηα έμσ ε πεξίπησζε πνπ ην παηδί ράζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ ηόηε: Αλνίγνπκε ηνλ αεξαγσγό θαη ειέγρνπκε γηα αλαπλνή Γίλνπκε θπζήκαηα Αξρίδνπκε ΚΑΡΠΑ γηα απνκάθξπλζε ηνπ, αλ ην μέλν αληηθείκελν δελ βγεη 7.Πνηεο νη ελέξγεηεο ηνπ πξώηνπ βνεζνύ ζε πεξίπησζε πληγκνύ; Λακβάλνπκε ηα θαηάιιεια κέηξα αζθάιεηαο πξώηα γηα ηνλ ίδην Μεηαθηλνύκε ηνλ πάζρνληα ζε αζθαιέο κέξνο Ξαπιώλνπκε ηνλ πάζρνληα ζε θνπβέξηα αλάζθεια. Γηαηεξνύκε ην θεθάιη ηνπ πάζρνληα ρακειόηεξα από ην ζηήζνο, γηα λα κεηώζνπκε ηνλ θίλδπλν εκεηνύ. Κάλνπκε κηα γξήγνξε αμηνιόγεζε ηνπ πάζρνληα θαη εθαξκόδνπκε ηελ ΚΑΡΠΑ. Αλνίγνπκε ηνλ αεξαγσγό θαη ειέγρνπκε ηελ αλαπλνή. Σειεθσλνύκε γηα βνήζεηα Βγάδνπκε ηα βξεγκέλα ξνύρα θαη παίξλνπκε κέηξα γηα απνθπγή ηεο ππνζεξκίαο Ο ΠΑΥΟΝΣΑ ΜΔΣΑΦΔΡΔΣΑΗ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΓΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΓΗΑ ΑΠΟΦΤΓΖ ΣΟΤ «ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΠΝΗΓΜΟΤ.»

21 ΣΡΑΓΓΑΛΗΜΟ Δίλαη ε δηαθνπή ηεο εηζόδνπ αέξα ζηνπο πλεύκνλεο ιόγσ ζπκπίεζεο ησλ αεξνθόξσλ νδώλ. ΑΠΑΓΥΟΝΗΜΟ είλαη ην θξέκαζκα ηνπ ζώκαηνο κε ζειηά γύξσ από ηνλ ιαηκό Σα ζεκεία θαη ζπκπηώκαηα είλαη: Σν πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξόθιεζε ηνπ ζηξαγγαιηζκνύ / απαγρνληζκνύ εκάδηα γύξσ από ηνλ ιαηκό Σν ζώκα κπνξεί αθόκα λα αησξείηαη Κπάλσζε ηνπ δέξκαηνο Γηόγθσζε ησλ θιεβώλ Γεληθή αλαηζζεζία Απνκαθξύλνπκε νηηδήπνηε πεξηζθίγγεη ηνλ ιαηκό Καηεβάδνπκε ηνλ πάζρνληα από ην ζρνηλί,αλ εμαθνινπζεί λα θξέκεηαη Δθαξκόδνπκε ηελ ΚΑΡΠΑ, αλ ρξεηάδεηαη Δηδνπνηνύκε ηαηξηθή βνήζεηα Μεηαθέξνπκε ηνλ πάζρνληα ζην λνζνθνκείν, έζησ θαη αλ έρεη ζπλέιζεη ΑΦΤΞΗΑ Δίλαη ε απνπζία νμπγόλνπ από ηνπο πλεύκνλεο ιόγσ ύπαξμεο θάπνηνπ αληηθεηκέλνπ κπξνζηά από ηηο αεξνθόξνπο νδνύο. Γηάγλσζε Κάπνην αληηθείκελν πνπ θαιύπηεη ηελ κύηε θαη ην ζηόκα (καμηιάξηα,πιαζηηθή ζαθνύια θιπ) Γπζθνιία ζηελ αλαπλνή θαη θπάλσζε ηνπ δέξκαηνο Γεληθή αλαηζζεζία Αθαηξνύκε θάζε αληηθείκελν πνπ είλαη κπξνζηά από ηελ κύηε θαη ην ζηόκα Δθαξκόδνπκε ηνπο θαλόλεο ηεο Αλαδσνγόλεζεο (ΚΑΡΠΑ) Μεηαθέξνπκε ηνλ πάζρνληα ζην λνζνθνκείν, έζησ θαη αλ έρεη ζπλέιζεη. Καινύκε ηαηξηθή βνήζεηα Αλαθπιαθηηθό νθ είλαη κηα αιιεξγηθή θαηάζηαζε ηνπ ζώκαηνο πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε κεξηθά ιεπηά ζε νξηζκέλα άηνκα πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε επαηζζεζία ζε νξηζκέλα ζπζηαηηθά όπσο : έλεζε θάπνηνπ θάξκαθνπ

22 θέληξηζκα ελόο εληόκνπ θαηάπνζε θάπνηνπ θαγεηνύ Λόγσ απηήο ηεο αιιεξγηθήο θαηάζηαζεο ην αίκα επεξεάδεηαη, νη αξηεξίεο δηνγθώλνληαη θαη εκπνδίδνπλ ηηο αεξνθόξνπο νδνύο. Ζ πίεζε ηνπ αίκαηνο πέθηεη επηθίλδπλα θαη ε αλαπλνή γίλεηαη δύζθνιε. Σν νμπγόλν ζηα δσηηθά όξγαλα κεηώλεηαη θαη ν πάζρνληαο ρξεηάδεηαη νμπγόλν. Γηάγλσζε: Πξήμηκν ηνπ ιαηκνύ θαη ηνπ πξνζώπνπ Γπζθνιία ζηελ αλαπλνή Αλάγθε γηα αέξα Άγρνο Σν δέξκα έρεη θόθθηλα εμαλζήκαηα Γξήγνξνο θαη αδύλαηνο ζθπγκόο Άκεζε θιίζε αζζελνθόξνπ αλαθέξνληαο όηη πξόθεηηαη γηα αλαθπιαθηηθό ζνθ ε πεξίπησζε πνπ ν πάζρνληαο έρεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ, ηνλ βάδνπκε ζε ζέζε αλάλεςεο γηα λα αλαπλέεη θαιύηεξα Δάλ ν πάζρνληαο είλαη αλαίζζεηνο, ειέγρνπκε ηελ αλαπλνή ηνπ θαη εθαξκόδνπκε ηελ ΚΑΡΠΑ, αλ ρξεηάδεηαη ΔΗΠΝΟΖ ΑΝΑΘΤΜΗΑΔΧΝ: Καηά ηε δηάξθεηα κηαο ππξθαγηάο ε θσηηά θαίεη ην νμπγόλν ηεο αηκόζθαηξαο θαη γη απηό πξνθαιείηαη ε αζθπμία. Αζθπμία κπνξεί αθόκα λα πξνθιεζεί από ηνλ θαπλό πνπ κπνξεί λα εξεζίζεη ην ιάξπγγα θαη λα πξνθιεζεί ζπαζκόο. Γηάγλσζε: -Γπζθνιία ζηελ αλαπλνή (γξήγνξε θαη ζνξπβώδεο) -Καηά ηελ εθπλνή ππάξρεη βήραο θαη ζθύξηγκα -Γύξσ από ηε κύηε θαη ην ζηόκα ππάξρεη θαςάιηζκα -Απώιεηα αηζζήζεσλ -Κιήζε ηαηξηθήο βνήζεηαο -Μεηαθνξά ηνπ πάζρνληα ζε θαζαξό αέξα, εθόζνλ ην επηηξέπεη ε θαηάζηαζε ηνπ -Αλ ππάξρνπλ θιεγόκελα ξνύρα, θαηαζβήλνπκε ηε θσηηά -Αλ ν πάζρνληαο είλαη αλαίζζεηνο, εθαξκόδνπκε ΚΑΡΠΑ -Πεξηπνηνύκαη νπνηνδήπνηε ηξαύκα Γελ εηζεξρόκαζηε ζε δσκάηην κε θαπλό ή άιια δειεηεξηώδε αέξηα, ρσξίο κέηξα αζθάιεηαο ή θαηάιιειν εμνπιηζκό

23 ΑΔΡΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΘΤΜΗΑΔΗ: Σν κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα είλαη έλα πνιύ επηθίλδπλν άρξσκν θαη άνζκν αέξην, πνπ νη αλαζπκηάζεηο ηνπ εηζέξρνληαη ζην αίκα κε ηελ αλαπλνή θαη θαηαζηξέθνπλ ην νμπγόλν. Σν κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα πξνθαιείηαη θπξίσο από ηα θαπζαέξηα ησλ νρεκάησλ Γηάγλσζε: Γπζθνιία ζηελ αλαπλνή ( γξήγνξε θαη ζνξπβώδεο) Εαιάδα θαη πνλνθέθαινο Όζν πεξλά ε ώξα ην ρξώκα ηνπ δέξκαηνο γίλεηαη θεξαζί, Απώιεηα ησλ αηζζήζεσλ -Κιήζε ηαηξηθήο βνήζεηαο θαη ππξνζβεζηηθήο -Μεηαθνξά ηνπ πάζρνληα ζε θαζαξό αέξα, εθόζνλ ην επηηξέπεη ε θαηάζηαζε ηνπ -Αλ ν πάζρνληαο είλαη αλαίζζεηνο, εθαξκόδνπκε ηελ ΚΑΡΠΑ ΑΘΜΑ Σν άζζκα νθείιεηαη ζε ζπαζκό ησλ αεξνθόξσλ νδώλ κε απνηέιεζκα ηελ ζηέλσζή ηνπο θαη πξνθαιείηαη δπζθνιία ζηελ αλαπλνή ηδίσο θαηά ηελ εηζπλνή. Ζ θαηάζηαζε απηή νθείιεηαη ζε αιιεξγία, θαπλό ηζηγάξνπ, κνιπζκέλν αέξα,λεπξηθή ππεξέληαζε θ.ι.π. Άηνκα πνπ παζαίλνπλ ηέηνηεο θξίζεηο έρνπλ πάληνηε καδί ηνπο ηηο εηδηθέο ζπζθεπέο αλαπλνήο γηα δηεπθόιπλζε ηεο αλαπλνήο ηνπο. ΓΗΑΓΝΧΖ: Γπζθνιία ζηελ αλαπλνή πξηγκόο Ξεξόο βήραο Κπάλσζε πξνζώπνπ Αλεζπρία θαη δπζθνιία ζηελ νκηιία Άγρνο Δλζαξξύλνπκε θαη θαζεζπράδνπκε ηνλ πάζρνληα πκβνπιεύνπκε ηνλ λα θαζίζεη θαη λα ζθύςεη ιίγν πξνο ηα εκπξόο αθνπκπώληαο θάπνπ Δμαζθαιίδνπκε θαζαξό αέξα Βνεζνύκε ηνλ πάζρνληα λα πάξεη κεξηθέο αλαπλνέο, αλ έρεη καδί ηνπ ηελ εηδηθή ζπζθεπή αλαπλνώλ Γελ ηνλ αθήλνπκε λα μαπιώζεη

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Κπθινθνξηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ.

Κπθινθνξηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. Κπθινθνξηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. Βηνινγία Α γπκλαζίνπ Σαρηλίδεο Σπκεώλ Η πνξεία ηνπ αίκαηνο: Τν αίκα θαηαιήγεη κέζσ ησλ θιεβώλ ζηελ θαξδηά. Τν αίκα απηό είλαη πινύζην ζε διοξείδιο του άνθπακα. Οδεγείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ & ΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ & ΧΟΛΕΙΟ Περιφερειακή Ενότητα Νομού Σρικάλων Δ/ΝΗ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Θεςμοί τησ Αυτοδιοίκηςησ και τησ κεντρικήσ Κυβέρνηςησ φιλικοί ςτο παιδί ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ & ΧΟΛΕΙΟ υγγραφείσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΣΖΣΑ 6: ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ ΑΔΡΑ - ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΠΗΔΖ

ΔΝΟΣΖΣΑ 6: ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ ΑΔΡΑ - ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΠΗΔΖ Αηκνζθαηξηθή πίεζε 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 6: ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ ΑΔΡΑ - ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΠΗΔΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΠΗΔΖ Ζ γε πεξηβάιιεηαη από αηκόζθαηξα.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ

ΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Δίλαη ε αξρηθή βνήζεηα πνπ δίλεηαη ζε έλα πεξηζηαηηθό ηξαπκαηηζκνύ ή μαθληθήο αζζέλεηαο, πξηλ θζάζεη ην αζζελνθόξν, ν γηαηξόο ή θάπνηνο άιινο εηδηθόο ΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Να δηαηεξήζνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ.

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. Δεγερκεηδόγιοσ Νηθόιαος¹²*, Καραδεκεηρίοσ Μαρία³, ηασρίδες Κσρηάθος¹, Σοοσιηάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ Ισμήνη Α. Λυμπέρη Δκπαιδεύηπια Νοζηλεύηπια Τπηπεζίαρ «Αγυγή Τγείαρ» ηος Δ.Δ. Κοινυνιολόγορ MSc ζηη Γιοίκηζη Μονάδυν Τγείαρ Φοιηήηπια ζηο Π.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Απνηεινύλ 3 δηαθνξεηηθέο θαθώζεηο ηνπ κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο Αλάινγα κε ηνλ κεραληζκό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΔΙΟΔΟΣ Χ. Λαμππόποςλορ, Χειμεπινό εξάμηνο 2013-2014

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΔΙΟΔΟΣ Χ. Λαμππόποςλορ, Χειμεπινό εξάμηνο 2013-2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ηνηρεία Φπζηθήο Ηκηαγσγώλ Η δίνδνο p-n. Ηκηαγσγνί Μπνξνύλ λα άγνπλ ξεύκα πην εύθνια απ όηη νη κνλσηέο, αιιά όρη ηόζν όζν νη αγσγνί. Σν πην δηαδεδνκέλν πιηθό

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξην εθπαηδεπηηθώλ Φ.Α Ρνδόπεο επηηξαπέδηαο αληηζθαίξηζεο

εκηλάξην εθπαηδεπηηθώλ Φ.Α Ρνδόπεο επηηξαπέδηαο αληηζθαίξηζεο εκηλάξην εθπαηδεπηηθώλ Φ.Α Ρνδόπεο επηηξαπέδηαο αληηζθαίξηζεο Μαπξίδεο Γεώξγηνο Υαηδόπνπινο Γεώξγηνο Κνκνηελή Μάξηηνο 2015 Πξνζέξκαλζε Η πξνζέξκαλζε ζηελ επηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε πεξηιακβάλεη απιό ηξέμηκν,

Διαβάστε περισσότερα