ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)"

Transcript

1 ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014

2 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ παξόληνο εθπαηδεπηηθνύ βνεζήκαηνο γηα ην κάζεκα θαη ηελ εμέηαζε ησλ Πξώησλ Βνεζεηώλ, ππήξμε ε δηαπίζησζε, κεηά ηνλ δηνξηζκό κνπ ζην Πεξηθεξεηαθό Γπκλάζην Κνθθηλνηξηκηζηάο, όηη νη καζεηέο ηεο Β ηάμεο Γπκλαζίνπ ρξεηάδνληαλ έλα βνήζεκα κε εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο πνπ ζα ηνπο βνεζνύζε ζηελ θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο. Λόγσ ηεο 20εηνύο εκπεηξίαο κνπ σο εθπαηδεπηήο θαη εμεηαζηήο Γεμηνηήησλ Πξώησλ Βνεζεηώλ ηνπ πλδέζκνπ θαη Σάγκαηνο Αγίνπ Ησάλλε, ζπκπεξηέιαβα ηελ ύιε ηνπ βηβιίνπ ηεο Β ηάμεο κε πην απιό θαη θαηαλνεηό ηξόπν γηα ηνπο καζεηέο, ώζηε λα είλαη πην εύθνιε ε εκπέδσζε, ρξεζηκνπνηώληαο ζρόιηα, εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο. Γξάηηνληαο ηελ επθαηξία απηή ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηε καζήηξηα ηνπ ηκήκαηνο Γ6 ( ) ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Γπκλαζίνπ Κνθθηλνηξηκηζηάο Κπξηαθή Ησάλλνπ, ε νπνία είρε ηελ επγεληθή θαινζύλε λα δαθηπινγξαθήζεη ην παξόλ βνήζεκα. εκείσζε: Οη θσηνγξαθίεο πνπ θαίλνληαη ζην βνήζεκα ιήθζεθαλ από ην βηβιίν Πξώηεο Βνήζεηεο, 9 ε έθδνζε, εθδόζεηο Λίηζα θαη από δηάθνξεο ηζηνζειίδεο Πξώησλ Βνεζεηώλ από ην δηαδύθηην

3 Αγάπηνο Αγαπίνπ Καζεγεηήο Φπζηθήο Αγσγήο Δθπαηδεπηήο θαη Δμεηαζηήο Γεμηνηήησλ Α Βνεζεηώλ πλδέζκνπ θαη Σάγκαηνο Αγίνπ Ησάλλε ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ 1. Ση ελλννύκε κε ηνλ όξν Πξώηεο Βνήζεηεο; -Με ηνλ όξν Πξώηεο Βνήζεηεο ελλννύκε ηηο αξρηθέο ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη γηα λα αληηκεησπηζηεί ε θαηάζηαζε ελόο αλζξώπνπ πνπ ηξαπκαηίζηεθε ή ππέζηε θάθσζε ή παξνπζίαζε άιιν πξόβιεκα κε ηελ πγεία ηνπ. 2. Πνην άηνκν ζεσξείηαη όηη είλαη Πξώηνο Βνεζόο; -Σν άηνκν ην νπνίν έρεη παξαθνινπζήζεη κηα ζεηξά καζεκάησλ ηόζν ζε ζεσξεηηθό όζν ζε πξαθηηθό επίπεδν θαη έρεη επηηύρεη ηηο θαζνξηζκέλεο εμεηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ θαη Σάγκαηνο Αγίνπ Ησάλλε. ηνπο επηηπρόληεο απνλέκεηαη εηδηθό δίπισκα πνπ ηζρύεη γηα ηξία ρξόληα θαη κεηά γίλεηαη επαλεμέηαζε. Οη Πξώηνη Βνεζνί πξέπεη απαξαίηεηα λα ελεκεξώλνληαη γηα ηηο λέεο εμειίμεηο θαη ηερληθέο πνπ αθνξνύλ ηηο Πξώηεο Βνήζεηεο κε δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, κειέηε εηδηθώλ άξζξσλ από εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, δηαδίθηπν θ.ι.π. 3. Πνηνη είλαη νη ζηόρνη ησλ Πξώησλ Βνεζεηώλ; Ζ δηαηήξεζε ηεο δσήο. Να κελ επηδεηλσζεί ρεηξνηεξέςεη ε θαηάζηαζε ηνπ πάζρνληα. Ζ γξεγνξόηεξε αλάξξσζε ηνπ πάζρνληα. 4. Πόηε ν πάζρνληαο ληώζεη πεξηζζόηεξε αζθάιεηα; Όηαλ ν Πξώηνο Βνεζόο έρεη ππό ηνλ έιεγρν ηνπ ηνλ εαπηό ηνπ θαη ηνλ πάζρνληα Δλεξγεί γξήγνξα Κάλεη ήπηεο θαη ζηαζεξέο θηλήζεηο κε ηα ρέξηα ηνπ Μηιά ζηνλ πάζρνληα κε θαινζύλε Γελ αθήλεη κόλν ηνπ ηνλ πάζρνληα Δμεγεί πάληνηε ζηνλ πάζρνληα ηη πξόθεηηαη λα θάλεη Πξνζπαζεί λα απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο ηνπ πάζρνληα κε εηιηθξίλεηα Πξνζπαζεί λα κε ρσξίζεη έλα παηδί από ηνπο γνλείο ηνπ ή άιιν δηθό ηνπ πξόζσπν

4 5. Πνηα κέηξα πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιάβεη ν Πξώηνο Βνεζόο γηα ηελ δηθή ηνπ αζθάιεηα όηαλ θαιείηαη λα πξνζθέξεη ηηο Πξώηεο Βνήζεηεο; Να πιέλεη πάληνηε θαιά ηα ρέξηα ηνπ πξηλ θαη κεηά ηελ παξνρή ησλ Πξώησλ Βνεζεηώλ Να πιέλεη πάληνηε κε λεξό θαη ζαπνύλη ην αίκα πνπ ηνλ ιέξσζε όζν ην δπλαηό ζπληνκόηεξα Να θαιύπηεη ηηο δηθέο ηνπ πιεγέο κε αδηάβξνρν επίζεκα (ιεπθνπιάζηεο) Να θνξά πξνζηαηεπηηθά γάληηα Να πξνζέρεη λα κελ ηζηκπεζεί από βειόλα ή θνπεί από ζπαζκέλα γπαιηά Να κελ έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ζσκαηηθά πγξά. Γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπ λα ρξεζηκνπνηεί δηάιπκα ρισξίνπ Να βάδεη όια ηα ρξεζηκνπνηεκέλα απνζέκαηα ζε θαηάιιειε ζαθνύια θαη λα ηα παξαδίδεη γηα απνηέθξσζε Να ζπκβνπιεπηεί ην γηαηξό ηνπ γηα εκβνιηαζκό θαηά ησλ κεηαδνηηθώλ αζζελεηώλ όπσο ε επαηίηηδα Β ή ηνλ ηό HIV (Aids) ΔΝΔΡΓΔΗΔ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΧΝ 1. Πνηεο είλαη νη ελέξγεηεο πνπ ζα θάλνπκε ζηελ πεξίπησζε ελόο έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνύ; Θα θάκσ γξήγνξε εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ζα θαιέζσ θαηάιιειε βνήζεηα Θα πξνζηαηεύζσ ηνλ πάζρνληα θαη άιια πξόζσπα από θηλδύλνπο Θα αλαγλσξίζσ(δηαγλώζσ), όζν ην δπλαηό αθξηβέζηεξα ην ηξαύκα ή ηελ αζζέλεηα Θα δώζσ άκεζε, ζσζηή θαη θαηάιιειε αγσγή, μεθηλώληαο από ην πην ζνβαξό πεξηζηαηηθό Θα δηεπζεηήζσ ηε κεηαθνξά ηνπ πάζρνληα ζην Ννζνθνκείν ή ζην ζπίηη ηνπ Θα παξακείλσ κε ηνλ πάζρνληα, κέρξη ηελ άθημε ηεο βνήζεηαο θαη ζα πξνζθέξσ πεξαηηέξσ βνήζεηα αλ ρξεηαζηεί Θα αλαθέξσ ηηο παξαηεξήζεηο κνπ ζε εθείλνπο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηε θξνληίδα ηνπ πάζρνληα θαη αλ ρξεηαζηεί ζα δώζσ πξόζζεηε βνήζεηα Θα απνθύγσ ηπρόλ ακθίδξνκε κόιπλζε - 4 -

5 ΚΛΖΖ ΒΟΖΘΔΗΑ 2. Πνηεο πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα δίλνπκε ζε πεξίπησζε πνπ θαινύκε ηηο ππεξεζίεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ; Σνλ αξηζκό ηειεθώλνπ πνπ θάλνπκε ην ηειεθώλεκα Σελ αθξηβή ηνπνζεζία πνπ έγηλε ην πεξηζηαηηθό ( νδό, αξηζκό, θνληηλά θηίξηα θ.ι.π.) Ο ηύπνο θαη ζνβαξόηεηα ηνπ πεξηζηαηηθνύ (π.ρ. ζνβαξό ηξνραίν δπζηύρεκα, ππξθαγηά, αλαζπκηάζεηο θ.ι.π.) Ο αξηζκόο, ην θύιν θαη νη ειηθίεο ησλ αηόκσλ πνπ είλαη ηξαπκαηίεο, πάζρνληεο Λεπηνκέξεηεο γηα ηπρόλ δηάθνξνπο θηλδύλνπο πνπ πηζαλόλ λα ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή (π.ρ. θιεηζηνί δξόκνη) ΠΟΛΛΟΗ ΣΡΑΤΜΑΣΗΔ/ ΠΑΥΟΝΣΔ 3. ε πεξίπησζε πνπ έρνπκε πνιινύο ηξαπκαηίεο/ πάζρνληεο κε δηάθνξνπο ηξαπκαηηζκνύο πνηα ζα είλαη ε ζσζηή ζεηξά πνπ ζα αθνινπζήζνπκε γηα ηελ πεξηπνίεζή ηνπο; Πξώηα κε ηνπο αλαίζζεηνπο θαη απηνύο πνπ θηλδπλεύεη άκεζα ε δσή ηνπο Γεύηεξν κε απηνύο πνπ έρνπλ ζνβαξέο αηκνξξαγίεο, εγθαύκαηα θιπ Σξίην κε απηνύο πνπ έρνπλ θαηάγκαηα, κηθξά θαη επηπόιαηα ηξαύκαηα Σέηαξην κε απηνύο πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε παληθνύ ρσξίο νπνηνδήπνηε εκθαλή ζεκείν ηξαπκαηηζκνύ ΣΡΟΥΑΗΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ 4. Πνηεο ζα είλαη νη άκεζεο ελέξγεηεο ηνπ πξώηνπ βνεζνύ ζε πεξίπησζε ελόο ηξνραίνπ αηπρήκαηνο; Ο πξώηνο βνεζόο ζα πξέπεη: Να ιάβεη κέηξα ηόζν γηα ηελ δηθή ηνπ αζθάιεηα θαη ύζηεξα ησλ άιισλ αηόκσλ. Σε λύρηα λα θνξεί ή λα έρεη καδί ηνπ έλα θσηεηλό ή επδηάθξηην αληαλαθιαζηηθό αληηθείκελν (π.ρ. γηιέθν θαη λα ρξεζηκνπνηεί θαλάξη) Να κελ δηαζηαπξώλεη θάζεηα ην δξόκν κε ηξνραία θίλεζε - 5 -

6 Να δώζεη νδεγίεο ζε άιια άηνκα λα ξπζκίδνπλ ηελ ηξνραία θίλεζε Να ηνπνζεηεζνύλ πξνεηδνπνηεηηθά ηξίγσλα, θώλνη ή θώηα ζε απόζηαζε 45κ. θαη από ηηο δύν πιεπξέο ηνπ αηπρήκαηνο Να ζέηεη εθηόο ιεηηνπξγίαο ηνλ θηλεηήξα ηνπ απηνθηλήηνπ θαη λα ην αθηλεηνπνηήζεη Να κεξηκλήζεη νύησο ώζηε λα κελ πξνθιεζεί ππξθαγηά από αλακκέλα ηζηγάξα, αλαπηήξεο, ζπίξηα ή από ηα θαύζηκα ησλ απηνθηλήησλ ΠΤΡΚΑΓΗΔ 5. Πνηεο είλαη νη άκεζεο ελέξγεηεο ηνπ πξώηνπ βνεζνύ ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο; Πξνέρεη ε δηθή ηνπ αζθάιεηα Κιείλεη πίζσ ηνπ όιεο ηηο πόξηεο θαη ηα παξάζπξα γηα λα ζβήζεη ε θσηηά Γε ρξεζηκνπνηεί αλειθπζηήξα, δελ νξκά ζε θιεγόκελν θηίξην Γελ αλνίγεη ηηο πόξηεο πνπ νδεγνύλ ζε θσηηά ε πεξίπησζε πνπ είλαη κέζα ζε θιεγόκελν θηίξην ζα πξέπεη: Να κπεη ζε δσκάηην κε παξάζπξν θαη λα θιείζεη ηελ πόξηα Να βάιεη θνπβέξηα ζηε ραξακάδα ηεο πόξηαο γηα λα κε δηαθεύγεη ν θαπλόο Να αλνίμεη ην παξάζπξν Να θαιέζεη βνήζεηα 6.Πνηα είλαη ε ζεηξά ησλ ελεξγεηώλ ηνπ πξώηνπ βνεζνύ ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο είλαη ηπιηγκέλνο ζηηο θιόγεο; - 6 -

7 Να ζηακαηήζεη ηνλ πάζρνληα από ην λα ηξέρεη Να ηνλ μαπιώζεη θάησ ζην πάησκα κε ηέηνην ηξόπν πνπ ε θιεγόκελε πεξηνρή λα κελ είλαη ζε άκεζε επαθή κε ην πάησκα ή ην ρώκα Να ηνπνζεηήζεη κία θνπβέξηα, παιηό, θνπξηίλα(όρη ζπλζεηηθό) πάλσ ζηελ θακέλε πεξηνρή Να θπιήζεη ηνλ πάζρνληα ζην έδαθνο όπσο είλαη ηπιηγκέλνο κέρξη λα ζβήζνπλ νη θιόγεο. Να ρξεζηκνπνηεί λεξό ή άιιν κε εύθιεθην πγξό γηα λα ζβήζεη ηε θσηηά. ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΔ 7.Πνηεο είλαη νη θπξηόηεξεο αηηίεο πνπ πξνθαινύλ ηελ ειεθηξνπιεμία ρακειήο ηάζεο; Διαηησκαηηθνί δηαθόπηεο. Φζαξκέλα θαιώδηα. Ύπνπηεο βιάβεο ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ. 8.Πνηεο είλαη νη ελέξγεηεο ηνπ πξώηνπ βνεζνύ ζε πεξίπησζε ειεθηξνπιεμίαο ρακειήο ηάζεο; Άκεζε δηαθνπή ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο από ην ξεπκαηνδόηε ή θεληξηθό δηαθόπηε. Σξαβνύκε ην θαιώδην ή ηελ πξίδα. Κιήζε ππεξεζηώλ εθηάθησλ πεξηζηαηηθώλ. Όηαλ έρεη δηαθνπεί ην ξεύκα, ηόηε γίλεηαη κηα γξήγνξε αμηνιόγεζε ηνπ πάζρνληα ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ΚΑΡΠΑ (Καξδηνπλεπκνληθή Αλαδσνγόλεζε). Παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ. Αλαθνύθηζε ηνπ πάζρνληα θαη ησλ εγθαπκάησλ κε δξνζεξό λεξό. 9.Πνηεο είλαη νη ελέξγεηεο ηνπ πξώηνπ βνεζνύ ζε πεξίπησζε ειεθηξνπιεμίαο από ξεύκα πςειήο ηάζεο; Άκεζε θιήζε βνήζεηαο από ηηο ππεξεζίεο εθηάθησλ πεξηζηαηηθώλ Απνκάθξπλζε ησλ παξεπξηζθνκέλσλ(ε αζθαιήο απόζηαζε θαζνξίδεηαη ζηα κ. γηα λα κελ ππάξρεη «ηξάβεγκα» από ηελ ειεθηξηθή ηάζε)

8 ΠΝΗΓΜΟ Γξήγνξε αμηνιόγεζε ηνπ πάζρνληα ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ΚΑΡΠΑ. Παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ. Πληγκόο κπνξεί λα ζπκβεί ζε ζάιαζζα, πνηακό, πδαηνθξάθηε, πηζίλα, κπαληέξα θ.ι.π. Πνηέ δελ κπαίλνπκε ζε λεξό, εθηόο αλ είκαζηε εθπαηδεπκέλνη γηα λα βάινπκε ηνλ εαπηό καο ζε θίλδπλν. Μπνξνύκε λα ξίμνπκε θάπνην μύιν, ζρνηλί, θιαδί ή άιιν θαηάιιειν πιηθό γηα λα ηξαβήμνπκε ηνλ «πληγκέλν» Πνηεο είλαη νη πξώηεο βνήζεηεο πνπ ζα παξαζρεζνύλ ζε θάπνην πνπ είλαη αλαίζζεηνο από πληγκό; Γελ κπαίλσ ζην λεξό αλ δελ είλαη απνιύησο απαξαίηεην Παξακέλσ ζηελ μεξά θαη πξνζπαζώ κε έλα θνκκάηη μύιν ή θιαδί ή ζρνηλί λα ηνλ ηξαβήμσ έμσ Αλ κπσ, είλαη αζθαιέζηεξν λα πεγαίλσ παηώληαο παξά θνιπκπώληαο. Θα θνιπκπήζσ κέρξη ην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη θαη λα ηνλ ηξαβήμσ ζηε ζηεξηά. Αλ ν πάζρσλ είλαη αλαίζζεηνο, ζα ηνλ ζεθώζσ κε ην θεθάιη ρακειόηεξα από ην ζώξαθα Όηαλ ηνλ βγάισ από ην λεξό, λα κεηώζσ ηνλ θίλδπλν εκεηνύ Θα πξνζηαηέςσ ηνλ πάζρνληα από ηνλ αέξα, γηα λα πξνιάβσ ςύμε ηνπ ζώκαηνο Θα ζεξαπεύζσ ηνλ πάζρνληα γηα: α)πληγκό β)ηηο επηδξάζεηο ζνβαξήο ςύμεο(ππνζεξκία) Θα κεξηκλήζσ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ πάζρνληα ζην λνζνθνκείν Αθόκε θαη αλ θαίλεηαη όηη έρεη ζπλέιζεη ηειείσο απνθπγή δεπηεξνγελή πληγκνύ

9 ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΞΔΣΑΖ 1.Ση είλαη ε Πξσηνβάζκηα Δμέηαζε; Πξσηνβάζκηα εμέηαζε είλαη ε πξώηε αμηνιόγεζε πνπ γίλεηαη ζ έλα πάζρνληα γηα λα δηαπηζηώζνπκε αλ θηλδπλεύεη άκεζα ε δσή ηνπ θαη ρξεηάδεηαη άκεζε ηαηξηθή θξνληίδα 2.Ση είλαη ε Γεπηεξνβάζκηα Δμέηαζε θαη ηη πεξηιακβάλεη; Γεπηεξνβάζκηα εμέηαζε είλαη ε νινθιεξσκέλε εμέηαζε ηνπ πάζρνληα, ν νπνίνο δελ βξίζθεηαη ζε θίλδπλν θαη πεξηιακβάλεη ην ηζηνξηθό, ηα ζεκεία θαη ζπκπηώκαηα Ηζηνξηθό: Ο πξώηνο βνεζόο ιακβάλεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ έρεη γίλεη ην πεξηζηαηηθό. Μπνξεί λα ξσηήζεη ηνλ ίδην ηνλ πάζρνληα ή θάπνηνπο παξεπξηζθόκελνπο πνπ είδαλ πώο έγηλε ην πεξηζηαηηθό εκεία: Οη δηαηαξαρέο πνπ ν ίδηνο ν πξώηνο βνεζόο είδε, άγγημε, αηζζάλζεθε, άθνπζε ή κύξηζε (αηκνξξαγία, αλήζπρε αλαπλνή). πκπηώκαηα: Απηά πνπ ν ίδηνο ν πάζρνληαο αηζζάλεηαη, βιέπεη, αθνύεη ή κπξίδεηαη θαη ηα αλαθέξεη ζηνλ πξώην βνεζό (δαιάδα, πόλν, λαπηία, θξύν, δέζηε, δίςα). 3.Ση πεξηιακβάλεη ε ιεπηνκεξήο (ζσκαηηθή) εμέηαζε ηνπ πάζρνληα; Ζ εμέηαζε πεξηιακβάλεη έιεγρν : ηεο θεθαιήο ηνπ πξνζώπνπ ησλ καηηώλ ηεο κύηεο ησλ απηηώλ ηνπ ζηόκαηνο ηνπ ιαηκνύ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ηνπ ζώξαθα ησλ άλσ άθξσλ ηεο θνηιηάο ησλ θάησ άθξσλ ησλ πνδηώλ - 9 -

10 ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ 1.Πνηεο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα δώζεη ν πξώηνο βνεζόο ζην πιήξσκα ηνπ αζζελνθόξνπ, όηαλ θζάζεη ζην πεξηζηαηηθό; Όλνκα, ειηθία θαη δηεύζπλζε ηνπ πάζρνληα (αλ ηα έρεη δηαζέζηκα) Ηζηνξηθό ηνπ ζπκβάληνο Πεξηγξαθή ησλ ηξαπκαηηώλ Αγσγή πνπ δόζεθε Φάξκαθα θαη πνζόηεηεο πνπ πηζαλόλ λα ρνξεγήζεθαλ Παξάμελε ζπκπεξηθνξά ηνπ πάζρνληα Αλαπλνή, ζθπγκόο θαη επίπεδν αληαπόθξηζεο ηνπ πάζρνληα αλά 10 ιεπηά 2.ε ηη ρξεζηκεύνπλ ηα επηζέκαηα; Κάιπςε ηνπ ηξαύκαηνο Πξόιεςε ηεο κόιπλζεο από κηθξόβηα Βνήζεηα ζηελ πήμε ηνπ αίκαηνο 3.Πνηνη θαλόλεο πξέπεη λα εθαξκόδνληαη θαηά ηε ρξήζε ησλ επηζεκάησλ; Δλεκέξσζε ηνπ πάζρνληα γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπ πξώηνπ βνεζνύ Σν επίζεκα πξέπεη λα θαιύπηεη πέξα από ηα όξηα ηνπ ηξαύκαηνο Σνπνζέηεζε ηνπ επηζέκαηνο ζην ηξαύκα Όηαλ ην επίζεκα εκπνηηζηεί κε αίκα ή άιια ζσκαηηθά πγξά, δελ αθαηξείηαη αιιά ηνπνζεηείηαη λέν επίζεκα Δπηβεβαησκέλε ρξήζε πξνζηαηεπηηθώλ γαληηώλ Ο πξώηνο βνεζόο δελ πξέπεη λα βήρεη, λα θηαξλίδεηαη ή λα κηιά πάλσ από ην ηξαύκα 4.Πώο γίλεηαη ε εθαξκνγή ηεο θξύαο θνκπξέζαο (παγνθύζηε); Γεκίδνπκε κηζή πιαζηηθή ζαθνύια κε θνκκάηηα ή ζπαζκέλν πάγν Σπιίγνπκε ηε ζαθνύια κε έλα ηξηγσληθό επίδεζκν ή κηα πεηζέηα Δθαξκόδνπκε ηελ θνκπξέζα πάλσ ζηελ θάθσζε γηα 10 ιεπηά ε πεξίπησζε κώισπα εθαξκόδνπκε ην πάγν γηα 5 ιεπηά Όζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή θξύνπ επηζέκαηνο: Βξέρνπκε κηα θαλέια ή πεηζέηα κε παγσκέλν λεξό θαη ηελ ζθίγγνπκε ειαθξά. Σνπνζεηνύκε ην θξύν επίζεκα πάλσ ζηελ θάθσζε Κάλνπκε ελαιιάμ καιάμεηο πάλσ ζηελ θάθσζε γηα ηνπιάρηζηνλ 20 ιεπηά

11 5.Πνηα είλαη ηα θπξηόηεξα είδε επηδέζκσλ θαη πόηε ρξεζηκνπνηνύληαη; Σξηγσληθνί επίδεζκνη: Υξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αλάξηεζε (αλύςσζε άλσ άθξσλ), ζηεξέσζε επηζεκάησλ, αθηλεηνπνίεζε άθξσλ Κπιηλδξηθνί επίδεζκνη:υξεζηκνπνηνύληαη γηα ζηεξέσζε επηζεκάησλ θαη ππνζηήξημε άθξσλ σιελνεηδείο επίδεζκνη:υξεζηκνπνηνύληαη γηα επίδεζε δαθηύισλ θαη ππνζηήξημε ηξαπκαηηζκέλσλ αξζξώζεσλ. ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΡΑΤΜΑΣΗΧΝ 1.ε πνηεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα κεηαθηλεζεί ν πάζρνληαο; Όηαλ βξίζθεηαη ζε λεξό θαη θηλδπλεύεη από πληγκό Όηαλ βξίζθεηαη ζε ρώξν θσηηάο θαη ππάξρνπλ ππθλνί θαπλνί Όηαλ ππάξρεη θίλδπλνο λα εθξαγεί βόκβα ή λα ππξνβνιεζεί Όηαλ ππάξρεη πεξίπησζε λα θαηαπιαθσζεί από θάηη πνπ είλαη εηνηκόξξνπν 2.Πνηνπο θαλόλεο αζθαιείαο πξέπεη λα αθνινπζνύκε γηα ηε κεηαθνξά ησλ ηξαπκαηηώλ; Να επηιέμνπκε κία κέζνδν πνπ λα είλαη αλάινγε κε ηελ θαηάζηαζε ησλ ηξαπκαηηώλ θαη ηνλ εμνπιηζκό πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζε καο Ο εμνπιηζκόο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε λα βξίζθεηαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε Ζ κέζνδνο κεηαθνξάο λα είλαη αζθαιήο, ηόζν γηα καο, όζν θαη γηα ηνπο πάζρνληεο/ ηξαπκαηίεο Πάληνηε ελζαξξύλνπκε ηνλ πάζρνληα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ηνπ

12 ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΓΗΑΧΖ 1.Ση ζεκαίλνπλ ηα αξρηθά γξάκκαηα Κ.Α.Α.Α θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αξρηθήο αμηνιόγεζεο; Κ:Κίλδπλνο Α:Αληαπόθξηζε Α:Αεξαγσγόο Α:Αλαπλνή 2.Πώο γίλεηαη ν έιεγρνο ηεο αληαπόθξηζεο; Ο έιεγρνο ηεο αληαπόθξηζεο γίλεηαη: Με ειαθξά ηαξαθνπλήκαηα ησλ ώκσλ ηνπ πάζρνληα ρσξίο λα γίλεη νπνηαδήπνηε θίλεζε ηνπ απρέλα Φσλάδνπκε ηνπ πάζρνληα γηα λα δηαπηζηώζνπκε αλ αθνύεη ή ηνπ δίλνπκε θάπνηα εληνιή Αλ ν πάζρνληαο αλαπλέεη, ηνπ παξέρνπκε ηελ θαηάιιειε βνήζεηα θαη θαινύκε ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο (αζζελνθόξν). Αλ αθόκε είλαη αλαίζζεηνο θαη δελ αληαπνθξίλεηαη, ηόηε ζα εθαξκόζνπκε ηελ ΚΑΡΠΑ. 3.Πώο γίλεηαη ην άλνηγκα ηνπ αεξαγσγνύ; θύβνπκε δίπια από ην θεθάιη ηνπ πάζρνληα θαη ηνπνζεηνύκε ην έλα καο ρέξη πάλσ ζην κέησπν ηνπ πάζρνληα Γύν δάθηπια (δείθηεο θαη κέζν δάθηπιν) ηνπνζεηνύληαη θάησ από ην πηγνύλη ηνπ θαη θάλνπκε ειαθξά θάκςε πξνο ηα πίζσ θαη ν αεξαγσγόο αλνίγεη Οπνηνδήπνηε αληηθείκελν είλαη νξαηό ζην ζηόκα ηνπ, ην αθαηξνύκε 4.Πνηα κέζνδν ρξεζηκνπνηώ γηα λα ειέγμσ ηελ αλαπλνή ζε θάπνηνλ αλαίζζεην Βιέπσ Αθνύσ => ΜΔΥΡΗ 10 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ Αηζζάλνκαη ΒΛΔΠΧ: Κνηηάδσ αλ ν ζώξαθαο αλαζεθώλεηαη. ΑΚΟΤΧ: Πξνζέρσ λα αθνύζσ ηπρόλ αλαπλνή, βάδνληαο ην απηί κνπ θνληά ζην ζηόκα θαη κύηε ηνπ πάζρνληα

13 ΑΗΘΑΝΟΜΑΗ: Αηζζάλνκαη ηελ αλαπλνή ηνπ πάζρνληα. 5. Ση ζεκαίλεη ε κέζνδνο ΚΑΡΠΑ Καξδηνπλεπκνληθή Αλαδσνγόλεζε (Φπζήκαηα ζηόκα κε ζηόκα θαη θαξδηνζπκπηέζεηο.) 6. Πνηα είλαη ε ζεηξά ησλ ελεξγεηώλ κε ηε κέζνδν ΚΑΡΠΑ ζε ελήιηθα άηνκν; Πξώηα ειέγρνπκε αλ ππάξρεη νπνηνζδήπνηε θίλδπλνο γηα καο θαη ηνλ πάζρνληα. Μεηά ηελ αξρηθή αμηνιόγεζε ηαξαθνύλεκα ώκσλ, εληνιή θαη εάλ αληαπνθξηζεί ν πάζρσλ ζα ηνλ αθήζνπκε ζηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη θαη ζα θαιέζνπκε βνήζεηα. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη αληαπόθξηζε, ηόηε ζα αλνίμνπκε ηνλ αεξαγσγό θαη ζα ειέγμνπκε ηελ αλαπλνή ηνπ. Αλ αλαπλέεη, ζα ειέγμνπκε νπνηεζδήπνηε θαηαζηάζεηο πνπ απεηινύλ ηε δσή ηνπ θαη κεηά ζα ηνλ ηνπνζεηήζνπκε ζε ζέζε αλάλεςεο θαη ζα θαιέζνπκε βνήζεηα. ε πεξίπησζε πνπ δελ αλαπλέεη ζα ζηείινπκε θάπνηνλ λα θαιέζεη αζζελνθόξν καδί κε απηληδσηή. ηε ζπλέρεηα ζα αξρίζνπκε ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο ηνπνζεηώληαο ηε βάζε ηεο παιάκεο ηνπ ελόο ρεξηνύ πάλσ ζηελ άιιε ζην θέληξν ηνπ ζώξαθα. Θα πηέζνπκε πξνο ηα θάησ 5-6 εθ. κε ξπζκό ην ιεπηό θαη ζα δώζνπκε 30 ζπκπηέζεηο. Θα δώζνπκε 2 θπζήκαηα ζηόκα κε ζηόκα. Δλαιιάμ ζα δίλνπκε 30 ζπκπηέζεηο θαη 2 θπζήκαηα. Ζ δηάξθεηα ηνπ θπζήκαηνο ζα είλαη 1 δεπηεξόιεπην. Θα ζπλερίδνπκε κέρξη ν πάζρνληαο δείμεη ζεκεία επαλάθηεζεο ησλ αηζζήζεώλ ηνπ, όπσο βήραο, άλνηγκα καηηώλ, νκηιία ή θάκλεη ζθόπηκεο θηλήζεηο ΚΑΗ αξρίζεη λα αλαπλέεη θαλνληθά ή έρνπκε εμαληιεζεί θαη δελ κπνξνύκε λα ζπλερίζνπκε 7. Πνηεο ελέξγεηεο ζα θάλεηε ζε πεξίπησζε πνπ είζαζηε κόλνη ζαο θαη δηαπηζηώζεηε όηη ν πάζρνληαο δελ αλαπλέεη θαλνληθά; Αλ ε πην πάλσ θαηάζηαζε νθείιεηαη ζε πληγκό ζα δώζεηε 5 απνηειεζκαηηθά θπζήκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα 30 ζπκπηέζεηο θαη 2 θπζήκαηα γηα 1 ιεπηό, πξηλ λα θιεζεί αζζελνθόξν. ε πεξίπησζε πνπ δελ αηζζάλεζηε θαιά λα δώζεηε θπζήκαηα ζηόκα κε ζηόκα, κπνξείηε λα δώζεηε θαξδηνζπκπηέζεηο κε ξπζκό 100 ζην ιεπηό κέρξη λα έξζεη ην αζζελνθόξν

14 8. Πώο γίλεηαη ε αλαπλνή ζηόκα κε ζηόκα; Ξαπιώλνπκε ηνλ πάζρνληα αλάζθεια. Αλνίγνπκε ηηο αεξνθόξνπο νδνύο. Αθαηξνύκε νπνηνλδήπνηε εκθαλέο μέλν αληηθείκελν κέζα από ην ζηόκα κε ηα δύν δάθηπια.(βεληνύδα) Κιείλνπκε ηε κύηε ηνπ πάζρνληα κε ηα δύν δάθηπια καο (αληίρεηξαο, δείθηεο) Φπζνύκε γηα 1 δεπηεξόιεπην. Απνκαθξύλνπκε ην ζηόκα καο από ην ζηόκα ηνπ πάζρνληα γηα 2 δεπηεξόιεπηα. Δπαλαιακβάλνπκε ηα θπζήκαηα. Αν ο θώρακας ηοσ πάζτονηα δε γεμίζει με αέρα και δεν αναζηκώνεηαι ασηό ζημαίνει όηι: Σν θεθάιη ηνπ πάζρνληα δελ είλαη θαιά ηνπνζεηεκέλν πξνο ηα πίζσ. Γελ γίλεηαη θαιή εθαξκνγή ηνπ ζηόκαηόο καο κε ην ζηόκα ηνπ πάζρνληα. Ζ κύηε ηνπ πάζρνληα δελ είλαη θαιά θιεηζηή θαη δηαθεύγεη αέξαο. Τπάξρεη μέλν αληηθείκελν κέζα ζηνλ αεξαγσγό. 9. Πώο γίλνληαη νη θαξδηνζπκπηέζεηο; Σνπνζεηνύκε ηε βάζε ηεο παιάκεο ηνπ ελόο ρεξηνύ καο ζην ζηέξλν αλάκεζα ζηηο δύν ζειέο ηνπ ζηήζνπο. Σνπνζεηνύκε ην άιιν ρέξη πάλσ από ην πξώην κπιέθνληαο ηα δάθηπια κεηαμύ ηνπο. Φέξλνπκε ην ζώκα καο εληειώο θάζεηα πάλσ από ηνλ πάζρνληα κε ΣΔΝΣΧΜΔΝΟΤ ηνπο αγθώλεο καο. Κάλσ ζπκπίεζε πξνο ηα θάησ κε ην βάξνο ηνπ ζώκαηόο κνπ κέρξη 5-6 εθ. ζε ελήιηθα πάζρνληα.(γηα

15 παηδί ζην 1/3 ηνπ βάζνπο ηνπ ζώξαθα θαη κε έλα ρέξη ). Δπαλεξρόκαζηε ζηελ αξρηθή καο ζέζε ρσξίο λα ράζνπκε ηελ επαθή καο κε ην ζώκα ηνπ πάζρνληα. Κάλνπκε 1 θύθιν ησλ 30 ζπκπηέζεσλ κε ηνλ πην πάλσ ηξόπν θαη κε ξπζκό ην ιεπηό. 10. Πνηα είλαη ηα ρξνλνινγηθά όξηα πνπ ιακβάλνληαη ππόςε γηα ζθνπνύο εθαξκνγήο ηεο ΚΑΡΠΑ; Βξέθνο: κέρξη ελόο έηνπο. Παηδί : από ελόο έηνπο κέρξη ηελ αξρή ηεο εθεβείαο. Δλήιηθαο: από ηελ αξρή ηεο εθεβείαο θαη άλσ. 11. Πνηα είλαη ε ζεηξά ησλ ελεξγεηώλ κε ηε κέζνδν ΚΑΡΠΑ γηα παηδί από ελόο έηνπο κέρξη ηελ εθεβεία; Διέγρνπκε γηα νπνηνλδήπνηε θίλδπλν γηα κάο θαη ην παηδί. Αθνύ αμηνινγήζνπκε, ηνπ κηινύκε ή ηαξαθνπλνύκε ήπηα ηνπο ώκνπο ηνπ θαη εάλ αληαπνθξηζεί, ηόηε αθήλνπκε ην παηδί ζηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη θαη θαινύκε βνήζεηα. Όηαλ δελ ππάξρεη αληαπόθξηζε, αλνίγνπκε ηνλ αεξαγσγό θη ειέγρνπκε ηελ αλαπλνή ηνπ. Αλ αλαπλέεη, ειέγρνπκε νπνηεζδήπνηε θαηαζηάζεηο πνπ απεηινύλ ηε δσή ηνπ θαη κεηά ην ηνπνζεηνύκε ζε ζέζε αλάλεςεο θαη θαινύκε βνήζεηα. ε πεξίπησζε πνπ δελ αλαπλέεη ζηέιινπκε θάπνην λα θαιέζεη βνήζεηα καδί κε απηληδσηή. Αθαηξνύκε νπνηνδήπνηε μέλν αληηθείκελν ππάξρεη ζηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα(αεξαγσγό ) θαη δίλνπκε 5 ΑΡΥΗΚΑ ΦΤΖΜΑΣΑ Σνπνζεηνύκε ην έλα ή θαη ηα δύν ρέξηα καο ζην θέληξν ηνπ ζώξαθα θαη πηέδνληαο πξνο ηα θάησ 5-6 εθ κε ξπζκό ζπκπηέζεηο ην ιεπηό, θάλνπκε 30 ζπκπηέζεηο. Κάλνπκε ελαιιάμ 2 θπζήκαηα θαη 30 ζπκπηέζεηο κέρξη ην παηδί δείμεη ζεκεία επαλάθηεζεο ησλ αηζζήζεώλ ηνπ όπσο βήραο, άλνηγκα ησλ καηηώλ, νκηιία ή θάλεη ζθόπηκεο θηλήζεηο θαη αξρίζεη λα αλαπλέεη θαλνληθά ή κέρξη δηθήο καο εμάληιεζεο Αλ είκαζηε κόλνη καο ζπλερίδνπκε κε θπζήκαηα θαη ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο γηα έλα ιεπηό πξηλ αθήζνπκε ην παηδί γηα λα θαιέζνπκε αζζελνθόξν. Αλ ην παηδί θάλεη εκεηό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ΚΑΡΠΑ, θπιήζηε ην πξνο ην πιάη, καθξηά από εζάο, βεβαησζείηε όηη ην θεθάιη είλαη γπξηζκέλν πξνο ην πάησκα γηα λα θύγεη ν εκεηόο.καζαξίζηε ην ζηόκα θαη κεηά ακέζσο θπιήζηε ην πίζσ ζηελ πιάηε θαη επαλαξρίζηε ΚΑΡΠΑ

16 ΚΑΡΓΗΑΚΔ ΜΑΛΑΞΔΗ ΓΗΑ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟ Δ ΜΔΓΔΘΟ ΠΑΗΓΗ Ζ ΟΣΑΝ Ο ΠΡΧΣΟ ΒΟΖΘΟ ΔΗΝΑΗ ΜΗΚΡΟΧΜΟ ( ΜΟΝΟ ΚΑΡΠΑ ) Γνλαηίζηε ζην ύςνο ηνπ ζώξαθα ηνπ παηδηνύ. Σνπνζεηήζηε ην έλα ρέξη ζην θέληξν ηνπ ζώξαθα ( αλ ην παηδί είλαη κεγαιόζσκν, ηνπνζεηήζηε ην άιιν ρέξη από πάλσ θαη κπιέμηε ηα δάθηπιά ζαο ). θύςηε πάλσ από ην παηδί, κε ρέξη / ρέξηα ηελησκέλα θαη πηέζηε ην ζηέξλν ώζηε ν ζώξαθαο λα θαηέιζεη ζην1/3 ηνπ βάζνπο ηνπ, ζηε ζπλέρεηα ζηακαηήζηε λα πηέδεηε αιιά κελ απνκαθξύλεηε ηα ρέξηα ζαο. Δπαλαιάβεηε ηηο ζπκπηέζεηο ζην ξπζκό ην ιεπηό κέρξη λα θζάζεη βνήζεηα ή ην παηδί δείμεη ζεκεία όηη επαλαθηά ηηο αηζζήζεηο ηνπ όπσο βήραο, άλνηγκα ησλ καηηώλ, νκηιία ή θηλείηαη ή θάκλεη ζθόπηκεο θηλήζεηο ή έρεηε εμαληιεζεί θαη δελ κπνξείηε λα ζπλερίζεηε. 12. Πνηα είλαη ε ζεηξά ησλ ελεξγεηώλ κε ηε κέζνδν ΚΑΡΠΑ γηα βξέθνο(κέρξη ελόο έηνπο); Διέγρνπκε νπνηνλδήπνηε θίλδπλν γηα καο θαη ην βξέθνο. Κηππνύκε ειαθξά ή γαξγαινύκε ην πέικα ηνπ βξέθνπο, γηα λα δνύκε αλ αληαπνθξίλεηαη(γδν ΣΑΡΑΚΟΤΝΟΤΜΔ ΣΟ ΒΡΔΦΟ). Αλ αληαπνθξίλεηαη, ην έρνπκε ππό ηελ επηηήξεζε καο θαη θαινύκε βνήζεηα αλ ρξεηάδεηαη. Αλνίγνπκε ηνλ αεξαγσγό εθηείλνληαο ηελ θεθαιή ηνπ πξνο ηα πίζσ θαη αθαηξνύκε νπνηνδήπνηε μέλν αληηθείκελν ππάξρεη. Αλ αλαπλέεη, ην ηνπνζεηνύκε ζε ζέζε αλάλεςεο θη ειέγρνπκε νπνηεζδήπνηε θαηαζηάζεηο απεηινύλ ηε δσή ηνπ θαη θαινύκε βνήζεηα. ε πεξίπησζε πνπ δελ αλαπλέεη, ζηέιινπκε θάπνηνλ λα θαιέζεη βνήζεηα Αθαηξνύκε νπνηνδήπνηε μέλν αληηθείκελν από ην ζηόκα θαη ηε κύηε θαη δίλνπκε πέντε αρχικά υυσήματα Μεηά ηνπνζεηνύκε ηηο άθξεο ησλ δύν δαρηύισλ καο (δείθηεο θαη κέζν δάρηπιν), έλα δάθηπιν θάησ από ηελ επζεία πνπ ελώλεη ηηο δύν ζειέο ηνπ ζηήζνπο ηνπ. Πηέδνπκε πξνο ηα θάησ ζε βάζνο 1/3 ηνπ ζώξαθα κε ξπζκό ην ιεπηό θάλνληαο ηξηάληα ζπκπηέζεηο πλερίδνπκε κε 2 θπζήκαηα θαη ηξηάληα ζπκπηέζεηο κέρξη ην βξέθνο δείμεη ζεκεία επαλάθηεζεο ησλ αηζζήζεώλ ηνπ όπσο βήραο,άλνηγκα καηηώλ, νκηιία ή θάλεη ζθόπηκεο θηλήζεηο ΚΑΗ αξρίζεη λα αλαπλέεη θαλνληθά ή έρνπκε εμαληιεζεί θαη δελ κπνξνύκε λα ζπλερίζνπκε. ΑΝ ΔΗΜΑΣΔ ΜΟΝΟΗ ΜΑ, ζπλερίδνπκε θπζήκαηα θαη ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο γηα 1 ιεπηό πξηλ πάξνπκε ην βξέθνο καδί καο γηα λα θαιέζνπκε βνήζεηα

17 13.Πνηα άηνκα ηνπνζεηνύληαη ζε ζέζε αλάλεςεο; Αλαίζζεηα άηνκα πνπ αλαπλένπλ 14.Γηαηί ηνπνζεηείηαη θάπνηνο ζε ζέζε αλάλεςεο; Γηα λα κε γπξίζεη ε γιώζζα ηνπ πξνο ηα πίζσ θαη απνθξάμεη ηελ αεξνθόξν νδό παζαίλνληαο αζθπμία Γελ αθήλεη ηα πγξά λα επηζηξέςνπλ πίζσ, θαη ζε πεξίπησζε εκεηνύ πξνθιεζεί πληγκόο Ομπγνλώλεηαη θαιύηεξα ν εγθέθαινο εκείσζε: όηαλ θάπνηνο είλαη αλαίζζεηνο, δελ θάλεη εκεηό

18 ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ Σν νμπγόλν είλαη απαξαίηεην γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο. θνπόο ηεο αλαπλνήο είλαη ε κεηαθνξά νμπγόλνπ από ηνλ αέξα ζηνπο πλεύκνλεο θαη από εθεί ζε όια ηα ζεκεία ηνπ ζώκαηνο θαη ε απνβνιή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαηά ηελ εθπλνή. Καηά ηελ αλαπλνή ν αέξαο εηζέξρεηαη από ην ζηόκα θαη ηε κύηε, πεξλά από ηελ ηξαρεία θαη θαηαιήγεη ζηνπο πλεύκνλεο. Καηά ηελ εηζπλνή ν αέξαο πεξηέρεη 21% νμπγόλν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαπλνήο ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ην 5% ηνπ νμπγόλνπ. Όηαλ εθπλένπκε απνβάιινπκε 16% νμπγόλν κε κηθξή πνζόηεηα δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Έλαο ελήιηθαο ζε θαηάζηαζε εξεκίαο αλαπλέεη 16 κέρξη 18 θνξέο ην ιεπηό ελώ ηα παηδηά θαη ηα βξέθε από 20 έσο 30 θνξέο. 1.Πνηα είλαη ηα όξγαλα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο; ηόκα Μύηε Σξαρεία(αεξαγσγόο) Πλεύκνλεο Πλεπκνληθά αηκνθόξα αγγεία 2.Από πνηνπο παξάγνληεο κπνξεί λα επεξεαζηεί ν θαλνληθόο ξπζκόο ηεο αλαπλνήο; Τπεξέληαζε Άζθεζε Σξαπκαηηζκόο 3.Πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ ειιηπή νμπγόλσζε ηνπ αίκαηνο; Μεησκέλε πνζόηεηα νμπγόλνπ ζηνλ εηζπλεόκελν αέξα ιόγσ θαπλνύ. Ύπαξμε μέλνπ αληηθεηκέλνπ ζηνλ αεξαγσγό. Παξνπζία κνλνμείδηνπ ηνπ άλζξαθα ζηνπο ηζηνύο. Από ζύλζιηςε ή ηξαπκαηηζκό ηνπ ζώξαθα. Βιάβε ζην αλαπλεπζηηθό θέληξν ηνπ εγθεθάινπ ιόγσ ηξαπκαηηζκνύ. Διαηησκέλε ιεηηνπξγία ησλ πλεπκόλσλ ιόγσ θάθσζεο ή πλεπκνλίαο. Ζ πην ζπλεζηζκέλε αηηία ΠΝΗΓΜΟΝΖ είλαη ην θιείζηκν ηνπ αεξαγσγνύ κε θάπνην μέλν αληηθείκελν (κηθξά παηρλίδηα,λνκίζκαηα θ.ι.π.) θαζώο θαη ζηεξεέο ηξνθέο. Σα ζεκεία θαη ζπκπηώκαηα είλαη Κνπηώδεο ( αζπλήζηζηε) αλαπλνή. Γπζθνιία ζηελ νκηιία. Κπάλσζε

19 Ο πάζρνληαο δείρλεη όηη πηάλεη ηνλ ιαηκό ηνπ θαη βήρεη. 4.Πνηεο είλαη νη άκεζεο ελέξγεηεο ηνπ πξώηνπ βνεζνύ γηα απόθξαμε ηνπ αεξαγσγνύ από ελήιηθν άηνκν; Παξνηξύλνπκε ηνλ πάζρνληα λα βήμεη, εάλ δηαηεξεί ηηο αηζζήζεηο ηνπ Βάδνπκε ηνλ πάζρνληα λα ζθύςεη κπξνζηά ή λα θαζίζεη ζε κηα θαξέθια θαη ηνπ δίλνπκε 5 θηππήκαηα αλάκεζα ζηηο σκνπιάηεο κε ηελ παιάκε καο. Κάλνπκε κέρξη 5 θνηιηαθέο ζπκπηέζεηο κε ηελ γξνζηά ηνπ ελόο καο ρεξηνύ κε θαηεύζπλζε κέζα θαη άλσ, εάλ ην αληηθείκελν δελ έρεη βγεη έμσ Δπαλαιακβάλνπκε ηηο δύν πξνεγνύκελεο ελέξγεηεο γηα 3 θνξέο θαη θαινύκε βνήζεηα, εάλ δελ έρεη βγεη πξνο ηα έμσ ην μέλν αληηθείκελν ε πεξίπησζε πνπ ν πάζρνληαο ράζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ ηόηε: Αλνίγνπκε ηνλ αεξαγσγό θαη ειέγρνπκε γηα αλαπλνή Γίλνπκε θπζήκαηα δηάζσζεο Αξρίδνπκε Καξδηναλαπλεπζηηθή Αλαδσνγόλεζε (ΚΑΡΠΑ), ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ μέλνπ αληηθεηκέλνπ 5.Πνηεο είλαη νη άκεζεο ελέξγεηεο ηνπ πξώηνπ βνεζνύ γηα απόθξαμε βξέθνπο θάησ ηνπ ελόο έηνπο; Ξαπιώλνπκε κπξνύκπηα ην βξέθνο πάλσ ζηνλ αληηβξαρίνλα ππνβαζηάδνληαο ηελ πιάηε θαη ην θεθάιη ηνπ Σνπ δίλνπκε κέρξη 5 θηππήκαηα αλάκεζα ζηηο σκνπιάηεο όπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ελήιηθα κε ιηγόηεξε δύλακε. Αθαηξνύκε ην μέλν αληηθείκελν από ην ζηόκα ηνπ βξέθνπο, αλ απηό είλαη νξαηό. Πνηέ δελ ςειαθνύκε ην ζηόκα ηνπ βξέθνπο. Γπξίδνπκε ην βξέθνο αλάζθεια θαη θάλνπκε κέρξη 5 ζπκπηέζεηο ηνπ ζώξαθα κε ηα δύν καο δάθηπια ( δείθηεο θαη κέζν δάθηπιν ) ζηελ λνεηή γξακκή πνπ ελώλεη ηηο δύν ζειέο ηνπ ζηήζνπο κε θαηεύζπλζε κέζα θαη άλσ, αλ δελ βγεη ην μέλν αληηθείκελν

20 Δπαλαιακβάλνπκε ηηο πην πάλσ ελέξγεηεο γηα 3 θνξέο θαη παίξλνπκε καδί καο ην βξέθνο, θαινύκε ηαηξηθή βνήζεηα, εάλ ην μέλν αληηθείκελν δελ βγεη έμσ. ε πεξίπησζε πνπ ην βξέθνο ράζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ ηόηε: αλνίγνπκε ηνλ αεξαγσγό θαη ειέγρσ γηα αλαπλνή δίλνπκε θπζήκαηα αξρίδνπκε ΚΑΡΠΑ γηα βξέθε ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ απνκάθξπλζή ηνπ, αλ ην μέλν αληηθείκελν δελ βγεη 6.Πνηέο είλαη νη άκεζεο ελέξγεηεο ηνπ πξώηνπ βνεζνύ γηα απόθξαμε παηδηνύ από ελόο ρξόλνπ κέρξη ηελ εθεβεία; Παξνηξύλνπκε ην παηδί λα βήμεη θύβνπκε ην παηδί κπξνζηά ή ην βάδνπκε λα θαζίζεη ζε κηα θαξέθια θαη ηνπ δίλνπκε κέρξη 5 θηππήκαηα αλάκεζα ζηηο σκνπιάηεο κε ηελ παιάκε καο Κάλνπκε κέρξη 5 θνηιηαθέο ζπκπηέζεηο κε ηελ γξνζηά ηνπ ελόο καο ρεξηνύ κε θαηεύζπλζε κέζα θαη άλσ Av ην μέλν αληηθείκελν δελ βγεη έμσ επαλαιακβάλνπκε ηηο πην πάλσ ελέξγεηεο γηα 2-3 θνξέο, θαινύκε ηαηξηθή βνήζεηα, αλ ην μέλν αληηθείκελν δελ ζα βγεη πξνο ηα έμσ ε πεξίπησζε πνπ ην παηδί ράζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ ηόηε: Αλνίγνπκε ηνλ αεξαγσγό θαη ειέγρνπκε γηα αλαπλνή Γίλνπκε θπζήκαηα Αξρίδνπκε ΚΑΡΠΑ γηα απνκάθξπλζε ηνπ, αλ ην μέλν αληηθείκελν δελ βγεη 7.Πνηεο νη ελέξγεηεο ηνπ πξώηνπ βνεζνύ ζε πεξίπησζε πληγκνύ; Λακβάλνπκε ηα θαηάιιεια κέηξα αζθάιεηαο πξώηα γηα ηνλ ίδην Μεηαθηλνύκε ηνλ πάζρνληα ζε αζθαιέο κέξνο Ξαπιώλνπκε ηνλ πάζρνληα ζε θνπβέξηα αλάζθεια. Γηαηεξνύκε ην θεθάιη ηνπ πάζρνληα ρακειόηεξα από ην ζηήζνο, γηα λα κεηώζνπκε ηνλ θίλδπλν εκεηνύ. Κάλνπκε κηα γξήγνξε αμηνιόγεζε ηνπ πάζρνληα θαη εθαξκόδνπκε ηελ ΚΑΡΠΑ. Αλνίγνπκε ηνλ αεξαγσγό θαη ειέγρνπκε ηελ αλαπλνή. Σειεθσλνύκε γηα βνήζεηα Βγάδνπκε ηα βξεγκέλα ξνύρα θαη παίξλνπκε κέηξα γηα απνθπγή ηεο ππνζεξκίαο Ο ΠΑΥΟΝΣΑ ΜΔΣΑΦΔΡΔΣΑΗ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΓΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΓΗΑ ΑΠΟΦΤΓΖ ΣΟΤ «ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΠΝΗΓΜΟΤ.»

21 ΣΡΑΓΓΑΛΗΜΟ Δίλαη ε δηαθνπή ηεο εηζόδνπ αέξα ζηνπο πλεύκνλεο ιόγσ ζπκπίεζεο ησλ αεξνθόξσλ νδώλ. ΑΠΑΓΥΟΝΗΜΟ είλαη ην θξέκαζκα ηνπ ζώκαηνο κε ζειηά γύξσ από ηνλ ιαηκό Σα ζεκεία θαη ζπκπηώκαηα είλαη: Σν πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξόθιεζε ηνπ ζηξαγγαιηζκνύ / απαγρνληζκνύ εκάδηα γύξσ από ηνλ ιαηκό Σν ζώκα κπνξεί αθόκα λα αησξείηαη Κπάλσζε ηνπ δέξκαηνο Γηόγθσζε ησλ θιεβώλ Γεληθή αλαηζζεζία Απνκαθξύλνπκε νηηδήπνηε πεξηζθίγγεη ηνλ ιαηκό Καηεβάδνπκε ηνλ πάζρνληα από ην ζρνηλί,αλ εμαθνινπζεί λα θξέκεηαη Δθαξκόδνπκε ηελ ΚΑΡΠΑ, αλ ρξεηάδεηαη Δηδνπνηνύκε ηαηξηθή βνήζεηα Μεηαθέξνπκε ηνλ πάζρνληα ζην λνζνθνκείν, έζησ θαη αλ έρεη ζπλέιζεη ΑΦΤΞΗΑ Δίλαη ε απνπζία νμπγόλνπ από ηνπο πλεύκνλεο ιόγσ ύπαξμεο θάπνηνπ αληηθεηκέλνπ κπξνζηά από ηηο αεξνθόξνπο νδνύο. Γηάγλσζε Κάπνην αληηθείκελν πνπ θαιύπηεη ηελ κύηε θαη ην ζηόκα (καμηιάξηα,πιαζηηθή ζαθνύια θιπ) Γπζθνιία ζηελ αλαπλνή θαη θπάλσζε ηνπ δέξκαηνο Γεληθή αλαηζζεζία Αθαηξνύκε θάζε αληηθείκελν πνπ είλαη κπξνζηά από ηελ κύηε θαη ην ζηόκα Δθαξκόδνπκε ηνπο θαλόλεο ηεο Αλαδσνγόλεζεο (ΚΑΡΠΑ) Μεηαθέξνπκε ηνλ πάζρνληα ζην λνζνθνκείν, έζησ θαη αλ έρεη ζπλέιζεη. Καινύκε ηαηξηθή βνήζεηα Αλαθπιαθηηθό νθ είλαη κηα αιιεξγηθή θαηάζηαζε ηνπ ζώκαηνο πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε κεξηθά ιεπηά ζε νξηζκέλα άηνκα πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε επαηζζεζία ζε νξηζκέλα ζπζηαηηθά όπσο : έλεζε θάπνηνπ θάξκαθνπ

22 θέληξηζκα ελόο εληόκνπ θαηάπνζε θάπνηνπ θαγεηνύ Λόγσ απηήο ηεο αιιεξγηθήο θαηάζηαζεο ην αίκα επεξεάδεηαη, νη αξηεξίεο δηνγθώλνληαη θαη εκπνδίδνπλ ηηο αεξνθόξνπο νδνύο. Ζ πίεζε ηνπ αίκαηνο πέθηεη επηθίλδπλα θαη ε αλαπλνή γίλεηαη δύζθνιε. Σν νμπγόλν ζηα δσηηθά όξγαλα κεηώλεηαη θαη ν πάζρνληαο ρξεηάδεηαη νμπγόλν. Γηάγλσζε: Πξήμηκν ηνπ ιαηκνύ θαη ηνπ πξνζώπνπ Γπζθνιία ζηελ αλαπλνή Αλάγθε γηα αέξα Άγρνο Σν δέξκα έρεη θόθθηλα εμαλζήκαηα Γξήγνξνο θαη αδύλαηνο ζθπγκόο Άκεζε θιίζε αζζελνθόξνπ αλαθέξνληαο όηη πξόθεηηαη γηα αλαθπιαθηηθό ζνθ ε πεξίπησζε πνπ ν πάζρνληαο έρεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ, ηνλ βάδνπκε ζε ζέζε αλάλεςεο γηα λα αλαπλέεη θαιύηεξα Δάλ ν πάζρνληαο είλαη αλαίζζεηνο, ειέγρνπκε ηελ αλαπλνή ηνπ θαη εθαξκόδνπκε ηελ ΚΑΡΠΑ, αλ ρξεηάδεηαη ΔΗΠΝΟΖ ΑΝΑΘΤΜΗΑΔΧΝ: Καηά ηε δηάξθεηα κηαο ππξθαγηάο ε θσηηά θαίεη ην νμπγόλν ηεο αηκόζθαηξαο θαη γη απηό πξνθαιείηαη ε αζθπμία. Αζθπμία κπνξεί αθόκα λα πξνθιεζεί από ηνλ θαπλό πνπ κπνξεί λα εξεζίζεη ην ιάξπγγα θαη λα πξνθιεζεί ζπαζκόο. Γηάγλσζε: -Γπζθνιία ζηελ αλαπλνή (γξήγνξε θαη ζνξπβώδεο) -Καηά ηελ εθπλνή ππάξρεη βήραο θαη ζθύξηγκα -Γύξσ από ηε κύηε θαη ην ζηόκα ππάξρεη θαςάιηζκα -Απώιεηα αηζζήζεσλ -Κιήζε ηαηξηθήο βνήζεηαο -Μεηαθνξά ηνπ πάζρνληα ζε θαζαξό αέξα, εθόζνλ ην επηηξέπεη ε θαηάζηαζε ηνπ -Αλ ππάξρνπλ θιεγόκελα ξνύρα, θαηαζβήλνπκε ηε θσηηά -Αλ ν πάζρνληαο είλαη αλαίζζεηνο, εθαξκόδνπκε ΚΑΡΠΑ -Πεξηπνηνύκαη νπνηνδήπνηε ηξαύκα Γελ εηζεξρόκαζηε ζε δσκάηην κε θαπλό ή άιια δειεηεξηώδε αέξηα, ρσξίο κέηξα αζθάιεηαο ή θαηάιιειν εμνπιηζκό

23 ΑΔΡΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΘΤΜΗΑΔΗ: Σν κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα είλαη έλα πνιύ επηθίλδπλν άρξσκν θαη άνζκν αέξην, πνπ νη αλαζπκηάζεηο ηνπ εηζέξρνληαη ζην αίκα κε ηελ αλαπλνή θαη θαηαζηξέθνπλ ην νμπγόλν. Σν κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα πξνθαιείηαη θπξίσο από ηα θαπζαέξηα ησλ νρεκάησλ Γηάγλσζε: Γπζθνιία ζηελ αλαπλνή ( γξήγνξε θαη ζνξπβώδεο) Εαιάδα θαη πνλνθέθαινο Όζν πεξλά ε ώξα ην ρξώκα ηνπ δέξκαηνο γίλεηαη θεξαζί, Απώιεηα ησλ αηζζήζεσλ -Κιήζε ηαηξηθήο βνήζεηαο θαη ππξνζβεζηηθήο -Μεηαθνξά ηνπ πάζρνληα ζε θαζαξό αέξα, εθόζνλ ην επηηξέπεη ε θαηάζηαζε ηνπ -Αλ ν πάζρνληαο είλαη αλαίζζεηνο, εθαξκόδνπκε ηελ ΚΑΡΠΑ ΑΘΜΑ Σν άζζκα νθείιεηαη ζε ζπαζκό ησλ αεξνθόξσλ νδώλ κε απνηέιεζκα ηελ ζηέλσζή ηνπο θαη πξνθαιείηαη δπζθνιία ζηελ αλαπλνή ηδίσο θαηά ηελ εηζπλνή. Ζ θαηάζηαζε απηή νθείιεηαη ζε αιιεξγία, θαπλό ηζηγάξνπ, κνιπζκέλν αέξα,λεπξηθή ππεξέληαζε θ.ι.π. Άηνκα πνπ παζαίλνπλ ηέηνηεο θξίζεηο έρνπλ πάληνηε καδί ηνπο ηηο εηδηθέο ζπζθεπέο αλαπλνήο γηα δηεπθόιπλζε ηεο αλαπλνήο ηνπο. ΓΗΑΓΝΧΖ: Γπζθνιία ζηελ αλαπλνή πξηγκόο Ξεξόο βήραο Κπάλσζε πξνζώπνπ Αλεζπρία θαη δπζθνιία ζηελ νκηιία Άγρνο Δλζαξξύλνπκε θαη θαζεζπράδνπκε ηνλ πάζρνληα πκβνπιεύνπκε ηνλ λα θαζίζεη θαη λα ζθύςεη ιίγν πξνο ηα εκπξόο αθνπκπώληαο θάπνπ Δμαζθαιίδνπκε θαζαξό αέξα Βνεζνύκε ηνλ πάζρνληα λα πάξεη κεξηθέο αλαπλνέο, αλ έρεη καδί ηνπ ηελ εηδηθή ζπζθεπή αλαπλνώλ Γελ ηνλ αθήλνπκε λα μαπιώζεη

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62 ΒΑΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΖΩΗ & ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΗ 3 o Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ 2 ο Πεξηερόκελα 2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 2.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο 2 Δλόηεηα 1 ΔΗΑΓΧΓΖ, ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ 1. Μελ ηξώηε θαηά ηε παξάζεζε. 2. Μελ θαπλίδεηε θαηά ηε παξάζεζε. 3. Μελ βήρεηε,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 Ημεπομηνία: Όλνκα: Ζκεξνκελία γέλλεζεο: Ύςνο: Βάξνο: Φύιν: Ζκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «Πνιγμός: Πρόληψη Διάσωση Φροντίδα»

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «Πνιγμός: Πρόληψη Διάσωση Φροντίδα» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «Πνιγμός: Πρόληψη Διάσωση Φροντίδα» Πνιγμός Πνιγμόσ ονομάηεται θ διαδικαςία εμφάνιςθσ αναπνευςτικισ διαταραχισ εξαιτίασ βφκιςθσ ι εμβάπτιςθσ ςε κάποιο υγρό. Το αποτζλεςμα του πνιγμοφ

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Απνηεινύλ 3 δηαθνξεηηθέο θαθώζεηο ηνπ κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο Αλάινγα κε ηνλ κεραληζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Σ.Ε.Ι. Πάτρας τολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Σοσριστικών Επιτειρήσεων Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Χ ρ υ σ ο ύ λ α Λάζαρη Β ασιλική Δημητροπούλου 1 2 Α Εξάμηνο 1 ε Δβδνκάδα Αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζην ρώξν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΔΥΟ ΜΙΥΑΛΗ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗ Επιγοναηιδομηπιαίορ πόνορ Αξιολόγηζη Θεπαπεία Ο επηγνλαηηδνκεξηαίνο πόλνο είλαη έλα από ηα πην ζπρλά εκθαληδόκελα επώδπλα ζύλδξνκα

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ Γρ. Ιωάννης Γιονσζιώηης Φσζίαηρος Ιαηρός Αποκαηάζηαζης Γιδάκηωρ Πανεπιζηημίοσ Αθηνών Μεηεκπαιδεσθείς ζηη Γερμανία Σηλ. 6946-469759 e-mail: yannis_dionyssiotis@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΔΜΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΚΤΚΛΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΟΣΔΟΤΝΘΔΗ ILIZAROV ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ ΠΔΠΔΡΑΜΔΝΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ» ΓΔΧΡΓΑΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα