TH-78 Make-Up Ink 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Hitachi Europe GmbH Am Seestern 18

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TH-78 Make-Up Ink 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Hitachi Europe GmbH Am Seestern 18"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος Make-up 1.. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Εταιρεία: Οδός: Τόπος: Am Seestern 18 D Duesseldorf Τηλέφωνο +49 (0) Τέλεφαξ +49 (0) Υπεύθυνος για το Δελτίο δεδομένων ασφαλείας: 1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Χαρακτηρισμοί κινδύνων: F - Πολύ εύφλεκτο, Xi - Ερεθιστικό Φράσεις R: Πολύ εύφλεκτο. Ερεθίζει τα µάτια. Ταξινόμηση GHS Κατηγορίες κινδύνου: Εύφλεκτο υγρό: Εύφλ. Υγρό 2 Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος: Ερεθ. Δέρμ. 2 Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός: Οφθαλμ. Ερεθ. 2 Δηλώσεις επικινδυνότητας: Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος Στοιχεία επισήμανσης Προειδοποιητική λέξη: Εικονογράμματα: INTERNATIONAL: (0) , GBK GmbH (24h - 7d/w - 65d/a) Poison Information Center, Children s Hospital P & A Kyriakou: Κίνδυνος GHS02-GHS07 Δηλώσεις επικινδυνότητας H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. H19 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H15 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Δηλώσεις προφύλαξης P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P2 Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε Ατμός. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο. P0+P61+P5 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους. P05+P51+P8 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν Ημερομηνία έκδοσης: GR - EL Σελίδα 1 από 9

2 P7+P1 υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 2.. Άλλοι κίνδυνοι Οι ατμοί μπορούν να δηγμιουργήσουν με τον αέρα ένα εκρηκτικό μείγμα. ΤΜΗΜΑ : Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά.2. Μείγματα Χημική ονομασία της ουσίας Μελάνη εκτύπωσης για εκτυπωτές με έγχυση μελάνης, διαλυμένη σε οργανικά διαλυτικά Επικίνδυνα συστατικά υλικά Αριθ. EK Ονομασία Αριθ. CAS Ταξινόμηση Αριθ. Ευρετηρίου Ταξινόμηση GHS Αριθ. REACH Βάρος Αιθανόλη F - Πολύ εύφλεκτο R11 Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H19 Ακετόνη F - Πολύ εύφλεκτο, Xi - Ερεθιστικό R Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE ; H225 H19 H6 EUH % 5-10 % ΦζζϊηΦ...% C - Διαβρωτικό, Ν - Επικίνδυνο για το περιβάλλον R4-50 Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 1); H14 H400 Κείμενο των φράσεων R-, H-και EUH: βλέπε κάτω από παράγραφο % ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Γενικές υποδείξεις Τα ρούχα που είναι λερωμένα και διαποτισμένα θα πρέπει να τα βγάζετε αμέσως. Κρατήστε τον παθόντα ζεστό και ήσυχο. Απομακρύνετε από την περιοχή κινδύνου το άτομο που παρουσιάζει κάποιο σύμπτωμα και βάλτε το να καθίσει. Εισπνοή Μετά από την εισπνοή ατμών ή παράγωγων αποσύνθεσης κατά το δυστύχημα βγάλτε τον παθόντα στο φρέσκο αέρα Φροντίστε για ιατρική περίθαλψη. Επαφή δέρματος Πλύνετε καλά με σαπούνι και πολύ νερό. Αν οι δερματικοί ερεθισμοί επιμείνουν επισκευθείτε το γιατρό. Επαφή στα μάτια Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από το βλέφαρο, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Οφθαλμιατρική περίθαλψη. Κατάποση Μην προκαλείτε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα και πιείτε πολύ νερό. Ποτέ μη χορηγείτε σε ένα άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του οτιδήποτε από το στόμα. Καλέστε το γιατρό. Την απόφαση, για το αν θα πρέπει να προκληθεί ναυτία (τάση προς έμετο) ή όχι, θα πρέπει να τη λάβει ο γιατρός Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 4.. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Ημερομηνία έκδοσης: GR - EL Σελίδα 2 από 9

3 Συμπτωματική θεραπεία. ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 5.1. Πυροσβεστικά μέσα Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης αφρός ανθεκτικός σε αλκοόλες, ξηρή σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα (CO2), διασκορπισμένη βολή νερού. Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα Πλήρης ρίψη νερού Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα Σε περίπτωση πυρκαϊάς μπορεί να δημιουργηθεί: μονοξείδιο του άνθρακα (CO), διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και νιτρικά οξέα (NOx) 5.. Συστάσεις για τους πυροσβέστες Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας της αναπνοής που είναι ανεξάρτητη από τον περιβάλλοντα αέρα. Προστατευτική ενδυμασία. Σμπληρωματικές υποδείξεις Οι ατμοί είναι βαρύτεροι από τον αέρα και εξαπλώνονται στο έδαφος. Το μείγμα αέρα - ατμών είναι εκηκτικό, ακόμα και σε κενά ακάθαρτα δοχεία. κίνδυνος διάρρηξης του δοχείου Τα επικίνδυνα δοχεία θα πρέπει να τα ψύξετε με ακτίνα ψεκαζόμενου νερού. Τα υπολείμματα από πυρκαϊές και το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις των κατά τόπους Αρχών. ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Όταν δημιουργούνται ατμοί να χρησιμοποιείτε τη συσκευή προστασίας της αναπνοής. Φροντίστε, ώστε να υπάρχει επαρκής εξαερισμός. Χρησιμοποιείτε την ατομική ένδυση προστασίας. Κρατήστε μακριά πηγές ανάφλεξης Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Μην αφήνετε τις επικίνδυνες ουσίες να φτάνουν στην αποχέτευση/τα επιφανειακά ύδατα/τα υπόγεια ύδατα. 6.. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Η πρόσληψη θα πρέπει να γίνεται με υλικό (υδρόφιλο) που δεσμεύει τα υγρά (π.χ.άμμο, γέλη σιλικόνης, μέσα δέσμευσης των οξέων, μέσα δέσμευσης πάσης χρήσης) Συλλέξτε με το φτυάρι και απορρίψτε σε κατάλληλα δοχεία. Καθαρίστε επιμελώς ρυπαρές επιφάνειες Παραπομπή σε άλλα τμήματα Προσοχή στις προδιαγραφές ασφαλείας (βλέπε παρ. 7 και 8). Πληροφορίες για την αποκομιδή βλ. κεφάλαιο 1. ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό Κρατήστε καλά κλεισμένο το δοχείο. Μην εισπνέετε τους ατμούς. Να χρησιμοποιείται μόνο σε χώρουςπου αερίζονται καλά. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα. Οδηγίες για την προστασία σε πυρκαγιές και εκρήξεις Μην καπνίζετε (πτητικό). Κρατήστε μακριά τις πηγές θερμότητας και παραγωγής σπινθήρα. Λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη ηλεκτροστατικών φορτίσεων. Χρησιμοποιείτε μόνο συσκευές που παρέχουν προστασία από τον κίνδυνο εκρήξεων Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία Το δοχείο να διατηρείται καλά κλειστό σε χώρο ο οποίος είναι δροσερός, ξηρός και αερίζεται καλά. Ημερομηνία έκδοσης: GR - EL Σελίδα από 9

4 Να λαμβάνετε υπ' όψη σας τις προδιαγραφές εξωτερικής προστασίας. Οδηγίες συγκεντρωτικών αποθηκεύσεων Ασύμβατο με οξειδωτικά. Επί πλέον πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης Κρατήστε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και συναφή προϊόντα. 7.. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Make-up ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 8.1. Παράμετροι ελέγχου Ενδεικτικεσ οριακέσ τιμέσ επαιτελματικησ εκθεσησ Αριθ. CAS Χημικός παράγοντας ppm mg/m³ ίνες/cm³ Κατηγορία Προέλευση Αιθανόλη Ακετόνη Αμμωνία Ανώτατη Ανώτατη Ανώτατη 8.2. Έλεγχοι έκθεσης Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό, ιδιαίτερα αν πρόκειται για κλειστούς χώρους. Μέτρα υγιεινής Μην εισπνέετε τους ατμούς. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και την επιδερμίδα. Πριν από τις διακοπές και αμέσως αφού χρησιμοποιήσετε το προϊόν να πλένετε τα χέρια σας. Κατά τη διάρκεια της χρήσης δε θα πρέπει να τρώτε, να πίνετε, ή να καπνίζετε. Βγάλτε αμέσως τα ρούχα που έχουν λερωθεί, ή ποτίσει. Προστασία των ματιών/του προσώπου φιάλη πλύσης οφθαλμών με καθαρό νερό (EN 15154). στεγανά κλειστά προστατευτικά γυαλιά (EN 166). Προστασία των χεριών προστατευτικά γάντια για χημικές ουσίες από βιτόν, πάχος τουλάχιστον 0,7 mm, χρόνος διάρρηξης (διάρκεια ένδυσης) περ. 10 λεπτά, π.χ. προστατευτικά γάντια <Vitoject 890> της εταιρείας Αυτή η εισήγηση βασίζεται αποκλειστικά στη χημική συμβατότητα και στη δοκιμή κατά EN 74 κάτω από συνθήκες εργαστηρίου Ανάλογα με τη χρήση μπορούν να προκύψουν διαφορετικές απαιτήσεις. Γι' αυτό και και θα πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη οι προτάσεις του προμηθευτή των γαντιών προστασίας. Προστασία του δέρµατος Ρούχα εργασίας με μακριά μανίκια (EN 68). Αναπνευστική προστασία Αν ο αερισμός είναι ανεπαρκής χρησιμοποιήστε τη συσκευή προστασίας της αναπνοής (τύπος φίλτρου αερίου A) (EN 141). ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Φυσική κατάσταση: υγρά Χρώμα: διαυγές Οσμή: Σε μορφή διαλυτικού Σημείο τήξεως: ~ - 10 C Αρχικό σημείο ζέσης και περιοχή ζέσης: ~ 78 C Σημείο ανάφλεξης: 15 C closed cup Ημερομηνία έκδοσης: GR - EL Σελίδα 4 από 9

5 Ταχύτητα εξάτμισης: ~ 1,9 Αναφλεξιμότητα: ~ 422 C C Κατώτερο όριο έκρηξης:, όγκος % Ανώτερο όριο έκρηξης: 19 όγκος % Πίεση ατμών: Πυκνότητα (σε 20 C): Υδατοδιαλυτότητα: (σε 20 C) Θερμοκρασία ανάφλεξης: Περιεχόμενος διαλύτης: 9.2. Άλλες πληροφορίες ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα ~ 58 hpa 0,79 g/cm³ Με δυνατότητα ανάμειξης 422 C > 95 % Δραστικότητα Δεν είναι δυνατή η διάσπαση με συγκεκριμένη αποθήκευση και χρήση Χημική σταθερότητα Διατηρεί τη σταθερότητά του κάτω από φυσιολογικές συνθήκες Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Αντιδράσεις με μέσα οξείδωσης Συνθήκες προς αποφυγήν Μίγματα ατμών/αέρα μπορούν να εκραγούν σε περίπτωση δυνατότερης θέρμανσης. Κατά τη θέρμανση μπορούν να απελευθερωθούν εύφλεκτοι ατμοί Μη συμβατά υλικά Μέσον οξείδωσης (έντονο) Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Μονοξείδιο του άνθρακα (CO), διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και νιτρικά αέρια (NOx) ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Οξύα τοξικότητα Τοξικολογικά στοιχεία δεν υπάρχουν. Ερεθιστική και διαβρωτική δράση Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Ευαισθητοποιητική δράση STOT-εφάπαξ έκθεση Σοβαρή δράση μετά από επανειλημμένη ή παρατεταμένη έκθεση Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος, τοξική για την αναπαραγωγή δράση τοξικότητα αναρρόφησης Άλλα στοιχεια επί ελέγχων Η ταξινόμηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη μέθοδο υπολογισμού του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. Πρακτική εμπειρία Περαιτέρω παρατηρήσεις Η επανειλημμένη, ή συνεχής επαφή μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς του δέρματος και δερματίτιδα λόγω των ιδιοτήτων του προϊόντων να αφαιρεί το λίπος. Ημερομηνία έκδοσης: GR - EL Σελίδα 5 από 9

6 Η εισπνοή υψηλών συγκεντρώσεων ατμών μπορεί να προκαλέσει ναρκωτική δράση Σε περίπτωση κατάποσης υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθούν ερεθισμοί του στομάχου, τάση προς έμετο, έμετος και διάρροια. ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες Τοξικότητα Οικοτοξικολογικά στοιχεία δεν υπάρχουν Ανθεκτικότητα και αποικοδόμηση 12.. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Κινητικότητα στο έδαφος Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ Άλλες αρνητικές επιπτώσεις Ελαφρώς επικίνδυνο για το νερό. Άλλα στοιχεία Μη διοχετεύετε το προϊόν σε επιφανειακά ύδατα, ή αποχετεύσεις. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη 1.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Επεξεργασία αποβλήτων Η ανακύκλωση (Recycling) έναντι της απόρριψης. Μπορεί να υποβληθεί σε καύσει, εφ' όσον τηρηθούν οι όροι που θέτουν οι κατά τόπους αρμοδιες αρχές. Κωδικός αριθμός απορριμάτων, αχρησιμοποίητο προϊόν απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως; υδαρείς λάσπες που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια, εκτός από τις αναφερόμενες στο ; απόβλητα μελανών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες Επικίνδυνο απόβλητο. Επεξεργασία ακάθαρτων αποβλήτων συσκευασιών και συνιστώμενα απορρυπαντικά Τα κενά δοχεία θα πρέπει να απορρίπτονται στους τοπικούς φορείς ανακύκλωσης, επανάκτησης, ή διάθεσης των αποβλήτων. Οι μολυσμένες συσκευασίες θα πρέπει να εκκενώνονται ιδανικά, και στη συνέχεια θα μπορούν αφού προηγηθεί ο αντίστοιχος καθαρισμός νμα προωθούνται για επαναχρησιμοποίηση. Κενές δεσμίδες που δεν έχουν καθαριστεί πρέπει να μεταχειρίζονται όπως η περιεχόμενη ουσία. ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά Μεταφορά δια ξηράς (ADR/RID) Αριθμός ΟΗΕ: UN Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ: 14.. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά: Ομάδα συσκευασίας: Ετικέτες: PRINTING INK flammable II Κωδικός ταξινόμησης: F1 Περιορισμένη ποσότητα (LQ): 5 L / 0 kg Μεταφορική κατηγορία: 2 Αριθμός κινδύνου: Κώδικας περιορισμού σήραγγας: D/E Ημερομηνία έκδοσης: GR - EL Σελίδα 6 από 9

7 Μεταφορά με ποταμόπλοια (ADN) Αριθμός ΟΗΕ: UN Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ: 14.. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά: Ομάδα συσκευασίας: II Ετικέτες: PRINTING INK flammable Κωδικός ταξινόμησης: Περιορισμένη ποσότητα (LQ): Θαλάσσια μεταφορά (IMDG) F1 5 L / 0 kg Αριθμός ΟΗΕ: UN Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ: 14.. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά: Ομάδα συσκευασίας: Ετικέτες: PRINTING INK flammable II Marine pollutant: Περιορισμένη ποσότητα (LQ): EmS: Αεροπορική μεταφορά (ICAO) No 5 L / 0 kg F-E, S-D Αριθμός ΟΗΕ: UN Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ: 14.. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά: Ομάδα συσκευασίας: Ετικέτες: PRINTING INK flammable II Περιορισμένη ποσότητα (LQ) (επιβατικό αεροπλάνο): IATA-Οδηγία συσκευασίας (επιβατικό αεροπλάνο): IATA-Ανωτάτη ποσότητ (επιβατικό αεροπλάνο): IATA-Οδηγία συσκευασίας (φορτηγό αεροπλάνο): IATA-Ανωτάτη ποσότητα (φορτηγό αεροπλάνο): Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Y41 / 1 L όχι 5 5 L L Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Πρέπει να εφαρμόζετε τα συνήθη στις εργασίες με χημικές ουσίες μέτρα προφύλαξης Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 7/78 και του κώδικα IBC Η μεταφορά αυτή πραγματοποιείται μόνο σε εγκεκριμένα και κατάλληλη συσκευασία. Ημερομηνία έκδοσης: GR - EL Σελίδα 7 από 9

8 ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα Στοιχεία σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις EE 1999/1/EK (VOC): Εθνικοί κανονισμοί Περιορισμός απασχόλησης: > 95 % Προσέξτε τους περιορισμούς για νέους. Περιορισμοί απασχόλησης για έγκυες γυναίκες και για γυναίκες που θηλάζουν μωρό. Επιπλέον στοιχεία EL Στοιχεία περιεχομένων για τις ουσίες που εμπίπτουν στην οδηγία RoHS : Cd < 100 ppm; Pb, Hg, εξασθενές Cr, Πολυβρωμιωμένο διφαινύλιο (PBB), πολυβρωμιωμένο διφαινυλοξειδίο (PBDE) < 1000 ppm Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Δεν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για τις ουσίες σε αυτό το μίγμα. ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες Συντομογραφία και ακρώνυμα ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships IBC = Code International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals CAS = Chemical Abstract Service EN = European norm ISO = International Organization for Standardization DIN = Deutsche Industrie Norm PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic LD = Lethal dose LC = Lethal concentration EC = Effect concentration IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration Κείμενο των φράσεων R (Αριθμός και πλήρες κείμενο) 11 Πολύ εύφλεκτο. 4 Προκαλεί εγκαύµατα. 6 Ερεθίζει τα µάτια. 50 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς. 66 Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο. 67 H εισπνοή ατµών µπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. Κείμενο των φράσεων H-και EUH (Αριθμός και πλήρες κείμενο) H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. H14 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. H15 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H19 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H6 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Άλλα στοιχεία Τα στοιχεία του κωδικού 4 έως 8 και 10 έως 12 δεν αναφέρονται εν μέρει στη σρήση και τη χρησιμοποίηση του προϊόντος (βλ. πληροφορίες χρήσης/προϊόντος), αλλά στην απελευθέρωση μεγαλύτερων ποσοτήτων σε περιπτώσεια ατυχημάτων και άλλων ανωμαλιών. Τα στοιχεία περιγράφουν αποκλειστικά τις απαιτήσεις ασφαλείας του προϊόντος/των προϊόντων και βασίζονται στη σημερινή τεχνογνωσία μας. Ημερομηνία έκδοσης: GR - EL Σελίδα 8 από 9

9 Τα ειδικά χαρακτηριστικά της παράδοσης μπορείτε να τα πληροφορηθείτε από τα εκάστοτε τεχνικά φυλλάδια των προϊόντων. Αυτά δεν αποτελούν εξασφάλιση για το ότι υπάρχουν οι ιδιότητες του προϊόντος/προϊόντων που περιγράφεται/περιγράφονταιμε την έννοια των νομικών προδιαγραφών περί εγγυήσεων. (δ/ε - δεν εφαρμόζεται, δ/κ - δεν καθορίζεται) (Τα δεδομένα των επικίνδυνων συστατικών υλικών παραλήφθηκαν κάθε φορά στην εκάστοτε ισχύουσα τελευταία στάθμη των αντίστοιχων φύλλων στοιχείων ασφαλείας των αρχικών παραγωγών.) Ημερομηνία έκδοσης: GR - EL Σελίδα 9 από 9

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Fagron B.V. Venkelbaan 101 2908 KE Capelle aan den IJssel The Netherlands www.fagron.com. Tel.: +31 88 33 11 118 Fax: +31 88 33 11 144

Fagron B.V. Venkelbaan 101 2908 KE Capelle aan den IJssel The Netherlands www.fagron.com. Tel.: +31 88 33 11 118 Fax: +31 88 33 11 144 Σελίδα: 1/6 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: 701979 100003 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINODON Πλαστικό προθέσεων, σκόνη 02412 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: A1600 Aριθµός CAS: 67-64-1 Αριθµός ΕC: 200-662-2 Αριθµός ευρετηρίου:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/8 * ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 23.02.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 02.04.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 27.01.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/11 * ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 1/11 1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία A/C FOAM CLEANER 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ACETONE Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 HYPOXITRAK 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/16 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FENDONA 6 SC 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002

Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002 Σελίδα 1/9 Ασφαλείας σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος περαιτέρω πληροφορίες: E-Mail

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Solub 7-12-40

Complesal Solub 7-12-40 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 7 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Basaplant Orange 14-5-30

Basaplant Orange 14-5-30 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα : 1 / 11 o{ 2.3 : Τοξικά αέρια 8 : Διαβρωτικές ουσίες Κίνδυνος MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία :

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Red 5-8-10

Complesal Fluid Red 5-8-10 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/7 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης - Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος - - Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Green 10-4-7

Complesal Fluid Green 10-4-7 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

AREXOL LAC ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ

AREXOL LAC ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ 1.1 1.2 1.3 1.4 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 K-OTHRINE 2,5WP 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν K-OTHRINE 2,5WP Κωδικός προΐόντος (UVP) 05939712 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAPECOLOR PASTE

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAPECOLOR PASTE ελτίο δεδοµένων ασφαλείας της 15/5/2015, έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

CREDIT 36 SL. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006

CREDIT 36 SL. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήµα κατατεθέν : 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες

Διαβάστε περισσότερα