Αξηζκ. Α (ΦΔΘ Β 1388/ ) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009."

Transcript

1 ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α (ΦΔΘ Β 1388/ ) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ Ν ΦΞΝΟΓΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ (ΑΓΝΟΑΛΝΚΗΘΖ ΓΗΑΡΑΜΖ ΑΟΗΘΚ. 7) Έρνληαο ππφςε: 1. Ρνλ λ. 1558/1985 "Θπβέξλεζε θαη Θπβεξλεηηθά Νξγαλα", φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη θσδηθνπνηήζεθε κε ην π.δ. 63/2005 "πεξί θσδηθνπνηήζεσο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Θπβέξλεζε θαη ηα Θπβεξλεηηθά Νξγαλα". 2. Ρν π.δ. 397/1988 "Νξγαληζκφο ηνπ πνπξγείνπ Δκπνξίνπ", φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 3. Ρν λ.δ. 136/1946 "Ξεξί Αγνξαλνκηθνχ Θσδηθφο", φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 4. Ρν π.δ. 27/1996 "Ππγρψλεπζε ησλ πνπξγείσλ Ρνπξηζκνχ, Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Ρερλνινγίαο θαη Δκπνξίνπ ζην πνπξγείν Αλάπηπμεο". 5. Ρν π.δ. 122/2004 "Αλαζχζηαζε ηνπ πνπξγείνπ Ρνπξηζκνχ". 6. Ρελ ππ' αξηζκ. Γ.15/Α/Φ.19/1189/ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ Ξξσζππνπξγνχ θαη πνπξγνχ Αλάππμεο "Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο θππνπξγνχο Αλάπηπμεο Ησάλλε Κπνχγα θαη Γεψξγην Βιάρν". 7. Ρελ ππ' αξηζκ. α.δ. 14/1989 "Ξεξί Θσδηθνπνηήζεσο Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ ", φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 8. Ρελ αλάγθε έθδνζεο λέαο Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο ζηελ νπνία θσδηθνπνηνχληαη αθελφο κελ ε πξνεγνχκελε α.δ. 14/1989 "Ξεξί θσδηθνπνηήζεσο Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ", φπσο ηξνπνπνηήζεθε, θαζψο θαη φιεο νη Αγνξαλνκηθέο Γηαηάμεηο πνπ εθδφζεθαλ κέρξη θαη , ζηα πιαίζηα ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ Ξνηληθψλ Γηθαζηεξίσλ, ησλ Θεληξηθψλ πεξεζηψλ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ησλ πεξεζηψλ Δκπνξίνπ Λ.Α ηεο Σψξαο θαη άιισλ Γεκνζίσλ πεξεζηψλ θαη ηεο αξηηφηεξεο πιένλ ελεκέξσζεο φισλ ησλ ππφρξεσλ εκπνξηθψλ θνξέσλ, πνπ εθαξκφδνπλ ηελ θείκελε αγνξαλνκηθή λνκνζεζία θαη ηηο Αγνξαλνκηθέο Γηαηάμεηο. 9. Ρν γεγνλφο φηη απφ ηηο ξπζκίζεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Θξαηηθνχ Ξξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίδνπκε: Απθπο ππώηο Άξζξν Ξξψην Κε ηελ παξνχζα, ηξνπνπνηνχκε θαη θσδηθνπνηνχκε εθ λένπ φιεο ηηο ηζρχνπζεο Αγνξαλνκηθέο Γηαηάμεηο, πνπ εθδφζεθαλ κέρξη θαη ηελ , ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο α.δ. 14/1989 "Ξεξί θσδηθνπνηήζεσο Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ", σο αθνινχζσο: Απθπο 1 ΘΔΦΑΙΑΗΝ 1 ΑΓΝΟΑΛΝΚΗΘΖ ΘΑΡΑΡΑΜΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ, ΞΑΟΝΣΥΛ ΘΑΗ ΔΗΓΥΛ ΒΗΝΡΗΘΥΛ ΑΛΑΓΘΥΛ - ΘΔΟΓΖ - ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ Άξζξν 1 Θαηάηαμε αληηθεηκέλσλ, παξνρψλ θαη εηδψλ βηνηηθψλ αλαγθψλ ζε αγνξαλνκηθέο θαηεγνξίεο 1. Θαηαηάζζνπκε ηα παξαθάησ αληηθείκελα, είδε βηνηηθψλ αλαγθψλ θαη παξνρέο ππεξεζηψλ, ζε ειεγρφκελα γηα ππεξβνιηθφ θέξδνο θαη ζε δηαηηκεκέλα ή ειεγρφκελνπ θέξδνπο. 2. Πε φζα απφ ηα είδε δελ νξίδεηαη ξεηά ε πξνέιεπζε ηνπο ζεσξνχληαη

2 πξνέιεπζεο είηε εζσηεξηθνχ είηε εμσηεξηθνχ. 3. Αληηθείκελα, παξνρέο θαη είδε βηνηηθήο αλάγθεο, ηα νπνία δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ θαηεγνξία "Διεγρφκελα γηα ππεξβνιηθφ θέξδνο" ή ζηελ θαηεγνξία "Γηαηηκεκέλα ή ειεγρνκέλνπ θέξδνπο", ζεσξνχληαη φηη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία "Κε ειεγρφκελα". α) Διεγρφκελα γηα ππεξβνιηθφ θέξδνο α1) Ιαραληθά θαη θξνχηα, φπσο απηά ξεηά θαηνλνκάδνληαη παξαθάησ: - Αριάδηα, κήια, πνξηνθάιηα, καληαξίληα θαη ιεκφληα, λσπά θαη θαηεςπγκέλα ζε ρχκα - ζπζθεπαζκέλε - ηππνπνηεκέλε κνξθή. - Ξαηάηεο ζε απνθινησκέλε, ηεκαρηζκέλε θαη πξνηεγαληζκέλε κνξθή. - Λσπά ιαραληθά θαη θξνχηα, πνπ ηππνπνηνχληαη θαη ζπζθεπάδνληαη ζε θιεηζηή νηθνγελεηαθή ζπζθεπαζία, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, πνπ θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο, κε εμαίξεζε ηε λσπή ηνκάηα, πνπ άζρεηα αλ πιεξνί ηνπο παξαπάλσ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ησλ ελ ιφγσ απνθάζεσλ, ππάγεηαη ζηελ αγνξαλνκηθή θαηεγνξία ησλ δηαηηκεκέλσλ ή ειεγρνκέλνπ θέξδνπο εηδψλ κφλν σο πξνο ηηο ιηαληθέο ηηκέο ηεο. α2) Ξαηδηθέο ηξνθέο γεληθά, πνπ παξάγνληαη ζηε ρψξα καο ή εηζάγνληαη απφ άιιεο ρψξεο, δειαδή ηξνθέο βξεθψλ θαη λεπίσλ, νη νπνίεο ιφγσ ηεο εηδηθήο ζχλζεζεο ηνπο ή ηνπ εηδηθνχ ηξφπνπ παξαζθεπήο ηνπο, δηαθξίλνληαη ζαθψο απφ ηα ηξφθηκα ζπλεζηζκέλεο θαηαλάισζεο, αληαπνθξίλνληαη ζηνλ δεινχκελν δηαηξνθηθφ πξννξηζκφ ηνπο, θέξνληαη ζηελ θαηαλάισζε κε ηξφπν πνπ ππνδειψλεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπο γηα ην ζθνπφ απηφ θαη γηα ηελ θπθινθνξία ησλ νπνίσλ απαηηείηαη έγθξηζε ηνπ Α.Σ.Π. θαη ηνπ Δ.Ν.Φ., σο πξνο ηηο βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο ηηκέο πψιεζεο θαη σο πξνο ηηο ρνλδξηθέο ηηκέο πψιεζεο απφ εηζαγσγείο - αληηπξνζψπνπο, εηζαγσγείο θαη ρνλδξεκπφξνπο. β) Γηαηηκεκέλα ή ειεγρνκέλνπ θέξδνπο β1) Ιαραληθά θαη θξνχηα λσπά θαη θαηεςπγκέλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο λσπήο ηνκάηαο, ε νπνία άζρεηα αλ ηππνπνηείηαη θαη ζπζθεπάδεηαη ζε θιεηζηή νηθνγελεηαθή ζπζθεπαζία ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο, ππάγεηαη ζηελ αγνξαλνκηθή θαηεγνξία ησλ δηαηηκεκέλσλ ή ειεγρνκέλνπ θέξδνπο εηδψλ κφλν σο πξνο ηηο ιηαληθέο ηηκέο ηεο, εμαηξνπκέλσλ ησλ ιαραληθψλ θαη θξνχησλ, πνπ θαηά ηα σο άλσ θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία "Διεγρφκελα γηα ππεξβνιηθφ θέξδνο" β2) Ξαηδηθέο ηξνθέο γεληθά πνπ παξάγνληαη ζηε ρψξα καο ή εηζάγνληαη απφ άιιεο ρψξεο, δειαδή ηξνθέο βξεθψλ θαη λεπίσλ, νη νπνίεο ιφγσ ηεο εηδηθήο ζχλζεζεο ηνπο ή ηνπ εηδηθνχ ηξφπνπ παξαζθεπήο ηνπο δηαθξίλνληαη ζαθψο απφ ηα ηξφθηκα ζπλεζηζκέλεο θαηαλάισζεο, αληαπνθξίλνληαη ζην δεινχκελν δηαηξνθηθφ πξννξηζκφ ηνπο θαη θέξνληαη ζηελ θαηαλάισζε κε ηξφπν πνπ ππνδειψλεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θαη γηα ηελ θπθινθνξία ησλ νπνίσλ απαηηείηαη έγθξηζε ηνπ Α.Σ.Π. θαη ηνπ Δ.Ν.Φ., σο πξνο ηηο ηηκέο ιηαληθήο πψιεζεο. β3) Φαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα θαη ηδηνζθεπάζκαηα γηα αλζξψπηλε ρξήζε β4) Φαξκαθεπηηθέο πξψηεο χιεο ***ΞΟΝΠΝΣΖ:Πχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ.1α ηεο ΑΓ 3/2011 Α Α2-1045/2011 (ΦΔΘ Β ) νξίδεηαη φηη: "Κε ηελ Έλαξμε Ηζρχνο ηεο παξνχζαο θαηαξγνχληαη: Ρα πεξηζψξηα εκπνξηθνχ θαη βηνκεραληθνχ θέξδνπο γηα ηα πξντφληα ησλ πεξηπηψζεσλ βΐ θαη β2 ηεο παξαγξάθνπ 3 θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 1, ησλ ζηνηρείσλ 1 θαη 2 ηνπ πίλαθα ηνπ άξζξνπ 3 θαη ην άξζξν 5 ηεο Α.Γ 7/2009". 4. Θαηαηάζζνπκε ζηελ θαηεγνξία "Γηαηηκεκέλα ή ειεγρνκέλνπ θέξδνπο" ην είδνο "παηάηεο" αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνέιεπζε ηνπο θαη άζρεηα αλ θπθινθνξνχλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ζε ρχκα κνξθή ή θαζ` νηνλδήπνηε ηξφπν ζπζθεπαζκέλεο ή ηππνπνηεκέλεο, αθφκε θαη αλ ζπζθεπάδνληαη ή ηππνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ απνθάζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. ***ΞΟΝΠΝΣΖ:Πχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ.1α ηεο ΑΓ 3/2011 Α Α2-1045/2011 (ΦΔΘ Β ) νξίδεηαη φηη: "Κε ηελ Έλαξμε Ηζρχνο ηεο παξνχζαο θαηαξγνχληαη: Ρα πεξηζψξηα εκπνξηθνχ θαη βηνκεραληθνχ θέξδνπο γηα ηα πξντφληα ησλ πεξηπηψζεσλ βΐ θαη β2 ηεο παξαγξάθνπ 3 θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 1, ησλ ζηνηρείσλ 1 θαη 2 ηνπ πίλαθα ηνπ άξζξνπ 3 θαη ην άξζξν 5 ηεο Α.Γ 7/2009".

3 5. Ρα παξαθάησ είδε θαη παξνρέο ππεξεζηψλ βηνηηθήο αλάγθεο θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ δηαηηκεκέλσλ ή ειεγρνκέλνπ θέξδνπο. Δπεηδή φκσο ν θαζνξηζκφο ηεο ηηκήο ηνπο αλήθεη, βάζεη εηδηθψλ δηαηάμεσλ, ζηελ αξκνδηφηεηα άιισλ αξρψλ, δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο. α) Βηβιία ζρνιηθά πνπ εθδίδνληαη απφ ηνλ Ν.Δ.Γ.Β. β) Ζιεθηξηθφ ξεχκα γ) Κεηαθνξηθά ζηδεξνδξφκσλ, πινίσλ, απηνθηλήησλ θαη αεξνπιάλσλ δ) Μελνδνρεία χπλνπ γηα δσκάηηα θαη θιίλεο πνπ ελνηθηάδνπλ ε) Ξαξνρέο γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ ζη) Φνξησεθθνξησηηθά δ) Φσηαέξην ε) Σεκηθά ιηπάζκαηα φρη ηδησηηθνχ εκπνξίνπ ζ) Αιάηη θξαηηθψλ αιπθψλ, ε ηηκή ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη κε Θνηλή Απφθαζε ησλ πνπξγψλ Βηνκεραλίαο θαη Δκπνξίνπ (λ. 1822/1988). 6. Θαηαηάζζνληαη ζηελ αγνξαλνκηθή θαηεγνξία ησλ δηαηηκεκέλσλ ή ειεγρνκέλνπ θέξδνπο εηδψλ, ηα δηαιακβαλφκελα ζηνλ παξαηηζέκελν ΞΗΛΑΘΑ 1 είδε, πνπ δηα ηίζεληαη ή παξέρνληαη απφ επηρεηξήζεηο (θπιηθεία, αλαςπθηήξηα, κπαξ, θαθέ κπαξ, εζηηαηφξηα θαη άιια θαηαζηήκαηα) θαη ινηπνχο πσιεηέο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ησλ ρψξσλ - ζεκείσλ, φπσο δηαιακβάλνληαη ζηνλ παξαηηζέκελν ΞΗΛΑΘΑ 2: ΞΗΛΑΘΑΠ 1: Δίδε ζηα νπνία αλαθέξεηαη ε παξάγξαθνο α) Δκθηαισκέλα λεξά - εγρψξηα θαη κε - ζε ζπζθεπαζία ησλ 500 ML θαη ησλ 750 ML β) Θαθέδεο ζε ξφθεκα κνλνί, ήηνη ειιεληθφο, γαιιηθφο θίιηξνπ, ζηηγκηαίνο (λεο θαθέ, θξαπέ θι.π) θαη εζπξέζζν. γ) Ρνζη κε δακπφλ θαη ηπξί ή ζάληνπηηο κε δακπφλ θαη ηπξί ή ηνζη κε ηπξί ή ζάληνπηηο κε ηπξί. δ) Ρζάη ζε ξφθεκα ΞΗΛΑΘΑΠ 2: Σψξνη - ζεκεία πνπ αλαθέξεηαη ε παξάγξαθνο α) Εψλε δηθαηνδνζίαο Αεξνδξνκίσλ ηεο Σψξαο β) Εψλε δηθαηνδνζίαο αζιεηηθψλ ρψξσλ (ζηάδηα, γήπεδα θιπ.), έζησ θαη αλ νη ρψξνη απηνί παξαρσξνχληαη θαη γηα άιιεο εθδειψζεηο, πέξαλ ησλ δηεμαγφκελσλ αζιεηηθψλ νξγαλψζεσλ γ) Εψλε δηθαηνδνζίαο αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, αλεμαξηήησο αλ ζηνπο ρψξνπο απηνχο, ιεηηνπξγεί ή φρη κνπζείν αξραηνηήησλ. Σψξνη πεξηθξαγκέλνη, εληφο ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγεί κνπζείν αξραηνηήησλ, θείκελνη εθηφο δψλεο δηθαηνδνζίαο αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ζεσξνχληαη σο ηέηνηνη ρψξνη, δ) Δληφο ησλ επηβαηηθψλ πινίσλ πάζεο θχζεσο (νρεκαηαγσγψλ ή κε), πνπ εθηεινχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν πιφεο εζσηεξηθψλ γξακκψλ (φρη ησλ θξνπαδηεξφπινησλ) ε) Δληφο ησλ επηβαηηθψλ ακαμνζηνηρηψλ ηνπ Ν.Π.Δ θαη εληφο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ ζηαζκψλ ηνπ Ν.Π.Δ ζη) Σψξνο δηθαηνδνζίαο θηλεκαηνγξάθσλ θαη ζεάηξσλ δ) Σψξνο δηθαηνδνζίαο Γηθαζηεξίσλ, Λνζνθνκείσλ, Θιηληθψλ θαη Δπαγψλ Ηδξπκάησλ ε) Σψξνο δηθαηνδνζίαο ζηαζκψλ ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ ζ) Σψξνο δηθαηνδνζίαο Ηδξπκάησλ Αλψηεξεο θαη Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, Ρερληθψλ Πρνιψλ θαη ινηπψλ Πρνιψλ, κε θαηνλνκαδνκέλσλ Θαηαηάζζνληαη ζηελ αγνξαλνκηθή θαηεγνξία ησλ δηαηηκεκέλσλ ή ειεγρνκέλνπ θέξδνπο εηδψλ, ηα δηαιακβαλφκελα ζηνλ παξαηηζέκελν ΞΗΛΑΘΑ 3 είδε, πνπ δηαηίζεληαη απφ ηνπο πσιεηέο (θπιηθεία, αλαςπθηήξηα, θαληίλεο θιπ.), πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ησλ Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθψλ Πρνιείσλ (δεκνηηθψλ, γπκλαζίσλ, ιπθείσλ, εκεξήζησλ θαη λπρηεξηλψλ)

4 ΞΗΛΑΘΑΠ 3: Δίδε ζηα νπνία αλαθέξεηαη ε παξάγξαθνο α) Πάληνπηηο ή ηνζη απφ ςσκί νιηθήο άιεζεο ή ιεπθφ, κε ηπξί (κε πξνζζήθε ή κε ιαραληθψλ, ηνκάηαο, καξγαξίλεο θαη άιισλ) β) Πάληνπηηο ή ηνζη απφ ςσκί νιηθήο άιεζεο ή ιεπθφ, κε ηπξί θαη γαινπνχια (κε πξνζζήθε ή κε ιαραληθψλ, ηνκάηαο, καξγαξίλεο θαη άιισλ) γ) Απιφ αξηνζθεχαζκα (ζεζακέλην θνπινχξη) ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία κέρξη 50 γξακκάξηα, δ) Ρπξφπηηα - ζπαλαθφπηηα κε ηπξί θέηα ή θαζέξη βάξνπο κέρξη 200 γξακκάξηα αλά ηεκάρην, ε) Δκθηαισκέλν λεξφ ησλ 500 ML ζη) Φπζηθνί ρπκνί θξνχησλ κε 100% ρπκφ (ρσξίο πξφζζεηε δάραξε) ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία κέρξη 330 ML α) Νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ηζρχνπλ πεξηνξηζηηθά θαη κφλν γηα ηα θαηαζηήκαηα θαη ινηπνχο πσιεηέο, πνπ επξίζθνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ εληφο ησλ ρψξσλ δηθαηνδνζίαο ησλ Αεξνδξνκίσλ ηεο Σψξαο. β) Θαηαηάζζεηαη ζηελ αγνξαλνκηθή θαηεγνξία ησλ δηαηηκεκέλσλ ή ειεγρνκέλνπ θέξδνπο ην είδνο "Γηαθαλείο πιαζηηθέο ζαθνχιεο εηδηθήο ρξήζεο, κε δπλαηφηεηα επαλαζθξάγηζεο, κεγίζηεο ρσξεηηθφηεηαο 1 LT.", ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ησλ λέσλ κέηξσλ πεξηνξηζκψλ θαη απαγνξεχζεσλ ζηελ κεηαθνξά αληηθεηκέλσλ θαηά ηηο πηήζεηο. γ) Θαζνξίδνπκε αλψηαηε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο, γηα ην είδνο ηεο σο άλσ πεξίπησζεο β) πνπ δηαηίζεηαη εληφο ησλ ρψξσλ δηθαηνδνζίαο ησλ Αεξνδξνκίσλ ηεο Σψξαο, σο εμήο: "Γηαθαλείο πιαζηηθέο ζαθνχιεο εηδηθήο ρξήζεο κε δπλαηφηεηα επαλαζθξάγηζεο, κέγηζηεο ρσξεηηθφηεηαο 1 LT κέρξη 0,10 επξψ αλά ηεκάρην ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α". Απθπο 2 Άξζξν 2 Γεληθέο Γηαηάμεηο γηα ηα εκπνξηθά 1. Θαζνξίδνληαη, φπσο αλαθέξνληαη ζην επφκελν άξζξν 3, ηα αλψηαηα επηηξεπφκελα φξηα κεηθηνχ θέξδνπο, ζε πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ, θαηά ηελ ρνλδξηθή θαη ιηαληθή πψιεζε, γηα θαζέλα απφ ηα δηαηηκεκέλα ή ειεγρνκέλνπ θέξδνπο είδε. 2. Ρα θέξδε απηά ηζρχνπλ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη αλψηαηεο ηηκέο πψιεζεο, νη νπνίεο δηακνξθψλνληαη κε βάζε απηά, είλαη κηθξφηεξεο απφ απηέο πνπ θαζνξίδνληαη θάζε θνξά, σο αλψηαηεο, κε Αγνξαλνκηθέο Γηαηάμεηο, Γειηία Ρηκψλ θαη Απνθάζεηο. 3. Γηα ηα είδε βηνηηθήο αλάγθεο, πνπ θαηαηάζζνληαη ή κεηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ δηαηηκεκέλσλ ή ειεγρνκέλνπ θέξδνπο απφ ηηο θαηεγνξίεο ησλ ειεγρνκέλσλ γηα ππεξβνιηθφ θέξδνο θαη ησλ κε ειεγρνκέλσλ, εθφζνλ δελ θαζνξίδεηαη, θαηά ηε κεηάηαμε ηνπο κε Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε ή Γειηίν Ρηκψλ, αλψηαηε ηηκή πψιεζεο ή αλψηαην πνζνζηφ θέξδνπο, ην πνζνζηφ θέξδνπο νξίδεηαη γηα ηε ρνλδξηθή πψιεζε ηνχησλ 12% θαη γηα ηε ιηαληθή 28%. 4. Ρα Ξνζνζηά θέξδνπο ιηαληθήο πψιεζεο, γηα φια ηα είδε πνπ αλαθέξνληαη ζην επφκελν άξζξν 3, κεηψλνληαη θαηά ηξεηο (3) κνλάδεο, φηαλ απηά πσινχληαη απφ ππαίζξηνπο πιαλφδηνπο ή ζηάζηκνπο πσιεηέο ή απφ πσιεηέο Ιατθψλ Αγνξψλ, εθηφο απφ ηα λσπά ξνδάθηλα θαη ηηο θξάνπιεο, πνπ κεηψλνληαη θαηά πέληε (5) κνλάδεο. Απθπο 3 Άξζξν 3 Δκπνξηθά θέξδε 1. Ιαραληθά θαη θξνχηα, λσπά - θαηεςπγκέλα Σνλδξηθά Ιηαληθά Ινηπνί

5 α) Αγθηλάξεο 10% 25% 22% β) Αγγνχξηα 10% 25% 22% γ) Αληίδηα, θνινθχζηα, θνπλνππίδηα, ιάραλα, καξνχιηα, κπξφθνια, παληδάξηα, πξάζζα, ξαδίθηα, ζέιηλν, ζπαλάθη 12% 35% 32% δ) Αξαθάο, θνπθηά, θαξφηα, θξεκκχδηα ρισξά, κειηηδάλεο, κπάκηεο, κπηδέιηα, πηπεξηέο 12% 35% 32% ε) Βεξίθνθα, 10% 35% 32% ζη) Θξεκκχδηα μεξά εγρψξηα Θξεκκχδηα μεξά εμσηεξηθνχ 8% 20% 17% 10% 20% 17% δ) Κπαλάλεο, ησλ νπνίσλ ε ιηαληθή πψιεζε ζα γίλεηαη ρσξίο ηνλ θνξκφ (θνηζάλη) 12% 30% 27% ε) Πθφξδα, ζηαθχιηα επηηξαπέδηα, θαζνιάθηα γεληθά (ακπεινθάζνπια, ιεπίδεο θ.ιπ.) 12% 28% 25% ζ) Ρνκάηεο ρχκα θαη ηνκάηεο ηππνπνηεκέλεο θαη ζπζθεπαζκέλεο ζε θιεηζηή κηθξή ζπζθεπαζία (νηθνγελεηαθή) 10% 25% 22% η) Φξάνπιεο 12% 40% 35% ηα) Ινηπέο νπψξεο γεληθά (ηξνπηθέο ή κε) 10% 30% 27% ηβ) Ξαηάηεο 8% 25% 23% ηγ) Ονδάθηλα 10% 35% 30% 2. Ξαηδηθέο ηξνθέο γεληθά πνπ παξάγνληαη ζηε ρψξα καο ή εηζάγνληαη απφ άιιεο ρψξεο, δειαδή ηξνθέο βξεθψλ θαη λεπίσλ νη νπνίεο ιφγσ ηεο εηδηθήο ζχλζεζεο ηνπο ή ηνπ εηδηθνχ ηξφπνπ παξαζθεπήο ηνπο, δηαθξίλνληαη ζαθψο απφ ηα ηξφθηκα ζπλεζηζκέλεο θαηαλάισζεο, αληαπνθξίλνληαη ζηνλ δεινχκελν δηαηξνθηθφ πξννξηζκφ ηνπο θαη θέξνληαη ζηελ θαηαλάισζε κε ηξφπν πνπ ππνδειψλεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπο γηα ην ζθνπφ απηφ θαη γηα ηελ θπθινθνξία ησλ νπνίσλ απαηηείηαη έγθξηζε ηνπ Α.Σ.Π. θαη ηνπ Δ.Ν.Φ. 15% 3. Φαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα θαη ηδηνζθεπάζκαηα γηα αλζξψπηλε ρξήζε. Γηα ηηο ηηκέο πψιεζεο, ηα Ξνζνζηά θέξδνπο ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην Θεθάιαην 27 "Φάξκαθα". 4. Φαξκαθεπηηθέο πξψηεο χιεο 20% ***ΞΟΝΠΝΣΖ:Πχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ.1α ηεο ΑΓ 3/2011 Α Α2-1045/2011 (ΦΔΘ Β ) νξίδεηαη φηη: " Ρα πεξηζψξηα εκπνξηθνχ θαη βηνκεραληθνχ θέξδνπο γηα ηα πξντφληα ησλ πεξηπηψζεσλ βΐ θαη β2 ηεο παξαγξάθνπ 3 θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 1, ησλ ζηνηρείσλ 1 θαη 2 ηνπ πίλαθα ηνπ άξζξνπ 3 θαη ην άξζξν 5 ηεο Α.Γ 7/2009". Απθπο 4 Άξζξν 4 Βάζε ππνινγηζκνχ εκπνξηθψλ θεξδψλ 1. Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 παξαγξ. 3 ηνπ λ.δ. 136/1946 "Ξεξί θπξψζεσο, ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο ηνπ απφ 10/ λ.δ. "Ξεξί Αγνξαλνκηθνχ Θσδηθφο" έρνπλ εθαξκνγή ζε φια ηα είδε βηνηηθψλ αλαγθψλ ηεο θαηεγνξίαο ησλ δηαηηκεκέλσλ ή ειεγρνκέλνπ θέξδνπο. 2. Ρα αλψηαηα πνζνζηά ζεκηηνχ θέξδνπο, πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο, είλαη κεηθηά θαη ππνινγίδνληαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ εδαθίνπ δ ηεο παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηεο παξνχζαο, σο εμήο: Α) Γηα ηνπο εηζαγσγείο, ζην δηακνξθνχκελν θφζηνο θηήζεο ηνπ είδνπο κέρξη ηελ απνζήθε ηνπ εηζαγσγέα, φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα άξζξα 26, 27, 28 ηεο παξνχζαο. Β) Γηα ηνπο ρνλδξεκπφξνπο θαη ιηαλνπσιεηέο, ζηελ ηηκνινγηαθή αμία ηνπ είδνπο, πνπ πξνζαπμάλεηαη: (1) κε ηα εθθνξησηηθά θαη ηα κεηαθνξηθά, πξνθεηκέλνπ γηα κεηαθνξά απφ πφιε ζε πφιε, θαη εθφζνλ νη δαπάλεο απηέο απνδεηθλχνληαη κε λφκηκα παξαζηαηηθά.

6 (2) κε ηελ αμία ηεο πξνζηηζέκελεο ζπζθεπαζίαο θαη (3) κε ηελ επηβάξπλζε απφ ηπρφλ δεκφζηνπο εηδηθνχο, ηνπηθνχο, δεκνηηθνχο, θνηλνηηθνχο ή ιηκεληθνχο θφξνπο, εθφζνλ ε επηβάξπλζε απηή ππνινγίδεηαη ζηελ ηηκή πψιεζεο ησλ εηδψλ θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 3. Ν θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Ξ.Α.) δελ απνηειεί ζηνηρείν θφζηνπο θαη δελ ππνινγίδεηαη πάλσ ζε απηφλ θέξδνο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο, πνπ νη ελδηαθεξφκελνη ιφγσ ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο, ζην νπνίν εληάζζνληαη απφ ην λ. 1642/1986, δελ έρνπλ δηθαίσκα έθπησζεο (ζπκςεθηζκνχ) ηνπ Φ.Ξ.Α. πνπ έρνπλ θαηαβάιιεη. "4. Ξξνθεηκέλνπ γηα νπσξνιαραληθά ηεο θαηεγνξίαο ησλ δηαηηκεκέλσλ ή ειεγρνκέλνπ θέξδνπο, πέξαλ ησλ αλαγλσξηδνκέλσλ κε ηελ παξνχζα ζηνηρείσλ θφζηνπο, αλαγλσξίδνληαη επηπξφζζεηα θαη ηα παξαθάησ θνζηνινγηθά ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ θεξδνθφξν ζηνηρείν θφζηνπο θαη ππνινγίδνληαη επί ηεο ηηκνινγηαθήο αμίαο θηίζεο ηνπ είδνπο ή επί ηεο ηηκήο ηνπ θφζηνπο εηζαγσγήο ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Θεθαιαίνπ 2 ηεο παξνχζαο, θαηά πεξίπησζε: α) Ζ δαπάλε ιφγσ θχξαο, απνκείσζεο θαη γεληθά απψιεηαο βάξνπο πνπ νξίδεηαη θαηά αλψηαην φξην κέρξη 3%. β) Πε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ επηρείξεζε, γηα ηελ κεηαθνξά ησλ νπσξνιαραληθψλ ρξεζηκνπνηείηαη θνξηεγφ φρεκα ηδησηηθήο ρξήζεσο (Φ.Η.Σ.), ε δαπάλε κεηαθνξάο πνπ πξέπεη λα είλαη αλάινγε κε ηελ αληίζηνηρε δαπάλε κεηαθνξάο ηνπ είδνπο κε θνξηεγά νρήκαηα δεκνζίαο ρξήζεσο (Φ.Γ.Σ.)". ***Ζ εληφο " " παξ. 3 πξνζηέζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 1 ηεο (ΑΓ 9/2009) Α Α2-3949/ (ΦΔΘ Β 1889/ ), ε νπνία ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο ηδίαο ηζρχεη ζε φιε ηε ρψξα 30 εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο αλαθνίλσζήο ηεο ζηνλ εκεξήζην ηχπν. Απθπο 5 [Άξζξν 5] Θαζαξά βηνκεραληθά - βηνηερληθά θέξδε 1. Θαζνξίδνληαη παξαθάησ αλψηαηα πνζνζηά θαζαξνχ θέξδνπο γηα ηηο βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο παξαγσγήο εηδψλ βηνηηθήο αλάγθεο ηεο θαηεγνξίαο ησλ δηαηηκεκέλσλ ή ειεγρνκέλνπ θέξδνπο: Ξαξαγσγήο ινηπψλ ηξνθίκσλ (1) Βηνκεραλίεο 6% (2) Βηνηερλίεο 8% 2. Ρα πνζνζηά θαζαξνχ θέξδνπο, πνπ νξίδνληαη κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ππνινγίδνληαη ζην λφκηκν θφζηνο, φπσο απηφ δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θεθαιαίνπ "Θαλφλεο αγνξαλνκηθήο θνζηνιφγεζεο" ηεο παξνχζαο, πξηλ απφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κε θεξδνθφξσλ ζηνηρείσλ θφζηνπο. 3. Γηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο, πνπ ξπζκίδνπλ δηαθνξεηηθά ηνλ ηξφπν δηακφξθσζεο ησλ βηνκεραληθψλ - βηνηερληθψλ ηηκψλ πψιεζεο, ζε νξηζκέλα είδε, εθαξκφδνληαη θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο. ***ΞΟΝΠΝΣΖ:Πχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ.1α ηεο ΑΓ 3/2011 Α Α2-1045/2011 (ΦΔΘ Β ) νξίδεηαη φηη: "Κε ηελ Έλαξμε Ηζρχνο ηεο παξνχζαο θαηαξγνχληαη: Ρα πεξηζψξηα εκπνξηθνχ θαη βηνκεραληθνχ θέξδνπο γηα ηα πξντφληα ησλ πεξηπηψζεσλ βΐ θαη β2 ηεο παξαγξάθνπ 3 θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 1, ησλ ζηνηρείσλ 1 θαη 2 ηνπ πίλαθα ηνπ άξζξνπ 3 θαη ην άξζξν 5 ηεο Α.Γ 7/2009". Απθπο 6 Άξζξν 6 Έλλνηα ρνλδξηθήο πψιεζεο - Γεχηεξν ρνλδξεκπνξηθν θέξδνο 1. Σνλδξηθή πψιεζε είλαη θάζε πψιεζε αγαζψλ, πνπ γίλεηαη πξνο επαγγεικαηίεο, γηα κεηαπψιεζε, θαζψο θαη εθείλε πνπ γίλεηαη απφ ρνλδξεκπφξνπο πξνο ην Γεκφζην ή Λνκηθά Ξξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ.

7 Δμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πψιεζεο πνπ ξπζκίδνληαη δηαθνξεηηθά απφ ηελ παξνχζα θαη εθείλεο ζηηο νπνίεο νη ηηκέο πψιεζεο θαζνξίδνληαη κε ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ. θαη ησλ ρνξεγεηψλ. 2. Ξξνθεηκέλνπ γηα νπσξνιαραληθα, απαγνξεχεηαη ε είζπξαμε Β` ρνλδξεκπνξηθνχ θέξδνπο, εθφζνλ ν ηφπνο παξαγσγήο ή εηζαγσγήο ηνπ είδνπο θαη ν ηφπνο θαηαλάισζεο απηνχ βξίζθεηαη ζηνλ ίδην Λνκφ. Ρα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο Ξνζνζηά θέξδνπο νπσξνιαραληθψλ, εγρσξίσλ ή εηζαγνκέλσλ, ζεσξνχληαη σο "Α` ρνλδξεκπνξηθν θέξδε". 3. Ξξνθεηκέλνπ γηα νπσξνιαραληθα ηεο θαηεγνξίαο "Γηαηηκεκέλα ή ειεγρνκέλνπ θέξδνπο", εθφζνλ θαηά ηελ εκπνξία - δηαθίλεζε απηψλ κεζνιαβεί Β` ρνλδξέκπνξνο, ην εηζπξαηηφκελν κεηθηφ Β` ρνλδξεκπνξηθν θέξδνο νξίδεηαη κέρξη 6% θαηά αλψηαην φξην. Πε θάζε πεξίπησζε εκπνξίαο νπσξνιαραληθψλ, ε είζπξαμε άιινπ ρνλδξεκπνξηθνχ θέξδνπο, πέξαλ ησλ Α` θαη Β` ξεηψο απαγνξεχεηαη. 4. Απαγνξεχεηαη ε είζπξαμε δχν θεξδψλ (ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πψιεζεο) απφ ηνλ ίδην έκπνξν ή επηρείξεζε, πξνθεηκέλνπ γηα είδε ηεο θαηεγνξίαο ησλ δηαηηκεκέλσλ ή ειεγρνκέλνπ θέξδνπο. 5. Ζ αγνξαπσιεζία νπσξνιαραληθψλ κεηαμχ ηνπ Β` ρνλδξεκπφξνπ - πσιεηή θαη Γ` ρνλδξεκπφξνπ - αγνξαζηή επηηξέπεηαη, εθφζνλ ηεξνχληαη νη θαησηέξσ πξνυπνζέζεηο: α) Θαηφπηλ ζπκθσλίαο ησλ εκπφξσλ απηψλ, ν Β` ρνλδξέκπνξνο ρνξεγεί ζηνλ Γ` πνζνζηηαία έθπησζε, ππφ κνξθή θέξδνπο, πνπ δελ ζεσξείηαη "Γ` ρνλδξεκπνξηθν θέξδνο". Γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο επηζπλάπηεηαη "ΞΗΛΑΘΑΠ 1", πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη δηαιακβάλεη δηαηάμεηο ππνρξεσηηθψο εθαξκφζηκεο γηα ηνπο δχν σο άλσ ζπκβαιιφκελνπο εκπφξνπο. β) Θαηφπηλ ζπκθσλίαο ησλ εκπφξσλ απηψλ, ην νξηδφκελν σο άλσ Β` ρνλδξεκπνξηθν θέξδνο 6%, κπνξεί λα δηακνηξαζηεί κεηαμχ ηνπ Β` ρνλδξεκπφξνπ - αγνξαζηή. Γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο, επηζπλάπηεηαη "ΞΗΛΑΘΑΠ 2", πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη δηαιακβάλεη δηαηάμεηο ππνρξεσηηθψο εθαξκφζηκεο γηα ηνπο δχν σο άλσ ζπκβαιιφκελνπο εκπφξνπο. ΞΗΛΑΘΑΠ 1 Αθνξά αγνξαπσιεζία νπσξνιαραληθψλ κεηαμχ Β` θαη Γ` ρνλδξεκπφξνπ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο. 1. Δπί ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο νπσξνιαραληθψλ, πνπ εθδίδεη ν Β` ρνλδξέκπνξνο πξνο ηνλ Γ` ππνρξεσηηθά αλαγξάθεηαη ρσξηζηά ε πνζνζηηαία έθπησζε, πνπ ρνξεγείηαη ζηνλ Γ` ρνλδξέκπνξν, ππφ κνξθή θέξδνπο. 2. Πηελ πεξίπησζε απηή, ν Γ` ρνλδξέκπνξνο πσιεί νπσξνιαραληθα ζηελ ίδηα ηηκή, κε ηελ ηηκή πνπ ηα αγφξαζε απφ ηνλ Β` ρνλδξέκπνξν. Ζ ηηκή πψιεζεο ηνπ Γ` ρνλδξεκπφξνπ κπνξεί λα πξνζαπμάλεηαη κφλν κε ηηο ηπρφλ λφκηκεο θαη απνδεηθλπφκελεο δαπάλεο (π.ρ. κεηαθνξηθά), πνπ βαξχλνπλ ηνλ Γ` ρνλδξέκπνξν. Νη δαπάλεο απηέο ππνρξεσηηθά αλαγξάθνληαη ρσξηζηά επί ησλ ηηκνινγίσλ πψιεζεο, πνπ εθδίδεη πξνο ηξίηνπο ν Γ` ρνλδξέκπνξνο, πξηλ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Φ.Ξ.Α. 3. Δπί ησλ αλσηέξσ παξαζέηνπκε ζρεηηθφ παξάδεηγκα: ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ ΞΥΙΖΠΖΠ ΡΝ Β` ΣΝΛΓΟΔΚΞΝΟΝ ΞΟΝΠ ΡΝΛ Γ` ΔΗΓΖ ΘΗΙΑ ΡΗΚΖ / ΘΗΙΝ ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ Ρνκάηεο 200 0, Κήια 300 0, Αμία πξηλ ηελ έθπησζε 385 Δθπησζε π.ρ. 5% 19,25 Δηζπξαθηέα αμία πξηλ Φ.Ξ.Α ,75 ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ ΞΥΙΖΠΖΠ ΡΝ Γ` ΣΝΛΓΟΔΚΞΝΟΝ ΞΟΝΠ ΡΟΗΡΝΠ ΔΗΓΖ ΘΗΙΑ ΡΗΚΖ / ΘΗΙΝ ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ Ρνκάηεο 200 0,80 160

8 Κήια 300 0, Κεξηθφ πνζφ 385 Κεηαθνξηθά (π.ρ. 500 θηιά Σ 0,10) 50 Δηζπξαθηέα αμία πξηλ Φ.Ξ.Α. 435 ΞΗΛΑΘΑΠ 2 Αθνξά αγνξαπσιεζία νπσξνιαραληθψλ κεηαμχ Β` θαη Γ` ρνλδξεκπφξνπ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Α.Γ. παξνχζαο. 1. Δθφζνλ θαηφπηλ ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ δχν σο άλσ εκπφξσλ, ην Β` ρνλδξεκπνξηθφ θέξδνο 6% ζα δηακνηξαζηεί, αθνινπζείηαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ην παξαθάησ παξάδεηγκα, πνπ θαηαδεηθλχεη ηνλ ηξφπν δηακφξθσζεο ηεο ηηκήο πψιεζεο νπσξνιαραληθψλ απφ ηνλ Γ` ρνλδξέκπνξν. ΞΑΟΑΓΔΗΓΚΑ Έζησ φηη ην ρνλδξεκπνξηθφ θέξδνο 6% ζπκθσλείηαη λα δηακνηξαζηεί ζε 4% γηα ην Β` ρνλδξέκπνξν θαη 2% γηα ηνλ Γ`. Λφκηκν θφζηνο θηήζεο ηνπ Β`(π.ρ.) 0,70 Θέξδνο γηα ηνλ Β` ρνλδξέκπνξν 4% 0, Ρηκή πψιεζεο ηνπ Β` πξηλ ηνλ Φ.Ξ.Α. 0,73 Λφκηκν θφζηνο θηήζεο ηνπ Γ` 0,73 Θέξδνο γηα ηνλ Γ` ρνλδξέκπνξν 2% 0, Κεξηθή ηηκή πψιεζεο ηνπ Γ` 0,74 Κεηαθνξηθά πνπ βαξχλνπλ ηνλ Γ` (π.ρ.) 0, Ρηκή πψιεζεο ηνπ Γ` πξηλ ηνλ Φ.Ξ.Α. 0, Γε ζεσξείηαη "Γ` ρνλδξεκπνξηθφ θέξδνο" ην κέξνο ηνπ θέξδνπο πνπ ρνξεγεί ν Β` ρνλδξέκπνξνο ζην Γ`. 3. Ζ ηηκή πψιεζεο ηνπ Γ` ρνλδξεκπφξνπ δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηελ ηηκή θηήζεο θαη ην κέξνο ηνπ θέξδνπο πνπ ηνπ ρνξεγεί ν Β` ρνλδξέκπνξνο. Ζ ελ ιφγσ ηηκή πψιεζεο κπνξεί λα πξνζαπμάλεηαη κφλν κε ηηο ηπρφλ λφκηκεο θαη απνδεηθλπφκελεο δαπάλεο (π.ρ. κεηαθνξηθά) πνπ βαξχλνπλ ηνλ Γ` ρνλδξέκπνξν, δαπάλεο πνπ ππνρξεσηηθά αλαγξάθνληαη ρσξηζηά ζην ηηκνιφγην πνπ εθδίδεη ν Γ` ρνλδξέκπνξνο πξνο ηξίηνπο. 4. Δπί ησλ ηηκνινγίσλ πψιεζεο πνπ εθδίδεη ν Β` ρνλδξέκπνξνο αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά θαη ε έλδεημε "ΔΗΠΞΟΑΣΘΖΘΔ ΚΔΟΝΠ ΡΝ ΣΝΛΓΟΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΔΟΓΝΠ (π.ρ. 4%)" θαη επί ησλ ηηκνινγίσλ πψιεζεο πνπ εθδίδεη ν Γ` ρνλδξέκπνξνο αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ε έλδεημε "ΣΝΟΖΓΖΘΖΘΔ ΚΔΟΝΠ ΡΝ ΣΝΛΓΟΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΔΟΓΝΠ (π.ρ. 2%)". Απθπο 7 Άξζξν 7 Σνξήγεζε κέξνπο πξψηνπ ρνλδξεκπνξηθνχ θέξδνπο απφ ηνλ Α` ζην Β` ρνλδξέκπνξν 1. Σνλδξέκπνξνη πνπ εηζάγνπλ απφ ην εμσηεξηθφ ή αγνξάδνπλ απφ εγρψξηεο πεγέο είδε ηεο θαηεγνξίαο "δηαηηκεκέλα ή ειεγρνκέλνπ θέξδνπο" επηηξέπεηαη λα ηα πσινχλ κε ηηκνιφγηα ζε Β` δηαθηλεηή ρνλδξέκπνξν, ρνξεγψληαο ζ απηφλ θαηφπηλ ζπκθσλίαο, κέξνο ηνπ ηζρχνληνο πξψηνπ ρνλδξεκπνξηθνπ θέξδνπο, πνπ νξίδεηαη ζαλ πνζνζηηαίν (%). 2. Αλ ζπληξέρεη ε παξαπάλσ πεξίπησζε, ε ηηκή ρνλδξηθήο πψιεζεο ηνπ Β` δηαθηλεηή ρνλδξέκπνξνπ δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνχ παξαθάησ πηλάθα 1: ΞΗΛΑΘΑΠ 1 Όηαλ ηζρχεη πνζνζηηαίν θέξδνο Έζησ ην πξψην ρνλδξεκπνξηθφ θέξδνο (π.ρ. 8%) θαη ζπκθσλείηαη λα κνηξαζζεί ζε

9 (π.ρ. 5%) γηα ηνλ Α` θαη 3% γηα ην Β` ρνλδξέκπνξν. ΞΑΟΑΓΔΗΓΚΑ Λφκηκν θφζηνο θηήζεο ηνπ Α` 2 Θέξδνο πνπ εηζπξάηηεη ν Α` 5% 0,10 Ρηκή πψιεζεο ηνπ Α` ζηνλ Β` 2,10 Αλαινγνχλ Φ.Ξ.Α. 9% 0,19 Ξιεξσηέν πνζφ ηνπ Β` ζηνλ Α` 2,29 Λφκηκν θφζηνο θηήζεο ηνπ Β` 2,10 Θέξδνο πνπ εηζπξάηηεη ν Β` 3% 0,06 Ρηκή πψιεζεο ηνπ Β` 2,16 Αλαινγνχλ Φ.Ξ.Α. 9% 0,19 Ρειηθή ηηκή ηνπ Β` κε Φ.Ξ.Α. 2,35 3. Απαγνξεχεηαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ε επηβάξπλζε ηεο ηηκήο πψιεζεο ηνπ Β` δηαθηλεηή ρνλδξεκπφξνπ, πιελ ηνπ Φ.Ξ.Α. θαη πξνθεηκέλνπ γηα ην Λ. Γσδεθαλήζνπ ηνπ εηδηθνχ θφξνπ. 4. Θαη` εμαίξεζε ηεο παξαπάλσ απαγφξεπζεο, επηηξέπεηαη ζην Β` δηαθηλεηή ρνλδξέκπνξν λα ππνινγίδεη ζην λφκηκν θφζηνο θηήζεο ηνπ είδνπο, ηα κεηαθνξηθά έμνδα πνπ ηπρφλ πιήξσζε, θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ είδνπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο ηνπ είλαη ζε δηαθνξεηηθφ Λνκφ απφ ηελ έδξα ηνπ Α` ρνλδξεκπφξνπ. 5. Γε ζεσξείηαη επίηεπμε δεπηέξνπ ρνλδξεκπνξηθνχ θέξδνπο, ην κέξνο ηνπ πξψηνπ ρνλδξεκπνξηθνχ θέξδνπο, πνπ ρνξεγεί ν Α` ρνλδξέκπνξνο ζην Β` δηαθηλεηή ρνλδξέκπνξν. Απθπο 8 Άξζξν 8 πνρξέσζε πψιεζεο ηξνθίκσλ ζε θαζαξφ βάξνο 1. Νη αγνξαπσιεζίεο φισλ γεληθά ησλ ηξνθίκσλ γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζε θαζαξφ βάξνο, εθηφο εάλ απφ άιιεο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο πξνβιέπεηαη ε πψιεζε ηνχησλ θαηά δηαθνξεηηθφ ηξφπν. 2. Ξξνθεηκέλνπ γηα ηξφθηκα πνπ είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε ζάθνπο, επηηξέπεηαη ε αγνξαπσιεζία ηνχησλ ζε κηθηφ βάξνο, εθφζνλ απηφ γίλεηαη απφ εκπνξηθή ζπλήζεηα ή έζηκν. 3. Ξξνθεηκέλνπ γηα ηνχξηεο δαραξνπιαζηηθήο θαη ηνχξηεο παγσηνχ, πνπ δηαηίζεληαη ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ απφ δαραξνπιαζηεία, εξγαζηήξηα δαραξνπιαζηηθήο θιπ. θαηαζηήκαηα, νξίδνληαη ηα αθφινπζα: α) Δπηηξέπεηαη ε δχγηζε θαη πψιεζε ηεο ηνχξηαο ζε κηθηφ βάξνο, πξνο ηνλ θαηαλαισηή, πεξηνξηζηηθά θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζπλνιηθφ κηθηφ βάξνο απηήο πεξηιακβάλεη ην θαζαξφ βάξνο ηνπ ελ ιφγσ είδνπο θαη ην βάξνο ηεο πιαζηηθήο ή ράξηηλεο βάζεο δίζθνπ ηνπνζέηεζεο (ζηήξημεο) ηνπ γιπθνχ ηνχηνπ. Ξέξα απφ ηελ πην πάλσ πεξίπησζε, ε δχγηζε θαη πψιεζε ηεο ηνχξηαο ζε κηθηφ βάξνο απαγνξεχεηαη. β) Θαζνξίδνπκε θαησηέξσ ηα αλψηαηα φξηα βάξνπο ηεο πιαζηηθήο ή ράξηηλεο βάζεο (δίζθνπ) ηνπνζέηεζεο (ζηήξημεο) ηεο ηνχξηαο: ΓΗΑ ΘΑΘΑΟΝ ΒΑΟΝΠ ΡΝΟΡΑΠ ΒΑΟΝΠ ΒΑΠΖΠ (ΓΗΠΘΝ) Κέρξη 1500 γξακκάξηα Κέρξη 110 γξακκάξηα Ξάλσ απφ 1500 γξακκάξηα θαη κέρξη 2000 γξακκάξηα Κέρξη 160 γξακκάξηα Ξάλσ απφ 2000 γξακκάξηα θαη 2500 γξακκάξηα Κέρξη 200 γξακκάξηα Ξάλσ απφ 2500 γξακκάξηα θαη 3000 γξακκάξηα Κέρξη 230 γξακκάξηα Ξάλσ απφ 3000 γξακκάξηα θαη 3500 γξακκάξηα Κέρξη 250 γξακκάξηα Ξάλσ απφ 3500 γξακκάξηα Κέρξη 280 γξακκάξηα γ) Ξιεζίνλ θάζε ηνχξηαο, πνπ είλαη εθηεζεηκέλε ζηνπο ρψξνπο πψιεζεο (βηηξίλα, ςπγείν, ξάθηα θιπ.) ηνπ θαηαζηήκαηνο, πθίζηαηαη ηνπνζεηεκέλε ή αλαξηεκέλε πηλαθίδα (ή ηηκνθαηάινγνο), φπνπ ζα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά, πέξα απφ ην είδνο ηεο ηνχξηαο θαη νη αθφινπζεο ελδείμεηο, φζνλ αθνξά ηελ ηνχξηα ηεο σο άλσ πεξίπησζεο (α): Ζ ηηκή πψιεζεο θαηά θηιφ κηθηνχ βάξνπο (π.ρ. ΠΝΘΝΙΑΡΗΛΑ ΔΟΥ 7 ΡΝ ΘΗΙΝ ΚΗΘΡΝ ΒΑΟΝΠ). δ) Πηελ πεξίπησζε πνπ ε βάζε (δίζθνο θιπ.) ηνπνζέηεζεο ηεο ηνχξηαο δελ είλαη πιαζηηθή ή ράξηηλε αιιά εηδηθήο θαηαζθεπήο (μχιηλε, θαζξέθηεο θιπ.), ηφηε ε πψιεζε ηεο επί ηεο βάζεο εηδηθήο θαηαζθεπήο ηνπνζεηεκέλεο ηνχξηαο, πξνο ηνλ πειάηε, πξαγκαηνπνηείηαη κφλν ζε θαζαξφ βάξνο γιπθνχ, έηζη ψζηε λα

10 ρξεψλεηαη ρσξηζηά ε αμία ηεο θαζαξήο ηνχξηαο θαη ρσξηζηά ε αμία ηεο βάζεο εηδηθήο θαηαζθεπήο. Δθφζνλ ε επηρείξεζε (δαραξνπιαζηείν θιπ.) πξνζθέξεη ηε βάζε εηδηθήο θαηαζθεπήο "ΠΑΛ ΚΖ ΑΛΑΙΥΠΗΚΖ" ππνρξενχηαη φπσο δηαζθαιίζεη ηνλ αγνξαζηή - πειάηε ηεο θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα επηζηξαθεί ζε απηφλ ε αμία ηεο βάζεο, πνπ πιήξσζε θαηά ηελ αγνξά ηεο ηνχξηαο, εθφζνλ βέβαηα ν πειάηεο επηζηξέςεη ηε βάζε απηή. ε) Νη δηαηάμεηο ηεο σο άλσ πεξίπησζεο (γ) έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ηελ ηνχξηα ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο (δ), κε κφλε δηαθνξά φηη επί ηεο πηλαθίδαο ή ηηκνθαηαιφγνπ ζα αλαγξάθνληαη, πέξα απφ ην είδνο ηνχξηαο θαη νη αθφινπζεο ελδείμεηο: Ζ ηηκή πψιεζεο θαηά θηιφ θαζαξνχ βάξνπο θαη ε αμία ηεο βάζεο εηδηθήο θαηαζθεπήο (π.ρ. ΠΝΘΝΙΑΡΗΛΑ ΔΟΥ 7 ΡΝ ΘΗΙΝ ΘΑΘΑΟΝ ΒΑΟΝΠ - ΑΜΗΑ ΒΑΠΖΠ ΔΟΥ 0,30). Δπίζεο ζηελ πηλαθίδα ή ηηκνθαηάινγν αλαγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε θαη ε έλδεημε "ΒΑΠΖ ΑΛΑΙΥΠΗΚΖ Ή ΚΖ ΑΛΑΙΥΠΗΚΖ". ζη) Κεηά ην δχγηζκα ηεο ηνχξηαο κε βάζε εηδηθήο θαηαζθεπήο, απφ ην κηθηφ βάξνο αθαηξείηαη ππνρξεσηηθά ην βάξνο ηεο βάζεο απηήο, έηζη ψζηε λα εηζπξαρζεί ε ζπλνιηθή αμία θαζαξνχ βάξνπο ηνχξηαο, πξνζαπμεκέλε κε ηελ αμία ηεο βάζεο εηδηθήο θαηαζθεπήο. δ) Πε θάζε πεξίπησζε ε δχγηζε ηεο ηνχξηαο είλαη ππνρξεσηηθή. ε) Ζ δχγηζε ηεο ηνχξηαο καδί κε ην ραξηφθνπηα ζπζθεπαζίαο απαγνξεχεηαη. " Άξζξν 9" "πνβνιή απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηηκψλ" "1. Πην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο εκπίπηνπλ: α) Βηνκεραλίεο, βηνηερλίεο, ζπλεηαηξηζηηθά εξγνζηάζηα παξαγσγψλ, εηζαγσγηθέο θαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ θαη πσινχλ ρνλδξηθψο ζηελ εγρψξηα αγνξά είδε, πνπ εληάζζνληαη ζηνπο ΞΗΛΑΘΔΠ 1 θαη 2, εθφζνλ: πξαγκαηνπνίεζαλ θαηά ηελ ηειεπηαία θιεηζκέλε νηθνλνκηθή ρξήζε, εηήζην θχθιν εξγαζηψλ δέθα εθαηνκκπξίσλ ( ) επξψ θαη άλσ, ζχκθσλα κε ηα βηβιία πνπ ηεξνχλ, θαη νη ρνλδξηθέο ηνπο πσιήζεηο ζηελ εγρψξηα αγνξά, γηα ηα είδε ησλ ΞΗΛΑΘΥΛ 1 θαη 2, είλαη ηνπιάρηζηνλ δέθα εθαηνκκπξίσλ ( ) επξψ. β) Δπηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο πνπ εληάζζνληαη ζηνλ ΞΗΛΑΘΑ 3, εθφζνλ πξαγκαηνπνίεζαλ θαηά ηελ ηειεπηαία θιεηζκέλε νηθνλνκηθή ρξήζε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ δχν εθαηνκκπξίσλ ( ) επξψ θαη άλσ, ζχκθσλα κε ηα βηβιία πνπ ηεξνχλ, θαη νη πσιήζεηο ηνπο ζηελ εγρψξηα αγνξά, γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΞΗΛΑΘΑ 3 είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν εθαηνκκπξίσλ ( ) επξψ. 2. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο, νη επηρεηξήζεηο ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 1, ππνρξενχληαη λα: α) Θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο παξνχζαο, νη ππφρξεεο επηρεηξήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, εθφζνλ ε ηειεπηαία νηθνλνκηθή ηνπο ρξήζε έθιεηζε πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο, νθείινπλ λα ππνβάινπλ εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο, απνινγηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο πσιήζεηο ηεο ηειεπηαίαο θιεηζκέλεο ρξήζεο αλά θσδηθφ πξντφληνο, εκπνξεχκαηνο ή ππεξεζίαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο 1 θαη 2 θαη 3, ζχκθσλα κε ην πφδεηγκα Α. Πε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε δηακφξθσζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ κπνξεί λα ρνξεγεζεί πεξαηηέξσ πξνζεζκία φρη πέξαλ ησλ ηξηάληα (30) επηπιένλ εκεξψλ, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηνο ηεο ππφρξεεο επηρείξεζεο. Ζ απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ γίλεηαη πξνο ηε Γηεχζπλζε Θνζηνιφγεζεο θαη Έξεπλαο Αγνξάο ηεο πεξεζίαο Δπνπηείαο Αγνξάο (Ξ.Δ.Α.) ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: κε ζέκα ηελ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ παξαιαβήο θαη ην ππνινγηζκφ ησλ πξνζεζκηψλ θαηάζεζεο - παξαιαβήο ησλ εγγξάθσλ εθαξκφδεηαη ην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ λφκνπ «Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο». β) Κεηά ηελ πξψηε ππνβνιή ηεο πεξίπησζεο α) ή εάλ δελ έθιεηζε ε νηθνλνκηθή ρξήζε πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο, νη ππφρξεεο επηρεηξήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ππνρξενχληαη κεηά ην θιείζηκν θάζε επφκελεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο, λα δηακνξθψλνπλ ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο πσιήζεηο ηεο ηειεπηαίαο θιεηζκέλεο ρξήζεο αλά θσδηθφ πξντφληνο, εκπνξεχκαηνο ή ππεξεζίαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο 1 θαη 2 θαη 3, ζχκθσλα κε ην πφδεηγκα Α. Ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο ηεο πεξεζίαο Δπνπηείαο Αγνξάο (Ξ.Δ.Α) δχλαηαη λα δεηά κε έγγξαθε θιήζε ηνπ ηα ζηνηρεία απηά, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ παξέιζεη ελελήληα (90) εκέξεο απφ ην θιείζηκν ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο βάζεη ηεο νπνίαο δεηνχληαη ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία. Πηελ έγγξαθε θιήζε ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο ε επηρείξεζε ζα ππνβάιεη ηα ζηνηρεία απηά, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα (10) εκεξψλ, θαζψο θαη ν ηξφπνο ππνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ πξνο ηε Γηεχζπλζε Θνζηνιφγεζεο θαη Έξεπλαο Αγνξάο ηεο πεξεζίαο

11 Δπνπηείαο Αγνξάο (Ξ.Δ.Α.) ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο. γ) Θαηά ηελ πξψηε ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ είηε δπλάκεη ηεο πεξίπησζεο α) είηε δπλάκεη ηεο πεξίπησζεο β) νη ππφρξεεο επηρεηξήζεηο γλσζηνπνηνχλ ζηελ ίδηα Γηεχζπλζε ην λφκηκν εθπξφζσπν, ηνλ ΑΦΚ, ηνλ Αξηζκφ Γ.Δ.ΚΖ, ή ηνλ αξηζκφ άιινπ Δκπνξηθνχ Κεηξψνπ ζην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλεο, αλάινγα κε ηελ εηαηξηθή ηνπο κνξθή, ηελ επσλπκία, ηελ έδξα θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηειέθσλν, ηειενκνηνηππία θαη ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν) ηνπο Θσδηθνχο Αξηζκνχο Γξαζηεξηφηεηαο (ΘΑΓ), θαη ην χςνο ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ κε κλεία ηεο εκεξνκελίαο πνπ έθιεηζε ε νηθνλνκηθή ρξήζε. Ρα ζηνηρεία απηά γλσζηνπνηνχληαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν θάζε θνξά πνπ κεηαβάιινληαη. 3. Υο θιείζηκν νηθνλνκηθήο ρξήζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο, ζεσξείηαη ε εκεξνκελία πνπ θιείλεη ε νηθνλνκηθή ρξήζε, αλεμαξηήησο ηεο δεκνζίεπζεο νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ππφρξεεο επηρείξεζεο. 4. Ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξ.Δ.Α κπνξεί εληφο ηαζζφκελεο πξνζεζκίαο, λα δεηά κε έγγξαθε θιήζε ηνπ πξφζζεηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ηεο απνινγηζηηθήο ηηκήο πψιεζεο ηνπ πξντφληνο, εκπνξεχκαηνο ή ππεξεζίαο θαζψο επίζεο κπνξεί λα δεηά θαη άιια ζηνηρεία, φπσο ελδεηθηηθά, ηνλ ηζνινγηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ, γεληθή εθκεηάιιεπζε, αλαιπηηθέο θαηά θιάδν εθκεηαιιεχζεηο, θαξηέιεο απνζήθεο, απνζέκαηα, ηηκνιφγηα, ζηνηρεία θφζηνπο ή ινηπά νηθνλνκηθά ζηνηρεία. 5. Ζ πεξεζία κπνξεί λα δηελεξγεί ειέγρνπο επαιήζεπζεο, ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 4 ζε ζρέζε κε ηα βηβιία θαη ζηνηρεία πνπ ηεξεί ε επηρείξεζε". ***Ρν άξζξν 9 φπσο είρε αληηθαηαζηαζεί κε ηηο Α Α Β , Α 1975/2000 Β 1752/8-1-10, ΑΓ 1/11 Α Α2-521/ Β 615/2011 θαη κε ην άξζξν 1 ηεο ΑΓ 2/2011 Α Α2-986/2011 (ΦΔΘ Β ), κε έλαξμε ηζρχνο ηελ 7ε Ηνπλίνπ 2011, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 4 απηήο, αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ σο άλσ κε ην άξζξν 1 ηεο ΑΓ 2/2012 Α Α2-493/2012 (ΦΔΘ Β 1348/25/04/2012) κε έλαξμε ηζρχνο ηελ 26ε Απξηιίνπ ΒΙ. ζπλεκκέλν γξάθεκα ζην επάλσ δεμί κέξνο ηεο νζφλεο ΞΗΛΑΘΔΠ 1,2 θαη 3 θαη ΞΝΓΔΗΓΚΑ (Α) ΞΝΒΑΙΙΝΚΔΛΥΛ ΑΞΝΙΝΓΗΠΡΗΘΥΛ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ. ***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Κε ην άξζξα 3 θαη 4 παξ.1 ηεο ΑΓ 2/2012 Α Α2-493/2012 (ΦΔΘ Β 1348/25/04/2012) κε έλαξμε ηζρχνο ηελ 26ε Απξηιίνπ 2012, νξίδεηαη φηη: ΑΟΘΟΝ 3 "1. Κε πξάμε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα ηεο πεξεζίαο Δπνπηείαο Αγνξάο (Ξ.Δ.Α) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο (Ξ.Α.Α.Λ), επηβάιινληαη ηα παξαθάησ πξφζηηκα: α) Πε πεξίπησζε κε ππνβνιήο εληφο ηεο ηαζζφκελεο πξνζεζκίαο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο ζηνηρείσλ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) Δπξψ. β) Πε πεξίπησζε ππνβνιήο αλαθξηβψλ ή αλαιεζψλ ζηνηρείσλ ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο, επηβάιιεηαη πξφζηηκν ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) Δπξψ. 2. Θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ε ππφρξεε επηρείξεζε κε έγγξαθε θιήζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα ηεο Ξ.Δ.Α. θαιείηαη επηπιένλ λα ππνβάιεη εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ ηα ζρεηηθά ζηνηρεία, θαη ζηελ πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηεο, εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 3. Ρα επηβιεζέληα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 πξφζηηκα δηπιαζηάδνληαη ζε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε ππνπέζεη ζε λέα παξάβαζε ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο, κέζα ζε δηάζηεκα είθνζη ηεζζάξσλ (24) κελψλ απφ ηε δηάπξαμε ηεο πξψηεο παξάβαζεο." ΑΟΘΟΝ 4 παξ.1 "1. Ξέξαλ ησλ σο άλσ πξνβιεπφκελσλ ρξεκαηηθψλ πξνζηίκσλ, νη παξαβάηεο ηεο παξνχζαο δηψθνληαη θαη ηηκσξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 136/1946 «Ξεξί Αγνξαλνκηθνχ Θσδηθφο» φπσο ηζρχεη." ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Κε ηα άξζξα 2 θαη 3 ηεο ΑΓ 2/2011 Α Α2-986/2011 (ΦΔΘ Β ) νξίδεηαη φηη: "Αξζξν 2" "Δπηβαιιφκελεο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο 1. Κε πξάμε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα ηεο πεξεζίαο Δπνπηείαο Αγνξάο (Ξ.Δ.Α) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο (Ξ.ΝΗ.Α.Λ): α) ζε πεξίπησζε πξαγκαηνπνίεζεο αχμεζεο ηηκψλ εηδψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ ηηκνθαηαιφγνπ θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 2, 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο επηβάιιεηαη ζηελ ππφρξεε επηρείξεζε πξφζηηκν ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) επξψ. Δπηπιένλ, θαιείηαη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 1, εληφο πέληε (5) εκεξψλ λα ππνβάιιεη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία, θαη ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν ηξηψλ ρηιηάδσλ επξψ (3.000) γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο, β) ζε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο ζηνηρείσλ επηβάιιεηαη ζηελ ππφρξεε επηρείξεζε πξφζηηκν πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. Δπηπιένλ, θαιείηαη ε επηρείξεζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 1, εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ λα ππνβάιιεη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία, θαη ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν ρηιίσλ επξψ (1.000) γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο. 3. Ρα επηβιεζέληα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 πξφζηηκα δηπιαζηάδνληαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ηεο επηρείξεζεο ζε δηάζηεκα 24 κελψλ απφ ηε δηάπξαμε ηεο

12 πξψηεο παξάβαζεο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο, θάζε πξαγκαηνπνίεζε αχμεζεο θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ή ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 1 λνείηαη σο απηνηειήο παξάβαζε." "Αξζξν 3" "1. Νη παξαβάηεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο δηψθνληαη θαη ηηκσξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 136/1946 "Ξεξί Αγνξαλνκηθνχ Θσδηθφο". 2. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο θαηαξγνχληαη ην άξζξν 12 ηεο Α.Γ. 7/2009 (Β` 1388), θαη ε Α Α2-3334/2008 (Β` 954). 3. Ζ παξνχζα θαηαιακβάλεη θαη εθθξεκείο ππνζέζεηο. 4. Ξξνζαξηψληαη θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο νη ΞΗΛΑΘΔΠ 1,2 θαη 3 θαη ηα ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ Α, Β, Γ, Γ." ***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Βι.Ρξνπνπνηεηηθνχο πίλαθεο ηεο ΑΓ 2/2011 Α Α2-986/2011 (ΦΔΘ Β ) ΠΡΝ ΔΞΑΛΥ ΓΔΜΗ ΚΔΟΝΠ ΡΖΠ ΝΘΝΛΖΠ. ***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Βι.ΑΓ 4/2012 Α4-587/2010 (ΦΔΘ Β ) "πνβνιή ηηκνθαηαιφγσλ απφ ηα θάζε είδνπο θξνληηζηήξηα, ηδησηηθά ηλζηηηνχηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, εξγαζηήξηα ειεπζέξσλ ζπνπδψλ θαη ηδησηηθνχο βξεθνλεπηαθνχο θαη παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΑΓ 3/2010." Απθπο 10 Άξζξν 10 Έμνδα δηαλνκήο ή παξαιαβήο ζηα είδε δηαηξνθήο ηεο θαηεγνξίαο ησλ δηαηηκεκέλσλ ή ειεγρνκέλνπ θέξδνπο 1. Γηα ηα νπσξνιαραληθά ηεο θαηεγνξίαο ησλ δηαηηκεκέλσλ ή ειεγρνκέλνπ θέξδνπο, πνπ δηαηίζεληαη κέζα ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Λνκνχ Αηηηθήο, νη ηηκέο πψιεζεο απηψλ κπνξνχλ λα πξνζαπμάλνληαη, ιφγσ εμφδσλ δηαλνκήο ή παξαιαβήο, σο εμήο. α) Γηα ηα νπσξνιαραληθά, πνπ πσινχληαη κε ην ρηιηφγξακκν, κέρξη έλα (1) ιεπηφ ηνπ επξψ αλά ρηιηφγξακκν. β) Γηα ηα νπσξνιαραληθά, πνπ πσινχληαη κε ην ηεκάρην, κέρξη ην κηζφ ηεο αλσηέξσ αμίαο, αλά ηεκάρην. 2. Ξξνθεηκέλνπ γηα έμνδα δηαλνκήο, απηά πξνζαπμάλνπλ ηελ λφκηκα δηακνξθνχκελε ηηκή ρνλδξηθήο πψιεζεο (πξηλ ηνπ Φ.Ξ.Α.) θαη ηζρχνπλ γηα παξαδφζεηο ηνπ εκπνξεχκαηνο ζην θαηάζηεκα ηνπ αγνξαζηή, ελψ γηα ηα έμνδα παξαιαβήο, απηά πξνζαπμάλνπλ ηελ λφκηκα δηακνξθνχκελε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο (πξηλ ηνπ Φ.Ξ.Α.) θαη ηζρχνπλ γηα παξαδφζεηο ζην θαηάζηεκα ηνπ πσιεηή. 3. Θάζε βηνκήραλνο, βηνηέρλεο θαη έκπνξνο, πνπ δηαζέηεη είδε δηαηξνθήο ηεο θαηεγνξίαο ησλ δηαηηκεκέλσλ ή ειεγρνκέλνπ θέξδνπο, εθφζνλ ηα παξαδίδεη ζην θαηάζηεκα ηνπ αγνξαζηή, αλαγξάθεη ππνρξεσηηθά ζην ηηκνιφγην, ρσξηζηά ηα έμνδα δηαλνκήο. 4. Πε πεξίπησζε πνπ αλαγξάθνληαη ζηα ηηκνιφγηα ηα έμνδα δηαλνκήο, δελ επηηξέπεηαη ε πξνζαχμεζε ησλ ιηαληθψλ ηηκψλ κε ηα έμνδα παξαιαβήο. 5. Γηα ηα παξαπάλσ είδε δηαηξνθήο, αλ απηά ππάγνληαη ζε δηαηίκεζε (θαζνξηζκφο αλσηάησλ ηηκψλ πψιεζεο), δελ επηηξέπεηαη ε πξνζαχμεζε ησλ αλσηάησλ ηηκψλ πψιεζεο κε έμνδα δηαλνκήο ή παξαιαβήο. 6. Δμνπζηνδνηνχληαη νη Λνκάξρεο, λα εθδψζνπλ Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε, κε ηελ νπνία λα ξπζκίζνπλ ηα έμνδα δηαλνκήο ή παξαιαβήο γηα ηα παξαπάλσ είδε δηαηξνθήο, πνπ δηαζέηνληαη κέζα ζηελ ίδηα πφιε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο, αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ζε επίπεδα φρη αλψηεξα απφ απηά πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ πεξηθέξεηα Ρ.Γ. Ξξσηεχνπζαο. 7. Νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ αθνξνχλ είδε πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ δηαηηκεκέλσλ ή ειεγρνκέλνπ θέξδνπο εηδψλ. 8. Αγνξαλνκηθέο Γηαηάμεηο ή Γειηία Ρηκψλ Λνκαξρψλ, πνπ εθδφζεθαλ θαηφπηλ ηεο παξαζρεζείζαο απφ ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ παξφληνο εμνπζηνδφηεζεο, ζην κέξνο πνπ θαζνξίδνπλ έμνδα δηαλνκήο ή παξαιαβήο ζηα είδε δηαηξνθήο, δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα ηξφθηκα πνπ δελ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ δηαηηκεκέλσλ ή ειεγρνκέλνπ θέξδνπο εηδψλ.

13 Απθπο 11 Άξζξν 11 Γηακφξθσζε ηηκψλ ζε αγνξά εηδψλ κε έθπησζε 1. Νη θάζε είδνπο θαη κνξθήο Δθπηψζεηο πνπ δίλνληαη ζε είδνο απφ Βηνκεραληθέο, Βηνηερληθέο, Δηζαγσγηθέο θαη Σνλδξεκπνξηθέο Δπηρεηξήζεηο, θαηά ηελ πψιεζε εηδψλ ηεο θαηεγνξίαο ησλ ειεγρνκέλσλ, βαξχλνπλ απηέο θαη επηηξέπνληαη κφλν φηαλ νη Δθπηψζεηο απηέο αλαγξάθνληαη εκθαλψο ζην ηηκνιφγην θαη κεηψλνπλ αλαινγηθά ην ηίκεκα ησλ πξντφλησλ πνπ ηηκνινγνχληαη. 2. Απαγνξεχεηαη ζηηο παξαπάλσ επηρεηξήζεηο λα παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο, θαηά ηελ πψιεζε εηδψλ ηεο θαηεγνξίαο ησλ ειεγρνκέλσλ, έθπησζε ζε είδνο ε νπνία δελ αλαγξάθεηαη ζην ηηκνιφγην ηεο θχξηαο ζπλαιιαγήο. Όηαλ ηα πξντφληα ηεο θχξηαο ζπλαιιαγήο είλαη φκνηα κε εθείλα ηεο έθπησζεο ζε είδνο, ε αμία ηνπ ηηκνινγίνπ ζα πξέπεη λα δηαηξείηαη κε ηελ ζπλνιηθή πνζφηεηα ησλ αλαγξαθνκέλσλ ζην ηηκνιφγην πξντφλησλ (ηηκνινγεκέλσλ θαη δσξεάλ παξερνκέλσλ) θαη ην πειίθν ζα πξνζδηνξίδεη ηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ πξντφληνο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ηα πξντφληα ηεο θχξηαο ζπλαιιαγήο είλαη δηαθνξεηηθά απφ εθείλα πνπ παξέρνληαη σο έθπησζε, είλαη ππνρξεσηηθή ε ηηκνιφγεζε θαη ησλ ηειεπηαίσλ απηψλ πξντφλησλ. Ζ ζπλνιηθή αμία ησλ παξερνκέλσλ σο έθπησζε δηαθνξεηηθψλ απηψλ πξντφλησλ, αθαηξείηαη απφ ηελ αμία ησλ πξντφλησλ ηεο θχξηαο ζπλαιιαγήο ε νπνία αλαγξάθεηαη ζην ηηκνιφγην θαη ην ππφινηπν απηφ ηεο αμίαο δηαηξνχκελν, πξνζδηνξίδεη ηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ πξντφληνο ηεο θχξηαο ζπλαιιαγήο. Ζ αμία ησλ εηδψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην θαη πνπ ρνξεγνχληαη σο έθπησζε, ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ εθείλε ηεο αγνξάο ησλ ή ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο ησλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ παξάγνληαη απφ ηνλ πσινχληα ζην είδνο επί ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε έθπησζε. Έθπησζε ζε πξντφληα δηαθνξεηηθά απφ ηα πξντφληα ηεο θχξηαο ζπλαιιαγήο επηηξέπεηαη κφλν φηαλ απηά παξάγνληαη, εηζάγνληαη ή δηαθηλνχληαη απφ ηελ ίδηα επηρείξεζε. 3. Έθπησζε, ζε αμία ή πνζνζηηαία, ζην ηίκεκα πψιεζεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 θαηά ηηο πσιήζεηο εηδψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ειεγρνκέλσλ, βαξχλεη απηέο θαη επηηξέπεηαη κφλν φηαλ αλαγξάθεηαη εκθαλψο ζην ηηκνιφγην πψιεζεο. Πηελ πεξίπησζε απηή ε ηηκή πψιεζεο ηνπ είδνπο επί ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε έθπησζε ζα είλαη εθείλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ηεο ζπλνιηθήο αμίαο πψιεζεο, κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ρνξεγεζείζαο έθπησζεο, δηα ηεο ζπλνιηθήο πσιεζείζαο πνζφηεηαο. 4. Όηαλ ε θχξηα ζπλαιιαγή αθνξά πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πξντφληα ή ζπζθεπαζίεο, ελφο πξντφληνο θαη ε παξερφκελε έθπησζε ζε αμία ή πνζνζηηαία ή ζε είδνο δελ αλαθέξεηαη ζε έλα πξντφλ ή ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπαζία πξντφληνο, ηφηε ε αμία ηεο παξερφκελεο απηήο έθπησζεο επηκεξίδεηαη αληίζηνηρα ζε φια ηα δηα ηνπ ηηκνινγίνπ πσινχκελα είδε, κε βάζε ηελ αλαγξαθφκελε αμία θάζε είδνπο επί ηνπ ηηκνινγίνπ. 5. Νη θαηά ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο Δθπηψζεηο (ζε αμία, πνζνζηηαίεο, ζε είδνο) πξέπεη λα είλαη ίδηεο θαη ίζεο πξνο φινπο ηνπο αγνξαζηέο γηα ηνπο απηνχο φξνπο πιεξσκήο ηνπ πξντφληνο θαη γηα ηηο ίδηεο, ίζεο πνζφηεηεο θαηά ηηκνιφγην. 6. Δπηηξέπεηαη ε παξνρή έθπησζεο ζε είδε ηεο θαηεγνξίαο ησλ ειεγρνκέλσλ δη` εθδφζεσο πηζησηηθνχ ζεκεηψκαηνο απφ ηνλ πσιεηή ζηνλ αγνξαζηή ιφγσ εηεζίνπ, εμακεληαίνπ ή ηξηκεληαίνπ χςνπο πσιήζεσλ. Πηελ πεξίπησζε πνπ νη παξαπάλσ Δθπηψζεηο αλαθέξνληαη ζε είδε ηεο θαηεγνξίαο ησλ δηαηηκεκέλσλ ή ειεγρφκελνπ θέξδνπο δελ ζα μεπεξλνχλ ζπλνιηθά ην 2% ηνπ εηήζηνπ, εμακεληαίνπ ή ηξηκεληαίνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο πνπ παξέρεη ηελ έθπησζε θαη ν νπνίνο πξνέξρεηαη απφ ηηο αληίζηνηρεο πσιήζεηο εηδψλ θαηαηαγκέλσλ ζηελ παξαπάλσ αγνξαλνκηθή θαηεγνξία. 7. Νη Δθπηψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζα είλαη ίδηεο θαη ίζεο πξνο φινπο ηνπο αγνξαζηέο γηα ηνπο απηνχο φξνπο πιεξσκήο θαη αλάινγα κε ηελ αμία ζε δξαρκέο ηνπ εηήζηνπ, εμακεληαίνπ ή ηξηκεληαίνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο, πνπ πξνέξρεηαη απφ αληίζηνηρεο αγνξέο ηνπο θαη βαξχλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηηο παξέρνπλ. Όκνηα νη Δθπηψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ επηηξέπνληαη εθφζνλ

14 πξνεγνχκελα ν πσιεηήο έρεη γλσζηνπνηήζεη ζην Δπηκειεηήξην ζην νπνίν αλήθεη, ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ρνξεγήζεσο ηέηνησλ εθπηψζεσλ, νη νπνίεο φκσο ζα αλαγξάθνληαη θαη ζηνπο ηηκνθαηαιφγνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. 8. Νκνίσο, Δθπηψζεηο θαηά ηηο πσιήζεηο απφ επηρεηξήζεηο θαη γηα είδε πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξψηε παξάγξαθν επηηξέπεηαη λα γίλνληαη δηα πηζησηηθψλ ζεκεησκάησλ θαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: α) Πε πεξηπηψζεηο κεξηθήο ή νιηθήο επηζηξνθήο ησλ πσιεζέλησλ εηδψλ, ιφγσ ηεο εθ ησλ πζηέξσλ δηαπηζησζείζεο ειαηησκαηηθφηεηαο ή θαθνηερλίαο απηψλ. β) Πηελ πεξίπησζε κείσζεο ηεο ηηκήο ιφγσ ηεο εθ ησλ πζηέξσλ δηαπηζησκέλεο ειαηησκαηηθφηεηαο ή θαθνηερλίαο ησλ πσιεζέλησλ εηδψλ. γ) Πηηο πσιήζεηο εηδψλ πνπ ηειηθά πξννξίδνληαη γηα εμαγσγή. δ) Πηηο πεξηπηψζεηο δηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ. 9. Νη δηαηάμεηο άιισλ άξζξσλ ηεο παξνχζαο πνπ ξπζκίδνπλ ζέκαηα ρνξήγεζεο εθπηψζεσλ θαη πνπ ραξαθηεξίδνπλ απηέο ζαλ ρνλδξεκπνξηθφ ή ιηαλεκπνξηθφ θέξδνο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 10. Απαγνξεχεηαη ε ρνξήγεζε θάζε ζπγθαιπκκέλεο έθπησζεο πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο αξρηθήο ηηκήο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ είλαη θαηαηαγκέλα ζηελ αγνξαλνκηθή θαηεγνξία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξψηε παξάγξαθν. Απθπο 12 Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος 1 [Άξζξν 12] Ρξφπνο απεηθφληζεο ησλ εθπηψζεσλ πνπ ρνξεγνχληαη θαηά ηελ εκπνξία θαη ηελ δηαθίλεζε φισλ ησλ κε ειεγρνκέλσλ αγνξαλνκηθά πξντφλησλ - εκπνξεπκάησλ - Ινηπέο εηδηθφηεξεο ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ παξαγσγηθνχ, ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ, γηα ηελ ρνξήγεζε πξφζζεησλ νηθνλνκηθψλ παξνρψλ [1. Πηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ππάγνληαη φια ηα κε ειεγρφκελα αγνξαλνκηθά πξντφληα θαη εκπνξεχκαηα (ηξφθηκα, πνηά, βηνκεραληθά θ.ι.π), πνπ δηαθηλνχληαη ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα, αλεμάξηεηα ρψξαο πξνέιεπζεο ή παξαγσγήο. 2. Βηνκεραλίεο, βηνηερλίεο, Ππλεηαηξηζηηθά Δξγνζηάζηα παξαγσγψλ, εηζαγσγείο - ρνλδξέκπνξνη θαη ρνλδξέκπνξνη, πνπ εθδίδνπλ θαη ηεξνχλ ηηκνθαηαιφγνπο, κε ηα πξντφληα θαη εκπνξεχκαηα ηνπο πνπ πσινχλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζέινπλ λα ρνξεγήζνπλ ζηνπο πειάηεο - αγνξαζηέο ησλ πξντφλησλ - εκπνξεπκάησλ ηνπο, Δθπηψζεηο (πνζνζηηαίεο ή ρξεκαηηθέο), επί ησλ ηηκψλ πψιεζεο ησλ ηηκνθαηαιφγσλ ηνπο, ππνρξενχληαη φπσο ηηο Δθπηψζεηο απηέο ηηο αλαγξάθνπλ κφλν ζηα ζρεηηθά εθδηδφκελα θαηά ηελ ζπλαιιαγή ηηκνιφγηα πψιεζεο θαη φρη κε ηελ έθδνζε κεηαγελέζηεξα ηεο ζπλαιιαγήο πηζησηηθψλ ζεκεησκάησλ. 3. Ζ ίδηα ππνρξέσζε ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 2 ππάξρεη θαη φηαλ ε ρνξεγνχκελε έθπησζε είλαη ζε είδνο, είηε αληηζηνίρνπ ζπλαιιαγήο, είηε είδνο πνπ εκπεξηέρεηαη ζηνλ ηηκνθαηάινγν ηεο εηαηξείαο. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο επί ησλ εθδηδνκέλσλ ηηκνινγίσλ θάζε ζπλαιιαγήο, ηα ρνξεγνχκελα δσξεάλ είδε ζα αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά θαη ζα θέξνπλ θαη ηελ έλδεημε "ΑΛΔ ΑΜΗΑΠ" ή "ΓΥΟΝ" 4. Πε θάζε πεξίπησζε νη ρνξεγνχκελεο Δθπηψζεηο (πνζνζηηαίεο ή ρξεκαηηθέο ή ζε είδνο) ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη επί ησλ εθδηδνκέλσλ ηηκνινγίσλ πψιεζεο θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξνθχπηεη ε ηειηθή (πξαγκαηηθή) ηηκή πψιεζεο θάζε πξντφληνο - εκπνξεχκαηνο. 5. Δηδηθφηεξεο ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ησλ πειαηψλ ηνπο, γηα ηελ ρνξήγεζε πξφζζεησλ νηθνλνκηθψλ παξνρψλ, πέξαλ ησλ εθπηψζεσλ πνπ ηνπο ρνξεγνχλ θαηά ηα αλσηέξσ επί ησλ ηηκψλ πψιεζεο ησλ ηηκνθαηαιφγσλ ηνπο θαη πνπ έρνπλ ζρέζε φπσο κε ηελ επίηεπμε ζηφρσλ ηδίξνπ θαηά νξηδφκελα ρξνληθά δηαζηήκαηα (ηξίκελα, εμάκελα, εηήζηα θ.ι.π), κε ηελ πξνβνιή ησλ εηδψλ, κε πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο θι.π αλαγλσξίδνληαη θαη κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη πξφζζεηεο απηέο παξνρέο ζα γλσζηνπνηνχληαη ζηηο αξκφδηεο πεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ, σο εμήο: α) Νη έρνπζεο κειινληηθφ ραξαθηήξα παξνρέο (ζηφρνη ηδίξνπ θιπ.) ζα πξέπεη λα

15 γλσζηνπνηνχληαη κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο θαη ζα αθνξνχλ απηέο πνπ ζα ηζρχζνπλ ζην λέν έηνο πνπ μεθηλά. Πε πεξίπησζε αιιαγψλ κέζα ζην έηνο, ζα πξέπεη απηέο λα γλσζηνπνηνχληαη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζρχνο. β) Νη ινηπέο παξνρέο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη κέζα ζε δέθα (10) ην αξγφηεξν εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο "6. Υο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο νξίδνληαη: α) Ζ Γ/λζε Θνζηνιφγεζεο θαη Έξεπλαο Αγνξάο ηεο πεξεζίαο Δπνπηείαο Αγνξάο. β) Ζ Γ/λζε Διέγρσλ ηεο πεξεζίαο Δπνπηείαο Αγνξάο. Ζ γλσζηνπνίεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ θαηά ην άξζξν απηφ, ζηνηρείσλ ζα γίλεηαη κε ηελ έλδεημε "Δκπηζηεπηηθφ", ζην ηεξνχκελν ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ζην γξαθείν ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα ηεο πεξεζίαο Δπνπηείαο Αγνξάο ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο. Ρα ζηειέρε ησλ αξκνδίσλ πεξεζηψλ ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ, έλαληη παληφο ηξίηνπ, ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ, πνπ πεξηήιζαλ ζε γλψζε ηνπο θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ απηνχ, αθφκε θαη κεηά απφ ηελ θαζνηνλδήπνηε ηξφπν απνρψξεζε ηνπο απφ ηελ πεξεζία". ***Ζ εληφο " " παξ. 6 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 1 ηεο (ΑΓ 12/09) Α Α2-4251/ (ΦΔΘ Β 2081/ ), ε νπνία ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο ηδίαο ηζρχεη απφ ηελ επνκέλε ηεο αλαθνίλσζήο ηεο ζηνλ εκεξήζην ηχπν ζε φιε ηελ ρψξα. 7. Νη εηδηθφηεξεο πξφζζεηεο νηθνλνκηθέο παξνρέο πνπ πθίζηαληαη θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο, ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεζνχλ ζηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο, θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο αξρέο ην αξγφηεξν κέζα ζε είθνζη (20) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκέξα ηζρχνο ηεο παξνχζαο. 8. Νη ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ αθνξνχλ ηα είδε, πνπ θαηνλνκάδνληαη ζηνπο αλαπφζπαζηνπο πίλαθεο 1 "ΡΟΝΦΗΚΑ - ΞΝΡΑ" θαη 2 "ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΑ ΔΗΓΖ" ηνπ άξζξνπ 9 ηεο παξνχζαο Α.Γ. 9. Όια ηα λνκηθά θαη θπζηθά πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πνπ ππνρξενχληαη φπσο γλσζηνπνηνχλ ζηηο αξκφδηεο πεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ, ηηο εηδηθφηεξεο ζπκθσλίεο ηνπο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ εγγξάθσο θαη ηνλ θάζε πειάηε ηνπο, ηφζν γηα ην ρξφλν γλσζηνπνίεζεο ησλ εηδηθφηεξσλ απηψλ ζπκθσληψλ φζν θαη γηα ην πεξηερφκελν ηνπο, θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ηνλ ζπγθεθξηκέλν πειάηε. Ζ ελεκέξσζε απηή δελ επηηξέπεηαη λα μεπεξλά ηηο ηξείο (3) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο ζην πνπξγείν. 10. Νη παξνρέο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξφληνο, δελ είλαη λφκηκεο θαη δελ κπνξεί λα γίλνληαη δεθηέο απφ ηα πξφζσπα (λνκηθά ή θπζηθά) πξνο ηα νπνία ρνξεγνχληαη, εάλ ηα πξφζσπα απηά δελ θαηέρνπλ ηελ έγγξαθε γλσζηνπνίεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Ζ έγγξαθε απηή γλσζηνπνίεζε ζα πξέπεη λα επηδεηθλχεηαη ππνρξεσηηθά ζηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα.] ***Ρν άξζξν 12 ΘΑΡΑΟΓΖΘΖΘΔ κε ην άξζξν 3 παξ.2 ηεο ΑΓ 2/2011 Α Α2-986/2011 (ΦΔΘ Β ), ΚΔ ΔΛΑΟΜΖ ΗΠΣΝΠ ΡΖΛ 7Ζ ΗΝΛΗΝ 2011, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 4 απηήο. Απθπο 13 Άξζξν 13 Γηακφξθσζε ηηκψλ ζε είδε πνπ πσινχληαη ζην Γεκφζην, Ξ.Γ.Γ. θιπ. Πηηο πεξηπηψζεηο πξνκεζεηψλ πξνο Θξαηηθέο πεξεζίεο, Γήκνπο, Θνηλφηεηεο θαη Λνκηθά Ξξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, νη ηηκέο πψιεζεο ησλ εηδψλ ηεο θαηεγνξίαο ησλ δηαηηκεκέλσλ ή ειεγρνκέλνπ θέξδνπο επηηξέπεηαη λα πξνζαπμάλνληαη κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ επηβαξχλζεσλ, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ γηα ηνπο πσιεηέο, ιφγσ ηεο ηδηφηεηαο ησλ αγνξαζηψλ σο Θξαηηθέο πεξεζίεο, Γήκνπ, Θνηλφηεηαο ή Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ.

16 ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 14 Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος 1 Άξζξν 14 Γηαθίλεζε εηδψλ απφ θεληξηθά θαηαζηήκαηα ζε ππνθαηαζηήκαηα θαη πξαηήξηα "1. Δπηρεηξήζεηο θαη Ππλεηαηξηζκνί, πνπ ππάγνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Θψδηθα, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λ. 3668/2008, εθφζνλ, εθηφο απφ ηα θεληξηθά θαηαζηήκαηα, δηαηεξνχλ θαη ππνθαηαζηήκαηα ή πξαηήξηα, θαηά ηελ απνζηνιή ησλ εκπνξεπκάησλ πξνο ην ππνθαηάζηεκα ή πξαηήξην, ππνρξεσηηθά αλαγξάθνπλ ζην ζρεηηθφ δειηίν απνζηνιήο, εθηφο απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ΘΒΠ.θαη ηελ ηηκή κνλάδαο, πνχ πξέπεη λα πσιεζεί ην είδνο απφ ην ππνθαηάζηεκα ή πξαηήξην. Δηδηθά φκσο γηα είδε ηεο θαηεγνξίαο ησλ δηαηηκεκέλσλ ή ειεγρνκέλνπ θέξδνπο, επί ηνπ αλσηέξσ δειηίνπ απνζηνιήο, αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, πέξαλ ηεο ηηκήο κνλάδαο, πνχ ζα πσιήζεη θάζε είδνο ην ππνθαηάζηεκα ή πξαηήξην θαη ε ηηκή θηήζεο απηνχ. Ζ ηηκή θηήζεο αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά δίπια αθξηβψο απφ ηελ ηηκή κνλάδαο πψιεζεο θάζε είδνπο". ***Ζ εληφο " " παξ. 1 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 2 ηεο (ΑΓ 9/2009) Α Α2-3949/ (ΦΔΘ Β 1889/ ), ε νπνία ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο ηδίαο ηζρχεη ζε φιε ηε ρψξα 30 εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο αλαθνίλσζήο ηεο ζηνλ εκεξήζην ηχπν. 2. Ζ αλαγξαθή ηεο παξαπάλσ ηηκήο κνλάδαο ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ην ηηκνιφγην θηήζεο ηνπ είδνπο, πνπ θαηέρεη ην θεληξηθφ θαηάζηεκα ησλ ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ θαη Ππλεηαηξηζκψλ, απνηειεί ζηνηρείν γηα ηνλ αγνξαλνκηθφ έιεγρν ησλ ηηκψλ. 3. Νη ππεχζπλνη ησλ θεληξηθψλ θαηαζηεκάησλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξέρνπλ θάζε πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ην ηηκνιφγην θηήζεο ηνπ είδνπο (πνπ αληηζηνηρεί ζην Γειηίν Απνζηνιήο) θαη λα δείρλνπλ ζηα ειεγθηηθά φξγαλα, αλ ηνπο δεηεζεί θάηη ηέηνην, ην ελ ιφγσ ηηκνιφγην κέζα ζε πξνζεζκία πνπ ζα ηάμνπλ ηα φξγαλα απηά φρη κεγαιχηεξε ησλ α) Γχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αλ ν έιεγρνο έγηλε ζε ππνθαηάζηεκα ή πξαηήξην πνπ εδξεχεη ζηελ ίδηα πφιε κε ην θεληξηθφ θαηάζηεκα β) Ρξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αλ ν έιεγρνο έγηλε ζε ππνθαηάζηεκα ή πξαηήξην πνπ εδξεχεη ζε άιιε πφιε απφ φηη ην θεληξηθφ θαηάζηεκα. 4. Νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3 έρνπλ εθαξκνγή θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα εκπνξεχκαηα δηαθηλνχληαη απφ ηα ππνθαηαζηήκαηα ή πξαηήξηα πξνο ηα θεληξηθά ησλ επηρεηξήζεσλ θαη Ππλεηαηξηζκψλ θαζψο θαη κεηαμχ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ή πξαηεξίσλ θαη ησλ Ππλεηαηξηζκψλ. 5. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε πεξηθέξεηα Ρ.Γ. Ξξσηεχνπζαο ζεσξείηαη σο ίδηα πφιε. Απθπο 15 ΘΔΦΑΙΑΗΝ 2 - ΘΑΛΝΛΔΠ ΑΓΝΟΑΛΝΚΗΘΖΠ ΘΝΠΡΝΙΝΓΖΠΖΠ Άξζξν 15 Ξιαίζην εθαξκνγήο θαλφλσλ θνζηνιφγεζεο 1. Νη θαλφλεο αγνξαλνκηθήο θνζηνιφγεζεο, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάησ, εθαξκφδνληαη γηα ηα είδε θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ θαηαηαγεί ζηελ θαηεγνξία ησλ δηαηηκεκέλσλ ή κε θαζνξηζκέλν πνζνζηφ θέξδνπο. 2. Ζ θνζηνιφγεζε ελεξγείηαη κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ηεξνχκελα απφ ηηο επηρεηξήζεηο επίζεκα ινγηζηηθά ή εμσινγηζηηθά βηβιία (βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο Γεληθήο θαη Αλαιπηηθήο Ινγηζηηθήο, Βηβιίν παξαγσγήο

17 θαη θνζηνινγίνπ ηνπ Θ.Φ.Π.), φπσο επίζεο θαη απφ νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν επίζεκεο αξρήο. 3. Γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ επαιήζεπζε ησλ θνζηνινγηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ πνπξγείνπ Δκπνξίνπ, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 136/1946 "Ξεξί Α.Θ.", φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κεηαγελέζηεξα, θαζψο επίζεο θαη ηνλ λ. 1346/1984 "Ξεξί Δκπνξηθνχ Ξαξεκβαηηθνχ Νξγαληζκνχ θαη άιιεο δηαηάμεηο". Πε πεξίπησζε αλππαξμίαο ζηνηρείσλ, ν ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ζα γίλεηαη κε βάζε ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία άιισλ νκνεηδψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ηηο απνδεθηέο επηζηεκνληθά ινγηζηηθέο θαη θνζηνινγηθέο αξρέο. Απθπο 16 Άξζξν 16 πνβνιή θνζηνινγηθψλ - νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 1. Νη επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ζηελ πεξεζία αλαιπηηθά θνζηνιφγηα, φηαλ απηφ επηβάιιεηαη απφ Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε ή άιιε απφθαζε ή φηαλ δεηεζνχλ απφ ηελ πεξεζία κε έγγξαθν. Ρα θνζηνιφγηα πξέπεη λα ππνγξάθνληαη απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο. Ρα θνλδχιηα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ θαη λα επαιεζεχνληαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 15 θαη λα ππνβάιιεηαη νπνηνδήπνηε απνδεηθηηθφ ζηνηρείν δεηήζεη ε πεξεζία. 2. Ρα θνζηνιφγηα κπνξνχλ λα θαηαξηίδνληαη ζε έληππα ή ππνδείγκαηα ζρεδηαζκέλα απφ ηηο αξκφδηεο πεξεζίεο, ε ζπκπιήξσζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα είλαη, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ππνρξεσηηθή ή πξναηξεηηθή. Απθπο 17 Άξζξν 17 Ρξφπνο ζχληαμεο θνζηνινγίσλ Ρα θνζηνιφγηα ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε πξαγκαηνπνηεζέληα θφζηε (ηζηνξηθφ θφζηνο) φπσο δηακνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο. Γελ αλαγλσξίδνληαη δαπάλεο κε αλψκαιν ραξαθηήξα, δειαδή. Νη δαπάλεο πνπ δελ βξίζθνληαη ζε νκαιή ζρέζε κε ην έξγν πνπ αληίζηνηρα παξάγεηαη θαζψο θαη ηα ηπραία απξφβιεπηα εμαηξεηηθά θαη αθαλφληζηα έμνδα, ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη αλεμάξηεηα απφ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο (έθηαθηα έμνδα ή έθηαθηεο δεκηέο), φπσο π.ρ. έμνδα ειεπζεξηφηεηαο θνηλσληθήο θχζεο (θαηά ηελ θξίζε ηεο πεξεζίαο) ή γηα θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο κε δηθαηνινγεκέλεο θχξεο παξαγσγήο θαη ζπζθεπαζίαο, έμνδα ππεξεκεξίαο ιφγσ ππαηηηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, γηα ηελ παξαιαβή πξψηεο χιεο θαη εηνίκνπ πξντφληνο, θφξνο εηζνδήκαηνο θαη θεθαιαίνπ, πξφζηηκα θαζπζηέξεζεο πιεξσκήο θφξσλ - εηζθνξψλ, ρξεκαηηθέο πνηλέο, δηθαζηηθά έμνδα πνπ επηβάιινληαη απφ δηθαζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο αξρέο θαη θάζε άιιε ρξεκαηηθή πνηλή, πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Πε πεξίπησζε πνπ θνζηνιφγην βαζίδεηαη ζε πξφηππεο ηηκέο (STANDARD COST) ζα πξέπεη ηνχην λα αλαθέξεηαη ξεηά, φπσο επίζεο ζα πξέπεη λα εθζέηνληαη ιεπηνκεξεηαθά ηα ζηνηρεία ζηα νπνία βαζίζηεθαλ νη πξφηππεο απηέο ηηκέο. Απθπο 18 Άξζξν 18 Θφζηνο παξαγσγήο 1. Θφζηνο παξαγσγήο (βηνκεραληθφ ή βηνηερληθφ) είλαη εθείλν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ελφο πξντφληνο θαη πεξηιακβάλεη κφλν θάζε νκαιή δαπάλε, πνπ απαηηείηαη γηα λα κεηαηξαπεί ή παξαρζεί ην πξντφλ απηφ.

18 2. Πην Θφζηνο παξαγσγήο πεξηιακβάλνληαη: α. Ρν θφζηνο ησλ άκεζσλ πιηθψλ παξαγσγήο θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο. Άκεζα πιηθά είλαη νη πξψηεο βνεζεηηθέο χιεο, πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην πξντφλ πνπ παξάγεηαη απφ απηέο, δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα άκεζα πιηθά εθείλα πνπ, αλ θαη αλαιίζθνληαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο, δελ ελζσκαηψλνληαη ζ` απηφ. Ζ αμία ησλ ηειεπηαίσλ απηψλ πιηθψλ ελζσκαηψλεηαη ζην άκεζν θφζηνο κεηαηξνπήο. Ρν θφζηνο ησλ πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ είλαη ε ηηκή θηήζεο απηψλ δειαδή ε ηηκνινγηαθή ηνπο αμία πξνζαπμεκέλε κε ηα εηδηθά έμνδα αγνξάο. Ρηκνινγηαθή αμία είλαη ε αμία πνπ αλαγξάθεηαη ζηα ηηκνιφγηα αγνξάο, κεησκέλε κε ηηο Δθπηψζεηο πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο θαη απαιιαγκέλε απφ ηα πνζά ησλ θφξσλ θαη ηειψλ ηα νπνία δε βαξχλνπλ ηειηθά ηελ επηρείξεζε. Δηδηθά έμνδα αγνξψλ είλαη εθείλα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηξφπν άκεζν, γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε αγνξά κέρξη ηελ παξαιαβή θαη απνζήθεπζε ησλ αγαζψλ, π.ρ. κεηαθνξηθά, θνξησεθθνξησηηθά, δπγηζηηθά αζθάιηζηξα, πνπ βαξχλνπλ ην θφζηνο αγνξάο ησλ πιηθψλ. Δπίζεο, ην θφζηνο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα επηβαξπλζεί κε έμνδα ζπληήξεζεο, φηαλ απηφ επηβάιιεηαη απφ ηε θχζε ησλ πιηθψλ. Γελ αλαγλσξίδνληαη νη απνδεδεηγκέλα κε θπζηνινγηθέο αλψκαιεο θχξεο θαη απνδφζεηο ή αβαξία, αλεμάξηεηα αλ είλαη αζθαιηζκέλε ή φρη. Ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο ησλ αλαισζεηζψλ πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ, θαζψο θαη ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο γίλεηαη κε κία απφ ηηο κεζφδνπο απνηίκεζεο πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηνλ Θψδηθα Φνξνινγηθψλ Πηνηρείσλ. Ζ κέζνδνο απνηίκεζεο, πνπ εθαξκφδεη ε επηρείξεζε πξέπεη λα παξακέλεη ζηαζεξή. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ησλ πξνο αλάισζε πξψησλ πιψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ, ε πεξεζία κπνξεί λα ιακβάλεη ππφςε ζπγθξηηηθά ηηο ηζρχνπζεο δηεζλείο ή εγρψξηεο ηηκέο απηψλ, ηηο ηηκέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νίθνπ πξνο άιινπο πειάηεο θαη ηνλ ηξφπν δηαθαλνληζκνχ ηεο πξνκήζεηαο απηψλ. Ρα παξαπάλσ εθαξκφδνληαη γηα ηα αλαιψζηκα πιηθά, φπσο αληαιιαθηηθά, θαχζηκα, θιπ., κε βάζε ηηο πθηζηάκελεο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Φ.Π. ή ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο ή άιιεο απνθάζεηο ησλ αγνξαλνκηθψλ ππεξεζηψλ παξαθνινπζνχληαη κε βηβιίν απνζήθεο. Ρα αλαιψζηκα πιηθά πνπ δελ παξαθνινπζνχληαη κε βηβιία απνζήθεο, ζεσξνχληαη γεληθά βηνκεραληθά έμνδα, γηα ηα νπνία ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα παξαθάησ: β. Ρν θφζηνο κεηαηξνπήο, πνπ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ηεο άκεζεο εξγαζίαο παξαγσγήο θαη ηα γεληθά βηνκεραληθά έμνδα, γηα νξηζκέλα απφ ηα νπνία ηζρχνπλ εηδηθφηεξα ηα εμήο: (1) Θφζηνο άκεζεο εξγαζίαο παξαγσγήο Αλαγλσξίδνληαη νη ακνηβέο (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο) πνπ θαηαβάιινληαη ζην πξνζσπηθφ παξαγσγήο θαη νη νπνίεο θαηαβάιινληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Δξγαηηθήο Λνκνζεζίαο, ηηο ηζρχνπζεο Ππιινγηθέο Ππκβάζεηο ή θαηά πάγην έζηκν θαη γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ινγηζζεί θαη απνδνζεί νη λφκηκεο εηζθνξέο (εξγαδφκελνπ θαη εξγνδφηε) ζηνπο νηθείνπο Αζθαιηζηηθνχο Νξγαληζκνχο θαη έρνπλ ινγηζζεί θαη απνδνζεί νη λφκηκνη θφξνη θαη ηέιε, πξνο ην Γεκφζην. Γηα επηρεηξήζεηο πνπ λφκηκα δελ ηεξνχλ βηβιία Γ` θαηεγνξίαο αλαγλσξίδνληαη νη ακνηβέο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ επηρεηξεκαηία, φηαλ απνδεδεηγκέλα πξνζθέξνπλ εξγαζία θαη νη ακνηβέο ηνπο βξίζθνληαη ζηα ζπλήζε επίπεδα αγνξάο εξγαζίαο. Δπίζεο, αλαγλσξίδνληαη δαπάλεο γηα δηαηξνθή ηνπ πξνζσπηθνχ θαη κεηαθνξάο απηνχ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. Γελ αλαγλσξίδνληαη: Νηθεηνζειείο παξνρέο ηεο επηρείξεζεο ππέξ Αζθαιηζηηθψλ Νξγαληζκψλ. Φφξνη θαη Αζθαιηζηηθέο Θξαηήζεηο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηελ επηρείξεζε, ελψ θαηά λφκν βαξχλνπλ ηνλ εξγαδφκελν. Απνδεκηψζεηο απνιπνκέλσλ πέξα ησλ λνκίκσλ. Θάζε κνξθήο δψξα θαη παξνρέο ζε είδνο, πνπ δελ απνηηκψληαη θαη δελ πξνζαπμάλνπλ ηε κηζζνδνζία. Ξαξνρέο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα (θαηαζθελψζεηο, ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο,

19 αζιεηηθέο εθδειψζεηο, θιπ.) εθηφο αλ δηθαηνινγνχληαη απφ ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο (απνκνλσκέλν εξγνζηάζην θιπ.). Έθηαθηεο ακνηβέο ππνινγηδφκελεο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (πνζνζηά, θιπ.), αθφκε θαη αλ έρνπλ παξαθξαηεζεί νη λφκηκεο θξαηήζεηο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Αζθαιηζηηθψλ Νξγαληζκψλ, εθφζνλ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Δξγαηηθήο Λνκνζεζίαο θαη ηηο ηζρχνπζεο Ππιινγηθέο Ππκβάζεηο ή δελ θαηαβάιινληαη θαη` έζηκν πάγηα. Ρα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα ακνηβέο πξνζσπηθνχ ησλ ινηπψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο (Γηνίθεζεο, Γηάζεζεο θιπ.). (2) Γεληθά Βηνκεραληθά Έμνδα Πηα έμνδα απηά πεξηιακβάλνληαη εθείλα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ζηάδην κεηαηξνπήο ηεο πξψηεο χιεο ζε έηνηκν πξντφλ ή κεηαηξνπήο ελφο πιηθνχ απφ κία κνξθή ζε άιιε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Ρα βηνκεραληθά έμνδα δηαθξίλνληαη ζε άκεζα θαη έκκεζα. Άκεζα έμνδα είλαη εθείλα πνπ βαξχλνπλ απεπζείαο ηα πξντφληα, ελψ Έκκεζα έμνδα είλαη εθείλα πνπ βαξχλνπλ ηα πξντφληα κε εθαξκνγή θξηηεξίνπ επηκεξηζκνχ. Δηδηθφηεξα, γηα νξηζκέλα απφ ηα γεληθά βηνκεραληθά έμνδα ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: (α) Απνζβέζεηο Αλαγλσξίδνληαη σο ζηνηρείν ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο νη ηαθηηθέο απνζβέζεηο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ππφ ηνπο νξηζκνχο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηα ζηνηρεία ηεο ηειεπηαίαο θιεηζκέλεο ρξήζεο. Θαηά ην ρξφλν θνζηνιφγεζεο ιακβάλεηαη ππφςε ην ηξέρνλ χςνο ηεο απφζβεζεο, εθφζνλ απνδεδεηγκέλα πξνζδηνξίδεηαη. Γελ αλαγλσξίδνληαη σο ζηνηρείν θφζηνπο νη πξφζζεηεο (έθηαθηεο) απνζβέζεηο, πνπ επηηξέπνληαη απφ δηάθνξνπο αλαπηπμηαθνχο ή θνξνινγηθνχο λφκνπο. Νη ηαθηηθέο απνζβέζεηο δελ ζεσξνχληαη θεξδνθφξν ζηνηρείν θφζηνπο. Γελ πεξηιακβάλνληαη ζην Θφζηνο παξαγσγήο θαη δελ ζεσξνχληαη θεξδνθφξν ζηνηρείν νη απνζβέζεηο ησλ ηφθσλ θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ ησλ παγίσλ. (β) Γαπάλεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ Δπηζθεπή ελζψκαηνπ παγίνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ε αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε κεξψλ απηνχ, πνπ έρνπλ θαηαζηξαθεί ή έρνπλ ππνζηεί βιάβε, κε ζθνπφ ηελ επαλαθνξά ηεο παξαγσγηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο ή ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζην επίπεδν πνπ ήηαλ πξηλ απφ ηελ θαηαζηξνθή ή ηε βιάβε. Ππληήξεζε είλαη ε ηερλνινγηθή επέκβαζε πνπ γίλεηαη ζην ζηνηρείν απηφ, κε ζθνπφ λα δηαηεξείηαη ζηελ αξρηθή ηνπ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα γηα φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Νη δαπάλεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ βαξχλνπλ ην Θφζηνο παξαγσγήο, εθφζνλ δελ εμππεξεηνχλ ρξνληθή πεξίνδν κεγαιχηεξε ηνπ έηνπο. Αλ νη δαπάλεο απηέο εμππεξεηήζνπλ ηελ επηρείξεζε γηα πεξίνδν κεγαιχηεξε ηνπ έηνπο (εμαηξεηηθέο - πνιπηειείο επηζθεπέο), πξέπεη λα απνζβέλνληαη ζηηο ρξήζεηο πνπ ζα σθειεζνχλ απφ ηηο επηζθεπέο. (γ) Γηθαηψκαηα ROYALTIES: γηα ρξήζε ηερληθψλ κεζφδσλ (KNOW-HOW) γηα ηα νπνία ππάξρεη ζρεηηθή εγθξηηηθή απφθαζε Γεκφζηαο Αξρήο. Ρν έμνδν ησλ ROYALTIES δελ απνηειεί θεξδνθφξν ζηνηρείν θφζηνπο. Ρα βηνκεραληθά έμνδα βαξχλνπλ ην θφζηνο ησλ παξαρζέλησλ κέζα ζηε ρξήζε έηνηκσλ θαη εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντφλησλ. Γηα φια ηα θνλδχιηα ησλ βηνκεραληθψλ εμφδσλ πξέπεη λα ππάξρνπλ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία λα είλαη θαηαρσξηζκέλα ζηα βάζεη ηνπ λφκνπ ηεξνχκελα ινγηζηηθά βηβιία ηεο επηρείξεζεο. Απθπο 19

20 Άξζξν 19 Γεληθά έμνδα 1. Γεληθά έμνδα Γηνίθεζεο - Σξεκαηνδφηεζεο - Γηάζεζεο Ρα Γεληθά έμνδα Γηνίθεζεο θαη Γηάζεζεο απνηεινχλ ζηνηρεία θφζηνπο ησλ πξντφλησλ θαη είλαη θεξδνθφξα. Ρα έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο απνηεινχλ ζηνηρείν θφζηνπο ηνπ πξντφληνο, αιιά δελ είλαη θεξδνθφξα. Ρα Γεληθά έμνδα επηκεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 30 θαη πξνζζέηνληαη ζηα θνζηνιφγηα κεηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βηνκεραληθνχ θφζηνπο. 2. Δηδηθφηεξα γηα νξηζκέλα απφ ηα έμνδα απηά ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: α) Ρα έμνδα Γηνίθεζεο πεξηιακβάλνπλ: (1) Ρηο ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αζρνιείηαη κε ηε Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο (Ινγηζηεξίνπ, Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ, Κεραλνγξάθεζεο, Γεληθήο Γ/λζεο, θιπ.) θαη ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο επί ησλ απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ. (2) Ρηο ακνηβέο ηξίησλ (3) Ρα ινηπά έμνδα Γηνίθεζεο ηεο Δπηρείξεζεο (ΓΔΖ, ΝΡΔ, Ύδξεπζε, Θέξκαλζε, Θαζαξηφηεηα, Ππληήξεζε, θιπ.) (4) Αζθάιηζηξα γίλνληαη δεθηά, κφλν φζα πξνθχπηνπλ βάζεη επίζεκσλ ζπκβνιαίσλ. Απηαζθάιηζηξα δελ εγθξίλνληαη, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ νη καζεκαηηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο ζπιινγηθήο ή νκαδηθήο απηαζθάιηζεο. (5) Απνζβέζεηο επηζθαιψλ ρξεσζηψλ κφλν φηαλ ππάξρεη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε ή εθ ησλ πξαγκάησλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο πεξεζίαο είλαη αλέθηθηε ή αζχκθνξε ε επηδίσμε ηεο είζπξαμεο δηθαζηηθψο. β) Έμνδα Γηάζεζεο είλαη ηα έμνδα πνπ γίλνληαη γηα ηελ πξνψζεζε, πξνεηνηκαζία θαη πξαγκαηνπνίεζε ησλ πσιήζεσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Ρα έμνδα απηά δηαθξίλνληαη ζε άκεζα ή εηδηθά θαη έκκεζα ή γεληθά. Πηα έμνδα δηάζεζεο πεξηιακβάλνληαη θπξίσο ηα αθφινπζα έμνδα: (1) Ακνηβέο πξνζσπηθνχ θαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ησλ πεξεζηψλ πσιήζεσλ - ΚΑΟΘΔΡΗΛG - Γηαλνκήο. (2) Ακνηβέο πσιεηψλ. (3) Έμνδα κεηαθνξηθψλ κέζσλ, πνπ αζρνινχληαη κε ηε δηαλνκή θαη κεηαθνξά ησλ πσινπκέλσλ. (4) Δλνίθηα απνζεθψλ έηνηκσλ πξντφλησλ θαη γξαθείσλ. (5) Ξξνκήζεηεο αληηπξνζψπσλ κέρξη 3% ηεο ηηκνινγηαθήο αμίαο, εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ άιιε Γηάηαμε θαη εθφζνλ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ Δπηρείξεζε θαη θαιχπηνπλ πξαγκαηηθά έμνδα θαη ακνηβή ηνπ αληηπξνζψπνπ. Ζ πξνκήζεηα αληηπξνζψπνπ δελ είλαη θεξδνθφξν ζηνηρείν. Γαπάλεο πξαηεξίσλ αλαγλσξίδνληαη κφλν φηαλ απηά αλήθνπλ ζηηο Βηνκεραληθέο ή Βηνηερληθέο Δπηρεηξήζεηο. Γ) Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη: (1) Ρφθνη γηα βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα Γάλεηα, ηα νπνία δελ ππεξβαίλνπλ ην δηπιάζην ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ππνινγίδνληαη δε κε ην κέζν ζηαζκηθφ επηηφθην δαλεηζκνχ ηεο θιεηζκέλεο ρξήζεο. (2) Ρξαπεδηθά έμνδα γηα ηε ζχλαςε δαλείσλ (παξάβνια, ραξηφζεκα, πξνκήζεηεο Ρξάπεδαο, θιπ.) Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα δελ είλαη θεξδνθφξν ζηνηρείν. Γ) Απνζβέζεηο κε θνζηνινγνχκελεο, πξφθεηηαη γηα ηαθηηθέο πνπ δε βαξχλνπλ ην Θφζηνο παξαγσγήο. Δ) Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο.

Αγοπανομική Διάταξη Απ.6

Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αντικατάσταση των κευαλαίων 6 και 7 τος Άπθπος 71 τηρ Α.Δ. 7/09 Αζήλα, 06-07 -2010 Αξ. Πξση. : Α2-1382 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών

Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών Κανόνερ Διακίνηζηρ και Εμποπίαρ Πποϊόνηων και Παποσήρ Τπηπεζιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Τ.) Απιθμ. Α2 861 (ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) ΕΝΟΣΗΣΑ 4.6. ΟΠΩΡΟΛΑΥΑΝΙΚΑ Άπθπο 38 Διακίνηζη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013 ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ Αζήλα, 14/6/2012 Αξ. Ξξση.: 26931/ΔΘ 580 Ραρ. Γ/λζε : Λίθεο 5-7, Πχληαγκα Ραρ. Θψδηθαο : 105 63 Ξιεξνθνξίεο: Γ. Γξνπδήο Ρει. : 210-3332990 Δ-mail:dgrouzis@mnec.gr ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Γιεσκρινίζεις για ηον εθαρμοδόμενο ζσνηελεζηή ΦΠΑ ζηεν εζηίαζε γενικά και ζηεν παράδοζε με αλκοολούτων ποηών.

ΘΔΜΑ: Γιεσκρινίζεις για ηον εθαρμοδόμενο ζσνηελεζηή ΦΠΑ ζηεν εζηίαζε γενικά και ζηεν παράδοζε με αλκοολούτων ποηών. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β Αθήνα, 5.10.2011 ΠΟΛ. 1208 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 00 / 2014 ( Τ.. / 2014 ) ΤΜΦΩΝΙΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΔΚΔΜ (ΠΡΑΣΗΡΙΟ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ)

ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 00 / 2014 ( Τ.. / 2014 ) ΤΜΦΩΝΙΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΔΚΔΜ (ΠΡΑΣΗΡΙΟ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ) ΔΙΓΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΠΡΑΣΗΡΙΟΤ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 00 / 2014 ( Τ.. / 2014 ) ΤΜΦΩΝΙΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΔΚΔΜ (ΠΡΑΣΗΡΙΟ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ) ( Αληίηππν..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έλλνηα είδνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β..... 2 ΘΔΜΑ: Παξνρή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ έλαληη ακνηβήο Έθδνζε ζηνηρείνπ... 2 ΘΔΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. 3457 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. 3457 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. 3457 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : 104

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -Β 2. 14 η Γ/ΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑ Β 3. Γ/ΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : 104 33

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 27 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 27 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 27 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Υπνρξέσζε ζχληαμεο απνγξαθήο Τξφπνο έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β.Σ.... 2 ΘΔΜΑ: Αιιαγή ηεο κνλάδαο κέηξεζεο ησλ εκπνξεπνκέλσλ αγαζψλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011 Αθήνα, 12.4.2011 ΠΟΛ:1077 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Β «Παποσή Τπηπεζιών & Διδικά Καθεζηώηα»

Διαβάστε περισσότερα

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Π.Γ.28/15 (ΦΔΚ 34 Α/23-03-2015) : Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΛ 1097/09-04-2014 Καζνξηζκφο ηνπ αθξηβνχο πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ζην Βαζηθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ηνλ Διιεληθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο θαη ην πλνπηηθφ Πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο.

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002 ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, αθνχ έιαβε ππφςε: α)

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα