Αξηζκ. Α (ΦΔΘ Β 1388/ ) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009."

Transcript

1 ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α (ΦΔΘ Β 1388/ ) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ Ν ΦΞΝΟΓΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ (ΑΓΝΟΑΛΝΚΗΘΖ ΓΗΑΡΑΜΖ ΑΟΗΘΚ. 7) Έρνληαο ππφςε: 1. Ρνλ λ. 1558/1985 "Θπβέξλεζε θαη Θπβεξλεηηθά Νξγαλα", φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη θσδηθνπνηήζεθε κε ην π.δ. 63/2005 "πεξί θσδηθνπνηήζεσο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Θπβέξλεζε θαη ηα Θπβεξλεηηθά Νξγαλα". 2. Ρν π.δ. 397/1988 "Νξγαληζκφο ηνπ πνπξγείνπ Δκπνξίνπ", φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 3. Ρν λ.δ. 136/1946 "Ξεξί Αγνξαλνκηθνχ Θσδηθφο", φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 4. Ρν π.δ. 27/1996 "Ππγρψλεπζε ησλ πνπξγείσλ Ρνπξηζκνχ, Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Ρερλνινγίαο θαη Δκπνξίνπ ζην πνπξγείν Αλάπηπμεο". 5. Ρν π.δ. 122/2004 "Αλαζχζηαζε ηνπ πνπξγείνπ Ρνπξηζκνχ". 6. Ρελ ππ' αξηζκ. Γ.15/Α/Φ.19/1189/ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ Ξξσζππνπξγνχ θαη πνπξγνχ Αλάππμεο "Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο θππνπξγνχο Αλάπηπμεο Ησάλλε Κπνχγα θαη Γεψξγην Βιάρν". 7. Ρελ ππ' αξηζκ. α.δ. 14/1989 "Ξεξί Θσδηθνπνηήζεσο Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ ", φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 8. Ρελ αλάγθε έθδνζεο λέαο Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο ζηελ νπνία θσδηθνπνηνχληαη αθελφο κελ ε πξνεγνχκελε α.δ. 14/1989 "Ξεξί θσδηθνπνηήζεσο Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ", φπσο ηξνπνπνηήζεθε, θαζψο θαη φιεο νη Αγνξαλνκηθέο Γηαηάμεηο πνπ εθδφζεθαλ κέρξη θαη , ζηα πιαίζηα ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ Ξνηληθψλ Γηθαζηεξίσλ, ησλ Θεληξηθψλ πεξεζηψλ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ησλ πεξεζηψλ Δκπνξίνπ Λ.Α ηεο Σψξαο θαη άιισλ Γεκνζίσλ πεξεζηψλ θαη ηεο αξηηφηεξεο πιένλ ελεκέξσζεο φισλ ησλ ππφρξεσλ εκπνξηθψλ θνξέσλ, πνπ εθαξκφδνπλ ηελ θείκελε αγνξαλνκηθή λνκνζεζία θαη ηηο Αγνξαλνκηθέο Γηαηάμεηο. 9. Ρν γεγνλφο φηη απφ ηηο ξπζκίζεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Θξαηηθνχ Ξξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίδνπκε: Απθπο ππώηο Άξζξν Ξξψην Κε ηελ παξνχζα, ηξνπνπνηνχκε θαη θσδηθνπνηνχκε εθ λένπ φιεο ηηο ηζρχνπζεο Αγνξαλνκηθέο Γηαηάμεηο, πνπ εθδφζεθαλ κέρξη θαη ηελ , ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο α.δ. 14/1989 "Ξεξί θσδηθνπνηήζεσο Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ", σο αθνινχζσο: Απθπο 1 ΘΔΦΑΙΑΗΝ 1 ΑΓΝΟΑΛΝΚΗΘΖ ΘΑΡΑΡΑΜΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ, ΞΑΟΝΣΥΛ ΘΑΗ ΔΗΓΥΛ ΒΗΝΡΗΘΥΛ ΑΛΑΓΘΥΛ - ΘΔΟΓΖ - ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ Άξζξν 1 Θαηάηαμε αληηθεηκέλσλ, παξνρψλ θαη εηδψλ βηνηηθψλ αλαγθψλ ζε αγνξαλνκηθέο θαηεγνξίεο 1. Θαηαηάζζνπκε ηα παξαθάησ αληηθείκελα, είδε βηνηηθψλ αλαγθψλ θαη παξνρέο ππεξεζηψλ, ζε ειεγρφκελα γηα ππεξβνιηθφ θέξδνο θαη ζε δηαηηκεκέλα ή ειεγρφκελνπ θέξδνπο. 2. Πε φζα απφ ηα είδε δελ νξίδεηαη ξεηά ε πξνέιεπζε ηνπο ζεσξνχληαη

2 πξνέιεπζεο είηε εζσηεξηθνχ είηε εμσηεξηθνχ. 3. Αληηθείκελα, παξνρέο θαη είδε βηνηηθήο αλάγθεο, ηα νπνία δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ θαηεγνξία "Διεγρφκελα γηα ππεξβνιηθφ θέξδνο" ή ζηελ θαηεγνξία "Γηαηηκεκέλα ή ειεγρνκέλνπ θέξδνπο", ζεσξνχληαη φηη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία "Κε ειεγρφκελα". α) Διεγρφκελα γηα ππεξβνιηθφ θέξδνο α1) Ιαραληθά θαη θξνχηα, φπσο απηά ξεηά θαηνλνκάδνληαη παξαθάησ: - Αριάδηα, κήια, πνξηνθάιηα, καληαξίληα θαη ιεκφληα, λσπά θαη θαηεςπγκέλα ζε ρχκα - ζπζθεπαζκέλε - ηππνπνηεκέλε κνξθή. - Ξαηάηεο ζε απνθινησκέλε, ηεκαρηζκέλε θαη πξνηεγαληζκέλε κνξθή. - Λσπά ιαραληθά θαη θξνχηα, πνπ ηππνπνηνχληαη θαη ζπζθεπάδνληαη ζε θιεηζηή νηθνγελεηαθή ζπζθεπαζία, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, πνπ θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο, κε εμαίξεζε ηε λσπή ηνκάηα, πνπ άζρεηα αλ πιεξνί ηνπο παξαπάλσ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ησλ ελ ιφγσ απνθάζεσλ, ππάγεηαη ζηελ αγνξαλνκηθή θαηεγνξία ησλ δηαηηκεκέλσλ ή ειεγρνκέλνπ θέξδνπο εηδψλ κφλν σο πξνο ηηο ιηαληθέο ηηκέο ηεο. α2) Ξαηδηθέο ηξνθέο γεληθά, πνπ παξάγνληαη ζηε ρψξα καο ή εηζάγνληαη απφ άιιεο ρψξεο, δειαδή ηξνθέο βξεθψλ θαη λεπίσλ, νη νπνίεο ιφγσ ηεο εηδηθήο ζχλζεζεο ηνπο ή ηνπ εηδηθνχ ηξφπνπ παξαζθεπήο ηνπο, δηαθξίλνληαη ζαθψο απφ ηα ηξφθηκα ζπλεζηζκέλεο θαηαλάισζεο, αληαπνθξίλνληαη ζηνλ δεινχκελν δηαηξνθηθφ πξννξηζκφ ηνπο, θέξνληαη ζηελ θαηαλάισζε κε ηξφπν πνπ ππνδειψλεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπο γηα ην ζθνπφ απηφ θαη γηα ηελ θπθινθνξία ησλ νπνίσλ απαηηείηαη έγθξηζε ηνπ Α.Σ.Π. θαη ηνπ Δ.Ν.Φ., σο πξνο ηηο βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο ηηκέο πψιεζεο θαη σο πξνο ηηο ρνλδξηθέο ηηκέο πψιεζεο απφ εηζαγσγείο - αληηπξνζψπνπο, εηζαγσγείο θαη ρνλδξεκπφξνπο. β) Γηαηηκεκέλα ή ειεγρνκέλνπ θέξδνπο β1) Ιαραληθά θαη θξνχηα λσπά θαη θαηεςπγκέλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο λσπήο ηνκάηαο, ε νπνία άζρεηα αλ ηππνπνηείηαη θαη ζπζθεπάδεηαη ζε θιεηζηή νηθνγελεηαθή ζπζθεπαζία ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο, ππάγεηαη ζηελ αγνξαλνκηθή θαηεγνξία ησλ δηαηηκεκέλσλ ή ειεγρνκέλνπ θέξδνπο εηδψλ κφλν σο πξνο ηηο ιηαληθέο ηηκέο ηεο, εμαηξνπκέλσλ ησλ ιαραληθψλ θαη θξνχησλ, πνπ θαηά ηα σο άλσ θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία "Διεγρφκελα γηα ππεξβνιηθφ θέξδνο" β2) Ξαηδηθέο ηξνθέο γεληθά πνπ παξάγνληαη ζηε ρψξα καο ή εηζάγνληαη απφ άιιεο ρψξεο, δειαδή ηξνθέο βξεθψλ θαη λεπίσλ, νη νπνίεο ιφγσ ηεο εηδηθήο ζχλζεζεο ηνπο ή ηνπ εηδηθνχ ηξφπνπ παξαζθεπήο ηνπο δηαθξίλνληαη ζαθψο απφ ηα ηξφθηκα ζπλεζηζκέλεο θαηαλάισζεο, αληαπνθξίλνληαη ζην δεινχκελν δηαηξνθηθφ πξννξηζκφ ηνπο θαη θέξνληαη ζηελ θαηαλάισζε κε ηξφπν πνπ ππνδειψλεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θαη γηα ηελ θπθινθνξία ησλ νπνίσλ απαηηείηαη έγθξηζε ηνπ Α.Σ.Π. θαη ηνπ Δ.Ν.Φ., σο πξνο ηηο ηηκέο ιηαληθήο πψιεζεο. β3) Φαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα θαη ηδηνζθεπάζκαηα γηα αλζξψπηλε ρξήζε β4) Φαξκαθεπηηθέο πξψηεο χιεο ***ΞΟΝΠΝΣΖ:Πχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ.1α ηεο ΑΓ 3/2011 Α Α2-1045/2011 (ΦΔΘ Β ) νξίδεηαη φηη: "Κε ηελ Έλαξμε Ηζρχνο ηεο παξνχζαο θαηαξγνχληαη: Ρα πεξηζψξηα εκπνξηθνχ θαη βηνκεραληθνχ θέξδνπο γηα ηα πξντφληα ησλ πεξηπηψζεσλ βΐ θαη β2 ηεο παξαγξάθνπ 3 θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 1, ησλ ζηνηρείσλ 1 θαη 2 ηνπ πίλαθα ηνπ άξζξνπ 3 θαη ην άξζξν 5 ηεο Α.Γ 7/2009". 4. Θαηαηάζζνπκε ζηελ θαηεγνξία "Γηαηηκεκέλα ή ειεγρνκέλνπ θέξδνπο" ην είδνο "παηάηεο" αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνέιεπζε ηνπο θαη άζρεηα αλ θπθινθνξνχλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ζε ρχκα κνξθή ή θαζ` νηνλδήπνηε ηξφπν ζπζθεπαζκέλεο ή ηππνπνηεκέλεο, αθφκε θαη αλ ζπζθεπάδνληαη ή ηππνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ απνθάζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. ***ΞΟΝΠΝΣΖ:Πχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ.1α ηεο ΑΓ 3/2011 Α Α2-1045/2011 (ΦΔΘ Β ) νξίδεηαη φηη: "Κε ηελ Έλαξμε Ηζρχνο ηεο παξνχζαο θαηαξγνχληαη: Ρα πεξηζψξηα εκπνξηθνχ θαη βηνκεραληθνχ θέξδνπο γηα ηα πξντφληα ησλ πεξηπηψζεσλ βΐ θαη β2 ηεο παξαγξάθνπ 3 θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 1, ησλ ζηνηρείσλ 1 θαη 2 ηνπ πίλαθα ηνπ άξζξνπ 3 θαη ην άξζξν 5 ηεο Α.Γ 7/2009".

3 5. Ρα παξαθάησ είδε θαη παξνρέο ππεξεζηψλ βηνηηθήο αλάγθεο θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ δηαηηκεκέλσλ ή ειεγρνκέλνπ θέξδνπο. Δπεηδή φκσο ν θαζνξηζκφο ηεο ηηκήο ηνπο αλήθεη, βάζεη εηδηθψλ δηαηάμεσλ, ζηελ αξκνδηφηεηα άιισλ αξρψλ, δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο. α) Βηβιία ζρνιηθά πνπ εθδίδνληαη απφ ηνλ Ν.Δ.Γ.Β. β) Ζιεθηξηθφ ξεχκα γ) Κεηαθνξηθά ζηδεξνδξφκσλ, πινίσλ, απηνθηλήησλ θαη αεξνπιάλσλ δ) Μελνδνρεία χπλνπ γηα δσκάηηα θαη θιίλεο πνπ ελνηθηάδνπλ ε) Ξαξνρέο γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ ζη) Φνξησεθθνξησηηθά δ) Φσηαέξην ε) Σεκηθά ιηπάζκαηα φρη ηδησηηθνχ εκπνξίνπ ζ) Αιάηη θξαηηθψλ αιπθψλ, ε ηηκή ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη κε Θνηλή Απφθαζε ησλ πνπξγψλ Βηνκεραλίαο θαη Δκπνξίνπ (λ. 1822/1988). 6. Θαηαηάζζνληαη ζηελ αγνξαλνκηθή θαηεγνξία ησλ δηαηηκεκέλσλ ή ειεγρνκέλνπ θέξδνπο εηδψλ, ηα δηαιακβαλφκελα ζηνλ παξαηηζέκελν ΞΗΛΑΘΑ 1 είδε, πνπ δηα ηίζεληαη ή παξέρνληαη απφ επηρεηξήζεηο (θπιηθεία, αλαςπθηήξηα, κπαξ, θαθέ κπαξ, εζηηαηφξηα θαη άιια θαηαζηήκαηα) θαη ινηπνχο πσιεηέο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ησλ ρψξσλ - ζεκείσλ, φπσο δηαιακβάλνληαη ζηνλ παξαηηζέκελν ΞΗΛΑΘΑ 2: ΞΗΛΑΘΑΠ 1: Δίδε ζηα νπνία αλαθέξεηαη ε παξάγξαθνο α) Δκθηαισκέλα λεξά - εγρψξηα θαη κε - ζε ζπζθεπαζία ησλ 500 ML θαη ησλ 750 ML β) Θαθέδεο ζε ξφθεκα κνλνί, ήηνη ειιεληθφο, γαιιηθφο θίιηξνπ, ζηηγκηαίνο (λεο θαθέ, θξαπέ θι.π) θαη εζπξέζζν. γ) Ρνζη κε δακπφλ θαη ηπξί ή ζάληνπηηο κε δακπφλ θαη ηπξί ή ηνζη κε ηπξί ή ζάληνπηηο κε ηπξί. δ) Ρζάη ζε ξφθεκα ΞΗΛΑΘΑΠ 2: Σψξνη - ζεκεία πνπ αλαθέξεηαη ε παξάγξαθνο α) Εψλε δηθαηνδνζίαο Αεξνδξνκίσλ ηεο Σψξαο β) Εψλε δηθαηνδνζίαο αζιεηηθψλ ρψξσλ (ζηάδηα, γήπεδα θιπ.), έζησ θαη αλ νη ρψξνη απηνί παξαρσξνχληαη θαη γηα άιιεο εθδειψζεηο, πέξαλ ησλ δηεμαγφκελσλ αζιεηηθψλ νξγαλψζεσλ γ) Εψλε δηθαηνδνζίαο αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, αλεμαξηήησο αλ ζηνπο ρψξνπο απηνχο, ιεηηνπξγεί ή φρη κνπζείν αξραηνηήησλ. Σψξνη πεξηθξαγκέλνη, εληφο ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγεί κνπζείν αξραηνηήησλ, θείκελνη εθηφο δψλεο δηθαηνδνζίαο αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ζεσξνχληαη σο ηέηνηνη ρψξνη, δ) Δληφο ησλ επηβαηηθψλ πινίσλ πάζεο θχζεσο (νρεκαηαγσγψλ ή κε), πνπ εθηεινχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν πιφεο εζσηεξηθψλ γξακκψλ (φρη ησλ θξνπαδηεξφπινησλ) ε) Δληφο ησλ επηβαηηθψλ ακαμνζηνηρηψλ ηνπ Ν.Π.Δ θαη εληφο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ ζηαζκψλ ηνπ Ν.Π.Δ ζη) Σψξνο δηθαηνδνζίαο θηλεκαηνγξάθσλ θαη ζεάηξσλ δ) Σψξνο δηθαηνδνζίαο Γηθαζηεξίσλ, Λνζνθνκείσλ, Θιηληθψλ θαη Δπαγψλ Ηδξπκάησλ ε) Σψξνο δηθαηνδνζίαο ζηαζκψλ ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ ζ) Σψξνο δηθαηνδνζίαο Ηδξπκάησλ Αλψηεξεο θαη Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, Ρερληθψλ Πρνιψλ θαη ινηπψλ Πρνιψλ, κε θαηνλνκαδνκέλσλ Θαηαηάζζνληαη ζηελ αγνξαλνκηθή θαηεγνξία ησλ δηαηηκεκέλσλ ή ειεγρνκέλνπ θέξδνπο εηδψλ, ηα δηαιακβαλφκελα ζηνλ παξαηηζέκελν ΞΗΛΑΘΑ 3 είδε, πνπ δηαηίζεληαη απφ ηνπο πσιεηέο (θπιηθεία, αλαςπθηήξηα, θαληίλεο θιπ.), πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ησλ Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθψλ Πρνιείσλ (δεκνηηθψλ, γπκλαζίσλ, ιπθείσλ, εκεξήζησλ θαη λπρηεξηλψλ)

4 ΞΗΛΑΘΑΠ 3: Δίδε ζηα νπνία αλαθέξεηαη ε παξάγξαθνο α) Πάληνπηηο ή ηνζη απφ ςσκί νιηθήο άιεζεο ή ιεπθφ, κε ηπξί (κε πξνζζήθε ή κε ιαραληθψλ, ηνκάηαο, καξγαξίλεο θαη άιισλ) β) Πάληνπηηο ή ηνζη απφ ςσκί νιηθήο άιεζεο ή ιεπθφ, κε ηπξί θαη γαινπνχια (κε πξνζζήθε ή κε ιαραληθψλ, ηνκάηαο, καξγαξίλεο θαη άιισλ) γ) Απιφ αξηνζθεχαζκα (ζεζακέλην θνπινχξη) ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία κέρξη 50 γξακκάξηα, δ) Ρπξφπηηα - ζπαλαθφπηηα κε ηπξί θέηα ή θαζέξη βάξνπο κέρξη 200 γξακκάξηα αλά ηεκάρην, ε) Δκθηαισκέλν λεξφ ησλ 500 ML ζη) Φπζηθνί ρπκνί θξνχησλ κε 100% ρπκφ (ρσξίο πξφζζεηε δάραξε) ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία κέρξη 330 ML α) Νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ηζρχνπλ πεξηνξηζηηθά θαη κφλν γηα ηα θαηαζηήκαηα θαη ινηπνχο πσιεηέο, πνπ επξίζθνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ εληφο ησλ ρψξσλ δηθαηνδνζίαο ησλ Αεξνδξνκίσλ ηεο Σψξαο. β) Θαηαηάζζεηαη ζηελ αγνξαλνκηθή θαηεγνξία ησλ δηαηηκεκέλσλ ή ειεγρνκέλνπ θέξδνπο ην είδνο "Γηαθαλείο πιαζηηθέο ζαθνχιεο εηδηθήο ρξήζεο, κε δπλαηφηεηα επαλαζθξάγηζεο, κεγίζηεο ρσξεηηθφηεηαο 1 LT.", ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ησλ λέσλ κέηξσλ πεξηνξηζκψλ θαη απαγνξεχζεσλ ζηελ κεηαθνξά αληηθεηκέλσλ θαηά ηηο πηήζεηο. γ) Θαζνξίδνπκε αλψηαηε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο, γηα ην είδνο ηεο σο άλσ πεξίπησζεο β) πνπ δηαηίζεηαη εληφο ησλ ρψξσλ δηθαηνδνζίαο ησλ Αεξνδξνκίσλ ηεο Σψξαο, σο εμήο: "Γηαθαλείο πιαζηηθέο ζαθνχιεο εηδηθήο ρξήζεο κε δπλαηφηεηα επαλαζθξάγηζεο, κέγηζηεο ρσξεηηθφηεηαο 1 LT κέρξη 0,10 επξψ αλά ηεκάρην ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α". Απθπο 2 Άξζξν 2 Γεληθέο Γηαηάμεηο γηα ηα εκπνξηθά 1. Θαζνξίδνληαη, φπσο αλαθέξνληαη ζην επφκελν άξζξν 3, ηα αλψηαηα επηηξεπφκελα φξηα κεηθηνχ θέξδνπο, ζε πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ, θαηά ηελ ρνλδξηθή θαη ιηαληθή πψιεζε, γηα θαζέλα απφ ηα δηαηηκεκέλα ή ειεγρνκέλνπ θέξδνπο είδε. 2. Ρα θέξδε απηά ηζρχνπλ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη αλψηαηεο ηηκέο πψιεζεο, νη νπνίεο δηακνξθψλνληαη κε βάζε απηά, είλαη κηθξφηεξεο απφ απηέο πνπ θαζνξίδνληαη θάζε θνξά, σο αλψηαηεο, κε Αγνξαλνκηθέο Γηαηάμεηο, Γειηία Ρηκψλ θαη Απνθάζεηο. 3. Γηα ηα είδε βηνηηθήο αλάγθεο, πνπ θαηαηάζζνληαη ή κεηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ δηαηηκεκέλσλ ή ειεγρνκέλνπ θέξδνπο απφ ηηο θαηεγνξίεο ησλ ειεγρνκέλσλ γηα ππεξβνιηθφ θέξδνο θαη ησλ κε ειεγρνκέλσλ, εθφζνλ δελ θαζνξίδεηαη, θαηά ηε κεηάηαμε ηνπο κε Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε ή Γειηίν Ρηκψλ, αλψηαηε ηηκή πψιεζεο ή αλψηαην πνζνζηφ θέξδνπο, ην πνζνζηφ θέξδνπο νξίδεηαη γηα ηε ρνλδξηθή πψιεζε ηνχησλ 12% θαη γηα ηε ιηαληθή 28%. 4. Ρα Ξνζνζηά θέξδνπο ιηαληθήο πψιεζεο, γηα φια ηα είδε πνπ αλαθέξνληαη ζην επφκελν άξζξν 3, κεηψλνληαη θαηά ηξεηο (3) κνλάδεο, φηαλ απηά πσινχληαη απφ ππαίζξηνπο πιαλφδηνπο ή ζηάζηκνπο πσιεηέο ή απφ πσιεηέο Ιατθψλ Αγνξψλ, εθηφο απφ ηα λσπά ξνδάθηλα θαη ηηο θξάνπιεο, πνπ κεηψλνληαη θαηά πέληε (5) κνλάδεο. Απθπο 3 Άξζξν 3 Δκπνξηθά θέξδε 1. Ιαραληθά θαη θξνχηα, λσπά - θαηεςπγκέλα Σνλδξηθά Ιηαληθά Ινηπνί

5 α) Αγθηλάξεο 10% 25% 22% β) Αγγνχξηα 10% 25% 22% γ) Αληίδηα, θνινθχζηα, θνπλνππίδηα, ιάραλα, καξνχιηα, κπξφθνια, παληδάξηα, πξάζζα, ξαδίθηα, ζέιηλν, ζπαλάθη 12% 35% 32% δ) Αξαθάο, θνπθηά, θαξφηα, θξεκκχδηα ρισξά, κειηηδάλεο, κπάκηεο, κπηδέιηα, πηπεξηέο 12% 35% 32% ε) Βεξίθνθα, 10% 35% 32% ζη) Θξεκκχδηα μεξά εγρψξηα Θξεκκχδηα μεξά εμσηεξηθνχ 8% 20% 17% 10% 20% 17% δ) Κπαλάλεο, ησλ νπνίσλ ε ιηαληθή πψιεζε ζα γίλεηαη ρσξίο ηνλ θνξκφ (θνηζάλη) 12% 30% 27% ε) Πθφξδα, ζηαθχιηα επηηξαπέδηα, θαζνιάθηα γεληθά (ακπεινθάζνπια, ιεπίδεο θ.ιπ.) 12% 28% 25% ζ) Ρνκάηεο ρχκα θαη ηνκάηεο ηππνπνηεκέλεο θαη ζπζθεπαζκέλεο ζε θιεηζηή κηθξή ζπζθεπαζία (νηθνγελεηαθή) 10% 25% 22% η) Φξάνπιεο 12% 40% 35% ηα) Ινηπέο νπψξεο γεληθά (ηξνπηθέο ή κε) 10% 30% 27% ηβ) Ξαηάηεο 8% 25% 23% ηγ) Ονδάθηλα 10% 35% 30% 2. Ξαηδηθέο ηξνθέο γεληθά πνπ παξάγνληαη ζηε ρψξα καο ή εηζάγνληαη απφ άιιεο ρψξεο, δειαδή ηξνθέο βξεθψλ θαη λεπίσλ νη νπνίεο ιφγσ ηεο εηδηθήο ζχλζεζεο ηνπο ή ηνπ εηδηθνχ ηξφπνπ παξαζθεπήο ηνπο, δηαθξίλνληαη ζαθψο απφ ηα ηξφθηκα ζπλεζηζκέλεο θαηαλάισζεο, αληαπνθξίλνληαη ζηνλ δεινχκελν δηαηξνθηθφ πξννξηζκφ ηνπο θαη θέξνληαη ζηελ θαηαλάισζε κε ηξφπν πνπ ππνδειψλεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπο γηα ην ζθνπφ απηφ θαη γηα ηελ θπθινθνξία ησλ νπνίσλ απαηηείηαη έγθξηζε ηνπ Α.Σ.Π. θαη ηνπ Δ.Ν.Φ. 15% 3. Φαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα θαη ηδηνζθεπάζκαηα γηα αλζξψπηλε ρξήζε. Γηα ηηο ηηκέο πψιεζεο, ηα Ξνζνζηά θέξδνπο ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην Θεθάιαην 27 "Φάξκαθα". 4. Φαξκαθεπηηθέο πξψηεο χιεο 20% ***ΞΟΝΠΝΣΖ:Πχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ.1α ηεο ΑΓ 3/2011 Α Α2-1045/2011 (ΦΔΘ Β ) νξίδεηαη φηη: " Ρα πεξηζψξηα εκπνξηθνχ θαη βηνκεραληθνχ θέξδνπο γηα ηα πξντφληα ησλ πεξηπηψζεσλ βΐ θαη β2 ηεο παξαγξάθνπ 3 θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 1, ησλ ζηνηρείσλ 1 θαη 2 ηνπ πίλαθα ηνπ άξζξνπ 3 θαη ην άξζξν 5 ηεο Α.Γ 7/2009". Απθπο 4 Άξζξν 4 Βάζε ππνινγηζκνχ εκπνξηθψλ θεξδψλ 1. Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 παξαγξ. 3 ηνπ λ.δ. 136/1946 "Ξεξί θπξψζεσο, ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο ηνπ απφ 10/ λ.δ. "Ξεξί Αγνξαλνκηθνχ Θσδηθφο" έρνπλ εθαξκνγή ζε φια ηα είδε βηνηηθψλ αλαγθψλ ηεο θαηεγνξίαο ησλ δηαηηκεκέλσλ ή ειεγρνκέλνπ θέξδνπο. 2. Ρα αλψηαηα πνζνζηά ζεκηηνχ θέξδνπο, πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο, είλαη κεηθηά θαη ππνινγίδνληαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ εδαθίνπ δ ηεο παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηεο παξνχζαο, σο εμήο: Α) Γηα ηνπο εηζαγσγείο, ζην δηακνξθνχκελν θφζηνο θηήζεο ηνπ είδνπο κέρξη ηελ απνζήθε ηνπ εηζαγσγέα, φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα άξζξα 26, 27, 28 ηεο παξνχζαο. Β) Γηα ηνπο ρνλδξεκπφξνπο θαη ιηαλνπσιεηέο, ζηελ ηηκνινγηαθή αμία ηνπ είδνπο, πνπ πξνζαπμάλεηαη: (1) κε ηα εθθνξησηηθά θαη ηα κεηαθνξηθά, πξνθεηκέλνπ γηα κεηαθνξά απφ πφιε ζε πφιε, θαη εθφζνλ νη δαπάλεο απηέο απνδεηθλχνληαη κε λφκηκα παξαζηαηηθά.

6 (2) κε ηελ αμία ηεο πξνζηηζέκελεο ζπζθεπαζίαο θαη (3) κε ηελ επηβάξπλζε απφ ηπρφλ δεκφζηνπο εηδηθνχο, ηνπηθνχο, δεκνηηθνχο, θνηλνηηθνχο ή ιηκεληθνχο θφξνπο, εθφζνλ ε επηβάξπλζε απηή ππνινγίδεηαη ζηελ ηηκή πψιεζεο ησλ εηδψλ θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 3. Ν θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Ξ.Α.) δελ απνηειεί ζηνηρείν θφζηνπο θαη δελ ππνινγίδεηαη πάλσ ζε απηφλ θέξδνο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο, πνπ νη ελδηαθεξφκελνη ιφγσ ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο, ζην νπνίν εληάζζνληαη απφ ην λ. 1642/1986, δελ έρνπλ δηθαίσκα έθπησζεο (ζπκςεθηζκνχ) ηνπ Φ.Ξ.Α. πνπ έρνπλ θαηαβάιιεη. "4. Ξξνθεηκέλνπ γηα νπσξνιαραληθά ηεο θαηεγνξίαο ησλ δηαηηκεκέλσλ ή ειεγρνκέλνπ θέξδνπο, πέξαλ ησλ αλαγλσξηδνκέλσλ κε ηελ παξνχζα ζηνηρείσλ θφζηνπο, αλαγλσξίδνληαη επηπξφζζεηα θαη ηα παξαθάησ θνζηνινγηθά ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ θεξδνθφξν ζηνηρείν θφζηνπο θαη ππνινγίδνληαη επί ηεο ηηκνινγηαθήο αμίαο θηίζεο ηνπ είδνπο ή επί ηεο ηηκήο ηνπ θφζηνπο εηζαγσγήο ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Θεθαιαίνπ 2 ηεο παξνχζαο, θαηά πεξίπησζε: α) Ζ δαπάλε ιφγσ θχξαο, απνκείσζεο θαη γεληθά απψιεηαο βάξνπο πνπ νξίδεηαη θαηά αλψηαην φξην κέρξη 3%. β) Πε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ επηρείξεζε, γηα ηελ κεηαθνξά ησλ νπσξνιαραληθψλ ρξεζηκνπνηείηαη θνξηεγφ φρεκα ηδησηηθήο ρξήζεσο (Φ.Η.Σ.), ε δαπάλε κεηαθνξάο πνπ πξέπεη λα είλαη αλάινγε κε ηελ αληίζηνηρε δαπάλε κεηαθνξάο ηνπ είδνπο κε θνξηεγά νρήκαηα δεκνζίαο ρξήζεσο (Φ.Γ.Σ.)". ***Ζ εληφο " " παξ. 3 πξνζηέζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 1 ηεο (ΑΓ 9/2009) Α Α2-3949/ (ΦΔΘ Β 1889/ ), ε νπνία ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο ηδίαο ηζρχεη ζε φιε ηε ρψξα 30 εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο αλαθνίλσζήο ηεο ζηνλ εκεξήζην ηχπν. Απθπο 5 [Άξζξν 5] Θαζαξά βηνκεραληθά - βηνηερληθά θέξδε 1. Θαζνξίδνληαη παξαθάησ αλψηαηα πνζνζηά θαζαξνχ θέξδνπο γηα ηηο βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο παξαγσγήο εηδψλ βηνηηθήο αλάγθεο ηεο θαηεγνξίαο ησλ δηαηηκεκέλσλ ή ειεγρνκέλνπ θέξδνπο: Ξαξαγσγήο ινηπψλ ηξνθίκσλ (1) Βηνκεραλίεο 6% (2) Βηνηερλίεο 8% 2. Ρα πνζνζηά θαζαξνχ θέξδνπο, πνπ νξίδνληαη κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ππνινγίδνληαη ζην λφκηκν θφζηνο, φπσο απηφ δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θεθαιαίνπ "Θαλφλεο αγνξαλνκηθήο θνζηνιφγεζεο" ηεο παξνχζαο, πξηλ απφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κε θεξδνθφξσλ ζηνηρείσλ θφζηνπο. 3. Γηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο, πνπ ξπζκίδνπλ δηαθνξεηηθά ηνλ ηξφπν δηακφξθσζεο ησλ βηνκεραληθψλ - βηνηερληθψλ ηηκψλ πψιεζεο, ζε νξηζκέλα είδε, εθαξκφδνληαη θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο. ***ΞΟΝΠΝΣΖ:Πχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ.1α ηεο ΑΓ 3/2011 Α Α2-1045/2011 (ΦΔΘ Β ) νξίδεηαη φηη: "Κε ηελ Έλαξμε Ηζρχνο ηεο παξνχζαο θαηαξγνχληαη: Ρα πεξηζψξηα εκπνξηθνχ θαη βηνκεραληθνχ θέξδνπο γηα ηα πξντφληα ησλ πεξηπηψζεσλ βΐ θαη β2 ηεο παξαγξάθνπ 3 θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 1, ησλ ζηνηρείσλ 1 θαη 2 ηνπ πίλαθα ηνπ άξζξνπ 3 θαη ην άξζξν 5 ηεο Α.Γ 7/2009". Απθπο 6 Άξζξν 6 Έλλνηα ρνλδξηθήο πψιεζεο - Γεχηεξν ρνλδξεκπνξηθν θέξδνο 1. Σνλδξηθή πψιεζε είλαη θάζε πψιεζε αγαζψλ, πνπ γίλεηαη πξνο επαγγεικαηίεο, γηα κεηαπψιεζε, θαζψο θαη εθείλε πνπ γίλεηαη απφ ρνλδξεκπφξνπο πξνο ην Γεκφζην ή Λνκηθά Ξξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ.

7 Δμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πψιεζεο πνπ ξπζκίδνληαη δηαθνξεηηθά απφ ηελ παξνχζα θαη εθείλεο ζηηο νπνίεο νη ηηκέο πψιεζεο θαζνξίδνληαη κε ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ. θαη ησλ ρνξεγεηψλ. 2. Ξξνθεηκέλνπ γηα νπσξνιαραληθα, απαγνξεχεηαη ε είζπξαμε Β` ρνλδξεκπνξηθνχ θέξδνπο, εθφζνλ ν ηφπνο παξαγσγήο ή εηζαγσγήο ηνπ είδνπο θαη ν ηφπνο θαηαλάισζεο απηνχ βξίζθεηαη ζηνλ ίδην Λνκφ. Ρα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο Ξνζνζηά θέξδνπο νπσξνιαραληθψλ, εγρσξίσλ ή εηζαγνκέλσλ, ζεσξνχληαη σο "Α` ρνλδξεκπνξηθν θέξδε". 3. Ξξνθεηκέλνπ γηα νπσξνιαραληθα ηεο θαηεγνξίαο "Γηαηηκεκέλα ή ειεγρνκέλνπ θέξδνπο", εθφζνλ θαηά ηελ εκπνξία - δηαθίλεζε απηψλ κεζνιαβεί Β` ρνλδξέκπνξνο, ην εηζπξαηηφκελν κεηθηφ Β` ρνλδξεκπνξηθν θέξδνο νξίδεηαη κέρξη 6% θαηά αλψηαην φξην. Πε θάζε πεξίπησζε εκπνξίαο νπσξνιαραληθψλ, ε είζπξαμε άιινπ ρνλδξεκπνξηθνχ θέξδνπο, πέξαλ ησλ Α` θαη Β` ξεηψο απαγνξεχεηαη. 4. Απαγνξεχεηαη ε είζπξαμε δχν θεξδψλ (ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πψιεζεο) απφ ηνλ ίδην έκπνξν ή επηρείξεζε, πξνθεηκέλνπ γηα είδε ηεο θαηεγνξίαο ησλ δηαηηκεκέλσλ ή ειεγρνκέλνπ θέξδνπο. 5. Ζ αγνξαπσιεζία νπσξνιαραληθψλ κεηαμχ ηνπ Β` ρνλδξεκπφξνπ - πσιεηή θαη Γ` ρνλδξεκπφξνπ - αγνξαζηή επηηξέπεηαη, εθφζνλ ηεξνχληαη νη θαησηέξσ πξνυπνζέζεηο: α) Θαηφπηλ ζπκθσλίαο ησλ εκπφξσλ απηψλ, ν Β` ρνλδξέκπνξνο ρνξεγεί ζηνλ Γ` πνζνζηηαία έθπησζε, ππφ κνξθή θέξδνπο, πνπ δελ ζεσξείηαη "Γ` ρνλδξεκπνξηθν θέξδνο". Γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο επηζπλάπηεηαη "ΞΗΛΑΘΑΠ 1", πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη δηαιακβάλεη δηαηάμεηο ππνρξεσηηθψο εθαξκφζηκεο γηα ηνπο δχν σο άλσ ζπκβαιιφκελνπο εκπφξνπο. β) Θαηφπηλ ζπκθσλίαο ησλ εκπφξσλ απηψλ, ην νξηδφκελν σο άλσ Β` ρνλδξεκπνξηθν θέξδνο 6%, κπνξεί λα δηακνηξαζηεί κεηαμχ ηνπ Β` ρνλδξεκπφξνπ - αγνξαζηή. Γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο, επηζπλάπηεηαη "ΞΗΛΑΘΑΠ 2", πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη δηαιακβάλεη δηαηάμεηο ππνρξεσηηθψο εθαξκφζηκεο γηα ηνπο δχν σο άλσ ζπκβαιιφκελνπο εκπφξνπο. ΞΗΛΑΘΑΠ 1 Αθνξά αγνξαπσιεζία νπσξνιαραληθψλ κεηαμχ Β` θαη Γ` ρνλδξεκπφξνπ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο. 1. Δπί ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο νπσξνιαραληθψλ, πνπ εθδίδεη ν Β` ρνλδξέκπνξνο πξνο ηνλ Γ` ππνρξεσηηθά αλαγξάθεηαη ρσξηζηά ε πνζνζηηαία έθπησζε, πνπ ρνξεγείηαη ζηνλ Γ` ρνλδξέκπνξν, ππφ κνξθή θέξδνπο. 2. Πηελ πεξίπησζε απηή, ν Γ` ρνλδξέκπνξνο πσιεί νπσξνιαραληθα ζηελ ίδηα ηηκή, κε ηελ ηηκή πνπ ηα αγφξαζε απφ ηνλ Β` ρνλδξέκπνξν. Ζ ηηκή πψιεζεο ηνπ Γ` ρνλδξεκπφξνπ κπνξεί λα πξνζαπμάλεηαη κφλν κε ηηο ηπρφλ λφκηκεο θαη απνδεηθλπφκελεο δαπάλεο (π.ρ. κεηαθνξηθά), πνπ βαξχλνπλ ηνλ Γ` ρνλδξέκπνξν. Νη δαπάλεο απηέο ππνρξεσηηθά αλαγξάθνληαη ρσξηζηά επί ησλ ηηκνινγίσλ πψιεζεο, πνπ εθδίδεη πξνο ηξίηνπο ν Γ` ρνλδξέκπνξνο, πξηλ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Φ.Ξ.Α. 3. Δπί ησλ αλσηέξσ παξαζέηνπκε ζρεηηθφ παξάδεηγκα: ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ ΞΥΙΖΠΖΠ ΡΝ Β` ΣΝΛΓΟΔΚΞΝΟΝ ΞΟΝΠ ΡΝΛ Γ` ΔΗΓΖ ΘΗΙΑ ΡΗΚΖ / ΘΗΙΝ ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ Ρνκάηεο 200 0, Κήια 300 0, Αμία πξηλ ηελ έθπησζε 385 Δθπησζε π.ρ. 5% 19,25 Δηζπξαθηέα αμία πξηλ Φ.Ξ.Α ,75 ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ ΞΥΙΖΠΖΠ ΡΝ Γ` ΣΝΛΓΟΔΚΞΝΟΝ ΞΟΝΠ ΡΟΗΡΝΠ ΔΗΓΖ ΘΗΙΑ ΡΗΚΖ / ΘΗΙΝ ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ Ρνκάηεο 200 0,80 160

8 Κήια 300 0, Κεξηθφ πνζφ 385 Κεηαθνξηθά (π.ρ. 500 θηιά Σ 0,10) 50 Δηζπξαθηέα αμία πξηλ Φ.Ξ.Α. 435 ΞΗΛΑΘΑΠ 2 Αθνξά αγνξαπσιεζία νπσξνιαραληθψλ κεηαμχ Β` θαη Γ` ρνλδξεκπφξνπ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Α.Γ. παξνχζαο. 1. Δθφζνλ θαηφπηλ ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ δχν σο άλσ εκπφξσλ, ην Β` ρνλδξεκπνξηθφ θέξδνο 6% ζα δηακνηξαζηεί, αθνινπζείηαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ην παξαθάησ παξάδεηγκα, πνπ θαηαδεηθλχεη ηνλ ηξφπν δηακφξθσζεο ηεο ηηκήο πψιεζεο νπσξνιαραληθψλ απφ ηνλ Γ` ρνλδξέκπνξν. ΞΑΟΑΓΔΗΓΚΑ Έζησ φηη ην ρνλδξεκπνξηθφ θέξδνο 6% ζπκθσλείηαη λα δηακνηξαζηεί ζε 4% γηα ην Β` ρνλδξέκπνξν θαη 2% γηα ηνλ Γ`. Λφκηκν θφζηνο θηήζεο ηνπ Β`(π.ρ.) 0,70 Θέξδνο γηα ηνλ Β` ρνλδξέκπνξν 4% 0, Ρηκή πψιεζεο ηνπ Β` πξηλ ηνλ Φ.Ξ.Α. 0,73 Λφκηκν θφζηνο θηήζεο ηνπ Γ` 0,73 Θέξδνο γηα ηνλ Γ` ρνλδξέκπνξν 2% 0, Κεξηθή ηηκή πψιεζεο ηνπ Γ` 0,74 Κεηαθνξηθά πνπ βαξχλνπλ ηνλ Γ` (π.ρ.) 0, Ρηκή πψιεζεο ηνπ Γ` πξηλ ηνλ Φ.Ξ.Α. 0, Γε ζεσξείηαη "Γ` ρνλδξεκπνξηθφ θέξδνο" ην κέξνο ηνπ θέξδνπο πνπ ρνξεγεί ν Β` ρνλδξέκπνξνο ζην Γ`. 3. Ζ ηηκή πψιεζεο ηνπ Γ` ρνλδξεκπφξνπ δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηελ ηηκή θηήζεο θαη ην κέξνο ηνπ θέξδνπο πνπ ηνπ ρνξεγεί ν Β` ρνλδξέκπνξνο. Ζ ελ ιφγσ ηηκή πψιεζεο κπνξεί λα πξνζαπμάλεηαη κφλν κε ηηο ηπρφλ λφκηκεο θαη απνδεηθλπφκελεο δαπάλεο (π.ρ. κεηαθνξηθά) πνπ βαξχλνπλ ηνλ Γ` ρνλδξέκπνξν, δαπάλεο πνπ ππνρξεσηηθά αλαγξάθνληαη ρσξηζηά ζην ηηκνιφγην πνπ εθδίδεη ν Γ` ρνλδξέκπνξνο πξνο ηξίηνπο. 4. Δπί ησλ ηηκνινγίσλ πψιεζεο πνπ εθδίδεη ν Β` ρνλδξέκπνξνο αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά θαη ε έλδεημε "ΔΗΠΞΟΑΣΘΖΘΔ ΚΔΟΝΠ ΡΝ ΣΝΛΓΟΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΔΟΓΝΠ (π.ρ. 4%)" θαη επί ησλ ηηκνινγίσλ πψιεζεο πνπ εθδίδεη ν Γ` ρνλδξέκπνξνο αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ε έλδεημε "ΣΝΟΖΓΖΘΖΘΔ ΚΔΟΝΠ ΡΝ ΣΝΛΓΟΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΔΟΓΝΠ (π.ρ. 2%)". Απθπο 7 Άξζξν 7 Σνξήγεζε κέξνπο πξψηνπ ρνλδξεκπνξηθνχ θέξδνπο απφ ηνλ Α` ζην Β` ρνλδξέκπνξν 1. Σνλδξέκπνξνη πνπ εηζάγνπλ απφ ην εμσηεξηθφ ή αγνξάδνπλ απφ εγρψξηεο πεγέο είδε ηεο θαηεγνξίαο "δηαηηκεκέλα ή ειεγρνκέλνπ θέξδνπο" επηηξέπεηαη λα ηα πσινχλ κε ηηκνιφγηα ζε Β` δηαθηλεηή ρνλδξέκπνξν, ρνξεγψληαο ζ απηφλ θαηφπηλ ζπκθσλίαο, κέξνο ηνπ ηζρχνληνο πξψηνπ ρνλδξεκπνξηθνπ θέξδνπο, πνπ νξίδεηαη ζαλ πνζνζηηαίν (%). 2. Αλ ζπληξέρεη ε παξαπάλσ πεξίπησζε, ε ηηκή ρνλδξηθήο πψιεζεο ηνπ Β` δηαθηλεηή ρνλδξέκπνξνπ δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνχ παξαθάησ πηλάθα 1: ΞΗΛΑΘΑΠ 1 Όηαλ ηζρχεη πνζνζηηαίν θέξδνο Έζησ ην πξψην ρνλδξεκπνξηθφ θέξδνο (π.ρ. 8%) θαη ζπκθσλείηαη λα κνηξαζζεί ζε

9 (π.ρ. 5%) γηα ηνλ Α` θαη 3% γηα ην Β` ρνλδξέκπνξν. ΞΑΟΑΓΔΗΓΚΑ Λφκηκν θφζηνο θηήζεο ηνπ Α` 2 Θέξδνο πνπ εηζπξάηηεη ν Α` 5% 0,10 Ρηκή πψιεζεο ηνπ Α` ζηνλ Β` 2,10 Αλαινγνχλ Φ.Ξ.Α. 9% 0,19 Ξιεξσηέν πνζφ ηνπ Β` ζηνλ Α` 2,29 Λφκηκν θφζηνο θηήζεο ηνπ Β` 2,10 Θέξδνο πνπ εηζπξάηηεη ν Β` 3% 0,06 Ρηκή πψιεζεο ηνπ Β` 2,16 Αλαινγνχλ Φ.Ξ.Α. 9% 0,19 Ρειηθή ηηκή ηνπ Β` κε Φ.Ξ.Α. 2,35 3. Απαγνξεχεηαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ε επηβάξπλζε ηεο ηηκήο πψιεζεο ηνπ Β` δηαθηλεηή ρνλδξεκπφξνπ, πιελ ηνπ Φ.Ξ.Α. θαη πξνθεηκέλνπ γηα ην Λ. Γσδεθαλήζνπ ηνπ εηδηθνχ θφξνπ. 4. Θαη` εμαίξεζε ηεο παξαπάλσ απαγφξεπζεο, επηηξέπεηαη ζην Β` δηαθηλεηή ρνλδξέκπνξν λα ππνινγίδεη ζην λφκηκν θφζηνο θηήζεο ηνπ είδνπο, ηα κεηαθνξηθά έμνδα πνπ ηπρφλ πιήξσζε, θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ είδνπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο ηνπ είλαη ζε δηαθνξεηηθφ Λνκφ απφ ηελ έδξα ηνπ Α` ρνλδξεκπφξνπ. 5. Γε ζεσξείηαη επίηεπμε δεπηέξνπ ρνλδξεκπνξηθνχ θέξδνπο, ην κέξνο ηνπ πξψηνπ ρνλδξεκπνξηθνχ θέξδνπο, πνπ ρνξεγεί ν Α` ρνλδξέκπνξνο ζην Β` δηαθηλεηή ρνλδξέκπνξν. Απθπο 8 Άξζξν 8 πνρξέσζε πψιεζεο ηξνθίκσλ ζε θαζαξφ βάξνο 1. Νη αγνξαπσιεζίεο φισλ γεληθά ησλ ηξνθίκσλ γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζε θαζαξφ βάξνο, εθηφο εάλ απφ άιιεο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο πξνβιέπεηαη ε πψιεζε ηνχησλ θαηά δηαθνξεηηθφ ηξφπν. 2. Ξξνθεηκέλνπ γηα ηξφθηκα πνπ είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε ζάθνπο, επηηξέπεηαη ε αγνξαπσιεζία ηνχησλ ζε κηθηφ βάξνο, εθφζνλ απηφ γίλεηαη απφ εκπνξηθή ζπλήζεηα ή έζηκν. 3. Ξξνθεηκέλνπ γηα ηνχξηεο δαραξνπιαζηηθήο θαη ηνχξηεο παγσηνχ, πνπ δηαηίζεληαη ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ απφ δαραξνπιαζηεία, εξγαζηήξηα δαραξνπιαζηηθήο θιπ. θαηαζηήκαηα, νξίδνληαη ηα αθφινπζα: α) Δπηηξέπεηαη ε δχγηζε θαη πψιεζε ηεο ηνχξηαο ζε κηθηφ βάξνο, πξνο ηνλ θαηαλαισηή, πεξηνξηζηηθά θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζπλνιηθφ κηθηφ βάξνο απηήο πεξηιακβάλεη ην θαζαξφ βάξνο ηνπ ελ ιφγσ είδνπο θαη ην βάξνο ηεο πιαζηηθήο ή ράξηηλεο βάζεο δίζθνπ ηνπνζέηεζεο (ζηήξημεο) ηνπ γιπθνχ ηνχηνπ. Ξέξα απφ ηελ πην πάλσ πεξίπησζε, ε δχγηζε θαη πψιεζε ηεο ηνχξηαο ζε κηθηφ βάξνο απαγνξεχεηαη. β) Θαζνξίδνπκε θαησηέξσ ηα αλψηαηα φξηα βάξνπο ηεο πιαζηηθήο ή ράξηηλεο βάζεο (δίζθνπ) ηνπνζέηεζεο (ζηήξημεο) ηεο ηνχξηαο: ΓΗΑ ΘΑΘΑΟΝ ΒΑΟΝΠ ΡΝΟΡΑΠ ΒΑΟΝΠ ΒΑΠΖΠ (ΓΗΠΘΝ) Κέρξη 1500 γξακκάξηα Κέρξη 110 γξακκάξηα Ξάλσ απφ 1500 γξακκάξηα θαη κέρξη 2000 γξακκάξηα Κέρξη 160 γξακκάξηα Ξάλσ απφ 2000 γξακκάξηα θαη 2500 γξακκάξηα Κέρξη 200 γξακκάξηα Ξάλσ απφ 2500 γξακκάξηα θαη 3000 γξακκάξηα Κέρξη 230 γξακκάξηα Ξάλσ απφ 3000 γξακκάξηα θαη 3500 γξακκάξηα Κέρξη 250 γξακκάξηα Ξάλσ απφ 3500 γξακκάξηα Κέρξη 280 γξακκάξηα γ) Ξιεζίνλ θάζε ηνχξηαο, πνπ είλαη εθηεζεηκέλε ζηνπο ρψξνπο πψιεζεο (βηηξίλα, ςπγείν, ξάθηα θιπ.) ηνπ θαηαζηήκαηνο, πθίζηαηαη ηνπνζεηεκέλε ή αλαξηεκέλε πηλαθίδα (ή ηηκνθαηάινγνο), φπνπ ζα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά, πέξα απφ ην είδνο ηεο ηνχξηαο θαη νη αθφινπζεο ελδείμεηο, φζνλ αθνξά ηελ ηνχξηα ηεο σο άλσ πεξίπησζεο (α): Ζ ηηκή πψιεζεο θαηά θηιφ κηθηνχ βάξνπο (π.ρ. ΠΝΘΝΙΑΡΗΛΑ ΔΟΥ 7 ΡΝ ΘΗΙΝ ΚΗΘΡΝ ΒΑΟΝΠ). δ) Πηελ πεξίπησζε πνπ ε βάζε (δίζθνο θιπ.) ηνπνζέηεζεο ηεο ηνχξηαο δελ είλαη πιαζηηθή ή ράξηηλε αιιά εηδηθήο θαηαζθεπήο (μχιηλε, θαζξέθηεο θιπ.), ηφηε ε πψιεζε ηεο επί ηεο βάζεο εηδηθήο θαηαζθεπήο ηνπνζεηεκέλεο ηνχξηαο, πξνο ηνλ πειάηε, πξαγκαηνπνηείηαη κφλν ζε θαζαξφ βάξνο γιπθνχ, έηζη ψζηε λα

10 ρξεψλεηαη ρσξηζηά ε αμία ηεο θαζαξήο ηνχξηαο θαη ρσξηζηά ε αμία ηεο βάζεο εηδηθήο θαηαζθεπήο. Δθφζνλ ε επηρείξεζε (δαραξνπιαζηείν θιπ.) πξνζθέξεη ηε βάζε εηδηθήο θαηαζθεπήο "ΠΑΛ ΚΖ ΑΛΑΙΥΠΗΚΖ" ππνρξενχηαη φπσο δηαζθαιίζεη ηνλ αγνξαζηή - πειάηε ηεο θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα επηζηξαθεί ζε απηφλ ε αμία ηεο βάζεο, πνπ πιήξσζε θαηά ηελ αγνξά ηεο ηνχξηαο, εθφζνλ βέβαηα ν πειάηεο επηζηξέςεη ηε βάζε απηή. ε) Νη δηαηάμεηο ηεο σο άλσ πεξίπησζεο (γ) έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ηελ ηνχξηα ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο (δ), κε κφλε δηαθνξά φηη επί ηεο πηλαθίδαο ή ηηκνθαηαιφγνπ ζα αλαγξάθνληαη, πέξα απφ ην είδνο ηνχξηαο θαη νη αθφινπζεο ελδείμεηο: Ζ ηηκή πψιεζεο θαηά θηιφ θαζαξνχ βάξνπο θαη ε αμία ηεο βάζεο εηδηθήο θαηαζθεπήο (π.ρ. ΠΝΘΝΙΑΡΗΛΑ ΔΟΥ 7 ΡΝ ΘΗΙΝ ΘΑΘΑΟΝ ΒΑΟΝΠ - ΑΜΗΑ ΒΑΠΖΠ ΔΟΥ 0,30). Δπίζεο ζηελ πηλαθίδα ή ηηκνθαηάινγν αλαγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε θαη ε έλδεημε "ΒΑΠΖ ΑΛΑΙΥΠΗΚΖ Ή ΚΖ ΑΛΑΙΥΠΗΚΖ". ζη) Κεηά ην δχγηζκα ηεο ηνχξηαο κε βάζε εηδηθήο θαηαζθεπήο, απφ ην κηθηφ βάξνο αθαηξείηαη ππνρξεσηηθά ην βάξνο ηεο βάζεο απηήο, έηζη ψζηε λα εηζπξαρζεί ε ζπλνιηθή αμία θαζαξνχ βάξνπο ηνχξηαο, πξνζαπμεκέλε κε ηελ αμία ηεο βάζεο εηδηθήο θαηαζθεπήο. δ) Πε θάζε πεξίπησζε ε δχγηζε ηεο ηνχξηαο είλαη ππνρξεσηηθή. ε) Ζ δχγηζε ηεο ηνχξηαο καδί κε ην ραξηφθνπηα ζπζθεπαζίαο απαγνξεχεηαη. " Άξζξν 9" "πνβνιή απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηηκψλ" "1. Πην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο εκπίπηνπλ: α) Βηνκεραλίεο, βηνηερλίεο, ζπλεηαηξηζηηθά εξγνζηάζηα παξαγσγψλ, εηζαγσγηθέο θαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ θαη πσινχλ ρνλδξηθψο ζηελ εγρψξηα αγνξά είδε, πνπ εληάζζνληαη ζηνπο ΞΗΛΑΘΔΠ 1 θαη 2, εθφζνλ: πξαγκαηνπνίεζαλ θαηά ηελ ηειεπηαία θιεηζκέλε νηθνλνκηθή ρξήζε, εηήζην θχθιν εξγαζηψλ δέθα εθαηνκκπξίσλ ( ) επξψ θαη άλσ, ζχκθσλα κε ηα βηβιία πνπ ηεξνχλ, θαη νη ρνλδξηθέο ηνπο πσιήζεηο ζηελ εγρψξηα αγνξά, γηα ηα είδε ησλ ΞΗΛΑΘΥΛ 1 θαη 2, είλαη ηνπιάρηζηνλ δέθα εθαηνκκπξίσλ ( ) επξψ. β) Δπηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο πνπ εληάζζνληαη ζηνλ ΞΗΛΑΘΑ 3, εθφζνλ πξαγκαηνπνίεζαλ θαηά ηελ ηειεπηαία θιεηζκέλε νηθνλνκηθή ρξήζε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ δχν εθαηνκκπξίσλ ( ) επξψ θαη άλσ, ζχκθσλα κε ηα βηβιία πνπ ηεξνχλ, θαη νη πσιήζεηο ηνπο ζηελ εγρψξηα αγνξά, γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΞΗΛΑΘΑ 3 είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν εθαηνκκπξίσλ ( ) επξψ. 2. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο, νη επηρεηξήζεηο ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 1, ππνρξενχληαη λα: α) Θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο παξνχζαο, νη ππφρξεεο επηρεηξήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, εθφζνλ ε ηειεπηαία νηθνλνκηθή ηνπο ρξήζε έθιεηζε πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο, νθείινπλ λα ππνβάινπλ εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο, απνινγηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο πσιήζεηο ηεο ηειεπηαίαο θιεηζκέλεο ρξήζεο αλά θσδηθφ πξντφληνο, εκπνξεχκαηνο ή ππεξεζίαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο 1 θαη 2 θαη 3, ζχκθσλα κε ην πφδεηγκα Α. Πε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε δηακφξθσζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ κπνξεί λα ρνξεγεζεί πεξαηηέξσ πξνζεζκία φρη πέξαλ ησλ ηξηάληα (30) επηπιένλ εκεξψλ, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηνο ηεο ππφρξεεο επηρείξεζεο. Ζ απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ γίλεηαη πξνο ηε Γηεχζπλζε Θνζηνιφγεζεο θαη Έξεπλαο Αγνξάο ηεο πεξεζίαο Δπνπηείαο Αγνξάο (Ξ.Δ.Α.) ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: κε ζέκα ηελ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ παξαιαβήο θαη ην ππνινγηζκφ ησλ πξνζεζκηψλ θαηάζεζεο - παξαιαβήο ησλ εγγξάθσλ εθαξκφδεηαη ην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ λφκνπ «Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο». β) Κεηά ηελ πξψηε ππνβνιή ηεο πεξίπησζεο α) ή εάλ δελ έθιεηζε ε νηθνλνκηθή ρξήζε πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο, νη ππφρξεεο επηρεηξήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ππνρξενχληαη κεηά ην θιείζηκν θάζε επφκελεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο, λα δηακνξθψλνπλ ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο πσιήζεηο ηεο ηειεπηαίαο θιεηζκέλεο ρξήζεο αλά θσδηθφ πξντφληνο, εκπνξεχκαηνο ή ππεξεζίαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο 1 θαη 2 θαη 3, ζχκθσλα κε ην πφδεηγκα Α. Ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο ηεο πεξεζίαο Δπνπηείαο Αγνξάο (Ξ.Δ.Α) δχλαηαη λα δεηά κε έγγξαθε θιήζε ηνπ ηα ζηνηρεία απηά, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ παξέιζεη ελελήληα (90) εκέξεο απφ ην θιείζηκν ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο βάζεη ηεο νπνίαο δεηνχληαη ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία. Πηελ έγγξαθε θιήζε ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο ε επηρείξεζε ζα ππνβάιεη ηα ζηνηρεία απηά, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα (10) εκεξψλ, θαζψο θαη ν ηξφπνο ππνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ πξνο ηε Γηεχζπλζε Θνζηνιφγεζεο θαη Έξεπλαο Αγνξάο ηεο πεξεζίαο

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

O λένο Αγνξαλνκηθόο Κώδηθαο γηα ηα θξενπσιεία

O λένο Αγνξαλνκηθόο Κώδηθαο γηα ηα θξενπσιεία O λένο Αγνξαλνκηθόο Κώδηθαο γηα ηα θξενπσιεία Καλφλεο Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.) Αξηζκ. Α2 861 (ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ ΕΔΩΔΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη:

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη: Αποθ-8577/83 (ΦΕΚ-528/Β/8-9-83) [ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 Υγειονομικός έλεγτος ηων αδειών ιδρύζεως και λειηοσργίας ηων εγκαηαζηάζεων επιτειρήζεων σγειονομικού ενδιαθέρονηος καθώς και ηων γενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)»

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)» Αθήνα, 03.01.2011 ΠΟΛ.: 1003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β 2. 15 η Γ/ΝΗ Κ.Β.. ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα