Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov"

Transcript

1 Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov CZ SK Závěsné plynové kotle s vysokou účinností a rychlou akumulací Nástenné plynové kotle s vysokou výkonnosťou a rýchlou akumuláciou Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců teplotechniky pro domácnost (závěsné plynové kotle, stacionární kotle, elektrické ohřívače vody) získala certifikát CSQ podle normy UNI EN ISO Tento certifikát zaručuje, že systém kvality, užívaný ve firmě BAXI S.p.A. z Bassano del Grappa, místě výroby tohoto kotle, vyhovuje nejpřísnější normě UNI EN ISO 9001, která se týká všech etap organizace práce a těch nejdůležitějších v procesu výroby/distribuce. Firma BAXI S.p.A. ako jeden z najväčších európskych výrobcov teplotechniky pre domácnosť (závesné plynové kotly, stacionárne kotly, elektrické ohrievače vody) získala certifikát CSQ podľa normy UNI EN ISO Tento certifikát zaručuje, že systém kvality, užívaný vo firme BAXI S.p.A. z Bassano del Grappa, miesta výroby tohto kotla, vyhovuje najprísnejšej norme UNI EN ISO 9001, ktorá sa týka všetkých etáp organizácie práce a tých najdôležitejších v procese výroby/distribúcie.

2 Vážený zákazníku, domníváme se, že Váš nový kotel uspokojí všechny Vaše požadavky a potřeby. Nákup výrobku BAXI zaručuje splnění všech Vašich očekávání: dobré fungování a jednoduché používání. Žádáme Vás, abyste tento návod neodkládal, ale naopak ho pozorně přečetl, protože obsahuje užitečné informace pro správnou a účinnou údržbu Vašeho kotle. Baxi si z důvodu neustálého zlepšování svých výrobků vyhrazuje právo modifikovat kdykoli a bez předchozího upozornění údaje uvedené v této dokumentaci. Tato dokumentace má pouze informativní charakter a nesmí být použita jako smlouva ve vztahu ke třetím osobám. Vážený zákazník, domnievame sa že Váš nový kotol uspokojí všetky Vaše požiadavky a potreby. Kúpa výrobku BAXI zaručuje splnenie všetkých Vašich očakávaní, tzn. dobré fungovanie a jednoduché používanie. Žiadame Vás, aby ste tento návod neodkladali, ale naopak ho pozorne prečítali, pretože obsahuje užitočné informácie pre správnu a účinnú údržbu Vášho kotla. Baxi si z dôvodu neustáleho zlepšovania svojich výrobkov vyhradzuje právo modifikovať kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia údaje uvedené v tejto dokumentácii. Táto dokumentácia má len informatívny charakter a nesmie byť použitá ako zmluva vo vzťahu k tretím osobám. Firma BAXI S.p.A. prohlašuje, že modely kotlů uvedené v tomto návodě jsou označeny značkou v souladu s požadavky následujících evropských směrnic: - Směrnice týkající se plynu 2009/142/CE - Směrnice týkající se účinnostii 92/42/CEE - Směrnice týkající se elektromagnetické kompatibility 2004/108/CE - Směrnice týkající se nízkého napětí 2006/95/CE Firma BAXI S.pA vyhlasuje, že modely kotlov uvedené v tomto návode sú označené značkou v súlade s požiadavkami nasledujúcich európskych smerníc: - Smernice týkajúce sa účinnosti plynových kotlov (92/42/CEE) - Smernice týkajúce sa nízkeho napätia (06/95/EG) - Smernice týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility (04/108/EG) - Smernice týkajúce sa spotrebičov plynných palív (2009/142/CE) 2

3 Obsah Pokyny pro uživatele / Pokyny pre užívateľov 1. Upozornění před instalací / Upozornenie pred inštaláciou Upozornění před uvedením do provozu / Upozornenie pred uvedením do prevádzky Uvedení do provozu / Uvedenie do prevádzky Nastavení teploty vody topení a TUV / Nastavenie teploty vody kúrenia a TÚV Provozní kontroly / Prevádzkové kontroly Vypnutí kotle / Vypnutie kotla Dlouhodobé nepoužívání systému. Ochrana proti zamrznutí / Dlhodobé nepoužívanie systému. Ochrana proti zamrznutiu Výměna plynu / Výmena plynu Signalizace zásahy bezpečnostního systému / Signalizácia - zásahy bezpečnostného systému Pokyny pro řádnou údržbu / Pokyny pre riadnu údržbu... 8 Pokyny pro instalatéry / Pokyny pre inštalatérov 11. Všeobecná upozornění / Všeobecné upozornenia Upozornění před instalací / Upozornenia pred inštaláciou Instalace kotle / Inštalácia kotla Rozměry kotle / Rozmery kotla Instalace potrubí odtah spalin sání / Inštalácia potrubia odvodu spalín prisávania Elektrické připojení / Elektrické pripojenie Připojení prostorového termostatu / Pripojenie priestorového termostatu Způsob změny plynu / Spôsob zmeny plynu Zobrazení informací / Zobrazenie informácií Nastavení parametrů / Nastavenie parametrov Regulační a bezpečnostní prvky / Regulačné a bezpečnostné prvky Umístění zapalovací elektrody a kontrola plamene / Umiestnenie zapaľovacej elektródy a kontrola plameňa Kontrola parametrů spalování / Kontrola parametrov spaľovania Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla Vypuštění vody ze zásobníku / Vypustenie vody zo zásobníka Expanzní nádoba TUV (příslušenství na objednávku) Prídavná expanzná nádoba TÚV (príslušenstvo na objednávku) Připojení vnější sondy / Pripojenie vonkajšej sondy Elektrické připojení dálkového ovládání / Elektrické pripojenie diaľkového ovládania Elektrické připojení k zónovému systému / Elektrické pripojenie k zónovému systému Roční údržba / Ročná údržba Čištění filtrů / Čistenie filtrov Odstranění vodního kamene z okruhu TUV / Čistenie vodného kameňa z obvodu TÚV Demontáž výměníku voda-voda / Demontáž sekundárneho výmenníku Demontáž anody bojleru / Demontáž anódy bojlera Funkční schéma okruhů / Funkčná schéma okruhov Schéma připojení konektorů / Schéma pripojenia konektorov Předpisy a zásady / Predpisy a zásady Technické údaje / Technické údaje

4 Pokyny pro uživatele / Pokyny pre užívateľa UPOZORNĚNÍ PŘED INSTALACÍ Tento kotel slouží k ohřívání vody na teplotu nižší než je bod varu při atmosférickém tlaku. Kotel musí být v závislosti na provedení a výkonu připojen na systém vytápění a k rozvodné síti TUV. Před samotným připojením kotle je nutné zajistit: a) kontrolu, zda stav seřízení kotle (druh paliva a jeho připojovací přetlak), uvedený na výrobním štítku nebo na doplňkovém výrobním štítku, odpovídá místním připojovacím podmínkám. b) Provést revizi komínu dle platných ČN a předpisů. Tuto revizi provede autorizovaný kominický mistr, který vystaví osvědčení o stavu komínu a povolení k zaústění spotřebiče o odpovídajícím výkonu (pouze komínové spotřebiče). c) U kotlů v provedení turbo, spotřebiče kategorie C musí být odkouření provedeno v souladu s předpisem TPG d) Spotřebiče s odtahem spalin do komína nesmějí být umístěny v místnostech, kde by mohl vzniknout podtlak vlivem sacích ventilátorů, popř. krbů. V každém případě musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu pro spalování dle platných norem. Aby byl zajištěn bezchybný provoz a záruka zařízení, je nutné dodržet následující pokyny: 1. Okruh TUV: 1.1. pokud tvrdost vody překročí hodnotu 20 F (1 F = 10 mg uhličitanu vápenatého na litr vody) je povinná instalace dávkovače polyfosfátů nebo systému se stejným účinkem, který odpovídá platným normám Po instalaci kotle a před jeho spuštěním do provozu je nutné systém důkladně vyčistit materiály použité pro okruh UV jsou v souladu se smernicí 98/83/CE. 2. Okruh vytápění 2.1. Nový systém Před instalací kotle musí být systém důkladně vyčištěn od zbytků nečistot po řezání závitů, svařování a případných zbytků ředidel a pájecích past. Pro čištění používejte vhodné prostředky běžně dostupné na trhu (např. SENTINEL X300 nebo X400) Starší systém: Před instalací kotle musí být systém dokonale vyčištěn od kalu a kontaminovaných látek. Pro čištění používejte vhodné prostředky běžně dostupné na trhu (viz bod 2.1). Použití nevhodných příliš kyselých nebo zásaditých prostředků může poškodit použité materiály otopné soustavy (kovy, plasty a gumová těsnění). Kotel a celá topná soustava se napouští čistou, chemicky neagresivní měkkou vodou. V případě vyšší tvrdosti dostupné vody doporučujeme použít vhodné přípravky na úpravu vody pro topné systémy opatřené čerpadlem (např. INHICOR T). Při použití těchto přípravků přísně dodržujte pokyny dodané s těmito přípravky. Připomínáme, že usazeniny v topném systému způsobují funkční problémy v provozu kotle (např. přehřívání a hlučnost výměníku). UPOZORNĚNÍ PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU První spuštění kotle musí být provedeno autorizovaným technickým servisem. Pracovníci servisu prověří, že: a) údaje na výrobním štítku odpovídají údajům napájecí sítě (elektrické, vodovodní, plynové) b) instalace odpovídá platným normám, jejichž výňatek uvádíme v technickém návodu pro instalatéry. c) bylo řádně provedeno elektrické zapojení do sítě a uzemnění. Jednotlivá autorizovaná servisní místa jsou uvedena v přiloženém seznamu. V případě, že výše uvedené není dodrženo, ztrácí záruka platnost. 1 2 UPOZORNENIE PRED INšTALáCIOU Tento kotol slúži na ohrev vody na teplotu nižšiu ako je bod varu pri atmosferickom tlaku. Kotol musí byť zapojený k rozvodnému vykurovaciemu zariadeniu a vodovodnej sieti teplej úžitkovej vody, ktoré vyhovujú jeho účinnosti a výkonu. Predtým, ako odborne vyškolení pracovníci kotol napoja na rozvodné siete, dajte urobiť: a) Overenie, či je kotol určený na činnosť s druhom plynu, ktorý máte k dispozícii. Toto zistíte z údajov uvedených na obale a na štítku nachádzajúcom sa na spotrebiči. b) Overenie, či komín má požadovaný ťah, či na ňom nie sú zúžené miesta a či do komína nevyúsťujú dymy iných spotrebičov, okrem prípadov, keď bol komín vybudovaný tak, aby slúžil pre viac spotrebičov, v súlade s požiadavkami platných noriem a predpisov. c) Overenie, v prípade pripojenia na dávnejšie existujúce komíny, či sú tieto komíny dokonale čisté, pretože sadze padajúce z ich stien by počas činnosti kotla mohli upchať odvod dymu. d) Okrem toho je nevyhnutné, aby sa uchovala správna činnosť a záruka spotrebiča, dodržiavať nasledujúce ochranné opatrenia: 1. Okruh úžitkovej vody: 1.1. Ak tvrdosť vody presahuje hodnotu 20 F (1 F = 10 mg uhličitanu vápenatého na liter vody), je potrebné nainštalovať dávkovač polyfosfátov alebo systém s rovnakým účinkom, vyhovujúci platným normám Po inštalácii a pred používaním spotrebiča je nevyhnutné vykonať dôkladné premytie zariadenia Materiály použité v okruhu úžitkovej vody výrobku zodpovedajú smernici Rady 98/83/ES. 2. Okruh vykurovania 2.1. nové zariadenie Pred inštaláciou kotla treba okruh vykurovania primerane vyčistiť od zvyškov pílenia, zvárania a prípadných rozpúšťadiel, pričom použite vhodné prostriedky dostupné na trhu, bez obsahu kyselín a zásad, ktoré nepoškodzujú kovy, plastové, ani gumené časti. Odporúčané prostriedky na čistenie: SENTINEL X300 alebo X400 a FERNOX Regenerátor pre vykurovacie zariadenia. Pri používaní týchto prostriedkov prísne dodržiavajte pokyny výrobcu na obale existujúce zariadenie: Pred inštaláciou kotla treba zariadenie úplne vyprázdniť a primerane vyčistiť od usadenín a nečistôt, pričom použite vhodné prípravky dostupné na trhu, vymenované v bode 2.1. Aby ste zariadenie chránili pred usadeninami, je nevyhnutné používať inhibítory ako SENTINEL X100 a FERNOX Ochrana pre vyrukovacie zariadenia. Pri používaní týchto prostriedkov prísne dodržiavajte pokyny výrobcu na obale. Pripomíname vám, že usadeniny vo vykurovacom zariadení spôsobujú problémy pri činnosti kotla (napr. prehriatie a hlučnosť výmenníka tepla). Nedodržanie týchto opatrení znamená stratu nároku na záruku spotrebiča. UPOZORNENIE PRED UVEDENÍM DO PREVáDZky Prvé zapnutie spotrebiča musí vykonať pracovník autorizovaného servisného strediska, ktorý bude musieť skontrolovať: a) Či údaje na štítku zodpovedajú hodnotám napájacích sietí (elektrickej, vodovodnej a plynovej). b) Či inštalácia vyhovuje platným normám, ktorých stručný výpis je uvedený v technickej príručke určenej pre pracovníka vykonávajúceho inštaláciu. c) Či je elektrická sieť správne uzemnená. Zoznam autorizovaných servisných stredísk uvádzame v prílohe. Nedodržanie horeuvedených pokynov bude mať za následok stratu záruky. Pred zapnutím kotla z neho odstráňte ochrannú fóliu. Nepoužívajte pritom žiadne nástroje, ani abrazívny materiál, pretože by ste mohli poškodiť lakované časti. 4

5 Před uvedením kotle do provozu odstraňte ochrannou fólii, ale nepoužívejte k tomu ostré nástroje nebo drsné materiály, které by mohly poškodit lak. Zařízení není určeno k používaní fyzicky nebo duševně slabších, nezkušených a neznalých lidí (včetně dětí) nebo jen prostřednictvím odpovědné osoby, dozoru nebo instrukcí o používání zařízení. UVEDENÍ kotle DO PROVOZU Pro správné spuštění postupujte následovně: Připojte kotel k elektrické síti; Otevřete plynový kohout; Stiskněte tlačítko dálkového ovládání (viz obr. 1) pro nastavení režimu provozu kotle, viz kapitola 3.2. POZN.: nastavíte-li režim léto, kotel bude v provozu pouze při odběrech TUV. V případě, že chcete nastavit požadovanou teplotu jak pro vytápění tak pro TUV, stiskněte příslušná tlačítka +/- dle popisu v kapitole 4. UPOZORNĚNÍ při prvním spouštění kotle se před úplným odvzdušněním plynového potrubí může stát, že se hořák nezapálí a kotel se zablokuje. V tomto případě doporučujeme opakovat zapalování (stisknutím alespoň na 2 sekundy tlačítka RESET ( ) do té doby, než se plyn nedostane k hořáku. 3 Prístroj nie je určený na použitie osôb (vrátane detí), ktorích fyzické, citlivé a mentálne schopnosti sú obmedzené alebo nemajú dostatočné skúsenosti a znalosti na ich použitie. Môžu byť použieľné len v prítomnosti a pod dozorom zodpovednej osoby pre ich ochranu. Povinne musia obsahovať inštrukcie na použitie prístroju. UVEDENIE kotla DO ČINNOSTI Aby ste dosiahli správne zapnutie, dodržiavajte nasledujúci postup: Zapojte kotol do elektrickej siete. Otvorte plynový kohútik; Stlačte tlačidlo (na približne 2 sekundy), aby ste nastavili pracovný režim kotla podľa popisu v odseku 3.2. POZNÁMKA: nastavením pracovného režimu na LETO sa kotol zapne iba pri odbere teplej úžitkovej vody. Aby ste nastavili želanú teplotu úžitkovej vody, ako aj pri vykurovaní, použite príslušné tlačidlá +/- ako je popísané v odseku 4. UPOZORNENIE Pri prvom zapnutí, kým sa nevypustí vzduch z plynových rúrok, môže dôjsť k tomu, že sa horák nezapne a kotol sa následne zablokuje. V takom prípade vám odporúčame zopakovať postup zapnutia, až kým sa k horáku začne privádzať plyn, stlačením tlačidla RESET ( ) aspoň na 2 sekundy. LEGENDA SyMBOLŮ NA DISPLEJI / POPIS SyMBOLOV NA DISPLEJI: LEGENDA TLAČÍTEk / POPIS TLAČIDIEL: aktivace provozu topení aktivácia prevádzky kúrenia aktivace provozu TUV aktivácia prevádzky TÚV zapálení hořáku obrázek 2 (výkon 0 25%) zapálenie horáka obrázok 2 (výkon 0 25%) modulace plamene obrázek 2 (3 úrovně výkonu) modulácia plameňa obrázok 2 (3 úrovne výkona) porucha porucha RESET RESET nedostatek vody (Nízký přetlak v systému) nedostatok vody (Nízky pretlak v systéme) nastavení teploty TUV ( C) nastavenie teploty TÚV ( C) nastavení teploty topení ( C) nastavenie teploty kúrenia ( C) RESET (obnovení chodu kotle) RESET (obnovenie chodu kotla) ECO - COMFORT ECO - COMFORT tlačítko MODE (viz kapitola 3.2) tlačidlo MODE (viď kapitola 3.2) ECO numerická signalizace (Teplota, kód poruchy, atd.) numerická signalizácia (Teplota, kód poruchy, atď.) provoz v režimu ECO prevádzka v režime ECO obrázek 1 / obrázok 1 V případě připojení dálkového ovládání, dodávaného na objednávku jako příslušenství, se všechna nastavení kotle provádí pomocí tohoto ovládání. Viz návod dodávaný v balení příslušenství. V prípade zapojenia diaľkového ovládača, ktorý sa dodáva ako súčasť príslušenstva, sa musia všetky regulácie vykonávať prostredníctvom diaľkového ovládača. Pozrite návod na jeho používanie. 5

6 VÝZNAM SyMBOLU Během provozu kotle mohou být na displeji dálkového ovládání zobrazeny 4 různé úrovně výkonu podle stupně modulace kotle, viz. obr VÝZNAM SyMBOLU Počas prevádzky kotla môžu byť na displeji diaľkového ovládania zobrazené 4 rôzne úrov ne výkonu podľa stupňa modulácie kotla, viď obr. 2. obrázek 2 / obrázok 2 PROVOZNÍ REŽIMy Kotel lze nastavit do 4 provozních režimů: VyPNUTO (OFF) LÉTO ZIMA POUZE TOPENÍ. Pro nastavení požadovaného provozního režimu stiskněte na asi 2 sekundy tlačítko. V režimu LÉTO je na displeji zobrazen symbol. Kotel pracuje pouze v režimu TUV, vytápění NENÍ v provozu (protizámrazová funkce je v provozu). V režimu ZIMA jsou na displeji zobrazeny symboly. Kotel pracuje jak v režimu TUV, tak v režimu vytápění (protizámrazová funkce je v provozu). V režimu POUZE VyTáPĚNÍ je na displeji zobrazen symbol. Kotel pracuje pouze v režimu vytápění (protizámrazová funkce je v provozu). Zvolíte-li režim VyPNUTO, na displeji se nezobrazuje žádný ze symbolů ( ) ( ). V tomto režimu je aktivní pouze protizámrazová funkce. NASTAVENÍ TEPLOTy VODy V TOPENÍ A TUV Nastavení teploty na vstupu do topení a teploty TUV, se provádí stisknutím příslušných tlačítek +/- (obrázek 1). Zapálení hořáku se zobrazuje na displeji ovládacího panelu symbolem. TOPENÍ Systém musí být vybaven prostorovým termostatem pro kontrolu teploty v místnostech. Během provozu kotle v topení se na displeji (obrázek 1) zobrazuje blikající symbol a teplota ( C) na vstupu do topení. TUV Během provozu kotle v režimu TUV se na displeji (obrázek 1) zobrazuje blikající symbol a teplota ( C) na vstupu do zásobníku. Stisknutím tlačítka je možné nastavit dvě různé teploty TUV ECO a COMFORT. Pro změnu teploty postupujte následovně: ECO Stiskněte tlačítko, na displeji se zobrazí nápis eco. Stisknutím tlačítek +/- nastavíte požadovanou teplotu. COMFORT Stiskněte tlačítko, na displeji se zobrazí pouze teplota, kterou chcete nastavit. Požadovanou teplotu zvolíte stisknutím tlačítek +/ REŽIMy ČINNOSTI K dispozícii sú 4 režimy činnosti kotla: VyPNUTÝ (OFF) LETO ZIMA IBA VykUROVANIE. Aby ste nastavili režim činnosti, stlačte na približne 2 sekundy tlačidlo. Nastavením VYPNUTÝ sa na displeji nezobrazí ani jeden zo symbolov ( ) ( ). V tomto režime bude aktívna iba funkcia proti zamrznutiu prostredia, všetky ostatné požiadavky na ohrev nebudú splnené. V režime LETO sa na displeji zobrazuje symbol. Kotol spĺňa požiadavky na ohrev úžitkovej vody, vykurovanie NIE je povolené (funkcia proti zamrznutiu prostredia je aktívna). V režime ZIMA sa na displeji zobrazujú symboly. Kotol spĺňa požiadavky na ohrev úžitkovej vody, ako aj na vykurovanie (funkcia proti zamrznutiu prostredia je aktívna). V režime IBA VYKUROVANIE sa na displeji zobrazuje symbol. Kotol spĺňa iba požiadavky na vykurovanie (funkcia proti zamrznutiu prostredia je aktívna). REGULáCIA TEPLOTy VODy VykUROVANIA A ÚŽITkOVEJ VODy Regulácia teploty vody vstupujúcej do vykurovacieho okruhu a úžitkovej vody sa vykonáva príslušnými tlačidlami +/- (obrázok 1). Zapálenie horáka je zobrazené na displeji ovládacieho panela prostredníctvom symbolu. VykUROVANIE Zariadenie musí byť vybavené izbovým termostatom, ktorý kontroluje teplotu v miestnostiach. Počas činnosti kotla v režime vykurovania sa na displeji, ako na obrázku 1, zobrazuje blikajúci symbol a teplota ( C) na vstupe do vykurovacieho okruhu. ÚŽITkOVá VODA Počas činnosti kotla v režime ohrevu úžitkovej vody sa na displeji, ako na obrázku 1, zobrazuje blikajúci symbol a teplota (C ) vody na výstupe z ohrievača. Možno nastaviť dve rôzne hodnoty teploty úžitkovej vody ECO a COM- FORT, pomocou tlačidla. Aby ste teploty zmenili, postupujte nasledovne: ECO Stlačte tlačidlo, na displeji sa zobrazí nápis eco, nastavte hodnotu želanej teploty tlačidlami +/-. COMFORT Stlačte tlačidlo, na displeji sa zobrazuje iba hodnota teploty na nastavenie, nastavte hodnotu želanej teploty tlačidlami +/-. 6

7 PROVOZNÍ kontroly Kotel je nedílnou součástí topného systému. Přestože je kotel v max. míře vybaven kontrolními a bezpečnostními elementy, je třeba pravidelně kontrolovat (alespoň 1-krát týdně), zda neuniká voda z kotle nebo z topného systému. Tlakoměr na panelu kotle musí ukazovat hodnoty stanovené v projektu vytápění min. 0,8 baru. V případě nižší hodnoty je nutné doplnit topnou vodu na hodnotu předepsanou projektem, ale vždy jen tehdy, má-li voda v celém topném systému teplotu asi 20 C. POZNáMkA: Při častějším poklesu tlaku topné vody doporučujeme zavolat autorizovaný servis. 5 PREVáDZkOVÉ kontroly DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pravidelne kontrolujte, či je tlak zobrazovaný na manometri (14 - obrázok 17 a 18), keď je zariadenie studené, v intervale 0,5-1 bar. V prípade vyššieho tlaku otvorte kohútik na vypustenie kotla. V prípade nižšieho tlaku otvorte kohútik na naplnenie kotla (obrázok 3). Odporúčame vám otvoriť tento kohútik veľmi pomaly, aby sa uľahčilo vypustenie vzduchu. Počas tejto operácie musí byť kotol v stave OFF (stlačte tlačidlo obrázok 1). Ak by dochádzalo k častému zníženiu tlaku, zavolajte pracovníka autorizovaného servisu. A B C obrázek 3 / obrázok 3 A vypouštěcí ventil systému vypúšťací ventil systému B vypouštěcí ventil bojleru vypúšťací ventil bojlera C napouštěcí ventil systému napúšťací ventil systému Kotel je vybaven tlakovým spínačem, který v případě zablokovaného čerpadla nebo nedostatku vody zabrání chodu kotle. VyPNUTÍ kotle Chcete-li kotel vypnout, přerušte přívod elektrického proudu do kotle. V případě, že je kotel v režimu OFF (kapitola 3.2), elektrické obvody kotle zůstávají pod elektrickým napětím a je aktivní funkce proti zamrznutí (kapitola 7). DLOUHODOBÉ NEPOUŽÍVáNÍ SySTÉMU. OCHRANA PROTI ZAMRZNUTÍ Pokud možno nevypouštějte vodu z celého systému vytápění, protože častá výměna vody způsobuje zbytečné a škodlivé usazování vodního kamene uvnitř kotle a topných těles. V případě, že nebudete topný systém během zimy používat a v případě nebezpečí mrazu, doporučujeme smíchat vodu v systému s vhodnými nemrznoucími směsmi určenými k tomuto účelu (např. polypropylénový glykol spolu s prostředky zabraňujícími usazování kotelního kamene a korozi). Elektronické ovládání kotle je opatřeno funkcí proti zamrznutí v okruhu vytápění a TUV. Tato funkce je v provozu pokud: je kotel elektricky napájen; je připojen plyn; je v systému předepsaný tlak vody; kotel není zablokovaný. 6 7 Kotol je vybavený hydraulickým meračom prietoku, ktorý v prípade zablokovaného čerpadla alebo nedostatku vody zabráni činnosti kotla. VyPNUTIE kotla Aby ste kotol vypli, treba spotrebič odpojiť od elektrickej siete. Keď je kotol v stave OFF (odsek 3.2), elektrické okruhy ostanú pod napätím a je aktívna funkcia proti zamrznutiu (odsek 7). DLHODOBÉ NEPOUŽÍVANIE SySTÉMU. OCHRANA PROTI ZAMRZNUTIU Neodporúča sa úplne vyprázdňovať vykurovacie zariadenie, pretože vypustenie a napustenie čerstvej vody znamená aj tvorbu zbytočných a škodlivých usadenín vodného kameňa vnútri kotla a ohrievacích telies. Ak by ste vykurovacie zariadenie v zime nepoužívali, v prípade nebezpečenstva zamrznutia sa odporúča primiešať do vody v zariadení nemrznúce kvapaliny určené na tento účel (napr. propylénglykol spolu s inhibítormi tvorby usadenín a hrdze). Elektronické ovládanie kotla obsahuje v režime vykurovania funkciu proti zamrznutiu, ktorá v prípade, že teplota na vstupe klesne pod 5 C zapne horák, aby sa na vstupe dosiahla teplota 30 C. Táto funkcia je aktívna, keď: kotol je zapojený do elektrickej siete; privádza sa plyn; tlak v zariadení zodpovedá predpísaným hodnotám; kotol nie je zablokovaný. 7

8 VÝMĚNA PLyNU Kotle mohou být provozovány jak na zemní plyn (metan), tak na propan nebo butan (propan butan). V případě výměny plynu se obraťte na autorizovaný technický servis. SIGNALIZACE ZáSAHy BEZPEČNOSTNÍHO SySTÉMU Poruchy se zobrazují na displeji a každá je označená kódem (př. E01). Poruchy, které může resetovat uživatel, jsou označeny symbolem (obrázek 4). Poruchy, které nemohou být resetovány uživatelem, jsou označeny symbolem (obrázek 4.1). Pokud chcete kotel RESETOVAT, stiskněte alespoň na 2 sekundy tlačítko. 8 9 VÝMENA PLyNU Kotly môžu pracovať s metánom, ako aj so skvapalneným plynom GPL. V prípade, že bude potrebná transformácia, budete sa musieť obrátiť na autorizovaný servis. SIGNALIZáCIA - ZáSAHy BEZPEČNOSTNÉHO SySTÉMU Odchýlky sa zobrazujú na displeji identifikované kódom chyby (napr. E01). Odchýlky, ktoré môže zresetovať užívateľ, sú na displeji označené symbolom (obrázok 4). Odchýlky, ktoré užívateľ nemôže zresetovať, sú na displeji označené symbolom (obrázok 4.1). Aby ste na kotli obnovili pôvodné nastavenia, stlačte aspoň na 2 sekundy tlačidlo. obrázek 4 / obrázok 4 obrázek 4.1 / obrázok 4.1 ZOBRAZOVANÝ kód PORUCHA ZáSAH E01 E02 E03 E04 E05 E06 E10 E11 E25 E31 E35 E98 E99 Neproběhlo zapálení hořáku Nedošlo k zapáleniu horáka Zásah bezpečnostního termostatu Zásah bezpečnostného termostatu Zásah termostatu spalin / manostatu Zásah termostatu spalín / manostatu Zablokování z důvodu častého zhasínání plamene Zablokovanie z dôvodu častého zhasínania plameňa Poškozená sonda na výstupu do topení Poškodená sonda na výstupe do kúrenia Poškozená sonda TUV Poškodená sonda TÚV Neproběhlo sepnutí hydraulického spínače Zásah bezpečnostního termostatu v systému s nízkou teplotou (pokud je připojen) Zásah bezpečnostného termostatu v systéme s nízkou teplotou (ak je pripojený) Bezpečnostní zásah z důvodu zablokování čerpadla Bezpečnostný zásah z dôvodu zablokovania čerpadla Porucha v komunikaci mezi elektronickou deskou a dálkovým ovládáním Porucha v komunikácii medzi elektronickou dos kou a diaľkovým ovládaním. Porucha plamene Porucha plameňa Vnitřní chyba elektronické desky Vnútorná chyba elektronickej dosky Vnitřní chyba elektronické desky Vnútorná chyba elektronickej dosky Stiskněte tlačítko. V případě, že se bude porucha opakovat, kontaktujte autorizovaný servis. Stlačte tlačidlo. V prípade, že sa bude porucha opakovať, kontaktujte autorizovaný servis. Stiskněte tlačítko. V případě, že se bude porucha opakovat, kontaktujte autorizovaný servis. Stlačte tlačidlo. V prípade, že sa bude porucha opakovať, kontaktujte autorizovaný servis. Kontaktujte autorizovaný servis Kontaktujte autorizovaný servis. Kontaktujte autorizovaný servis Kontaktujte autorizovaný servis. Kontaktujte autorizovaný servis Kontaktujte autorizovaný servis. Kontaktujte autorizovaný servis Kontaktujte autorizovaný servis. Ověřte, zda je v systému předepsaný tlak. Viz kapitola 5. Pokud porucha trvá, kontaktujte autorizovaný servis Overte, či je v systéme predpísaný tlak. Viď kapitola 5. Ak porucha trvá, kontaktujte autorizovaný servis. Kontaktujte autorizovaný servis Kontaktujte autorizovaný servis. Kontaktujte autorizovaný servis Kontaktujte autorizovaný servis. Stiskněte tlačítko. V případě, že se bude porucha opakovat, kontaktujte autorizovaný servis. Stlačte tlačidlo. V prípade, že sa bude porucha opakovať, kontaktujte autorizovaný servis. Stiskněte tlačítko. V případě, že se bude porucha opakovat, kontaktujte autorizovaný servis. Stlačte tlačidlo. V prípade, že sa bude porucha opakovať, kontaktujte autorizovaný servis. Kontaktujte autorizovaný servis Kontaktujte autorizovaný servis. Kontaktujte autorizovaný servis Kontaktujte autorizovaný servis. POkyNy PRO ŘáDNOU ÚDRŽBU Aby byl zaručen bezchybný provoz a bezpečnost kotle je nezbytné na konci každé sezóny zajistit jeho prohlídku autorizovaným technickým servisem. Pečlivá údržba kotle umožňuje i úsporu nákladů na provoz celého systému. Čištění povrchu kotle nikdy neprovádějte pomocí brusných, agresivních a nebo snadno hořlavých prostředků (např. benzín, alkohol, atd.). V průběhu čištění nesmí být kotel v provozu (viz kapitola 6 vypnutí kotle ). 10 POkyNy PRE RIADNU ÚDRŽBU Aby bola zaručená dokonalá funkčná a bezpečná činnosť kotla, po ukončení sezóny zavolajte autorizované servisné stredisko, aby kotol skontrolovali. Starostlivá údržba vždy napomáha úspore pri obsluhe zariadenia. Čistenie vonkajších povrchov spotrebiča nevykonávajte abrazívnymi, korozívnymi, ani horľavými prostriedkami (napr. benzín, alkohol, a pod.) a v každom prípade ju vykonávajte, keď je spotrebič vypnutý (pozrite časť 6: vypnutie kotla). 8

9 Pokyny pro instalatéry / Pokyny pre inštalatérov VšEOBECNá UPOZORNĚNÍ Následující pokyny a poznámky jsou určeny pro instalatéry, kterým umožní bezchybnou instalaci. Pokyny týkající se spuštění a provozu kotle jsou obsaženy v té části návodu, která je určena uživateli. Instalaci kotle smí provádět pouze firma odborně způsobilá dle příslušných českých zákonů, norem a předpisů. Kromě výše uvedeného je nutné dodržovat následující: Kotel může být používán s jakýmkoli typem konvektoru, radiátoru, či termokonvektoru s jedno či dvou trubkovým napájením. Návrh a výpočet topného systému provádí projektant na základě grafu průtoku vody/výtlačné výšky na výstupu z kotle (kapitola 24), s přihlédnutím na ostatní součásti topné soustavy (např. čerpadla, armatury, tělesa atd.) Části balení (plastové sáčky, polystyrén, atd.) nesmí být ponechány v dosahu dětí, nebo jsou potencionálním zdrojem nebezpečí. První spuštění kotle musí být provedeno autorizovaným technickým servisem. Jednotlivá autorizovaná servisní místa jsou uvedena v přiloženém seznamu. V případě, že výše uvedené nebude respektováno, ztrácí záruční list platnost UPOZORNĚNÍ PŘED INSTALACÍ Tento kotel slouží k ohřívání vody na teplotu nižší než je bod varu při atmosférickém tlaku. Kotel musí být v závislosti na provedení a výkonu připojen na systém vytápění a k rozvodné síti TUV. Před samotným připojením kotle je nutné zajistit: a) kontrolu, zda stav seřízení kotle (druh paliva a jeho připojovací přetlak), uvedený na výrobním štítku nebo na doplňkovém výrobním štítku, odpovídá místním připojovacím podmínkám. b) Provést revizi komínu dle platných ČN a předpisů. Tuto revizi provede autorizovaný kominický mistr, který vystaví osvědčení o stavu komínu a povolení k zaústění spotřebiče o odpovídajícím výkonu (pouze komínové spotřebiče). c) U kotlů v provedení turbo, spotřebiče kategorie C musí být odkouření provedeno v souladu s předpisem TPG d) Spotřebiče s odtahem spalin do komína nesmějí být umístěny v místnostech, kde by mohl vzniknout podtlak vlivem sacích ventilátorů, popř. krbů. V každém případě musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu pro spalování dle platných norem. Aby byl zajištěn bezchybný provoz a záruka zařízení, je nutné dodržet následující pokyny: 1. Okruh TUV: 1.1. pokud tvrdost vody překročí hodnotu 20 F (1 F = 10 mg uhličitanu vápenatého na litr vody) je povinná instalace dávkovače polyfosfátů nebo systému se stejným účinkem, který odpovídá platným normám Po instalaci kotle a před jeho spuštěním do provozu je nutné systém důkladně vyčistit materiály použité pro okruh UV jsou v souladu se smernicí 98/83/CE. 2. Okruh vytápění 2.1. Nový systém Před instalací kotle musí být systém důkladně vyčištěn od zbytků nečistot po řezání závitů, svařování a případných zbytků ředidel a pájecích past. Pro čištění používejte vhodné prostředky běžně dostupné na trhu (např. SENTINEL X300 nebo X400) Starší systém: Před instalací kotle musí být systém dokonale vyčištěn od kalu a kontaminovaných látek. Pro čištění používejte vhodné prostředky běžně dostupné na trhu (viz bod 2.1). Použití nevhodných příliš kyselých nebo zásaditých prostředků může poškodit použité materiály otopné soustavy (kovy, plasty a gumová těsnění) VšEOBECNÉ UPOZORNENIA Nasledujúce poznámky a technické pokyny sú určené pre pracovníkov vykonávajúcich inštaláciu, aby mohli správne vykonať všetky úkony. Pokyny týkajúce sa zapnutia a používania kotla sa nachádzajú v časti určenej užívateľovi. Okrem toho, nezabudnite, že: Kotol sa môže používať s akýmkoľvek druhom výhrevného panela, radiátorom alebo tepelným konvektorom, napájaných jednou alebo dvoma rúrkami. Prierezy okruhu budú v každom prípade prepočítané normálnymi metódami, pričom sa musia brať do úvahy charakteristiky prietoku a výtlačnej výšky, ako je uvedené v odseku 24. Časti obalu (plastové vrecia, polystyrén a pod.) nenechávajte v dosahu detí, pretože môžu byť pre ne nebezpečné. Prvé zapnutie kotla musí vykonať pracovník jedného z autorizovaných servisov uvedených v priloženom zozname. Nedodržanie horeuvedených pokynov bude mať za následok stratu záruky. UPOZORNENIE PRED INšTALáCIOU Tento kotol slúži na ohrev vody na teplotu nižšiu ako je teplota varu pri normálnom atmosferickom tlaku. Kotol musí byť zapojený k rozvodnému vykurovaciemu zariadeniu a vodovodnej sieti teplej úžitkovej vody, ktoré vyhovujú jeho účinnosti a výkonu. Predtým, ako odborne vyškolení pracovníci kotol napoja na rozvodné siete, dajte urobiť: a) Overenie, či je kotol určený na činnosť s druhom plynu, ktorý máte k dispozícii. Toto zistíte z údajov uvedených na obale a na štítku nachádzajúcom sa na spotrebiči. b) Overenie, či komín má požadovaný ťah, či na ňom nie sú zúžené miesta a či do komína nevyúsťujú dymy iných spotrebičov, okrem prípadov, keď bol komín vybudovaný tak, aby slúžil pre viac spotrebičov, v súlade s požiadavkami platných noriem a predpisov. c) Overenie, v prípade pripojenia na dávnejšie existujúce komíny, či sú tieto komíny dokonale čisté, pretože sadze padajúce z ich stien by počas činnosti kotla mohli upchať odvod dymu. Okrem toho je nevyhnutné, aby sa uchovala správna činnosť a záruka spotrebiča, dodržiavať nasledujúce ochranné opatrenia: 1. Okruh úžitkovej vody: 1.1. Ak tvrdosť vody presahuje hodnotu 20 F (1 F = 10 mg uhličitanu vápenatého na liter vody), je potrebné nainštalovať dávkovač polyfosfátov alebo systém s rovnakým účinkom, vyhovujúci platným normám Po inštalácii a pred používaním spotrebiča je nevyhnutné vykonať dôkladné premytie zariadenia Materiály použité v okruhu úžitkovej vody výrobku zodpovedajú smernici Rady 98/83/ES. 2. Okruh vykurovania 2.1. nové zariadenie Pred inštaláciou kotla treba okruh vykurovania primerane vyčistiť od zvyškov pílenia, zvárania a prípadných rozpúšťadiel, pričom použite vhodné prostriedky dostupné na trhu, bez obsahu kyselín a zásad, ktoré nepoškodzujú kovy, plastové, ani gumené časti. Odporúčané prostriedky na čistenie: SENTINEL X300 alebo X400 a FERNOX Regenerátor pre vykurovacie zariadenia. Pri používaní týchto prostriedkov prísne dodržiavajte pokyny výrobcu na obale existujúce zariadenie: Pred inštaláciou kotla treba zariadenie úplne vyprázdniť a primerane vyčistiť od usadenín a nečistôt, pričom použite vhodné prípravky dostupné na trhu, vymenované v bode 2.1. Aby ste zariadenie chránili pred usadeninami, je nevyhnutné používať inhibítory ako SENTINEL X100 a FERNOX Ochrana pre vyrukovacie zariadenia. Pri používaní týchto prostriedkov prísne dodržiavajte pokyny výrobcu na obale. Pripomíname vám, že usadeniny vo vykurovacom zariadení 9

10 Kotel a celá topná soustava se napouští čistou, chemicky neagresivní měkkou vodou. V případě vyšší tvrdosti dostupné vody doporučujeme použít vhodné přípravky na úpravu vody pro topné systémy opatřené čerpadlem (např. INHICOR T). Při použití těchto přípravků přísně dodržujte pokyny dodané s těmito přípravky. Připomínáme, že usazeniny v topném systému způsobují funkční problémy v provozu kotle (např. přehřívání a hlučnost výměníku). INSTALACE kotle Po stanovení přesného umístění kotle, upevněte na zeď šablonu. Při instalaci postupujte od připojení vody a plynu, které se nachází na spodní části šablony. Doporučujeme nainstalovat na okruh vytápění dva uzavírací kohouty (na výstupu a na vstupu) G¾, dodávané na objednávku, které, v případě důležitých zásahů, umožňují manipulaci bez nutnosti vypuštění celého systému vytápění. V případě již existujících systémů nebo v případě výměn, doporučujeme kromě výše uvedeného instalovat na zpátečce a na spodní části kotle také vhodný filtr na zachycování usazenin a nečistot, které se mohou vyskytovat i po vyčištění a časem by mohly poškodit součásti kotle. Nevhodný filtr může způsobit značný odpor v hydraulickém systému a tím zhoršit popř. zamezit předávání tepla. Kotel je vybaven vnitřním filtrem pro odstraňování nečistot z topného systému a instalaci dalšího filtru nedoporučujeme (odpor hydrauliky). 13 spôsobujú problémy pri činnosti kotla (napr. prehriatie a hlučnosť výmenníka tepla). Nedodržanie týchto opatrení znamená stratu nároku na záruku spotrebiča. INšTALáCIA kotla Po určení, kde bude kotol umiestnený, upevnite na stenu šablónu. Urobte prípojky k zariadeniu, začnite od umiestnenia vodovodných a plynových prípojok nachádzajúcich sa na spodnej priečnej línii samotnej šablóny. Odporúčame vám nainštalovať na okruh vykurovania dva záchytné kohútiky (na vstupe a na spätnom toku) G¾, ktoré dostanete po vyžiadaní a ktoré v prípade veľkých zásahov umožnia pracovať bez toho, že by sa muselo vyprázdniť celé vykurovacie zariadenie. V prípade už existujúcich zariadení a v prípade výmeny vám odporúčame, okrem už uvedeného, zabezpečiť na spätnom toku do kotla, v spodnej časti, dekantačnú nádobu, určenú na zachytávanie usadenínalebo nečistôt prítomných aj po premytí zariadenia, ktoré by sa po čase mohli dostať do okruhu. Po upevnení kotla na stenu urobte prípojky k odvodným a nasávacím rúrkam, ktoré sa dodávajú ako príslušenstvo, postupujte podľa pokynov v nasledujúcich kapitolách. V prípade inštalácie kotlov s prirodzeným ťahom vykonajte zapojenie ku komínu prostredníctvom kovovej rúrky, ktorá bude dlhodobo odolná voči mechanickým zaťaženiam, teplu a pôsobeniu spalín a prípadným produktom kondenzácie. obrázek 5 /obrázok 5 1 výstup do topení G ¾" 2 výstup teplé vody okruhu G ½" 3 vstup studené vody okruhu G ½" 4 návrat z topení G ¾" 5 vstup plynu do kotle G ¾" 10

11 ROZMĚRy kotle 14 ROZMERy kotla 140 Fi 240 Fi 280 Fi 240 i 280 i obrázek 6 /obrázok 6 INSTALACE POTRUBÍ ODTAHU SPALIN SáNÍ Instalace kotle je snadná a jednoduchá díky dodávanému příslušenství, jehož popis je uveden v následujících částech tohoto návodu. Kotel je z výroby přednastaven na připojení potrubí odtahu spalin a sání koaxiálního typu, vertikálního nebo horizontálního. Pomocí dělící sady je možné instalovat také dělené odkouření. k instalaci používejte výhradně příslušenství dodávané výrobcem! odtah spalin a sání - koaxiální (koncentrické) Tento typ umožňuje odtah spalin a sání spalovacího vzduchu jak vně budovy, tak v kouřovodu typu LAS. Koaxiální koleno o 90 umožňuje připojit kotel k potrubí odtahu spalin sání jakéhokoli směru díky možnosti rotace o 360. Toto koleno může být použito také jako přídavné koleno potrubí odtahu spalin, potrubí sání nebo s kolenem INšTALáCIA POTRUBIA ODVODU SPALÍN PRISáVANIA Inštalácia kotla sa dá vykonať ľahko a viacerými spôsobmi, vďaka dodávanému príslušenstvu, ktorého popis uvádzame v nasledujúcom texte. Kotol je v pôvodnom stave pripravený na napojenie na koaxiálne rúrky na odvod - nasávanie, a to zvislé alebo vodorovné. Prostredníctvom zdvojovacieho príslušenstva je možné použitie oddelených rúrok. Pri inštalácii musíte používať výhradne príslušenstvo, ktoré dodáva výrobca! koaxiálne (sústredné) rúrky odvodu spalín - nasávania Tento druh odvodu umožňuje odvod spalín a nasávanie vzduchu na horenie jednak na vonkajšej strane budovy, ako aj v komínev typu LAS. Koaxiálny 90 ohyb umožňuje napojenie kotla k rúrkam na odvod-nasávanie v akomkoľvek smere, vďaka možnosti otáčania o 360. Ohyb môžete použiť aj ako doplnkové koleno v kombinácii s koaxiálnou rúrkou alebo so 45 ohybom. C 33 C 33 C 13 C 13 obrázek 8 / obrázok 8 C 43 C 53 C 83 UPOZORNĚNÍ Pro vyšší bezpečnost provozu je nutné, aby bylo vedení odtahu spalin dobře upevněno na zeď pomocí příslušných svorek. UPOZORNENIE Aby bola zaručená čo najväčšia bezpečnosť pri prevádzke, je nevyhnutné, aby boli odvodné rúry dobre upevnené na múr prostredníctvom príslušných upevňovacích svoriek. 11

12 Upevňovací spona / Upevňovacia spona A Koaxiální spojka / Koaxiálna spojka Model kotle Model kotla NUVOLA 3 BS 140 Fi NUVOLA 3 BS 240 Fi NUVOLA 3 BS 280 Fi Délka max. [m] Dĺžka max. [m] CLONA sání A [mm] CLONA prisávania A [mm] 0 2,5 73 2,5 5 NE / NIE 0,5 73 0, NE / NIE NE / NIE obrázek 9 / obrázok 9 V případě, že je vedení odtahu spalin a sání vedeno vně budovy, potrubí odtahu spalin - sání musí vystupovat ze zdi alespoň 18 mm, aby bylo možné umístit růžici a utěsnit ji proti prosakování vody. Minimální spádování tohoto vedení odtahu spalin směrem ven z kotle musí být 1 cm na metr délky. Při použití kolena o 90 se zkracuje celková délka vedení odtahu spalin a sání o 1 metr. Při použití kolena o 45 se zkracuje celková délka vedení odtahu spalin a sání o 0,5 metru. V prípade odvodu dymu von, musí rúrka na odvod-nasávanie prečnievať z múra o aspoň 18 mm, aby sa dala namontovať koncová hliníková ružica a primerané tesnenie na zabránenie vniknutiu vody. Minimálny sklon takýchto rúrok smerom von musí byť 1cm na meter dĺžky. Zaradenie jedného 90 ohybu skracuje celkovú dĺžku odvodu o 1 meter. Zaradenie jedného 45 ohybu znižuje celkovú dĺžku o 0,5 metra. PŘÍkLADy INSTALACE S HORIZONTáLNÍM VEDENÍM ODTAHU SPALIN A SáNÍ 15.1 PRÍkLADy INšTALáCIE S HORIZONTáLNyM VEDENÍM ODVODU SPALÍN A PRISáVANIA L max = 4 m L max = 8 m Ø 60/100 mm Ø 80/125 mm L max = 3 m L max = 7 m Ø 60/100 mm Ø 80/125 mm PŘÍkLADy INSTALACE S kouřovodem TyPU LAS 15.2 PRÍkLADy INšTALáCIE S DyMOVODOM TyPU LAS L max = 4 m L max = 8 m Ø 60/100 mm Ø 80/125 mm 12

13 PŘÍkLADy INSTALACE S VERTIkáLNÍM VEDENÍM ODTAHU SPALIN A SáNÍ Instalace může být provedena jak do šikmé, tak do vodorovné střechy s využitím komínové koncovky a příslušné tašky. Toto příslušenství je dodáváno na objednávku PRÍkLADy INšTALáCIE S VERTIkáLNyM VEDENÍM ODVODU SPALÍN A PRISáVANIA Inštaláciu možno vykonať v prípade šikmej, ako aj rovnej strechy, použitím komína a príslušnej škridly s tesnením, ktoré dostanete po vyžiadaní. L max = 4 m Ø 60/100 mm L max = 10 m Ø 80/125 mm L max = 2 m L max = 8 m Ø 60/100 mm Ø 80/125 mm L max = 3 m L max = 9 m Ø 60/100 mm Ø 80/125 mm Podrobnější návod, týkající se způsobů montáže příslušenství, je uveden v technických údajích, které jsou součástí příslušenství. oddělené potrubí odtahu spalin sání Tento typ umožňuje odtah spalin jak vně budovy, tak přes jednotlivé kouřovody. Sání spalovacího vzduchu může být prováděno v jiných zónách než je vyústění odtahu spalin. Sada děleného odkouření se skládá z redukční spojky odtahu spalin (100/80) a ze spojky sání vzduchu. Použijte těsnění a šrouby spojky sání vzduchu, které jste dříve sňali ze zátky. V případě instalace děleného potrubí sundejte clonu kotle. POZNÁMKA: První koleno 90 není zahrnuto do výpočtu maximální délky odkouření. Koleno o 90 umožní připojit kotel k potrubí odtahu spalin a sání jakéhokoli směru díky možnosti rotace o 360. Toto koleno může být používáno také jako přídavné koleno potrubí odtahu spalin, potrubí sání nebo s kolenem o 45. Podrobnejšie pokyny o spôsoboch montáže príslušenstva nájdete v príslušných sprievodných príručkách. oddelené rúrky na odvod dymu-nasávanie Tento druh odvodu umožňuje odvod spalín a nasávanie vzduchu na horenie jednak na vonkajšej strane budovy, ako aj v jednotlivých komínoch. Nasávanie vzduchu na horenie sa môže vykonávať v oblasti odlišnej od oblasti odvodu dymu. Zdvojovacie príslušenstvo sa skladá z redukčnej spojky odvodu (100/80) a spojky na nasávanie vzduchu. Tesnenie a skrutky, ktoré treba použiť na spojku na nasávanie vzduchu, sú tie, ktoré ste predtým vybrali z viečka. V prípade inštalácie týchto druhov komínov treba clonu nachádzajúcu sa v kotle vybrať. POZNÁMKA: Prvý 90 ohyb sa nezapočítava do maximálnej povolenej dĺžky. 90 ohyb umožňuje napojenie kotla k rúrkam na odvod-nasávanie v akomkoľvek smere, vďaka možnosti otáčania o 360. Ohyb môžete použiť aj ako doplnkové koleno v kombinácii s rúrkou alebo so 45 ohybom ,7 120 min Při použití kolena o 90 se zkracuje celková délka vedení odtahu spalin a sání o 0,5 metru. Při použití kolena o 45 se zkracuje celková délka vedení odtahu spalin a sání o 0,25 metru. Nastavení clony vzduchu pro dělené odkouření Nastavení této clony je nezbytné pro zlepšení účinnosti a parametrů spalování. Otáčením spojky sání vzduchu, instalované vpravo či vlevo od odtahu spalin, je možné vhodně regulovat nadbytek vzduchu v závislosti na celkové délce potrubí odtahu spalin a sání spalovacího vzduchu. Pri použití kolena s 90 sa skracuje celková dĺžka vedenia odvodu spalín a odsávania o 0,5 metra. Pri použití kolena so 45 sa skracuje celková dĺžka vedenia odvodu spalín a odsávania o 0,25 metra. Regulácia registra vzduchu pre zdvojený odvod Regulácia tohto registra môže byť nevyhnutná na optimalizáciu účinnosti a parametrov spaľovania. Otáčaním spojky na nasávanie vzduchu sa vhodne upraví nadbytok vzduchu vzhľadom na celkovú dĺžku odvodných rúrok a nasávaného vzduchu na spaľovanie. 13

14 V závislosti na typu instalace otáčejte clonu ve směru hodinových ručiček pro snížení přísunu spalovacího vzduchu a proti směru hodinových ručiček pro jeho zvýšení. Pro zvýšení účinnosti je možné pomocí analyzátoru spalin změřit obsah CO 2 ve spalinách za maximálního tepelného výkonu a nastavovat postupně clonu vzduchu až k dosažení hladiny CO 2, uvedené v předcházející tabulce, pokud analýza prokáže, že byla naměřena nižší hodnota. Pokyny ke správné montáži této clony naleznete přímo v balení. Otáčaním tohto registra smerom vpravo sa množstvo vzduchu na horenie znižuje aotočením opačným smerom sa množstvo zvyšuje. Aby sa dosiahla optimálna hodnota, je možné merať, prostredníctvom analyzátora spalín, obsah CO 2 v dyme pri maximálnom tepelnom výkone a v prípade, že sa pri analýze zistila nižšia hodnota, nastaviť postupne register vzduchu tak, aby sa dosiahla hodnota obsahu CO 2 uvedená v nasledujúcej tabuľke. Aby ste toto zariadenie namontovali správne, pozrite si aj pokyny v jeho sprievodnej príručke. Spojka sání / Spojka prisávania Otevření / Otvorenie Ukazatel / Ukazovateľ 140 Fi obrázek 10 / obrázok 10 Model kotle Model kotla 140 Fi 240 Fi 280 Fi MAX DÉLkA / MAX DĹŽkA L1 + L2 [m] UPOZORNĚNÍ: Pro typ C52 nesmí být koncovky potrubí pro přivádění spalovacího vzduchu a pro odvádění spalin umístěny na protilehlých stěnách budovy. Vedení sání musí mít maximální délku 10 metrů (6 m 140 Fi). V případě, že je délka vedení odtahu spalin delší než 4 metry je nezbytné instalovat do blízkosti kotle kondenzační T-kus, který je dodáván jako příslušenství. DŮLEŽITÉ: všechna vedení odtahu spalin a sání musí být v místech, kde se dotýkají stěn bytu, dobře izolované pomocí vhodného izolačního materiálu (např. izolace ze skelné vaty). Podrobnější pokyny o způsobu montáže příslušenství jsou uvedeny v technických návodech, které jsou součástí jednotlivých příslušenství. OTEVŘENÍ CLONy / OTVORENIE CLONy CO 2 [%] AFR G20 G30 G31 4,0-4,3 6,1 8,7 8,7 7,1 8,0 8,0 POZN: U typu C52 sa s koncovkami na nasávanie vzduchu na horenie a na odvod spalín nesmie uvažovať na múroch oproti budove. Rúrka nasávania môže byť dlhá maximálne 10 metrov (6 metrov - Nuvola 140 Fi). V prípade, že dĺžka odvodnej rúrky presahuje 6 metrov, je nevyhnutné nainštalovať v blízkosti kotla súpravu na zachytávanie kondenzovanej vody, ktorá sa dodáva ako príslušenstvo. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: samostatná rúrka na odvod spalín musí byť vhodne zaizolovaná, hlavne v miestach styku so stenami domácnosti, vhodným izolačným materiálom (napríklad vrstvou sklenenej vaty). Podrobnejšie pokyny o spôsoboch montáže príslušenstva nájdete v príslušných sprievodných príručkách. PŘÍkLADy INSTALACE S DĚLENÝM HORIZON- TáLNÍM VEDENÍM ODTAHU SPALIN A SáNÍ 15.4 PRÍkLADy INšTALáCIE S DELENÝM HORIZONTáL- NyM VEDENÍM ODVODU SPALÍN A PRISáVANIA DŮLEŽITÉ Minimální spádování vedení odtahu spalin směrem ven z kotle musí být 1 cm na metr délky. V případě instalace kondenzačního T-kusu musí být spádování vedení odtahu spalin otočeno směrem k tomuto kusu. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE - Minimálny sklon odvodnej rúrky smerom von musí byť 1 cm na meter dĺžky. V prípade montáže súpravy na zachytávanie skondenzovanej vody musí sklon rúrky smerovať ku kotlu. 14

15 (L1 + L2) max = 30 m L max = 15 m PŘÍkLADy INSTALACE S DĚLENÝM VERTIkáLNÍM ODkOUŘENÍM 15.5 PRÍkLADy INšTALáCIE S DELENÝM VERTIkáLNyM ODDyMENÍM L max = 15 m ELEkTRICkÉ PŘIPOJENÍ 16 ELEkTRICkÉ PRIPOJENIE Elektrická bezpečnost přístroje je dosažena pouze v případě, že je kotel správně připojen na účinné uzemnění podle platných norem o bezpečnosti zařízení ČSN Kotel se připojuje do jednofázové elektrické napájecí sítě o 230 V s uzemněním pomocí trojžilového kabelu, který je součástí vybavení kotle, přičemž je nutné dodržet polaritu Fáze Nula. Připojení proveďte pomocí dvoupólového vypínače s otevřením kontaktů alespoň na 3 mm. V případě, že je potřeba vyměnit napájecí kabel, použijte harmonizovaný kabel HAR H05 VV-F 3 0,75 mm 2 s maximálním průměrem 8 mm. Přístup k napájecí svorkovnici M1 pomocí dvoupólového vypínače přerušte napětí; odšroubujte dva upevňovací šrouby panelu kotle; vyklopte ovládací panel odstraněním poklopu se dostanete k elektrickému zapojení (obrázek 11). Pojistky typu 2A jsou umístěna v napájecí svorkovnici (při kontrole a nebo výměně vytáhněte držák pojistky černé barvy). (L) = DŮLEŽITÉ (hnědá) (N) = NULA (světle modrá) = UZEMNĚNÍ (žluto-zelená) (1) (2) = Kontakt prostorového termostatu DŮLEŽITÉ: dodržujte polaritu napájení L (FÁZE) N (NULA). Elektrická bezpečnosť spotrebiča je zaručená iba v prípade jeho správneho zapojenia k účinnému uzemneniu, v súlade s platnými bezpečnostnými normami. Kotol treba zapojiť do elektrickej siete s jednofázovým napájaním s napätím 230 V s uzemnením, a to prostredníctvom dodávaného trojvodičového kábla, ktorý rešpektuje polaritu FÁZA - NEUTRÁL. Zapojenie treba vykonať prostredníctvom bipolárneho vypínača so vzdialenosťou kontaktov minimálne 3 mm. V prípade výmeny elektrického napájacieho kábla treba použiť harmonizovaný kábel HAR H05 VV-F 3 0,75 mm 2 s maximálnym priemerom 8 mm. Prístup k napájacej svorkovnici kotol odpojte od elektrického napájania pomocou bipolárneho vypínača; odskrutkujte dve upevňovacie skrutky ovládacieho panela kotla; otočte ovládací panel; snímte kryt a odkryjte elektrické zapojenia (obrázok 11). Poistky, rýchleho typu 2A, sú začlenené do napájacej svorkovnice (vyberte čierny držiak poistky, aby ste ju mohli skontrolovať a/alebo vymeniť). (L) = Fáza (hnedý) (N) = Neutrálny (modrý) = Uzemnenie (žlto-zelený) (1) (2) = Kontakt izbového termostatu DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: dodržiavajte polaritu napájania L (FÁZA) - N (NEUTRÁL). 15

16 obrázek 11 / obrázok 11 UPOZORNĚNÍ V případě, že je kotel napojen přímo na systém podlahového vytápění, musí odpovědný pracovník zajistit instalaci bezpečnostního termostatu přehřátí. PŘIPOJENÍ PROSTOROVÉHO TERMOSTATU přistupte k napájecí svorkovnici (obrázek 11) dle popisu v předcházející kapitole; vytáhněte můstek, který se nachází na svorkách (1) a (2); protáhněte dvoužilový vodič skrz průchodku a připojte ho k těmto dvěma svorkám. 17 UPOZORNENIE V prípade, že je spotrebič zapojený priamo k zariadeniu na podlahové vykurovanie, musí byť zabezpečené, že pracovník vykonávajúci inštaláciu namontuje aj ochranný termostat, ktorý bude chrániť zariadenie pred prehriatím. PRIPOJENIE PRIESTOROVÉHO TERMOSTATU otvorte napájaciu svorkovnicu (obrázok 11) podľa popisu v predchádzajúcej časti; vyberte mostík nachádzajúci sa na svorkách (1) a (2); dvojvodičový kábel prevlečte cez otvor a zapojte ho k týmto svorkám. ZPŮSOB ZMĚNy PLyNU Kotel může být autorizovaným technickým servisem transformován pro použití na zemní plyn (G.20), nebo propan (G.30, G 31). Postup změny nastavení regulátoru tlaku je následující: A) výměna trysek hlavního hořáku B) změna napětí v modulátoru C) nové nastavení max. a min. hodnot regulátoru tlaku. A) Výměna trysek opatrně vyjměte hlavní hořák; vyměňte trysky hlavního hořáku a důkladně je utáhněte, aby nedocházelo k úniku plynu. Průměry trysek jsou uvedeny v tabulce 2. Způsob výměny omezovací clony (pro modely 240 i a 240 Fi) odstraňte trubku přívodu plynu (1 na obr. 12b); vyměňte omezovací clonu namontovanou na plynové armatuře (2); namontujte zpět trubku přívodu plynu. B) Změna napětí v modulátoru v závislosti na typu plynu nastavte parametr F02 dle popisu v kapitole 20. C) Nastavení regulátoru tlaku připojte kladný vstup diferenčního manometru k výstupu (Pb) plynové armatury (obrázek 12a). Pro modely 240 i/fi používejte výstup (3) na napájecí trubce plynu (obrázek 12b). Pouze u typů s uzavřenou komorou připojte záporný vstup téhož manometru k příslušnému T, který umožní propojení kompenzačního výstupu kotle, plynové armatury (Pc) a mano-metru. (Stejnou hodnotu je možné docílit propojením jen kladného vstupu manometru (Pb) s odstraněným panelem uzavřené komory); Měření tlaku v hořácích prováděné jinou metodou, než je výše popsaná, by mohlo být nepřesné, protože by nezahrnovalo podtlak způsobený ventilátorem v uzavřené komoře. 18 SPôSOB ZMENy PLyNU Kotol možno transformovať na napájanie metánom (G. 20) alebo skvapalneným plynom (G. 30, G. 31) zásahom pracovníka autorizovaného servisného strediska. Treba postupne vykonať nasledujúce úkony: A) výmenu dýz hlavného horáka; B zmenu napätia na modulátore; C) nové nastavenie max a min regulátora tlaku. A) Výmena dýz pozorne vytiahnite horák z jeho miesta; vymeňte dýzy horáka, pričom dávajte pozor, aby ste ich zasunuli až nadoraz, aby ste predišli úniku plynu. Priemer dýz je uvedený v tabuľke 2. Spôsob výmeny dýzy clony (pre modely 240 i a 240 Fi) vyberte napájaciu plynovú rúrku (1 na obrázku 12b); vymeňte dýzu vhodnú pre clonu namontovanú na plynovom ventile (2); namontujte späť napájaciu plynovú rúrku. B) Zmena napätia na modulátore nastavte parameter F02 na základe druhu plynu, ako je popísané v odseku 20. C) Nastavenie regulátora tlaku zapojte svorku pozitívneho tlaku diferenciálneho manometra, podľa možnosti vodného, k tlakovej svorke (Pb) plynového ventilu (obrázok 12a). U modelov 240 i/fi použite tlakovú svorku (3) nachádzajúcu sa na napájacej plynovej rúrke (obrázok 12b). Zapojte, iba pre modely s hermetickou komorou, negatívnu svorku toho istého manometra k príslušnému T, ktoré umožňuje prepojiť spolu kompenzačnú svorku kotla, kompenzačnú svorku plynového ventilu (Pc) a samotný manometer. (Rovnaký účinok možno dosiahnuť zapojením manometra k tlakovej svorke (Pb) a bez predného panela hermetickej komory) Iné opatrenie týkajúce sa tlaku na horákoch, vykonané iným, nepredpísaným spôsobom, by mohlo byť nesprávne, pretože by nebralo do úvahy podtlak vytvorený ventilátorom v hermetickej komore. 16

17 C1) Nastavení na jmenovitý výkon: Otevřete plynový kohout stiskněte tlačítko (kapitola 3.2) a nastavte kotel do provozu Zima; otevřete kohout odběru užitkové vody na průtok alespoň 10 litrů za minutu a ujistěte se, že je nastavena požadovaná teplota na maximum; ověřte, zda je správně nastaven vstupní přetlak plynu do kotle, měřený na vstupu (Pa) plynové armatury (obrázek 12a) (37 mbar pro propan-butan nebo 20 mbar pro zemní plyn); odstraňte kryt modulátoru; otáčením mosazné matice (B) nastavte hodnoty přetlaku uvedené v tabulce 1; C2) Nastavení na minimální výkon: odpojte napájecí vodič modulátoru a uvolňujte červený šroub (A) než dosáhnete hodnotu přetlaku odpovídající minimálnímu výkonu (viz tabulka 1); znovu připojte napájecí vodič; namontujte a zapečete kryt modulátoru. Po smontování zkontrolujte, zda neuniká plyn! C3) Závěrečná ověření nalepte přídavný štítek dodávaný pro případ změny plynu a zaznamenejte druh plynu a provedené nastavení. C1) Regulácia nominálneho výkonu: otvorte plynový kohútik; stlačte tlačidlo (odsek 3.2) a nastavte kotol do režimu zima; otvorte kohútik odberu úžitkovej vody, tak, aby bol prietok aspoň 10 litrov za minútu alebo zabezpečte dosiahnutie podmienkok maximálnej požiadavky tepla; skontrolujte, či je dynamický tlak napájania kotla, meraný na tlakovej svorke (Pa) plynového ventilu (obrázok 12a) správny (30 mbar pre bután, 30 mbar pre propán a 20 mbar pre metán). snímte kryt modulátora; nastavte mosadznú skrutku tak, aby ste dosiahli hodnoty tlaku uvedené v tabuľke 1; C2) Regulácia zníženého výkonu: odpojte napájací káblik modulátora a otáčajte červenú skrutku tak, aby ste dosiahli hodnotu tlaku zodpovedajúcu zníženému výkonu (pozrite tabuľku 1); zapojte káblik späť; namontujte kryt modulátora a utesnite upevňovacieu skrutku. C3) Záverečné kontroly nalepte prídavný štítok dodávaný spolu sosúpravou na transformáciu, na ktorom je uvedený druh plynu a vykonané nastavenie. Plynová armatura SIT / Plynová armatúra SIT mod. SIGMA 845 Pc Pb Pa obrázek 12a / obrázok 12a obrázek 12b / obrázok 12b (modely 240 i 240 Fi) Tabulka trysek hořáku vstupní výkon / Tabuľka dýz horáku vstupný výkon 240 i 240 Fi 280 i 280 Fi 140 Fi druh plynu G20 G30 G31 G20 G30 G31 G20 G30 G31 G20 G30 G31 G20 G31 průměr trysek (mm) priemer dýz (mm) 1,18 0,69 0,69 1,18 0,69 0,69 1,18 0,69 0,69 1,18 0,69 0,69 1,18 0,77 Přetlak hořáku (mbar*) MINIMáLNÍ VÝkON Pretlak horáka (mbar*) MINIMáLNy VÝkON Přetlak hořáku (mbar*) MAXIMáLNÍ VÝkON Pretlak horáka (mbar*) MAXIMáLNy VÝkON 1,6 3,9 6,9 1,7 3,9 6,9 1,6 3,8 5,7 1,7 4,3 5,9 1,8 4,2 7,7 19,8 25,6 8,1 20,6 26,3 10,3 27,6 35,4 10,6 28,1 35,6 8,5 18,8 Průměr trysky (mm) Priemer dýzy (mm) 4,5 3,5 3,5 4,5 3,5 3, Počet trysek Počet dýz * 1 mbar = 10,197 mm H 2 O tabulka 1 / tabuľka 1 17

18 Tabulka spotřeby / Tabuľka spotreby Spotřeba / Spotreba 15 C 1013 mbar 240 i 240 Fi 280 i 280 Fi 140 Fi G20 G30 G31 G20 G30 G31 G20 G30 G31 G20 G30 G31 G20 G31 Maximální výkon Maximálny výkon 2,87 m 3 /h 2,14 kg/h 2,11 kg/h 2,78 m 3 /h 2,07 kg/h 2,04 kg/h 3,29 m 3 /h 2,45 kg/h 2,42 kg/h 3,18 m 3 /h 2,37 kg/h 2,34 kg/h 1,62 m 3 /h 1,19 kg/h Minimální výkon Minimálny výkon 1,26 m 3 /h 0,94 kg/h 0,92 kg/h 1,26 m 3 /h 0,94 kg/h 0,92 kg/h 1,26 m 3 /h 0,94 kg/h 0,92 kg/h 1,26 m 3 /h 0,94 kg/h 0,92 kg/h 0,73 m 3 /h 0,54 kg/h Výhřevnost plynu Výhrevnosť plynu 34,02 45,60 MJ/m 3 MJ/kg 46,30 MJ/kg 34,02 45,60 MJ/m 3 MJ/kg 46,30 MJ/kg 34,02 45,60 MJ/m 3 MJ/kg 46,30 MJ/kg 34,02 45,60 MJ/m 3 MJ/kg 46,30 MJ/kg 34,02 46,30 MJ/m 3 MJ/kg tabulka 2 / tabuľka 2 ZOBRAZENÍ INFORMACÍ 19 ZOBRAZOVANIE INFORMáCIÍ AkTIVACE A NASTAVENÍ DISPLEJE 19.1 AkTIVáCIA A NASTAVENIE DISPLEJA Pro správnou aktivaci displeje postupujte následovně: Zapojte kotel do elektrické sítě. V prvních 10 sekundách po zapojení kotle do sítě zobrazuje displej následující informace: 1. všechny symboly svítí; 2. informace výrobce; 3. informace výrobce; 4. informace výrobce; 5. typ kotle a nastavení na druh plynu (např. ). Zobrazovaná písmena mají následující význam: = kotel s otevřenou spalovací komorou = kotel s uzavřenou spalovací komorou; = kotel nastavený na METAN = kotel nastavený na LPG. 6. nastavení hydraulického systému; 7. verze softwaru (dvě čísla x.x); Otevřete plynový ventil; Pro nastavení provozního režimu kotle stiskněte tlačítko (cca na 2 sekundy) dle popisu v kapitole 3.2. Aby ste dosiahli správne zapnutie, dodržiavajte nasledujúci postup: Zapojte kotol do elektrickej siete. Po zapojení kotla do elektrickej siete, počas približne prvých 10 sekúnd displej zobrazuje nasledujúce informácie: 1. všetky symboly svietia; 2. informácie výrobcu; 3. informácie výrobcu; 4. informácie výrobcu; 5. druh kotla a používaný plyn (napr. ). Význam zobrazovaných písmen je nasledujúci: = kotol s otvorenou komorou = kotol s hermetickou komorou; = používa sa ZEMNÝ PLYN = používa sa GPL. 6. nastavenie hydraulického okruhu; 7. verzia softvéru (dve číslice x.x); Otvorte plynový kohútik; Stlačte tlačidlo (približne 2 sekundy), aby ste nastavili stav činnosti kotla podľa popisu v odseku 3.2. INFORMACE O PROVOZU 19.2 INFORMáCIE O PREVáDZkE Pro zobrazení některých informací o provozu kotle na displeji, postupujte následovně: Stiskněte tlačítko na cca 6 sekund. Funkce je aktivní, když se na displeji zobrazuje nápis A00 (... A07 ), který se střídá s příslušnou hodnotou (obrázek 13); Aby sa na displeji zobrazili niektoré informácie o činnosti kotla, postupujte podľa nasledujúcich pokynov: Podržte stlačené tlačidlo približne 6 sekúnd. Keď je funkcia aktívna, na displeji sa zobrazí nápis A00 ( A07 ), striedavo s príslušnou hodnotou (obrázok 13); 5 sekund obrázek 13 / obrázok 13 Pomocí tlačítek +/- nastavení teploty TUV ( ) zobrazíte následující informace: A00: okamžitá teplota TUV ( C); A01: okamžitá vnější teplota (s připojenou vnější sondou); A02: hodnota (%) napětí v modulátoru (100% =230 ma METAN 100% = 310 ma LPG); A03: výkon (%) (MAX R) Parametr F13 (kapitola 20); A04: nastavená teplota topení ( C); A05: okamžitá teplota na vstupu do topení ( C); A06: průtok TUV (l/min x 10); Pomocou tlačidiel +/- nastavte teplotu úžitkovej vody ( ), aby sa zobrazili nasledujúce informácie: A00: aktuálna hodnota ( C) teploty úžitkovej vody; A01: aktuálna hodnota ( C) vonkajšej teploty (so zapojenou vonkajšou sondou); A02: hodnota (%) prúdu na modulátore (100% = 230 ma METÁN - 100% = 310 ma GPL); A03: hodnota (%) intervalu výkonu (MAX R) - Parameter F13 (odsek 20); A04: hodnota ( C) nastavenej teploty vykurovania; 18

19 A07: signalizace plamene (%) (8-100%). POZNáMkA: zobrazované řádky A08 a A09 se nepoužívají. Tato funkce je aktivní 3 minuty. Funkci INFO je možné předčasně ukončit stisknutím tlačítka. A05: aktuálna hodnota ( C) teploty na vstupe do okruhu vykurovania; A06: nepoužívaný; A07: hodnota (%) signálu plameňa (8-100%). POZNáMkA: riadky na zobrazovanie A08 a A09 sú prázdne. Táto funkcia ostane aktívna 3 minúty. Funkciu INFO môžete predčasne ukončiť stlačením tlačidla. ZOBRAZENÍ PORUCH 19.3 ZOBRAZOVANIE ODCHÝLOk POZNÁMKA: Obnovit chod kotle je možné 5-krát za sebou, poté se kotel zablokuje. Pro opětovné obnovení chodu kotle postupujte následovně: stiskněte tlačítko na cca 2 sekundy); stiskněte tlačítko na cca 2 sekundy, na displeji se zobrazí nápis OFF ;. obnovte provozní režim kotle dle popisu v kapitole 3.2. kódy a popis poruch naleznete v kapitole 9. POZNÁMKA: JE možné vykonať 5 po sebe nasledujúcich pokusov o obnovenie pôvodných nastavení, potom ostane kotol zablokovaný. Aby ste mohli vykonať nový pokus o obnovenie pôvodných nastavení, je nevyhnutné urobiť nasledujúce: stlačte tlačidlo Nastavením VYPNUTÝ, podľa popisu v odseku 3.2; stlačte tlačidlo na približne 2 sekundy, na displeji sa zobrazí nápis OFF ;. obnovte režim činnosti kotla. kódy a popis chýb sú uvedené v odseku 9. DODATEČNÉ INFORMACE 19.4 DODATOCNÉ INFORMáCIE Doplňující technické informace najdete v dokumentu INSTRUKCE PRO SERVIS. NASTAVENÍ PARAMETRŮ Pro nastavení parametrů kotle stiskněte současně tlačítko a tlačítko alespoň na 6 sekund. Funkce je aktivní, když se na displeji zobrazí nápis F01, který se střídá s hodnotou zobrazovaného parametru. Změna parametrů Pro přehled parametrů stiskněte tlačítka +/- ; Pro změnu jednotlivého parametru stiskněte tlačítka +/- Pro uložení hodnoty stiskněte tlačítko, na displeji se zobrazí nápis MEM Pro výstup z funkce bez ukládání stiskněte tlačítko, na displeji se zobrazí nápis ESC 20 Dalšie technické informácie nájdete v dokumente INŠTRUKCIE PRE SERVIS. NASTAVENIE PARAMETROV Aby ste nastavili parametre kotla, stlačte súčasne tlačidlá a - na aspoň 6 sekúnd. Keď je funkcia aktívna, na displeji sa zobrazí nápis F01, striedavo s hodnotou zobrazovaného parametra. Zmena parametrov Na prehliadanie parametrov stláčajte tlačidlá +/- ; Aby ste mohli zmeniť jednotlivý parameter, použite tlačidlá +/- ; Aby ste hodnotu uložili do pamäte, stlačte tlačidlo, na displeji sa zobrazí nápis MEM ; Aby ste z funkcie vystúpili bez uloženia hodnoty do pamäti, stlačte tlačidlo, na displeji sa zobrazí nápis ESC. Popis parametrů Nastavení při dodání / Nastavenie pri dodaní Popis parametrov 140 Fi B Fi 240 i 280 i 280 Fi F01 Typ kotle / Typ kotla 10 = uzavřená spal. komora / uzavretá spaľ. komora = otevřená spal. komora / otvorená spaľ. komora F02 Typ používaného plynu / Typ používaného plynu 00 = METAN / METÁN 00 nebo = LPG F03 Hydraulický systém 06 Nastavení programovatelného relé 1 / Nastavenie programovateľného relé 1 F04 02 = zónový systém (viz pokyny SERVIS) / (viď pokyny SERVIS) 02 F05 Nastavení programovatelného relé 2 / Nastavenie programovateľného relé 2 04 Konfigurace vstupu vnější sondy F06 Konfigurácia vstupu vonkajšej sondy 00 F07...F12 Informace výrobce / Informácie výrobcu 00 F13 Max výkon v topení (0-100%) / Max výkon v kúrení (0-100%) 100 F14 Max výkon v okruhu TUV (0-100%) / Max výkon v okruhu TÚV (0-100%) 100 F15 Min výkon v topení (0-100%) / Min výkon v kúrení (0-100%) 00 Nastavení max teploty ( C) topení / Nastavenie max teploty ( C) kúrenia F16 00 = 85 C 01 = 45 C 00 Doběh čerpadla v topení / Dobeh čerpadla v kúrení F17 ( minut) / ( minut) 03 Doba odstávky v topení před novým spuštěním (00-10 minut) 00=10 sekund F18 Doba odstávky v kúrení pred novým spustením (00-10 minút) - 00 = 10 sekúnd 03 F19 Informace výrobce / Informácie výrobcu 07 F20 Informace výrobce / Informácie výrobcu 00 Funkce proti bakterii legionella / Funkcia proti baktérii legionella F21 00 = mimo provoz 01 = v provozu / 00 = mimo prevádzku 01 = v prevádzke 00 19

20 Popis parametrů Nastavení při dodání / Nastavenie pri dodaní Popis parametrov 140 Fi B Fi 240 i 280 i 280 Fi F22 Informace výrobce / Informácie výrobcu 00 F23 Nastavení max. teploty TUV / Nastavenie max. teploty TÚV 60 F24 Informace výrobce / Informácie výrobcu 35 F25 Funkce ochrany při nedostatku vody / Funkcia ochrany pri nedostatku vody 00 Informace výrobce (parametry pouze pro čtení) F26...F29 Informácie výrobcu (parametre len pre čítanie) -- F30 Informace výrobce / Informácie výrobcu 10 F31 Informace výrobce / Informácie výrobcu 0 Diagnostika (viz Pokyny pro instalatéry) F32...F41 Diagnostika (viď Pokyny pre inštalatérov) -- Poslední parametr Posledný parameter Aktivování funkce nastavení pl. armatury (viz Pokyny pro instalatéry) Aktivovanie funkcie nastavenia pl. armatúry (viď Pokyny pre inštalatérov) Pozor: je zakázáno měnit hodnoty parametrů s označením: Informace výrobce. Pozor: je zakázané meniť hodnoty parametrov s označením: Informácie výrobcu. 0 REGULAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PRVky Kotel je konstruován tak, aby vyhovoval všem příslušným evropským normativním předpisům, a je speciálně vybaven: Manostat pro modely s nuceným odtahem spalin (140 Fi 240 Fi a 280 Fi) Tento manostat umožňuje zažehnutí hlavního hořáku pouze v případě bezchybného provedení odtahu spalin a sání. Pokud se vyskytne jedna z následujících poruch: ucpaná koncovka odtahu spalin ucpaná Venturiho trubice zablokovaný ventilátor přerušené připojení manostatu kotel vyčkává a zobrazuje se kód poruchy E03 (viz tabulka v kapitole 9). Termostat spalin pro modeny s odtahem spalin do komína (240 i a 280 i) Tento termostat, jehož senzor je umístěn na levé části přerušovače tahu, přeruší přívod plynu k hlavnímu hořáku v případě ucpaného komínu a/nebo nedostatečného tahu. V tomto případě se kotel zablokuje a pouze v okamžiku, kdy je odstraněna příčina zásahu, je možné zopakovat zažehnutí (viz kapitola 9). Bezpečnostní termostat přehřátí Tento termostat, jehož senzor je umístěn na výstupu do topení, přeruší přívod plynu do k hořáku v případě přehřátí vody primárního okruhu. V tomto případě se kotel zablokuje a pouze v okamžiku, kdy je odstraněna příčina zásahu, je možné zopakovat zažehnutí (viz kapitola 9). Ionizační kontrolní elektroda Ionizační elektroda zaručuje bezpečnost v případě nedostatku plynu nebo neúplného zažehnutí hlavního hořáku.v tomto případě se kotel zablokuje. Pro obnovení normálního chodu viz kapitola 9. Hydraulický snímač tlaku Toto zařízení, nainstalované na hydraulické jednotce, usnadňuje zažehnutí hlavního hořáku pouze v případě, že tlak v okruhu topení je vyšší než 0,5 bar. Doběh čerpadla Doběh čerpadla, prováděný elektronicky, trvá 3 minuty a je aktivován ve vytápění, po vypnutí hlavního hořáku po zásahu prostorového termostatu. Ochrana proti zamrznutí Elektronické ovládání kotle je opatřeno funkcí proti zamrznutí v okruhu vytápění, která se aktivuje, když je teplota vody přiváděné do systému nižší než 5 C. Tato funkce uvede do provozu hořák, který pracuje až do doby, kdy teplota přiváděné vody dosáhne hodnoty 30 C. Tato funkce je v provozu, pokud je kotel zapojen do elektrické sítě, je zapojený plyn a pokud je v systému předepsaný tlak. Funkce proti bakterii legionella Funkce NENÍ aktivní. Pro uvedení funkce do provozu nastavte parametr F21 = 01 (dle popisu v kapitole 20). Když je funkce v provozu, elektronické řízení kotle jednou týdně ohřeje vodu v zásobníku na teplotu vyšší než 60 C. (tato funkce je v provozu pouze v případě, že v uplynulých 7 dnech teplota vody nepře-kročila 60 C). 21 REGULAČNÉ A BEZPEČNOSTNÉ PRVky Kotol je vyrobený tak, aby spĺňal požiadavky všetkých príslušných európskych noriem, jeho vybavenie tvoria hlavne: Meračom prietoku vzduchu pre modely s núteným ťahom (140 Fi, 240 Fi a 280 Fi) Toto zariadenie umožňuje zapálenie hlavného horáka iba v prípade dokonalej úťinnosti okruhu odvodu spalín. Keď došlo k jednej z týchto chýb: upchatá koncovka odvodnej rúrky zanesená rúrka zablokovaný ventilátor prerušené spojenie rúrka - vnútorný merač prietoku Kotol ostane vo fáze čakania, pričom signalizuje kód chyby E03 (pozrite tabuľku v odseku 9). Termostat spalín pre modely s prirodzeným ťahom (240 i a 280 i) Toto zariadenie, senzor ktorého je umiestnený na ľavej strane odsávača spalín, preruší prívod plynu k hlavnému horáku v prípade upchatého komína a/alebo ak v komíne nie je ťah. Za týchto podmienok sa kotol zablokuje a zapálenie môžete zopakovať až po odstránení príčiny zablokovania (odsek 9). Bezpečnostný termostat Toto zariadenie, senzor ktorého je umiestnený na vstupe do vykurovacieho okruhu, preruší prívod plynu k hlavnému horáku v prípade, že teplota v primárnom okruhu bude mať teplotu vyššiu ako stanovená. Za týchto podmienok sa kotol zablokuje a zapálenie môžete zopakovať až po odstránení príčiny zablokovania (odsek 9). Toto bezpečnostné zariadenie sa nesmie vyradiť z činnosti Ionizačná kontrola plameňa Kontrolná elektróda zaručuje bezpečnosť v prípade prerušenia prívodu plynu alebo ak nie je úplne a správne zapálený hlavný horák. Za týchto podmienok sa kotol zablokuje. Aby sa obnovili normálne podmienky činnosti, pozrite pokyny v ods. 9. Hydraulický snímač tlaku Toto zariadenie, namontované na hydraulickej jednotke, umožňuje zapálenie hlavného horáka len v prípade, že tlak vo vykurovacom okruhu je vyšší ako 0,5 bar. Postcirkulácia čerpadla Postcirkulácia čerpadla, dosiahnutá elektronicky, trvá 3 minúty a aktivuje sa, pri funkcii vykurovania, po zhasnutí horáka zásahom izbového termostatu. Zariadenie proti zamrznutiu Elektronické ovládanie kotla obsahuje v režime vykurovania funkciu proti zamrznutiu, ktorá v prípade, že teplota na vstupe klesne pod 5 C zapne horák, aby sa na vstupe do zariadenia dosiahla teplota 30 C. Táto funkcia je v činnosti, keď je kotol zapojený do elektrickej siete, keď sa privádza plyn a keď tlak v zariadení dosahuje predpísanú hodnotu. Antibakteriálna funkcia Antibakteriálnafunkcia NIE JE aktívna. Aby sa funkcia aktivovala, nastavte parameter F21=01 (ako je popísané v odseku 20). Keď je funkcia aktívna, elektronické ovládanie kotla, pravidelne, v týždňových intervaloch, privedie vodu obsiahnutú vnútri ohrievača na teplotu presahujúcu 60 C (funkcia sa aktivuje iba vtedy, keď teplota vody v predchádzajúcich 7 dňoch nikdy nepresiahla 60 C). 20

Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnosťou

Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnosťou Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov CZ SK Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnosťou Firma BAXI S.p.A.

Διαβάστε περισσότερα

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη Plynové závěsné kotle s vysokou účinností Calderas alimentadas con gas de aplicación mural y alto rendimiento Centrale murale pe gaz cu randament ridicat Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. CZ Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL SK Tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody Obsluha a inštalácia

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL A MP+ 1.90-1.110 cs PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra sk PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL Návod na použitie určený pre používateľa a inštalatéra ro

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051 Návod k použití PRAČKA CZ Česky,1 GR Ελληνικά, 13 BG Български,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Připojení k elektrické a k vodovodní síti První prací cyklus Technické údaje

Διαβάστε περισσότερα

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ NÁVOD K POUŽITÍ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo

návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo Trouba Φούρνος Pečica EOC69900 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Odťahy spalín - všeobecne

Odťahy spalín - všeobecne Poznámky - všeobecne Príslušenstvo na spaliny je súčasťou osvedčenia CE. Z tohto dôvodu môže byť použité len originálne príslušenstvo na spaliny. Povrchová teplota na potrubí spalín sa nachádza pod 85

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Powersilent 2600. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly

Powersilent 2600. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly Powersilent 2600 CZ str. 3 Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly SK str. 11 Tichý štiepkovač záhradného odpadu Originálny návod na použitie Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Powersilent 2800. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly

Powersilent 2800. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly Powersilent 2800 CZ str. 3 Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly SK str. 11 Tichý štiepkovač záhradného odpadu Originálny návod na použitie Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ

Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ Solárne systémy Plynové kondenzačné kotly condens Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ Stacionárne kondenzačné kotly Kompaktné jednotky na vykurovanie a ohrev teplej vody v zabudovanom zásobníku. Vysokoúčinné, úsporné

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÝ CENNÍK 2015 / 10. Od októbra 2015 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! rokov Z Á R U K A A V N Á P R E D Ĺ Ž E N Á

TECHNICKÝ CENNÍK 2015 / 10. Od októbra 2015 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! rokov Z Á R U K A A V N Á P R E D Ĺ Ž E N Á A V N Á O T N A R A G rokov Z Á R U K A P R E D Ĺ Ž E N Á Od októbra 215 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! TECHNICKÝ CENNÍK 215 / 1 Platný od 1. októbra 215 do odvolania alebo

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων FAVORIT 52860 Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití,

Διαβάστε περισσότερα

DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE

DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE Pψed uvedenνm vύrobku do provozu si dωkladnμ proθtμte tento nαvod a bezpeθnostnν pokyny, kterι jsou v tomto nαvodu obsa eny. Nαvod musν bύt v dy pψilo

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY V čísle prinášame : Odborný článok ZEMNÉ VÝMENNÍKY TEPLA Odborný článok ZÁSOBNÍK TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY Odborný článok Ekonomika racionalizačných energetických opatrení v bytovom dome s následným využitím

Διαβάστε περισσότερα

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0 Příloha č. 1 etiketa Nutrilon Nenatal 0 Čelní strana Logo Nutrilon + štít ve štítu text: Speciální výživa pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností / Špeciálna výživa pre nedonosené deti a

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

www.eluxshop.hu S83430CTX2

www.eluxshop.hu S83430CTX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou EL Οδηγίες Χρήσης 15 Ψυγειοκαταψύκτης HU Használati útmutató 30 Hűtő - fagyasztó PT Manual de instruções 44 Combinado S83430CTX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA

NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA TerMoMaX inka 24 / 35 / 24K / 35K kondenzačný kotol na plyn s výmenníkom z liatiny a hliníka, uzatvorenou spaľovacou komorou a keramickým horákom s predzmiešaním

Διαβάστε περισσότερα

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Príslušenstvo kotla Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Vonkajší snímač Vonkajší snímač pripájame ku kotlu len

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Návod na inštaláciu TIGER CONDENS 25 KKZ21 25 KKZ42

Návod na inštaláciu TIGER CONDENS 25 KKZ21 25 KKZ42 Návod na inštaláciu TIGER CONDENS 25 KKZ2 25 KKZ42 OBSAH ÚVOD Návod...3. Dokumentácia k výrobku...3.2 Príslušné dokumenty...3.3 Vysvetlenie symbolov...3 2 Popis zariadenia...3 2. Ochranné funkcie zariadenia...3

Διαβάστε περισσότερα

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory.

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA

NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA TERMOMAX INKA M /n /MB /nb 50 kondenzačný kotol na plyn s výmenníkom z liatiny a hliníka, uzatvorenou spaľovacou komorou a keramickým horákom s predzmiešaním

Διαβάστε περισσότερα

condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS 12 KKO 25 KKO 30 KKO 25 KKV

condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS 12 KKO 25 KKO 30 KKO 25 KKV condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS KKO 5 KKO 30 KKO 5 KKV OBSAH ÚVOD Návod... 3. Dokumentácia k výrobku...3. Príslušné dokumenty...3.3 Vysvetlenie symbolov...3 Popis zariadenia... 3. Ochranné

Διαβάστε περισσότερα

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu 50.11cs/60.11cs ávod na obsluhu ávod na použitie a inštaláciu automobilových reproduktorov Spôsob montáže: - Reproduktory opatrne vyberte z krabice. - k už z výroby existujú v aute otvory na uchytenie

Διαβάστε περισσότερα

Základná charakteristika. Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla

Základná charakteristika. Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla Základná charakteristika Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla Vlastnosti Plynulá modulácia výkonu Ekvitermická regulácia (pri použití zodpovedajúceho priestorového regulátora

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den.

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. SL PL HR EL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB Obsah Vlastnosti... 4 Vážený zákazníku fi rmy SHARP... 4 Úvod... 4 Příprava... 4 Důležitá bezpečnostní upozornění... 5 Bezpečnostní opatření... 6 Zdroj energie... 6 Síťový kabel... 6 Vlhkost a voda...

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU termet NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Plynové kondenzačné kotly ústredého kúrenia s integrovaným zásobníkom DVOJFUNKČNÉ ECOCONDENS INTEGRA-20 ECOCONDENS INTEGRA-25 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK str.2 Gratulujeme

Διαβάστε περισσότερα

Spalinový výmenník medený výmenník s výkonom 24 kw zabezpečuje dokonalé využitie teploty spalín.

Spalinový výmenník medený výmenník s výkonom 24 kw zabezpečuje dokonalé využitie teploty spalín. Riadiaca elektronika zabezpečuje spoľahlivú, bezpečnú a plne automatickú prevádzku kotla, je osadená diagnostickými funkciami a umožňuje veľmi ľahké nastavenie základných parametrov pre vykurovanie a prípravu

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž, obsluhu a údržbu. CLAS system. CLAS system 15 FF CLAS system 24 FF CLAS system 28 FF CLAS system 32 FF

Návod na montáž, obsluhu a údržbu. CLAS system. CLAS system 15 FF CLAS system 24 FF CLAS system 28 FF CLAS system 32 FF Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS system CLAS system 15 FF CLAS system 24 FF CLAS system 28 FF CLAS system 32 FF CLAS SYSTEM FF 2 Obsah: Základné údaje Dôležité upozornenia 3 Značka CE 3 Symboly na

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Pohon křídlových bran - POP. Instrukce a upozornění pro montéry

Pohon křídlových bran - POP. Instrukce a upozornění pro montéry OLYMPS DOOR s.r.o. Pohon křídlových bran - POP Pohony křídlových bran Instrukce a upozornění pro montéry 1 2 3 4 5 6 OLYMPS DOOR s. r.o. Pohon křídlových bran - POP CZ Obsah: 1 Popis výrobku 2 strana 2

Διαβάστε περισσότερα

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

KÖBER s.r.o. NÁSTENNÉ KONDENZAČNÉ KOTLE MOTAN POPIS KOTLA

KÖBER s.r.o. NÁSTENNÉ KONDENZAČNÉ KOTLE MOTAN POPIS KOTLA KÖBER s.r.o. NÁSTENNÉ KONDENZAČNÉ KOTLE MOTAN POPIS KOTLA MKDENS 36 Typ: C13SPV36MEF MKDENS 25 Typ: C14SPV25MEF 0087 0480 Dodávateľ: ProAut s.r.o., Školská 30, 911 05 Trenčín IČO: 36341002 IČDPH: Sk2021919603

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB Obsah Vlastnosti... 4 Vážený zákazníku fi rmy SHARP... 4 Úvod... 4 Příprava... 4 Důležitá bezpečnostní upozornění... 5 Bezpečnostní opatření... 6 Zdroj energie... 6 Síťový kabel... 6 Vlhkost a voda...

Διαβάστε περισσότερα

Trouba Φούρνος Пећница

Trouba Φούρνος Пећница CS Návod k použití 2 EL Οδηγίες Χρήσης 21 SR Упутство за употребу 41 Trouba Φούρνος Пећница ZOB35712BK ZOB35712WK ZOB35712XK ZOB535712X Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny _ 3 Popis spotřebiče

Διαβάστε περισσότερα

Lev. Návod na obsluhu a inštaláciu kotla. Závesný kondenzačný kotol Výkon 5-27,9 kw / 5,7-31,7 kw Ohrev teplej vody (24 / 28 KKV) 24 KKV 28 KKV 28 KKO

Lev. Návod na obsluhu a inštaláciu kotla. Závesný kondenzačný kotol Výkon 5-27,9 kw / 5,7-31,7 kw Ohrev teplej vody (24 / 28 KKV) 24 KKV 28 KKV 28 KKO Lev Návod na obsluhu a inštaláciu kotla 24 KKV 28 KKV 28 KKO Závesný kondenzačný kotol Výkon 5-27,9 kw / 5,7-31,7 kw Ohrev teplej vody (24 / 28 KKV) SK verzia 0020041820_01 Protherm Lev 24 KKV, 28 KKV,

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž, obsluhu a údržbu kondenzačných kotlov Q7K-12-SOLO Q7K-18-SOLO Q7K-24-SOLO Q7K-30-SOLO Q7K-24-COMBI Q7K-28-COMBI Q7K-32-COMBI

Návod na montáž, obsluhu a údržbu kondenzačných kotlov Q7K-12-SOLO Q7K-18-SOLO Q7K-24-SOLO Q7K-30-SOLO Q7K-24-COMBI Q7K-28-COMBI Q7K-32-COMBI Návod na montáž, obsluhu a údržbu kondenzačných kotlov Q7K-12-SOLO Q7K-18-SOLO Q7K-24-SOLO Q7K-30-SOLO Q7K-24-COMBI Q7K-28-COMBI Q7K-32-COMBI OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 3 VŠEOBECNE... 3 INŠTALÁCIA

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 23 CS EL. Sporák Κουζίνα ZCE550G1WA

Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 23 CS EL. Sporák Κουζίνα ZCE550G1WA CS EL Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 23 Sporák Κουζίνα ZCE550G1WA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 6 Před prvním použitím 7 Varná deska Denní používání 8 Varná deska

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS CLAS 24 FF CLAS 28 FF

Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS CLAS 24 FF CLAS 28 FF Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS CLAS 24 FF CLAS 28 FF CLAS FF 2 Obsah: Základné údaje Dôležité upozornenia 3 Značka CE 3 Symboly na výrobnom štítku 4 Bezpečnostné pokyny 4 Popis výrobku Ovládací

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 56T552 EU

Návod k použití SN 56T552 EU Návod k použití SN 56T552 EU Q4ACZM0903 1 cs 5 Varování 6 32 8 cs 1 A 10 A A 3 C 10 6 6 9 cs 21 33 12 cs 33 24 24 13 cs 12 1 A 10 A A 3 C 10 1 8 7 8 10 8 7 3 1 A 10 A A 17 cs C 10 1 1 1 10 3

Διαβάστε περισσότερα

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník)

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Vykurovací systém s tepelným čerpadlom vzduch - voda (Aerogor

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS B CF CLAS B 24 CF

Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS B CF CLAS B 24 CF Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS B 24 CF 2 Obsah: Základné údaje Dôležité upozornenia 3 Značka CE 3 Symboly na výrobnom štítku 4 Bezpečnostné pokyny 4 Popis výrobku Ovládací panel 6 Rozmery kotla

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi

návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi Sporák Κουζίνα Kuchenka EKC601503 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

Podklady pre projektovanie vydanie 10/2010. Plynové kondenzačné kotly. Logano plus GB402. Rozsah výkonu od 320 kw do 620 kw. Teplo je náš element

Podklady pre projektovanie vydanie 10/2010. Plynové kondenzačné kotly. Logano plus GB402. Rozsah výkonu od 320 kw do 620 kw. Teplo je náš element Podklady pre projektovanie vydanie 10/2010 Logano plus GB402 Plynové kondenzačné kotly Rozsah výkonu od 320 kw do 620 kw Teplo je náš element Obsah Obsah 1 Plynový kondenzačný kotol s hliníkovým výmenníkom

Διαβάστε περισσότερα

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI POTRUBIE A PRESS FITINGY Z NEREZU A UHLÍKOVEJ OCELE Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie [ leden - január

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST

NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST SK NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM TÚV S JEDNÝM VYMENNIKOM: ЕV (Х)S 200; 300; 500; 800; 1000; 1500; 2000

Διαβάστε περισσότερα

Závesné kondenzačné kotly LEV

Závesné kondenzačné kotly LEV Závesné kondenzačné kotly LEV Spôsob rozlišovania a označovania závesných plynových kotlov: LEV XX XXX Spôsob využitia: O - kotol bez ohrevu teplej vody (TV) V - kotol s ohrevom TV prietokovým spôsobom

Διαβάστε περισσότερα

PLYNOVÝ OHRIEVAČ VODY - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

PLYNOVÝ OHRIEVAČ VODY - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU PLYNOVÝ OHRIEVAČ VODY - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU SK 1 GWH --NNBWCU G20 2013 s reguláciou Pred použitím plynového ohrievača vody si prosím pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ. Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ. Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM Should be fitted by a professional. Nous vous recommandons de faire installer ce kit par un professionnel. Προτείνουμε αυτό το κιτ να εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi

návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi Sporák Κουζίνα Kuchenka EKC601503 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Διαβάστε περισσότερα

S72700DSX1 CS EL IT PL SK. Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 14 Istruzioni per l uso 28 Instrukcja obsługi 41 Návod na používanie 55

S72700DSX1 CS EL IT PL SK. Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 14 Istruzioni per l uso 28 Instrukcja obsługi 41 Návod na používanie 55 S72700DSX1 CS EL IT PL SK Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 14 Istruzioni per l uso 28 Instrukcja obsługi 41 Návod na používanie 55 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. PROVOZ...6

Διαβάστε περισσότερα

Príhovor šéfredaktora Milí priatelia, projektanti a odborníci v oblasti TZB, Obsah čísla. Slovo na úvod

Príhovor šéfredaktora Milí priatelia, projektanti a odborníci v oblasti TZB, Obsah čísla. Slovo na úvod Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok NOVÉ NORMY V OBLASTI REGULÁCIE VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV Odborný článok AKO VPLÝVA POLOHA BYTU NA KVALITU DODÁVKY TEPLEJ VODY? Odborný článok TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU ZÁVESNÝCH PLYNOVÝCH ZÁSOBNÍKOVÝCH OHRIEVAČOV VODY S ODVODOM SPALÍN DO KOMÍNA PRÍSLUŠENSTVO OHRIEVAČOV VODY prerušovač ťahu poistný ventil so spätným ventilom zoznam servisných

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně

Διαβάστε περισσότερα

ATTACK DPX - Splyňovací kotol

ATTACK DPX - Splyňovací kotol ATTACK DPX - Splyňovací kotol - Montáž, kontrolné rozkúrenie a zaškolenie obsluhy vykoná montážny technik zaškolený výrobcom, ktorý tiež vyplní protokol o inštalácii kotla. - Pri splyňovaní dochádza v

Διαβάστε περισσότερα

Velká sada nářadí v kufru se šuplíky PROSKIT SK-612401M

Velká sada nářadí v kufru se šuplíky PROSKIT SK-612401M Velká sada nářadí v kufru se šuplíky PROSKIT SK-612401M obsahuje: Horní úložný prostor (pod odklápěcím víkem): Sadu 1/2" nástrčných hlavic: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24,25,27,28,29,30,32mm

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Plynový nástenný kotol 6 720 613 0-00.1O Logamax U052-24/28T U054-24/28T Pre odborných pracovníkov Pred začatím montáže a údržby si prosím pozorne prečítajte 6 720 613 007 (2011/05)

Διαβάστε περισσότερα

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Plynový kondenzačný kotol 6 720 619 605-00.1O Logamax plus GB172-14 GB172-20 GB172-24 GB172-24K Pre odborných pracovníkov Pred montážou a údržbou si prosím dôkladne prečítajte

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití TE 506201RW

Návod k použití TE 506201RW TE 506201RW Návod k použití TE 506201RW Q4ACM1547 1 A 1 2 3 4 18 17 16 15 14 13 12 11 10 5 6 9 8 7 2 B 19 22 20 21 C D 6e 6d 8a 8b 6a 8d 6b 6c 8c 3 E 5c 5a 5b 5d 5e 4 de cz Obsah Součást dodávky...6 Přehled...6

Διαβάστε περισσότερα

EOLO Star 23 kw. Návod na obsluhu Pokyny a upozornenia. Inštalatér Užívateľ Technik

EOLO Star 23 kw. Návod na obsluhu Pokyny a upozornenia. Inštalatér Užívateľ Technik EOLO Star 23 kw Závesné prietokové kotly s uzavretou spaľovacou komorou (typ C) a s núteným odvodom spalín Návod na obsluhu Pokyny a upozornenia Inštalatér Užívateľ Technik Vážený zákazník, Blahoželáme

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX Zeus 26. Návod na použitie a upozornenia

VICTRIX Zeus 26. Návod na použitie a upozornenia VICTRIX Zeus 26 SK Návod na použitie a upozornenia Vážený zákazník, Blahoželáme vám k zakúpeniu vysoko kvalitného výrobku firmy Immergas, ktorý vám na dlhú dobu zaistí spokojnosť a bezpečie. Ako zákazník

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSD 51251

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSD 51251 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English, 1 CZ Česky, 13 SK Slovensky, 25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Návod na použitie. Návod k použití. SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF. Περιεχόμενα

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Návod na použitie. Návod k použití. SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF. Περιεχόμενα SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF Ελληνικά Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ Περιεχόμενα Οδηγίες για τη χρήση, 1 Τεχνική Υποστήριξη, 2 Περιγραφή της συσκευής, 4 Περιγραφή της συσκευής, 6 Αντιστρεψιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Obsah 1. Logano G221 A Hlavné části kotla Pripojovacie rozmery Technické údaje Typy používaných palív

Obsah 1. Logano G221 A Hlavné části kotla Pripojovacie rozmery Technické údaje Typy používaných palív 2 Obsah 1. Logano G221 A..... 4 1.1. Hlavné části kotla.... 4 1.2. Pripojovacie rozmery.... 5 1.3. Technické údaje.. 6 1.4. Typy používaných palív.. 7 1.5. Inštalácia... 7 1.6. Pripojenie k elektrickej

Διαβάστε περισσότερα

Plynový nástenný kotol CERACLASSEXCELLENCE

Plynový nástenný kotol CERACLASSEXCELLENCE Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Plynový nástenný kotol CERACLASSEXCELLENCE 70 3 085-00.O ZSC 4-3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... ZWC 4-3 MFA... ZWC 8-3 MFA... ZWC 35-3 MFA...

Διαβάστε περισσότερα

Model redistribúcie krvi

Model redistribúcie krvi .xlsx/pracovný postup Cieľ: Vyhodnoťte redistribúciu krvi na začiatku cirkulačného šoku pomocou modelu založeného na analógii s elektrickým obvodom. Úlohy: 1. Simulujte redistribúciu krvi v ľudskom tele

Διαβάστε περισσότερα

CERAPURSMART. Plynový závesný kondenzačný kotol ZSB 14-3 C... ZSB 22-3C... ZWB 24-3 C... Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika

CERAPURSMART. Plynový závesný kondenzačný kotol ZSB 14-3 C... ZSB 22-3C... ZWB 24-3 C... Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Plynový závesný kondenzačný kotol CERAPURSMART 6 70 63 085-00.O ZSB 4-3 C... ZSB - 3C... ZWB 4-3 C... 6 70 65 77 (0/04) SK Obsah Obsah Vysvetlenie symbolov

Διαβάστε περισσότερα

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a odstřeďování prádla vhodného pro praní v pračce v množství, které je v domácnosti

Διαβάστε περισσότερα

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: ESL6350LO...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 47 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ GR CZ Ελληνικά,1 Θesky,13 FA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Που εγκαθίσταται το στεγνωτήριο Αερισμός Ηλεκτρική σύνδεση Προκαταρκτικές πληροφορίες GR AR Προειδοποιήσεις, 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS HERCULES U 26 3 NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU KOTLA VIADRUS HERCULES U 26 29

OBSAH NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS HERCULES U 26 3 NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU KOTLA VIADRUS HERCULES U 26 29 OBSAH NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS HERCULES U 26 3 NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU KOTLA VIADRUS HERCULES U 26 29 Obsah: str. 1. Použití a přednosti kotle... 4 2. Technické údaje kotle VIADRUS

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU SK 1 SLOVENČINA DHWHPU26G ON/OFF Pred použitím vášho domáceho tepelného vodného čerpadla si prosím pozorne prečítajte tento návod a uschovajte

Διαβάστε περισσότερα

VIADRUS HERCULES U26 ECO Návod k obsluze a instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu kotla

VIADRUS HERCULES U26 ECO Návod k obsluze a instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu kotla Teplo pro váš domov od roku 1888 VIADRUS HERCULES U26 ECO Návod k obsluze a instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu kotla CZ_SK_2015_21 CZ_SK_2015_42 OBSAH NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS HERCULES

Διαβάστε περισσότερα

Príručka pokynov a upozornení. Inštalatér Užívateľ Technik. UB INOX Solar ANTIKOROVÝ ZÁSOBNÍK TÚV SO ZABUDOVANÝM SOLÁRNYM OKRUHOM

Príručka pokynov a upozornení. Inštalatér Užívateľ Technik. UB INOX Solar ANTIKOROVÝ ZÁSOBNÍK TÚV SO ZABUDOVANÝM SOLÁRNYM OKRUHOM SK Príručka pokynov a upozornení Inštalatér Užívateľ Technik UB INOX Solar 200-2 ANTIKOROVÝ ZÁSOBNÍK TÚV SO ZABUDOVANÝM SOLÁRNYM OKRUHOM Vážený zákazník, gratulujeme Vám, že ste si zvolil vysoko kvalitný

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Plynový závesný kondenzačný kotol 6 720 615 600-001.1TD Logamax plus GB162-15/25/35/45 GB162-25 T40 S Pre odborných pracovníkov Pred montážou a údržbou si prosím dôkladne prečítajte

Διαβάστε περισσότερα

PRED INŠTALÁCIOU ALEBO SPUSTENÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREŠTUDUJTE TENTO NÁVOD.

PRED INŠTALÁCIOU ALEBO SPUSTENÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREŠTUDUJTE TENTO NÁVOD. 230 V~ ±10% 50/60Hz 1x230 V~ 1500W max 25 50Hz Sirio Entry 230 Návod na použitie Rel. 7.42 POZOR: PRED INŠTALÁCIOU ALEBO SPUSTENÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREŠTUDUJTE TENTO NÁVOD. Výrobca poskytuje na tento

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051 Návod k použití PRAČKA CZ Česky,1 GR Ελληνικά, 13 BG Български,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Připojení k elektrické a k vodovodní síti První prací cyklus Technické údaje

Διαβάστε περισσότερα

Návod k obsluze/návod na obsluhu Klimatizace/Klimatizačné zariadenie

Návod k obsluze/návod na obsluhu Klimatizace/Klimatizačné zariadenie POWER TIMER Návod k obsluze/návod na obsluhu Klimatizace/Klimatizačné zariadenie Vnitřní jednotka Vnútorná jednotka CS-UE9JKE CS-UE12JKE Venkovní jednotka Vonkajšia jednotka CU-UE9JKE CU-UE12JKE 2 ~ 17

Διαβάστε περισσότερα

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Quickie Life Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Informace pro zrakově postižené naleznete na naší internetové stránce. 2 Předmluva Vážený zákazníku, velmi nás těší,

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU Kombinované ohrievače a zásobníky vody pre zvislú montáž ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY ZÁSOBNÍKY TEPLEJ VODY OKC 80 OKC 100 OKC 100/1 m 2 OKC 125 OKC 125/1 m 2 OKC 160 OKC 160/1

Διαβάστε περισσότερα

VIADRUS HERCULES Hercules U U26 NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU KOTLA

VIADRUS HERCULES Hercules U U26 NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU KOTLA VIADRUS HERCULES Hercules U U26 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Návod k KOTLE obsluze NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU KOTLA OBSAH NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS HERCULES U 26 3 NÁVOD NA OBSLUHU A

Διαβάστε περισσότερα

Všeobecne. Odvod spalín v zvislej rovine. Plynové kondenzačné kotly. Zoradenie čistiacich otvorov:

Všeobecne. Odvod spalín v zvislej rovine. Plynové kondenzačné kotly. Zoradenie čistiacich otvorov: Poznámky Všeobecne Vykurovacie kotly Junkers sú odskúšané a schválené v súlade so smernicami o plynových zariadeniach ES (90/396/EHS, 92/42/EHS, 72/23/EHS, 89/336/EHS) a EN677. Príslušenstvo na spaliny

Διαβάστε περισσότερα

ATTACK DPX. Návod na správnu inštalácu, prevádzku a čistenie kotla.

ATTACK DPX. Návod na správnu inštalácu, prevádzku a čistenie kotla. 04/ 2011 1 Obsah 1. Inštalácia a parametre komína...3 2. Overenie správnych parametrov komína...4 3. Prístroje na meranie ťahu komína...5 4.Pracovný tlak v hydraulickom okruhu...6 5. Ochrana kotla proti

Διαβάστε περισσότερα

Deset cvičení pro lepší použití aoristu

Deset cvičení pro lepší použití aoristu Deset cvičení pro lepší použití aoristu Co je to aorist? Aorist je minulý čas, který vyjadřuje děj, který nastal a už také skončil. V češtině velmi často odpovídá dokonavému vidu. έγραψα napsal jsem (oproti

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 26T552EU

Návod k použití SN 26T552EU Návod k použití SN 26T552EU Q4ACZM0893 1 cs cs 24 4 cs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 5 cs 12 Deutsch L:01 English L:02 Français L:03 Nederlands L:04 Italiano

Διαβάστε περισσότερα