ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1 ΦΩ ΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΕ ΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1 Α.Ε.» την επωνυμία «ΔΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΟΜΟΤΕΑΕΙΑ Α.Ε.» την επωνυμία «EQUANT ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ORANGE BUSINESS SERVICES» την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.» την επωνυμία «Στέλιος Παπαδάκης Ανώνυμος Τε χνική και Εμπορική Εταιρεία Κατασκευών και Εκ μεταλλεύσεως Ακινήτων» την επωνυμία «ΦΟΡΟΥΜ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ORUM ΙΔΕΩΝ Α.Ε.» την επωνυμία «ΑΦΟΙ Ι. ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΑΠΤΙΚΗΣ Α Ε Β Ε» και δ.τ. «ΟΥΛΚΕΡ Α Ε Β Ε» την επωνυμία «ADEMCO Ανάπτυξη και Διαχείρι ση Αιολικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «ADEMCO AE» την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «ELDRUG Α.Ε.» την επωνυμία «ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ ΑΒΕΕ ΒΑΦΕΙΑ ΦΙ ΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΥΙΩΝ Β. ΒΑΡΣΑΜΗ» και δ.τ. «ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ» την επωνυμία «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ παρα γωγή, εμπορία, αντιπροσωπείες πρώτων υλών και προϊόντων φυσικής και χημικής επεξεργασίας παροχή τεχνογνωσίας, Ανώνυμος Εμπορική Βιο τεχνική Εταιρία» και δ.τ. «ΙΝΤΕRCOLOR AEBE» την επωνυμία «ΣΥΝΟΛΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΛΟ ΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΣΥΝΟΛΟΝ Α.Ε.» την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» την επωνυμία «Ανδρέας Καραδάκης Τουριστικές & Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εται ρεία» και δ.τ. «ΝΑΚΛΙ Α.Ε.» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PAPERMAN ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PAPERMAN Α.Ε.»... 16

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) Εται νυμία «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1 Α.Ε.». Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 13/12/2011 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1 ΦΩΤΟ ΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ ΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1 Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 68264/01ΑΤ/ Β/09/224 που εδρεύει στο δήμο Βριλησσίων Αττικής, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού των ,00 από την συνολική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ,00 που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 30/09/2011, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920. Έτσι το μετοχικό κεφά λαιο ανέρχεται σε ,00 και διαιρείται σε μετοχές ονομαστικής αξίας 6. Αγ. Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ (2) Εται νυμία «ΔΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΟΜΟΤΕΑΕΙΑ Α.Ε.». Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 17/01/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΟΜΟΤΕΛΕΙΑ Α.Ε.» και με αριθμό μητρώου 62556/01ΑΤ/Β/07/082 που εδρεύει στο δήμο Φιλοθέης Ψυχικού Αττικής, με το οποίο εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κου Παν. Ζάχαρη και το ΔΣ ανασυγκροτήθηκε σε σώμα. Μετά από τα παραπάνω, η νέα σύνθεση του Διοι κητικού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία λήγει στις 30/06/2016, έχει ως κατωτέρω: 1) Νικόλαος Καντζέλης του Δημητρίου και της Παγώ νας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1971, αρχιτέκτο νας μηχανικός, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής οδός Γοργοποτάμου αριθμός 4, κάτοχος του με αριθ μό ΑΖ /2007 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αγίας Παρασκευής με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος. 2) Αλεξία Μαργαρίτη του Κωνσταντίνου και της Μα ρίας, γεννημένη στην Αθήνα στις 17/03/1971, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, οδός Καλαβρύτων αριθμός 25, συντηρήτρια έργων τέχνης, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ / δελτίου ταυτότητος του Αστυνο μικού Τμήματος Παπάγου με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, μέλος. 3) Αντώνιος Σαλπάς του Πέτρου και της Νίκης, γεννη μένος στην Αθήνα στις 15/3/1969, επιχειρηματίας Οικοδο μικών Έργων, κάτοικος Αθηνών, οδός Ροστάν αρ Κυπριάδου, κάτοχος του με αριθμό Χ / δελ τίου ταυτότητας του Α.Τ. Μελισσιών, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Κ Αθηνών, μέλος. 4) Κωνσταντίνος Καντζέλης του Ευαγγέλου και της Πολυξένης, γεννημένος το έτος 1978 στο Χολαργό Αττικής, επιχειρηματίας οικοδομικών έργων, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής οδός Κ. Παλαμά 88 90, κάτο χος του με αριθμό Ρ /1992 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πετρουπόλεως, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Πετρούπολης, μέλος. 5) Αθανάσιος Μαστραποστόλης του Παναγιώτη και της Ευτυχίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα στις , κάτοικος Αγίας Παρασκευής Ατ τικής, οδός Γορογοποτάμου 4, κάτοχος του με αριθμό Ρ / αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, μέλος. Εκπροσώπηση της Εταιρείας Αρμοδιότητες Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.3 του Ν. 2190/1920 και.το άρθρο 20 του καταστατι κού της, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Νικόλαο Καντζέλη, στον οποίο μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητες του όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίζει παμψη φεί και παρέχει στον ανωτέρω Πρόεδρο και Διευθύνο ντα Σύμβουλο την εξουσία, όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την Εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δι καίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Ειδικότερα, όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής, Δι οικητικής, Φορολογικής και Δικαστικής καθώς και κάθε άλλου Οργανισμού (Ο.Τ.Α., Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, λοιπά Ταμεία κ.λπ.). Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ενδεικτικά περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί τις ακό λουθες πράξεις: να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα, να αναλαμβάνει χρήματα, χρη ματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφει λόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθο γραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα πιστώσεων ή λογαριασμών, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώ που και προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, καθώς και για τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 σεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύ σεως, υποθήκη ή προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επίσης, να κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λει τουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη, να αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας εμπορεύματα, μηχανήματα και οποιαδήποτε εν γένει υλικά, να αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εται ρείας ακίνητα (υπό την επιφύλαξη έγκρισης από τη Γ.Σ. της Εταιρείας) ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, να εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσ δήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία, να συνάπτει συμβάσεις πάσης φύσεως που αφο ρούν την κατασκευή οικοδομών και πάσης φύσης τεχνι κά έργα, να προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές και τους λοιπούς όρους εργασίας αυτού, να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Δημοσίων Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γενικά να διοικεί και ενεργεί κάθε άλλη πράξη διαχείρισης μέσα στο πλαίσιο του σκοπού της Εταιρείας. Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρό εδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Καντζέλη την επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικη τικού Συμβουλίου. Αγ. Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ (3) Εται νυμία «EQUANT ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ORANGE BUSINESS SERVICES». Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 31/01/2012 και με αριθμό 129 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EQUANT ΤΗ ΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ORANGE BUSINESS SERVICES» και με αριθμό μητρώου 36009/01ΑΤ/Β/96/198(1997) που εδρεύει στο δήμο Αμα ρουσίου Αττικής, με το οποίο εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Bernardo Centrone σε αντι κατάσταση του παραιτηθέντος Lionel Reina και το ΔΣ ανασυγκροτήθηκε σε σώμα. Μετά από τα παραπάνω, η νέα σύνθεση του Διοι κητικού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία λήγει στις , έχει ως κατωτέρω: 1. Χατζηθεοδωρίδης Γεώργιος, του Βασιλείου, ελλη νικής εθνικότητας, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Παρθενώνος 3, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας υπ αριθμ. Σ εκδοθέν από το Αστυνομικό Τμήμα Φαλήρου την , με ΑΦΜ , ΔΟΥ Φα λήρου, ο οποίος εκλέγεται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Ghafari Georges, του Josef, γαλλικής υπηκοότητας, κάτοικος Γαλλίας, rue jacquard Vélizy Γαλ λία, κάτοχος του υπ αριθ. 06ΒΒ διαβατηρίου, εκδοθέν από το Γραφείο Διαβατηρίων της Νομαρχίας της Yvelines, ο οποίος εκλέγεται Αντιπρόεδρος του Δι οικητικού Συμβουλίου. 3. Σπυροπούλου Αγγελική, κάτοικος Ελλάδος, Γλυφάδα Αττικής, οδός Άθωνος 35 δελτίο ταυτότητας υπ αριθμ. Σ , εκδοθέν από το Αστυνομικό Τμήμα Τερψιθέας την , ΑΦΜ , ΔΟΥ Γλυφάδας, η οποία είναι εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Centrone Bernardo, του Nicola Centrone, Ιταλικής υπηκοότητας, κάτοικος Peschiera Borromeo (Μιλάνο) Ιταλίας, οδός Cesare Pavese 3, κάτοχος του διαβατη ρίου υπ αριθμ. Β εκδοθέν από τον επιθεωρητή του Μιλάνο για λογαριασμό του Υπουργείου, με ΑΦΜ , ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, ο οποίος είναι εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να εξουσιοδο τήσει (i) τον Γεώργιο Χατζή Θεοδωρίδη, Πρόεδρο και την Αγγελική Σπυροπούλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, να εκπροσωπούν από κοινού την Εταιρεία (περιλαμβανομένης, απεριορίστως, της υπογραφής όλων των εμπορικών συμβάσεων με πελάτες και προμηθευ τές της Εταιρείας) και (ii) τον Bernardo Centrone να εκπροσωπεί μόνος του την Εταιρεία (περιλαμβανομένης, απεριορίστως, της υπογραφής μόνος του όλων των εμπορικών συμβάσεων με πελάτες και προμηθευτές της Εταιρείας). Σε περίπτωση απουσίας ή άλλου κωλύματος τους, ο Γεώργιος Χατζηθεοδωρίδης και η Αγγελική Σπυροπού λου, ο καθένας εξουσιοδοτείται, ενεργώντας χωριστά, να ορίσουν αντίστοιχα πληρεξούσιο. Κάθε πληρεξουσιό τητα θα πρέπει να είναι μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η εξουσιοδότηση της από κοινού εκπροσώπησης που έχει παραχωρηθεί στον Γεώργιο Χατζηθεοδωρίδη και την Αγγελική Σπυροπούλου θα λήξει κατά την ημερο μηνία κατά την οποία οποιοσδήποτε από αυτούς παύ σει να αποτελεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας ή παύσει να εργάζεται στην Εταιρεία, οποιο δήποτε από τα δύο περιστατικά συμβεί πρώτο, εκτός εάν ανακληθεί νωρίτερα από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας. Αν δεν ανακληθεί νωρίτερα, οι εξουσίες που έχουν πα ραχωρηθεί στον Bernardo Centrone θα λήξουν κατά την ημερομηνία κατά την οποία (i) o Bernardo Centrone παύ σει να αποτελεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας ή (ii) o Bernardo Centrone παύσει να εργάζεται στην Orange Business Italy Spa, με την οποία ο Bernardo έχει καταρτίσει σύμβαση εργασίας, ή σε οποιαδήποτε

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) εταιρεία του Ομίλου rance Telecom, οποιοδήποτε από τα δύο περιστατικά συμβεί πρώτο. Τα δικαιώματα υπογραφής στο όνομα και για λογα ριασμό της Εταιρείας θα έχουν ως παρατίθενται παρα κάτω στο Έκθεμα Α και αυτά τα δικαιώματα υπογρα φής ακυρώνουν και αντικαθιστούν από την ημερομηνία αυτής της απόφασης όλα τα προηγουμένως ισχύοντα δικαιώματα υπογραφής στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας. Έκθεμα Α Φύση συνδιαλλαγών: Για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών: Οποιεσδήποτε δύο υπογραφές από τον κατάλογο «Α». Για το κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών: Οποιεσδήποτε δύο υπογραφές από τον κατάλογο «Α» ή «Β». Για την οπισθογράφηση επιταγών/συναλλαγματικών σε Εταιρικούς λογαριασμούς και για την κατάθεση με τρητών ή άλλων μέσων πληρωμής για την πίστωση σε Εταιρικούς λογαριασμούς, ή για τη μεταφορά κεφαλαί ων από έναν Εταιρικό λογαριασμό σε άλλο Εταιρικό Λογαριασμό: Οποιεσδήποτε δύο υπογραφές από τον κατάλογο «Α» ή «Β». Για την έκδοση χειρόγραφων Τραπεζικών επιταγών σε διάφορους Προμηθευτές με χρέωση Εταιρικών λο γαριασμών: Οποιεσδήποτε δύο υπογραφές από τον κατάλογο «Α» ή «Β» για ποσά μέχρι ,00 Για προσθήκες/διαγραφές από τους καταλόγους υπογραφών: «Οποιεσδήποτε δύο υπογραφές από τον κατάλογο «Α». Το επίπεδο εξουσιοδότησης για όλες τις εντολές εκταμίευσης (είτε ηλεκτρονικά εκδιδόμενες είτε όχι) και για έγκριση συμφωνών ηλεκτρονικής μεταφοράς αναφέρεται σε Ευρώ αλλά μπορεί να είναι το ισοδύναμο στο κατά τόπο νόμισμα: 1. Για τον λογαριασμό Citibank υπ αριθμ. GR και τον λογαριασμό ΒΝΡ υπ αριθμ. GR : Για ποσά μέχρι Ευρώ , οποιεσδήποτε δύο υπογραφές από τον κατάλογο «Α» ή «Β». Για ποσά υπερβαίνοντα τα Ευρώ , οποιεσδή ποτε δύο υπογραφές από τον κατάλογο «Α». 2. Για μεταφορές μέχρι Ευρώ , μεταφερομέ νου από το λογαριασμό με τα παρακάτω στοιχεία: Τράπεζα: Τραπεζικός Λογαριασμός Citibank UK Υποκατάστημα: Διεύθυνση: Υποκατάστημα Λονδίνου Citigroup Centre Canada Square Canary Wharf Λονδίνο E14 5LB Αριθμός Λογαριασμού: Νόμισμα: Ευρώ Κωδικός SWIT: CITIGB2L Κωδικός IBAN: GB26CITI σε ΟΠΟΙΟΔΗΤΕ ενδοεταιρικό λογαριασμό των νομικών προσώπων του Ομίλου rance Telecom, μια υπογραφή από τον κατάλογο «Α» και οποιεσδήποτε δύο υπογρα φές από τον κατάλογο «Β». Αυτή η Τραπεζική εντολή ακυρώνει και υπερισχύει όλων των προηγούμενων Τραπεζικών εντολών. Κατάλογος A (Όνομα και Tμήμα) Kristiaan VAN DEN EYNDE, Διευθυντής Λογιστηρίου, με έδρα το Slough, Ηνωμένο Βασίλειο rederic RUAT, SS Οικονομικών, με έδρα το Παρίσι, Γαλλία Raffi BASMADJΙAN, T Ταμείου, με έδρα το Παρίσι, Γαλλία Bernardo CENTRONE, Πωλήσεις και Εμπόριο Ευρώπης/ S & Μ EUR με έδρα το Μιλάνο, Ιταλία Κατάλογος Β (Όνομα και Τμήμα) Mihaela URLAN, SS Οικονομικών Ελεγκτής ΕΕ, με έδρα το Βουκουρέστι, Ρουμανία Αγγελική ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Οικονομική Διευθύντρια Ελλάδος, με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα Γεώργιος ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ, Διευθυντής Επιχειρή σεων Ελλάδος, με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα. Αγ. Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2012 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ (4) Εται επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και αριθμό Μητρώου 50354/01ΑΤ/Β/01/449, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής: 1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης για τη χρήση Η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 2010, όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση των με τόχων της 30/03/2011. Αγ. Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2012 Με εντολή Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης (5) Εται επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ Α.Ε.». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΙ ΕΘΝΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 50355/01ΑΤ/Β/01/450, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής: 1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης για τη χρήση 2010, όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/06/2011. Αγ. Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012 Με εντολή Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης (6) Εται επωνυμία «Στέλιος Παπαδάκης Ανώνυμος Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία Κατασκευών και Εκμεταλλεύ σεως Ακινήτων». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Στέλιος Παπαδάκης Ανώνυμος Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία Κατασκευών και Εκμεταλλεύσεως Ακινήτων», και αριθμό Μητρώου 13949/01ΑΤ/Β/86/471, που εδρεύει στο Δήμο Αγίας Παρασκευής Αττικής: 1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης για τη χρήση 2009, όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/06/2010. Αγ. Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012 Με εντολή Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης (7) Εται νυμία «ΦΟΡΟΥΜ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ORUM ΙΔΕΩΝ Α.Ε.». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΟΡΟΥΜ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ORUM ΙΔΕΩΝ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 19965/01ΑΤ/ Β/89/1049, που εδρεύει στο Δήμο Αγίας Παρασκευής Αττικής: 1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης για τη χρήση 2010, όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/06/2011. Αγ. Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2012 Με εντολή Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης (8) την επωνυμία «ΑΦΟΙ Ι. ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΑΠΤΙΚΗΣ Α Ε Β Ε» και δ.τ. «ΟΥΛ ΚΕΡ Α Ε Β Ε». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Ι. ΟΥΛ ΚΕΡΟΕΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΑΠΤΙΚΗΣ Α Ε Β Ε» και δ.τ. «ΟΥΛΚΕΡ Α Ε Β Ε» και αριθμό Μητρώου 24901/01ΑΤ/Β/91/1519, που εδρεύει στο Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής: 1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχεί ρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Το από 30/06/2011 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκε για τον έλεγχο της επόμενης χρήσης η ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία : ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 153, μέλος της BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε. με Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ Αγ. Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012 Με εντολή Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Η Τμηματάρχης κ.α.α. (9) Εται επωνυμία «ADEMCO Ανάπτυξη και Διαχείριση Αιο λικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «ADEMCO AE». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ADEMCO Ανάπτυξη και Διαχείριση Αιολικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «ADEMCO AE» και αριθμό Μητρώου 61916/01ΑΤ/Β/06/498, που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής: 1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2010.

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) για τη χρήση 2010, όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/06/2011. Αγ. Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2012 Με εντολή Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης (10) Εται νυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «ELDRUG Α.Ε.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 08/02/2012 πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «ELDRUG Α.Ε.» με αριθμό Μητρώου: 61240/22/Β/06/34, με το οποίο πι στοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου 3.500,00 ευρώ που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 09/12/2011. Πάτρα, 16 Φεβρουαρίου 2012 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΓΚΑΣ (11) Εται νυμία «ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ ΑΒΕΕ ΒΑΦΕΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΥΙΩΝ Β. ΒΑΡΣΑΜΗ» και δ.τ. «ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ». Την καταχωρίσθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η αριθμ. 2735/ Απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ ΑΒΕΕ ΒΑΦΕΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΤΉΡΙΑ ΥΙΩΝ Β. ΒΑΡΣΑΜΗ» και δ.τ. «ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ» και με αριθμό Μητρώου 28125/62/Β/92/0346 ετέθη υπό το καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 46 του Ν. 1892/1990, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 2000/1991 και το άρθρο 60, παρ. 3 του Ν. 2324/1995. Ορίσθη κε δε ως εκκαθαριστής ο Ζαχαρίας Σταμούλης του Θεοφά νη, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, επί της οδού Ικάρου 8. Θεσσαλονίκη, 9 Φεβρουαρίου 2012 Με εντολή (12) Εται νυμία «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ παραγωγή, εμπορία, αντιπροσωπείες πρώτων υλών και προϊόντων φυσι κής και χημικής επεξεργασίας παροχή τεχνογνωσί ας, Ανώνυμος Εμπορική Βιοτεχνική Εταιρία» και δ.τ. «INTERCOLOR ΑΕΒΕ». Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας η αριθμ. 1225/2012 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ παραγωγή, εμπορία, αντιπροσωπείες πρώτων υλών και προϊόντων φυσικής και χημικής επεξεργασίας παρο χή τεχνογνωσίας, Ανώνυμος Εμπορική Βιοτεχνική Εται ρία» και δ.τ. «INTERCOLOR ΑΕΒΕ», με Αριθμό Μητρώου 27376/62/Β/92/0266 και Α.Φ.Μ , ορίσθηκε ημέρα παύσης των πληρωμών της η 31/10/2011 και διορίσθηκε ως σύνδικος της πτώχευσης, η δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μαμαλούδη Μαρία (Α.Μ.Δ.Σ.Θ. 6579). Θεσσαλονίκη, 9 Φεβρουαρίου 2012 (13) Εται επωνυμία «ΣΥΝΟΛΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ» και δ.τ. «ΣΥΝΟΛΟΝ Α.Ε.». Την καταχωρίσθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσ/νίκης) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΟΛΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΣΥΝΟΛΟΝ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 55181/62/Β/03/ ) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από 30/06/2011 πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους. Θεσσαλονίκη, 9 Φεβρουαρίου 2012 (14) Εται επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε.». Την καταχωρίσθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσ/νίκης) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ» και δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» και αριθμό Μητρώου 62683/62/Β/07/0058.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 1) Οι οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχεί ρισης Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/7/ /06/ ) Το από 30/12/2011 πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους. Θεσσαλονίκη, 9 Φεβρουαρίου 2012 (15) Εται επωνυμία «Ανδρέας Καραδάκης Τουριστικές & Ξε νοδοχειακές Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία» και δ.τ. «ΝΑΚΛΙ Α.Ε.». Την καταχωρίσθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσ/νίκης) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανδρέας Καραδάκης Του ριστικές & Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εται ρεία» και δ.τ. «ΝΑΚΛΙ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 67356/62/ Β/08/218. 1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από 30/06/2011 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους. Θεσσαλονίκη, 10 Φεβρουαρίου 2012 (16) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PAPERMAN ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PAPERMAN Α.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4827, το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PAPERMAN ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «PAPERMAN Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ , από το οποίο προκύπτει ότι: Α) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου ορίζεται (σύμφωνα με το καταστατικό) μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης (ήτοι έως 30/06/2014), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Άννα Ντούνη του Αριστείδη και της Βασιλικής, κατά δήλωσιν δημόσιος υπάλληλος, γεννημένη στο Χολαρ γό Αττικής το έτος 1982, κάτοικος Αρτέμιδος Αττικής, οδός Άρτας αριθμός 52, κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΕ /2007 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Σπάτων, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Πρόεδρος και Διευ θύνουσα Σύμβουλος. 2. Κωνσταντίνος Γαλανάκης του Γεωργίου και της Δήμητρας, κατά δήλωσιν συνταξιούχος, γεννημένος στα Χανιά Χανίων, κάτοικος Χανίων Κρήτης, επί των οδών Παρθενίου και Κελαϊδή αριθμός 59, κάτοχος του υπ α ριθμόν ΑΑ /2005 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χανίων, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Α Χανίων, Μέλος. 3. Παναγιώτης Δανιάς του Νικολάου και της Παναγιώ τας, επιχειρηματίας, γεννημένος στον Πειραιά το έτος 1979, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ιακωβίδου αριθμός 50, κάτοχος του με αριθμό Σ /1996 δελ τίου ταυτότητος του Α.Τ. Μαντουδίου Ευβοίας, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, Μέλος. Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα μεταβιβάζει στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, Άννα Ντούνη του Αριστείδη, όλες τις αρμοδιότητες του, όπως αυ τές περιγράφονται στο καταστατικό, εκτός από τις πράξεις για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια σύμφωνα με τα κατωτέρω. Αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στην ανωτέρω Πρόεδρο και Διευ θύνουσα Σύμβουλο, όπως με μόνη την υπογραφή της δεσμεύει την Εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον πρόκειται για συναλλα γή ή ανάληψη υποχρέωσης της εταιρείας μέχρι και του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ ( ευρώ). Για πράξεις, συναλλαγές και ανάληψη υποχρεώσεων της εταιρείας ποσού άνω των είκοσι χιλιάδων ευρώ ( ευρώ), η εταιρεία δεσμεύεται με την υπογρα φή της Διευθύνουσας Συμβούλου, Άννας Ντούνη του Αριστείδη και την υπογραφή του Μέλους, Κωνσταντί νου Γαλανάκη του Γεωργίου, οι οποίοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία από κοινού. Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, ενεργούσα μόνη της για συναλλαγές μέχρι και του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ ( ευρώ) και από κοινού με το Μέλος, Κωνσταντίνο Γαλανάκη του Γεωργίου, για τις συναλλαγές άνω του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ ( ευρώ), περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις: να αναλαμβά νουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζό μενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιτα γές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυ ων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων με

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσε ων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ού σας ενδεικτικής και όχι περιοριστικής. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (α.π. 687/12/ ). Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2012 Με εντολή Προέδρου Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12694 23 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10094 18 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3638 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.12.20 13:30:32 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13203 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9838 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11101 9 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13612 28 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7697 26 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5650 5 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 972 8 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7522 11 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12516 25 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13172 11 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 11809 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10271 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1709 4 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9689 17 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 361 19 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 33. Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3585 4 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13057 1 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσκλήσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΥΚΑΛΑΣ F.G. ΑΒΕΕ». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28843/01/Β/93/201 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της 30/06/2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση, επωνυµία, έδρα, σκοπός, διάρκεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10494 4 Οκτωβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 21 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 14 Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Ελ ληνική Διαχειριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Αρθρο 1: Σύσταση Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ µε το

Διαβάστε περισσότερα