ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ"

Transcript

1 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ. : Fax : Ε-mail: Αθήνα, 15 Ιουλίου 2003 Προς : Θέµα : Κωδικός : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ PA 1463 (Ο-3913) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ και ιδίως τα άρθρα 3, 10, 82 και 86 της Συνθήκης αυτής. 2. Τις διατάξεις της Οδηγίας 96/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19 ης εκεµβρίου 1996 σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ L 27). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 και 9 του Ν. 2773/99 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 10 και 19 και τα Παραρτήµατα του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 1498/ ). 5. Την µε αρ. πρωτ. Ι-7127/Γ365/ αίτηση της εταιρείας ΕΗ Α.Ε. καθώς και τα έγγραφα και λοιπά στοιχεία που συνυποβλήθηκαν. 6. Την από δηµοσίευση περίληψης της ανωτέρω αίτησης στις εφηµερίδες Ελευθεροτυπία. 7. Τις από αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν από την εταιρεία ENELCO A.E. εµπροθέσµως στη ΡΑΕ και έλαβαν αριθµ. Γεν. Πρωτ. Ι και αριθµ. Ειδ. Πρωτ. ΑΝΤ.0658/ Τις από αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν από την Κοινοπραξία «KAVALA CCGT Power Plant» και τα κατ ιδίαν µέλη αυτής, ήτοι την αλλοδαπή εταιρεία «ELECTRICITÉ DE FRANCE (EDF)», την ανώνυµη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.» και την ανώνυµη εταιρεία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» εµπροθέσµως στη ΡΑΕ και έλαβαν αριθµ. Γεν. Πρωτ. Ι-8335/ και αριθµ. Ειδ. Πρωτ. ΑΝΤ. 0660/ Τις από αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν από κοινού από την ανώνυµη εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» και από την ανώνυµη εταιρεία

2 «ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.» εµπροθέσµως στη ΡΑΕ και έλαβαν αριθµ. Γεν. Πρωτ. Ι-8334/ και αριθµ. Ειδ. Πρωτ. ΑΝΤ.0661/ Τα συµπληρωµατικά του φακέλου στοιχεία, τα οποία υποβλήθηκαν µε το υπ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-8361/ (αρ. πρωτ. ΕΗ: Γ. ΝΣ/687/ ) έγγραφο της ΕΗ Α.Ε., κατόπιν του υπ αριθµ. πρωτ. Ο-2729/ σχετικού εγγράφου της ΡΑΕ. 11. Το υπόµνηµα της ΕΗ Α.Ε. όσον αφορά τις αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν κατά της υπό κρίση αιτήσεως, το οποίο κοινοποιήθηκε στη ΡΑΕ µε το υπ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-9131/ (Γ. ΝΣ/1081/1.4.03) έγγραφο της ΕΗ Α.Ε. 12. Το υπ αριθµ. πρωτ. Ο-3014/ έγγραφο της ΡΑΕ. 13. Το υπ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-9329/ (Γ. ΝΣ/1244/ ) έγγραφο της ΕΗ Α.Ε. 14. Το γεγονός ότι έχουν καταβληθεί τα προβλεπόµενα τέλη σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 5/ΗΛ/Β/Φ.1/οικ.591/ (ΦΕΚ Β 43/2001) όπως προκύπτει από το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης. 15. Την από εισήγηση της Μονάδας Επεξεργασίας και Τεκµηρίωσης Αποφάσεων της ΡΑΕ. 16. Το ακόλουθο απόσπασµα πρακτικού της από συνεδρίασης της ΡΑΕ, σχετικά µε την ανωτέρω αίτηση: Η αίτηση υπ αρ. Γ365/ αξιολογείται ως εξής: 1. Επειδή µε βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 9 του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και του Ν. 2773/1999 διαπιστώνεται ότι: α) Η αίτηση είναι τυπικά πλήρης. β) Υπάρχει εξασφάλιση της πρώτης ύλης και η χωρίς πρόβληµα σύνδεση µε τον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου. γ) Υπάρχει εξασφάλιση της θέσης εγκατάστασης. δ) Η εταιρεία διαθέτει την απαραίτητη εµπειρία και τεχνογνωσία στην εκτέλεση παροµοίων έργων. ε) εν διαπιστώνεται περιβαλλοντικό πρόβληµα. στ) Οι οικονοµικές και χρηµατοδοτικές ικανότητες της αιτούσας είναι επαρκείς. ζ) Η οικονοµική αποδοτικότητα του έργου είναι επαρκής. 2

3 η) Το έργο δεν δηµιουργεί ζητήµατα εθνικής ασφάλειας. θ) εν υφίσταται περιορισµός δικτύου ή συστήµατος για την απορρόφηση της ενέργειας. εν υπάρχει πρόβληµα σύνδεσης της εν λόγω µονάδας µε το δίκτυο υψηλής τάσης µε την επιφύλαξη των επισηµάνσεων του ιαχειριστή του Συστήµατος ( ΕΣΜΗΕ 865/4-3-03, ΡΑΕ Ι-8513/ και ΕΣΜΗΕ 1601/ , ΡΑΕ Ι-9383/ ). 2. Επειδή κατά την διαδικασία χορήγησης αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας η ιοίκηση οφείλει επιπροσθέτως να τηρεί τους κανόνες και τις αρχές του κοινοτικού δικαίου, στις οποίες ειδικότερα περιλαµβάνονται: α) η αρχή της υπεροχής του κοινοτικού δικαίου, β) η υποχρέωση κοινοτικής πίστης, η οποία απορρέει από τις διατάξεις του άρθρου 10 ΣυνθΕΚ, γ) η υποχρέωση σεβασµού κανόνων ελεύθερου ανταγωνισµού, η οποία απορρέει από το άρθρο 3 παρ 1 ζ) ΣυνθΕΚ, δ) η διαφύλαξη ωφέλιµου αποτελέσµατος (effet utile) της Οδηγίας 96/92/ΕΚ, ε) η αρχή ίσης µεταχείρισης δηµοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, η οποία απορρέει από τις διατάξεις του άρθρου 86 ΣυνθΕΚ και στ) η απαγόρευση κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 82 ΣυνθΕΚ. 3. Επειδή η αιτούσα είναι δηµόσια επιχείρηση, καθώς το Ελληνικό ηµόσιο συµµετέχει αµέσως στο µετοχικό κεφάλαιό της κατά ποσοστό 67,4% και πάντως κατά ποσοστό που δεν δύναται να υπολείπεται του 51% σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 Ν. 2773/1999 και του άρθρου 8 παρ. 1 Π.. 333/2000 (ΦΕΚ Α 278), και περαιτέρω ποσοστό 3,8% του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου ανήκει στο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία Οργανισµός Ασφάλισης Προσωπικού ΕΗ (ΟΑΠ- ΕΗ). Παρά το γεγονός ότι η αιτούσα είναι δηµόσια επιχείρηση, ισχύουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 86 ΣυνθΕΚ και για αυτήν οι κανόνες περί ελεύθερου ανταγωνισµού. 4. Επειδή η αιτούσα κατέχει δεσπόζουσα θέση στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, η ηλεκτρική ενέργεια είναι ένα οµοιογενές προϊόν, το οποίο δεν µπορεί να θεωρηθεί εναλλάξιµο µε κανένα άλλο, και κατά συνέπεια, η σχετική αγορά προϊόντος περιορίζεται και οριοθετείται στενά στην ηλεκτρική ενέργεια. Κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διακρίνονται τέσσερις σχετικές αγορές προϊόντος αντίστοιχα προς τις τέσσερις δραστηριότητες ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή την παραγωγή, τη µεταφορά, 3

4 την διανοµή και την προµήθεια σε τελικούς καταναλωτές, καθώς κάθε µία από αυτές τις δραστηριότητες προϋποθέτει διαφορετικά πάγια στοιχεία και πόρους, και επιπλέον η δοµή της αγοράς και οι συνθήκες του ανταγωνισµού είναι διαφορετικές για κάθε µία δραστηριότητα. Ο ηλεκτρισµός αποτελεί αγαθό το οποίο διακινείται µέσω δικτύων, τα οποία συνδέονται µεν µε άλλα δίκτυα µεταφοράς εκτός της ελληνικής επικράτειας µέσω των διασυνδέσεων, οι οποίες έχουν περιορισµένη ικανότητα µεταφοράς, που δεν υπερβαίνει το 10% του φορτίου αιχµής. Για το λόγο αυτό η διακίνηση ηλεκτρικής ενέργειας µεταξύ της Ελλάδας και άλλων κρατών µελών της ΕΚ είναι εξαιρετικά περιορισµένη, και εποµένως σχετική γεωγραφική αγορά για την άσκηση δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε Επιλέγοντες πελάτες νοείται το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Η ΕΗ Α.Ε. κατέχει δεσπόζουσα θέση στην ελληνική αγορά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς είναι κύριος του συνόλου των µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη τη χώρα, µε εξαίρεση το µικρό ποσοστό των σταθµών ΑΠΕ και ΣΗΘ, οι οποίοι µάλιστα λειτουργούν εκτός του ανταγωνιστικού τµήµατος της ηλεκτροπαραγωγής. Επιπλέον, η ΕΗ Α.Ε. κατέχει δεσπόζουσα θέση και στην ελληνική αγορά προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς προµηθεύει το σύνολο των πελατών. Τέλος, η ΕΗ Α.Ε. κατέχει και θεσµικό νοµικό µονοπώλιο στις σχετικές αγορές της διαχείρισης του ικτύου διανοµής και της προµήθειας πελατών στις µη διασυνδεδεµένες νήσους εν γένει. Η δεσπόζουσα θέση της στις αγορές αυτές είναι προφανής και αναµφισβήτητη. 5. Επειδή, κατέχοντας δεσπόζουσα θέση στις ελληνικές αγορές παραγωγής και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, και µάλιστα στο σύνολο των ελληνικών αγορών από γεωγραφική άποψη, τεκµαίρεται ότι η αιτούσα έχει δεσπόζουσα θέση και στην κοινοτική αγορά, αφού κατά τη νοµολογία, το σύνολο της επικράτειας ορισµένου κράτους µέλους αποτελεί σηµαντικό τµήµα της κοινής αγοράς, επιτρέποντας την αναγωγή στις διατάξεις του άρθρου 82 ΕΚ. 6. Επειδή, ως κατέχουσα µερίδιο αγοράς άνω του 80% τόσο στην παραγωγή όσο και στην προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, η αιτούσα αποτελεί υπερδεσπόζουσα επιχείρηση. Ως υπέρ-δεσπόζουσα επιχείρηση η αιτούσα φέρει σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία του ΕΚ ειδική αντικειµενική ευθύνη, να µην συµπεριφέρεται κατά τρόπο που αποδυναµώνει τον πραγµατικό ή δυνητικό ανταγωνισµό στην αγορά ή χειροτερεύει την ανταγωνιστική δοµή της αγοράς, ανεξάρτητα από το γεγονός εάν τεκµηριώνεται αιτιώδης συνάφεια ανάµεσα στη δεσπόζουσα θέση και την ενέργεια που έχει ως αποτέλεσµα τη χειροτέρευση της δοµής της αγοράς. 7. Επειδή µε τη χορήγηση άδειας παραγωγής στην αιτούσα, που αποτελεί υπέρ-δεσπόζουσα επιχείρηση, επεκτείνεται η απόλυτη κυριαρχία της και στην επιπλέον ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας που δηµιουργείται µε την ετήσια αύξηση της κατανάλωσης και έτσι παγιώνεται η απολύτως δεσπόζουσα θέση της. 4

5 8. Επειδή περαιτέρω µε την τυχόν χορήγηση της υπό κρίση άδειας παραγωγής, δηλαδή την άνευ όρων επέκταση του συνολικού παραγωγικού δυναµικού της ΕΗ Α.Ε., αποθαρρύνεται η είσοδος στην αγορά παραγωγής και προµήθειας των κατόχων άδειας και υποψηφίων ανταγωνιστών της αιτούσας, και εποµένως περιορίζεται άµεσα ο δυνητικός ανταγωνισµός και χειροτερεύει η ανταγωνιστική δοµή της αγοράς (λεπτοµερής ανάλυση δίδεται στις δηµοσιευµένες εκθέσεις της ΡΑΕ για την Πορεία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα, 2002 και 2003, βλ. ιστοσελίδα της ΡΑΕ Με την επέκταση του παραγωγικού δυναµικού της αιτούσας εντός της ελληνικής επικράτειας, η εταιρεία αυτή θα διαθέτει επαρκές παραγωγικό δυναµικό για να καλύψει τις ανάγκες όχι µόνον των σηµερινών πελατών της, αλλά και την µελλοντική αύξηση της ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια. Συνεπεία τούτου, τυχόν νεοεισερχόµενος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας µπορεί να προσελκύσει πελάτες, µόνον εφόσον είναι σε θέση να προσφέρει περισσότερο ανταγωνιστική τιµή ηλεκτρικής ενέργειας. Όµως αυτό δεν είναι δυνατόν διότι αφενός η ΕΗ κατέχουσα ποικιλία σταθµών διαφορετικής δοµής κόστους είναι σε θέση να προσφέρει ανταγωνιστικές τιµές που βασίζονται στο µέσο κόστος παραγωγής, αφετέρου, ο νεοεισερχόµενος δεν µπορεί να διαµορφώνει προσφορές που βασίζονται σε ηλεκτρική ενέργεια διαφορετικών προελεύσεων, επειδή δεν δύναται να αγοράσει ηλεκτρική ενέργεια από τη ΕΗ, δεν υπάρχει οργανωµένη χονδρεµπορική αγορά ενέργειας και οι εισαγωγές είναι περιορισµένες. Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 24 Ν. 2773/1999, η άδεια προµήθειας που µπορεί να λάβει ένας ανεξάρτητος παραγωγός, περιορίζεται σε µέγεθος ισχύος ίσο µε την ισχύ της µονάδας του και κατά συνέπεια δύναται µόνο µειώνοντας την παραγωγή της δικής του µονάδας να προµηθεύει καταναλωτές µε ηλεκτρική ενέργεια που τυχόν ανευρίσκει από την ΕΗ ή την οποία εισάγει. Εποµένως, η αύξηση του δυναµικού παραγωγής της αιτούσας πρόκειται να επενεργήσει αποτρεπτικά για τους δυνητικούς ανταγωνιστές της, τις επιχειρήσεις δηλαδή στις οποίες έχει ήδη χορηγηθεί άδεια παραγωγής και επιδιώκουν την ανάπτυξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην αγορά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αφού η ενέργεια που θα παράγουν από τις εγκαταστάσεις τους θα διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να µην είναι δυνατόν να διατεθεί στην αγορά προµήθειας, δηλαδή στους καταναλωτές, µε τρόπο ώστε να ανακτάται το πλήρες κόστος της επένδυσης στις µονάδες παραγωγής. Αυτό οφείλεται περαιτέρω στο γεγονός ότι η αιτούσα, η οποία κατέχει απολύτως δεσπόζουσα θέση στην αγορά προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, κατά την άσκηση της δραστηριότητας του προµηθευτή ανευρίσκει την ηλεκτρική ενέργεια µε την οποία προµηθεύει τους πελάτες της αποκλειστικά από τις µονάδες παραγωγής που έχει στην κυριότητά της και εκµεταλλεύεται ως καθέτως ολοκληρωµένη επιχείρηση. Άλλωστε, µόνο µέσω διµερών συµβάσεων µε προµηθευτές είναι δυνατόν ορισµένος παραγωγός να ανακτήσει το πλήρες κόστος επένδυσης, σύµφωνα µε τον τρόπο οργάνωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα βάσει του Ν.2773/99, δεδοµένου ότι σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 περ. δ (αα ) Ν. 2773/1999 και τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του Ν. 2773/1999 και ισχύει, οι προσφορές οι οποίες υποβάλλονται από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας στον ιαχειριστή του Συστήµατος προκειµένου να 5

6 καταρτιστεί το πρόγραµµα κατανοµής φορτίου στις µονάδες παραγωγής, θα πρέπει να αντανακλούν µόνον το µεταβλητό κόστος παραγωγής και όχι το κεφαλαιουχικό κόστος επένδυσης. Έτσι ο νεοεισερχόµενος είτε θα διαθέσει την ηλεκτρική ενέργεια που παράγει σε τιµή κάτω του συνολικού κόστους για να µπορέσει να ανταγωνιστεί τη µέση τιµή του µείγµατος ενέργειας που προσφέρει η ΕΗ είτε θα ανακτά µόνο το µεταβλητό κόστος από την κατανοµή φορτίου που διενεργεί ο ιαχειριστής του Συστήµατος. Τονίζεται όµως ότι ανεξάρτητα από τη συγκεκριµένη οργάνωση της αγοράς που θεσπίζει ο νόµος 2773/1999, η απόλυτα δεσπόζουσα θέση της ΕΗ η οποία µάλιστα κινδυνεύει να επεκταθεί και στον τοµέα της αυξανόµενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας είναι ο κύριος παράγοντας που δρα αποτρεπτικά εµποδίζοντας την είσοδο νέων ανεξάρτητων παραγωγών και προµηθευτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Ακόµα και αν αλλάξει η οργάνωση της αγοράς, µε αλλαγή του θεσµικού πλαισίου είναι τέτοια η δοµή του ανταγωνισµού, δηλαδή η παντελής έλλειψη ανταγωνισµού, που η τυχόν επέκταση του παραγωγικού δυναµικού της ΕΗ θα αναστείλει κάθε προσπάθεια εισόδου νέων ανεξάρτητων παραγωγών στην αγορά. Συµπερασµατικά, ευκαιρία ανάπτυξης ανταγωνισµού µε την είσοδο στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας νέων παραγωγών δύναται να υπάρξει µόνο εάν δεν επεκταθεί το συνολικό παραγωγικό δυναµικό της αιτούσας. 9. Επειδή πέραν των ανωτέρω, δηλαδή το γεγονός ότι από την τυχόν χορήγηση της υπό κρίση άδειας στην αιτούσα χειροτερεύει αντικειµενικά η ανταγωνιστική δοµή της αγοράς, συντρέχει εν προκειµένω και περίπτωση εκµετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης εκ µέρους της ΕΗ. Στην πραγµατικότητα η αιτούσα εκµεταλλεύεται τους λόγους που διαφοροποιούν τις επιχειρηµατικές της δυνατότητες από τους λοιπούς ανταγωνιστές. Στους λόγους αυτούς περιλαµβάνονται ιδίως η εσωτερική και πλήρης γνώση της αγοράς ηλεκτρισµού που διαθέτει η αιτούσα, η ιδιαίτερα αυξηµένη πιστοληπτική ικανότητά της ενόψει της ιδιαίτερης σχέσης της µε το ελληνικό ηµόσιο και της νοµοθετικής απαγόρευσης αναγκαστικής εκτέλεσης επί περιουσιακών στοιχείων της αιτούσας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 7 Ν. 2941/2001, η οικονοµική υποστήριξη από δηµόσιους πόρους που της παρέχεται µέσω εγγυήσεων ή επιδοτήσεων (άρθρο 82 παρ. 13 Ν. 3057/2002), η εκµετάλλευση των αποκλειστικών δικαιωµάτων ως ιδιοκτήτρια του ικτύου και του Συστήµατος, η γενική προνοµιακή πρόσβαση στις πηγές πρωτογενούς ενέργειας που διαθέτει, η από προνοµιακή σύµβαση µε την ΕΠΑ Α.Ε. για την προµήθεια των µονάδων της ΕΗ µε φυσικό αέριο όπως αυτή έχει µεταγενεστέρως τροποποιηθεί, η κυριότητα ουσιωδών διευκολύνσεων, οι φορολογικές διευκολύνσεις και εν γένει τα προνόµια που της αναγνωρίζονται και αποτελούν σε µεγάλο βαθµό επακόλουθο του προϊσχύσαντος µονοπωλιακού καθεστώτος. 10. Επειδή δεν συντρέχει ειδικός λόγος που να δικαιολογεί την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήµατος για την αιτούσα ειδικά µέσω της αιτούµενης µονάδας παραγωγής καθώς τα οικονοµικά χαρακτηριστικά της µονάδας αυτής είναι παρόµοια µε τα χαρακτηριστικά ήδη υφιστάµενων µονάδων της ΕΗ (Μεγάλο Λαύριο και Κοµοτηνή), και οι ανταγωνιστές υποψήφιοι παραγωγοί 6

7 επιδιώκουν να εισέλθουν στην αγορά µέσω µονάδας µε ίδια ή παρόµοια οικονοµικά χαρακτηριστικά. 11. Επειδή κατά τον τρόπο αυτό η αιτούσα επιδιώκει να διαφυλάξει για τον εαυτό της, χωρίς να συντρέχει αντικειµενική ανάγκη τµήµα της αγοράς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί στην αναµενόµενη αύξηση της ζήτησης και η οποία θα µπορούσε να ασκηθεί και από τρίτους, δηµιουργώντας την βεβαιότητα παραµερισµού κάθε ανταγωνισµού από τους τρίτους. 12. Επειδή δεν συντρέχει κίνδυνος απαξίωσης της αιτούσας ως επιχείρησης, καθώς τόσο λόγω των υφιστάµενων συνθηκών οργάνωσης της αγοράς (έλλειψη οργανωµένης χονδρεµπορικής αγοράς, περιορισµοί στην άσκηση δραστηριότητας προµήθειας) όσο και επειδή το κόστος παραγωγής από τις µέλλουσες µονάδες δεν είναι σε καµία περίπτωση µικρότερο από το µέσο κόστος του µείγµατος ενέργειας που προσφέρει η ΕΗ στους καταναλωτές, καθιστούν απολύτως απίθανη την απώλεια σηµαντικού µεριδίου της αγοράς από τη ΕΗ, εάν δεν της επιτραπεί να επεκτείνει το συνολικό της παραγωγικό δυναµικό. Άλλωστε, η αιτούσα δεν δύναται να επικαλεσθεί νοµίµως επιχειρήµατα που αναφέρονται στην εξυπηρέτηση των επιχειρηµατικών της συµφερόντων, ακόµη και εάν θεωρηθεί ότι σχετικά µε τη συγκεκριµένη µονάδα αυτά θα είναι ίδια µε εκείνα των υποψηφίων ανταγωνιστών της, λόγω της ειδικής ευθύνης που αυτή φέρει ως δεσπόζουσα επιχείρηση. 13. Επειδή παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις µε δεσπόζουσα θέση επιτρέπεται να επιδιώκουν την προώθηση των επιχειρηµατικών συµφερόντων τους και να λαµβάνουν τα απαραίτητη µέτρα προς προάσπισή τους, η ιοίκηση στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης άδειας οφείλει να σταθµίζει τα συµφέροντα της επιχείρησης µε τα οικονοµικά συµφέροντα των λοιπών συµµετεχόντων στην αγορά καθώς επίσης και µε την προστασία των καταναλωτών. Η αποτροπή της εισόδου νέων ανεξάρτητων παραγωγών στην αγορά τελεί σε προφανή δυσαναλογία µε τυχόν ωφέλεια που προκύπτει από τυχόν επέκταση του παραγωγικού δυναµικού της ΕΗ, ζηµιώνει δε προφανώς τα συµφέροντα των καταναλωτών λόγω της µη ανάπτυξης ανταγωνισµού. 14. Επειδή η αιτούµενη επέκταση του συνολικού παραγωγικού δυναµικού της ΕΗ δεν µπορεί να δικαιολογηθεί ως ο µόνος τρόπος µε τον οποίο η ΕΗ δύναται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το νόµο για την κάλυψη των αναγκών των µη Επιλεγόντων πελατών της και των πελατών που οφείλει να προµηθεύει ως «τελευταίο καταφύγιο». εν συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης µεταξύ των υπηρεσιών γενικότερου οικονοµικού συµφέροντος που φέρει η αιτούσα και της υποχρέωσης τήρησης των κανόνων περί ανταγωνισµού, που θα δικαιολογούσε τυχόν εξαίρεση της αιτούσας από την τήρηση των κανόνων αυτών κατά το άρθρο 86 παρ. 2 ΕΚ. Και εάν ακόµη διαπιστωνόταν µία τέτοια σύγκρουση, σε κάθε περίπτωση η χορήγηση της υπό κρίση άδειας στην αιτούσα και ο εξ αυτής συνεπαγόµενος πλήρης αποκλεισµός των δυνητικών ανταγωνιστών της αιτούσας από την αγορά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εµµέσως και από την αγορά προµήθειας 7

8 ηλεκτρικής ενέργειας δεν πληροί τις προϋποθέσεις της αναλογικότητας και υπερβαίνει το αναγκαίο µέτρο, καθώς η εκπλήρωση των υποχρεώσεων γενικότερου οικονοµικού συµφέροντος που βαρύνουν την αιτούσα είναι δυνατόν να γίνει και µε άλλους, λιγότερο επιβλαβείς για τον ανταγωνισµό τρόπους. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθοι τρόποι που έθεσε υπόψη της αιτούσας η ΡΑΕ µε το υπ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-3014/ έγγραφο και τους οποίους απέρριψε η αιτούσα µε το υπ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι- 9239/ έγγραφό της: α) Σύσταση µε τη συµµετοχή της αιτούσας ανεξάρτητου νοµικού προσώπου, µε διαφορετική µετοχική σύνθεση και πλειοψηφία από αυτή της αιτούσας, στην οποία θα ανήκει κατά κυριότητα η εν λόγω µονάδα ηλεκτροπαραγωγής. β) Οριστική αποξήλωση ισοδύναµης ισχύος 400 MW που αντιστοιχούν σε παλιές και αντιοικονοµικές µονάδες της αιτούσας. γ) Σύναψη ανάµεσα στην αιτούσα και ανεξάρτητους - τρίτους κατόχους άδειας προµήθειας συµβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά ποσοστό 7% της παραγόµενης από την αιτούσα ενέργειας. δ) Σύναψη ανάµεσα στην αιτούσα και ανεξάρτητους τρίτους κατόχους άδειας παραγωγής µακροχρόνιων συµβάσεων αγοράς ενέργειας. Ενόψει τέτοιων εναλλακτικών δυνατοτήτων, δεν επιτρέπεται επίκληση και εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 86 παρ. 2 ΕΚ και εποµένως δεν είναι δυνατόν, η ιοίκηση κατά την αξιολόγηση της υπό κρίση αίτησης να ενεργήσει σε σχέση µε την αιτούσα και να ασκήσει τις αρµοδιότητές της κατά τρόπο αντίθετο προς τις διατάξεις του άρθρου 82 ΕΚ. εν αποτελεί αρµοδιότητα της αιτούσας να φροντίζει αυτή η ίδια για την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική αγορά και να επιλέγει τον τρόπο µε τον οποίο διασφαλίζεται η επάρκεια αυτή. Η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού αποτελεί ευθύνη και αρµοδιότητα αποκλειστικά του Κράτους και των αρµοδίων οργάνων αυτού, και διασφαλίζεται µέσω του µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 1 Ν. 2773/1999. Στο πλαίσιο του µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού συνεκτιµάται τόσο η ανάγκη διαφύλαξης της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού όσο και η ανάγκη επίτευξης υγιούς ανταγωνισµού µε στόχο τη µείωση του κόστους της ενέργειας για το σύνολο των χρηστών και των καταναλωτών. Προϋποτίθεται έτσι η διεξαγωγή πολιτικών σταθµίσεων και η συνακόλουθη λήψη σχετικών αποφάσεων, που δεν είναι δυνατόν να επαφίενται σε πεδίο αρµοδιότητας ιδιωτικών επιχειρήσεων, ακόµη και εάν πρόκειται για επιχειρήσεις του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως εν προκειµένω η αιτούσα. Μία τέτοια εκδοχή, που δεν γίνεται εν προκειµένω δεκτή, θα ισοδυναµούσε εν τέλει µε ανεπίτρεπτη έµµεση µετακύλιση της πολιτικής ευθύνης. Επιπλέον, η αιτούσα δεν θα υποστεί οικονοµική ζηµία ή επιβάρυνση εξαιτίας τυχόν αδυναµίας της να καλύψει µε δικές της παραγωγικές µονάδες την αυξηµένη ζήτηση των Μη Επιλεγόντων Πελατών ή των Επιλεγόντων Πελατών που απευθύνονται σε αυτήν ως τελευταίο καταφύγιο. Συγκεκριµένα, στα τιµολόγια µε τα οποία η αιτούσα ως προµηθευτής δύναται να χρεώνει τους Μη Επιλέγοντες Πελάτες, τα οποία εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης κατά το άρθρο 29 παρ. 1 Ν. 2773/1999, δύναται αυτή να συνυπολογίσει και τις δαπάνες στις οποίες προβαίνει για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, στα τιµολόγια των Επιλεγόντων Πελατών που προσφεύγουν σε αυτήν ως τελευταίο καταφύγιο, η αιτούσα δικαιούται να συνυπολογίσει κάθε πρόσθετη επιβάρυνση που 8

9 προκύπτει σε βάρος της από το γεγονός ότι ορισµένος πελάτης προµηθεύονταν ή προµηθεύεται ενέργεια από άλλον προµηθευτή (άρθρο 26 παρ. 3 Ν. 2773/1999). Με τον τρόπο αυτό η αιτούσα δεν υφίσταται κανένα οικονοµικό βάρος, το οποίο ενδεχοµένως θα δικαιολογούσε τυχόν εξαίρεσή της από τις διατάξεις περί ελεύθερου ανταγωνισµού. 15. Επειδή, είναι γνωστό στη ΕΗ Α.Ε. ότι υιοθετήθηκε η νέα Οδηγία 2003/54 ΕΚ για την Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα µε την οποία παρέχεται δικαίωµα επιλογής προµηθευτή σε όλους τους καταναλωτές από 1 ης Ιουλίου 2007, δηλαδή ένα έτος µετά την αναµενόµενη έναρξη εµπορικής λειτουργίας της αιτουµένης µονάδας, οπότε και θα παύσει κάθε υποχρέωση της ΕΗ Α.Ε. σχετικά µε την προµήθεια Μη Επιλεγόντων Πελατών. Μάλιστα από 1 ης Ιουλίου 2004, σύµφωνα µε τη νέα Οδηγία, οι Μη Επιλέγοντες Πελάτες περιορίζονται µόνο στους οικιακούς καταναλωτές, οι οποίοι καταναλώνουν περίπου το 30% της συνολικής κατανάλωσης, έναντι περίπου 66% που είναι σήµερα το ποσοστό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των Μη Επιλεγόντων Πελατών. Είναι εποµένως γνωστό µε ασφάλεια ότι η υποχρέωση κοινής ωφέλειας που έχει επιβληθεί εκ του νόµου στη ΕΗ Α.Ε. για την τροφοδότηση Μη Επιλεγόντων Πελατών µειώνεται δραστικά σε ένα έτος από σήµερα και στη συνέχεια καταργείται. Άρα δεν µπορεί και από τεχνικής πλευράς να προβληθεί επιχείρηµα σχετικό µε τις υποχρεώσεις κοινής ωφέλειας της ΕΗ Α.Ε. που ενδεχοµένως θα δικαιολογούσε επέκταση του δυναµικού παραγωγής της. 16. Επειδή, οι λόγοι που αναφέρονται στις υποβληθείσες αντιρρήσεις ελήφθησαν υπόψη από τη ΡΑΕ κατά την αξιολόγηση της παρούσας αίτησης και συνεκτιµήθηκαν προκειµένου να εκδοθεί η παρούσα γνωµοδότηση. Για τους ανωτέρω λόγους και καθένα λόγο χωριστά, καθώς και επειδή α) ευκαιρία ανάπτυξης ανταγωνισµού µε την είσοδο στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας νέων παραγωγών δύναται να υπάρξει µόνο εάν δεν επεκταθεί το συνολικό παραγωγικό δυναµικό της αιτούσας, β) δεν συντρέχει λόγος ώστε η ιοίκηση να επιτρέψει εξαίρεση από τις διατάξεις περί ελευθέρου ανταγωνισµού, γ) η ιοίκηση οφείλει να τηρεί το Κοινοτικό ίκαιο, Γνωµοδοτεί Να χορηγηθεί Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΗ Α.Ε.», σύµφωνα µε τον Πίνακα Στοιχείων Άδειας Παραγωγής και τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς Όρους, καθώς και µε την προσθήκη του ουσιώδους ειδικού όρου ένα (1), ο οποίος αποτελεί συστατικό στοιχείο της άδειας παραγωγής: 9

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Όνοµα Κατόχου ΕΗ Α.Ε. Έδρα ΧΑΛΚΟΚΟΝ ΥΛΗ 30, , ΑΘΗΝΑ Πρόσωπο επικοινωνίας Αβρααάµ Μιζάν Τεχνολογία Καύσιµο Μονάδα συνδυασµένου κύκλου Φυσικό Αέριο Ισχύς 400 ΜW Θέση Ιδιόκτητη έκταση της εταιρείας ΕΗ Α.Ε. στον ΑΗΣ Λαυρίου ήµος ή Κοινότητα Λαυρεωτικής Νοµός Αττικής Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος 15η Ιουλίου 2003 Ηµεροµηνία Λήξης Ισχύος 14η Σεπτεµβρίου 2033 Γενικοί Οροι Αδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Ορισµοί Οι λέξεις, οι όροι και οι εκφράσεις που χρησιµοποιούνται στην παρούσα άδεια έχουν το περιεχόµενο που καθορίζεται στο νόµο 2773/1999 όπως ισχύει ή στον Κανονισµό Αδειών. 2. Παροχή Στοιχείων Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να παρέχει στη ΡΑΕ τα στοιχεία που του ζητά, προκειµένου να εκπληρώσει τις αρµοδιότητές της. 3. ιεξαγωγή ελέγχων Ο κάτοχος της άδειας οφείλει εντός εύλογου χρόνου, έπειτα από γραπτή ειδοποίηση που του κοινοποιείται, να διευκολύνει τη ΡΑΕ κατά τη διεξαγωγή ελέγχων. 10

11 4. Τήρηση λογαριασµών Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 30 του νόµου 2773/1999 όπως ισχύει, σχετικά µε την τήρηση λογαριασµών και να τηρεί στην έδρα του αντίγραφα των λογαριασµών στη διάθεση του κοινού, εκτός εάν οι λογαριασµοί αυτοί δηµοσιεύονται υποχρεωτικά. 5. Μεταβολή Ελέγχου Εταιρείας Ι. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να γνωστοποιήσει αµέσως στον Υπουργό Ανάπτυξης και στη ΡΑΕ κάθε µεταβολή που επηρεάζει τον έλεγχο της εταιρείας. ΙΙ. Ο κάτοχος της άδειας µπορεί να πραγµατοποιήσει τη µεταβολή ελέγχου εφόσον µετά από γνώµη της ΡΑΕ, ο Υπουργός Ανάπτυξης συναινεί εγγράφως ή δεν απαντήσει µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από την παραλαβή της γνωστοποίησης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης µετά από γνώµη της ΡΑΕ, µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από τη γνωστοποίηση, έχει την ευχέρεια να κινήσει τη διαδικασία τροποποίησης ή ανάκλησης της άδειας παραγωγής σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αδειών. ΙΙΙ. Για τους σκοπούς της διάταξης αυτής, η έννοια του ελέγχου επιχείρησης είναι: o αυτή που προσδιορίζεται στο νόµο 703/77 όπως ισχύει, καθώς και o οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή που έχει ως αντικείµενο τις µετοχές του κατόχου της άδειας και η οποία θα απαιτούσε γνωστοποίηση σύµφωνα µε τους κανόνες λειτουργίας του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. 6. ιάθεση Περιουσιακών Στοιχείων Ι. Όταν ο κάτοχος της άδειας προτίθεται να διαθέσει δικαίωµά του σε περιουσιακό του στοιχείο, οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στον Υπουργό Ανάπτυξης και τη ΡΑΕ τουλάχιστον ένα µήνα πριν από τη σκοπούµενη διάθεση. Οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία πρέπει επίσης να γνωστοποιείται από τον κάτοχο της άδειας εφόσον του ζητηθεί. ΙΙ. Ο κάτοχος της άδειας µπορεί να πραγµατοποιήσει τη διάθεση δικαιώµατός του σε περιουσιακό του στοιχείο, εφόσον µετά από γνώµη της ΡΑΕ, ο Υπουργός Ανάπτυξης συναινεί εγγράφως ή δεν απαντήσει µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από την παραλαβή της γνωστοποίησης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης µετά από γνώµη της ΡΑΕ, µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από τη γνωστοποίηση, έχει την ευχέρεια να κινήσει τη διαδικασία τροποποίησης ή ανάκλησης της άδειας σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αδειών. ΙΙΙ. Για τους σκοπούς της διάταξης αυτής, περιουσιακό στοιχείο είναι οποιοδήποτε ακίνητο ή εξοπλισµός σηµαντικής αξίας που χρησιµοποιείται για την άσκηση δραστηριότητας, για την οποία χορηγείται η άδεια αυτή. 11

12 7. Κατασκευές, επεκτάσεις και οριστική διακοπή λειτουργίας του Εργοστασίου Ι. Στην περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας προτίθεται να πραγµατοποιήσει κατασκευές ή µετατροπές που επηρεάζουν στοιχεία και χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεών του στα οποία βασίσθηκε η χορήγηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή να διακόψει οριστικά ή για µεγάλο χρονικό διάστηµα τη λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο κάτοχος της άδειας οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στον Υπουργό Ανάπτυξης και τη ΡΑΕ τουλάχιστον ένα µήνα πριν από τη σκοπούµενη ενέργεια. Οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία πρέπει επίσης να γνωστοποιείται από τον κάτοχο της άδειας εφόσον του ζητηθεί. ΙΙ. Ο κάτοχος της άδειας µπορεί να πραγµατοποιήσει τις ενέργειες αυτές αν µετά από γνώµη της ΡΑΕ, ο Υπουργός Ανάπτυξης συναινεί εγγράφως ή δεν απαντήσει µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από την παραλαβή της γνωστοποίησης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης µετά από γνώµη της ΡΑΕ, µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από τη γνωστοποίηση, έχει την ευχέρεια να κινήσει διαδικασία τροποποίησης ή ανάκλησης της άδειας σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αδειών. 8. Υποχρέωση σεβασµού Κωδίκων Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τους Κώδικες και άλλους Κανονισµούς που διέπουν τη δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 9. Συµβάσεις µε το ιαχειριστή του Συστήµατος Ι. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να συνάψει µε το ιαχειριστή του Συστήµατος ( ιαχειριστή του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.) τις συµβάσεις που απαιτούνται για τη σύνδεσή του, τη χρήση του Συστήµατος και τη λειτουργία του εργοστασίου του στα πλαίσια του Συστήµατος. ΙΙ. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τους όρους των συµβάσεων αυτών. 10. Τήρηση Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ιδίως σχετικά µε κάθε οικονοµική προσφορά του στα πλαίσια του Κώδικα αυτού ή του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος. ΙΙ. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να ασκεί τις δραστηριότητές του κατά τρόπο που δεν νοθεύει τον ανταγωνισµό και να µην προβαίνει σε καταχρηστική εκµετάλλευση τυχόν δεσπόζουσας θέσης του στην αγορά. 12

13 11. Υποχρέωση σεβασµού κανόνων Ασφάλειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος Ο κάτοχος της άδειας οφείλει κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, για τις οποίες χορηγείται η άδεια παραγωγής να: o τηρεί τους Κανόνες Ασφαλείας που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε το Άρθρο 31 του ν.2773/99, o τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης ή ισχύος της άδειας αυτής, o τηρεί κάθε άλλο κανόνα δικαίου, που διέπει τη δραστηριότητά του. 12. Πρόσθετες Υποχρεώσεις Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τις αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδονται σύµφωνα µε το Άρθρο 28 παρ. 3 του νόµου 2773/1999 όπως ισχύει, µε τις οποίες επιβάλλονται πρόσθετες υποχρεώσεις και να λαµβάνει τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή των αποφάσεων αυτών. 13. Τέλη Ο κάτοχος της άδειας παραγωγής οφείλει να καταβάλει όλα τα τέλη που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 14. ιάρκεια ισχύος της άδειας και ανάκληση Ι. Η άδεια παραγωγής ισχύει για χρονικό διάστηµα 30 ετών. Η διάρκεια ισχύος της άδειας µπορεί να παραταθεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αδειών. ΙΙ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης έχει την ευχέρεια, να ανακαλέσει την άδεια παραγωγής, µετά από γνώµη της ΡΑΕ σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20 του Κανονισµού Αδειών στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Όταν ο κάτοχος της άδειας υποβάλλει αίτηση για την ανάκληση της άδειας στο Υπουργό. (β) Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στους Γενικούς Όρους 5 έως και 7 της άδειας αυτής. (γ) (δ) Μετά την κοινοποίηση βεβαίωσης που εκδίδεται στα πλαίσια της είσπραξης οφειλόµενων τελών ή προστίµων σύµφωνα µε τον ΚΕ Ε. Όταν ο κάτοχος της άδειας παραβαίνει κατ επανάληψη και συστηµατικά το κανονιστικό πλαίσιο και τους όρους της άδειας αυτής. 13

14 (ε) (στ) (η) Όταν ο κάτοχος της άδειας παραβαίνει τις αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης που ρυθµίζουν τις δραστηριότητες, για τις οποίες έχει χορηγηθεί η άδεια, και κυρίως τις αποφάσεις που εκδίδονται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του νόµου 2773/1999 όπως ισχύει. Όταν ο κάτοχος της άδειας παύσει οριστικά να ασκεί τις δραστηριότητες, για τις οποίες έχει χορηγηθεί η άδεια. Όταν ο κάτοχος της άδειας κηρυχθεί σε πτώχευση. Ειδικοί Όροι Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Η Άδεια παύει να ισχύει όταν η συνολικά αδειοδοτηµένη ισχύς των µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΗ που συνδέονται στο Σύστηµα υπερβεί τη συνολική ηλεκτρική ισχύ των µονάδων της Ενιαίας Άδειας Παραγωγής της ΕΗ όπως έχει δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ Β 92/ , οι οποίες συνδέονται στο Σύστηµα, εξαιρουµένων των µονάδων του Συστήµατος που τίθενται σε ψυχρή εφεδρεία και η λειτουργία και διαχείρισή τους διενεργείται από το ιαχειριστή του Συστήµατος βάσει συµβάσεων αποκλειστικά για την παροχή από το ιαχειριστή εφεδρείας ως µέρος των επικουρικών υπηρεσιών. Από τα παραπάνω εξαιρούνται µονάδες ΑΠΕ. 2. Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την τήρηση του ενδεικτικού χρονοδιαγράµµατος, το οποίο υποχρεούται να υποβάλλει η αιτούσα εντός τριµήνου προς έγκριση από τη ΡΑΕ, µε στόχο την πλήρη συνολική λειτουργία της µονάδας του συνδυασµένου κύκλου όχι αργότερα από την Ειδικότερα ο κάτοχος της άδειας: α) Θα υποβάλει στις αρµόδιες Αρχές εντός επτά (7) µηνών από τη χορήγηση της άδειας παραγωγής, αίτηση συνοδευόµενη από πλήρη φάκελο, όσον αφορά στη διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης. β) Θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες προκειµένου να του έχει έγκαιρα χορηγηθεί προέγκριση της δανειοδότησης από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, µε στόχο τη σύναψη εντός τριών (3) µηνών από τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης, δανειακής σύµβασης µε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, η οποία θα αφορά στο έργο συνολικά. γ) Θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες προκειµένου να του χορηγηθεί έγκαιρα έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Οφείλει να κοινοποιεί αµέσως στη ΡΑΕ κάθε έγγραφο, µελέτη και αίτηση σχετικά µε τους περιβαλλοντικούς όρους, καθώς και οτιδήποτε σχετικό µε τυχόν τροποποίηση ή έλεγχο ή µελέτη σχετικά µε το περιβάλλον και το σταθµό. 3. Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως την ΡΑΕ για την πρόοδο των έργων που αναφέρονται στην αίτηση χορήγησης άδειας παραγωγής, µε την υποβολή σχετικής Τριµηνιαίας Εκθέσεως, η οποία θα 14

15 υποβάλλεται εντός ενός (1) µηνός από τη λήξη κάθε τριµήνου από την ηµεροµηνία χορήγησης της Άδειας Παραγωγής µέχρι να του χορηγηθεί Άδεια Λειτουργίας. Στην έκθεση αυτή θα περιλαµβάνονται σύντοµη περιγραφή της προόδου εργασιών εντός του λήγοντος τριµήνου, επικαιροποιηµένο χρονοδιάγραµµα έργου εφόσον απαιτείται, πρόγραµµα προβλεποµένων εργασιών εποµένου τριµήνου, το εκτιµούµενο υπολοιπόµενο ποσοστό (κατ αξία και χρόνο) για την αποπεράτωση του έργου, τυχόν δυσκολίες που αντιµετωπίζονται στην υλοποίησή του έργου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία µε την οποία να επιβεβαιώνεται ο χρόνος ένταξης του στο Σύστηµα. 4. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται απόκλιση από τα προβλεπόµενα στην Άδεια Παραγωγής, ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να αναφέρει αναλυτικά τους λόγους. Η ΡΑΕ, εφ όσον κρίνει ότι υπάρχουν σοβαρές και µη δικαιολογηµένες αποκλίσεις και γενικότερα διαπιστώνει αδυναµία υλοποιήσεως του έργου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο συνηµµένο χρονοδιάγραµµα και τα λοιπά στοιχεία της Άδειας Παραγωγής, καλεί τον αδειοδοτούµενο να παράσχει σχετικές διευκρινίσεις. Σε περίπτωση που η ΡΑΕ διαπιστώνει αδυναµία έγκαιρης πραγµατοποιήσεως του έργου για την οποία αποκλειστικός υπαίτιος είναι ο κάτοχος της άδειας, µπορεί µε αιτιολογηµένη γνώµη, να εισηγηθεί στον Υπουργό Ανάπτυξης την ανάκληση της άδειας παραγωγής. 5. Η κάθε µονάδα θα διαθέτει καινούριο εξοπλισµό νεοτάτης τεχνολογίας (State of the art). 6. Ο κάτοχος της άδειας θα διασφαλίσει εγγυηµένη ανώτατη ειδική κατανάλωση καυσίµου φυσικού αερίου της µονάδας συνδυασµένου κύκλου, κατά την περίοδο θέσης της σε εµπορική λειτουργία, 6666 kj/kwh στο πλήρες φορτίο (ελάχιστος βαθµός απόδοσης 54%), βασισµένη στην ΚΘ του καυσίµου, υπό συνθήκες ΙSO, σε υψόµετρο θαλάσσης. 7. Κάθε µονάδα θα έχει δυνατότητα λειτουργίας µε πετρέλαιο εσωτερικής καύσης στην περίπτωση µη προγραµµατισµένης διακοπής της παροχής του κυρίως καυσίµου και µέχρι την αποκατάσταση της παροχής του καυσίµου αυτού. Για το σκοπό αυτό θα διατίθενται δεξαµενές πετρελαίου µε χωρητικότητα επαρκή για τη λειτουργία των µονάδων επί πέντε (5) ηµέρες. Μπορούν να χρησιµοποιούνται και τυχόν υφιστάµενες δεξαµενές που εξυπηρετούν και άλλες µονάδες στον ίδιο χώρο. 8. Ο κάτοχος της άδειας θα διασφαλίσει ότι, σε συµφωνία µε τις διατάξεις του Παραρτήµατος VI(Β) της Οδηγίας 2001/80/EΚ για Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης που πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία µετά την 27/11/2003 µε καύσιµο φυσικό αέριο, οι εκποµπές αξωτοξειδίων (ΝOx) από τη µονάδα δεν θα υπερβαίνουν τα 50 mg/nm3 για λειτουργία σε φορτίο άνω του 70%. Το όριο αυτό αναφέρεται σε ξηρά καυσαέρια µε περιεκτικότητα Ο2 15% κατ όγκο και αφορά τις εκποµπές αξωτοξειδίων από τη καύση φυσικού αερίου στον αεριοστρόβιλο και στο λέβητα ανάκτησης θερµότητας. Σε περίπτωση που δεν γίνεται επιπλέον καύση φυσικού αερίου στο λέβητα ανάκτησης θερµότητας και η µέση ετήσια συνολική ηλεκτρική απόδοση του συνδυασµένου κύκλου είναι άνω του 55% τότε οι εκποµπές αξωτοξειδίων 15

16 (ΝOx) από τον αεριοστρόβιλο µπορούν να κυµανθούν έως 75mg/Nm3. Επιπλέον θα πρέπει οι καπνοδόχοι της µονάδος να διαθέτουν ύψος επαρκές ώστε η µέση ετήσια τιµή της συγκέντρωσης αζωτοξειδίων στο έδαφος στην περιοχή εγκατάστασης του σταθµού να µην υπερβαίνει τα 30µg/Nm3 (Οδηγία 1999/30/ΕΚ). Στην περίπτωση που η µέση ωριαία συγκέντρωση ΝΟx ξεπερνά τα 200µg/Nm3 θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη ώστε η τιµή αυτή να µειώνεται ετησίως κατά ισόποσο ποσοστό έτσι ώστε την 1η Ιανουαρίου 2010 η ωριαία µέση συγκέντρωση ΝΟx είναι χαµηλότερη των 200µg/Nm3. 9. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να διασφαλίσει ότι ο Σταθµός έχει ικανότητα παροχής επικουρικών υπηρεσιών σύµφωνα µε τον Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος. 10. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να κοινοποιεί αµέσως στη ΡΑΕ αντίγραφο κάθε άδειας που λαµβάνει ή κατέχει και αφορά δραστηριότητα του τοµέα ηλεκτρικής ενέργειας. 11. Ο κάτοχος της άδειας αναλαµβάνει την υποχρέωση να αποστέλλει στη ΡΑΕ εντός των δύο πρώτων µηνών κάθε έτους και για το προηγούµενο έτος τα ακόλουθα στοιχεία: α. Την ετήσια παραγωγή ενέργειας και την µέγιστη ισχύ (χωριστά για ηλεκτρική και θερµική ενέργεια, για εγκαταστάσεις συµπαραγωγής) β. Το ετήσιο ποσοστό µη διαθεσιµότητας της κάθε µονάδας και τους λόγους στους οποίους οφείλεται. γ. Τυχόν προβλήµατα συνεργασίας της µονάδας µε το Σύστηµα. Για τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Καθ. Π. Κάπρος Πρόεδρος 16

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 312/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 312/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 312/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής στην εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.» για οχτώ (8) Η/Ζ ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστηµένης ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 413/2016 για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία με την

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΒΙΟΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα,

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα, Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 15.07.03 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Θέµα : Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: Κωδικός : Ο-44864 Σελίδες: 1+5 Αθήνα, 22/10/2010 «ΦΑΝΠΑΡ Α.Β.Ε.Ε.» Μεγαπλάτανος

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 22/10/2010 Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: «ΒΕΡΜΙΟ Μ.Α.Ι. ΕΝΕΡΤΖΥ Α.Ε.» Μονόσπιτα Ανθεµίων, Τ.Θ. 34, Ηµαθία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1605/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1605/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς τον αριθµό και ισχύ των ανεµογεννητριών από 18 ανεµογεννήτριες ισχύος 2MW έκαστη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1454/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1454/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1454/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αντλησιοταµιευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου, ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Έκδοση 1) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές ιατάξεις

Κανονισµός Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Έκδοση 1) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές ιατάξεις Κανονισµός Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Έκδοση 1) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές ιατάξεις Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή του Κανονισµού αυτού ισχύουν οι ορισµοί του άρθρου 2 του νόµου 2773/99

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδα Συµπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1546/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1546/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1546/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008 Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008 Για την αποστολή Πράξης Διαπίστωσης Παράβασης σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 21.12.2005 Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέµα: Γνωµοδότηση της ΡΑΕ επί του καθορισµού Μοναδιαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό παραγωγής βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010 Πειραιώς 132 115 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@raegr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2014 Ανάκληση της υπ αριθµ. πρωτ. ΥΠΑΝ 6/Φ17.447/20908/29.11.2005 (αριθµ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2013 ΑΔΑ: ΒΛΩΒΙΔΞ-ΧΤΞ Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2013 Ανάκληση της υπ αριθµ. πρωτ. ΥΠΑΝ 6/Φ17.753/18694/22.12.2003

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014 Ανάκληση της υπ αριθμ. ΡΑΕ 1454/2010 (ΑΔ-01748) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) E.E. Παρ. Ι(Ι) 5377 Ν. 239(Ι)/2004 Αρ. 3918, 5.11.2004 Ο περί Ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 646/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 646/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 646/2013 Ανάκληση της υπ αριθµ. πρωτ. ΥΠΑΝ 6/Φ17.1432/3736/01.12.2006 (αριθµ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 680/2008. Σε συνέχεια της από 17/4/2008 Πράξης Διαπίστωσης Παράβασης της ΡΑΕ στην εταιρεία «ΗΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 680/2008. Σε συνέχεια της από 17/4/2008 Πράξης Διαπίστωσης Παράβασης της ΡΑΕ στην εταιρεία «ΗΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.» Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 680/2008 Σε συνέχεια της από 17/4/2008 Πράξης Διαπίστωσης Παράβασης

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ 66. ιαδικασία Παραλαβής και Εξειδίκευση Περιεχοµένων Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Απόφαση ΡΑΕ 66. ιαδικασία Παραλαβής και Εξειδίκευση Περιεχοµένων Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ 66 ιαδικασία Παραλαβής και Εξειδίκευση Περιεχοµένων Αίτησης για Χορήγηση Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 24/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 24/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 24/2016 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τρόπος καταµερισµού του δυναµικού (σε MW για κάθε ώρα του έτους) των ηλεκτρικών διασυνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 672/2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 672/2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 672/2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Επισκόπηση των Κωδίκων σύµφωνα µε τηνπρόταση της ΡΑΕ Π. Κάπρος, Πρόεδρος ΡΑΕ Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 375/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου νόµου για την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 875/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 875/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 875/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ. : 010-3727400, FAX: 010-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: info.rae.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2016 Διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του ν. 4414/2016 Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013 Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 363/ Εισήγηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τη θέσπιση Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου βάσει του ν.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 363/ Εισήγηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τη θέσπιση Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου βάσει του ν. Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 363/29.09.2009 Εισήγηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 362/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 362/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 362/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ηλιοθερµικό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007 Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 16/2011 Τροποποίηση της υπ αριθµ. Πρωτ. ΥΠΑΝ 5/ΗΛ/Α/Φ17/1219/8183/24.06.2008 Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32261 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3067 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 328/2016 Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007 Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, Πανεπιστηµίου 69, Αθήνα 10431 Τηλ.: 3252748, Fax: 3255460, e-mail: info@rae.gr, Web: http://www.rae.gr ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: Ο Υπουργός Ανάπτυξης 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση παρ. 4, αρ. 8, ν.3468/2006 και προσθήκη νέας παρ. 4Α

Τροποποίηση παρ. 4, αρ. 8, ν.3468/2006 και προσθήκη νέας παρ. 4Α ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΑΚΕΤΟ» ΤΗΣ ΕΛΕΤΑΕΝ Άµεση έκδοση νέων δεσµευτικών προσφορών σύνδεσης σε όλη την Ελλάδα µε εύλογη υπερδέσµευση της διαθέσιµης χωρητικότητας και ειδικό όρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 136. Αθήνα, 20 Ιουλίου 2006 Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 136. Αθήνα, 20 Ιουλίου 2006 Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 136 Αθήνα, 20 Ιουλίου 2006 Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Όλες οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 για τη µεταβίβαση της υπ αριθµ. πρωτ. ΥΠΑΝ 5/ΗΛ/Γ/Φ28/2661/141Π/08.07.2005

Διαβάστε περισσότερα