ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ"

Transcript

1 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ. : Fax : Ε-mail: Αθήνα, 15 Ιουλίου 2003 Προς : Θέµα : Κωδικός : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ PA 1463 (Ο-3913) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ και ιδίως τα άρθρα 3, 10, 82 και 86 της Συνθήκης αυτής. 2. Τις διατάξεις της Οδηγίας 96/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19 ης εκεµβρίου 1996 σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ L 27). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 και 9 του Ν. 2773/99 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 10 και 19 και τα Παραρτήµατα του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 1498/ ). 5. Την µε αρ. πρωτ. Ι-7127/Γ365/ αίτηση της εταιρείας ΕΗ Α.Ε. καθώς και τα έγγραφα και λοιπά στοιχεία που συνυποβλήθηκαν. 6. Την από δηµοσίευση περίληψης της ανωτέρω αίτησης στις εφηµερίδες Ελευθεροτυπία. 7. Τις από αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν από την εταιρεία ENELCO A.E. εµπροθέσµως στη ΡΑΕ και έλαβαν αριθµ. Γεν. Πρωτ. Ι και αριθµ. Ειδ. Πρωτ. ΑΝΤ.0658/ Τις από αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν από την Κοινοπραξία «KAVALA CCGT Power Plant» και τα κατ ιδίαν µέλη αυτής, ήτοι την αλλοδαπή εταιρεία «ELECTRICITÉ DE FRANCE (EDF)», την ανώνυµη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.» και την ανώνυµη εταιρεία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» εµπροθέσµως στη ΡΑΕ και έλαβαν αριθµ. Γεν. Πρωτ. Ι-8335/ και αριθµ. Ειδ. Πρωτ. ΑΝΤ. 0660/ Τις από αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν από κοινού από την ανώνυµη εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» και από την ανώνυµη εταιρεία

2 «ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.» εµπροθέσµως στη ΡΑΕ και έλαβαν αριθµ. Γεν. Πρωτ. Ι-8334/ και αριθµ. Ειδ. Πρωτ. ΑΝΤ.0661/ Τα συµπληρωµατικά του φακέλου στοιχεία, τα οποία υποβλήθηκαν µε το υπ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-8361/ (αρ. πρωτ. ΕΗ: Γ. ΝΣ/687/ ) έγγραφο της ΕΗ Α.Ε., κατόπιν του υπ αριθµ. πρωτ. Ο-2729/ σχετικού εγγράφου της ΡΑΕ. 11. Το υπόµνηµα της ΕΗ Α.Ε. όσον αφορά τις αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν κατά της υπό κρίση αιτήσεως, το οποίο κοινοποιήθηκε στη ΡΑΕ µε το υπ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-9131/ (Γ. ΝΣ/1081/1.4.03) έγγραφο της ΕΗ Α.Ε. 12. Το υπ αριθµ. πρωτ. Ο-3014/ έγγραφο της ΡΑΕ. 13. Το υπ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-9329/ (Γ. ΝΣ/1244/ ) έγγραφο της ΕΗ Α.Ε. 14. Το γεγονός ότι έχουν καταβληθεί τα προβλεπόµενα τέλη σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 5/ΗΛ/Β/Φ.1/οικ.591/ (ΦΕΚ Β 43/2001) όπως προκύπτει από το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης. 15. Την από εισήγηση της Μονάδας Επεξεργασίας και Τεκµηρίωσης Αποφάσεων της ΡΑΕ. 16. Το ακόλουθο απόσπασµα πρακτικού της από συνεδρίασης της ΡΑΕ, σχετικά µε την ανωτέρω αίτηση: Η αίτηση υπ αρ. Γ365/ αξιολογείται ως εξής: 1. Επειδή µε βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 9 του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και του Ν. 2773/1999 διαπιστώνεται ότι: α) Η αίτηση είναι τυπικά πλήρης. β) Υπάρχει εξασφάλιση της πρώτης ύλης και η χωρίς πρόβληµα σύνδεση µε τον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου. γ) Υπάρχει εξασφάλιση της θέσης εγκατάστασης. δ) Η εταιρεία διαθέτει την απαραίτητη εµπειρία και τεχνογνωσία στην εκτέλεση παροµοίων έργων. ε) εν διαπιστώνεται περιβαλλοντικό πρόβληµα. στ) Οι οικονοµικές και χρηµατοδοτικές ικανότητες της αιτούσας είναι επαρκείς. ζ) Η οικονοµική αποδοτικότητα του έργου είναι επαρκής. 2

3 η) Το έργο δεν δηµιουργεί ζητήµατα εθνικής ασφάλειας. θ) εν υφίσταται περιορισµός δικτύου ή συστήµατος για την απορρόφηση της ενέργειας. εν υπάρχει πρόβληµα σύνδεσης της εν λόγω µονάδας µε το δίκτυο υψηλής τάσης µε την επιφύλαξη των επισηµάνσεων του ιαχειριστή του Συστήµατος ( ΕΣΜΗΕ 865/4-3-03, ΡΑΕ Ι-8513/ και ΕΣΜΗΕ 1601/ , ΡΑΕ Ι-9383/ ). 2. Επειδή κατά την διαδικασία χορήγησης αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας η ιοίκηση οφείλει επιπροσθέτως να τηρεί τους κανόνες και τις αρχές του κοινοτικού δικαίου, στις οποίες ειδικότερα περιλαµβάνονται: α) η αρχή της υπεροχής του κοινοτικού δικαίου, β) η υποχρέωση κοινοτικής πίστης, η οποία απορρέει από τις διατάξεις του άρθρου 10 ΣυνθΕΚ, γ) η υποχρέωση σεβασµού κανόνων ελεύθερου ανταγωνισµού, η οποία απορρέει από το άρθρο 3 παρ 1 ζ) ΣυνθΕΚ, δ) η διαφύλαξη ωφέλιµου αποτελέσµατος (effet utile) της Οδηγίας 96/92/ΕΚ, ε) η αρχή ίσης µεταχείρισης δηµοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, η οποία απορρέει από τις διατάξεις του άρθρου 86 ΣυνθΕΚ και στ) η απαγόρευση κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 82 ΣυνθΕΚ. 3. Επειδή η αιτούσα είναι δηµόσια επιχείρηση, καθώς το Ελληνικό ηµόσιο συµµετέχει αµέσως στο µετοχικό κεφάλαιό της κατά ποσοστό 67,4% και πάντως κατά ποσοστό που δεν δύναται να υπολείπεται του 51% σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 Ν. 2773/1999 και του άρθρου 8 παρ. 1 Π.. 333/2000 (ΦΕΚ Α 278), και περαιτέρω ποσοστό 3,8% του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου ανήκει στο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία Οργανισµός Ασφάλισης Προσωπικού ΕΗ (ΟΑΠ- ΕΗ). Παρά το γεγονός ότι η αιτούσα είναι δηµόσια επιχείρηση, ισχύουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 86 ΣυνθΕΚ και για αυτήν οι κανόνες περί ελεύθερου ανταγωνισµού. 4. Επειδή η αιτούσα κατέχει δεσπόζουσα θέση στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, η ηλεκτρική ενέργεια είναι ένα οµοιογενές προϊόν, το οποίο δεν µπορεί να θεωρηθεί εναλλάξιµο µε κανένα άλλο, και κατά συνέπεια, η σχετική αγορά προϊόντος περιορίζεται και οριοθετείται στενά στην ηλεκτρική ενέργεια. Κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διακρίνονται τέσσερις σχετικές αγορές προϊόντος αντίστοιχα προς τις τέσσερις δραστηριότητες ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή την παραγωγή, τη µεταφορά, 3

4 την διανοµή και την προµήθεια σε τελικούς καταναλωτές, καθώς κάθε µία από αυτές τις δραστηριότητες προϋποθέτει διαφορετικά πάγια στοιχεία και πόρους, και επιπλέον η δοµή της αγοράς και οι συνθήκες του ανταγωνισµού είναι διαφορετικές για κάθε µία δραστηριότητα. Ο ηλεκτρισµός αποτελεί αγαθό το οποίο διακινείται µέσω δικτύων, τα οποία συνδέονται µεν µε άλλα δίκτυα µεταφοράς εκτός της ελληνικής επικράτειας µέσω των διασυνδέσεων, οι οποίες έχουν περιορισµένη ικανότητα µεταφοράς, που δεν υπερβαίνει το 10% του φορτίου αιχµής. Για το λόγο αυτό η διακίνηση ηλεκτρικής ενέργειας µεταξύ της Ελλάδας και άλλων κρατών µελών της ΕΚ είναι εξαιρετικά περιορισµένη, και εποµένως σχετική γεωγραφική αγορά για την άσκηση δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε Επιλέγοντες πελάτες νοείται το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Η ΕΗ Α.Ε. κατέχει δεσπόζουσα θέση στην ελληνική αγορά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς είναι κύριος του συνόλου των µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη τη χώρα, µε εξαίρεση το µικρό ποσοστό των σταθµών ΑΠΕ και ΣΗΘ, οι οποίοι µάλιστα λειτουργούν εκτός του ανταγωνιστικού τµήµατος της ηλεκτροπαραγωγής. Επιπλέον, η ΕΗ Α.Ε. κατέχει δεσπόζουσα θέση και στην ελληνική αγορά προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς προµηθεύει το σύνολο των πελατών. Τέλος, η ΕΗ Α.Ε. κατέχει και θεσµικό νοµικό µονοπώλιο στις σχετικές αγορές της διαχείρισης του ικτύου διανοµής και της προµήθειας πελατών στις µη διασυνδεδεµένες νήσους εν γένει. Η δεσπόζουσα θέση της στις αγορές αυτές είναι προφανής και αναµφισβήτητη. 5. Επειδή, κατέχοντας δεσπόζουσα θέση στις ελληνικές αγορές παραγωγής και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, και µάλιστα στο σύνολο των ελληνικών αγορών από γεωγραφική άποψη, τεκµαίρεται ότι η αιτούσα έχει δεσπόζουσα θέση και στην κοινοτική αγορά, αφού κατά τη νοµολογία, το σύνολο της επικράτειας ορισµένου κράτους µέλους αποτελεί σηµαντικό τµήµα της κοινής αγοράς, επιτρέποντας την αναγωγή στις διατάξεις του άρθρου 82 ΕΚ. 6. Επειδή, ως κατέχουσα µερίδιο αγοράς άνω του 80% τόσο στην παραγωγή όσο και στην προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, η αιτούσα αποτελεί υπερδεσπόζουσα επιχείρηση. Ως υπέρ-δεσπόζουσα επιχείρηση η αιτούσα φέρει σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία του ΕΚ ειδική αντικειµενική ευθύνη, να µην συµπεριφέρεται κατά τρόπο που αποδυναµώνει τον πραγµατικό ή δυνητικό ανταγωνισµό στην αγορά ή χειροτερεύει την ανταγωνιστική δοµή της αγοράς, ανεξάρτητα από το γεγονός εάν τεκµηριώνεται αιτιώδης συνάφεια ανάµεσα στη δεσπόζουσα θέση και την ενέργεια που έχει ως αποτέλεσµα τη χειροτέρευση της δοµής της αγοράς. 7. Επειδή µε τη χορήγηση άδειας παραγωγής στην αιτούσα, που αποτελεί υπέρ-δεσπόζουσα επιχείρηση, επεκτείνεται η απόλυτη κυριαρχία της και στην επιπλέον ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας που δηµιουργείται µε την ετήσια αύξηση της κατανάλωσης και έτσι παγιώνεται η απολύτως δεσπόζουσα θέση της. 4

5 8. Επειδή περαιτέρω µε την τυχόν χορήγηση της υπό κρίση άδειας παραγωγής, δηλαδή την άνευ όρων επέκταση του συνολικού παραγωγικού δυναµικού της ΕΗ Α.Ε., αποθαρρύνεται η είσοδος στην αγορά παραγωγής και προµήθειας των κατόχων άδειας και υποψηφίων ανταγωνιστών της αιτούσας, και εποµένως περιορίζεται άµεσα ο δυνητικός ανταγωνισµός και χειροτερεύει η ανταγωνιστική δοµή της αγοράς (λεπτοµερής ανάλυση δίδεται στις δηµοσιευµένες εκθέσεις της ΡΑΕ για την Πορεία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα, 2002 και 2003, βλ. ιστοσελίδα της ΡΑΕ Με την επέκταση του παραγωγικού δυναµικού της αιτούσας εντός της ελληνικής επικράτειας, η εταιρεία αυτή θα διαθέτει επαρκές παραγωγικό δυναµικό για να καλύψει τις ανάγκες όχι µόνον των σηµερινών πελατών της, αλλά και την µελλοντική αύξηση της ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια. Συνεπεία τούτου, τυχόν νεοεισερχόµενος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας µπορεί να προσελκύσει πελάτες, µόνον εφόσον είναι σε θέση να προσφέρει περισσότερο ανταγωνιστική τιµή ηλεκτρικής ενέργειας. Όµως αυτό δεν είναι δυνατόν διότι αφενός η ΕΗ κατέχουσα ποικιλία σταθµών διαφορετικής δοµής κόστους είναι σε θέση να προσφέρει ανταγωνιστικές τιµές που βασίζονται στο µέσο κόστος παραγωγής, αφετέρου, ο νεοεισερχόµενος δεν µπορεί να διαµορφώνει προσφορές που βασίζονται σε ηλεκτρική ενέργεια διαφορετικών προελεύσεων, επειδή δεν δύναται να αγοράσει ηλεκτρική ενέργεια από τη ΕΗ, δεν υπάρχει οργανωµένη χονδρεµπορική αγορά ενέργειας και οι εισαγωγές είναι περιορισµένες. Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 24 Ν. 2773/1999, η άδεια προµήθειας που µπορεί να λάβει ένας ανεξάρτητος παραγωγός, περιορίζεται σε µέγεθος ισχύος ίσο µε την ισχύ της µονάδας του και κατά συνέπεια δύναται µόνο µειώνοντας την παραγωγή της δικής του µονάδας να προµηθεύει καταναλωτές µε ηλεκτρική ενέργεια που τυχόν ανευρίσκει από την ΕΗ ή την οποία εισάγει. Εποµένως, η αύξηση του δυναµικού παραγωγής της αιτούσας πρόκειται να επενεργήσει αποτρεπτικά για τους δυνητικούς ανταγωνιστές της, τις επιχειρήσεις δηλαδή στις οποίες έχει ήδη χορηγηθεί άδεια παραγωγής και επιδιώκουν την ανάπτυξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην αγορά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αφού η ενέργεια που θα παράγουν από τις εγκαταστάσεις τους θα διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να µην είναι δυνατόν να διατεθεί στην αγορά προµήθειας, δηλαδή στους καταναλωτές, µε τρόπο ώστε να ανακτάται το πλήρες κόστος της επένδυσης στις µονάδες παραγωγής. Αυτό οφείλεται περαιτέρω στο γεγονός ότι η αιτούσα, η οποία κατέχει απολύτως δεσπόζουσα θέση στην αγορά προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, κατά την άσκηση της δραστηριότητας του προµηθευτή ανευρίσκει την ηλεκτρική ενέργεια µε την οποία προµηθεύει τους πελάτες της αποκλειστικά από τις µονάδες παραγωγής που έχει στην κυριότητά της και εκµεταλλεύεται ως καθέτως ολοκληρωµένη επιχείρηση. Άλλωστε, µόνο µέσω διµερών συµβάσεων µε προµηθευτές είναι δυνατόν ορισµένος παραγωγός να ανακτήσει το πλήρες κόστος επένδυσης, σύµφωνα µε τον τρόπο οργάνωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα βάσει του Ν.2773/99, δεδοµένου ότι σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 περ. δ (αα ) Ν. 2773/1999 και τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του Ν. 2773/1999 και ισχύει, οι προσφορές οι οποίες υποβάλλονται από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας στον ιαχειριστή του Συστήµατος προκειµένου να 5

6 καταρτιστεί το πρόγραµµα κατανοµής φορτίου στις µονάδες παραγωγής, θα πρέπει να αντανακλούν µόνον το µεταβλητό κόστος παραγωγής και όχι το κεφαλαιουχικό κόστος επένδυσης. Έτσι ο νεοεισερχόµενος είτε θα διαθέσει την ηλεκτρική ενέργεια που παράγει σε τιµή κάτω του συνολικού κόστους για να µπορέσει να ανταγωνιστεί τη µέση τιµή του µείγµατος ενέργειας που προσφέρει η ΕΗ είτε θα ανακτά µόνο το µεταβλητό κόστος από την κατανοµή φορτίου που διενεργεί ο ιαχειριστής του Συστήµατος. Τονίζεται όµως ότι ανεξάρτητα από τη συγκεκριµένη οργάνωση της αγοράς που θεσπίζει ο νόµος 2773/1999, η απόλυτα δεσπόζουσα θέση της ΕΗ η οποία µάλιστα κινδυνεύει να επεκταθεί και στον τοµέα της αυξανόµενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας είναι ο κύριος παράγοντας που δρα αποτρεπτικά εµποδίζοντας την είσοδο νέων ανεξάρτητων παραγωγών και προµηθευτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Ακόµα και αν αλλάξει η οργάνωση της αγοράς, µε αλλαγή του θεσµικού πλαισίου είναι τέτοια η δοµή του ανταγωνισµού, δηλαδή η παντελής έλλειψη ανταγωνισµού, που η τυχόν επέκταση του παραγωγικού δυναµικού της ΕΗ θα αναστείλει κάθε προσπάθεια εισόδου νέων ανεξάρτητων παραγωγών στην αγορά. Συµπερασµατικά, ευκαιρία ανάπτυξης ανταγωνισµού µε την είσοδο στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας νέων παραγωγών δύναται να υπάρξει µόνο εάν δεν επεκταθεί το συνολικό παραγωγικό δυναµικό της αιτούσας. 9. Επειδή πέραν των ανωτέρω, δηλαδή το γεγονός ότι από την τυχόν χορήγηση της υπό κρίση άδειας στην αιτούσα χειροτερεύει αντικειµενικά η ανταγωνιστική δοµή της αγοράς, συντρέχει εν προκειµένω και περίπτωση εκµετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης εκ µέρους της ΕΗ. Στην πραγµατικότητα η αιτούσα εκµεταλλεύεται τους λόγους που διαφοροποιούν τις επιχειρηµατικές της δυνατότητες από τους λοιπούς ανταγωνιστές. Στους λόγους αυτούς περιλαµβάνονται ιδίως η εσωτερική και πλήρης γνώση της αγοράς ηλεκτρισµού που διαθέτει η αιτούσα, η ιδιαίτερα αυξηµένη πιστοληπτική ικανότητά της ενόψει της ιδιαίτερης σχέσης της µε το ελληνικό ηµόσιο και της νοµοθετικής απαγόρευσης αναγκαστικής εκτέλεσης επί περιουσιακών στοιχείων της αιτούσας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 7 Ν. 2941/2001, η οικονοµική υποστήριξη από δηµόσιους πόρους που της παρέχεται µέσω εγγυήσεων ή επιδοτήσεων (άρθρο 82 παρ. 13 Ν. 3057/2002), η εκµετάλλευση των αποκλειστικών δικαιωµάτων ως ιδιοκτήτρια του ικτύου και του Συστήµατος, η γενική προνοµιακή πρόσβαση στις πηγές πρωτογενούς ενέργειας που διαθέτει, η από προνοµιακή σύµβαση µε την ΕΠΑ Α.Ε. για την προµήθεια των µονάδων της ΕΗ µε φυσικό αέριο όπως αυτή έχει µεταγενεστέρως τροποποιηθεί, η κυριότητα ουσιωδών διευκολύνσεων, οι φορολογικές διευκολύνσεις και εν γένει τα προνόµια που της αναγνωρίζονται και αποτελούν σε µεγάλο βαθµό επακόλουθο του προϊσχύσαντος µονοπωλιακού καθεστώτος. 10. Επειδή δεν συντρέχει ειδικός λόγος που να δικαιολογεί την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήµατος για την αιτούσα ειδικά µέσω της αιτούµενης µονάδας παραγωγής καθώς τα οικονοµικά χαρακτηριστικά της µονάδας αυτής είναι παρόµοια µε τα χαρακτηριστικά ήδη υφιστάµενων µονάδων της ΕΗ (Μεγάλο Λαύριο και Κοµοτηνή), και οι ανταγωνιστές υποψήφιοι παραγωγοί 6

7 επιδιώκουν να εισέλθουν στην αγορά µέσω µονάδας µε ίδια ή παρόµοια οικονοµικά χαρακτηριστικά. 11. Επειδή κατά τον τρόπο αυτό η αιτούσα επιδιώκει να διαφυλάξει για τον εαυτό της, χωρίς να συντρέχει αντικειµενική ανάγκη τµήµα της αγοράς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί στην αναµενόµενη αύξηση της ζήτησης και η οποία θα µπορούσε να ασκηθεί και από τρίτους, δηµιουργώντας την βεβαιότητα παραµερισµού κάθε ανταγωνισµού από τους τρίτους. 12. Επειδή δεν συντρέχει κίνδυνος απαξίωσης της αιτούσας ως επιχείρησης, καθώς τόσο λόγω των υφιστάµενων συνθηκών οργάνωσης της αγοράς (έλλειψη οργανωµένης χονδρεµπορικής αγοράς, περιορισµοί στην άσκηση δραστηριότητας προµήθειας) όσο και επειδή το κόστος παραγωγής από τις µέλλουσες µονάδες δεν είναι σε καµία περίπτωση µικρότερο από το µέσο κόστος του µείγµατος ενέργειας που προσφέρει η ΕΗ στους καταναλωτές, καθιστούν απολύτως απίθανη την απώλεια σηµαντικού µεριδίου της αγοράς από τη ΕΗ, εάν δεν της επιτραπεί να επεκτείνει το συνολικό της παραγωγικό δυναµικό. Άλλωστε, η αιτούσα δεν δύναται να επικαλεσθεί νοµίµως επιχειρήµατα που αναφέρονται στην εξυπηρέτηση των επιχειρηµατικών της συµφερόντων, ακόµη και εάν θεωρηθεί ότι σχετικά µε τη συγκεκριµένη µονάδα αυτά θα είναι ίδια µε εκείνα των υποψηφίων ανταγωνιστών της, λόγω της ειδικής ευθύνης που αυτή φέρει ως δεσπόζουσα επιχείρηση. 13. Επειδή παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις µε δεσπόζουσα θέση επιτρέπεται να επιδιώκουν την προώθηση των επιχειρηµατικών συµφερόντων τους και να λαµβάνουν τα απαραίτητη µέτρα προς προάσπισή τους, η ιοίκηση στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης άδειας οφείλει να σταθµίζει τα συµφέροντα της επιχείρησης µε τα οικονοµικά συµφέροντα των λοιπών συµµετεχόντων στην αγορά καθώς επίσης και µε την προστασία των καταναλωτών. Η αποτροπή της εισόδου νέων ανεξάρτητων παραγωγών στην αγορά τελεί σε προφανή δυσαναλογία µε τυχόν ωφέλεια που προκύπτει από τυχόν επέκταση του παραγωγικού δυναµικού της ΕΗ, ζηµιώνει δε προφανώς τα συµφέροντα των καταναλωτών λόγω της µη ανάπτυξης ανταγωνισµού. 14. Επειδή η αιτούµενη επέκταση του συνολικού παραγωγικού δυναµικού της ΕΗ δεν µπορεί να δικαιολογηθεί ως ο µόνος τρόπος µε τον οποίο η ΕΗ δύναται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το νόµο για την κάλυψη των αναγκών των µη Επιλεγόντων πελατών της και των πελατών που οφείλει να προµηθεύει ως «τελευταίο καταφύγιο». εν συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης µεταξύ των υπηρεσιών γενικότερου οικονοµικού συµφέροντος που φέρει η αιτούσα και της υποχρέωσης τήρησης των κανόνων περί ανταγωνισµού, που θα δικαιολογούσε τυχόν εξαίρεση της αιτούσας από την τήρηση των κανόνων αυτών κατά το άρθρο 86 παρ. 2 ΕΚ. Και εάν ακόµη διαπιστωνόταν µία τέτοια σύγκρουση, σε κάθε περίπτωση η χορήγηση της υπό κρίση άδειας στην αιτούσα και ο εξ αυτής συνεπαγόµενος πλήρης αποκλεισµός των δυνητικών ανταγωνιστών της αιτούσας από την αγορά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εµµέσως και από την αγορά προµήθειας 7

8 ηλεκτρικής ενέργειας δεν πληροί τις προϋποθέσεις της αναλογικότητας και υπερβαίνει το αναγκαίο µέτρο, καθώς η εκπλήρωση των υποχρεώσεων γενικότερου οικονοµικού συµφέροντος που βαρύνουν την αιτούσα είναι δυνατόν να γίνει και µε άλλους, λιγότερο επιβλαβείς για τον ανταγωνισµό τρόπους. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθοι τρόποι που έθεσε υπόψη της αιτούσας η ΡΑΕ µε το υπ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-3014/ έγγραφο και τους οποίους απέρριψε η αιτούσα µε το υπ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι- 9239/ έγγραφό της: α) Σύσταση µε τη συµµετοχή της αιτούσας ανεξάρτητου νοµικού προσώπου, µε διαφορετική µετοχική σύνθεση και πλειοψηφία από αυτή της αιτούσας, στην οποία θα ανήκει κατά κυριότητα η εν λόγω µονάδα ηλεκτροπαραγωγής. β) Οριστική αποξήλωση ισοδύναµης ισχύος 400 MW που αντιστοιχούν σε παλιές και αντιοικονοµικές µονάδες της αιτούσας. γ) Σύναψη ανάµεσα στην αιτούσα και ανεξάρτητους - τρίτους κατόχους άδειας προµήθειας συµβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά ποσοστό 7% της παραγόµενης από την αιτούσα ενέργειας. δ) Σύναψη ανάµεσα στην αιτούσα και ανεξάρτητους τρίτους κατόχους άδειας παραγωγής µακροχρόνιων συµβάσεων αγοράς ενέργειας. Ενόψει τέτοιων εναλλακτικών δυνατοτήτων, δεν επιτρέπεται επίκληση και εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 86 παρ. 2 ΕΚ και εποµένως δεν είναι δυνατόν, η ιοίκηση κατά την αξιολόγηση της υπό κρίση αίτησης να ενεργήσει σε σχέση µε την αιτούσα και να ασκήσει τις αρµοδιότητές της κατά τρόπο αντίθετο προς τις διατάξεις του άρθρου 82 ΕΚ. εν αποτελεί αρµοδιότητα της αιτούσας να φροντίζει αυτή η ίδια για την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική αγορά και να επιλέγει τον τρόπο µε τον οποίο διασφαλίζεται η επάρκεια αυτή. Η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού αποτελεί ευθύνη και αρµοδιότητα αποκλειστικά του Κράτους και των αρµοδίων οργάνων αυτού, και διασφαλίζεται µέσω του µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 1 Ν. 2773/1999. Στο πλαίσιο του µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού συνεκτιµάται τόσο η ανάγκη διαφύλαξης της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού όσο και η ανάγκη επίτευξης υγιούς ανταγωνισµού µε στόχο τη µείωση του κόστους της ενέργειας για το σύνολο των χρηστών και των καταναλωτών. Προϋποτίθεται έτσι η διεξαγωγή πολιτικών σταθµίσεων και η συνακόλουθη λήψη σχετικών αποφάσεων, που δεν είναι δυνατόν να επαφίενται σε πεδίο αρµοδιότητας ιδιωτικών επιχειρήσεων, ακόµη και εάν πρόκειται για επιχειρήσεις του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως εν προκειµένω η αιτούσα. Μία τέτοια εκδοχή, που δεν γίνεται εν προκειµένω δεκτή, θα ισοδυναµούσε εν τέλει µε ανεπίτρεπτη έµµεση µετακύλιση της πολιτικής ευθύνης. Επιπλέον, η αιτούσα δεν θα υποστεί οικονοµική ζηµία ή επιβάρυνση εξαιτίας τυχόν αδυναµίας της να καλύψει µε δικές της παραγωγικές µονάδες την αυξηµένη ζήτηση των Μη Επιλεγόντων Πελατών ή των Επιλεγόντων Πελατών που απευθύνονται σε αυτήν ως τελευταίο καταφύγιο. Συγκεκριµένα, στα τιµολόγια µε τα οποία η αιτούσα ως προµηθευτής δύναται να χρεώνει τους Μη Επιλέγοντες Πελάτες, τα οποία εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης κατά το άρθρο 29 παρ. 1 Ν. 2773/1999, δύναται αυτή να συνυπολογίσει και τις δαπάνες στις οποίες προβαίνει για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, στα τιµολόγια των Επιλεγόντων Πελατών που προσφεύγουν σε αυτήν ως τελευταίο καταφύγιο, η αιτούσα δικαιούται να συνυπολογίσει κάθε πρόσθετη επιβάρυνση που 8

9 προκύπτει σε βάρος της από το γεγονός ότι ορισµένος πελάτης προµηθεύονταν ή προµηθεύεται ενέργεια από άλλον προµηθευτή (άρθρο 26 παρ. 3 Ν. 2773/1999). Με τον τρόπο αυτό η αιτούσα δεν υφίσταται κανένα οικονοµικό βάρος, το οποίο ενδεχοµένως θα δικαιολογούσε τυχόν εξαίρεσή της από τις διατάξεις περί ελεύθερου ανταγωνισµού. 15. Επειδή, είναι γνωστό στη ΕΗ Α.Ε. ότι υιοθετήθηκε η νέα Οδηγία 2003/54 ΕΚ για την Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα µε την οποία παρέχεται δικαίωµα επιλογής προµηθευτή σε όλους τους καταναλωτές από 1 ης Ιουλίου 2007, δηλαδή ένα έτος µετά την αναµενόµενη έναρξη εµπορικής λειτουργίας της αιτουµένης µονάδας, οπότε και θα παύσει κάθε υποχρέωση της ΕΗ Α.Ε. σχετικά µε την προµήθεια Μη Επιλεγόντων Πελατών. Μάλιστα από 1 ης Ιουλίου 2004, σύµφωνα µε τη νέα Οδηγία, οι Μη Επιλέγοντες Πελάτες περιορίζονται µόνο στους οικιακούς καταναλωτές, οι οποίοι καταναλώνουν περίπου το 30% της συνολικής κατανάλωσης, έναντι περίπου 66% που είναι σήµερα το ποσοστό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των Μη Επιλεγόντων Πελατών. Είναι εποµένως γνωστό µε ασφάλεια ότι η υποχρέωση κοινής ωφέλειας που έχει επιβληθεί εκ του νόµου στη ΕΗ Α.Ε. για την τροφοδότηση Μη Επιλεγόντων Πελατών µειώνεται δραστικά σε ένα έτος από σήµερα και στη συνέχεια καταργείται. Άρα δεν µπορεί και από τεχνικής πλευράς να προβληθεί επιχείρηµα σχετικό µε τις υποχρεώσεις κοινής ωφέλειας της ΕΗ Α.Ε. που ενδεχοµένως θα δικαιολογούσε επέκταση του δυναµικού παραγωγής της. 16. Επειδή, οι λόγοι που αναφέρονται στις υποβληθείσες αντιρρήσεις ελήφθησαν υπόψη από τη ΡΑΕ κατά την αξιολόγηση της παρούσας αίτησης και συνεκτιµήθηκαν προκειµένου να εκδοθεί η παρούσα γνωµοδότηση. Για τους ανωτέρω λόγους και καθένα λόγο χωριστά, καθώς και επειδή α) ευκαιρία ανάπτυξης ανταγωνισµού µε την είσοδο στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας νέων παραγωγών δύναται να υπάρξει µόνο εάν δεν επεκταθεί το συνολικό παραγωγικό δυναµικό της αιτούσας, β) δεν συντρέχει λόγος ώστε η ιοίκηση να επιτρέψει εξαίρεση από τις διατάξεις περί ελευθέρου ανταγωνισµού, γ) η ιοίκηση οφείλει να τηρεί το Κοινοτικό ίκαιο, Γνωµοδοτεί Να χορηγηθεί Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΗ Α.Ε.», σύµφωνα µε τον Πίνακα Στοιχείων Άδειας Παραγωγής και τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς Όρους, καθώς και µε την προσθήκη του ουσιώδους ειδικού όρου ένα (1), ο οποίος αποτελεί συστατικό στοιχείο της άδειας παραγωγής: 9

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Όνοµα Κατόχου ΕΗ Α.Ε. Έδρα ΧΑΛΚΟΚΟΝ ΥΛΗ 30, , ΑΘΗΝΑ Πρόσωπο επικοινωνίας Αβρααάµ Μιζάν Τεχνολογία Καύσιµο Μονάδα συνδυασµένου κύκλου Φυσικό Αέριο Ισχύς 400 ΜW Θέση Ιδιόκτητη έκταση της εταιρείας ΕΗ Α.Ε. στον ΑΗΣ Λαυρίου ήµος ή Κοινότητα Λαυρεωτικής Νοµός Αττικής Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος 15η Ιουλίου 2003 Ηµεροµηνία Λήξης Ισχύος 14η Σεπτεµβρίου 2033 Γενικοί Οροι Αδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Ορισµοί Οι λέξεις, οι όροι και οι εκφράσεις που χρησιµοποιούνται στην παρούσα άδεια έχουν το περιεχόµενο που καθορίζεται στο νόµο 2773/1999 όπως ισχύει ή στον Κανονισµό Αδειών. 2. Παροχή Στοιχείων Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να παρέχει στη ΡΑΕ τα στοιχεία που του ζητά, προκειµένου να εκπληρώσει τις αρµοδιότητές της. 3. ιεξαγωγή ελέγχων Ο κάτοχος της άδειας οφείλει εντός εύλογου χρόνου, έπειτα από γραπτή ειδοποίηση που του κοινοποιείται, να διευκολύνει τη ΡΑΕ κατά τη διεξαγωγή ελέγχων. 10

11 4. Τήρηση λογαριασµών Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 30 του νόµου 2773/1999 όπως ισχύει, σχετικά µε την τήρηση λογαριασµών και να τηρεί στην έδρα του αντίγραφα των λογαριασµών στη διάθεση του κοινού, εκτός εάν οι λογαριασµοί αυτοί δηµοσιεύονται υποχρεωτικά. 5. Μεταβολή Ελέγχου Εταιρείας Ι. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να γνωστοποιήσει αµέσως στον Υπουργό Ανάπτυξης και στη ΡΑΕ κάθε µεταβολή που επηρεάζει τον έλεγχο της εταιρείας. ΙΙ. Ο κάτοχος της άδειας µπορεί να πραγµατοποιήσει τη µεταβολή ελέγχου εφόσον µετά από γνώµη της ΡΑΕ, ο Υπουργός Ανάπτυξης συναινεί εγγράφως ή δεν απαντήσει µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από την παραλαβή της γνωστοποίησης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης µετά από γνώµη της ΡΑΕ, µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από τη γνωστοποίηση, έχει την ευχέρεια να κινήσει τη διαδικασία τροποποίησης ή ανάκλησης της άδειας παραγωγής σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αδειών. ΙΙΙ. Για τους σκοπούς της διάταξης αυτής, η έννοια του ελέγχου επιχείρησης είναι: o αυτή που προσδιορίζεται στο νόµο 703/77 όπως ισχύει, καθώς και o οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή που έχει ως αντικείµενο τις µετοχές του κατόχου της άδειας και η οποία θα απαιτούσε γνωστοποίηση σύµφωνα µε τους κανόνες λειτουργίας του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. 6. ιάθεση Περιουσιακών Στοιχείων Ι. Όταν ο κάτοχος της άδειας προτίθεται να διαθέσει δικαίωµά του σε περιουσιακό του στοιχείο, οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στον Υπουργό Ανάπτυξης και τη ΡΑΕ τουλάχιστον ένα µήνα πριν από τη σκοπούµενη διάθεση. Οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία πρέπει επίσης να γνωστοποιείται από τον κάτοχο της άδειας εφόσον του ζητηθεί. ΙΙ. Ο κάτοχος της άδειας µπορεί να πραγµατοποιήσει τη διάθεση δικαιώµατός του σε περιουσιακό του στοιχείο, εφόσον µετά από γνώµη της ΡΑΕ, ο Υπουργός Ανάπτυξης συναινεί εγγράφως ή δεν απαντήσει µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από την παραλαβή της γνωστοποίησης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης µετά από γνώµη της ΡΑΕ, µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από τη γνωστοποίηση, έχει την ευχέρεια να κινήσει τη διαδικασία τροποποίησης ή ανάκλησης της άδειας σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αδειών. ΙΙΙ. Για τους σκοπούς της διάταξης αυτής, περιουσιακό στοιχείο είναι οποιοδήποτε ακίνητο ή εξοπλισµός σηµαντικής αξίας που χρησιµοποιείται για την άσκηση δραστηριότητας, για την οποία χορηγείται η άδεια αυτή. 11

12 7. Κατασκευές, επεκτάσεις και οριστική διακοπή λειτουργίας του Εργοστασίου Ι. Στην περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας προτίθεται να πραγµατοποιήσει κατασκευές ή µετατροπές που επηρεάζουν στοιχεία και χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεών του στα οποία βασίσθηκε η χορήγηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή να διακόψει οριστικά ή για µεγάλο χρονικό διάστηµα τη λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο κάτοχος της άδειας οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στον Υπουργό Ανάπτυξης και τη ΡΑΕ τουλάχιστον ένα µήνα πριν από τη σκοπούµενη ενέργεια. Οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία πρέπει επίσης να γνωστοποιείται από τον κάτοχο της άδειας εφόσον του ζητηθεί. ΙΙ. Ο κάτοχος της άδειας µπορεί να πραγµατοποιήσει τις ενέργειες αυτές αν µετά από γνώµη της ΡΑΕ, ο Υπουργός Ανάπτυξης συναινεί εγγράφως ή δεν απαντήσει µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από την παραλαβή της γνωστοποίησης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης µετά από γνώµη της ΡΑΕ, µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από τη γνωστοποίηση, έχει την ευχέρεια να κινήσει διαδικασία τροποποίησης ή ανάκλησης της άδειας σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αδειών. 8. Υποχρέωση σεβασµού Κωδίκων Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τους Κώδικες και άλλους Κανονισµούς που διέπουν τη δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 9. Συµβάσεις µε το ιαχειριστή του Συστήµατος Ι. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να συνάψει µε το ιαχειριστή του Συστήµατος ( ιαχειριστή του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.) τις συµβάσεις που απαιτούνται για τη σύνδεσή του, τη χρήση του Συστήµατος και τη λειτουργία του εργοστασίου του στα πλαίσια του Συστήµατος. ΙΙ. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τους όρους των συµβάσεων αυτών. 10. Τήρηση Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ιδίως σχετικά µε κάθε οικονοµική προσφορά του στα πλαίσια του Κώδικα αυτού ή του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος. ΙΙ. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να ασκεί τις δραστηριότητές του κατά τρόπο που δεν νοθεύει τον ανταγωνισµό και να µην προβαίνει σε καταχρηστική εκµετάλλευση τυχόν δεσπόζουσας θέσης του στην αγορά. 12

13 11. Υποχρέωση σεβασµού κανόνων Ασφάλειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος Ο κάτοχος της άδειας οφείλει κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, για τις οποίες χορηγείται η άδεια παραγωγής να: o τηρεί τους Κανόνες Ασφαλείας που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε το Άρθρο 31 του ν.2773/99, o τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης ή ισχύος της άδειας αυτής, o τηρεί κάθε άλλο κανόνα δικαίου, που διέπει τη δραστηριότητά του. 12. Πρόσθετες Υποχρεώσεις Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τις αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδονται σύµφωνα µε το Άρθρο 28 παρ. 3 του νόµου 2773/1999 όπως ισχύει, µε τις οποίες επιβάλλονται πρόσθετες υποχρεώσεις και να λαµβάνει τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή των αποφάσεων αυτών. 13. Τέλη Ο κάτοχος της άδειας παραγωγής οφείλει να καταβάλει όλα τα τέλη που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 14. ιάρκεια ισχύος της άδειας και ανάκληση Ι. Η άδεια παραγωγής ισχύει για χρονικό διάστηµα 30 ετών. Η διάρκεια ισχύος της άδειας µπορεί να παραταθεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αδειών. ΙΙ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης έχει την ευχέρεια, να ανακαλέσει την άδεια παραγωγής, µετά από γνώµη της ΡΑΕ σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20 του Κανονισµού Αδειών στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Όταν ο κάτοχος της άδειας υποβάλλει αίτηση για την ανάκληση της άδειας στο Υπουργό. (β) Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στους Γενικούς Όρους 5 έως και 7 της άδειας αυτής. (γ) (δ) Μετά την κοινοποίηση βεβαίωσης που εκδίδεται στα πλαίσια της είσπραξης οφειλόµενων τελών ή προστίµων σύµφωνα µε τον ΚΕ Ε. Όταν ο κάτοχος της άδειας παραβαίνει κατ επανάληψη και συστηµατικά το κανονιστικό πλαίσιο και τους όρους της άδειας αυτής. 13

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Έκθεση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Αξιολόγηση της Πορείας και Προτάσεις Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Θετικός Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Σκοπός Άρθ.1 ν.3468/2006, άρθ.1 ν.3851/2010, άρθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου. (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις)

Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου. (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις) Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις) Περιεχόμενα Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από: Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα»

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής:

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» Ι. Γενικό Μέρος Με τις εισαγόμενες διατάξεις, με τις οποίες συμπληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας Αικατερίνη Ν. Ηλιάδου. Ν. ικηγόρος Επικεφαλής Επιχειρησιακής Μονάδας Επεξεργασίας & Τεκµηρίωσης Αποφάσεων ΡΑΕ Αθήνα, 16 & 17 εκεµβρίου 2004 1 Ι..

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012 ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα